תאריך

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תאריך"

תמליל

1 תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב

2 תכנית מתאר מקומית מס' ת.א תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור רשימת התמריצים 10.7 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום ע"י העברת זכויות בניה חישוב שטחי בניה להעברה ממבנה לשימור אל מגרש מקבל תנאים בתהליך אישור של תכנית מפורטת להעברת זכויות בניה ולמימושה תשלום פיצויים 11. הוראות אחרות 11.1 מבנה לשימור בתחום דרך חניה במבנה לשימור פטור מהתקנת מקומות חניה התקנת מקומות חניה במגרש התקנת מקומות חניה במגרש סמוך 11.3 איחוד חלקות 12. יחס לתכניות תקפות 13. הוצאות נספחי התכנית נספח א רשימת מבנים לשימור נספח ב- דרישות לתעוד מבנים לשימור נספח ג עבודות במבנים לשימור - הגבלות ותנאים לביצועם. נספח ד תמריצים לשיקום מבנים לשימור נספח ה העברת זכויות בניה ממבנים לשימור תנאים והיקפים מצורף- קובץ הנחיות לשיקום מבנים ואתרים לשימור 1. שם התכנית 2. מסמכי התכנית 3. תחולת התכנית 4. שטח התכנית 5. יוזם התכנית 6. בעל הקרקע 7. עורך התכנית 8. מטרות התכנית 9. הגדרות 10. הוראות השימור 10.1 מבנים לשימור רשימת מבנים לשימור 10.2 תעוד מבנים לשימור חובת עריכת תיק תעוד פטור מעריכת תיק תעוד 10.3 חובת השימור של מבנה לשימור איסור הריסת מבנה לשימור חובת שיקום מבנה לשימור חובת אחזקה של מבנה לשימור שילוט במבנים לשימור דין מבנה לשימור שנהרס 10.4 עבודה ושימוש במבנה לשימור בקשה לביצוע עבודה או שימוש במבנה לשימור תכולת בקשה לביצוע עבודה או שימוש במבנה לשימור מימוש זכויות בניה בשלבים מימוש זכויות בניה במבנים לשימור מימוש זכויות בניה במבנים לשימור ללא הגבלות מחמירות מימוש זכויות בניה במבנים לשימור עם הגבלות מחמירות

3 תקנון תכנית מתאר 2650 לשימור מבנים בתל-אביב מיום עמ' 1 מתוך 11 מרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו תכנית מתאר מקומית מס' תא 2650 ב "תכנית לשימור מבנים בתל-אביב" 1. שם התכנית: תכנית זאת נקראת תכנית מתאר מקומית מספר 2650 ב "תכנית לשימור מבנים בתל-אביב" (להלן: "התכנית") התכנית כוללת הוראות תכנית מפורטת. 2. מסמכי התכנית: התכנית כוללת 11 דפי הוראות בכתב את הנספחים הבאים: (להלן: "הוראות התכנית"), מפת מבנים לשימור (להלן "התשריט") וכן נספח א נספח ב - נספח ג נספח ד נספח ה רשימת מבנים לשימור (להלן: "נספח א") דרישות לתיעוד מבנים לשימור (להלן:"נספח ב") עבודות במבנים לשימור הגבלות ותנאים לביצועם (להלן: "נספח ג") תמריצים לשיקום מבנים לשימור (להלן: "נספח ד") העברת זכויות בניה ממבנים לשימור תנאים והיקפים (להלן: "נספח ה") כל נספחי התכנית הינם מסמכים מחייבים ומהווים חלק בלתי נפרד מן התכנית בשלמותה. כל סתירה במסמכי התכנית בינם לבין עצמם תפורש באופן המבטיח את ביצוע שימור המבנה בפועל, ובכל מקרה הוראות התכנית יגברו על הוראות הנספחים, למעט נספח א אשר יהיה המסמך הקובע בנושאים הכלולים בו. בנוסף מצורף לתכנית מסמך נלווה "קובץ הנחיות לשיקום מבנים ואתרים לשימור בתל-אביב-יפו" אשר יעודכן מעת לעת על ידי מהנדס העיר. תחולת התכנית: התכנית תחול בגבולות העיר תל-אביב יפו..3 שטח התכנית: כ- 54,000 דונם..4 יוזם התכנית: הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב יפו..5 בעל הקרקע: בעלים שונים..6

4 תקנון תכנית מתאר 2650 לשימור מבנים בתל-אביב מיום עמ' 2 מתוך 11 עורך התכנית: אגף תכנון ובנין עיר, עיריית תל-אביב יפו מטרות התכנית: א. ב. ג. ליישם את השימור כמנוף לחשיפת הערכים האדריכליים של המבנים לשימור כפי שתוכננו או כפי שנבנו במקור, לשימור המורשת הבנויה בעיר ולהשבחת רמת האדריכלות בעיר ת"א, תוך חשיפתם לציבור הרחב. להפעיל השימור כמנוף לצורך החייאה והתחדשות עירונית, ובין היתר, לשם משיכת פעילויות חדשות וביניהם כלכלית, תיירותית ותרבותית למרכז העיר. ליצור תמריצים לשיקום המבנים לשימור ולהקים מנגנונים הנדרשים ליישום התכנית. ד. לשם כל האמור לעיל, לקבוע הוראות ותנאים לשימור המורשת הבנויה של העיר ת"א יפו באמצעים הבאים: קביעת מבנים לשימור, מיקומם וסיווגם. קביעת הוראות לתעוד מבנים לשימור. קביעת הוראות לשימור מבנים על ידי מניעת פגיעה בהם, שיקומם ותחזוקתם לאורך זמן. קביעת הוראות לעבודות במבנה לשימור הטעונות היתר בניה או אישור שיפוץ לפי תכנית זו, ותנאים לביצוען. קביעת תמריצים לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. הבטחת מקור מימון לביצוע דרישות השימור והבטחת מימוש השימור בפועל באמצעות קביעת הדרכים להעברת זכויות הבניה של מבנים לשימור. קביעת הוראות בדבר מבנים לשימור הנמצאים ע"פ תכניות תקפות בתחום דרך והוראות בדבר חניה במבנים לשימור. הגבלת הקלות לגובה והקלות לאיחוד חלקות ה. בהתאם לכך לשנות את התכניות התקפות על תיקוניהן החלות בתחום התכנית.

5 תקנון תכנית מתאר 2650 לשימור מבנים בתל-אביב מיום עמ' 3 מתוך הגדרות בתכנית זו - היחידה לשימור מי שהוסמך על ידי מהנדס העיר לפעול בשמו בעניינים הנוגעים לשימור מבנים. החוק חוק התכנון והבניה, התשכ"ה, 1965 (להלן "החוק") הפרש עלויות שיפוץ הפרש בין עלות השיפוץ כמתחייב מחובת שיפוץ ואחזקה ע"פ חוק עזר עירוני וע"פ כל דין ובין עלות השיפוץ של מבנים לשימור. ועדה מקומית לרבות רשות הרישוי ע"פ חוק. זכויות בניה ובתכנית זו. לעניין תכנית זו, משמעותן שטחים המותרים לבניה בתנאים שנקבעו בתכניות התקפות במגרש חזיתות קידמיות - חזיתות המבנה הפונות לרחובות ולשטחים ציבוריים פתוחים חלקים קדמיים של חזיתות הצד - החלקים בחזיתות הצד הנראים מהרחוב/מהשטחים הציבוריים כפי שייקבע ע"י מהנדס העיר או מי מטעמו. יתרת שטחי הבניה - ההפרש בין סך השטחים העיקריים המותרים לבניה במגרש המבנה לשימור לפי תכניות תקפות (לא כולל השטחים המותרים שנוספו בתכנית זו), לבין סך השטחים הבנויים בו. בחישוב השטחים הבנויים לא יילקחו בחשבון השטחים העיקריים שנוספו מכח תכנית זו. למרות האמור בתכנית מתאר מקומית חלקית "ס", לצורך הגדרה זו, במקרים בהם מבנה היה זכאי לזכויות בניה מכח תכנית ס' לולא הוכרז כמבנה לשימור, הזכויות מכח תכנית ס' יתווספו ליתרת שטחי הבניה כאמור. מבנה לשימור- מבנה, קבוצת מבנים, מתקן או אתר בעלי ערכים הראויים לשימור שנכלל ברשימת המבנים לשימור בתכנית זו. מבנה לשימור עם הגבלות מחמירות מבנה לשימור כאמור לעיל שהוגדר ברשימת המבנים לשימור כמבנה לשימור עם הגבלות מחמירות. מעטפת המבנה - כל חלק בחזיתות החיצוניות של המבנה וגגו, וכל חלק מבנה הבולט ממישור החזית, לרבות צדדיו הפנימיים של אותו החלק. מקדם 900 מספר המבטא את הפרש עלות השיפוץ במבנה לשימור בסגנון בינלאומי ביחס למבנה שאינו לשימור. מרפסות קדמיות מרפסות הפונות לחזיתות קדמיות ולחלקים קידמיים של חזיתות הצד. קובץ הנחיות לשיקום מבנים ואתרים לשימור בת"א-יפו - קובץ הנחיות שאושר ע"י ועדת השימור והועדה המקומית כפי שיעודכן מעת לעת על ידי מהנדס העיר. קו מעטפת קומתי הקו החיצון המקיף את החזיתות החשופות של הקומה, בשטחי הבניה של אותה קומה כולל מרפסות, גזוזטראות וכיו"ב. והתוחם בתוכו כל מרכיב המחושב

6 תקנון תכנית מתאר 2650 לשימור מבנים בתל-אביב מיום עמ' 4 מתוך 11 שווי קרקע שווי הקרקע למ"ר זכויות בניה, שיאושר ע"י שמאי הועדה המקומית או שמאי מכריע, המחושב נכון למועד החלטה בדבר הפקדת התכנית המפורטת להעברת זכויות ממבנה לשימור (ערך שקלי) שטח מעטפת המבנה- סכום המכפלות של אורך קוו מעטפת קומתי של כל קומה בגובהה. לצורך חישוב שטח המעטפת ייחשב מעקה גג המבנה ע"פ מכפלת גובהו בשתיים וקומת המרתף או המסד כקומה ע"פ גובהה החיצון מפני הקרקע הסמוכים. שימור מכלול הפעולות הנדרשות לשם מניעת פגיעה במבנה, לשם שיקומו ולשם תחזוקתו לאורך זמן, הכל על פי כללי תכנית זו. תכסית המבנה- ההיטל האופקי של כל השטחים העל קרקעיים של המבנה, המחושבים כשטחי בניה, למעט החלקים הזיזיים הבולטים מהמבנה. 10. הוראות השימור 10.1 מבנים לשימור רשימת המבנים לשימור א. מבנים לשימור על פי תכנית זו הם אלה המפורטים ב"נספח א - רשימת המבנים לשימור" של התכנית (להלן: "הרשימה"), ואשר נקבעו לשימור בהתחשב בשיקולים של עיצוב, קונסטרוקציה, אדריכל, מיקום, ערך חברתי או היסטורי ודומיהם. ב. רשימת השימור כוללת: - ציון כל המבנים לשימור ע"פ תכנית זו ואיתורם ע"פ כתובת, גוש וחלקה. - ציון מבנים לשימור עליהם חלות הגבלות מחמירות. - הוראות מיוחדות ביחס למבנים מסוימים תעוד מבנים לשימור כל מבנה לשימור יתועד בתיק תעוד המפרט את ערכיו היחודיים של המבנה ופרטים נוספים, הכל על פי הוראות נספח ב'. תיקי התיעוד יהיו נגישים לעיון הציבור, בתנאים שיבטיחו שקיפות מלאה.

7 תקנון תכנית מתאר 2650 לשימור מבנים בתל-אביב מיום עמ' 5 מתוך חובת עריכת תיק תעוד. א. סקר תיעוד מקדים כמפורט בנספח ב' יוכן על ידי יחידת השימור ויועמד לרשות מבקש היתר בניה או אישור על פי הוראות תכנית זו, כחלק מהמידע התכנוני הנמסר לצורך בקשה להיתר או לאישור על פי הוראות תכנית זו, לפי שיקול דעת מהנדס העיר או מי מטעמו. ב. כל פעולה במבנה לשימור הטעונה היתר על פי כל דין, או אישור על פי הוראות תכנית זו, תותנה בהגשת תיק תעוד על ידי מבקש ההיתר כהשלמה למסמך בסעיף א לעיל, ליחידה לשימור, הכל על פי נספח ב' כאמור. ג. תיק תיעוד מאושר על ידי יחידת השימור יהווה חלק מהמסמכים המוגשים לקבלת היתר בניה פטור מעריכת תיק תעוד א. מהנדס העיר רשאי לפטור באופן חלקי או מלא מהכנת מסמכי תיעוד למבנה, כמפורט בנספח ב', אם נמצאו נסיבות לכך בשל אופי או היקף העבודות המבוקש למבנה, או אם קיים בידי היחידה לשימור מבנים מידע מספק לאותו מבנה או תיק תיעוד כנדרש. ב. במקרים בהם קיים תיק תיעוד כנדרש, רשאית הוועדה המקומית לגבות את הוצאות הכנתו כאמור בסעיף 13 לתכנית זו חובת השימור של מבנה לשימור חלה חובת שימורם של מבנים לשימור ע"פ הוראות תכנית זו, ע"י מניעת פגיעה בהם, ע"י שיקומם וע"י תחזוקתם לאורך זמן, הכל ע"פ הוראות נספח ג' וע"פ קובץ ההנחיות לשיקום מבנים ואתרים לשימור בתל אביב-יפו (להלן: "קובץ הנחיות לשיקום מבנים") איסור הריסת מבנה לשימור. א. לא תותר הריסת מבנה לשימור. ב. על אף האמור לעיל, תהיה הועדה המקומית רשאית להתיר או לדרוש הריסת חלקי מבנה במקרים כמפורט בנספח ג' ולאחר ששוכנעה שלא נגרם נזק לערכי השימור של המבנה חובת שיקום מבנה לשימור מבנה לשימור ישוקם ע"פ הוראות השימור של תכנית זו, על ידי שיקום מעטפת המבנה וחלקי המבנה המשותפים והחצרות, וכן על ידי ביצוע עבודות נוספות כמפורט בנספח ג' ובקובץ הנחיות לשיקום מבנים חובת אחזקה של מבנה לשימור. א. מבנה לשימור יתוחזק על פי התוספת הרביעית לחוק ועל פי כל דין לרבות הוראות תכנית זו על כל נספחיה. ב. עבודות לאחזקתו של מבנה לשימור יעשו בהתאם למפורט בנספח ג'.

8 תקנון תכנית מתאר 2650 לשימור מבנים בתל-אביב מיום עמ' 6 מתוך שילוט במבנים לשימור א. הועדה המקומית רשאית לדרוש הצבת שלט המתעד מבנה לשימור, על פי הנחיות יחידת השימור. ב. לא יותר כל שילוט אחר על מבנים לשימור אלא באישור ובהנחיית יחידת השימור, במגמה להבטיח מניעת הפגיעה במבנה דין מבנה לשימור שנהרס. זכויות הבניה במבנה לשימור אשר נהרס שלא כדין (ולא בשל אסון טבע או כח עליון) יהיו על פי היתר הבניה המקורי של המבנה שנהרס. בהעדר מסמכי היתר הבניה המקורי, זכויות הבניה יהיו על פי התכנית מכוחה הוצא היתר הבניה עבודה ושימוש במבנה לשימור. כל עבודה או שימוש המוצעים להעשות במבנה לשימור יותנו בהבטחת ביצוע השימור בכפוף לתכנית זו, בהתאם לנספח ג' ובהתאם לקובץ הנחיות לשיקום מבנים בקשה לביצוע עבודה או שימוש במבנה לשימור כל עבודה הטעונה היתר ע"פ סעיף 145 לחוק וכן עבודות נוספות הטעונות אישור שיפוץ כמפורט בנספח ג' או בנספח ד', יחויבו באישור היחידה לשימור מבנים טרם ביצועם תכולת בקשה לביצוע עבודה או שימוש במבנה לשימור בקשה להיתר או לביצוע עבודות הטעונות אישור שיפוץ ו/או אישור שימוש במבנה לשימור תכלול, בנוסף לנדרש ע"פ כל דין, גם את הפעולות המיוחדות המתחייבות ע"פ הנחיות היחידה לשימור, לשם שימור המבנה וערכיו הייחודיים, הכל בכפוף להוראות תכנית זו ונספחיה, ועל פי קובץ ההנחיות לשיקום מבנים מימוש זכויות בניה בשלבים א. כדי להבטיח מראה אחיד ומגובש למבנה לשימור אשר מוצעת בו בניה בשלבים (שאינה כוללת את מימוש כלל זכויות הבניה של המבנה), תכלול הבקשה להיתר בשלב הראשון תיאור המבנה במתכונתו הסופית הכוללת את כלל זכויות הבניה המותרות במגרש. ב. הועדה המקומית רשאית להימנע מלאשר ביצוע עבודות בשלבים (כולם או חלקם), בהמלצת יחידת השימור מימוש זכויות בניה במבנים לשימור כדי להבטיח את מטרות התכנית רשאית יחידת השימור לקבוע את אופן מימוש זכויות הבניה במבנה לשימור כמפורט להלן: מימוש זכויות בניה במבנים לשימור ללא הגבלות מחמירות א. במבנים לשימור ללא הגבלות מחמירות יותר מימוש זכויות הבניה מתוקף התוכניות התקפות במגרש.

9 תקנון תכנית מתאר 2650 לשימור מבנים בתל-אביב מיום עמ' 7 מתוך 11 ב. הוראות לגבי קווי בניין, צפיפות ושימוש במבנה יהיו ע"פ התכניות התקפות, אלא אם הוראות אלה סותרות את האמור בנספח ד' בתכנית זו. בכל מקרה, קו הבניין לחזית הרחוב יהיה לפי קונטור המבנה הקיים המיועד לשימור, כאמור בסעיף 1 בנספח ד'. ג. תוספת קומה מעבר למספר הקומות המותר בתכניות התקפות תיחשב סטייה ניכרת. ביצוע הבניה המותרת מכח תכנית זו לא תחשב כתוספת קומה. ד. יחידת השימור תהיה רשאית לקבוע את אופן מימוש זכויות הבניה ו/או להתנות תנאים לביצוע העבודות. ה. יחידת השימור תחייב ביצוע עבודות הנדרשות לשיקומו ולאחזקתו של המבנה לשימור כמפורט בנספח ג', ובקובץ ההנחיות לשיקום מבנים מימוש זכויות בניה במבנים לשימור עם הגבלות מחמירות א. זכויות הבניה במבנים לשימור עם הגבלות מחמירות תהיינה ע"פ התכניות התקפות, בתוספת התמריצים המפורטים בנספח ה', ומימושן יותנה באמור להלן. ב. הוראות הבניה לגבי גובה, קווי בניין, צפיפות ושימוש יהיו בהתאם למפורט בסעיף ב. ג. על אף האמור לעיל, במבנים אלו לא תותר כל תוספת בניה בתחום המגרש, אלא אם הותר כך בנספח א' (רשימת המבנים לשימור), בהיקף ובתנאים המפורטים בו. תותר העברת זכויות הבניה שלא ניתן לממשן בתחום המגרש האמור למגרש אחר כמפורט בסעיף ד.באם נדרש הדבר לשם תפקודו ושיקומו של המבנה, הועדה המקומית רשאית להתיר בהמלצת יחידת השימור את העבודות הבאות: 1. שינויים פנימיים שאינם פוגעים בערכים ייחודיים בתוך המבנה. סעיף זה לא יחול על שינויים פנימיים בתוך הדירות שאינם משפיעים על חיצוניות המבנה או על מבנהו ההנדסי, שלגביהם יחולו הוראות כל דין, הכל בכפוף לנספח ג'. 2. על אף האמור בסעיף ג, בניה מתחת לפני הקרקע ובתוך שטח המעטפת כאמור בנספח ד', באמצעים שיבטיחו את שלמות המבנה על מרכיביו וכן שיחזור פני הקרקע ע"פ מצבם המקורי. 3. שינויים החיוניים להמשך תיפקוד המבנה, כגון: בניית מעלית, סגירת מרפסות בחזית האחורית והתקנת מקומות חניה ובתנאי שאין בשינויים אלה כדי לפגוע בשימור המבנה. 4. יחידת השימור תקבע את אופן מימוש זכויות הבניה שהותרו למימוש מכח תכנית זו ותהיה רשאית להתנות תנאים לביצוע העבודות, וכן לחייב ביצוע עבודות נוספות הנדרשות לשיקומו ולאחזקתו של המבנה לשימור כמפורט בנספח ג', ובקובץ ההנחיות לשיקום מבנים תמרוץ לתחזוקה, ולשיקום מבנים לשימור בתחום המגרש רשימת התמריצים א. כדי לממש את מטרות השימור של התכנית, וכדי לעודד שיקומם של מבנים לשימור, נקבעו מכח תכנית זו תמריצים ביחס להוראות התכניות התקפות בכל הנוגע ל: קווי הבניין; תכסית; מספר מבנים במגרש; שטחי עזר; מרפסות; בניה על הגג; בניה מתחת למפלס הכניסה הקיימת למבנה; מרכיבים דקורטיביים; מספר יחידות דיור; ושימושים, הכל כמפורט בנספח ד'.

10 תקנון תכנית מתאר 2650 לשימור מבנים בתל-אביב מיום עמ' 8 מתוך 11 ב. מתן התמריצים מותנה בהבטחת ביצוע השימור בכפוף לתכנית זו, בהתאם לנספח ג' ובהתאם לקובץ הנחיות לשימור מבנים תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור על ידי העברת זכויות בניה במבנים לשימור עם הגבלות מחמירות, הוועדה המקומית רשאית להתיר העברת זכויות הבניה למגרש אחר (להלן: "מגרש מקבל"). ההעברה כאמור תיעשה באמצעות תכנית בסמכות ועדה מקומית חישוב שטחי בניה להעברה ממבנה לשימור אל מגרש מקבל. א. העברת זכויות הבניה ממבנה לשימור תכלול את יתרת השטחים מכח התכניות התקפות שלא נוצלו במגרש המבנה לשימור וכן תמריצים לביצוען של עבודות השימור, הכל ע"פ נספח ה'. ב. הוועדה המקומית רשאית, בהמלצת מהנדס העיר, שלא להתיר העברת זכויות למגרש מקבל מסוים, או להגביל את הזכויות המועברות אליו, אם נוכחה כי התוספת למגרש מקבל עלולה לפגוע בעיצוב הרחוב והסביבה של אותו מגרש או להוות מטרד לדיירי הסביבה תנאים בתהליך אישור של תכנית מפורטת להעברת זכויות בניה ולמימושה. א. תנאים להפקדת תכנית מפורטת הועדה המקומית תהיה רשאית להתנות הפקדת תכנית מפורטת להעברת זכויות בניה ממבנה לשימור במתן כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים. ב. תנאים למתן תוקף לתכנית מפורטת הוועדה המקומית תהיה רשאית להתנות מתן תוקף לתכנית מפורטת להעברת זכויות בניה ממבנה לשימור: (1) בהבטחת ביצוע הוראות השימור ו( 2 ) בהבטחת מקורות המימון לביצוען בהיקף שווי זכויות הבניה המועברות, הכל לשביעות רצון מהנדס העיר. ג. תנאים לאיכלוס מגרש מקבל הועדה המקומית תהיה רשאית להתנות היתר לאיכלוס המבנה במגרש המקבל בביצוע בפועל של הוראות השימור במבנה לשימור, או בערובות להשלמת ההוראות ע"פ דרישות מהנדס העיר, הכל במידה שקיימת זיקה בין הנכסים מכח תכנית או מכח הסכם בין בעלי הזכויות בהם תשלום פיצויים היה ונפסקו פיצויים לפי סעיף 197 לחוק בגין תכנית זו, תבחן הועדה המקומית, באמצעות הועדה לשימור אתרים, באם קיימות נסיבות המצדיקות הפעלת סעיף 14 של התוספת הרביעית לחוק. הועדה תעשה כן כשהיא לוקחת בחשבון את האמור בסעיף 14 סעיף קטן (א) בדבר האפשרות "ששימורו של האתר ייפגם בצורה העלולה לפגוע במטרות השימור", ככולל גם משמעות כספית להבטחת ביצוע השימור, והיא תהיה רשאית לקזז מסכום הפיצויים את ההוצאות הנדרשות לשימור, באם לא התבצע השימור על ידי בעל הזכויות בנכס.

11 תקנון תכנית מתאר 2650 לשימור מבנים בתל-אביב מיום עמ' 9 מתוך הוראות אחרות 11.1 מבנה לשימור בתחום דרך על מבנים המצויים בתחום דרך ואשר הוכרזו בתכנית זו כמבנים לשימור יחולו ההוראות הבאות: א. שטחי דרכים בתחום מבנים לשימור יבוטלו, ויחזרו ליעודם הקודם. הוראות בדבר הריסת מבנים לשימור לשם ביצוע דרכים יבוטלו. ב. גבולותיו הסופיים של המגרש אשר בוטלה בו הפקעה כאמור, יקבעו במגמה להגן על ערכי השימור של המבנה ע"פ הנחיות מהנדס העיר לרבות קביעתם בקו חזית המבנה ובאופן המאפשר לשמר ולשחזר חלקי מבנה מקוריים. ג. קווי המגרש החדשים יקבעו במפה לצורכי רישום באישור הועדה המקומית. זכויות הבניה יחושבו על פי המגרש החדש כפי שיקבע בהליך זה. ד. במבנים לשימור ללא הגבלות מחמירות אשר חל עליהם סעיף א כאמור לעיל, היה ושוכנעה הועדה המקומית שמימוש זכויות הבניה הנוספות עלול לפגוע בשימור המבנה, הועדה המקומית תהיה רשאית לקבוע שהזכויות החדשות כפי שיקבעו בהליך האמור, יועברו מהמבנה לשימור אל מגרש מקבל כמפורט בסעיף 10.7 דלעיל. במקרים אלו לא יחולו סעיפים , 2.2, 2.1, ו- 2.5 (תמריצים) בנספח ה' חניה במבנה לשימור על המגרשים שבהם קיימים מבנים לשימור יחולו הוראות מיוחדות לעניין התקנת מקומות חניה כמפורט להלן: פטור מהתקנת מקומות חניה א. הוועדה המקומית רשאית לפטור מבנים לשימור באופן חלקי או מלא מהתקנת מקומות חניה בתחום המגרש בכפוף לשיקולי השימור התקנת מקומות חניה במגרש א. תותר התקנת מקומות חניה בצידי המבנה ומאחור ובלבד שלא תהיה פגיעה בשימור המבנה לרבות החצר אם קיימים בה ערכים הראויים לשימור. ב. במקרים מתאימים, ובהם בלבד, רשאית הועדה המקומית, בהמלצת יחידת השימור, לאשר חניה בחזית הקידמית של המבנה, בתנאי שאין בכך סתירה למדיניות החניה התקפה, בתנאי שלא נגרמת פגיעה בשימור המבנה ובתנאי שאין באישור החניה כדי לייצר מקומות חניה חדשים שלא היו קיימים במקום קודם לכן, וזאת לאחר ששקלה ובדקה את הנסיבות המצדיקות את התקנת החניה, ובכלל זה את הנושאים הבאים: 1) צרכי החניה במקום מצדיקים חניה בחזית הקדמית. 2) לא ניתן לאשר הקמת מרתפי חניה או חניה בהתחפרות חלקית ולא ניתן לחנות בצד המבנה. 3) אין אפשרות לחנות במגרשים סמוכים או במקום חלופי אחר, ואין בקרבת מקום תחבורה ציבורית ראויה. 4) אין באישור החניה כדי להפריע להולכי רגל. ג. הוועדה המקומית רשאית להתיר התקנת מקומות חניה במרתף או בקומת מסד במגרש, הכל כמפורט בהוראות תכנית זו ובנספח ד' לעניין מרתפים במבנה לשימור.

12 ס) ב( ג( תקנון תכנית מתאר 2650 לשימור מבנים בתל-אביב מיום עמ' 10 מתוך התקנת מקומות חניה במגרש סמוך א.הוועדה המקומית רשאית להתיר התקנת מרתפי חניה עבור מבנה לשימור במגרש סמוך לו שאינו מבנה לשימור. ב. החניה הנוספת שתותר במגרש הסמוך תהיה בהיקף של קומת מרתף אחת ותהיה בנוסף לזכויות על פי התכנית התקפה החלה במגרש וכן בהתאם להוראות הבניה בה. ג. התקנת מרתף כאמור תעשה בהסכמת הבעלים של שני המגרשים ובכפוף לפרסום הודעות ושמיעת התנגדויות ע"פ סעיף 149 לחוק. ד. שטחים אלו יאושרו אך ורק אם שוכנעה הועדה המקומית שישמשו לצורך החניה התקנית של המבנה לשימור איחוד חלקות לשם הימנעות מפגיעה במבנה לשימור, ולשם שמירה על מאפייני המרקם, לא יותר איחוד חלקות שבהן מצוי מבנה לשימור אלא במסגרת תכנית מפורטת או אם קיימת תכנית מאושרת המאפשרת זאת.. 12 יחס לתכניות תקפות א. תכנית זו אינה מבטלת תכניות תקפות שקדמו לה. ב. במקרה של סתירה בין הוראות תכנית זו להוראות התכניות התקפות בתחומה, תקבענה הוראות תכנית זו. ג. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יגברו הוראות תכנית זו על הוראות התכניות כמפורט להלן: ( ו- 10 תכנית 1680 (תכנית מתאר מקומית "ג") לא יחולו הוראות סעיפים 10 ("פרגולות") באותה תכנית. ( ("עליות גג") תכנית "ע" לא יחולו הוראות סעיפים 6 ("גובה בקומת מרתף וקומת מרתף תחתונה") ו- 7 ("קווי בנין בקומת מרתף") תכנית 2710 (מעליות) לא יחול סעיף 9 ב( 2 קדמי"). עיף קטן ב' באותה תכנית ("הנחיות בניה בקו בנין תכנית "מ" לא יחול סעיף 22 ביחס למרפסות הקדמיות. תכניות , הוראות תכניות אלה יחולו על תכנית זו ובתנאי שהזכויות מתוקף תכניות אלה יועברו לייעוד מלונאות בלבד. ד. תכנית מתאר ארצית תמ"א 23 א' - הוראות תכנית מתאר ארצית תמ"א 23 א, על תיקוניה, גוברות על הוראות תכנית זו. במבנים לשימור בתחום התמ"א הוצאת היתר על פי הוראות תכנית זו, תיעשה בכפוף לתנאים המפורטים בתמ"א.

13 תקנון תכנית מתאר 2650 לשימור מבנים בתל-אביב מיום עמ' 11 מתוך 11 ה. תכנית מתאר מחוזית תמ"מ 5/1 הוראות תכנית מתאר מקומית תמ"מ 5/1 על תיקוניה גוברות על הוראות תכנית זו, ובפרט על הוראת ביטול ההפקעה על פי סעיף 11.1 בהוראות תכנית זו, אשר תבוצע בכפוף לתנאים המפורטים בתמ"מ. ו. תכנית מתאר מקומית חלקית "ס" ('דירות על גגות בבניינים קיימים')- 1. במבנים לשימור ללא הגבלות מחמירות תותר בניה על הגג בהתאם להוראות תכנית זו המחליפות את הוראות תכנית ס'. 2. במבנים לשימור עם הגבלות מחמירות ההתייחסות להוראות תכנית ס' תהיה בהתאם לאמור בסעיף 9 (הגדרות) בתכנית זו. ז. תכניות לב תל אביב (תכניות 2720) 2385, 2363, 2331, 2268, מבנים המסווגים בדרגת שימור ב' בתחום תכניות אלה שנקבעו בתכנית זו כמבנים לשימור עם הגבלות מחמירות יתרת זכויות הבניה להעברה תהיה בהיקף של קומה וחצי בקונטור המבנה הקיים, הכל כאמור ברשימת המבנים לשימור. 13. הוצאות הועדה המקומית תהיה רשאית לגבות את הוצאות עריכת התכנית וביצועה על פי סעיף (12) 69 לחוק התכנון והבניה.

14 נספחי התכנית תכנית מתאר 2650 לשימור מבנים בתל-אביב מיום נספחי התכנית

15 נספח ב -דרישות לתיעוד מבנה לשימור תכנית מתאר 2650 מיום לשימור מבנים בתל-אביב עמוד 1 מתוך 6 נספח ב'- דרישות לתיעוד מבנה לשימור חלק א - סקר תיעוד מקדים 1. כותרת: שם האתר וכתובת נערך עבור (מוסד התכנון) שם התכנית שם העורך תאריך נתונים כלליים: שם השכונה, שם הרחוב, מס' הבית, שמות רחובות גובלים מס' גוש, מס' חלקה 2.2. מפת סביבה (בקנ"מ שבין 1:500-1:1250) הכוללת סימון גבולות המבנה צילום אויר נוכחי כולל סימון המבנה צילום של המבנה 2.5. אזור הכרזה ("העיר הלבנה") או מתחם אחר סוג בעלות (מדינה, רשות מקומית, פרטית, אחר) נתונים סטטוטוריים: פירוט תכנית/תכניות בהן הוכרז האתר או חלקים ממנו לשימור, כולל דרגת שימור המבנה שטח בנוי קיים במ"ר (שירות+עיקרי). ציון וסימון בניה ללא היתר בנפרד על סמך הערכה ראשונית 3.2. בשטח בהסתמך על תכניות מתיק בניין. זכויות בניה מוקנות מתוקף תכניות תקפות יעוד עפ"י תכנית תקפה ושימוש בפועל האם האתר נכלל בשטח עתיקות מוכרז? רקע היסטורי ותרבותי: סקירה של קורות האתר והתפתחותו מאז נוצר ועד ליום הכנת התיאור. לסקירה יש לצרף צילומים, תכניות ומסמכים היסטוריים וזאת על בסיס מקורות מידע זמינים לעירייה. הסקירה תתייחס, בין השאר, לפרטים הבאים: 4.1. תולדות האתר לרבות שמות היסטוריים, (שנת הבניה, שנה/תאריך של תוספות/שינויים באתר) רקע כללי על תקופת הבניה, התפתחות האזור הצגה וניתוח של מפות היסטוריות וצילומי אויר מתקופות שונות (כולל מתקופת טרום הבניה) עם סימון האתר והסברים רלבנטיים מפה ובה סימון המבנים המיועדים לשימור (או המקטע הרלבנטי של תשריט תכנית השימור) צילום היסטורי של המבנה/האתר..4

16 נספח ב -דרישות לתיעוד מבנה לשימור תכנית מתאר 2650 מיום לשימור מבנים בתל-אביב עמוד 2 מתוך 6 תכניות היסטוריות ומסמכים היסטוריים מתכננים/בונים/מהנדסים: פרטים ביוגרפיים, המהנדס והמתכננים שפעלו באתר לאורך השנים 4.7. מידע על דמויות בעלות חשיבות היסטורית הקשורות לאתר מידע על עבודות תיעוד של המבנה שנעשו בעבר והערכתם תיאור מצב קיים: מפה מצבית (קנ"מ בין 1:250-1:500) הכוללת סימון המבנים, שרידי מבנים, צמחיה ואלמנטים של 5.1. פיתוח שטח. צילומים כלליים של האתר (כולל חצר) צילום האתר בהקשרו הסביבתי (חזית הרחוב, חזית נגדית). תיאור תבנית הבניה האופיינית לאזור 5.3. (כגון חתך אופייני של הרחוב משני צידיו דרך האתר). תכניות קיימות וצילומים של האתר וסביבתו, כולל סימון אלמנטים לשימור על גבי התכנית (ניתן על 5.4. גבי המפה בסעיף 5.1). תכניות קיימות (או תכניות סכמטיות) וצילומים של הקומות והגג, כולל סימון אלמנטים לשימור על 5.5. גבי התכנית. תכניות חזיתות (או תכניות סכמטיות) וצילומי חזיתות כולל סימון אלמנטים לשימור על גבי התכנית תיאור כללי וצילום הצמחיה, מאפיניה, נדירותה והערכת מצב השתמרותה תיאור כללי וצילום החללים הפנימיים צילום פרטים אדריכליים חיצוניים ופנימיים (פרטי מבנה שלד וגמר, נגרות, מסגרות, ריצוף, עיטורי 5.9. קירות ותקרה וכו'). תיאור כללי וצילום של שיטת הבניה וחומרי הבניה בהתאם למצוין בהיתר המקורי, לצילומים ולמה שניתן לזהות בשטח. תיאור כללי וצילום של מפגעים ומצב פיזי נוכחי (משופץ/לא משופץ, סדקים, נזילות, טיח, גג, נגרות וכו') התייחסות ראשונית לתשתיות ולצנרת חיצונית הערות כלליות: צילומים יש לסמן בתכניות את מקום הצילום, כיוונו ולציין את שם הצלם. - יש לציין את המקור והתאריך לכל צילום ומסמך שיוצג וכן את הארכיון בו נמצא. - סיכום הערכת אתר: תיאור "משמעות" האתר (Significance) בהתבסס על הערכתו לפי אחד או יותר מה תבחינים הבאים: ערך אסתטי-אדריכלי, סביבתי ואורבני; ערך היסטורי-תרבותי; ערך חברתי; ערך מדעי..6 הערכה זו תבוא לידי ביטוי בכרטיס המבנה שהוכן לכל מבנה ומנוקד ע"פ קריטריונים המשקפים את הערכים המוזכרים. לכל כרטיס יתווסף מלל לתיאור ערכי המבנה. הסיכום יכלול מסקנות ראשוניות הנוגעות לשימור המבנה (לדוגמא התייחסות לצריח שנעלם, הערכת המבנה ביחס לשלב שני של בניה, אם נבנה בשלבים ובסגנונות אחרים וכו')

17 נספח ב -דרישות לתיעוד מבנה לשימור תכנית מתאר 2650 מיום לשימור מבנים בתל-אביב עמוד 3 מתוך 6 פרטי עורך התיעוד, השכלתו וניסיונו בתחום וכן תאריך השלמת ביצוע. (רצוי למלא דף הצהרה) מקורות פורמט הגשה. החומר יוגש בשני עותקים מודפסים ובמדיה דיגיטלית

18 נספח ב -דרישות לתיעוד מבנה לשימור תכנית מתאר 2650 מיום לשימור מבנים בתל-אביב עמוד 4 מתוך 6 חלק ב - תיק תיעוד מלא תיק תיעוד מלא יכלול את המידע כמפורט להלן: * הסעיפים המסומנים בכוכבית יהוו השלמה לחומר המופיע בסקר המקדים, הכל ע"פ הצורך והוראות יחידת השימור. 1. הקדמה ותקציר צילום המבנה או האתר -מצב קיים* תכנית האזור עם סימון מיקום של הבית* הערכה היסטורית ואדריכלית תקציר* רשימת ומיפוי אלמנטים מקוריים לשמירה תיעוד היסטורי* רקע היסטורי של תקופת הבניה וסגנון הבניה צילום ארכיוני של הבית המקורי תצלומי אויר היסטוריים מפות היסטוריות של השכונה והסביבה מסמכים היסטוריים: תכניות, חזיתות וחתכים, רישיונות בניה, התכתבויות מתוך תיק בנין, עדויות מארכיונים וכד'. תולדות המשפחה הבונה ושל המשפחות או האנשים שהתגוררו במבנה במידה ובעלי משמעות היסטורית. האדריכל המקורי של הבית, פרטים ביוגראפיים של האדריכל המקורי, המהנדס והאדריכלים של שינויים או תוספות במבנה. שנת בניה ותאריכים של תוספות בניה ושינויים במבנה. יעוד מקורי של הבית ושינוי יעוד תיעוד צילומי מצב קיים* ריצוף מקורי. 3.1 הסביבה הקרובה והבית בתוך המרקם. 3.2 חזיתות וגגות. 3.3 פרטים ארכיטקטוניים חיצוניים ופנימיים: פרטים בנויים, פרטי נגרות ומסגרות, 3.4 חללים פנימיים. 3.5 חצרות כולל צמחיה ופרטים.

19 נספח ב -דרישות לתיעוד מבנה לשימור תכנית מתאר 2650 מיום לשימור מבנים בתל-אביב עמוד 5 מתוך 6 יש לסמן את מיקום הצילומים בתכניות. 4. תכניות מצב קיים על ידי אדריכל (על בסיס פריסת חזיתות ותכניות מצב קיים ע"י מודד מוסמך) תכנית האתר. תכניות של כל הקומות כולל מרתפים וגגות עם הסכמה ההנדסית. חזיתות. הערה: בחזיתות ובתכניות נדרש לסמן את חומרי הבניה ולציין את המיקום של כל הפרטים האדריכליים המקוריים שקיימים בשטח. חתכים אופייניים עם סימון קונסטרוקציה. בתכניות, בחזיתות ובחתכים יסומן: רוחב וגובה של כל הפתחים הקיימים חלוקה משנית בכל פתח וצורת הפתיחה של חלונות ודלתות מיקום מדויק של כל הפתחים בחזית ע"י מידות מרחק אופקיות ואנכיות בין הפתחים. סוג התריס הקיים בכל פתח (תריס עץ, תריס גלילה, תריס גרירה ותריס רפפה). הדגשת מידות של אלמנטים אדריכליים ייחודיים. פרטים ארכיטקטוניים מקוריים*: פרטים בנויים: קרניזים, כרכובים, קורות קונסטרוקטיביות, משקופי בטון מסביב לפתחים, עמודים מבטון, זיזים מבטון במרפסות, תבליטי טיח מעוטרים וכד'. פרטי נגרות: משקופים, חלונות, דלתות, תריסים, קורות הגג, ארגז הרוח (כולל זיהוי של סוג העץ המקורי). פרטי מסגרות: מעקות מרפסות, מעקות מדרגות, סורגים ופירזול. ריצופים. עיבודי טיח וציורי קיר. איתור גוונים מקוריים. מומלץ לשם זיהוי מיידי להגיש באותו עמוד את הפרט ע"י שרטוט וצילום. הערה: מבוקש תיעוד הפרטים המקוריים בלבד. 5. תכניות - מצב מקורי: שיחזור מלא של המבנה (תכניות, חזיתות וחתכים) ביטול תוספות בניה מאוחרות שיחזור פתחים מקוריים בכל הקומות כולל בקומה המסחרית, סימון חלוקה משנית וצורת פתיחה בכל פתח, כולל סימון סוג חלון, דלת, תריס וסורג בכל פתח. שיחזור אלמנטים שנהרסו או שונו. סימון סוג חומרי גמר, ציורי קיר, סוגי ריצוף ומיקום מרזבים. שיחזור פיתוח שטח מקורי (צמחיה, גדרות, שבילים, בריכות מים וכדומה)

20 נספח ב -דרישות לתיעוד מבנה לשימור תכנית מתאר 2650 מיום לשימור מבנים בתל-אביב עמוד 6 מתוך 6 6. טכנולוגיה מבנה היסודות מבנה הקירות מבנה התקרות מבנה הגג מרפסות אלמנטים טרומיים אלמנטים דקורטיביים חומרי גמר חוץ ופנים כולל זיהוי הרכב החומרים: טיח, עץ, אבן, לבנים וכד' דרוש תיאור במלל בשרטוטים וצילומים של טכנולוגיות הבניה 7. מצב פיזי והערכה הנדסית (ע"י מהנדס) סימון בעיות ע"ג תכניות, חזיתות וחתכים. צילום ותיאור מילולי של הבעיות. איתור סיבות וגורמים לבעיות והמלצות לטיפול ניתוח אדריכלי מסקנות אדריכליות* תקופה וסגנון ניתוח שלבי בניה ערך אורבני ערך אדריכלי - קומפוזיציה, חזיתות, חללים פנימיים, חומרי גמר אנלוגיות לסגנון הבניה מבנים בתכנונו של האדריכל המקורי או של בני דורו אשר הפתרון האדריכלי או העיצובי מקביל למבנה הנדון (באמצעות צילומים בלבד) המלצות להנחיות שימור השלמת תיעוד בזמן עבודות בשטח והגשת דוח משלים על מידע חדש שהתגלה באתר לאחר סיום העבודות.9.10 בשטח כתנאי לתעודת גמר. פרטי עורך התיעוד, השכלתו וניסיונו בתחום וכן תאריך השלמת ביצוע. (רצוי למלא דף הצהרה) מקורות מתכונת ההגשה העבודה תוגש בפורמט הגשה בגודל 3A בעותק צבעוני ובפורמט דיגיטאלי.

21 נספח ג עבודות במבנים לשימור הגבלות ותנאים לביצוען תכנית מתאר 2650 מיום לשימור מבנים בתל-אביב עמוד 1 מתוך 3 נספח ג עבודות במבנים לשימור הגבלות ותנאים לביצוען 1. עבודות במבנה לשימור הטעונות אישור יחידת השימור כל העבודות במבנה לשימור, לרבות העבודות הטעונות היתר בניה, יתואמו עם היחידה לשימור ויותנו באישורה. רשימת העבודות הדורשת אישור היחידה לשימור תכלול, בין היתר: 1.1. עבודה הנוגעת למעטפת המבנה וכן עבודה בתוך המבנה המשפיעה על חיצוניותו של המבנה או משפיעה על אלמנטים בעלי ערך שימורי בתוך המבנה (כגון: מערך חללים ייחודי, ריצוף מיוחד, פרטי בניה מיוחדים, עיטורי קיר ותקרה וכיוב') עבודה הנוגעת בחומרי הגמר של המבנה, צביעת המבנה ופרטים, כולל עבודות נגרות, מסגרות וכיוב' החלפת חלונות, חלונות ראווה, תריסים, מעקות, עיטורים ומעשי אומן למיניהם התקנת מזגנים או מתקנים אחרים התקנה או החלפה או שינויים של תשתיות במבנה, לרבות צנרת מים וביוב, מערכת חשמל תקשורת וכבלים חיצונית, מרזבים וצנרת לניקוז מי גשם החלפת הגג או אלמנטים חיצוניים בגג המבנה החלפה, התקנה או שינוי של גדר במגרש, גינון ונטיעה או עקירת עצים, עבודות פיתוח בחצר המבנה וכיוב' התקנת שילוט. 1.2 סעיף זה לא יחול במקרים בהם נערכים שינויים פנימיים בתוך דירה אשר אינם משליכים על חיצוניות המבנה או על מבנהו ההנדסי. עבודות הנדרשות לאחזקת מבנה לשימור 2.1 מהנדס העיר יהיה רשאי להורות, על ידי משלוח הודעה בכתב לבעל נכס, לבצע פעולות אחזקה במבנה בתוך תקופה שתקבע לכך. 2.2 העבודות שיידרשו לשם אחזקה של מבנה לשימור יכללו, בין היתר, עבודות להבטחת יציבותו ההנדסית של המבנה ומניעת הידרדרות במצבו, עבודות המיועדות להגן על מבנה מפני נזקי טבע או בידי אדם, תיקון ושיקום מעטפת המבנה על כל מרכיביה וחלקיו הפנימיים של המבנה, תיקון וטיפול במערכות המבנה החיצוניות והפנימיות, כולל החלפת צנרת וחיווט, איטום ובידוד, סילוק מזיקים, טיפול בצמחיה ועבודות של אחזקה שוטפת, כגון: צביעה, סיוד טיפול בחצר המבנה והאלמנטים הבנויים המצויים בה ועוד, הכל למעט עבודות בתוך הדירות. עבודות כאמור יהיו ע"פ הנחיות היחידה לשימור וכפוף להוראות התכנית ונספחיה. עבודות הנדרשות לשם שיקום מבנה לשימור אישור יחידת השימור לעבודות ו/או היתר בניה במבנה לשימור יותנו בהבטחת ביצוע עבודות לשיקום ושיפוץ המבנה בהתאם להנחיות יחידת השימור ועל פי קובץ ההנחיות לשיקום מבנים ואתרים לשימור בתל אביב-יפו בנוסף לאמור לעיל, הועדה המקומית רשאית לדרוש, לאחר ששוכנעה שלא נגרם נזק לערכי השימור של המבנה את ביצוע הפעולות הבאות:

22 נספח ג עבודות במבנים לשימור הגבלות ותנאים לביצוען תכנית מתאר 2650 מיום לשימור מבנים בתל-אביב עמוד 2 מתוך 3 הריסת חלקי מבנה ותוספות מאוחרות שאינם חלק מהמבנה המקורי, או במקרים של בקשה לתוספת בניה למבנה, אם שוכנעה הועדה המקומית שהריסת אותם חלקי מבנה חיונית מבחינה תפקודית וחזותית לשילוב התוספת. שיקום או שיחזור חלקי מבנה מקוריים או ייחודיים אשר התבלו או נהרסו. 3.3 למרות האמור לעיל, יחידת השימור רשאית להקל בהוראות סעיף זה במקרים מיוחדים, של עבודות לצורך התקנת מעלית, לצורך שימוש חורג וכיוב'. 3.4 סעיף זה לא יחול על עבודות לחיזוקו של מבנה מסוכן כנדרש מכח סעיף 3 לחוק עזר לתל אביב (מבנים מסוכנים), התשס"ב הוראות לגבי מרפסות במבנה לשימור 4.1 כדי להבטיח את שימור המרפסות כאלמנט אדריכלי מהותי לשימור, הועדה המקומית תדרוש את פתיחת כל המרפסות הפונות לחזית הקדמית ולחלקים הקדמיים של חזיתות הצד. 4.2 סגירת מרפסות בחזיתות האחוריות ובחלקים האחוריים של חזיתות הצד בלבד תותר באישור יחידת השימור ובתנאי שתיעשה בחומרים שקופים בלבד ובצורה אחידה בכל הקומות. צפיפות ברחובות מסחריים 5.1. במבנים לשימור ברחובות מסחריים כמפורט בתכניות 58,44 ו- 38, מהנדס העיר יהיה רשאי לקבוע את מספר יחידות הדיור וגודלן על בסיס שיקולי שימור. בכל מקרה, גודל הדירה לא יקטן מ- 45 מ"ר שטח עיקרי ו- 5 מ "ר שטחי שירות בלבד (כולל החלק היחסי של חדר המדרגות), לא כולל שטח המרפסות הפתוחות בדירה. פתרונות המיגון יותרו באמצעות ממ"ק או מקלט אלא אם יחידת השימור המליצה על פתרון אחר האמור לעיל לא יחול על דירות ששטחן קטן משטח זה על פי היתר בניה. תנאים והגבלות בעבודות במבנה לשימור על עבודות במבנים לשימור יחולו התנאים הבאים: 6.1. תותר התקנת מתקנים טכניים באופן מוצנע תוך מתן אפשרות לגישה ותחזוקה במקומות, כגון: בתוך חלל גג הרעפים, על גגות שטוחים מתחת למפלס מעקה הגג הבנוי, במרתף, מתחת למפלס הקרקע בתחום כל המגרש, וכיו"ב 6.2. תותר התקנת קולטי שמש מתחת למפלס המעקה הבנוי בגג שטוח, וכן לכוון חזיתות צד או אחוריות בלבד בגג רעפים. דודי מים יוצנעו בכל מקרה בתוך המבנה תותר התקנת תחנות טרנספורמציה זעירות (תט"זים) מתחת לפני הקרקע בלבד תותר התקנת מיכלי מים, צוברי גז או מתקני אחסון לתשתיות מתחת לפני הקרקע בלבד תותר התקנת מתקני תשתית נוספים (כגון: ארונות מונים, ארונות חשמל, ארונות סעף, ארונות גז, מזגנים, פילרים, מסתורי אשפה וכיוב') באופן מוצנע ככל האפשר, בצמוד לגדר אחורית או צדדית של המגרש בלבד. אנטנות סלולאריות במבנה לשימור יש להימנע ככל האפשר מהצבת אנטנות סלולאריות על גבי מבנים לשימור.

23 נספח ג עבודות במבנים לשימור הגבלות ותנאים לביצוען תכנית מתאר 2650 מיום לשימור מבנים בתל-אביב עמוד 3 מתוך הועדה המקומית תהיה רשאית להתיר התקנת אנטנות סלולאריות רק במקום שבו מתקיימים התנאים המצטברים הבאים: א. הועדה השתכנעה כי לא ניתן לאפשר את הכיסוי התקשורתי הנדרש ללא הצבת האנטנה. ב. הצבת האנטנה אינה פוגעת בשימור המבנה ובאיכויותיו הארכיטקטוניות. 7.3 הצבת האנטנה תיעשה רק בהתאם להנחיית יחידת השימור מבחינת מיקום האנטנה, סוג האנטנה וצבעה, ובכל מקרה במקום מוצנע ככל האפשר, בחזיתות האחוריות או הצדדיות של המבנה. 7.4 עם הצבת האנטנה, ככל שתאושר, ובתוך שבועיים מיום הקמתה, תגיש החברה הסלולארית, תרשימים וצילומים של האנטנה כפי שהותקנה, ליחידת השימור, כדי שניתן יהיה לוודא כי האנטנה הוצבה בפועל בהתאם לתנאים שנקבעו. 8. התאמה לקובץ ההנחיות לעבודות במבנים לשימור כל העבודות במבנים לשימור יעשו ע"פ קובץ ההנחיות לשיקום מבנים ואתרים לשימור בתל אביב-יפו המצורף כמסמך נלווה לתכנית, ובלבד שלא תהיה סתירה להוראות תכנית זו.

24 נספח ד תמריצים לשיקום מבנים לשימור תכנית מתאר 2650 מיום לשימור מבנים בתל-אביב עמוד 1 מתוך 5 נספח ד - נושא 1. קווי בנין תמריצים לשיקום מבנים לשימור תמריץ כדי לאפשר את ניצול זכויות הבניה התקפות תותר בניה ע"פ קווי הבניה כלהלן: א. לחזית הרחוב ע"פ קונטור המבנה הקיים המיועד לשימור. ב. לחזית הצד ע"פ קונטור המבנה הקיים המיועד לשימור. במקרים בהם לא נוצל המרווח עד לקוי הבניין הצידיים שנקבעו בתכניות התקפות, הועדה המקומית תהיה רשאית בהמלצת יחידת השימור להתיר צמצום קוי הבנין עד למותר בתכניות התקפות בתנאי ששוכנעה שאין פגיעה בשימור המבנה. ג. לאחור ע"פ קונטור המבנה הקיים המיועד לשימור או עד 3 מ' האחורי מקו המגרש (הקטן שבהם) בכל הקומות. למטרות סעיף זה, בחלקות בהן שתי חזיתות לרחוב, יחידת השימור תהיה ד. רשאית לקבוע אחד מקוי הבנין הצידיים כקו בנין אחורי. תנאים והגבלות א. צמצום קו הבנין מעבר לקו הבנין שנקבע בתכניות התקפות, יעשה באמצעות פרסום ומשלוח הודעות בהתאם לסעיף 149 לחוק..2 תכסית תותר הגדלת תכסית המבנה עד 60% משטח המגרש ובמגרשים פינתיים עד 70% משטח המגרש. הגדלת התכסית ע"פ סעיף זה אינה מגדילה את היקף הבניה כמפורט בתכניות התקפות..3 מספר מבנים במגרש תותר הקמת מבנה נוסף במגרש בנוסף למבנה לשימור, במגבלות זכויות הבניה המותרות במגרש. הקמת המבנה הנוסף תהיה בכפוף להוראות התכנית התקפות ולכל הוראות תכנית זו. המרחק בין המבנה הקיים למבנה החדש ייקבע ע"י יחידת השימור..4 שטחי עזר יותר חישובם של חלקי מבנה שהותרו בהיתר המקורי כ'חדרי כביסה', 'גרז'ים','חדרי הסקה' ו'מחסנים' והמצויים בתוך מעטפת המבנה, כשטח עיקרי - בנוסף לשטחים העיקריים המותרים במגרש. א. שינוי השימוש בשטחים כאמור יותנה בהבטחה שלא יפגע תפקוד המבנה. ב. תמריץ זה יחול גם על מבנים לשימור עם הגבלות מחמירות..5 מרפסות מרפסות בקומות עליונות. א. תותר בניית מרפסות חדשות מעבר לקו בניין ובהתאמה למרפסות הקיימות בתאום עם יחידת השימור. ב. שטח המרפסות החדשות הפתוחות שיותקנו מעל המרפסות הקיימות, יותר א. המרפסות החדשות יותאמו למתכונת המרפסות הקיימות במבנה. ב. תמריץ זה יחול גם על מבנים לשימור עם הגבלות מחמירות בהם מותרת תוספת בניה לפי הוראות תכנית זו.

25 נספח ד תמריצים לשיקום מבנים לשימור תכנית מתאר 2650 מיום לשימור מבנים בתל-אביב עמוד 2 מתוך 5 נושא תמריץ בנוסף לשטחי הבניה המותרים ) כשטח למרפסות בלבד). תנאים והגבלות מרפסות בקומת קרקע. ג. במקומות שבהן בוטלה הפקעה לדרך ע"פ הוראות תכנית זו, יותר המשך קיומן או שחזורן של המרפסות בקומת הקרקע והתקנת מדרגות, רמפות וכו' במתכונת המקורית וכן אמצעי גישה למבנה (כולל במבנה עם חזית מסחרית). חדרים על הגג א. ב. יותרו חדרי יציאה לגג מדירות בקומה העליונה (כהגדרתם בתכנית מתאר מקומית ג') עד לשטח של 40 מ"ר ליחידה ועד לתכסית של 50% משטח הגג (הקטן שבהם). תותר הצמדת הבניה לחזיתות אחוריות וצידיות בלבד, בכפוף להגבלות המפורטות להלן. עליות גג א. במבנים לשימור, שנבנו ע"פ ההיתר המקורי עם גג משופע, יותר שימוש בעליית גג, ובלבד שהכניסה לעליית הגג תהיה מהדירה או הדירות או החלל שמתחת. ב. השטחים שיתווספו בעליית הגג יהיו בנוסף לשטחים העיקריים המותרים ע"פ התכניות התקפות. ג. יותרו חלונות שטוחים במישור המשופע של גג הרעפים בתיאום עם יחידת השימור. דירות גג א. תותר המרת הבניה המותרת על הגג לדירות גג ללא הגבלת שטח הבניה, א. שחזור מרפסות או התקנת מדרגות, רמפות וכו' בתוך שטח בו קיים מעבר לציבור, יותנה בהבטחת מעבר ראוי ברחוב כפי שיקבע מהנדס העיר. הפעולות שלעיל תעשנה בהתאם לתיק תיעוד ועל פי הנחיות יחידת השימור. ב. תמריץ זה יחול גם על מבנים לשימור עם הגבלות מחמירות. א. מיקום הבניה על הגג ייקבע באישור יחידת השימור. ב. בניה על הגג מותנת בנסיגה של 2.5 מ' לפחות ממעקה הגג הקיים בחזיתות הקדמיות. ג. במבנה ייחודי ובעל מבנה גיאומטרי מורכב, ובמבנה שעל גגו אלמנטים בעלי ערך אדריכלי, הועדה המקומית רשאית לדרוש הגדלת הנסיגה ו/או נסיגות בחזיתות נוספות ו/או נסיגה נוספת מהאלמנטים בעלי ערך אדריכלי כפי שיידרש. ד. גובה הבניה על הגג לא יעלה על 2.7 מ' בין רצפה לתקרה. ה. חדרים הפונים לחזית הקדמית ייבנו בו זמנית. ו. לא יותרו חדרים על הגג מעל דירות גג. א. השימוש וביצוע העבודות בעליית הגג יותנו בכך שאין פגיעה במבנה ובתפקודו. ב. לא תותר הבלטת חלונות אנכיים חדשים ממישור גג הרעפים. ג. לא יחולו הוראות סעיף 10 ב בתכנית מתאר מקומית ג' ("עליות גג בגגות משופעים") ד. תמריץ זה יחול גם על מבנים לשימור עם הגבלות מחמירות. א. בניה על הגג מותנת בנסיגה של 2.5 מ' לפחות ממעקה הגג הקיים בחזיתות הקדמיות. תותר.6 בניה על הגג.

26 נספח ד תמריצים לשיקום מבנים לשימור תכנית מתאר 2650 מיום לשימור מבנים בתל-אביב עמוד 3 מתוך 5 נושא.7 מרכיבים דקורטיביים (פרגולות, קורות דקורטיביות, גגונים וכו').8 דירות גן תמריץ בכפוף לשמירת נסיגה כמפורט להלן ושאר הגבלות נספח זה ויתר הוראות התכנית. ב. במבנים אשר היו זכאים לזכויות בניה על הגג מכח תכניות תקפות לולא הוכרזו כמבנים לשימור, וזכויות אלה לא ניתנות למימוש סביר בגין מגבלות תכנית זו, רשאי מהנדס העיר להמליץ לועדה המקומית לחרוג באופן חלקי או מלא מהוראות הנסיגה בחזיתות הקדמיות. שימושים בבניה על הגג (לדירות גג, חדרים על הגג ועליות גג כאמור לעיל) א. השימוש בשטח הבנוי על הגג יהיה ע"פ השימוש הקיים במבנה. ב. למרות האמור לעיל, יותר בכל מבנה שימוש למגורים בשטח זה. א. תותר התקנת מרכיבים דקורטיביים במתכונת הקיימת במבנה לשימור, כגון: פרגולות בנויות, גגונים, מצחיות, קורות דקורטיביות וכיוב'. ב. שטחי המרכיבים הדקורטיביים יהיו בנוסף לשטחים העיקריים המותרים לפי תכניות תקפות. ג. מאפייני המרכיבים הנ"ל יהיו בהתאם לקובץ הנחיות לשיקום מבנים ואתרים לשימור בתל אביב-יפו. א. יותרו דירות גן בקומת הקרקע של המבנה, בחלקים הפונים לחזיתות אחוריות, לרבות חזיתות הצד האחוריות. ב. תותר הצמדה של החצר האחורית תנאים והגבלות הצמדת הבניה לחזיתות אחוריות וצידיות באותם חלקים בחזיתות הצידיות שאינם בתחום הנסיגה האמורה. ב. במבנה ייחודי ובעל מבנה גאומטרי מורכב, ובמבנה שעל גגו אלמנטים בעלי ערך אדריכלי, הועדה המקומית רשאית לדרוש הגדלת הנסיגה ו/או נסיגות בחזיתות נוספות ו/או נסיגה נוספת מהאלמנטים בעלי ערך אדריכלי כפי שיידרש. ג. גובה הבניה על הגג לא יעלה על 2.7 מ' בין רצפה לתקרה אלא אם שוכנעה הועדה המקומית שבניה הגבוהה מהאמור לעיל אינה פוגעת במטרות השימור. בכל מקרה, גובה הבניה לא יעלה על גובה קומה טיפוסית במבנה. ד. יחידת השימור רשאית להתנות תנאים בעניין שלבי הבניה על הגג, כגון: תנאי כי הבניה על הגג הפונה לחזית הקדמית תבנה בו זמנית. ה. התקנת דירות הגג מוגבלת למפלס הגג בלבד. ו. לא תותר בניה על גג אחד של חדרים על הגג ודירות גג אלא אם החדרים והדירות מופנות לחזיתות שונות, ואין פגיעה בערכי השימור של המבנה. ז. תוספת יחידות דיור על הגג תהיה ע"פ הוראות סעיף 11 בטבלה זו. תמריץ זה יחול גם על מבנים לשימור עם הגבלות מחמירות בהם מותרת תוספת בניה על הגג לפי הוראות תכנית זו. א. ממדי ומאפייני המרכיבים הדקורטיביים יהיו במתכונת הקיימת במבנה לשימור, ע"פ המקור וע"פ סגנון הבניה שלו, ויותנו בשיקול דעת יחידת השימור. ב. לא יחולו הוראות ס' 10 ג בתכנית מתאר מקומית ג' ("פרגולות"). ג. תמריץ זה יחול גם על מבנים לשימור עם הגבלות מחמירות. א. לא יותרו שינויים בחזיתות למעט הגדלת חלון קיים לדלת לחצרות בחזית האחורית ובחזיתות הצד האחוריות בלבד. ב.הקמת גדרות הפרדה בין חצרות דירות הגן יותנו

27 נספח ד תמריצים לשיקום מבנים לשימור תכנית מתאר 2650 מיום לשימור מבנים בתל-אביב עמוד 4 מתוך 5 נושא.9 בניה מתחת למפלס הכניסה למבנה 10. הרחבת השימושים המותרים במבנה תמריץ לדירות הגן. א. תותר בניה מתחת למפלס הכניסה הקיימת למבנה, במסגרת תכסית המבנה לשימור. שטחים אלו יהיו בנוסף לשטחים העיקריים המותרים בתכניות התקפות. ב. השימוש בשטחים אלה יהיה ע"פ השימוש הקיים בקומה שמעליהם. בכל מקרה יותר השימוש למשרדים. ג. תותר הצמדת השטחים כאמור, ליחידות שמעליהן. ד. תותר התקנת 'חצר אנגלית' ואמצעי תאורה ואיורור לחללים שמתחת למפלס הכניסה, בחצר האחורית של המבנה מעבר לקונטור המבנה בהתאם להנחיית יחידת השימור. ה. בנוסף לאמור לעיל, תותר בניית מרתפי חניה עד 3 קומות בכפוף לאישור יחידת השימור ובהתאם להוראות הסעיפים 9 (ג) ו(ד) בתכנית ע 1 ' (לעניין גובה קומות המרתף וקווי בניין קומות המרתף). במקרה של סתירה בין סעיפים אלו לאמור בתכנית זו, יגברו הוראות תכנית זו. ו. במבנים הבנויים על קומת מסד (במה) בגובה שמעל 1.70 מ' תותר הקמת מרתף חניה בשטח המגרש. הועדה המקומית רשאית להרחיב את רשימת השימושים המותרים במבנה לשימור. תנאים והגבלות באישור היחידה לשימור על מנת להבטיח התאמה לערכי השימור של המבנה. זו. ג. תוספת דירות גן תהיה ע"פ הוראות סעיף 11 בטבלה ד. תמריץ זה יחול גם על מבנים לשימור עם הגבלות מחמירות. א. בניה מתחת למפלס הכניסה הקיימת למבנה תותנה בהבטחה שלא ייפגע המבנה לשימור והמבנים הסמוכים לו. ב. לא תותר הריסת התקרות וחדרי המדרגות הקיימים במבנה, למעט תקרת קומת המרתף. ג. לא יותרו שינויים בחזיתות הקדמיות של המבנה ובחלקים קדמיים של חזיתות הצד. בחזיתות האחרות, פתחים חדשים ימוקמו מתחת לפתחים קיימים. ד.השימוש בשטחים כאמור יותנה באי פגיעה במבנה ובתפקודו. ה. במקרה של התקנת מרתף חניה, יהיה מפלס גג המרתף שמחוץ למעטפת המבנה מתחת למפלס החצר המקורית. ו. במקרה של קומת מסד קיימת מוגבהת מעל לרחוב (במה), יובטח שימור הבמה. ז. לאחר ביצוע המרתף, החצר תשוחזר למתכונתה המקורית, למעט שינויים מינימאליים הנדרשים לתפקוד המרתף. ח. תוספת יחידות דיור מתחת למפלס הכניסה למבנה תהיה על פי הוראות סעיף 11 בטבלה זו. ט. תמריץ זה יחול גם על מבנים לשימור עם הגבלות מחמירות. א. השימוש כאמור יותר בתנאי שיותאם לאופי המבנה ולמטרות התכנית, על פי שיקול דעת היחידה לשימור. ב. השימוש כאמור יעשה בהליך פרסום לפי סעיף 149 לחוק. ג. תמריץ זה יחול גם על מבנים לשימור עם הגבלות מחמירות.

28 נספח ד תמריצים לשיקום מבנים לשימור תכנית מתאר 2650 מיום לשימור מבנים בתל-אביב עמוד 5 מתוך 5 נושא.11 תוספת יחידות דיור במבנים לשימור תמריץ במבנים לשימור אשר בהם מותרת תוספת שטחי בניה עיקריים ע"פ הוראות נספח זה, יותרו יחידות דיור נוספות. תנאים והגבלות א. שטח דירות חדשות לא יפחת מהשטח הממוצע לדירה כפי שהותר בתכניות התקפות. ב. תוספת יחידות דיור מעבר לאמור בסעיף א' לעיל תותנה באישור היחידה לשימור, בתנאי שתימנע פגיעה בערכי המבנה ובלבד ששטח דירה חדשה לא יפחת 75% מהשטח המותר בסעיף א. מ- ג. במבנים לשימור באזורים שאינם מיועדים למגורים, גודל זו. דירה חדשה יהיה על פי סעיף 5 בנספח ג' לתכנית ד. תמריץ זה יחול גם על מבנים לשימור עם הגבלות מחמירות.

29 נספח ה העברת זכויות בניה ממבנה לשימור תנאים והיקפים תכנית מתאר 2650 לשימור מבנים בתל-אביב מיום עמוד 1 מתוך 3 נספח ה העברת זכויות בניה ממבנה לשימור תנאים והיקפים 1.תנאים לתוספת בניה במגרש המקבל על מגרש מקבל חלים התנאים הבאים: 1.1 תוספת שטח עיקרי שטח הבניה העיקרי המתווסף למגרש מקבל לא יעלה על 50% מהשטח העיקרי המותר בו על פי התכניות התקפות תוספת שטחי שרות שטחי שרות על קרקעיים המתווספים למגרש המקבל יהיו בהיקף של שליש מהשטח העיקרי המתווסף, או בשיעור שטחי השירות שנקבע בתכנית התקפה במגרש המקבל, הגדול מביניהם תוספת קומות א. תוספת קומות במגרש מקבל לא תעלה על המותר בתקנות התכנון והבניה לסטייה ניכרת. ב. על אף האמור לעיל, בתחום המצוין ב"תשריט" כ"תחום מיוחד למגרשים מקבלים" בבניינים שגובהם קטן מ- 9 קומות, תותנה תוספת הקומות האמורה בשיקול דעת מהנדס העיר, על פי התנאים הבאים: 1.4 צפיפות תוספת הקומות לא תעלה על בנספח ד' לתכנית זו. 2 קומות ובניה על הגג על פי הוראות סעיף 6 ("בניה על הגג") גובה המבנה לאחר תוספת הקומות לא יחרוג מהגובה שלפיו מתוכננים על פי תכניות תקפות רוב הבניינים באותו קטע רחוב (בין שני צמתים סמוכים). במקרה של העברת זכויות הבניה למטרת מגורים, הגודל הממוצע של יחידת דיור יהיה בהתאם לגודל יחידת דיור ממוצעת המותרת במבנה על פי התכנית התקפה באותו מגרש. 1.5 פטור מתקן חניה הועדה המקומית רשאית לפטור את המגרש המקבל באופן חלקי או מלא מחובת התקנת מקומות חניה בתחום המגרש אם שוכנעה שלא ניתן להבטיח התקנת מקומות חניה על פי התקן התקף. 2. שטחי הבניה להעברה למגרש מקבל שטחי הבניה העיקריים המועברים ממבנה לשימור אל מגרש מקבל ישוו ל"יתרת שטחי הבניה" במבנה לשימור במועד החלטה בדבר הפקדת התכנית המפורטת להעברת זכויות, הכל על פי הגדרות תכנית זו. אל שטחי הבניה המועברים ממבנה לשימור למגרש מקבל יתווספו כתמריץ השטחים העיקריים על פי המפורט להלן: 2.1 תמריץ לעניין הפרש עלויות שיפוץ המבנה לשימור א. כללי שטח המתקבל מחישוב מכפלת שטח מעטפת המבנה לשימור במקדם 900 וחלוקת התוצאה בשווי קרקע, הכל כמוגדר בתכנית זו: שטח עיקרי להעברה במ"ר = שטח מעטפת המבנה לשימור 900 X שווי קרקע למ"ר של המבנה לשימור

30 נספח ה העברת זכויות בניה ממבנה לשימור תנאים והיקפים תכנית מתאר 2650 לשימור מבנים בתל-אביב מיום עמוד 2 מתוך 3 ב. מבנים בסגנון אקלקטי או מבנים מיוחדים. למבנים בסגנון אקלקטי או למבנים מיוחדים (כמפורט בנספח א') עלויות השיפוץ כמפורט בסעיף א דלעיל על ידי הכפלתו ב יוגדל השטח להעברה עבור הפרש ג. זירוז הליכי תכנון היה והופקדה תכנית להעברת זכויות ממבנה לשימור תוך 4 שנים מיום אישור תכנית זו, יוגדל היקף השטחים להעברה עבור הפרש עלויות השיפוץ כמפורט בסעיף א' או ב' דלעיל על ידי הכפלתו ב ד. עדכון תמריץ הפרש עלויות השימור במידה שיימצא הצורך לכך, הועדה המחוזית תהיה רשאית, לפי דרישתה, לעדכן מעת לעת את התמריץ בסעיף זה, לאחר שנמצאה הצדקה לכך בבדיקה כלכלית ולאחר התייעצות עם מהנדס הועדה המקומית ועם שמאי מטעמה. עדכון כאמור ייעשה באמצעות עדכון המקדם ובלבד שלא יפחת מ תמריץ לעניין הכנת תיק תיעוד והוצאות תכנון נוספות: במקרים בהם יידרש תיק תיעוד על פי הוראות תכנית זו יתווסף שטח עיקרי על פי המנה המתקבלת מחלוקת בשווי קרקע כמוגדר בתכנית זו: שווי קרקע למ"ר של המבנה לשימור שטח עיקרי להעברה במ"ר = 2.3 תמריץ לעניין הצורך בהכנת תכנית מפורטת, הצורך בהתארגנות בעלים לשם כך והעדר האפשרות להוסיף שטחי שירות בגין שטחים שלא מומשו: 20% מיתרת שטחי הבניה של המבנה לשימור בתוספת 2.5% מהשטחים העיקריים הבנויים בו. 2.4 תמריץ לעניין מרתפים שאינם ניתנים למימוש במבנה לשימור: א. 10% משטח תכסית המבנה לשימור. לצורך חישוב השטח להעברה מתוקף סעיף זה, בניה או שימוש במרתף המוגדרים על פי החוק כשטח עיקרי יילקחו בחשבון ויופחתו משטח תכסית המבנה. ב. היה ויינתן תמריץ לעניין מרתפים שאינם ניתנים למימוש כמפורט בסעיף א לעיל, לא יוצא למבנה היתר בניה לניצול שטח זה בעתיד למטרה המוגדרת על פי החוק כשטח עיקרי. 2.5 תמריץ לעניין מרפסות פתוחות שטח עיקרי בשיעור של מחצית משטח המרפסות שמחויבות להישאר פתוחות או להיפתח לפי הוראות נספח ג' בתכנית זו. 3. שמירה על שווי הזכויות להעברה השתכנעה הועדה המקומית שלא ניתן היה לממש את העברת הזכויות בתוך 4 שנים מיום אישור התכנית, יוגדל היקף יתרת השטחים להעברה בשיעור של 5% לשנה מתחילת השנה החמישית ועד תום השנה העשירית מיום אישור התכנית.

31 נספח ה העברת זכויות בניה ממבנה לשימור תנאים והיקפים תכנית מתאר 2650 לשימור מבנים בתל-אביב מיום עמוד 3 מתוך 3 4.התאמת היקפי הבניה לפערי שווי הקרקע היקף שטחי הבניה העיקריים המועברים מהמבנה לשימור אל מגרש מקבל יותאמו לפערי שווי קרקע למ"ר זכויות בניה בין המגרשים כפי שיקבע שמאי הועדה המקומית. יישוב מחלוקות שמאיות לעניין ערכי הקרקע בשני המגרשים יעשה על פי העקרונות המפורטים בתוספת השלישית לחוק לעניין חישוב שומת השבחה.

32 אישורים תכנית מתאר 2650 מיום לשימור מבנים בתל-אביב עמוד 1 מתוך 1 אישורים: חתימת המתכנן: חתימת עורך התכנית: חתימת הועדה:

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשע"ה ה אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר ועדת שימור מ

סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשעה ה אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויור ועדת שימור מ סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשע"ה ה-.42.3.402 אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר ועדת שימור מר תמיר ניר, חבר ומ"מ יו"ר ועדת השימור מר קובי כחלון,

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc)

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc) מתחם תלפיות תכנית אב היזם: עיריית ירושלים הרשות לפיתוח ירושלים תכנון: י. מולכו אדריכלים בע"מ ניהול פרויקט: עמגר בע"מ תחבורה: אמאב תחבורה בע"מ יועץ סביבתי: אלון טופצ' קי, אגוטי איכות סביבה 21 באוקטובר 2013

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

<

< פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי ישיבה מספר: 6002 ביום רביעי תאריך 6/0/0 ט"ו חשון, תשע "ו מס' דף: תאריך: /BB/Bx כ"ז חשון תשע"ו השתתפו: חברים : מר יגאל שמעון אדר' סרג'יו וולינסקי מוזמנים : אדר' יואב רוביסה גב'

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כה אייר, תשעד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כט אייר תשעד שעה 18:00 - סגן וממ ראש המועצה, י תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' 2014002 בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תבע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת - 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: 2102102 שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור התעשייה גבעת שאול מוזמנים 00:11 )נספח ב'( ב. דיון עקרוני

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC TBPIRUT0 0001 א/ כ/ כ/ כ/ א/ כ/ מס' דף : 1 26/01/2015 25 תכנית מפורטת: חפ/ 1332 סדר יום לועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: שם: "קסטרא" תוספת שימושים וזכויות בניה בעלי עניין : חב' חוצות היוצר חיפה

קרא עוד

הוראות לעריכת הוראות התכנית

הוראות לעריכת הוראות התכנית חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית פרדס חנה כרכור - תכנית מתאר כוללנית מחוז: חיפה מרחב תכנון מקומי: פרדס חנה - כרכור סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך 77 דברי הסבר לתכנית

קרא עוד

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המק

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כה תמוז תשעג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע ד נכחו: - יור הוועדה המק פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 2013107 בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - מהנדסת העיר ויקי ברנגל

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC מס' דף : 1 משרד מהנדס העיר-ועדה המקומית לתכנון ולבניה "חיפה" תאריך: 24/06/2014 כ"ו סיון תשע"ד פרוטוקול ישיבת ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 ביום שני תאריך 02/06/14 ד' סיון, תשע "ד מס' דף : 2

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו

חוק התכנון והבניה, התשכה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 הוראות התכנית תכנית מס' 306-0220723 חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישורים דברי הסבר לתכנית מטרת התכנית לתת הנחיות לפיתוח

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה רמת נגב תאריך: 20/07/2011 יח תמוז תשעא פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/ 1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: 201104 ביום א' תאריך 03/07/11 א' תמוז, תשע"א בשעה 17:00 השתתפו : חברים : ריפמן

קרא עוד

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשעו שעה 19:00 - יור ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201602 בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה מר שחר רובין - חברת ועדת המשנה

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

הנושא: <shem_nose>

הנושא: <shem_nose> מינהל הנדסה אגף תכנון העיר ועדת המשנה לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו פרוטוקול מספר 16-0011 י"ב ניסן תשע"ו 13:00-09:00 באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 69 תל-אביב - יפו, קומה 12

קרא עוד

מפרט מדידות - עיריית הוד השרון

מפרט מדידות - עיריית הוד השרון מפרט מדידות - עיריית הוד השרון נספח ז' א. דרישות למפה טופוגרפית / מצבית. ככלל יש למדוד ולערוך את המפה על פי הנחיית מנהל המרכז למיפוי ישראל שמספרה 9-4102 כמפורט להלן : הגדרות 1. הנחיות לעצים בוגרים חוק

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word ד 1 ג 1 מינהל הנדסה אגף תכנון ובנין ערים ועדת המשנה לתכנון ולבניה למרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו סדר יום מס' 08-0028 מיום כב' מוזמן בזה לישיבת ועדת המשנה לתכנון ולבניה שתתקיים ביום רביעי ה - בשעה 09:00

קרא עוד

אל:

אל: חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית תכמ 2015-711 שם תכנית: תכנית מתאר מקומית כוללנית מבשרת ציון מחוז: ירושלים מרחב תכנון מקומי: הראל סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א/ א/ ירושלים, 5.5.2010 סימוכין: 7-31.0 מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר השמאי מאיר פרץ merepp@walla.com המבקשת בענין : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה השמאי אברהם כץ akatz@actcom.net.il המשיבה

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!(, יתכנו שינויים והתאמות

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

nevo.co.il

nevo.co.il הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בני שמעון הנחיות מרחביות לעניין תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( התשע"ד 2014 הוועדה המקומית בני שמעון אישרה בישיבתה מתאריך 4.9.2016 את התנאים הבאים, כפי שנקבע

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

תמ"א 38 תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה: מענה אמיתי או פתרון מדומה? דצמבר 2011

תמא 38 תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה: מענה אמיתי או פתרון מדומה? דצמבר 2011 תמ"א 38 תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה: מענה אמיתי או פתרון מדומה? דצמבר 2011 מחקר וכתיבה: ניר שלו מיפוי: נאוה שיר סדר ועיצוב: רון הרן תודה מיוחדת לד"ר דליה דרומי, לאדר' ליטל ידין, לאדר' נעמה מישר,

קרא עוד

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל שנפלה טעות במדריך זה, אין בכך משום יצירת מחויבות טל"ח.

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc מדינת ישראל משרד הפנים ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב פרוטוקול לישיבה מספר 2009329 תאריך הישיבה: יום חמישי, כ"ט אייר תשעא, 02/06/2011 מקום הישיבה: דרך מנחם בגין 116 תל אביב, בית קלקא. 1 ערר על החלטת ועדה

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד