<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378>"

תמליל

1 המדריך לרישוי ובנייה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון מועצה אזורית חוף אשקלון באר גנים-בית שקמה-ברכיה-בת הדר-גברעם-גיאה-הודיה-זיקים- חלץ, יד מרדכי-כוכב מיכאל- כפר סילבר-כרמיה- מבקיעים- משען-ניצנים-ניצן-ניצן ב'- ניר ישראל-נתיב העשרה- תלמי יפה

2 תוכן עניינים המדריך לרישוי ובניה נושא הקדמה כללי הנחיות כלליות תרשים זרימה לקבלת היתר הנחיות להגשת בקשה להיתר בניה שלב א'- בקשה למידע תכנוני מוקדמת מס' עמוד שלב ב'- פתיחת תיק בקשה ודרישות סף עריכת הבקשה להיתר שלב ג'-בדיקת הבקשה הליך אישור בקשה להקלה/ שימוש חורג הנחיות לפרסום בקשה למתן הקלה/ שימוש חורג שלב ד'- דרישות משלימות שלב ה- תשלומים נדרשים שלב ו'- הפקת אגרת בניה והיתר שלב ז'- טופס 4 נוהל פינוי פסולת נוהל בקשה לעבודה מצומצמת טפסים טופס בקשה למידע- טופס מס '1 דוגמא לנסח טאבו- טופס מס' 2 הנחיות להכנת מפה מצבית- טופס מס' 3 הצהרת מתכנן שלד- חישובים סטטיים- טופס מס' 4 תצהיר של אחראי לביצוע שלד (תקנה 20 א)- טופס מס' 5 תצהיר של מתכנן שלד(טופס 9 תקנה 2 ה)-טופס מס' 6 תצהיר של אחראי שלד הבניין (טופס 10 תקנה 2 ו)- טופס מס' 7 טופס הצהרה על כמות פסולת בניין- טופס מס' 8 הצהרת מהנדס על יציבות מבנה קיים- טופס מס' 9 בקשה להיתר לעבודה מצומצמת טופס מס' 10 1

3 הקדמה: תושבים יקרים, לאור החלטת המועצה הארצית משנת 2009 המאשרת הקמת ועדות מקומיות למועצות האזוריות ובקשות חוזרות ונשנות של המועצות לביטול הועדות המרחביות וקיומן של ועדות מקומיות עצמאיות הוחלט "לפרק" את הועדה המקומית לתכנון ובניה "שקמים" ל- 4 ועדות מקומיות נפרדות ועצמאיות. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הנה גוף סטטוטורי עצמאי ועצמאי מבחינת משפטית. שטח מרחב התכנון המקומי וגבולותיו נקבעים על ידי שר הפנים והם כלל יישובי המועצה. מועצה אזורית חוף אשקלון פעלה נמרצות למעבר תקין, מהיר וחלק ככל האפשר ע"מ לקבל אליה את הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שתפעל בתחום שיפוטה של המועצה המקומית. כחלק מהתייעלות הוועדה המקומית לשפר כמה מהתהליכים אשר היו נהוגים בעבר, שמנו לנגד עינינו כמה מטרות חשובות וזאת כדי לתת שירות טוב יותר ומקצועי ככל האפשר לתושבינו. מיקומה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה סמוך למועצה האזורית יביא לשיפור הקשר שבין המחלקות השונות במועצה לבין הוועדה המקומית. המצאות הוועדה המקומית בגבולות המועצה האזורית אינה משנה את דרכי הפעולה הקבועים בחוק, סמכויותיה, חובותיה ודרכי האכיפה של הוועדה. הליך תכנוני מרכזי מאד בעבודתה של הוועדה המקומית הנו הליך קבלת היתר הבנייה. התהליך ארוך המחייב הקפדה על ההנחיות ובהתאמה לחוקים ולהוראות תכנוניות ותאום מול גורמים רבים. מדריך שימושי זה המובא בפניכם הנו כלי עזר למבקש היתר בניה תוך שימת דגש והבנה כללית בדבר הפעולות הנדרשות בכל השלבים הנחוצים, החל משלב הכנת הבקשה להיתר עד לקבלת ההיתר. יחד עם זאת בשל מורכבותם של הליכי הבקשה להיתר והליכי הבנייה, חוברת זו אינה כוללת את כל המידע ואת כל המתחייב לפי הוראות חוק התכנון והבנייה. היועצים והמתכננים שיפעלו מטעמכם לצורך התכנון וביצוע העבודות, אמורים להיות בקיאים בתחום ולפעול בהתאם לנדרש. יודגש כי כל עבודת בנייה מכל סוג ובכל היקף, טעונה היתר בנייה, ואין להתחיל בעבודות אלו, אלא לאחר קבלת היתר בנייה כדין. בהצלחה, יאיר פרג'ון ר' מ.א חוף אשקלון 2

4 כללי יישובי מועצה אזורית חוף אשקלון המועצה מונה 20 יישובים : מושבים גיאה, הודיה, נתיב העשרה, כוכב מיכאל, משען, בית שקמה, ניר ישראל, ברכיה, חלץ יישובים קהילתיים-ניצן, בת הדר, ניצן ב', באר גנים, כפר סילבר, מבקיעים קיבוצים-זיקים, כרמיה, יד מרדכי, ניצנים, גברעם מושב שיתופי- תלמי יפה קבלת קהל: ימים א', ג' בין השעות 08:30-13:30 מס' טלפון, /3 מס' פקס שטח מרחב התכנון של הועדה: כ- 176,000 דונם. אוכלוסייה במרחב התכנון: כ- 15,000 נפשות. מיקום הועדה: מועצה אזורית חוף אשקלון, בת הדר מאחורי מבנה המתנ"ס תפקידי הועדה המקומית וסמכויותיה אישור בקשות להיתרים וטיפול בבקשות עד למתן היתר. מסירת מידע לכל דורש בנושאים תכנוניים פיקוח על הבניה המתבצעת בתחום מרחב התכנון, לרבות הסמכות להוציא צו מנהלי להפסקת עבודה, פניה לבית המשפט להוצאת צו שיפוטי להפסקת עבודה או צו למניעת פעולות, הוצאת צו הריסה מנהלי והגשת כתבי אישום כנגד עברייני בנייה ייזום והכנה של תכניות מתאר בתחום מרחב התכנון, וכך לגבי תיקונים ושינויים בתכניות מתאר קיימות. הפקדה ואישור תכניות מתאר בסמכות מקומית המלצה על הפקדה ואישור תכנית מתאר בסמכות מחוזית א רישו תשריטים לאיחוד וחלוקה הפקעת קרקעות לצורכי ציבור. גביית היטל השבחה בעת מימוש זכויות כחוק. הנפקת אישור לרשם המקרקעין לשם העברת זכויות במקרקעין מתן הערות לתכנית מתאר ארצית שיש לוועדה עניין בה {חוק- סעיף { 52 3

5 הנחיות כלליות היתר בניה /לשימוש במקרקעין הוא האישור החוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה המאפשר בניה או שימוש במקרקעין בהתאם לחוק. היתר בניה יינתן רק לאחר אישור הוועדה המקומית או רשות הרישוי לפי מהות הבקשה. בהיתר הבניה באות לידי ביטוי זכויות הבנייה או חלקן כפי שנקבעו בתכניות בניין עיר החלה במקום. חשוב להדגיש: אין לבצע כל פעולת בניה ללא היתר בניה. 1. מתי דרוש היתר בניה בנייה? כל עבודת בניה או שימוש בקרקע טעונים היתר על פי סעיף 145 לחוק התכנון והבניה ותקנות התכנון והבניה (עבודות ושימוש הטעונים היתר) התשכ"ז כל עבודה בקרקע ובנין וכל שימוש בהם, למעט מקרים יוצאים מן הכלל טעונים קבלת היתר בניה. בקשה להיתר תוגש במקרים הבאים: א. תוספת לבניין (למעט שינויים פנימיים), הכולל בין השאר שינויים בקירות חיצוניים, חלונות, סגירת מרפסת, חניה מקורה, גדר, סככה, פרגולה. שינוי פנימי (אינו דורש היתר בניה): ב. ג. ד. ה. ו. ז. שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבניין. שינוי שאינו פוגע בחזיתו או במראהו של הבניין. שינוי שאינו פוגע בשלד של הבניין או ברכוש משותף. שינוי שאינו פוגע בצנרת או ציוד אחר המשרתים גם נכסים אחרים. שינוי שאינו משנה את שטחה של הדירה למעט תוספת של שטח מרפסת שנסגרה כדין. שינוי שאינו משנה את מספרן של יחידות הדיור המאושרות כדין. הריסת בנין. התווית דרך, סלילתה או סגירתה, חפירות, הנחת תשתיות, עבודה בקרקע או בניין וכל שימוש בהם. שימוש חורג במבנה או בקרקע חציבה, חפירה, כרייה או מילוי המשנים את פני הקרקע, יציבותה או בטיחותה למעט נושאים הפטורים בתקנות. שינוי חזית, גדרות, בריכת שחייה, ג'קוזי מחוץ למבנה, עבודות פיתוח וכדומה. ביצוע גדרות או קירות תומכים מידע מוקדם לפני כל פעולת בניה מומלץ לקבל מידע מוקדם בוועדה המקומית לתכנון ולבניה. המידע כולל את תמצית הוראות התכנון (תכניות בנין עיר החלות על השטח) ואת השטחים המותרים לבניה על פי תכניות אלו. בנוסף, יימסר מידע לגבי הפקעות החלות על הנכס, קווי בנין, מס' קומות, גובה, תכניות הנמצאות בהליכים ועוד. מידע מוקדם הניתן בכתב תמורת תשלום הינו המידע היחיד המחייב את הועדה והוא נכון לחצי שנה מיום מסירתו. יש לשים לב כי מידע שניתן בעל פה אינו מחייב את הוועדה. 4

6 מסלולי האישור כל היתר בניה כפוף להוראות תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות, התש"ל 1970). תקנות אלו מסבירות את הליכי הדיון ומתן היתר בניה וכוללות הוראות מפורטות לבניה. בקשה להיתר תוגש באחד מהמסלולים הבאים: א. ב. מסלול רשות רישוי - בקשה התואמת את הוראות תכנית בנין העיר התקפה. בקשות מסוג זה יידונו ברשות רישוי מקומית. ישיבת רשות הרישוי מתקיימת כל שבוע-שבועיים. תאריך הישיבה אינו ידוע מראש. מסלול מליאת הועדה המקומית - בקשות הכוללות הקלות ו/או שימושים חורגים (בקרקע או בבניין) ו/או בקשות להקמת מבני ציבור, מבנים חקלאיים ומבני תעשייה. חשוב להדגיש כי כל בקשה להיתר נבדקת בטרם בחירת מסלול אישור ויתכנו שינויים בהתאם לאופי הבקשה ומהותה. הליך רישוי של תיק הבניה מרגע הגשת הבקשה ועד לאישורה וקבלת ההיתר הנו הליך ארוך ולו שלבים ברורים ומובנים. הליך זה יכול להמשך בין 4-6 חודשים ולעיתים אף עד שנה. על מנת להקל על מבקשי הבקשה ועורכי הבקשה חשוב ללמוד את השלבים, הקריטריונים והאישורים לצורך קידום הבקשה. תרשים הזרימה של הטיפול בבקשה יקל את מהירות הטיפול. 5

7 תרשים זרימה כללי אישור בקשה להיתר הגשת בקשה להיתר: הגשת מפה טופוגרפית עדכנית לחצי השנה האחרונה קבלת מפה מסומנת, מידע תכנוני ורשימת מסמכים הדרושים להוצאת היתר תכנון המבנה על ידי אדריכל ועל פי החוק, התקנות וההנחיות בדיקת מפקח בניה בשטח להתאמה לבנוי בפועל התאמה לבנוי בפועל אי התאמה לבנוי בפועל הערות לתיקון השלמות ותיקונים בדיקת מחלקת רישוי דרישות תכנוניות להשלמה השלמת דרישות להשלמה דיון בוועדה סירוב אישור בדיקת היטל השבחה השלמת דרישות אופציה להגשת ערר ו/או פניה לבית המשפט תשלום היטל השבחה, אגרות בניה והיטלי פיתוח 6 קבלת היתר בניה

8 הנחיות להגשת בקשה להיתר בנייה שלב א'- בקשה למידע תכנוני מוקדם פתיחת תיק בוועדה מותנה בקבלת מידע מוקדם הכרוך בתשלום.(ראה טופס 1) הבקשה לקבלת מידע תכלול: א. טופס בקשה למידע. ב. תשלום אגרה (לצרף קבלה לבקשה) ג. 2 תכניות מדידה עדכניות ל- 6 חודשים, חתומות חתימת מקור ע"י מודד. המידע התכנוני ניתן בכתב והוא כולל את תמצית הוראות תכנית המתאר החלה במקום, זכויות בניה, קווי בניין,מס' קומות, גבהים וכו'. המידע התכנוני הינו בתשלום אגרה המתעדכנת מעת לעת בהתאם לחוק ולתקנות. תשלום האגרה יבוצע במשרדי מח' הגבייה במועצה 7

9 שלב ב'-פתיחת תיק בקשה-דרישות סף כל היתר בניה מתחיל בפתיחת בקשה להיתר. על מנת לפתוח תיק בקשה ("תיק ורוד") על המבקש להמציא את המסמכים הבאים המהווים תנאי סף בכדי שהתיק יובא לדיון: תכולת תיק "ורוד" לצורך קליטת תכנית בועדה: א. תכנית בקשה להיתר ("גרמושקה") ב- 2 העתקים צבועים וחתומים. ב. תכנית בקשה להיתר כקובץ ע"ג DVD /CD בפורמט DWGובפורמט PDF ג. תכנית מודד חתומה ומעודכנת ל- 6 חודשים אחרונים בקנ"מ 1:250. ד. הוכחת בעלות- אישור זכויות בנכס/ נוסח טאבו ה. עם הגשת הבקשה ולצורך קליטת התכנית בועדה ישולם ע"ח מגיש הבקשה סך של 20% מדמי אגרת הרישוי המוערכת וכן דמי פתיחת תיק בסך. 20 התשלום יבוצע במשרדי מח' הגבייה במועצה דגשים: 1. במידה והמבקש הינו חברה יש להגיש את הבקשה על ידי מיופה כוח מטעם החברה. את ייפוי הכוח יש להגיש חתום על ידי עו"ד. עריכת הבקשה להיתר על ידי מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים להגיש לוועדה המקומית תכנית והוא המוסמך היחיד לחתום על הבקשה כעורכה 2. חתימת מועצה/הישוב /שכנים - החתימה תכלול חתימת ועד האגודה או ועד מקומי לפי העניין. חותמת, שם החותם, תאריך החתימה 3. במידה והמבקש ו/או בעל הזכות בנכס הינו מיופה כוח, יש לצרף לבקשה ייפוי כוח נוטריוני. 4. ויתור על תכנית מדידה הנו בסמכות מהנדס העיר בלבד. פתיחת תיק אינה מהווה היתר בניה! לא יבוצע המשך טיפול בבקשה ללא תשלום פיקדון! חידוש בקשה להיתר לצורך חידוש הבקשה להיתר יש להגיש בקשה נפרדת. הוכחת בעלות נסח טאבו- "נסח טאבו" מלשכת רישום המקרקעין יכלול, את כל שמות בעלי החלקה. הנסח יהיה מעודכן לתאריך הסמוך ככל האפשר למועד ההגשה (ולא יאוחר מחצי שנה לפני מועד ההגשה). את הנסח ניתן להזמין בלשכות רישום המקרקעין האזורית. (ראה טופס 2) קרקע בבעלות מנהל מקרקעי ישראל יש להגיש העתק הסכם חכירה ו/או הסכם פיתוח בנוסף לנסח טאבו. אישור בר רשות- בנחלות חקלאיות יש להציג אישור מנהל מקרקעי ישראל ו/או האגודה החקלאית (כאשר אין זכויות רשומות במנהל) 8

10 עריכת הבקשה להיתר.1 דרישות לעריכת התכנית: עריכת טופס 1 (תקנה 2 א') ח. השלמת חתימות כל בעלי העניין כנדרש בחוק (מבקש, עורך הבקשה,יישוב, מתכנן שלד הבניין וכו') ט. תכנית מודד בקנ"מ 1:250 הכוללת תרשים סביבה הלקוח מתשריט התכנית החלה במקום (בהתאם לתב"ע התקפה עפ"י צבעים במקור), כולל סימון המגרש המבוקש בצבע ותרשים מדידת מגרש מעודכן ל- 6 חודשים. י. תכנית העמדת המבנה בקנ"מ 1:250 על רקע תכנית המודד כוללת סימון קונטור המבנה בצבע אדום,גבולות מגרש, קווי בניין,מידות קווי בניין,סימון מבנים להריסה בצבע ומרחקי מבנה מגבולות מגרש (או מרחק למבנים שכנים בקיבוצים) יא. חישוב שטחים-מלווה בתשריט סכמטי של שטחי הבנייה המוצעים והקיימים בקנ"מ 1:100,עפ"י תקנות התכנון והבניה,כולל פירוט חישוב השטחים. הערות: ממ"ד יחושב כשטח שרות בשטח של 12.5 מ"ר כשטחי שרות יחושבו ממ"ד, מחסן וחניה מקורה בלבד (למעט אם נקבע אחרת בתכנית מפורטת מאושרת) יב. תכנית פיתוח / בינוי מאושרת ביישוב ובאזור המגרש המבוקש הכוללת: קרקע, מפלסי 0.00 של הבתים,פילרים לחיבור תשתיות, סימון מערכת ביוב ציבורית כולל פירוט תא ביוב וגובה IL מתוכנן במגרש. יג. תכנית פיתוח בקנ"מ 1:100 הכוללת :ציון מפלס , מתוכנן עפ"י תכנית פיתוח /בינוי מאושרת במקום, גבהי קרקע מתוכננים, ופתרון ניקוז המגרש. טופוגרפיה- יש להראות קווי גובה, גבהיי קרקע בפינות מגרש ובפינות המבנה, סכמת קווי ביוב במגרש, מיקום מערכות מים, חשמל, תקשורת, מכלי גז ואשפה, סימון מקומות חנייה, קירות תומכים, משטחים מרוצפים, דרכי גישה, שערים, פריסת גדרות וכל מידע רלוונטי. יד. תכניות המבנה: תכניות כל הקומות בקנ"מ 1:100 הכוללות סימון קווי בניין וגבולות מגרש, סימון המפלסים, תכנית הגג בציון שיפועים לניקוז,סימון מע' סולרית ומסתור (קולט/דוד שמש), ייעוד החללים השונים, הפתחים ומידותיהם. 2 חתכים לפחות לאורך ולרוחב המבנה בין גבולות מגרש בקנ"מ 1:100, כאשר חתך אחד חייב לעבור במדרגות במידה וקיים,כולל ציון מפלסי גובה מבנה, גבהי קרקע וגדרות חזיתות כל המבנה בקנ"מ 1:100 בין גבולות המגרש הכוללות ציון מפלסי הבניין והקרקע קיים ומתוכנן, יש לציין חומרי גמר וציפוי (אבן טבעית, רעפים, טיח, מתכת וכיו"ב). גדרות וגובה מגרשים גובלים. ומס' תא ביוב). בנוסף, תאי הביוב ),IL/TL קוטר, גובה h טו. תכנית סניטרית- תכנית מערכת הביוב הכוללת כולל מידע.IL/TL/H חתך ביוב +טבלת נתונים. אורך,שיפוע קוטר צנרת עד להתחברות לתא ביוב ציבורי טז. פרטים: חניה מקורה ומסתור כביסה. גדרות -יש לסמן בתחום המגרש המבוקש או צירוף חתימת שכנים גובלים ע"ג התכנית. יש להראות פרטי גדר מחייבים עפ"י תכנית פיתוח/ בינוי. תכנית ממ"ד תצורף כחלק בלתי נפרד מהבקשה בקנ"מ 1:50 חתך ופרט קונסטרוקטיבי לקיר תומך במידה וקיים. יז. -צביעת התכנית,חתכים וחזיתות צבע כחול-קיר בטון צבע אדום קיר בלוקים צבע חום- גג רעפים בצבע אפור - מצב קיים בצבע צהוב- קו מקוטע להריסה בצבע ירוק- בניה קלה במידה וישנו שימוש בחומר אחר שלא פורט ברשימת החומרים לעיל, יש לבחור צבע שונה ולציין את סוג החומר וצבעו הנחיות להגשת מפה טופוגרפית/מצבית (ראה טופס 3) 9

11 שלב ג'- בדיקת הבקשה להיתר לאחר הגשת הבקשה תיערך בדיקה מקדמית ע"י בודקת תכניות בוועדה המקומית טרם הבאתה לדיון בפני הועדה המקומית. בסיום הבדיקה תועבר למבקש ולעורך הבקשה גיליון בדיקה, דרישות והערות הנחוצים לצורך קידום הבקשה. בקשה התואמת את דרישות החוק, התקנות והתב"ע, תובא לדיון ברשות הרישוי. בכל מקרה שהבקשה אינה תואמת במלואה את דרישות החוק והתקנות או את דרישות הוועדה המקומית לעניין הקלות ושימוש חורג תובא הבקשה לדיון בפני מליאת הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשר תתכנס אחת לחודש. התנאי להכנסת הישיבה לדיון בפני הוועדה הוא עריכת מסמכי הבקשה והעברת כל החומר הנדרש על פי החוק, על פי התקנות ועל פי דרישות הועדה. לאחר אישור הבקשה להיתר ע"י הוועדה המקומית, או ע"י רשות הרישוי, תישלח למבקש הודעה על החלטת הוועדה ועל דרישות שיש להשלים לצורך קבלת ההיתר. באם סורבה בקשתך, ואתה רואה עצמך נפגע, הנך רשאי לערור בפני ועדת הערר תוך 30 ימים מיום שהומצאה לך ההחלטה בדבר הסירוב או הדחיה. החלטת ועדת הערר תבוא במקום החלטת הוועדה המקומית או רשות רישוי מקומית לפי העניין. באם אושרה בקשתך אך היו לה מתנגדים או שאחד הבעלים לא חתם עליה כחוק, לא ינתן ההיתר אלא לאחר שנתנה למתנגד הזדמנות לנמק את התנגדותו ונמסרה לו בכתב החלטת הוועדה. ולאחר שחלפו 30 ימים מיום ששלחה הועדה המקומית הודעה למתנגד על דחית התנגדותו, בכדי לאפשר למתנגדים לערור בפני ועדת הערר תוך 30 ימים משהומצאה להם ההחלטה בדבר הדחיה, או לבית המשפט במידה ומדובר במחלוקת קניינית. החלטת ועדה מקומית לאישור הבקשה תחשב כבטלה בתום שנה מהיום שבו נמסרה הודעה למבקש על כך, אם במשך התקופה האמורה לא הוצא ההיתר. אם עברה שנה מיום החלטת הוועדה וטרם הוצא ההיתר, יש לנקוט בכל הליכי הרישוי, לרבות קבלת מידע עדכני, כאילו ולא הוגשה עדיין כל בקשה למתן היתר. 10

12 הליך אישור בקשה להקלה הקלה היא מתן היתר לתוספת מעבר לתכנית שקבעה את התנאים לבניה במגרש. כאשר מבקשים היתר בנייה הכרוך גם באישור הקלה, קיים שלב מקדמי להליך בנייה בהיתר. תנאי לאישור הקלה הוא פרסום הבקשה על חשבון המבקש. נוהל הגשת הבקשה הוא כמו אישור בקשה להיתר בנייה (עם גרמושקה), בסעיף ההערות בדף הראשון יש לציין כי הבקשה המבוקשת היא במסגרת הקלה ומהות הבקשה. לאחר בדיקה ראשונית של הבקשה על ידי הצוות המקצועי ובטרם דיון בבקשה יתקבל נוסח לפרסום חתום על ידי יו"ר הועדה. 1. הקלה תפורסם לציבור ב- 3 דרכים: פרסום ב- 3 עיתונים: יומי, מקומון, עיתון בשפה הערבית. תליית הודעה במקום בולט בחזית הקרקע או הבניין, נשוא הבקשה להקלה. יש להציב את ההודעה בחזית הקרקע או הבניין נשוא הבקשה במקום בולט, וזאת למשך כל התקופה שנועדה להגשת התנגדויות. מסירת הודעה אישית לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבניין שלגביו הוגשה הבקשה, לכל החלקות או הבניינים הגובלים ולכל מי שעלול להיפגע. במידה ותוגשנה התנגדויות במשך התקופה האמורה הן יצורפו לבקשה להיתר לקראת הדיון במליאת הועדה המקומית. סוגי הקלות 1.הקלה מקווי בנין בניית מרפסת בחזית קדמית בגובה של לפחות 2.5 מטר מפני הקרקע הסופית, הבולטת מעבר לקוי הבניין 2 מטר או 40% מהמרווח הקדמי של המגרש, לפי הבליטה הקטנה יותר. סטייה בקו בנין צדדי, עד 10% מהמרווח עם פתחים או 30% ללא פתחים, אך לפחות שיישארו 2.7 מטר פנויים (ללא פתחים). סטייה מקו בנין אחורי : 10% עם פתחים 30% ללא פתחים. תנאים לאישור הקלה בקשה לאישור הקלה מחייבת עמידה בתנאים הבאים: 1.התכנית שחלה במקום בו מצוי הנכס אינה אוסרת מתן הקלות. 2.לבקשה להקלה יש הצדקה תכנונית. 3.הבניה מיועדת לשימוש עצמי (להבדיל מבנייה קבלנית למטרות רווח). 4.ההקלה אינה מיועדת לשימוש חורג לאחר גמר תקופת הפרסום (14 יום) התיק יובא לדיון בוועדה 11

13 הנחיות לפרסום למתן הקלה/שימוש חורג בהתאם לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, ולתקנות שהותקנו על פיו, יש לפרסם הודעה על הפקדת תכנית בדרכים הבאות: פרסום בעיתון: את ההודעה יש לפרסם ב -3 עיתונים: א. עיתון נפוץ כגון: ידיעות אחרונות או מעריב או הארץ. ב. מקומון המופיע לפחות אחת לשבוע ג. עיתון בשפה הערבית. פרסום בלוחות לוח מודעות : יש לתלות ההודעה בלוח מודעות בישוב. פרסום על גבי שלט: פרסום על גבי שלט במקום בולט בחזית הקרקע או הבניין שעליהם חלה הבקשה (גודל פרטי ההודעה עפ"י תקנות החוק.) המבקש יקבל מהועדה את רשימת המגרשים הגובלים וכל בעלי הנכסים והמחזיקים שלדעת הועדה יכולים להפגע ממן ההקלה או ההיתר לשימוש החורג בנכס שלגביו מבוקשת ההקלה או השימוש החורג או תשריט. המבקש ישלח הושעה לגבי הבקשה לכל הגובלים במגרשו. ההודעה תישלח בדואר רשום ועל חשבונו. על ל המבקש להציג את ההודעה במקום בולט בחזית הקרקע או הבניין שבמקרקעין נשוא הבקשה וזאת במשך התקופה שנועדה להגשת ההתנגדויות. על המבקש להצהיר כי מילא את התחייבותו בדבר ביצוע פרסום בהתאם להנחיות הועדה המקומית תאפשר להגיש התנגדות לבקשה בתוך 14 יום מהתאריך האחרון למשלוח ההודעות או הפרסום. במידה ותוגשנה התנגדויות הן תצורפנה לבקשה לקראת דיון בועדה המקומית. המבקש או המתנגד רשאים לערער על החלטת הועדה המקומית בפני ועדת ערר תוך 30 ימים מיום קבלת החלטת הועדה המקומית. בתקופה זו לא יוצא היתר בניה.4 12

14 שלב ד' דרישות משלימות מס"ד דרישות משלימות אישור מנהל מקרקעי ישראל- יש להעביר למנהל 2 תכניות חתומות ע"י הוועדה לאחר דיון ולצרף החלטת וועדה והצהרת עורך הבקשה לאימות פרטים אישור הג"א- כל בקשה להיתר למבנה חדש או לתוספת בניה טעונה אישור פקע"ר למרחב מוגן. תכניות ההגשה יכללו הוראות ותכנון לממ"ק או לממ"ד הכל בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית,ה תשנ"ד המתכנן יפנה ישירות למפקדת המחוז של פיקוד העורף, לשם קבלת אישור לתקינות התכניות למרחב מוגן. במקרה של תוספת בנייה כאשר קיים מקלט או מרחב מוגן בבית יש להגיש בקשה לפטור לפיקוד העורף חישובים סטטיים-תצהיר של מתכנן השלד(טופס 9) (ראה טופס ( 4 על חישובים סטטיים. במידה ומבוקשים קירות תמך או סלעיות בתחום המגרש - יש להגיש לגביהם חישובים סטטיים והתחייבות האחראי ליציבותם. החישובים הסטטים ייחתמו ויוגשו ע"י המתכנן שלד בטופס מיוחד. אם נשוא הבקשה היא תוספת לבניין, יש לוודא באמצעות מהנדס מוסמך כי הבנייה החדשה נשוא ההיתר המבוקש לא תפגע ביציבות הבניין הקיים לא בשעת ביצועה ולא לאחריה. צילום רישיון בתוקף של עורך הבקשה(אדריכל) ומתכנן השלד(מהנדס) אישור חכ"ל- אישור החברה הכלכלית לחיבור ביוב ומפלסי פיתוח רק בפרויקטים באחריותה. בדיקות מעבדה-חוזה התקשרות עם מעבדה מורשה לבדיקת בטונים, בדיקת אטימות ממ"ד/חדר ביטחון, אינסטלציה וגז. והתחייבות לשימוש בחומרי בניה תקניים חתימת מהנדס- תצהיר מתכנן שלד (אחראי לביצוע השלד) תקנה 20 א (טופס 5), תצהיר של אחראי לביצוע השלד (טופס 6 וטופס 7) אישור חברת בזק/טל"כ/חברת חשמל לכל בניה חדשה או תוספת בניה משמעותית יש לצרף אישור חברת חשמל, אישור בזק לחיבור הבית למערכות ולרשתות ואישור חברת הכבלים לחיבור לרשת החברה. הצהרת עורכי הבקשה (סעיף 27 ב עפ"י התקנות אחראי ביקורת- טופס מינוי אחראי על הביקורת בבניה/שינוי האחראי על הביקורת אישור איגוד ערים לכבאות - אישור כיבוי אש יצורף על פי תקנות איגוד ערים בכלל ועבור מבנים מחומרים דליקים ולבניינים שנועדו למלאכה, תעשיה, אחסנה ולצורכי חקלאות בפרט. אישור משרד הבריאות - אישור לשכת הבריאות הממשלתית על פי הנחיות לשכת הבריאות המחוזית עבור מבנים המיועדים למטרות ציבור, בריאות, עסקים, מלאכות ותעשיות. אישור המשרד לאיכות סביבה.(עפ"י צורך) יועץ בטיחות באש (עפ"י צורך) איגוד ערים וטרינרי. (מבנה לבע"ח)- (עפ"י צורך) אישור יועץ תחבורה למיקום חניות, כניסות ויציאות לרכב.(עפ"י צורך) אישור אגף העתיקות.(עפ"י צורך) אישור משרד החינוך רק בבניה ציבורית למטרות חינוך יועץ נגישות מוסמך.יש לצרף תעודת הסמכה (עפ"י צורך) טיפול באסבסט-(עפ"י צורך) א. טופס הצהרה לטיפול באסבסט (לא תלוי בגודל הגג). ב. הנחיות לטיפול באסבסט בשטח של מעל ל- 50 מ"ר. ג. הנחיות לטיפול באסבסט בשטח של עד 50 מ"ר. ד. אתרי פסולת מורשים לטיפול באסבסט. ה. רשימת מפקחים/קבלנים לביצוע פעולות בניה הריסה באסבסט. ו. טופס בקשה לאישור עבודת פירוק ופינוי חומרי מבנה מאסבסט צמנט מהוועדה הטכנית לאבק מזיק משרד החקלאות - בקשה להיתר למבנים חקלאים,חממות/מבני רשת :יש לצרף לבקשה אישור משרד החקלאות. קק"ל-אישור קק"ל לכריתת/העתקת עצים (עפ"י צורך) 13

15 שלב ה'- תשלומים נדרשים תשלום היטלים ואגרות למועצה: לפני הוצאת היתר בניה יש לשלם את אגרות פיתוח הנגבות על ידי המועצה האזורית בהתאם לחוקי העזר המאושרים (לדוגמא ביוב, פיתוח, מים, כבישים, מדרכות ועוד). תשלומים עבור היתר בניה לוועדה: אגרת דף מידע תכנוני פתיחת תיק אגרת בניה- לכל בקשה להיתר תחושב אגרת בניה בהתאם לבניה המבוקשת. עם פתיחת תיק הבקשה להיתר ועמידה בתנאי סף תופק אגרת פקדון בסף 20% מהאגרה המשוערת. לא יחל טיפול בבקשה עד להסדרת התשלום. - היטל השבחה על פי דו"ח שמאי- היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית אשר אישרה תכנית והביאה בכך לעליית שווי המקרקעין. החובה לתשלום ההיטל היא על בעל הנכס או החוכר לדורות. היטל ההשבחה לוועדה המקומית מותנה בעליית ערך המקרקעין בעקבות מתן אחד מהאישורים הבאים: אישור תכנית בניין עיר אישור הקלה אישור שימוש חורג גובה ההיטל הוא מחצית מעליית השווי של המקרקעין. עליית השווי תיקבע על ידי שמאי מקרקעין של הוועדה המקומית. לבעל הנכס יש את הזכות להיכנס להליך של דיון על גובה השומה. לאחרונה תוקן חוק התכנון והבניה וקיימות שתי חלופות לערעור על שומת הועדה: פנייה לוועדת ערר או פנייה למינוי שמאי מכריע על ידי מועצת שמאי המקרקעין. - היטל השבחה לעניין הקלות (במידה ונדרש בבקשה להיתר)- מועד התשלום של ההיטל הוא ביום "מימוש הזכויות" במקרקעין. "מימוש הזכויות" הוא יום מכירת הזכויות במקרקעין, למעט העברה מכוח דין או העברה ללא תמורה בין אדם לקרובו, קבלת היתר בניה ויום תחילת השימוש החורג. המועד לצורך חישוב שווי ההשבחה הוא 15 ימים לאחר שאושרה התוכנית המשביחה או היום שבו אושרו השימוש החורג או ההקלה. 14

16 שלב ו'- הפקת אגרת בנייה והיתר לצורך הפקת ההיתר יש להמציא 3 עותקים מתוקנים של הבקשה להיתר בהם יכללו כל התיקונים וההתאמות שנדרשו ע"י הגורמים השונים בתהליך ההיתר. העותקים יהיו חתומים במקור ע"י המבקש, בעל הזכות בנכס, עורכי הבקשה, אחראי לביצוע השלד,קבלן מבצע, אחראי לביקורת. לאחר השלמת כל הסעיפים והתיקונים הנדרשים עפ"י הנחיות הועדה המקומית תופק אגרת בנייה לתשלום המחושבת עפ"י סך שטח הבנייה. האגרה תשולם במח' הגביה במועצה ספח התשלום יועבר לועדה ולאחריו יופק היתר בניה היתר הבניה יימסר למבקש/ עורך במשרדי הועדה (במקרים חריגים ישלח ההיתר בדואר) להיתר בניה תצורף חוברת הנחיות להגשת טופס. 4 יש לשמור על הטפסים ולהעבירם בצורה מסורת חד פעמית לועדה לצורך הפקת טופס 4. 15

17 שלב ז' - טופס 4 אכלוס על המבקש לבדוק כי התוכנית בוצעה עפ"י היתר וכי מולאו כל תנאי ההיתר. על מנת לקבל טופס 4 יש לוודא שבוצעו הפעולות הבאות ויש עמכם את הטפסים הבאים המופיעים בטבלאות למטה. טופס 4 עפ"י סעיף 157 לחוק-טופס הפעלת מערכות זמניות הגשת בקשה ל"טופס 4" ע"ג טופס 3 (תקנה 4) מפה מצבית מעודכנת ל 6 חודשים ערוכה ע"י מודד מוסמך. הכוללת: גדרות, קירות תומכים, מיקום, גבהים. יש לכלול משטחים מרוצפים, פרגולות ומרחקים מגבול המגרש. תוצאות בדיקות תקינות ע"י מכון מורשה בדיקות הבטון במלואם, אטימות ממ"ד, גז וכו'. (איזוטופ) הושלם הפיתוח כולל גדרות, קירות תומכים, מעקות בטיחות. מסתור לפחי אשפה, לבלוני גז, מזגנים וכו'. המבנים הזמניים לצרכיי עבודה באתר הוסרו מסתור לדוד השמש וקולטים עפ"י היתר הבניה אישור של אתר מורשה על כך כי אכן קיבל את כמות הפסולת (בקירוב) אשר צוינה בהסכם שנערך בשלב היתר הבניה. אישור מהקבלן המפנה על שם המבקש אינו מקובל. הותקנו כל אביזרי הממ"ד (מערכת טיהור אויר במידה ונידרש ע"י הג"א). בנחלות - האחראים לביקורת, עורך הבקשה והמהנדס האחראי, יתייחסו בביקורתם לכלל המכלולים הקיימים בשטח הנחלה עפ"י מהות הבקשה הצהרת מפקח הועדה המקומית בסיום הבניה על בניה בהתאם להיתר שניתן במידה ובוצעו שינויים במהלך הבניה יש להגיש בקשה להיתר בניה שתכלול את השינויים במהלך הבניה. לא יינתן טופס 4 ללא היתר התואם את הבניה והפיתוח חידוש הטיפול בבקשה להיתר- חידוש הטיפול בבקשה להיתר שהופסק מכל סיבה שהיא יועבר ע"ג טופס בקשה לחידוש היתר הטיפול בבקשה יהיה ככל בקשה להיתר בנוהל הרגיל, תכניות מעודכנות, מפת מדידה וכד' א. ב. ג. ד. ה. תקפו של היתר הבנייה: תקפו של ההיתר הוא לשלוש שנים מיום הוצאתו. תקפו של ההיתר יפקע אם העבודה הופסקה לתקופה העולה על שנה. לא הוחל בעבודה תוך שנה אחת מיום הוצאת ההיתר, בטל ההיתר, אך רשאית הוועדה המקומית, לפי שיקול דעתה ולפי בקשת בעל ההיתר, לחדשו; חל בתקופה האמורה שינוי בבעלות על הנכס, רשאית הוועדה המקומית, לפי בקשת בעל ההיתר או הבעל החדש של הנכס, להוציא את ההיתר המחודש על שם הבעל החדש של הנכס לא יחודש היתר יותר מפעמיים אלא אם שוכנעה הוועדה המקומית במליאתה שנושא הבניה המיוחד מחייב חידוש נוסף להיתר. בעד חידוש ההיתר ישלם בעל ההיתר 10% מסכום האגרה שנקבעה לגבי ההיתר המקורי הוחל בעבודה אך היא לא הושלמה תוך תקופת תקפו של ההיתר, תחדש הוועדה המקומית את ההיתר על פי בקשת בעל ההיתר, בתנאי שאין מניעה כדין לחידושו; חל בתקופה האמורה שינוי בבעלות הנכס, יוצא ההיתר המחודש, על פי בקשת בעל ההיתר או הבעל החדש של הנכס. נשרף או נהרס הבניין, או נוצר מצב אחר שבו ניתן לשקמו בהתאם לתנאי ההיתר שעל פיו הוקם הבניין, תחדש הוועדה המקומית את ההיתר על פי בקשת בעל ההיתר באין מניעה תכנונית לכך, ובלבד שתנאי ההיתר בעת הגשת הבקשה לחידוש ההיתר אינם סותרים את החוק או תקנות על פיו, לרבות הוראותיה של כל תכנית החלה על המקום; חל שינוי בבעלות הנכס, יוצא ההיתר המחודש, על פי בקשת בעל ההיתר או הבעל החדש של הנכס, על שם הבעל החדש של הנכס. 16

18 טפסים נדרשים לקבלת טופס 4 -אישור חיבור לתשתיות 2. אישור מהנדס אחראי שלד (20 א ממ"ד) - ראה טופס אישור מהנדס הבקשה 3. תצהיר אחראי ביצוע שלד הבניין טופס 10 תקנה 2 (ו))(חתימת מהנדס) 4. תצהיר של מתכנן השלד ) טופס 9 (תקנה 2 ה)-חתימת מהנדס 5. דיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה ) שהמבנה תואם להיתר הבניה) - ראה טופס אחראי ביקורת טופס ב' סעיף (ט) א. טופס בקשה לטופס 4 (טופס 3 תקנה 4) חתום ע"י המבקש ב. מפת מדידה בסיום בניה עדכנית וחתומה ע"י מודד מוסמך המאשרת כי המבנה לרבות הגידור תואמים להיתר ג. אישור מודד לתחילת בניה (תאריך מדידה לאחר קבלת היתר בניה בלבד) - ראה טופס מודד ד. מינוי האחראי לביצוע הבניין -אישור קבלן + תעודת קבלן משולמת, חתומה ועדכנית (קבלן+מהנדס) ה. הודעה על תחילת עבודות הטפסים הבאים צריכים להיות חתומים בחותמת + חתימה ידנית ע"י עורך הבקשה (אדריכל, מהנדס): 1. אישור עורך הבקשה (אדריכל) - ראה טופס אישור עורך הבקשה 6. בקשה לתעודת גמר -טופס 4 (תקנה 21 ג') - ראה טופס עורך הבקשה (אדריכל) הסכם מעבדת בטונים יכלול את הבדיקות הבאות: 1. אישור מעבדה מוסמכת לטיח ממ"ד - ציפויים בממ"ד/ממ"ק 2. אישור מעבדה מוסמכת לאיטום ממ"ד/ממ"ק (אטימות ממ"ד) 3. בדיקת בטונים, יציקות: ריצפה, תיקרה וקירות ממ"ד 4. אישור מעבדה מוסמכת לבדיקות אינסטלציה ומערכות לפי התקנות (שרברבות, ביוב, נקזים ודלוחים, צנרת מים) 1. אישור פינוי פסולת בניין למתן טופס 4 (תברואן - ישראל מדר) ויש לצרף קבלה או אישור מהאתר 2. אישור חכ"ל בפרויקטים הנמצאים באחריות החברה הכלכלית 3. מחלקת גבייה - רוזה אישורים לאכלוס מבנים שאינם למגורים - תעשיה, מסחר, משרדים, מבני ציבור ומבנים חקלאיים: 1. אישור ביקורת כיבוי אש - גמר 2. אישור ביקורת פיקוד הערף - הג"א (למבנה שנדרש ובוצע מיגון) הנחיות לטופס 2: 1. אישור מודד בתחילת בנייה (ראה טופס מודד) 2. אישור קבלן החתום ע"י קבלן ומהנדס - יש לצרף תעודות עדכניות ומאושרות ולציין תאריך בצמוד לחתימה (ראה טופס קבלן ומהנדס) 3. יש להחתים מהנדס על גבי גרמושקה (תכנית). מהנדס החתום ע"ג התוכנית יחתום גם ע"ג טופס אישור הקבלן במקום המיועד לכך 17

19 נוהל פינוי פסולת הבנייה 1. מטרת הנוהל מטרת נוהל זה היא להתוות כללים להסדרת ואכיפת הפניית פסולת בניין לאתרי סילוק פסולת באתר מקומי, בהתאם להנחיות חוק התכנון והבנייה. 2. כללי א. הנוהל מתייחס רק לעבודות בגינן נדרש לקבל מהרשות המקומית היתר בנייה או לשימוש במקרקעין. ב. נוהל זה יובא לידיעת כל מבקש היתר. חוקים ותקנות א. חוק שמירת הנקיון התשמ"ד 1984 מגדיר את עבירת השלכת פסולת בניין כעבירה שהעונש בגינה הוא שנת מאסר 3. עיקרי הנוהל לאכיפת פינוי פסולת בניין לאתר המועצה המוסדר א. ב. ג. כל מבקש היתר בנייה יצהיר בטופס המצורף על אתר מוסדר לטיפול בפסולת בניין, המבקש יעביר טופס הצהרה על נפחי פסולת הבנייה, אותו יהיה ניתן לקבל במשרדי הוועדה. היזם יצרף את תכנית הבנייה לצורך חישוב כמות הפסולת. דרישת כמות הפסולת לסילוק בהיתרי הבנייה יתחלקו לקבוצות ייחוס על פי ייעוד הבנייה כדלקמן: קבוצת ייחוס הערכת כמות פסולת המיוצרת ביחידה של 100 מ"ר בינוי מעבר מיחידת משקל ליחידת נפח 1 טון = 0.8 מ"ק בנייה רגילה למגורים בנייה טרומית למגורים בנייה ציבורית ומשרדים מסחר ותעשייה מרתפים הריסה לפחות 10 טון לפחות 6 טון לפחות 10 טון לפחות 6 טון לפחות 3 טון לפחות 50 טון ל 100 מ"ר מבנה הרוס לפחות 8 מ"ק לפחות 4.8 מ"ק לפחות 8 מ"ק לפחות 4.8 מ"ק לפחות 2.4 מ"ק לפחות 40 מ"ק באחריות בעל ההיתר לוודא פינוי הפסולת לאתר הפסולת, והצגת אישור מקורי מאתר הפינוי בפני הוועדה. (טופס חישוב פסולת- ראה טופס 8) 18

20 נוהל בקשה לעבודה מצומצמת עבודה מצומצמת היא בניה במבנה קיים או ליד מבנה קיים של אחת או יותר מהתוספות המפורטות בחוק, ללא שינוי אלמנטים מבניים של שלד המבנה הקיים, או פגיעה במערכות המבנה ובטיחותו. אלו הן פעולות בניה "קטנות", אשר אינן מהוות תוספת שטח למבנה הקיים. להלן רשימת פעולות בניה הנכללות תחת ההגדרה של עבודה מצומצמת: 1. התקנת תורן לאנטנת טלוויזיה או רדיו- כאשר המדובר באנטנות סטנדרטיות הדורשות הצגת חישוב סטטי ואחריות מהנדס ליציבותן; 2. התקנת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת- כאשר המדובר במתקן חריג בגודלו הטעון אמצעי בטיחות הנדסיים; 3. הצבת דוד שמש; 4. סגירת מרפסת בתריסים- אין הכוונה לסגירת מרפסת בקיר קשיח מבלוקים וכד', אלא לסגירה "קלה". *סגירת מרפסת והפיכתה לחדר מצריכה הגשת בקשה רגילה להיתר; 5. התקנת מיתקן הסקה בדירה כהגדרתו בתקנות הבניה- המדובר בתנור הסקה דירתי, ארובה, צנרת ומתקן לדלק נוזלי לתנור הסקה דירתי; 6. התקנת מיתקן גז במכל נייח; 7. בניית גדר שצדה הגבוה ביותר אינו עולה על 1.50 מטר; 8. התקנת מצללה (פרגולה)- התקנה מגדירה פרגולה כמבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו; 9. התקנת סוכך עונתי- הכוונה למתקן העשוי חומרים קלים, המגן על היושבים במסעדה או בית קפה בתקופת החורף; 10. ביצוע שיפור הנגישות לבניין ובתוכו- הכוונה להתאמה של דרכי גישה, הכשרת משטח חניה, התקנת מדרגות, הקמת כבש גישה, התקנת מעלון והתאמת מעברים לאנשים בעלי מוגבלויות; 11. בניית מתקנים לפינוי אשפה- המדובר במבנים של ממש הטעונים היתר; 12. התקנת מערכת טיהור אויר או מיזוג אויר. 13. פרוק אסבסט ממבנים קיימים 14. התקנת מתקן פוטו וולטאי 15.קירוי חניה 16.הצבת מחסן מוכן חשוב לציין כי ביצוע שינויים פנימיים כדוגמת עיצוב פנים, שיפוץ פנים וכד', שאינם יוצרים שינוי במערכות המבנה ולא משנים את החזיתות המבנה יכולים להיכלל ברשימה לעיל, כל עוד אינם עומדים בסתירה לתקנות התכנון והבניה ושאינם דורשים מעורבות מהנדס. פיצול יחידת מגורים לשתיים או שלוש יחידות למרות שהיא בגדר שינוי פנימי היא עדיין מחייבת היתר בניה של ממש. מהנדס הועדה המקומית לתכנון ולבניה רשאי לתת פטור לעבודה מצומצמת מהרשימה לעיל מטעמים מיוחדים, לאחר ששוכנע כי אין במתן הפטור כדי לפגוע בבטיחות, בביטחון או בבריאות משתמשי הבניין והציבור. 19

21 תהליך קבלת היתר בניה בעבודה מצומצמת: מומלץ לכל מגיש בקשה להיתר בניה לקבל מידע תכנוני בכתב לגבי אפשרויות וזכויות הבניה במגרש / נכס בכל מקרה של התקנת מתקן לדלק נוזלי /ארובה יש להמציא אישור שירותי כבאות אש. לצורך פתיחת בקשה להיתר, יגיש המבקש את המסמכים הבאים: 1. טופס בקשה להיתר בניה לעבודה מצומצמת 2. הוכחת בעלות. 3. הסכמת שכנים. 4. תרשים סביבה. 5. תכניות מצולמות של ההיתר המקורי ועל גביהן משורטטת הבקשה להיתר. התוכניות יכללו: תכניות הקומה, פיתוח שטח, חתכים וחזיתות בהתאם לנדרש. הבקשה תוגש לוועדה בשלושה העתקים 6. לכל עותק יצורף תשריט 6. צילום של חזיתות המבנה מהתכנית המקורית, עליהן יצוין מיקום: גדר קלה / שער מיכל סולר / ארובה / בלוני גז / מזגן. בדיקת הבקשה ברשות הרישוי זהה לבקשה רגילה הנחיות להגשת בקשה להיתר לעבודה מצומצמת-מתקנים פוטו וולטאים על פי תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשס''ג 2003 ניתן להגיש בקשה להיתר לעבודה מצומצמת במגוון של מקרים מוגדרים. בתאריך בקובץ התקנות 6754 פורסם תיקון המאפשר הגשת בקשה למתקן פוטו-וולטאי כבקשה מצומצמת. מתקן פוטו וולטאי מערכת לייצור חשמל לצריכה עצמית והזרמת עודפים לרשת החשמל, הממירה ישירות אנרגיה סולרית לאנרגיה חשמלית. תנאי לקבל היתר להתקנת פוטו וולטאים הינו המצאת היתר בניה למבנה המבוקש להצבת המתקן. א. יש להגיש בקשה להיתר לעבודה מצומצמת ב. הבקשה תהיה ערוכה בטופס (טופס 10) על פי תקנות התכנון והבניה, כאמור, ויהיו מצורפים לה: 1) תכנית מדידה למבנה\למגרש. 2) תשריט בקנה מידה של 1:100, הכולל תכנית גג, חזיתות וחישובים סטטיים מאושר על ידי מהנדס קונסטרוקטור. 3) אישור מהנדס חשמל. 4) אישור ועד האגודה 5) חוות דעת היחידה לאיכות הסביבה. 6) חוזה חכירה /נסח טאבו מעודכן ג. תנאי למתן היתר- בגג משופע המתקן יהא מונח בצמוד לגג ככל הניתן בכיוון שיפוע הגג ובגג שטוח המתקן לא יבלוט ממעקה הגג. ד. היתר יינתן בתנאי שלא יהיה בו שינוי של אלמנטים של שלד הבניין או חשש לפגיעה בבטיחות המבנה. פוטו וולטאי- לא יראו את שטחם של הקולטים הפוטו-וולטאיים או את שטחן של המראות התרמו-סולאריות כשטח מקורה, בהתקיים אחד מן המקרים האלה: (1) גובה החלק התחתון של הקולטים אינו עולה על 1.5 מטרים וגובה החלק התחתון של המראות אינו עולה על 2 מטרים מגובה פני הקרקע או מגובה פני גגג המבנה שהוקם כדין, לפי העניין; (2) (3) כדין; הקולטים או המראות מותקנים על גבי עוקבים; הקולטים מותקנים על גבי מאגר או בריכת דגים או על דופנם ובלבד שהמאגר או בריכת הדגים הוקמו (4) הקולטים או המראות מותקנים ברצף היוצר מישור אחד על גבי קונסטרוקציה אחת, אם גובה חלקם התחתון אינו עולה על 1.5 מטרים מגובה פני הקרקע או מגובה פני גג מבנה שהוקם כדין וגובה חלקם העליון אינו עולה על 4 מטרים מגובה פני הקרקע או מגובה פני גג מבנה שהוקם כדין. 20

22 נוהל הגשת בקשה לפרגולה תנאי לקבל היתר להקמת פרגולה הינו המצאת היתר בניה למבנה הקיים לו מבוקשת התוספת. פרגולה- פרגולה מוגדרת בחוק ובתקנות התכנון והבניה כ-מצללה, קרי משטח שמספק צל בלבד ואינו אטום לגשם. לפיכך כיסוי אופקי אטום של הפרגולה יהווה סטיה ניכרת מהתכנית. ההיתר הניתן לבניית פרגולה הוא בתנאים הבאים: בניית פרגולה אפשרית רק בחצר או על גג (ולא במרפסת זיזית) והיא טעונה היתר בניה. הפרגולה היא מבנה ללא קירות שתקרתו היא משטח הצללה הנסמך על עמודים. אין לבנות פרגולות משופעות (כדי למנוע כיסוי אטום של הפרגולה והשיפוע יאפשר ניקוז הגג). המרווחים הפתוחים בין הקורות האטומות של הפרגולה יהיו מחולקים באופן שווה ויהוו לפחות 40% משטח ההצללה. פרגולה בחצר: ניתן לחרוג מקו בנין צידי או אחורי עד 40% (למשל, אם קו הבניין מוגדר במרחק של 3 מ' מקו המגרש ניתן לחרוג עד 1.2 מ' מקו הבנין לעבר קו המגרש). שטח הפרגולה לא יעלה על 1/5 משטח חצר בית המגורים או עד 15 מ"ר (לפי הגדול מבניהם) ובלבד ששטח המצללה לא יעלה על 50 מטרים רבועים. חריגה מעבר כך תחושב כשטח עיקרי. הפרגולה יכולה להיבנות רק מחומרים קלים כגון: עץ ומתכת וכדו'. דרישות לבקשה להיתר 1.תיק מידע- יש להגיש מפה טופוגרפית חתומה ע"י מודד מוסמך ומעודכנת ל- 6 חודשים לאישור. 2.נסח טאבו מרוכז ומעודכן ל- 6 חודשים הקודמים להגשת הבקשה. 3.תכניות הגשה ממוחשבות בשני עותקים, מפורטות וצבועות הכוללות דף ראשון ובו מופיעים כל הפרטים כפי שנדרש בחוק. התכניות תהיינה חתומות ע"י המבקש, בעלי הקרקע לפי הרשום בנסח בעלות, עורך הבקשה והמהנדס. לתכנית ההגשה יצורף תצלום היתר הבניה לבנה לו מתוכננת הצמדת הפרגולה לתכנית הבקשה יצורף טופס בקשה להיתר לעבודה מצומצמת בהתאם לתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשס''ג אישור מהנדס על יציבות מבנה (ראה טופס 9) פרגולה על הגג: שטח הפרגולה לא יעלה על 1/3 משטח הגג או על פני שטח של 10 מ"ר (לפי הגדול יותר). חריגה מעבר כך תחושב כשטח עיקרי. בפרגולה על הגג, יש להתרחק מהיקף מעקה הגג מרחק הקבוע בתקנות בוועדה המקומית. הפרגולה יכולה להיבנות גם מבטון (יש לבדוק בכל רשות מקומית o o o o o o דרישות לבקשה להיתר 1.דפי מידע תכנוניים בכתב במחלקת תכנון עיר, אצל רום בחדר 17, בזמן קבלת קהל בלבד! 2.נסח טאבו מרוכז ומעודכן ל- 6 חודשים הקודמים להגשת הבקשה. 3.שני עותקים של תכניות הגשה ממוחשבות, מפורטות וצבועות הכוללות דף ראשון ובו מופיעים כל הפרטים כפי שנדרש בחוק. התכניות תהיינה חתומות ע"י המבקש, בעלי הקרקע לפי הרשום בנסח בעלות, עורך הבקשה והמהנדס. 4. על מנת להגיש את הבקשה יש לתאם מראש פגישה אצל בודקי תכניות אזוריים במחלקת רישוי בניה 21

23 טופס 1 תאריך קבלת הבקשה למידע: (למילוי משרדי) מידע בהתאם לסעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה (מידע כללי) 1.תיאור הקרקע רחוב: מס' בית: יישוב: גוש/ים: חלקה/ות: מגרש: 2.פרטי המבקש שם המבקש: אדריכל/מהנדס/אחר: כתובת למשלוח: טל': כתובת תאריך חתימת המבקש מידע לפי תקנות 2 ו- 3 לתוספת לתקנות התכנון והבניה (מידע נדרש להיתר),תשנ"ב סוג העבודה או השימוש המוצעים בניה חדשה תוספת למבנה קיים שיפוץ מבנה קיים הריסה שימוש חורג עבודה מצומצמת פיתוח שטח הקמת בריכה תוספת בניה למבנה קיים(כולל גג) חידוש מידע(תאריך מידע אחרון ) 4.פרטי העבודה או השימוש המוצעים (לגבי הסוג שצוין לעיל): אחר(פרט) 5.תיאור מבנה הקיים(במקרה של תוספת בניה) א. מס' קומות (כולל קומת קרקע): ב. היקף בניה (שטחים עיקריים)במ"ר: ג. במקרהשלבניןלמגורים-מס' יח"דקיים: ד. האםהבניההמבוקשתקיימתבפועל: כן/לא (מחקאתהמיותר) ה. פרטים נוספים: 6.נספחים לבקשה מפה מצבית/טופוגרפית (יש להגיש בקשר לבניה חדשה או תוספת בניה עם התייחסות למפלס הקרקע או בהתאם להנחיות מהנדס הועדה) תאריך בקשה לקבלת מידע חתימת המבקש 22

24 דוגמא ל נסח טאבו המופק דרך האינטרנט טופס 2 23

25 הנחיות להכנת מפה מצבית טופוגרפית טופס 3 מפה מצבית א.מפהמצביתתיערךבקנהמידה 1:250 ותבססעלמדידותשנערכובמהלךששתהחודשיםשקדמו לתאריךהגשתהבקשהותהיהערוכהוחתומהעלידי מודדמוסמך. ב. במפההמצביתיצוינוביןהשאר. 1.שטחהמכסוגבולותיולפיהרישוםבספרי המקרקעיןלפיחוקהמקרקעיןתשכ"ט הדרכיםהגובלותעםהנכס, ביןאםהןקיימותוביןאםהןמוצעות, מפלסיהן, ציון "רוזטות". 3.קוויהבנייןבהתאםלתב"ע. 4.קווירחוב. 5.כלבנייןהנמצאבמרחק מטריםמגבולותהנכס. 6.כלבניין, גדר, אבןשפה, עמודחשמל, עמודטלפון, עץ, שוחה (ישלצייןעומקשוחהבגובהאבסולוטי) וכלעצם הנמצאבנכסאובדרכיםוגבולות, וכןהמרחקיםביןהעצמיםהאמוריםכוללמיקוםחיבורמיםקיים. 7.גבולותהחלקותהנמצאותמעבר לדרכיםהגובלותעםהנכסוקוויהבנייןשלהן. 8.חץהצפון המפההמצביתתכלולמפתהסביבהערוכהבקנהמידה 1:1250 ע"פתכניתהמפורטתהחלהעלהמקוםובהיצוינו ביןהשאר: -רשתהקורדינטות - הדרכיםהציבוריותשבסביבתהנכס. - רישוםעלפיאלותכניותבוצעההמדידה. 10.ישלהגיששניעותקיםשלמפתהמדידהוכןעותקC.D בקבצי.DWG מפה טופוגרפית תקנה 13 א. חובה להגישמפהטופוגרפיתבקרקעבעלתשיפועהעולהעל 10%. ב. המפהתיערךבקנהמידה 1:250. ג. בנוסףלמצויןבמפההמצביתיצוינובמפההטופוגרפיתגם: 1.קווירמהבהפרשיגובהשלחצימטראוהפרשאחרבהסכמתהמהנדס. 2.תעלותושוחותניקוזהנמצאותבנכס, בדרכיםהגובלותאובסמוךלהן. 3.מפלסיהרצפותשלכל הבנייניםהקיימיםבנכסוהנמצאיםבמרחקשל מטריםמגבולותהנכס. 4.מפלסיהרצפההנמוכהביותרבבנייןהמוצע. מפלסיהרצפההנמוכהביותרבבנייןהמוצע. 5.כלהשוחות, אשרנמצאותבתוךהמגרש, בכבישאובדרךחיצונית אשרגובלותעםהמגרשישלצייןאתעומקן האבסולוטי כמוכןישלצייןמיקוםחיבורמיםקיים. 24

26 טופס 4 הצהרת מתכנן שלד- חישובים סטטיים לכבוד: מועצה מקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון אגף רישוי ופיקוח פרטי הבניה: חלקה גוש מס' תיק בנין מען אתר הבניה סוג האתר הצהרת מתכנן השלד: פרטי המהנדס המתכנן: שם פרטי שם משפחה מס' זהות המען מספר הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים טל' בעבודה טל' בבית אני הח''מ, מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס) תשכ''א 1960, מגיש במצורף חישובים סטטיים למבנה נשוא בקשה להיתר בגוש... חלקה... שנערכו ונחתמו ע''י, להלן ''החישובים הסטטיים''. אני מקבל עלי את האחריות שהחישובים הסטטיים נערכו לפי הכללים, התקנים והרמה המקצועית הנהוגים בעת חתימת טופס זה, וכי קוימו הוראות החוק הנוגעות לעניין זה. אני מאשר כי בעריכת החישובים הסטטיים נלקחו בחשבון התקנים הישראליים החלים על בניה לרבות ת.י 413 (רעידת אדמה), ותקן 940 הדן בביסוס בניינים. החישובים הסטטיים נערכו על בסיס סוגי הבטון המתאימים, ואלה יצוינו בכל תכניות הביצוע. אני מתחייב להגיש לכם לפני התחלת הביצוע של השלד את המסמכים הבאים: חישובים סטטיים מעודכנים, מלווים בתוכניות קונסטרוקציה עקרוניות המשקפות את שלד המבנה בתוספת עדכון החישובים אם יהיה צורך בכך. תכנון עיגון האבן בבנייה או בחיפוי, מבוסס על חישובים סטטיים מפרט תכני מיוחד לביצוע שלד המבנה. אם מסיבות בלתי צפויות מראש יתגלה צורך בשינוי מהותי בחישובים הסטטיים ו\או בתוכניות הקונסטרוקציה, אגיש חישובים סטטיים מתוקנים ו\או תכניות קונסטרוקציה מתוקנות מיד עם גילוי הצורך כאמור. 25

27 אני מתחייב לבצע את הפיקוח העליון ולדווח עליו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (פיקוח עליון על בנייה) התוכנית תכלול לפחות בדיקה של יסודות, קורות קשר, מקלטים ותקרה טיפוסית, וכן אלמנטים אחרים שלדעתי יש חשיבות לבקרם בעת הביצוע. אם נשוא הבקשה להיתר הוא הוספה לבניין קיים, אני מצהיר כי בדקתי את הבניין הקיים ואני אחראי ליציבותו וליציבות הבניין הכולל בעת בניית התוספת ולאחריה. אני מתחייב לתן הנחיות מתאימות באתר הבניה הנ''ל כדי למנוע סכנה לאדם ולרכוש עקב עבודות חפירה ו\או בניה ו\או הקמת קיר תמך או קירות תמך ו\או הריסה. באם תתגלה סכנה לאדם או רכוש כאמור כתוצאה מהעבודות הנ''ל אפעל להכנת תכניות ולמתן הוראות הדרושות להסרתה. ובמידת הצורך אפעל כאמור בהתאם לדרישות מהנדס המתכנן והעירייה להסרת הסכנה. אני מצהיר(ה) כי יש לי הכישורים המקצועיים והכשירות החוקית לעריכת החישובים הסטטיים ולמילוי הצהרה זו, וכי בדקתי את כל המסמכים הנוגעים לבקשת ההיתר, לרבות כל התוכניות המתייחסות לבקשה, וידוע לי כי אם הצהרה זו אינה נכונה, הרי היא תיחשב כמסירת ידיעה שהיא כוזבת או מטעה בפרט חשוב, כמשמעותה בסעיף 214 לחוק התכנון והבנייה תשכ''ה 1965 ואהיה צפוי(ה) לעונשים הקבועים בחוק. אני מתחייב בזאת שתוכניות הקונסטרוקציה של המבנה תישמרנה אצלי בתום הבנייה לתקופה של לא פחות מ 10 שנים. שום דבר האמור לעיל אינו בא למעט או לפגוע בכל חובה חוקית המוטלת עלי(נו) אלא להוסיף עליה חתימה תאריך 26

28 תצהיר של אחראי לביצוע שלד (תקנה 20 א')-מהנדס טופס 5 ת.ז. אני, החתום (ה) מטה שם פרטי ומשפחה הגר ) ה ( ב מס' טלפון כתובת האחראי לביצוע השלד במגרש של הבניין הנבנה ביישוב: גוש: חלקה: מגרש: תיק בניין: מספר בקשה: תאריך היתר: שם המבקש: מהות הבקשה: מצהיר (ה) בזה לאמור :.1 בדקתי את ביצוע העבודות של המקלט /ממ"ד שבבניין הנזכר לעיל ) ולהלן המקלט ), והנני מצהיר כי עבודות זיון הרצפה, הקירות והתקרה של המקלט, עוביים, יציקת הבטון בהם, פריטי מסגרות ביוב, מים, חשמל וכיוצא באלה המחויבים להיות יצוקים בהם, וכן איטום הרצפה והקירות של המקלט, נעשו כל דין החל על הקמת מקלט ובהתאם להיתר הבנייה. תצהיר זה ניתן בהתאם לתקנות התכנון והבניה ) בקשה להיתר, תנאיו ואגרות ( התש"ל אני נותן / ת תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונש/ים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן. ולראיה באתי על החתום חתימת המצהיר/ ה - מהנדס.2.3 אני החתום מטה מאשר בזה שם ותואר כי ביום התייצב / ה בפני הא'/ הגב' שהזדהה / תה בפני בת"ז מס' המוכר/ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו / ה שעליו /ה להצהיר את האמת וכי יהיה / תהיה צפוי / ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ תעשה כן אישר / ה נכונות הצהרתו / ה דלעיל וחתם / ה עליה תאריך חתימת הרשות המאשרת 27

29 תצהיר של מתכנן השלד (מהנדס) טופס 9 תקנה 2 ה) טופס 6 פרטי מתכנן שלד הבניין : אני החתום מטה ת"ז מס' רישיון כתובת מיקום הנכס אליו מבוקש האישור: מס' מגרש פרטי הבקשה : מהות הבקשה ישוב גוש חלקה היתר בניה מס' מצהיר בזה לאמור: אני האחראי לביצוע שלד הבניין הנזכר לעיל והנני מצהיר כי התכנון נעשה עפ" כל דין החל על תכנון השלד, בהתאם לתוכניות שערך מתכנן שלד הבניין, וכמפורט להלן: א.העומסים האופיניים בבניין חושבו על פי התקן הישראלי, ת"י 412 ב. עומסי הרוח חושבו על פי תקן ישראלי, ת"י 414. ג. תכן עמדות המבנה ברעידות אדמה נעשה עפ"י תקן ישראלי ת"י 413 ד. הקרקע שבה הוקם הבניין נבדק והביסוס תוכנן על פי התקן הישראלי, ת"י 940. ה. שלד מבטון מזויין הוקם עפ"י תקן ישראלי ת"י 466 על חלקיו. ו. שלד מפלדה הוקם עפ"י תקן ישראלי, ת"י 1225 חלק 1. ז. גשרים לכלי רכב,להולכי רגל ולרכבות הוקמו עפ"י תקן ישראלי ח.סיכוך גגות קלים נעשה עפ"י תקן ישראלי ט. כל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד הבניין מתאימים לדרישות התקנים הישראלים המתאימים והינם בהתאם להוראות חלק ה' בתוספת השניה לתקנות הבניה. י. כל בדיקות שלד הבניין ומרכיביו בוצעו על פי תקנים ישראליים המתאימים ובהתאם להוראות חלק ה' בתוספת השניה לתקנות הבניה. יא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל תקרת צלעות מבטון הוקמה עם זיון לגזירה כמתחייב. בתקן הישראלי 466: חישוקים מעוגנים באופן נאות החובקים את מוטות הזיון האופקיים התחתונים והעליונים של הצלע, או לחלופין במקרה של רשתות מרותכות בוצע עוגן באופן נאות כנדרש כך שהמוטות הרוחביים האופקיים הקיצוניים של הרשת, מצויים מתחת לזיון האופקי התחתון של הצלע ומעל לזיון האופקי העליון של הצלע, או לחילופין שילוב של החישוקים האמורים עם מוטות זיון משופעים לגזירה. בכל מקרה גופי המילוי של תקרת הצלעות תוכננו יציבים כנדרש בתקן ישראלי, ת"י תכננתי את השלד בהתאם לשיטת הבניה התואמת את הוראות כל דין, לרבות פרט 5.03 בתוספת השנייה לתקנות הבניה. 3. תכנון השלד נעשה באופן שיובטח כי הבניין הקיים יוכל לשאת את העומסים של התוספת לבנין. 4. תצהיר זה ניתן בהתאם לתקנות התכנון והבניה ) הצהרת מתכנן שלד ואחראי לביצוע) (הוראות שעה) התשס"ג אני נותן תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כך. ולראיה באתי על החתום: תאריך: 28

30 תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין (מהנדס) טופס 10 תקנה 2 ו) טופס 7 1. פרטי האחראי לביצוע שלד הבניין : אני החתום מטה ת"ז מס' רישיון הנדסאי/מהנדס שם משפחה ופרטי הגר(ה) ב - כתובת אחראי לביצוע שלד הבניין הנבנה במקרקעין: כתובת: ישוב גוש: חלקה: מגרש: תיק בניין: מספר בקשה: תאריך היתר: שם המבקש: מהות הבקשה: מצהיר בזה כדלקמן: מצהיר בזה לאמור: 1. אני אחראי לביצוע שלד הבנין הנזכר לעיל ואני מצהיר כי השלד בוצע על פי כל דין החל על ביצוע השלד, בהתאם להיתר הבניה ולרבות בהתאם להוראות העוסקות בשלד הבנין בחלק ה' בתוספת השניה, בהתאם לתכניות שערך מתכנן שלד הבנין, וכמפורט להלן: (א) הקרקע נבדקה והביסוס בוצע על פי תכנונו של מתכנן השלד; (ב) שלד מבטון מזוין הוקם על פי הוראות הביצוע בתקן ישראלי, ת"י 466 על חלקיו; ועל פי תקן ישראלי, ת"י 904 לענין טפסות ות"י 1139 לענין פיגומים; (ג) כל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד הבנין מתאימים לדרישות התקנים המתאימים והם בהתאם להוראות חלק ה' בתוספת השניה; (ד) כל בדיקות שלד הבנין ומרכיביו בוצעו על פי התקנים המתאימים ובהתאם להוראות התוספת השנייה; תוצאות הבדיקות הועברו למתכנן השלד ובוצעו תיקונים על פי הנחיותיו, ככל שניתנו; (ה) בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא ביצעתי כל תקרת צלעות שלא בהתאם להוראות הביצוע בתקן ישראלי, ת"י 466 חלק הקמת השלד נעשתה בהתאם לשיטת הבניה התואמת את הוראות כל דין, לרבות פרט 5.03 בתוספת השניה. 3. במקרה של תוספת לבנין קיים? ביצעתי את השלד באופן שיובטח כי הבנין יוכל לשאת את העומסים שעשויים להיות מופעלים עליו בשל התוספת לבנין. ולראיה באתי על החתום תאריך חתימת המצהיר 29

31 טופס הצהרה על כמות פסולת בניין צפויה טופס 8 1. פרטי היזם/ מגיש הבקשה להיתר: שם פרטי ושם משפחה פרטי החברה כתובת מס' טלפון 2. פרטי הבקשהלהיתר בנייה: מס' תיק בקשה גוש חלקה מגרש כתובת האתר כמות הפסולת בניין צפוייה לשטח בנייה עיקרי: 3. ניתן לבחור את יחידת הפינוי, משקל או נפח כמות פסולת בניין (מ"ק) נפח כמות פסולת בניין (טון) משקל יחידות שטח במ"ר קבוצת ייחוס מ"ר בנייה רגילה למגורים מ"ר בנייה טרומית למגורים מ"ר בנייה ציבורית ומשרדים מ"ר מסחר ותעשייה מ"ר מרתפים מ"ר הריסה סה"כ מאשר בזאת כי חישוב נפח פסולת הבניין אני החתום מטה, בעל רשיון מהנדס/ אדריכל מס' 4. המפורט לעיל נעשה על ידי, בהתייחס לנוהל פינוי מוסדר של פסולת בניין באמצעות חוק התכנון והבנייה. שם פרטי ושם על משפחה מס' תעודת זהות מס' רשיון תאריך א. התחייבות המבקש לפינוי פסולת הבניין לאתר מורשה : חתימה וחותמת אני החתום מטה ת.ז./ח.פ. מתחייב בזאת לפנות את פסולת הבניין מהאתר המפורט לעיל לאתר הטמנה מורשה. כמו כן - ידוע לי כי אי עמידה בהתחייבות זו כמוה, כאי עמידהבתנאי היתר הבניה על כל המשתמע מכך, וכן ידוע לי כי מתן טופס 4 למבנה מותנה בהצגת אישור מאתר ההטמנה על פינוי הפסולת בהתאם לכמות הפסולת המוצהרת בטופס זה. תאריך חתימה+ חותמת שם פרטי ומשפחה/ חברה 30

32 הצהרת בעל ההיתר להצבת מכולה לפינוי פסולת בניין אני החת"מ: בעל ת.ז: הגר בכתובת: בעל היתר שמספרו: בגוש: מגרש/חלקה: כתובת הבניין: הנני מתחייב להציב בשטח המגרש או סמוך לו (במקום הקרוב ביותר לאתר הבניה) מכולה אשר תשמש לריכוז פסולת הבניין כתוצאה מעבודות הבנייה במגרש מס' כמו כן הנני מאשר בזאת שידוע לי כי על פי חוק התכנון והבניה לעניין קבלת ההיתר ותנאיו כי עליי לפנות את פסולת הבניין לאתר פסולת מורשה. תאריך חתימת בעל ההיתר 31

33 טופס 9 לכבוד הועדה המקומית לתכנון ובניה, חוף אשקלון מס' בקשה: מס' תיק: גוש: חלקה: מגרש: תאריך: הצהרת מהנדס ליציבות מבנה קיים בקשה מס' אני, הח"מ מס' זיהוי מהנדס / הנדסאי רשוי מס' כתובת טל' מצהיר בזאת כדלקמן: א. אני מסכים לקבל עלי את האחריות ליציבות המבנה שבדיעבד מבוקש לו היתר בניה זה, ואני מצהיר בזאת שאף שהתכנון והפיקוח לא נערכו על ידי ו' או מטעמי, וכן אין בידי/ יש בידי בדיקות מכון מוסמך לבטון ו/ או אחר, המבנה יציב ולא נשקפת סכנה ממנו ו/ או מחלקו למשתמשים בו ו/ או נמצאים בקרבתו. ב. אני מצהיר כי יש לי את הכישורים המקצועיים להגיש הצהרה זו, וכי בדקתי את המבנה כמיטב הכשרתי ונסיוני המקצועי שלאחריה הוגשה הצהרתי זו, ידוע לי כי אם הצהרה זו אינה נכונה הרי שהיא חשב במסירת ידיעה כוזבת או מטעה כמשמעותה בסעיף 214 לחוק, והנני צפוי לעונשים הקבועים לפי כל דין. ג. אני מסכים, כי אחריותי למבנה תחול היה וארצה להסיר אחריות, עד שימונה מהנדס/ הנדסאי אחר, ויחתום על הצהרה זו במקומי- ועד אז, תישאר אחריותי למבנה בתוקף. שם תאריך חתימה 32

34 מועד הגשת הבקשה:... תיק בנין מס':... אל: הוועדה המקומית \ רשות הרישוי המקומית לתכנון ולבניה... אני החתום מטה טופס 10 (לציין שם הוועדה\רשות הרישוי) (מען) (מס' זהות) (שם משפחה ושם פרטי) מבקש היתר לעבודה מצומצמת בבניין הנמצא ב... ברחוב... מס'... גוש... חלקה... בן... קומות, שבו מספר חדרי המדרגות הוא... ויש בו דירות \ משרדים \ יחידות... עם גג שטוח\משופע... תיאור העבודה המצומצמת: טופס בקשה להיתר לעבודה מצומצמת אני מצהיר כי הנתונים שמסרתי לעיל הם נכונים ומתחייב לבצע את העבודה המצומצמת לפי ההיתר שיינתן על סמך בקשה זו והתנאים שתתנה הוועדה המקומית \ רשות הרישוי המקומית תאריך שם חתימת המבקש שם וחתימת בעל הזכות מס רישיון פרטי עורך החישובים הסטטיים (במקרים שנדרש לכך): פקס טלפון מען שם כן מצורף תשריט בשלושה עותקים לפי תקנה 4(2) לא כן מצורפים פרטים נוספים לפי תקנה 4(3) עד (6) פרט. לא לסמן בעיגול ולהוסיף לפי הצורך. לסמן לפי העניין. 33

35 לשימוש הוועדה המקומית \ רשות הרישוי המקומית בלבד הבקשה... נתקבלה ביום... שולם פיקדון בסך של... שקלים חדשים, לפי קבלה מס'... מיום... הוועדה המקומית \ רשות הרישוי המקומית בישיבה מס'... מיום... מאשרת. דוחה. מאשרת בכפיפות לתנאים המפורטים בהיתר. קובעת לדיון מחדש ביום... הודעה בדבר האישור נשלחה ביום... אגרת בניה בסך של... שקלים חדשים שולמה לפי קבלת מס'... מיום... חלק ב'- היתר לעבודה מצומצמת היתר לעבודה מצומצמת מס'... אושר וניתן בזאת למבקש ביום... תנאי ההיתר: חתימת מהנדס הוועדה המקומית\ רשות הרישוי המקומית.... חתימה הועדה המקומית\ רשות הרישוי המקומית 34

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל שנפלה טעות במדריך זה, אין בכך משום יצירת מחויבות טל"ח.

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה רמת נגב תאריך: 20/07/2011 יח תמוז תשעא פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/ 1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: 201104 ביום א' תאריך 03/07/11 א' תמוז, תשע"א בשעה 17:00 השתתפו : חברים : ריפמן

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המק

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כה תמוז תשעג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע ד נכחו: - יור הוועדה המק פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 2013107 בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - מהנדסת העיר ויקי ברנגל

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F1E920E3F8E9F9E5FA20ECE8E5F4F EBECECE920EEE9E5ED D312D3131>

<4D F736F F D20E8E5F4F1E920E3F8E9F9E5FA20ECE8E5F4F EBECECE920EEE9E5ED D312D3131> טופס 1 בעל היתר בנייה אחראי לעריכת הביקורת באתר הבניה מס' תיק: שים לב לפי סעיף 16.00 1 חלק ט"ז לתוספת הבנייה תקנות תכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות התש"ל 1970). עליך להקפיד במילוי התנאים הבאים: 1.

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 טו באלול תשעה שעה 17:00 - יור הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 2015007 בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה רזיאל אחרק - חבר ועדה סיגל שיינמן יצאה לאחר התחלת הדיון

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

<

< פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי ישיבה מספר: 6002 ביום רביעי תאריך 6/0/0 ט"ו חשון, תשע "ו מס' דף: תאריך: /BB/Bx כ"ז חשון תשע"ו השתתפו: חברים : מר יגאל שמעון אדר' סרג'יו וולינסקי מוזמנים : אדר' יואב רוביסה גב'

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א/ א/ ירושלים, 5.5.2010 סימוכין: 7-31.0 מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר השמאי מאיר פרץ merepp@walla.com המבקשת בענין : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה השמאי אברהם כץ akatz@actcom.net.il המשיבה

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

מפרט מדידות - עיריית הוד השרון

מפרט מדידות - עיריית הוד השרון מפרט מדידות - עיריית הוד השרון נספח ז' א. דרישות למפה טופוגרפית / מצבית. ככלל יש למדוד ולערוך את המפה על פי הנחיית מנהל המרכז למיפוי ישראל שמספרה 9-4102 כמפורט להלן : הגדרות 1. הנחיות לעצים בוגרים חוק

קרא עוד

nevo.co.il

nevo.co.il הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בני שמעון הנחיות מרחביות לעניין תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( התשע"ד 2014 הוועדה המקומית בני שמעון אישרה בישיבתה מתאריך 4.9.2016 את התנאים הבאים, כפי שנקבע

קרא עוד

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשעו שעה 19:00 - יור ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201602 בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה מר שחר רובין - חברת ועדת המשנה

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כה אייר, תשעד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כט אייר תשעד שעה 18:00 - סגן וממ ראש המועצה, י תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' 2014002 בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!(, יתכנו שינויים והתאמות

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כג אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כז שבט תשעג שעה 08:15 - יור ועדת תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר 201302 בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים : - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC מס' דף : 1 משרד מהנדס העיר-ועדה המקומית לתכנון ולבניה "חיפה" תאריך: 24/06/2014 כ"ו סיון תשע"ד פרוטוקול ישיבת ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 ביום שני תאריך 02/06/14 ד' סיון, תשע "ד מס' דף : 2

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד