תמצית דוחות כספיים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תמצית דוחות כספיים"

תמליל

1 תמצית דוחות כספיים

2

3 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים( בנק מסד בע"מ 1

4 2

5 דוח הדירקטוריון לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 30 ביוני 2015 בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 16 באוגוסט 2015, הוחלט לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים של בנק מסד בע"מ לתקופה ינואריוני להלן הפרטים על ההתפתחויות והשינויים העיקריים שחלו בתקופת הדוח: רקע כללי ההתפתחויות הכלכליות והפיננסיות התפתחויות הכלכליות העיקריות בישראל על פי האומדן האחרון שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן "הלמ"ס") במהלך חודש יולי 2015, ברבעון הראשון של השנה צמח המשק ב 2.0% במונחים שנתיים, לאחר עלייה של 6.5% ברבעון האחרון של שנת 2014 ועלייה של 0.8% ברבעון השלישי. בשנת 2014 צמח המשק ב 2.8%, לאחר עלייה של 3.2% בשנת.2013 נתוני האינדיקטורים הכלכליים לרבעון הראשון של שנת 2015 מצביעים על המשך צמיחה מתונה במשק, על רקע חולשה בסקטור העסקי. שיעור הגידול בתוצר העסקי ברבעון הראשון של השנה עמד על 2.6% לעומת 2.7% בכל שנת 2014 ו 7.5% ברבעון האחרון של שנת ברבעון הראשון של שנת 2015 נרשמה יציבות בשיעור הצמיחה בהוצאה לצריכה הפרטית שעלתה ב 7.9% במונחים שנתיים, לאחר עלייה של 8.1% ברבעון האחרון של שנת 2014 ולעומת 1.8% ברבעון המקביל אשתקד. ההוצאה לצריכה הפרטית לנפש עלתה ב 5.9%. ההוצאה לצריכה הציבורית עלתה ב 0.9% בלבד לעומת עליה של 7.0% ברבעון האחרון של שנת נתוני הצריכה הפרטית אומנם במגמת צמיחה, אולם לא מדובר בשיפור ממשי בפעילות הכלכלית במשק ברבעון הנוכחי, אלא המשך ישיר לעלייה בפעילות היבוא שהושפעה בין היתר מהייסוף המתמשך של השקל מול המטבעות האחרים. המדד המשולב של בנק ישראל עלה בממוצע ב 0.9% ברבעון השני של שנת 2015, לעומת 0.3% ברבעון המקביל אשתקד. חטיבת המחקר של בנק ישראל הורידה בחודש יוני 2015 את תחזית צמיחת התוצר של ישראל לשנת 2015 ל 3.0%, לעומת 3.2% בתחזית הקודמת מחודש מרס. העדכון הינו על רקע הצמיחה המאכזבת בתוצר ברבעון הראשון של השנה. תחזית הצמיחה לשנת 2016 עודכנה ל 3.7% לעומת 3.5% בתחזית הקודמת מחודש מרס. תקציב המדינה במחצית הראשונה של שנת 2015 הסתכם הגירעון הממשלתי ב 3.4 מיליארד ש"ח, לעומת גירעון של 4.7 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ב 12 החודשים האחרונים (יולי 2014 יוני 2015) הסתכם הגירעון בתקציב המדינה ב 28.6 מיליארד ש"ח שהם 2.6% מהתמ"ג. בחודשים ינואר יוני 2015 פעלה הממשלה ללא מסגרת תקציב מאושרת ובהתאם לחוק המאפשר לממשלה להוציא 1/12 מתקציב שנת 2014 בכל חודש. מתחילת השנה עלו הוצאות משרדי הממשלה ב 5.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כאשר בצד הכנסות המדינה חלה עלייה נומינלית של 5.6%. מדד המחירים לצרכן ירד מתחילת השנה ב 0.2%. עיקר הירידה נרשמה בסעיפי אחזקת דירה 3.3%, תחבורה ותקשורת 1.7% והלבשה והנעלה 1.6%. מנגד חלה עלייה בעיקר בסעיפי ירקות ופירות 8.3% וחינוך, תרבות ובידור 1.4%. ב 12 החודשים האחרונים (יוני 2015 לעומת יוני 2014) ירד המדד ב 0.4% והושפע בעיקר מירידה במחירי האנרגיה. חטיבת המחקר של בנק ישראל מעריכה שהאינפלציה בשנת 2015 תעמוד על 0.1% ובשנת.2.0% בנק מסד בע"מ 3 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 3

6 שוק הדיור על פי אומדן מדד מחירי הדירות של הלמ"ס, חלה התמתנות בעליית מחירי הדירות. מהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל מאי 2015, לעומת העסקאות שבוצעו בחודשים מרס אפריל 2015, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב 0.4%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, עלו המחירים ב 3.2%. ברבעון הראשון של השנה הוחל בבנייתן של כ 12,390 דירות חדשות (ירידה של כ 2.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד) והסתיימה בנייתן של כ 11,030 דירות (עלייה של כ 15.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד). בחודשים ינואר מאי 2015 חל גידול בביקוש לדירות ונמכרו כ 13,644 דירות חדשות, עלייה של כ 50.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. על רקע כוונת האוצר להעלות את מס הרכישה לדירות להשקעה בתחילת חודש יולי, נטל הציבור בחודש יוני 2015 משכנתאות בהיקף של כ 7 מיליארד ש"ח, עלייה של 52% לעומת חודש יוני אשתקד ועלייה של 21% לעומת חודש מאי שוק העבודה נתוני האבטלה לחודש מאי 2015 ממשיכים להיות חיוביים, כאשר חלה ירידה בשיעור האבטלה (גילאי 15 ומעלה) לרמה של 5.0%, לעומת 5.2% בחודש מרס 2015 ו 5.6% בחודש דצמבר השיפור נראה גם בגילאי העבודה העיקריים (גילאי 2564) בהם שיעור האבטלה בחודש מאי 2015 עמד על 4.3%, לעומת 4.6% בחודש מרס 2015 ו 5.8% בחודש דצמבר שיעור המועסקים שעבדו בהיקף מלא מכלל המועסקים ממשיך להיות יציב ועומד על 77.8%. שער החליפין ברבעון השני של השנה שער החליפין של הדולר מול השקל ירד בשיעור של 5.3% על רקע החלטת בנק ישראל להותיר את הריבית ללא שינוי, בשילוב עם דברי הנגידה כי פחתה ההסתברות לצעדים מרחיבים לא קונבנציונאלים. שער החליפין של האירו מול השקל נחלש וירד בשיעור של 1.3% במהלך הרבעון השני של השנה וזאת בהמשך לירידה של 9.5% ברבעון הראשון. הירידה בשער החליפין של היורו הושפעה בעיקר מהמשבר ביוון. במהלך המחצית הראשונה של השנה רכש בנק ישראל כ 4.6 מיליארד דולר (מזה כ 1.5 מיליארד דולר רכישות שנועדו לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין). בחודש דצמבר 2014 הודיע בנק ישראל שבמסגרת התוכנית לקיזוז השפעת הפקת הגז על שער החליפין, ירכוש הבנק 3.1 מיליארד דולר בשנת שער החליפין ליום שיעור השינוי% מחצית ראשונה של שנת 2014 מחצית ראשונה של שנת 2015 (1.0%) (3.1%) (1.8%) (10.7%) דולר יורו ריבית בנק ישראל בחודש פברואר 2015 החליטה הוועדה המוניטרית של בנק ישראל על הפחתת שיעור הריבית לחודש מרס ב 0.15 נקודות האחוז לשפל היסטורי של 0.1%. ההחלטה הינה על רקע התגברות קצב הייסוף בשקל והשפעותיו האפשריות על הפעילות במשק והאינפלציה ונועדה, בין היתר, להחזיר את האינפלציה אל תוך מרכז תחום היעד. בדברי הנגידה בחודש יוני על החלטה להותיר את הריבית לחודש יולי 2015 ללא שינוי, נראה שפחתה ההסתברות לכך שנידרש לשימוש בכלים נוספים בתקופה הקרובה. 4 4 תמצית דוחות כספיים בנק מסד

7 הסביבה הגלובלית תחזית הצמיחה הגלובלית החזויה של קרן המטבע הבינלאומית לשנת 2015 עודכנה כלפי מטה ועומדת על 3.3%, לעומת הערכה מחודש אפריל של 3.5%. התחזית לשנת 2016 נותרה ללא שינוי ועומדת על 3.8%. באשר לארה"ב, קרן המטבע הבינלאומית הורידה את תחזית הצמיחה לשנת 2015 ל 2.5%, לעומת 3.1% בתחזית הקודמת. בחודש יוני 2015 פירסם הפד תחזית צמיחה מעודכנת לשנת 2015 בה עידכן את טווח התחזית ל 2.0% 1.8%, לעומת 2.7%2.3% בתחזית הקודמת מחודש מרס. בשנים 2016 ו 2017 הפד לא צופה צמיחה גבוהה יותר. בנאומה החצי שנתי בפני הקונגרס אמרה יו"ר הפד שבמבט קדימה התחזיות מצביעות על שיפור נוסף בשוק העבודה האמריקני ובכלכלה באופן כללי והצפי הוא להתחזקות הכלכלה בהמשך השנה, מה שיציב את הבנק המרכזי בעמדה נוחה להעלות ריבית בשנת באירופה, על רקע משבר כלכלי חריף הסכימה יוון לנקוט בשורה של צעדים בתמורה לקבלת סיוע נוסף של כ 53.5 מיליארד אירו, בהם הסכמה לעלות את גיל הפרישה לפנסיה ל 67 ולהפריט מספר חברות ממשלתיות. הכסף שתקבל יוון יאפשר לה להחזיר חובות לקרן המטבע הבינלאומית ולבנק המרכזי של אירופה. תחזית הצמיחה של קרן המטבע הבינלאומית לגוש האירו לשנת 2015 עומדת על 1.5%, בדומה לתחזית הקודמת. שוק ההון במחצית הראשונה של השנה עלה מדד ת"א 100 בכ 10% ומדד ת"א 25 עלה בכ 12.5%. מדד האג"ח הקונצרני הצמוד (תל בונד) עלה בשיעור של 0.44% ומדד האג"ח הממשלתי הכולל עלה בכ 0.44%. נמשך הגידול במחזורי המסחר שעלו במחצית הראשונה של השנה בשיעור של כ 19.3% (מניות והמירים), ובשיעור של כ 18.3% (אגרות חוב), בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מחזורי מסחר יומיים ממוצעים שיעור השינוי במיליוני ש"ח ב% מחצית ראשונה מחצית ראשונה מחצית ראשונה מחצית ראשונה של שנת 2015 של שנת 2014 של שנת 2015 של שנת % 12.55% מדד ת"א % 10.04% מדד ת"א 100 4,001 4, % 0.63% מדד אג"ח כללי בסך גיוסי ההון בשוק המקומי (מניות ואג"ח) חלה ירידה של כ 10.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ירידה בעיקר בגיוס אג"ח ממשלתי. במחצית הראשונה של השנה, מניות והמירים אג"ח ממשלתי אג"ח קונצרני (כולל מוסדי) סה"כ מחצית ראשונה של שנת ,552 20,624 32,782 56,958 היקף גיוסי ההון במיליוני ש"ח מחצית ראשונה של שנת 2014 שיעור השינוי (39.3%) 5,853 (28.9%) 29, % 29,021 (10.8%) 63,883 בארה"ב מדד ה S&P500 עלה בכ 0.2% במחצית הראשונה של השנה. באירופה עלה מדד היורוסטוק 600 בכ 11.3%. מדד המדינות המתפתחות (מדד ה EMMSCI ) עלה בכ 1.7% בנק מסד בע"מ 5 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 5

8 מידע פומבי המידע המוצג בדוח זה נסמך, בין היתר, על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד האוצר ונתוני בנק ישראל, וכן על מידע פומבי שנמסר על ידי גורמים שונים הפעילים והקשורים לשוקי ההון והכספים. מידע צופה פני עתיד חלק מהמידע המפורט בדוח זה, שאינו מתייחס לעובדות היסטוריות, מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מאלו שנכללו במסגרת המידע צופה פני עתיד, כתוצאה ממספר רב של גורמים, לרבות, בין היתר, כתוצאה משינויים בחקיקה והוראות גורמי פיקוח, התפתחויות מאקרו כלכליות בארץ ובעולם והשפעתן על מצב הנזילות והיציבות בשוקי ההון בחברות עסקיות בארץ ובעולם, אירועים כלכליים חריגים כגון שינויים קיצוניים בריבית, שערי חליפין ואינפלציה, שער מניות, מחירי אגרות חוב, התנהגות המתחרים ושינוי בתנאי התחרות. מידע צופה פני עתיד מאופיין במילים או בביטויים כגון: "חזוי", "צפוי", "להערכת הבנק", "בכוונת הבנק", וביטויים דומים להם, בנוסף לשמות עצם כגון: "יכול", "יתכן", "יהיה". ביטויים צופי פני עתיד אלו, כרוכים בסיכונים ובחוסר ודאות, משום שהם מבוססים על הערכות ההנהלה לגבי אירועים עתידיים אשר עשויים שלא להתממש או להתממש בצורה שונה מהצפוי כתוצאה, בין היתר, מהגורמים המפורטים לעיל או כתוצאה מהתממשות אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בפרק טבלת גורמי הסיכון דלהלן. התפתחויות עסקיות בבנק במחצית הראשונה של שנת 2015 רווח ורווחיות רווח נקי של הבנק הסתכם בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 ב 18.6 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 24.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח בתקופה המקבילה אשתקד לפני היישום למפרע בגין כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים הסתכם ב 20.9 מיליוני ש"ח, ראה באור 1 ד'. הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם ב 8.0 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 13.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח בתקופה המקבילה אשתקד לפני היישום למפרע בגין כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים הסתכם ב 10.7 מיליוני ש"ח, ראה באור 1 ד'. 2015, בהשוואה להלן פירוט עיקרי השינויים בסעיפי הרווח והפסד לתקופה המקבילה אשתקד: בששת החודשים הראשונים של שנת קיטון בהכנסות ריבית נטו בסך 3.4 מיליוני ש"ח. קיטון בהכנסות שאינן מריבית בסך 5.1 מיליוני ש"ח. גידול בהוצאות התפעוליות והאחרות בסך 0.5 מיליוני ש"ח. גידול בהוצאות בגין הפסדי אשראי בסך 1.7 מיליוני ש"ח. קיטון בהפרשה למיסים על הרווח בסך 4.6 מיליוני ש"ח. התשואה נטו על ההון בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמה ב 7.5% בחישוב שנתי, בהשוואה ל 10.7% בתקופה המקבילה אשתקד ול 8.0% בכל שנת התשואה נטו על ההון בתקופה 6 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 3

9 המקבילה אשתקד לפני היישום למפרע בגין כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים הסתכם ב 9.1% ול 7.5% בכל שנת 2014, ראה באור 1 ד'. התשואה נטו על ההון ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם ב 6.4%, בהשוואה ל 11.5% בתקופה המקבילה אשתקד ול 8.7% ברבעון הראשון של שנת התשואה נטו על ההון בתקופה המקבילה אשתקד לפני היישום למפרע בגין כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים הסתכם ב 9.3%, ראה באור 1 ד'. רווח לפני מיסים הסתכם בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 ב 29.9 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 40.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של 26.4%. הרווח לפני מיסים ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם ב 12.4 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 21.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של 43.4%. התפתחות ההכנסות וההוצאות הכנסות ריבית נטו על נכסים הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 ב 74.9 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 85.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. להלן הגורמים העיקריים שהשפיעו על הכנסות הריבית בששת החודשים הראשונים של שנת 2015: הכנסות ריבית מאשראי לציבור הסתכמו ב 74.6 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 76.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 2.0% הנובע בעיקר מירידה בריבית המוניטרית ומירידה במדד המחירים לצרכן, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות מאשראי לממשלה היו שליליות והסתכמו בהוצאות בסך 2.3 מיליוני ש"ח בהשוואה להכנסות בסך 2.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. זאת בעיקר עקב ירידה במדד המחירים לצרכן בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות מפקדונות בבנק ישראל וממזומנים הסתכמו ב 0.5 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 2.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 82.8% הנובע בעיקר מקיטון בריבית המוניטרית בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות מפקדונות בבנקים הסתכמו ב 0.7 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 1.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 36.4%. זאת בעיקר עקב ירידה במדד המחירים לצרכן ומירידה בריבית המוניטרית, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות מאיגרות חוב הסתכמו ב 1.4 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 3.4 מיליוני ש"ח, קיטון של 58.8%. זאת בעיקר עקב ירידה במדד המחירים לצרכן וירידה בריבית. הוצאות ריבית על התחייבויות הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 ב 0.7 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 7.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של 91.1%. הקיטון נובע בעיקר מירידה בהוצאות הריבית בגין פקדונות הציבור שנבעה בעיקר מירידה בריבית המוניטרית ומירידה במדד המחירים לצרכן, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. פער הריבית הכולל ללא השפעה של הכנסות או הוצאות מפעילות במכשירים פיננסיים נגזרים, עומד בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 על שיעור של 2.89% בהשוואה ל 3.26% בתקופה המקבילה אשתקד. פער הריבית ירד בכל המגזרים בנק מסד בע"מ 7 4 תמצית דוחות כספיים בנק מסד

10 לששת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני השינוי % במיליוני ש"ח (2.6) ) ) 1.0 (0.2) (22.2) ) (4.4) ) להלן התפתחות ההכנסות מריבית, נטו לפי מגזרי הצמדה: לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני השינוי % במיליוני ש"ח מטבע ישראלי: (1.9) ) לא צמוד ) 0.5 (4.4) צמוד למדד (50.0) 0.6 (0.3 מטבע חוץ (כולל צמוד למטבע חוץ) (15.2) ) סך הכל להלן התפתחות ההכנסות מריבית, נטו לפי מגזרי פעילות עיקריים: לששת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני השינוי השינוי % במיליוני ש"ח % במיליוני ש"ח מגזר משקי הבית (11.4) (0.9) 53.8 מגזר בנקאות פרטית (41.5) (32.6) 8.6 (0.7) (14.5) מגזר עסקי (4.4) (15.2) סך הכל להלן התפתחות ההכנסות שאינן מריבית לפי מגזרי פעילות עיקריים (במיליוני ש"ח): לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני לששת החודשים שהסתיימו 2015 ביום 30 ביוני במיליוני ש"ח השינוי במיליוני ש"ח השינוי % 8.8) 9.9) (15.1) (50.0) (10.0) % 13.0) 10.9) (19.6) (68.3) (14.0) מגזר משקי בית מגזר בנקאות פרטית מגזר עסקי מגזר ניהול פיננסי סך הכל הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 בסך 1.2 מיליוני ש"ח, בהשוואה להכנסות בסך 0.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בהוצאות להלן התפתחות ההוצאות בגין הפסדי אשראי לפי מגזרי פעילות עיקריים: לשלושת החודשים שהסתיימו לששת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני ביום 30 ביוני במיליוני ש"ח במיליוני ש"ח (0.9) 2.5) 0.2) 1.5) מגזר משקי הבית 0.4) (1.3) (1.1) (0.5) מגזר עסקי (0.5) 1.2) (0.9) 1.0) סך הכל שיעור ההפרשה להפסדי אשראי: (0.08%) 0.19%) 0.03%) 0.23%) מגזר משקי הבית* 0.11%) (0.30%) (0.59%) (0.23%) מגזר עסקי* * על בסיס שנתי 8 8 תמצית דוחות כספיים בנק מסד

11 להלן התפתחות ההוצאות בגין הפסדי אשראי (במיליוני ש"ח): לשלושת החודשים שהסתיימו ביום לששת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2014 (0.5) 30 ביוני 2015 (2.2) 31 במרס ) 30 ביוני 2014 (1.1) 31 במרס 2015 (1.5) 30 ביוני 2015 הפרשה להפסדי אשראי פרטנית (0.7) ) (0.5) (0.03%) (0.02%) 3.4) 1.2) 0.07% 0.05% (0.2) 0.4) 0.05% 0.04% (0.2) (0.9) (0.12%) (0.08%) (1.7) 0.2) 0.02% 0.02% (1.7) (1.0) 0.12% 0.08% הפרשה להפסדי אשראי קבוצתית סך הכל שיעור ההפרשה להפסדי אשראי: מאזני* מאזני וחוץ מאזני* * על בסיס שנתי הכנסות ריבית, נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו ב 73.0 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 78.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הריבית, נטו לאחר הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו ב 32.0 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 39.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של 19.6%. הכנסות מימון שאינן מריבית הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 ב 5.4 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 12.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מקיטון במימוש ניירות ערך זמינים למכירה שנזקפו לרווח והפסד. הכנסות מימון שאינן מריבית ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו ב 1.1 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 6.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מקיטון במימוש ניירות ערך זמינים למכירה שנזקפו לרווח והפסד עמלות הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ב ש"ח, מיליוני ל בהשוואה להלן הגורמים העיקריים שהשפיעו על ההכנסות מעמלות בששת החודשים הראשונים של שנת 2015: עמלות מטיפול באשראי הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 ב 3.1 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 3.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות מפעילות בניירות ערך ובמכשירים נגזרים ומעמלות הפצה הסתכמו ב 12.9 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 11.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 11.2% הנובע בעיקר מעליה בהיקף הפעילות בשוק ההון של לקוחות הבנק. מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 6.6 מיליוני ש"ח בתקופה הכנסות מכרטיסי אשראי הסתכמו ב 6.4 המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של 3.0% בנק מסד בע"מ 9 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 9

12 ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו העמלות ב 19.5 ש"ח, בהשוואה ל 18.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. להלן הגורמים העיקריים שהשפיעו על ההכנסות מעמלות ברבעון השני של שנת 2015: 1.4 עמלות מטיפול באשראי הסתכמו ב 1.5 המקבילה. מיליוני ש"ח, בהשוואה ל מיליוני ש"ח בתקופה הכנסות מפעילות בניירות ערך ומכשירים נגזרים ומעמלות הפצה הסתכמו ב 6.3 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 5.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 10.5% הנובע בעיקר מעליה בהיקף הפעילות בשוק ההון של לקוחות הבנק. הכנסות מכרטיסי אשראי הסתכמו ב 3.2 המקבילה אשתקד. מיליוני ש"ח, בהשוואה ש"ח בתקופה מיליוני ל 3.5 הכנסות אחרות הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 ב 1.0 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 0.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע ממימוש נכסים בחודש אפריל 2015, אשר הניב רווח בסך כ 0.8 מיליוני ש"ח. ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו ההכנסות האחרות ב 0.9 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 0.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד הגידול נובע ממימוש נכסים בחודש אפריל 2015, אשר הניב רווח בסך כ 0.8 מיליוני ש"ח. הוצאות תפעוליות ואחרות בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 בהשוואה ל 88.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הסתכמו ב 89.1 ש"ח מיליוני להלן הגורמים העיקריים שהשפיעו על ההוצאות התפעוליות ואחרות: הוצאות שכר הסתכמו ב 44.5 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 42.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 4.7%. הגידול בשכר נובע בעיקר מיישום למפרע של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים, ראה גם באור 1.ד וציוד הסתכמו ב מיליוני ש"ח בהשוואה ל מיליוני ש"ח בתקופה אחזקה ופחת בניינים המקבילה אשתקד. הוצאות אחרות הסתכמו ב 27.8 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 29.4 קיטון בשיעור 5.4%. מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, להלן הגורמים העיקריים שהשפיעו על ההוצאות האחרות בששת החודשים הראשונים של שנת 2015: הוצאות שיווק ופרסום הסתכמו ב 3.8 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 4.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור 9.5%. מיליוני ש"ח, בהשוואה ל מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה 1.9 הוצאות תקשורת הסתכמו ב 1.4 אשתקד, קיטון בשיעור 26.3% תמצית דוחות כספיים בנק מסד

13 הוצאות בגין שירותים מקצועיים הסתכמו ב 2.2 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 2.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור 15.4% הוצאות מחשב הסתכמו 15.8 אשתקד. ב מיליוני ש"ח בהשוואה ל מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו ההוצאות התפעוליות והאחרות בסך 41.1 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 42.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של 4.2%. להלן הגורמים העיקריים שהשפיעו על ההוצאות התפעוליות ואחרות: הוצאות שכר הסתכמו ב 20.5 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 21.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של 2.8%. אחזקה ופחת בניינים וציוד הסתכמו ב 8.2 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 8.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות אחרות הסתכמו ב 12.4 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 13.3 קיטון בשיעור 6.8%. מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, שיעור כיסוי ההוצאות התפעוליות והאחרות על ידי ההכנסות התפעוליות והאחרות הראשונים של שנת 2015 הגיע ל 52% בהשוואה ל 58% בתקופה המקבילה אשתקד. בששת החודשים ההפרשה למיסים על הרווח בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמה ב 11.3 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 15.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור המס האפקטיבי מהרווח מפעולות רגילות לפני מיסים הגיע ל 37.72% בהשוואה לשיעור המס הסטטוטורי שהינו 37.71%. הפער נובע בעיקרו מהוצאות לא מוכרות והפרשים קבועים. התפתחויות בסעיפי המאזן להלן ההתפתחות בסעיפי המאזן העיקריים (במיליוני ש"ח): יתרה ליום שינוי לעומת (באחוזים) בדצמבר ביוני בדצמבר ביוני ביוני (0.5) ) (0.4) 6.0) 3.1) ) (0.3) 11.0) 6.0) *5,700.9) 1,291.4) 517.0) 3,182.3) 620.6) 4,367.5) *501.8) *5, , , ,168.4 * , , , , סך כל המאזן מזומנים ופקדונות בבנקים ניירות ערך אשראי לציבור, נטו אשראי לממשלה פקדונות הציבור הון * הוצג מחדש לאור יישום למפרע של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים, ראה גם באור 1.ד בנק מסד בע"מ 11 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 11

14 אשראי לציבור, נטו ליום 30 ביוני 2015 הסתכם ב 3,384.5 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 3,182.3 מיליוני ש"ח בסוף שנת 2014, גידול בשיעור של 6.3%. על פי הוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים, האשראי לציבור כולל יתרות בגין פעילות בכרטיסי אשראי אשר הסתכמו ליום 30 ביוני 2015 בכ מיליוני ש"ח, בהשוואה ל מיליוני ש"ח בסוף שנת חלק המגזר מסך האשראי ב % ב % להלן נתונים על היקפי האשראי לציבור לפי מגזרי ההצמדה השונים: מטבע ישראלי לא צמוד צמוד למדד מטבע חוץ (כולל צמוד למטבע חוץ) סך הכל יתרה ליום במיליוני ש"ח במיליוני ש"ח השינוי ב % 6.9) (3.7) 11.7) 6.3) 207.3) (6.4) 1.3) 202.2) 2, , , ,384.5 השקעות בניירות הערך הסתכמו ביום 30 ביוני 2015 ב מיליוני ש"ח, בהשוואה ל מיליוני ש"ח בסוף שנת בתקופה זאת חלה עליה בשווי ההוגן של תיק ניירות הערך הזמינים למכירה בסך 0.3 מיליוני ש"ח שנזקפה להון, כמו כן נזקף לרווח והפסד רווח בסך של 6.2 מיליוני ש"ח בגין ניירות ערך שמומשו מהתיק הזמין למכירה. להלן הרכב התיק: חלק מסך ניירות הערך יתרה ליום ב % במיליוני ש"ח איגרות חוב של ממשלת ישראל איגרות חוב של ממשלות זרות איגרות חוב של מוסדות פיננסיים בישראל איגרות חוב של אחרים בישראל * סך הכל *כולל איגרות חוב בערבות ממשלתית ליום 30 ביוני 2015 בסך 2.9 מיליוני ש"ח וליום 31 בדצמבר 2014 בסך 2.9 מיליוני ש"ח. חלק המגזר מסך ניירות הערך ב % ב % השינוי ב % במיליוני ש"ח 13.1) 60.0) 77.3) 41.1) 61.5) 3.2) 20.2) 104.3) התפלגות תיק ניירות הערך לפי מגזרי ההצמדה השונים: מטבע ישראלי לא צמוד צמוד למדד מטבע חוץ (כולל צמוד למטבע חוץ) סך הכל יתרה ליום במיליוני ש"ח תמצית דוחות כספיים בנק מסד

15 פקדונות הציבור ליום 30 ביוני 2015 הסתכמו ב 4,629.0 מיליוני בסוף שנת 2014, גידול בשיעור של 6.0%. ש"ח, בהשוואה ל 4,367.5 מיליוני ש"ח להלן התפלגות תיק פקדונות הציבור לפי מגזרי ההצמדה השונים: מטבע ישראלי: לא צמוד* צמוד למדד** מטבע חוץ (כולל צמוד למטבע חוץ) יתרה ליום מיליוני ש"ח שינוי מיליוני ש"ח חלק המגזר מסך פקדונות הציבור ליום % 80.3) 13.7) % % 6.3) 2.2) 10.5) 220.5) 13.4) 27.6) 3, , ) ) 261.5) 4, ,629.0 סך הכל * כולל יתרות פקדונות ברירה שקל/מדד ליום 30 ביוני 2015 בסך 56.0 מיליוני ש"ח ) 31 בדצמבר 55.7) 2014 המוצגים לפי המסלול הגובר. ** כולל יתרות פקדונות ברירה שקל/מדד ליום 30 ביוני 2015 בסך 3.9 מיליוני ש"ח ) 31 בדצמבר 1.3) 2014 המוצגים לפי המסלול הגובר. פקדונות של גופים מוסדיים שגוייסו בישראל ליום 30 ליוני 2015 שנכללו בפקדונות הציבור הסתכמו לסך של 27.3 מיליון ש"ח, בהשוואה ל 56.1 מיליוני ש"ח ליום 31 לדצמבר הון ליום 30 ביוני 2015 הסתכם ב מיליוני ש"ח, בהשוואה ל מיליוני ש"ח בסוף שנת 2014, גידול בשיעור של 3.1%. הגידול בהון נבע בעיקרו מרווח בסך 18.6 מיליוני ש"ח, מקיטון בסך 3.7 מיליוני ש"ח ביתרת ההתאמות מהצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן, נטו ומנגד מגידול בסך של 0.6 מיליוני ש"ח ביתרת ההתאמות של התחייבויות בגין הטבות עובדים. יחס הון למאזן ליום 30 ביוני 2015 הגיע ל 8.6% לעומת 8.8% ביום 31 בדצמבר יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון ליום 30 ביוני 2015 הגיע ל 15.28% לעומת 15.70% ביום 31 בדצמבר 2014, לפי באזל.III יחס כיסוי הנזילות ליום 30 ביוני 2015 הינו 380%. יחס המינוף ליום 30 ביוני 2015 הינו 7.86%. פעילות חוץמאזנית להלן ההתפתחות ביתרות החזקת הנכסים הכספיים החוץמאזניים של לקוחות הבנק (במיליוני ש"ח): השינוי ב % 0.5) , ,594 בתיקי ניירות ערך בנק מסד בע"מ 13 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 13

16 א( ב( תפעול קופות גמל שירותי התפעול של קופות הגמל ניתנים החל מהרבעון השני של שנת 2010, באמצעות חברת האם. ביום 23 ביולי 2014 נחתם הסכם לתפעול קופות הגמל גל וכלנית וביום 29 ביולי 2014 נחתם הסכם תפעול לקופת הגמל הגומל. לפי ההסכמים, חברת האם תעניק לקופות הגמל שירותי תפעול והטיפול בהפקדות ובמשיכות כספי העמיתים יכול שייעשה בסניפי הבנק. תמורת שירותים אלה רשם הבנק הכנסה נטו בסך 0.2 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 0.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. תאור עסקי הבנק לפי מגזרי פעילות הבנק פועל בישראל במרבית תחומי הבנקאות ומספק מגון שירותים בנקאיים ופיננסיים ללקוחותיו. פעילות הבנק מתבצעת באמצעות 2 מגזרי פעילות עיקריים: ( המגזרים הבנקאיים מתחלקים למגזר משקי בית, מגזר בנקאות פרטית ומגזר עסקי. מגזרים אלה עוסקים במתן שירותים בנקאיים ובתיווך פיננסי, תוך התמקדות במשקי בית, מקבלי משכורת עם התמחות מיוחדת באוכלוסית עובדי ההוראה ומוסדות חינוך: 1. מגזר משקי הבית (המגזר הקמעונאי) מספק מגוון שירותי בנקאות ומוצרים פיננסיים למשקי הבית. 2. מגזר הבנקאות הפרטית הבנק פועל להרחיב ולהעמיק את הפעילות עם לקוחות הבנקאות הפרטית, תוך בחינה מקצועית של צרכי הלקוחות והתאמת תיק ההשקעות שלהם בהתאם לאפיון הלקוח. הפעילות תתמקד בעיקרה בנושאים הבאים: טיפול אישי וממוקד בלקוחות המגזר, הנמנים על הלקוחות בעלי עושר פיננסי גבוה יחסית, תוך בחינה והתאמה של פעילות הלקוח, באמצעות מערכות מתוחכמות וביצוע מעקב שוטף ומקצועי אחר ביצועי תיק ההשקעות והרכבו, כפועל יוצא מאפיון רמת הסיכון של הלקוח בחשבונו. גיוס לקוחות בעלי עושר פיננסי התואמים את לקוחות המגזר כאמור, תוך מתן דגש על מקצוענות, יחס אישי ותודעת שירות גבוהה. 3. מגזר עסקי מספק מגוון של שירותי בנקאות לעסקים וחברות. לקוחות אלה מקבלים את השירות ביחידות מובדלות בסניף, אשר מקבלות תמיכה מקצועית מההנהלה הראשית על ידי רפרנטים מקצועיים יעודיים המתמחים בלקוחות עסקיים. ( מגזר ניהול פיננסי הכולל פעילות בנוסטרו של הבנק, פעילות בנגזרים הפיננסיים וניהול החשיפות. חלוקה זו משמשת את הנהלת הבנק לצורך קבלת החלטות וניתוח התוצאות העסקיות של הבנק. כללי החשבונאות שיושמו בהצגת תוצאות הפעילות של מגזרי הפעילות של קבוצת הבנק הינם אלה המתוארים בבאור 1 לדוחות הכספיים השנתיים. להלן הכללים העיקריים שיושמו בחלוקת תוצאות הפעילות בין המגזרים השונים: הכנסות ריבית, נטו כולל את המרווח שבין הריבית המתקבלת או המשתלמת ללקוח המגזר לבין העלות השולית של מקורות הבנק וכן הריבית התיאורטית על ההון המיוחס למגזר. הוצאות בגין הפסדי אשראי ההוצאות בגין הפסדי אשראי נזקפות למגזר אליו משתייך הלקוח. הכנסות שאינן מריבית מיוחסות למגזר אליו משתייך הלקוח. הוצאות תפעוליות ואחרות מיוחס למגזר על פי יחס עלות השכר הישיר. מיסים על הכנסה ההפרשה למס על תוצאות הפעילות של כל מגזר חושבה עלפי שיעור המס האפקטיבי. תשואה להון כולל את היחס שבין הרווח הנקי של כל אחד מהמגזרים לבין ההון המוקצה למגזר תמצית דוחות כספיים בנק מסד

17 הון מוקצה למגזר ההון המשוקלל ברוטו בהתאם למשקל הממוצע של נכסי הסיכון במגזר מסך כל נכסי הסיכון. נכסי הסיכון כוללים נכסי סיכון אשראי, סיכוני שוק וסיכון תפעולי. להלן תמצית התפתחות הרווח הנקי וסך הנכסים לפי מגזרי פעילות: לשלושת החודשים שהסתיימו לששת החודשים שהסתיימו השינוי ב% ביום 30 ביוני השינוי ביום 30 ביוני (6%)) 34.9) 32.8) ב% 1%) 69.7) 70.5) א. סך ההכנסות מגזר משקי הבית (10%)) 10.5) 9.5) (7%) 21.7) 20.3) מגזר בנקאות פרטית (16%)) 12.2) 10.2) (6%) 24.5) 23.0) מגזר עסקי (68%)) 6.3) 2.0) (50%) 12.8) 6.4) מגזר ניהול פיננסי (15%)) 63.9) 54.5) (7%) 128.7) 120.2) סך הכל 650%) 0.2) 1.5) ) (0.9) 2.5) ב. הוצאות בגין הפסדי אשראי* מגזר משקי הבית (54%) (1.1) (0.5) ) 0.4) (1.3) מגזר עסקי ) (0.9) 1.0) ) (0.5) 1.2) סך הכל (30%)) 6.0) 4.2) (21%) 11.7) 9.2) ג. רווח (הפסד) נקי** מגזר משקי הבית (20%) 1.0) 0.8) (30%) 2.0) 1.4) מגזר בנקאות פרטית (18%) 2.8) 2.3) 29%) 4.1) 5.3) מגזר עסקי (80%) 3.5) 0.7) (61%) 6.9) 2.7) מגזר ניהול פיננסי (40%)) 13.3) 8.0) (24%) 24.7) 18.6) סך הכל 10%) 1,968.1) 2,171.1) 10%) 1,937.8) 2,138.5) ד. יתרות מאזניות ממוצעות: מגזר משקי הבית 1%) 218.0) 220.2) ) 218.2) 218.7) מגזר בנקאות פרטית 16%) 835.7) 970.6) 15%) 828.4) 948.2) מגזר עסקי 14%) 2,170.0) 2,483.4) 16%) 2,124.8) 2,463.0) מגזר ניהול פיננסי 13%) 5,191.8) 5,845.3) 13%) 5,109.2) 5,768.4) סך הכל ה. אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות: 10%) 1,991.2) 2,187.7) מגזר משקי הבית ) 219.8) 219.8) מגזר בנקאות פרטית 15%) 852.3) 977.0) מגזר עסקי 10%) 3,063.3) 3,384.5) סך הכל ליום 30 ביוני 2015 ו. פקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות: 19%) 1,886.3) 2,249.5) מגזר משקי הבית 6%) 1,618.7) 1,716.3) מגזר בנקאות פרטית ) 663.4) 663.2) מגזר עסקי 11%) 4,168.4) 4,629.0) סך הכל ליום 30 ביוני 2015 * סווג מחדש. ** הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים בנק מסד בע"מ 15 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 15

18 מגזר משקי הבית מבנה המגזר מגזר משקי הבית (המגזר הקמעונאי) מספק מגוון של שירותי בנקאות ומוצרים פיננסיים למשקי הבית. המגזר פועל באמצעות מערך הסינוף והשלוחות הפרוסים ברחבי הארץ ובאמצעות ערוצים ישירים: סניפומטים, עמדות לקוח, אינטרנט, Center" "Call שרות SMS בטלפון סלולרי ואפליקציות לטלפונים חכמים (סמרטפונים). המוצרים הבנקאיים העיקריים שמספק המגזר כוללים: שירותי ניהול חשבון שוטף, אשראי, פקדונות ותוכניות חסכון, פעילות בכרטיסי אשראי ומוצרי הון הכוללים השקעה בקרנות נאמנות והשקעה בניירות ערך. פעילות המשכנתאות של לקוחות המגזר מתבצעת באמצעות דלפקי משכנתאות של הבנק הבינלאומי המוצבים בחלק מסניפי הבנק. שינויים בהיקף הפעילות של המגזר וברווח הנקי שלו הרווח הנקי של מגזר משקי הבית בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם ב 9.2 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 11.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 21% הנובע בעיקר בשל עליה בהוצאות להפסדי אשראי ובהוצאות התפעוליות המיוחסות למגזר. שיעור תשואת הרווח הנקי להון במגזר בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 הגיע ל 6.4% בהשוואה ל 8.9% בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע מעליה ביתרות הסיכון של המגזר, עליה בהון המוקצה למגזר וירידה ברווחיות המגזר. הכנסות המגזר בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו ב 70.6 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 69.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 1% הנובע בעיקר מגידול בהכנסות מפעילות מתן אשראי וכן עקב גידול בהיקף היתרות הממוצעות במגזר. ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בסך 2.5 מיליוני ש"ח בהשוואה להכנסה בסך 0.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המגזר הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 ב 53.3 מיליוני ש"ח, בהשוואה ב 51.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 4%. הגידול נובע מעליה במספר המשרות המוקצות למגזר תמצית דוחות כספיים בנק מסד

19 להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר משקי הבית: לששת החודשים לשלושת החודשים שהסתיימו ב 30 ביוני שהסתיימו ב 30 ביוני 2014 השינוי 2015 השינוי % במיליוני ש"ח % במיליוני ש"ח (11%) 27.2) 24.1) (1%) 53.8) 53.3) הכנסות ריבית נטו: מחיצוניים 13%) 7.7) 8.7) 9%) 15.9) 17.3) הכנסות שאינן מריבית: מחיצוניים (6%) 34.9) 32.8) 1%) 69.7) 70.6) סך הכנסות 650%) 0.2) 1.5) ) (0.9) הוצאות בגין הפסדי אשראי (2.5 (30%) **6.0) 4.2) ) **11.7) 9.2) רווח נקי **9.1% 5.7% (28%) **8.9% 6.4% תשואה להון* 10%) 1, , %) 1, ,138.5 יתרה ממוצעת של נכסים 18%) 1, , %) 1,818.6 יתרה ממוצעת של התחייבויות 2, %) 1, , %) 1,750.6 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 2, %) %) יתרה ממוצעת של ניירות ערך מרכיבי ההכנסות מריבית, נטו: 6%) ) 7%) 44.6 מרווח מפעילות מתן אשראי 47.9 (67%) ) (56%) 7.3 מרווח מפעילות קבלת פקדונות 3.2 ) 0.9 (1.2) 16%) אחר פירוט הכנסות שאינן מריבית: ) %) 4.5 הכנסות מכרטיסי אשראי 4.6 ) %) הכנסות משוק ההון 20%) %) 10.5 הכנסות תפעוליות ואחרות 11.7 (6%) %) סך הכנסות * כולל את היחס שבין הרווח הנקי של כל אחד מהמגזרים לבין ההון המוקצה למגזר. הון מוקצה למגזר ההון המשוקלל ברוטו בהתאם למשקל הממוצע של נכסי הסיכון במגזר מסך כל נכסי הסיכון. ** הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים. לקוחות המגזר כוללים משקי בית, בעיקר עובדי הוראה ובני משפחותיהם בפיזור רחב. אין לבנק לקוח בודד או מספר מצומצם של לקוחות שאובדנם ישפיע באופן מהותי על הפעילות במגזר. שיווק והפצה אתר האינטרנט של הבנק נבנה בטכנולוגיה מתקדמת ובעיצוב המותאם למיתוג של הבנק, תוך הדגשת ייחודו של הבנק כבנק של המורים. בימים אלו מושק לבנק אתר חדש המאחד את האתר השיווקי והתפעולי לאתר אחד המאפשר ללקוח המזוהה לבצע פעולות ולקבל מידע בלא לעבור בין האתרים, וכן ללקוח פוטנציאלי לקבל מידע על מוצרים ושרותים אותם יספק הבנק ואף להגיש בקשה לפתיחת חשבון באמצעות האתר. הצעות שיווקיות מועברות, בין היתר, ללקוחות באמצעות אתר האינטרנט של הבנק ובדיוור ישיר. הבנק משתף פעולה עם אתרי אינטרנט יעודיים למורים ומפרסם באופן קבוע בעיתוני המורים בנק מסד בע"מ 17 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 17

20 הבנק מספק שירותי call center תחת "מסד "call באמצעות מוקד של קבוצת הבינלאומי. במסגרת המוקד נהנים לקוחות הבנק ממענה מהיר וממגוון רחב של שירותים. ביום 1 ביולי 2014 החל הבנק להעמיד הלוואות לעובדי הוראה מכספי החשב הכללי. בנוסף, מעביר הבנק מענקים מותנים לסטודנטים להוראה מחשבון מיוחד של החשב הכללי בגבולות הקצאה מתקציב המדינה. פרטים באשר למכרז החשב הכללי למתן הלוואות לעובדי הוראה ומענקים מותנים לסטודנטים להוראה ראה להלן בפרק על הסכמים מהותיים ונושאים אחרים. הון אנושי במהלך התקופה הסתכם מספר המשרות הממוצע במגזר ב 217 משרות, כולל משרות מועמסות על המגזר, (201 משרות בתקופה המקבילה אשתקד), מתוכם 29 משרות בדרגת ניהול (29 משרות בתקופה המקבילה אשתקד). מגבלות ופיקוח על פעילות המגזר הבנק פועל במסגרת חוקים, תקנות והנחיות רגולטוריות החלות על מערכת הבנקאות בישראל מצד גורמים כגון: הפיקוח על הבנקים, הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, הממונה על הגבלים עסקיים, הרשות לניירות ערך ועוד. במהלך השנה הושפע המגזר מיישום המלצות ועדת זקן והחלטת הרשות לניירות ערך בנושא עמלות הפצה של קרנות נאמנות. יישום החלטות אלה גרמו לירידה בהכנסות התפעוליות של המגזר. לפירוט הוראות חקיקה ורגולציה שונות החלות על הבנק והצעות חוק ורגולציה אשר עשויות להשפיע על הבנק, ראה פרק הסכמים מהותיים, שינויי ויוזמות חקיקה במערכת הבנקאית ונושאים אחרים. מגזר הבנקאות הפרטית מבנה המגזר מגזר הבנקאות הפרטית מעניק שרותי ייעוץ מתקדמים על ידי יועצי השקעות ללקוחות הבנקאות הפרטית. המגזר פועל באמצעות מערך הסינוף של הבנק במרבית סניפי הבנק. לקוחות הבנקאות הפרטית מקבלים שירות ביחידות מובדלות בסניפי הבנק, אשר מספקות להם את מכלול השירותים הבנקאיים. ללקוחות הבנקאות הפרטית מוצעת "מעטפת שירות", המותאמת לצרכי הלקוח. שינויים בהיקף הפעילות של המגזר וברווח הנקי שלו הרווח הנקי של מגזר הבנקאות הפרטית בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם ב 1.4 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 2.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 30% הנובע מירידה בריבית המוניטרית. שיעור תשואת הרווח הנקי להון במגזר הגיע ל 6.4%, בהשוואה ל 9.0% בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע מירידה ברווחיות של המגזר וגידול בהון המוקצה למגזר. הכנסות המגזר בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו ב 20.2 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 21.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של 7% הנובע מירידה בריבית המוניטרית וירידת מרווחי הפקדונות. הוצאות המגזר הסתכמו ב 18.0 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 18.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של 2.0%. היקף נכסי הציבור, המנוהלים על ידי המגזר, הסתכם ב 3,189.3 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 2,959.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 8% תמצית דוחות כספיים בנק מסד

21 להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר הבנקאות הפרטית: לששת החודשים לשלושת החודשים שהסתיימו ב 30 ביוני שהסתיימו ב 30 ביוני 2014 השינוי 2015 השינוי % במיליוני ש"ח % במיליוני ש"ח (42%) 4.1) 2.4) (33%) הכנסות ריבית נטו: מחיצוניים 11%) 6.4) 7.1) 10%) הכנסות שאינן מריבית: מחיצוניים (9%) 10.5) 9.5) (7%) סך הכנסות (20%) **1.0) 0.8) (30%) ** רווח נקי* **9.4% 7.5% **4.6% 6.4% תשואה להון (אחוז רווח נקי מההון הממוצע) 1%) ) יתרה ממוצעת של נכסים 2%) 1, ,662.1 ) 1,661.8 יתרה ממוצעת של התחייבויות 1,658.8 ) (1%) יתרה ממוצעת של נכסי סיכון %) 3, , %) 2,959.3 יתרה ממוצעת של ניירות ערך 3,189.3 מרכיבי ההכנסות מריבית, נטו: (6%) (3%) 3.4 מרווח מפעילות מתן אשראי 3.3 (61%) (55%) 4.9 מרווח מפעילות קבלת פקדונות 2.2 ) 0.1 (0.1) ) אחר פירוט הכנסות שאינן מריבית: (13%) (6%) 1.6 הכנסות מכרטיסי אשראי %) %) הכנסות משוק ההון 17%) ) 1.4 הכנסות תפעוליות ואחרות 1.4 (10%) (7%) סך הכנסות * כולל את היחס שבין הרווח הנקי של כל אחד מהמגזרים לבין ההון המוקצה למגזר. הון מוקצה למגזר ההון המשוקלל ברוטו בהתאם למשקל הממוצע של נכסי הסיכון במגזר מסך כל נכסי הסיכון. ** הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים. לקוחות לקוחות המגזר כוללים משקי בית, בעיקר עובדי הוראה ובני משפחותיהם בפיזור רחב. אין לבנק לקוח בודד או מספר מצומצם של לקוחות שאובדנם ישפיע באופן מהותי על הפעילות במגזר. שיווק והפצה אתר האינטרנט של הבנק נבנה בטכנולוגיה מתקדמת ובעיצוב המותאם למיתוג של הבנק, תוך הדגשת ייחודו של הבנק כבנק של המורים. בימים אלו מושק לבנק אתר חדש המאחד את האתר השיווקי והתפעולי לאתר אחד המאפשר ללקוח המזוהה לבצע פעולות ולקבל מידע בלא לעבור בין האתרים, וכן ללקוח פוטנציאלי לקבל מידע על מוצרים ושרותים אותם יספק הבנק ואף להגיש בקשה לפתיחת חשבון באמצעות האתר. הצעות שיווקיות מועברות, בין היתר, ללקוחות באמצעות אתר האינטרנט של הבנק ובדיוור ישיר. הבנק משתף פעולה עם אתרי אינטרנט יעודיים למורים ומפרסם באופן קבוע בעיתוני המורים בנק מסד בע"מ 19 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 19

22 הבנק מספק שירותי call center תחת "מסד "call באמצעות מוקד של קבוצת הבינלאומי. במסגרת המוקד נהנים לקוחות הבנק ממענה מהיר וממגוון רחב של שירותים. הבנק עורך כנסים ללקוחות הבנקאות הפרטית לצורך חיזוק הקשר עם לקוחות המגזר. הון אנושי במהלך התקופה הסתכם מספר המשרות הממוצע במגזר ב 53 משרות, כולל משרות מועמסות על המגזר, (57 משרות בתקופה המקבילה אשתקד), מתוכם 11 משרות בדרגת ניהול (11 משרות בתקופה המקבילה אשתקד). מגבלות ופיקוח על פעילות המגזר הבנק פועל במסגרת חוקים, תקנות והנחיות רגולטוריות החלות על מערכת הבנקאות בישראל מצד גורמים כגון: הפיקוח על הבנקים, הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, הממונה על הגבלים עסקיים ועוד. במהלך השנה הושפע המגזר מיישום המלצות ועדת זקן והכנסותיו התפעוליות קטנו. לפירוט הוראות חקיקה ורגולציה שונות החלות על הבנק והצעות חוק ורגולציה אשר עשויות להשפיע על הבנק, ראה פרק הסכמים מהותיים, שינויי ויוזמות חקיקה במערכת הבנקאית ונושאים אחרים. מגזר עסקי מבנה המגזר המגזר העסקי מספק מגוון שירותי בנקאות ומימון ללקוחות עסקיים. המגזר פועל באמצעות יחידות עסקיות בחלק ממערך הסינוף של הבנק הפרוס ברחבי הארץ, אשר מקבל סיוע מקצועי מאגף האשראי במטה על ידי רפרנטים יעודיים המתמחים בלקוחות עסקיים. שירותי המימון והמוצרים הבנקאיים העיקריים שמספק המגזר כוללים: שירותי ניהול חשבון עסקי, אשראי למימון הפעילות העסקית בענפי המשק השונים, פעילות סחר חוץ, עסקי מט"ח וכרטיסי אשראי. שינויים בהיקף הפעילות של המגזר וברווח הנקי שלו הרווח הנקי של המגזר בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם ב 5.3 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 4.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 29% הנובע בעיקר מגביית חובות משנים קודמות, קיטון ההפרשה לריבית בגין פגומים ומקיטון בהוצאות המועמסות על המגזר. שיעור תשואת הרווח הנקי להון במגזר הגיע ל 8.7%, בהשוואה ל 7.5% בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות המגזר בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו ב 23.0 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 24.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של 6%. הוצאות המגזר הסתכמו ב 15.8 מיליוני ש"ח, בהשוואה ל 17.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של 9% הנובע מקיטון במשרות המועמסות על המגזר. ההוצאה בגין הפסדי אשראי במגזר הסתכמה בהכנסה בסך 1.3 מיליוני ש"ח, בהשוואה להוצאה בסך 0.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. היקף נכסי הציבור, המנוהלים על ידי המגזר הסתכם ב מיליוני ש"ח בהשוואה ל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 26% תמצית דוחות כספיים בנק מסד

23 להלן תמצית תוצאות הפעילות של המגזר העסקי : לששת החודשים לשלושת החודשים שהסתיימו ב 30 ביוני שהסתיימו ב 30 ביוני 2014 השינוי 2015 השינוי % במיליוני ש"ח % במיליוני ש"ח (15%) 7.6) 6.5) (1%) 15.2) 15.1) הכנסות ריבית נטו: מחיצוניים (20%) 4.6) 3.7) (15%) 9.3) 7.9) הכנסות שאינן מריבית: מחיצוניים (16%) 12.2) 10.2) (6%) 24.5) 23.0) סך הכנסות (54%) (1.1) (0.5) ) 0.4) הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי (1.3) (18%) **2.8) 2.3) 29%) **4.1) 5.3) רווח נקי **10.3% 7.7% **7.5% 8.7% תשואה להון* 16%) %) יתרה ממוצעת של נכסים 3%) %) יתרה ממוצעת של התחייבויות %) %) יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 30%) %) יתרה ממוצעת של ניירות ערך מרכיבי ההכנסות מריבית, נטו: 5%) %) מרווח מפעילות מתן אשראי (63%) (63%) 1.6 מרווח מפעילות קבלת פקדונות 0.6 ) 0.4 (0.5) 11%) אחר פירוט הכנסות שאינן מריבית: (50%) (33%) הכנסות מכרטיסי אשראי ) %) הכנסות משוק ההון (19%) (16%) הכנסות תפעוליות ואחרות (16%) (6%) סך הכנסות * כולל את היחס שבין הרווח הנקי של כל אחד מהמגזרים לבין ההון המוקצה למגזר. הון מוקצה למגזר ההון המשוקלל ברוטו בהתאם למשקל הממוצע של נכסי הסיכון במגזר מסך כל נכסי הסיכון. ** הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים. לקוחות במגזר העסקי מטופלים לקוחות ממגוון רחב של ענפי משק בעלי נפח פעילות עסקי נמוך עד בינוני. היקף האשראי ברמת הלקוח הינו עד 35 מיליון ש"ח. שיווק והפצה גורמי השיווק וההפצה במגזר זה הם היחידות העסקיות בסניפי הבנק ויחידות המטה בהנהלה הראשית בנק מסד בע"מ 21 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 21

24 הון אנושי במהלך התקופה הסתכם מספר המשרות הממוצע במגזר ב 45 משרות, כולל משרות מועמסות על המגזר, (58 משרות בתקופה המקבילה אשתקד), מתוכם 12 משרות בדרגת ניהול (12 משרות בתקופה המקבילה אשתקד). מגבלות ופיקוח על פעילות המגזר הבנק פועל במסגרת חוקים, תקנות והנחיות רגולטוריות החלות על מערכת הבנקאות בישראל מצד גורמים כגון: הפיקוח על הבנקים, הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, הממונה על הגבלים עסקיים, רשות ניירות ערך ועוד. לפירוט הוראות חקיקה ורגולציה שונות החלות על הבנק והצעות חוק ורגולציה אשר עשויות להשפיע על הבנק, ראה פרק הסכמים מהותיים, שינויי ויוזמות חקיקה במערכת הבנקאית ונושאים אחרים. מגזר ניהול פיננסי כללי פעילות המגזר כוללת את ניהול התיק הבנקאי, נוסטרו שקלים ומט"ח של הבנק דהיינו: פעילות הבנק למען עצמו, באמצעות השקעות באיגרות חוב, פקדונות בבנקים, עסקאות במכשירים פיננסיים ועוד. כמו כן כוללת פעילות המגזר את ניהול חשיפות השוק, הבסיס והנזילות אשר הבנק חשוף אליהם בשל עסקיהם של לקוחותיו ותמיכה בתמחור ופיתוח של מוצרים פיננסיים. מבנה המגזר פעילות הניהול הפיננסי מתבצעת באמצעות ועדות ספציפיות בהשתתפות חברי ההנהלה וגורמים מקצועיים בכפוף למנכ"ל הבנק הממונה על ניהול הסיכונים הפיננסיים ובאישור ועדות של דירקטוריון הבנק. שינויים בהיקף הפעילות של המגזר וברווח הנקי שלו הרווח הנקי של המגזר בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם ב 2.7 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 6.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של 61% הנובע בעיקרו הנובע מירידה בהכנסות ממימוש ניירות ערך זמינים למכירה. שיעור תשואת הרווח הנקי להון במגזר הגיע ל 11.7% בהשוואה לתשואה של 33.4% בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות המגזר בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו ב 6.4 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 12.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 50% הנובע בעיקר מירידה ברווחים ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה שהסתכמו ב 6.3 מיליוני ש"ח בהשוואה ל 13.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד תמצית דוחות כספיים בנק מסד

25 להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר הניהול הפיננסי : לששת החודשים לשלושת החודשים שהסתיימו ב 30 ביוני שהסתיימו ב 30 ביוני 2014 השינוי 2015 השינוי % במיליוני ש"ח % במיליוני ש"ח (68%) (50%) הכנסות שאינן מריבית: מחיצוניים (68%) (50%) סך הכנסות (80%) ** (61%) ** רווח (הפסד) נקי **33.9% 6.2% **33.4% 11.7% תשואה להון* 14%) 2, , %) 2, ,463.0 יתרה ממוצעת של נכסים 7%) %) יתרה ממוצעת של נכסי סיכון מרכיבי הכנסות שאינן מריבית: (68%) (50%) אחר * כולל את היחס שבין הרווח הנקי של כל אחד מהמגזרים לבין ההון המוקצה למגזר. הון מוקצה למגזר ההון המשוקלל ברוטו בהתאם למשקל הממוצע של נכסי הסיכון במגזר מסך כל נכסי הסיכון. ** הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים. לקוחות המגזר מספק שירותים בתחום ניהול הנוסטרו ומכשירים פיננסיים עבור פונקציות ספציפיות בהנהלה הראשית ומערך הסינוף. מגבלות ופיקוח על פעילות המגזר הבנק פועל במסגרת חוקים, תקנות והנחיות רגולטוריות החלות על מערכת הבנקאות בישראל מצד גורמים כגון: הפיקוח על הבנקים, הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, הממונה על הגבלים עסקיים ועוד. הון אנושי במהלך התקופה הסתכם מספר המשרות הממוצע במגזר ב 3 משרות (3 משרות בתקופה המקבילה אשתקד), מתוכם 1 משרות בדרגת ניהול (1 משרות בתקופה המקבילה אשתקד). מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים האומדנים וההערכות בנושאי המדיניות החשבונאית הקריטית, נעשו על פי מיטב ידיעתם ושיקול דעתם של הגורמים המקצועיים שעסקו בהכנתם, והם יושמו באופן נאות בדוחות הכספיים של הבנק. סקירה של התחומים המהותיים שלדעת הנהלת הבנק בהם קיימת מדיניות חשבונאית קריטית, מפורטת בדוח הדירקטוריון לשנת 2014 ולא חל בה שינוי, מלבד המפורט להלן בנק מסד בע"מ 23 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 23

26 אימוץ כללי החשבונאות בארה"ב בנושא זכויות עובדים ביום 9 באפריל 2014 פרסם הפיקוח על הבנקים חוזר בנושא אימוץ כללי החשבונאות בארה"ב בנושא זכויות עובדים. החוזר מעדכן את דרישות ההכרה המדידה והגילוי בנושא הטבות לעובדים בהוראות הדיווח לציבור בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב. עיקרי ההוראות החדשות בנושא זכויות עובדים הם בנושא הטבות לאחר פרישה פנסיה, פיצויים והטבות אחרות תכניות להטבה מוגדרת. הבנק מכיר בסכומים המתייחסים לתכניות פנסיה ותכניות אחרות לאחר פרישה על בסיס חישובים הכוללים הנחות אקטואריות והנחות אחרות, לרבות: שיעורי היוון, תמותה, שיעור תשואה חזוי לטווח ארוך על נכסי תכנית, גידול בתגמול ותחלופה. ההשפעה המצטברת של האימוץ לראשונה של כללי החשבונאות בארה"ב בנושא זכויות עובדים ליום 1 בינואר 2013: גידול בעודפים בסך 1.1 מיליוני ש"ח וסך גידול בהון בסך 1.1 מיליוני ש"ח. לפירוט ראה באור 1.ד' ובאור 6 לדוחות הכספיים. חקיקה ופיקוח הנוגעים למערכת הבנקאית כללי מערכת החקיקה המסדירה את תחום הבנקאות בישראל ואשר חלה על הבנק כוללת, בין היתר, את פקודת הבנקאות משנת 1941, חוק בנק ישראל, התש"ע 2010, חוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א 1981 וחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א מכוח חוקים אלה נתון הבנק לפיקוחו של בנק ישראל ובמיוחד לפיקוחם של נגיד בנק ישראל ושל המפקח על הבנקים, וחלים עליו הוראות, כללים, הנחיות וצווים של המפקח על הבנקים ("החקיקה הבנקאית"). החקיקה הבנקאית מהווה את הבסיס החוקי והמרכזי לפעילותו של הבנק. פרט לחקיקה הבנקאית, כפוף הבנק בפעילותו גם למערכות חקיקה מקבילות המסדירות את פעילותו בתחומים שונים, כגון פעילות בתחום שוק ההון, בתחום המשכנתאות ועוד. גם בתחומים אלה חלים על הבנק, בנוסף לדברי החקיקה, הוראות, כללים והנחיות של רשויות המדינה המוסמכות, ובהם של רשות ניירות ערך, של הממונה על שוק ההון, הביטוח והחסכון במשרד האוצר, של הבורסה לניירות ערך ושל רשות ההגבלים העסקיים. חוקים נוספים בנושאים יחודיים מטילים על כלל המערכת הבנקאית חובות והוראות ספציפיות, לדוגמה דיני איסור הלבנת הון ומימון טרור, רגולציה העוסקת בפעילות מול תושבי חוץ כגון ה FACTA וכיו"ב. הבנק פועל תוך ציות להוראות החוק והרגולציה החלים עליה כאמור. להלן בתמצית פירוט של שינויי חקיקה ויוזמות חקיקה רלוונטיים לתקופת הדו"ח אשר משפיעים או עשויים להשפיע על פעילות הבנק תמצית דוחות כספיים בנק מסד

27 בנקאות כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) (תיקון), התשע"ה 2015 התיקון שפורסם ביום 29 בינואר 2015 משלב תיקונים ממספר טיוטות קודמות ותיקונים נוספים, שעיקרם הוראות בנושא ההצטרפות למסלולים. תיקון בהגדרת "עסק קטן" לפיו תאגיד שהמציא לבנק "דוח שנתי", על פיו מחזור עסקיו בשנה שקדמה למועד מסירתו אינו עולה על חמישה מיליון ש"ח, לא יידרש למסור דוח שנתי נוסף וימשיך להיחשב כ"עסק קטן" עד להתקיים הנסיבות המפורטות בתיקון, בהן הותר לבנק לסווגו כעסק שאינו עסק קטן. תיקונים בעמלות שונות איסור על גביית עמלת פעולה בערוץ ישיר בגין חיוב בכרטיס חיוב מיידי, תיקונים בעמלות טיפול במזומנים, העברה ב RTGS ועמלות כרטיסי אשראי, ביטול עמלת דמי ניהול/גבייה של הלוואות. הוספו בתעריפון חלקים בעניין עמלות בקשר לסליקה של עסקאות בכרטיס חיוב ולשירותי ניכיון לבתי עסק. ביום 28 ביוני 2015 פורסם תיקון נוסף כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) (תיקון) (תיקון מס' 2), התשע"ה 2015, בעיקר בעניין עמלות כרטיסי אשראי שנכללו בתיקון הקודם וכניסתם לתוקף נדחתה ליום 1 ביולי 2015, לצורך התיקון הנוסף הנ"ל. ביום 26 במאי 2015 פורסם צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות הודעות או התראות), התשע"ה 2015, המכריז על שירות הודעות או התראות כשירות בר פקוח וקובע את סכום העמלה המרבי בגינו. כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) (תיקון מס' 2), התשע"ה 2015 ביום 28 ביוני 2015 פורסמו התיקונים הנ"ל הכוללים, בין היתר, ביטול עמלת "חיוב המפקיד בהחזרת שיק", ביטול גביית עמלת "הודעות" בגין "מכתבי מעקב" ושינויים בעמלות שונות בנוגע לכרטיסי חיוב, לרבות הגבלה על גביית דמי כרטיס בעד כרטיסי חיוב מיידי. הכללים נכנסו לתוקף ביום 1 ביולי הוראת ניהול בנקאי תקין 423 בעניין "שירות המסלולים" מטרת ההוראה, אשר פורסמה ביום 21 ביוני 2015, להגביר את מודעות הלקוחות ל"שירות המסלולים" הקבוע בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח 2008, והיא כוללת הנחיות לתאגידים הבנקאיים בדבר אופן יידוע הלקוחות אודות שירות המסלולים במועד פתיחת חשבון עובר ושב ובאמצעות פרסום באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי וכן בדבר מסירת מידע ספציפי בכתב ללקוח המבקש להצטרף למסלול. ההוראה תיכנס לתוקף ב 1 לינואר 2016, למעט ההנחיה בנוגע לפרסום באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי שתחילתה ב 1 לאוגוסט בנוסף, חויבו התאגידים הבנקאיים לשלוח הודעה בכתב, לא יאוחר מה 1 לאוקטובר 2015, ללקוחות אשר לא הצטרפו לשירות המסלולים (על פי קריטריונים שנקבעו במכתב), אשר תכלול מידע בדבר סכומי עמלות בהם חויבו בפועל בהשוואה למחירי המסלולים ופירוט דרכי ההצטרפות לשירות המסלולים. הוראת ניהול בנקאי תקין 418 בעניין "פתיחת חשבונות באמצעות האינטרנט" ההוראה, אשר פורסמה ביום 16 ביולי 2014, מאפשרת לבנק לפתוח ללקוחות חשבונות באופן מקוון ולנהלם, ובלבד שהמבקשים לפתוח חשבון יהיה יחידים, בגירים, תושבי ישראל, ולא יהיו נהנים בחשבון זולת בעלי החשבון. לצורך זיהוי הלקוחות ואימות פרטיהם יבוצעו הליכים יחודיים, לרבות אימות על סמך העתק מסמכי זיהוי, חתימה על הצהרת נהנים באופן מקוון, זיהוי באמצעות טכנולוגיית היוועדות חזותית, בנק מסד בע"מ 25 תמצית דוחות כספיים בנק מסד 25

28 וביצוע הליך הכר את הלקוח מוגבר. ההוראה קובעת הגבלות שונות בניהול החשבון (סכומי מקסימום לפעולות, יתרת נכסים בסוף כל יום ולמסגרת לפעילות בכרטיס חיוב, זהות המורשים לפעול בחשבון. סוג וכמות טפסי שיקים שיונפקו ללקוח). ההגבלות תוסרנה לאחר שהלקוח יפקוד את הסניף ויושלם הליך זיהוי מלא. הבנק נערך ליישום ההוראה. הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 425 דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים ביום 21 ביוני 2015 פורסמה על ידי בנק ישראל הוראת ניהול בנקאי תקין מעודכנת בנושא דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים. ההוראה קובעת חובת מסירת דיווח שנתי ללקוחות, ומגדירה את אופן מסירתו ואת פירוט המידע שייכלל בו. הדיווח יכלול מידע מקיף אודות נכסיו והתחייבויותיו של הלקוח. ההוראה כוללת אפשרות שהמפקח על הבנקים ירחיב את חובת הדיווח גם למידע אודות דירוג האשראי של הלקוח בתאגיד הבנקאי. ההוראה תחול על יחידים ועסקים קטנים ותיכנס לתוקף ביום 28 בפברואר 2016 (התאגידים הבנקאיים נדרשים להעביר למפקח על הבנקים פירוט הנוסחאות המשמשות בסיס לחישוב הנתונים וכן תצוגה ראשונית של הדוחות עד ליום 1 באוגוסט 2015). הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 432 העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח ביום 21 בדצמבר 2014 פורסם על ידי בנק ישראל תיקון להוראת נוהל בנקאי תקין בנושא העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח. עיקרי התיקון הם הרחבת האפשרות לבצע תהליכי סגירת חשבון או העברת פעילות באמצעות ערוצי תקשורת נוספים וכן מסירת מידע ללקוח במתכונת דומה לזו שנקבעה בהוראות בנק ישראל מס' 425 בנוגע לדוחות השנתיים ללקוחות. ההוראה חלה על יחידים ועסקים קטנים ונכנסת לתוקף במועדים שונים 1 בינואר , ביולי 2015 ובאופן מלא ביום 28 בפברואר הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 454 פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור ביום 21 ביוני 2015 פורסם על ידי בנק ישראל תיקון להוראת נוהל בנקאי תקין בנושא פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור. מטרת התיקון היא להרחיב את תחולת ההסדר הקיים בהוראה, לקבוע מנגנון אחיד וגלוי לקביעת שיעור הריבית לפיה מחושב רכיב ההיוון וליצור אחידות, ככל הניתן, בין פירעון מוקדם של הלוואה לדיור לבין פירעון מוקדם של אשראי שאינו לדיור. לפי התיקון יחול ההסדר הקבוע בהוראה על הלוואות שניתנות לאנשים פרטיים או לעסקים זעירים כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור, לעומת הנוסח הקודם שחל רק על הלוואות שסכומן המקורי אינו עולה על 750 אלף ש"ח ושניתנו לתקופה של 6 חודשים לפחות ("הלוואות מוגנות"). כמו כן, לגבי ההלוואות המוגנות נקבע מנגנון חדש לחישוב רכיב ההיוון, המבוסס על הריבית הממוצעת ומנטרל את פרמיית הסיכון של הלווה במקרה של פרעון מוקדם. בנוסף, לגבי כל ההלוואות הורחבו דרישות הגילוי ללקוח, בין היתר, באמצעות מתן דף הסבר גם בעת מתן ההלוואה. התיקון ייכנס לתוקף ביום 1 באפריל צעדים להרחבת התפוצה והשימוש בכרטיסי חיוב מידי (דביט) ביום 30 ביוני 2015 הפיץ בנק ישראל הוראות להטמעת כרטיסי חיוב (דביט) בישראל ולהגברת התחרות בתחום כרטיסי החיוב, כמפורט להלן 1. במסגרת תיקון הוראת נב"ת 470 נוספו לנב"ת 470 שני פרקים פרק "כרטיס חיוב מידי וכרטיס נטען" הכולל התייחסות למועדי העברת הכספים בעסקאות חיוב מידי (מחיוב מחזיק הכרטיס ועד לזיכוי בית העסק), וכן לאופן הגילוי ללקוח על עסקאות חיוב מידי, לרבות במסגרת חשבון העו"ש תמצית דוחות כספיים בנק מסד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

אגוד - תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים -

אגוד - תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים - א( פרסום זה הינו תמציתי בלבד ואינו בא להחליף את האמור בתעריפוני העמלות של הבנק. תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי. תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים אגוד עובר ושב משכנתאות

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

MeitavIsraelWeekly

MeitavIsraelWeekly 13.09.2012 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

חברת כרטיסי אשראי

חברת כרטיסי אשראי תוכן העניינים 0 85 0 דוח דירקטוריון סקירת הנהלה דוחות כספיים דוח דירקטוריון 0 5 9 0 0 0 0 8 8 9 8 8 8 80 80 8 8 תאור עסקי החברה התפתחות ההכנסות וההוצאות התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות מיסוי מצב האמצעים

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

תעריפון עסק גדול

תעריפון עסק גדול 13/7/2016 לוח תעריפים לעסק גדול )תאגיד( סעיף מס' גובה העמלה פרק 1 חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים דמי נהול קבועים בחשבונות עסקיים ( חח"ד ) 131 רישום פעולה בחשבון )עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

תעריפון עסק גדול

תעריפון עסק גדול 06/09/2018 לוח תעריפים לעסק גדול )תאגיד( סעיף מס' גובה העמלה פרק 1 חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים דמי נהול קבועים בחשבונות עסקיים ( חח"ד ) 131 רישום פעולה בחשבון )עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד