Hebrewbooks_org_31667.pdf

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Hebrewbooks_org_31667.pdf"

תמליל

1

2 ספר אמרים תש י 110 ב ה בזה הננו מו ל הקונטרס לימי היא צ יו ד וי ג שבט הכל שני מאמרים ע פ פקודת כ ק מו ח אדמו ר שלט א א) בא בתור הוספה מכתב חדים מהת ב) ציינתי איזה מראי מקומות והערות ב הגליון דמת מנהגי יא צ ש בהם חידוש באה בסוף קונטרס ב ניסן תש ח תחלת קונטרסי י ד י ג שבט תש ט ניסן תש ט מנחם שניאורסאהן ז שבט ה תש י ברוקלין נ י מ פ ת ח מאמרי כ ק אדמו ר שליט א ז באתי לגני 111 היושבת בגנים 119 מכתב כ ק אדמו ר שליט א 126

3 ם יר מ א מ ה י ש ת 111 פ ש ד סב טבש ד וי י שת ה ט צאי דכ ומא ותנקז תינברה תינצה תרמ הקכר ע נ ע יז ית ינגל יתוחא ה אתיאו שרדמב הבר (ומוקמב) ןגל ביתכ ןאכ א ינגל ינונגל םוקמל ש ירקיע הלחתב רקיעד הנש םינותחתב התיה ו ידי אטח ץע תעדה הקלתסנ הנשה ץראמ עיל ו אטח ןיק שונאו הקלתסנ הנשה עימ א בל גו ב חאו רודב למה הקלתסנ עימ ג דל אתיאדכו ר דמב פ ע עמו לוק םיק ךלהתמ ןגב ר א א ךל ביתכ ןאכ א ךלהתמ ץיפק ליזאו ץיפק ליזאו ב חאו ודמע העבש םיקידצ ודירוהו הנשה רבא הכז דירוהו הנשה עימ ז קחציו ומ הל השמ יעיבשה ו) *ןיעיבשה (ןיביבח ודירוה ץר רקיעו תוק תיבב שדקמה ביתכד ושעו שדקמ יתנכשו םכותב וכותב רמאנ א םכותב ךותב דחא דחאו םיקידצ ושריי ץרא ונכו ל הע םיקידצד ושריי ץרא ע ג ינפמ םינשמ ונייה) (םישממ ש * םורמ שודקו יש ב דטמל ית ינגל ינונגל םוקמל ש ורקיע הלחתב רקיעד הנש םינותחתב התיה הו ד תכת הנווכה ירבב תווהתהו תומלועה הוואתנד ה בקה תי הריד םינותחתב יש תוק תדע ה איפכ אכפהו שנד דרת שבלתהל ףוגב ב הנו ו ומעי וריתסיו שנה ז כבו לועפת שנה רוריב ךוכיזו ףוגה ב הנו ו וקלח םלועב ושעו שדקמ יתנכשו םכותב ךותב א ואכ ו הדעה תדעב םירוריבה ב איפכ אכפהו רמאמכו דכ איפכ א טס קלתסא ארקי ה בוקד והלוכב ןימ ו ש מ והלוכב ןימ הנווכה תגירדמ ה ד והלוכב ןימ הושב בבוסה ןימ ריאמש ב תומלועה הושב תומלועבד יקיח תוגירדמ ד וד תומלוע םינוע תומלועל םינותחת תומלועבד םינועה ריאמ ה ב תומלועבו םינותחתה ה ריאמ ב כ כ ו הש ב רתסהו ו יקיח תוגירדמ ףא ידי הדסי ץרא ינימיו החפט םימש אתיאו *שרדמב הטנ ונימי ארבו םימש הטנו אמש ארבו ץרא עודיו דיד ןימי הרומ ה הו רתוי ונימיו החפט םימש םימשד הנווכה תומלוע םינועה ה ב ןימי ה הו ומצע ב ץראו הנווכה תומלוע פינותחתה מ מש ש ה ב כ ב ו ה ומצע ב רתסהו ו ןיעיבשה ; ארקיו הבר ם כס אי כ ג ס שדוחה ה ת ש ש ריעהל ב ב חזמ ם ר אראו ייבבו רה ת וקל ה ידוקפ ו ס ויבו ד ם רמאמכו דכ אינת ז כפ ת וקל פ ר ידוקפ ס תקוח ןכ ורמאי ב פ אתיאו שרדמב ; א רדפ ח יפ ב חז כ א זל א הפ ב

4 112 םירמאמה י שת עוד שרפהה דב תומלוע ביתכד ארקנה ימשב ידכלו וירב ויתרצי ףא ויתישע ד תומלוע ע יבא ה ומכ תיצאכ ומכ תיצאד ע יבב ב ה תיצאו צא ןושלמ ךומסו יפ תיצא ןושלמ הלצה השרפהו תיצאד ה ע םלוע ותב לב תומלוע ה ףוס ב אשמ האירב תלחתה תואיצמה ב מ ארקנה ימשב ידכלו ימשד ידכו דחוימה יב ץי יאקש םלוע תיצאה םלוע דוחיה תתההו הש תכתב ה ד וד ל ומכל תומלועב ע יב ע יבבו ןמצע יקיח תוגירדמ הב תו ש ומכ םלועב האירבה םלועו הריציה ישעו םנמא ז כ הב ש תויחהל תומלועה ב ממ ןימ הב המל תוכיישמ תומלועה ו ע כוסה ש ב בבוס ףיקמו תומלועל ריאמ ב תומלועה הושב והלוכב ןימ ש ןפוא ותכשמה ב תומלועה הושב םנמא ידכב ךישמהל והלוכב ןימ הדעה תדעב םירוריבה ב איפכ אכפהו אקוד דכ איפכ א טס כ ופ ותדעב איפכ א טס אכפהו אכושח ארוהנל ןורתי ה ךשוח אקוד כד ךשוחה ךפהנ רו השענ ןורתי ה הש ריאמ ב ריאי שממ ךשמנש ה ןפו כ ןפוא ותכשמה ב תומלועה הוושב דכ איפכ א טס קלתסא ארקי ה בוקד והלוכב ןימ ךשמנש ה בבוס יחבב ותכשמה ןפואשןימ בבוסה הושב תומלועה ב ףיקמו כ או ריאמ ש ומכ המל ושעו שדקמ יתנכשו םכותב ךותב דחא דחאו הדעה תניהבד איפכ אכפהו אכושח ארוהנל השעג ז יע ןורתי ה קלתסאד ארקי ה בוקד והלוכב ריאמש ןימ הלגתמו בבוסה רוציןל רקיע הנש םינותחתב רי תנווכד ירב תומלועה יש הריד םינותחתב השענו איפכ ךישממש אכפהו וש בבוסה והלוכב ןימ הושב (ב ו ז התיה הדעה ןכשמב שדקמו תדעב םירוריבה ד איפכ איבמה המו ל אכפה אכושח ארוהגל תחא ש תודעה שדקמב ןיגע תדע תוגברקה הדע שפנבש ינחור ןיגע תופתתשה םינהכה םיהו םתדעב םרישו םרמזו תעב תה ןברקה וש ינחור הדע ו תדע ןברקה הדעב שפנב ה ביתכד בירקי םכמ ןברק ל ןמ הבה ןמ רקבה ןמו הכלד השקוי םאד תיצאד אוח ז כב א ות ס תישארב יב ל כ םימשה ם ר ארד יב הוד םיסששמה דועו קלתסא דסמנס ג קג הכשמה וז ר ל קלתסא יחב ע כוסה דכ יתבב תוממור א ות) ם ם להקיו (ש ייע ביתכד םרסגוק דומ תודיסחה ב יס עס ט שת סרסמק) (בס ב ס ךליאו

5 םירמאמה י שת 113 ותנווכ רל יטפשמ ןברקה ל לוה םכמ בירקי ןברק ל ךכ ךכו י טפשמ תוה ןברקה ויתוכלהו ינפמו רמוא בירקי םכמ /ו א עודי הנווכה ש רל ת וינע תונברקה הדעב שפנב ה בירקי ה כ ברקתי תוקל םכמ ןברק ל םכמ םכבו ית ה ןברק ל ונייה בורק עודיד תונברקד בוריק תוהכה םישוחהו ו רל כד ברקתהל תוקל םכמ יתש ה םכב ד רמאי ךיא ברק תוק טרפבו כ עדוי ותו ימצעה תפשב ךמו כב םינינע םיבוט ב או תכתב קוח תוקמ ךיאו ברק תוקל ז עו רמוא םכמ םכב ה ית א ואכד רמ לוכי רמ יתמ ועיגי יישעמ ישעמל יתא רבא קחצי בקעיו ו תבגה ל ו םוש ענומה בכעמו הלח תעל עיגהלו ברקתהלו תוקל ו ח בקה אינורטב םע ויתוירב הלגתמו ריאמו אדאכב ותכ ותלוכיו אתיאדכ ר דמב ינאשכו יניא שקבמ שקבמ יחכ א ןחוכ הכה לש א וא ז יעד הגה הכב א ואכ תעל עיגהלו הגירדמל רתויה תענ בירקי הש ידכבד ברקתי תוקל םכבש םכמ ה ית םכמ ןברק ל םכמד ירקת ןברקה ל ד הנווכה לש ןברקה הבה דבלב א כ םכמ שממ ו ןמ הבה הבה לבש לש ב ןמ רקבה ןמו ןאצה ןה ה יטרפה תוגירדמ םנד ב הנב עודו םיגינעה ד וד ינפואה םירוריבה א ואכב ונד ב ש ש רוש חגנ בו תודמ תוסג רתויב ו ןאצ הב הקד ש ףא לב הב תוקדב פ כע ראמכו) תוכיר סרטנוקב הלפתה (ם רת רמואש ירקת םכנברק הגהו ןברקהב ימשגה יבמש הב ימשג יבג חבזמה ו המלש שאה אתיאדכו אמויב אכ) (ב ע הצר יראכ הלפנש תלחג) ןמ םימשה לש ימיב!רתיהו חבזמה (י שר רו אתיא ירא ד ןינברוק כ ומכ הדעב שפנב ה שא המלש ו יפשרה שפנבש שא תיקה רמאמכו היפשר יפשר תבהלש שא ה י אתיאו ר דמב וה) (טוקליב שאכ המלש ש שאה הבכמ םימל ו םימה ןיבכמ ש עבטבש שפנה תיקה יפשר שא הבהאה תוקל ו אמגודב שא ש המלש םימה ןיבכמ ותוא םימהו םימ םיבר יירב תודרטה תדרטב הסנרפה םלבו םיגוש תודרטב תונוש םבלבמה הרותב הדעו ז כבו תור הופט עודיז תונברקז עמ ל נה ג שו לוכי רמ אנת יבד א הבר ה כם ו אינורטב ; ז ע ג א ו רסס םירמאמה דיא ותלחתב אתיאדכ ר דמב מב הבר ב יס ג ראמכו תוכיר כ ג תחיש ת חמש א סרת םב) תרות ( ינכשמ (ינש ד) א שת רחזבו אתיא א חז ו ב ב חז חער א ג חז זי א דועו םימ םיבר הכור א ות ם ר חנ ךשמה םימ םיבר ו לרת דועו

6 114 םירמאמה י שח יפשרד שא הבהאה א הגבש תמגודב שא המלש ד םימה ןיבכמ התוא ו ךירצ הברקהה לש שפנה תימהבה ש י תוקל הבהא ךבבל ב ךיק תבהאו ינשב ל זראו הירצי ד ב י הבהא תוקל תושבלתה א ב הנב הלחתד בדדנה םוש העידי שגרהו ינינעב תוק ל םנמא תושבלתה א ןנתמו תוננתהב יק ד ב וי וגישהל ז יע השענ תרקתה ב ) השענש א מב הקיקח ת ב ב תוקד כ ג ןבומה גשומהו ( וכ כ חא בר תואת רוש חכב ךפהתמש ותוימהבמ הלועו לנו יפשרב שא הקושתה שפנבש תיקה ומכו ש ןברק ימשגה ררבתמ יצוצינה ח צד ב ומכ הברקהה ינחורב ררבתמ ךפהתמו אכושחה ב הנד ארוהנל ושעו שדקמ יתנכשו םכותב ךותבד דחא דחאו ותדע ב איפכ רקיעהו איבמה יד אכפה וכ דכ איפכ א טס קלתסא ארקי ה בוקד והלוכב ןימ ה הו ע כוס וכ רוציןל רי תונברקה הדעב ד בירקי ל צ םכמ ןברק שא המלש שאו מ הבהא א הנד ב הנדו הבהא ב הנד ה תושבלתה א הג ב הנב (ג ו ןבוי ןכשמהש יצעמ םיטש אקוד ד רקיעש הדעה ןכשמב שדקמו אכפהל אכושח ארוהנל וש תדע (תרטקה השעמ טרפבו)ל נכ תונברקה דיאה ז יע שדקמבש עה ו תוק םלועב םיטש יצעמ הטש ד יפ יטנ ש ונייהד יעצמא יטההו י דצ המל וא קנ הטש יפ תוטש תוטשד יטהה העידי כחהו העידיד הגשדו ךרד עוצימה יטההו מ תוטש קג ו תוטש ז ועלד הטשת ותשא יפו י שר טת רדמ תועינצה ביתכו בו ר םיטשב תוטשה ז ועלד ל זראמכו רבוע הריבע כ אא םנכנ חור תוטש חורו דזה הסכמ תמאה חורו חוטש חור הפקה א טסו קנו תוטש ד ע ךלמ ןקז ליסכו םדו םיסכמה ה הו תוקד תמא םייחו יו דו םיק תמא םיק םייח חורהו תוטש הסכמ תמאה תויחהו יק קנ ב הפק ומכו הפקה הסכמה ירפה ןכ חורה תוטש הסכמ םעמ ריתסמו ה ד תוק הביסה רשפאש ה לוכי תוידל ו ח רבוע הריבע הכלד ךיא רשפא ה אי ה יד הריבע ו ש גרמ ש דרפנ תוקמ דנו ונדוע ותודהיב םאו עדוי תמאה ש ומכ אטחה ןועו השענ הלחתד ; ריערל ךשמ ד ר י שת ה ב ים גי אכ ךליאו טרפבו השממ אי ות ם בו ר ה כב סכב ת הוא פ תודלות ההגה רל חיר ינב ד הסש ל ינהכב ךשמה רככו ז לרת ל טס ךליאו סרטנוק ןיעמו םיטשב תוטשה ןירוהנס וק א ירטס ר בדמב אמוחנתו ם ס קלב ש גרס אינת ד כס הכ סרטנוק ןיעמו ב מ ךליאו

7 םירמאמה י שת 115 דרפנ תוקמ השוע הריבעה ל ר א ושב עבטבש ש ר הצור א ושב ו לוכי ל דרפנ תוקמ יארהו כד יד ןויסנ ןיפוכו ותוא ו ח לש הריפכ זאד א א תועטל ש בושחלו השענ דרפנ תוקמ ךשמ וייח הגנמ לבקמו וע ינימה ןירוסי ו ח רסומו ושפנ תשודק ומש /תי נ שחומב שממ יפא תוגרדב תותוחפה לקב םקבש יעשופו ר םעד רוסמל פנ ומש תשודק תי זאד עדוי גרמו ושפנב ו הצור ו ח דרפהל יקמ ר כד ו ח ו חו דרפנ יקמ ר םוש תלוכיב רב ר יראשב םי ונייה יראשב תוריבע ל ר עדוי ו השענשגרמ ז יע דרפנ ותודחאמ תי דנו דוע ותודהיב כ ו תוטש חור א טסד הסכמש ה ש הו שגרוי יפ תוטש תורהד ו^ םרוג הל רה שגרהה ףקותש *הדמחה הואתב תומימחהו ב הנד םרוג תורירקה רהו שגרהה םינינעב ינחורה יפ איד טייקדנעגוצ ןוא טייקטכאקעצ ינינע הדמח הואתו החיתרב ררקמ שגרהה םעד) רעהרעד ןוא (ליפעג םיגינעב ינחורה רע זיא יוזא ליפ ןעבעגעגרעביא ינינעב ויתוואת ויתונוצרו ירמוחה ימשגהו זא רעד רעקיד תינחור שגרה זיא םיא תכתב ה רתסההו השעגש יתלב גרמ ל גרמ ו םעונהל תירעהו בוטהו ייעהו םויקב תוצמה גרמ תותיחפה וקוחירב תוקמ השענש אטח ןועו כ דבו יוס ב הסכמש אדדנה ד א תוק םצעב ותו טרפבו ש חצינה ) חצינה יטרפ Tישה ופוג יטרפה י עש ( וכ גרמ ב םינינעה יקה גרמו דאמ ב דגנמ תוקל ש ד תוק ב הצור טרפבו ב דגנמ תוק חרו מ חרכ מ קיזמה כו חרה תוממ רו א ל התימד ינחור ל ר השק רתוי התיממ ימשג ו ח ו ותקושת וצפחו תוקל תושעלו םכ תוקל ו תוסג ירמוחו תו תואיצמו ב הסכמ ריתסמו םעמו שגרהה א הנד תוטישפבו זא רעד קאמשעג ןופ טוו םלוע) ( זיא הסכמ ריתסמו ףיוא םעד שגרה וש יק ךפיה הנווכה שממ!רתיהש מ הנווכ הנועה ירבב תומלועה הואתנד ה בקה תי הריד םינותחתב תדע ה ףוגב ב הנו ו םלועב אקוד וררבלו וככזלו ופבו ךפיהל םלועהש ו ח ריתסמ צא תמאה הבעתנו גתנו ךכ (ןעליפ קנה)שגרה שוח צא רסחנש ש םינחורה םיגיגעב תביסב ב עק שרשומו ינינעב םלועה ותו ונינעו בו הגהי בושחיו יו תויחב שגרהב א טימ ןעסיורג קאמג שגרה ותב ףקות 5 הדמחח ריעהל ה דמ רמאיו השמ ט שת םרטמק) (גס ב יס y ץוצינה ; וא הנווכה ש מל ח עב רעש ישורד ע יבא א ס וה) ת וקלב יתמשו דכדב ינשה (ב ם ץוצינ ןטק דאמ תוק ו ץומגה שבלתמ חכב ץושנ דחא ארבנ וכ קנה הדיחי ל כע רתויו ל נ ןווכמש ן נל ץוr ארבנ ל נה ב גייעו ת וקל ם רומא יתשדקנו ה ס ^ ד םייח ח ס סרטנוק הדיבעה ה ם

8 ססר אמרים חש י 116 סרט ענין הנועם (ר בישפאק) ש לו בחי הוא של את ההרגש ברוחני/ והעי הוא מפני הירות של זעה ב די ע 1 ם קטקיים שלו אין ענינים רוחני ספני שהוא בי בעעם מהותו דשמו מוכיח עליו נסש הבהטי כל חיותו ודרגשתו הוא רק בעניגים בי/ וכמו שאט רמץ במוחש דיש אנם כו אשר לבד זאת שהם ריקים מחכמה תורה ומדות ישרות זעח מעהם כמעשה בה ממש שדורסים ומיגים ר ל מענינים הרוחני אשר אק להם שום מושג כלל ו כבה ממש זדות ודורסת מבלי הבחן כלל אם הוא עפר ועץ או טף אדם שהוא מפני העדר הדרגש דבח הרי אין לח וJ כמו כ ישנם אנם כו שהם כבה ממש ועגים על התורה ומות (ומד ם הבוחרים אע דרכים שוגים מוח זו הם מקיימים זה אינם רמים לקיימה כו ) והדוםדH דכ ז ועא בא מהעזות והירות דטדב-אשר זח הוא הסיבה ודגורם מה שאדם בא לידי עב ר ל שדוא רוח שטות דסט א והכיסוי דגה ב שהם מעלימים ומסתירים על אור האמת עד שנעשה היפך הכוונה העליונד דכווגה העליונה שנברא העם בכדי לבררו עשותו כלי לקות וע י כיסוי ב הגה בא ההיפך ממש שהעם די שאיט מתברר ומזדכך עוד מעלים ומסתיר על אור האמת וזהו הרוח שטות שמכסח על האמת pיצור יבאר דרוח שטות תוקף הוה ונה ב בכלל מכסים על האמת וגורמים העדר הרגש הקות ועוי עות ופחיתות הריחוק פדם ד) אטנם זדש ב מכסה על א ודייט הרוחשטותשמכסח ומעלים על אור האמת והגוי ודיעודאסחאם תעלםאיז מעליםאויף קות הוא רק על הפדות דנה א ל על העעמות דנה א ד כתיב יעקב חבל נחלתו דד תקשרות הנשפד בקות הוא חבל השזור פתרי ג נימין דדחבל הוא הנשמה עצמה דנשמתו של אדם הוא החבל הפקשרו בקות זאת הנשמה עעמה שזורה מתרי ג נימין וכדאי בסש ב פנ א דדנש כלה מתרי ג כתות וטעם הדבר הוא דארז ל (סנהדרין פ ד מ ה) חייב אדם לומר בשבי גברא העם ם הוא מלשון העלם דכל או א חייב לומר דלם ממעום הראשון נברא בשבי בכדי לבררו זככו ודאדם הוא בעיור רמ ח רים ושס ה גידים שד ם במספר תרי ג דן כל דרי בהשתל במספר חזה ת גם בדנשמה הרי יש ג כ תרי ג כחות שבדם תלויים התרי ג מוח וחבל זד תשמה הרי מתקשר בקות מו החבל שראשו אחד קשור למעלה וראשו השני קשור למטה הרי עי ז נעשה ההתקשרות לדיות חדים כמו כ הוא ג כ בחבל דנשמה שראשו האחד קשור למעלה ודוא התקשתת אות ה תה בהג אותיות יה ו וראשו אחד קשור למטה חטא בת הנשמה תלבשת בגוף האדם לד חיותו חהו יעקב חבל נחלתו דגם במדריטת הנמוכות שדם בבחינת עקביים הנד ע י חבל דנשמה קשורים בצמות וכב שדם (נש י) נחלתו של מעלה ועי ז הם קשורים בתכלית הדתקשרווJ ודנד ענין הכפ ר ל או עב שהיא בכרת ח ו ה הם טגעים אגרת ראד חבל הוא ד תשד ר וזו ו

9 117 ספר אמרים תש י צם ההתקשרות היינו בכללות ההתקשרות שהם עצם הנשמה ועצם הנפש וע ד דכתי כי עוונתם היו מבדים בינם לבין קם דקם פי קה שם והיינו הקות שבנשמה וענינים ו נוגעים בכללות ההתקשרות וידוע ל עצם הנשמה הרי אין שום דבר עלים ומסתיר זאת באשר בא איזה דבר הנוגע בכללות התקשרות נפשו ש להיות נפרד עי ז מקות ח ו וכנ ל דאיש ישר אינו רוצה בשום אופן ואינו ה ו להסרד מקות ון נרגש אצלו דבר זה ל בשארי עבירות ח ו שאינם בכרת נימין סרטים ון אינם נרגם אצלו כ כ והגם דבעברו על אחת ממצות הוי אשר ציוה שותן ואינו עושה או שעושה אחת ממצות הוי זמזר ציוה הוי לבלתי שותן הרי עי ז נפסק הנימא םרטית(דבפרם זה כל העצמות של הפרט ה) ועוד יותר שפועל חלישות בכללות החבל כ ז הנד להיותם רק נימין סרטים הרי אינו נרגש אצלו כ ב והיינו שבזה דות דנדדב מעלימים ומסתירים על דות דנד א וד יינו שאינו נרגש אצלו האור והחיות הקי וזדו הסיבה שבא לידי עב ר ל וריינו הרוח שטות דסט א שמכסה ומעלים על אור האמת שאינו נרגש אצלו האור הקי וכה יורד ר ל מדחי דחי עד שבא שות דבר איסור ר ל והוא מצד הרוח שטות כנ ל לןיצור ימך דרוח שטות מכסה רק על מדות דנה א א על עצמותה ועצם ההתקשרות ד) ו כשם ש הטי למטה מן הת שהוא נק בשם שטות דקליפה כמו כ ישנו הטי למעלד מן הת והוא שטות דקדושה והענין הוא ד ארז ל (כתות יז ע א) אמרו עליו על ר יהודא בר אעאי שהי נוטל בד של הדם ומרקד לפני הכלה ומ רב שמו בר רב יצחק מרקד אתלת (שלש בדין זורק אחת ומקבל אחת רש י) א ר זירא קא מכסיף לן סבא (שמזלזל בכבוד ת ח ונודוג קלות ראש בעצמו רש י) כי נח נפ אפסיק עמודא דנורא בין דידי א עלמא וכו א ר זירא אהני לי שוטי לסבא (שוט של הדם שהי מרקד בו רש י) ואמרי לי שטותי לסבא (שד!י מתנהג כשוטה רש י) ואמרי לד טתי לסבא (טתו ומבדוגו רש י) דשטות זו למעלה נין הת שהוא מדריגה גבוה ונפה במאד מאד דאיש ואשה הרי זכו הרי שכינה שרוי ביניהט דאיש הוא אש י ואשה הוא אש ה וכאשר זכו אז י ה כו (א בגוי בנין עדי עד כו ) א כ ה ז מדריגה גבוה ן בשב זה זכה לגויים נעלים ביותר דאפסיק עמודא דנורא כו שזהו בחינת גוי אור בגוי ממש כו יאור הענין הוא דדנה אוא ם הרי לית מח תפיסא בי כלל והוא למעלה מגדר השגה דכל השגה גם היותר נעלית הרי הוא בגדר השגה עכ פ ל מה שאינו בגדר השגה הרי א א ותפם בדשגד כלל וכדאי בסש ב פי ח גבי הקב ה שהוא למעלה מן השכל והת ית מחשכד תפיסא כי כלל הכל כפתיים אצלו יתברך כדכתיב ואני בער א א בות הייתי עמך ואני תמיד עמך וגו כלומר שבזה שאני בער ות אני תמיד עמך דבכדי להגיע צמותו ית הוא ע י ביט הרצון שלמעלה וידוע ראד תניא סי ם קוגמרם העבודד פ ה

10 118 םירמאמה י שת םעטמ תעדו pi הניחב הגירדמו וז ב תוטש והח כ ג הפ איבנהש םזקב קנ עגושמ עודמ עגושמה ה ד תעב תגתה האנה ל 1 תטשפהב ימשגה תטשפה שה תודפהו ו ב לוטיב המלש ד וטפ וה^ כ ג תטשפה םישלה תעב האנה לואשב טשפיו וידגב נתיו םישלהד םי ד1מ אטח ד הע םדוקד אטחה ביתכ ויהיו ינש םימורע רכ ו וששתי ו אטח ד הע שדחתנ וינע םישלה עודיו רקיעד אטחה שגרהה ברועמה ר וטב ביתכו ועדיו םימוריע עו שדחתנש ם דב שגרהה ברועמה ר וטב וש כ ג םישלה שגרהה ברועמה ר וטב וז^רשבו שגרה שה תודפהו תעב האנה ל 1 תטשפה םישלה ע והש תטשפה שגרהה שד תודמו תויחל ב לוטיב תוחכה םישוחהו ראמכו ם בפרב תמלהב ת הוסי ידוסימ תדה עד ל אהש תי נמ א נב האנ דו הלח םכח ריגו רבגתמה ורצי ו ורצי רבגתמ וע םושב ראמכו הכור קנ הניחב וז תוטש וש יטהה המל ןמ תעדה הגשההו ו הדעהש ןכשמב שדקמו אכפה אכושח ארוהנל ךשוחהד ומצע ריאי תוטשהפד ז ועלד י ב תוטש השודקד ןכל ןכשמה יצעמ םיטש אקוד המלה ןמ תעדה ררבתמה השענו ןמ ה ןמ תעדה ושעו שדקמ יתנכשו םכותב ךותב א ואכ הח תדע ה תדעב םירוריבה ש ופש אכפה אכושח ארוהנל טייהו רופהל ה ןמ תעדה םלועד ןופ) (טוו יש מ המל תעדה ןמ םנד כ םי םד גהונ השועו ןכ עלייוו יוזא סוט טוו םיהו הה aד ומכ קוח יתלבש םיזיזפ ותוא ומוקממ ןכד תג םלועה ופכו הפכב ינינע סומינ ודהו וכ םירצ וכפהל המלה ןמ תעדה הדעב ופכו פ ינמז הה ינמזו הנישה הגה דצמ שגרה םלועה םיעק םיתעב םינמזו ו ךירצשכ קסעת רל מ ומב מ מו הגה םינמז אה ם ע בורה יתלב םיחינ יתלבו םיחדינ ל רקיעו ינמזו תועיבקה לש דרות הלפתו םיחדנ ו ם דל עבק ו םיחדנ ו ח ירמגל ה ןתט יא ןשח ושפנל םאה יא כח הגב וזכ ימד עדויה ותע טמזו אתיאדכו ר דמב סדא רמ וניתמה דשעאש יתטשח רוצאש ו יתיבל וכ ךיאו ןתי ושפנ ש שממ ל ו רקיעה התידש הנווכה תדיריב ותמשנ חכוש ירמגל אודו דצמ חורה תוטש הסכמש תמאה דנה ז ת ותדע ךופהל תוטש דז םלועד דומעיו ושפנ עבקיו םיתע הרותל זאו יתנכשו םכותב ריאיש יק ושפנב דכ איפכ א טס ש ופש ךופהל תוטשה ב הנד ןזא םעד ךאק ןופ טוו השודקה םויקב הרותה תוצמדו זא קלתסא ארקי ר בוקד ו דלוכב ןימ ריאמש הלגתמו בבוסה ןימ רוציק רי תוטש יטהו המל םעטמ תעדו השודקד ומכו תטשסה זמרה שה תודפהו תעב תואנה ןכשמה יצעמ םיטש אכפה תוטשד ז ועלד תוטשל השודקד ז ו תדעב א ואכ תמשפהב נה אינת א וק ץב דל ש ס חדזסב ב מ ר ם םיספשס יראהו ב חז זסק a כ*גייןו ן-שוס ח וא הדוס ע וש ונבר להו ת ת ר ס ת ס אחיאזנו ר דסב ; םי הבר םדג J

11 םירמאמה י שת 119 ד סב ג י טבש י שחיה ט צאי רוככ ומא תינברה תינקדצה חרש אנרע תרמ ע נ ע יז ת ב ש ויה םינגב םירבח םיבישקמ ךלוקל ינעימשה» יפו י שר תבשויה םינגב שודקה ה ב רמוא תסנכל ר הצופנה הלוגב העור םינגב לש םירחא תבשויו יתבב תויסנכ יתבו תושרדמ םירבה םיבישקמ מ תרשה ךירבח ינב םיק ךתמגוד םי עומשל ךלוק יתבב תויסנכ ו ר דמ רש העשבד ןיבשוי יתבב תויסנכ יתבו ושרדמ רוקו עמשה ןיקסועו הרותב םירבח םיבישקמ ינא אמפו ש םי עומשל ךלוקב דועו אתיא ר דמב םירבח םיארקנ מ תרשה ינפמ ש יניב האנק ו האגש ו תורחת םיקסועה הרותב םיבשויו םינגב יתבד תויסנכ תושרדמו םירבחה מ תרשה םיבישקמ םלוקל ןיבהלו םידקהל הלחת ל תנש הדעהד ןכשמב שדקמו אכפה אכושח ארוהנל ךשוחהד ומצע ריאי ןכשמה יצעמ םיטש תוטש ןפש ז ועלד תוטשל השודקד זאו יתנכשו םכותב בבוסה 0 ה נה ו ןבוי יצעש ןכשמה םיארקנ ב םישרק תישעו םישרקה ןכשמל יצע םיטש םידמוע יבו ה ד תמדקהב רה ב תויתואה עאד ימק ה בוק ירבימל והב אמ וכ אתיא תואד ק ר ןוו ואיזחד ארטס אב ן ןיגבו אמייקל טנ תוא ש ודייווגב יוה רשק ליעלו ינימ תו) ( ש יא לי ןווו אפויזד ןטנ ךל י ןוע אניעב ירבמל ךב אמ ןיגבד ד םייק ארקיש ו ןאכמ ןאמ יעבד רמימל ארקיש לוטי אדוסי טושקד אתימדקב רתבלו םיקוי ארקיש אהד ש טושק והיא טושק ןתהבאד ודחיד הב ק ר ןה דגנל ד ) הו ש ר דתמ ת לדהל קהו תו ( ה דד ש ירו םימוד ז לז ןתומדב ןשוריפב דד ןושלמ תד תוינעו תוריפסבד תריפס תוכלמה תד הל רגמ םו תוחפבו שפנ ה חכ רידה איהש תלבקמ שלו תוחכהל המלש הנממ ומכו תעפשה שה תודמהו תוא ש יר ןושלמ תוינע תדו שמ) (י תתיחמ םד םר ביתכו ר רשועו ו פ עא דד ש ירו םיוש וריפב מ מו םדבומ םיקלוחמו םנינעב כו ףחי ש םוקמב ת דה וא ד םוקמב רה ז ה בירחמ תומלוע ו ח ומכו ךיראמה דח םיראמ וימי ויתונשו דבלבו גדיש ת דהב םאו ופחמ ו ח תו ש יר ז ה בירחמ תומלוע הוחתשת ל רחא ךירצו גדהל תוא ש יר םאו ופחמ ו ח ת דב ז ה בירחמ תומלוע ד רד דו םימוד םימוד ל ל גהכב ג חז םק ב ע םדרס רעש תויתואה ג ס ת הוא פ ם ךל ז*ה בירחמ ר קיו ם יס ב גדיש ת דהב ע שוס ח וא יס וס

12 120 רסס ם ירמאמה י ש ת םתנומתב וריפו מ םו םדבומ םיקחורסו ן סז תכתב תואד ת ד השודקב תואו ר ןוופ ואיזחתיאד ארטס אב ו שרפהה יניב םתנומתב תואד ד ד וי וירוחאמ תואד דדי הרומ לוטיבה תריעזאו *רג תטלמ תיעאד תד הל רגמ םו ו איהש תכתב לוטיבה תפשהו תמלמד תיבאד ישענ דדוקנ תחת דוסיה יהו לוטיב תחנהו התומעע יבגל יראש תוריפס איה תישענ כ -רלבקל רמאמכו כ ןקיר קיזחמ מ קיזחמ ומכו לבקמה ידכב יהיש כ -רלבקל ז ה אקוד כ תכתב לוטיבה תפשרו זאד כ לבקל תתימא תעפשה ברה ז או קיפסמ?י דימלתהש ב תואיעמו א כ אקוד כ י ב לוטיב רהו תואיצמה ו ם1מגמש ע א רתוי לוטיבהב ש רתוי רתויו ת הלבקה לשמהו דזב הטהדמ חכב העונ^ד היבגהל דזיא אשמ אשמד הלק הניא הכירצ ה ל אשמו דדבכ םצמצי ע א רתויב הנכהב וי היבגהל אשמ הדבכ רתויב אצמת יס ע חורה ו יפב ביחרמש ע ל ם יסגו חורה ש לוטיב ןבומו ךייש לבקל הרות א ימב ביחרמ ע על ^ג תעבש ודומ לטב תכתב א תואיצמ יניעכ ומצע ומכו) דימלתה תעב תעפשה ברה בשוח רררדםו תגשדב ןיגעה תמו ךירצ תעב השעמ לבקל י ברה ב חאו ןנתי ב תגשה סינעה בשוחו תגשהב ה יפכ בויח וש וניידו ש ב לוטיב תואיצמב ירמגל לבקמהו יתימאה לטב תכתב השודקה יש ב לוטיב תכתב ו דדעה ודזו לוטיבה תגיחבד תטלפ טלו םיה תפשה לוטיבהו תגיחבד תטלפ ו ןבוי ש מ הלפת דודל הטה ד ךנזא יננע ינע ןויבאו ינא הלפתד דודל תחשקת^ד לוטיבהו ד תטלמ דנה לדוג ףקות השקבה דטה ט יננעו יגפמ א^ד ינעד ןויבאו ינא אודש לוטיבה תגיחבד תטלפ ורזו תואה ד כ אשמ ש יר ד וי ש לוטיבה רדאו ב תו תוסגו אעז ןוומ ואיזחתיאד ארטס אב תוינעדו תדדו א טסד ש ל תטייש תוקל דח ומצע ש םדל תוכייש תוקל תוינעהו תדהו לש אפוג םישענ ב תואיצמו רתוי רתוח רוציק ד רו ינש יפ ^וד דב השודק ד וי וירוחאמ תכת לוטיבה ז יעו כ רלבקל לישפי דימלתב ל צש רהב תואיצמה תעב הלבקה ב אשמ תו ר (ז ה נה ו תואה ד וי תוש ד ש קלחתמ תנומת ת דה תנומתמ ש וירוחאמ אקוד ד וידו םא תוא אריעז מ תויתואה תריעזא חמרג א חז כ M רמאמכו כ תוכרב מ א *רו ג וסח j r א ות ם ס ^גים6שם ר ד י«ידודל ת ש ג ס אצמת ; ץבוריע דג M

13 ם ירמאמה י ש ת 121 שאר ל תויתואה ד תוא ותלחת תוא ד וי ו ד ויבש ארבנ םלועה ה ד רמוא םימשב ץרו רתו דיהאד אימשב אערו איהש תריפס דוסי ש תוכלמה לבקמ הנממ ו דיחאד אימשב אערו םימש ץראו םימש שא םימו ג וה ץראו תוכלמ ו ש תריפס דוסיה דוחי ג וח תוכלמו שרלו תוד ש יר םימשב ץרו ש ל תריפס דוסיה רבחמה ו רידה תכתב ה רתסההו יתמנ ימוד יתשחה רכ ד רידה תכתב ה הד תויחו יחמה א טסה הראה הראהד ינוציח יניחד ו תכתב ה בקעיד רמא ושעו רמא בר השודקבד תגירדמו בקעי רמא דיחאד אימשב אערו ושעב הפק א טסו רמא בר רבחמה בקע א כ בר ייר תועפשה ימשג רמאמכו בר אתביתמ ןאמ והיאד ריעז והיא בר ןאמו והיאד בר והיא ריעז השודקבד והיאד ריעז תריעזאד אמרג ימ םוקי בקעי ןטק והיא בר ב ןאמ והיאד בר ד בר והיא ריעז שרלד ו העפשהב ימשג ביתכד םיריפכ ושר ערו יפו רהס יאקש ע ירפ גחה םיריפכ ושר םלוה םיטעמתמו עודיו עד םירפ דגנ ע ^נירש העפשההד ימשג קנ ושר יחב ינע וכ מ קמבו אתיא הפקד א טסו קנ םירפ ינשו תמא ד ת תויחה יחמש םתוא הראה הראהד תרא השודקה העפשהה תכתב ה רתסההו העפשה ינוציח ינוציחד ש אפוג השוע םתוא יחבב תו רתוי ומכו הערפ רמאש י ינאו יניתישע וש רפיה תמאה שממ תמא דד ךרבתנש ותכרבב לש בקעי אתיאדכו) י שרפב ם ע ךרביו כקעי ( וכ הערפו תויתוא ףרעה דוע שח ו יופכ הבוט רמ יי וכ ש העפשהה השענ ב רתוי רוציןל ךישמי ד ויהד ירוחש דה דיחאד ש רל בר הפקד םרוג תוה (ה ה נה ו השודקב השענ תואמ ד ה א טסבו השענ רמ ק הד כ ג תוא ד וי וינפלמ ו לגר אמשה תואד ה א וינפלמ ת דבו וירוחאמ הרומש ןפוא דוחיה תואד ד לבקמ תואמ ג םדקש וא אוזזו דוחי א בא תוו ה ד ויה וינפלמ דוחיהש ב םינפ םינפב ו השענ הקדצה אתיאדכו יבתכב ל זיראה הקדצד קדצ ה תואמש ד השענ ה ל זראמכו ג ד לומג םד רמאמבו בר אתביתמ א חז בכק ב ג חז JH זזסק י3ו רזוזב ג ח ר גז תשפנ ^מ ק ; ח עס דקהה גשל רעש תוגזוכה ץ1ע םוחת גש יבתכב ל-זיראה ימעמ תומנ ם גואר רעש תומנה םו םיסוקלה ם^כבו ו א ואמ עמ קדצ ל זראמכו ג ד תבש דק גז

14

15 130 םירמאמה י שח ה ב וננה ל ומ סרטנוקה ימ םירופה ל עבה ללוכה רמאמ החישו רמאמה ךשמהב ירמאמל ד וי גי טבש ןתינו ק כמ ח ומ ר ומדא ללקוצז מ גבנ ע יז מ כה ואיצוהל רו םירופל רמאמה םו ב ןסינ אצמנה התע סופדב רסמ ונל א תלחתה רמאמה ומויסו ירוציקו םיפה רושעבו שדוחל דחא רשע כ קלתסנ החישה הה סרטנוקב איה תחיש םירופ ד שת ה הספדנו פ ע תמישר םיעמושה * * עודי כ שמ תרג שדוקה ןמיס) (זכ םחנל םיפכב ישותל םיאכדנ ה םיחנאנה גםיקנאנהו קידצה קבש ייח ל יח איה שפנ יח הרושקה ושפנב ב דחא דחאו יפכ ותורשקתה תמ ותבהאו תבהא תמא הרוהטה ראיבו ב תוחטתשהה ףא ד םתוא ש ועדי ו ורה ודועב םייחב ותויח ודמלש םיב םישודקה חינהש הכרב וירחא םינהנו מ ויז ותרות םיקזחתמו ידי תדעב יאד ה וארקנ וידימלת ה םינימאמ קידצהב ה םבקמו ונממ ותרות םיפנעה מנ ךשרשל שריפו ק כ ת ומ ר ומדא ה ללקוצז מ גבנ ע יז מ כה בתכמב לדוג הקושתה תורשקתהל לוכי עיבשהל כ דומלי ירמאמ תודיסחה רמואש ברה בתוכו תיארב םינפ דבלב יגס בתכמבו ינש טרפי ושה ב איה תורשקתהה ש א רחאמ ש ינא ורמ םינפ תורשקתהה תיתימאה איה דומ הרותה כ דמ ירמאמה תודיסח ש ארוק תוחישה רבחתמו םע ידידי ש נא ידימלתו םימימתה ויחי םדומב םתווותהבו םייקמו יתשקב תרימ ד ת תרימשבו ינמז םידומה איה תורשקתהה כו דומלנ ותרות ויתוחישו ךלנו ךרדב וז הרה ונרוה םימכ םינפה וכו חורו יתייא חור ךישמאו חור וחורו תדמוע ונברקב שממ ש םלועה השעמה םויה םתושעל חכתשא ריתי ו ן דמוע שמשמו ףא ןלהל דמוע שמשמו * ^ ומכ ראשב תואצוה רצוא םידיסחה ו ןאכ יא יארמ תומוקמ תורעהו ושב ןוגה םחנמ ןחאסינש ח ר רדא ת ישה ןקורב נ י (א רבכ יתבתכ חתפב תרותל ומש רעש ינש דמכ בשמה תכנ ר ומדא םרמואה הליחתכל הביטחב תחא ו רחא ךכ ופסותנ ןוגה וא סרטנוקב ע סב תלחתה םויסו שורד (ב יוטיבל תוקלתסה ריע דל ןתינש רמאמ םו תוקלתסהה ה-ד) ית ינגל (א ס שרסמד ב שמ ר דכ איפכ א טס קלתסא ארקי ה בוקד והלוכב ןימ *נייהד ןשמנש ארקי ה בוקד והלוכב ןימ א) דש ב (תוממור (ג רו דרותה צ צדל ם תומש ע דס ב הקאנ (ד תעב תביתכ בתכמ ןיי סרפתנ הנקתה ד ע דומ שמוח םע י שרס דומו אינת יפכ קלחנש ימ הנשה ח ת פ מ רמאמ ק כ ר ומדא ללקוצז מ גבנ ע יז מ כה 131 החיש 138

16 םירמאמה י שת 131 ד סב םירופ ת יש ה (אי רלו קמועב רתוי רש קג ב תוצ ד תוצ שודק ד ז תומש םניאש םיקחמנ ו הלגתנ םיאיבנה הרותבד רכזנ תוצ רכזנו תוצ י1 קו ר ל צו ו המה רמו ליבשב יא המ הגירדמו קנ ר ב תוצ ראותהו ה ןתינ רש םיציב םירצממ אקוד ךא ןיגעה ד אתיא ר דמב תומש) (ג פ ימש ה שקבמ עד יישעמ ינא ארקנ ינאשכו םחלנ םע םיעשרה ינא ארקנ תוצ כ א ןבומ ד תוצ חלמד יא ירעשב ה ג ירל ד תוצ ה ונב מו תוכשמנ ומחלמה םלועבש ל צו ו תוכיישה חלמד חצנל דוהו יש מ מנ תומחלמה םלועבש ו ןוחצנה ךייש לודגב אקוד ימד לפש ךרעב םא רמאי ודגנכ חצני א) לוכי תונעל (תוזע אקודו ימ לודג תדמ ןוחצנה כד רמאי ודגנ וא השעי ש ונוצרכ חצני ודגנכ איצוהל כ וקדצ ו ד ע ל זראש אמוי) גכ (א ח ת ש םקונ רטונו שחנכ ח ת י שרפו םקונ ותמקנ רטונו הביא לב עו)שחנכ קוידה שחנ אקוד ראמ (* השקהו ארמגב אהו ביתכ םוקת ו רוטת מ מו רתיה ח תל םקונ רטונו םנמא יקנה הריטנהו תרתומש ח תל דועו) רתוי בייוחמש (הב ו ח יקנה הריטנהו הרומאה הרותב םרמאכו ל ז ה ןוממב ביתכד יקנהד הריטנו תבייוחמה ח תל הניא ליבשב ןוממ וא הה ןוממ מ מו ז ה יקנ הריטנו א ש יאנת ב יש ח ת אקוד ח תו לבקמש ןמ כחה ו לפט הא וניי דו ד ויתויישע וינינעו ליבשב כחה וש תב ןוחצנה ןוחצנהו לודגב אקוד ו ימ לודגש רתוי תדמ ןוחצנה רתויב צא ךלמה לודגש מ םעה וד תמ דלמה ריחב םעה לודגו ם יבג לואש ומש) א ט ( ב ו א ינבמ ר בוט ונממ ומכשמ המו הג מ םעה ךייש ןיגע ןוחצנה רתוי תגל ונוצר וצפחו איצוהלו ונוחצנ וד כ ג תביס ןיגע חלמה איצוהל ןוחצנה ד חלמב ב םינינע אה לשל ללש זלו זב בהו חלמה איצוהל ונוחצנ יש ונוצרכ וצפחו וש רקיע חלמה הנינעו איצוהל ונוחצנ חלמד לשל ללש זלו זב חלמ לש חכ הרגו דבלב חלמו תב רמו השהה חלמבש איצוהל ןוחצנה יש וצפחכ ונוצרו םנמא ז ג ןוחצנה אקוד שכ דגנמ ענומה בכעמו זאו ךייש ןוחצנ בד דגנמ רייש ןוחצנה ל גיהנמו ותוכלמ וצפחכ םנמא כ ץפח י ונו דגנמ ל זא םיאיבנה ; תוכרב ב רתנו א ותב ח וחו פ ר ראמ ש ייע ג אדתב א שר ריערלו ןרעמ ומ ב ה האנה ךל ןמ כחה א ות פ ורתי ה וס רשמ י ןלמה יבג לואש ריעהל אמוימ () ל זרמש ח ת ש םקונ רכ ירחא ל זרמ ינפמ דמ שנענ לואש ינפמ לחמש ודכ

17 132 ם יר מ א מ ה י ש ת דמוע ןוחצנב וכ איצומו ונוחצנ ליבשבו חוצינ דגגמה זבזבמ תוגס תורצואה ןוהד רקי ףסאנה ץבקנחו ךשמב כ םינש רודמ רחא רוד דשאו םלועמ שמתשה מ םושל סומכו םותחו ןיעמ האור תעב חוצינ חלמה זבזבמ תורצואה ו תדמד ןוחצנה המל ןוצרמ גנועו ו גנועה פנהו ש תוגסב ותלמ תורצואו ורקי ספות םוקמ ללב יבגל ןוחצנה ו תדמש ןוחצנה המל גנועמ דועו רתוי ש וייח ךשמ ךלמה ודגנמ דצמו לדוג ןוחצנה דמוע ומצעב ירשקב חלמה ו יסל ןוחצנהש עוטנ שרשומו םצעב שפנה המל רתוי תוחכמ םייגה שפנבש המל תויחהו ש ב זלו ריקפמ וייח ש כמו זבזבמ ויתורצוא יגונעתו םלמ רדסהד תעבד חלמ םיחתופ תורצואה םינתונו םתוא ירש םידיקפה ידיקפ ליחה הנומהו ישנא ליחה אקוד םישוע ןוחצנה אמגתהו מ ןבוי המל ונד כ ג רצוא ו הפ סומנד םותחו חתפי ךל ורצוא בוטה השקבהכו ךרצואו בוטה ונל חתפת רצואמו תנתמ םנח וננח תחצוא םימותחה תעבו חלמה םיחתופ תורצואה םירסומש םתוא םידיקפ םחש ידיקפ ליחה םנמא הנווכה ליבשב ליחה ןחש םיאיבמה ןוחצנה רד קנ תוצ ישנא ליחה םישוע ונוצר לש םוקמ דגנל דגנמה לו םיחתופ רצוא ןועה ליבשב חוצינ חלמה דגנל מה (בי ה נ ה ו ןיבהל רצואה המל הגהד יא ז תב ס א המל ץק ו תכת ו ירמואש תבת הנומה הש וטשפת רהו יתבב ס א ג לבו ל וד ירק ד ס א הד ומצע ם א םעטו ה הש ןיעמ מה ע וד תמו ה הד םע הראה דבל ו םצע מ מו ו ותמ ןיעמ מה ו תומצעהש יחבב תוטישפ בו ףוס ןכל ה ןיעמ מה ב ס א ףוס הש ומצע ב ףוס ו ה ויה תומלוע תוריפסו ץק ג לבו ל םינפוו םירחא ירמגל תומלועהש תוריפסהו אפוג ןה ג לב דבל ג לב םמב רמאמכו יפב יפס ץק יפסהש ןמצע ןה ג לב דבל מב ג-י לב אתיאדכו ז רד יאהכ אניצ טשפד ל רטס רביעו דכו תסת עדנימל חל חכתשת א אניצ יהודוחלב רנדכ) ה ו ץצונתמ ל רבע הניפו כו תסת עד ותוא אצמת א רנה (דבלב ןד ב תוטישפ םצעב זל יירב תוקלחתה תוגירדמ רועיש וד ורמוא טשפד ל רטס רביעו ותתימ ו ז כב תוכיר ס תקד1 ונוזרפ ט פרת סרטנוק) ישורד (הנותח ירמאמ חספ טישת סרטנוק) (הס אתיא ז תב וה רתנו תוכיר ךשמהב ו סרת דלויו םיה ךליאו אתיאזכו ז רד ; ר ג ח חסר א ש ייע

18 םירמאמה י שת 133 אניצ יהודוחלב דח רמאמכו הנא דח ו ןבשוחב וו ב דח םצעב כ תגתהב ו ןבשוחב ו ב ייר רתויב ותתימ ב דח שממ ו צאנש תוריפסה מב רשע אתיאדכ י סב רשע תוריפס רשע ו עשת רשע ו דחא רשע ו םוצמצה ש רו ס א ה ב ד ידי םוצמצה אנ ה הו ב דדמ לגו מב ס ע ז כבו רחא םוצמצה וו דתנ מ מ תומלוע ג לב בו רועיש תומו מ ל זראמכו ת א תומ א תומלוע ןהש תומלוע ב רועיש מו ל אתיאדכו ר ד אתלגלוגב יבתי רסירת א ןימ מהו ה ב יד ף ה מש וש מ כ תמ ג לב ש דגירדמב רתויה דנותחת תגירדמד תיצאה או!דש תוכלמ תיצאד דנה הנממ י תווהתידו מ ר וישעמ דמו דג ךישעמ ייר םיארבנה ודגו םיארבנה ראמכ) ב ( אראו ז כד הש ףוס ג לבו דנה ומכ ש םוצמצה תווהתהה ב מ לגו (גי ה נ ה ו רמואש תכת יאק ה וטשפתדדו יחבב תוטשפתה יחבב ףוס רועיש ו ג לבו שממ הטמ תוגירדמב רתויה תונורחא תונותחת רתויהו ס אוא ה וטשפתהש תכת ב ס א ג לבו ל דגירדמ רתויה הטמ הטמ דנהד תומלוע ם אה ינפלש םוצמצה םלועו תיצאה ד ריאמ ה ףוס ב םכ רו ףוס תוידל ד םכה תוק שממ ב או פ ל דד ס א ריאמ ב פ םוכי לבקל ס אוא יגה תומלוע ע יב הטמ םבד תיצאד אפוגכ אתמשנל ב אשמ ע יב יחב םישל מכו חתפב א כד ןישל תניקת ן יאקד ע יב םדש םישל דבלב רו םכה תיצאד ) יחבב אפוג ל נכ שבלתמה (םדב רמאמכו אמיא היע אננקמ איסרוכב אמיאד היע הניב תיצאד אננקמ איסרוכב םלוע אסכה םלוע האירבה תיש ןריפס הריציב ןפואו ישעב ןכלד קנ ע יב הטמ םישל רו תיצאה ןישלבו ע יבד רמוא ודיינימד ןיחרפ ןיתמשנ ינבל אשנ תומשנה דנדד בור תומשנה ןה תומשנ ע יבד ו דח ארדב תורודב םינושארה שנ תיצאד בור תומשנה שג א ע יבד ע יבבש אפוג תומשנה ימינפ םמו ינוציח תומלועו ינוציח יגוציחד יירבו תשלתשהה לתשדד ה ע יבב הגירדממ ירדמל יירב רמאמכו והא ז תב דקהב ת א תומלמ ג חז אע ב תמדקה ז ת בורק הסוסל ו כ ג ג חז חנ ב אתיאדכו ר ד ; ג חז חכק ב ריעהל תרגאמ שדקה ף לק) (א ת וקל ס מב ר ךיתשראו ב אראו א ות אראו ינשה רמאמכו אמיא ז ת ית ו או בור תומטנה ת וקל ש הש דוע יב ם ע יתנוי נ שו

19 134 םירמאמה י שח ירדמה םתמ רתתסמו ה ירדממ ידדמל עיגהבש ה םלועל לגה תזמהו הבעתמ גתמו העפשהה הו םלועב ןותחתה םלועו ימשגה ז הועד לגה תזמו ג שמכו דגממו תואת שמש דגממו שרג םיחרי רמאמכו ךל בשע מ ש לזמ המלמ הכמה רמואו לדג מ תויחו יקה עפושש ךרד לגה תזמו וד הלפשה הלודג תוקהש ב רתסהו לודג כ כ יירב תומה םירתסהו יירד לתשהה ע יבד ש העפשהב ינוציח ימשגו טרפבו ומכ ש יב םימוצמצ תומה םירתסהו לוכיש ךפיהה תוקמ ירמגל חוכשל ירמגל ו ח ש כמו ש ומכ הפקב א טסו רמ יי ינאו יניתישע וש ךפיה תמאה שממ תמאהד ךרביוד בקעי הערפ אתיאו) אמוחגתב וה י שרב (ומוקמב בו וכרב וכרב היש םיג ורקל ו תעפשה בוטה ןועה ךשמנש הערפ ךלמ םירצמה םגו דוע יופכ הבוט רמואו יי ינאו יניתישע ךפיה תמאה כ ומכ ונ הדעב ב א וא עבב םיקסע יבשויו להא עבבד םיקסע בשוחש יחכד םצועו ידי השע ליחה ה הד עדויש ןימאמו ןתונה ךל חכ תושעל ליה תכרבו איה רישעת רזמו ש ש ו וקסעב מ מו בשוח וחכד םצועו ודי ונייה ותמכחד הדמע זלו ןמזב ייעה ב םינינעה זועי ותווהב האגתמ םצעב ותו דנו ותמכח הדמע ךפיהל ןמזב קחודה ו ח תכימנב חור תפשו ינשד םניא תמא רחאמד תכ רישעיה ל צ האושהב שגרהב ושפנ א ד ןורסח ב ומכד יבשויב להא הד דמש הרות עדויו תרות ז כבו רשפא הלח חכבש הרותה רמוא הכלה ךפיה הרותה ו תמגודכ עב םיקסעה הד ןימאמד ב הנומ הטושפ תי ןתונה חכ תושעל ליח תכרבו איה רישעת ז כבו הגה כ וינינע םיחצמ ל החוחז וע האגתיו ומצעב וכ כו ו ח קוחד ז ה קיעמ רתויב לפשו יניעב ומצע םעטד ה םצעד דוסי קסעה יעבדכ ד תידןימאמש ןתונה תכ תושעל ליח צא הנומ הטושפ דבלב קסעהדוסבא ט ומהו יעבדכ פ ע הרותה אצויה מ ל נכ יבשויב להא הד דמש הרות עדויו תרות םצע דומה ףוגו העידיה םניא יעבדכ ו כד דמ הרותה תעב ודומ חכוש ןתונ הרותה א כ צא כש וו צא כש דבלב כ חא עדוישכ* דמלש ה עדויש וש תרות ז כבו כש לוכי ו ח רמ קיידלו ושב ךפיה הרותה תד ה הד לבקמש תויח תוקמ שממ מ מו לוכי ו ח ךפיה תוקה ו הש יירב םימוצמצ תומה םירתסהו רתויב ע וד עבטה ןושל ועבוט םיב ףוס הש עבטומ רתסההב הו רתויב ש יירמ תשלתשהה דד לשלתשמש הגירדממ הגירדמל ירדמה רתויה תונורחא ןל בשע דאר ר ב י ם ו א חז א נר x דועו

20 םירמאמה י שת 135 (די ה ג ה ו זי כב הו יחמ םלוכ יתכ תראהד יק ושמנ תווהל תויחהלו םיארבנה ש מ יאדכו ק הג יס ך הראהד ראהד הראהד ב םיארבנה םירצונו םישענו וכ רדאה תויחהו יק ךשמנש ב םיארבנה רמאמכו ןזה סנרפמו ינרקמ םימאר יציב םינכ הד תויחהו ריאמ ךשמנו ירדמב רתויה םינותחת רתויהו םפש םא קסא םימש ה העיצאו לואש ךנה וד תוננתה הלודג תלודגב ךשמנש ב רדס תשלתשהה ירדממ ירדמל ירדמ םיאורב רתויה םפש תלוכיבו ו טושפה רתויב עד ז האורש תלודג מכו) ב אראו ל נה ב לודג וכ ריעב וניק תלודג יירמ םיארבנה ( וכ תוננתהו וז השוע תעפתה הלודג שפנב מ םיאורש שחומב שממ ז כו הש ס א םצעב כ ע *ףוס כ ג ותוטשפתהל יירב תוגירדמה לתשההו הטמ שממ וכ מ כבו ךשמנ טשפתמו תעפתהב תונתשהו ל ד ןוימדכ שנה ףוגהו שנהד תפתמ ירקממ ףוגה ה יקה יחמה הווו פתמ ו הנתשמ ל ו לוכיש יוניש הב תושבלתהה תושבלתההש ופ יא יוניש תויחהב בש חכ עודיו תויחד יחבב חכ םכ ע יבד םכד ע יבד ב תואיצמ אתיאדכו ק הג ל נה תישארד ה ןה םכ ע יבד זדשמו ךייש ב יונישה תעפתההו רו יחמה םוש יוניש תעפתהו ל ש ברעתמ ש מכו שודק כ יאו ר כ ןידק ן תו שודק כ שודקד ומכ כ ןידק רדסד תשלתשה ןידקד רדסבש לתשה שודקש לדבומו םתשודקו םניאש םי תושבלתהב כ םישבלתמ ה^ה ב אסיפת אסיפתו ופ יוניש ב אשמ שודק ה ד וד ןידקהל םד לתשה ו ד שבלתמ כו תושבלתהב ב אסיפת ש ברעתמ ו תמגודכ ה ריאמש מ מו ברעתמ ומכו מ ה ריאמש ךרד תוכזה ו תוכז ודא הקורי דנבלו ד םיקיח תוארמב א ה טושפ יתלבו םוש מ ל תוארממ תוכזה ריאמש ו םא ריאמ תושבלתהב מ מ ה ספתנ ש ברעתמ ב ומכו ןבוי ךרד אמגוד הב תויחו יק היחמה ש הנתשמ ל ו םוש תעפתה יונישו ז כו הש ףוס םצעב כ ע ותוטשפתה ב ם א ךשמנש ב ירדמה ירדמה רתויה תונורחא רתויהו תונותחת ומכ םיאורבה רתויה םפש תכתב מ כבו ךשמנ פתמ ו הנתשמ וו ב תוטישפ םצעב כ ע יירב תוקלחתה תוגירדמ ב רועיש ג לבו ל הטמ תכת תוטשפתהב בו ירדמב רתויה םפש תכתב ןזח סנר9םו 1 ז ע ב אתיאו רנ ג ח דמ א ו ת וקל ש הש רגיאצ ר הניארו (ןושארד) ןרד תוכזה ודא הקורי הנבלו לשמה הראהד ךרד תוכז וה םררסב רעש ד ד פ ב תוריפסה דמו ספתש ודא הקורי הנבלו ל י ינפמ גב ןיזוקה דאר א חז אע ב ת וקל ש הש רידס ךנה הפי

21 136 ם יר מ א מ ה י ש ת (וט ה נ ה ו כ ס אואש הטמ תוטשפתהב ו רועיש מו ל ב ומכ ם אוא עמל עמ ץק יחבב ה ב רחא ייעבו רחא ייע יחבב רה ה רהו ה תבו ע וה ש םוצמצה רו ףוס ה ב תומתה ה תתהו ותומצעב תי ד ינפל םוצמצה ס אואה ב ח עב םרט צאנש םצאנה ןוע טושפ ממ תואיצמה ש ם אוא יפ ד ש שגרנ תוטישפב ס אוא תואיצמה תוהו שגרנ ל ש ם אוא ג לבה הו ד אתיא תדעב שדקה ם אה ה ב כ ש חכ ג עבבב ב ומכ חכ לגב ת אד ש חכ ג עבבב ו חכ לגב ה רסחמ ותומש ס או אתומש וכד יפו תומשד ם אה ללוכ ג לב לגו צ הפלו ס אואה ג לבה חכו לגה ם ש ב ורמוא ןוע טושפ ס אוא ג לבה ממ םוקמ תואיצמה ש שגרנ יחב ם אה ג לבה חכו לגה ם ש תואיצמה תוהו שגרנ ל ו םוצמצה םתנ ה ם א ו שגרנש תוטישפב תוה תואיצמהו ו ףוס שגרנ הד ד םימשה ו ץראה ינא מ םוצמצהו וניבגל יבגל תי םוצמצה ריתסמ ל ריאמו רח םוצמצה ומכ םדוק םוצמצה רמאמכו ה םדוק ארבנש םלועה הו רח ע הבנש האושהב הרומג ו םוצמצה ריתסמ ל לשמהד ומכ ברה עיפשמה ש ודימלתל וצפחד יש ויתועיטנ ותומכ םנמא ידכב ויש לבקמה להל העפשהה קלפמ וש ירמגל איצממו ש ע לבקמה השועו כ םימוצמצ תומהו ידכב ויש לבקתהל לצא לבקמה כ א םימוצמצה יבגל לבקמה ומצעל םוצמצ ל אמגודה מ ןבוי המל לוכיבכ תד םוצמצה וניבגל יבגל תי םוצמצה ריתסמ ל תמו ןבוי ז ג ד וניבגל םוצמצה ןושארה ו םימוצמצה םד לתשה ליבשב ה ד רקיעד ןיגע םוצמצה ידכב לבקתיש ל גכ לשמב כ א םוצמצה ריתסמ מ מו ם אואה שגרנ ו ה ימינפ ה תויחהו יחמה םיאצמנה םיאורב אכ םניאש םיגרמ תויח יק הו ד א וא גרמ ש תויח יחמה ותוא עדויו רוריבב רקיעהש תויחה ףוגהד ו ל רקיעהו תויחה מ מו םניא םיגרמ תויח יק טרפבו יירב תומהה םירתסההו הש םתמ רתתסמו הגירדממ הגירדמל לוכיש רמ יי וכ יחבו םצועו ידי וכ ז כד ם רתסהו ה רתויב לוכיש וחומ כ ש עדוי גרמו עבמהד תוק ז כד חכב ם אה תושעל תומה םירתסהו אכ בד תוטשפתההש הב ירדמה רתויה תונורחא חכב ם אה אקוד ב ומכ חכ ס אה םעמה ריתסמו יירב תומה םירתמהו וד תדעב טדוקח א ח ח פר ו ז כב ןעמה ר ר ת ישה ז כס יאו גרמ יסוסב ט שת םרםנוק) י(דם דועו

22 םירמאמה י שת 137 ביתכד ןכא ה ל א רתתסמ ד רתתסמש יירב תומה םירתס דו ה שממ בד דסחש ל א לב םויה םויד ומכו הש דסח ו ל א הגה ב ומכ רתתסמש םתמו ה שממ וד אש י סב קמוע םור קמועו תחת בד קמועש תחת ה תוטשפתההו ירדמ רתויה תונורחא חב ס אה הגה כ ומב קמוע םור ייעב רחא ייע חכב ס אה אקוד ד חכב ס אה םעהל ריתסהלו יירב ינימ תומה םירתסהו וד ףוס המל ץק ססכז זסה(0 ל א ריעהל ג חזמ ל כ

23 י רצוא - םידיסחה - שטיווו סרפנוס נ ןסינ י שת ה דכמ תשודק ר ומדא סוי 51 ללקוצז ט גבג ע יז ןהאסינש שטיווומ החצ סרטנוק וע 4 < אצוי רו ידי תכרעמ רצוא ם ידיסחה 770 ןרעטסיא ייוואפ ןקורב ינ תנש תשמח םא עבש תואמ םיעברא ששו האירבל

24 ספר אמרים חש י 150 ב ה בזה העו מו ל הקונטרס ליום ב ניסן הבע ל הכל מאמר חה ורמה אמר הוא סיום שך הכל מאמרי יו ד וי ג שבם ופורים/ וניתן מכ ק מו ח אדמו ר זצוקלל נבג ט ז הכ מ להוציאו ור לב ניסן ל כמו באמר לפורים/ מסר לנו התחלת אמר וקיצורי הפרקים/ עשור לחודש אחד עשר נסתלק* החה הבאה בקונטרס זה היא חת ב ניסן ה תש א עם הוספות מכ ק מו ח אדמו ר הכ מ הרמה הנדפסת בזה היא אחת הרמות שכתבם כ ק מו ח אדמו ר הכ מ במשך חד חורף ה ת וכנראה ת ג כ לחת מוצאי יום הכפורים דהאי ש * * «שני ענינים ביום ב ניסן ז א) יום ההא של כ ק אדמו ר (מהורש ב) זצוקלל נבג ט ז מא' ב) יום בו נעשה בנו יחידו הוא כ ק מו ח אדמו ר זצוקלל נבג מ ז הכ מ נא ומנהיג דורנו ו בכל שנה ושנה מתעוררים העגיגים בזמניהם שלהם* ות לגבון נקל אשר ויהי בשלום שנה שעברו עד עתה שלום ב ניסן(תר פ תש ם) עלה עלה בעוי אחר עוי שלום מעלות* ומבואר ע פ דברי רז ל אשר גם אחרי ההסתלקות הרי צדיקים כו מח ח וצדיקא דאתפטר דאשתכח בכהו עלמין וגם בעם ה יתיר מבחיוהי ן גם השפעותיו ל הים יו מתעלות יותר ויותר וכדי תקבלו בפנימיות צרים גם ה כלים של הים יו להיות מזוככים יותר פרט לתקופת השגה ביום ב ניסן הבע ל על כל אחד ואחד מהים ק מו ה אדמו ר דכ מ לחזק ההתקשרות שלו יו ע פ הדרכים אשר הורט במכתביו חותיו ואמרותיו ביתר שאר ויתר עז התבונן קבוע במוחו בו אשר עזב ודו הרועה הוא נאנו ph מו ח אדמדר הכ מ את צאן מרעיתו וגם עתה עומד הוא ומשמש בקוו להגן עליהם השפיע לדם את כל הנצרך להם בגשמיות רוחניוו^ *** במו בשאר הוצאות אוצר ההסידיבד באו גם כאן ב זעלית איזה מראי מקומות והערות מו ל מנחם ^ניאור&אחן כ ה אדר ה ת ברוקלץ נ י 1) ראד הערות א) ב) בקוגסרם סורים ע 130 2) ראד רפב ם הל מים ס א ה ז שרימות ירוטוז כד א ות כלבד א כל השררות ספרי(דברים מ כ) אי כל סרנסי ישר 3) א רק ברוחניות בלבד א גם בטבעיות וגשמיות הדברים מתעוררים לתקוסת השנד- וכמא בדא ה הראי ממשנה סס ג דגסין בודקין את היין הוצאת סמדר כד 4) רארי קמורים והערות לתניא דמו ר הצ צ ע עו מל נקנית בשלום מעלות ביחזק וידיי בשלום שנה כד עיי ש דעיר מזח ג רמו ב עבודת הקודש ח ד םי ס מ ם ת ח מאמר כ ק אדמו ר זצוקלל נבג ט ז הכ מ חר 160 רקזימה

25 ם יר מ א מ ה י ש ח 151 ד סב ב ןסינ ת יש ה (זמ ו ב םיגינע א ד ףוס המל המ ץק ו הטמ ס או תוגירדמ ב ןה תכת ה ב שרפה ו לודג ד יניב ס אואש המל המ ץק םנה םותסהו ש רדגב הכשמהו םלועלו אי רדגב תומלועל רמאמכו תנא היע ליע אמיתס ןימיתס םותס םצעב ש ו ףוס הטמ תכת רדגב פ כע ו ךיישה תומלועה ותבו ותומצעב יפ ותומצעבד אפוג ב ומצעב לוכיבכ ב אשמ המלש המ ץק ש ותומצעב יחבב א םותס םנו בד םינינע א ס אואש עמל עמ ץק ו הטמ תכת ב יחב ףיקמ ףיקמ ד ר ףיקמו ד רזוח ףיקמד י ואד ףיקמ בורקה ו רדגב פ כע ףיקמו ח ואד ףיקמ קוחרה ו רדגב ל ןבויו הגשהב מ ומכו ברה ש עיפשמ ודימלתל לבקתמש לצא קמה ונייה קלח שה ארבסהו דימלתהש לבקמ ימינפ ו ביתיש כב לבקמה ב בוט בו תיתה שממ םנמא קמוע שה ש תלוכיב דימלתה בקל ראשנ ב ףיקמ וש דבלב ופיקמו ב מ מו ז ה יחבב בוריק לבקמה הד וד ראשנש ב ףיקמ וש ו ב דבלב מ מו ב בוריק ךשמבש ןמזה אי ז ע רמאמכו ןיעברא ןינש םיאק שניא יתעדא יברד כ א ךשמב ןמזה םיעבראד הנש אי קמוע כחה זלו יחבב בוריק וא ימ יא דמ האורו וא ש גרמ קמוע לודג ו עדוי ו קמועה גרמ ש קמוע ןיגעה קומעה ה ש ףא עדוי ותוא ל מ מ רחאמ ש האורד קמוע וא גרמ ד קמוע ב בוריק ךשמבד ןמזה כד םכחתי דומעי קמועה ה ףיקמ י ואד הד ב ףיקמ מ מו ב ףיקמ בורקה בוריקב ימינפה ספאד והצק הלגתמ ו ה אי יד וכ ש קומע רתויב םנ םצעב ד ספא והצק הלגתמ ומכו תמכח לש ביתכד ו ןתנ כח לשל כ רביד ןתינש העידה הנועה שממ המל רדגמ תגשה םיארבנה ד םפא והצק הלגתמ םלועלו אי יד שממ תושה א םי םישל םימעמה םיריתסמו ומכ מה תודיחהו בש נ רכינו ש ב כח שו ומכו ש לש שמ רכינ שגרנו לדוג כחה לש תמכחד ו םיעדויש םתוא ישרדממ ל זח יגש ל ק הורב טעמ כח ךליאו רמאמכו והא תמדקהב ז ת ו ח ות פ חנ ה ד יהיו ץראה א יפ ןבויו ת וקל פ יב פ ע ינא ידודל םימשה םימ ו סרת רמאמכו ז ע ה ב ת וקל ם ם ירחא

26 152 םירמאמה י שת מבש מהב ןמצע נ ה ש» כחהו ןכל ירופיסב תוישעמ הרותבש ןהב תודוס ןיזרו ליע הברה רתוי דמכמ ינידב הרותה רכינ ל ו םצעש ה דוס םותס ו יד י ע רתסה ו םצעד ה לדבנ זלו תגתהה ש ב הלדבה תומתהו םצעב» רעטכאמראפ ד ונינע הלדבהב תומתהו לצאד עיפשמה ומצע ב תומתה הלדבהו ו רכינ רתוי כד עיפשמה לשמ םכחתמו השהב וז ונייה) רו (לדבנה ל עודי ד השה תומכחתהו םרוג סות ו כד עיפשמה לשמ םכחתמו ףסותינ ו םנמא ה הו ףסותינש כ ג םתמ ותומצעב ו וד ל ומכל הב ש Tישה לבקמה ד ב ש ךיישה לבקמה רשד עיפשמה ומצע לשמ םכחתמו ומצעל קמועב ה רתוי ז ה ב בוריק לבקמה הד לשמ עיפשמהש וש םכחתמו הגה מ מ ומצעל הש תומכחתהו השדחה לשהש) םכחתהו עיפשמה (ומצע מ ספא והצק יד לבקמהב ןבומכ) ע פל (רכ תו תו ה ב בוריק ב הכשמה יפ תד תו כ העונתב הכשמהד תגתהו ןכל הלגתמש לצא עיפשמה וש ה עיפשמהש לשמ םכחתמו ומצעל ו ומכ ומצעל תכתב קמועה מ מ תד תו ה העונתב הכשמהד תגתהו ב הכשמה ו םבשב םיקומע םייש םניאש רתוי לבקמה ל םותס םצעב כ א ת תו ה העונתב תומתהד לשמש םכחתמו עיפשמה ףא וגישמ לשמו תד תוה ד העונתב תומתהד הלגתמ וא ה לדבנ םתמו ותומצעב (זי אמגודהו מ ןבוי המל בהב םינינע ש ףוס המל המ ץק ו הטמ תכת ד ש הסמ תכת ה בש תוכייש תומלועה ותבו ותומצעב ו אתיא א רדפב ש ארבנ םלועה ומשו דבלב ד יאק םצע ה רמואו ז ע רתסנ ו םצעד ה םנ רתסנו ש רדגב ותומצעב ומשו יאק ה תוטשפתהו ה עודיו ומשבד ב תומש תוגירדמ ו תומשד ןושל םיבר ו ןושל דיחי תומשד ל ס עה םיבר תוזונגה ןליצאמב ו רעישד ומצעב חכב דיתעש ופב ו ל דיחי ד מ יפסל בו תוניחב א ותומצעב תי ו יד תומלועב פ וא יחבב שרשה וש מ וא יחבו בד תוגירדמ ממ ןימ בבוסו ןימ יאק םצע ש ה רדגב ןכל ירופיסב ריעהל רמ ג ה םמק כ בגק א תמדקה ו חרה רעשל תומדקהה הספדנ) ףוסב סרטנוק ץע (םייחה אתיא א רדפב ; גו ם תואסריג תורחא קויד אסריג וז אקוד ראמ תמדקהב ה לש התליחתב רארו כ ג ז ת ם ית מ) (ב

27 ם יר מ א מ ה י ש ת 153 הכשמהו ל תומלועב רדא םתמ לתמו ותומצעב הניחבו הגירדמו וז איה רקנה ב רצוא בד רצואהש םותס םנו ןיעמ האור ןכ תומצעה םותס םנו תו הבשחמ אסיפת יב ל ו תומצעה תי ןיעד הר ו תכשמה תגתהו רצוא ןועה ליבשב דגנמה חצנל מחלמה חוצנ ליבשבד לשמהב ל נכו מחלמה חוצנ םיחתופ תורצואה םימותחה םיסומכהו רודמ רוד אמגודה מ ןבוי המל ביתכד אצומ חור ויתורצואמ הכהש ירוכב םירצמ ליבשבד תוכהל ירוכב םירצמ םירצמד םירצמה םגו ירוכבו םירצמ ףקות םצועו קה ליבשבו איצומ חור ויתורצואמ יאו ז תב ןוקית ט ס חור ד אד ריוא האמדק ד ביתכ האג האג ריתו יאג יאנתווג עודיו האגד האג ימינפ רתכה ושרשד ימינפ תומצעו ם א אתואגו יד סוס כורו ר םיב שרשד חצנה ימינפב רתכה ל נכו לשמהב תדמד חצנה עוטנ שרשומו םצעב המלש שפנה תוחכמ םייגה (חי הו ד ביתכ ו חצנ ר רק ו םחני םחנהל ןימוחינד ךייש רויצב הד ןיחומ תודמו תודמ פ עש ש שו ךיישה תודמה ו ךייש ןימוחינ ומכו תודמב לוכי יוניש דסחמ ןידל ןידמו דסחל ומכ מ כ הלחת בהאיש וש בייחמ ותוא בהוא ותוא ב חאו בייחמ וש והאנש ךפהתנ הבהאמ בוריקו קוחירל ךפיהל יונישד תודמה פ ע שה בייחמש יונישה ה ב ומכו ןבוי תודמב המל ביתכד בצעתיו ל רמאיו החמא וכ ו תדמ ןידה כ חאו הנתשנ םימחרל ףיסוא ללקל דוע וכ ו ףיסוא דוע תוכהל וכ כ או יוניש ןידמ דסחל ו םעטה הלחתש םעט בייחמה כ חאו םעט הכזמה שב Tיש ןימוחינ ביתכד ו רצי תשחמ ל ער ש כ או ארבסו וז הבייח תודמב תדמ ןידה וכ כ חאו הנתשנ םעטה ביתכדכ רצי בל ה ער וירוענמ הבייחו תדמב םימחרה יונישד דצמ ןוצרה ןוצרבו תודמ ו תודמ!וצרבש םעטו םומכ הח אפוג הנתשהש םעטמ םעטל שב ארבסו תחא ש מכ) ( א מב ז ה פ ע ןוצרה רחד חריוד חיר שחינה אזרד הלוע אנברוקד אזר זא ס אד ךשמנ שדח ןוצר ש כ או ןימוחינ הטרחו םנמא ז כ רויצב תודמ ןיחומו ו ףיקמה ןיחומד ) ןוקית ם ס ףד זק א ריוא האמדק ראר א ש םדרס זדג רעבו םייוגר וכרעב ימ עמ א תוא גנק עודיו האגד ז כב א וח ם חלשב זא רי ג ס ס הרישא ל זז ות הרישא זלר)ל א גגר א (יאו דועו יתואיגו ר םיב תוכיישה תראמ תומוקמב םינמוסמה ררעהב תמדוקה הו כ ג א ות ס ורתי רוכז (ינש ד) ה ס ויבו ט מכ א מב ז כב ח ות ס אריו הדרא אנ ך ם ךליאו םימ םיבר ו לרת ו ס ךליאו אזרז אנברוקד ראר ב חז םלר א ג חז וכ ב רתנ ליעל ב ס סרטנוק) ( ב עמ ם שת סרטנוק) (בס דועו

28 154 םירמאמה י שת (ןוצר ימינפב רתכה ע רמ אמש ת יאהב אקיתע ד יחב תודמ ו םעט םומכ ו המל רויצמ םחנהל בד ונייהד המלש רויצמ Tיש ןימוחינה הטרחהו (טי והה חוצנה שרשומש םצעב שפנה המלש תוחכמ םייגה ןוצרד יגה ןיחומו תדמב חצנה םוכי עיגהל רצו ןועה יפ תגתהד תכשמהו רצוא ןועה תדמב חצנה תחיתפ תורצואה תעב חלמה רקיעד חלמה חוצנה ליבשבו חצנל דגנמה זא םיחתופ תורצואה םיסומכה ו ןוה רקי תורצואהבש ןתינ ישנ ליחה םיחצנמה תריסמש ה רצואה םירש םידיקפו אקוד הנווכה ימינפ ישנאה ליח ב ו םדי חוצנה ופב ו חצנ חצנהש ר ליבשב ר ו ףוג ןוחצנה ןוחצנ לש ר ד קנ תוצ ןכל ינפל םיחתופ תורצוא המלש ידכב חצנל דגנמה ו חצנד ר יחב ןכל חצנה תוצ קנ יאדכו םייח ח ינעידות פ ע בוט רחוש שרדמב רמא דוד ינפל ה בקה ע שבר ינעידות ח םייח וכ רמא ה בקה דודל םייח יעב הפצ רמאנש הרותל ץע םייח איה םיקיזחמל הב וכ ר דמבו) ארקיו תוחמש עבש (ל פ ךינפ עבש פמו) עבש ל תוחמש עבשד םיאורהב ךינפ (םרמאכו א ז תותכ ןידיתעש םיקידצ ליבקהל הנש ינפ וכו תומיענ ךנימיב חצנ ו ימ ונעידומ וזיא תכ הביבחה יענהו ןהבש דח רמא הש וז לש החכמ הרות לש ןחכמו תווצמ אנרחאו רמא א ןירפוס ןינשמו ןידמלמש תוקונית ןתתימ ןהש ןידיתע דומעל ונימיב לש ה בקה ד הה תומיענ ךנימיב חצנ ז כד םצעש ךייש ןוחצנה י שנל אקוד אתיאדכו ר דמב פ ע םתחקלו םכל םויב ןושארה ד בלה ו חצנ ר תומיענ ךנימיב חצנ כד בלה ונימיב זא נה חצנד לשמכו אתיאד ר דמב םינשל וסנכנש לצא ןידה תו ןנא ןיעדי ןאמ חצנ א ןאמ בסנד ןיי ודיב ימ) אשונ בל םדהו (ודיב ןנא ןיעדי ד חצנ ךכ ר וכ ונא ןיעדוי רד ן אייחצנ תבו הדעב ןוחצנ א ב ז יעו הש ותדעב הרותב תוצמ הלפתו חצנמ ז יע ב םרוג ןוחצנה המל איפכ א טס ליבשבו תגתה רצוא ןועה (כ ןינ^זדו ד תדירי שנה ףוגב הניא ליבשב צע שנהד צע הניא הכירצ *ןוקית ו התדירי ליבשב ןקתל ךכזלו ררבלו ףוגה ט הנו שנה צע הניא הכירצ ןוקית רמאמכו אתמשנ אתמשנו ווה אמייק האנקוידב היע ימק אכלמ אדק שנהד הדריש םדוק שבלתהל ףוגב ט הנו התיה תכתב תוקיבדה רוקמב הבצוח םיקל םייח דתיהו תוקיבדב יתימא תוקיבדו ידימת ב םוש דוריפ ל התידש דחא ןוצרב ל ודבל ו רז ו דדריו שבלתהל ףוגב ט הנו ידכב וררבל וככזלו ריאהלו וקלח םלועב ו לב תדירי שנה מ רזנ ; ר ג ח טכק א ז ו םפר א הניא הכירצ ןוקית ח ע רעש םלצה א ם וה אינתב ז לס רמאמכו ינא ידודל ח שה םרמנוק) (זנ א םם ררערבו

29 155 ספר אמרים תש י וכתיב ימים יוצרו וא בו דכאו א נקצב לו הימים אשר בהם יעבוד עבודתו בבירור ותיקון הגוף ונה ט האיר חלקו בעם ע י אור התורה והתפלה י העבודה הוא למטה דוקא דבהיות הגשמה למעלה בתכלית הדביקות כנ ל ל בירידתה לגוף מ רצונות זרות ווות גשמיים וחומרי שמונעים את הנשמה מעבודה הקית עד אשר צריך עבודה ויגיעה עצומה במלחמה כבדה ביותר דזהו ע י מדת הנצחון דוקא והוא מוד בתוקף גד התחזק בעסק התורה והעבודה והיינו דכאשר ב מתגבר על האדם להחטיאו בלבלו ח ו במח ז וענינים שונים או להטרידו בשעבוד הפרנסה לב עסק משא ומתן או שאר הענינים בלבלים אותו עד שלבו בל עמו וכמו שגראד במוחש דיצרו של אדם מתגבר עליו להטרידו בלבלו בעת העבודה דוקא דכאשר א מתעורר באהוי ר אז דוקא מתעורר ב לבלבלו הטרידו בכמה ענינים פעמים שמט עליו חרדה ואימה בדבר שאין בו ממש כלל והוא דוקא בעת העבודה דתורה ותפלה או בקיום איזה מצוה אז מוצא ב בלבים ע ז ודיינו שדוקא בהעת שקבוע לתורה או כש לו איזה הרגש לתפלה או התעסקות באיזה מצוה וגמ ח אז מתעורר ב לבלבלו בכמה מיני בלבים וטרדות שונות ונדמה לו אשר דוקא בשעה זו היא הנחיצות לך או למהר התפלה אשר באמת הוא רק לבלבל א והראי דבעת שהך בשווקים רחות והדומה בזמן הבטלה אינו בא לו מחשבות כו זאת צריך מוד בתוקף גד להתחזק לשמור זמני התורה והתפלה התגבר על ב א לשמוע לו כח מדת חנצחון לדתגבר בזה על ב דלהיות שמדת הנצחון הוא נטוע בעצם הנפש שלמעלה מכחות הגלויים זאת הנד בזה וע י לדתגבר דחות כל הטרדות ודבלבים א יהי לו שום מונע ומעכב על לימוד התורה וקיום צות וע י הגצחון שאדם מנצח את ב שלו עי ז גורם למעלה ג ב התגברות הקדושה על הקליפה וגורם שכת אוצר העליון שהוא גוי פנימי ועצמות אין סוף ב ה ש י ח ה ה תש א ניסן יום ב סך גירעדט א משקה ביס א תפלת שחרית אמירת עור תדלים אויףמארגען ב ניסןאיז רטאטע כפי שנחלק לימי החודש ימוד געווען זייער פרייך ער האט געזאגט כ ק שניות שהה איזד ^זעות כי אז ער קען ניט עסען קיין מאכל גשמי אפו מיט א ברכה ר בעקער וואס באקט פאר אונז קאח בכל ההידורים אדמו ר שליט א בעצמו הי הש ץ ל התפלה אח ז ישב לנוח מעט על הכסא שהי מוכן אצל העמוד תפללים התחו לצאת מהחדר רמז כ ק אדמו ר קען ער נישט אויפבאקען אזא קאח שליט א בו יו והתח מר וואס איך ז אים היינט קענען עסען עם איז קיין חידוש ניט נאך אזא פאר בפגים צדות שנת תרס ג איז געווען בא מיר א בריינגען קען מען אפו דריי טעג פריער יאדר כידוע ר ח ניסן זיי- ניט ווען עסען גען מיר געווען אין ווין ר טאטע היו זמנים אשר כ ק אאמו ר הרה ק האט זייער גוט סארבראכט גינומען הי נותן מקום לשת מה נשתנה

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע  מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 טעימה חבילות שי ומתנות הינה חברת בת בנורית מוצרי פרסום.התחלנו את דרכינו לפני יותר משלושה עשורים ובקטלוג זה נשמח להציג בפניכם את מגוון חבילות שי, מתנות,

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

Microsoft Word - Chacham_Tzvi_77[1].doc

Microsoft Word - Chacham_Tzvi_77[1].doc שו"ת חכם צבי סימן עז זה כתבתי שנית על ענין הנזכר אצבי"א סבור הייתי שלא יסתפק אדם אשר בשם חכם ונה בחיי כל בעל חי גשמי שהם תלויים ו ושבהעדרו יעדרו בעליו ע"כ באתי בקצרה בתשתי הראשונה ועתה רה אני שמקצת מחכמי

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדשים המוח שנת עיה"ק ירולשים חמשת אלפים שבע מאות תובב"א

בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדשים המוח שנת עיהק ירולשים חמשת אלפים שבע מאות תובבא בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדם וח שנת ע"ק ירוים חמשת פים שבע מאות תב"א העולם לבךיאת ושם 4 תי י ריבד תרביחה םימיאתמ ריבלד ינביר ץפחה,םייח

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1 פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין, 1 מס' מיום ראשון, י' בכסלו תשס"ט, - - הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 5373237-03 www.bonuspro.net פרטיכל מס' 1 מישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימה 19:00, ביום ראשון,

קרא עוד

"ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ

ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ ןטצ לע ג נש תמלע תמ) עס תנס ס (פח ת ם '11 e ז תש תגנ : IC ( נת ךתפש תגט תש םננא תקד ז ז דP ש) 'ח( ( נש תתכ ''IIנז תת ת ןנ 0 ע (ג חפש גפכ כ דח 'IIC פנ ת 'תnםש a (ד נ פש גJ ךמצע כ א נ ת נ א ןח ( 'ם חi ס

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 2 Foundation Sources:

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7> לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת 02-5802986

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

קובץ הערות התמימים ואנ"ש הערות וביאורים בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א יום הבהיר יו"ד שבט ה'תשע"ט יוצא לאור על ידי תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מאנטר

קובץ הערות התמימים ואנש הערות וביאורים בתורת כק אדמור שליטא יום הבהיר יוד שבט ה'תשעט יוצא לאור על ידי תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מאנטר קובץ הערות התמימים ואנ"ש הערות וביאורים בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א יום הבהיר יו"ד שבט ה'תשע"ט יוצא לאור על ידי תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מאנטרעאל תחת נשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א הערות התמימים ואנ"ש

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר א

6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר א 6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר אצל תינוקות הניזונים מפורמולה. הגיל משתנה בהתאם לתקופה,

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד