תמצית דוחות כספיים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תמצית דוחות כספיים"

תמליל

1 תמצית דוחות כספיים

2

3 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים( בנק מסד בע"מ 1

4 2

5 דוח הדירקטוריון לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 במרס 2015 בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 18 במאי 2015, הוחלט לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים של בנק מסד בע"מ לתקופה ינוארמרס להלן הפרטים על ההתפתחויות והשינויים העיקריים שחלו בתקופת הדוח: ההתפתחוי תו הכלכליות והפיננסיות התפתחויות הכלכליות העיקריות בישראל התפתחויות ריאליות על פי האומדן האחרון, שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן "הלמ"ס") במהלך חודש אפריל 2015, במחצית השנייה של שנת 2014 צמח המשק ב 2.3% במונחים שנתיים ובשנת 2014 כולה צמח המשק ב 2.8%, לאחר עלייה של 3.2% בשנת התוצר לנפש עלה בשנת 2014 ב 0.8%. יש לציין, כי לאחר ההאטה שנרשמה ברבעון השלישי על רקע מבצע "צוק איתן", חלה האצה בפעילות במהלך הרבעון הרביעי (כגון: גידול ביצוא הסחורות והתאוששות בענף התיירות) ונרשמה צמיחה של 7.0% במונחים שנתיים. גידול בשיעור ההוצאה לצריכה הפרטית שעלתה בשנת 2014 ב 4.1%, לאחר עלייה של 3.3% בשנת ההוצאה לצריכה פרטית לנפש עלתה ב 2.1%. ההוצאה לצריכה ציבורית עלתה בשנת 2014 ב 4.2%, לאחר עלייה של 3.5% בשנת האטה בשיעור הגידול בתוצר העסקי שעלה בשנת 2014 ב 2.7% בלבד, דבר המצביע על התמתנות בקצב הפעילות במגזר העסקי, לאחר עלייה של 3.4% בשנת 2013 ו 2.9% בשנת נתוני הרבעון הראשון של שנת 2015 מצביעים על המשך המגמה החיובית מהרבעון הרביעי של 2014, כאשר המדד המשולב של בנק ישראל עלה בממוצע ב 1.1% ברבעון הראשון של 2015, לעומת 0.6% ברבעון המקביל אשתקד. נתונים אלו נתמכים גם בשיפור במרבית האינדיקטורים הכלכליים שפורסמו ע"י הלמ"ס בחודש אפריל. להערכת חטיבת המחקר של בנק ישראל מחודש מרס 2015, צמיחת התוצר של ישראל לשנת 2015 צפויה להיות 3.2%, וזאת בעיקר בשל מחירי הנפט הנמוכים מהצפוי, אינפלציה נמוכה מהצפוי שמוסברת לדברי בנק ישראל בעיקר מגורמי היצע, נתונים חזקים משוק העבודה וריבית נמוכה יותר יחסית להערכה הקודמת. תחזית הצמיחה לשנת 2016 עודכנה ל 3.5% לעומת 3% בתחזית מדצמבר. תקציב המדינה ברבעון הראשון של 2015 היה לממשלה עודף בפעילותה התקציבי שהסתכם בסך 0.7 מיליארד ש"ח לעומת גירעון של 0.3 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ב 12 החודשים האחרונים (אפריל 2014 מרס 2015) הסתכם הגירעון בתקציב המדינה ב 28.9 מיליארד ש"ח שהם 2.6% מהתמ"ג. בחודשים ינואר מרס 2015 פעלה הממשלה ללא מסגרת תקציב מאושרת ובהתאם לחוק המאפשר לממשלה להוציא 1/12 מתקציב שנת 2014 בכל חודש. לעומת התקופה המקבילה אשתקד הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב 3.1% והוצאות מערכת הביטחון עלו ב 2.1%. בצד הכנסות המדינה הסתכמה גביית המסים בחודשים ינואר מרס 2015 בסך של 69.4 מיליארד ש"ח, עלייה נומינלית של 4.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד בנק מסד בע"מ 3 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 3

6 אינפלציה מדד המחירים לצרכן ירד ברבעון הראשון של 2015 ב 1.3%. עיקר הירידה נרשמה בסעיפי הלבשה והנעלה 12.9%, אחזקת דירה 3.8%, תחבורה ותקשורת 2.1%. בשנים עשר החודשים האחרונים מרס 2015 לעומת מרס 2014 ירד המדד ב 1% והושפע בעיקר מירידה במחירי האנרגיה והמים. שוק הדיור על פי אומדן מדד מחירי הדירות של הלמ"ס, מהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים ינוארפברואר 2015, לעומת העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2014 ינואר 2015, המשך מגמת עלייה במחירי הדירות ב 0.4%. ניכרת התמתנות במחירי הדירות, כך שמהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים ינוארפברואר 2015, לעומת העסקאות שבוצעו בתקופה המקבילה אשתקד, עלו המחירים ב 3.7% וזאת לעומת עלייה של 4.3% לפני חודש כך שניכרת התמתנות בעליית מחירי הדירות. בשנת 2014 הוחל בבנייתן של כ 43,620 דירות חדשות (ירידה של כ 7.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד) והסתיימה בנייתן של כ 44,810 דירות (עליה של כ 5.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד). שוק העבודה נתוני האבטלה לחודש מרס 2015 מצביעים על תמונה חיובית, כאשר חלה ירידה בשיעור האבטלה (גילאי 15 ומעלה) לרמה של 5.3%, לעומת 5.7% בחודש דצמבר 2014 ו 5.9% בסוף שנת השיפור נראה גם בגילאי העבודה העיקריים (גילאי 2564) בהם שיעור האבטלה בחודש מרס 2015 עמד על 4.7% (לעומת 4.9% בדצמבר 2014), תוך יציבות בשיעור ההשתתפות. מספר המועסקים בהיקף מלא ירד ועומד על 63.5% במרס 2015 לעומת 66.3% בדצמבר שער החליפין ברבעון הראשון של השנה התחזק שער החליפין של הדולר בשיעור של 2.3%. לעומתו שער החליפין של האירו נחלש וירד בשיעור חד של 9.5%. נציין כי נכון לסוף אפריל נסוג שע"ח של הדולר לרמה הנמוכה בהשוואה לרמתו בסוף (3.86) במהלך הרבעון הראשון של השנה רכש בנק ישראל כ 1.8 מיליארד דולר (מזה כמיליארד דולר רכישות שנועדו לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין). בחודש דצמבר הודיע בנק ישראל שבמסגרת התוכנית לקיזוז השפעת הפקת הגז על שער החליפין, ירכוש הבנק 3.1 מיליארד דולר בשנת התחזקות שער החליפין של הדולר במהלך הרבעון הראשון של 2015 הושפעה בעיקר מהורדת רבית בנק ישראל ל 0.1% בחודש מרס. שער החליפין ליום שיעור השינוי% רבעון ראשון 2014 רבעון ראשון % 2.3% 0.6% (9.5%) דולר יורו 4 4 תמצית דוחות כספיים בנק מסד

7 ריבית בנק ישראל בשנת 2014 הוריד בנק ישראל את שיעור הרבית מרמה של 1.0% לרמה של 0.25%, על מנת להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של 3%1% ב 12 החודשים הבאים ולתמוך בצמיחה, תוך שמירה על היציבות הפיננסית. תוואי הרבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין. בחודש פברואר 2015 החליטה הוועדה המוניטרית של בנק ישראל על הפחתת שיעור הרבית לחודש מרס ב 0.15 נקודות האחוז לשפל היסטורי של 0.1%. ההחלטה הינה על רקע התגברות קצב הייסוף בשקל והשפעותיו האפשריות על הפעילות במשק והאינפלציה ונועדה, בין היתר, להחזיר את האינפלציה אל תוך מרכז תחום היעד. הסביבה הגלובלית תחזית הצמיחה הגלובלית החזויה של קרן המטבע הבינלאומית לשנת 2015 נותרה ללא שינוי ועומדת על 3.5%, התחזית לשנת 2016 עודכנה בעשירית האחוז כלפי מעלה ועומדת על 3.6%. באשר לארה"ב, קרן המטבע הבינלאומית חתכה את תחזית הצמיחה לשנת 2015 ל 3.1% (לעומת 3.6% בתחזית הקודמת) ולשנת 2016 ל 3.1% (לעומת 3.3% בתחזית הקודמת) וזאת בגלל התחזקות הדולר אשר מקשה על התאוששות האמריקאית. הפד חתך את תחזית הצמיחה ל 2015 ל 2.3% עד 2.7% וגם בשנים 2016 ו 2017 הפד לא צופה צמיחה של יותר מ 2.7%. נתוני כלכלת ארה"ב לרבעון הראשון של שנת 2015 היו מאכזבים במקצת וחלקם הושפעו מאירועים בעלי השפעות חולפות כגון: מזג האויר החורפי ושביתת עובדי הנמלים בחוף המערבי וחלקם על רקע התחזקות הדולר והשפעת מחירי הדלקים הנמוכים על מגזר האנרגיה. מספר המשרות החדשות בחודש מרס 2015 עמד על 126 א' בלבד, נמוך בכ 100 א' מהתחזית הממוצעת וקטעה רצף של 12 נתוני תעסוקה חודשיים בהם צמח מספר המועסקים החודשי במעל ל 200 א' משרות. ממוצע קצב ייצור המשרות ברבעון הראשון של 2015 צנח לרמה של 197 א' משרות בלבד לעומת ממוצע חודשי של 260 א' משרות בשנת שיעור האבטלה בחודש מרס 2015 המשיך להשתפר ועמד על 5.5%, לעומת 5.6% בחודש דצמבר נמשך חוסר הוודאות לגבי המועד שבו יחלו להעלות את הריבית בארה"ב ועל פי החלטת הפד שפורסמה במרס 2015 הריבית צפויה לעלות עד סוף 2015, אם כי בשיעור נמוך מהחסוי בהערכות קודמות. תחזית הצמיחה לגוש האירו לשנת 2015 עודכנה כלפי מעלה ועומדת על (1.2% 1.5% בתחזית הקודמת) ובשנת 2016 על (1.4% 1.6% בתחזית הקודמת) וזאת על רקע שיפור בפעילות הכלכלית. באירופה נמשכת התמתנות בפעילות ונמשך חוסר הוודאות לגבי התפתחות המשבר ביוון. למרות זאת ישנם מספר גורמים שתורמים להאוששות הכלכלה: היחלשות האירו ומחירי האנרגיה הנמוכים. קצב האינפלציה בגוש האירו נותר נמוך, עד כדי חשש לדפלציה. הבנק המרכזי באירופה החל ליישם בחודש מרס 2015 את תוכנית ההרחבה הכמותית אשר במסגרתה ירכוש בכל חודש אגרות חוב ממשלתיות בסכום של 60 מיליארד אירו, לפחות עד חודש ספטמבר בנוסף, הותיר הבנק את הרבית בשפל היסטורי של 0.05%. שוק ההון ברבעון הראשון של השנה עלה מדד ת"א 100 בכ 10% ומדד ת"א 25 עלה בכ 11%. מדד הקונצרני הצמוד (תל בונד) עלה בשיעור של 1.7% במהלך הרבעון ומדד האג"ח הממשלתי עלה בכ 4.2%. נמשך הגידול במחזורי המסחר שעלו ברבעון הראשון של השנה בשיעור של כ 13.1% והמירים), ובשיעור של כ 21.3% (אגרות חוב), בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. האג"ח הכולל (מניות בנק מסד בע"מ 5 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 5

8 מדד ת"א 25 מדד ת"א 100 מדד אג"ח כללי שיעור השינוי ב% רבעון ראשון רבעון ראשון % 10.97% 6.22% 9.96% 2.10% 3.65% מחזורי מסחר יומיים ממוצעים במיליוני ש"ח רבעון ראשון רבעון ראשון ,940 4,778 בסך גיוסי ההון בשוק המקומי (מניות ואג"ח) ניכרת עלייה של כ 10.4% ברבעון הראשון של השנה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בסקטור העסקי, כאשר מנגד באג"ח הממשלתי ובמניות והמירים חלה ירידה בשיעורי הגיוס. היקף גיוסי ההון (במיליוני ש"ח) שיעור השינוי ב% רבעון ראשון 2014 רבעון ראשון 2015 (47.9%) 4,027 2,098 מניות והמירים (27.7%) 14,326 10,355 אג"ח ממשלתי 94.5% 9,291 18,073 אג"ח קונצרני (כולל מוסדי) 10.4% 27,644 30,526 סה"כ בארה"ב מדד ה S&P500 עלה בכ 0.4% במהלך הרבעון הראשון של שנת באירופה עלה מדד היורוסטוק 600 בכ 16%. מדד המדינות המתפתחות (מדד ה EMMSCI ) עלה בכ 1.9%. מידע פומבי המידע המוצג בדוח זה נסמך, בין היתר, על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד האוצר ונתוני בנק ישראל, וכן על מידע פומבי שנמסר על ידי גורמים שונים הפעילים והקשורים לשוקי ההון והכספים. מידע צופה פני עתיד חלק מהמידע המפורט בדוח זה, שאינו מתייחס לעובדות היסטוריות, מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מאלו שנכללו במסגרת המידע צופה פני עתיד, כתוצאה ממספר רב של גורמים, לרבות, בין היתר, כתוצאה משינויים בחקיקה והוראות גורמי פיקוח, התפתחויות מאקרו כלכליות בארץ ובעולם והשפעתן על מצב הנזילות והיציבות בשוקי ההון בחברות עסקיות בארץ ובעולם, אירועים כלכליים חריגים כגון שינויים קיצוניים ברבית, שערי חליפין ואינפלציה, שער מניות, מחירי אגרות חוב, התנהגות המתחרים ושינוי בתנאי התחרות. מידע צופה פני עתיד מאופיין במילים או בביטויים כגון: "חזוי", "צפוי", "להערכת הבנק", "בכוונת הבנק", וביטויים דומים להם, בנוסף לשמות עצם כגון: "יכול", "יתכן", "יהיה". ביטויים צופי פני עתיד אלו, כרוכים בסיכונים ובחוסר ודאות, משום שהם מבוססים על הערכות ההנהלה לגבי אירועים עתידיים אשר עשויים שלא להתממש או להתממש בצורה שונה מהצפוי כתוצאה, בין היתר, מהגורמים 6 6 תמצית דוחות כספיים בנק מסד

9 המפורטים לעיל או כתוצאה מהתממשות אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בפרק טבלת גורמי הסיכון דלהלן. התפתחויות עסקיות בבנק בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 רווח ורווחיות רווח נקי של הבנק הסתכם בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 ב 10.6 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 11.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 7.0%. להלן פירוט עיקרי השינויים בסעיפי הרווח והפסד בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד: גידול בהכנסות ריבית נטו בסך 2.5 מיליוני ש"ח. קיטון בהכנסות שאינן מריבית בסך 1.6 מיליוני ש"ח. גידול בהוצאות התפעוליות והאחרות בסך 2.3 מיליוני ש"ח. קיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי בסך 0.2 מיליוני ש"ח. קיטון בהפרשה למיסים על הרווח בסך 0.4 מיליוני ש"ח. התשואה נטו על ההון בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמה ב 8.7% בחישוב שנתי, בהשוואה ל 10.2% בתקופה המקבילה אשתקד ול 8.0% בכל שנת רווח לפני מיסים הסתכם בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2014 ב 17.5 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 18.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של 6.4%. התפתחות ההכנסות וההוצאות הכנסות ריבית נטו על נכסים הסתכמו בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 ב 32.4 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 39.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. להלן הגורמים העיקריים שהשפיעו על הכנסות הריבית בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015: הכנסות ריבית מאשראי לציבור הסתכמו ב 35.0 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 36.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 4.6% הנובע בעיקר מירידה במדד המחירים לצרכן ומירידה בריבית המוניטרית, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות מפקדונות בבנק ישראל וממזומנים הסתכמו ב 0.3 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 1.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 82.3% הנובע בעיקר מקיטון בריבית המוניטרית בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות מפקדונות בבנקים היו שליליות והסתכמו בהוצאות בסך 0.2 מיליוני ש"ח בהשוואה להכנסות בסך 0.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. זאת בעיקר עקב ירידה במדד המחירים לצרכן ומירידה בריבית המוניטרית, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הירידה במדד המחירים לצרכן עלה על שיעור הריבית הנצברת לתקופה. הכנסות מאיגרות חוב היו שליליות והסתכמו בהוצאות בסך 0.1 מיליוני ש"ח בהשוואה להכנסות בסך 0.9 מיליוני ש"ח. זאת בעיקר עקב ירידה במדד המחירים לצרכן וקיטון בהיקף היתרות בנק מסד בע"מ 7 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 7

10 הוצאות ריבית על התחייבויות בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 היו שליליות והסתכמו בהכנסות בסך 8.8 מיליוני ש"ח, בהשוואה להוצאות בסך 0.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. זאת בעיקר עקב הירידה החדה במדד המחירים לצרכן וכן הירידה בריבית המוניטרית, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הירידה במדד המחירים לצרכן עלה על שיעור הריבית הנצברת לתקופה. פער הריבית הכולל ללא השפעה של הכנסות או הוצאות מפעילות במכשירים פיננסיים נגזרים, עומד בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 על שיעור של 3.69% בהשוואה ל 3.46% בתקופה המקבילה אשתקד. להלן תרומת מגזרי ההצמדה השונים להכנסות מריבית נטו: לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרס השינוי % מיליוני ש"ח (3.4) ) ) ) מטבע ישראלי: לא צמוד צמוד למדד מטבע חוץ (כולל צמוד למטבע חוץ) סך הכל להלן התפתחות ההכנסות מריבית, נטו לפי מגזרי פעילות עיקריים (במיליוני ש"ח): מגזר משקי הבית מגזר בנקאות פרטית מגזר עסקי סך הכל לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרס השינוי % במיליוני ש"ח 9.8) (24.4) ) ) להלן התפתחות ההכנסות שאינן מריבית לפי מגזרי פעילות עיקריים (במיליוני ש"ח): לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרס השינוי % במיליוני ש"ח 4.9) ) (10.6) (32.3) (6.1) מגזר משקי בית מגזר בנקאות פרטית מגזר עסקי מגזר ניהול פיננסי סך הכל 8 8 תמצית דוחות כספיים בנק מסד

11 הוצאות בגין הפסדי אשראי נערכו בהתאם להוראת המפקח על הבנקים (ראה להלן באור 3), בהתאם למדיניות האשראי של הבנק ובהתחשב בהערכת הסיכונים בתיק האשראי והסתכמו בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 ב 0.2 מיליון ש"ח, בהשוואה ל 0.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. להלן התפתחות ההוצאות בגין הפסדי אשראי לפי מגזרי פעילות עיקריים (במיליוני ש"ח): לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרס השינוי % במיליוני ש"ח ) (1.1) 1.0) ) 1.5) (0.8) (50.0) 0.4) 0.2) (0.19%) 0.16%) 0.83%) (0.39%) מגזר משקי הבית מגזר עסקי סך הכל שיעור ההפרשה להפסדי אשראי: מגזר משקי הבית מגזר עסקי להלן התפתחות ההוצאות בגין הפסדי אשראי (במיליוני ש"ח): 2014 רבעון רבעון שני שלישי (1.1)) (0.8)) (0.9)) (0.7)) רבעון רביעי רבעון ראשון 0.6) (0.2) 0.4) 0.05% 0.04% (0.12%)) (0.08%)) (0.09%)) (0.06%)) 1.63%) 1.11%) 2015 רבעון ראשון (1.5) 1.7) 0.2) 0.02% 0.02% הפרשה להפסדי אשראי פרטנית הפרשה להפסדי אשראי קבוצתית סך הכל שיעור ההפרשה להפסדי אשראי: מאזני* מאזני וחוץ מאזני* * על בסיס שנתי הכנסות ריבית, נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו ב 41.0 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 38.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 7.0%. הכנסות מימון שאינן מריבית הסתכמו בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 ב 4.3 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 6.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מקיטון במימוש ניירות ערך זמינים למכירה שנזקפו לרווח והפסד. עמלות הסתכמו בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 ב 20.1 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 19.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד בנק מסד בע"מ 9 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 9

12 להלן הגורמים העיקריים שהשפיעו על ההכנסות מעמלות בשלושת החודשים הראשונים של שנת :2015 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 3.1 מיליוני ש"ח בתקופה הכנסות מכרטיסי אשראי הסתכמו ב 3.2 המקבילה אשתקד. מיליוני ש"ח, בהשוואה ל הגידול נובע מגידול בתיק הכנסות מפעילות בניירות ערך ובמכשירים נגזרים הסתכמו ב מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור 10.2%. ניירות ערך נכסי לקוחות. עמלות מטיפול באשראי הסתכמו בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 ב 1.6 מיליוני ש"ח, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. 0.1 הכנסות אחרות הסתכמו בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 בהשוואה ל 0.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ב ש"ח, מיליוני הוצאות תפעוליות ואחרות בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו ב 48.0 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 45.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 5.0%. להלן הגורמים העיקריים שהשפיעו על ההוצאות התפעוליות והאחרות בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015: הוצאות שכר הסתכמו ב 24.0 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 21.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 12.1%. הגידול בשכר נובע בעיקר מיישום למפרע של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים, ראה גם באור 1 ד וציוד הסתכמו ב מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח ל בהשוואה בתקופה אחזקה ופחת בניינים המקבילה אשתקד. מיליוני ש"ח 16.1 בהשוואה ל מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה הוצאות אחרות הסתכמו ב 15.4 אשתקד, קיטון בשיעור 4.3%. להלן הגורמים העיקריים שהשפיעו על ההוצאות האחרות :2015 בשלושת החודשים הראשונים של שנת 8.4 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה הוצאות מחשב הסתכמו ב 8.3 אשתקד. מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 2.2 מיליוני ש"ח בתקופה הוצאות שיווק ופרסום הסתכמו ב 2.4 המקבילה אשתקד. הוצאות שירותים מקצועיים הסתכמו בסך 1.2 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 1.6 מיליוני ש"ח. שיעור כיסוי ההוצאות התפעוליות והאחרות על ידי ההכנסות התפעוליות והאחרות בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 הגיע ל 51% בהשוואה ל 57% בתקופה המקבילה אשתקד תמצית דוחות כספיים בנק מסד

13 סך כל המאזן ההפרשה למיסים על הרווח בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמה ב 6.9 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 7.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור המס האפקטיבי מהרווח מפעולות רגילות לפני מיסים הגיע ל 39.43% בהשוואה לשיעור המס הסטטוטורי שהינו 37.71%. הפער נובע בעיקרו מהוצאות לא מוכרות והפרשים קבועים. התפתחויות בסעיפי המאזן להלן ההתפתחות בסעיפי המאזן העיקריים (במיליוני ש"ח): מזומנים ופקדונות בבנקים ניירות ערך אשראי לציבור, נטו אשראי לממשלה פקדונות הציבור הון ליום 31 במרס 2015 ליום 31 במרס 2014 ליום 31 בדצמבר 2014 שינוי לעומת (באחוזים) בדצמבר ) 3.4) (2.3) 3.0) (0.4) 2.9) 2.2) 31 במרס ) 27.1) (26.5) 10.7) 106.0) 10.6) 7.3) *5,700.9) 1,291.4) 517.0) 3,182.3) 620.6) 4,367.5) *501.8) *5, , , ,062.3 * , , , , * הוצג מחדש לאור יישום למפרע של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים, ראה גם באור 1 ד.. אשראי לציבור, נטו ליום 31 במרס 2015 הסתכם ב 3,279.1 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 3,182.3 מיליוני ש"ח בסוף שנת 2014, גידול בשיעור של 3.0%. על פי הוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים, האשראי לציבור כולל יתרות בגין פעילות בכרטיסי אשראי אשר הסתכמו ליום 31 במרס 2015 בכ מיליוני ש"ח, בהשוואה ל מיליוני ש"ח בסוף שנת להלן נתונים על היקפי האשראי לציבור לפי מגזרי ההצמדה השונים: חלק המגזר מסך האשראי ב % ב % השינוי במיליוני ב ש"ח % 3.4) (2.1) (9.0) 3.0) 101.4) (3.6) (1.0) 96.8) יתרה ליום במיליוני ש"ח 2, , , ,279.1 מטבע ישראלי לא צמוד צמוד למדד מטבע חוץ (כולל צמוד למטבע חוץ) סך הכל בנק מסד בע"מ 11 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 11

14 השקעות בניירות הערך הסתכמו ביום 31 במרס 2015 ב מיליוני ש"ח, בהשוואה ל מיליוני ש"ח בסוף שנת בתקופה זאת חלה עליה בשווי ההוגן של תיק ניירות הערך הזמינים למכירה בסך 1.9 מיליוני ש"ח שנזקפה להון. כמו כן נזקף לרווח והפסד רווח בסך של 4.7 מיליוני ש"ח בגין ניירות ערך שמומשו מהתיק הזמין למכירה. להלן הרכב התיק: חלק מסך ניירות הערך יתרה ליום ב % במיליוני ש"ח איגרות חוב של ממשלת ישראל איגרות חוב של מוסדות פיננסיים בישראל איגרות חוב של אחרים בישראל * סך הכל *כולל איגרות חוב בערבות ממשלתית ליום 31 במרס 2015 בסך 2.9 מיליוני ש"ח וליום 31 בדצמבר 2014 בסך של 2.9 מיליוני ש"ח. חלק המגזר מסך ניירות הערך ב % ב % השינוי ב % במיליוני ש"ח (6.4%) (29.3) 32.9%) 17.5) (5.8%) (0.3) (2.3%) (12.1) התפלגות תיק ניירות הערך לפי מגזרי ההצמדה השונים: מטבע ישראלי לא צמוד צמוד למדד מטבע חוץ (כולל צמוד למטבע חוץ) סך הכל יתרה ליום במיליוני ש"ח פקדונות הציבור ליום 31 במרס 2015 הסתכמו ב 4,494.8 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 4,367.5 מיליוני ש"ח בסוף שנת 2014, גידול בשיעור של 2.9%. להלן התפלגות תיק פקדונות הציבור לפי מגזרי ההצמדה השונים: מטבע ישראלי לא צמוד* צמוד למדד** מטבע חוץ (כולל צמוד למטבע חוץ) יתרה ליום במיליוני ש"ח במיליוני ש"ח השינוי חלק המגזר מסך פקדונות הציבור ב % 80.3) 13.7) ב % ב % 3.1) (1.1) 8.9) 110.2) (6.4) 23.5) 3, , ) 127.3) 4, ,494.8 סך הכל * כולל יתרות פקדונות ברירה שקל/מדד ליום 31 במרס 2015 בסך 59.2 מיליוני ש"ח ) 31 בדצמבר 55.7) 2014 המוצגים לפי המסלול הגובר. ** ביום 31 בדצמבר 2014 כולל יתרות פקדונות ברירה שקל/מדד בסך 1.3 מיליוני ש"ח, המוצגים לפי המסלול הגובר ) תמצית דוחות כספיים בנק מסד

15 פקדונות של גופים מוסדיים שגוייסו בישראל ליום 31 למרס 2015 שנכללו בפקדונות הציבור הסתכמו לסך של 34.6 מיליון ש"ח, בהשוואה ל 56.1 מיליוני ש"ח ליום 31 לדצמבר הון ליום 31 במרס 2015 הסתכם ב מיליוני ש"ח, בהשוואה ל מיליוני ש"ח בסוף שנת 2014, גידול בשיעור של 2.2%. הגידול בהון נבע בעיקרו מרווח בסך 10.6 מיליוני ש"ח, מגידול בסך של 1.9 מיליוני ש"ח ביתרת ההתאמות מהצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן, נטו ומנגד מקיטון בסך של 1.5 מיליוני ש"ח ביתרת ההתאמות של התחייבויות בגין הטבות עובדים. יחס הון למאזן ליום 31 במרס 2015 הגיע ל 8.8% בדומה ליום 31 בדצמבר יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון ליום 31 במרס 2015 הגיע ל 15.58% לעומת 15.70% ביום 31 בדצמבר.2014 פעילות חוץמאזנית להלן ההתפתחות ביתרות החזקת הנכסים הכספיים החוץמאזניים של לקוחות הבנק (במיליוני ש"ח): השינוי ב % 4.3) , ,732 בתיקי ניירות ערך תפעול קופות גמל שירותי התפעול של קופות הגמל גל, כלנית והגומל (להלן: "קופות הגמל") ניתנים החל מהרבעון השני של שנת 2010 באמצעות חברת האם. ביום 23 ביולי 2014 נחתם הסכם לתפעול קופות הגמל גל וכלנית וביום 29 ביולי 2014 נחתם הסכם תפעול לקופת הגמל הגומל. לפי ההסכמים, חברת האם תעניק לקופות הגמל שירותי תפעול והטיפול בהפקדות ובמשיכות כספי העמיתים יכול שייעשה בסניפי הבנק. תמורת שירותים אלה רשם הבנק הכנסה נטו בסך 0.1 מיליוני ש"ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד בנק מסד בע"מ 13 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 13

16 א( ב( תאור עסקי הבנק לפי מגזרי פעילות הבנק פועל בישראל במרבית תחומי הבנקאות ומספק מגון שירותים בנקאיים ופיננסיים ללקוחותיו. פעילות הבנק מתבצעת באמצעות 2 מגזרי פעילות עיקריים: ( המגזרים הבנקאיים מתחלקים למגזר משקי בית, מגזר בנקאות פרטית ומגזר עסקי. מגזרים אלה עוסקים במתן שירותים בנקאיים ובתיווך פיננסי, תוך התמקדות במשקי בית, מקבלי משכורת עם התמחות מיוחדת באוכלוסית עובדי ההוראה ומוסדות חינוך: 1. מגזר משקי הבית (המגזר הקמעונאי) מספק מגוון שירותי בנקאות ומוצרים פיננסיים למשקי הבית. 2. מגזר הבנקאות הפרטית הבנק פועל להרחיב ולהעמיק את הפעילות עם לקוחות הבנקאות הפרטית, תוך בחינה מקצועית של צרכי הלקוחות והתאמת תיק ההשקעות שלהם בהתאם לאפיון הלקוח. הפעילות תתמקד בעיקרה בנושאים הבאים: טיפול אישי וממוקד בלקוחות המגזר, הנמנים על הלקוחות בעלי עושר פיננסי גבוה יחסית, תוך בחינה והתאמה של פעילות הלקוח, באמצעות מערכות מתוחכמות וביצוע מעקב שוטף ומקצועי אחר ביצועי תיק ההשקעות והרכבו, כפועל יוצא מאפיון רמת הסיכון של הלקוח בחשבונו. גיוס לקוחות בעלי עושר פיננסי התואמים את לקוחות המגזר כאמור, תוך מתן דגש על מקצוענות, יחס אישי ותודעת שירות גבוהה. 3. מגזר עסקי מספק מגוון של שירותי בנקאות לעסקים וחברות. לקוחות אלה מקבלים את השירות ביחידות מובדלות בסניף, אשר מקבלות תמיכה מקצועית מההנהלה הראשית על ידי רפרנטים מקצועיים יעודיים המתמחים בלקוחות עסקיים. ( מגזר ניהול פיננסי הכולל פעילות בנוסטרו של הבנק, פעילות בנגזרים הפיננסיים וניהול החשיפות. חלוקה זו משמשת את הנהלת הבנק לצורך קבלת החלטות וניתוח התוצאות העסקיות של הבנק. כללי החשבונאות שיושמו בהצגת תוצאות הפעילות של מגזרי הפעילות של קבוצת הבנק הינם אלה המתוארים בבאור 1 לדוחות הכספיים השנתיים. להלן הכללים העיקריים שיושמו בחלוקת תוצאות הפעילות בין המגזרים השונים: הכנסות ריבית, נטו כולל את המרווח שבין הריבית המתקבלת או המשתלמת ללקוח המגזר לבין העלות השולית של מקורות הבנק וכן הריבית התיאורטית על ההון המיוחס למגזר. הוצאות בגין הפסדי אשראי ההוצאות בגין הפסדי אשראי נזקפות למגזר אליו משתייך הלקוח. הכנסות שאינן מריבית מיוחסות למגזר אליו משתייך הלקוח. הוצאות תפעוליות ואחרות מיוחס למגזר על פי יחס עלות השכר הישיר. מיסים על הכנסה ההפרשה למס על תוצאות הפעילות של כל מגזר חושבה עלפי שיעור המס האפקטיבי. תשואה להון כולל את היחס שבין הרווח הנקי של כל אחד מהמגזרים לבין ההון המוקצה למגזר. הון מוקצה למגזר ההון המשוקלל ברוטו בהתאם למשקל הממוצע של נכסי הסיכון במגזר מסך כל נכסי הסיכון. נכסי הסיכון כוללים נכסי סיכון אשראי, סיכוני שוק וסיכון תפעולי תמצית דוחות כספיים בנק מסד

17 להלן תמצית התפתחות הרווח הנקי וסך הנכסים לפי מגזרי פעילות: לשלושת החודשים שהסתיימו ב 31 במרס השינוי %) 34.8) 37.8) א. סך ההכנסות מגזר משקי הבית (5%) 11.2) 10.7) מגזר בנקאות פרטית 4%) 12.3) 12.8) מגזר עסקי (32%) 6.5) 4.4) מגזר ניהול פיננסי 1%) 64.8) 65.7) סך הכל ) (1.1) 1.0) ב. הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי מגזר משקי הבית ) 1.5) (0.8) מגזר עסקי (50%) 0.4) 0.2) סך הכל (12%) *5.7) 5.0) ג. רווח נקי מגזר משקי הבית (40%) *1.0) 0.6) מגזר בנקאות פרטית 131%) *1.3) 3.0) מגזר עסקי (41%) *3.4) 2.0) מגזר ניהול פיננסי (7%) *11.4) 10.6) סך הכל (10%) 1, ,105.9 ד. יתרה ממוצעת של נכסים מגזר משקי הבית (1%) מגזר בנקאות פרטית (13%) מגזר עסקי (18%) 2, ,442.6 מגזר ניהול פיננסי (13%) 5, ,691.5 סך הכל 10%) 1, ,122.4 ה. אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות: מגזר משקי הבית ) מגזר בנקאות פרטית 14%) מגזר עסקי (11%) 2, ,279.1 סך הכל ליום 31 במרס %) 1, ,158.5 ה. פקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות: מגזר משקי הבית ) 1, ,674.0 מגזר בנקאות פרטית 14%) מגזר עסקי 11%) 4, ,494.8 סך הכל ליום 31 במרס 2015 * הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים בנק מסד בע"מ 15 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 15

18 מגזר משקי הבית מבנה המגזר מגזר משקי הבית (המגזר הקמעונאי) מספק מגוון של שירותי בנקאות ומוצרים פיננסיים למשקי הבית. המגזר פועל באמצעות מערך הסינוף והשלוחות הפרוסים ברחבי הארץ ובאמצעות ערוצים ישירים: סניפומטים, עמדות לקוח, אינטרנט, Center" "Call שרות SMS בטלפון סלולרי ואפליקציות לטלפונים חכמים (סמרטפונים). המוצרים הבנקאיים העיקריים שמספק המגזר כוללים: שירותי ניהול חשבון שוטף, אשראי, פקדונות ותוכניות חסכון, פעילות בכרטיסי אשראי ומוצרי הון הכוללים השקעה בקרנות נאמנות והשקעה בניירות ערך. פעילות המשכנתאות של לקוחות המגזר מתבצעת באמצעות דלפקי משכנתאות של הבנק הבינלאומי המוצבים בחלק מסניפי הבנק. שינויים בהיקף הפעילות של המגזר וברווח הנקי שלו הרווח הנקי של מגזר משקי הבית בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם ב 5.0 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 5.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 12% הנובע בעיקר בשל עליה בהוצאות להפסדי אשראי ובהוצאות התפעוליות המיוחסות למגזר. שיעור תשואת הרווח הנקי להון במגזר בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 הגיע ל 7.2% בהשוואה ל 8.9% בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע מעליה ביתרות הסיכון של המגזר, עליה בהון המוקצה למגזר וירידה ברווחיות המגזר. הכנסות המגזר בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו ב 37.8 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 34.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 9% הנובע בעיקר מגידול בהכנסות מפעילות מתן אשראי וכן עקב גידול בהיקף היתרות הממוצעות במגזר. הכנסות אלה נשחקו על ידי הכנסות מפעילות קבלת פקדונות אשר ירדו עקב הירידה בריבית המוניטרית. זאת למרות עליה בהיקף הפקדונות לציבור. ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ב 1.0 מיליוני ש"ח בהשוואה להכנסות בסך 1.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המגזר הסתכמו בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 ב 28.5 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 26.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 7%. הגידול נובע מעליה בסך ההוצאות התפעוליות של הבנק ומעליה במספר המשרות המוקצות למגזר תמצית דוחות כספיים בנק מסד

19 להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר משקי הבית: הכנסות ריבית נטו: מחיצוניים הכנסות שאינן מריבית: מחיצוניים השינוי % 10%) 5%) 9%) ) (12%) 10%) 18%) 14%) 16%) 9%) (46%) 240%) 4%) 25%) 4%) 9%) לשלושת החודשים שהסתיימו ב 31 במרס במיליוני ש"ח 26.6) 29.2) 8.2) 8.6) 34.8) 37.8) (1.1) 1.0) **5.7) 5.0) **8.9% 7.2% 1,907.5) 2,105.9) 1,777.6) 2,100.4) 1,721.0) 1,963.8) 173.9) 201.5) 21.9) 23.8) 3.7) 2.0) 1.0) 3.4) 2.3) 2.4) 0.4) 0.5) 5.5) 5.7) 34.8) 37.8) סך הכנסות הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי רווח נקי תשואה להון* יתרה ממוצעת של נכסים יתרה ממוצעת של התחייבויות יתרה ממוצעת של נכסי סיכון יתרה ממוצעת של ניירות ערך מרכיבי ההכנסות מריבית, נטו: מרווח מפעילות מתן אשראי מרווח מפעילות קבלת פקדונות אחר פירוט הכנסות שאינן מריבית: הכנסות מכרטיסי אשראי הכנסות משוק ההון הכנסות תפעוליות ואחרות סך הכנסות * כולל את היחס שבין הרווח הנקי של כל אחד מהמגזרים לבין ההון המוקצה למגזר. הון מוקצה למגזר ההון המשוקלל ברוטו בהתאם למשקל הממוצע של נכסי הסיכון במגזר מסך כל נכסי הסיכון. ** הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים. לקוחות לקוחות המגזר כוללים משקי בית, בעיקר עובדי הוראה ובני משפחותיהם בפיזור רחב. אין לבנק לקוח בודד או מספר מצומצם של לקוחות שאובדנם ישפיע באופן מהותי על הפעילות במגזר. שיווק והפצה אתר האינטרנט של הבנק נבנה בטכנולוגיה מתקדמת ובעיצוב המותאם למיתוג של הבנק, תוך הדגשת ייחודו של הבנק כבנק של המורים. בימים אלו מושק לבנק אתר חדש המאחד את האתר השיווקי והתפעולי לאתר אחד המאפשר ללקוח המזוהה לבצע פעולות ולקבל מידע בלא לעבור בין האתרים, וכן ללקוח פוטנציאלי לקבל מידע על מוצרים ושרותים אותם יספק הבנק ואף להגיש בקשה לפתיחת חשבון באמצעות האתר. הצעות שיווקיות מועברות, בין היתר, ללקוחות באמצעות אתר האינטרנט של הבנק ובדיוור ישיר. הבנק משתף פעולה עם אתרי אינטרנט יעודיים למורים ומפרסם בנק מסד בע"מ 17 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 17

20 באופן קבוע בעיתוני המורים. הבנק מספק שירותי call center תחת "מסד "call באמצעות מוקד של קבוצת הבינלאומי. במסגרת המוקד נהנים לקוחות הבנק ממענה מהיר וממגוון רחב של שירותים. ביום 1 ביולי 2014 החל הבנק להעמיד הלוואות לעובדי הוראה מכספי החשב הכללי. בנוסף, מעביר הבנק מענקים מותנים לסטודנטים להוראה מחשבון מיוחד של החשב הכללי בגבולות הקצאה מתקציב המדינה. פרטים באשר למכרז החשב הכללי למתן הלוואות לעובדי הוראה ומענקים מותנים לסטודנטים להוראה ראה להלן בפרק על הסכמים מהותיים ונושאים אחרים. הון אנושי במהלך התקופה הסתכם מספר המשרות הממוצע במגזר ב 216 משרות, כולל משרות מועמסות על המגזר, (201 משרות בתקופה המקבילה אשתקד), מתוכם 29 משרות בדרגת ניהול (29 משרות בתקופה המקבילה אשתקד). מגבלות ופיקוח על פעילות המגזר הבנק פועל במסגרת חוקים, תקנות והנחיות רגולטוריות החלות על מערכת הבנקאות בישראל מצד גורמים כגון: הפיקוח על הבנקים, הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, הממונה על הגבלים עסקיים, הרשות לניירות ערך ועוד. במהלך השנה הושפע המגזר מיישום המלצות ועדת זקן והחלטת הרשות לניירות ערך בנושא עמלות הפצה של קרנות נאמנות. יישום החלטות אלה גרמו לירידה בהכנסות התפעוליות של המגזר. לפירוט הוראות חקיקה ורגולציה שונות החלות על הבנק והצעות חוק ורגולציה אשר עשויות להשפיע על הבנק, ראה פרק הסכמים מהותיים, שינויי ויוזמות חקיקה במערכת הבנקאית ונושאים אחרים. מגזר הבנקאות הפרטית מבנה המגזר מגזר הבנקאות הפרטית מעניק שרותי ייעוץ מתקדמים על ידי יועצי השקעות ללקוחות הבנקאות הפרטית. המגזר פועל באמצעות מערך הסינוף של הבנק במרבית סניפי הבנק. לקוחות הבנקאות הפרטית מקבלים שירות ביחידות מובדלות בסניפי הבנק, אשר מספקות להם את מכלול השירותים הבנקאיים. ללקוחות הבנקאות הפרטית מוצעת "מעטפת שירות", המותאמת לצרכי הלקוח. שינויים בהיקף הפעילות של המגזר וברווח הנקי שלו הרווח הנקי של מגזר הבנקאות הפרטית בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם ב 0.6 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 1.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של 40% הנובע מירידה בריבית המוניטרית. שיעור תשואת הרווח הנקי להון במגזר הגיע ל 5.3%, בהשוואה ל 8.7% בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע מירידה ברווחיות של המגזר וגידול בהון המוקצה למגזר. הכנסות המגזר בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו ב 10.7 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 11.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של 5% הנובע מירידה בריבית המוניטרית. הוצאות המגזר הסתכמו ב 9.7 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 9.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 1%. היתרה הממוצעת של תיק ניירות ערך נכסי לקוחות המיוחס למגזר הסתכם ב 3,224.2 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 2,915.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 11% תמצית דוחות כספיים בנק מסד

21 להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר הבנקאות הפרטית: הכנסות ריבית נטו: מחיצוניים הכנסות שאינן מריבית: מחיצוניים סך הכנסות רווח נקי תשואה להון* השינוי % (24%) 9%) (5%) (40%) (1%) (2%) (2%) 11%) ) (50%) 100%) ) 14%) (13%) (5%) לשלושת החודשים שהסתיימו ב 31 במרס במיליוני ש"ח ** **8.7% 5.3% , , , , יתרה ממוצעת של נכסים יתרה ממוצעת של התחייבויות יתרה ממוצעת של נכסי סיכון יתרה ממוצעת של ניירות ערך מרכיבי ההכנסות מריבית, נטו: מרווח מפעילות מתן אשראי מרווח מפעילות קבלת פקדונות אחר פירוט הכנסות שאינן מריבית: הכנסות מכרטיסי אשראי הכנסות משוק ההון הכנסות תפעוליות ואחרות סך הכנסות * כולל את היחס שבין הרווח הנקי של כל אחד מהמגזרים לבין ההון המוקצה למגזר. הון מוקצה למגזר ההון המשוקלל ברוטו בהתאם למשקל הממוצע של נכסי הסיכון במגזר מסך כל נכסי הסיכון. ** הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים. לקוחות לקוחות המגזר כוללים משקי בית, בעיקר עובדי הוראה ובני משפחותיהם בפיזור רחב. אין לבנק לקוח בודד או מספר מצומצם של לקוחות שאובדנם ישפיע באופן מהותי על הפעילות במגזר. שיווק והפצה אתר האינטרנט של הבנק נבנה בטכנולוגיה מתקדמת ובעיצוב המותאם למיתוג של הבנק, תוך הדגשת ייחודו של הבנק כבנק של המורים. בימים אלו מושק לבנק אתר חדש המאחד את האתר השיווקי והתפעולי לאתר אחד המאפשר ללקוח המזוהה לבצע פעולות ולקבל מידע בלא לעבור בין האתרים, וכן ללקוח פוטנציאלי לקבל מידע על מוצרים ושרותים אותם יספק הבנק ואף להגיש בקשה לפתיחת חשבון באמצעות האתר. הצעות שיווקיות מועברות, בין היתר, ללקוחות באמצעות אתר האינטרנט של הבנק ובדיוור ישיר. הבנק משתף פעולה עם אתרי אינטרנט יעודיים למורים ומפרסם באופן קבוע בעיתוני המורים. הבנק מספק שירותי call center תחת "מסד "call באמצעות מוקד של בנק מסד בע"מ 19 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 19

22 קבוצת הבינלאומי. במסגרת המוקד נהנים לקוחות הבנק ממענה מהיר וממגוון רחב של שירותים. הבנק עורך כנסים ללקוחות הבנקאות הפרטית לצורך חיזוק הקשר עם לקוחות המגזר. ביום 1 ביולי 2014 החל הבנק להעמיד הלוואות לעובדי הוראה מכספי החשב הכללי. בנוסף, מעביר הבנק מענקים מותנים לסטודנטים להוראה מחשבון מיוחד של החשב הכללי בגבולות הקצאה מתקציב המדינה. פרטים באשר למכרז החשב הכללי למתן הלוואות לעובדי הוראה ומענקים מותנים לסטודנטים להוראה ראה להלן בפרק על הסכמים מהותיים ונושאים אחרים. הון אנושי במהלך התקופה הסתכם מספר המשרות הממוצע במגזר ב 53 משרות, כולל משרות מועמסות על המגזר, (51 משרות בתקופה המקבילה אשתקד), מתוכם 11 משרות בדרגת ניהול (11 משרות בתקופה המקבילה אשתקד). מגבלות ופיקוח על פעילות המגזר הבנק פועל במסגרת חוקים, תקנות והנחיות רגולטוריות החלות על מערכת הבנקאות בישראל מצד גורמים כגון: הפיקוח על הבנקים, הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, הממונה על הגבלים עסקיים ועוד. במהלך השנה הושפע המגזר מיישום המלצות ועדת זקן והכנסותיו התפעוליות קטנו. לפירוט הוראות חקיקה ורגולציה שונות החלות על הבנק והצעות חוק ורגולציה אשר עשויות להשפיע על הבנק, ראה פרק הסכמים מהותיים, שינויי ויוזמות חקיקה במערכת הבנקאית ונושאים אחרים. מגזר עסקי מבנה המגזר המגזר העסקי מספק מגוון שירותי בנקאות ומימון ללקוחות עסקיים. המגזר פועל באמצעות יחידות עסקיות בחלק ממערך הסינוף של הבנק הפרוס ברחבי הארץ, אשר מקבל סיוע מקצועי מאגף האשראי במטה על ידי רפרנטים יעודיים המתמחים בלקוחות עסקיים. שירותי המימון והמוצרים הבנקאיים העיקריים שמספק המגזר כוללים: שירותי ניהול חשבון עסקי, אשראי למימון הפעילות העסקית בענפי המשק השונים, פעילות סחר חוץ, עסקי מט"ח וכרטיסי אשראי. שינויים בהיקף הפעילות של המגזר וברווח הנקי שלו הרווח הנקי של המגזר בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם ב 3.0 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 1.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 131% הנובע בעיקר מגביית חובות משנים קודמות ומגידול בהכנסות המגזר. שיעור תשואת הרווח הנקי להון במגזר הגיע ל 9.8%, בהשוואה ל 4.8% בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות המגזר בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו ב 12.8 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 12.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 4%. הוצאות המגזר הסתכמו ב 8.6 מיליוני ש"ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. ההוצאה בגין הפסדי אשראי במגזר הסתכמה בהכנסה בסך 0.8 מיליוני ש"ח, בהשוואה להוצאה בסך 1.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. היתרה הממוצעת של תיק ניירות ערך נכסי לקוחות המיוחס למגזר הסתכם ב מיליוני ש"ח בהשוואה ל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 21% תמצית דוחות כספיים בנק מסד

23 להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר העסקי : הכנסות ריבית נטו: מחיצוניים הכנסות שאינן מריבית: מחיצוניים סך הכנסות הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי רווח נקי השינוי % 13%) (11%) 4%) ) 131%) 13%) 8%) 15%) 21%) 8%) (63%) 200%) 50%) (14%) 4%) לשלושת החודשים שהסתיימו ב 31 במרס במיליוני ש"ח 7.6) 8.6) 4.7) 4.2) 12.3) 12.8) 1.5) (0.8) **1.3) 3.0) **4.8% 9.8% 821.1) 925.8) 594.1) 642.6) 736.1) 849.8) 188.6) 228.9) 6.3) 6.8) 0.8) 0.3) 0.5) 1.5) 0.1) 0.1) 0.2) 0.3) 4.4) 3.8) 12.3) 12.8) תשואה להון* יתרה ממוצעת של נכסים יתרה ממוצעת של התחייבויות יתרה ממוצעת של נכסי סיכון יתרה ממוצעת של ניירות ערך מרכיבי ההכנסות מריבית, נטו: מרווח מפעילות מתן אשראי מרווח מפעילות קבלת פקדונות אחר פירוט הכנסות שאינן מריבית: הכנסות מכרטיסי אשראי הכנסות משוק ההון הכנסות תפעוליות ואחרות סך הכנסות * כולל את היחס שבין הרווח הנקי של כל אחד מהמגזרים לבין ההון המוקצה למגזר. הון מוקצה למגזר ההון המשוקלל ברוטו בהתאם למשקל הממוצע של נכסי הסיכון במגזר מסך כל נכסי הסיכון. ** הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים. לקוחות לקוחות המגזר כוללים עסקים בינונים וקטנים ממגוון רחב של ענפי המשק, היקף האשראי ברמת הלקוח הינו עד 35 מיליון ש"ח. שיווק והפצה גורמי השיווק הראשית. וההפצה במגזר זה הם היחידות העסקיות בסניפי הבנק ויחידות המטה בהנהלה בנק מסד בע"מ 21 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 21

24 הון אנושי במהלך התקופה הסתכם מספר המשרות הממוצע במגזר ב 45 משרות, כולל משרות מועמסות על המגזר, (58 משרות בתקופה המקבילה אשתקד) מתוכם 12 משרות בדרגת ניהול (12 משרות בתקופה המקבילה אשתקד). במגזר מועסקים עובדים קבועים שהוכשרו לתפקידים שונים, בהתאם לצרכים הבנקאיים של לקוחות המגזר. לעניין מאפייני משאבי אנוש בבנק, ראה פרק "משאבי אנוש ומבנה ארגוני". מגבלות ופיקוח על פעילות המגזר הבנק פועל במסגרת חוקים, תקנות והנחיות רגולטוריות החלות על מערכת הבנקאות בישראל מצד גורמים כגון: הפיקוח על הבנקים, הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, הממונה על הגבלים עסקיים, רשות ניירות ערך ועוד. לפירוט הוראות חקיקה ורגולציה שונות החלות על הבנק והצעות חוק ורגולציה אשר עשויות להשפיע על הבנק, ראה פרק הסכמים מהותיים, שינויי ויוזמות חקיקה במערכת הבנקאית ונושאים אחרים. מגזר ניהול פיננסי כללי פעילות המגזר כוללת את ניהול התיק הבנקאי, נוסטרו שקלים ומט"ח של הבנק דהיינו: פעילות הבנק למען עצמו, באמצעות השקעות באיגרות חוב, פקדונות בבנקים, עסקאות במכשירים פיננסיים ועוד. כמו כן כוללת פעילות המגזר את ניהול חשיפות השוק, הבסיס והנזילות אשר הבנק חשוף אליהם בשל עסקיהם של לקוחותיו ותמיכה בתמחור ופיתוח של מוצרים פיננסיים. מבנה המגזר פעילות הניהול הפיננסי מתבצעת באמצעות ועדות ספציפיות בהשתתפות חברי ההנהלה וגורמים מקצועיים בכפוף למנכ"ל הבנק הממונה על ניהול הסיכונים הפיננסיים ובאישור ועדות של דירקטוריון הבנק. שינויים בהיקף הפעילות של המגזר וברווח הנקי שלו הרווח הנקי של המגזר בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם ב 2.0 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 3.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של 41% הנובע בעיקרו הנובע מירידה בהכנסות ממימוש ניירות ערך זמינים למכירה. שיעור תשואת הרווח הנקי להון במגזר הגיע ל 17.9% בהשוואה לתשואה של 35.6% בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות המגזר בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו ב 4.4 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 6.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 32% הנובע בעיקר מירידה ברווחים ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה שהסתכמו ב 4.7 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 7.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד תמצית דוחות כספיים בנק מסד

25 להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר הניהול הפיננסי : הכנסות שאינן מריבית: מחיצוניים סך הכנסות רווח (הפסד) נקי תשואה להון* יתרה ממוצעת של נכסים השינוי % (32%) (32%) (41%) 17% 13% (32%) לשלושת החודשים שהסתיימו ב 31 במרס במיליוני ש"ח 6.5) 4.4) 6.5) 4.4) **3.4) 2.0) **35.6% 17.9% 2, , יתרה ממוצעת של נכסי סיכון מרכיבי הכנסות אחר שאינן מריבית: * כולל את היחס שבין הרווח הנקי של כל אחד מהמגזרים לבין ההון המוקצה למגזר. הון מוקצה למגזר ההון המשוקלל ברוטו בהתאם למשקל הממוצע של נכסי הסיכון במגזר מסך כל נכסי הסיכון. ** הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים. לקוחות המגזר מספק שירותים בתחום ניהול הנוסטרו ומכשירים פיננסיים עבור פונקציות ספציפיות בהנהלה הראשית ומערך הסינוף. מגבלות ופיקוח על פעילות המגזר הבנק פועל במסגרת חוקים, תקנות והנחיות רגולטוריות החלות על מערכת הבנקאות בישראל מצד גורמים כגון: הפיקוח על הבנקים, הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, הממונה על הגבלים עסקיים ועוד. משרות משרות 3) 3 הון אנושי במהלך התקופה הסתכם מספר המשרות הממוצע במגזר ב המקבילה אשתקד), מתוכם 1 משרות בדרגת ניהול (1 משרות בתקופה המקבילה אשתקד). בתקופה בנק מסד בע"מ 23 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 23

26 מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים האומדנים וההערכות בנושאי המדיניות החשבונאית הקריטית, נעשו על פי מיטב ידיעתם ושיקול דעתם של הגורמים המקצועיים שעסקו בהכנתם, והם יושמו באופן נאות בדוחות הכספיים של הבנק. סקירה של התחומים המהותיים שלדעת הנהלת הבנק בהם קיימת מדיניות חשבונאית קריטית, מפורטת בדוח הדירקטוריון לשנת 2014 ולא חל בה שינוי, מלבד המפורט להלן. אימוץ כללי החשבונאות בארה"ב בנושא זכויות עובדים ביום 9 באפריל 2014 פרסם הפיקוח על הבנקים חוזר בנושא אימוץ כללי החשבונאות בארה"ב בנושא זכויות עובדים. החוזר מעדכן את דרישות ההכרה המדידה והגילוי בנושא הטבות לעובדים בהוראות הדיווח לציבור בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב. עיקרי ההוראות החדשות בנושא זכויות עובדים בנושא הטבות לאחר פרישה פנסיה, פיצויים והטבות אחרות תכניות להטבה מוגדרת. הבנק מכיר בסכומים המתייחסים לתכניות פנסיה ותכניות אחרות לאחר פרישה על בסיס חישובים הכוללים הנחות אקטואריות והנחות אחרות, לרבות: שיעורי היוון, תמותה, שיעור תשואה חזוי לטווח ארוך על נכסי תכנית, גידול בתגמול ותחלופה. ההשפעה המצטברת של האימוץ לראשונה של כללי החשבונאות בארה"ב בנושא זכויות עובדים ליום 1 בינואר 2013: גידול בעודפים בסך 1.1 מיליוני ש"ח וסך גידול בהון בסך 1.1 מיליוני ש"ח. לפירוט ראה באור 1.ד' ובאור 6 לדוחות הכספיים. להלן ניתוח רגישות של השפעת השינוי בפרמטרים העיקריים על חישוב ההפרשות האקטואריות: קיטון בנקודת אחוז אחת 31 בדצמבר 31 במרס ) 6.6) 6.0) 7.7) 5.8) 6.7) 6.1) 7.6) (1.5) (1.3) (1.6) (1.0) (5.0) (5.9) (5.4) (6.9) גידול בנקודת אחוז אחת 31 בדצמבר 31 במרס (4.9) (5.7) (5.2) (6.8) (5.0) (5.9) (5.4) (6.9) 1.6) 1.2) 1.6) 0.7) 5.8) 6.7) 6.1) 7.6) שיעור היוון שיעור עליית המדד שיעור עזיבה שיעור גידול בתגמול חקיקה ופיקוח הנוגעים למערכת הבנקאית כללי מערכת החקיקה המסדירה את תחום הבנקאות בישראל ואשר חלה על הבנק כוללת, בין היתר, את פקודת הבנקאות משנת 1941, חוק בנק ישראל, התש"ע 2010, חוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א 1981 וחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א מכוח חוקים אלה נתון הבנק לפיקוחו של בנק ישראל ובמיוחד לפיקוחם של נגיד בנק ישראל ושל המפקח על הבנקים, וחלים עליו הוראות, כללים, הנחיות וצווים של המפקח על הבנקים ("החקיקה הבנקאית"). החקיקה הבנקאית מהווה את הבסיס החוקי והמרכזי לפעילותו של הבנק תמצית דוחות כספיים בנק מסד

27 פרט לחקיקה הבנקאית, כפוף הבנק בפעילותו גם למערכות חקיקה מקבילות המסדירות את פעילותו בתחומים שונים, כגון פעילות בתחום שוק ההון, בתחום המשכנתאות ועוד. גם בתחומים אלה חלים על הבנק, בנוסף לדברי החקיקה, הוראות, כללים והנחיות של רשויות המדינה המוסמכות, ובהם של רשות ניירות ערך, של הממונה על שוק ההון, הביטוח והחסכון במשרד האוצר, של הבורסה לניירות ערך ושל רשות ההגבלים העסקיים. חוקים נוספים בנושאים יחודיים מטילים על כלל המערכת הבנקאית חובות והוראות ספציפיות, לדוגמה דיני איסור הלבנת הון ומימון טרור, רגולציה העוסקת בפעילות מול תושבי חוץ כגון ה FACTA וכיו"ב. הבנק פועל תוך ציות להוראות החוק והרגולציה החלים עליה כאמור. להלן בתמצית פירוט של שינויי חקיקה ויוזמות חקיקה רלוונטיים לתקופת הדו"ח אשר משפיעים או עשויים להשפיע על פעילות הבנק. כללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות)(תיקון), התשע"ד התיקון שפורסם ביום 29 בינואר 2015 משלב תיקונים ממספר טיוטות קודמות ותיקונים נוספים, שעיקרם הוראות בנושא ההצטרפות למסלולים. תיקון בהגדרת "עסק קטן" לפיו תאגיד שהמציא לבנק "דוח שנתי", על פיו מחזור עסקיו בשנה שקדמה למועד מסירתו אינו עולה על חמישה מיליון ש"ח, לא יידרש למסור דוח שנתי נוסף וימשיך להיחשב כ"עסק קטן" עד להתקיים הנסיבות המפורטות בתיקון, בהן הותר לבנק לסווגו כעסק שאינו עסק קטן. תיקונים בעמלות שונות איסור על גביית עמלת פעולה בערוץ ישיר בגין חיוב בכרטיס חיוב מיידי, תיקונים בעמלות טיפול במזומנים, העברה ב RTGS ועמלות כרטיסי אשראי, ביטול עמלת דמי ניהול/גבייה של הלוואות. הוספו בתעריפון חלקים בעניין עמלות בקשר לסליקה של עסקאות בכרטיס חיוב ולשירותי ניכיון לבתי עסק. ב 9 למרס 2015 הופצה טיוטה מעודכנת של כללי העמלות הכוללת, בין היתר, ביטול עמלת "חיוב המפקיד בהחזרת שיק", הכנסת עמלת "הודעות" לפיקוח תוך ביטול גבייתה בגין "מכתבי מעקב" ושינויים בעמלות שונות בנוגע לכרטיסי חיוב (לרבות איסור על גביית דמי כרטיס בעד כרטיס חיוב מידי שהונפק ללקוח שברשותו כרטיס אשראי שהונפק על ידי אותו תאגיד בנקאי). הוראת ניהול בנקאי תקין 418 בעניין "פתיחת חשבונות באמצעות האינטרנט" ההוראה, אשר פורסמה ביום 16 ביולי 2014, מאפשרת לבנק לפתוח ללקוחות חשבונות באופן מקוון ולנהלם, ובלבד שהמבקשים לפתוח חשבון יהיה יחידים, בגירים, תושבי ישראל, ולא יהיו נהנים בחשבון זולת בעלי החשבון. לצורך זיהוי הלקוחות ואימות פרטיהם יבוצעו הליכים יחודיים, לרבות אימות על סמך העתק מסמכי זיהוי, חתימה על הצהרת נהנים באופן מקוון, זיהוי באמצעות טכנולוגיית היוועדות חזותית, וביצוע הליך הכר את הלקוח מוגבר. ההוראה קובעת הגבלות שונות בניהול החשבון (סכומי מקסימום לפעולות, יתרת נכסים בסוף כל יום ולמסגרת לפעילות בכרטיס חיוב, זהות המורשים לפעול בחשבון. סוג וכמות טפסי שיקים שיונפקו ללקוח). ההגבלות תוסרנה לאחר שהלקוח יפקוד את הסניף ויושלם הליך זיהוי מלא. הבנק נערך ליישום ההוראה. הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 425 דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים ביום 23 בנובמבר 2014 פורסמה על ידי בנק ישראל הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים. ההוראה קובעת חובת מסירת דיווח שנתי ללקוחות, ומגדירה את אופן בנק מסד בע"מ 25 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 25

28 מסירתו ואת פירוט המידע שייכלל בו. הדיווח יכלול מידע מקיף אודות נכסיו והתחייבויותיו של הלקוח. ההוראה כוללת אפשרות שהמפקח על הבנקים ירחיב את חובת הדיווח גם למידע אודות דירוג האשראי של הלקוח בתאגיד הבנקאי. ההוראה תחול על יחידים ועסקים קטנים ותיכנס לתוקף ביום 28 בפברואר 2016 (התאגידים הבנקאיים נדרשים להעביר למפקח על הבנקים פירוט הנוסחאות המשמשות בסיס לחישוב הנתונים וכן תצוגה ראשונית של הדוחות עד ליום 1 ביולי 2015). הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 432 העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח ביום 21 בדצמבר 2014 פורסם על ידי בנק ישראל תיקון להוראת נוהל בנקאי תקין בנושא העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח. עיקרי התיקון הם הרחבת האפשרות לבצע תהליכי סגירת חשבון או העברת פעילות באמצעות ערוצי תקשורת נוספים וכן מסירת מידע ללקוח במתכונת דומה לזו שנקבעה בהוראות בנק ישראל מס' 425 בנוגע לדוחות השנתיים ללקוחות. ההוראה תחול על יחידים ועסקים קטנים ותיכנס לתוקף במועדים שונים 1 בינואר , ביולי 2015 ובאופן מלא ביום 28 בפברואר הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)(תיקון מס' 19), התשע"ג 2013 הטיוטה מיום 8 ביולי 2013 מסדירה הרחבת הגדרת "עסק קטן" בכללי העמלות גם ליחיד המנהל חשבון למטרת עסק וכן מסמיכה את המפקח על הבנקים לפרסם נתונים בדבר ההכנסה הממוצעת בפועל של לקוחות מקבלת שירותים וכן שיעורי רביות המשולמות בפועל ללקוחות בעד פקדונות שקליים והנגבות בפועל מלקוחות בעד אשראי, בתאגידים הבנקאיים. טיוטת ניהול בנקאי תקין מס' 454 פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור הטיוטה פורסמה ביום 3 בפברואר מטרת הטיוטה היא להרחיב את תחולת ההסדר הקבוע בהוראה, להסדיר מנגנון אחיד וגלוי לקביעת שיעור הרבית לפיה מחושב רכיב ההיוון וליצור התאמה, ככל הניתן, בין פירעון מוקדם של הלוואה לדיור לבין פירעון מוקדם של אשראי שניתן שלא לדיור. לפי התיקון יחול ההסדר הקבוע בהוראה על הלוואות שסכומן המקורי אינו עולה על 5 מיליון ש"ח, לעומת הנוסח הקיים שהחילו רק על הלוואות שסכומן המקורי אינו עולה על 750 אלף ש"ח ושניתנו לתקופה של 6 חודשים לפחות ("הלוואות מוגנות"). כמו כן, התיקון מחיל את כללי הפירעון של הלוואות מוגנות ברבית משתנה גם על הלוואות ברבית משתנה שסכומן המקורי עולה על 5 מיליון ש"ח ("הלוואות חופשיות"). צעדים להרחבת התפוצה והשימוש בכרטיסי חיוב מידי (דביט) ביום 9 למרץ 2015 הופצו ע"י בנק ישראל מספר טיוטות של הוראות ותיקונים להוראות במסגרת צעדים להרחבת התפוצה והשימוש בכרטיסי חיוב מידי (דביט), במטרה להביא להגברת התחרות בתחום כרטיסי החיוב, לחסכון בעלויות לבתי העסק וללקוחות וכן לצמצום השימוש במזומן. הטיוטות עוסקות, בין היתר, במועדי העברת הכספים לבית העסק בעסקאות חיוב מיידי, הפעולות האקטיביות שעל התאגידים לנקוט להרחבת תפוצת כרטיסי הדביט, קביעת שיעור עמלה מרבי לסליקה צולבת של עסקאות חיוב מיידי והגבלה על גביית דמי הכרטיס. בנוסף, יידרש לאמץ תקן בינלאומי (EMV) להבטחת עסקאות. תזכיר חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 16 קביעת עמלה צולבת), התשע"ד 2014 ביום 10 באוגוסט 2014 פורסם תזכיר חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 16 קביעת עמלה צולבת), התשע"ד 2014 המסמיך את הממונה על ההגבלים העסקיים ("הממונה") לקבוע שיעורי עמלה צולבת תמצית דוחות כספיים בנק מסד

29 של עסקאות בכרטיסי חיוב, וזאת במקום ההסדר המשפטי הקיים (אישור הסדר כובל בבית הדין להגבלים עסקיים).הממונה יוכל לקבוע עמלה צולבת בשיעורים שונים, לרבות עמלה צולבת בשיעור אפס, מקום בו הוא סבור כי לעסקאות שונות מאפיינים המצדיקים זאת. בנוסף, תיקון החוק קובע אחריות פלילית ואפשרות הטלת עיצום בגין תשלום או גביית עמלה צולבת בשיעור שונה משקבע הממונה, וכן כי הפיקוח השיפוטי על הממונה בהפעלת סמכותו לעיל, לרבות ערעור על החלטת הממונה בקביעת שיעור עמלה צולבת, יעשה באמצעות בית המשפט לעניינים מנהליים. שוק ההון א. קרנות נאמנות חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 23), התשע"ד 2014 ביום 30 ביולי 2014 פורסם חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 23), התשע"ד התיקון מסדיר, בין היתר, את האפשרות להציע לציבור בישראל יחידות של קרן חוץ, אשר קיבלו אישור הגוף המפקח במדינת המוצא שלהן ובכלל זה מאפשר לשר האוצר לקבוע הוראות לעניין תשלום עמלת הפצה על ידי מנהל קרן החוץ. החוק נכנס לתוקף 3 חודשים ממועד פרסומו, אולם הפרק המסדיר הצעת קרנות חוץ ייכנס לתוקף במועד כניסתן לתוקף של תקנות, אשר נועדו להבטיח את עניינו של ציבור המשקיעים בישראל. ב. ניירות ערך חוק ניירות ערך (תיקון מס' 53), התשע"ד 2013 ביום 28 באוקטובר 2013 אושר תיקון 53 לחוק ניירות ערך. התיקון נועד לעודד מחזיקים בניירות ערך לממש את זכויות ההצבעה שלהם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שתקים הרשות לניירות ערך מבלי להידרש לקבל אישור בעלות בנייר הערך מאת חבר הבורסה. חברי הבורסה יידרשו להמציא למערכת את כל הנתונים הנדרשים על מצביעים פוטנציאליים המחזיקים בניירות ערך באמצעותם וכן להמציא למצביעים הפוטנציאליים הללו את המידע והפרטים הנדרשים להם לצורך הצבעה באסיפה. המודל לא נועד להחליף את האפשרויות הקיימות היום להצבעה באסיפה אלא מהווה ערוץ נוסף למימוש זכויות ההצבעה של המחזיקים בניירות ערך. התיקון לחוק ייכנס לתוקף ביום 17 ביוני 2015, עם תחילתן של תקנות לחוק שהותקנו לעניין זה. ג. ייעוץ פנסיוני בחודש ספטמבר 2014 פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(דמי עמילות), התשע"ד 2014, המחליפה טיוטה קודמת מחודש מאי הטיוטה קובעת, בין היתר, כי דמי עמילות (לרבות עמלת הפצה) בשל מוצר ביטוחי (לרבות מוצר פנסיוני אך למעט פוליסת ביטוח לתקופה שאינה עולה על שנתיים) ישולמו רק לבעל רישיון חדש שמונה לבקשת לקוח. בעל רישיון לעניין זה מוגדר ככולל סוכני ביטוח שותפים אשר ערכו הסכם בכתב לחלוקה ביניהם של דמי עמילות המתקבלים בעד לקוח. על אף האמור, יתכן תשלום עמלה לסוכן ביטוח שצירף לראשונה מבוטח למוצר ביטוחי (לרבות מוצר פנסיוני), לאחר שמונה בעל רישיון אחר תחתיו, בתנאים ולתקופה המפורטים בטיוטה. ביום 10 במרס 2014 פורסמה הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)(תיקון מס' 6), התשע"ד 2014, אשר פורסמה גם בשנת ההצעה כוללת, בין היתר, הוראות לעניין בחירת בעל רשיון על ידי עובדים; וכן הצעה להחיל על בעלי רשיון את החובות החלות בנק מסד בע"מ 27 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 27

30 על מבטח בעניין דוחות והודעות לממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, מסוימת לגבי תאגידים בנקאיים. תוך התאמה ממשל תאגידי וחברות הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ד 2014 ביום 21 ביולי 2014 פורסמה הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ד הצעת החוק כוללת שני הסדרים עיקריים. האחד, קביעת מנגנון תאגידי לאישור התקשרות למתן תגמול לנושא משרה בכירה או עובד בתאגיד פיננסי העולה על 3.5 מיליון ש"ח בשנה. סכום התגמול מחושב במצטבר בכל החברות באותו אשכול פיננסי. המנגנון כולל אישור ועדת תגמול/ ובהעדרה ועדת ביקורת, אם קיימת כזו, אישור הדירקטוריון, ברוב של הדירקטורים החיצוניים/הבלתי תלויים (ככל שיש כאלו), ואישור אסיפה כללית. בתאגיד שהוא חברה ציבורית, לאישור האסיפה הכללית נחוץ רוב מיוחס מקרב בעלי מניות המיעוט. ההסדר השני, קביעה כי בהכנסה החייבת במס של תאגיד פיננסי לא יותרו ניכויים בשל שכר של נושאי משרה בכירה ועובדים מעבר לתקרה של 3.5 מיליון ש"ח בשנה, ומתקרה זו יופחת סכום ההוצאה השנתי של הענקת מניות או זכות לקבלת מניות. הגדרת התאגידים הפיננסיים עליהם חלה הצעת החוק כוללת, תאגידים בנקאיים, מבטחים, חברות לניהול קופ"ג, חברות לניהול קרנות נאמנות, חברות לניהול תיקים, חברות שייעודן הנפקת מוצרי מדדים ותאגידים השולטים במי מהגופים האמורים ושמתקיימים בהם קריטריונים נוספים שנקבעו בהצעת החוק. על פי ההצעה, החוק יחול על התקשרויות שיאושרו מיום פרסום החוק ואילך. התקשרויות שאושרו קודם לפרסומו יהיו טעונים אישור עד לתום שנה מפרסום החוק. אולם, על פי הצעת החוק, ההוראה המגבילה את השיעור המותר לניכוי בהכנסה החייבת של תאגידים פיננסיים היתה אמורה להיכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2015 ולחול לגבי עלות שכר שנשא בה התאגיד הפיננסי ממועד זה ואילך. FATCA FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT התקנות שהותקנו לישומו של חוק ה ACT FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE,(FATCA) נכנסו לתוקף ב 1 ביולי מטרתו של החוק היא להעמיק את גביית המס מישויות אמריקאיות שבבעלותן נכסים מחוץ לגבולות ארה"ב, ובמסגרתו נדרשים מוסדות פיננסיים זרים INSTITUTIONS),(FOREIGN FINANCIAL לרבות בנקים ברחבי העולם, להעביר מידע אודות חשבונות המוחזקים אצלם על ידי אותן ישויות. לצורך כך, על המוסדות הפיננסיים הזרים להתקשר בהסכם עם רשות המס האמריקאית.(IRS) מוסד פיננסי שלא יחתום על הסכם כאמור ו/או שלא יפעל בהתאם להוראות הנ"ל, יהיה כפוף, בין היתר, לחובת ניכוי מס במקור בשיעור של 30% מהתשלומים המגיעים לבנק ו/או ללקוחותיו ממקורות אמריקאיים. ביום 30 ביוני 2014 נחתם הסכם בילטרלי (להלן "ההסכם") בין ארה"ב לישראל בנוגע ליישום ה FATCA (הסכמים בנושא זה הושגו גם בין ארה"ב למדינות אחרות). הסכם זה הופך את רשות המס הישראלית לגורם ביניים בין המוסדות הפיננסיים הישראליים ל IRS האמריקאי. ביום 6 באפריל 2014 פרסם הפיקוח על הבנקים חוזר בעניין היערכות ליישום הוראות ה FATCA. בחוזר הבהיר המפקח כי סירוב לפתוח חשבון חדש ללקוח אשר אינו משתף פעולה עם התאגיד הבנקאי באופן הנדרש ליישום הוראות ה FATCA וסירוב ליתן שירותים בנקאיים בחשבון קיים, אשר תמצית דוחות כספיים בנק מסד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

MeitavIsraelWeekly

MeitavIsraelWeekly 13.09.2012 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0. סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי 03-7903784 alexz@mtds.co.il 31.03.2019 עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.5% מדד מאי 0.4% ריבית בנק ישראל צפויה בעוד 12 חודשים

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

אגוד - תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים -

אגוד - תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים - א( פרסום זה הינו תמציתי בלבד ואינו בא להחליף את האמור בתעריפוני העמלות של הבנק. תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי. תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים אגוד עובר ושב משכנתאות

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

חברת כרטיסי אשראי

חברת כרטיסי אשראי תוכן העניינים 0 85 0 דוח דירקטוריון סקירת הנהלה דוחות כספיים דוח דירקטוריון 0 5 9 0 0 0 0 8 8 9 8 8 8 80 80 8 8 תאור עסקי החברה התפתחות ההכנסות וההוצאות התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות מיסוי מצב האמצעים

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

• בית השקעות סיכומים ותחזיות 2015-2016 אקסלנס - מחלקת מחקר ואסטרטגיה ייעוץ משכנתאות מוצרים פיננסיים מסחר בבורסה חיתום קרנות נאמנות גמל והשתלמות ניהול תיקי השקעות בית השקעות 2015-2016: סיכומים ותחזיות מחלקת

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד