דוחות כספיים שנתיים מאוחדים לדוגמא IFRS לשנת 2018 F:\W2000\w2000\FORMATS\EXAMPLE COMPANY\H\IFRS\2018\IFRS-2018-DOHOT-DUGMA-IAS-Marked.docx F:\W2000\w2

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "דוחות כספיים שנתיים מאוחדים לדוגמא IFRS לשנת 2018 F:\W2000\w2000\FORMATS\EXAMPLE COMPANY\H\IFRS\2018\IFRS-2018-DOHOT-DUGMA-IAS-Marked.docx F:\W2000\w2"

תמליל

1 דוחות כספיים שנתיים מאוחדים לדוגמא IFRS לשנת 08

2 קוסט פורר גבאי את קסירר דרך מנחם בגין 44 א', תלאביב טל פקס ey.com דצמבר דוחות כספיים שנתיים מאוחדים IFRS לדוגמא לשנת להלן דוחות כספיים מאוחדים לדוגמא לשנת 08 הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) וכוללים גם את הוראות הגילוי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע 00 (להלן תקנות ניירות ערך). דוחות כספיים לדוגמא אלה מופצים בגרסת "עקוב אחר שינויים" על מנת להקל על החברות בעדכון דוחותיהן הכספיים השנתיים לשנת 08 בהשוואה לדוחות שנת 07. חברות המשתייכות לענפים ספציפיים (ביטוח, נפט וגז וכו') נדרשות לבצע את ההתאמות הרלוונטיות לסוגיות המאפיינות את הענף הספציפי שאליו הן משתייכות, לרבות בבאור המדיניות החשבונאית ובבאורים לדוחות הכספיים בכללותם. בבאור לדוחות הכספיים לדוגמא נכללו הגילויים הנדרשים בקשר למדיניות חשבונאית והשפעות היישום לראשונה של תקנים חדשים IFRS 5 הכנסות מחוזים עם לקוחות ו IFRS 9 מכשירים פיננסיים אשר נכנסו לתוקף ביום בינואר, 08. בנוסף נכללו בדוחות הכספיים (במסגרת באורים 9 ו 35) גילויים חדשים נוספים הנובעים מהוראות התקנים החדשים וכן נספחים ג' ו ה' בדבר אפשרויות נוספות של גישות ליישום התקנים החדשים. בהתאם לעמדת סגל חשבונאית של רשות ניירות ערך 9 בדבר "גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 6", באור 4 כולל גילוי מעודכן להשלכות של יישום IFRS 6 חכירות על הדוחות הכספיים של החברה ביום בינואר, 09. נדרש מחברות להתאים את הביאור לצרכיהן ובמידת הצורך להוסיף גילוי להשפעות מהותיות נוספות שיש להביאן לידיעת קורא הדוחות הכספיים. בדוחות לדוגמא אלה נכלל נספח ו' אשר מדגים את ההשלכות של אימוץ מוקדם של IFRS 6 חכירות. נספח זה מתייחס להשלכות האימוץ המוקדם של IFRS 6 על הדוחות הכספיים וכולל בנוסף: באור המדיניות החשבונאית החדשה בדבר חכירות, באורים השייכים למועד יישום התקן לראשונה ובאורים נוספים מתוקף הוראות הגילוי בתקן. בשל מורכבות הנושא, יש להתייעץ עם המחלקה המקצועית בעניין האימוץ המוקדם של התקן. בדוחות כספיים לדוגמא נכללות הפניות בגוף הדוחות הן לסעיפי הגילוי בתקני,IFRS והן לסעיפים מתוך תקנות ניירות ערך שבהם מופיעות דרישות גילוי ספציפיות. בכל מקרה של ספק בקשר לדרישות הגילוי לפי תקני IFRS או תקנות ניירות ערך, יש לפנות לתקן הרלוונטי או לתקנות הרלוונטיות, ובמקרה הצורך, לפנות למחלקה המקצועית. בדוחות אלה נעשה שימוש בסימונים הבאים שמשמעותם: תקן חשבונאות בינלאומי 33, סעיף 4 IAS 33.4 תקן דיווח כספי בינלאומי, סעיף 44 IFRS.44 פרשנות מספר 4 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי, סעיף 6 IFRIC 4.6 תקן דיווח כספי בינלאומי 5, נספח ב' הנחיות יישום, סעיף ב 8 5.AG.8 IFRS בכבוד רב, קוסט פורר גבאי את קסירר

3 תוכן העניינים הדוחות הכספיים עמוד דוחות מאוחדים על המצב הכספי דוחות מאוחדים על רווח או הפסד (בהצגת שני דוחות) דוחות מאוחדים על רווח או הפסד (בהצגת שני דוחות) בשיטה החדשלבית דוחות מאוחדים על הרווח הכולל דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר בהצגת דוח יחיד דוחות מאוחדים על השינויים בהון דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים באורים לדוחות הכספיים עמוד באור כללי 3 3 א. ב. תיאור כללי של הקבוצה ופעילותה אירועים מהותיים באור עיקרי המדיניות החשבונאית א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. יא. יב. יג. יד. טו. טז. יז. יח. בסיס הצגת הדוחות הכספיים תקופת המחזור התפעולי דוחות כספיים מאוחדים צירופי עסקים ומוניטין השקעה בהסדרים משותפים השקעות בחברות כלולות השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני מטבע הפעילות, מטבע הצגה ומטבע חוץ שווי מזומנים פקדונות לזמן קצר הפרשה לחובות מסופקים מלאי מלאי מקרקעין, מלאי בניינים ודירות למכירה הכרה בהכנסה מענקים ממשלתיים מיסים על הכנסה נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו חכירות 3

4 תוכן העניינים באורים לדוחות הכספיים (המשך) עמוד באור עיקרי המדיניות החשבונאית יט. כ. כא. כב. כג. כד. כה. כו. כז. כח. כט. ל. לא. לב. לג. לד. לה. לו. לז. רכוש קבוע עלויות אשראי נדל"ן להשקעה נכסים בלתי מוחשיים ירידת ערך נכסים לא פיננסיים מכשירים פיננסיים מדידת שווי הוגן מניות אוצר הפרשות התחייבויות בשל הטבות לעובדים עסקאות תשלום מבוסס מניות רווח (הפסד) למניה הסדרי זיכיון למתן שירותים חלוקת נכסים שאינם מזומן לבעלים סיווג מחדש התאמה לא מהותית של מספרי השוואה שינוי במדיניות חשבונאית כתוצאה מיישום תקני חשבונאות חדשים שינוי יזום במדיניות חשבונאית שינוי באומדנים באור 3 באור 4 באור 5 באור 6 באור 7 עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים גילוי לתקני IFRS חדשים בתקופה שלפני יישומם צירופי עסקים מזומנים ושווי מזומנים השקעות לזמן קצר 4

5 תוכן העניינים באורים לדוחות הכספיים (המשך) עמוד באור 8 באור 9 באור 0 באור באור באור 3 באור 4 הלוואות לזמן קצר לקוחות ויתרות חוזיות חייבים ויתרות חובה מלאי מלאי בניינים ודירות למכירה הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה (התחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה) חייבים בגין הסדר זיכיון למתן שירותים 0 באור 5 הלוואות והשקעות לזמן ארוך באור 6 באור 7 השקעות בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר השקעות בחברות מוחזקות/עודף הפסדים על השקעות בחברות מוחזקות א. ב. ג. ד. ה. השקעות בחברות מאוחדות השקעות בחברות כלולות השקעות בהסדרים משותפים צירוף דוחות כספיים של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני זכויות בישויות מובנות שאינן מאוחדות באור 8 באור 9 באור 0 באור באור באור 3 באור 4 נדל"ן להשקעה רכוש קבוע מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים קבוצת מימוש המוחזקת למכירה ופעילויות שהופסקו מדידת שווי הוגן אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 5

6 תוכן העניינים באורים לדוחות הכספיים (המשך) עמוד באור 5 באור 6 באור 7 באור 8 זכאים ויתרות זכות התחייבויות לא שוטפות התחייבויות אחרות מכשירים פיננסיים א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. נכסים פיננסיים התחייבויות פיננסיות, הלוואות נושאות ריבית ואשראים התחייבויות פיננסיות אחרות פעילות גידור ונגזרים שווי הוגן יעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים שעבודים קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מידע נוסף לגבי השקעות מהותיות בנכסים פיננסיים שינויים בהתחייבויות הנובעים מפעילות מימון 7 76 באור 9 באור 30 נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים מסים על ההכנסה א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. חוקי המס החלים על חברות הקבוצה שיעורי המס החלים על הקבוצה/החברה שומות מס הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים תוצאות מס פוטנציאליות מסים נדחים מסים על ההכנסה המתייחסים לסעיפי הון מסים על ההכנסה המתייחסים לסעיפי רווח כולל אחר מסים על ההכנסה הכלולים ברווח או הפסד מס תיאורטי 6

7 תוכן העניינים באורים לדוחות הכספיים (המשך) התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים הון עמוד 87 9 באור 3 באור א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. יא. הרכב הון המניות התנועה בהון המניות זכויות הנלוות למניות כתבי אופציה ו/או אגרות חוב להמרה מניות אוצר מניות החברה המוחזקות על ידי החברה וחברות מאוחדות קרן בגין עסקה עם בעל שליטה דיבידנד ניהול ההון בחברה מניות הטבה רווח (הפסד) כולל אחר הרכב הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח על המצב הכספי באור 33 באור 34 באור 35 באור 36 באור 37 באור 38 באור 39 באור 40 באור 4 עסקאות תשלום מבוסס מניות הפרשות פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד רווח נקי (הפסד) למניה מגזרי פעילות יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה ("סולו") אירועים לאחר תאריך הדיווח חתימה על הדוחות הכספיים נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים תמצית נתונים לצורכי מס נספח ב' לדוחות הכספיים המאוחדים רשימת חברות מאוחדות, חברות בשליטה משותפת וחברות כלולות נספח ג' לדוחות הכספיים המאוחדים אפשרויות נוספות של יישום לראשונה של IFRS 9 נספח ד' לדוחות הכספיים מאוחדים דוגמה להצגת השפעת היישום לראשונה של IFRS 9 ליום בינואר 08 נספח ה' לדוחות הכספיים המאוחדים אפשרויות נוספות של יישום לראשונה של IFRS 5 נספח ו' לדוחות הכספיים המאוחדים אימוץ מוקדם של IFRS 6 חכירות 7

8 דוחות כספיים מאוחדים ליום 3 בדצמבר, 08 תוכן העניינים עמוד דוחות מאוחדים על המצב הכספי דוחות מאוחדים על רווח או הפסד דוחות מאוחדים על הרווח הכולל דוחות מאוחדים על השינויים בהון דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים נספח לדוחות הכספיים המאוחדים תמצית נתונים לצורכי מס 8

9 דוחות מאוחדים על המצב הכספי נכסים שוטפים באור ליום 3 בדצמבר IAS.5(d),(e) ליום בינואר (* 07 IAS.0(a); IAS.5(b),(c) IAS.60, מזומנים ושווי מזומנים השקעות לזמן קצר הלוואות לזמן קצר מסים שוטפים לקבל לקוחות 3 נכסי חוזה נכס בגין זכות החזרה מלקוחות חייבים ויתרות חובה מלאי מלאי בניינים ודירות למכירה הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה חייבים בגין הסדר זיכיון למתן שירותים נגזרים פיננסיים IAS.54(i) IAS.54(d); IFRS 7.8 IAS.55 IAS.54(n) IAS.54(h); IFRS 7.8(c) IFRS 5.07 IFRS 5.B IAS.54(h); IFRS 7.8(c) IAS.54(g) IAS.54(g) IAS.54(d) IAS.54(d) IAS.54(d); IFRS 7.8(a) נכסים המוחזקים למכירה נכסים המוחזקים לחלוקה לבעלים IAS.54(j); IFRS 5.38 נכסים לא שוטפים IAS.60, הלוואות והשקעות לזמן ארוך 4 חייבים בגין הסדר זיכיון למתן שירותים 3 נכסי חוזה השקעות בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר נגזרים פיננסיים וחייבים אחרים הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני נכסים בשל הטבות לעובדים מלאי מקרקעין נדל"ן להשקעה רכוש קבוע נכסים בלתי מוחשיים מוניטין מסים נדחים IFRS 7.8(c); IAS.54(d); IFRS 7.8(b) IAS.54(d) IFRS 5.07 IAS.54(d); IFRS 7.8(d) IAS.54(d); IFRS 7.8(a) IAS.55 IAS 8.38; IAS.54(e) IAS.55 IAS.54(g) IAS.54(b) IAS.54(a) IAS.54(c) IAS.54(c) IAS.54(o); IAS.56 *) הוצג מחדש, ראה ביאור 5. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 9 בדוחות אלו, הדוח על המצב הכספי הוצג על בסיס שוטף ולא שוטף. בהתאם לתקנה לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), במידה ואין הבחנה בין נכסים והתחייבויות שוטפים לבין נכסים והתחייבויות שאינם שוטפים (הצגה המבוססת על נזילות) יצוינו מתכונת ההצגה שנעשתה, והנימוקים להצגה זו. ביתרה זו אין לכלול מזומנים בחשבונות ליווי, יש להציגם בנפרד מסעיף המזומנים ושווי המזומנים. חברה רשאית להשתמש במונח אחר כגון "הכנסות לקבל" ובלבד שתספק מידע למשתמשי הדוחות הכספיים על מנת להבדיל בין נכסי שונה. יש לבחון האם מדובר בנכס חוזה בתחולת IFRS 5 או בנכס פיננסי בתחולת IFRS 9 שלעתים יימדד בשווי הוגן. בהתאם לדרישות.40 א IAS ו (f).0.ias חוזה לנכסים שהוכרו תחת הוראות IFRS 5 במונח 3 4 5

10 דוחות מאוחדים על המצב הכספי ליום 3 בדצמבר IAS.5(d),(e) ליום בינואר (* 07 באור IAS.60, 69 IAS.54(m); IFRS 7.8(f) IAS.54(k) IAS.55 IAS.54(n) IAS.54(k) IFRS 5.06 IFRS 5.B IAS.54(l); IFRS.78(d) IAS.55 IAS.54(m); IFRS 7.8(e); IAS.54(p); IFRS 5.38 התחייבויות שוטפות אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים התחייבויות לספקים ולנותני שירותים מקדמות והכנסות מראש מסים שוטפים לשלם זכאים ויתרות זכות התחייבויות חוזה התחייבות להחזרות מלקוחות הפרשות התחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה נגזרים פיננסיים התחייבויות המתייחסות לנכסים המוחזקים למכירה התחייבויות המתייחסות לנכסים המוחזקים לחלוקה לבעלים התחייבויות לא שוטפות הלוואות מתאגידים בנקאיים אגרות חוב כתבי אופציה אגרות חוב ניתנות להמרה רכיב ההמרה באגרות חוב ניתנות להמרה במניות התחייבויות אחרות התחייבויות חוזה עודף הפסדים על השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני התחייבויות בשל הטבות לעובדים הפרשות נגזרים פיננסיים אחרים מסים נדחים הון (גרעון בהון) המיוחס לבעלי מניות החברה הון מניות פרמיה על מניות כתבי אופציה תקבולים בגין אופציית המרה מניות אוצר קרן בגין עסקה עם בעל שליטה קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות 3 יתרת רווח (הפסד) קרנות אחרות 4 עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות קרן בגין שליטה 5 מדידה מחדש של תוכניות להטבה קרן בגין מוגדרת קרן בגין נכסים והתחייבויות של קבוצת מימוש זכויות שאינן מקנות שליטה סה"כ הון (גרעון בהון) IAS.60, 69 IAS.54(m); IFRS 7.8(e); IFRS 7.8(f) IFRS 5.06,IAS.55 IFRS 5.06 IAS.55 IAS.78(d); IAS.55 IAS.78(d); IAS.54(l) IAS.54(m); IFRS 7.8(e) IAS.54(o); IAS.56 IAS.54(r) IAS.54(r); IAS.78(e) IAS.54(r); IAS.78(e) IAS.55 IAS.55 IAS.54(r); IAS.78(e) IAS.55 IAS.55 IAS.54(r); IAS.78(e) IAS.54(r); IAS.78(e) IAS.55 IAS.78(e) IAS.54(p) IAS.54(q); IAS 7.7 *) הוצג מחדש, ראה באור 6. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 08 תאריך אישור הדוחות הכספיים שם 7 יו"ר הדירקטוריון שם 5 מנהל כללי שם 5 האחראי הבכיר לתחום הכספים IAS חברה רשאית להשתמש במונח אחר כגון "הכנסות מראש" ובלבד שתספק מידע למשתמשי הדוחות הכספיים על מנת להבדיל בין התחייבויות חוזה להתחייבויות שהוכרו תחת הוראות IFRS 5 במונח שונה. בדוח על המצב הכספי ניתן לקבץ את רכיבי ההון של החברה, למשל לקבץ מספר קרנות בסעיף "קרנות אחרות". ניתן להציג בסעיף הפרמיה על מניות. לאור פרסום המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ממאי 00, ניתן לבחור כמדיניות חשבונאית להציג ביתרת הרווח. ניתן להציג סכום זה במסגרת סעיף יתרת הרווח. בהתאם לדרישות IAS.39 ו.0(f).IAS אם לא חלים על החברה חוק ניירות ערך ותקנותיו, נדרשת חתימת דירקטור אחד. בהתאם לתקנה לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), אםהדירקטוריון הסמיך אדם אחר כממלא

11 דוחות מאוחדים על רווח או הפסד לשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר (d),(e) IAS (למעט נתוני רווח נקי (הפסד) למניה) IAS.0(b); IAS.5(b),(c) IFRS 5.46;IFRS 5.35 IAS 8.35(b)(i) FRS 5.38IAS 8.35(b)(ii) IAS.39(a) IAS 8.35(b)(ii) IAS.8(a) IAS.85; IAS.03; IAS.04 IAS.8(ba) הכנסות ממכירות הכנסות ממתן שירותים הכנסות מחוזי הקמה הכנסות מהשכרת נכסים הכנסות מעמלות סה"כ הכנסות עלות המכירות עלות מתן שירותים עלות ביצוע חוזי הקמה עלות אחזקת נכסים מושכרים עלות בגין עמלות סה"כ עלות המכירות והשירותים 3 רווח (הפסד) גולמי עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה הוצאות מכירה ושיווק הוצאות הנהלה וכלליות ירידת ערך (ביטול ירידת ערך) לקוחות, חייבים ויתרות חובה ונכסי חוזה הוצאות מחקר ופיתוח הכנסות אחרות 4 הוצאות אחרות 5 רווח (הפסד) תפעולי הכנסות מימון הוצאות מימון ירידת ערך (ביטול ירידת ערך) השקעות במכשירי חוב חלק הקבוצה ברווחי (בהפסדי) חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו 6 רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה מסים על ההכנסה (הטבת מס) רווח (הפסד) מפעילויות נמשכות רווח (הפסד) מפעילויות שהופסקו, נטו רווח נקי (הפסד) מיוחס ל: בעלי מניות החברה זכויות שאינן מקנות שליטה 35 ח' 35 ח' 7 30 IAS.85; IAS.BC5556 IAS.8(a) IAS.8(b); IFRS 7.0 IAS.8(ba) IAS.8(c); IAS 8.38 IAS.85 IAS.77; IAS.8(d) IAS.85 IAS.8(e); IFRS 5.33(a) IAS.8A(a) IAS.8B(a)( ii) IAS.8B(a)(i) רווח נקי (הפסד) למניה המיוחס לבעלי מניות החברה (בש"ח) 7 36 רווח נקי (הפסד) בסיסי רווח (הפסד) מפעילויות נמשכות רווח (הפסד) מפעילויות שהופסקו רווח נקי (הפסד) רווח נקי (הפסד) מדולל רווח (הפסד) מפעילויות נמשכות רווח (הפסד) מפעילויות שהופסקו רווח נקי (הפסד) IAS 33.66; IAS הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. מקום, לחתום על הדוחות הכספיים, יש לציין מוסמך חתימה על ידי הדירקטוריון (ראה באור 40). תקנה 7 (ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים). את פירוט סוגי ההכנסות ניתן לתת, בנפרד, בבאור הכנסות במקום בגוף הדוח. את פירוט סוגי עלות ההכנסות ניתן לתת, בנפרד, בבאור עלות המכירות והשירותים במקום בגוף הדוח. כולל רווח מ"מימוש רעיוני" (מדידה מחדש) של השקעה בחברה מוחזקת ששיעור ההחזקה בה השתנה עם שינוי סטטוס ורווח הון ממימוש השקעה בחברה מוחזקת, למעט רווח הון במקרה בו מדובר בפעילות מופסקת, שאז הוא ייכלל בשורת "רווח (הפסד) מפעילויות שהופסקו, נטו". כולל הפסד מ"מימוש רעיוני" (מדידה מחדש) של השקעה בחברה מוחזקת ששיעור ההחזקה בה השתנה עם שינוי סטטוס והפסד הון ממימוש השקעה בחברה מוחזקת, למעט הפסד הון במקרה בו מדובר בפעילות מופסקת, שאז הוא ייכלל בשורת "רווח (הפסד) מפעילויות שהופסקו, נטו". חברה רשאית לבחור כמדיניות חשבונאית, להציג את חלק החברה ברווחים (הפסדים) של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, או מעל הרווח התפעולי או מתחתיו על פי מהות הפעילות של המוחזקת. כמו כן, חברה רשאית לפצל את ההצגה כאמור עבור חברות מוחזקות שונות. במקרה של הנפקת מניות הטבה, פיצול מניות, איחוד מניות או הנפקת זכויות יש להתאים למפרע את נתוני הרווח למניה (גם במקרה בו הדבר ארע לאחר תקופת הדיווח ולפני פרסום הדוחות)

12 ח 3 ח 3 ב 3 ג 3 ד 3 ה 3 דוחות מאוחדים על רווח או הפסד דוגמא להצגת דוח רווח או הפסד בשיטה החד שלבית באור 35 א' ו' לשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר (d),(e) IAS (למעט נתוני רווח נקי (הפסד) למניה) ' 4 IAS.0(b); IAS.5(b),(c) IFRS 5.46;IFRS 5.35 הכנסות IFRS 5.38IAS 8.35(b)(IAS הכנסות ממכירות הכנסות ממתן שירותים 8.35(b)(ii) IAS.04 IAS.8(c); IAS 8.38 IAS 8.35(b) IAS 8.35(b)(ii) IAS.03; IAS.04 IAS.8(ba) IAS.8(a) עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה חלק הקבוצה ברווחי (בהפסדי) חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני רווח מהנפקת מניות לצדדים שלישיים בחברות מוחזקות, נטו הכנסות מהשכרת נכסים דמי ניהול מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני רווח ממימוש נכסים הכנסות אחרות 3 ביטול ירידת ערך של לקוחות, חייבים ויתרות חובה, נכסי חוזה והשקעות במכשירי חוב הכנסות מימון ' 5 35 ב' ' 5 ' 5 ' 5 35 ז' ' 5 30 סה"כ הכנסות הוצאות עלות המכירות עלות מתן שירותים אחזקת נכסים להשכרה הוצאות מכירה ושיווק הוצאות הנהלה וכלליות הוצאות אחרות 4 ירידת ערך של לקוחות, חייבים ויתרות חובה, נכסי חוזה והשקעות במכשירי חוב הוצאות מימון סה"כ הוצאות רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה מסים על ההכנסה (הטבת מס) רווח (הפסד) מפעילויות נמשכות רווח (הפסד) מפעילויות שהופסקו, נטו רווח נקי (הפסד) מיוחס ל: בעלי מניות החברה זכויות שאינן מקנות שליטה IAS.8(a) IAS.03; IAS.04 IAS.8(ba) IAS.8(b); IFRS 7.0 IAS.85 IAS.8(d), IAS.77 IAS.85 IAS.8(e); IFRS 5.33(a) IAS.8A(a) IAS.8B(a)( ii) IAS.8B(a)(i) 36 רווח נקי (הפסד) למניה רווח נקי (הפסד) בסיסי רווח (הפסד) מפעילויות נמשכות רווח (הפסד) מפעילויות שהופסקו רווח נקי (הפסד) רווח נקי (הפסד) מדולל רווח (הפסד) מפעילויות נמשכות רווח (הפסד) מפעילויות שהופסקו המיוחס לבעלי מניות החברה (בש"ח) 5 IAS 33.66; IAS רווח נקי (הפסד) הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. תקנה 7 (ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים). חברה רשאית לבחור כמדיניות חשבונאית, להציג את חלק החברה ברווחים (הפסדים) של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, או מעל הרווח התפעולי או מתחתיו. כמו כן, חברה רשאית לפצל את ההצגה כאמור עבור חברות מוחזקות שונות. כולל רווח מ"מימוש רעיוני" (מדידה מחדש) של השקעה בחברה מוחזקת ששיעור ההחזקה בה השתנה עם שינוי סטטוס ורווח הון ממימוש השקעה בחברה מוחזקת, למעט רווח הון במקרה בו מדובר בפעילות מופסקת, שאז הוא ייכלל בשורת "רווח (הפסד) מפעילויות שהופסקו, נטו". כולל הפסד מ"מימוש רעיוני" (מדידה מחדש) של השקעה בחברה מוחזקת ששיעור ההחזקה בה השתנה עם שינוי סטטוס והפסד הון ממימוש השקעה בחברה מוחזקת, למעט הפסד הון במקרה בו מדובר בפעילות מופסקת, שאז הוא ייכלל בשורת "רווח (הפסד) מפעילויות שהופסקו, נטו". במקרה של הנפקת מניות הטבה, פיצול מניות, איחוד מניות או הנפקת זכויות יש להתאים למפרע את נתוני הרווח למניה (גם במקרה בו הדבר ארע לאחר תקופת הדיווח ולפני פרסום הדוחות)

13 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל לשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר (d),(e) IAS רווח נקי (הפסד) רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר השפעת המס) : 3 סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד: רווח (הפסד) מהשקעה במכשירים הוניים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר רווח (הפסד) בגין שינויים בסיכון האשראי של התחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי הוגן דרך רווח או הפסד הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע 4 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים ממטבע הפעילות למטבע ההצגה רווח (הפסד) ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת חלק הקבוצה ברווח (הפסד) כולל אחר, נטו של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים : 5 רווח (הפסד) בגין השקעה במכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר העברה לדוח רווח או הפסד בגין מימוש השקעות במכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר רווח (הפסד) בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים 6 העברה לדוח רווח או הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ העברה לדוח רווח או הפסד בגין מימוש פעילות חוץ חלק הקבוצה ברווח (הפסד) כולל אחר, נטו של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני סה"כ רכיבים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר סה"כ רווח (הפסד) כולל IAS.8A(a) IAS.8A; IAS.90 IAS.8A IFRS IFRS (a) IAS 6.39 IAS.39(c) IAS 9.0(C) ; IAS 9. IAS.8(h) IAS.8A IAS.8 IAS IFRS (d) IFRS IAS 39.95(a) IFRS 7.3(c) IAS.3; IAS.5 IAS.8(h) IAS.8A IAS.8A(b) IAS.8A(c) מיוחס ל: בעלי מניות החברה זכויות שאינן מקנות שליטה IAS.8B(b) IAS.8B(b) הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. תקנה 7 (ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים). לפי IAS.8A בוצעה הפרדה של סכומי הרווח הכולל האחר לסכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד ולסכומים שיסווגו מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים. לפי IAS.90 ו IAS.9 חברה רשאית לבחור להציג את השפעת המס המתייחסת לרכיבים של רווח כולל אחר בדוח על הרווח הכולל או במסגרת הביאורים. בדוחות לדוגמא אלה, החברה מציגה את השפעת המס האמורה במסגרת ביאור מיסים על הכנסה. רלוונטי לחברות שמיישמות את מודל ההערכה מחדש או למקרים שבוצע שערוך במסגרת העברה לפי IAS מרכוש קבוע שנמדד לפי מודל העלות לנדל"ן להשקעה שנמדד לפי שווי הוגן. ניתן לקבץ את הסעיפים המתייחסים לאותו פריט ולפרט בביאור את הסכום שיסווג לרווח או הפסד בעתיד ואת הסכום שמסווג לרווח או הפסד בתקופה השוטפת. תחת,IFRS 9 אם מדובר בגידור רכישה עתידית של נכסים לא פיננסיים (למשל מלאי), תוצאות הגידור יזקפו ליתרת המלאי ולכן שורה זו תוצג תחת 'סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד'

14 א 3 ח 3 ב 3 ד 3 ה 3 ג 3 דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר אם החברה בחרה להציג דוח אחד בלבד, להלן הדוח שיבוא במקום דוח רווח או הפסד והדוח על הרווח הכולל הכנסות ממכירות הכנסות ממתן שירותים הכנסות מחוזי הקמה הכנסות מהשכרת נכסים הכנסות מעמלות באור לשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר (d),(e) IAS (למעט נתוני רווח נקי (הפסד) למניה) IAS.0(b); IAS.5(b),(c) IFRS 5.46 IFRS 5.35 IFRS 5.38 IAS 8.35(b)(i) IAS 8.35(b)(ii) IAS 8.39(a) IAS 8.35(b) ' 5 סה"כ הכנסות IAS.8(a) עלות המכירות עלות מתן שירותים עלות ביצוע חוזי הקמה עלות אחזקת נכסים מושכרים עלות בגין עמלות ' 5 8 ' 5 ' 5 9 ' 5 35 ו' 35 ז' 3 סה"כ עלות המכירות והשירותים רווח (הפסד) גולמי עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה הוצאות מכירה ושיווק הוצאות הנהלה וכלליות ירידת ערך (ביטול ירידת ערך) לקוחות, חייבים ויתרות חובה ונכסי חוזה הוצאות מחקר ופיתוח הכנסות אחרות 4 הוצאות אחרות 5 IAS.85; IAS.03; IAS.04 IAS.8(ba) ' 5 35 ח' 7 30 רווח (הפסד) תפעולי הכנסות מימון הוצאות מימון ירידת ערך (ביטול ירידת ערך) השקעות במכשירי חוב חלק הקבוצה ברווחי (בהפסדי) חברות המטופלות לפי שיטת 6 השווי המאזני, נטו רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה מסים על ההכנסה (הטבת מס) רווח (הפסד) מפעילויות נמשכות IAS.85; IAS.BC5556 IAS.8(a) IAS.8(b); IFRS 7.0 IAS.8(ba) IAS.8(c); IAS 8.38 IAS.85 IAS.77; IAS.8(d) IAS.85 IAS.8(e); IFRS 5.33(a) רווח (הפסד) מפעילויות שהופסקו, נטו (f).8 IAS רווח נקי (הפסד) הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 4 תקנה 7 (ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים). את פירוט סוגי ההכנסות ניתן לתת, בנפרד, בבאור הכנסות במקום בגוף הדוח. את פירוט סוגי עלות ההכנסות ניתן לתת, בנפרד, בבאור עלות המכירות והשירותים במקום בגוף הדוח. כולל רווח מ"מימוש רעיוני" (מדידה מחדש) של השקעה בחברה מוחזקת ששיעור ההחזקה בה השתנה עם שינוי סטטוס ורווח הון ממימוש השקעה בחברה מוחזקת, למעט רווח הון במקרה בו מדובר בפעילות מופסקת, שאז הוא ייכלל בשורת "רווח (הפסד) מפעילויות שהופסקו, נטו". כולל הפסד מ"מימוש רעיוני" (מדידה מחדש) של השקעה בחברה מוחזקת ששיעור ההחזקה בה השתנה עם שינוי סטטוס והפסד הון ממימוש השקעה בחברה מוחזקת, למעט הפסד הון במקרה בו מדובר בפעילות מופסקת, שאז הוא ייכלל בשורת "רווח (הפסד) מפעילויות שהופסקו, נטו". חברה רשאית לבחור כמדיניות חשבונאית, להציג את חלק החברה ברווחים (הפסדים) של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, או מעל הרווח התפעולי או מתחתיו. כמו כן, חברה רשאית לפצל את ההצגה כאמור עבור חברות מוחזקות שונות

15 דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר (המשך) באור לשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר (d),(e) IAS (למעט נתוני רווח נקי (הפסד) למניה) רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר השפעת המס) : 3 סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד: רווח (הפסד) מהשקעה במכשירים הוניים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר רווח (הפסד) בגין שינויים בסיכון האשראי של התחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי הוגן דרך רווח או הפסד הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע 4 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים ממטבע הפעילות למטבע ההצגה רווח (הפסד) ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת חלק הקבוצה ברווח (הפסד) כולל אחר, נטו של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים : 5 רווח (הפסד) בגין השקעה במכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר העברה לדוח רווח או הפסד בגין מימוש השקעות במכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר רווח (הפסד) בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים 6 העברה לדוח רווח או הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ העברה לדוח רווח או הפסד בגין מימוש פעילות חוץ חלק הקבוצה ברווח (הפסד) כולל אחר, נטו של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני סה"כ רכיבים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר סה"כ רווח (הפסד) כולל IAS.8A; IAS.90 IAS.8A IFRS IFRS (a) IAS 6.39 IAS.39(c) IAS 9.0(C) ; IAS 9. IAS.8(h) IAS.8A IAS.8A; IAS.9 IFRS (d) IFRS IAS 39.95(a) IFRS 7.3(c) IAS.3; IAS.5 IAS.8(h) IAS.8A IAS.85 IAS.8(i) הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. תקנה 7 (ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים). לפי IAS.8A בוצעה הפרדה של סכומי הרווח הכולל האחר לסכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד ולסכומים שיסווגו מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים. לפי IAS.90 ו IAS.9 חברה רשאית לבחור להציג את השפעת המס המתייחסת לרכיבים של רווח כולל אחר בדוח על הרווח הכולל או במסגרת הביאורים. בדוחות לדוגמא אלה, החברה מציגה את השפעת המס במסגרת ביאור מיסים על הכנסה. רלוונטי לחברות שמיישמות את מודל ההערכה מחדש או למקרים שבוצע שערוך במסגרת העברה לפי IAS מרכוש קבוע שנמדד לפי מודל העלות לנדל"ן להשקעה שנמדד לפי שווי הוגן. ניתן לקבץ את הסעיפים המתייחסים לאותו פריט ולפרט בביאור את הסכום שיסווג לרווח או הפסד בעתיד ואת הסכום שמסווג לרווח או הפסד בתקופה השוטפת. תחת,IFRS 9 אם מדובר בגידור רכישה עתידית של נכסים לא פיננסיים (למשל מלאי), תוצאות הגידור יזקפו ליתרת המלאי ולכן שורה זו תוצג תחת 'סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד'

16 דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר (המשך) באור לשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר (d),(e) IAS (למעט נתוני רווח נקי (הפסד) למניה) IAS.0(b); IAS.5(b),(c); IAS.8(a) רווח נקי (הפסד) מיוחס ל: בעלי מניות החברה זכויות שאינן מקנות שליטה IAS.8B(a)( ii) IAS.8B(a)( i) סה"כ רווח (הפסד) כולל מיוחס ל: בעלי מניות החברה זכויות שאינן מקנות שליטה IAS.8B(b)( ii) IAS.8B(b)( i) 36 רווח נקי (הפסד) למניה המיוחס לבעלי מניות החברה (בש"ח) רווח נקי (הפסד) בסיסי רווח (הפסד) מפעילויות נמשכות רווח (הפסד) מפעילויות שהופסקו רווח נקי (הפסד) IAS 33.66; IAS IAS IAS IAS רווח נקי (הפסד) מדולל רווח (הפסד) מפעילויות נמשכות רווח (הפסד) מפעילויות שהופסקו רווח נקי (הפסד) IAS IAS IAS הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 6 תקנה 7 (ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים). במקרה של הנפקת מניות הטבה, פיצול מניות, איחוד מניות או הנפקת זכויות יש להתאים למפרע את נתוני הרווח למניה (גם במקרה בו הדבר ארע לאחר תקופת הדיווח ולפני פרסום הדוחות).

17 דוחות מאוחדים על השינויים בהון הון מניות פרמיה על מניות כתבי אופציה קרן בגין מדידה מחדש של תוכניות להטבה מוגדרת מניות אוצר קרן בגין עסקה עם בעל שליטה מיוחס לבעלי מניות החברה קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות יתרת רווח (הפסד) קרן הערכה מחדש קרן בגין נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר קרן בגין עסקאות גידור התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 3 סה"כ זכויות שאינן מקנות שליטה סה"כ הון IAS.5(d),(e) IAS.0(c); IAS.5(b),(c); IAS.06(d) יתרה ליום בינואר, 08 השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של IFRS 5 ליום בינואר 08 ראה באור לה' השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של IFRS 9 ליום בינואר 08 ראה באור לה' יתרה ליום בינואר 08 (לאחר אימוץ לראשונה של IFRS 5 ו (IFRS 9 IAS.06(a);.06(d)(i) IAS רווח נקי (הפסד).06(d)(ii) IAS סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר סה"כ רווח (הפסד) כולל העברה מקרן הערכה מחדש בגין מימוש רכוש קבוע העברה מקרן הערכה מחדש בגין שערוך IAS.96 רכוש קבוע, בגובה הפחת IAS.06(d)(iii הנפקת הון מניות (בניכוי הוצאות הנפקה בסך ) ) IAS.06(d)(iii הנפקת הון/מכירת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ) תקבולים בגין אופציית המרה בהנפקת אגרות חוב ניתנות להמרה (בניכוי הוצאות הנפקה) המרת אגרות חוב להמרה במניות IAS.06(d)(iii מימוש כתבי אופציה והמרת אגרות חוב להמרה בחברה מאוחדת ) IAS.06(d)(iii ;( IFRS.50 עלות תשלום מבוסס מניות השפעת המס בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות IAS.07 דיבידנד לבעלי מניות החברה הטבה הונית מעסקה עם בעל שליטה רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה IAS.06(d)(iii זכויות שאינן מקנות שליטה שנוצרו בחברות שאוחדו לראשונה ) יציאה מאיחוד של חברה מאוחדת דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה יתרה ליום 3 בדצמבר, 08 באורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. ההנחה בדוחות לדוגמא אלה הינה כי החברה בחרה להציג את התנועה בגין כל רכיב של רווח כולל אחר במסגרת הבאורים, כמפורט בבאור על הון החברה. לרבות התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים ממטבע הפעילות למטבע ההצגה. לאור פרסום בנושא של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ממאי 00, ניתן לבחור כמדיניות חשבונאית להציג ביתרת הרווח. 7 3

18 דוחות מאוחדים על השינויים בהון יתרה ליום בינואר, 07 רווח נקי (הפסד) סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר סה"כ רווח (הפסד) כולל הון מניות פרמיה על מניות כתבי אופציה קרן בגין מדידה מחדש של תוכניות להטבה מוגדרת מניות אוצר קרן בגין עסקה עם בעל שליטה מיוחס לבעלי מניות החברה בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות יתרת רווח קרן הערכה (הפסד) מחדש IAS.5(d),(e) קרן בגין נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר קרן בגין עסקאות גידור התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות 3 שליטה סה"כ זכויות שאינן מקנות שליטה סה"כ הון IAS.0(c); IAS.5(b),(c); IAS.06(d) IAS.06(a); IAS.06(d)(i) IAS.06(d)(ii) העברה מקרן הערכה מחדש בגין מימוש רכוש קבוע העברה מקרן הערכה מחדש בגין IAS.96 שערוך רכוש קבוע, בגובה הפחת הנפקת הון מניות (בניכוי הוצאות הנפקה בסך ) IAS.06(d)(iii) הנפקת הון/מכירת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה תקבולים בגין אופציית המרה בהנפקת אגרות חוב ניתנות להמרה (בניכוי הוצאות הנפקה).06(d)(iii) IAS המרת אגרות חוב להמרה במניות מימוש כתבי אופציה והמרת אגרות IAS.06(d)(iii) חוב להמרה בחברה מאוחדת IAS.06(d)(iii) ; IFRS.50 עלות תשלום מבוסס מניות השפעת המס בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות IAS.07 דיבידנד לבעלי מניות החברה הטבה הונית מעסקה עם בעל שליטה רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה.06(d)(iii) IAS זכויות שאינן מקנות שליטה שנוצרו בחברות שאוחדו לראשונה יציאה מאיחוד של חברה מאוחדת דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה יתרה ליום 3 בדצמבר, 07 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. ההנחה בדוחות לדוגמא אלה הינה כי החברה בחרה להציג את התנועה בגין כל רכיב של רווח כולל אחר במסגרת הבאורים, כמפורט בבאור על הון החברה. לרבות התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים ממטבע הפעילות למטבע ההצגה. לאור פרסום בנושא של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ממאי 00, ניתן לבחור כמדיניות חשבונאית להציג ביתרת הרווח. 8 3

19 דוחות מאוחדים על השינויים בהון יתרה ליום בינואר, 406 שינויים בעקבות שינוי מדיניות חשבונאית (ראה באור ) הון מניות פרמיה על מניות כתבי אופציה קרן בגין מדידה מחדש של תוכניות להטבה מוגדרת מניות אוצר קרן בגין עסקה עם בעל שליטה מיוחס לבעלי מניות החברה קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות יתרת רווח קרן הערכה (הפסד) מחדש IAS.5(d),(e) קרן בגין נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר קרן בגין עסקאות גידור התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ קרן בגין עסקאות עם בעלי זכוי;ות שאינן מקנות שליטה 3 סה"כ זכויות שאינן מקנות שליטה סה"כ הון IAS.0(c); IAS.5(b),(c); IAS.06(d) יתרה ליום בינואר, 06 (לאחר יישום למפרע) IAS.06(a);.06(d)(i) IAS רווח נקי (הפסד).06(d)(ii) IAS סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר סה"כ רווח (הפסד) כולל העברה מקרן הערכה מחדש בגין מימוש רכוש קבוע העברה מקרן הערכה מחדש בגין IAS.96 שערוך רכוש קבוע, בגובה הפחת IAS.06(d)(iii הנפקת הון מניות (בניכוי הוצאות הנפקה בסך ) ) IAS.06(d)(iii הנפקת הון/מכירת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ) תקבולים בגין אופציית המרה בהנפקת אגרות חוב ניתנות להמרה (בניכוי הוצאות הנפקה) IAS.06(d)(iii המרת אגרות חוב להמרה במניות ) IAS.06(d)(iii מימוש כתבי אופציה והמרת אגרות חוב להמרה בחברה מאוחדת ) IAS.06(d)(iii ;( IFRS.50 עלות תשלום מבוסס מניות השפעת המס בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות IAS.07 דיבידנד לבעלי מניות החברה הטבה הונית מעסקה עם בעל שליטה רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה IAS.06(d)(iii זכויות שאינן מקנות שליטה שנוצרו בחברות שאוחדו לראשונה ) יציאה מאיחוד של חברה מאוחדת דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה יתרה ליום 3 בדצמבר, 06 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 9 ההנחה בדוחות לדוגמא אלה הינה כי החברה בחרה להציג את התנועה בגין כל רכיב של רווח כולל אחר במסגרת הבאורים, כמפורט בבאור על הון החברה. לרבות התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים ממטבע הפעילות למטבע ההצגה. חברה המיישמת את (008) IAS 7 החל מיום בינואר, 00 (מועד התחילה הקבוע בתקן) אינה נדרשת לטפל למפרע במספרי ההשוואה בעסקאות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה כעסקה במישור ההוני, ולפיכך אינה נדרשת להציג קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה במספרי ההשוואה. תקנה 7 (ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים). 3 4

20 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 06 לשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר 07.5(d),(e) IAS 08 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת IAS.5(b),(c); IAS.0(d) IAS 7.0; IAS 7.8(b) רווח נקי (הפסד) התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: (b)7.0 IAS התאמות לסעיפי רווח או הפסד: פחת והפחתות הוצאות (הכנסות) מימון, נטו ירידת ערך (ביטול ירידת ערך) לקוחות, חייבים ויתרות חובה ונכסי חוזה הפסד מירידת ערך רכוש קבוע הפסד מירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים הפסד מירידת ערך מוניטין עלות תשלום מבוסס מניות ירידה (עלייה) בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה הפסד (רווח) ממימוש רכוש קבוע הפסד (רווח) ממימוש פעילות שהופסקה הפסד (רווח) ממימוש השקעות בחברות מוחזקות 3 הפסד (רווח) ממדידה מחדש של השקעה בחברה מוחזקת 3 שאוחדה לראשונה 4 חלק הקבוצה בהפסדי (ברווחי) חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו מסים על ההכנסה שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו שינוי בהתחייבות בשל מענקים שהתקבלו מרשות החדשנות IAS 7.0(c) (a)7.0 IAS שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: ירידה (עלייה) בלקוחות ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה ירידה (עלייה) בנכסים והתחייבויות, נטו בגין זכות החזרה מלקוחות ירידה (עלייה) בנכסי חוזה 5 ירידה (עלייה) בחייבים בגין הסדר זיכיון למתן שירותים ירידה (עלייה) במלאי ירידה (עלייה) במלאי מקרקעין ירידה (עלייה) במלאי בניינים ודירות למכירה ירידה (עלייה) בהכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים עלייה (ירידה) בהתחייבויות חוזה עלייה (ירידה) בהפרשות עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות עלייה (ירידה) במקדמות והכנסות מראש מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור: ריבית ששולמה 6 ריבית שהתקבלה 7 מסים (ששולמו) שהתקבלו, נטו 8 דיבידנד שהתקבל 7 IAS 7.3 IAS 7.3 IAS 7.35 IAS 7.3 מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 0 הדוח על תזרימי המזומנים המוצג להלן אינו מציג בנפרד את תזרימי המזומנים, נטו המיוחסים לפעילויות שוטפות, פעילויות השקעה ופעילויות מימון של הפעילות שהופסקה. ניתן גילוי לנתונים אלה בבאור 9 בדבר קבוצת מימוש המוחזקת למכירה ופעילויות שהופסקו. חברה יכולה לבחור להציג נתונים אלה בגוף הדוח על תזרימי המזומנים, בנפרד מתזרימי המזומנים מפעילויות נמשכות. תקנה 7 (ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים). יש להתאים לפי הרלוונטי המטופלות לפי שיטת השווי המאזני/ המטופלות לפי הכרה בחלק יחסי של הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות/ מאוחדות. בשורה זו יש לכלול כל הפסד (רווח) "ממימוש רעיוני" (מדידה מחדש) של השקעה בחברה מוחזקת ששיעור ההחזקה בה השתנה עם שינוי סטטוס. החברה רשאית לבחור, כמדיניות חשבונאית, להציג תזרימי מזומנים אלה במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה (הנושא נמצא בדיונים ב IFRIC, ונראה שחברות יחויבו להציג תזרימים אלה בפעילות שוטפת. בכל מקרה, יש להתייעץ עם המחלקה המקצועית). החברה רשאית לבחור, כמדיניות חשבונאית, להציג תזרימי מזומנים אלה במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות מימון לפי.IAS 7.33 החברה רשאית לבחור, כמדיניות חשבונאית, להציג תזרימי מזומנים אלה במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה לפי.IAS 7.33 אם ניתן לזהותם ספציפית עם פעילויות מימון או פעילויות השקעה, יש להציגם במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות מימון או מפעילות השקעה, ולתת גילוי לסכום הכולל של המסים ששולמו.(IAS 7.36)

21 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 06 לשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר 07.5(d),(e) IAS 08 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה רכישת רכוש קבוע רכישת נדל"ן להשקעה מענקי השקעה שהתקבלו רכישת חברות מאוחדות שאוחדו לראשונה (ב) רכישת חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני רכישת נכסים בלתי מוחשיים רכישת נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר רכישת נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 3 תמורה ממימוש רכוש קבוע תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה תמורה ממימוש השקעות בחברות מאוחדות שאוחדו בעבר (א) תמורה ממימוש השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני תמורה ממימוש נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר תמורה ממימוש נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מתן הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך גביית הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך מתן הלוואות לזמן קצר 3 גביית הלוואות לזמן קצר 3 הפקדת פקדונות בתאגידים בנקאיים 3 גביית פקדונות בתאגידים בנקאיים 3 IAS 7.0; IAS 7. IAS 7.6(a) IAS 7.6(a) IAS 7.39 IAS 7.6(a) IAS 7.6(c) IAS 7.6(b) IAS 7.6(b) IAS 7.6(d) מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה IAS ;7.0 IAS 7. תזרימי מזומנים מפעילות מימון הנפקת הון מניות (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה) מכירה מחדש של מניות החברה המוחזקות על ידי חברות מאוחדות/החברה מימוש כתבי אופציה הנפקת הון/מכירת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 4 רכישה עצמית של מניות החברה על ידי חברות מאוחדות/החברה רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי חברות מאוחדות/החברה 5 דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה הנפקת אגרות חוב/אגרות חוב ניתנות להמרה (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה) פרעון אגרות חוב תקבולים בגין הנפקת כתבי אופציה בחברה מאוחדת תקבולים בגין הנפקת אגרות חוב ניתנות להמרה בחברות מאוחדות פרעון תשלומים בחכירה מימונית קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך קבלת אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים 3 פרעון אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים 3 6 קבלת מענקים מרשות החדשנות 5 החזרת מענקים שהתקבלו מרשות החדשנות IAS 7.7(a) IAS 7.7(a) IAS 7.4A IAS 7.3 IAS 7.3 IAS 7.7(c) IAS 7.7(d) IAS 7.7(e) IAS 7.7(c) IAS 7.7(d) מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים 6 IAS 7.8 עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. תקנה 7 (ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים). מתייחס למענקי השקעה בגין רכוש קבוע. לפי סעיף ל,IAS 7 "ניתן לדווח על בסיס נטו על תזרימי מזומנים הנובעים מהפעילויות השוטפות, מפעילויות ההשקעה ומפעילויות המימון הבאות: (א) תקבולים ותשלומים של מזומנים בעבור לקוחות כאשר תזרימי המזומנים משקפים את הפעילויות של הלקוח ולא את אלה של החברה, וכן (ב) תקבולים ותשלומים של מזומנים בגין פריטים שבהם המחזור מהיר, הסכומים גבוהים והתקופות לפרעון קצרות". תזרימי מזומנים בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, לרבות עלויות עסקה בגין עסקאות אלה, מסווגים אך ורק במסגרת פעילות מימון. מענקי רשות החדשנות והחזרים בגינם יוצגו כפעילות שוטפת או כפעילות מימון יש להיוועץ במחלקה המקצועית בנושא. בשורה זו מוצגים הפרשי שער שנצמחו לחברה בגין יתרות המזומנים ושווי המזומנים שלה במט"ח וכן הפרשי שער שנצמחו בגין יתרות המזומנים ושווי המזומנים במט"ח של פעילויות חוץ של החברה

22 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 06 לשנה שהסתיימה ביום 3 בדצמבר 07.5(d),(e) IAS 08 (א) תמורה ממימוש השקעות בחברות מאוחדות שאוחדו בעבר נכסים והתחייבויות של החברות המאוחדות ליום המכירה: הון חוזר (למעט מזומנים ושווי מזומנים) רכוש קבוע נכסים בלתי מוחשיים מוניטין מסים נדחים התחייבויות לא שוטפות זכויות שאינן מקנות שליטה רווח (הפסד) בגין מכירת חברות מאוחדות חייבים בגין מימוש השקעות בחברות מאוחדות השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני (ב) רכישת חברות מאוחדות שאוחדו לראשונה נכסים והתחייבויות של החברות המאוחדות ליום הרכישה: הון חוזר (למעט מזומנים ושווי מזומנים) רכוש קבוע נכסים בלתי מוחשיים מוניטין מסים נדחים זכאים בגין רכישת השקעות בחברות מאוחדות התחייבויות לא שוטפות זכויות שאינן מקנות שליטה רווח (הפסד) בגין מדידה מחדש של השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני (ג) פעילויות מהותיות שלא במזומן רכישת רכוש קבוע באשראי רכישת רכוש קבוע בחכירה מימונית רכישת השקעות בתמורה להנפקת מניות מימוש רכוש קבוע באשראי מענק השקעה לקבל המרת אגרות חוב במניות המרת אגרות חוב במניות בחברות מאוחדות דיבידנד לשלם הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. תקנה 7 (ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים).

23 IAS.0(e) באור : כללי א. תיאור כללי של הקבוצה ופעילותה [יש לתת תיאור מילולי של תחום פעילותה ועיסוקה של החברה והחברות המאוחדות] [יש לתת גילוי למקום ההתאגדות של החברה, והכתובת של המשרד הרשום שלה (או מקום העסקים העיקרי) אם לא ניתן בדיווח אחר של החברה יחד עם הדוחות הכספיים, כגון הדוח התקופתי]. החברה הינה חברה ציבורית ונסחרת בבורסה בתלאביב. IAS.38(b); IAS.5(b) IAS.38(a) כאן יתוארו אירועים מהותיים שיש להדגיש, כגון צירופי עסקים שינוי מבני, מיזוג וכדומה. IAS.0 (e); IAS.; IAS.7 באור : עיקרי המדיניות החשבונאית המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, למעט אם נאמר אחרת. א. בסיס הצגת הדוחות הכספיים הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן.(IFRS כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע 00. הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט : נדלן להשקעה; נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר; נכסים והתחייבויות פיננסיות (כולל מכשירים נגזרים) המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. IAS.7(b); IAS.6 IAS.(a) החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות. 3 ב. 4 תקופת המחזור התפעולי לקבוצה שני מחזורים תפעוליים. בהתייחס לעבודות הקבלניות, המחזור התפעולי הינו יותר משנה ועשוי להימשך שנתיים עד שלוש שנים. בהתייחס ליתר הפעילויות, המחזור התפעולי הינו שנה. לפיכך, ביחס לעבודות הקבלניות, כאשר תקופת המחזור התפעולי ארוכה משנה, הנכסים וההתחייבויות הקשורים באופן ישיר לאותה פעילות מסווגים בדוח על המצב הכספי במסגרת הנכסים וההתחייבויות השוטפים בהתאם למחזור התפעולי. 5 3 נדרש בהתאם לתקנה 3 (ג) לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים). מחק את המיותר מתוך הרשימה. נדרש בהתאם לתקנה 3 לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), כמו כן אם החברה בחרה בשיטת מהות ההוצאות, יש לציין זאת ובנוסף יש צורך לפרט את הנימוקים לבחירה זו. גילוי זה נדרש בהתאם לתקנה 8 לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים). אם יש לתאגיד מספר תקופות מחזור תפעולי, יצוינו התקופות תוך פירוטן לפי פעילויות. (נדרש בהתאם לתקנה 8 לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים). סעיף IAS.6 קובע כי "ישות תיתן גילוי לסכום שחזוי שיושב או יסולק לאחר יותר מ חודש. בהתייחס לכל סעיף של נכס והתחייבות שמשלב בין: (א) סכומים שחזוי שיושבו או יסולקו לכל היותר לאחר חודש לאחר תקופת הדיווח, לבין (ב) סכומים שחזוי שיושבו או יסולקו לאחר יותר מ חודש לאחר תקופת הדיווח". הנושא רלוונטי בעיקר לחברות נדל"ן יזמי ולחברות פרויקטים ארוכי טווח. בחברות אלו המחזור התפעולי עולה על שנה ולכן לא ניתן מתוך הדוחות הכספיים לקבל את הנתון של הון חוזר לשנה, לפיכך יש לוודא כי החברות הרלוונטיות כוללות את המידע הרלוונטי בהתאם ל IAS.6 בדוחותיהן הכספיים

24 באור : עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) ג. דוחות כספיים מאוחדים IFRS 0.9 הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן (חברות בנות). שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על החברה המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בחברה המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהחברה המשוקעת. בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה. הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של החברה. יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה והחברות הבנות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים. זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה האם. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של החברה. רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה. הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית. IFRS 0.0 IFRS 0.7 IFRS 0,B IFRS 0.B87 IFRS 0.B9 IFRS 0.B86(c) IFRS 0 appendix A IFRS 0. IFRS 0.B94 שינויים בשיעור ההחזקה בחברה בת, אשר אינם מביאים למצב של איבוד שליטה, מוכרים כשינוי בהון על ידי התאמה של יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה כנגד ההון המיוחס לבעלי מניות החברה ובניכוי/ובתוספת של תמורה ששולמה או התקבלה. בעת מימוש חברה בת תוך איבוד שליטה, החברה: IFRS 0.B96 גורעת את הנכסים (לרבות מוניטין) ואת ההתחייבויות של החברה הבת. גורעת את היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה. גורעת את ההתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים שנזקפו להון העצמי. מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה. מכירה בשווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה. מסווגת מחדש את הרכיבים שהוכרו קודם לכן ברווח (הפסד) כולל אחר, באותו אופן שהיה נדרש אם החברה הבת הייתה מממשת ישירות את הנכסים או ההתחייבויות הקשורים. מכירה בהפרש כלשהו שנוצר (עודף או גרעון) כרווח או כהפסד. IFRS 0.B98 IFRS 0.B99 ד. צירופי עסקים ומוניטין צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף עסקים, החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת. עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח או הפסד. בצירוף עסקים המושג בשלבים, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הרוכשת קודם להשגת השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה תוך הכרה בדוח רווח או הפסד משערוך ההשקעה הקודמת במועד העלייה לשליטה. IFRS 3.4 IFRS 3.8 IFRS 3.9 IFRS 3.53 IFRS יש לציין כי כשמדובר בישות השקעה כהגדרתה ב,IFRS 0 בהתאם ל,IFRS 0.3 ישויות השקעה אינן מאחדות דוחות של חברות בנות שלהן, כי אם מודדות את ההשקעה בהן בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, מכאן שיש לכלול מדיניות חשבונאית מתאימה.

25 באור : עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) תמורה מותנית מוכרת בשוויה ההוגן במועד הרכישה. תמורה מותנית מסווגת כנכס או כהתחייבות פיננסית בהתאם ל 39.IAS שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית מוכרים ברווח או הפסד. אם התמורה המותנית מסווגת כמכשיר הוני, היא נמדדת לפי שוויה ההוגן במועד הרכישה ללא מדידה עוקבת. מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם סכום המוניטין שהתקבל הינו שלילי, הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה. IFRS 3.39 IFRS 3.58 IFRS 3.3 ה. השקעה בהסדרים משותפים הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה. IFRS appendix A. עסקאות משותפות Ventures) (Joint בעסקאות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של ההסדר. עסקה משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני. IFRS.6 פעילויות משותפות (Joint Operations). בפעילויות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר, זכויות לנכסים ומחויבויות להתחייבויות של ההסדר. החברה מכירה בגין הפעילות המשותפת בחלקה היחסי בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המשותפת. רכישת זכויות בפעילות משותפת המהווה עסק כהגדרתו ב,IFRS 3 מטופלת בשיטת הרכישה לרבות מדידת הנכסים וההתחייבויות המזוהים על פי שוויים ההוגן, הכרה במסים נדחים הנובעים ממדידה זו, טיפול בעלויות עסקה והכרה במוניטין או ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי. האמור חל על הרכישה של הזכות הראשונית וזכויות נוספות בפעילות משותפת המהווה עסק. IFRS.0 IFRS.(a) ו. השקעות בחברות כלולות חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן, אך לא שליטה. ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני. IAS 8.3 ז. השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני השקעות הקבוצה בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מטופלות לפי שיטת השווי המאזני. לפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות רווח כולל אחר של החברה הכלולה או העסקה המשותפת. רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה הכלולה או העסקה המשותפת מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה. מוניטין בגין רכישת חברה כלולה או עסקה משותפת מוצג כחלק מההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת, נמדד לפי העלות ואינו מופחת באופן שיטתי. מוניטין נבחן לצורך בחינת ירידת ערך כחלק מהשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת בכללותה. הדוחות הכספיים של החברה והחברה הכלולה או העסקה המשותפת ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברה הכלולה או העסקה המשותפת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה. IAS 8.0 IAS 8,6 IAS 8.3 IAS 8.40 IAS 8.4 IAS 8.33 IAS

26 באור : עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) במקרה של רכישת חברה כלולה או עסקה משותפת המושגת בשלבים, כאשר ההשקעה הקודמת בחברה הנרכשת טופלה בהתאם להוראות,IAS 39 הקבוצה מיישמת את עקרונות IFRS 3 לגבי צירוף עסקים המושג בשלבים. כפועל יוצא, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הקבוצה קודם להשגת ההשפעה המהותית או השליטה המשותפת נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה ונכללות בתמורת הרכישה תוך הכרה ברווח או הפסד בהתאם למדידה בשווי ההוגן כאמור. בחברה כלולה בה נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלה, הכירה החברה בחלקה בהפסדי החברה הכלולה עד גובה השקעתה בחברה הכלולה בתוספת הפסד העלול להיגרם לה כתוצאה מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנו בעבור חברה כלולה זו, עד לגובה הערבות או התמורה הפיננסית האחרת. לצורך כך, ההשקעה כוללת פריטים כספיים לקבל לזמן ארוך (כגון הלוואות שניתנו) אשר אין כוונה לסלקם והם אינם צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין. שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית בחברה הכלולה או איבוד השליטה המשותפת בעסקה המשותפת, או סיווגן כהשקעה המוחזקת למכירה. החברה ממשיכה ליישם את שיטת השווי המאזני גם במקרים בהם השקעה בחברה כלולה הופכת להשקעה בעסקה משותפת, ולהיפך. החברה מיישמת את הוראות IFRS 5 על ההשקעה או חלק מההשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת שמסווגת כמוחזקת למכירה. חלק כלשהו שנותר בהשקעה זו שלא מסווג כמוחזק למכירה, ממשיך להיות מטופל בשיטת השווי המאזני. במעד איבוד ההשפעה המהותית או השליטה המשותפת, הקבוצה מודדת בשווי הוגן השקעה כלשהיא שנותרה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת, ומכירה ברווח או הפסד בהפרש שבין התמורה ממימוש ההשקעה בחברה הכלולה או העסקה המשותפת והשווי ההוגן של ההשקעה שנותרה לבין הערך בספרים של ההשקעה שמומשה במועד זה. IAS 8.38 IAS 8.39 IAS 8. IAS 8.4 IAS 8.0 IAS 8. ח. מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ מטבע הפעילות ומטבע ההצגה מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח/דולר/אירו. במקרה שלחברות הקבוצה ישנם מטבעות פעילות שונים, ניתן להוסיף משפט זה:. IAS.5(d) הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח/דולר/אירו מאחר שהחברה בדעה שדוחות כספיים בש"ח/דולר/אירו מספקים מידע רלוונטי למשקיעים ולמשתמשים בדוחות הכספיים הנמצאים בישראל. IAS.38 הקבוצה קובעת עבור כל חברה בקבוצה, לרבות המאזני, מהו מטבע הפעילות של כל חברה. חברות המוצגות לפי שיטת השווי IAS.9 6 בהיעדר התייחסות מפורשת ב IAS 8 ניתן ליישם מספר חלופות לטיפול במקרה של רכישת חברה כלולה או עסקה משותפת בשלבים. בדוחות לדוגמא אלו נכללה אחת האפשרויות לטיפול. יש להתאים לפי המצב. בהתאם לתקנה 6 לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), אם מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הוא לא ש"ח, דולר אמריקאי או אירו, על החברה להציג דוחות כספיים גם בש"ח, כאשר הם מתורגמים לפי הוראות IAS (יש לשים לב, שאין המדובר ב"תרגום נוחות").

27 באור : עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) נכסים והתחייבויות של חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץ לרבות עודפי עלות שנוצרו מתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח. פריטי דוח רווח או הפסד מתורגמים לפי שערי חליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגות. הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים לרווח (הפסד) כולל אחר. הלוואות ביןחברתיות בקבוצה, אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה לעין מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, ולפיכך הפרשי שער מהלוואות אלו (בניכוי השפעת המס) נזקפים,,לרווח (הפסד) כולל אחר. בעת מימוש פעילות חוץ, או בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ, תוך איבוד שליטה, הרווח (הפסד) המצטבר המתייחס לאותה פעילות, שהוכר ברווח כולל אחר נזקף לרווח או הפסד. בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ תוך שימור השליטה בחברה המאוחדת, חלק יחסי של הסכום שהוכר ברווח הכולל האחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות שליטה. IAS.48; IAS.48C. עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער, למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים או נזקפים להון בעסקאות גידור, נזקפים לרווח או הפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן. IAS.; IAS.3; IAS.8 3. פריטים כספיים צמודי מדד או נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל (להלן המדד) מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי ההסכם. לקבוצה הלוואות הצמודות למדד המחירים לצרכן (להלן המדד) שקיבלה מתאגידים בנקאיים וכן אגרות חוב שהנפיקה הצמודות למדד. הקבוצה מיישמת לגבי הלוואות אלה את סעיף ב ל 9.IFRS בהתאם לכך, נקבע מחדש שיעור ריבית אפקטיבית בכל תאריך דיווח עלידי אומדן תזרימי המזומנים הצפויים, תוך התחשבות בתחזיות לשינויים במדד עד למועדי הפרעון, עלמנת לשקף תנודות בשיעורי עליית המדד בעתיד. שיעור ריבית אפקטיבית זה משמש לקביעת הוצאות המימון בתקופת הדיווח הבאה עד לקביעת שיעור ריבית אפקטיבית חדש בתאריך הדיווח העוקב. ט. שווי מזומנים שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ומהווים חלק מניהול המזומנים של הקבוצה. IAS 7.6; IAS 7.7; IAS

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - IFRS \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt)

(Microsoft PowerPoint - IFRS  \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt) IFRS IFRS בראי המס- מצג ת צוות 3 זמי פליטר, רו"ח שי אהרונוביץ,עו"ד ארנון רצקובסקי, רו"ח אלדר בן-רובי,עו"ד מישל דהאן, רו"ח איתן צחור,עו"ד 25 ביוני, 2008 נדל"ן להשקעה- עיקרי התקן תקן 40) 16 (IAS מדובר בנדל"ן

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרג

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשעט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רוח מתרג המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרגל: מתן חגי, רו"ח עוזרת הוראה: גל אקריש הוראות נוספות:

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

Print

Print היערכות לקראת תום שנת המס 2016 2016 2016 2016.03-6386808 BDO This publication has been carefully prepared, but it has been written in general terms and should be seen as broad guidance only. The publication

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: השותפות( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת 2017 1 של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתחות עסקיה א. ב. לעניין הודעת השותפות וקבוצת דלק בע"מ

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד