ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה"

תמליל

1 ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת ו י מ ים ט וב ים.. ה ה ש ב ת ב י ש ר א ל כ ה ל כ ת ה, כ ול ל כ ל מ א מ ר י ח ז "ל ז וה ר ומ ד ר ש ים ע ל ה ש ב ת.. ו ש ל ח ן ע ר וך ה ל כ ות ש ב ת מ ח ב ר ו ר מ "א מ ח ל ק ל כ ל ש ב ת ות ה ש נ ה.. זס פ ור י ה ז וה ר, ס פ ור ים מ י ח ד ים מ ל ק ט ים מ כ ל ס פ ר ה ז וה ר, ל ס פ ר ל יל ד ים ב ש ל ח ן ה ש ב ת, ו כ ך י ר ו יח ו ב ס ע וד ה מ א ה מ ל י ון ש נ ה ת ור ה ב כ ל ס ע וד ה ש ל ש ב ת.. ח ס פ ור מ ד ה ים ב ה מ ש כ ים מ ש נ י ב ע ל י ת ש וב ה ב ע יר ק ר אק א.. טמ ז כ ה ה ר ב ים כ ה ל כ ת ה.. יא ג ר ות ה ז ה ר. ס פ ר ק ד ו ש ז ה מ ס ג ל ל א ה ב ת ה ש ם ו י ר א ת ש מ י ם ט ה ור ה, ו ל ל מ וד מ ק ד ש ת ו צ ד ק ת ר ב ות ינ ו ה ק ד ו ש ים ח כ מ י ה ז וה ר, ה ס וד ו ה נ ס ת ר, ול ה ת ק ש ר ל נ ש מ ת ה ר ש ב "י ו ר ב י א ל ע ז ר ב נ ו ז י ע "א. י וצ א ל א ור ע ל יד י "מ פ ע ל ה ז ה ר ה ע ול מ י" בעיה"ק ב ית ש מ ש תובב"א ת ש ר י תשע"א לפ"ק

2 הוצאת: שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי" מפעל עולמי להצלת הדת מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א MIFAL HAZOHAR HOILUMI C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי" מפעל עולמי להצלת הדת מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin MIFAL HAZOHAR HOILUMI בב י HOILUMI כנסיו, בב י HARABIM מדר ו, ב מחו, MAZAKEI לכל החברים CHEVREH וידידים, C\O Under The לימה Supervisionבב"א ל רב Ofהגאולה Rabbi מי ראל, Sholom ואחד Yehuda אחד Grossולכל The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin מכתבי הסכמה בב י כנסיו, בב י מדר ו, ב מחו, לכל החברים וידידים, ולכל אחד ואחד מי ראל, ל רב הגאולה לימה בב"א מגדולי ישראל כבר באו בדפוס בשאר הספרים שהוצאנו לאור - וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן. לקנותהספרים מכתבי במחיר הסכמהמסובסד: מגדולי ישראל כבר באו בדפוס בשאר הספרים שהוצאנו לאור - וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן. אצל חנות הספרים של ר' פנחס ראובן הי"ו ברחוב השומר 74 בני ברק מסובסד: העולמי" במחיר "מפעל הזוהר לקנותהספרים או אצל רחוב נחל אצל חנות לכיש 24/8 הספרים של רמת ר'בית פנחס שמש ראובן ארץ הי"ו ישראל טל: ברחוב / השומר 74 פקס: בני ברק /8 או אצל Lachish "מפעל Nachalהזוהר Holmin, Of העולמי" Cong. רחוב נחל Israelלכיש, /8 רמת Shemesh בית Beth שמש ארץ Ramat ישראל טל: / פקס: ב Tel: / fax: Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 Ramat Beth Shemesh 99093, Israel Tel: / fax:

3 ת וכ ן ה ע נ ינ ים ע ר כ ה ש ל ש ע ה...ה ה ס כ מ ות ומ כ ת ב ים )ה מ ש ך(...ז ש ל ח ן ע ר וך ה ל כ ות ש ב ת מ ח ב ר ו ר מ "א...ט ש ב ת ב ו ת ש וב...יא א ור ה ז ה ר ה מ ח ל ק...טו ז ה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת ו י מ ים ט וב ים...יז ה ש ב ת ב י ש ר א ל כ ה ל כ ת ה...כא ס פ ור י ה ז ה ר...כג ב ע יר ק ר אק א...כה מ ז כ ה ה ר ב ים כ ה ל כ ת ה...כט א ג ר ות ה ז ה ר...לא ג יםנ ינ ע ה ן ו כ ת

4 גלגולים בשביל עוון מתגלגלים בדומם או צומח וכדומה וזה לשון רבי חיים וויטאל )בספר שער הגלגולים הקדמה כ"ב דף כ"א ע"ב( וכבר כמה פעמים הייתי עם מורי ז"ל הולך בשדה, והיה אומר לי: הנה איש אחד הנקרא בשם כך והוא צדיק ותלמיד חכם, ולסבת עוון אחד פלוני שעשה בחייו, הוא עתה מתגלגל תוך אבן זה או צמח זה וכיוצא בו כמו שיתבאר לקמן, ומעולם לא הכיר בו מורי ז"ל, והיינו חוקרים אחר הנפטר ההוא והיינו מוצאים את דבריו כנים ואמיתיים, ואין להאריך בדברים אלו כי לא יכילם ספר, ולפעמים היה מסתכל מרחוק ת"ק אמה בקבר אחד שבין עשרים אלף קברים אחרים, והיה רואה נפש המת הנקבר שם עומד על הקבר ההוא, והיה אומר לנו בקבר ההוא קבור בו איש פלוני ושמו פלוני, ומענישים אותו עונש פלוני על עוון פלוני, והיינו חוקרים על האיש ההוא ומצאנו את דבריו נכונים ואמיתיים, וכאלה רבות וגדולות לא יכילם רעיון. נשמה מלובשת בצפרדע מגיעה לשמוע דברי תורה כותב הרב ר' שמואל ויטל : אמר שמואל: זכורני ביום ראש השנה שהיה מורי אבא מארי ז"ל דורש על המים ביום תשליך, ראינו צפרדע באה בנהר, והתחלנו להשליך עליה אבנים ואבא מארי ז"ל היו עיניו סגורות ודורש בתורה כדרכו, ומקול צפצוף הצפרדע פתח עיניו וגער בנו ואמר לנו: שהיתה נשמה אחת שבאה לשמוע תורתו ובאה מלובשת בצפרדע זו, ולכבודה התחיל לדרוש בענין צפרדע, למה נקראת צפרדע, לשון צפור דעה. גובה מיסים אכזר מתגלגל בעורב וסובל יסורים קשים הצדיק מוה"ר משה גלאנטי אב"ד העיר צפת סיפר פעם על מה שראה ושמע בהיותו במחיצת האר"י הקדוש, "כשהגיע לעיר הקודש צפת", ספר מוה"ר משה גלאנטי, הלך לעין הזיתים להשתטח על קברו של רבי יהודה בר רבי אלעאי אני נלוותי אליו ועמדתי סמוך למקום שהוא עמד. והנה ראינו עורב עומד על אחד מענפי עץ הזית שהיה במקום, וקורא קר"ק קר"ק פעמים רבות. זמן מה עמדנו שם ואז שאל אותי האר"י אם הכרתי אדם אחד בשם שבתי שהיה גובה מיסים בצפת, והוספתי שהיה האיש הנ"ל אכזר גלגולים י לו שאני אכן הכרתי יהודי זה ורע לב והיה מציק ליהודים בגביית המסים, "ובכן דע לך", אמר לי האר"י הקדוש, "שנשמתו של אותו יהודי מגולגלת בעורב הזה, ובקולות ת ש וב ה ע ם ח ר ט ה המשך בעמוד ח םילוגלג ד

5 ה ש ר א ת ה ש כ ינ ה ב צ י ונ י ה צ ד יק ים זי"ע כ ת וב ב ת יק ונ י ז וה ר ) ת יק ון ו'(, ש ה ק ב "ה מ ש ר ה ש כ ינ ת ו ע ל צ י ונ י ה צ ד יק ים, ו ע ל ינ ו ל יד ע ש י ש כ אן ה ש ר א ת ה ש כ ינ ה, כ י א נ ח נ ו ב ל ימ וד נ ו ב ת ור ת ה ר ש ב "י זי"ע נ ח ש ב ל נ ו כ מ ו ש ז כ ינ ו ל ה י ות ב צ י ונ ו ה ק ד ו ש ש ל ה ר ש ב "י זי"ע, כ י ב ל ומ ד ינ ו ת ור ת ה ת נ א מ מ ש יכ ים נ ש מ ת ו א ל ינ ו. ו א מ ר ו ח ז "ל ב י ב מ ות )צ ו ע"ב - צז ע"א(:...א זל ר' א ל ע זר א מ ר ל ש מ ע ת א ב י מ ד ר ש א, ו לא א מ ר ה מ ש מ י ה ד ר ב י י וח נ ן. ש מ ע ר ב י י וח נ ן א יק פ ד.... ו ר ב י י וח נ ן מ אי ט ע מ א ק פ יד כ ו ל י ה א י? ד א מ ר ר ב י ה וד ה א מ ר ר ב: מ אי ד כ ת יב "א ג ור ה ב א ה ל ך ע ול מ ים"? ו כ י א פ ש ר ל ו ל א ד ם ל ג ור ב ש נ י ע ול מ ים? א ל א א מ ר ד ו ד ל פ נ י ה ק ד ו ש ב ר וך ה וא: ר ב ונ ו ש ל ע ול ם, י ה י ר צ ון ש י אמ ר ו ד ב ר ש מ וע ה מ פ י ב ע ול ם ה ז ה. ד א מ ר ר ב י י וח נ ן מ ש ום ר ב י ש מ ע ון ב ן י וח א י: כ ל ת ל מ יד ח כ ם ש א ומ ר ים ד ב ר ש מ וע ה מ פ יו ב ע ול ם ה ז ה - ש פ ת ות יו ד וב ב ות ב ק ב ר. א מ ר ר' י צ ח ק ב ן ז ע יר א ו א ית ימ א ש מ ע ון נ ז יר א: מ אי ק ר א ה? "ו ח כ ך כ י ין ה ט וב ה ול ך ל ד וד י ל מ י ש ר ים ד וב ב ש פ ת י י ש נ ים". כ כ ומ ר ש ל ע נ ב ים. מ ה כ ומ ר ש ל ע נ ב ים כ יו ן ש מ נ יח א ד ם א צ ב ע ו ע ל יו מ י ד ד וב ב, א ף ת ל מ יד י ח כ מ ים כ יו ן ש א ומ ר ים ד ב ר ש מ וע ה מ פ יה ם ב ע ול ם ה ז ה ש פ ת ות יה ם ד וב ב ות ב ק ב ר א. ו ע ל א ח ת כ מ ה ו כ מ ה ש צ ר יך ל ל מ וד א ת ת ור ת ה ר ש ב "י ע ל צ י ונ ו ה ק ד ו ש ו ל ע ש ות ל ו נ ח ת ר וח, ש ה וא ב ע ל ה מ ימ ר א, ו א י א פ ש ר ל ת א ר כ מ ה ג ד ול כ ח ה ל ומ ד ז ה ר ה ק ד ו ש, ש ע ל י ד י ז ה מ ע ור ר ומ פ ע יל ומ מ ש יך א ת נ ש מ ת ה ר ש ב "י ב ע ל יו ה ש ל ום, מ מ ש כ פ ש וט ו, ה.א ופ ר ש ע ל זה ב ס פ ר יע ר ות ד ב ש, )ח ל ק ש נ י - ד רו ש ז(:... ה י ינ ו ל ה ב ין, מ כ ל מ ק ום א יך ד ר בב' ע ול מ ות, א ב ל כ ש א ומ ר ים ד ב ר ש מ וע ה מ פ יו, אז נ ש מ ת צ ד יק מ ת ל ב ש ת ש ם ב ל ומ ד ים, ו ע ומ ד ת ש ם, ו כ ך ש פ יר אמ ר ינ ן ד ר בב' ע ול מ ות, ב ע ול ם ה נ צ ח י וב ז ה ה ע ול ם, ג ם נ ת ל ב ש ת ב ג וף ב ק ב ר ב ה ב ל א ד ג ר מ י, כ ך אמ ר ו ש פ ת ות יו ד וב ב ות ב ק ב ר, ש נ ת ל ב ש ב ג וף ב ק ב ר ע כ "ל, )ו ע ין עו ד ב י ע רו ת ד ב ש, ח ל ק ר אש ו ן - ד רו ש ט"ז(..ב וכ ת ב ה ב ן א י ש ח י )ב ד רו ש ים פ ר ש ת מ ט ו ת ד"ה ה ח ל צו מ א ת כ ם( ב ש םה א ר י ז " ל, ב ע ו ב ד א ד ב ע ל מ ד ר ש ש מ וא ל ש כ ל אד ם ה א וח ז ב מ ד ה ט וב ה ש ה י ה צ ד יק מ צ ד יק ים ה ר א ש ונ ים א וח ז ב ה מ א ד, י ז כ ה ש ת ת ע ב ר נ פ ש א ות ו צ ד יק א ת ו ל ע וז ר ו. ו ל כ ן כ ש ב א ה ר ב ב ע ל מ ד ר ש ש מ וא ל א צ ל ר ב נ ו ה א ר יז "ל, ק ם מ פ נ יו ו אמ ר ל ו, לא מ פ נ יך ק מ ת י, א ל א מ פ נ י ר ב י פ נ ח ס ב ן י א יר ש ב א ע מ ך, ה ע ש ל ש כ ה ר ע

6 ל ר ח ם ע ל ינ ו, כ מ ו ש א מ ר ו ב ג מ ר א )ס כ ה ד ף מ"ה ע"ב(: ו א מ ר ח ז ק י ה א מ ר ר ב י י ר מ י ה מ ש ום ר ב י ש מ ע ון ב ן י וח א י י כ ול א נ י ל פ ט ור א ת כ ל ה ע ול ם כ ול ו מ ן ה ד ין מ י ום ש נ ב ר את י ע ד ע ת ה ו א ל מ ל י א ל ע ז ר ב נ י ע מ י מ י ום ש נ ב ר א ה ע ול ם ו ע ד ע כ ש ו ו א ל מ ל י י ות ם ב ן ע ז י ה ו ע מ נ ו מ י ום ש נ ב ר א ה ע ול ם ע ד ס ופ ו ו א מ ר ח ז ק י ה א מ ר ר ב י י ר מ י ה מ ש ום ר ב י ש מ ע ון ב ן י וח א י ר א ית י ב נ י ע ל י ה ו ה ן מ וע ט ין א ם א ל ף ה ן א נ י וב נ י מ ה ן א ם מ א ה ה ם א נ י וב נ י מ ה ן א ם ש נ י ם ה ן א נ י וב נ י ה ן. ו ב מ ד ר ש ר ב ה ) ב ר א ש ית ל"ה, ב'( ה ב יא ו ר ש "י זי"ע ע ל ה פ ס וק )נ ח פ ר ק ט' י"ב( "ז את א ות ה ב ר ית... ל ד ר ת ע ול ם". ד ר ש ו ל ד ר ת נ כ ת ב ח ס ר ש י ש ד ור ות ש לא ה צ ר כ ו ל א ות, ל פ י ש צ ד יק ים ג מ ור ים ה י ו כ מ ו ד ור ו ש ל ח ז ק י ה מ ל ך י ה וד ה ו ד ור ו ש ל ר ב י ש מ ע ון ב ן י וח א י ע כ "ל. ו ע ל י ד י ש נ ל מ ד ז וה ר ה ק ד ו ש נ ז כ ה ב כ ח ה ת ור ה ג לה מ ש יך א ת נ ש מ ת ה ר ש ב "י ל ד ור נ ו מ מ ש, וב ז ה מ י ד נ ג א ל. ו א פ יל ו ב ד ור נ ו ה פ ש וט ב כ ל ר ג ע וב כ ל מ ק ום ת וכ ל ו ל ה ת ק ש ר ל נ ש מ ת ה ר ש ב "י ד - ב ש ב יל ש ע ש ית א ות ו ה י ום מ צ ו ה ש ה י ה נ ז ה ר ב ה ר ב י פ נ ח ס ב ן י א יר מ א ד, ע כ "ל..ג ובהצטרף יחד כוח התורה שהיה דורו של חזקיהו המלך שכמעט ונעשה משיח עם כוחו של הרשב"י זי"ע שאמר לפטור את כל העולם מן הדין בוודאי יבוא תיכף משיח בב"א אכי"ר..ד כ ת ב ב ס פ ר פ ל א י וע ץ )ע ר ך ד ו ב ב( ו ז ה ל ש ונ ו: פ ר ש ו ר ב ות ינ ו ז"ל ש כ ל ת ל מ יד ח כ ם ש א ומ ר ים ד ב ר ת ור ה מ ש מ ו ב ע ול ם ה ז ה, ש פ ת ות יו ד וב ב ות ב ק ב ר ו י ש ל ו ה נ אה ו נ ח ת ר וח כ ש ות ה י י ן ק ונ ד יט ון, כ מ ו ש כ ת וב ב י ר ו ש ל מ י מ ס כ ת ש ק ל ים,... כ ת וב ב ס פ ר ים ש פ ע ם אח ת ה י ה ש מ ד ו נ ג ל ה מ וה ר "מ אל ש יך ז"ל ב ה ק יץ, ו ה צ יל ל א ח ד מ ת וך ה ה פ כ ה, מ פ נ י ס ב ה ש ה י ה ל ומ ד ס פ ר ו ב ת מ יד ות, ע כ "ל. - וב ס פ ר ת ור ה ו ח י ים ל ה ר י"ח ה ט וב ז י "ע )מ ע ר כ ת ח ת(, כ ת ב: א ם א ומ ר ים ח ד ו ש ים ש ל ת ל מ יד ח כ ם ש כ ב ר ב ע ול ם ה ע ל י ון, ה ר י ה וא ב א מ ע ול ם ה ע ל י ון ל א ות ו מ ק ום כ מ ב ואר ב ז וה ר ה ק ד ו ש )ח ל ק ג' פ ר ש ת פ נ ח ס ד ף ר"כ ע"א(, ו ז"ל: ש מ ע ו ח ד ק ל א ד ה ו ה אמ ר, פ נ ון א ת ר, פ נ ון א ת ר ל ר ב י פ נ ח ס ב ן י א יר, ד א יה ו ג ב י יכ ו. ד ת נ ינ ן, ד כ ל א ת ר ד צ ד יק א א ת ח ד ש ב י ה מ ל י ד א ור י ית א, כ ד א יה ו ב ה ה וא ע ל מ א, פ ק יד ל ה ה וא א ת ר, ו את י ל י ה ל ג ב י ה. ו כ ל ש כ ן כ ד ש ר אן ב ג ו וי ה צ ד יק י יא אח ר נ ין. ל ח ד ת א ב ה ה וא א ת ר, ד אמ ר ין מ ל י ד א ור י ית א. כ ג ו ונ א ד א ד ה וה את י ר ב י פ נח ס ב ן יא יר למ פ ק ד לאת רי ה, וא ש כח א לין צ ד יק ייא מ ח ד ת ין מ לין ד א ור י ית א, ו א ת ח ד ש כ מ ל ק ד מ ין, ה ה וא מ ל ה ד ר ב י פ נ ח ס ב ן י א יר ק מ י ה. ת ר ג ום ה ז וה ר: ש מ ע ו ק ול א ח ד ש ה י ה א ומ ר פ נ ו מ ק ום פ נ ו מ ק ום ל ר ב י פ נ ח ס ב ן י א יר, ש ה וא ב א א צ ל נ ו, ש ל מ ד נ ו, ד ב כ ל מ ק ום ש ה צ ד יק ח ד ש ב ו ד ב ר י ת ור ה, כ א ש ר ה וא ב ע ול ם ה ה וא ]ה ע ל י ון[ פ וק ד ל א ות ו מ ק ום ] ב ע ול ם ה ז ה[ וב א א ל יו, ו כ ל ש כ ן ש ש ור ין ב ו צ ד יק ים א ח ר ים ל ק ד ש א ות ו מ ק ום, ו ל ומ ד ים ש ם ת ור ה, כ ע ין ז ה ה נ ה ב א ר ב י פ נ ח ס ב ן י א יר ל פ ק ד מ ק ומ ו, ומ צ א א ל ו ה צ ד יק ים מ ח ד ש ין ד ב ר י ת ור ה ו נ ת ח ד ש א ות ו ד ב ר ת ור ה ש אמ ר מ ל פ נ ים, ר ב י פ נ ח ס ב ן י א יר, ע ת ה מ ת ח ד ש ל פ נ יו כ אן. ע ל י ד י ה פ צ ת ס פ ר יו ז וכ ה ל י ש ב ב מ ח צ ת ו ב ע ול ם ה ב א: ה מ ד פ יס ס פ ר ים מ מ מ ונ ו ל ה וצ יא המשך בעמוד ח ע ר כ ה ש ל ש ע ה ה ע ש ל ש כ ה ר ע ו

7 ה ס כ מ ות ומ כ ת ב ים )ה מ ש ך( ז שמואל יודא פאנעט בהגה"ק מוהר"י זצלה"ה אב"ד דק"ק דעעש יצ"ו ב"ה, ברוקלין, ב' לפ' והתחזקתם, תשל"ג לפ"ק שוכט"ס, לאהובי, ידידי הרב החו"ב מו"מ בתורה וירא שמים מרבים כש"ת מו"ה שלום יודא גראס נ"י שליט"א בעמח"ס נפש ישעי'. אחדשה"ט באה"ר מה יפו פעמיך, באמרי שפר להפיץ קול צופיך, נגד המחפשים פשר, בכל עניני כשרות, להאכיל לרבים מאכלות אסורות, בכל מיני התרים מסברות עקומות, ומלעיגים בדברי חכמינו זכרונם לברכה, מגלים פנים בתורה שלא כהלכה, בגלל כן מה טוב ומה נעים לזכות לעורר לבב אחב"י לזכות אותם ולשים הדברים לתשומת לבם, שלכה"פ ידעו ויבינו ויתבוננו במה ואיך לשאול לרב ומורה ירא שמים באמת, בענינים אלו כדת מה לעשות למעלה בכל דבר הנוגע לעניני כשרות. ואתה ידידי תחזקנה ידיך, ותתברך ממעון הברכות שתזכה לישב באהלה של תורה מתוך נחת והרחבת הדעת בקדושה, כאות נפשך ונפש ידידך הדושה"ט באהב"ר ובלו"ח. שמואל יודא פאנעט ברוקלין נ.י. שמואל יודא פאנעט בהגה"ק מוהר"י זצלה"ה אב"ד דק"ק דעעש יצ"ו ב"ה, ברוקלין, ב' לפ' והתחזקתם, תשל"ג לפ"ק שוכט"ס, לאהובי, ידידי הרב החו"ב מו"מ בתורה וירא שמים מרבים כש"ת מו"ה שלום יודא גראס נ"י שליט"א בעמח"ס נפש ישעי'. אחדשה"ט באה"ר מה יפו פעמיך, באמרי שפר להפיץ קול צופיך, נגד המחפשים פשר, בכל עניני כשרות, להאכיל לרבים מאכלות אסורות, בכל מיני התרים מסברות עקומות, ומלעיגים בדברי חכמינו זכרונם לברכה, מגלים פנים בתורה שלא כהלכה, בגלל כן מה טוב ומה נעים לזכות לעורר לבב אחב"י לזכות אותם ולשים הדברים לתשומת לבם, שלכה"פ ידעו ויבינו ויתבוננו במה ואיך לשאול לרב ומורה ירא שמים באמת, בענינים אלו כדת מה לעשות למעלה בכל דבר הנוגע לעניני כשרות. ואתה ידידי תחזקנה ידיך, ותתברך ממעון הברכות שתזכה לישב באהלה של תורה מתוך נחת והרחבת הדעת בקדושה, כאות נפשך ונפש ידידך הדושה"ט באהב"ר ובלו"ח. שמואל יודא פאנעט ברוקלין נ.י. ים ת בכמ ות כ מו סה

8 המשך ערכה של שעה מעמוד ו ו ל ז כ ות ל י ש וע ות נ פ ל א ות, ו ב ו וד א י ה ר ש ב "י זי"ע י כ יר ל כ ם ט וב ה ו ת ו ש פ ע ו מ מ ק ור ה ב ר כ ות, ש כ י ד וע ג ד ול י י ש ר א ל ב כ ל ה ד ור ות ה כ יר ו ב ג ד ל ה מ ע ל ה ש ב ל מ וד ס פ ר ה ז ה ר, ש מ ב ט ל כ ל מ ינ י פ ר ע נ י ות וג ז ר ות ק ש ות ו ר ע ות ומ ות נ א ו ח ר ב א וב ז ה מ ע ל מ א. וה ז ה ר ה ק ד ו ש מ ג ן ומ צ יל ומ ס וכ ך ב צ ל א ק ד י ש א כ א מ ר ם ז"ל )י ר ו ש ל מ י י ב מ ות ע"ח(, ) ת ה יל ים פ ר ק ק"מ ח'( "ס כ ת ה ל ר א ש י ב י ום נ ש ק." וב ו נ צ ל מ מ ל ח מ ת ג וג ומ ג וג ה. ל א ור ת ור ה ז וכ ה ו י ו ש ב ב מ ח יצ ת ה ת ל מ יד י ח כ מ ים מ ח ב ר י ה ס פ ר ים, ש ה ר י ע ל י ד ו י צ א ה ח י ב ור ל ע ול ם, ו ת ר ב ה ה ד ע ת ב כ ל ע ת, ו א יל ו ה י ה ג נ וז ל מ ק צ וע ות ה מ ש כ ן ב י ר כ ת י ם, לא ה י ו ל ומ ד ים ב ו. - ב. ו ה נ ה אמ ר ו ח ז "ל ב מ ס כ ת י ב מ ות )ד ף צ"ו ע"ב( ש פ ת ות יו ד וב ב ות ו כ ו' כ ד א ית א ש ם, ול פ י ז ה ה ג ור ם ש י ה י ה ה ח כ ם ח י אח ר י מ ות ו, ג ם ה וא ז וכ ה ו י ו ש ב ב מ ח צ ת ו, ש ה ר י ה וא ג ר ם ל ה ח י ות ו, ו א ין ס פ ק כ ש ה וא ב א ל ע ול ם ה ב א, ה ח כ ם ב ע צ מ ו ע ם ס יע ת מ ר ח מ וה י י וצ א ין ל ק ר את ו ל ק ב ל פ נ יו. )ה ג או ן מהרח"א א יס ט רו ל ס ה ב ס פ רו ב ן א ב ר ה ם פ ר ש ת ו י ש ל ח ד ף כ"ג ע"ב(. )ו כ ן ש מ ע ת י ד כ ב ר א מ ר ה ר ב י י הו ד ה ח ס יד זי"ע(. - ה ס פ ר ש ל ה צ ד יק ה וא נ ש מ ת ה צ ד יק: ב ח ל ום ו כ ו' ע י ין ש ם, ו נ א ל ע י ין ב ה ס כ מ ת הגה"צ מהרי"ח ז ונ נ פ ל ד ז כ ות ו י ג ן ע ל ינ ו אמ ן, ל ס פ ר "צ ד ק ה ומ ש פ ט", א וד ות ה וצ אה ל א ור. )ר א ה עו ד מהר"ח פ ל אג 'י ז צ "ל ב ס פ רו "ת ו ר ה ו ח י ים", מ"ע ס' או ת ריז(. ג ם ה אד מ ו"ר מ ס אד יג ור א ז כ ות ו י ג ן ע ל ינ ו אמ ן, מ ב יא ש ה צ י ון ל ה צ ד יק ה וא ב ש ב יל ה ג וף ו ה נ פ ש, ו ה ס פ ר ש ל ה צ ד יק ה וא ל נ ש מ ת ה צ ד יק..ה ד כ י ד וע ס ע וד ה ש ל י ש ית מ צ יל ה מ מ ל ח מ ת ג וג ומ ג וג, ו ה וא ב ז כ ות י ע ק ב אב ינ ו ע"ה - כ ח ה ת ור ה, ו י ע ק ב מ ל א ב ויו, ה וא ר מ ז ל ת ור ת ה ס וד, וב ל מ וד ה נ ג א ל ב ק ר וב )כ מ ו ב א ב ר ש "י ע ל ה ת ו ר ה ו י ק ר א פ ר ק כ"ו מ"ב( ו ז כ ר ת י א ת ב ר ית י י ע ק וב ו אף א ת ב ר ית י י צ ח ק ו אף א ת ב ר ית י אב ר ה ם א ז כ ר ו ה אר ץ א ז כ ר. - ב ח מ ש ה מ ק ומ ות נ כ ת ב מ ל א ו א ל י ה ו ח ס ר ב ח מ ש ה מ ק ומ ות י ע ק ב נ ט ל א ות מ ש מ ו ש ל א ל י ה ו ע ר ב ון ש י ב וא ו יב ש ר ג א ל ת ב נ יו. ו ה ב ן. המשך מעמוד ד שהוציא מפיו סיפר לי שהוא פלוני בן פלוני ובגלל אכזריותו במיוחד כלפי העניים שהיה פושט גלימתם מעל כתפיהם והמשכבות מתחת גופיהם, נענש להתגלגל בעורב ולהצטער מאד. "ועתה", סיים האר"י את דבריו, "מבקש הוא ממני שאתפלל עליו. להפתעתי", סיים מןה"ר משה גלאנטי את ספורו: לא נענה לו האר"י הקדוש, אלא פנה אליו ואמר: "רשע לך לדרכך כי אינני מתפלל עליך!" באותו רגע פרח לו העורב ונעלם. )שבחי האר"י(. ה ע ש ל ש כ ה ר ע ח

9 של חן ער וך הל כ ות ש בת מ ח בר ו ר מ"א מ ח ל ק ל כ ל ש בת ות ה ש נ ה יצא לאור ע"י האדמו"ר מהאלמין שנת תש"ס לפ"ק על או"ח ויו"ד [11] ) ( : :( " ) ) ( : :( " " ) : : ) " ( " : ).( )( : :( ) : :( ) : [11] א" מרו ר ב חמ ת ב ש ת וכלה ך ורע ןחל ש ט

10 י

11 ב ש ב ת ב ו ת ש וב ל ק וט מ ס פ ר ש כ ר ו ע ונ ש: - מ ז וה ר ה ק ד ו ש ו ס פ ר י ק ב ל ה ש"ס ומ ד ר ש ים ו ס פ ר י ב ע ל ש ם ט וב ג ו ד ל הח יו ב ב ז ה מ ט ע ם ל א ת ע מ ו ד וה ד ב ר דומה למי שרואה את חבירו טובע בנהר או שאר סכנה שמצוה להצילו ואסור לעמוד על דמו "לא תעמוד על דם רעך ", ואם אין בכחו להצילו בעצמו מחויב לשכור אנשים להציל ואם נתעצל בזה עובר ב ל או דל א ת עמ וד ו כו ' (כמו"ש בחו"מ תכ "ו ( או אם רואה לחבירו שנחלה במחלה עצומה ומרוב חלישת דעתו רוצה לאכול דברים הגורמים מיתתו בוודאי מחויב בכל כחו למנעו מזה וכמו כן כשאנו רואים אנשים שמרוב חלישת דעתם וגודל טרדותם בהבלי הזמן נשתכח מהם תורת ה' וגודל חיוב קיום מצותיו ועי"ז באים לעבור על דברים שיגמרו לכרות נפשם מארץ החיים בודאי אסור לנו להתעצל מלזרזם לקיים את דברי ד' כדי שלא יחול עליהם חרון אף ד' כי הקב "ה מאריך אפי' אבל לבסוף גבי דילי'. (שם ( אי מ ד ין ע ר ב ו ת כמ ה צ ר יך ל ה ש ת ד ל ב ז ה ה נ ה ידוע שבעת שקבלנו התורה מאת ד ' לא על עצמנו בלבד קבלנו כי אם שנקיים כל מה שיהי' ביכלתנו לחזק קיום התורה אצל שאר בני ישראל וכלנו ערבים זה לזה, כמ "ש הנסתרות לד' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו וכו ' וכפירש "י, לכן הדין שכל אחד מישראל יכול להוציא את חבירו אפילו הוא בעצמו יצא כגון קידוש ותקיעת שופר. וע ת ה נתבונן אם ראובן נעשה ערב לשמעון אחיו, על כמה אלפים כתרים, ורואה ששמעון רוצה ליקח איזה עסק והוא מכיר מכבר את העסק ההוא כי הוא רע ומר ויפסיד בזה כל מעותיו, כמה מההשתדלות הי' ראובן עושה למנוע את שמעון אחיו מהעסק הרע שעי"ז יחזור החוב אליו, וכן בעניננו צריך האדם לידע דאם יכול למנוע את חבירו מאיזה עון על ידי תוכחה וכדומה או את אנשי עירו והוא מתעצל בזה יתפש באותו עון. ב ו ש ת ו ב ת ש

12 ב ו ש ת ו ב ת ש ב בחפצי שמים צריך לבקש עצות ותחבולות כחפצי עצמו ו אל יחשוב האדם שיפטור עצמו במה שלא החזיק בקיום התורה מפני שלא היו דבריו עושין רושם, כי חפצי שמים צריך לחשוב עכ"פ כחפצי עצמו ובחפצי עצמו ידוע אפילו עסקו הולך בענין רע אינו מתייאש ממנו אלא הולך ליודעים ומבינים ושואל בעצתם ועושה תחבולות לתקן עסקו, והקב"ה עוזר לו, ומצוי הדבר שלבסוף ירויח מהעסק, ואף בזה אלו הי' חפצי שמים שקולים וחשובים אצלו כרצונו, הי ' מחפש עצות ותחבולות איך להקים הדת שלא יתמוטט, ובודאי הי' הקב"ה ממציא לו עצה ועזר, וזה שאמר בכל דרכיך דעהו וכו', ר "ל באותן הדרכים שאתה מתנהג בעניני עצמך, תתנהג בחפצי שמים לחפש עצות ותחבולות, ואז הקב"ה יאיר עיניך ויעמוד לימינך שיתרומם קרן התורה וקרן ישראל על (ע "כ תוכן דברי החפץ חיים בספר חוה "ד ( יד ך. א סו ר ל ד ח ות ה צ ל ת ה כ ל ל מ יו ם ל י ום - ה ד ו חי ם נ ק ר א ים ב ש ם מרצחים "א י כ ה היתה לזונה קרי' נאמנה " הכוונה אפשר לומר כי ישעי' הנביא תמה ואמר, איך ועל ידי מה הגיע עיר קדשנו ירושלים עיר הנאמנה להיות כזונה, על זה אמר "צדיק ילין בה " שבעת שהגיע לעשות דבר טוב וצדק ולתקן מכשולים, אז דחו הדבר מיום אל יום וזה שאמר "ילין בה " אבל במעשה המצוה שבאה אליהם המצוה על דבר רע זרזו עצמם לעשות אותה תיכף ומיד וזה שאמר "ועתה מרצחים" על כן הגיעו עד מדריגה התחתונה, כי מצוה הבאה ליד האדם צריך לזרז בה ולקיימה תיכף כמ "ש (רפואת הנפש בשם ר"י לאנדא ( מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה. מ ה נמתקו מאד דברי החפץ חיים זי"ע בהקדמתו לספרו שמירת הלשון בענין שאם אין מקיים מצוה אחת ממצוות התורה הרי הוא מחוסר אבר זה שהוא כנגד מצוה זו... כי ידוע הוא דכל אדם יש לו רמ"ח אברים ושס "ה גידים רוחניים, ועליהם מלובש הרמ "ח אברים ושס "ה גידים גשמיים, כמ "ש "עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תשכבני" (איוב י ), הרי שהזכיר הכ' עור ובשר וגידים ועצמות, ולא קראו רק בשם לבוש וסכך כמ "ש תלבישני תסוככני ואת מי הלביש אם לא להנפש אשר בקרבו שהוא הוא עצם האדם, ועל כל אבר ואבר של הנפש מלובש מלמעלה אבר הגוף ש ב ת ב ו ת ש וב בי

13 ב הוא עצם האדם, ועל כל אבר ואבר של הנפש מלובש מלמעלה אבר הגוף המכונה כנגד אבר ההוא כמו הבגד על הגוף, וכנגד זה נתן לנו הקב"ה רמ "ח מ "ע ושס "ה ל "ת, והם מחולקים ג "כ על האברים, דיש מצוה שתלוי ביד, ויש מצוה שתלוי ברגל, וכן שאר כל אברים, כמ "ש בספר חרדים. וכשאדם מקיים בעוה "ז איזה מצוה באיזה אבר שורה לע"ל אור ה ' על אותו אבר ואותו אור הוא המחיה את האבר ההוא וכן כל מצוה ומצוה. נמצא דכשהאדם מקיים הרמ"ח עשין אז הוא האדם השלם המקודש לה' בכל אבריו וזהו מש "כ בפרשה ציצית "ועשיתם את כל מצותי והייתם קדושים לאלהיכם " אבל אם חס ושלום יחסר לו מצוה אחת מרמ "ח עשין שהשליכה אחר גוו ולא עשה תשובה על זה יחסר לו לע"ל בנפשו האבר המכונה נגד המצוה ההיא וזהו מ "ש בברכות (כ "ו א') מעוות לא יוכל לתקון זה שביטל קריאת שמע של ערבית או ק "ש של שחרית או תפלה של ערבית או תפלה של שחרית, וכשהאדם זהיר מלעבור על הלאוין שבתורה הוא ממשיך אור הקדושה על גידי נפשו וכשלא י יהיו ח "ו מקולקלין כמו שמבואר באורך בס ' שעה "ק (פ "א ( ע "ש. ו מז ה יוכל להתבונן כל אדם איך שצריך להיות זהיר בכל התרי"ג מצות בכל כחו בימי חייו. כי הם הם הממשיכין חיותו לנצח באברי וגידי נפשו [וזהו שכתוב בפרשת אחרי "ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם " וגו ' ולא כתיב וחי עבורם, להורות לנו שאור המצוה גופא היא חיותו לע "ל [ כמו שכל אחד רוצה להיות שלם בכל אבריו בעוה"ז שלא יהיה בעל מום אף באבר קטן שבקטנים. עכ"ל. וב פ ר ט בענין מצות התוכחה שהיא מכח הערבות מלבד זה כשאין מקיימה תחסר לו מצוה זו והוי מחוסר אבר אחד מרמ "ח איבריו שהיא נגד מצות התוכחה, הרי גם באין מוכיח נתפס על עון השני והזולת שעוברין על כל עבירות שבתורה רח "ל ונכשל בהם וכאילו הוא בעצמו עבר על כל התורה כולה מחמת שכל ישראל ערבין זה לזה ונמצא על ידי כך שאין אפילו אבר אחד מכל רמ"ח איבריו שלם והוי מחוסר כל האיברים ובעל מום נורא. והוא כולו בלי חיות ואור. ואיך יראה לע"ל אדם בלי איברים, האם בכלל שייך יצור כזה או בריה כזו. ב ו ש ת ו ב ת ש גי

14 ב ה ח פ ץ חי י ם מתאר הענין ביותר שאדם בלי איברים באמת לא יהיה לו במה לקום בעת התחיה וזהו לשונו בהקדמתו למשנה ברורה הלכות שבת : וג ם צריך לדעת הרמ"ח מצות שבתורה שהטיל השם יתברך על האדם לזוכרם ולשמרם הוא נגד הרמ "ח איברים שבאדם, וכי היכי דבאברים נמצא אברים שונים, יש שאין הנשמה תלויה בהם כמו היד והרגל וכדומה דאף אם יחסרו אף שההפסד הוא רב מאוד מאוד אעפ "כ נקרא רק בשם בעל מום, ויש שעל ידי חסרונותיו אינו יכול לחיות על פני תבל כגון שניתז ראשו או שנקרע סגור לבו ששם הוא מקור החיים, כן הוא גם כן בעניני מצות השם יתברך שעליהן גם כן כתיב "אשר יעשה האדם וחי בהם" ונאמר "כי היא חייך ואורך ימיך " ועוד פסוקים הרבה כהנה המורים לנו כי עיקר חיי הנפש לעולם הבא תלוי בקיום התורה. קונטרסים " " לפי סדר פרשיות השבוע ערוכים וכתובים בשפה קלה ונעימה לקריאה. השתתף גם אתה בהדפסת הספרים ותזכה להנות מ -עלות הדפסת קונטרס $260- כל הקודם זוכה! די ב ו ש ת ו ב ת ש לקנית זכות קונטרס נוסף מ" : )ניתן לתרום לע"נ, רפואה, הצלחה וכו'(

15 א ור ה ז ה ר ה מ ח ל ק מהדורא עשירית, י"ל ע"י האדמו"ר מהאלמין שליט"א בחו"ל בשנת תש"ס, ובשנת תשס"ג ואח"כ בא"י בעוד 8 מהדורות ס"ה י"ל טופסים ה ס כ מ ת ה מ ק ב ל ר ב י יצ ח ק כ ד ור י ז כ ר צ ד יק ל ב ר כ ה ע ל ה ד פ ס ת ה ז ה ר פד. ה נ ה ב א ו ל פ נ י ת ל מ יד י כ ב וד ק ד ש ת ה א ד מ ור ה ר ב ב ר וך ש ל ום ה ל ו י א ש ל ג ז כ ר צ ד יק ל ב ר כ ה וב י ד ם ת כ ר יך כ ת ב יו. ב א ור ים ע ל ת ור ת ה א ר "י ה ק ד ו ש וב ת ור ת א ב יו א י ש ה א לק ים מ ר ן ב ע ל ה ס ל ם ע ל ה ז ה ר ה ק ד ו ש, וכ ב ר ה ס כ ימ ו צ ד יק י וג א ונ י א ר ץ מ ן ה ד ור ה ק וד ם ע ל ת ור ת ו ה ט ה ור ה ל ש ם ש מ י ם ש ל ש ר ב ית ה ז ה ר ק ד ש ה ק ד ש ים כ ב וד ק ד ש ת א ד מ ור ה ר ב י ה וד ה ל יי ב ה ל ו י א ש ל ג ז כ ר צ ד יק ו ק ד ו ש ל ב ר כ ה ל ח י י ה ע ול ם ה ב א ז כ ות ו י ג ן ע ל ינ ו, כ י ח ז ו נ כ וח ה י ח יד ות מ פ ע ל יו, א ש ר מ ת וך ה ת ג ל ות ר וח ה ש ם ע ל יו ה ש כ יל ל ה וצ יא מ א פ ל ה ל א ור ה א ת מ א ור ה ת ור ה ה ז ה ר ה ק ד ו ש ו כ ת ב י ה א ר "י ה ק ד ו ש, ו ש מ ח ה י ר ד ה ל ע ול ם כ ב י ום נ ת ינ ת ה ת ור ה מ מ ש. ו א ור ו ה ק ד ו ש י א יר ד ר כ נ ו נ כ וח ה ה יא ך ה ד ר ך ל ת ק ן ע צ מ נ ו ול כ ונ ן צ ע ד ינ ו ל ק ר את ב יא ת ג וא ל צ ד ק ב מ ה ר ה ב י מ ינ ו א מ ן. )מ ת וך ה ס כ מ ת ז ק ן ה מ ק ב ל ים פ א ר ה ד ור ו ה ד ר ו ה צ ד יק ה ח ס יד ר ב י יצ ח ק כ ד ור י ז כ ר צ ד יק ל ב ר כ ה, ת מ וז תשנו ע ל ה ז ה ר ע ם פ ר ו ש ה ס ל ם( ה ס כ מ ת ר ב י א ל יה ו ל א פ יאן ז כ ר צ ד יק ל ב ר כ ה ע ל ה ד פ ס ת ה ז ה ר פה. הנני להביא לפניכם שאבי ה גא ון ה צ ד יק )ר ב י א ל י ה ו ל א פ י אן( זכר צ ד יק ל ב ר כ ה, ש א ח ר ש ז כ ה ל ל מ ד ת ור ת ה ח ן ו ה ג יע ל מ ע ל ות ר מ ות כ י ד וע ל כ ל, וכ ש ה ג יע ו ס פ ר י ב ע ל ה ס ל ם ל יד יו ע ס ק ו ע מ ל ב ה ם ב כ ל כ ח ו, ו ה פ ל יג ב ש ב ח ם ו א מ ר ש ז ו ה ש יט ה נ כ ונ ה ו ה א מ ת ית ומ ב יא ה א ת ה א ד ם ל ד ב ק ות ב ה ש ם, ול ה ב ין א ת כ ל ד ב ר י ה א ר "י ה ק ד ו ש ז כ ות ו י ג ן ע ל ינ ו א מ ן, וכ ד אי ל ע ס ק ב ה, כ י ה וא מ ס ב יר כ ל ד ב ר ב ט וב ט ע ם ה ש ו ה ל כ ל נ פ ש. )מ ת וך ה ס כ מ ת ה ג א ון ר ב י ח יים ש מ וא ל ב ה ג א ון ה צ ד יק ר ב י א ל יה ו ל א פ יאן ז כ ר צ ד יק ל ב ר כ ה, מ ח ב ר ס פ ר ר ו וח א ש מ ע ת ת א ע ל ה ש ב ש מ ע ת ת א, כח ת מ וז תשנו ע ל ה ז ה ר ע ם פ ר ו ש ה ס ל ם( וט ה ס כ מ ת ר ב י י וס ף ח יים ז ונ נ פ ל ד ז כ ר צ ד יק ו ק ד ו ש ל ב ר כ ה ע ל ה ד פ ס ת ה ז ה ר פו. ה א מ ת א ג יד, ש א נ י י וד ע מ ך ע ר כ י, כ י א פ ל ו ב פ ש ט א ינ י כ ד אי ל ת ן ה ס כ מ ה, ו כ ל ש כ ן ב ד ב ר ש לא ב י ה וא, א ב ל כ ו ל י ע ל מ א מ כ יר ים א ת כ ב וד... ה כ ה ן ה ג ד ול ק ל ח מהרה ז הר ו א

16 ב ל מ וד ה ק ב ל ה ומ פ ר ס ם ש מ ו... א ח ד מ י ק יר י י ר ו ש ל י ם ו ח כ מ יה ה ע וס ק ב ת ור ה ל ש מ ה ומ ג ל ה צ פ ונ יה, ה לא ה וא ה אי ג ב ר א ר ב א ו י ק יר א י ד יד י ה וא ה ק ש ור ב מ וס ר ות ל ב ב י... ב י ר א ת ו ה ק וד מ ת ו כ ב וד ק ד ש ת ה ר ב ה ג א ון ר ב י י ה וד ה ל יי ב א ש ל ג ש ל יט "א... ו יה י ר צ ון מ ל פ נ י א ב ינ ו ש ב ש מ י ם ש כ ל ב ר כ ות יו י ת ק י מ ו וב ע ז ר ת ה ש ם ה מ ח כ ה ל י ש וע ה ק ר וב ה. )מ ת וך ה ס כ מ ת ה ר א ב "ד ה ג א ון ה צ ד יק ר ב י י וס ף ח יים ז ונ נ פ ל ד ז כ ר צ ד יק ו ק ד ו ש ל ב ר כ ה ע ל ה ז ה ר ע ם פ ר ו ש ה ס ל ם( ו ת ר ב ה ד ע ת ש נ פ ת ח ו ש ע ר ים ל ל מ ד ול ל מ ד ה ז ה ר ה ק ד ו ש ג ם ל פ ש וט ים כ מ ונ ו פז. א ש ר י ח ל ק ו ש ז כ וה ו מ ן ה ש מ י ם ל ה ג ד יל ת ור ה ול ה א ד יר ה ב ב א ור נ פ ל א, ח מ יד ו ר ג יג א ש ר י ה י ה ל ת וע ל ת ע ם ס ג ל ה ב ע ז ר ת ה ש ם, ו ת ר ב ה ד ע ת ש נ פ ת ח ו ש ע ר ים ל ל מ ד ול ל מ ד ג ם ל פ ש וט ים כ מ ונ ו ו ש כ ר ו ר ב ב ל י ע ר ך ו כ א ש ר מ פ ר ש י וצ א מ ד ב ר י ה ז ה ר ה ק ד ו ש ש ה ע ת יק ב ה ק ד מ ת ו, ש ב ז כ ות ל מ וד ה ז ה ר ה ק ד ו ש י ע ז ר ל נ ו ה ק ד ו ש ב ר וך ה וא ל מ י פ ק מ ן ג ל ות א. )ה ס כ מ ת ה ג א ון ה ק ד ו ש מ ק א ש וי ר ב י ר פ א ל ב ל ום ז כ ות ו יג ן ע ל ינ ו א מ ן, ל ס פ ר ה ז ה ר ע ם פ ר ו ש מ ת וק מ ד ב ש ל ה ג א ון ה צ ד יק ה מ ק ב ל ר ב י ד נ יא ל פ ר י ש ז כ ר צ ד יק ל ב ר כ ה( ק ל ח מהרה ז הר ו א זט

17 רהז תבשה ז הר עלמ ע לת ו ש מ יר ת ה ש ב תו י מי ם טו בים יז ת ב ש ה ת רי מ ש ו ת ל ע מ ל ע ר ה ז םי בו ט םי מי ו "רהוזהו תבשה" רפסמ ע"שת תנש,א"טילש ןימלאהמ ר"ומדאה תאמ רבל המשׁנּה תוּשׁר (א,ח"לק ב"ח) רבל המשׁנּה תוּשׁר תמשׁנ וּררוֹע םירבחה ירה,יח לכּ,ריכּזהל וּנל שׁי לבא.תמא ירבדּ וֹב יח וֹתוֹאמ תחרוֹפּשׁ וֹזּה המשׁנּה,וֹלּשׁ איהשׁ םוּשּׁמוּ.םימלוֹעה תוֹרוֹשׁו תוֹכרבּה לכּ תוֹאצוֹי וּנּמּמּשׁ,הטּמל רבמוּ הקשׁמ אוּהו,וֹבּ תוּשׁר שׁי וּנּמּמ תאצוֹיּשׁ וֹזּה המשׁנּה.הזּה םוֹקמּה תא רבל ןכלו יח וֹתוֹאמ תוֹמשׁנּה תוֹחרוֹפּ,תוֹחרוֹפּשׁ תוֹמשׁנ ןתוֹא,תבּשׁ ברעבּ םשׁ ארקנּשׁ הז םוֹקמ תוֹכרבמ שׁמּמ תוֹאצוֹיּשׁ םוֹקמ וֹתוֹאו.הטּמלּמ הז םשׁו,הלעמל וֹתוֹא רבמ,וּנּמּמ לכּ תמשׁנמּ) (םינוֹרחאהו דע יח,ןיביתּ ןישׁמחד אזרבוּ א"ס),הלעמּמוּ הטּמּמ תוֹכרבּ לבּקמ.םידדצּה לכּמ תללכנו ימיבּ תוֹכרבּ תלבּקמ איה לחה הּתוֹא תוֹכרבמּשׁ תוֹמשׁנּה ראשּׁמ בּ,הטּמלּמ תלבּקמ איה תבּשּׁה םוֹי תוֹנוֹילע תוֹמשׁנ ןתוֹאמ תוֹכרבּ שׁמחו םיעבּראבּ הּתוֹא תוֹכרבמּשׁ.ה"מ ןוֹבּשׁחכּ תוֹבתּ דע יח לכּ תמשׁנּמ) (םינוֹרחאהו (י"מ ןוֹבּשׁחכּ,תוֹבתּ םישּׁמח לשׁ דוֹסּבוּ)

18 יח רהז תבשה ז הר עלמ ע לת ו ש מ יר ת ה ש ב תו י מי ם טו בים (י"מ ןבּשׁוּחכּ דע א"ס) (םינוֹרחאהו (ה"מ) (האלּע אמילשׁ אוּהה א"ס).י"מ דוֹסבוּ ה"מ דוֹסבּ וּנראבּשׁ וֹמכּ םלוֹעה הזו,ןוֹילעה םלוֹעה הז יח לכּ תמשׁנ.ןוֹתּחתּה (םינוֹרחאהו דע) - דע הרישׁ אלמ וּניפ וּלּאו ןמוּ.ה"מ תרחאה תחבּשׁתּה הלוֹע - םינפלּמוּ אלּשׁ בגּ לע ףאו.תוֹבתּ םישּׁמח ןוֹבּשׁחה הלוֹע,ןוֹבּשׁחבּ רבדּה דמוֹע הלוֹע האלהו םשּׁמוּ,י"מ דוֹס ןוֹבּשׁחל תרחאה תחבּשׁתּה (ה"מ) האמ הבכּרמוּ,לכּה לשׁ םימוּלשׁתּ,תוֹבת םוּלשׁתּ אוּהשׁ הרוֹשּׁשּׁ המ לע תחא (ןוֹילע םלשׁ וֹתוֹא). לכו וּללּה םירבדּה לכו הזּה חבשּׁה ןוֹבּשׁחבּ םיעוּדי םירביא םלּכּ םהמ םלּתּשׁהלוּ תבּשׁ םוּלשׁתל.יוּארכּ רדּסל םיעדוֹיּשׁ םעה ירשׁא יוּארכּ םנוֹבּר חבשׁ תא האלהו ןאכּמ..ןקּתּשׁ וֹמכּ הלּפתּה רוּדּס תוֹמּשׁנה םוֹי (ב,ה"ר ב"ח) (ןוֹהיראמדּ ןחבּשׁוּתבּ) תוֹמּשׁנה םוֹי םוֹיּה תוֹמשׁנּה םוֹי אוּה הזּה תוֹמשׁנּה רוֹרצ וֹתוֹא רטּעתמּשׁ (םנוֹדא לשׁ תוֹחבּשׁתּבּ) םיחבּשׁמ כּ םוּשּׁמ. וּניהו,המשׁנּה תחבּשׁתּ תוֹחבּשׁתבּ 'ה משׁ תא רבתּ יח לכּ תמשׁנ ןיאו.'וּכו רשׂבּ לכּ חוּרו וּניהלא,חוּרו המשׁנ לשׁ דצבּ אלּא תחבּשׁתּה אלו,המשׁנוּ חוּרבּ דמוֹע הזּה םוֹיּהו.ףוּגּ לשׁ

19 רהז תבשה ז הר עלמ ע לת ו ש מ יר ת ה ש ב תו י מי ם טו בים יט רוֹא רצוֹי אבּה םלוֹעה תוֹחבּשׁתּ (ב,ה"ר ב"ח) תחבּשׁתּ לע תחבּשׁת רוֹא רצוֹי תחבּשׁתּה,הנוֹילע תרחא הגּרדּ לשׁ רוֹא איהשׁ השׁוֹדק שׁמשׁ,םוֹיּה דוֹס רוֹאה דוֹס.רוֹא רצוֹי וּניה,םוֹיּה לכּ םיריאמוּ םינוֹזּנ וּנּמּמּשׁ,ריאמּה םיבכוֹכּהו,תוֹבכּרמּה,תוֹאבצּה ןתוֹא לע םיטלוֹשּׁשׁ םתוֹא לכו,תוֹלזּמּהו.םלוֹעה אבּה םלוֹעה תוֹחבּשׁתּ וֹתּחבּשׁתּ םוֹיּבּ אבּה םלוֹעה לשׁ וֹזּה תחבּשׁתּהו.ןוֹדא לא וּניה,הזּה תוֹיּתוֹא םיתּשׁוּ םירשׂע דוֹסבּ איה תוֹרטּעתמּשׁ תוֹשׁוֹדק תוֹנוֹילע.השׁוֹדקּה הנוֹילעה הבכּרמּבוּ תוֹבאבּ תחבּשׁתּ לע תחבּשׁת תוֹיּתוֹאה םיתּשׁוּ םירשׂע ןה תוֹנּטקּה ןהשׁ,ןוֹתּחתּה םלוֹעה ןהשׁ,תוֹיּתוֹא ןיבּ ןיאו,'וּכו העדּ לוֹדגּ וּרבּ לא תוֹא אלּא,רחא חור הבתל הבתּ םלוֹעבוּ.הבתו הבתּ לכבּ המוּשׁר םישׁוֹדקּה םידדצּהו,חור שׁי ןוֹילעה לע תחבּשׁת יהוֹזו.תוֹאל תוֹא ןיבּ לשׁ תוֹנוֹילעה תוֹיּתוֹאהשׁ,תחבּשׁתּ תוֹרמוֹאו תוֹחבּשׁמ יעיבשּׁה םוֹיּה.תישׁארבּ רצוֹי ןוֹילעה למּל

20 כ רהז תבשה ז הר עלמ ע לת ו ש מ יר ת ה ש ב תו י מי ם טו בים הלעמל תחבּשׁתּה תיּלע לכּ לע הלוֹעשׁ תחבּשׁתּה תוֹחבּשׁתּה הלעמל תחבּשׁתּה תיּלע תחבּשׁתּהשׁכּ,הלעמל הלוֹע וֹזּה,וּנרמאשׁ תוֹנוֹילע תוֹבכּרמ םישּׁשׁ וֹזּה תחבּשׁתּה תא תוֹחקוֹלו תוֹנמּדּזמ הּתוֹא םילעמוּ,שׁוֹדקּה םעהמ תוֹבכּרמ המּכבּ הּבּ רטּעתהל םתוֹא לכו.תוֹנּממּשׁ תוֹנוֹילע םירטּעתמ םלּכּ,ןדע ןגבּשׁ םיקידּצּה תוֹבכּרמ ןתוֹא לכו,תאזּה תחבּשׁתּבּ םלּכּ,םיקידּצּה תוֹמשׁנ ןתוֹא לכו.א סּכּה דוֹס דע וֹזּה תחבּשׁתּבּ םילוֹע לכּ לע הלוֹעשׁ תחבּשׁתּה תוֹחבּשׁתּה העיגּמּשׁכוּ תחבּשׁתּה שׁוֹדקּה אסּכּל דע םשׁ תדמוֹע,לארשׂי לכּ לשׁ וֹזּה הנוֹילעה השּׁדקּה םירמוֹאשׁ ןמזּה הטּמלּשׁ היּלעה זאו.ףסוּמ לשׁ הלעמל לכּה זחאהל,הלעמל יהוֹז.דחא לכּה תוֹיהל הלעמל.תוֹחבּשׁתּה לכּ לע הלוֹעשׁ תחבּשׁתּה

21 ת ה ש ב ת ב י ש ר א ל כ ה ל כ ת ה יצא לאור ע"י האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב אכ נג. א ין ש ט ן ו א ין מ ז יק ש ל יט ב י ומ א ד ש ב ת א )ח"ג רע"ג.(. נד. לא זזה ש כינה מ י ש ר א ל ב כל ש ב ת ות וימ ים ט וב ים וא פ ל ו ב ש ב ת ד ח ל )ח"ג קע"ט:(. נה. ה ש כ ינ ה ש ומ ר ת ל ש ומ ר י ש ב ת ו י ום ט וב )ח"ג קע"ט:(. נו. ש ב ת ש מ ו ש ל ה ק ב "ה )ח"ב פ"ח:(. נז. כ ש א ד ם נ כ נ ס ל ב ית ו ב ש מ ח ה ומ ק ב ל ה ש ב ת ב ש מ ח ה ו ה וא ו א ש ת ו ב ש מ ח ה, א ות ה ש ע ה ה ש כ ינ ה א ומ ר ת ז ה ש ל י ה וא )זוהר חדש אחרי ס.(. נח. א ם ה וא ע צ ב ב ח ל מ כ ל מ ק ום ב ש ב ת י ה י ה ב ש מ ח ה )תיקוני זוהר ת"ק כ"א. נ"ז.(. נט. מ כ ל ה מ ע ש ים ט וב ים ש ע ו ש ה ה א ד ם א ין ט וב ל א ד ם ת ח ת ה ש מ ש כ י א ם ל א כ ל ו ל ש ת ות ול ה ר א ות ש מ ח ה ב ש ב ת ות ו י מ ים ט וב ים )ח"ב רנ"ה.(. ס. א פ ל ו ה ר ש ע ים ש ב ג יה נ ם ש מ ור ים ה ם ב ש ב ת )ח"א מ"ח.(. סא. ב י ום ה ש ב ת כ ל ה ש ע ר ים פ ת וח ין )ח"א ע"ה:(. סב. א ש ר יה ם ש ל א ל ו ש ע וס ק ים ב ת ור ה ב ש ב ת י ות ר מ ש א ר ה י מ ים )ח"ג ע"ד.(. סג. ש ב ת ה וא כ ל ל כ ל ה ת ור ה, ו כ ל ס וד ות ה ת ור ה ב ו ת ל וי ים, ו ק י ום ש ב ת כ ק י ום כ ל ה ת ור ה )ח"ב צ"ב(. סד. ש ק ול ה ש ב ת כ כ ל ה ת ור ה כ ל ה, ו ה ש ומ ר ש ב ת כ א ל ו ש ומ ר כ ל ה ת ור ה )ח"ב מ"ז. קנ"א.(. סה. ה ח ר ט ות ד ש ב ת ות ו י מ ים ט וב ים ח ש וב ים ל ה ק ב "ה י ות ר מ כ ל מ ינ י ב ש מ ים )ח"ג רמ"ג.(. סו. כ ל ה א מ ונ ה ב ס ע ד ת ש ב ת מ צ וי )ח"ג רפ"ח:(. סז. ב ס ע ד ת ש ב ת נ כ ר ים י ש ר א ל ש ה ם ב נ י ה מ ל ך )ח"ב פ"ח:(. סח. ס ע ד ת ש ב ת ש ל י ש ר א ל ה וא ו לא ש ל ה ג וי ם )ח"ב פ"ח:(. כ ה לה כ ל ר א ש י ב ת ב ש ה

22 ת סט. כ ל ה ש ל ח נ ות ש מ ס ד ר ים ב נ י א ד ם ב ש ב ת ות מ כ נ יס ין א ות ן ב ה יכ ל א ח ד, ו א ש ר י ח ל ק ו ש ל ה א ד ם א ש ר ש ל ח נ ו נר א ה ש ם ב לא ב ו ש ה כ ר א וי, כ"א כ פ י כ ח ו )ח"ב ר"ד.(. ע. ב מ וצ א י ש ב ת ה נ ש מ ות ע ול ות ו ה ק ב "ה ש וא ל ל כ ל ם, מ ה ח ד ש ת ם ב ת ור ה ב ז ה ה ע ול ם )ח"ג קע"ג.(. עא. ב מ וצ א י ש ב ת צ ר יכ ין י ש ר א ל ל ה ת ע כ ב ו לא ל ה ר א ות כ א ל ו ד וח ק ים א ת ה ש ב ת)ח"ב ר"ז.(. עב. ב מ וצ א י ש ב ת ה ר וח ות י וצ א ות ומ ש וט ט ות ב ע ול ם, וב ש ב יל כ ן ת ק נ ו ש יר ש ל פ ג ע ים )ח"א מ"ח.(. עג. ב מ וצ א י ש ב ת פ ות ח ין י ש ר א ל ו ה וא ר ח ום, ב ש ב יל ש ה ד ין ח וז ר ל מ ק ומ ו )ח"ב ר"ז:(. עד. כ ש י וצ א ה ש ב ת י ש לנ ו ל ומ ר ויה י נ ע ם כד י ש נ נצ ל מ א ות ו ה ע נ ש ש ל ה ר ש ע ים )ח"א קצ"ז:(. עה. מ י ש מ ד ל יק ה נר ב מ וצ א י ש ב ת ט ר ם ש ה ג יע ה צ ב ור ל ק ד ש ה ש ל ו א ת ה ק ד ו ש ג ור ם ל א ש ה ג יה נ ם ש י ד ל ק ט ר ם ז מ נ ו ו ה ר ש ע ים ש ב ג יה נ ם מ ק ל ל ין א ות ו, כ י א ין ל ה ד ל יק ה נ ר ב מ וצ א י ש ב ת ע ד ל א ח ר ש ה ב ד יל ו י ש ר א ל ב ת פ ל ה ו ע ל ה כ וס, כ י ע ד א ז ע ד י ן ק ד ש ת ה ש ב ת ש ול ט, א ב ל א ם מ מ ת ין ע ד ש ה צ ב ור א ומ ר ים ה ק ד ש ה ש ל ו א ת ה ק ד ו ש א ז ה ר ש ע ים מ צ ד יק ין ע ל יה ן א ת ה ד ין ומ ב ר כ ין ל א ות ו א ד ם ב כ ל ה ב ר כ ות ש ל ו י ת ן ל ך )ח"א י"ד:(. עו. ב מ וצ א י ש ב ת ה נ ש מ ות ע ול ות ומ ת ע ט ר ות ב ע ט ר ות ק ד ו ש ות ל מ ע ל ה )ח"ב צ"ח.(. עז. ג ד ול ה ש ב ת ש א ין כ ה ן ג ד ול נ כ נ ס ל ע ב וד ה א ח ר מ ש יח ת ו ע ד ש ת ע ב ר ע ל י ו ה ש ב ת )מדרש המובא באור עולם שבסוף ספר ראשית חכמה, וכן כתב הרמב"ם להלכה הלכות כלי המקדש פ"ד הלכה י"ג(. עח. ג ד ול ה ש ב ת ש כ ש נ ת ד ל ד ל ו י ש ר א ל מ מ ע ש ים ט וב ים לא ע מ ד ה ל ה ם א ל א ז כ ות ש ב ת )שם(. עט. ג ד ול ה ש ב ת ש א ינ ה נ ד ח ית א ל א מ פ נ י ס כ נ ת נ פ ש ות )שם(. פ. ב ש ב ת מ ח ז יר ין ל י ש ר א ל ה ש נ י כ ת ר ים ש ל נ ע ש ה ו נ ש מ ע )מדרש מובא ברמתים צופים על תנא דבי אליהו זוטא ח"ב אות י"ב(. כ ה לה כ ל ר א ש י ב ת ב ש ה בכ

23 ס פ ור י ה ז ה ר מספר " והזוהר" מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תש"ע ר בי אלעזר בן ע רך, הוה יתיב, ו ה ו ה ק א מ צ ט ע ר ב נ פ ש וי ט פ י, ע אל ל ק מ יה ר ב י י ה ו ש ע. א מ ר ל י ה, ח יז ו נ ה יר ו ב וצ ינ א ד ע ל מ א ל מ ה ח ש וכ ן. א מ ר ל י ה, ח יז ו ו ד ח יל ו ס ג י ע אל ב י, ד ה א א נ א ח מ י מ ה ד א ת ע ר ו ח ב ר נ א מ אר י מ ת נ י ת א, ד ש אר ת ע ל י יה ו ר וח ק ד י ש ין. ו ה ה וא ד א ת ע ר ו, ד ב ש ת ית א י י ה א פ ור ק נ א, ש פ יר. א ב ל א נ א ח מ י א ור כ א י ת יר א ע ל א י נ ון ד י יר א ע פ ר א וכו'. מ אן י ז כ ה ל ה אי א ר כ א, מ אן י ת ק י ים ב ק י ום ד ת י ה ב ין ה אי ז מ נ א, ו ע ל ד א א צ ט ע יר נ א ב נ פ ש אי וכו'. ח ז ר ו א מ ר, ב ת ש וב ה י ת ק ד ם כ ל א. א מ ר ר ב י י ה ו ש ע, א י ל א ו ד א מ ר ת ה כ י, א ח ס ימ נ א פ ומ ין ל מ צ פ י פ ור ק נ א כ ל י ומ א, ד כ ת יב, )ישעיה לג( ח ס ן י ש וע ות. מ ה ו י ש וע ות, א ל ו ה מ צ פ ים י ש וע ות ב כ ל י ום. ר בי ח ייא ור בי ח זק יה, ה ו ו ית בי ת ח ות א יל נ י ד ח ק ל א ונ ו, א ד מ וך ר ב י ח י יא, ח מ א ל י ה ל א ל י ה ו, א מ ר מ ק ס ט יט ור א ד מ ר, ח ק ל א נ ה יר. גכ צ ע ר ו ש ל ר ב י א ל ע ז ר ב ן ע ר ך ע ל א ור ך ה ג ל ות ר ה ז הי ר ו פ ס ר ב י א ל ע ז ר ב ן ע ר ך ה י ה י ו ש ב, ו ה י ה מ צ ט ע ר ב נ פ ש ו מ א ד. נ כ נ ס ל פ נ יו ר ב י י ה ו ש ע. א מ ר ל ו, מ ר א ה ה א ור ש ל מ א ור ה ע ול ם ל מ ה ח ש וכ ים? א מ ר ל ו, מ ר א ה ופ ח ד ר ב נכנס ב י, ש ה ר י א ני ר וא ה מ ה ש ה ת ע ור ר ו ח ב ר ינ ו ב ע ל י ה ב ר י ת א, ש ש ור ה ע ל יה ם ר וח ש ל ק ד ו ש ים, ו ה ה וא ש ה ע יר ו ש ב ש ש י יהיה גא לה, יפה. א בל א ני ר ואה א ר יכ ות י ת ר ע ל א ות ם ש וכ נ י ע פ ר, וכו'. מ י י ז כ ה ל א ר ך ה ז ה? מ י י ת ק י ם ב ק י ום ד ת ו ב ין ה ז מ ן ה ז ה, וע ל כ ן א נ י מ צ ט ע ר ב נ פ ש י. ח ז ר ו א מ ר, ב ת ש ו ב ה י ת ק ד ם ה כ ל. א מ ר ר ב י י ה ו ש ע, א ם לא ש א מ ר ת כ ך, ח ס מ נ ו א ת ה פ י ות ל צ פ ות ל ג א ל ה כ ל י ום, ש כ ת וב )יחזקאל לג( ח ס ן י ש וע ות. מ ה ו י ש וע ות? א ל ו ה מ צ פ ים י ש וע ות ב כ ל י ום. ז כ ות ה ת ור ה תולדות קלז ע"א וע"ב ויצא קנא ע"א וע"ב ר ב י ח י יא ו ר ב י ח ז ק י ה ה י ו י ו ש ב ים ת ח ת ה א יל נ ות ש ל ש ד ה א ונ ו. נ ר ד ם ר ב י ח י י א, ו ר א ה א ת א ל י ה ו. א מ ר, מ ה ו כ ח ת ה ד ר ך ש ל מ ר מ א י ר ה ש ד ה.

24 א מ ר, ה ש ת א א ת י נ א ל א ו ד ע א, ד י ר ו ש ל ם ק ר יב א יה ו ל א ת ח ר ב א, ו כ ל א י נ ון ק ר ת ין ד ח כ ימ י א. ב ג ין ד י ר ו ש ל ם ד ינ א א יה ו, ו ע ל ד ינ א ק י ימ א, ו ע ל ד ינ א א ת ח ר ב, ו ה א א ת י ה יב ר ש ו ל סמא"ל ע ל ה, ו ע ל ת ק י פ י ע ל מ א, ו א ת י נ א ל א וד ע א ל ח כ ימ י א ד יל מ א י ור כ ון ש נ י ד י ר ו ש ל ם, ד ה א כ ל ז מ נ א ד א ור י ית א א ש ת כ ח ב ה, ה יא ק י ימ א. ב ג ין ד א ור י ית א א יל נ א ד ח י י ד ק י ימ י ע ל ה, )תרי נוסחי אינון( כ ל ז מ נ א ד א ור י ית א א ת ע ר ל ת ת א א י ל נ א ד ח י י ל א א ע ד י ל ע י ל א, פ ס ק א ור י ית א ל ת ת א א יל נ א ד ח י י א ס ת ל ק )מ ינ ה( מ ע ל מ א. ו ע ל ד א, כ ל ז מ נ א ד ח כ ימ י א י ח ד ון ב ה ב א ור י ית א, ל א י כ יל סמא"ל ב ה ו, ד ה א כ ת יב, )בראשית כז( ה ק ול ק ול י ע ק ב ו ה י ד י ם י ד י ע ש ו, ד א ה וא א ור י ית א ע ל א ה, ד א ק ר י ק ול י ע ק ב, ב ע וד ד ה ה וא ק ול ל א פ ס ק, ד ב ור ש לטא ויכלא, וע ל ד א לא א צטר יך א ור י ית א ל מ פ ס ק. ו א ת ע ר )דף קנא ע"ב( ר ב י ח י יא, וא ז ל ו וא מ ר ו מ ל ה ד א ל ח כ ימ י א. א מ ר ר ב י י יס א, כ ל א י ד ע ין ד א, ו ה כ י ה וא, ד כ ת יב, )תהלים קכז( א ם ה' לא י ש מ ר ע יר ש ו א ש ק ד ש ומ ר, א ל ין א נ ון ד מ ש ת ד ל ין ב א ור י ית א, ק ר ת א ק ד י ש א ק י ימ א ע ל י יה ו, ו ל א ע ל ג ב ר ין ת ק יפ ין ד ע ל מ א, ה י ינ ו ד כ ת יב א ם ה' לא י ש מ ר ע יר ו גו'. א מ ר, כ ע ת ב את י ל ה וד יע ש ק ר וב ה י ר ו ש ל י ם ל ה ח ר ב, ו כ ל א ות ן ק ר י ות ה ח כ מ ים, מ ש ום ש י ר ו ש ל י ם ה יא ד ין, ו ע ל ד י ן ע ו מ ד ת ו ע ל ד י ן ת ח ר ב, ו ה נ ה נ ת נ ה ר ש ות ל סמא"ל ע ל יה ו ע ל ג ב ור י ה ע ול ם, וב את י ל ה וד יע ל ח כ מ ים א ול י י א ר יכ ו א ת ש נ ות י ר ו ש ל י ם, ש ה ר י כל זמן ש נמצאת ב ה ת ורה - היא ע ומ ד ת, מ ש ום ש ה ת ור ה ע ץ ה ח י ים ה ע ומ ד ע ל יה. כ ל ז מ ן ש ה ת ור ה מ ת ע ור ר ת למ ט ה - ע ץ ה ח יים לא ז ז למ ע לה. פ ס ק ה ה ת ור ה למ ט ה - ע ץ ה ח י ים מ ס ת ל ק ]מ מ נ ה[ מ ן ה ע ול ם. וע ל כ ן, כ ל ז מ ן ש ה ח כ מ ים י ש מ ח ו ב ת ור ה, לא י וכ ל ע ל יה ם סמא"ל, ש ה ר י כ ת וב ה ק ל ק ול י ע ק ב ו ה י ד י ם י ד י ע ש ו. ז ו ה ת ור ה ה ע ל י ונ ה ש נ ק ר את ק ול י ע ק ב. ב ע וד ש א ות ו ק ול לא פ וס ק, ה ד ב ור ש ול ט ו י כ ול, ו ע ל כ ן לא צ ר יך ל ה פ ס יק ב ת ור ה. ו ה ת ע ור ר ר ב י ח ייא, והלכ ו ואמר ו את ה דבר ה זה ל ח כ מ ים. א מ ר ר ב י י יס א, ה כ ל י וד ע ים א ת ז ה, ו כ ך ה וא, ש כ ת וב א ם ה' לא י ש מ ר ע יר ש ו א ש ק ד ש ומ ר. א ל ו ה ם ש מ ש ת ד ל ים ב ת ור ה, ה ק ר י ה ה ק ד ו ש ה ע ומ ד ת ע ל יה ם, ו לא ע ל ה ג ב ר ים ה ג ב ור ים ש ל ה ע ול ם, ה י נ ו ש כ ת וב א ם ה' לא י ש מ ר ע יר ו ג ו'. ר ה ז הי ר ו פ ס דכ

25 ב ע יר ק ר אק א ס פ ור ב ה מ ש כ ים מ ש נ י ב ע ל י ת ש וב ה ב ע יר ק ר אק א הכ אק א רק ר י ע ב ז כ וך ה נ ש מ ה י ש ר מ א ול ם ב ית ה ד ין ש ל ב ע ל "מ ג ל ה ע מ ק ות" יצ א ו ש נ י ה ש ת פ ים ב ע ל י ה ת ש ובה לע בר ב ת י ה כנס ת ש ל ה ע יר למ לא ות א ת פק ד ת ה ר ב. ת ו ש בי ה ע יר נ ד ה מ ו ו ש ע ר ות ר א ש ם ס מ ר ו ל ש מ ע ו ד וים ש ל ש נ י ה ק צ ב ים ה ע ש יר ים, ב ת ח ל ה לא ה א מ ינ ו ל מ ש מ ע א ז ניה ם. לא ק ל ה יה ל ה ם ל ע כ ל א ת ה יד יע ה ה מ ד ה ימ ה כ י א כ ן ה ע יר כ ל ה ה ג ע ל ה ב מ א כ ל ות א ס ור ות מ ש ך ר ב ות ב ש נ ים. א ול ם ו ד וים ש ל ש נ י ה ק צ ב ים, ש ב ר ון ל ב ם וב כ ים ה ק ור ע ל ב א ש ר א ת פ ס ק ו ש ל ה ר ב. ע ת ה נ וד ע ו ל ה ם פ ש ר ה כ ר ז ת ו ש ל ה ר ב ופ ק וד ת ו ה ח מ ור ה ל נ ת ץ א ת כ ל כ לי ה ב ש ר ש ל ת ו ש ב י ה ע יר ולנ פ צ ם לר ס יס ים מ ב לי ה ש א יר מ ה ם ש ר יד ופ ל יט. ה ע יר כ ל ה ר ע ש ה וגע ש ה. ר ב ים מ לא ו א ת ב ת י ה כנס י ות וב ת י ה מ ד ר ש ו ש פ כ ו א ת ל ב ם כ מ י ם נ כ ח פ נ י ה', ל כ פ ר ע ל ע ו ונ ם ש נ כ ש ל ו ב ש ג ג ה ב ע ב ר ות כ ה ח מ ור ות. א ויר ה ש ל ת ש וב ה ר ח ש ה ב כל ת ו ש ב י ה ע יר וה ם ק ב ל ו ע ליה ם לה זה ר ב מ ש נ ה ז ה יר ות ב כ ל ה ב א א ל פ יה ם, ל ב ד ק ב ש ב ע ע ינ ים ול ה ת יח ס ב ר צ ינ ות מ ר ב ה ל כ ל ה ש יך ל כ ש ר ות. ה וס יפ ו ל כ ך ג ם ש נ י ב ע ל י ה ת ש וב ה, ש ע ור ר ו א ת ה ק ה ל ע ל יד י ס יב וב ם ב ב ת י ה כ נ ס ת וו ד וים ה נ ור א, ב ה ש כ יב ם ע צ מ ם ע ל מ פ ת ן ה פ ת ח, כ מ ד ר ך ל כ ל ע וב ר. לא ח ר ש ש ני ה ק צ ב ים ק ימ ו א ת פ ק ד ת ה ר ב ב כל ה נ וגע לע יר ק ר אק א, ו א ח ר ש ה ש ת ט ח ו ע ל ב ית ה ע ל מ ין וב ק ש ו ס ל יח ה ומ ח יל ה מ ש וכ נ י ה ע פ ר, יצ א ו ש נ י ה ש ת פ ים ב ע ל י ה ת ש וב ה ל ד ר ך נ ד וד יה ם, כ ד י ל ה ת ח יל מ יד ל ס ג ף א ת ע צ מ ם ב ס ב ל ות ה " ג ל ות" כ כ פ ר ה ע ב ור ח ט א יה ם. ה ם א פ ל ו לא ה ל כ ו לה פ ר ד מ נ ש יה ם וילד יה ם לפ ני צ את ם לד ר כ ם ה א ר כ ה ור ב ת ה ס ב ל, מ ב לי ל ק ח ת א ת ם מ א ומ ה פ ר ט ל כ ס ות ם ל ע ור ם, ע ז ב ו מ יד א ת ע יר מ ול ד ת ם, ו ה ח ל ו ל כ ת ת א ת ר ג ל יה ם ב ד ר כ י נ כ ר לא נ וד ע ות.

26 ה ם ה ל כ ו ל לא מ ט ר ה ול לא כ ו ון, לא ה יה ח ש וב ב ש ב יל ם מ ת י י ג יע ו ל מ ק ום ז ה א ו א ח ר, ו לא ח ק ר ו ל ד ע ת א יך ק ור א ים ל מ ק ום ומ ה ט יב ו, ה א ם ז ה כ ר ך, י ש וב א ו כ פ ר, ל ה פ ך, ה ם ה ע ד יפ ו ל ה ט ל ט ל ב ש ב יל ים ה ר ח וק ים מ מ ק ומ ות י ש וב, ל ה ת ג ור ר ב ש ד ות ע ז וב ים א ו ב יע ר ות ת ח ת כ פ ת ה ש מ ים, ל ש ב ר א ת ר ע ב ונ ם ב צ מ ח י ב ר וב ג ד ול י פ ר א ול ה ש ק יט א ת צ מ א ונ ם ב מ י מ ע ין, וב ל ב ד ש לא יצ ט ר כ ו ל מ ת נ ת ב ש ר ו ד ם. ב ה ר ח יק ם מ ן ה ע יר וב צ ע ד ם ל ב ד ע ל פ נ י ש ד ות ו יע ר ות ד ומ מ ים, יכ ל ו ל ה ר ה ר ב ש ק ט וב א ין מ פ ר יע. ה ע ב ד ה ש מ ע ת ה יכ ול כ ל ש ע ל א ד מ ה ל ש מ ש ל ה ם כ מ ק ום מ ש כ ב ב ל יל ה ו כ ל א ב ן יכ ול ה ל ה י ות כ ר ל מ ר א ש ות יה ם, פ ק ח ה א ת ע ינ יה ם ל ר א ות ול ה ב ין א יל ו כ ס יל ים ה י ו כ ל ימ יה ם ב ר ד פ ם א ח ר י ה ע ש ר וב ה ת מ כ ר ות ם ל ת א ו ת ה ב צ ע ב מ ד ה כ ז ו, ע ד כ ד י ל ע ב ר א ת ה ע ב ר ות ה ח מ ור ות ש ב ת ור ה. ה נ ד יד ה ב ח יק ה ט ב ע, כ א ש ר צ ר כ י ה ק י ום ש ל ה ם ה י ו כ מ ע ט א פ ס יים, ע ור ר ה ב ה ם ש וב ו ש וב א ת ה ה כ ר ה כ מ ה ט וב ל ו ל א ד ם לח י ות ח יי צנע ע ם מ צ פ ון נק י, מ א ש ר ל ש א ף לח יי מ ות ר ות וע ל יד י כך ל ה ס ח ף ל מ ע ש ים נ פ ש ע ים, ל ח ט א ול ה ח ט יא א ת ה א ח ר ים. ב ש א פ ם ע יד וד מ ה ח ל ט ת ם ה נ ח ו ש ה ל ק ב ל ע ל ע צ מ ם י ס ור ים ב א ה ב ה, צ ע ד ו ה ש נ ים ב ד ר ך לא ד ר ך, מ ב ל י ל ד ע ת ל א ן י וב יל ום ר ג ל יה ם. ה ם פ ס ע ו ב ד מ מ ה, ב ש פ ת ים ח ש וק ות, ה ר א ש ים מ ור ד ים ו ה ע ינ ים נ ע וצ ות ב ק ר ק ע, ו כ ל א ח ד ש ק וע ב מ ח ש ב ות יו. מ ה ה ש ע ה כ ע ת? ה א ם ק ר וב ה ש ע ת ה ע ר ב? מ ה יה יה מ ז ג ה א ויר? ה א ם מ ת ק ר ב ת ס ופ ה? ה א ם יב וא ג ש ם? כ ל ה ש א ל ות ה א ל ו לא ע נ ינ ו א ות ם כ ל ל. ב כ ל פ ס ת ק ר ק ע, ב ה ת ד ר כ נה ר ג ליה ם ע ם ב וא ה ש מ ש, ש ם י ש א ר ו ל ש כ ב ל מ נ וח ת ה ל יל ה. ו כ א ש ר ית פ ס א ות ם ה ג ש ם א ו ת פ ג ע ב ה ם ה ס ופ ה, ר ק א ז יח פ ש ו מ ח ס ה כ ד י ל מ צ א מ ג ן מ ה ק ר ו ה ר ט יב ות. מ פ ע ם ל פ ע ם ה י ו מ ח ל יפ ים ב ינ יה ם מ ל ה א ו ש ת ים, א ך א ל ה יצ א ו מ פ יה ם בנח ת ובע נוה וה כנע ה בל ת י ר גילים, ר ח וק כר ח וק מ זר ח מ מ ע ר ב מ ד ר ך ד ב ור ם ש ל ש נ י ס וח ר ים ג ד ול ים כ מ וה ם, ש ר ק ל פ נ י ש ב וע ות מ ס פ ר נ ה ל ו ע ס ק ות ע נק. ה ח זר ה בת ש ובה ש ה ם ק בל ו ע ל ע צמ ם בכל ל בם ונפ ש ם, ה פ כ ה א ות ם ב ב ת א ח ת ל מ ינ י יצ ור ים ש לא מ ע ל מ א ה ד ין, ש א ין ל ה ם ש יכ ות ל ח יי א נ ו ש ר ג יל ים. אק א רק ר י ע ב וכ

27 זכ אק א רק ר י ע ב ג ל ות א ר כ ה כ ש ג ב ר ה ע יפ ות ם, ו ר ג ל יה ם פ ק ו מ ר ב ה ל יכ ה, ה י ו מ ט יל ים א ת ע צ מ ם ע ל ה א ד מ ה ה צ ח י ח ה ב ש ו ח ה כ ל ש ה י, א ח ד ע ל י ד ה ש נ י, ו ש ו ק ע י ם ב ש נ ת י ש ר ים. כ ש ה י ו מ ת ע ור ר ים ב ל יל ה ה ם לא ה ת ע נ ינ ו ל ד ע ת מ ה ה ש ע ה. ומ יד כ ש ה א יר ה ש ח ר ה י ו ק מ ים מ "מ ש כ ב ם" ומ מ ש יכ ים ב ד ר כ ם. כ א ש ר ה ר ע ב ה ת ח י ל ל ה צ י ק ל ה ם, ה י ו ס ו ר ק י ם ב ע י נ י ה ם א ת ה ס ב י ב ה ע ד ש מ ב ט ם נ פ ל ע ל מ ב נ ה כ ל ש ה ו, ו צ ע ד ו ל ע ב ר ו כ ד י ל ב ק ש ש י ת נ ו ל ה ם ל ק ים א ת נ פ ש ם. פ ס ת ל ח ם יב ש ה ו ס פ ל מ ים מ ה ב א ר ה יה מ ס פ יק ב ש ב יל ם. ה ם ס ר ב ו לק ב ל ח לב א ו ת ב ש יל מ כל מ י ש לא יה יה. וא ם ק ר ה ש א י ש מ ו ש ב, מ כ נ יס א ור ח ים, ה י ה מ פ צ יר ב ה ם מ א ד ל ה צ ט ר ף א ל ש ל ח נ ו ל א ר וח ת צ ה ר ים א ו לסע דת הער ב ולה ש אר לל ון אצל ו על ספסל ה ש נה ב מט בח, הי ו מ צ ה יר ים ב פ נ יו ב ק ול ר ו וי כ א ב ו יג ון: "יה וד י יק ר! ל ה ו י יד וע ל ך, ש א נ ח נ ו ע וכ ר י י ש ר א ל! ע ש ר ות ש נ ים ה יינ ו מ א כ יל ים ט ר פ ות ל יה וד ים יר א ים ו ש ל מ ים ו ה כ ש ל נ ו א ות ם ב ע ב ר ות ח מ ור ות ב י ות ר! א ין א נ ו ר א ויים א פ ל ו ש ת ת נ ו ל נ ו ד ר יס ת ר ג ל ב צ ל ק ור ת כ ם! ג ם א ת פ ר וס ת ה ל ח ם ה יב ש ה ו א ת ה מ ים ב מ ש ור ה א ין ל נ ו ז כ ות ל ק ב ל! א ך א ין ל נ ו ב ר ר ה, כ י א ח ר ת נ ג ו ע ב ר ע ב!" וב ע וד ה מ א ר ח ט וב ה ל ב נ ש א ר ב פ ה פ ע ור מ ת מ ה ון, ה י ו ס וב ב ים ע ל ע ק ב ם ו ע וז ב ים א ת ה מ ק ום. ו א ם א ר ע ש ב ד ר ך ה נ ד וד ים ש ל ה ם ח ס ר ת ה מ ט ר ה, נ ק ל ע ו ל ע יר א ו ע יר ה, ה י ו פ ונ ים מ י ד ל ב ית ה כ נ ס ת ש ל ה ק ה ל ה ומ ח כ ים ש ם ע ד ש ק ה ל ה מ ת פ ל ל ים ה ת א ס ף ל ת פ ל ת מ נ ח ה ומ ע ר יב. ו א ז ה י ו ע ול ים ע ל ה ב ימ ה, מ ב ק ש ים ש י ה י ה ש ק ט, ו ח וז ר ים ע ל ה ה כ ר ז ה: "יה וד ים! כ אן ע ומ ד ים ל פ נ יכ ם ש נ י פ ו ש ע י י ש ר א ל ש ב מ ש ך ע ש ר ות ש נ ים ה כ ש יל ו א ל פ ים ור ב ב ות ב מ א כ ל ות א ס ור ות! א נ ו מ ת ח ר ט ים ע ת ה ע ל כ ל מ ה ש ע ול ל נ ו ומ ב ק ש ים ל ח ז ר ב ת ש וב ה כ ד י ל כ פ ר ע ל ע ו ונ ות ינ ו! א נ א יה וד ים ר ח מ נ ים ב נ י ר ח מ נ ים, ב ק ש ו ר ח מ ים ע ל ינ ו! ה פ יל ו ת ח נ ונ יכ ם ל פ נ י ר ב ון ה ע ול מ ים ש ת ש וב ת נ ו ת ת ק ב ל ב ר צ ון ול ת ק ן א ת נ ש מ ות ינ ו ש לא נ אב ד ל ע ד ב ש א ול ת ח ת י ות!"...

28 א ת ד ב ר יה ם ה י ו מ ס ימ ים ב ב כ י ת מ ר ור ים, כ ש ה ם מ ט יח ים א ת א ג ר ופ יה ם ב ל ב ם. וע ם גמ ר ה ת פ לה ה י ו מ ט ילים א ת ע צ מ ם ע ל ה מ פ ת ן ש ליד פ ת ח ה יצ יא ה, ומ ת ח נ נ ים יח ד ב ק ול ק ור ע ל ב ב ות: "א נ א א ח ים יק ר ים, ע ש ו ע מ נ ו ח ס ד ו ת ג מ ל ו ל נ ו ט וב ה ו ת ד ר כ ו ב ר ג ל יכ ם ע ל ג ופ ינ ו ו ת יר ק ו ב פ ר צ ופ ינ ו, כ ד י ל מ ר ק א ת ח ט א ינ ו ופ ש ע ינ ו!..." פ ה ו ש ם נ מ צ א ו כ א ל ה ש ה ט יל ו ס פ ק ב כ נ ות ד ב ר יה ם ו נ ט ו ל ר א ות ב כ ך מ ין ה צ ג ה מ ב ימ ת ש ל נ וכ ל ים, ש כ ל ח פ צ ם ה וא ל ז כ ות ל א ה ד ת ה צ ב ור כ ד י ל ה נ ות מ מ ת נ ות יד ה ג ונ ות. א ך ה ע ב ד ה ש ה ם ס ר ב ו ב ע ק ש נ ות ל ק ב ל ש ום נ ד ב ת כ ס ף, ו ר ק ל ע ת ים נ ד יר ות ה י ו מ ס כ ימ ים ל ק ב ל א צ ל מ י ש ה ו ת ב ש יל ח ל ב י ש נ ש א ר מ א ת מ ול, ו א כ ל ו א ות ו ב ע מ יד ה ב ח צ ר ה ב ית א ו ב פ ת ח ה ד יר ה, ומ יד אח"כ ה ל כ ו ל "ה כ נ ס ת א ור ח ים", מ ק ום ש ם ש כ ב ו ל י ש ן ע ל ה א ר ץ ע ם א ב ן ל מ ר א ש ות יה ם )א ם כ י ה י ו ש ם מ ט ות ו ש מ יכ ות ב ש ב יל ע וב ר י א ר ח ע נ י ים(, ש כ נ ע ה א ת כ ל ם ש א ין ל ה ם ע ס ק ע ם א נ ש י מ ר מ ה, א ל א ע ם ח וז ר ים ב ת ש וב ה ב א מ ת, ה מ פ ק יר ים א ת ע צ מ ם ל ס ב ל ול ע נ ויים ע ל מ נ ת ל ז כ ות למ ח ילה ולכ פ ר ה, וא ז ה י ו ה בר י ות מ ר ח מ ים ע ליה ם וכל א ח ד א ח ל לה ם ש ת ש וב ת ם ת ע ל ה ו ת ג יע ע ד כ ס א ה כ ב וד ו ת ת ק ב ל ב ר צ ון " כ ק ר ב ן ע ול ה ו כ ק ט ר ת כ ל יל..." ר ק ב ליל ש ב ת וב ש ב ת ב ב ק ר ה י ו נע נים ב ח פ ץ לב לה זמ נת ם ש ל ב ע לי ב ת ים ל ה ת ל ו ות א ל יה ם ו ל ה י ות א ור ח יה ם ל ס ע ד ת ה ש ב ת. ב ש ב ת ק ב ל ו פ ח ות א ו י ות ר צ ור ה א נ ו ש ית, כ י ל ק ר את ש ב ת מ ל כ ת א ה י ו מ נ ע ר ים א ת ה א ב ק מ ע ל ב ג ד י ה ם ו נ ע ל י ה ם ו ר ו ח צ י ם א ת ה פ נ י ם ו א ת ה י ד י ם. כ ל ש ע ת ה ס ע ד ה ה י ו י ו ש ב ים ב ק צ ה ה ש ל ח ן, ע ל ח ד ו ש ל כ ס א, ומ כ ל ה מ א כ ל ים ש ה י ו מ ג י ש ים ל פ נ יה ם ה י ו ר ק ט וע מ ים מ ש ה ו ע ל ק צ ה ה מ ז ל ג כ ד י ל צ את יד י ח וב ה ב ל ב ד לכב וד ש בת. ה ם ב ק ש ו בע ק ר ר ק פ ר וס ת לח ם וס פ ל מ ים לה ש ק יט א ת ר ע ב ונ ם. ב ג מ ר ם ל א כ ל ול ב ר ך ב ר כ ת ה מ ז ון ה י ו ח וז ר ים ל "ה כ נ ס ת א ור ח ים" כ ד י ל ת ת מ נ וח ה ל ע צ מ ות יה ם ה ע יפ ות מ ט ל ט ול י ה ד ר ך ש ל כ ל ה ש ב וע ב נ ד י ד ת ם ה מ י ג ע ת ח ס ר ת ה י ע ד. )המשך יבוא בעז"ה( אק א רק ר י ע ב חכ

29 ס פ ר מ ז כ ה ה ר ב ים כ ה ל כ ת ה מ א ת ה א ד מ ו"ר מ ה אל מ ין ש ל יט "א, ש נ ת תש"ס ג וד ל מ ע ל ת ש כ ר ה מ ז כ ה א ת ה ר ב ים מ ש "ס, ז וה ר ה ק ד ו ש ס פ ר י ק ב ל ה ומ ד ר ש ים, ס פ ר י מ וס ר ו ע וד, וב כ ל ל ז ה מ י ש מ ד פ יס ס פ ר ים ל ה ז ה יר א ת ה ר ב ים, א ו ש נ ות ן כ ס ף ל ה ד פ יס מפני שאברהם אבינו עליו השלום זכה את הרבים, בחר ה' בזרעו אחריו ושהאומה הישראלית תצא דווקא ממנו י. כתיב: כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ד' וגו'. ביאור הכתוב: כי באמת היו בזמן אברהם אבינו כמה עובדי ד', שהי' ביהמ"ד גדול של שם ועבר שהיו הערות במדרגת נביאים, כמו שכתוב "ומלכי צדק מלך שלם", וגו' והוא כהן וגו', וידוע שזה קאי על שם. וכן מה שכתוב, ותלך לדרוש את ד', הוא הכל על ידי שם כמו שפרש"י ז"ל, וכן עבר, אמרו עליו חז"ל, שנביא גדול הי' שקרא שמו פלג, כמו שפירש רש"י ז"ל, והיו מתקבצים להם שם אנשים לעבוד לה', ואף על פי כן לא יצאה מהם אומה או אפילו משפחה שתזכה לעבוד לד', ולמה זה? וגילתה לנו התורה כאן טעמו של דבר, והוא, מפני שאלו כולם כל מגמתם היתה רק לעבוד את ד' בעצמם, אבל אברהם אבינו עליו השלום שהיה אוהב נאמן לד' יותר מכולם, כמו שקראו הכתוב "אברהם אוהבי" התבונן בעצמו, מה יהיה סוף הדבר, הלא האדם לא יחיה לנצח ומוכרח למות, ואם כן חס ושלום יבטל כבוד ד' מן העולם, ועל כן עמל בכל כוחו לפרסם אלקותו בעולם לעיני הכל, כמו שכתוב ויקרא שם אברם בשם ד', ונאמר, ואשביעך בד' אלקי השמים ואלוקי הארץ, ופירש"י, הרגלתי שמו בפי כל בריה, ואומר ואת הנפש אשר עשו בחרן, ותרגם אונקלוס "דשעבידו לאורייתא", וצוה לכולם לילך בדרך ד', ואף למלכים הוכיח על אשר אינם מוחים בעבדיהם שנכשלים באיסור גזל (כמו שכתוב, והוכיח אברהם ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (יומא דף כ"ח עמוד ב') שקיים אברהם אבינו עליו השלום כל התורה כולה ואפילו עירובי תבשילין, והיו כליותיו נובעות חכמה והשיג כל טבעי הנמצאים בעולם השפל ועלה בחקירתו וחכמתו לעולם הגלגלים, ועיין באריכות בספר הקדוש ערבי נחל על התורה פרשת אחרי. בראשית י"ח יט. ועיין בגמרא מסכת חולין דף צ"א, שקיפל ה' כל ארץ ישראל והניחה תחתיו שתהא ת ה כלה כ םי ב ר הה ז כ מ טכ הערות

30 את אבימלך על אדות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך, ולא כתיב אשר "גזלוה", להורות שאמר איני מערער על שעשו לי רעה, אלא אני מקפיד על עצם איסור גזל שהופקר אצלם) שהוא נגד דרך ד', וכל שכן שהוכיח בזה לאחרים. ובשביל שהתחזק בכל כחו לזרז לכל הנבראים שיכירו אלקותו וילכו בדרכיו, ע"כ זכהו ד' ונתן לו את יצחק, וכן אחר כך את יעקב וי"ב שבטים, כולם הלכו בדרך זה, לזרז אנשים לעבודת ד' כמו אברהם אבינו, עד שיצאה ממנו אומה שלמה עובדי ד'. וזהו שאמר הכתוב, כי ידעתיו, והיינו אהבתיו כפירש"י, מפני מה אני אוהב אותו יותר מכולם, והלא ישנם כמה עובדי ד' בביהמ"ד של שם ועבר? ומסיים הכתוב: "למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ד'" מה שאין כן אחרים, הם לא היתה בהם מידה זו. ואם אנו מזכירים תמיד את זכותן של האבות שתגן עלינו, צריכים אנו להתנהג גם כן בדרך הזה, לזרז אחד לחברו וכל שכן לבניו לעבודת ד'. ובזה יהי' לנו זכות בזה ובבא. בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שאברהם אבינו עליו השלום יתקן הנשמות כמ"ש והנפש אשר עשו בחרן לכן לא נתן הקדוש ברוך הוא פרי בטנו עד שתקן את כל הנשמות שהיה צריך לתקן יא. ואעשך לגוי גדול, "כאן אי אתה זוכה לבנים" (רש"י). ולמה לא זכו האבות לבנים בימי נעוריהם? מסביר ה"כתב-סופר": משום שעליהם היה ללמד את האנושות דעת השם, ואילו היו להם בנים היו עוסקים בעיקר בחינוך בניהם ומתמסרים להם ביותר ולא היתה להם אפשרות ללמד לאחרים, לכן כבש השם את מעינם עד עת זקנה כאשר כבר העמידו תלמידים הרבה ויכלו להתמסר אחר כך גם לחינוך בניהם... בזכות עצמו הצילו ה'... הערות בראשית י"ח יט. ועיין בגמרא מסכת חולין דף צ"א, שקיפל ה' כל ארץ ישראל והניחה תחתיו שתהא נוחה ליכבש לבניו, ועיין עוד בספר הקדוש ערבי נחל פרשת לך לך על הפסוק "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך". חפץ חיים על התורה. בראשית יב, ב. בראשית רבה. ת ה כ לה כ םי ב ר הה ז כ מ ל

31 א ג ר ות ה ז ה ר ב ו נ ק ב צ ו ח ל ק מ מ כ ת ב י ב ר כ ה ע ד וד ו ח ז וק ש נ ת ק ב ל ו ב מ ע ר כ ת מ פ ע ל ה ז ה ר ה ע ול מ י מ ה ת ר ש מ ות ם ש ל ג ד ול י ו ח כ מ י ד ור נ ו ו ב נ י ת ור ה נ כ ב ד ים ל ומ ד י ז ה ר ה ק ד ו ש ת וכ נ ן א ור מ ב ה יק ע ל ה ת וע ל ת ה ג ד ול ה ש ל ה ת ע ור ר ות ב ל מ וד ס פ ר ה ז ה ר ה ק ד ו ש ב כ ל ק צ ו ות ת ב ל ל ז ק נ ים ע ם נ ע ר ים המשך מכתב הרב שלום יהודה גראס אל ו כ ת ב ב ס פ ר י ס וד ו ש ר ש ה ע ב וד ה ) ש ע ר ו' פ ר ק ג'( ו ז ה ל ש ונ ו: א ין א ד ם י כ ול ל ב וא א ל ק צ ת ה ש ג ת ג ד ל ת ו ו ר ומ מ ות ו י ת ב ר ך ש מ ו מ כ ל ל מ וד נ ו, כ מ ו מ ל מ וד ח כ מ ת ה ק ב ל ה, וב י ח וד מ ל מ וד ס פ ר ז ה ר ה ק ד ו ש ו ה ת ק ונ ים, ח כ מ ת א ד ם ת א יר פ נ יו ו כ ו'. ו ה ר ב ה ח ס יד ב ע ל ח וב ת ה ל ב ב ות כ ת ב ב ש ע ר א ה ב ת ה ש ם ) פ ר ק ו' ו ז ה ל ש ונ ו(: ור א וי לך, אחי, לדעת כי זכ ות ה מא מין א פ ל ו אם יהיה מ גיע אל ה ת כלית ה ר ח וק ה ב ת ק ון נ פ ש ו ל א לה ים י ת ב ר ך, ו א ל ו ה י ה ק ר וב ל מ ל א כ ים ב מ ד ות יה ם ה ט וב ות ומ נ ה ג יה ם ה מ ש ב ח ים ו ה ש ת ד ל ות ם ב ע ב וד ת ה ב ור א ו א ה ב ת ם ה ז כ ה ב ו א ינ ם כ ז כ י ות מ י ש מ ור ה ב נ י א ד ם א ל ה ד ר ך ה ט וב ה ומ י ש ר ם א ל ע ב וד ת ה ב ור א, ש ז כ י ות יו נ כ פ ל ות ב ע ב ור ז כ י ות ם ב כ ל ה י מ ים וב כ ל ה ז מ נ ים ו כ ו'. ע ד כ אן ד ב ר י ק ד ש ו. וכ א ור ל ע ינ י ם ב א ור ו ש ל ה ש ל "ה ה ק ד ו ש, ש כ ת ב ע ל כ ך: "ה נ ה מ ב א ר מ כ אן ש ח ב ור ה ז ה ר ה י ה ע ת יד ל ה י ות ג נ וז ו כ ו' ע ד ש י ב וא ה ד ור ה א ח ר ון ב ס וף ה י מ ים, ש א ז י ת ג ל ה ל ת ח ת ונ ים. וב ז כ ות ה ע וס ק ים י ב וא מ ש יח, כ י א ז ת מ ל א ה א ר ץ ד ע ה ב ס ב ת ו א ש ר ז ה ת ה י ה ס ב ה ק ר וב ה ל ב יא ת ו, ו ז ה ש א מ ר וב ג ינ ה "ו ש ב ת ם א י ש א ל א ח ז ת ו" ו כ ו', כ ד י ש ב ז כ ות ז ה י ג א ל ו י ש ר א ל, כ ש ם ש לא נ ג א ל ו י ש ר א ל מ מ צ ר י ם ע ד ש ה צ ר ך ה ק ד ו ש ב ר וך ה וא ל ק ד ש ם ב ד ם ה פ ס ח וב ד ם ה מ יל ה, כ ן ה ג א ל ה ה ע ת יד ה לא י ה י ה ה ג א ל ה ע ד ש י ז כ ו ל ת וס פ ת ה ק ד ש ה ה ז ו, ו ה וא ר צ ון ה א ל י ת ב ר ך, ו א ש ר י ה ז וכ ה ב ה" )ע ש ר ה מ א מ ר ות מ א מ ר ר א ש ון, ש נ י ל וח ות ה ב ר ית(. כ מ ו כ ן, ב נ וס ף ל מ ע ל ה ה נ פ ל א ה ש ל ק ר וב ה ג א ל ה ב ר ח מ ים, מ ס ג ל ים ה ל מ וד ו ה ק ר יא ה ב ס פ ר ה ז ה ר ה ק ד ו ש ל ב ט ל כ ל ג ז ר ות ק ש ות ו ל ה י ות כ ח ומ ה ב צ ור ה מ פ נ י כ ל צ ר ה ר ח מ נ א ל יצ ל ן. ו כ י ד וע ר ב נ ו ה ק ד ו ש ה ר מ ח "ל, ר ב נ ו מ ש ה ח י ים ל וצ אט ו ז כ ר צ ד יק ו ק ד ו ש ל ב ר כ ה ז כ ות ו י ג ן ע ל ינ ו א מ ן, ב ע ל ה "מ ס ל ת י ש ר ים" ו ע וד, ת ק ן ב י ש יב ת ו ס ד ר ל מ וד מ י ח ד ש ל ג יר ס א ב ס פ ר ה ז ה ר ה ק ד ו ש ב מ ש מ ר ות ל לא ה פ ס ק כ ל ל מ ע ת ל ע ת, ו ק ב ע ד ב ר ז ה כ ת ק נ ה ה ר א ש ונ ה ב י ש יב ת ו, ו כ ות ב ע ל מ ע ל ת ה ד ב ר ב א ג ר ת ר ה זה ת ו ר ג א

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

אבות עם פי' רבינו ישראל בעש"ט

אבות עם פי' רבינו ישראל בעשט מסכת אבות עם פירושי רבינו ישראל בעל שם טוב מלוקט עריו ומסודר ע י ישעי ארי ויהושע דבורקס הוצאת מקור החסידות, ירושלים, תשכ ה בהשתתפות משען לתלמודי תורה בא י ברוקלין, ניו יארק שנת תשל ו לפ ק דוב בעריש וויידענפלד

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

איך לבנות חיים מגיד

איך לבנות חיים מגיד איך לבנות חיים מגיד ספרי מגיד How to Build a Life Studying Mesillat Yesharim with Hadar Goldin עריכה: דרור יהב עורך אחראי: ראובן ציגלר עורכת משנה: שירה פינסון עימוד: חיה זיידבנד עיצוב פנימי: אליהו משגב

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

Emor .indd

Emor .indd הוספה מיוחדת עמ' כב úיון רúח ער " פר מור ' ע"ח זכרו ו ופרו, ומ עם מúכיו? יסו עבו - רב ו כנע עובר ו ריך בימי ספיר ניˆוú זמן úעבו י" בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר מור, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל

בסד יחידה 1: אין לי ארץ אחרת למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל התשובות כאן:.0.2.3.4.5.6.7.8.9.01 ב. ארץ ישראל- לעם

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

. ' ' ' : [ " :' ( [ " ( : ' [ ( [ : ' " ' ( ) [ " [ ( " ( : [ ( ) " ( ' : ' ( ( ( ( [ [ [ (. :'. :. :.. ' : [. :. ) (. :.. [ :. ' ( ' [ [ ' : '. :. :

. ' ' ' : [ :' ( [ ( : ' [ ( [ : ' ' ( ) [ [ ( ( : [ ( ) ( ' : ' ( ( ( ( [ [ [ (. :'. :. :.. ' : [. :. ) (. :.. [ :. ' ( ' [ [ ' : '. :. : . ' : :' " : ' : ' ) " : ) : '. :. :. :.. :. :. ) (. :.. [ :. ' [ [ ' : '. :. :. :. : [. :. : '. ) :. :. [ :. :. :. : '. ) (. :. [ :. ] [ [ [ :.. :.. : :. : '. :. :. :. :. :. :. : [. :. :. :. :. ) (. :.

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBE

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מעמ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשעו, DECEMBE PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת 24.80 AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBER 2015 ט ב ת צילום: ד"ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA>

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA> מסכתמנחותפרקא' כּ ל ה מּ נ חוֹת 1 )))) גמרא סדורה מנחות מסכת פרק ח' - ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה לימוד פרק זה פרק התודה מוקדש לאבי מורי ר' יעקב משה ווינט לרגל הגעתו לגבורות שיזכה מור אבי יחד עם אמי מורתי להמשך

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

. : ] [ :. (. ( [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד