גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "גילוי דעת 51 - מהדורה doc"

תמליל

1 גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים ביעדיהם, בהדגשיהם, בדרך הצגתם ובמידע המופק מהם. הדוח על תזרימי המזומנים מספק מידע על תקבולי המזומנים ותשלומי המזומנים במשך התקופה, שאליה הוא מתייחס - מידע שלא ניתן לקבלו מהדוח על השינויים במצב הכספי המידע על תזרימי המזומנים נועד לסייע למשקיעים, לנושים ולאחרים להעריך את יכולת העסק להפיק בעתיד תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת, את יכולתו לפרוע את התחייבויותיו ולשלם דיבידנד, את יכולתו לממן השקעות ואת הזדקקותו למימון חיצוני. 1.4 חשיבות המידע על תזרימי המזומנים הביאה למסקנה, שיש להנהיג דוח על תזרימי המזומנים במקום דוח על השינויים במצב הכספי כדי לשקף את תזרימי המזומנים שנתקבלו (*) (**) אושר על ידי הוועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי ועל ידי המועצה המקצועית המייעצת בהתאם להחלטות מהימים 7 ו- 13 בספטמבר 1989 ואושר לפירסום על ידי הוועד המרכזי בהחלטתו מיום 18 בספטמבר חל על דוחות כספיים לתקופות חשבון המסתיימות לאחר ה ולגבי דוחות כספיים, שחוק ניירות ערך חל עליהם - לתקופות המסתיימות ב ואילך. עם החלתו בטל ג"ד

2 ואת התשלומים שבוצעו במשך תקופת הדיווח. בדוח תיכלל הבחנה בתזרימים לפי סוגי פעילויות: פעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון. 2. ד י ו ן קיימות גישות שונות לאופן הכנתו ולקביעת תוכנו ומתכונתו של הדוח על תזרימי המזומנים. הלשכה שקלה גישות אלה, כמובא להלן, וקבעה את עמדתה לגביהן. 2.1 הגדרת מזומנים נהוג להשקיע עודפי מזומנים, שאינם דרושים באופן מידי, בהשקעות קצרות טווח ובעלות נזילות גבוהה, כגון פיקדונות בבנקים לטווח קצר, פיקדונות במוסדות כספיים אחרים לטווח קצר, מלוות קצרי מועד, איגרות חוב וניירות ערך סחירים אחרים, הלוואות בערבויות בנקאיות וכו'. לשם הערכת יכולתו של העסק להפיק בעתיד תזרימי מזומנים אין הבדל של ממש בין מזומנים בפועל ובין נכסים כספיים הניתנים בקלות למימוש למזומנים, באופן מידי וללא סיכון ממשי. לפיכך קובעת הלשכה, כי מזומנים יכללו גם שווי מזומנים. שווי מזומנים לעניין זה הם פיקדונות לזמן קצר שהופקדו לתקופה של עד שלושה חודשים בבנקים ומילוות ממשלתיים סחירים, שהתקופה עד למועד פדיונם בעת ההשקעה בהם לא עלתה על שלושה חודשים. השקעות לתקופות ארוכות יותר ונכסים כספיים אחרים לא ייכללו, הואיל והפיכתם למזומנים בדרך כלל מורכבת יותר או שהיא כרוכה בסיכונים. מאידך לא ייכללו מזומנים, שלגביהם קיימות מיגבלות בשימוש כגון מזומנים משועבדים בשיעבוד ספציפי או מזומנים שיועדו על ידי ההנהלה שלא לשימוש שוטף ולפיכך אינם מוצגים על-פי כללי ההצגה המקובלים בסעיף המזומנים במאזן. כמו-כן צריכה להיות זהות בין יתרות המזומנים (לתחילת התקופה ולסופה) בדוח זה ליתרות המזומנים במאזן. כדי להבליט את הקשר בין תנועת המזומנים בתקופת הדוח לבין יתרתם במאזן, יכלול הדוח פירוט של יתרת המזומנים ושווי מזומנים בתחילת תקופה, התנועה בהם במשך התקופה והיתרה בסוף התקופה. 82

3 הלשכה מודעת לכך שהגדרת שווי מזומנים היא מצומצמת, אולם לדעתה קביעה זו תואמת את תנאי שוק ההון בישראל, ואת מטרת הדוח, והיא ברורה וקלה ליישום. לאור האמור לעיל המונח "מזומנים" בגילוי דעת זה כולל מזומנים ושווי מזומנים, אלא אם צויין אחרת. 2.2 משיכות יתר בבנקים לעתים יש לעסקים, בעת ובעונה אחת, יתרות מזומנים ויתרות של משיכות יתר בבנקים. יש הטוענים שעל הדוח להתמקד בתנועת מזומנים נטו - תנועת מזומנים בניכוי משיכות יתר. אולם בתנאי שוק ההון בישראל משיכת יתר מהווה בדרך כלל חלק ממכלול האשראי, שמעמיד הבנק לרשות העסק, ואין הבדל של ממש בין משיכות יתר ובין אשראי בנקאי אחר לזמן קצר. לפיכך מאמצת הלשכה את הגישה, שהדוח יתמקד בתנועת המזומנים ללא קיזוז משיכות יתר. 2.3 הגישה הישירה והגישה העקיפה הדיווח על תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת יכול להיעשות בשיטה ישירה, כלומר ריכוז הסכומים, שנגבו מלקוחות עבור מכירות, ששולמו לספקים עבור קניות ולבנקים כריבית וכו', והצגת כל אחד מהם בנפרד. ניתן להגיע לסך-כל תזרימי המזומנים נטו מפעולות גם בשיטה עקיפה: סכום הרווח הנקי יתואם לתזרימי המזומנים מפעילות שוטפת על ידי תיאום פריטי הכנסות והוצאות שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים (כגון רווחים הנכללים על בסיס השווי המאזני, תיאום פחת והפחתות, תיאום השינויים בעתודות למסים ולפיצויים וכו') ועל ידי תיאום השינויים בסעיפי הרכוש וההתחייבויות המתייחסים לפעולות שוטפות (כגון תיאום שינויים ביתרות לקוחות, תיאום השינויים ביתרות ספקים וכו'). התוצאה תבטא את סכום תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת. דיווח בשיטה הישירה נותן לקוראי הדוח מידע רב יותר על תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת למקורותיה השונים. אולם דיווח בשיטה הישירה בדרך כלל אינו ישים בנקל העקיפה, ולפיכך מאמצת הלשכה את הדיווח בשיטת הגישה. אולם, כאשר הדבר אפשרי, ניתן לערוך את הדוח בגישה הישירה. במקרה כזה יש לכלול בדוח נספח, ובו פירוט 83

4 התאמת הרווח הנקי לפי דוח רווח והפסד לסכום שדווח עליו כתזרים מזומנים מפעילות שוטפת. 2.4 קיזוזים בדוח ככלל, כדי שהדוח יהיה משמעותי, אין לקזז בו תקבולי מזומנים מתשלומי מזומנים אף אם מקורם בעסקאות קשורות או דומות. אולם בפריטים, שבהם היקף הפעולות גדול והמחזור מהיר, מידע על תנועת המזומנים ברוטו אינו הכרחי להבנת תזרימי המזומנים של העסק או שתוספת המידע ממנו היא שולית. לפיכך קובעת הלשכה, כי ניתן להציג את תזרימי המזומנים בפעילויות שוטפות לזמן קצר (כגון אשראי לזמן קצר, משיכות יתר מבנקים, השקעות שוטפות בניירות ערך סחירים ( בסכום נטו בכל סעיף וסעיף. 2.5 אשראי ספקים, לקוחות ואשראי למימון רכוש קבוע מכירת מוצרים ושירותים שוטפים ללקוח בתשלומים או באשראי לזמן ארוך ניתן לראותה כפעולת השקעה. לפי גישה זו גבייה מהלקוח בתקופת הדיווח תיכלל בפעולות השקעה כגביית חוב לזמן ארוך. בדומה לכך ניתן לראות רכישת חומרים ושירותים מספק בתשלומים או באשראי לזמן ארוך כפעולת מימון (קבלת אשראי למימון הפעולות). לפי גישה זו תשלום לספק בתקופת הדיווח ייכלל בפעילות המימון כפרעון הלוואה טיפול זה אינו תואם את הגישה, שבמסגרת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת יש לכלול בדרך כלל זרימת מזומנים בגין כל פריט הנכלל ברווח הנקי מפעולות רגילות. לפיכך מאמצת הלשכה את הגישה, שתקבולים ותשלומים בגין מכירות שוטפות ללקוחות וקניות שוטפות מספקים באשראי לזמן ארוך ייכללו במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת בתקופת הדיווח, שבה נגבו בפועל או שולמו בפועל. לגבי אשראי ספקים לפעולות השקעה מאמצת הלשכה את העמדה, שסכומים, שישולמו סמוך למועד ביצוע העסקה, ייכללו בפעילות השקעה סכומים, שישולמו על חשבון אשראי ספקים שלא בסמוך למועד האמור, יוצגו בפעילות מימון. 84

5 ב( שונה הדבר כאשר מתקבלת הלוואה מצד שלישי, שאינו הספק, לצורכי מימון רכוש קבוע. במקרה זה יש להציג את מלוא ההלוואה כפעילות מימון, ואת ההשקעה ברכוש קבוע כפעילות השקעה. לעניין רכישת נכס קבוע בעיסקה של חכירה מימונית, לכאורה הטיפול צריך להיות דומה למימון באשראי ספקים, דהיינו, חכירת רכוש קבוע בעיסקה של חכירה מימונית תקבל ביטוי רק במועד תשלום דמי החכירה התקופתיים. אולם בתנאי שוק ההון בישראל עיסקת החכירה מהווה בדרך כלל קבלת אשראי למימון רכישת נכס (חברות האשראי קשורות ברובן לבנקים המסחריים או לגופים כספיים אחרים). לפיכך מאמצת הלשכה את הגישה, שרכישת נכס בחכירה מימונית תוצג כהשקעה מחד וכקבלת מימון מאידך, בדומה לקבלת הלוואה מצד שלישי. פירעון דמי החכירה התקופתיים יוצג בפעילות מימונית כפירעון הלוואה שנתקבלה שחיקת פריטים כספיים (1) 2.6 בדוחות המותאמים במלואם לשינויים בכוח הקנייה הכללי של המטבע על-פי גילוי דעת 36 יבוטא גם הדוח על תזרימי המזומנים בשקלים של תום תקופת הדיווח. עסק יכול לקבל הלוואה או להפקיד פיקדון הצמוד למדד או למטבע השונה מהמדד המשמש בסיס להתאמת הדוחות הכספיים (כגון גוף, המדווח על בסיס השינויים במדד המחירים לצרכן, מקבל הלוואה בדולרים). במקרה כזה ייווצרו בדרך כלל הפרשים בין הסכום, שנתקבל בשקלים של סוף תקופת הדיווח, ובין סכום ההלוואה (הפיקדון) בפועל לתום התקופה על-פי תנאי הצמדתה. הפרשים אלה אינם מבטאים זרימת מזומנים. לפיכך מקבלת הלשכה כעיקרון את הגישה, שיש לנטרל הפרשים אלה מסכום הרווח בהצגת תזרימי המזומנים מפעולות. אולם ניטרול הפרשים אלה בגין פריטים שוטפים, שתנועתם רבה, אינו מעשי כל עוד אין בעסק מערכת רישום שוטף ביחידת מדידה יציבה. לפיכך ינוטרלו הפרשים כאלה בגין פריטים כספיים לזמן קצר, רק אם אי-ניטרולם יגרום לעיוות משמעותי. (הפרשים אלה ( בתחילה מיום תוקן ע"י תקן חשבונאות (ת"ח) מס' 12 סעיף 21 (1) 85

6 א( ב( א( ( 2.7 ייקראו להלן "שחיקה" בין אם הם מבטאים עלייה ובין אם הם מבטאים ירידה). תרגום דוחות כספיים של יחידות מוחזקות אוטונומיות במדינות חוץ כדי לשקף את תזרימי המזומנים של יחידה אוטונומית במונחי יחידת המדידה של היחידה המדווחת, ראוי היה, שהסכומים במטבע חוץ הכלולים בדוח על תזרימי המזומנים של היחידה האוטונומית יתורגמו לשקלים לפי השער במועד המתייחס לכל תזרים, ולאחר מכן יותאמו על- פי עליית המדד מאותו מועד עד לסוף השנה, ויאוחדו עם תזרימי המזומנים האחרים של היחידה המדווחת. על אף האמור לעיל, בהתחשב בהוראות הבהרה 8 לגילוי דעת 36 ובקשיים בהתאמת הדוחות הכספיים לאינפלציה, הגיעה הלשכה למסקנה שעדיף שהדוח על תזרימי המזומנים ייערך על בסיס הסכומים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים של היחידה המדווחת. ההפרשים המתייחסים ליתרות הפתיחה של המזומנים ביחידה האוטונומית ולתנועות ההוניות במשך תקופת הדיווח בין היחידה האוטונומית והחברה המחזיקה ינוטרלו ויוצגו בנפרד בדוח על תזרימי המזומנים. 3. ה מ ל צ ו ת 3.1 דוח על תזרימי המזומנים דוחות כספיים יכללו דוח על תזרימי המזומנים בתקופת הדיווח, למעט מקרים, שדוח זה אינו מוסיף מידע משמעותי. הדוח על תזרימי המזומנים יתמקד בזרימת המזומנים של העסק ויבטא את השינויים שחלו במזומנים כתוצאה מהפעולות בתקופת הדיווח תוקן ע"י סעיף ( 21 לתקן חשבונאות (ת"ח) מס' 12 בתחילה מיום וסעיף 50 לתקן חשבונאות (ת"ח) מס' 13 בתחילה מיום ( 86

7 מזומנים לעניין זה יכללו מזומנים בשקלים ובמטבע חוץ, פקדונות למשיכה מידית ולזמן קצר (עד שלושה חודשים) בבנקים וכן מילוות קצרי מועד ואיגרות חוב ממשלתיות סחירות אחרות, שהתקופה עד למועד פדיונם בעת ההשקעה בהם לא עלתה על שלושה חודשים. הסעיף "מזומנים ושווי מזומנים" המוצג במאזן יהיה זהה - מבחינת מרכיביו - למזומנים לצורכי הדוח על תזרימי המזומנים מתכונת הדוח בדוח יוצגו תזרימי המזומנים בשלוש קבוצות, סיווג כדלקמן: (1) פעילות שוטפת; (2) פעילות השקעה; (3) פעילות מימון. לפי כן יוצגו בדוח יתרות המזומנים ושווי המזומנים לתחילת התקופה ולסופה. תשלומי מזומנים ותקבולי מזומנים המתייחסים לפעילות השקעה ומימון יוצגו בסכום ברוטו אולם ניתן להציג תזרימי מזומנים המתייחסים לפעילות לזמן קצר בסכום נטו בכל סעיף (כגון אשראי לזמן קצר, משיכות יתר מבנקים וניירות ערך סחירים). בדוחות הערוכים על-פי גילוי דעת 36 יבוטא גם הדוח על תזרימי המזומנים בשקלים של סוף תקופת הדיווח תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת (1) נערך הדוח בגישה העקיפה, תהיה נקודת המוצא לתזרימי המזומנים, שנבעו מפעילות שוטפת, הרווח הנקי (ההפסד) לפי דוח הרווח וההפסד לאחר שנכללו בו פריטים מיוחדים. סכומים, שנכללו בדוח הרווח וההפסד ואינם מבטאים תזרימי מזומנים, יתואמו מסכום הרווח הנקי ופירוטם יובא בנספח לדוח. 87

8 נערך הדוח בגישה הישירה, תובא בנספח לו התאמה בין הרווח הנקי (ההפסד) לבין סך תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת. תקבולים מלקוחות בגין מכירות של מוצרים או שירותים וכן תשלומים לספקים בגין רכישות של חומרים או שירותים - ובכללם תקבולים או תשלומים בגין מכירות וקניות באשראי לזמן ארוך - יוצגו במסגרת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת. (2) (3) תזרימי מזומנים מפעילות השקעה (1) בקבוצה זו יוצגו, בנפרד וללא קיזוז, תזרימי מזומנים, ששימשו לרכישת נכסים (רכוש קבוע והשקעות לזמן ארוך) ושנתקבלו ממימוש נכסים אלה. כן ייכללו בה תזרימי מזומנים ממתן הלוואות וגבייתן ומרכישת ניירות ערך (להוציא אותם שנכללו כשווי מזומנים) או השקעות אחרות ומכירתן. ניתן להציג פעולות רכישה או מתן הלוואות, שתקופת ההשקעה המקורית בהן היתה לזמן קצר (עד שנה) בסכום נטו. (2) כאמור בסעיף 3.3 להלן רכישת נכסים באשראי ספקים אינה מוצגת כתזרים. הסכומים שישולמו בסמוך למועד ביצוע העיסקה ייכללו כפעילות השקעה, ואילו סכומים שישולמו על חשבון האשראי שלא בסמוך למועד האמור, יוצגו כפעילות מימון. לעומת זאת עסקאות של חכירה מימונית יוצגו במסגרת פעילות השקעה מחד ובמסגרת פעילות מימון מאידך בעת ביצוע העסקה. (3) תקבול בגין מענק השקעה יוצג בנפרד. (4) רכישת חברות בנות שאוחדו לראשונה ומכירת השקעות בחברות בנות שאוחדו בעבר יוצגו בנפרד בסכום שאינו כולל את המזומנים למועד רכישתן או למועד מכירתן. בביאורים יובא פירוט של הנכסים וההתחייבויות של אותן חברות ליום הרכישה, או ליום המכירה, לפי העניין. 88

9 (5) מתזרימי המזומנים מפעילות השקעה תנוטרל שחיקת פריטים כספיים כאמור ב- 2.6 לעיל. אולם שחיקת פריטים כספיים לזמן קצר תנוטרל, רק אם אי-ניטרולה יגרום עיוות משמעותי תזרימי מזומנים מפעילות מימון (1) מסגרת קבוצה זו יוצגו בנפרד: הנפקת הון (תוך הצגה בנפרד של הנפקת הון למיעוט בחברות בנות שאוחדו); תשלום דיבידנד; הנפקת איגרות חוב; פדיון איגרות חוב; קבלת הלוואות לזמן ארוך ופירעונן. בדרך כלל אין לקזז בין פירעון הלוואות לבין קבלת הלוואות, אולם ניתן להציג את התנועה באשראי לזמן קצר, כאמור בסעיף 2.4 לעיל, בסכום נטו. כמו כן ינוכו הוצאות הנפקת הון ואיגרות חוב מהתמורה מההנפקה. (2) התחייבות שנוצרה בגין עיסקה של חכירה מימונית עם חברות חכירה, כאמור בסעיף 2.5, תוצג במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות מימון. (3) הטיפול בשחיקת פריטים כספיים יהיה כאמור בפסקה (5) לעיל. (4) לצורכי הדוח על תזרימי המזומנים אין להתחשב בהבחנה בין חלויות שוטפות לבין חלויות לזמן ארוך. דהיינו, הסכומים שיוצגו בדוח יבטאו את תזרימי המזומנים למעשה. (5) דיבידנד ששולם בפועל יוצג במסגרת פעילות מימון. דיבידנד, ששולם לבעלי מניות מיעוט בחברות בנות שאוחדו, יוצג בנפרד מסכום הדיבידנד, ששולם לבעלי המניות בחברה האם. פעילויות השקעה ומימון שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים במסגרת הדוח על תזרימי המזומנים לא יקבלו ביטוי פעילויות השקעה ומימון שאינן קשורות בתזרימי מזומנים כגון המרת התחייבויות להון, רכישת נכסים או השקעות תמורת הנפקת הון או התחייבות ישירה למוכר לפרעון לאחר תקופת הדיווח. אולם יינתן גילוי לגבי עיסקאות אלה וסכומיהן במסגרת נספח לדוח על תזרימי המזומנים

10 ב( ב( ב( הפרשים מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות במדינת חוץ ( 3.4 ההפרשים הנ"ל נוצרים בחברות מוחזקות, שפעילותן היא עצמאית-אוטונומית והם נזקפים במאזן החברה המחזיקה כסעיף נפרד במסגרת ההון העצמי. הואיל ועל-פי הבהרה 8 (סעיף 6) לגילוי דעת 36 יש לתרגם את כל סעיפי הדוחות הכספיים של היחידה המוחזקת, לרבות דוח רווח והפסד, לפי שיטת שערי הסגירה, נוצרים הפרשים המתייחסים ליתרות הפתיחה של הנכסים וההתחייבויות של החברה המוחזקת וכן מתנועות ההשקעה בין החברות במשך השנה. הפרשי התרגום המתייחסים למזומנים לתחילת השנה וכן לתנועות ההוניות, בין החברות, במשך השנה יוצגו בסכום נפרד בדוח על תזרימי המזומנים. 3.5 צדדים קשורים יינתן גילוי על תזרימי המזומנים מצדדים קשורים ולצדדים קשורים הנובעים מפעילות שלא במהלך העסקים הרגיל. 3.6 מהותיות הצגה, תיאום או גילוי על-פי גילוי דעת זה כפופים לכלל המקובל של מהותיות. מכאן נובע בין היתר שיש לקבץ מרכיבים לא-מהותיים בעלי אופי דומה במטרה להציג דוח תמציתי וענייני ככל האפשר. 4. ת ח ו ל ה גילוי דעת זה יחול על כל הדוחות הכספיים העיקריים (בכללם דוחות כספיים נומינליים, אם הם הדוחות הכספיים העיקריים ), למעט דוחות כספיים של תאגידים בנקאיים, חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות נאמנות שלגביהם החלת גילוי דעת זה תהיה כפופה לתיאום עם רשויות הפיקוח המתאימות. אין חובה לכלול דוח על תזרימי מזומנים כחלק מהדוחות הכספיים אם הדוח אינו מוסיף מידע בעל 4.1 תוקן ע"י סעיף ( 21 לתקן חשבונאות (ת"ח) מס' 12 בתחילה מיום וסעיף 51 לתקן חשבונאות מס' 13 בתחילה מיום ( 90

11 משמעות על המידע המצוי בחלקים האחרים בדוחות הכספיים (מאזן, דוח רווח והפסד וכו'). 4.2 גילוי דעת זה יחול על דוחות כספיים הנערכים לתקופות חשבון המסתיימות לאחר ה- 15 במארס עם זאת, מעודדת הלשכה את יישומו המוקדם. בהתאם לפניית רשות ניירות ערך, יש ליישם גילוי דעת זה לגבי דוחות כספיים, שחוק ניירות ערך חל עליהם, לתקופות המסתיימות ב- 31 בדצמבר 1989 ואילך. עם החלתו של גילוי דעת זה בטל גילוי דעת 13 בדבר הדוח על השינויים במצב הכספי. אין חובה לכלול נתוני השוואה בדוח על תזרימי המזומנים לתקופות שלפני תחילת יישומו של גילוי דעת זה. 91

12 ג( ב( ג( ( (*) דוגמה לדוח מאוחד על תזרימי המזומנים ח ב ר ה ת ע ש י י ת י ת דוח מאוחד על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה ביום מותאם לשקלים של חודש שנה קודמת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: רווח נקי (הפסד) התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת (א) מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת (ששימשו לפעילות שוטפת) תזרימי מזומנים מפעילות השקעה רכישת נכסים קבועים מענק השקעה רכישת חברות בנות שאוחדו לראשונה (ב) רכישת חברות מסונפות רכישת ניירות ערך סחירים והשקעות אחרות לזמן ארוך תמורה ממימוש נכסים קבועים תמורה ממימוש השקעות בחברות בנות שאוחדו בעבר (ג) תמורה ממימוש/מפדיון של ניירות ערך סחירים והשקעות אחרות לזמן ארוך (**) רכישת ניירות ערך לזמן קצר, נטו מתן הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך גביית חובות לזמן ארוך מתן הלוואות ואשראי אחר לזמן קצר, נטו מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה (שימשו לפעילות השקעה) תזרימי מזומנים מפעילות מימון הנפקת הון (לאחר ניכוי הוצאות ההנפקה) הנפקת הון למיעוט בחברות בנות שאוחדו דיבידנד ששולם דיבידנד למיעוט בחברות בנות שאוחדו הנפקת איגרות חוב (לאחר ניכוי הוצאות ההנפקה) פדיון איגרות חוב קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך אשראי לזמן קצר מבנקים, נטו מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון (שימשו לפעילות מימון) הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ביחידות מוחזקות אוטונומיות עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () (*) ( (**) הדוגמה נערכה בשיטה העקיפה והיא נועדה להקל על היישום. אין הדוגמה מהווה חלק מגילוי הדעת והיא אינה באה לגרוע מכל כלל שנקבע או להוסיף עליו. תוקן ע"י סעיף ( 21 לתקן חשבונאות (ת"ח) מס' 12 בתחילה מיום לאחר ניכוי התמורה שנתקבלה ממימוש ניירות ערך כאלה. 92

13 א( ב( ג( ח ב ר ה ת ע ש י י ת י ת דוח מאוחד על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה ביום מותאם לשקלים של חודש התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: חלק המיעוט ברווחי (בהפסדי) חברות בנות שאוחדו חלק הקבוצה ברווחים בלתי מחולקים של חברות מסונפות שנה קודמת () () ( () () () () () () () () פחת והפחתות מסים נדחים, נטו עליה בעודף העתודה לפיצויי פרישה על היעודה (*) (עלייה בעודף היעודה על העתודה) הפסדי (רווחי) הון הפסד (רווח) ממימוש השקעות בחברות בנות שחיקת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך שחיקת חובות לגבייה לזמן ארוך ירידת ערך (עליית ערך) מלוות חובה ממשלתיים ירידת ערך (עליית ערך) ניירות ערך סחירים שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: עלייה בלקוחות עלייה בחייבים אחרים ויתרות חובה עלייה במלאי עלייה בספקים עלייה בזכאים ויתרות זכות ( רכישת חברות בנות שאוחדו לראשונה () () () () () () () () () () () () נכסים והתחייבויות של החברות הבנות ליום הרכישה: הון חוזר (למעט מזומנים) נכסים קבועים התחייבויות לזמן ארוך זכויות המיעוט ליום הרכישה מוניטין שנוצר ברכישה תמורה ממכירת השקעות בחברות בנות שאוחדו בעבר נכסים והתחייבויות של החברות הבנות ליום המכירה: הון חוזר (למעט מזומנים) נכסים קבועים התחייבויות לזמן ארוך זכויות המיעוט ליום המכירה רווח הון ממכירת ההשקעות בחברות הבנות ( הפקדות ביעודה בעת קיום עודף יעודה על עתודה יכולות להוות פעילות השקעה. (*) 93

14 ד( ב( הדגמות הנוגעות ליישום גילוי דעת 51 (ד) בדבר דין וחשבון על תזרימי המזומנים מ ב ו א ההדגמות דלהלן נועדו להקל את היישום. אין ההדגמות מהוות חלק מגילוי הדעת ואינן באות לגרוע מכל כלל אחר שנקבע או להוסיף עליו. בהכנת ההדגמות נעשה שימוש בנתוני ההדגמות שנכללו בטיוטה פנימית של רשות ניירות ערך בישראל באותו נושא, בהסכמתה האדיבה. רשימת ההדגמות א. ב. ג. הדגמה מפורטת להכנת דוח על תזרימי המזומנים של חברה מסחרית, תוך יישום "הגישה הישירה"; הדגמה מפורטת להכנת דוח על תזרימי המזומנים של חברה מסחרית, תוך יישום "הגישה העקיפה"; הדגמה מפורטת להכנת דוח מאוחד על תזרימי המזומנים של חברה יצרנית, תוך יישום "הגישה העקיפה", לרבות טיפול בשינויים ביחידה המדווחת. תוקן ע"י סעיף 21 ( לתקן חשבונאות (ת"ח) מס' 12 בתחילה מיום ( 94

15 א. הדגמה מפורטת להכנת דוח על תזרימי המזומנים של חברה מסחרית תוך יישום "הגישה הישירה" חלק ראשון - דוחות כספיים ופירוטים נוספים 1. דוחותיה הכספיים של חברה א' בע"מ (חברה מסחרית) לשנה שנסתיימה ב מאזן ליום 31 בדצמבר 1988 מתואם לשקל של דצמבר 1988 פירוט ליום 31 בדצמבר פירוט ליום 31 בדצמבר מס ' מס ' התחייבויות שוטפות רכוש שוטף מזומנים ושווי 30,000 26,000 ( 6) מזומנים (1) 42,500 10,550 בנקים 2,000 - ( 7) פיקדונות בבנק - 6,000 חלויות שוטפות ניירות ערך 2) ( 6,000 2,500 ספקים 19,850 17,000 סחירים 10,000 21,000 ( 8) לקוחות 10,000 20,000 זכאים אחרים מלאי מוצרים 25,000 35,000 61,850 64,000 48, , הלוואות לזמן ארוך בניכוי 7,000 25,000 ( 9) 15,000 חלויות שוטפות 15,000 הלוואות, לזמן 3) ( ארוך 4,200 7,500 60,000 עתודה לפיצויי פרישה נטו 50,000 רכוש קבוע, נטו (4 ( ,000 2,000 10,000 עתודה למסים נדחים 14,000 רכוש אחר, נטו (5 ( הון עצמי 50,000 70,000 ( 10) הון מניות _ 5,000 20,000 ( 11) עודפים 55, , , , , ,500 95

16 הדגמה - שיטה ישירה דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 1988 מותאם לשקל של דצמבר ,000 מכירות ( 100,000) עלות המכירות 80,000 רווח גלמי ( 20,000) הוצאות שכר ונלוות ( 25,000) הוצאות הנהלה אחרות 35,000 רווח הפעלה ( 10,000) הוצאות מימון, נטו 7,000 רווח הון 32,000 רווח לפני מסים ( 12,000) מסים על ההכנסה 20,000 רווח נקי לשנה 2. נתונים ופירוטים נוספים (1) הרכב סעיף מזומנים ושווי מזומנים 31 בדצמבר פקדונות שהופקדו לתקופה של עד 9,000 12,000 שלושה חודשים 1,550 30,500 מזומנים בקופה ובבנקים 10,550 42,500 (2) התנועה בסעיף ניירות ערך סחירים ניירות הערך מסווגים כהשקעה שוטפת בהתאם לגילוי דעת 44 של לשכת רואי חשבון. התנועה בסעיף כוללת עליית ערך בסך 2,700 ש"ח בגין ניירות ערך הקיימים בתיק ב

17 (3) הלוואות לזמן ארוך הדגמה - שיטה ישירה ההלוואות צמודות במלואן למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית של 10% הצמודה במלואה למדד המחירים לצרכן והמשולמת ביום האחרון של השנה. (4) תנועה בסעיף רכוש קבוע, נטו 60,000 יתרת פתיחה ( 9,000) מכירה 6/88(*) 9,000 רכישה (**)12/88 ( 10,000) פחת השנה 50,000 יתרת סגירה ב- 6/88 נמכר ציוד תמורת 14,896 ש"ח (בשקלים של יום המכירה). רווח ההון פטור ממס. סך 3,000 ש"ח שולם במזומן והיתרה כלולה בסעיף זכאים אחרים (אשראי הספקים היה צמוד במלואו למדד). (*) (**) (5) תנועה בסעיף רכוש אחר, נטו יתרת פתיחה 10,000 רכישת ידע ב- 9/88 8,000 הפחתת השנה (4,000 ( 14,000 (6) בנקים - בעיקר חשבונות חח"ד. 97

18 הדגמה - שיטה ישירה (7) התנועה בחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך ההלוואה לא היתה צמודה למדד. התנועה בסעיף חלויות שוטפות בערכים נומינליים היתה: (8) הרכב סעיף זכאים אחרים 31 בדצמבר ,400 5,000 ריבית לשלם 8,600 9,000 עובדים בגין שכר עבודה - 1,000 מס הכנסה לשלם - 6,000 זכאים בגין רכוש קבעו 10,000 21,000 (9) תנועה בסעיף הלוואות לזמן ארוך שנתקבלו כל הלוואות החברה בסעיף זה אינן צמודות והן נושאות ריבית שנתית בשיעור קבוע המשולמת בתחילת כל שנה בגין השנה שחלפה. התנועה בסעיף ההלוואות בערכים נומינליים, היתה: ש"ח (נומינלי ( יתרת פתיחה 1,724 ( 1,724) פרעון ב- 1/88 יתרת סגירה - (נומינלי ( יתרת פתיחה 6,034 פרעון מוקדם ב- 1/88 (6,034 ( קבלת הלוואה ב- 3/88 25,000 25,000 98

19 הדגמה - שיטה ישירה בחודש מרס 1988 בערכן הנקוב. הנפיקה החברה מניות בנות ש"ח (10) (11) תנועה בסעיף עודפים 5,000 יתרת פתיחה 20,000 רווח השנה (5,000 ( דיבידנד ששולם 20,000 יתרה 31/12/88 (12) נתונים נבחרים לגבי מדד המחירים לצרכן בשנת /88 9 /88 6 /88 3 /88 1 /88 12/ כל המכירות והקניות של החברה נערכות באשראי של יום בממוצע. (13) 99

20 הדגמה - שיטה ישירה חלק שני - הדוח על תזרימי המזומנים חברה א' בע"מ דוח על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה ב- 31 בדצמבר 1988 מותאם לשקלים חדשים של חודש דצמבר 1988 ראה הסבר תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת : 2 170,000 תקבולים מלקוחות 3 ( 112,850) תשלומים לספקים 4 ( 16,300) תשלומי שכר 5 ( 11,000) הוצאות הנהלה ששולמו 6 ( 12,162) הוצאות מימון ששולמו, נטו 7 ( 14,000) תשלומי מיסים על ההכנסה 3, מזומנים נטו מפעילות שוטפת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה: 8 (800 ( רכישת ניירות ערך סחירים לזמן ( 6,000) השקעה בפקדונות בבנק ( 3,000) רכישת נכסים קבועים 9 16,000 תמורה ממכירת נכסים קבועים ( 8,000) רכישת ידע מזומנים נטו, ששימשו לפעילות השקעה (1,800) תזרימי מזומנים מפעילות מימון: 9 (8,823 ( פירעון הלוואות (כולל חלויות שוטפות) 9 27,885 קבלת הלוואות לזמן ארוך 20,000 הנפקת הון (5,000 ( דיבידנד לבעלי המניות של החברה (4,000 ( פירעון אשראי לזמן קצר מבנקים 30,062 מזומנים מפעילות מימון ,950 עלייה במזומנים ושווי מזומנים 10,550 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 42,500 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 100

21 הדגמה - שיטה ישירה נספח א' - התאמה בין הרווח הנקי לפי דוח רווח והפסד לבין סך תזרימי המזומנים נטו מפעילות שוטפת (סעיף (2) לגילוי הדעת) 20,000 רווח לפי דוח רווח והפסד הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: (2,700 ( עליית ערך של ניירות ערך סחירים 14,000 פחת והפחתות ( 7,000) רווח הון ממימוש נכסים הפרשי התאמה בגין קרן הלוואות לזמן (3,062) וחלויות שוטפות ארוך פיצויי פרישה - עלייה בעודף העתודה על 3,300 היעודה ( 3,000) מסים נדחים - נטו שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: ( 10,000) עלייה בלקוחות ( 10,000) עלייה במלאי ( 2,850) ירידה בספקים 5,000 עלייה בזכאים אחרים 3,688 מזומנים נטו מפעילות שוטפת נספח ב' - פעולות שלא במזומן בתקופת הדוח: בחודש דצמבר נרכש ציוד בסך 9,000 ש"ח באשראי לזמן קצר, הנפרע ב- 3 תשלומים חודשיים שווים. יתרת ההתחייבויות לתאריך הדוח בסך 6,000 ש"ח, מוצגת במסגרת ההתחייבויות השוטפות. 101

22 הדגמה - שיטה ישירה חלק שלישי - הסברים לפתרון בהדגמה כללי - תיאום הדוח שחיקה אינפלציונית של המזומנים עצמם ושל פריטים כספיים הנכללים ברכוש שוטף או בהתחייבויות שוטפות כגון אשראי לזמן קצר ללקוחות או מספקים (למעט חלויות שוטפות), נחשבה כחלק מתזרימי המזומנים מפעולות רגילות..1 שחיקה של פריטים כספיים אחרים כגון הלוואות לזמן ארוך, נוטרלה מהדוח כחלק מההתאמה של הוצאות המימון בדוח רווח והפסד. 2 תקבולים מלקוחות מכירות לפי דוח רווח והפסד בניכוי - עלייה בלקוחות בשנת החשבון תקבולים במזומן מלקוחות בשנת החשבון ש"ח 180,000 10,000-20,000 = (10,000) 170, ,000-35,000 17,000-19, ,000 = 10,000 = 2, ,850.3 תשלומים לספקים עלות המכירות לפי דוח רווח והפסד עלייה במלאי מוצרים בשנת החשבון ירידה ביתרת ספקים תשלומים במזומן לספקים בשנת החשבון 20,000 (400).4 תשלומי שכר שכר והוצאות נלוות לפי דוח רווח והפסד בניכוי: הוצאות שכר ונלוות שטרם שולמו במזומן ראה סעיף זכאים אחרים 4,200-7,500 = (3,300) 16,300 עלייה בעתודה לפיצויי פרישה נטו 102

23 הוצאות הנהלה אחרות במזומן הדגמה - שיטה ישירה.5 25,000 הוצאות הנהלה בדוח רווח והפסד (10,000 ( פחת רכוש קבוע בניכוי : ( 4,000) הפחתת ידע 11, הוצאות מימון ששולמו הוצאות מימון, נטו בדוח 10,000 רווח והפסד ראה סעיף ריבית לשלם שנצברה על הלוואות (3,600 ( זכאים אחרים שחיקת חלויות שוטפות בלתי צמודות מתחילת השנה עד 39 = ,724 1) יום התשלום 138 2,885 2,700 12,162 שחיקת פרעון הלוואות בלתי צמודות מתחילת השנה עד = 6,034 1) יום הפרעון שחיקת הלוואות בלתי צמודות שנתקבלו מיום קבלתן עד 116 סוף השנה 1 25,000 = 104 = עליית ערך של ניירות ערך סחירים 7. תשלומי מסים על ההכנסה 12,000 הוצאות מסים בדוח רווח והפסד 3,000 ירידה בעתודה למסים נדחים (1,000 ( בניכוי - שינוי בחו"ז מס הכנסה 14,000 מסים ששולמו השנה 103

24 הדגמה - שיטה ישירה רכישת ניירות ערך סחירים, נטו עלייה ביתרת ניירות ערך 3,500 בניכוי - עליית ערך (2,700 ( 800 תיאום פעולות השקעה מימון לשקלים של תום תקופת הדוח: , = 16, תמורה ממימוש רכוש קבוע 2. רכישת ידע, נכסים קבועים, פיקדונות וניירות ערך במזומן - ראה הרכב הסעיף במאזן. 3 פירעון חלויות שוטפות = 1,961 6, פירעון מוקדם של הלוואות לזמן ארוך = 6, , ,823 = 27,885.4 סך פירעון הלוואות קבלת הלוואות לזמן ארוך 104

25 ב. הדגמה מפורטת להכנת דוח על תזרימי המזומנים של חברה מסחרית תוך יישום "הגישה העקיפה" חלק ראשון - דוחות כספיים ונתונים ופרטים נוספים דוחותיה הכספיים של חברת א' בע"מ (חברה מסחרית) לשנה שנסתיימה ב- 31/12/88 והנתונים והפירוטים הנוספים זהים לאלה שבהדגמה א' ("הגישה הישירה", ראה חלק ראשון שם). 105

26 הדגמה - שיטה עקיפה חלק שני - הדוח על תזרימי המזומנים חברה א' בע"מ דוח על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה ב- 31 בדצמבר 1988 מותאם לשקלים חדשים של חודש דצמבר 1988 ש"ח תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 20,000 רווח נקי לפי דוח רווח והפסד התאמות הדרושות להצגת המזומנים ושווי (16,312) מזומנים מפעילות שוטפת, נספח א' 3, מזומנים נטו מפעילות שוטפת (800) תזרימי מזומנים מפעילות השקעה רכישת ניירות ערך סחירים לזמן קצר, נטו (6,000) השקעה בפיקדונות בבנק (3,000) רכישת נכסים קבועים 16,000 תמורה ממכירת נכסים קבועים (8,000) (1,800) רכישת ידע מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה תזרימי מזומנים מפעילות מימון (8,823) פירעון הלוואות (כולל חלויות שוטפות) 27,885 קבלת הלוואות לזמן ארוך 20,000 הנפקת הון (5,000) דיבידנד לבעלי המניות של החברה (4,000) פירעון אשראי לזמן קצר מבנקים 30,062 מזומנים מפעילות מימון ,950 10,550 42,500 עלייה במזומנים ושווי מזומנים יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 106

27 הדגמה - שיטה עקיפה נספח א' - התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים ושווי המזומנים מפעילות שוטפת ש"ח הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: (2,700) עליית ערך ניירות ערך סחירים 14,000 פחת והפחתות (7,000) רווח הון ממימוש נכסים ( 3,062) הפרשי התאמה בגין קרן הלוואות לזמן ארוך וחלויות שוטפות 3,300 פצויי פרישה - עלייה בעודף העתודה על היעודה (3,000) מסים נדחים, נטו שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: (10,000) עלייה בלקוחות (10,000) עלייה במלאי (2,850) ירידה בספקים 5,000 ( 16,312) עלייה בזכאים אחרים נספח ב פעולות שלא במזומן בתקופת הדוח: בחודש דצמבר נרכש ציוד בסך 9,000 ש"ח באשראי לזמן קצר. האשראי נפרע ב- 3 תשלומים חודשיים שווים. יתרת מוצגת 6,000 ש"ח, ההתחייבות לתאריך הדו"ח בסך במסגרת ההתחייבויות השוטפות. חלק שלישי - הסברים לפתרון בהדגמה ראה הסברים לפתרון להדגמה א' לפי "השיטה הישירה" - ' 107

28 הדגמה - שיטה עקיפה מאוחד ג. הדגמה מפורטת להכנת דוח על תזרימי המזומנים של חברה יצרנית, תוך יישום "הגישה העקיפה", לרבות (*) טיפול בשינויים ביחידה המדווחת חלק ראשון - דוחות כספיים ונתונים ופרוטים נוספים 1. דוחות כספיים (מאזן) חברה א' בע"מ וחברות הבנות שלה מאזן ליום 31 בדצמבר 1988 מתואם לשקל של דצמבר 1988 פירוט ליום 31 בדצמבר פירוט ליום 31 בדצמבר מס ' מס ' רכוש שוטף התחייבויות שוטפות מזומנים ושווי מזומנים 18,500 40,100 ספקים 13,000 6,900 10,000 לקוחות 12,000 3,000 הלוואה לזמן ארוך 6) ( - מלאי עבודות בביצוע 1) ( 12,500 6,000 עתודה למסים - 2,000 מלאי חומרי גלם 4,000 1,000 זכויות המיעוט 3,000 4,500 60,000 60,000 40,500 56,600 הון עצמי - 10,400 (3) השקעה בחברה מסונפת הון מניות רכוש קבוע - נטו 5) ( 36,000 70,000 יתרת רווח 7) ( 30,000 29,000 89,000 90,000 1, מוניטין , , , , ההדגמה כוללת הדגמת הטיפול בפריטים שלא נכללו בהדגמה הקודמת ובכללם חברות בנות שאוחדו לראשונה, חברות בנות שמומשו, חברות מסונפות ועוד. = ==== ===== ===== ===== 108

29 הדגמה - שיטה עקיפה מאוחד 2. נתונים ופירוטים נוספים (1) התנועה במלאי עבודות בביצוע: יתרת פתיחה 6,000 עלויות שהושקעו השנה במזומן 3,500 רווחים שנצברו 3,000 12,500 בתאריך רכשה חברה א' את כל המניות של חברה ב' בשוויין המאזני. בתאריך מכרה חברה א' את כל המניות של חברה ב' תמורת 17,000 ש"ח במזומן. מאזן חברה ב' ליום מכירתה: מזומנים ושווי מזומנים 5,000 לקוחות 3,000 רכוש קבוע, נטו 15,000 ( 3,000) ספקים ( 20,000) הון עצמי - בתאריך רכשה חברה א' 80% מההון הנפרע של חברה ג' תמורת 11,000 ש"ח. השווי המאזני שנרכש היה 6,000 ש"ח. עודף העלות יוחס למוניטין ומופחת בקו ישר על פני 10 שנים. בתאריך מכרה חברה א' מחצית מהחזקתה בחברה ג' תמורת 11,000 ש"ח במזומן. רווחי חברה ג' היו כדלקמן - 7,500 ש"ח ב ו 6,000 - ב (2) (3) מאזן חברה ג' ליום מכירת המניות: מזומנים ושווי מזומנים 5,000 לקוחות 3,000 רכוש קבוע, נטו 18,000 ( 5,000) ספקים ( 21,000) הון עצמי - 109

30 הדגמה - שיטה עקיפה מאוחד בתאריך רכשה חברה א' 80% מהון המניות הנפרע של חברה ד' תמורת 19,400 ש"ח במזומן. הרכוש הקבוע של חברה ד' הוערך לתאריך הרכישה בסך 9,250 ש"ח. עודף עלות שלא יוחס לרכוש הקבוע יוחס למוניטין. מאזן חברה ד' לתאריך רכישתה: מזומנים ושווי מזומנים 7,000 לקוחות 7,500 רכוש קבוע 8,000 ( 22,500) הון עצמי - התנועה בסעיף רכוש קבוע: (4) (5) עלות מופחתת פחת שנצבר עלות 70,000 50,000) ( 120,000 יתרת פתיחה ( 10,000) ( 10,000) פחת השנה 15,000) ( 10,000 25,000) ( מכירת חברה ב ' 18,000) ( 12,000 30,000) ( מכירת חברה ג ' (*) 9,000 ( 6,000) 15,000 רכישת חברה ד ' 36,000 44,000) ( 80,000 יתרה עלות לפי ספרי חברה ד ' עודף עלות מיוחס לרכוש, לפי החישוב : - - 8,000 1,000 (*) ( 9,250-8,000) 80% = 1,000 9,000 ב ביצעה חברה א' פירעון מוקדם של ההלוואה לזמן ארוך. ההלוואה היתה צמודה במלואה למדד. (6) התנועה ביתרת הרווח: 29,000 יתרת פתיחה 1,000 רווח השנה 30,000 יתרה סגירה (7) 110

31 הדגמה - שיטה עקיפה מאוחד (8) נתונים נבחרים לגבי מדד המחירים בשנת 1988: 12 /88 1 /88 12/ כל הנתונים בפירוטים לעיל הם בשקלים מותאמים למדד של חודש דצמבר הלקוחות מוצגים נטו, בניכוי מקדמות, בכל החברות. (9) (10) 111

32 הדגמה - שיטה עקיפה מאוחד חלק שני - דוח מאוחד על תזרימי המזומנים תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת חברה א' בע"מ דוח מאוחד על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה ביום מותאם לשקל של חודש דצמבר 1988 רווח נקי לפי דוח רווח והפסד 1,000 התאמות הדרושות להצגת המזומנים ושווי מזומנים מפעילות שוטפת, 25,000 נספח א' מזומנים נטו מפעילות שוטפת 26,000 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה (12,400 ( רכישת חברת בת שאוחדה לראשונה נספח ב ' 12,000 מימוש מניות של חברת בת, נספח ג' מימוש מניות של חברה בת שהפכה למסונפת, 6,000 נספח ג' 5,600 מזומנים נטו מפעילות השקעה תזרימי מזומנים מפעילות מימון (10,000) פרעון הלוואה ,600 עלייה במזומנים ושווי מזומנים 18,500 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 40,100 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 112

33 הדגמה - שיטה עקיפה מאוחד חלק שלישי - הסברים לפתרון בהדגמה של דוח מאוחד (1) מלאי עבודות בביצוע רווחים שנצברו ייכללו במסגרת ההתאמה לרווח, שכן מדובר ברווח שקיבל ביטוי בדוח רווח והפסד אך לא היה כרוך בתזרימי מזומנים. (2) רכישת חברה ד' חישוב תזרים מזומן נטו ברכישה: תשלום בעת הרכישה מזומנים בחברה ד' ביום רכישתה תזרים מזומן נטו ברכישה חישוב עודף עלות וזכויות המיעוט: עודף עלות: שווי מאזני ליום הרכישה נרכש שווי מאזני שנרכש עלות עודף עלות ברכישה *כדלקמן: מיוחס לרכוש קבוע - = (9,250-8,000) 80% לא מיוחס (מוניטין) 19,400 ( 7,000) 12,400 22, % 18,000 19,400 * 1,400 1, ,400 4,500 זכויות המיעוט בחברה ד' ביום 20% ,500 = 113

34 הדגמה - שיטה עקיפה מאוחד אין לרכישה הנ"ל השפעה כלשהיא על דוח רווח והפסד מאחר שנעשתה ביום האחרון של השנה. בדיקה : 7,500 לקוחות 9,000 רכוש קבוע 400 מוניטין ( 4,500) זכויות מיעוט 12,400 תזרים מזומן נטו ברכישה (3) מכירת חברה ב' 17,000 תמורה שהתקבלה במימוש (5,000 ( מזומנים בחברה הבת ביום המימוש 12,000 תזרים מזומנים נטו במכירה 20,000 ( 17,000) 3,000 חישוב הפסד הון במימוש ביום : שווי מאזני ליום המכירה תמורה ממכירת המניות הפסד הון בגין חברה ב' אין עודף עלות או זכויות מיעוט מאחר נרכשו ב בשוויין המאזני. שמניותיה בדיקה : 3,000 לקוחות 15,000 רכוש קבוע, נטו ( 3,000) ספקים 15,000 ( 3,000) הפסד הון 12,000 תזרים מזומן נטו במכירה 114

35 הדגמה - שיטה עקיפה מאוחד חברת בת (ג') שהפכה למסונפת תמורה שנתקבלה במימוש 11,000 מזומנים בחברה הבת ביום המימוש (5,000 ( תזרים מזומנים נטו במכירה 6,000 (4) 11,000-6,000 = 21,000 40% = 6,000 20% = שיעור האחזקה ירד, עקב המכירה, מ- 80% ל- 40%. חישוב עודף עלות : 5,000 עודף עלות ברכישה (1.1.87) ( 500) הפחתה בשנת 1987 ( 500) הפחתה בשנת ,000 יתרת ערב המכירה (2,000 ( מימוש מחצית מעודף העלות 2,000 יתרת עודף עלות ב חישוב רווח (הפסד) הון במימוש: 8,400 שווי מאזני שמומש 2,000 מימוש עודף עלות 10,400 השקעה שמומשה 11,000 תמורה שנתקבלה 600 רווח ממכירת המניות חלק המיעוט ברווח החברה בשנת ,200 = (יתואם לרווח) יתרת ההשקעה בחברה ג' לאחר המימוש: 21,000 הון עצמי חברה ג' האחוז למאה של חברה א' 40 % בחברה ג' חלק חברה א' בהון העצמי 8,400 של חברה ג' 2,000 יתרת עודף עלות 10,400 השקעה בחברה מסונפת 115

36 הדגמה - שיטה עקיפה מאוחד (עודף עלות ערב המימוש) 21,000 20% = בדיקת תזרים המזומן נטו מהמימוש: 3,000 לקוחות ( 10,400) השקעה במסונפת 18,000 רכוש קבוע, נטו 4,000 מוניטין ספקים זכויות מיעוט רווח הון תזרים מזומנים נטו מהמימוש ( 5,000) ( 4,200) 5, ,

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - IFRS \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt)

(Microsoft PowerPoint - IFRS  \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt) IFRS IFRS בראי המס- מצג ת צוות 3 זמי פליטר, רו"ח שי אהרונוביץ,עו"ד ארנון רצקובסקי, רו"ח אלדר בן-רובי,עו"ד מישל דהאן, רו"ח איתן צחור,עו"ד 25 ביוני, 2008 נדל"ן להשקעה- עיקרי התקן תקן 40) 16 (IAS מדובר בנדל"ן

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס "ב (להלן: "צו הבנקא ות") נוס

לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס ב (להלן: צו הבנקא ות) נוס לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס "ב - 2002 (להלן: "צו הבנקא ות") נוסח ה לחישו ב עמלת פרעון מ וקדם ה מבי אה ליד י בי טוי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרג

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשעט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רוח מתרג המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרגל: מתן חגי, רו"ח עוזרת הוראה: גל אקריש הוראות נוספות:

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

תעריפון עסק גדול

תעריפון עסק גדול 13/7/2016 לוח תעריפים לעסק גדול )תאגיד( סעיף מס' גובה העמלה פרק 1 חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים דמי נהול קבועים בחשבונות עסקיים ( חח"ד ) 131 רישום פעולה בחשבון )עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

תעריפון עסק גדול

תעריפון עסק גדול 06/09/2018 לוח תעריפים לעסק גדול )תאגיד( סעיף מס' גובה העמלה פרק 1 חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים דמי נהול קבועים בחשבונות עסקיים ( חח"ד ) 131 רישום פעולה בחשבון )עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הערכת שווי חברות

הערכת שווי חברות 16 יוני )c( ערן בן חורין וניר יוסף ה א ו נ י ב ר ס י ט ה ה ע ב ר י ת ב י ר ו ש ל י ם בית הספר למנהל עסקים מיסודם של דניאל ורפאל רקאנטי הערכת שווי חברות ערן בן חורין וניר יוסף מצגת מס' 3 מבוא לניתוח דוחות

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

Microsoft Word - חווד פלאזה סנטרס אפריל 2014 חתומה

Microsoft Word - חווד פלאזה סנטרס אפריל 2014 חתומה בנין רוגובין תדהר רחוב מנחם בגין 11 רמת גן 52681 טלפון 03-5665006 פקס 074-7144150 info@bakertilly.co.il www.bakertilly.co.il חוות דעת כלכלית פלאזה סנטרס סלע קולקר בייקר טילי פיננסים Baker Tilly הינו שמה

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד