חלק א - תיאור עסקי התאגיד

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חלק א - תיאור עסקי התאגיד"

תמליל

1 אליאנס חברה לצמיגים בע"ממ תקופתי דוח 2102 לשנת

2 2 עניינים תוכן חלק א' חלק ב' חלק ג' חלק ד' התאגיד עסקי תיאור 2102 בדצמבר, 10 ביום שנסתיימה לשנה דירקטוריון דוח 2102 בדצמבר, 10 ביום שנסתיימה לשנה כספיים דוחות נוספים פרטים התאגיד עלל חלק ה' הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר שנתי דוח הגילוי ועל הכספי הדיווח עלל

3 3 חלק א' התאגיד עסקי תיאור

4 תוכן עניינים עמוד 1 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה 1 2 תיאור תחומי הפעילות של החברה 7 3 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיה 8 4 חלוקת דיבידנדים 8 5 מידע כספי לגבי תחום הפעילות של החברה 8 6 סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה 9 7 התפתחויות בסביבה המקרו כלכלית 01 8 תקנות וחקיקה 01 9 שינויים טכנולוגיים מוצרים ושירותים פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים מוצרים חדשים לקוחות שיווק והפצה צבר הזמנות תחרות חסמי כניסה לשוק הצמיגים עונתיות כושר ייצור רכוש קבוע ומתקנים השקעות ברכוש קבוע מחקר ופיתוח נכסים לא מוחשיים הון אנושי חומרי גלם וספקים הון חוזר השקעות 17

5 2 28 מימון מיסוי איכות הסביבה מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד הסכמים מהותיים הליכים משפטיים יעדים ואסטרטגיה עסקית צפי להתפתחות בשנה הקרובה מידע כספי לגבי אזורים גיאוגרפיים דיון בגורמי סיכון 12

6 3 פרק א' תיאור עסקי החברה מבוא אליאנס חברה לצמיגים בע"מ )"החברה"; בדוח זה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת החברה יחד עם כל החברות הבנות והנכדות שלה, במאוחד, תכונה: "הקבוצה"(, מתכבדת להגיש בזאת את דוח תיאור עסקי התאגיד ליום 31 בדצמבר, 2112 )"מועד הדוח"( הסוקר את תיאור הקבוצה והתפתחות עסקיה כפי שחלו בשנת 2112 )"הדוח"(. הדוח נערך בהתאם להוראת תקנה 8 א' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל נתונים המופיעים בדוח הינם נכונים למועד הדוח. עם זאת, במקרים מסוימים בדוח מובאים פרטים הסוקרים אירועים בחיי הקבוצה אשר התרחשו לאחר מועד הדוח וסמוך למועד פירסום הדוח, מועד אישורו עלידי דירקטוריון החברה )"מועד פרסום הדוח"(. במקרים שכאלו יצוין הדבר במפורש באמירה כי אלו נמסרים נכון למועד פרסום הדוח. מהותיות המידע הכלול בדוח זה ובכלל מהמקרים, ניתן תיאור נוסף ומפורט בכדי מהותי לצורך דוח זה. תיאור עסקאות מהותיות, נבחנה מנקודת מבטה של הקבוצה. בחלק ליתן תמונה מקיפה של הנושא המתואר, אשר הינו לטעמה של החברה הסכומים הנקובים במסגרת דוחות הקבוצה נקובים בדולר ארה"ב, לפיכך, בכל מקום בו מצוין מטבע הדולר, הכוונה הינה לדולר ארה"ב, וזאת אלא אם צוין במפורש אחרת "הדוחות הכספיים" הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום בדצמבר ולכל אחת מ השנים בתקופה שהסתיימה באותו תאריך. 1. תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה 1.1 כללי החברה התאגדה ביום 27 במאי 1992 כחברה פרטית, בשם "סי.די.קיי. תעשיות בע"מ", ביום 5 בנובמבר 1992 שינתה שמה לאליאנס חברה לצמיגים )1992( בע"מ וביום שינתה את שמה לשמה הנוכחי. ביום 14 בפברואר 1993 הפכה החברה לחברה ציבורית. ביום 2 ביולי 2117 הושלמה רכישת כל מניות החברה ע"י וורבורג מיזוגים )2117( בע"מ )להלן: "הרוכשת" או "החברה האם"(, חברה בשליטת Warburg Pincus LLC )"קרן פינקוס"(.עם השלמת רכישת השליטה בחברה, מניות החברה נמחקו מהמסחר בבורסה ועל כן הפכה החברה להיות חברה פרטית )מדווחת(. עם זאת החברה המשיכה להיות "תאגיד מדווח" כמשמעו של מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 )"חוק ניירות ערך"(, שכן אגרות החוב שהנפיקה החברה מוחזקות בידי הציבור.

7 4 1.1 התפתחות עסקי החברה ואירועים מהותיים בתקופת הדוח להלן סקירה קצרה בדבר אירועים מהותיים בתקופת הדוח הנוגעים להתפתחות עסקי הקבוצה: בחודש דצמבר 2119, רכשה החברה באמצעות החברה הבת Americas, Alliance Tire GPX International Tire הפועלת בארה"ב, חלק מפעילותה של חברת Inc. Ltd. )"GPX"( Corporation בארה"ב. דוח מיידי שפרסמה החברה ביום )מס' אסמכתא: (. ברבעון השני של שנת 2111, החברה סיימה בהצלחה את תהליך ההטמעה והאינטגרציה של הפעילות שנרכשה מ GPX, יחד עם הפעילות המסורתית של הקבוצה בצפון אמריקה. באופן טבעי, המיקוד בהטמעת פעילות GPX הביא לירידה זמנית בפעילות המסורתית של מכירת מוצרי אליאנס בארה"ב לפרטים אודות ביטול עסקה למכירת מקרקעין של מפעל החברה בחדרה מיום וחידושה לאחר תאריך המאזן, ראו סעיף 32.4 להלן. ביום הושלמה עסקת התקשרות של החברה מיום עם מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ )"שנפ"(, לפיה נמכר מלוא הון מניותיה של החברה הבת של החברה, אליאנס שיווק ישראל בע"מ לשנפ )בסעיף זה: "ההסכם"(. בהתאם להוראות ההסכם, ההחזקה במלוא הון המניות של אליאנס שיווק ישראל בע"מ הועברו לידי כסלו תחבורה בע"מ. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום )מס' אסמכתא ( הנכלל בדוח תקופתי זה על דרך ההפנייה ההשפעה על הרווח בגין השלמת העסקה הינה סך של כ 318 אלפי דולר )בניכוי הוצאות מכירה בסך של כ 1,188 אלפי דולר. ביום אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של וועדת הביקורת של החברה, את עדכון תנאי ההתקשרות בין חברה בת של החברה לבין חברה בשליטת בעל השליטה בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 32.3 לדוח זה להלן

8 5 1.1 מבנה ההחזקות של הקבוצה להלן תיאור קצר של עיסוקה של כל אחת מחברות הקבוצה: שם מדינת התאגדות דלאוור, ארה"ב הולנד דרום אפריקה תיאור עיסוק להלן "אליאנס ארה"ב" חברה המשמשת לשיווק והפצה של מוצרי הקבוצה בצפון אמריקה )ארה"ב וקנדה(. החברה מפעילה משרדים ומחסן צמיגים בעיר פורטלנד שבמדינת טנסי, בארה"ב, וכן משרדים בעירWakefield שבמדינת מסצ'וסטס, וזאת על מנת לשפר את יכולת הקבוצה לתת מענה לדרישות לקוחותיה בארה"ב באמצעות הספקה מהירה של צמיגים בכמויות קטנות. החל מיום , בעקבות עסקת,GPX מפעילה אליאנס ארה"ב מספר מחסנים נוספים המשרתים כ 1,311 לקוחות נוספים בארה"ב.החל מיום מפעילה אליאנס ארה"ב מרכז הפצה חדש בעיר פילדלפיה, בארה"ב. להלן "אליאנס הולנד" חברה אשר הוקמה במטרה לשפר את השירות ללקוחות הקבוצה באירופה והיא משמשת כזרוע השיווק של הקבוצה בעיקר במדינות מערב אירופה. אליאנס הולנד שוכרת מחסנים בעיר Halsteren שבהולנד מהם ניתן למכור מוצרים של החברה ללקוחות באירופה, בכמויות קטנות ובהספקה מהירה, שלא במסגרת ההזמנות המתוכננות, וזאת בעיקר על מנת לשפר את רמת השירות ללקוחותיה במערב אירופה. לצורך כך גייסה חברה זו עובדים מקומיים מתעשיית הצמיגים. חברה שמשווקת את מוצרי GPX בדרום אפריקה ונרכשה ע"י אליאנס ארה"ב במסגרת רכישת נכסים מסויימים מ GPX. החברה Alliance Tire Americas, Inc. Alliance Tire Europe B.V Alliance Tire Africa (Pty) אליאנס שיווק צמיגים מרכז )1995( בע "מ ישראל איטליה עוסקת בשיווק כלל מוצרי הקבוצה בטריטוריה. נכון למועד הדוח, היקף פעילותה של חברה זו אינו מהותי בהשפעתו על תוצאות הכספיות של הקבוצה. להלן "אליאנס שיווק מרכז". חברה לא פעילה. חברה שפורקה נכון ליום 27 בדצמבר Alliance Tire Italy S.R.L

9 6 2. להלן תרשים מבנה הקבוצה וההחזקות במניות החברה:

10 7 תיאור תחום הפעילות של החברה 1.1 כללי החברה פועלת בייצור, שיווק ומכירה של צמיגים, בישראל ובחו"ל, ונכון לתאריך הדוח, הינה היצרן היחיד בישראל של צמיגים. הצמיגים המיוצרים עלידי החברה הינם בעיקר צמיגים לכלים המשמשים בחקלאות, בתעשייה ובעבודות עפר בלבד. צמיגי משא נמכרים בישראל ובארה"ב. להערכת החברה, נכון לתאריך הדוח, לחברה אחיזה ונתח שוק יציבים בשוק המקומי וזאת כאשר השוק העיקרי של צמיגי חקלאות ועבודות עפר הוא בחו"ל. צמיגים המיוצרים עלידי החברה, משווקים ונמכרים לעשרות מדינות ברחבי העולם וחלק קטן מהם נמכר בישראל. לפרטים בדבר התפלגות המכירות, ראו סעיף 11 להלן. הרוב המכריע של הצמיגים המיוצרים עלידי החברה נמכרים תחת שם המותג אליאנס. מספר מותגים נוספים נמצאים בבעלות החברה ומשמשים אותה )כדוגמת "Everest" ואחרים(, אולם החברה מייצרת גם צמיגים תחת שמות מותג שאינם בבעלותה, בהתאם להזמנות מלקוחותיה. כמו כן, ביום 21 בדצמבר 2119 רכשה החברה, באמצעות חברה בת בארה"ב, חלק מנכסי ופעילות חברת GPX הפועלת בארה"ב. במסגרת הרכישה נכללה, בין השאר, הבעלות על 2 מותגים מתחום צמיגים לעבודות עפר ותשתיות )להלן "PRIMEX" ו" GALAXY "(. המותגים שנרכשו מיוצרים, הן במפעל החברה הקשורה בהודו והן באמצעות קבלני משנה בסין. החברה, בדרך כלל, אינה משווקת ואינה מוכרת מוצרים למשתמש הסופי. לקוחותיה העיקריים של החברה בחו"ל הינם מפיצים מקומיים גדולים, המשווקים את הצמיגים באזורי פעילותם. נכון לסוף אוגוסט, לאור מכירת חברת הבת אליאנס שיווק ישראל בע"מ, חדלה החברה ממכירת צמיגי נוסעים. החברה מכרה ל Ltd. )" ATC "חברה ATC Tires PVT הנמצאת בשליטת בעלת השליטה הסופית בחברה( ציוד מיושן של החברה אשר שימש אותה לייצור צמיגים קונבנציונאליים אשר אינם תחליפיים לצמיגים המיוצרים עלידי החברה. מכירת הציוד נועדה לאפשר לחברה להתמקד בייצור צמיגים טכניים, אשר מכירתם מלווה בשולי רווח גבוהים יותר בהשוואה לשולי הרווח ממכירת צמיגים קונבציונאליים, זאת בין השאר בשל תחרות מועטת יותר מצד יצרנים מהמזרח הרחוק הנובעת ממידת התחכום והטכנולוגיה הנדרשת בייצור צמיגים טכניים כאמור. יחד עם זאת, ועל מנת לשמר את לקוחותיה ממשיכה החברה, באמצעות ספקיה ומשווקיה בחו"ל, להציע ללקוחותיה את כל מגוון הצמיגים, לרבות צמיגים קונבנציונליים הנמכרים ללקוחות בעיקר על ידי.ATC הדבר נעשה באמצעות מערך לוגיסטי וניהול הזמנות משותף לשתי החברות )החברה ו ATC (, המתנהל החל מתחילת שנת 2119 בהודו על ידי מרכז תמיכה לוגיסטי שהוקם ב ATC, וזאת כחלק מהשירותים המוענקים לחברה על ידי.ATC לצורך תהליך זה, התקשרה החברה עם ATC בהסכם למתן רישיון לעשות שימוש בסימני המסחר של החברה וכן בהסכם שירותי שיווק ומכירה כמפורט בסעיף 32.6 ו 32.8 להלן. בעקבות תכנית ההתייעלות )כמפורט בסעיף להלן 2..1 (, ורכישת נכסי GPX )כמפורט בסעיף 1..1 להלן(, צופה הקבוצה כי במהלך השנים הקרובות יגדלו הכנסותיה מהפעילות בחו"ל. לפיכך, החליטה הקבוצה כי אין זה סביר לנהל מערכות לוגיסטיות לכל חברה בנפרד, ולכן הוקם מרכז לוגיסיטי בהודו

11 8 המרכז את הזמנות המשווקים בארה"ב ואירופה, אשר מוזיל את העלות האדמיניסטרטיבית ומיעל את תהליך ההזמנה. מאחר וכאמור לעיל, מוצרי החברה ומוצרי ATC אינם תחליפיים, המרכז הלוגיסיטי ההודי מפצל את ההזמנות המתקבלות באופן שככל והמדובר בהזמנת צמיגים טכניים, מועברת ההזמנה לחברה בישראל, ואילו ההזמנות לצמיגים קונבנציונאליים מועברות למפעל ATC בהודו. לפרטים נוספים בדבר שיווק המוצרים, ראו סעיף 14 להלן. 3. השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו בשנתיים האחרונות לא בוצעה כל השקעה בהון החברה וכן לא בוצעו עסקאות במניותיה. 4. חלוקת דיבידנד למעט כמפורט להלן, החברה לא חילקה דיבידנד במהלך השנתיים האחרונות: תאריך ההחלטה תאריך החלוקה סכום לחלוקה מס' אסמכתא ,111,111 דולר ,171,111 דולר לחברה אין מדיניות בכל הנוגע לחלוקת דיבידנד והיא לא נזקקה לאישורו של בית המשפט עבור שתי החלוקות הנ"ל. יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה לתאריך הדוח על המצב הכספי האחרון הכלול בדוח זה הינה 26,121 אלפי דולר. למיטב ידיעת החברה, לא קיימות מגבלות חיצוניות העשויות להשפיע על יכולת החברה לחלק דיבידנד בשנתיים שקדמו למועד הדוח או בעתיד, למעט המגבלות וההוראות הקבועות בדין, והתחייבויות החברה כלפי מחזיקי האג"ח והבנקים, הכל כמפורט בביאור 24 לדוחות הכספיים וסעיף 6 לדוח הדירקטוריון של הקבוצה. 5. להלן יפורטו נתונים כספיים השוואתיים בנוגע לפעילות החברה )באלפי דולר(: נתוני רווח והפסד עיקריים לשנים , ו 2112 : שנה 710, , ,021 סך הכנסות 710, , ,021 סך עלויות* )01( 70,000 72,211 רווח )הפסד( מפעולות רגילות )המיוחס לבעל שליטה( 200, , ,304 סך הנכסים 023, , ,242 סך ההתחייבויות למועד הדוח סבורה הנהלת החברה כי פילוח עלויות תחום הפעילות )כנדרש מתקנות ניירות ערך לעלויות קבועות ועלויות משתנות )פרטי התשקיף וטיות תשקיף מבנה וצורה(, התשכ"ט 0929 על פי נוסחם במועד פרסום הדוח( אינו רלבנטי לפעילות החברה ולכן ההנהלה אינה בוחנת זמינים. נתונים אלה והם אינם

12 ב) ג) ד) הכנסות לפי רבעונים לשנת 2102 )באלפי דולר(: לפרטים בדבר הכנסות הקבוצה לפי רבעונים לשנת הדיווח, ראו תקנה. 1 א לפרק ד' לדוח תקופתי זה. 2.1 הסברים להתפתחויות שחלו בנתונים הכספיים לפרטים, ראו סעיף 1.2 לפרק ב' )דוח הדירקטוריון לשנת 2112( לדוח תקופתי זה. 6. סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה 1.1 כללי כאמור, הקבוצה פועלת בתחום הייצור והשיווק והמכירה של צמיגים. החברה מייצרת בעיקר צמיגים המשמשים לחקלאות )המיועדים לטרקטורים ומכונות ממוכנות אחרות( ולתעשייה )כדוגמת מלגזות וכלי רכב פנים מפעליים(. כמו כן, החל מחודש דצמבר 2119 ובעקבות רכישת נכסי,GPX החלה הקבוצה לייצר, באמצעות חברה קשורה בהודו וקבלני משנה בסין, צמיגים המיועדים, בעיקר, לתחום עבודות עפר תחת שמות מותג אשר היו בבעלות.GPX הצמיגים המיוצרים בהודו ובסין אינם מהווים תחרות למוצרים המיוצרים בחברה. הצמיגים המיוצרים על ידי החברה מהווים חלק משוק רחב יותר, שהינו שוק הציוד החקלאי וציוד עבודות עפר המשמשים למגוון רחב של פעולות. מוצרי החברה הינם רכיב מרכזי בציוד הנ"ל ועל כן שוק הצמיגים מושפע באופן ישיר ממצבם של שוקי הציוד השונים בארץ ובעולם. 1.1 מידע כללי על שוק הצמיגים בכללותו צמיגים נבדלים זה מזה במספר מאפיינים, כדוגמת החומר ממנו הם מיוצרים, מבנה הצמיג, חוזקו, מידותיו )עובי, רוחב וגובה(, משקלו, תצורתו, עמידותו בחום ובשחיקה ועוד. הקריטריונים העיקריים הקובעים את תכונותיהם של צמיגים הינם העומס המיועד שעל הצמיג לשאת, מהירות הנסיעה של הכלי לו מיועד הצמיג, ייעודו של הכלי )סוג הקרקע עליו הוא עתיד לנסוע( ומחזור עבודת הכלי )צפי להיקף שעות העבודה(. בהינתן נתונים אלו, מתכננת ובונה החברה צמיג אשר עונה לקריטריונים הנ"ל, ומתאים למידות הכלי לו מיועד הצמיג. חומרי הגלם, משקלו של הצמיג, עמידותו בחום ובשחיקה ותצורתו נובעים מהקריטריונים האמורים. ייצור הצמיגים במפעל החברה מתבצע במספר שלבים, כמפורט להלן: )א( ערבוב ערבוב חומרי הגלם במיקסרים ייעודיים; "הבניה"; ) הכנה הכנת מרכיבים שונים מהתערובות המשמשים בהליך ) בנייה הרכבת המרכיבים ובניית הצמיג בתכונותיו וצורתו הגולמיים; ) גיפור גיפור הצמיג והבאתו לתכונות ולצורה הסופיים.

13 התפתחויות בשוק הצמיגים העולמי שוק הצמיגים העולמי הינו בהיקף של כ 111 מיליארד דולר, ממנו כ 88% הם צמיגי מכוניות ומשאיות. יתרת 12% הצמיגים הנותרים מייצגים את שוק ה )OHT( Off Highway Tire שהינו השוק הרלוונטי למוצרי הקבוצה. כיום, מובילות את הפעילות העסקית בענף הצמיגים בעולם שלוש יצרניות עיקריות Michelin,Bridgestone ו Goodyear. שלוש היצרניות העיקריות פרוסות באופן ממצה על שרשרת הערך בענף כך שפעילותן העסקית כוללת ייצור מגוון רחב של מוצרים במפעלים הפזורים ברחבי העולם וכן אחיזה ברשתות הפצה ומחסנים. 7. התפתחויות בסביבה המקרו כלכלית יפורטו להלן מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו התאגיד, של כלכלית להיות צפויה או להם שיש להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות של התאגיד. 2.1 כללי במהלך חודש ספטמבר 2118 החלה טלטלה משמעותית בשווקים הפיננסים קריסתם של מספר גופים פיננסיים גדולים ביותר בארה"ב ובמדינות נוספות. הגלובאליים, עם המשבר השפיע על החברה באופן הבא: כתוצאה מהמשבר חלה ירידה משמעותית במכירת ציוד חקלאי וציוד המשמש לעבודות עפר בעולם כולו וכתוצאה מכך אף נסגרו מפעלים לייצור ציוד זה או צומצמה הפעילות באופן משמעותי במפעלים לייצור הציוד בעולם. התוצאות הנ"ל השפיעו לרעה על פעילות החברה, שכן, כאמור, שוק הצמיגים המיוצרים על ידי החברה מושפע באופן ישיר משוק הציוד החקלאי והציוד המשמש לעבודות עפר. השפעה שלילית נוספת נבעה מהמחסור באשראי שאילץ את לקוחות החברה, בשווקי הייצוא, לצמצם באופן ניכר את רמות המלאי שלהם. דבר זה גרם לירידה בביקוש גם למוצרי החברה. החל מסוף הרבעון הראשון לשנת 2119, הסתמנה התאוששות מסוימת שהלכה והתגברה בשווקים שונים בעולם, וניכרה מגמה עולמית של התאוששות בפעילות הריאלית, חזרה לצמיחת תוצר לאומי גולמי )גם אם נמוכה משמעותית משנים קודמות(, עליות בשוקי ההון ושיפור ביציבות המוסדות הפיננסיים. במהלך 2111 החל חשש חדש באשר ליכולת הפירעון של ממשלות שונות, מאחר והממשלות ברחבי העולם המירו למעשה את החוב התאגידי של המערכת הפיננסית לחוב ציבורי במסגרת ניסיונות ייצוב המערכת, ובנוסף לקחו מינוף נוסף שבו השתמשו לתמרוץ הכלכלה באמצעות הוצאות, דבר אשר הוביל לתפיחת החוב הממשלתי של מדינות רבות 1. לכך יש להוסיף את המשבר הבנקאי בארצות הברית אשר זלג גם לאירופה והשפיע על בנקים באירופה 2. המשבר החמור בכלכלת יוון, למשל, אשר התעצם החל מהרבעון השני של שנת 2111, השפיע לרעה על כלכלות ושווקים ברחבי אירופה, והביא לפגיעה ביציבות של המערכת הפיננסית באירופה. 1 2 על פי פרסום באתר האינטרנט של הבנק המרכזי בגרמניה, בכתובת. על פי פרסום באתר האינטרנט של קרן המטבע הבינלאומי,)IMF( בכתובת.

14 11 משבר החוב הממשלתי הלך והתרחב במהלך קיץ 2111 ובנוסף למדינות כגון אירלנד ופורטוגל, אשר היו ספקות באשר ליכולתן לעמוד ברמות המינופים הציבוריים שממשלותיהן לקחו גם מדינות אירופאיות גדולות, כגון איטליה וספרד, סיכנו את הביטחון בשוקי ההון והמערכת הפיננסית. הגידול בחובות הממשלתיים ובגירעונות התקציביים של מדינות אלו במהלך שנת 2111, הוביל לגל הורדות דירוגי אשראי עלידי חברות דירוג אשראי. חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P אף הורידה את דירוג האשראי של ארה"ב ואוסטריה מדירוג האשראי המושלם שהיה להן קודם לכן,)AAA( לדירוג של,AA+ וכן הורידה את דירוגן של מדינות נוספות בגוש האירו, בהן איטליה, ספרד ופורטוגל 3. בנוסף במהלך 2111 אירועים משמעותיים הביאו לפגיעה בצמיחה הגלובלית: רעידת האדמה ביפן, שהינה הכלכלה השלישית בגודלה בעולם והתייקרות מחירי הנפט בעקבות ההתפתחויות הגיאופוליטיות במספר מדינות במזרח התיכון ובצפון אפריקה )"האביב הערבי"(. בשל ההתפתחויות כאמור לעיל נקטו ממשלות ובנקים מרכזיים באירופה בפעולות סיוע מהירות, כאשר החל מיולי 2111 החליטו קובעי המדיניות בגוש האירו על שורה של צעדים, וביניהם מתן חבילות סיוע למדינות בעלות חוב ממשלתי גבוה, ובפרט יוון, כאמור לעיל, הזרמות הון לבנקים רבים באירופה, מתן ערבות להתחייבויות ארוכות טווח של אותם בנקים כאמור, וכן פיתוח המסגרת המוסדית והרגולטורית בתחום הפיננסים 4. בנוסף, מדינות כגון ספרד ויוון התחייבו אף הן לנקוט בשורה של צעדים לצורך השגת יציבות תקציבית. בתחילת שנת 2112 עבר גוש האירו משבר חמור נוסף נתוני הצמיחה של אירופה דשדשו, ונתוני התעסוקה הגיעו לשפל. סוכנות S&P הורידה במהלך התקופה הנסקרת את דירוג האשראי של תשע מדינות אירופיות, ובכללן צרפת 5. כן גברו החששות כי תוכניות הצנע לא יצליחו להעלות את המשקים השרויים במשבר על מסלול של צמיחה, והורדו תחזיות הצמיחה העולמית ל 2112 ו הדאגות בשווקים בנוגע ליציבות באיטליה וספרד הובילו לזינוק חד בתשואה לפידיון על מכשירי החוב הממשלתיים של אותן מדינות. החשש התגבר ביחס למערכת הבנקאית באותן מדינות אשר עמדה על סף קריסה. אי היציבות הכלכלית הובילה לשינוי פוליטי כאשר במהלך 2112 התרחשו בחירות כלליות בספרד ומינוי של ראש ממשלה חדש באיטליה. אלו ביחד עם התגייסות של מדינות האיחוד האירופי ובתמיכת הבנק המרכזי של האיחוד )ECB( מנעו בסופו של דבר קריסה כלכלית על ידי מתן אשראי 6. ברבעון השלישי של 2112 נמשכה ההאטה בפעילות באירופה, וזו החלה לחלחל גם למדינות הליבה של גוש האירו. ברבעון הרביעי נרשם שיפור מסוים בשווקים בעקבות צעדי מדיניות מרחיבים והצהרות על מחויבות לשמור על אחדות גוש האירו 7. לקראת סוף שנת 2112 עמדה כלכלת ארצות הברית בפני סכנה ממשית כאשר נדרשו שינויים חקיקתיים ומיסויים של ממשל בשל סיומן של הקלות מס והאפשרות כי חקיקת מגן מיסויית תיכנס לתוקפה ותוביל לתקופת מיתון ארוכה. האירוע הנ"ל כונה בתקשורת המצוק הפיסקלי ונדרשה על פי פרסום באתר האינטרנט של חברת הדירוג,Standard &Poor s ראו. ראו פרסום באתר האינטרנט של הבנק האירופאי המרכזי בכתובת. על פי פרסום באתר בנק ישראל על פי פרסום באתר האינטרנט של קרן המטבע הבינלאומי,)IMF( בכתובת. 7 על פי פרסום באתר בנק ישראל.

15 12 הסכמה פוליטית בארצות הברית על מנת למונעו. לאחר בחירתו של נשיא ארה"ב ברק לכהונה נוספת בסוף שנת 2112 נמצא פתרון חלקי למשבר רק ביומה האחרון של השנה. אובמה על אף הצעדים שנקטו ממשלות ובנקים מרכזיים באירופה, כמו גם בארה"ב, לצורך ייצוב המערכת הפיננסית, סבורים חלק מן המומחים כי חילוקי הדעות הפוליטיים הקיימים, הן בארה"ב והן באירופה, בהשגת הסכמות בקשר עם חבילות הסיוע הנדרשות והצעדים וההתאמות שיש לבצע בטווח הבינוני, עלולות לסכל את החתירה לכיוון פיתרון קבוע ולהשגת יציבות עולמית. בהיעדר הסכמה כוללת ורחבה בנוגע לאופן הטיפול במשבר החוב וחיזוק מערכת הבנקאות באירופה, קיים חשש לפירוק גוש האירו )לפחות בחלקו(, אשר עשוי להביא למשבר פיננסי עמוק ולפגיעה בצמיחה הגלובלית. נכון למועד הדוח, לא ניתן להעריך את היקפם של משבר החוב הממשלתי ומשבר האמון במערכת הבנקאית באירופה, את היקף השלכותיהם הכלכליות הישירות והעקיפות של משברים אלו על הנעשה בעולם ובארץ, ומה יהיה משכן של השלכות אלה. הנהלת הקבוצה בוחנת באורח שוטף את ההתפתחויות והשלכות התפתחויות במאקרו כלכלה על עסקי החברה, וכחלק מההתמודדות עם השפעות כאמור, נקטה החברה בתוכנית ההתייעלות, כמפורט בסעיף בהקשר זה ראוי לציין, כי הקבוצה לא אמדה או כימתה את השפעתם של האירועים וההתפתחויות המפורטים לעיל, שכן השפעתם משתנה מעת לעת. 2.1 השפעות ביןלאומיות הקבוצה פעילה בעיקר בשווקים הבינלאומיים ומכאן שתוצאותיה העסקיות מושפעות מהמגמות בכלכלה העולמית, משינויים בתנאי הסחר והמימון ומתנודות בשערי החליפין. המחירים של רוב חומרי הגלם הנרכשים על ידי הקבוצה מושפעים מתנודות במחירי הנפט, כאשר עליה במחירי הנפט מייקרת את חומרי הגלם. חומרים אחרים בהם עושה הקבוצה שימוש נסחרים בשוק ה Commodities )בעיקר גומי טבעי(. הקבוצה מעלה את מחירי המכירה בהתאם לעליית מחירי חומרי הגלם, ככל שתנאי השוק מאפשרים זאת. הקבוצה נוקטת פעולות שמטרתן להתאים את מדיניות השיווק והייצור שלה לתנאי השוק העולמי, בכללן פיתוח צמיגים חדשים בעלי מאפיינים ייחודיים, המתאימים לדרישות השוק או דרישות של לקוחות ספציפיים, וכן ביסוס מעמדה וכניסה לנישות אשר בהן יש לה יתרונות על פני יצרני הצמיגים האחרים בתחומה. יתרונותיה של הקבוצה מתבטאים ברמת הידע הגבוהה שלה, ביכולת לפתח במהירות צמיגים חדשים ולייצרם בסדרות קטנות בהתאם לדרישת הלקוחות. לפרטים בדבר עלות חומרי הגלם כגורם סיכון ראו סעיף 25.2 להלן.

16 י) 13 קיימת מגמה בעולם לייצור כלי חקלאות מפותחים וגדולים יותר, בעלי הספקים גדולים יותר. מגמה זו משפיעה על סוגי וגדלי הצמיגים שיצרני כלי החקלאות מתקינים עליהם. כלים גדולים יותר בעלי הספק גבוה דורשים צמיגים מתוחכמים יותר המוגדרים "צמיגים טכניים". צמיגים אלה הינם צמיגים בעלי רווחיות גבוהה יותר מהצמיגים הקונבנציונליים, וזאת משום שהתחרות בהם נמוכה יותר. ייצור צמיגים טכניים הנו ליבת הייצור של הקבוצה ולכן מגמה זו עשוייה להשפיע באופן חיובי על התוצאות העסקיות של הקבוצה. המידע כאמור בדבר השפעת המגמה העולמית של ייצור כלי חקלאות גדולים על שוק הצמיגים הנו מידע צופה פני עתיד )כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 (, המבוסס על הערכות הקבוצה. שינויים ותמורות בשווקים הגיאוגרפיים בהם פועלת הקבוצה, אשר מעצם טיבם אינם בשליטת הקבוצה, ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 37 להלן עלולים לשנות את השפעת המגמה, כאמור לעיל. 2.1 השפעת תנודות בשערי מטבע זר הקבוצה נוקטת במדיניות של הגנה על החשיפות המטבעיות שלה, הן בצד המכירות במט"ח והן בצד ההתחייבויות נטו במאזן, כל זאת בהתאם להנחיות דירקטוריון החברה, הכוללות, בין השאר, מדיניות גידור. לפרטים בדבר פעולות הגידור של הקבוצה ראו ביאור 2 לפרטים בדבר חשיפה לשינויי שער חליפין כגורם סיכון ראו סעיף 37.1 להלן. ) לדוחות הכספיים...2 הוצאות אנרגיה הוצאות האנרגיה )מזוט וחשמל( של החברה מושפעות בעיקר ממחירי המזוט ומוצרי נפט אחרים וכן 2111,2111 ממחירי החשמל הנרכש מחברת החשמל. פירוט להלן הוצאות האנרגיה לשנים ו 2112 : שנה 3,551 4,454 4,619 מזוט 2,847 2,897 3,461 חשמל 6,397 7,351 סך הוצאות האנרגיה 8, עלויות הובלה ימית החל משלהי 2118 חלה ירידה חדה בעלויות המגמה המתוארת נפסקה בשנת 2111, עם בהוצאות ההובלה הימית. אלו אשר קיבלו בהתאמה ביטוי בהוצאות הקבוצה. התייקרות מחירי הנפט בעולם אשר הביאה עלייה להלן פירוט עלויות הובלה ימית לשנים :

17 14 שנה עלויות הובלה ימית 6,566 6,265 6,428 התייקרות מרכיב ההובלה הימית עשוי להביא לגידול ביכולת התחרות של הקבוצה בהשוואה לצמיגים שייובאו מהמזרח הרחוק, אשר סביר כי יספגו עלייה גבוהה יותר הנובעת מריחוקם מהשווקים העקריים תקנות וחקיקה לפרטים בדבר תקני ייצור החלים על מוצרי הקבוצה, ראו סעיף 31 להלן. לפרטים בדבר חקיקה בתחום איכות הסביבה, ראו סעיף 31 להלן שינויים טכנולוגיים הצמיגים נחלקים לשתי קבוצות עיקריות: צמיגים דיאגונליים וצמיגים רדיאליים. צמיגים רדיאליים הינם מודרניים ומתקדמים יותר והם נבדלים מהצמיגים הדיאגונליים במבנה שלהם, בתהליך ייצורם ובתכונותיהם. המאפיין העיקרי של הצמיגים הרדיאליים הוא רצועות )העשויות מניילון, פוליאסטר או פלדה( אשר יוצאות מחישוק בצד אחד של הצמיג ומתחברות לחישוק בצד השני ועוברות בדרך הקצרה ביותר בין שתי נקודות אלו, וכן קיומן של חגורות )belts( אשר עוטפות את הצמיג בכוון ההיקפי של הצמיג )המצויות בהיקף הבא במגע עם השטח במהלך הנסיעה(. בצמיגים דיאגונליים, לעומת זאת, הרצועות המחברות את חישוקי הצמיג הינן בצורה אלכסונית )ומכאן השם "דיאגונל"(. חוזקו של הצמיג נובע ממספר רב של רבדי רצועות המונחות זו על גבי זו. אופן ייצורו של הצמיג הרדיאלי גורם לכך ששטח המגע של הצמיג עם שטח הנסיעה גדול יותר ביחס לשטח המגע של צמיג דיאגונלי עם השטח. בשל הליך ייצורו ותכונותיו, מחירו של הצמיג הרדיאלי יקר ביחס למחיר צמיג דיאגונלי דומה. לחברה ציוד, ניסיון וידע הנדרשים לייצור צמיגים בשתי הטכנולוגיות הנ"ל. הליך המעבר מייצור צמיגים דיאגונליים לייצור צמיגים רדיאליים החל דרכו בענף הצמיגים לרכב נוסעים. כיום משמשת טכנולוגיית הייצור של צמיגים רדיאליים גם בשווקי הצמיגים המיועדים לענפים אחרים, לרבות ענף החקלאות, וישנו ביקוש גובר לצמיגים מסוג זה. להערכת החברה, ניתן לזהות מגמה ברורה ועקבית של מעבר מייצור צמיגים בטכנולוגיה המיושנת יותר )צמיגים דיאגונליים( לייצור צמיגים מודרניים הצמיגים הרדיאליים, שהינם צמיגים איכותיים יותר. הקבוצה יודעת לשלב את הידע שלה בנושאי צמיגי פלדה עם הידע בנושא צמיגי חקלאות )שבאופן מסורתי מיוצרים מטקסטיל( לצורך מתן פתרונות מתקדמים. למועד הדוח, חלקם של הצמיגים הרדיאליים מסך הצמיגים המיוצרים על ידי החברה הינו כ 76% לעומת כ 73% בתקופה המקבילה אשתקד.

18 15 החברה רכשה לאחרונה חדשני ציוד לבניית ואף צמיגים מתעניינת לשיפור נוסף ציוד ברכישת הבניה איכות וטיב הצמיגים מתוצרתה. 11. מוצרים ושירותים נכון למועד הדוח מייצרת החברה מגוון רחב של צמיגים מסוגים ודגמים שונים, המיועדים לשימושים שונים, כגון: צמיגים לענף החקלאות, צמיגים המשמשים לעבודות עפר, וכן צמיגים לציוד תעשיה, כגון מלגזות, עגלות ועוד. החל מחודש דצמבר 2119 וכתוצאה מרכישת נכסי,GPX החלה הקבוצה בייצור צמיגים המיועדים בעיקר לעבודות עפר באמצעות חברה קשורה בהודו וקבלני משנה בסין, תחת שמות מותג שנרכשו במסגרת עסקת רכישת חלק מפעילות.GPX להלן פירוט בדבר המאפיינים של סוגי המוצרים המיוצרים על ידי החברה: צמיגים המיועדים לחקלאות החברה מייצרת צמיגים רדיאליים ודיאגונליים המיועדים לציוד חקלאי. ייצור, שיווק ומכירה של צמיגים אלה מהווים נכון למועד הדוח את עיקר פעילותה של החברה. צמיגים המיועדים לתעשיה ולעבודות עפר החברה מייצרת צמיגים המיועדים לשימוש בציוד המשמש לעבודות עפר וכן ציוד תעשייתי. לכל צמיג תכונות ומאפיינים הנגזרים מייעודו. החברה עוקבת בהתמדה אחר ההתפתחויות וכיווני הפיתוח בעולם ונשארת צמודה לחברות המובילות. במקרים מסויימים )ראה פרק מחקר ופיתוח(, מנסה החברה וגם מצליחה להוביל מהלכים חדשניים בעולם הצמיגים בשנת 2112 מכרה מלוא את החברה החזקותיה בחברת הבת אליאנס ישראל שיווק בע"מ. לפרטים ראה ביאור 5 לדוחות הכספיים וכן סעיף לעיל פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים יפורטו להלן הכנסות החברה )באלפי דולר( ממכירות החברה קבוצות פי על בחלוקה מוצרים, מסך שיעורן הכנסות התאגיד וכן הרווח הגולמי )באלפי דולר( הנובע מקבוצות מוצרים אלו*: תקופה תיאור קבוצה 273, , ,166 צמיגי רכב חקלאי 07,074 20,605 צמיגי נוסעים ומשא קל 17,093 22,004 96,124 74,627 הכנסות צמיגי משא ועבודות עפר 75,972 78,733 צמיגי תעשיה ואחרים 55,601 1,436 0, תמלוגים

19 תקופה תיאור קבוצה 021, , ,817 סה"כ 00.0% 51.1% 51.6% צמיגי רכב חקלאי 7.0% 5.1% צמיגי נוסעים ומשא קל 5.6% 22.1% 23.9% 24.5% אחוז מסך המכירות צמיגי משא ועבודות עפר 04.0% 19.9% צמיגי תעשיה ואחרים 18.3% 011.1% 100.0% 100.0% סה"כ 040, , ,819 צמיגי רכב חקלאי 01,104 15,892 צמיגי נוסעים ומשא קל 13,291 30,300 81,109 61,959 עלות המכירות צמיגי משא ועבודות עפר 00,011 63,119 צמיגי תעשיה ואחרים 49, , , ,392 סה"כ 07,002 46,709 30,347 צמיגי רכב חקלאי 7,131 4,713 צמיגי נוסעים ומשא קל 3,802 03,300 15,015 12,668 רווח גולמי צמיגי משא ועבודות עפר 00,213 16,635 צמיגי תעשיה ואחרים 6,608 21,027 83,072 53,425 סה"כ 22.0% 22.8% 19.3% צמיגי רכב חקלאי 27.0% 22.9% צמיגי נוסעים ומשא קל 22.2% 02.2% 15.6% 17.0% רווח גולמי צמיגי משא ועבודות עפר 21.0% 20.9% צמיגי תעשיה ואחרים 11.8% 20.0% 20.7% 17.5% סה"כ * להסברים בדבר השינויים בהכנסות החברה וברווחיה, ראו דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה. להלן יפורטו הכנסות החברה )באלפי דולר( ממכירות החברה בחלוקה לקבוצות מוצרים ושיעורן מסך הכנסות התאגיד הנובעות מקבוצות מוצרים אלו, בהתפלגות על פי מכירות בחו"ל ובשוק המקומי:

20 מרכיב קבוצת מוצרים מקומי יצוא מקומי יצוא מקומי יצוא 233,109 4, ,638 3, ,350 צמיגי רכב חקלאי 2, , , ,281 צמיגי נוסעים ומשא קל 89,145 3,323 88,092 8,032 65,803 8,824 הכנסות צמיגי משא ועבודות עפר 75,834 1,575 76,850 2,914 52,254 3,677 צמיגי תעשיה ואחרים 198,919 21, ,111 11, ,209 31,598 סה"כ 55.4% 1.06% 50.23% 0.83% 50.64% צמיגי רכב חקלאי 0.92% 0.2% 2.92% 0.19% 4.94% 0.27% 5.34% צמיגי נוסעים ומשא קל 21.20% 0.80% 21.94% 2.00% 21.59% 2.89% אחוז מסך המכירות צמיגי משא ועבודות עפר 18.05% 0.37% 19.14% 1.73% 17.13% 1.22% צמיגי תעשיה ואחרים 94.85% 5.15% 91.50% 8.50% 89.63% 10.37% סה"כ 12. מוצרים חדשים החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על מגוון רחב של צמיגים שתוכל להציע ללקוחותיה. על כן, מפתחת החברה שורה של דגמים חדשים של צמיגים במסגרת "משפחות הצמיגים" המיוצרות עלידה, אולם עד עתה לא היה מדובר בפיתוח של מוצר מהותי חדש או מוצר חדש הכרוך בהוצאות פיתוח משמעותיות לחברה, אלא בפיתוח דגמים חדשים. בשנת 2112 נוספו כ 46 צמיגים חדשים לגמרי ועוד כ 15 שודרגו. שיפור לצורך ייעול או טיוב נעשה בצמיגים על בסיס יומיומי. כיום מציעה החברה ללקוחותיה מעל 1,311 מוצרים שונים, ובכוונתה להוסיף לסל המוצרים שלה עשרות מוצרים חדשים בשנת על מנת להמשיך ולהתחרות בהצלחה בחברות מובילות בתחום הצמיגים. שאיפתה זו של החברה מחייבת המשך ביצוע השקעות במחקר ופיתוח, ומטרתה ליצור לחברה מוניטין רב כיצרן צמיגים מוביל, מתוחכם וחדשני. מוניטין כאמור הינו משמעותי בתחום ייצור הצמיגים בכלל ובפעילותה של החברה מול לקוחותיה כיצרנית ומשווקת של צמיגים מתקדמים.

21 לקוחות 11.1 כללי רוב הצמיגים המיוצרים על ידי החברה משווקים מחוץ לישראל באירופה, ארה"ב, דרום אמריקה, אפריקה והמזרח הרחוק. לקוחות הקבוצה מתפרסים על פני כ 96 ארצות ברחבי העולם. בשנת 2112 היוו המכירות מחוץ לישראל כ 94.85% מכלל המכירות השנתיות של הקבוצה )במונחים כספיים( לעומת כ 91.5% מכלל המכירות השנתיות של הקבוצה )במונחים כספיים( בשנת בשנת 2111 היוו המכירות מחוץ לישראל כ 89.7% מכלל המכירות. לפרטים בדבר התפלגות מכירות ללקוחות לפי מאפיינים גיאוגרפיים ראה סעיף 36 להלן. במסגרת רכישת חלק מנכסי,GPX בחודש דצמבר 2119, רכשה הקבוצה פעילות הכוללת כ 1,311 לקוחות. שיעור הגידול בהיקף הלקוחות בעקבות רכישת הפעילות של GPX הינו משמעותי ביותר בהתחשב בכך כי לפני ביצוע הרכישה, לאליאנס ארה"ב היו כמה עשרות לקוחות בודדים. חלק מהלקוחות הנרכשים הינם יצרני ציוד מכני ראשוני בעלי שם בינלאומי, כגון JohnDeere ו. Caterpillar באמצעות התקשרויות אלה, הגדילה הקבוצה את הכנסותיה משיווק ומכירה של מוצרים נוספים, ממוצרי הקבוצה, ללקוחות אלה. בחו"ל מבוצעות מכירות הקבוצה בעיקר למפיצים גדולים )Dealers( המוכרים את מוצרי הקבוצה ליצרני ציוד או לצמיגיות מקומיות. לקבוצה מאות לקוחות בארץ ובחו"ל. לקבוצה אין תלות בלקוח כלשהו שאובדנו ישפיע באופן מהותי על תחום פעילותה. עם רוב לקוחותיה של החברה בארץ ובחו"ל אין החברה מתקשרת בהסכמים, והתקשרויותיה מבוססות על הזמנות שוטפות, כאשר היקף ההזמנה, סוגי הצמיגים ומחירם נקבעים בין החברה לבין הלקוחות בהתאם לנסיבות והיקף הזמנותיו של הלקוח. להלן מידע בקשר עם התפלגות מכירות החברה לפי וותק לקוחות: וותק מעל ארבע שנים בין שנתיים לארבע שנים פחות משנתיים סה"כ שיעור מהכנסות החברה בשנת 2102 )באחוזים( 55% 42% 3% 111% הכנסות החברה בשנת 2102 )אלפי דולר ארה"ב( 233, ,996 11, ,591 לפרטים נוספים בדבר אופן פעילות השיווק של מוצרי החברה, ראו סעיף 14 להלן לקוחות מהותיים נכון למועד הדוח אין לקבוצה בדוחותיה המאוחדים. לקוחות שסך הכנסותיה מהם מהוות 11% או יותר מסך הכנסותיה

22 לקוחות קבועים או בעלי מאפיינים קבועים נכון למועד הדוח, לקבוצה שלושה לקוחות קבועים )אך לא מהותיים(, כולם לקוחות עסקיים. לקוח א' לקוח א' הינו מפיץ צמיגים גדול אשר מקום מושבו בגרמניה, ומשמש כמפיץ ראשי של צמיגי הקבוצה בגרמניה, אוסטריה, הונגריה וסלובקיה אשר הינו לקוח של הקבוצה מזה כ 29 שנים. לקוחות ב' וג' לקוחות ב' וג' הינם מיצרני הצמיגים המובילים בעולם, ועל כן רואה הקבוצה חשיבות עסקית בהתקשרות בהסכמים עימם ובמימושם, מעבר לפוטנציאל המכירות ללקוחות אלו, וזאת בעיקר בגין ההכרה שהדבר מקנה לקבוצה כיצרן איכותי ובעל מוניטין. לקוחות ב' וג' הינם לקוחות הקבוצה מזה כ 5 וכ 11 שנים, בהתאמה. להלן פרטים בדבר התפלגות המכירות ללקוחות א', ב' וג' בשנים : שנה לקוח א' 2102 לקוח ב' לקוח ג' לקוח א' 2100 לקוח ב' לקוח ג' לקוח א' 2101 לקוח ב' לקוח ג' % מסך הכנסות החברה 7.8% 2.2% 1.7% 8.4% 2.1% 1.1% 9.1% 1.3% 1.3% סך הכנסות החברה באלפי דולר 32,883 9,216 2,931 33,721 8,172 4,151 27,646 4,137 3, שיווק והפצה 1..1 שיווק והפצה בישראל עד למועד מכירתה של אליאנס שיווק ישראל ) ( התבצעו כל פעילוי תו השיווק של החברה בישראל באמצעות חברה זו. בהתאם להסכם הפצה בלעדי אשר נחתם בין הצדדים במסגרת העסקה, משמשת אליאנס שיווק ישראל כמפיץ המורשה של מוצרי אליאנס בישראל. להשלמת סל המוצרים שמציעה החברה ללקוחותיה, ייבאה החברה, עד למועד מכירתה של אליאנס שיווק ישראל, והפיצה באופן בלעדי צמיגי חקלאות וצמיגים לרכבי נוסעים מדגמים וגדלים שונים.

23 שיווק והפצה בחו"ל; המטה בהודו החל מחודש ינואר 2119, מתבצעות מכירות צמיגי החברה וצמיגי ATC בחו"ל באמצעות חברות בנות מקומיות, כמפורט בסעיף 2.1 לעיל )להלן "החברות הבנות המקומיות"(, המפעילות סוכני מכירות ושיווק, וזאת להבדיל מהתנהלות ישירה של החברה מול לקוחותיה כבעבר. החברות הבנות המקומיות, מעבירות הזמנות למטה ההזמנות של הקבוצה בהודו, וזאת בהתאם לדרישת הלקוחות בשווקים הרלוונטיים ביחס לשיווק מוצרי הקבוצה בדרום אמריקה, הקבוצה פועלת באמצעות חברה אורוגוואית המתפקדת כקבלן משנה של הקבוצה לשיווק באזור זה. הזמנות מדרום אמריקה מועברות גם הן למטה ההזמנות בהודו למוצרי הקבוצה ומוצרי.ATC כאמור לעיל, מוצרי הקבוצה ומוצרי ATC אינם תחליפיים, המשווקים וכן המטה ההודי מפנים את ההזמנות המתקבלות אצלם לקבוצה, באם מדובר בהזמנת לצמיגים טכניים או ל ATC, באם הוזמנו צמיגים קונבנציונאליים. במסגרת רכישת נכסי,GPX רכשה החברה באמצעות אליאנס ארה"ב פעילות הכוללת תבניות ייצור לצמיגים המיוצרים על ידי קבלני משנה בסין תחת מותגים של.GPX מאחר ותחת מבנה מערך השיווק הקיים, העברת הזמנות ממטה ההזמנות בהודו לאליאנס ארה"ב, לצורך ייצור בסין והספקת המוצרים ללקוחות באירופה תהיה מסורבלת ולא יעילה, החליטה החברה כי מערך השיווק בישראל יהיה אחראי גם על שיווק ומכירת צמיגים אלה באירופה וזאת כנגד תמלוגים שישולמו על ידי החברה לאליאנס ארה"ב. במהלך שנת 2111 נחתם הסכם בין הצדדים הנ"ל בכל הנוגע להסכמי שיווק של הקבוצה עם ATC ראו סעיף להלן. ביחס לכל הזמנה שמתקבלת בחברה, כאמור לעיל, פרט להזמנות שמתקבלות מהחברה הבת בארה"ב, החברה היא זו שמספקת את המוצר המוזמן ללקוח הקצה במישרין ולא באמצעות הסוכן/מפיץ והיא גם אחראית כלפיהם. כך, ככל שהמוצר אשר סיפקה החברה נמצא פגום, תפצה החברה את לקוח הקצה בהתאם למדיניות החברה. התשלום לחברת השיווק המקומית )אליאנס ארה"ב או אליאנס הולנד, לפי העניין( נעשה בהתאם למחיר שוק בהותרת מרווח סביר. כדי לשפר את יכולתה של החברה לתת מענה מיידי לדרישת לקוחותיה בחו"ל, הקימה החברה מחסנים בחו"ל המנוהלים עלידי החברות הבנות הרלבנטיות, בהם באפשרותן לאחסן מלאי צמיגים גדול בקרבה גיאוגרפית

24 21 ללקוחותיהן הגדולים, ובכך לשפר את זמן האספקה שלהן באופן משמעותי לפרטים נוספים ראה סעיף החברה משתתפת מדי שנה במספר תערוכות בין לאומיות מרכזיות ומציגה בהן את מוצריה. תערוכות כאלה מתקיימות בכל השווקים בהם פועלת החברה. החברה מציגה את מוצריה גם בתערוכות אזוריות קטנות יותר בשיתוף פעולה עם המפיצים המקומיים. החברה נוטלת חלק במימון הוצאות הפרסום והשיווק של המפיצים בחו"ל, במטרה לחזק את תדמית החברה ואת מותגיה הוצאות השיווק והמכירה של החברה הוצאות השיווק והמכירה של הקבוצה במהלך השנים, ו 2111, היו 34,995 אלפי דולר, 36,787 אלפי דולר ו 36,366 אלפי דולר, אשר היוו,9.1% 8.3% ו 11.93% מסך מכירות הקבוצה, בהתאמה. כ 38.6% ו 38.1% מהוצאות השיווק והמכירה של הקבוצה בשנים 2112 ו 2111 נבעו בעיקר מהוצאות ההובלה )לרבות ביטוח הובלה(, בהתאמה. העלויות הכרוכות בהובלה תלויות בעלויות ההובלה בשוק העולמי ובהשפעות של ביקוש והיצע בקו הובלה ספציפי. על מנת להגן על עצמה מפני שינויים בלתי צפויים במחירי ההובלה, נוהגת הקבוצה לבצע התקשרויות עם מובילים באשר למחירי ההובלה לתקופות של עד שנה )ללא התחייבות לבצע הובלה בפועל(. במקביל, ולפי הצורך, מנהלת הקבוצה משא ומתן עם מובילים לביצוע הובלות ספציפיות. לקבוצה אין תלות במוביל מסוים לביצוע ההובלה של מוצריה ללקוחותיה בעולם בכלל או לאזור מסוים בפרט. הקיטון נבע בעיקרו כתוצאה ממאמצי ההתייעלות בחברה.

25 צבר הזמנות לתאריך הדוח על המצב הכספי, ביום עמד צבר ההזמנות של החברה על כ 31.1 מיליוני דולר, לעומת צבר הזמנות של כ 56.1 מיליוני דולר ליום רוב ההזמנות יסופקו ללקוחותיה במהלך הרבעון הראשון של שנת נכון למועד הדוח עומד הצבר על סך כ 34.6 מיליוני דולר. הקיטון בביקושים נבע בעיקר מייעול כושר הייצור בחברה אשר גרם להקטנת הצורך בהחזקת צבר הזמנות לזמן ארוך וכן הגדלת רמת הזהירות אצל מפיצים אשר משתדלים להחזיק ברמות מלאי נמוכות בשל המשבר הכלכלי. החברה ממשיכה לעקוב מקרוב אחר המצב בשווקים על מנת לוודא כי התפוקה הארגוני וכושר הייצור, עולים בקנה אחד עם היקף הביקושים. כתוצאה ממימוש התהליך האסטרטגי של העברה לחו"ל של ייצור צמיגים אשר אין לחברה כדאיות כלכלית בייצורם בישראל, נקטה החברה בפעולות לשינוי המבנה הארגוני התפעולי אשר היו כרוכות בצמצום ניכר במספר העובדים שהחברה מעסיקה. תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה רבעון רבעון רבעון רבעון סה"כ צבר ההזמנות הצפוי נכון למועד הדוח )במליוני דולר( הנתונים הנוגעים לצפי ההכרה בהכנסה של צבר ההזמנות ברבעונים הקרובים מהווים מידע צופה פני עתיד )כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך(, המבוסס על נתוני השוק וההיקף הנוכחי של לקוחות החברה. שינויים ותמורות בשוק תחום פעילותה של החברה ו/או שינויים ותמורות בשווקים הגיאגרפיים בהם פועלת החברה אשר מעצם טיבם אינם בשליטת החברה, ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 37 להלן עלולים לגרום לאי התממשות צפי להכרה בהכנסה של צבר הזמנות כאמור לעיל. הזמנות שהתקבלו בחברה בעבר סופקו כמעט במלואן ולא נרשמו שינויים או ביטולים מהותיים. ניסיון העבר מלמד, כי למעט במקרים חריגים, מרבית ההזמנות המתקבלות בחברה מתממשות. יחד עם זאת, בעקבות המשבר הכלכלי בשנים 2118 ו 2119 וכמחווה של רצון טוב, החברה נענת, לעיתים, לבקשות של לקוחות שנקלעו לקשיים אשר ביקשו לדחות ואף לבטל הזמנות, וזאת במגמה לשמר מערכת יחסים תקינה בעתיד

26 ב) ד) ג) תחרות 11.1 בשווקים בחו"ל עיקר כמו מכירות החברה בשווקים צמיגים של הן בחו"ל המיועדים לענפי החקלאות, עבודות עפר ותעשיה, הנחשבים ל"שווקי נישה", בענף הצמיגים העולמי. מספר המתחרים של החברה בחו"ל הוא רב וכולל את מרבית יצרני הצמיגים המובילים והגדולים בעולם, כמו גם יצרנים קטנים יותר המתמחים, החברה, המשמעותיים בייצור מבין צמיגים המתחרים המיועדים נמנים לענפים מסוימים על בלבד. MICHELIN, GOODYEAR, BRIDGESTON, PIRELLI, CONTINENTAL ו TRELLEBORG )חברות מובילות אשר שיעור חלקן בשוק העולמי עולה לאין שיעור על חלקה של החברה(. לחברה חלקה הינו עפר מוניטין של כ 3.5% החברה והתעשיה. בעולם בשוק כיצרנית ב"שווקי עלפי צמיגי של הנישה" החקלאות פרסום מטעם צמיגי בהתאם ופחות חקלאות, עבודות לפירסומים מ 1.1% בשוק עפר מיקצועיים צמיגי ותעשיה. שונים עבודות 8, "EUROPEAN RUBBER JOURNAL" בשנת 2112 דורגה החברה במקום ה 48 בדירוג העולמי של יצרני הצמיגים לשנת נקבע זה דירוג בהתאם להיקף היצרנים של המכירות ולפיו נתח השוק העולמי של החברה מקרב כלל יצרני הצמיגים זניח, שלא כחלקה ב"שווקי הנישה" בהם היא פועלת. מן החברה והחברות המתחרות, הפועלות בתחום, משתמשות בתהליכי ייצור אשר דומים זה לזה במיכון, בטכנולוגיות ובחומרי הגלם. עם זאת, כל אחת החברות השווקים בהם ייצור ייחודיים בעיקר נהנית הן וכיו"ב. כדלקמן: )א( מיתרונות פועלות, החברה התמחות שימוש ייחודיים, מעריכה ) בפטנטים כי התרכזות הנובעים הרשומים יתרונותיה החברה מניסיונן על ביחס בפיתוח והיכרותן שמן למתחריה של עם בתהליכי הם צמיגים המיועדים לתחומים מסוימים ענפי צמיגי החקלאות, עבודות עפר ותעשייה; יכולתה החזקתה ביותר; ו המוכחת במגוון של של רחב החברה מוצרים לפתח לנישות מוצרים בהן חדשים פועלת תוך החברה; זמן פרק ) קצר ) יכולתה של החברה לייצר צמיגים בסדרות קטנות, דבר המעניק לה גמישות רבה בתהליך הייצור ביחס למתחרותיה. מנגד, ליצרניות הצמיגים הגדולות יתרונות בולטים הנובעים מגודלן, לרבות היכולת להשקיע סכומים גדולים במחקר ובפיתוח, בפרסום ובקידום מכירות, יתרונות הנובעים מהקרבה מוניטין ומותגים עולמיים. הפיזית לשווקים העיקריים בעלות היותן וכן הנתון לקוח מהאתר.Tire business.com 8

27 24 התחרות בתחום אינה על לקוח הקצה. מכיוון שעיקר לקוחותיה של החברה בחו"ל הינם מפיצים גדולים, הרי שהתחרות היא על איכות הצמיג ומחירו למפיץ. מפיץ המעוניין בצמיג מהסוג והסטנדרט המיוצר על ידי החברה יבצע הזמנה רק לאחר שתהיה בידו הצעת מחיר המוסכמת עליו. גם מול יצרני ציוד הרוכשים צמיגים מהחברה, התחרות היא בעיקר על איכות המוצר ומחירו חסמי כניסה לשוק הצמיגים מספר על להצביע ניתן גורמים המהווים בפני כניסה חסמי תאגידים המעוניינים להשתלב כיצרנים בשוק הצמיגים העולמי: השקעה כספית גבוהה הקמת מפעל לייצור צמיגים כרוכה בהשקעה כספית גבוהה הכוללת רכישה והקמה של מערכי ייצור מורכבים, מכונות יקרות ותבניות )בעלות כוללת של עשרות עד מאות מיליוני דולרים(, לרבות מחסנים, בתי מלאכה וכד', והכשרת מקרקעין בשטח גדול. ידע ייצור צמיגים מחייב רכישת ידע מוקדם הנדרש לייצור, ידע בהנדסת צמיגים, ידע בהכנה ובשכלול של תערובות החומרים המשמשות בייצור הצמיגים, ידע הנחוץ לייצור תבניות המשמשות לייצור צמיגים, תחזוקתן והכנסת שינויים בהן. תקינה סטנדרטים ותקנים בינלאומיים מחמירים בכל הנוגע לאיכות הצמיגים מחייבים את יצרן הצמיגים לקיים ולהפעיל מנגנון בקרת איכות קפדני. לפרטים לעניין התקינה ראו סעיף 31.5 להלן. סל מוצרים יכולתו של יצרן הצמיגים להוות שחקן מרכזי בשוק הצמיגים התחרותי מותנית ביכולתו להציע סל מוצרים מגוון ללקוחותיו, על מנת לענות למרב דרישותיהם עונתיות בחינת נתוני המכירות השנתיים של החברה מעלה כי לא ניתן לזהות עונתיות בהיקפי המכירות של החברה, הן ברמת האזורים הגיאוגרפיים והן בכל הנוגע להיקף המכירות הכולל של החברה. יחד עם זאת, כפי שמצטייר בשנים האחרונות, המכירות בחציון השני בכל שנה קלנדארית נמוכות יותר בהשוואה לחציון הראשון לנתונים אודות מכירות החברה בחלוקה עפ"י רבעונים ראה תקנה 11 א לפרק ד' כושר הייצור כושר הייצור הפוטנציאלי של החברה נמדד בטונות צמיגים ומוערך לשנת 2112 בכ 36 אלף טון צמיגים בשנה )תלוי במגוון הצמיגים המיוצרים(, לעומת כ 33 אלף טון בשנה קודמת. בשנת 2112 ניצלה החברה כ 86.1% מפוטנציאל הייצור של מפעלה לעומת ניצול של כ 91.1% בשנת ניצול כושר הייצור של החברה בשנים 2111 ו 2112 חושב על בסיס ממוצע חודשי, כאשר חשוב להדגיש כי בתקופות בהן קיים גידול בביקושים ניצול כושר הייצור עולה לשיעורים גבוהים יותר של כ 91% מפוטנציאל הייצור )לדוגמה: כאשר החברה מודיעה מראש על העלאת מחירים צפויה(. 1..1

28 ב) ג) ד) ב) רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים 1..1 כללי מפעל החברה ממוקם באזור התעשייה בחדרה, ליד כביש מספר 4 ולא רחוק מ"כביש החוף" חיפה תל אביב. אתר המפעל משתרע על כ 212 דונם. על הקרקע נבנו מבנים על שטח כולל של כ 115 דונם, המשמשים את מתקני הייצור השונים של המפעל )המתפרסים על פני כ 65 דונם( ואת מתקני העזר )המתפרסים על פני כ 51 דונם(. משרדי החברה, המתפרסים על שטח של כ 725 מ"ר, ממוקמים גם הם בשטח המפעל בחדרה. רוב המקרקעין המשמשים את מפעל החברה הינם בבעלות החברה ואילו כ 65 דונם הוחכרו עלידי החברה ממינהל מקרקעי ישראל. תקופת החכירה של עיקר המקרקעין החכורים ממינהל מקרקעי ישראל מסתיימת בשנת 2141 )ומיעוטה בשנת 2119(, ולחברה יש זכות להאריך את תקופות החכירה ב 49 שנים נוספות, בתנאים שנקבעו בהסכם החכירה מפעל החברה בחדרה במפעל החברה בחדרה מיוצרים צמיגים לשימושים שונים, כגון: צמיגים המיועדים לטרקטורים ולמכונות חקלאיות, צמיגים המיועדים לעבודות עפר ויערנות וצמיגים מיוחדים אחרים. קווי היצור לכל סוגי הצמיגים משותפים. ייצור הצמיגים במפעל החברה מתבצע במספר שלבים, כמפורט להלן: )א( ערבוב ערבוב חומרי הגלם במיקסרים ייעודיים; שונים מהתערובות המשמשים בהליך "הבניה"; המרכיבים ובניית הצמיג בתכונותיו וצורתו הגולמיים; ו ) הכנה הכנת מרכיבים ) בנייה הרכבת ) גיפור גיפור הצמיג והבאתו לתכונות ולצורה הסופיים. לפרטים אודות ביטול עסקת מכירה של חלק ממקרקעי החברה במתחם מפעלה בחדרה וכן חידושה, ראו ביאורים 11 ו 29 המאוחדים של החברה. ) לדוחות הכספיים מערך מכונות הייצור במהלך שנת 2111 סיימה החברה את יישום שינוי מערך מכונות הייצור בו הועברו המכונות מאולם ייצור בן 13,111 מ"ר לאולמות ייצור אשר התפנו לאחר מכירת הציוד לייצור צמיגי נוסעים. שינוי המערך ייצר ריכוז של מכונות ייצור הצמיגים בשתי מחלקות דבר שיאפשר צמצום כוח האדם, צמצום הוצאות השינוע ושליטה טובה ויעילה יותר בתהליך. מלבד זאת, שינוי המערך יאפשר קיצור קווי צנרת שרותי האנרגיה והביא עקב כך לצמצום משמעותי בהוצאות האנרגיה השינוי במערך מכונות הייצור איפשר פינוי של כ 18,111 מ"ר של ייצור וסככות והביא לחיסכון בהוצאות מיסי ארנונה בשנת אולמות

29 חשמל תחנת השנאה פרטית המפעל מוזן במתח עליון של 161,111 ק ט"שו המסופק מחברת החשמל לתחנת השנאה פרטית, המורידה את המתח ל 22,111 ק ט"ש,ו המחולק בטבעת סגורה לתחנות השנאה במתח גבוה, המחלקות ומפחיתות את המתח לפי הצרכים של מתקני הייצור מחסנים לחברה מחסנים המשמשים לאחסנת חומרי הגלם והתוצרת הגמורה. כן מאחסנת החברה את התוצרת הגמורה גם במחסן המצוי במרכז ההפצה שלה בעיר Halsteren שבהולנד אשר מצוי באחריות הזרוע השיווקית של הקבוצה.. בעקבות רכישת נכסי GPX לקבוצה 3 מחסנים נוספים ברחבי ארה"ב אשר העיקריים שבהם מצויים ביוסטון טקסס ובממפיס טנסי וצפון וירג'ינה פארקסבורג. מתחילת שנת 2111, הקבוצה הפעילה מחסן באיטליה, בקרבת העיר מילאנו. החל מיום 4 באוקטובר 2111 הפעילה הקבוצה בארה"ב מרכז הפצה חדש בעיר פילדלפיה, בארה"ב. 21. השקעות ברכוש קבוע לפרטים בדבר הרכוש הקבוע המשמש את הקבוצה ועלותו ראו ביאור 11 לדוחות הכספיים. השקעה בהגדלת כושר הייצור בשנים האחרונות רכשה הקבוצה מכונות וציוד אשר נועדו להגדיל את כושר הייצור של הקבוצה )בעיקר מכונות בנייה ומכבשים( ולצמצם את עלויות הייצור. המכונות והציוד הנרכשים נועדו בעיקר לשמש בבניית צמיגים גדולים, אשר הקבוצה זיהתה גידול בביקוש להם. בשנים 2112 ו 2111, השקיעה הקבוצה סך של כ 4.6 מיליון דולר וכ 3.2 מיליון דולר ברכוש קבוע, בהתאמה. מרבית ההשקעה הייתה בשדרוג ציוד קיים. ההשקעות נועדו להביא לשיפור בתמהיל המוצרים הנמכרים על ידי הקבוצה ולשיפור באיכות והגדלת כושר הייצור של צמיגים טכניים, אשר תרומתם השולית גבוהה יחסית

30 מחקר ופיתוח מחלקת המחקר והפיתוח בחברה פועלת באופן מתמיד לפיתוח צמיגים חדשים. המוטיב העיקרי בשנה זו היה פיתוח צמיגים לעבודה בלחץ נמוך. כמו כן, פועלת המחלקה לשיפור דגמי צמיגים קיימים במטרה לייעלם ולמנוע תקלות הנובעות מהשימוש בהם. במסגרת זו נעשתה במהלך השנים האחרונות פעילות לשיפור צמיגי ציפה לחקלאות, צמיגי עבודות עפר וצמיגים לעבודות חקלאיות שונות היות ותהליך ייצור הצמיגים ואיכותם רגישים לשינויים בהרכב ובאיכות חומרי הגלם המשמשים לייצורם, בוחנת ללא הרף מחלקת המחקר והפיתוח בשיתוף עם מחלקת הרכש את האפשרות להשתמש בחומרי גלם ממקורות חלופיים וזולים יותר )בעיקר בבדים, בחוטי הפלדה, סוגי גומי וסוגי פיח(, וזאת על מנת להוזיל את עלויות הייצור של החברה. בתוך כך נבדקה מידת ההתאמה של החומרים השונים לתהליכי הייצור במפעל החברה, וכאשר נמצא כי הדבר אפשרי, מוחלפים חומרי הגלם בחומרי גלם זולים יותר. אין באפשרות החברה לכמת את החיסכון שנוצר עקב המעבר הנ"ל. 3 החברה מבצעת )המכיל בתוכו פרוייקט תתי פרויקטים( להם ביקשה מימון מהמדען הראשי לישראל. לפרטים נוספים בעניין זה. הפרויקט חדשני הינו ואליאנס מנסה להתוות סטנדרט צמיגי בתחום חדש המיועדים לעבודה הדו שימושיים משאיות בשרות החקלאות ובתחום צמיגי היערנות צמיגים חדשים כחלק מתהליך החדרת הטכנולוגיה של צמיגים רדיאליים לתחום צמיגי החקלאות פותחו במהלך השנים 2113 עד 2111 כ 241 מידות או דגמים חדשים של צמיגים, ואילו בשנת 2112 פותחו כ 46 צמיגים נוספים. במהלך שנת 2112 נוספו בסך הכל 61 צמיגים חדשים למיגוון המשווק על ידי החברה לעומת 69 צמיגים חדשים בשנת יצויין כי חלק מן ומעטים היצרנים )IF,VF( הצמיגים החדשים הינם בטכנולוגיה חדשה שמייצרים כמוה בעולם שיפור דגמי צמיגים קיימים מחלקת המחקר והפיתוח עוסקת בשיפור דגמי צמיגים קיימים, במטרה לייעלם ולמנוע תקלות הנובעות מהשימוש בהם, או כמתן מענה ופתרונות מיוחדים לצורכי לקוחות. במסגרת זו נעשתה פעילות לשיפור צמיגי ציפה לחקלאות, צמיגי עבודות עפר וצמיגים לעבודות חקלאיות שונות וכן בוצעו שינויים מבניים בצמיגים שונים במטרה להוזיל עלויות ייצורם. פעולת השיפור והייעול של הצמיגים הקיימים נמשכת באופן שיטתי במשך כל השנים והדבר נעשה גם בשנת מחשבה רבה וניסיונות מושקעים בפיתוח תערובות חדשות שיתנו מענה לאורך חיים משופר ועמידות גבוהה של הצמיגים.

31 החלפת חומרי גלם תהליכי הייצור של הצמיגים ואיכות הצמיגים רגישים לשינויים בהרכב ובאיכות חומרי הגלם המשמשים לייצור הצמיגים. במהלך שנת 2112 המשיכה מחלקת הפיתוח במפעל )יחד עם מחלקת הרכש( בבדיקת האפשרות להשתמש בחומרי גלם ממקורות חלופיים וזולים יותר )בבדים, בחוטי הפלדה, סוגי גומי וסוגי פיח( ובעיקר בבדיקה ואישור של ספקי חומרי גלם חדשים, כדי להוזיל את עלויות הייצור של החברה. החברה אינה יכולה לכמת את החיסכון בעלויות הייצור עקב החלפת חומרי הגלם כאמור השקעות בפיתוח במהלך השנים 2112 ו 2111 השקיעה החברה סך של כ 2.1 וכ 1.9 מיליון דולר בפעולות מחקר ופיתוח באמצעות מחלקת המחקר ופיתוח של החברה, בהתאמה. פעילות ההשקעה מורכבת בעיקרה משכר עבודה של מחלקת הפיתוח, מרכש של תבניות למוצרים השונים ומרכישה של צמיגי מתחרים שונים לצורך לימוד תכונותיהם השונות. התבניות הנרכשות מסווגות לרכוש קבוע בעוד שיתר הסכומים מסווגים להוצאה שוטפת החברה צופה 2113 בשנת כי יושקע סך של כ 1.1 מילוני דולר בפעילות מחקר ופיתוח של מוצרים חדשים. צפי החברה בדבר השקעתה בפעולות מחקר ופיתוח במהלך שנת 2113 הינה בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. צפי זה מבוסס על הערכות הנהלת החברה ביחס לצורך בהשקעה במחקר ופיתוח נכון למועד פרסום הדוח ועלול שלא להתממש, בין היתר, בשל השפעות והתפתחויות בלתי צפויות ושאינן בשליטת החברה, בתחום פעילותה ובסביבתה העסקית נכסים לא מוחשיים לפרטים בדבר הסכם למתן רישיון לעשות שימוש לא בלעדי ושאינו ניתן להעברה בסימני של החברה לצורך מכירת צמיגים המיוצרים עלידי ATC ברחבי העולם ראו סעיף המסחר לפרטים בדבר נכסי רוחני קניין שהוכרו בדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ראה ביאור 12 לדוחות הכספיים.

32 ד) הון אנושי 1..1 המבנה הארגוני של החברה )נכון למועד פרסום הדוח( יו"ר מועצת המנהלים מנכ "ל משנה למנכ"ל סמנכ"ל וסמנכ"ל משאבי אנוש הכספים מערכות מידע רכש ולוגיסטיקה כספים ובקרה הנדסת צמיגים משאבי אנוש אבטחת איכות תפעול טכנולוגיות ייצור רכש תכנון תבניות משק וביטחון כימיה אחסנה ושילוח גלגל מבחן 1..1 העברת חלק מסמכויות המנכ"ל ליו"ר הדירקטוריון ביום החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת, ובהתאם להוראות סעיף 121 ) לחוק החברות, התשנ"ט 1999, להסמיך את יו"ר דירקטוריון החברה, מר ישראל )איזיה( צ'צ' קי, להפעיל חלק מסמכויותיו של מנכ"ל החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 3.7 בפרק ב' לדוח זה. מספר העובדים המועסקים בישראל ע"י החברה ליום , ליום וליום , בהתאם למבנה הארגוני של החברה: 1..1 ליום ליום ליום אגף הנהלה בכירה משאבי אנוש

33 31 שכר הקיטסיגולו םיפסכ הרקב עדימ תוכרעמו קווש *תוריכמו תוכיא תחטבא קשמ ןוחטיבו תסדנה םיגימצ לועפת תויגולונכט רוציי כ"הס םינומיא הכרדהו ידבוע הרבחה םיחלשנ תורשכהל תויעוצקמ לע תנמ רפשל תא םתלוכי תיעוצקמה לעו תנמ רישכהל יגרד לוהינ,םיידיתע לוכה יפלע היכרצ םיפטושה לש.הרבחה ומכ,ןכ םיחלשנ ידבוע הרבחה תואנדסל ימיו ןויע יפלע ימוחת,םקוסיע ידכ ןכדעתהל םינורחאה םישודיחב םייטנוולרה םימוחתב.הרבחה תוליעפל 1..2 תובטה הקסעה ימכסה לש םביטו ףסונב תקיקחל הדובעה יווצלו,הבחרה תיברמ ידבוע הרבחה םיקסעומ תרגסמב םכסה יצוביק,דחוימ וב ורשקתה הרבחה דצמ דחא תורדתסהו םידבועה תיללכה השדחה בחרמ ןורמוש,)הרדח( תוגיצנו םידבועה תפתושמה לש ידבוע הרבחה,ןלהל( תוגיצנ" :וידחי )"םידבועה דצמ ינש שדוחב ץרמ 2111 םכסהה" :ןלהל(,)"יצוביקה רשא לח דע םויל 31 יאמב,2111 ןכו תרגסמב םימכסה םייצוביק םידחוימ םימתחנה תעמ תעל דא.קוה םע םויס הפוקתה ל"נה שדחתי םכסהה יצוביקה ןפואב יטמוטוא דע ולוטיבל לע.םידדצה ידי םכסהב יצוביקה עבקנ ןיב,רתיה יכ תורדתסהה איה ןוגראה גיציה לש לכ לח יצוביקה םכסההש הרבחה ידבוע.םהילע דוע ועבקנ םכסהב יצוביקה יאנת םיגולמתה לש היסנפהו.םידבועה,ךכ ןיב,רתיה ועבקנ םכסהב יצוביקה ירועיש השרפהה לש הרבחה דבועהו ןרקל,םילומגת ןרק םייוציפ.היסנפו ומכ,ןכ עבקנ יכ םימוכסה ושרפוהש רובע םידבועה,רומאכ םיעגונה אשונל םייוציפ ואובי םוקמב תוכז ייוציפל ןירוטיפ תאזו ףיעס יפל 14 ייוציפ קוחל.1963ג"כשתה,ןירוטיפ

34 31 בהסכם הקיבוצי נקבע כי החברה לא תפטר עובד קבוע, אלא במקרים המנויים בהסכם כאירועים חריגים, או עקב צמצומים, שינויים טכנולוגיים, ירידה בהיקף פעילות החברה או במקרה שבו עובד שהוכח לגביו כי נכשל בעבודתו לאורך תקופת זמן ניכרת. ככל שהחברה החליטה לפטר עובדים )שיקולי החברה קבועים גם הם בהסכם(, תמציא החברה רשימת העובדים המוצעים לפיטורים להסתדרות ולנציגות העובדים. לנציגות העובדים סמכות להשמיע השגותיה ביחס לרשימת העובדים המוצעים לפיטורים. יתר עובדי החברה, כולל העובדים הבכירים, מועסקים בדרך של התקשרות בחוזים אישיים. להלן פרטים על העובדים בחברה לפי המועדים , ו בהתפלגות על פי אופי ההתקשרות בינם לבין החברה וסיווגם לעובדים קבועים וזמניים: סיווג העובדים עובדים קבועים הסכם קיבוצי עובדים זמניים הסכם קיבוצי 3 3 עובדים זמניים חברות כוח אדם עובדים חוזים אישיים חברי הנהלה חוזים אישים סה"כ 1..1 תלות מהותית בעובד מסוים להערכת החברה, אין לה תלות מהותית בעובד מסוים תכניות התייעלות וקיצוצים מצבת העובדים ליום על עמדה עובדים לעומת עובדים ביום בשנת 2118 אימצה החברה את תוכנית ההתייעלות, אשר מטרתה המרכזית הייתה התאמת הפעילות לתוכנית האסטרטגית של החברה והתמודדות עם המשבר הכלכלי העולמי. בהתאם לתוכנית ההתייעלות, נקטה החברה בסדרה של פעולות הכוללות צמצום במצבת העובדים, הגברת הפיקוח והבקרה על היקף ההוצאות, ההשקעות ותזרימי המזומנים

35 ג) א) ב) 32 יישום תוכנית ההתייעלות בשנים 2118 עד 2111 הניב חסכון לחברה של כ 14.8 מיליון דולר בעקבות יישום תכנית ההתייעלות השתנתה מצבת כוח האדם של החברה כדלהלן: עובדים ) עובדים ) עובדים ) התחייבויות החברה לתשלום פיצויי פיטורים מכוסות במלואן על ידי תשלומים לקרנות פנסיה וביטוחי מנהלים וכן על ידי יתרת התחייבויות בשל סיום יחסי עובדמעביד, לפרטים ראו ביאור 17 לדוחות הכספיים של החברה. כחלק מפעולות החברה בקשר עם תוכנית ההתייעלות, הופחתה מצבת כוח האדם של החברה החל מאוקטובר 2118 ועד לתום שנת 2112 ב 411 עובדים בסך הכול. ראוי לציין כי גמישות החברה בכל הנוגע לכושר הייצור של החברה לא נפגעה בשל צמצום כוח האדם האמור, וזאת בשל שמירה על עובדים בעלי מומחיות בייצור צמיגים וצמצום גדול יותר בעובדי הכפיים אשר מידת הכשרתם לתפקידי ייצור בחברה נמוכה וזמינותם גבוהה. מרבית העובדים שהחברה הפסיקה את עבודתם, היו מקרב עובדי הכפיים נושאי משרה בכירים ההנהלה הבכירה של החברה מורכבת מ 9 עובדים המועסקים במשרדי החברה בחדרה. נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בחברה מועסקים עלפי חוזי העסקה אישיים, הכוללים כיסויים פנסיוניים וביטוחים במסלולים שונים, הטבות מקובלות ותמריצים אישיים. לפרטים נוספים בדבר הסכמי ההעסקה עם נושאי המשרה הבכירה בחברה וכן בדבר התגמולים ששולמו ליו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה, והמשנה למנכ"ל החברה, ראו ביאור 27 לדוחות הכספיים ותקנה 21 לפרק ד' להלן....1 תכניות תגמול לעובדים ביום 28 במרס 2112 אושרה העלאת הגמול החודשי המשולם ליו"ר הדירקטוריון מר ישראל )איזיה( צ'צ' קי, ולמנכ"ל מר Ozcan Demirbas לפרטים נוספים ראו תקנה 21 לפרק ד' להלן. יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה והמשנה למנכ"ל זכאים ותוצאותיה העסקיות של החברה כמפורט בפרק ד' להלן. למענקים המושפעים מהצלחת פעילותם 25. חומרי גלם וספקים 12.1 אספקת חומרי הגלם

36 33 במסגרת פעילות החברה, נעשה שימוש בכ 111 סוגי חומרי גלם שונים. חומרי הגלם העיקריים שבשימוש החברה הינם גומי טבעי וגומי סינתטי, סוגים שונים של טקסטיל )ניילון, פוליאסטר וראיון(, פיח, כימיקלים וחוטי פלדה. הגומי הטבעי מהווה את חומר הגלם העיקרי לייצור מוצרי החברה, ומהווה בממוצע מעט פחות משליש מתוך סך כמות חומרי הגלם הנדרשים לייצור צמיג. החברה רוכשת את רוב חומרי הגלם בחו"ל, כאשר הספקים העיקריים ממוקמים במזרח הרחוק. מספקים אלו החברה רוכשת כ 66% מחומרי הגלם. ההתקשרויות עם ספקי חומרי הגלם מבוצעות על פי הזמנות תקופתיות, כאשר מחיר חומרי הגלם נקבע בהתאם לתוצאות משא ומתן המתנהל בין החברה לבין הספק לגבי אותה תקופה במהלך 2112 השנים הגלם חומרי היוו ו 2111 כ 43% וכ 49% ממחזור המכירות של החברה, בהתאמה. להערכת הנהלת החברה, לחברה אין תלות בספק חומר גלם מסוים, הואיל וחומרי הגלם העיקריים ניתנים לרכישה ממספר ספקים ולא צפויה להיגרם לחברה תוספת עלות מהותית מאוד כתוצאה מרכישת חומר גלם זה או אחר מספק חלופי מחירי חומרי גלם מחירי חומרי הגלם הנרכשים עלידי החברה מושפעים באופן ישיר או עקיף ממחירי הנפט העולמי ותוצריו, מההיצע והביקוש בשוק חומרי הגלם המשמשים לייצור צמיגים ומתנודות בשווקים אחרים. מרבית חומרי הגלם הדרושים לחברה נסחרים בשוק העולמי ולחברה אין כל יכולת ממשית להשפיע על מחירם. הגידול בביקושים שתואר לעיל, עלול ליצור מחסור נקודתי בחומר מסוים בשוק העולמי. למניעת יצירת תלות בספקי חומרי הגלם, פועלת החברה באופן תמידי לאיתור מקורות נוספים וחדשים לאספקת חומרי גלם. בשנת 2112 קיימת ירידה במחיר חומרי הגלם של כ 14% יבוא צמיגים לישראל למכירת עד אליאנס שיווק ישראל, יובאו עלידה צמיגים ממספר ספקים ברחבי העולם, לשם מכירה ללקוחות החברה. ההתקשרות עם ספקי הצמיגים התבצעה על בסיס הזמנות המועברות לספק, בהתאם לתוצאות משא ומתן אשר התנהל בין החברה לספק לגבי אותה תקופה. לחברה היו 5 ספקים של צמיגים, מסין, הודו, טיוואן, בריטניה וארצות הברית

37 34 במהלך השנים ו 2111, היוו הצמיגים המיובאים כ 46.4% כ 45.3% ו 49.2% ממחזור המכירות של החברה, בהתאמה. כאשר בשנת 2112 ניתן ביטוי חלקי בגין העובדה כי החברה הבת המייבאת, נמכרה בשלהי אוגוסט הון חוזר 11.1 מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם בשל חלקה הגדול של עלות חומרי הגלם מתוך הסך הכולל של הוצאות החברה, למדיניות ניהול מלאי חומרי הגלם של החברה השפעה מהותית על תזרים המזומנים שלה. מדיניות החברה הינה להחזיק מלאי מינימאלי של חומרי גלם בהתחשב בצרכי התפעול השוטף של החברה. מדיניות החזקת המלאי נקבעת עלידי הנהלת החברה והיא נבחנת ומתעדכנת עלידה מעת לעת, בין היתר בהתאם לפרמטרים שונים. מרבית חומרי הגלם מיובאים מחו"ל ונסחרים בשוק ה" COMMODITIES " )בעיקר גומי טבעי(. החברה מתמודדת עם החשיפה לשינויים מהותיים במחירי חומרי גלם על ידי העלאת מחירי המכירה, אולם טרם מצאה דרך לבצע גידור לשינויים במחירי חומרי גלם אלו. לימים 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים , ו 2111 החברה החזיקה רמת מלאי חומרי גלם ממוצעת של , ו 1.46 חודשי ייצור, בהתאמה. הגידול ב 31 בדצמבר 2111 נובע מפיצוץ במיכל מים חמים במפעל החברה בחדרה, שהשבית את מערך הייצור לחודש ימים בקירוב, דבר אשר גרם לעליה בכמות המלאי במחסן חומרי גלם תרשים להלן הגלם חומרי מלאי רמת את המפרט בממוצע החל שנתי משנת 2111 ועד ליום : חודשי מלאי

38 35 נכון למועד הדוח, ניהול משא ומתן עם כל ספקי חומרי הגלם נעשה עלידי.ATC שאר הרכש הפרטני של החברה נעשה עלידה בלבד מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים שווקים בחו"ל ככלל, החברה מייצרת צמיגים המיועדים ליצוא עלפי הזמנות בלבד. יחד עם זאת, על מנת לנצל באופן יעיל את קווי הייצור, מייצרת החברה מלאי צמיגים לגביהם קיימת דרישה גבוהה וקבועה, בכפוף לתחזית המכירות וזמינות קווי הייצור. במקרים אלו, הייצור הינו ברמה של חודש מכירה לכל היותר. בצמיגים המאופיינים בצריכה נמוכה מאד, מיוצרת כמות "מינימום" לאספקה כנגד הזמנות צפויות בעתיד. במקרים אלה, הייצור אינו חורג בד"כ מרמה של שלושה חודשי מכירה. בממוצע מחזיקה החברה כ 2,312 טון של פריטי מלאי מוצרים מוגמרים שיוצרו להזמנות )צמיגים מוכנים(, ואלה משקפים כ 31 ימים של מכירה מדיניות החזרת סחורות ככלל, החברה אינה מאשרת החזרת צמיגים למעט במקרים שבהם נמצאו ליקויים בצמיגים, במידת התאמתם להזמנה או באיכותם. בשנת הדוח לא הוחזרו צמיגים בהיקפים מהותיים. בשווקים בחו"ל לצמיגים המשווקים ללקוחות בחו"ל מעניקה החברה אחריות בת חמש שנים, שתחילתה במועד רכישת הצמיגים ע"י לקוח הקצה, בכפוף להצגת חשבונית המוכיחה זאת. תנאי נוסף לתוקף האחריות הינו שהצמיג לא נמכר לצרכן הקצה יותר משלוש שנים לאחר תאריך ייצורו. אחריות החברה אינה ניתנת ללקוחות הקצה אלא למפיצים, ולפיכך לקוחות הקצה אינם פונים במישרין לחברה לקבלת האחריות האמורה, אלא למפיצים עצמם וזאת במהלך תקופה הנעה בין חמש שנים לבין שמונה שנים ממועד ייצור הצמיגים )בהתאם למועד רכישתו על ידי לקוח הקצה(. אחריות החברה ניתנת בגין פגמים בייצור ובחומרי גלם בלבד. בחברה קיימת פונקציה service" "Technical customer שתפקידה לטפל בתלונות של לקוחות

39 36 שיטת האחריות היא,ProRata כאשר הפרמטרים הקובעים את גובה ההחזר ללקוח הסופי הם עומק החריצים הנותר בצמיג; או התקופה במהלכה הורכב הצמיג על כלי הרכב/מכונה או הזמן שחלף מייצור הצמיג מדיניות האשראי של החברה אשראי לקוחות החברה מוצריה את מוכרת בתנאי אשראי משתנים, בהתאם לזהות הלקוח ומיקומו הגיאוגרפי אשראי ספקים החברה רוכשת את מרבית התשומות הדרושות לה בחו"ל, ומבטיחה את התחייבויותיה לשלם באמצעות מכתב אשראי Credit).(Letter of להלן יפורט שיעור ימי האשראי הממוצעים של החברה אצל לקוחות וספקים, למועדים הרלבנטיים: 10 בדצמבר בדצמבר בדצמבר ,558 22,311 היקף אשראי ספקים )אלפי דולר( 22, ימי אשראי ספקים בחו"ל ימי אשראי ספקים בארץ 61,112 56,598 היקף אשראי לקוחות )אלפי דולר( 49, ימי אשראי לקוחות בחו"ל ימי אשראי לקוחות בארץ 11.2 הון החוזר לחברה הון חוזר העומד, נכון ליום , על סך של 44,851 אלפי דולרים, לעומת הון חוזר בסך של 51,191 אלפי דולרים ליום להלן הפעולות העיקריות נוקטת בהן החברה ההון לניהול שוטף באופן החוזר: הגדלת היקף המכירות תוך שמירה על מחיר מכירה ריאלי החברה סבורה כי העלאת המחיר הממוצע לטון מכירה, תוך כדי מיצוי משאבי הייצור העודפים )כושר הייצור של החברה( יביא לשיפור ברמת הרווחיות של החברה, ביחד עם הקטנת ימי האשראי ופיקוח הדוק על הגבייה

40 37 צמצום עלויות במהלך השנים האחרונות ביצעה החברה מספר מהלכים שהביאו לצמצום משמעותי בהוצאותיה. בנוסף, לאורך השנים, פועלת החברה לשיפור התנאים המסחריים לרכישת סחורות מספקים בארץ ובחו"ל וזאת בין היתר על ידי הגדלת מספר ספקיה המאושרים השקעות החברה לא ביצעה בתקופה שמאז 2114 ועד יום השקעות מהותיות שותפויות ומיזמים שאינם חברותבנות או השקעות מהותיות בפעילויות אחרות, למעט בחברות מוחזקות, עסקת רכישת נכסי GPX המתוארת בסעיף להלן. 28. מימון 11.1 כללי לפירוט אודות התחייבויות מובטחות בשעבודים, מגבלות שהוטלו בקשר להתחייבויות אלה ואמות מידה פיננסיות ראו ביאור 24 לדוחות הכספיים לפירוט בדבר שיעורי הריבית הממוצעים על הלוואות בחלוקה לפי תקופות ההלוואות ומקורות המימון ראו ביאור 14 לדוחות הכספיים מסגרות האשראי וניצולן לפרטים בדבר מסגרות אשראי בנקאי במט"ח סעיף ראו ובש"ח, לפרק ב' לדוח תקופתי זה. תנאי הריבית בגין ניצול המסגרות נקבעים בנפרד לכל מסגרת ו/או לכל הלוואה. נכון ליום 31 בדצמבר 2112 מחזיקה החברה יתרות מזומנים בבנקים בהיקף של כ 25.6 מליון דולר. באותו תאריך אשתקד יתרות המזומנים בבנקים הסתכמו בסך של כ 21.7 מליון דולר. חלק מיתרות אלו כלולות במסגרת האשראי הלא מנוצלת כלעיל. כתוצאה מכך שהרכב המטבעות בהן עומדות לחברה מסגרות האשראי בבנקים השונים אינו תואם את הרכב המטבעות לפיהם נוטלת החברה הלוואות מהבנקים לצורך מימון פעילותה השוטפת, נוצרו מדי פעם חריגות נקודתיות ולא מהותיות ממסגרות האשראי המאושרות של החברה. יתרות המזומנים שהחברה מחזיקה בבנקים ואשר נועדו לפעילותה השוטפת, מהוות בין השאר גיבוי לחריגות אלה. בנוסף, לחברה הלוואות לזמן קצר, המתחדשות באופן אוטומטי, והלוואות,ONCALL בגין הלוואות אלו יש לחברה מסגרות אשראי אשר תוקפן הוארך עד לסוף שנת

41 א) מקורות המימון ושעורי הריבית אשראי ממקורות בנקאיים אשראי בריבית משתנה להלן פירוט אודות האשראי בריבית משתנה שקיבלה החברה בתקופות המנויות להלן: ) מנגנון השינוי לייבור דולר ריבית משוקללת ליום % סכום האשראי דולר במיליוני דולר ליום מרווחי הרבית 2.5%4.5% 3.7%3.9% 7.7 לייבור אירו 3.72% החברה מעריכה כי מסגרות האשראי העומדות לרשותה כיום תספקנה לפעילות השוטפת לפירעון הצפוי של איגרות החוב, לחלוקת דיבידנד לבעלי המניות ולהשקעות הצפויות בשנת אגרות חוב לפרטים בדבר אגרות החוב של החברה, ראו סעיף 6 לפרק ב' לדוח תקופתי זה מטבע סכום האשראי במיליוני דולר ליום שיעור הריבית המשתנה שיעור הריבית האפקטיבית שיעור הריבית הממוצעת ש "ח 6.55% 7.1% 6.55% 35.9 לפרטים בדבר אשראי בר דיווח, ראו סעיף לדוח הדירקטוריון של הקבוצה 29. מיסוי לפרטים בדבר מיסים ושומות מס סופיות ראו ביאור 13 לדוחות הכספיים. 31. איכות הסביבה 1..1 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם פעילותה היצרנית של החברה, טומנת בחובה פוטנציאל לפגיעה בסביבה כהגדרתה בתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף מבנה וצורה()תיקון(, התש"ע 2111, הנובעת בעיקר משימוש בחומרי גלם ומתהליכי הייצור.

42 חומרים מסוכנים ופסולת חומרים מסוכנים במסגרת פעילות החברה במפעל בחדרה, נעשה שימוש בחומרים המוגדרים כחומרים מסוכנים על פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993 ונוצרת פסולת חומרים מסוכנים. לעיסוק בחומרים מסוכנים ולפסולת חומרים מסוכנים אשר אינם מטופלים כראוי, פוטנציאל לפגיעה בסביבה, כגון: השפעה על הקרקע, על מיהתהום ועל איכות האוויר. העיסוק בחומרים המסוכנים נעשה בהתאם לתנאי היתר רעלים שניתן לחברה מאת המשרד להגנת הסביבה ובהתאם לכללי הבטיחות המחויבים. בשנים האחרונות נקטה החברה בפעולות לצורך מניעת הסיכונים הסביבתיים הכרוכים בשימוש בחומרים מסוכנים, כגון: אחסון כל החומרים המסוכנים שבמפעל על גבי מאצרות, הפרדה באחסון בין חומרים העלולים להגיב ביניהם באופן שעלול להוות סיכון לאדם ולסביבה, שילוט כדין של כל מיכל ו/או אזור אחסון של מכלי חומרים מסוכנים, עדכון תיק מפעל ותרגול התרחישים הנמצאים בו )תרגיל בוצע בדצמבר 2102(, איסוף ואחסון פסולת רעילה בהתאם לדרישות הדין ומשלוח הפסולת הרעילה לאתר לסילוק פסולת רעילה ברמת חובב, אחת לשישה חודשים לכל הפחות. המפעל בצע מבדק אכיפה ייעודי לקיום תנאי היתר הרעלים ותנאי רישיון העסק הנוגעים לחומרים מסוכנים. כמו כן נמצא המפעל לקראת השלמת יישום כל הערות ודרישות המשרד להגנת הסביבה מביקורו האחרון במפעל אשר עיקרן שדרוג מערך הפילטרים לסינון פיח. בשנת 2102 המפעל צרך כ 091 טון סולבנטים, חוק אוויר נקי קובע ששימוש בפחות מ 211 טון מאפשר סיווג החברה כחברה שאינה בעלת השפעה סביבתית ניכרת. המפעל עושה מאמץ גדול לצימצום את היקף בעבודה עם חומרים פולטי VOC כגון בנזין וטולואן שפכים ותשטיפים כחלק מפעילותו היצרנית של המפעל נוצרים שפכים ותשטיפים אשר עלולים לגרום לזיהום קרקע ומקורות מים )נחלים ומערכת הביוב והטיפול בשפכים(, אם יגיעו למקורות אלה בלא שטופלו כנדרש. החברה פועלת לכך שחלק מהזרמים עוברים קדם טיפול יעודי אשר אושר על ידי המשרד להגנת הסביבה, לפני הזרמה לביוב, וחלקם האחר מוזרמים לבורות או מיכלי אחסון אטומים ומפונים למפעלי מחזור או לאתרי פינוי פסולת רעילה מורשים. החברה עורכת מעקב וביקורת בנושא זה, על ידי דיגום השפכים באופן ובמועדים הקבועים בהוראות תנאי המשרד להגנת הסביבה ע"י מערך הדיגום של איגוד ערים לאיכות הסביבה חדרה.

43 דבקים ודלקים כחלק מפעילותו היצרנית של המפעל נעשה שימוש בדבקים ודלקים, פוטנציאל לזיהום קרקע, מים ואוויר. אשר הינם בעלי לצורך מניעת זיהום כאמור, פועלת החברה בכל הנוגע לשימוש, אחסון וסילוק הדבקים והדלקים בהתאם לתנאי המשרד להגנת הסביבה, אשר בין היתר, מחילים על החברה בהקשר זה את תקנות המים )מניעת זיהום מים( )תחנות דלק(, התשנ"ז 1997 ואת כל החוקים והתקנות הרלוונטיים לתחנות תדלוק. בנוסף מבצע המפעל בימים אלה סקר פליטות לאוויר. בעיקבות הגשת התוכנית למניעת פליטות החליט המשרד להגנת הסביבה לכלול את המפעל במסגרת ההסדרה הסביבתית המלאה בכל התחומים הסביבתיים בשנת המפעל סיפק תוכנית לטיפול בפליטות מוקדיות של VOC המהווה כ 51% מהפליטות )התוכנית בוצעה לשביעות רצון המשרד להגנת הסביבה(. כאמור, לעיל המפעל ביצע עבודה יסודית להורדת השימוש בחומרים פולטי VOC ולראיה בשנת 2102 השימוש היה כ 091 טון,, דבר שהבטיח אי תחולת הוראות חוק אוויר נקי על מפעל החברה זיהום קרקע בשנת 2111 עבר המפעל תהליך ארוך ומוצלח של בדיקת השטחים החשודים כנגועים וביצע פינוי קרקע בפיקוח מלא של המשרד. בזה למעשה תמו דרישות המשרד להגנת הסביבה בנושא זיהום הקרקע שהיה בשטחי המפעל איכות אוויר תהליכי הייצור כורכים עימם פוטנציאל לפליטות חומרים שונים לאוויר. פליטה בלתי מבוקרת של חומרים אלה לאורך זמן לאוויר, עלולה לגרום לנזקים לאדם ולסביבה. החברה פועלת מזה מספר שנים להפחתת הפליטות לאוויר, בין היתר באמצעות פעולות אלה: בחינת מעבר להפעלת מרכז האנרגיה באמצעות גז חלף השימוש במזוט, מה שיבטל כמעט לחלוטין את בעיית הזיהום )הקטנה מאד כיום( מארובות מרכז האנרגיה ויוזיל משמעותית את עלויות האנרגיה. הדוודים בהם משתמשת החברה מצוידים במערכת לשימוש בגז ויאפשרו לחברה להסב בעתיד את צריכת האנרגיה שלה מדלק לגז, תוך כדי חסכון כספי ניכר והפחתה משמעותית של הסיכון הסביבתי. על מנת לאפשר מעקב בזמן אמת אחר הרכב הגזים הנפלטים מהארובות במפעל, מופעלת מערכת ניטור גודל חלקיקים הנפלטים לאוויר

44 פסולת תוצר לוואי של פעילות הייצור הינו פסולות מסוגים שונים, אשר בהעדר טיפול נכון הן עלולות לגרום למפגעים סביבתיים כגון: התלקחות לכדי שריפה שעלולה לגרום זיהום אוויר, לכלוך וזיהום הקרקע וכן זיהום מקורות מים. פסולת חומרים מסוכנים מטופלת כמפורט בפרק 'חומרים מסוכנים' לעיל. פסולת צמיגים מועברת לקבלן מיחזור המאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. פינוי שמנים דלקים ואמולסיות נעשה בהתאם להוראות הדין החלות בעניינם, לרבות תנאים ברישיון העסק שנקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה. שמן משומש ומסננים משומשים נאספים ומפונים בהתאם להוראות תקנות מניעת מפגעים )שמן משומש(, התשנ"ג פינוי שמנים דלקים ואמולסיות )אמולסיות מקו העירבוב חוזרות בחזרה לתהליך בשיטה מיוחדת שפותחה במפעל( ותכולת בורות האיסוף נעשה אל אתר טיפול ומחזור או לאתר פסולת רעילה המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה. כל יתר הפסולות, מפונות לאתר סילוק או לאתר טיפול בפסולת מאושרים על פי דין מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים החברה מצויה בשלבים ראשונים של גיבוש מדיניותה בנוגע לניהול הסיכונים הסביבתיים. במהלך שנת 2111 שכרה החברה, כאמור לעיל, שירותי יועץ מומחה בתחום איכות הסביבה, אשר ערך סקר פערים ANALYSIS(.)GAP לאור ממצאי הסקר פועלת החברה לצמצום פערים עליהם הצביע הסקר. כשלב ראשון לצורך גיבוש וקידום מדיניות החברה בניהול סיכוניה הסביבתיים. כמוכן, ישמש סקר זה 1..1 עלויות סביבתיות החברה משקיעה משאבים רבים, עליה. אשר מטרתם להבטיח, כי היא מקיימת אחר כל הוראות החלות במהלך השנים האחרונות השקיעה החברה כספים במספר פעולות שתכליתן הבטחת עמידה בכל ההוראות החלות עליה בנושאי איכות הסביבה. בנוסף, השקיעה החברה סך של כ 551 אלפי דולר ארה"ב במהלך שנת 2112 בפעולות שונות הנוגעות לאיכות הסביבה, כגון פעולות מניעה ופינוי חומרים מסוכנים, מהם כ 185 אלפי דולר עבור סילוק צמיגים משומשים בהתאם לחוק לסילוק ולמחזור צמיגים משומשים, התשס"ז החברה צופה כי בשנת 2113 סך ההשקעות והעלויות הסביבתיות, הן השוטפות הצפויות במהלך העסקים הרגיל של החברה )כגון: פעולות מניעה, פינוי חומרים מסוכנים וסילוק צמיגים משומשים( והן הנוגעות לתיקון נזקים יהיה כ 1.5 מיליון דולר. המידע בדבר ההשקעות והעלויות הסביבתיות הצפויות הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה והמבוססות על הערכות החברה נכון למועד הדוח ועל אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד הדוח. התחזיות והערכות החברה

45 42 עלולות להיות שונות מההערכות והתחזיות הנוכחיות בשל גורמים שונים, ושינויים ברגולציה בתחום איכות הסביבה וצורך בהשקעות נוספות. כגון התפתחות 31. מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד להלן יפורטו מגבלות עלפי דין או הסדרים חוקיים הרלוונטיים לפעילות העסקית של החברה: רישיונות החברה מחזיקה ברישיונות הבאים הניתנים משרד עלידי התחבורה מצרכים על הפיקוח צו מכוח ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם(, תשמ"ג 1983 : רישיון לייצור מוצרי תעבורה, שתוקפו עד ליום 31 בדצמבר רישיון לסחר במוצרי תעבורה, שתוקפו עד ליום 31 בדצמבר היתרים מהמשרד לאיכות הסביבה החברה קיבלה מהמשרד לאיכות הסביבה את ההיתרים הבאים: "היתר רעלים" מכוח חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג 1993, המאפשר לחברה להחזיק ולעשות שימוש בחומרים מסוכנים. תוקף ההיתר עד ליום 3 ביוני היתר עיסוק במתקן ובמכשיר קרינת רנטגן )החברה משתמשת במכשירים אלה לבדיקת איכות הצמיגים המיוצרים עלידה(. תוקף ההיתר עד ליום 15 באוקטובר היתר לעיסוק בחומר רדיואקטיבי או במוצר המכיל חומר רדיואקטיבי. תוקף ההיתר עד 15 באוקטובר רישיון עסק לקבלת מידע הנוגע לאיכות הסביבה ראו סעיף 31 לדו"ח זה רישיון ביום פג החברה של הזמני העסק והחברה פועלת לקבלת רישיון עסק חדש. חידוש רישיון העסק של החברה מותנה, בין היתר, בהשלמת כל דרישות נציבות כבאות אש. לאחרונה הוצגו על ידי נציבות כבאות אש דרישות חדשות, בנוסף לדרישות ישנות אשר השלמתן הייתה מתוכננת במהלך שנת 2113, אשר דורשות השקעה נוספת במיגון אש בסך של כ 1 מיליון ש"ח. החברה פנתה לנציבות כבאות האש בניסיון להסדיר את הדרישות החדשות. בנוסף לכך, על החברה להשלים בנייתם של שני מקלטים בהתאם

46 43 להתחייבותה משנת 2117 וכן להגיש תכנית בטיחות באנרגיה, להיות מוגשת במהלך השבועות הקרובים לנציבות כבאות אש. האמורה מכשול נוסף בדרך להשגת רישיון עסק הינו הסדרת היתרי הבניה למבנים בשטח מפעל החברה. השטח הבנוי הכולל במפעל הינו 117,311 מ"ר. לחברה היתרי בניה לכ 97,111 מ"ר )בקירוב( וליתר 21,111 מ"ר )בקירוב( מהשטח הבנוי החברה לא יכולה להציג היתרי בניה. על מנת שהחברה תוכל לקבל היתר בניה, כל מבנה חייב להבנות בתוך גבולות החלקות ואינו יכול לחצות גבול של חלקה. בעבר, דרישה זו לא הייתה מהותית ולפני שנת 1965 כלל לא נדרשו היתרי בניה. החל משנת 2111 החלה עיריית חדרה לדרוש מהחברה להשיג היתרי בניה עבור כל המבנים במפעל, ללא קשר לשנת בנייתם. הפתרון שנמצא היה לאחד את חלקות המפעל כך שחלקה אחת תאגד את כל החלקות שהינן בבעלות מלאה של החברה וחלקה נוספת תאגד את כל החלקות החכורות ממנהל מקרקעי ישראל. בתהליך זה יובטח כי המבנים ימצאו בתוך החלקה הראשונה או בחלקה השנייה. החברה השלימה את התהליך הארוך מול מינהל מקרקעי ישראל להחלפת קרקעות וכעת היא פועלת לאשר את התהליך בוועדה המקומית לתכנון ובניה חדרה ובוועדה המחוזית לתכנון ובניה. תשריט גבולות החלקות החדשות הוגש לעיריית חדרה ולאחר אישורה נשלח התשריט למרכז למיפוי ישראל לרישום. בנוסף לכך, החברה נדרשה להגיש פעם נוספת מספר תכניות )מים וביוב, תנועה ובטיחות( אשר הוגשו בעבר לעירייה. לאחר שכל התכניות יוגשו עתידה העירייה להנפיק את היתרי הבניה המבוקשים. יצויין כי, כל עוד החברה אינה מחזיקה ברישיון עסק כדין, קיימת חשיפה להליכים משפטיים נגד החברה ונושאי המשרה בה בגין ניהול עסק ללא רישיון. לפרטים בדבר היעדר רישיון העסק כגורם סיכון, ראו סעיף להלן רישיונות ייצוא החברה מחזיקה ב"אישור יצואן מוסמך" מטעם לה ניתן אשר המדינה, ביחס וזאת להסכם הסחר ישראל הקהילה האירופאית...11 ספק מורשה למשרד הביטחון החברה מוכרת כספק מורשה של משרד הביטחון תקינה הצמיגים המיוצרים ומשווקים ע"י החברה נדרשים לעמוד בתקנים בינלאומיים, כמפורט להלן: תקן אמריקאי ) Transportation DOT (Department Of

47 44 צמיגי OFF THE ROAD תקן אירופאי ECE המיוצרים על ידי החברה מוטעמים לדרישת התקן האמריקאית. תקן זה מחייב במדינות השוק המשותף,את צמיגי החקלאות שהחברה מייצרת בהתאמה לתקן הנ"ל.התקנים מגדירים שיטות לבדיקת איכות הצמיג ויכולותיו וקובעים ערכים מינימאליים שהצמיג חייב לעמוד בהם. צמיגים מדגמים שונים המיוצרים ע"י החברה עברו בדיקות ע"י מעבדות מוכרות במדינות השוק המשותף, על מנת לוודא התאמתם לדרישות התקן האירופאי. החברה שולחת מפעם לפעם צמיגים למעבדות אלה במהלך פיתוח דגמים חדשים של צמיגים, לצורך אבחון ופתרון בעיות ופגמים המתגלים במהלך פיתוח הצמיג דרישות התקינה בישראל כל הצמיגים המיוצרים עלידי החברה נבדקים באופן שוטף במפעל החברה לאחר השלמת ייצורם, על מנת לוודא התאמתם לדרישות כל התקנים הבינלאומיים, כמפורט לעיל. כמו כן, החברה נעזרת, בהתאם לצורך, במעבדות חוץ )באירופה בעיקר( על מנת לבצע בדיקות איכות בצמיגים שלא ניתן לבצען במעבדות החברה בישראל בקרת איכות מערכות הניהול והייצור במפעל החברה מאושרות לפי התקן הבינלאומי ISO 9001:2008. אישור הסמכה מקורי בדבר עמידת מפעל החברה בתקן ניתן ביום ותוקפו הוארך ביום עד ליום מערכות הניהול והייצור במפעל נתונות למבדקי מכון התקנים הישראלי, המתבצעים פעמיים בשנה. בדיקת איכות המוצרים נעשית בכל שלבי הייצור, והפיתוח החל מרכש חומרי גלם ועד בדיקת המוצר המוגמר. בקרת האיכות של שלבי הייצור נעשית באופן מובנה כל הצמיגים המוגמרים נבדקים ע"י מבקרים באחריות עובדי הייצור. ומתועד, מוסמכים. מערכת ניהול האיכות בחברה, שוקדת כל העת, תוך שיתוף מערך התפעול וההנדסה על שיפור תהליכי היצור ליצירת איכות בתהליך, זאת כדי לסלק סיבות וגורמים לאי התאמות פוטנציאליות )כלומר, תהליך שיבטיח יצור איכותי פעולה מונעת(. בנוסף, מתבצעת עבודה יומיומית לסילוק אי התאמות ומניעת הישנותן )פעולה מתקנת(. )1 )1 32. הסכמים מהותיים להלן תיאור תמציתי של ההסכמים המהותיים, שלא במהלך העסקים הרגיל, שהחברה צד להם: שטר נאמנות עם כלל פיננסים נאמנויות 2117 בע"מ מיום , בקשר להנפקת אגרות חוב )סדרה ב'( של החברה. 11.1

48 45 הסכם למכירת חברת הבת אליאנס שיווק למפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ מיום לפרטים ראה סעיף לעיל. מערך הסכמים עם ATC הסכם ייעוץ ביום התקשרה החברה עם ATC בהסכם ייעוץ וניהול לפיו התחייבה ATC להעניק לחברה שירותי ייעוץ וניהול וכן להעמיד לרשות החברה ידע טכני ועסקי ביחס לייצור ופיתוח של צמיגים, ייעוץ בעניינים פיננסיים, פיתוח עסקי, לרבות ייעוץ אסטרטגי וכן סיוע בפרויקטים חדשים ובפיתוח מוצרים )להלן בס"ק זה: "השירותים"( וזאת לתקופה של 18 חודשים החל מיום נכון למועד הדוח הוארך ההסכם על ידי הצדדים עד ליום על פי ההסכם תספק ATC את השירותים לחברה מהודו. יחד עם זאת, השירותים או כל חלק מהם יסופקו בישראל, ככל שיהיה צורך בכך או על החברה. השירותים ינתנו לחברה על ידי עובדים ואנשים מטעמה של.ATC הוסכם כי פי דרישת בתמורה לשירותים אלה משלמת החברה ל ATC אחת לרבעון, דמי ייעוץ חודשיים בגובה עלויות ATC הישירות והעקיפות בביצוע השירותים בתוספת 35%. הצדדים העריכו כי העלויות הנ"ל לא יעלו על 73,511 דולר ארה"ב לחודש עם סטייה של עד 5% )בס"ק זה: "התשלום החודשי"(. ככל שהתשלום החודשי צפוי לחרוג מהסטייה הנ"ל, אזי התחייבה ATC להגיש תקציב רבעוני לאישורה של החברה ולספק את השירותים לחברה לאחר אישור התקציב כאמור על ידי החברה. באפשרות החברה לבטל את ההסכם מכל סיבה בהודעה מוקדמת של 14 יום. בנוסף, יכולה החברה לבטל את ההסכם לאלתר במקרים כגון מרמה, הפרה יסודית של ההסכם והפרת חובות אמון או נאמנות כלפי החברה על ידי ATC או מי מטעמה. בנוסף כולל ההסכם הוראות לעניין זכויות החברה בהמצאות שהומצאו במהלך ההסכם על ידי,ATC וכן שמירה על זכויות הקניין הרוחני של החברה הסכמי שיווק לתיאור הסכמי השיווק בין החברה לבין,ATC ראו סעיף עסקה למכירת חלק ממקרקעי החברה במפעלה בחדרה לפרטים, ראו ביאורים.1 ו.1 ב) ) לדוח הכספי.

49 הסכמים למתן שירותי לוגיסטיקה, רכש ושירותים נלווים הסכמי הלוגיסטיקה דלהלן תכליתם, בין היתר, היא, לרכז את השירותים הלוגיסטיים השונים במוקד אחד, ולצמצם את היקף המטה הלוגיסטי בכל אחת מחברות הקבוצה. הסכם בין ATA לבין חברת הבת של ATC בסין Co. Alliance tire (Qingdao) Ltd )להלן: )"QINGDAO" למתן שירותי רכש ולוגיסטיקה מיום לפי הוראות ההסכם, QINGDAO תעניק ל ATA שירותים שונים בתחומי הרכש והלוגיסטיקה, תמורת הסך השווה לכל העלויות שבהן תישא QINGDAO במסגרת הענקת השירותים הנ"ל בתוספת 5% )"התמורה"(. סיומו של ההסכם ייעשה בהודעה של מי מהצדדים למשנהו. להסכם זה מטרה נוספת ועיקרית, והיא לעבות את התמיכה הלוגיסטית מול יצרני וקבלני המשנה הסיניים המייצרים את צמיגי.GPX הגברת הקשר והתיאום בין גורמים שונים בקבוצה לגורמים הרלוונטיים בסין הינו צעד חיוני לפעילות החברה, הואיל ובסין מרוכזת פעילות ייצור משמעותית של הקבוצה כולה. ההסכם ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים, מכל סיבה, בהודעה מוקדמת של 91 יום מראש או 31 יום מראש במקרים כגון הפרה יסודית של ההסכם וחדלות פירעון של מי מהצדדים לפרטים נוספים מיידי דיווח ראו זו עסקה בדבר שפרסמה ביום החברה )אסמכתא מס' ( הסכמי הרשאת שימוש בזכויות קניין רוחני לחברה ולחברות הבנות שלה מערך הסכמי הרשאת השימוש בקניין רוחני שנערכו, בעיקר, בכדי לאפשר לחברות הקבוצה להגדיל את היקף המכירות וכן לטפח את מותגי הצמיגים השונים, ובייחוד את המותגים הנושאים את סימני המסחר שנרכשו מחברת GPX עלידי,ATA ברחבי העולם. ATA לבין בין הסכם ATC למתן הרשאת שימוש מיום רוחני קניין בזכויות הסכם למתן הרשאת שימוש בזכויות קניין רוחני, לפיו ATA מעניקה ל ATC זכות לעשיית שימוש בסימני המסחר שבבעלותה )להלן בס"ק זה: "סימני,)"ATA לצורך ייצור והפצה של מוצרים הנושאים את סימני,ATA ברחבי ארה"ב. לפי תנאי ההסכם, ATC משלמת ל ATA סך חודשי השווה ל 1.17% ממחזור המכירות הישירות לצדדים שלישיים, של מוצרים הנושאים את סימני,ATA אשר נמכרים עלידי ATC בארה"ב. ההסכם הינו לתקופה של חמש שנים, לאחריה יתחדש ההסכם אוטומטית מידי שנה.

50 47 ההסכם ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים, מכל סיבה, בהודעה מוקדמת של 91 יום מראש או 31 יום מראש במקרים כגון הפרה יסודית של ההסכם וחדלות פירעון של מי מהצדדים לפרטים נוספים מיידי דיווח ראו זו עסקה בדבר שפרסמה ביום החברה )אסמכתא מס' (. הסכם בין החברה לבין ATA למתן הרשאה לשימוש בזכויות קניין רוחני מיום הסכם למתן הרשאה לשימוש בזכויות קניין רוחני, לפיו ATA מעניקה לחברה זכות לעשות שימוש בסימני,ATA לצורך ייצור והפצה של מוצרים הנושאים את סימני ATA באירופה. לפי תנאי ההסכם, החברה משלמת ל ATA תשלום חודשי השווה ל 1.17% ממחזור המכירות הישירות לצדדים שלישיים, של המוצרים הנושאים את סימני,ATA אשר נמכרים עלידי החברה באירופה. ההסכם הינו לתקופה של חמש שנים, לאחריה יתחדש ההסכם אוטומטית מידי שנה. ההסכם ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים, מכל סיבה, בהודעה מוקדמת של 91 יום מראש או 31 יום מראש במקרים כגון הפרה יסודית של ההסכם וחדלות פירעון של מי מהצדדים לפרטים נוספים מיידי דיווח ראו זו עסקה בדבר שפרסמה ביום החברה )אסמכתא מס' (. הסכם בין החברה לבין ATC למתן הרשאה לשימוש בזכויות קניין רוחני מיום הסכם למתן הרשאה לשימוש בזכויות קניין רוחני, לפיו החברה מעניקה ל ATC רישיון, לא בלעדי ושאינו ניתן להעברה, לשימוש בסימני המסחר של החברה לצורך מכירת צמיגים המיוצרים על ידי ATC ברחבי העולם. לפי תנאי ההסכם, ATC משלמת לחברה תשלום חודשי השווה ל 1.17% מסך התקבולים שיתקבלו בידי ATC ממכירת צמיגים הנושאים את סימני המסחר של החברה. הסכם זה אינו תחום בזמן, והוא ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדם של 31 יום מראש במקרים כגון הפרה יסודית של ההסכם וחדלות פירעון של מי מהצדדים לפרטים נוספים מיידי דיווח ראו זו עסקה בדבר שפרסמה ביום החברה )אסמכתא מס' (.

51 הסכם מכירת אליאנס שיווק ביום 23 באפריל, 2112 התקשרה החברה במזכר הבנות מחייב אשר תוקפו הוארך לאחר מכן למכירת מלוא אחזקותיה בחברה הבת, אליאנס שיווק ישראל בע"מ )"אליאנס שיווק"(, כאשר כחלק ממזכר ההבנות ומכירת מניות "אליאנס שיווק" הסכימו הצדדים על התקשרות בהסכם הפצה למתן זכויות בלעדיות ל"אליאנס שיווק" להפצה ושיווק של צמיגי,Off Highway Tire וכן בהסכם שירותים בין החברה ל"אליאנס שיווק". ביום 28 ליוני, 2112 התקשרו הצדדים בהסכם מפורט ומחייב המעגן את ההסכמות שהושגו במסגרת מזכר ההבנות האמור ביום 25 ביולי 2112 התקבל אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, מתלה להשלמת העסקה. אשר היווה תנאי ביום 3 בספטמבר, 2112 הושלמה העסקה לאחר שהתקיימו כל התנאים המתלים וההחזקה במלוא המניות של אליאנס שיווק הועברה לידי כסלו תחבורה בע"מ, בהתאם להוראות ההסכם. התמורה הסתכמה לסך של כ 18,697 אלפי דולר לאחר ניכוי חובות פיננסיים )בהתאם להגדרתם בהסכם האמור(. )"מחיר הרכישה"(. כמו כן, בהתאם להסכם כאמור בוצעו התאמות במחיר הרכישה בכפוף לשינויים שחלו ב ("NAV"( Net Assets Value ובחובות הפיננסיים המעודכנים של חברת השיווק למועד השלמת עסקה לפרטים נוספים בקשר עם עסקת המכירה כאמור ראו דיווחים מיידיים של החברה מימים )מס' אסמכתא: (, )מס' אסמכתא: 2112,) )מס' אסמכתא:,) )מס' אסמכתא: (, )מס' אסמכתא: ( ו )מס' אסמכתאות: ו ( הסכמי שיווק הסכמי השיווק המפורטים להלן נערכו, בעיקר, בכדי לאפשר לחברות הקבוצה לעשות שימוש בזרועות השיווק המיומנות של חברות אחרות בקבוצה, ובכך לייצר הכנסות נוספות, תוך הוזלת עלויות הסכם שיווק בין ATA לבין ATC מיום הסכם שיווק, לפיו ATC מעניקה ל ATA שירותי שיווק ומכירה, לרבות קידום מכירות ויצירת זהות מותגית לדגמי החברה, המסייעים לשיווק מוצרי ATA באפריקה, אוסטרליה ואסיה )למעט ישראל( )להלן בס"ק זה: "האזור"(. הסכם זה אינו מוגבל בזמן. לפי תנאי ההסכם, ATA משלמת ל ATC תשלומים כדלקמן:

52 49 בגין עסקאות ש ATC שותפה ביצירתן, אך מוצרי ATA נשלחו עלידה ונמכרו במישרין ללקוחותיה משלמת ATA החברה ל ATC סך השווה ל 4% מסך אותן עסקאות הנערכות במוצרי ATA באזור. עסקאות ש ATC שותפה ביצירתן, ATA ביצעה את שילוח הסחורה, ו ATC היא שרכשה את המוצרים נשוא העסקה כדי למוכרם ללקוח קצה התמורה תגולם בהנחה בגובה 4% ממחיר המוצרים שתעניק ATA ל ATC בגין כל עסקה כאמור. ATA מפחיתה 4% מהסך הנקוב בחשבונית שמנפיקה ATCללקוח הקצה. עסקאות למכירת מוצרי ATA למלאי של,ATC אשר נמכרים ללקוחות קצה שונים באזור התמורה משולמת בהתאם לרשימת מחירים, עליה הסכימו הצדדים מבעוד מועד. )1 )1 )1 ההסכם ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים, מכל סיבה, בהודעה מוקדמת של 91 יום מראש או 31 יום מראש במקרים כגון הפרה יסודית של ההסכם וחדלות פירעון של מי מהצדדים לפרטים נוספים מיידי דיווח ראו זו עסקה בדבר שפרסמה ביום החברה )אסמכתא מס' (. הסכם שיווק בין ATC לבין Alliance Europe מיום ביום אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה התקשרות חדשה, לפיה Alliance Europe מעניקה ל ATC ולחברה שירותי שיווק ומכירה, המסייעים לשיווק מוצרי ATC ומוצרי החברה באירופה. הסכם זה אינו מוגבל בזמן. לפי תנאי ההסכם, ATC משלמת ל Europe Alliance תשלומים כדלקמן: בגין עסקאות ש Europe Alliance שותפה ביצירתן, אך מוצרי ATC או מוצרי החברה נשלחו על די ן ונמכרו במישרין ללקוחותיהן ATC משלמת ל Europe Alliance סך השווה להוצאות בפועל בהן נשאה Alliance Europe לשם מתן שירותי השיווק ל ATC ולחברה, בתוספת 5%. עסקאות למכירת מוצרי ATC למלאי של,Alliance Europe אשר נמכרים ללקוחות קצה שונים באזור התמורה תשולם בהתאם לרשימת מחירים, עליה הסכימו הצדדים מבעוד מועד. )1 )1 ההסכם ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים, מכל סיבה, בהודעה מוקדמת של 91 יום מראש או 31 יום מראש במקרים כגון הפרה יסודית של ההסכם וחדלות פירעון של מי מהצדדים לפרטים נוספים מיידי דיווח ראו זו עסקה בדבר שפרסמה ביום החברה )אסמכתא מס' (.

53 הסכם שיווק בין החברה לבין ATC מיום הסכם שיווק, לפיו ATC מעניקה לחברה שירותי שיווק ומכירה, קידום מכירות ויצירת זהות מותגית לדגמי החברה, המסייעים לשיווק מוצרי החברה באירופה. הסכם זה אינו מוגבל בזמן. לפי תנאי ההסכם, החברה משלמת ל ATC סך השווה ל 3% מסך אותן עסקאות שנערכו במוצרי החברה באירופה. ההסכם ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים, מכל סיבה, בהודעה מוקדמת של 91 יום מראש או 31 יום מראש במקרים כגון הפרה יסודית של ההסכם וחדלות פירעון של מי מהצדדים לפרטים נוספים מיידי דיווח ראו זו עסקה בדבר שפרסמה ביום החברה )אסמכתא מס ' ( הסכם שיווק בין החברה לבין אליאנס שיווק ישראל בע"מ במסגרת ההסכם למכירת אליאנס שיווק ישראל בע"מ, כמפורט בסעיף 33.4 לעיל, חתמה החברה על הסכם הפצה עם אליאנס שיווק, לפיו העניקה החברה לאליאנס שיווק זכויות בלעדיות להפצה, שיווק ומכירה בישראל ובשטחי יהודה ושומרון של צמיגי Off Highway המיוצרים, מופצים ו/או נמכרים על ידי קבוצת אליאנס בעולם למשך תקופה של חמש שנים ממועד השלמת העסקה למכירת אליאנס שיווק כאמור, עם ההארכה אוטומאטית לשלוש שנים נוספות, בכפוף לעמידה בתנאיו. הסכם ההפצה כולל התחייבות של חברת השיווק לרכישה של כמויות מינימאליות של צמיגים מקבוצת אליאנס מדי שנה. לפרטים נוספים בקשר עם הסכם ההפצה כאמור ראו דיווח מיידי של החברה מיום )מס' אסמכתא: (. 11. הליכים משפטיים להלן פירוט התביעות המהותיות בהן מעורבת החברה: 11.1 הליך כנגד Pneumaticos Altiplano SL Pneumaticos Altiplano SL )להלן: "פניאומטיקוס"(, הינה חברה ספרדית אשר לא עמדה בתשלומים בגין צמיגים אשר סופקו לה עלידי החברה בסך כולל של 292,282 אירו )להלן בסעיף קטן זה: "סך החוב"(. בחודש אוגוסט 2118, הצדדים הגיעו להסדר תשלומים )להלן: "ההסדר"( בו פניאומטיקוס הכירה במלוא סך החוב וכן בעל השליטה בה נתן ערבות אישית לקיום התחייבויותיה של פניאומטיקוס לפי ההסדר. על אף האמור, פניאומטיקוס לא עמדה בהתחייבויותיה לפי ההסדר. ביום 3 באפריל 2119 הגישה החברה תביעה אזרחית כנגד פניאומטיקוס ובעל השליטה בה בבית משפט בספרד. בעל השליטה לא הגיש כל תגובה לבקשת החברה. בית המשפט קבע כי התביעה האמורה תידון ביום 6 במאי 2111.

54 51 לקראת סוף חודש אפריל 2119, נפתחו כנגד פניאומטיקוס הליכי חדלות פירעון בספרד. לנושי פניאומטיקוס ניתנה תקופה של 31 ימים להמציא למפרק מידע בקשר עם חובה של פניאומטיקוס כלפיהם. לאור האמור, החברה תוכל להיפרע מפניאומטיקוס רק במסגרת הליכי חדלות הפירעון. לפיכך, וויתרה החברה על זכותה לפעול כלפי פניאומטיקוס וזאת על מנת שתוכל להמשיך את ההליכים כנגד בעל השליטה ומכוח ערבותו האישית לחיוביה כאמור. לאחר מאמצים מרובים נתפס בעל השליטה עלידי משטרת ספרד והתביעה האישית נגדו הומצאה כדין. ביום התקיים דיון בהעדרו של הנתבע, וביום ניתן כנגדו פסק דין. בית המשפט חייב את בעל השליטה לשלם לחברה את מלוא סכום התביעה, על סך של 361,216 אירו בתוספת ריבית והוצאות משפט. בכוונת החברה לפעול למימוש פסק הדין תביעה בגין הפרת הסכם מכירת מקרקעין בחדרה לפרטים, ראו ביאורים.1 ו.1 ב) ) לדוח הכספי של הקבוצה חקירת רשות המכס בארה"ב במהלך הרבעון השלישי של שנת 2112, החלה חקירה של רשות המכס בארה"ב אודות עמידתה של חברת הבת בארה"ב Inc( )Alliance Tire Americas, בכללי יבוא צמיגים מסין, קרי, האם החברה שלמה את המסים הנדרשים בגינם. החקירה בעניין זה רק בראשיתה ולפיכך לא ניתן בשלב זה, לדעת יועציה המשפטיים של החברההבת בארה"ב, לצפות את תוצאותיה...11 להלן פירוט ההליכים המוניציפאליים המתנהלים: רישיון עסק לפרטים, ראו סעיף 11.1 לעיל. היטלי פיתוח ביום החברה קיבלה דרישה מעיריית חדרה לפיה על החברה לשלם היטלי פיתוח אשר מוטלים על החברה מכיוון, שלטענת העירייה בוצעו עבודות פיתוח בקרבת מפעל החברה בחדרה. הסכום הכולל של היטלי הפיתוח שנדרשת החברה לשלם הינו. 21,154, דרישת תשלום היטלי הבניה מחולקת להיטלים שונים וביניהם: )1( היטל תיעול )עבור קרקע( בסכום של ; 1,147,343 )2( היטל תיעול )עבור מבנים( בסכום של 2,312,444 ; )3( היטל סלילת כביש )עבור קרקע( בסכום של ; 2,112,962 )4( היטל סלילת כביש )עבור מבנים( בסכום של ; 7,847,332 )5( היטל סלילת מדרכה )עבור מבנים( בסכום של ; 1,443,917 )6( היטל סלילת מדרכה )עבור קרקע( בסכום של 5,311,179 )להלן יחד: "היטלים"(.

55 52 החברה טוענת, בין היתר, את הטענות הבאות: )1( ההיטלים כוללים בחובם חיוב כפול; )2( דרישת התשלום אינה תקפה בחלקה בשל התיישנות )מתייחס לעבודות פיתוח שנעשו לפני למעלה משבע שנים(; )3( העירייה לא ביצעה את עבודות המצדיקות חיוב בהיטלים; )4( התעריפים בחלק מההיטלים אינם נכונים או אינם מדויקים; )5( החיוב בהיטלים אינו תואם הסכם פשרה שנחתם על ידי הצדדים בשנת 2115, במסגרתו לקחה על עצמה עיריית חדרה שלא לדרוש דרישות תשלום נוספות )בהקשר לחלק מההיטלים(. ביום הגישה החברה ערעור מנהלי לבית המשפט המנהלי בחיפה ובה פורטו כל טענותיה של החברה ובית המשפט התבקש לבטל את דרישת תשלום ההיטלים. ביום התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בחיפה ובה טענו הצדדים את טענותיהם. בתום שמיעת הטענות בית המשפט דחק בעירייה להגיע לפשרה. בימים אלו הצדדים נושאים ונותנים במטרה לגבש הסכם פשרה. להערכת עורכי הדין של החברה סיכויי הערעור המנהלי להתקבל בחלקו גבוהים מ 51%. חוב לרשות המים החברה לא שילמה את חובותיה לרשות המים בין השנים בעיקר בשל אי הסכמה בנוגע לדרישות התשלום ששלחה רשות המים לחברה במסגרת פגישה שנערכה עם נציגי רשות המים הוסכם כי סכום החוב הנומינלי הכולל של החברה עבור השנים יהא. 1,292,226 בנוסף, החברה נדרשה לשלם תשלומי ריבית עבור התקופה שבין השנים על סך. 342,814 החברה מתעתדת לשלם את סכום החוב הנומינלי אך מסרבת לשלם את תשלומי הריבית. להערכת החברה אם יפתחו הליכים כנגד החברה בגין אי תשלום החוב והריבית, סיכויי ההליכים להתקבל גבוהים מסיכוייהם להדחות. החברה מכסה את התחייבויותיה באמצעות הפרשות תואמות להלן פירוט הליכים אשר בבתי הדין לעבודה כנגד החברה הוגשה תביעה להכרה ביחסי עובד מעביד בין קבלן עצמאי אשר עבד עם חברה במשך כ 41 שנים לבין החברה על סך של 874,511 ש"ח בתוספת מרכיבי פנסיה. בהתאם לפסק דין מיום קיבל בית המשפט את התביעה במלואה וחייב את החברה לשלם לתובע סך של 1.1 מליון ש"ח. החברה הגישה ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה. להערכת עורך הדין המטפל בתיק סיכויי הערעור, ככל שהם נוגעים לקביעה בדבר של יחסי עובדמעביד, נמוכים מ 51% ואילו סיכויי הערעור בכל הנוגע לסכום בו החברה שקולים. קיומם חויבה החברה מכסה את התחייבויותיה באמצעות הפרשות תואמות.

56 יעדים ואסטרטגיה עסקית להלן תפורט האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים: 1..1 הגדלת היקף המכירות בראש ובראשונה, הקבוצה שואפת להגדיל את היקף מכירותיה בעולם. לשם כך, מבצעת הקבוצה, בין היתר, את הפעולות הבאות: חדירה לטריטוריות חדשות, כגון מזרח אירופה ודרום אמריקה באמצעות פעילויות שיווק, פיתוח שוק והתקשרות עם יצרני ציוד מקור הפועלים באזורים אלו. בנוסף, מתכננת הנהלת הקבוצה להמשיך להרחיב ולהעמיק את פעילות הקבוצה בשווקים שבהם היא פעילה, בעיקר באמצעות פיתוח מוצרים חדשים והתאמתם לצורכי הלקוחות ולתנאי השטח לו הם מיועדים. חלק רכישת את 2119 דצמבר בחודש הקבוצה השלימה לכך, בהקשר היתר, בין ובכך, לעיל, 33 בסעיף כמתואר,GPX חברת של מפעילותה הרחיבה את מאגר לקוחותיה בארה"ב, רכשה מותגים חדשים, החלה לפעול אמריקאים מותגים עם שלה המו"פ כישורי את לשלב והחלה בדרא"פ מובילים. הגדלת היקף מכירת הצמיגים ישירות ליצרני ציוד חקלאי. הקבוצה רואה חשיבות רבה במכירת צמיגים ישירות ליצרני הציוד החקלאי, שכן פעולה זו מביאה לגידול בעקיפין של מכירות הקבוצה עקב רכישה חוזרת של צמיגי החברה ע"י רוכשי הציוד החקלאי )לקוחות המחליפים צמיגים נוטים לרכוש צמיגים מתוצרת היצרן שייצר את הצמיגים המקוריים המורכבים על הציוד, תוך שמירה על אחידות יצרן לכל הצמיגים המורכבים על הציוד(. פיתוח ומכירה של דגמי צמיגים חדשים. פיתוח דגמים חדשים של צמיגים יאפשר לחברה להיכנס ו/או להגדיל חלקה בתחומים חדשים כגון: יערנות, צמיגי מיכרות, עבודות עפר, תעשיה ונישות נוספות ובכך להגדיל את מגוון הלקוחות מדפי על נוכחותה את ולהרחיב הקבוצה שמוכרת הצמיגים השונים מיקוד בפיתוח צמיגים של וייצור טכניים שלייצורם רמה נדרשת טכנולוגית גבוהה, ובהם הרווחיות גבוהה. ייצור צמיגים שבהם הרווחיות נמוכה במפעל של ATC בהודו תחת שמות המותגים שבבעלות הקבוצה, דבר אשר עשוי לחזק את מעמדה של הקבוצה בקרב לקוחותיה ויאפשר לה לייצר צמיגים טכניים רבים יותר

57 54 ביצוע הפעולות האמורות עשוי לאפשר לקבוצה להגדיל את היקף המכירות שלה, תוך כדי ניצול אפקטיבי יותר של משאבי הייצור של הקבוצה, שיפור הרווחיות והפחתת עלויות כמפורט להלן הפחתת עלויות על מנת לשפר את הרווחיות פועלת הקבוצה להקטנת הוצאותיה בתחומים שונים, כמפורט להלן: הקטנת עלויות חומרי גלם על ידי הגברת השימוש בגומי סינטטי חלף טבעי, היקר יותר, וזאת ללא פגיעה באיכות המוצר. גומי שיפור וייעול תהליכי הייצור. במסגרת זו מתכוונת החברה להטמיע מערכת דיווח ממוחשבת לתהליך הייצור על מנת לשלוט ולפקח טוב יותר על השלבים השונים בתהליך, שיפור ניהול רמות המלאי בתהליך, זיהוי וטיפול בצווארי בקבוק ואיתור תקלות מבעוד מועד הגברת ניצולת משאבי הייצור עלידי הקטנת מספרי המעברים מוצרים בין שונים לצורך אופטימיזציה של הייצור והקטנת הפחת בייצור. הקטנת פחת חומרים בתהליך הייצור עלידי הגברת הבקרה על התהליך. הקטנת מספר הצמיגים הפגומים בתהליך הייצור באמצעות שיפור בקרת האיכות השוטפת והקפדה על עבודה לפי נהלי עבודה מדויקים ומפורטים מעבר משימוש במזוט כבד לגז טבעי אשר צפוי להוזיל משמעותית עלויות החברה בגין הוצאות האנרגיה הנדרשת בהליך הייצור. את הקטנת שטחי הייצור במסגרת זו פינתה החברה במהלך שנת 2111 מחלקות ייצור של צמיגים דיאגונאליים שהתפנה ולכן פינתה שטחים כתוצאה מהפסקת ייצור צמיגי נוסעים ומשא ובכך חוסכת הוצאות קבועות כגון ארנונה, אנרגיה ועובדים עקיפים. החסכון השנתי כתוצאה ממהלך הסתכם בכ 1.8 מליון דולר בשנת ביצוע הפעולות האמורות יאפשר לחברה להגדיל את התפוקה תוך כדי חסכון משמעותי בתשומות, וזאת על בסיס אותם משאבי ייצור. בכך צפוי היחס של עלות לטון ייצור להשתפר, דבר אשר עשוי לתרום לרווחיותה של החברה. עם פינוי שטחי הייצור תוכל החברה למכור או להשכיר את השטחים המתפנים ולייצור הכנסה נוספת, בדומה לעסקאות למכירת המקרקעין כמפורט בסעיף 32.4 לעיל

58 שיפור תזרים המזומנים שיפור בתנאי הסחר עם הספקים באמצעות חיזוק אמונם באיתנותה הפיננסית של הקבוצה. להשגת מטרה זו מבצעת הקבוצה פעולות שמטרתן להבטיח התחייבויותיה כלפי הספקים במועד, ובמקרים מסוימים אף להקדים להם תשלומים. יעד הקבוצה הוא שיפור אמונם של ספקיה, על מנת לאפשר את הארכת ימי אשראי הספקים לקבוצה שיפור עקבי ברווחיות הקבוצה לצד תזרים המזומנים של הקבוצה לאורך המוסדות הבנקאיים. הגברת היקף המכירות ישפרו את זמן ויקטינו את התחייבויותיה כלפי החברה פועלת למיצובה כיצרן איכותי המפתח צמיגים באופן שוטף על מנת לענות לצורכי השוק בכלל ולקוחותיה בפרט. החברה פועלת באופן שמאפשר לה לספק ללקוחותיה סל מוצרים רחב ומגוון, תוך מתן שרות הדרכה ללקוחות הקצה. מיצובה של החברה כאמור נעשה, בין היתר, על ידי גמישות גבוהה במעבר ייצור בין דגמים שונים וייצור במנות קטנות, לפי צורכי הלקוח היעדים והכוונות הנזכרים בסעיף זה לעיל הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. יעדים וכוונות אלה מבוססים במידה מהותית על ציפיות והערכות לגבי התפתחויות כלכליות )ענפיות וכלליות(, טכנולוגיות, מדיניות ואחרות ועל השתלבותן אלה באלה. שינוי בגורמים המצוינים לעיל ו 2 או חלקם, כמו גם שינויים עולמיים בתחום פעילותה של החברה ושינויים הכרוכים במקומות פעילותה של החברה )לרבות ישראל( עלולים לגרום לאי התממשות או ביצוע היעדים והכוונות הנ"ל. כיוון שהתממשותם של התפתחויות אלו תלויה בגורמים רבים אשר מעצם טיבם אינם בשליטת החברה, אין לחברה כל וודאות לגבי יכולתה לממש ולהשיג את היעדים ו 2 או לבצע את הכוונות שהחברה הציבה לעצמה. 35. צפי להתפתחות בשנה הקרובה שמירה על נפח פעילות דומה תוך כדי המשך שיפור הדרגתי של תמהיל המוצרים והתאמתו לצרכי השוק. הערכות וכוונות החברה כמפורט בסעיף זה לעיל הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה והמבוססות על הערכות החברה של שוק הצמיגים העולמי והצריכה הצפויה בשוק זה נכון למועד הדוח ועל אינפורמציה הקיימת בחברה על בסיס היכרותה את השוק וניסיונה, כל זאת נכון למועד הדוח. התחזיות והערכות החברה עלולות להיות שונות מההערכות והתחזיות הנוכחיות בשל גורמים שונים אשר חלקם חיצוניים לחברה ואינם בשליטתה, ובכלל זה התפתחות שונה של ש קו הצמיגים, כניסת מתחרים לשוק עליה במחירי חומרים הגלם ותשומות הייצור וכן בשל התממשות איזה מבין גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 17 להלן.

59 א) מידע כספי לגבי אזורים גיאוגרפיים למידע כספי לגבי איזורים גאוגרפיים, ראו ביאור 28 לדוחות הכספיים דיון בגורמי סיכון להלן יפורטו גורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה העסקית של החברה: 37. גורמי סיכון מקרוכלכליים 12.1 חשיפה לשינויי שער חליפין ()1( לדוחות הכספיים. לפרטים ראה ביאור חוסר יציבות כלכלית בשווקים המתעוררים של דרום אמריקה ומזרח אירופה פעילות הקבוצה בדרום אמריקה )בעיקר בברזיל( ובמדינות מזרח אירופה חשופה לסיכונים הנובעים מאפשרות לחוסר יציבות כלכלית במדינות אלה, כגון: שינויי שער החליפין, שיעורי אינפלציה וריבית גבוהים, שינויי חקיקה כלכלית וכד'. שינויים אלה עשויים להשפיע על רמת הביקוש למוצרי הקבוצה ועל המחיר הריאלי של המוצרים הנקוב בדולר חשיפה לשינוי שערי ריבית לפרטים ראה סעיף בפרק ב' לדוח זה...12 עלות חומרי גלם המחירים של רוב חומרי הגלם הנרכשים עלידי החברה מושפעים מתנודות במחירי הנפט. עלייה במחיר הנפט מייקרת את חומרי הגלם ופוגעת ברווחיות החברה, במיוחד לאור העובדה שהקבוצה אינה יכולה לייקר בכל עת שתחפוץ את מחירי המוצרים הנמכרים עלידה. עלויות חומרי הגלם אשר ככלל חשופה החברה אליהן במסגרת פעילותה, כוללת את עלויות גומי טבעי, גומי סינטטי, פיח, בדים ומתכות. עלויות חומרי הגלם השנתיות הינן בשיעור של כ 52.1% מתוך סך הוצאות החברה השנתיות. כ 46.2% מתוך חומרי הגלם בהם עושה שימוש החברה במסגרת תהליכי הייצור הינם תוצרי נפט גולמי, אשר מושפעים במידה זו או אחרת ממחירי הנפט העולמיים מכסי מגן בחלק מהמדינות אליהן מכוונת הקבוצה את מאמצי החדירה נהוגים מכסי מגן בשיעור גבוה. העלאה אפשרית בשיעור המכסים תפגע בכושר התחרות של הקבוצה. 18. גורמי סיכון ענפיים 11.1 תחרות ושחיקת מחירים התחרות בשוק הצמיגים העולמי והמקומי עלולה להביא לשחיקת מחירים. לפרטים, ראו סעיף 16 לגבי תחרות הקבוצה בתחום הפעילות.

60 ירידה בביקוש לצמיגים המיועדים לחקלאות המיוצרים עלידי החברה חלק ניכר מהצמיגים הנמכרים עלידי החברה בחו"ל הם צמיגים המיועדים לשימוש בציוד המשמש בחקלאות. הביקוש לצמיגים מסוג זה תלוי במידה רבה במספר גורמים משתנים, כגון מחירי התוצרת החקלאות, כמות המשקעים שירדו בעונת החורף, תנאי מזג אוויר חריגים, מדיניות ממשלתית חקלאית וכד'. נתונים אלה עשויים להשפיע לרעה על היקף מכירות הקבוצה תקנות ותקנים כללי הטלת האחריות על יצרני ויבואני הצמיגים המשומשים מחייבת את החברה בעלויות לא מתאים פוגעת ברווחיות הקבוצה. לאיסוף הצמיגים, פינויים ומיחזורם של הצמיגים מבוטלות, אשר בהעדר פיצוי הולם או מקור מימון..11 תקנות ותקנים מחמירים בנושא איכות הסביבה פעילות הייצור של החברה עשויה לגרום למפגעים סביבתיים, הן בכל הנוגע לשימוש בחומרים מסוכנים הדרושים לתהליכי הייצור והן בכל הנוגע לזיהום אוויר, פינוי שפכים, אופן סילוק פסולת וכד'. מטבע הדברים, פעילותה של החברה כפופה לחוקים ותקנות מתחום דיני איכות הסביבה העוסקים בכל אחד מהנושאים שנזכרו לעיל. במהלך השנים האחרונות חלה החמרה בדרישות של רשויות איכות הסביבה ובאכיפת תקני איכות הסביבה ועלות העמידה בהם התייקרה. בנוסף לעלויות השוטפות הנובעות מקיום הדרישות הסביבתיות, נדרשת החברה לשאת בהוצאות חדפעמיות על מנת לעמוד בתקנים המשתנים ובדרישות הרשויות המוסמכות. אין באפשרות החברה להעריך מראש את העלויות הכרוכות בנושא זה, על כן סכומי כסף המוקצים עלידה או שיוקצו בעתיד לפרויקטים בתחום איכות הסביבה עשויים להתגלות כלא מספיקים. העלויות הקבועות והמתמשכות הנובעות מקיום הדרישות הסביבתיות, יחד עם ההוצאות החד פעמיות המוטלות על החברה מעת לעת, עלולות להשפיע לרעה על עסקיה, על מצבה הכספי ועל תוצאות פעילותה של הקבוצה. לפרטים בדבר בעיות איכות סביבה ראו סעיף 31 לעיל. גורמי סיכון ייחודיים 11.2 עמידה באמות מידה פיננסיות הקבוצה מחזיקה ביתרות נזילות בהיקף מהותי ואינה מנצלת חלק ממסגרות האשראי המאושרות. מסגרות האשראי האמורות משמשות את הקבוצה בעיקר למימון צרכי הון חוזר. מסגרות האשראי הבנקאיות של הקבוצה מתחדשות מעת לעת והינן בתוקף כל עוד עומדת הקבוצה באמות מידה פיננסיות כאמור בבאור 24 בדוחות המאוחדים. ככל שלא תעמוד הקבוצה באמות המידה הפיננסיות ולא תתקן זאת תוך מספר חודשים העומדים לרשותה לצורך כך, תעמוד לתאגידים הבנקאיים המעמידים אשראי כאמור זכות להעמדת חובות הקבוצה כלפם לפירעון מיידי.

61 שיבושים באספקת חומרי הגלם או בייצוא המוצרים ללקוחות החברה מייבאת חומרי גלם הדרושים להפעלתו של מפעל החברה בחדרה. מוצריה המוגמרים של החברה משווקים ללקוחותיה בחו"ל באמצעות נמלי הים של ישראל. שיבושים ממושכים בנמלים כתוצאה, למשל, משביתות עובדים, עשויים להעמיד את החברה בפני קשיים משמעותיים בהשגת חומרי הגלם הדרושים לה לייצור מוצריה או שהיא עשויה להתחייב בהוצאות גבוהות ולא כלכליות לשם השגת חומרי הגלם. בנוסף שיבוש במועדי האספקה שהחברה התחייבה בהם כלפי לקוחותיה, תוצאה שעלולה לגרום לחברה נזק בלתיהפיך. שיבושים ממושכים בנמלי הים )ו/או האוויר( של ישראל עשויים להשפיע לרעה על הקבוצה, על מצבה הכספי ועל תוצאות הפעילות שלה שיבושים בתהליך הייצור החברה מייצרת את כל מוצריה באתר ייצור אחד בעיר חדרה. שביתה ממושכת של עובדי המפעל לא תאפשר לחברה לייצר ותמנע ממנה את היכולת לעמוד במועדי האספקה להם התחייבה כלפי לקוחותיה. במצב דברים כזה יפגעו תוצאות פעולותיה של הקבוצה ריכוז הייצור באתר אחד החברה את חושף אחד באתר הייצור ריכוז לסיכונים מהותי נזק כל או טרור נזקי טבע, נזקי עקב אחר העלול לפגוע באופן מהותי בפעילות הסדירה של החברה לאורך זמן...11 הון חוזר במהלך העסקים הרגיל של הקבוצה קיים קושי רב ליצור הלימה בתנאי הסחר והאשראי של הקבוצה עם לקוחותיה מחד גיסא, וספקי חומרי הגלם מאידך גיסא. מצב דברים זה יוצר לחץ על תזרים המזומנים השוטף של הקבוצה ומחייב את הקבוצה, בטווח הקצר, להרחיב את מקורות המימון העומדים לרשותה בקרת איכות עיקר הייצור במפעל החברה בחדרה מתמקד כיום בצמיגים מתוחכמים יותר המוגדרים "צמיגים טכניים". ייצור צמיגים כאלה דורש מהחברה להפעיל שיטות ייצור מתקדמות ולקיים בקרת איכות קפדנית. מעת לעת עלולה החברה להתקל בבעיות איכות בקו הייצור ולשם כך היא מפעילה צוות עובדים מיומן אשר מטרתו לאתר פגמים בייצור ולהתמודד עם תקלות כאלה במטרה למנוע את הישנותן. תקלות איכות, ככל שיהיו, עשויות לגרום נזק למוניטין החברה, בנוסף לנזק הישיר היעדר רשיון עסק לקבלת מידע הנוגע לאיכות הסביבה ר' סעיף 31 לדו"ח זה רישיון ביום פג החברה של הזמני העסק והחברה פועלת לקבלת רישיון עסק חדש.. לפרטים נוספים, ראו סעיף 31.2 לעיל

62 59 בטבלה שלהלן תוצג הערכת הקבוצה לגבי מידת ההשפעה של גורמי הסיכון המפורטים לעיל על הקבוצה, במידה ויתממשו. יצוין כי הערכה זו להלן משקפת את מידת ההשפעה של גורם הסיכון על הקבוצה בהנחת התממשות גורם הסיכון, ותוך מתן משקל לסיכויי התממשות גורם הסיכון. כמו כן, אין בסדר הופעת גורמי הסיכון כדי להעיד על מידת הסיכון הגלום בכל גורם סיכון או הסתברות התרחשותו: גורם סיכון מידת ההשפעה של התממשות גורם הסיכון על פעילות החברה בכללותה גדולה בינונית קטנה גורמי סיכון מקרו כלכליים + חשיפה לשינויי שער חליפין + + חוסר יציבות כלכלית בשווקים המתעוררים חשיפה לשינויי שערי ריבית + עלות חומרי הגלם + מכסי מגן גורמי סיכון ענפיים + + תחרות ושחיקת מחירים ירידה בביקוש לצמיגי חקלאות + תקנות ותקנים + תקנות ותקנים מחמירים בנושא איכות הסביבה גורמי סיכון ייחודיים + עמידה באמות מידה פיננסיות + + שיבושים באספקת חומרי גלם ובייצוא מוצרים שיבושים בתהליך הייצור ריכוז הייצור באתר אחד הון חוזר היעדר רשיון עסק

63 61 + בקרת איכות תאריך: 13 במרס, 2113 שמות החותמים ותפקידם: איזיה צ'צ' קי יו"ר הדירקטוריון אוזקן דמירבס מנכ"ל.

64 1 Uאליאנס חברה לצמיגים בע"מ Uדין וחשבון הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד Uלשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2012 להלן דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד המצורף לדוחות הכספיים המאוחדים של אליאנס חברה לצמיגים בע"מ (להלן "החברה" ( וחברות הבנות שלה (להלן "הקבוצה") לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל 1970 (להלן "תקנות הדיווח"). הנתונים להלן מוצגים בדולרים של ארה"ב (להלן "דולר") ומתייחסים לדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה (להלן "הדוחות הכספיים"). 1. 0BUהסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו 4BUתיאור 1.1 תמציתי של החברה וסביבתה העסקית לפרטים, ראו סעיף 2 לפרק א' לדוח תקופתי. 5BUעיקרי 1.2 התוצאות הכספיות בתקופת הדוח בשנת 2012 הסתכמו ההכנסות בכ מיליון דולר בהשוואה לכ מיליון דולר בשנת 2011, גידול של כ 4.8% % מהכנסות החברה היו מחוץ לישראל והסתכמו לסך של כ מיליון דולר, לעומת מיליון דולר אשתקד. בעיקר נבע הגידול מהעלאות המחיר ההדרגתיות שביצעה החברה אשר קיבלו ביטוי חלקי בתקופה הקודמת וביטוי מלא בתקופה הנוכחית, משינוי תמהיל המוצרים הנמכרים בקיזוז היחלשות שער החליפין של האירו אל מול הדולר. בישראל הסתכמו ההכנסות בכ 23.3 דולר לעומת מיליון כ 35.7 מיליון דולר אשתקד. הירידה בהיקף ההכנסות בישראל נבעה בעיקר כתוצאה ממכירת חברת הבת אליאנס שיווק ישראל בע"מ בסוף חודש אוגוסט 2012 ומהפסקת ייבוא צמיגי נוסעים/משא לצורך מכירתם בשוק המקומי. ביום 31 בדצמבר 2012 עמד צבר ההזמנות לייצור במפעל בחדרה על סך של כ 30 מיליון דולר, לעומת כ 56.0 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר הקיטון בצבר ההזמנות נבע בחלקו מהתייעלות בייצור שהביא לשיפור במועדי האספקה ובחלקו מירידה זמנית בביקושים אצל המפיצים, אשר הקטינו את רמות המלאים בתגובה לעלייה באי הוודאות בסביבה הכלכלית. החברה ממשיכה לעקוב מקרוב אחר המצב בשווקים על מנת לוודא כי התפוקה והמבנה הארגוני, עולים בקנה אחד עם היקף הביקושים. הרווח התפעולי בשנת 2012 בסך של כ 32.9 מיליון דולר, המהווה שיעור של כ 7.8% מהמכירות, לעומת הרווח תפעולי של החברה בסך של כ 36.1 מליון דולר, מהמכירות בתקופה המקבילה אשתקד. לפרטים נוספים ראה סעיף להלן. המהווה שיעור של כ 9.0%

65 ב( 2 התפוקה במפעל בחדרה בשנת 2012 הסתכמה לסך 29,910 טון לעומת 28,354 טון בשנת 2011, דהיינו, גידול בשיעור של 5.4%. התפוקה ברבעון הרביעי של שנת 2012 הסתכמה לסך 6,540 טון לעומת 5,389 טון ברבעון המקביל אשתקד, דהיינו, גידול בשיעור של. 21.3% הנהלת החברה דואגת לשמור באופן תמידי על היקף התפוקה כך שייתן מענה להיקפי הביקושים. 6BUאירועים 1.3 מהותיים במהלך תקופת הדוח ולאחריו ממועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2011 ועד למועד פרסום דוח זה לא מהותיים בתחום פעילות התאגיד וסביבתו הכלכלית למעט האמור להלן: חלו שינויים Uמכירת חברת הבת אליאנס שיווק ישראל בע"מ B28 ביום הושלמה עסקת התקשרות של החברה מיום עם מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ (להלן: "שנפ"), לפיה נמכר מלוא הון מניותיה של החברה הבת של החברה, אליאנס שיווק ישראל בע"מ לשנפ. לפרטים ראו ביאור 5 לדוחות הכספיים. U ביטול עסקה למכירת מקרקעין במפעל החברה בחדרה לפרטים נוספים בקשר עם ביטול העסקה למכירת חלק מהמקרקעין של מפעלי החברה באזור התעשייה בחדרה ועל חידושה לאחר תאריך הדוח ראו ביאורים 10 ו ( לדוחות הכספיים. Uחלוקת דיבידנד ביום 8 באוגוסט 2012, חילקה החברה לבעלי מניותיה דיבידנד בסך כולל של כ 5.1 מיליון דולר. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום (מס' אסמכתא: ), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. Uאשראי בנקאי במהלך הרבעון השלישי לשנת 2012 פרעה החברה את יתרת התחייבויותיה לזמן ארוך כלפי תאגידים בנקאיים. לפרטים נוספים ראה סעיף להלן. U פירעון אגרות החוב (סדרה א') ביום פרעה החברה את יתרת אגרות החוב באותו מועד (23,356,660 ש"ח ע.נ.). (סדרה א') שנותרו במחזור

66 3 U תוכנית אכיפה פנימית החברה מצויה בתהליך של אימוץ ויישום תכנית אכיפה פנימית בתחום דיני ניירות הערך, בהתאם לאמות המידה לתכנית אכיפה יעילה, אשר פורסמו על ידי רשות ניירות ערך ביום 15 באוגוסט Uחקירת רשות המכס בארה"ב במהלך הרבעון השלישי של שנת 2012, החלה חקירה של רשות המכס בארה"ב אודות עמידתה של חברת הבת בארה"ב המסים את שלמה Inc) (Alliance Tire Americas, בכללי יבוא צמיגים,קרי, האם החברה הנדרשים בגינם. החקירה רק בראשיתה החברה הבת, אין אפשרות לצפות, בשלב זה, את תוצאותיה. ולדעת יועציה המשפטיים של U דירוג איגרות חוב B29 ביום פרסמה מידרוג בע"מ דוח מעקב לשתי סדרות האג"ח במחזור של החברה (סדרה א' וסדרה ב') בו הודיעה מידרוג בע"מ על העלאת אופק התחזית של אג"ח מסדרה ב' מ A3 שלילי ל A3 יציב. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום (מס' אסמכתא ). U עיצום כספי מהרשות לניירות ערך B30 ביום קיבלה החברה מרשות ניירות ערך דרישה לעיצום כספי בהתאם להוראות סעיף 52 טו(א) וסעיף 52 יח(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1969 ("חוק ניירות ערך"). לאחר דיון הרשות בהשגות החברה על הדרישה הנ"ל, נקבע כי על החברה לשלם סך של 74,400 ש"ח, אותו היא שילמה במלואו ביום 12 בינואר לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום (מס' אסמכתא ).

67 33 הB 4 7BUמצב 1.4 כספי B31 להלן תמצית הדוח על המצב הכספי של החברה ליום בדצמבר וליום בדצמבר 2011: ליום 31 ליום 31 בדצמבר 2012 בדצמבר 2011 מיליוני דולר רכוש שוטף רכוש קבוע נכסים בלתי מוחשיים מיסים נדחים מכשירים פיננסיים נגזרים סה"כ נכסים התחייבויות שוטפות אגרות חוב, נטו הלוואות לזמן ארוך, נטו התחייבויות לזמן ארוך מיסים נדחים מכשירים פיננסים נגזרים סה"כ התחייבויות הון עצמי סה"כ התחייבויות והון עצמי הון חוזר (נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות) BUדוח 32 על המצב הכספי דוח על המצב הכספי ליום 31 בדצמבר 2012 הסתכם בכ מיליון דולר לעומת כ מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2011 ה. בדצמבר 2012 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נבע בעיקר ובהלוואות לזמן ארוך. קיטון בסך של כ 43.9 מיליון דולר ליום 31 מקיטון בהון החוזר BUרכוש 34 שוטף יתרת הרכוש השוטף ליום 31 בדצמבר 2012 הסתכמה בכ מיליון דולר לעומת כ מיליון דולר ביום 31 בדצמבר הקיטון בסך של כ 40.2 מיליון דולר ביתרת הרכוש השוטף ליום 31 בדצמבר 2012 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נבע בעיקר מקיטון ביתרות המלאי, קיטון במכשירים פיננסים נגזרים, קיטון בחייבים אחרים ומימוש הרכוש השוטף של חברת הבת "אליאנס שיווק" אשר העסקה למכירת אחזקות החברה בה הושלמה במהלך חודש ספטמבר 2012.

68 5 יתרת המלאי ליום 31 בדצמבר 2012 הסתכמה בכ 86.8 מיליון דולר לעומת כ מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2011 ה. קיטון ביתרת במלאי בסך של כ 22.9 מיליון ליום 31 בדצמבר 2012 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נבע בעיקר מהצטברות חומרי גלם אשתקד עקב פיצוץ שארע בדוד הקיטור שבמרכז האנרגיה במפעל החברה בחדרה אשר השבית את מערך הייצור עד ליום 25 בדצמבר BUרכוש 35 קבוע הרכוש הקבוע נטו של החברה ליום 31 בדצמבר 2012 הסתכם בכ 62.2 מיליון דולר לעומת כ 65.5 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר הקיטון בסך של כ 3.3 מיליון דולר ביתרת הרכוש הקבוע נטו לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בתקופת הדוח נבעו לחברה מפעילות השקעה סך של כ 13.7 מיליון דולר (תמורה ממימוש השקעה בחברה שאוחדה בעבר בסך של כ 18.7 מיליון דולר, בניכוי השקעה ברכוש קבוע בסך של כ 4.6 מיליון דולר יחד עם השקעה ברכוש בלתי מוחשי בסך של כ 1 מליון דולר), לעומת השקעה בסך של כ 3.2 מיליון דולר ברכוש קבוע (5.9 מיליון דולר השקעה ברכוש קבוע בניכוי 2.7 מיליון דולר תמורה ממכירת רכוש קבוע), בשנת מרבית ההשקעה הייתה בשדרוג ציוד קיים. ההשקעות נועדו להביא לשיפור בתמהיל המוצרים הנמכרים על ידי החברה ולשיפור באיכות והגדלת כושר הייצור של צמיגים טכניים, אשר תרומתם השולית גבוהה יחסית. BUמכשירים 36 פיננסיים נגזרים להלן פירוט המכשירים הפיננסיים הנגזרים נכון ליום וליום (במיליוני דולר): 31 בדצמבר בדצמבר בנכסים שוטפים בנכסים שאינם שוטפים סה"כ בהתחייבויות שוטפות בהתחייבויות שאינן שוטפות סה"כ נטו השינוי בסך המכשירים הפיננסיים (נטו) נבע, בעיקר משני גורמים: האחד, קיטון בשווי ההוגן של עסקאות מטבע שנבע מירידה בהיקף עסקאות המטבע שעשתה החברה וירידה בשער חליפין של האירו מול השער נקוב במכשיר הפיננסי, והשני, גידול בשווי הוגן של ה SWAP לאור השפעת התחזקות השקל מול הדולר ובקיזוז מימוש עסקאות SWAP כתוצאה מפירעון האג"ח.

69 6 BUהתחייבויות 37 שוטפות ההתחייבויות השוטפות ליום 31 בדצמבר 2012 הסתכמו בכ מיליון דולר לעומת כ מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2011 ה. קיטון נבע בעיקר עקב פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים. BUהתחייבויות 38 לזמן ארוך לתום שנת 2012 יתרת ההתחייבויות לזמן ארוך של הקבוצה שאינן נובעות מאגרות חוב ומסי הכנסה נדחים עמדה על כ 0.3 מיליון דולר לעומת כ 0.4 מיליון דולר בשנת BUהון 39 חוזר ההון החוזר המאוחד ליום 31 בדצמבר 2012 הסתכם בכ 47.8 מליון דולר לעומת הון חוזר של כ 59.1 מליון דולר ליום 31 בדצמבר הקיטון בהון החוזר ליום 31 בדצמבר 2012 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מקיטון ביתרות המלאי וחייבים אחרים יחד עם מימוש ההון החוזר של חברת הבת "אליאנס שיווק" אשר העסקה למכירת אחזקות החברה הושלמה במהלך חודש ספטמבר BUהון 40 עצמי סך ההון העצמי ליום 31 בדצמבר 2012 הסתכם בכ 97.7 מיליון דולר לעומת כ 85.0 מיליון דולר ב 31 בדצמבר הגידול ליום 31 בדצמבר 2012 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מהרווח הכולל לשנת 2012 בסך של כ 17.8 מיליוני דולר בניכוי דיבידנד שחולק בסך של כ 5.1 מיליוני דולר.

70 מ 7 8BUתוצאות 1.5 הפעילות העסקית B41 להלן נתוני רווח והפסד עיקריים לשנים ולתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2012 ו 2011 : U שינוי U% שינוי Q4 U 2011 Q4 U U שינוי %U שינוי U 2012U Uסעיף Uבמיליוני דולר (2.4)% (2.1) % הכנסות (9.7)% (7.2) % עלות המכר % % רווח גולמי % 6.4% 15.0% 21.4% 3.5% 0.7% 20.2% % רווח גולמי 20.9% (13.6)% (1.5) (3.7)% (1.7) הוצאות מכירה והנהלה (275.0)% 3.7 (4.0) (0.4) (140.2)% 11.9 (8.7) 3.1 הוצאות (הכנסות) אחרות 74.4% (9.1)% (3.3) 36.1 רווח תפעולי % 3.5% 4.5% 8.1% (13.3)% (1.2)% 9.0% %רווח תפעולי 7.8% (84.8)% (2.8) (43.5)% (4.7) הוצאות (הכנסות) מימון, נטו (207%) (2.7) 1.3 (1.4) (44.3)% (3.5) 7.9 מס חברות % 8.5 (0.7) % רווח לתקופה רווח כולל אחר (109.1)% (3.6) 3.3 (0.3) (218.4)% (8.3) 3.8 (4.5) הגנת תזרים מזומנים * * קרן מהפרשי תרגום 188.5% (16.0)% (3.4) רווח/(הפסד) לאחר מיסים (*) ייצג סכום הנמוך מ 1 מליוני דולר.

71 %U 8 להלן נתוני רווח והפסד עיקריים לשנים 2012 לעומת 2011 ולתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2012 ו 2011, בחלוקה לפעילות שנרכשה מ GPX והפעילות המסורתית של החברה: %U השינוי 2011U 2012U Uסעיף Uשינוי Uללא GPX Uללא GPX Uללא GPX GPX U Uללא GPX GPX U Uסה"כ מאוחד Uסה"כ מאוחד Uבמיליוני דולרים 0.8% הכנסות (1.6%) (3.1) עלות המכירות % רווח גולמי % 1.9% 21.6% 18.1% 20.2% 23.5% 17.2% % רווח גולמי 20.9% 1012/2011U 1012/2012U Uסעיף Uשינוי השינוי Uללא GPX Uללא GPX Uללא GPX GPX U Uללא GPX GPX U Uסה"כ מאוחד Uסה"כ מאוחד Uבמיליוני דולרים (9%) (4.1) הכנסות 85.2 (21%) (8.8) עלות המכירות % רווח גולמי % 11% 13.5% 17.0% 15.0% 24.7% 17.1% % רווח גולמי 21.4%

72 9 B42 נתוני רווח והפסד רבעוניים לשנת 2012: לפרטים, ראו תקנה 10 א לפרק ד' לדוח תקופתי זה. לפרטים בדבר נתוני מכירות עלפי חלוקה לאזורים גיאוגרפיים לשנים 2012 ו 2011 ראו ביאור 28 לדוחות הכספיים של הקבוצה. UBתוצאות 43 הפעילות לשנת B90 הכנסות הכנסות הסתכמו בכ מיליון דולר, בהשוואה לסך של מיליון בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 4.8%. כ הגידול בהכנסות נבע בעיקר מגידול במכירות מוצרי,GPX בקיזוז החלשות שער החליפין של האירו אל מול הדולר אשר גרמה לירידה במכירות במונחים דולריים. B91 רווח גולמי הרווח הגולמי הסתכם בסך של כ 88.1 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ 81.2 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 8.5%. חלק מהגידול ברווח הגולמי נבע מפעילות.GPX הרווח הגולמי שמיוחס לפעילות GPX הסתכם בשנת 2012 לסך של כ 30.4 מיליון דולר לעומת סך של כ 28.9 בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי, ללא,GPX בשנת 2012 הסתכם בסך של כ 57.7 מיליון דולר המהווים כ 23.5% מהמכירות, לעומת 52.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, אשר היוו כ 21.6% מהמכירות. הגידול בשיעור הרווח הגולמי ללא GPX נובע בעיקר ממאמצי החברה לייעל את פעילותה הייצורית ולשפר את תמהיל המוצרים הנמכרים על ידה. הגידול האמור ברווח הגולמי נבע מהגדלת הפעילות בארה"ב אל מול החלשות שער האירו אל מול הדולר. של חברת הבת B92 הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות והכנסות אחרות BUהוצאות 113 מכירה ושיווק הוצאות מכירה ושיווק הסתכמו בשנת 2012 בכ 35.0 מיליון דולר לעומת סך של כ 36.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נבע בעיקרו כתוצאה ממאמצי ההתייעלות בחברה.

73 ג( ב( 10 BUהוצאות 114 הנהלה וכלליות הוצאות ההנהלה הסתכמו בשנת 2012 בכ 17.0 מיליון דולר, לעומת כ 17.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. BUהוצאות 115 (הכנסות) אחרות בשנת 2012 רשמה החברה הוצאות אחרות בסך של כ 3.1 מיליון דולר אשר נבעו מביטול רווח הון בגין עסקת מכירת הקרקע אשתקד בחדרה בסך של כ 3.5 מליון דולר ומרווח הון בגין מכירת חברת הבת אליאנס שיווק ישראל בע"מ בסך של כ 0.3 מליון דולר. בשנת 2011 רשמה החברה הכנסות בסך של כ 8.7 מיליון דולר סך של כ 4.0 מיליוני דולר משיפוי הביטוח בעקבות אירוע פיצוץ דוד הקיטור במרכז האנרגיה במפעל החברה בחדרה, ביום 27 לנובמבר 2011, שהשבית את מערך הייצור עד ליום 25 לדצמבר בנוסף מכרה החברה קרקע שסווגה כמוחזקת למכירה ברווח הון שהסתכם בכ 4.7 מיליון דולר. B93 רווח תפעולי הרווח התפעולי הסתכם בשנת 2012 בכ 32.9 מיליון דולר המהווה שיעור של כ 7.8% מהמכירות לעומת רווח תפעולי בסך של כ 36.1 מיליון דולר המהווה שיעור של כ 9.0% מהמכירות בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי של החברה, בנטרול הוצאות אחרות בגין ביטול עסקת מכירת הקרקע בסך של כ 3.1 מיליוני דולר (לפרטים נוספים ראה ביאור 10 לדוחות המאוחדים) הסתכם בשנת 2012 לסך של כ 36.0 מיליון דולר המהווה שיעור של כ 8.5% מהמכירות. בשנת 2011 הסתכם הרווח התפעולי בנטרול הכנסות אחרות לסך של כ 27.4 מיליון דולר המהווה שיעור של כ 6.8% מהמכירות. הגידול ברווח התפעולי כאמור נבע ממספר גורמים כדלקמן: (א) מגידול במכירות מוצרי ;GPX בשיעורי הרווחיות הגולמית הייצורית; ( משיפור ( ירידה בשיעור הוצאות המכירה, ההנהלה והכלליות מסך המכירות כתוצאה ממאמצי התייעלות בחברה; בקיזוז היחלשות שער החליפין של האירו אל מול הדולר.

74 11 B94 הוצאות מימון הוצאות המימון נטו הסתכמו בשנת 2012 בכ 6.1 מיליון דולר לעומת הוצאות של כ 10.8 בהוצאות המימון נטו מיליון דולר נבע בעיקר בתקופה להגנה כלכלית ושינויים בשערי חליפין. מקיטון המקבילה אשתקד. בהפסדים הקיטון מעסקאות מטבע הוצאות מימון האשראי מבנקים ומאחרים הסתכמו בשנת 2012 בכ 6.7 מיליון דולר לעומת סך של אשתקד. כ 7.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה הוצאות מהפרשי שער הסתכמו בכ 1.3 מיליון דולר, לעומת הכנסות בסך של כ 1.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. רווחים מעסקאות מטבע,,Swap ומדד הסתכמו בסך של כ 1.9 מיליון דולר לעומת של הפסדים כ 4.6 של בסך מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר ההפסד בתקופה המקבילה אשתקד נבע מיישום לראשונה "חשבונאות גידור", אשר הביא לכך ש התנועה בקרנות הגידור נזקפה לרווח כולל אחר בסך 3.8 מיליון דולר ולא לרווח או הפסד, לפירוט ראו סעיף להלן ומהשפעות שערי חליפין. B95 הוצאות מיסים בשנת 2012 רשמה החברה בספריה הוצאות מס, בסך של כ 4.4 מליון דולר הנובעות מרווחים לפני מס בסך של כ 26.7 מיליון דולר, לעומת הוצאת מס בסך של כ 7.9 מליון דולר הנובעת מרווחים לפני מס בסך של כ 25.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. B96 תוצאות עסקיות B44 הרווח הכולל לשנת 2012, הסתכם בסך של כ 17.8 מיליון דולר לעומת 21.2 מיליון דולר בשנת הקיטון ברווח כאמור נבע בעיקר מקיטון ברווח הכולל האחר בסך של כ 8.2 מיליון דולר. הפעילות לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 31 בדצמבר U2012: UBתוצאות B97 הכנסות הכנסות ברבעון הרביעי של 2012 הסתכמו בכ 85.2 מיליון דולר, לעומת כ 87.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ 2.4%.

75 ב( ג( 12 B98 רווח גולמי הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2012 הסתכם בכ 18.2 מיליון דולר, לעומת סך של כ 13.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ.38.9% הרווח מיליון הגולמי, ללא דולר המהווים,GPX ברבעון כ 25.1% הרביעי של מהמכירות, 2012 לעומת הסתכם בכ בתקופה המקבילה אשתקד, אשר היוו כ 13.5% מהמכירות. הגידול האמור ברווח הגולמי נבע בעיקר מיליון דולר משינוי בתמהיל המוצרים הנמכרים אשר נשחקו עקב החלשות שער החליפין של האירו אל מול הדולר. B99 הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות BUהוצאות 116 מכירה ושיווק הוצאות מכירה ושיווק הסתכמו ברבעון הרביעי בכ 8.3 מליון דולר לעומת סך של כ 8.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע כתוצאה ממאמצי התייעלות בחברה. BUהוצאות 117 הנהלה וכלליות הוצאות ההנהלה הסתכמו ברבעון הרביעי בכ 3.4 מיליון דולר, לעומת כ 4.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע כתוצאה מקיטון בהוצאות חברה שונות. B100 רווח והפסד תפעולי הרווח התפעולי הסתכם ברבעון הרביעי של 2012 בכ 6.9 מיליון דולר (8.1%) לעומת רווח תפעולי של כ 3.9 מיליון דולר (4.5%) בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי של החברה בתקופה המקבילה אשתקד, בנטרול הכנסות אחרות בסך של כ 4.0 מיליון דולר משיפוי הביטוח בעקבות אירוע פיצוץ בדוד הקיטור במרכז האנרגיה במפעל החברה הסתכם להפסד תפעולי בסך של כ 0.1 מליון דולר המהווה שיעור של כ( 0.1% ). הגידול ברווח התפעולי כאמור נבע ממספר גורמים כדלקמן: (א) קיטון בעלות המכר כתוצאה מקיטון בהוצאות חרושת; )משיפור בשיעורי הרווחיות הגולמית הייצורית; ( ירידה בשיעור הוצאות המכירה, ההנהלה והכלליות מסך המכירות כתוצאה ממאמצי התייעלות בחברה; בקיזוז היחלשות שער החליפין של האירו אל מול הדולר.

76 13 B101 הוצאות מימון הוצאות המימון נטו הסתכמו ברבעון הרביעי בכ 0.4 מיליון דולר לעומת כ 3.3 של הוצאות מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהוצאות המימון נבע בעיקר מרווחים מעסקאות מטבע להגנה כלכלית ושינויים בשערי חליפין. של הוצאות מימון האשראי מבנקים ומאחרים ברבעון הרביעי הסתכמו בסך כ 1.3 המקבילה אשתקד. מיליון דולר לעומת סך של כ 1.4 מיליון דולר בתקופה החברה רשמה הפסדים מהפרשי שער בסך של כ 1.8 מיליון דולר, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. רווחים מעסקאות מטבע,,Swap ומדד הסתכמו בסך של כ 2.7 מיליון דולר לעומת הפסדים של כ 1.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר ברבעון נבע הגידול הרביעי של,2011 מיישום לראשונה של "חשבונאות גידור", כאשר התנועה בקרנות הגידור נזקפה לרווח כולל אחר בסך 3.8 מיליון דולר, ומהשפעות שערי חליפין. B102 הוצאות מסים ברבעון הרביעי של 2012 רשמה החברה בספריה הטבת מס, בסך של כ 1.4 מיליון דולר, הנובעות מרווחים לפני מס בסך של כ 6.4 מיליון דולר, לעומת הוצאת מס בסך של כ 1.3 מליון דולר הנובעת מרווחים לפני מס בסך של כ 0.6 מיליון דולר. B103 תוצאות עסקיות הרווח הכולל לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2012 הסתכם בכ 7.5 מליון דולר לעומת רווח כולל של כ 2.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

77 14 9BUנזילות 1.6 שנת 2012 שנת 2011 להלן המרכיבים העיקריים של תזרימי המזומנים ושימושם (במיליוני דולר): מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת (3.2) מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) להשקעה ברכוש קבוע, נטו (21.3) קבלת (פירעון) אשראי לזמן קצר מבנקים (7.7) (6.9) פירעון אגרות חוב (7.1) (26.6) פירעון אשראי לזמן ארוך מבנקים תקבולים מעסקת SWAP על אגרות חוב (5.1) חלוקת דיבידנד גידול (קיטון) במזומנים בתקופה בשנת 2012 תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם לסך של כ 50.7 מיליון דולר לעומת תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בסך של כ 1.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור בתזרים המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בשנת 2012 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מקיטון בהון החוזר, לפרטים ראה סעיף לעיל. לפרטים אודות השקעות החברה ברכוש קבוע ראה סעיף לעיל. בשנת 2012 תזרים המזומנים ששימש את פעילות מימון הסתכמו לסך של כ 59.2 מיליון דולר לעומת תזרים המזומנים שנבעו מפעילות מימון בסך של כ 9.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. במהלך 2012 פרעה החברה סך של כ 24 מליון דולר הלוואות לזמן ארוך וכן סך של כ 21.3 מליון דולר לזמן קצר. כמוכן במהלך 2012 פרעה החברה תשלום אחרון של אג"ח מסדרה א' בסך של כ 6.9 מליון דולר וכן חילקה דיבידנד בסך של כ 5.1 מיליון דולר. מנגד, בשנת 2011 חל גידול בתזרים המזומנים ששימשו לפעילות מימון, בעיקר לצורך מימון הגידול בהון החוזר, לפירוט ראו סעיף לעיל. עקב העלייה באשראי הבנקאי לזמן לפרטים נוספים ראה דוח מאוחד על תזרימי המזומנים, במסגרת הדוחות הכספיים לשנת קצר

78 ב( ג( א( ב( 15 BUסימני 10 אזהרה נכון למועד הדו"ח, לא מתקיים בחברה אף אחד מארבעת סימני האזהרה המפורטים בתקנה )14 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל BUמקורות 11 מימון 1.8 האשראי מתאגידים בנקאיים וממוסדות כספיים לזמן קצר (לא כולל חלויות שוטפות) ליום 31 בדצמבר 2012 עמד על סך של כ 45.3 מיליון דולר לעומת סך של כ 69.5 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר הקיטון ביתרת האשראי ליום 31 בדצמבר 2012 בהשוואה ליום 31 בדצמבר 2011 בסך של כ 24.2 מיליון דולר נבע מפירעון הלוואות, לפירוט ראו סעיף 1.6 לעיל. להלן פירוט מקורות המימון העומדים לחברה נכון למועד הדו"ח: BUמסגרות 46 האשראי וניצולן לחברה ולחברה הבת האמריקאית מסגרות אשראי בנקאי במט"ח ובש"ח, כדלקמן: נכון ליום 31 בדצמבר 2012 בסכום כולל של עד כ 96.9 מיליון דולר, מתוכן נוצלו סך של כ 38.7 מיליון דולר. נכון ליום 31 בדצמבר 2011 בסכום כולל של עד כ מיליון דולר, מתוכן נוצלו סך של כ 86.6 מיליון דולר. נכון למועד הסמוך למועד פרסום הדוח בסכום כולל של עד כ מיליון דולר, מתוכן נוצלו סך של כ 63.5 מיליון דולר. ( ( ( נכון ליום 31 בדצמבר 2012, יתרת מסגרות האשראי הבלתי מנוצלות הינה כ 51.7 מיליון דולר, כאשר סך של כ 38.5 מיליון דולר עומדים לטובת החברה בבנקים בישראל וסך של כ 6.5 מיליון דולר עומדים לטובת החברה הבת בבנק בארה"ב. נכון למועד הסמוך למועד פרסום הדוח, יתרת מסגרות האשראי הבלתי מנוצלות הינן כ 46.1 מיליון דולר, כאשר סך של כ 37.9 מיליון דולר עומדים לטובת החברה בבנקים בישראל וסך של כ 8.2 מיליון דולר עומדים לטובת החברה הבת בבנק בארה"ב.

79 16 BUאשראי 47 מתאגידים בנקאיים ומוסדות כספיים לזמן קצר (לא כולל חלויות שוטפות) /12/2011 מיליוני דולרים 31/12/2012 שיעורי ריבית (אחוזים) מיליוני דולרים 9.1 שיעורי ריבית (אחוזים) (0.4) (0.2) (2.1) 45.3 מטבע אירו דולר ארה"ב שקלים חדשים לא כספי סה"כ אשראי בנקאי BUאשראי 48 בנקאי לזמן ארוך (כולל חלויות שוטפות) /12/ /12/2012 מטבע דולר ארה"ב מיליוני דולרים שיעורי ריבית (אחוזים) מיליוני דולרים 26.4 שיעורי ריבית (אחוזים) שקלים חדשים BUאגרות 49 חוב אשראי ממקורות חוץ בנקאיים מטבע במיליוני דולר ליום 31/12/2012 במיליוני דולר ליום 31/12/2011 שיעור הריבית (קבועה) 6% 7.2 ש"ח צמוד חלות שוטפת(*) 6.55% 8.9 לא צמוד חלות שוטפת(**) 6.55% ש"ח לא צמוד לזמן ארוך(**) סה"כ נכון למועד הדוח ביצעה החברה עסקת SWAP להגנה על כ 75% מחשיפה זו. נכון למועד הדוח ביצעה החברה עסקת SWAP להגנה על מלוא החשיפה זו. BUאירוע 50 אשראי בר דיווח (*) (**) לפרטים בדבר עדכון אמות מידה פיננסיות בהן מחויבת החברה לעמוד מכוח הסכמים עם בנקים מלווים, ופירוט בדבר תוצאות חישוב עמידת החברה בהן בתאריכים הרלוונטיים ראו סעיף להלן.

80 17 BUאשראי 51 ספקים ימי האשראי ליום 31 בדצמבר 2012: ספקי חו"ל 26 ימי אשראי בממוצע, ספקים בארץ 72 ימי אשראי בממוצע וזאת בהשוואה ל 23 יום ו 83 יום, בהתאמה, ליום 31 בדצמבר BUאשראי 52 לקוחות ימי האשראי ליום ללקוחות בארץ בדצמבר 31 :2012 ללקוחות 43 בחו"ל דצמבר אשראי ימי בממוצע, 75 ימי אשראי וזאת בהשוואה ל 43 יום ו 131 יום, בהתאמה, ביום 31 הפער בין ימי האשראי שנותנת החברה ללקוחותיה וימי האשראי שמקבלת מהספקים השונים נובע מאופי השווקים העולמיים בהם מנהלת החברה את עסקיה. מרבית הוצאות החברה ברכישת חומרי גלם מתבצעות באשראי מינימאלי, כפי שנהוג בתחום זה. החברה פועלת להקטנת ימי האשראי הניתנים ללקוחותיה, אך, הנורמות הקיימות בשוק העולמי, בו החברה פועלת, אינן מאפשרות הקטנה משמעותית. BUנתונים 12 עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד 1.9 BUתחום 53 הפעילות לפרטים, ראו סעיף 2 לפרק א' לדוח תקופתי זה. BUמערך 54 השיווק לפרטים בדבר מערך השיווק של החברה בישראל ובחו"ל, ראו סעיף 14 לחלק א' לדוח תקופתי זה. החברות הבנות של החברה מוחזקות בשיעור של 100% ולפיכך מאוחדות בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. לפרטים אודות מכירת החברה הבת אליאנס שיווק ישראל בע"מ ראו ביאור 5 לדוחות הכספיים. BUסיווג 55 קרקע מוחזקת למכירה לחברה קרקע ומבנים בבעלותה אשר משמשים אותה בפעילותה ואשר ממוקמים בישראל. לפרטים אודות סיווג חלק מקרקעות החברה כמוחזקות למכירה ראו ביאור 10 לדוחות הכספים. BUהעברת 56 חלק מסמכויות המנכ"ל ליו"ר הדירקטוריון לפרטים בדבר החלטת דירקטוריון החברה מיום על העברת חלק מסמכויות המנכ"ל ליו"ר הדירקטוריון, ראו סעיף 3.7 להלן.

81 57 הBU ב( ב( ב( ב( ב( ג( ג( י( 18 תחייבויות מובטחות בשעבודים, מגבלות שהוטלו בקשר להתחייבויות ואמות מידה פיננסיות Uראו ביאור 24 לדוחות הכספיים B58 להלן פרטים בדבר עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות ליום 31 בדצמבר 2012 כפי שהן מופיעות בביאור 24 לדוחות הכספיים: 31 בדצמבר % מס' התניה פיננסית ביאור (7)( (3)( (2)( % (5)( % (1)( 24 נכון ליום 31 בדצמבר 2012 עמדה החברה באמות המידה הפיננסיות. להלן פרטים בדבר עמידת החברה הבת האמריקאית באמות המידה הפיננסיות כמפורט להלן: 31 בדצמבר מיליון דולר מס' התניה פיננסית בביאור (1)( (2)( נכון ליום 31 בדצמבר 2012 עמדה החברה הבת האמריקאית באמות המידה הפיננסיות. BUחשבונאות 59 גידור החל מחודש ספטמבר 2011, יישמה החברה לראשונה "חשבונאות גידור". לפירוט נוסף בדבר חשבונאות גידור ראו ביאור 2 ( לדוחות הכספיים. BUתביעות 60 משפטיות לפירוט ראה סעיף 33 בפרק א' לדוח זה. BUאימוץ 61 תוכנית אכיפה פנימית במהלך תקופת הדוח אימצה החברה תוכנית אכיפה פנימית בתחום דיני ניירות ערך ודיני תאגידים, הכוללת מתווה לפעולת מערך האכיפה הפנימית בחברה ונהלים

82 19 מרכזיים, לרבות בנושא דיווחים תקופתיים ומיידיים, ואיסור שימוש במידע פנים. עסקאות עם צדדים קשורים 2. 1BUחשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם BUהאחראי 13 על סיכוני השוק 2.1 האחראי על ניהול סיכוני שוק בתאגיד הנו סמנכ"ל הכספים והמשנה למנכ"ל של החברה, מר טיקו גדות. לפרטים נוספים בדבר השכלתו, כישוריו וניסיונו העסקי ראו תקנה 26 א' בחלק ד' לדוח תקופתי זה. BUתיאור 14 סיכוני שוק 2.2 להלן תיאור סיכוני השוק החלים על פעילות החברה: BUסיכוני 62 שערי החליפין כמפורט בביאור 28 לדוחות הכספיים לשנת 2012 משווקת החברה את תוצרתה ברחבי העולם (בשנת 2012 ל 66 מדינות). יחד עם זאת, המכירות מתבצעות בשלושה מטבעות אירו, בלבד דולר וש"ח. לפיכך, קיימת לחברה חשיפה בעיקר לשינויים בשערי החליפין של האירו והש"ח. לפרטים בדבר הסיכונים הכרוכים במצב דברים זה, ראו ביאור 4 א( )(1) לדוחות הכספיים. B104 להלן התפלגות הכנסות לפי סוגי מטבעות (באלפי דולרים): % % מטבע מיליוני דולרים מיליוני דולרים 38.4% % אירו 52.7% % דולר ארה"ב 8.9% % 23.3 שקל חדש 100.0% % סך הכול

83 א( 20 B105 להלן פרטים בדבר פוזיציות בנגזרים בשנים 2012 ו 2011 : הערך הגבוה של פוזיציות בנגזרים בשנים 2012 ו 2011 במיליוני דולרים: ( Short 2011 Long Short 2012 Long סוג העסקה מטבע פורוורדים למטרות הגנה אינם מוכרים כהגנה חשבונאית אירו/דולר 80 פורוורד למטרת הגנה מוכרים כהגנה חשבונאית אירו/דולר 13 5 פורוורד למטרת הגנה אינם מוכרים כהגנה חשבונאית דולר/שקל 12 פורוורד למטרת הגנה מוכרים כהגנה חשבונאית דולר/שקל אופציות מכר למטרות הגנה אינם מוכרים כהגנה חשבונאית דולר/שקל 19 אופציות מכר למטרות הגנה מוכרים כהגנה חשבונאית דולר/שקל 30 אופציות מכר למטרות הגנה אינם מוכרים כהגנה חשבונאית אירו/דולר אופציות רכש למטרות הגנה אינם מוכרים חשבונאית דולר/שקל 18 אופציות רכש למטרות הגנה מוכרים כהגנה חשבונאית 29 סוואפ עסקה מאזנית למטרות הגנה מוכר כהגנה חשבונאית דולר מדד (*) יתרות ב LONG וב SHORT מתייחסות למטבע נגדי לדולר.

84 21 B106 עסקאות להגנה על שינויים בשערי החליפין על תזרים המזומנים, מאזן במיליוני דולר נכון ליום סוג העסקה מטבע ערך נקוב ערך הוגן Short Long Short Long פורוורדים למטרות הגנה פורוורדים למטרות הגנה שמוכרים כהגנה חשבונאית דולר/שקל ( 0.96) ( 46.6) פורוורדים למטרות הגנה שמוכרים כהגנה חשבונאית אירו/דולר פורוורדים למטרות הגנה שאינם מוכרים כהגנה חשבונאית דולר/שקל ( 6.8) פורוורדים למטרות הגנה שאינם מוכרים כהגנה חשבונאית אירו/דולר אופציות למטרות הגנה ( 0.04) אופציות רכש למטרות הגנה שמוכרים כהגנה חשבונאית דולר/שקל אופציות מכר למטרות הגנה שמוכרים כהגנה חשבונאית דולר/שקל ( 0.02) אופציות רכש למטרות הגנה אינן מוכרות כהגנה חשבונאית דולר/שקל אופציות מכר למטרות הגנה אינן מוכרות כהגנה חשבונאית דולר/שקל למטרות הגנה לא מוכר כהגנה סוואפ עסקה מאזנית חשבונאית B107 עסקאות להגנה על שינויים בשערי החליפין על תזרים המזומנים, מאזן במיליוני דולר נכון ליום סוג העסקה מטבע ערך נקוב ערך הוגן Short Long Short Long פורוורדים למטרות הגנה ( 0.1) 8.35 פורוורדים למטרות הגנה שאינם מוכרים כהגנה חשבונאית דולר/שקל פורוורדים למטרות הגנה שאינם מוכרים כהגנה חשבונאית אירו/דולר

85 ב( 22 ( 0.13) 4.35 פורוורדים למטרות הגנה שאינם מוכרים כהגנה חשבונאית אירו/דולר 4.23 ( 2.43) פורוורדים למטרות הגנה שאינם מוכרים כהגנה חשבונאית אירו/דולר אופציות למטרות הגנה ( 0.37) אופציות רכש למטרות הגנה אינן מוכרות כהגנה חשבונאית דולר/שקל אופציות מכר למטרות הגנה אינן מוכרות כהגנה חשבונאית דולר/שקל ( 0.24) 9.68 אופציות רכש למטרות הגנה אינן מוכרות כהגנה חשבונאית אירו/דולר אופציות מכר למטרות הגנה אינן מוכרות כהגנה חשבונאית אירו/דולר למטרות הגנה לא מוכר כהגנה סוואפ עסקה מאזנית חשבונאית (*) יתרות ב LONG וב SHORT מתייחסות למטבע נגדי לדולר. BUסיכוני 63 אשראי לפרטים אודות סיכוני האשראי של החברה ראה ביאור 4 ( לדוחות הכספיים. BUסיכוני 64 מחירים מחירי מכירה של מוצרים ומחירי תשומות שונות החברה רוכשת את חומרי הגלם מספקים במגוון ארצות, במטבעות שונים, בהזמנות לתקופות בינוניות. היות וחלק מחומרי הגלם נסחרים בשוק ה Commodities (בעיקר גומי טבעי), קיימת חשיפה לשינויי מחירים בשוק וזאת בנוסף לתנודות בשערי החליפין של המטבעות בהן מבוצעות העסקאות, ראו גם ביאור 4 א( )(1) לדוחות הכספיים. להערכת החברה, ביכולתה להעלות את מחירי המכירה בגובה התייקרות חומרי הגלם, אולם לעיתים קיים הפרש עיתוי בין מועד התייקרות חומרי הגלם לביצוע העלאות מחירי המכירה. התשומות המקומיות כוללות בעיקר שכר עבודה ושירותים הנקובים בשקלים חדשים, ואף כאן חשופה החברה לשינויים בשער השקל לעומת הדולר. BUסיכוני 65 ריבית סיכון שיעור הריבית של הקבוצה נובע מאשראי מתאגידים בנקאיים ומוסדות כספיים. הלוואות הנושאות שיעורי ריבית משתנים חושפות את הקבוצה לסיכון תזרימי מזומנים ואילו הלוואות הנושאות שיעורי ריבית קבועים חושפות את הקבוצה לסיכון

86 ג( 23 שיעור ריבית בגין שווי הוגן. מדיניות הקבוצה היא ליטול התחייבויות לזמן ואשראי מתאגידים בנקאיים באמצעות מכשירים הנושאים ריבית משתנה. קצר אגרות החוב לזמן ארוך שהנפיקה החברה נושאות ריבית קבועה. BUסיכון 66 נזילות החברה שומרת על רמה מספקת של מזומנים וכן על זמינותם של קווי אשראי מיועדים, על מנת למזער את סיכון הנזילות אליו היא חשופה. לפרטים נוספים ראה ביאור ( 4 לדוחות הכספיים. BUמדיניות 15 התאגיד בניהול סיכוני שוק 2.3 הנהלת החברה בוחנת באופן שוטף את מידת החשיפה לסיכוני השוק ומחליטה בהתאם האם יש מקום לשינויים במדיניות ניהול הסיכונים ועל צעדי ההגנה הדרושים. דירקטוריון החברה מקבל דיווח שוטף על סיכוני השוק להם עתידה להיות החברה חשופה וכן קובע באופן פעיל את אופן ניהולם של סיכונים אלה עם ביצוע ההשקעות בפועל. באשר לסיכוני השוק הקיימים כיום, הנהלת החברה בוחנת באופן שוטף, באילו צעדים, אם בכלל, עליה לנקוט בשלב זה להקטנת הסיכונים, תוך בחינת העלויות הכרוכות בכך. דירקטוריון החברה לא קבע קריטריונים ומגבלות כמותיים להיקפי החשיפה השונים. BUהפיקוח 16 על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה 2.4 הפיקוח על מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק מבוצע הן ע"י הנהלת החברה באופן שוטף והן על ידי דירקטוריון החברה. נושאים הקשורים לתהליך זה מובאים לדיון בפני הנהלת החברה ומועברים לאישור דירקטוריון החברה.

87 24 BUדוח 17 בסיסי הצמדה 2.5 דוח בסיס הצמדה ליום 31 בדצמבר 2012 (באלפי דולר ארה"בU ): UBלהלן סעיפי המאזן יתרות לא כספיות מדד המחירים לצרכן (*) מטבע סה"כ ש"ח לש"ח לאירו לדולר נכסים 16,875 18,228 (1,366) 13 מזומנים ושווי מזומנים 49,424 29,523 18,454 1,447 לקוחות 1,917 1, מסי הכנסה לקבל 6,646 3, ,717 חייבים ויתרות חובה 1,153 1, ,114 מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן קצר 86,855 מלאי 86,855 2,886 קרקע מוחזקת למכירה 2,886 62,204 רכוש קבוע 62,204 15,079 נכסים בלתי מוחשיים 15,079 3,451 מיסים נדחים 3, מכשירים פיננסים נגזרים לזמן ארוך התחייבויות 45,236 39,862 7,684 (2,144) אשראי לזמן קצר (166) מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 22,358 8,378 8,371 5,609 ספקים ונותני שירותים 38,229 26,274 4,268 7,687 זכאים ויתרות זכות 2,080 1, הפרשות בגין התחייבויות אחרות 1,067 1, מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן קצר 3,933 מיסים נדחים 3, התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו 97,759 הון עצמי 97,759

88 ב( 25 UBלהלן 68 דוח בסיס הצמדה ליום 31 בדצמבר 2011 אלפי דולר ארה"בU ): סעיפי המאזן יתרות לא כספיות מדד המחירים לצרכן (*) מטבע סה"כ ש"ח לש"ח לאירו לדולר נכסים 11,610 10,084 1, מזומנים ושווי מזומנים 56,283 26,528 14,791 14,964 לקוחות 1, מסי הכנסה לקבל 15,036 2,972 1,362 8,858 חייבים ויתרות חובה 1,844 9,901 8, מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן קצר 109,726 מלאי 109,726 2,230 קרקע מוחזקת למכירה 2,230 65,480 רכוש קבוע 65,480 16,274 נכסים בלתי מוחשיים 16,274 2,365 מיסים נדחים 2, הוצאות מימון נדחות לקוחות לזמן ארוך התחייבויות 74,760 58,813 10,768 5,345 (166) אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 22,311 8,486 5,133 8,692 ספקים ונותני שירותים 37,472 28,562 2,367 5, זכאים ויתרות זכות 1,923 1, הפרשות בגין התחייבויות אחרות 3,268 2, מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן קצר 21,478 21, הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים (לאחר ניכוי חלויות שוטפות) 1,525 מיסים נדחים 1, מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן ארוך

89 ח'' התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו 85,039 הון עצמי 85,039 (*) החשיפה המאזנית בגין התחייבויות שקליות צמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות לאחר שהובאה בחשבון עסקת סוואפ להחלפת מדד דולר. BUניתוח 18 רגישות 2.6 BUרגישות 69 לשינויים בשע"ח דולר/שקל שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן 10% 5% % 10% (1) (1) מזומנים ושווי מזומנים ,447 (72) (145) לקוחות ,634 (132) (263) חייבים ויתרות חובה ,144 (107) (214) אשראי בנקאי ) ללא חלות שוטפת של אג ( (561) (280) (5,609) ספקים (769) (384) (7,687) זכאים ויתרות זכות (37) (18) (366) הפרשות בגין התחייבויות אחרות לזמן קצר (23) (11) (229) התחייבויות לסיום יחסי עובד מעביד (3,819) (1,909) (38,186) 1,909 3,819 אג''ח ב' (57) (28) (570) התקשרות איתנה ליסינג רכבים מכשירים למטרות הגנה שמוכרים חשבונאית (180) (255) קניית אופציות מכר דולר/שקל (45) (130) (366) מכירת אופציות רכש דולר/שקל (405) (810) עסקת אקדמה למכירת דולר/שקל מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית 4,057 2, (2,029) (4,057) עסקאות Swap Uאופציות ונילה (22) (61) (187) מכירת אופציות רכש דולר/שקל (218) (321) קניית אופציות מכר דולר/שקל מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית (150) (300) עסקת אקדמה למכירת דולר/שקל 2,242 1,039 (46,100) (855) (1,653) סה"כ

90 27 השווי ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן ואלה שאינם מוכרים במאזן נאמד ב( 46,191 ) אלפי דולר נכון ל.31/12/2012 החברה ביצעה צילינדרים דולר/שקל (קניית אופציית מכר, מכירת אופציית רכש). לחברה עסקאות אקדמה למכירת דולר כנגד שקל לתאריכי ערך ינואר 2013 עד נובמבר 2013, שינוי בשע"ח דולר/שקל משפיע על השווי ההוגן. לחברה התקשרות איתנה הנקובה בשקל (ליסינג רכבים). התקשרות זו רגישות לשינויים בשער החליפין דולר/שקל. BUרגישות 70 לשינויים בשע"ח אירו/דולר שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן 10% 5% % 10% (1,366) (68) (137) מזומן (1,845) (923) 18, ,845 לקוחות (52) (26) חייבים ויתרות חובה (7,684) (384) (768) אשראי בנקאי (8,371) (419) (837) ספקים ( 4,267) (213) (427) זכאים ויתרות זכות (2,021) (1,011) 20,215 1,011 2,021 התקשרות איתנה צבר הזמנות מכשירים למטרות הגנה שמוכרים חשבונאית 6,154 3,077 (965) (3,077) (6,154) עסקאות אקדמה למכירת אירו/דולר מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית (448) (896) עסקאות אקדמה למכירת אירו/דולר 5,301 2,649 16,539 (2,649) (5,301) סה"כ לחברה התקשרויות איתנות הנקובות באירו (צבר הזמנות). התקשרויות אלו רגישות לשינויים בשער החליפין אירו/דולר. לחברה עסקאות אקדמה למכירת אירו כנגד דולר לתאריכי ערך ינואר עד אוגוסט 2013, שינוי בשע"ח אירו\דולר משפיע על השווי ההוגן.

91 U רגישות לשינויים בריבית השקלית הנומינלית שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן 16% 10% 5% 5% 10% 16% (734) (360) (179) (38,186) אג''ח ב' מכשירים למטרות הגנה שמוכרים חשבונאית (45) (1) (1) (2) מכירת אופציות רכש דולר/שקל (2) (4) (6) קניית אופציות מכר דולר/שקל (2) (4) (7) עסקת אקדמה למכירת דולר/שקל מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית (57) (113) (181) עסקאות Swap Uאופציות ונילה (22) 0 (1) (1) מכירת אופציות רכש דולר/שקל (1) (3) (5) קניית אופציות מכר דולר/שקל מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית (1) (2) (3) עסקת אקדמה למכירת דולר/שקל (528) (231) (115) (36,877) סה"כ 16% ) ניתוח הרגישות של הריבית השקלית הנומינלית כולל תרחיש נוסף למעלה ו 16% למטה) הבוחן את השינוי היומי הקיצוני ביותר שאירע בעשר השנים האחרונות U רגישות לשינויים בריבית הדולרית שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן 26% 10% 5% 5% 10% 26% התקשרות איתנה ליסינג מלגזות דולר (2) (1) 0 (3,079) התקשרות איתנה הזמנות פתוחות

92 ,294 (3) (5) (13) התקשרות איתנה צבר הזמנות מכשירים למטרות הגנה שמוכרים חשבונאית (2) (1) קניית אופציות מכר דולר/שקל (1) 0 0 (45) מכירת אופציות רכש דולר/שקל (3) (1) (1) עסקאות אקדמה למכירת דולר/שקל (965) (7) (14) (36) עסקאות אקדמה למכירת אירו/דולר מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית (39) (20) עסקאות Swap Uאופציות ונילה (1) 0 0 (22) מכירת אופציות רכש דולר/שקל (2) (1) קניית אופציות מכר דולר/שקל מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית (1) עסקת אקדמה למכירת דולר/שקל עסקת אקדמה למכירת אירו/דולר 38 (24) (11) 12, (37) סה"כ ניתוח הרגישות של הריבית הדולרית כולל תרחיש נוסף ) 26% למעלה ו 26% למטה) הבוחן את השינוי היומי הקיצוני ביותר שאירע בעשר השנים האחרונות. החברה ביצעה עסקת Swap,עסקה להחלפת ריבית בבנק לאומי. עסקת ה SWAP בבנק לאומי הינה להגנה על אגרת חוב שהנפיקה החברה. שקלית קבועה של 6.55%, ומשלמת ריבית דולרית קבועה של 5.59%. בעסקה זו החברה מקבלת ריבית 2.6.5U רגישות לשינויים בריבית האירו שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן 10% 5% 5% 10% ,215 (2) (4) התקשרות איתנה צבר הזמנות מכשירים למטרות הגנה שמוכרים חשבונאית (7) (4) (965) 4 7 עסקאות אקדמה למכירת אירו/דולר

93 30 מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית עסקת אקדמה למכירת אירו/דולר (3) (2) 19, סה"כ שינוי בריבית האירו יוביל לשינוי בשווי ההוגן, בשל התרחבות או צמצום פער הריביות בין הריבית הדולרית לריבית האירו U רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן 1.5% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 1.5% (570) (1) (1) התקשרות איתנה ליסינג רכבים (9) (570) (1) (1) (9) סה"כ לחברה התקשרות איתנה ליסינג רכבים צמוד מדד לתקופות שונות, השווי ההוגן הינו היוון התזרים העתידי של התקשרויות אלו. ניתוח הרגישות של 5% ו 10% (למעלה ולמטה) בוצע על הערכת אינפלציה של 2% לשנה, המבוססת על מרכז יעד האינפלציה של בנק ישראל. כמו כן הוספנו תרחיש קיצון נוסף של 1.5% אשר משקף את השינוי החודשי המקסימאלי שהיה בעשר שנים האחרונות (שינוי זה התרחש באפריל 2008) U רגישות לשינויים במחירי סחורות שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן 10% 5% 5% 10% (155) (78) 1, מלאי גומי טבעי 20 TSR (155) (78) 1, סה"כ לחברה מלאי סחורות אשר להן מחיר שוק סחיר. שינוי במחיר הסחורה משפיע על השווי ההוגן.

94 U רגישות לשינויים בסטיית התקן שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן 10% 5% 5% 10% מכשירים למטרות הגנה שמוכרים חשבונאית 16 8 (45) (9) (18) מכירת אופציות רכש דולר/שקל (19) (10) קניית אופציות מכר דולר/שקל מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית Uאופציות ונילה 10 5 (22) (5) (11) מכירת אופציות רכש דולר/שקל (12) (6) קניית אופציות מכר דולר/שקל (5) (3) סה"כ חישוב השווי ההוגן של עסקאות האקדמה נעשה ע"י ההפרש בין המחיר שנקבע ביום המדידה לעסקאות אקדמה לאותו תאריך עתידי לבין המחיר בעסקה עליו חתמה החברה, מוכפל בערך הנומינלי של העסקה. הריביות ששימשו לחישוב השווי ההוגן הן ריביות חסרות סיכון לתקופה הרלוונטית שקלית,ריבית אירו ). (ריבית דולרית, ריבית 3. 2BUהיבטי ממשל תאגידי BUתרומות לתאגיד אין מדיניות קבועה בנושא מתן תרומות. פניות למתן תרומה נשקלות לגופו של עניין ע"י הנהלת החברה. עד לתאריך הדוח ניתנו תרומות על ידי התאגיד בהיקף של כ 12.5 אלפי דולר. נכון לתאריך הדוח אין לתאגיד התחייבויות למתן תרומות בתקופות עתידיות. BUדירקטורים 20 בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ודירקטורים בלתי תלויים 3.2 בהתאם לסעיף 92 א( )(12) לחוק החברות, תשנ"ט 1999 (לעיל ולהלן "חוק החברות") קבעה החברה כי המספר המזערי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית הראוי לחברה, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו 2005 (להלן "תקנות מומחיות חשבונאית

95 32 ופיננסית"), יעמוד על שני דירקטורים וזאת בהתחשב באופי הסוגיות החשבונאיות והפיננסיות המתעוררות בהכנת דוחותיה הכספיים של החברה, לאור פעילותה וכן בהתחשב החברה, של בהרכב דירקטוריון החברה בכללותו, הכולל אנשים בעלי ניסיון עסקי, ניהולי ומקצועי המאפשר להם להתמודד עם מטלות ניהול החברה, לרבות מטלות הדיווח. Yogesh,Vishal Mahadevia חברי רוב הדירקטוריון החברה של (ה"ה איזיה צ'צ'יק,,Mahansaria טלי ירוןאלדר, ורביב צולר) הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. למידע בדבר השכלתם וכישוריהם והעובדות שמכוחן יש לראותם כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, ראו תקנה 26 בחלק ד' לדוח זה. Uמינוי דירקטורים חיצוניים ביום 16 לפברואר 2012, ובהתאם להוראות תיקון מס' 17, מינתה האסיפה הכללית את טלי ירון אלדר ויעקוב אנוך כדירקטורים חיצוניים. כמפורט לעיל, טלי ירוןאלדר הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, ויעקוב אנוך הינו בעל כשירות מקצועית. למידע בדבר השכלתם וכישוריהם של הדירקטורים החיצוניים, ראו תקנה 26 בחלק ד' לדוח תקופתי זה. החברה לא כללה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים. BUפרטים 21 בדבר המבקר הפנימי של התאגיד 3.3 B71 כללי; דרך המינוי החל מיום 27 באוגוסט 2008 ועד ליום כיהן רו"ח עופר אורליצקי כמבקר הפנימי של החברה (להלן "המבקר הפנימי היוצא"). מינויו של המבקר הפנימי היוצא אושר עלידי ועדת הביקורת של החברה ודירקטוריון החברה ביום 27 באוגוסט ביום החליט דירקטוריון החברה, לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת, על סיום כהונתו של המבקר הפנימי היוצא כמבקר הפנימי של החברה, וזאת ולאחר שניתנה למבקר הפנימי היוצא הזדמנות סבירה להשמיע את עמדתו בפני הדירקטוריון ובפני ועדת הביקורת. בהתאם לכך, החליט דירקטוריון החברה (ביום ), על פי הצעתה של ועדת הביקורת, על מינויו של רו"ח אורן גרופי כמבקר הפנימי של החברה (להלן "המבקר הפנימי"). בין הנימוקים לאישור מינויו, ראוי לציין את השכלתו, כישוריו וניסיונו של המבקר הפנימי, כדלקמן: ותק של 12 שנה בראיית חשבון; שותף במחלקת ביקורת וניהול סיכונים במשרד רו"ח סומך חייקין והינו רו"ח מוסמך בעל תואר שני במשפטים L.L.M ובעל תואר ראשון במנהל עסקים. גרופי המבקר הפנימי נמצא מתאים לכהן כמבקר הפנימי של החברה, בין היתר, בהתחשב בהיקף פעילותה ומורכבותה של החברה. בביצוע ביקורות פנים בהתחשב בהיקף פעילות החברה, נקבעו הסמכויות והמטלות לתקופה הנ"ל כמוגדר בחוקים ובתקנות הרלוונטיים ולרבות תקני ביקורת מקובלים. המבקר הפנימי אינו עובד החברה ויעניק לחברה שירותי ביקורת פנים כגורם חיצוני, על ידי פירמת רואי החשבון שבה הוא שותף ובאמצעות עובדי משרדו. למיטב ידיעת החברה, בכל תפקידיו באמצעות משרדו, אין המבקר משמש בתפקידים אשר עלולים ליצור ניגוד עניינים לחברה. למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות

96 ב( א( 33 ערך של החברה או של גוף הקשור אליה וכן אינו בעל קשרים עסקיים עם החברה ואינו ממלא בה כל תפקיד אחר. למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי (עומד בתנאים הקבועים בסעיף 3 ( ובסעיף לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 1992 (להלן "חוק הביקורת הפנימית") וכן בסעיף ( לחוק החברות. BUזהות 72 הממונה על המבקר הפנימי הממונה על המבקר הפנימי בחברה הינו יו"ר הדירקטוריון, כמתחייב מסעיף 148 לחוק החברות. BUתכנית 73 העבודה תכנית הביקורת הפנימית הינה שנתית. תקינות פעילות החברה נבחנת בהיבטים של: 1. עמידה בהוראות דין (חוקים, הוראות, נהלי חברה). 2. שמירה על טוהר המידות. 3. חיסכון ויעילות. תוכנית העבודה השנתית על פיה פעל המבקר הפנימי במהלך שנת 2012 נקבעה, בין היתר, על סמך: סקר סיכונים שבוצע בחברה והתאמות נדרשות על פי הצורך. הצעות ועדת חברי הביקורת ודירקטוריון החברה בהתבסס,על היתר,בין הצעות המבקר הפנימי וכן הצעות מנהלי החברה. היקף פעילות החברה,המבנה הארגוני שלה ומהות פעילויותיה העסקיות. הגורם המקבל את תכנית הביקורת ומאשר אותה, הדירקטוריון כמתחייב מסעיף 149 לחוק החברות. הינה ועדת הביקורת של תכנית העבודה מאפשרת למבקר הפנימי לסטות ממנה ככל שנדרש בהתבסס על מידע ספציפי לבדיקות אד הוק והן בהפעלת שיקול דעת תוך עדכון הגורמים הרלוונטיים, במקרים בהם עולה חשד להתנהלות שאינה בהתאם לכללי מינהל תקין, כמתואר לעיל. במסגרת ישיבת ועדת הביקורת שנערכה ביום 21 במארס 2012 נדונה ואושרה הצעתו של המבקר הפנימי לתוכנית הביקורת לשנת BUביקורת 74 חו"ל תוכנית הביקורת של המבקר הפנימי היוצא התייחסה לפעילות בישראל בלבד ואינה מתייחסת לתאגידים מוחזקים מהותיים של החברה. בהתאם לכך, ביום 23 בנובמבר

97 ב( 34 הסמיך הדירקטוריון את,Anthony Crasto מר משמש אשר כשותף ב מנהל 2011 KPMG India החל משנת,2004 לתקופת הדוח, הוא עדיין משמש בתפקיד זה. לתפקיד מבקר פנימי בחברת הבת בארה"ב ונכון BUהיקף 75 העסקה אישור תכנית במסגרת השנה העסקת הביקורת הפנימית נקבע בתחילת היקף הביקורת. בשנת 2012 בוצעו 805 שעות ביקורת וזאת בהתחשב במורכבות החברה ופעילותה בשנה זו. היקף הביקורת או שינוי סדר העדיפויות עשויים להשתנות בכל עת וזאת הדירקטוריון, או המבקר הפנימי מוצאים לנכון לעשות כן, במידה והחברה, הפנימי אינו נותן שירותים המבקר בכפוף להחלטת וועדת הביקורת של החברה. לתאגידים מוחזקים. BUעריכת 76 הביקורת על פי הודעת המבקר הפנימי, התקנים המקצועיים המקובלים על פיהם עורך המבקר הפנימי את עבודת הביקורת כאמור בסעיף ( 4 לחוק הביקורת הפנימית הם כפי שנקבעו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים בישראל וכפי שעולה מחוקים ותקנות כגון: חוק הביקורת הפנימית, חוק החברות, חוקים ספציפיים כגון חוקי הביטוח, תקנות והנחיות המפקח על הביטוח, חוק ניירות ערך, צווים וחוקים רלוונטיים אחרים מס הכנסה, מע"מ וכו'. הנ"ל תוך שימוש בתקנים, הנחיות וגילויי דעת של לשכת רואי החשבון, ככל שהם רלוונטיים וכן נוהלי החברה. המבקר הפנימי (רו"ח אורן גרופי) הניח את דעתם של חברי הדירקטוריון שהוא עומד בכל הדרישות שנקבעו בתקנים באמצעות סקירת התקנים, חוקים תקנות ואחרים ככל שחל בהם שינוי וכן בשים לב למקצועיותו של המבקר הפנימי, כישוריו, ניסיונו, היכרותו עם החברה והאופן בו הוא עורך, מגיש ומציג את ממצאי הביקורת הנערכים על ידו. BUגישה 77 למידע למבקר הפנימי הוצגו כל המסמכים הרלוונטיים אשר נדרשו, לרבות גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של החברה ולכל מידע אחר ולרבות לנתונים כספיים לצורך הביקורת לפי סעיף 9 לחוק הביקורת הפנימית. BUדין 78 וחשבון המבקר הפנימי ככלל, דוחות הביקורת הפנימית מוגשים בכתב ונידונים באופן שוטף עם הנהלת החברה והמנכ"ל. וועדת הביקורת התכנסה עם הגשתו של הדוח ודנה בממצאיו. במסגרת דוחות ביקורת הפנים לשנת 2012 בחן המבקר הפנימי עסקאות עם בעלי עניין ותהליך הרכש כמוכן בוצע סקר סיכונים (כהגדרת מונח זה בתוספת השביעית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 1970 ).

98 35 79 BU הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי להערכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת, כישורי המבקר הפנימי, היקף, אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי, הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית של החברה. כמו כן, היקף עבודתו של מבקר הפנים במהלך תקופת הדיווח לא צומצם ביחס לתקופת הדיווח הקודמת. BUתגמול תגמול המבקר הפנימי מבוסס על שעות העסקת המבקר הפנימי לסך של כ 150 אלפי עבודה בפועל בשנת הסתכמה עלות ש"ח בתוספת מע"מ כדין. למבקר הפנימי לא ניתנו ניירות ערך כחלק מתנאי העסקתו. להערכת דירקטוריון החברה, אין בתגמול המבקר הפנימי בכדי להשפיע או לפגוע בהפעלת שיקול דעתו המקצועי של המבקר הפנימי בבואו לבקר את החברה. BUתגמול 22 עובדים בכירים 3.4 B81 בישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום 28 במרס 2012, קיים דירקטוריון החברה דיון בתנאי המפורטים הכהונה והתגמול של נושאי המשרה הבכירה במסגרת התיאור לתקנות ניירות ערך לדוח ד' בפרק התקופתי, (דוחות תקופתיים ומידיים), ובעלי העניין בחברה, בהתאם להוראות תקנה התש"ל (להלן: "תקנות הדיווח"). הדירקטוריון ערך דיון באשר לקשר שבין סכומי התגמולים ששולמו בשנת 2011 לכל אחד מנושאי המשרה הבכירה לבין פעילותו ותרומתו של כל נושא משרה כאמור לחברה במהלך שנה זו, כמו גם באשר לסבירותם והוגנותם של תגמולים אלה לכשעצמם. B82 להערכת דירקטוריון החברה, העסקים ובמורכבותם, שכרם של נושאי המשרה בחברה, בהתחשב בהיקף אחריותם של נושאי המשרה ובשכר הניתן בהיקף לנושאי משרה בעלי תפקידים דומים בחברות דומות במשק, מהווה תרומה הוגנת וסבירה, לרבות בהתחשב במצב השוק ובמצב העסקי של החברה. B83 עובר לקיום הישיבה האמורה, הועברו לעיונם של חברי הדירקטוריון ביחס לתגמולים המשולמים לכל אחד מנושאי המשרה הבכירה ובעלי העניין הדירקטוריון ולתרומה של כל נושא משרה בכירה לפעילות של החברה. הנבחנים עלידי B84 בהתאם להחלטת הדירקטוריון נקבע, כי התגמולים המשולמים לכל אחד מבין נושאי המשרה הבכירה בקבוצה ובעלי העניין בחברה, ייבחנו, בין היתר, בהתאם לקריטריונים ואמות המידה הבאים: נתונים מאקרו כלכליים במשק הישראלי; היקף הפעילות העולמית בתחום הצמיגים; מבחני הכנסה ו EBITDA של החברה; עמידה במחויבויות חוזיות והשגת יעדים אישיים; כישורים ייחודיים, השכלה וניסיון רלוונטי לתחום העיסוק; תרומה להתממשות האסטרטגיה העסקית של החברה: נתונים השוואתיים

99 36 של השכר המקובל והנהוג לשלם לעובדים במעמדו ובחברות מסדר גודל דומה ו/או בחברות אחרות בקבוצה; וכן, התרשמות הכללית של דירקטוריון החברה. B85 לשם קבלת החלטתו, בחן הדירקטוריון נתוני השוואה בעזרת נתונים שפורסמו לציבור עלידי חברות העוסקות בתחומי פעילות דומים לאלו של החברה ביחס לתגמול לנושאי משרה בכירה (יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, סמנכ"ל וכד'). כן הועברו לחברי הדירקטוריון, עובר למועד הישיבה בה נידונו התגמולים לנושאי המשרה הבכירה בקבוצה, הפרטים הנדרשים מכוח תקנה לפרק ד' 21 לדוח התקופתי, והניהול של נושאי המשרה הבכירה ובעלי העניין בחברה. לרבות עיקרי הסכמי ההעסקה Bבמסגרת 86 ישיבת הדירקטוריון מיום 13 במרץ 2013, בה נידונו הוגנותם וסבירותם של התגמולים המשולמים לנושאי המשרה הבכירה הרלוונטיים, נסקרו והוצגו, באופן פרטני, תפקודם של כל אחד מבין נושאי המשרה, היקף אחריותם ועיקרי ההסכמים עמם והשירותים שהוענקו על ידם לחברה, ותרומתם לחברה במהלך תקופת הדוח. להערכת הדירקטוריון, סך התגמול המשולם לכל אחד מנושאי המשרה הבכירה ובעלי העניין כמפורט בתקנה 21 לפרק ד' לדו"ח התקופתי, משקף את תרומתו של כל נושא משרה כאמור לקבוצה, והינו הוגן וסביר, כמפורט להלן: B108 ישראל (איזיה) צ'צ'יק יו"ר דירקטוריון החברה ויו"ר דירקטוריון בחברת הבת בארה"ב במסגרת בחינת הגמולים בגין שנת 2012 למר צ'צ'יק, ציין הדירקטוריון את הישגיו בשנה החולפת, ובכלל זה, נשיאה בחלק מהסמכויות שהוקנו בעבר למנכ"ל החברה; תרומתו להשאת רווחי החברה; היותו נציג משמעותי של החברה בהנהלת הקבוצה כולה; תפקידו כיו"ר אליאנס שווק ישראל בע"מ וכדירקטור בחברת הבת בארה"ב; וניסיונו המקצועי העשיר. לדעת הדירקטוריון, סכום התגמול ששולם למר צ'צ'יק בגין שנת 2012 תואם את תרומתו הרבה לחברה, והינו סביר והוגן בנסיבות העניין, בהתחשב בהיקף פעילותה של החברה ותוצאותיה העסקיות, מורכבות תפקידו ובהתחשב בנתוני ההשוואה שהוצגו לדירקטוריון. B109 טיקו גדות סמנכ"ל הכספים ומשנה למנכ"ל החברה במסגרת בחינת הגמולים בגין שנת 2012 למר גדות, ציין הדירקטוריון את הישגיו הבולטים במהלך השנה החולפת, ובכלל זה תרומתו למכירת חברת השיווק המקומית, עריכת הסדרים מקיפים מול הבנקים שהטיבו מקרקעין של ומכירת עם החברה והקלו על התנהלותה התזרימית החברה. קבע כי מר גדות עמד בתנאי ההסכם עימו ובדרישות הדירקטוריון תפקידו במקצועיות, ביסודיות ובאחריות.

100 37 הדירקטוריון מצא לנכון לאזכר את שביעות רצונו והתוצאות החיוביות שהניבה פעילותו של מר גדות בשנת 2012 וזאת על רקע הרחבת אחריותו ותפקידיו. לדעת הדירקטוריון, סכום התגמול ששולם למר גדות בגין השנה 2012 תואם בהחלט את תרומתו לחברה, והינו סביר והוגן בנסיבות העניין, בהתחשב בהיקף פעילותה של החברה ותוצאותיה העסקיות, מורכבות תפקידו ובהתחשב בנתוני ההשוואה שהוצגו לדירקטוריון. 110BOzcan Demirbas מנכ"ל החברה במסגרת בחינת הגמולים בגין שנת למר 2011,Demirbas הדירקטוריון את הישגיו הבולטים במהלך השנה החולפת, ייעול ושיפור הליכי הייצור בחברה, ציין ובכלל זה, הטמעת הליכי ייצור חדשניים בתחום צמיגי החקלאות, וכן תרומתו להוזלת עלויות ייצור. הדירקטוריון מצא לנכון לאזכר, את שביעות רצונו והתוצאות החיוביות שהניבה פעילותו של מר Demirbas כמנכ"ל החברה. לדעת הדירקטוריון, סכום התגמול ששולם למר Demirbas בגין השנה 2012 תואם בהחלט את תרומתו לחברה, והינו סביר והוגן בנסיבות העניין, בהתחשב בהיקף פעילותה של החברה ותוצאותיה העסקיות, מורכבות תפקידו ובהתחשב בנתוני ההשוואה שהוצגו לדירקטוריון. 111BManny Cicero מנכ"ל חברת הבת בארה"ב במסגרת בחינת הגמולים בגין שנת 2012 למר,Cicero ציין הדירקטוריון את הישגיו הבולטים במהלך השנה החולפת בחברת הבת בארה"ב. הדירקטוריון מצא לנכון לאזכר, את שביעות רצונו והתוצאות החיוביות שהניבה פעילותו של מר Cicero כמנכ"ל חברת הבת בארה"ב. לדעת הדירקטוריון, סכום התגמול ששולם למר Cicero בגין השנה 2012 תואם בהחלט את תרומתו לחברה, והינו סביר והוגן בנסיבות העניין, בהתחשב בהיקף פעילותה של החברה הבת ותוצאותיה העסקיות, מורכבות תפקידו והיכרותם של חברי הדירקטוריון את תנאי השוק בארה"ב. 112BRobert William Arnold סגן נשיא בחברה הבת בארה"ב במסגרת בחינת הגמולים בגין שנת 2012 למר,Arnold ציין הדירקטוריון את הישגיו הבולטים במהלך השנה החולפת בחברת הבת בארה"ב. הדירקטוריון מצא לנכון לאזכר, את שביעות רצונו והתוצאות החיוביות שהניבה פעילותו של מר Arnold כסגן נשיא בחברה הבת בארה"ב.

101 38 לדעת הדירקטוריון, סכום התגמול ששולם למר Arnold בגין השנה 2012 תואם בהחלט את תרומתו לחברה, והינו סביר והוגן בנסיבות העניין, הבת ותוצאותיה העסקיות, של החברה בהתחשב בהיקף פעילותה את תנאי השוק והיכרותם של חברי הדירקטוריון מורכבות תפקידו בארה"ב. BUפרטים 23 בדבר מבקר התאגיד (רו"ח) 3.5 רואי החשבון המבקרים של החברה ושל החברות הבנות (למעט חברות הבנות הולנד ובדרא"פ) הינם ממשרד קסלמן וקסלמן, החבר בפירמה PricewaterhouseCoopers International.Limited סך התשלומים ששולמו לרואי החשבון המבקרים בגין שירותי ביקורת, מיסוי ושירותים אחרים (למעט אישורים מיוחדים) בגין שנת 2012 עמדו על כ 320 אלפי דולר. במהלך שנת 2012, סה"כ שעות שהושקעו ידי על מבקרים הסתכמו בכ 8,350 סך שעות*. התשלומים ששולמו למבקרים בגין שירותי ביקורת, מיסוי ושירותים אחרים בגין שנת 2011 עמדו על כ 210 אלפי דולר. 1 במהלך שנת 2011, סה"כ שעות שהושקעו על ידי מבקרים הסתכמו בכ 6,700 שעותF0. מאחר והשכר בגין שירותי מס אינו עולה על שיעור של 45% מסך השכר ששולם למבקרים בגין שירותיהם, לא צוינו שעות העבודה שהושקעו עלידי המבקרים בגין שירותי מס והתשלום בגינן. השכר המשולם לרואי החשבון המבקרים נקבע על ידי הנהלת החברה בהתייחס לשכר שהיה נהוג בשנים הקודמות וכן בהתייחס להיקף עבודת פעילות הביקורת הצפויה בשנת הדוח. BUהליך 24 אישור הדוחות הכספיים 3.6 בהתאם לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע 2010 (להלן "תקנות הליך אישור הדוחות הכספיים"), כפי שתוקנו ביום 16 בפברואר 2012 כך שיחולו גם על חברות אגרות חוב, הדירקטוריון הבאים, 16 ביום לפברואר 2012 המכהנים גם כחברי ועדת הביקורת של החברה, הסמיך דירקטוריון החברה את חברי לכהן כחברי הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים: (1) הגב' טלי ירון אלדר, יו"ר הוועדה, אשר הינה דירקטורית חיצונית; (2) מר יעקב אנוך, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה; ו( 3 ) מר רביב צולר. רוב חברי הועדה הינם בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות מומחיות חשבונאית ופיננסית. כל חברי הועדה חתמו על הצהרה לפי תקנות הליך אישור דוחות כספיים עובר למינויים לוועדה. לפירוט כישוריהם, השכלתם, ניסיונם והידע של חברי הועדה שבהסתמך עליהם החברה רואה אותם כבעלי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים, ראה תקנה 26 לפרק ד' לדוח תקופתי זה. לצורך גיבוש המלצות לדירקטוריון, התכנסה הועדה ביום 10 במרס 2013, בהרכב מלא. בישיבה האמורה השתתפו גם נציגי רואי החשבון המבקרים של החברה, וכן המשנהלמנכ"ל וסמנכ"ל הכספים מר טיקו גדות, חשב ומזכיר החברה מר ניתאי ברון, המבקר הפנימי של החברה מר אורן גרופי, ויועציה המשפטיים החיצוניים של החברה. 1 כולל ביקורת אפקטיביות הבקרה הפנימית.(ISOX)

102 39 בישיבתה זו דנה הועדה בסוגיות המהותיות בדוחות הכספיים ובגיבוש המלצותיה לדירקטוריון החברה בעניין אישור הדוחות הכספיים. במהלך הישיבה סקר המשנהלמנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה מר טיקו גדות, באופן מפורט את עיקרי הדוחות הכספיים וכן את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי לרבות הערכות מהותיות ואומדנים שנעשו במסגרת הדוחות הכספיים; הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי; שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים; המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים מהותיים של הקבוצה; וכן הערכות שווי, לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן, שעליהן נסמכים נתונים בדוחות הכספיים. חברי הועדה קיימו דיון בממצאי הדוחות הכספיים ובסוגיות המהותיות לחברה תוך הצגת שאלות והבהרות לסמנכ"ל הכספים של החברה ולרואי החשבון המבקרים. בנוסף, נתקיים דיון ונבחנו תהליכים ואפקטיביות הבקרה הפנימית הקיימים והצפויים להתקיים בחברה. בסיום הדיון בנתונים שהוצגו גיבשה הועדה את המלצותיה לדירקטוריון החברה בנוגע לאישור הדוחות הכספיים. ההמלצות האמורות הועברו אל חברי הדירקטוריון 3 ימים לפני המועד שהיה קבוע לדיון ואישור הדוחות הכספיים. הגוף המופקד על בקרת העל בחברה הוא דירקטוריון החברה, אשר דן בדוחות הכספיים ומאשר אותם. חברי הדירקטוריון למועד אישור הדוחות הכספיים הינם ה"ה ישראל (איזיה) צ'צ'יקיו"ר הדירקטוריון,,Vishal Mahadevia,Yogesh Mahansaria טלי ירון אלדר, יעקב אנוך ורביב צולר. רוב חברי הדירקטוריון הינם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית כמשמעות מונח זה בתקנות מומחיות חשבונאית ופיננסית. טיוטת הדוחות הכספיים, כולל ניתוחים כלכליים מפורטים על ביצועי החברה, וכן המלצות הועדה לבחינת הדוחות הכספיים נשלחו מראש לעיון חברי הדירקטוריון. הדירקטוריון מתכנס אחת לרבעון, לדיון נרחב ומעמיק בטיוטת הדוחות הכספיים בנוכחות רואי החשבון המבקרים והיועצים המשפטיים של החברה. מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים של החברה, מציגים בפני הנוכחים את ההערכות המהותיות האומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים והמדיניות החשבונאית שיושמה, וכן את יישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות, והיבטים שונים של הבקרה וניהול הסיכונים. במקרים בהם קיימות סוגיות מהותיות בדיווח הכספי, מתכנסת ישיבת דירקטוריון לפני המועד שנקבע לאישור הדוחות הכספיים. בישיבה זו דן הדירקטוריון בסוגיות, ומנחה את הנהלת החברה בדבר המדיניות החשבונאית המומלצת. בדיון לאישור הדוחות הכספיים משתתפים גם נציגים של רואה החשבון המבקר. נציגי רואה החשבון המבקר נשאלים לגבי סוגיות בקשר לדוחות הכספיים או בקשר לנושאים אחרים שברצונם להעלות בפני דירקטוריון החברה. בדיון המתנהל מתבקשים היועצים המשפטיים של החברה להציג בפני הדירקטוריון הערותיהם, במידה וקיימות, לרבות סוגיות משפטיות שעלו בתקופת הדוח. את בתום הדיון מאשר הדירקטוריון את הדוחות הכספיים. Uהליך אישור הדוחות ליום 31 בדצמבר 2012: טיוטת הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2012 וטיוטת דוח דירקטוריון זה הועברו לחברי הדירקטוריון מספר ימים טרם ישיבת הדירקטוריון שנקבעה ליום 13 במרץ 2013 לצורך אישור הדוחות.

103 ד( 40 כמו כן, וכמפורט לעיל, הועברו המלצות הועדה לבחינת הדוחות הכספיים אל חברי הדירקטוריון 3 ימים לפני המועד שהיה קבוע לדיון ואישור הדוחות הכספיים. דירקטוריון החברה בדעה כי המלצות הועדה הועברו לידו זמן סביר, לפני הדיון בדירקטוריון וזאת בהתחשב בהיקף ומורכבות הנושאים המפורטים בהמלצות. דירקטוריון החברה קיבל את המלצות הועדה לבחינת הדוחות הכספיים. הדירקטוריון קבע כי פרק הזמן הסביר להעברת המלצות הועדה לדירקטוריון תלוי בהיקף ובמורכבות ההמלצות ובכל מקרה לא יפחת משני (2) ימי עסקים. ביום 13 במרץ 2013 נתקיים דיון בדירקטוריון בדבר המלצות הועדה ובדוחות הכספיים לשנת בדיון נכחו חברי הדירקטוריון בהרכב מלא. במהלך ישיבת הדירקטוריון בה נידונו ואושרו הדוחות הכספיים, כמו גם המלצות הועדה, סקרו סמנכ"ל הכספים ומנכ"ל החברה את עיקרי הדוחות הכספיים ופעילותה השוטפת של החברה. לאחר מכן התקיים דיון במהלכו השיבה הנהלת החברה לשאלות הדירקטורים ונציגי רואה החשבון המבקר הוסיפו התייחסויות כשנדרשו לכך, באשר לדוחות הכספיים, ועמדו לרשות חברי הדירקטוריון בשאלות והבהרות בקשר לדוחות טרם אישורם. לבסוף, סקר יו"ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים את עיקרי המלצות הועדה. בתום הדיון כאמור, דירקטוריון החברה החליט לקבל את כל המלצות הועדה ולאשר פה אחד את הדוחות הכספיים של החברה לשנת BUהעברת 25 חלק מסמכויות המנכ"ל ליו"ר הדירקטוריון 3.7 ביום החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת, ובהתאם להוראות סעיף 121 ( לחוק החברות, להסמיך את יו"ר דירקטוריון החברה, מר ישראל (איזיה) צ'ציק, וזאת לתקופה של שלוש שנים החל ממועד קבלת אישור הדירקטוריון כאמור, להפעיל חלק מסמכויותיו של מנכ"ל החברה, וזאת בכל הנוגע לפיקוח על הניהול השוטף בתחומים הבאים: כספים ובקרה; רכש ולוגיסטיקה; שיווק; 2 מחקר ופיתוחF1 ; ציות בתחום דיני ניירות הערך ודיני התאגידים, פיקוח על פעילותן של החברות הבנות וכן סמכויות מסוימות בתחום משאבי אנוש ומנהל (בעיקר בכל בנוגע לתגמול עובדים בחברה). בהקשר זה יצוין כי הביצוע והניהול השוטף בתחומים האמורים לעיל ימשיך להיעשות על ידי נושאי המשרה ועובדי החברה האחראים על תחומים אלו. בהתאם לכך, וכפועל יוצא מן ההחלטה, ידווח המשנה למנכ"ל, המכהן גם כסמנכ"ל הכספים של החברה, ליו"ר הדירקטוריון בכל הנושאים הנמצאים תחת אחריותו של המשנה למנכ"ל, כאשר בכל הנוגע לפיקוח על פעילותן של החברות הבנות, הוחלט כי יו"ר הדירקטוריון ימונה לשמש כיו"ר הדירקטוריון של כל אחת מהחברות הבנות המהותיות של החברה. יתר הסמכויות המוקנות על פי כל דין ותקנון החברה למנכ"ל החברה, לרבות בכל הנוגע לפיקוח על הביצוע והניהול השוטף בתחומי התפעול, הייצור, בטיחות ואיכות סביבה, אבטחת איכות, וכן סמכויות מסוימות בתחום משאבי אנוש ומנהל (בעיקר בכל הנוגע למשק וביטחון), נותרו בידי מנכ"ל החברה והוא יהיה אחראי להמשיך ולהפעילן בהתאם להוראות כל דין. בהקשר זה יצוין כי בהתאם למערך ההסכמים הקיים בין החברה (וחלק מן החברות הבנות) לבין ATC Tires PVT,Ltd. חברה אחות של החברה,("ATC") מספקת ATC לחברה שירותים ייעוץ וניהול בתחומים שונים כגון רכש ולוגיסטיקה, שיווק ומחקר ופיתוח. 2

104 ב( 41 ראה גם סעיף 24.2 לחלק א' לדוח התקופתי וכן דיווח מיידי של החברה מיום (מס' אסמכתא: ), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. 4. 3BUהוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד BUגילוי 26 בדבר אירועים לאחר הדוח על המצב הכספי 4.1 BUחלוקת 88 דיבידנד ביום 19 בפברואר 2013, חילקה החברה לבעלי מניותיה דיבידנד בסך כולל של כ 6.17 מיליון דולר. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום (מס' אסמכתא: ), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. BUהשלמת 89 עסקת מקרקעין בהמשך למתואר בסעיף לפרק א' לדוח זה, הודיעה החברה ביום על פשרה שהושגה בינה לבין רוכשת הקרקע, במסגרתה הושלמה העסקה. לפרטים ראו ביאור 29 ( לדוח הכספי של הקבוצה. 3 BUגילוי 27 בדבר אומדנים חשבונאיים U קריטיים ביאור ראו לדוחות הכספיים לשנת

105 5. Uגילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב להלן ריכוז פרטים בדבר תעודות ההתחייבות שבמחזור: סדר ה מועד הנפקה שם חברה מדרגת דירוג סך שווי נקוב במועד ההנפקה (במיליוני ש"ח) סוג ריבית ריבית נקובה ריבית אפקטי בית ליום ההנפק ה רישום למסחר בבורס ה (כן/לא) מועד תשלום ריבית ע.נ. נומינלי ליום (במיליוני ש"ח) ע.נ. משוערך ליום (במיליוני ש"ח) ערך בספרים של יתרות האג"ח ליום (במיליוני ש"ח) ערך בספרים של ריבית לשלם ליום (במיליוני ש"ח) שווי שוק ליום (במיליוני ש"ח) דצמבר 2011 ולמועד הדוח /02 ו 31/08 7.1% 6.55% A3 A ב' מדרוג בע"מ אופק יציב אופק יציב קבועה כן Uמידע נוסף לגבי סדרות אג"ח א' וב 1. קרן אג"ח סדרה ב' עומדת לפירעון ב 4 תשלומים שווים ביום 31 באוגוסט של כל אחת מהשנים (כולל). הריבית בגין אג"ח סדרה ב' תשולם בימים 28 בפברואר ו 31 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2011 עד 2016 (כולל). אגרות החוב סדרה ב' אינן מובטחות בבטוחה כלשהי. הנאמן של אגרות החוב סדרה ב' הינו פז נבו ר.פ.ן נאמנויות 2007 בע"מ, האחראי על הסדרה אצל הנאמן הינו עו"ד גלעד רונן. דרכי התקשרות: טלפון: ; פקס: ; דוא"ל: כתובת למשלוח דואר: יד חרוצים 14, תלאביב במהלך תקופת הדוח ולמועד הדוח החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות מכוח שטרי הנאמנות ולא התקיימו תנאים המקיימים עילה להעמדת האג"ח לפירעון מיידי

106 אוזקן דמירבס מנכ"ל איזיה צ'צ' קי יו"ר הדירקטוריון 13 במרס 2013

107 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ דוח שנתי 2102

108 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ דוח שנתי 2102 תוכן העניינים דוח רואה החשבון המבקר דוח רואה החשבון המבקר בקרה פנימית על דיווח כספי הדוחות הכספיים המאוחדים בדולרים של ארה"ב: דוחות על המצב הכספי דוחות על הרווח )ההפסד( הכולל דוחות על השינויים בהון דוחות על תזרימי המזומנים ביאורים לדוחות הכספיים עמוד

109 דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המאוחדים של אליאנס חברה לצמיגים בע"מ )להלן החברה( לימים 13 בדצמבר 1031 ו 1033 ואת הדוחות המאוחדים על הרווח )ההפסד( הכולל, הדוחות המאוחדים על השינויים בהון והדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 13 בדצמבר דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות מסוימות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ 3.4% מכלל הנכסים המאוחדים ליום 13 בדצמבר 1033 והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 3.1% וכ 3.1%, מכלל ההכנסות המאוחדות לכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה ביום 13 בדצמבר הדוחות הכספיים של החברות המאוחדות הנ"ל בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהן הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים. ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג עלפי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו. לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי החשבון האחרים, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים 13 בדצמבר 1031 ו 1033 ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 13 בדצמבר 1031, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )IFRS( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 304 של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 13 בדצמבר 1031, והדוח שלנו מיום 31 במרס 1031 כלל חוות דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי. תלאביב, 31 במרס 1031 קסלמן וקסלמן, רואי חשבון פירמה חברה ב PricewaterhouseCoopers International Limited קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 52, תלאביב 52152, ישראל, ת.ד תלאביב טלפון:, פקס:,

110 דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של אליאנס חברה לצמיגים בע"מ בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי בהתאם לסעיף 9 ב )ג( בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 0991 ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של אליאנס חברה לצמיגים בע"מ והחברות הבנות שלה )להלן ביחד החברה( ליום 10 בדצמבר רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו. רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 011 של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" )להלןתקן ביקורת 011(. רכיבים אלה הינם: )0( בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; )1( בקרות על תהליך ההכנסות לקוחות; )1( בקרות על תהליך הרכש מלאי )כל אלה יחד מכונים להלןרכיבי הבקרה המבוקרים(. ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 011. עלפי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קוימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל. בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה. לדעתנו, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 10 בדצמבר ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 10 בדצמבר 2012 ו 2011 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 10 בדצמבר 2012 והדוח שלנו, מיום 01 במרס, 1101 כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים. תלאביב, 01 במרס 1101 קסלמן וקסלמן, רואי חשבון פירמה חברה ב PricewaterhouseCoopers International Limited קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 52, תלאביב 52186, ישראל, ת.ד תלאביב טלפון:, פקס:,

111 א() אליאנס חברה לצמיגים בע"מ דוחות מאוחדים על המצב הכספי 10 בדצמבר אלפי דולרים )ראה ביאור 2 ד'( רכוש ביאור 00,601 9,910 **0,090 56,283 **05, ,726 2, ,977 06,875 0,051 0,907 49,424 6,646 86,855 2, , נכסים שוטפים: מזומנים ושווי מזומנים מכשירים פיננסיים נגזרים מיסי הכנסה לקבל חייבים ויתרות חובה: לקוחות אחרים מלאי קרקע מוחזקת למכירה ,481 06, ,365 84, ,214 05,179 3,450 81,995 ) 7 0() א) נכסים שאינם שוטפים: מכשירים פיננסיים נגזרים הוצאות מימון נדחות רכוש קבוע נכסים בלתי מוחשיים לקוחות לזמן ארוך מסי הכנסה נדחים 291, ,748 סך נכסים ** סווג מחדש ) איזיה צ'צ'יק, יו"ר הדירקטוריון ) ) אוזקן דמירבס, מנכ"ל ) ) טיקו גדות, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים ) תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה: 03 במרס,

112 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ דוחות מאוחדים על המצב הכספי 10 בדצמבר אלפי דולרים )ראה ביאור 2 ד'( התחייבויות והון ביאור 80,951 22,300 **37,472 0,923 3, ,924 54,211 22,358 38,229 2,181 0, , התחייבויות שוטפות: אשראי, הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך זכאים ויתרות זכות: ספקים ונותני שירותים אחרים הפרשות בגין התחייבויות אחרות מכשירים פיננסיים נגזרים 20, התחייבויות לזמן ארוך: הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים )בניכוי חלויות שוטפות( 34,897 26, איגרות חוב )בניכוי חלות שוטפת( הטבות לאחר העסקה, נטו מכשירים פיננסיים נגזרים 0,525 3, מסי הכנסה נדחים 58,604 30, התחיבויות תלויות 215, ,989 סך התחייבויות * 59,769 03,252 02,108 85, ,577 * 59,769 8,763 29,227 97, , הון הון מניות רגילות פרמיה על מניות קרנות הון אחרות יתרת רווח סך ההון סך ההתחייבויות וההון מייצג סכום הנמוך מ 0 אלפי דולר. סווג מחדש * ** הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 5

113 ב) אליאנס חברה לצמיגים בע"מ דוחות מאוחדים על הרווח )ההפסד( הכולל ביאור השנה שהסתיימה ב 10 בדצמבר אלפי דולרים )ראה ביאור 2 ד'( 314, ,392 53, , ,222 80, , ,515 88,185 21,28 א) ) ) 21 הכנסות עלות המכר רווח גולמי 36,366 07,681 )871( 259 )01( 36,787 06,998 )8,719( 36,044 34,995 07,148 3,042 32, הוצאות מכירה ושיווק הוצאות הנהלה וכלליות הכנסות ארגון מחדש הוצאות )הכנסות( אחרות רווח )הפסד( מפעולות 6,725 7,814 0,179 0,281 02,163 01,783 0,870 8,102 6, הכנסות מימון הוצאות מימון הוצאות מימון נטו )0,189( 419 )681( 25,360 )7,983( 07,378 26,759 )4,451( 22, רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה הטבת מס )מסים על ההכנסה( רווח )הפסד( לשנה * * )681( 3,832 )01( 3,822 20,211 )4,547( 58 )4,489( 07,821 רווח כולל אחר: גידור תזרים מזומנים, נטו ממס קרן מהפרשי תרגום רווח כולל אחר לשנה, נטו ממס סך רווח )הפסד( כולל לשנה * מייצג סכום הנמוך מ 0 אלפי דולר. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 6

114 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ דוחות מאוחדים על השינויים בהון מניות פרמיה תקבולים על קרנות הון רגילות על מניות חשבון מניות אחרות אלפי דולרים )ראה ביאור 2 ד'( עודפים סך ההון 63,628 )681( * )681( ,839 )4,681( )681( )681( )5,361( 9,431 * * 9,431 22,751 )22,751( 36,028 23,640 59,769 * * * יתרה ליום 0 בינואר 2101 הפסד לשנה קרן מהפרשי תרגום סך ההפסד הכולל לשנה הקצאת מניות יתרה ליום 10 בדצמבר 2101 * מייצג סכום הנמוך מ 0 אלפי דולר. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 7

115 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ דוחות מאוחדים על השינויים בהון מניות רגילות קרנות הון פרמיה עודפים אחרות** על מניות אלפי דולרים )ראה ביאור 2 ד'( סך ההון 63,839 )5,361( 9,431 59,769 * יתרה ליום 0 בינואר 2100 רווח כולל 07,378 07,378 רווח לשנה רווח כולל אחר, נטו ממס: 3,832 3,832 גידור תזרים מזומנים )01( )01( קרן מהפרשי תרגום 20,211 07,378 3,822 סך הרווח הכולל לשנה 85,139 02,108 03,252 59,769 * יתרה ליום 10 בדצמבר 2100 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. * מייצג סכום הנמוך מ 0 אלפי דולר. ** ראה ביאור 26. 8

116 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ דוחות מאוחדים על השינויים בהון מניות רגילות קרנות הון פרמיה עודפים אחרות ** על מניות אלפי דולרים )ראה ביאור 2 ד'( סך ההון 85,139 02,108 03,252 59,769 * יתרה ליום 0 בינואר 2102 רווח כולל 22,319 22,319 רווח לשנה רווח כולל אחר, נטו ממס: )4,547( )4,547( גידור תזרים מזומנים קרן מהפרשי תרגום 07,821 22,319 )4,489( סך הרווח הכולל לשנה )5,011( )5,011( חלוקת דיבידנד *** 97,759 29,227 8,763 59,769 * יתרה ליום 10 בדצמבר 2102 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. מייצג סכום הנמוך מ 0 אלפי דולר. * ראה ביאור 26. ** *** ראה ביאור 09. 9

117 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים )המשך( 0 שנה שהסתיימה ביום 10 בדצמבר אלפי דולרים )ראה ביאור 2 ד'( 7,513 )43( )4,345( 3,005 7,890 )066( )5,803( 0,902 59,247 )2,202( )6,374( 51,660 תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות: מזומנים נטו שנבעו מפעולות )ראה נספח )א(( מיסי הכנסה ששולמו במזומן ריבית ששולמה מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת )2,751( )7,698( 0,174 )9,374( )5,941( 2,700 )3,229( )4,640( 08, )959( 03,737 תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה: רכישת פעילות )ראה נספח )ב(( רכישת רכוש קבוע תמורה ממימוש השקעה בחברה שאוחדה בעבר )ראה נספח )ג(( תמורה ממכירת רכוש קבוע רכישת נכסים בלתי מוחשיים מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה )ששימשו לפעילות השקעה( )0,644( )09,346( 35,365 )6,948( 8,930 2,672 0,081 3,852 )7,199( 22,560 )7,701( 0,323 9,175 7,758 3,852 00, )26,573( )20,295( )6,910( )5,011( 712 )59,040( 5,257 00, ,875 תזרימי מזומנים מפעילויות מימון: קבלת הלוואות לזמן ארוך הקצאת מניות פירעון הלוואות לזמן ארוך אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומוסדות כספיים הנפקת אגרות חוב )בניכוי הוצאות הנפקה( פירעון אגרות חוב חלוקת דיבידנד תקבולים מעסקת SWAP על אגרות חוב מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון )ששימשו לפעילות מימון( גידול במזומנים ושווי מזומנים יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה רווחים מהפרשי תירגום יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 01

118 א) אליאנס חברה לצמיגים בע"מ דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים )המשך( 2 שנה שהסתיימה ביום 10 בדצמבר אלפי דולרים )ראה ביאור 2 ד'( )0,189( 25,360 26,759 ) נספח לדוחות מאוחדים על תזרימי מזומנים שנבעו מפעולות: רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה 4,345 5,803 6,374 התאמות בגין: ריבית ששולמה ) 0,001( 0,686 )601( הפסד )רווח( משינוי בשווי ההוגן של מכשירים פיננסים נגזרים 7,849 7,138 6,856 פחת הפחתות 259 ירידת ערך נכסים )832( )848( )410( הטבות לאחר העסקה )0,416( רווח הון ממימוש חברה שאוחדה בעבר )279( )4,619( 3,454 הפסד )רווח( הון ממכירת רכוש קבוע 2, הפרשי שער בגין אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 3,351 )2,739( 670 הפרשי שער וריבית בגין אגרות חוב נטו 05,506 32,604 42,753 )03,401( 4,875 )5,757( שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים: קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה: לקוחות 2,037 )4,206( 3,039 אחרים )08,162( )25,540( 05,114 קיטון )גידול( במלאי 7,778 )7,583( 2,730 גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות: ספקים ונותני שירותים 03,544 7,742 0,377 אחרים )8,103( )24,723( 06,494 7,513 7,890 59,247 מזומנים נטו שנבעו מפעולות 00

119 ג) ב) אליאנס חברה לצמיגים בע"מ דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים )המשך( 3 להלן פירוט הנכסים וההתחייבויות של חברה שאוחדה לראשונה בשנת :2112 באלפי דולר 02,324 לקוחות 0,904 חייבים ויתרות חובה 22,435 מלאי )3,074( ספקים 4,270 נכסים קבועים 8,440 מוניטין 6,664 סימנים מסחריים 0,051 קשרי לקוחות )5,764( זכאים ויתרות זכות )412( התחייבויות לזמן ארוך 47,859 תמורה ששולמה במזומן במהלך ) 45,019 2,751 47,859 שולם במזומן ב 2119 שולם במזומן ב 2101 שינוי במזומנים כתוצאה ממימוש חברה שאוחדה בעבר: מזומנים ושווי מזומנים לקוחות מלאי נכסים אחרים רכוש קבוע מוניטין לקוחות לזמן ארוך ספקים, נותני שירותים וזכאים אחרים התחייבויות מתאגידים בנקאיים ומוסדות כספיים התחייבויות לזמן ארוך סך הנכסים וההתחייבויות של החברה הבת במועד המימוש באלפי דולרים ,800 7, , )3,371( )3,253( )051( 07,529 0,416 )238( 08,697 בתוספת רווח הון ממימוש חברה שאוחדה בעבר לפני ניכוי עלויות ישירות הקשורות במכירה בניכוי המזומנים של החברה שאוחדה בעבר מזומנים שהתקבלו ממימוש חברה שאוחדה בעבר רווח הון ממימוש חברה שאוחדה בעבר: רווח הון ממימוש חברה שאוחדה בעבר לפני ניכוי עלויות ישירות הקשורות במכירה עלויות ישירות הקשורות במכירה ששולמו במזומן רווח הון ממימוש חברה שאוחדה בעבר בניכוי עלויות ישירות הקשורות במכירה באלפי דולרים 0,416 )0,188( 308 ) הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 02

120 ד) אליאנס חברה לצמיגים בע"מ דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים )סיום( 4 ) פעילות השקעה שאינה כרוכה בתזרימי מזומנים: במהלך שנת 2102, מכרה החברה רכוש קבוע תמורת סך כולל של של 000 אלפי דולר טרם שולם. 097 אלפי דולר, מתוכם סך בשנה שנסתיימה ביום 30 בדצמבר 2100, מכרה החברה רכוש קבוע תמורת סך כולל של 686 אלפי דולר, מתוכם סך של כ 554 אלפי דולר שולם במהלך שנת 2102, כמו כן מכרה החברה קרקע מוחזקת למכירה תמורת סך כולל של 6,025, מתוכם סך של 4,007 אלפי דולר שייכים לעיסקת המכירה שבוטלה במהלך שנת 2102, לפרטים נוספים ראה ביאור 01. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 03

121 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ביאור 0 כללי אליאנס חברה לצמיגים בע"מ )להלן "החברה" או "החברה האם"(. החברה החליפה את שמה ביום 07 בפברואר 2101 מאליאנס חברה לצמיגים )0992( בע"מ לשמה הנוכחי. החברה האם והחברות הבנות שלה )להלן "הקבוצה"( ומכירה של צמיגים למגוון רחב של שימושים. עוסקות בייצור, ייבוא, שיווק פעילות הייצור מתבצעת בישראל, על ידי קבלני משנה בסין וחברה קשורה ATC Tires PVT LTD )להלן" ATC "(, בהודו שהינה בשליטת בעלת השליטה הסופית בחברה. פעילות השיווק מתבצעת על ידי החברות הבנות בישראל ומחוץ לישראל וכן על ידי חברה שאוחדה בעבר )ראה ביאור 5(. לפרטים נוספים למידע לפי מגזרים, ראה ביאור.28 החברה הינה "תאגיד מדווח", כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, אשר התאגדה בישראל והינה תושבת בה. כתובת משרדה הרשום של החברה הינו ברחוב פרידלנדר 0, חדרה. הבורסה, בה נסחרות אגרות החוב של החברה היא הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית: א. בסיס הצגה של הדוחות הכספיים: הדוחות הכספיים של הקבוצה לימים 30 בדצמבר 2102 ו 2100 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 30 בדצמבר 2102, מצייתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים Standards( )International Financial Reporting שהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות Board( )International Accounting Standard )להלן תקני ה )IFRS וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע )0 עיקרי המדיניות החשבונאית, המתוארים להלן, יושמו באופן עקבי ביחס לכל השנים המוצגות, אלא אם צוין אחרת. הדוחות הכספיים המאוחדים נערכו בהתאם למוסכמת העלות ההיסטורית, בכפוף להתאמות בגין שערוך נכסי יעודה לפיצויים ומדידת הקרקע בשווי הוגן כ"עלות נחשבת" ביום המעבר ל IFRS בהתאם להקלה שיושמה על ידי החברה כמתאפשר בתקן דיווח כספי בינלאומי " 0 אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים" ונכסים פיננסיים נגזרים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, המוצגים בשווי הוגן. עריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני ה IFRS, דורשת שימוש באומדנים חשבונאיים מסוימים מהותיים. כמו כן, היא מחייבת את הנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת בתהליך יישום מדיניותה החשבונאית של הקבוצה. בביאור 3 ניתן גילוי לתחומים בהם מעורבת מידה רבה של שיקול דעת או מורכבות, או תחומים בהם יש להנחות ולאומדנים השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מהאומדנים וההנחות ששימשו את הנהלת הקבוצה. תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הינה 02 חודשים. הקבוצה מנתחת את ההוצאות שהוכרו בדוח רווח או הפסד לפי שיטת סיווג המבוססת על מאפיין הפעילות של ההוצאות. )2 )3 04

122 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: ב. דוחות כספיים מאוחדים: חברות בנות חברות בנות הן ישויות )לרבות ישויות למטרות מיוחדות( שבהן יש לקבוצה שליטה על המדיניות הכספית והתפעולית, הכרוכה לרוב בהחזקה ביותר ממחצית זכויות ההצבעה. כאשר בוחנים האם הקבוצה שולטת בישות אחרת נלקחים בחשבון קיומן והשפעתן של זכויות הצבעה פוטנציאליות, הניתנות למימוש או להמרה באופן מיידי. הקבוצה בודקת האם היא שולטת בישות אחרת גם כאשר אין לה יותר מ 51% מזכויות ההצבעה, אך היא יכולה לשלוט על המדיניות הכספית והתפעולית של הישות באמצעות שליטה הלכה למעשה control(.)defacto שליטה הלכה למעשה עשויה להיווצר בנסיבות בהן שיעור זכויות ההצבעה של הקבוצה בישות ביחס לשיעור ופיזור האחזקות של בעלי המניות האחרים מעניק לקבוצה את הכוח לשלוט במדיניות הכספית והתפעולית. )0 חברות בנות נכללות באיחוד באופן מלא החל מהמועד שבו מושגת השליטה בהן לקבוצה. איחודן מופסק במועד שבו מפסיקה השליטה. הטיפול החשבונאי של הקבוצה בצירופי עסקים מתבצע תוך שימוש בשיטת הרכישה. התמורה שמועברת בגין רכישת חברה בת )להלן החברה הנרכשת(, מחושבת כסיכום של ערכי השווי ההוגן של הנכסים שמועברים על ידי הקבוצה, ההתחייבויות שמתהוות לקבוצה מול הבעלים הקודמים של החברה הנרכשת והזכויות ההוניות שמונפקות על ידי הקבוצה. התמורה שמועברת כוללת את השווי ההוגן של כל נכס או התחייבות, שנובעים כתוצאה מהסדר תמורה מותנית. עלויות הקשורות לרכישה מוכרות ברווח או הפסד עם התהוותן. נכסים מזוהים שנרכשים וכן התחייבויות והתחייבויות תלויות שנוטלת הקבוצה על עצמה במסגרת צירוף עסקים )למעט חריגים מסוימים המפורטים בתקן דיווח כספי בינלאומי 3 "צירופי עסקים" )מתוקן(; להלן )IFRS 3R נמדדים לראשונה בשווים ההוגן במועד הרכישה. במסגרת כל עסקת צירוף עסקים, קובעת הקבוצה באם להכיר בזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הנרכשת שהן זכויות בעלות בהווה ומזכות את מחזיקיהן בחלק יחסי מהנכסים נטו של הישות בעת פירוק לפי שוויין ההוגן או לפי החלק היחסי של מכשירי הבעלות בהווה בסכומים שהוכרו בגין הנכסים נטו הניתנים לזיהוי של החברה הנרכשת. קביעה זו נעשית לגבי כל עסקה ועסקה בנפרד. כל הרכיבים האחרים של הזכויות שאינן מקנות שליטה נמדדים בשוויים ההוגן למועד הרכישה אלא אם כן בסיס מדידה אחר נדרש על פי תקני.IFRS בצירוף עסקים שהושג בשלבים, הזכויות ההוניות שהוחזקו בחברה הנרכשת על ידי הקבוצה טרם צירוף העסקים נמדדות בשוויין ההוגן למועד צירוף העסקים, ורווח או הפסד שנוצר כתוצאה מכך נזקף לרווח או הפסד. תמורה מותנית שהתהוותה לקבוצה במסגרת צירוף עסקים נמדדת בשווייה ההוגן למועד צירוף העסקים. שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית, המסווגת כנכס או כהתחייבות, מוכרים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 39 "מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה" )להלן )IAS 39 ברווח או הפסד או ברווח כולל אחר. תמורה מותנית המסווגת כהון אינה נמדדת מחדש, וסילוקה העוקב יטופל במסגרת ההון. 05

123 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: עודף הסכום הכולל של התמורה המועברת, סכום זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בחברה הנרכשת, והשווי ההוגן ליום הרכישה של זכויות קודמות כלשהן בהון החברה הנרכשת, מעל לסכום נטו, למועד הרכישה, של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו, שנמדדים כולם כאמור לעיל, מוכר כמוניטין )ראה גם סעיף ז' להלן(. במקרה בו הסכום נטו, למועד הרכישה, של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו, עולה על הסכום הכולל של התמורה המועברת, סכום זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בחברה הנרכשת, והשווי ההוגן ליום הרכישה של זכויות קודמות כלשהן בהון החברה הנרכשת, כדלעיל, ההפרש מוכר ישירות ברווח או הפסד במועד הרכישה. יתרות ועסקות תוך קבוצתיות, כולל הכנסות, הוצאות ודיבידנדים בגין עסקות בין חברות הקבוצה בוטלו. רווחים והפסדים, הנובעים מעסקות תוך קבוצתיות, ואשר הוכרו בנכסים )כגון מלאי ורכוש קבוע( בוטלו אף הם. הפסדים תוך קבוצתיים כאמור עשויים להצביע על ירידת ערך נכסים אשר נבחנת ומטופלת כמפורט בח' להלן. המדיניות החשבונאית המיושמת בחברות הבנות שונתה לפי הצורך, על מנת להבטיח עקביות עם המדיניות החשבונאית שאומצה על ידי הקבוצה. 2( מימוש זכויות בחברות בנות כאשר הקבוצה מאבדת שליטה בחברה בת, היא: גורעת את הנכסים )כולל מוניטין כלשהו( ואת ההתחייבויות של החברה הבת לפי הערכים שלהם בספרים במועד שבו אבדה השליטה; גורעת את הערך בספרים של זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בחברה הבת במועד שבו אבדה השליטה )כולל רכיבים כלשהם של רווח כולל אחר שמיוחסים אליהן(; מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה, אם בכלל, מהעסקה, מהאירוע או מהנסיבות שגרמו לאיבוד השליטה; מכירה בחלוקה לבעלים במקרים בהם העסקה שגרמה לאיבוד כרוכה בחלוקת מניות של החברה הבת לבעלים בתפקידם כבעלים; השליטה מכירה בהשקעה כלשהי שנותרה בחברה הבת לשעבר לפי שווייה ההוגן במועד שבו אבדה השליטה. שווי הוגן זה משמש כסכום שמוכר לראשונה בספרים לצורך הטיפול החשבונאי העוקב בזכויות בחברה הבת לשעבר שנותרו לאחר איבוד השליטה: כחברה כלולה, חברה בשליטה משותפת או כנכס פיננסי; מטפלת בסכומים כלשהם אשר הוכרו בעבר ברווח כולל אחר בהתייחס לאותה חברה בת לפי אותו בסיס שהיה נדרש אם החברה האם הייתה מממשת ישירות את הנכסים או ההתחייבויות הקשורים )מסווגת אותם מחדש לרווח או הפסד, או מעבירה אותם ישירות לעודפים, בהתאם לעניין(; וכן 06

124 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: מכירה בהפרש כלשהו שנוצר כרווח או כהפסד ברווח או הפסד המתייחס לחברה האם. ג. דיווח מגזרי מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצרכי דיווח פנימיים המוגש למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בקבוצה אשר אחראי על הקצאת משאבים למגזרי הפעילות של הקבוצה והערכת הביצועים שלהם. ד. תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ: 0( מטבע הפעילות ומטבע ההצגה פריטים הנכללים בדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה נמדדים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת אותה ישות )להלן מטבע הפעילות(. הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בדולר של ארה"ב )להלן הדולר(, שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של החברה. מטבע הפעילות של חלק מחברות הקבוצה אינו דולר. נכון ליום 0 בינואר 2102 כתוצאה מהשינויים בסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת Alliance Tire Europe B.V )להלן "חברת הבת האירופאית"( שונה מטבע הפעילות של החברה הבת האירופאית מדולר לאירו. נכון ליום 30 בדצמבר 2100 כתוצאה מהשינויים בסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת Ltd. Alliance Tire Africa (Pty) )להלן "החברה המאוחדת של חברת הבת האמריקאית"( שונה מטבע הפעילות של החברה המאוחדת של החברת הבת האמריקאית מראנד לדולר. להלן השינויים שחלו בתקופות המדווחות בשערי החליפין של השקל והאירו לעומת הדולר ובמדד המחירים לצרכן: שנה שהסתיימה ביום 30 בדצמבר 2102 שנה שהסתיימה ביום 30 בדצמבר 2100 שנה שהסתיימה ביום 30 בדצמבר 2101 שער שער מדד החליפין החליפין המחירים של השקל של האירו לצרכן % % % )2.3( )6.1( שער החליפין של הדולר ליום 30 בדצמבר 2102 הינו: = $ ש"ח. 07

125 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: 2( עסקות ויתרות עסקות במטבע השונה ממטבע הפעילות )להלן מטבע חוץ( מתורגמות למטבע הפעילות באמצעות שימוש בשערי החליפין שבתוקף למועדי העסקות או הערכות מחדש כאשר הפריטים נמדדים מחדש. הפרשי שער, הנובעים מיישוב עסקות כאמור ומתרגום נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ לפי שערי החליפין לתום השנה, נזקפים לרווח או הפסד, למעט כאשר הם נזקפים לרווח כולל אחר כגידור תזרים מזומנים. רווחים והפסדים הנובעים משינוי בשערי חליפין מוצגים בדוח רווח והפסד במסגרת "הכנסות )הוצאות( מימון". 3( תרגום דוחות כספיים של חברות הקבוצה התוצאות והמצב הכספי של כל חברות הקבוצה )אשר מטבע הפעילות של אף אחת מהן אינו מטבע של כלכלה היפראינפלציונית(, אשר מטבע הפעילות שלהן שונה ממטבע ההצגה, מתורגמים למטבע ההצגה כדלקמן: א( ב( ג( נכסים והתחייבויות לכל דוח על המצב הכספי מוצג מתורגמים לפי שער הסגירה במועד אותו דוח על המצב הכספי; הכנסות והוצאות לכל דוח רווח והפסד מתורגמים לפי שערי החליפין הממוצעים לתקופה )אלא אם ממוצע זה אינו קירוב סביר של ההשפעה המצטברת של שערי החליפין במועדי העסקות. במקרה זה מתורגמות ההכנסות וההוצאות לפי שער החליפין במועדי העסקות(; כל הפרשי השער הנוצרים מוכרים במסגרת רווח כולל אחר. בעת איחוד הדוחות הכספיים, נזקפים לרווח כולל אחר הפרשי שער הנובעים מתרגום ההשקעה נטו בפעילויות חוץ ומהלוואות ומכשירי מטבע אחרים, המיועדים כמכשירים המגדרים השקעות אלו. כאשר פעילות חוץ ממומשת או נמכרת בחלקה, הפרשי השער שנזקפו לרווח כולל אחר מוכרים בדוח רווח והפסד כחלק מהרווח או ההפסד הנובעים מהמימוש או מהמכירה. מוניטין ותיאומי שווי ההוגן, הנובעים מרכישת פעילות חוץ, מטופלים כנכסים והתחייבויות של פעילות החוץ ומתורגמים לפי שער הסגירה. הפרשי שער בגין התרגום כאמור נזקפים לרווח כולל אחר. ה. רכוש קבוע: העלות של פריט רכוש קבוע מוכרת כנכס אם ורק אם: )א( צפוי )probable( שהטבות כלכליות עתידיות המיוחסות לפריט יזרמו אל הקבוצה; וכן )ב( העלות של הפריט ניתנת למדידה באופן מהימן. )0 הרכוש הקבוע נכלל לראשונה לפי עלות הרכישה )למעט מדידת הקרקע בשווי הוגן כ"עלות נחשבת" ליום המעבר ל IFRS, ראה א' 2 לעיל(. עלויות עוקבות נכללות בעת התהוותן בערכו של הנכס בספרים או מוכרות כנכס נפרד, בהתאם למקרה, רק כאשר מתקיימים לגביהן שני הקריטריונים להכרה כנכס האמורים לעיל. 08

126 א) ב) ג) אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: כאשר מוחלף חלק מפריט רכוש הקבוע, ערכו נגרע מהספרים. כל שאר עלויות התיקונים ועבודות האחזקה נזקפות לדוח רווח והפסד במהלך תקופת הדיווח בה נבעו. עלות פריט רכוש קבוע כוללת את: מחיר רכישתו, כולל מסי יבוא ומסי רכישה שאינם מוחזרים, בניכוי הנחות מסחריות rebates(.)trade discounts and עלויות כלשהן שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. האומדן הראשוני של העלויות לפירוק ופינוי של הפריט, ושיקום האתר בו הוא ממוקם, אשר בגינם מתהווה לקבוצה מחויבות כאשר הפריט נרכש או כתוצאה משימוש בפריט במשך תקופה מסוימת, שלא לצורך ייצור מלאי במהלך אותה תקופה. ) ) ) הרכוש הקבוע מוצג בעלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך שנצברו )2.וירידות ערך בגין הרכוש הקבוע נזקפות לרווח והפסד. הפחתות קרקע למעט קרקע בחכירה מימונית אינה מופחתת. הפחת על נכסים אחרים מחושב לפי שיטת הקו הישר, כדי להפחית את עלותם או את ערכם המשוערך לערך השייר שלהם עלפני אומדן אורך החיים השימושיים שלהם, כדלהלן: 21 שנים בניינים 01 שנים מכונות וציוד 57 שנים כלי רכב 5 שנים מחשבים 01 שנים ריהוט וציוד משרדי עלויות של שיפוצים כלליים משמעותיים )overhaul( מופחתות עלפני אורך החיים השימושיים הנותר של הנכס המתייחס, או עד למועד השיפוץ הכללי הבא, לפי המוקדם מביניהם. ערכי השייר של הנכסים, אורך החיים השימושיים שלהם ושיטת הפחת נסקרים, ומעודכנים בהתאם למקרה, לפחות אחת לשנה. רווחים או הפסדים בגין מימוש רכוש קבוע נקבעים על ידי השוואת התמורה נטו שהתקבלה לערך בספרים, ומוכרים במסגרת "הכנסות אחרות" בדוח על הרווח הכולל. חלקי חילוף מוערכים על בסיס ממוצע נע. הכללתם במסגרת הרכוש הקבוע נובעת מכך שהשימוש בהם נעשה בדרך כלל למשך תקופה ארוכה יחסית )מעל שנה( והם משמשים בעיקרם בהקשר עם פריטי רכוש קבוע. )3 09

127 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: ו. נכסים בלתי מוחשיים: מוניטין מוניטין שנוצר מייצג את עודף עלות הרכישה על הסכום נטו למועד הרכישה של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו, ושל ההתחיבויות וההתחיבויות התלויות של הנרכשת שניטלו. לצורך בחינת ירידת ערך, המוניטין הנרכש במסגרת צירוף עסקים מוקצה ממועד הרכישה לכל אחת מהיחידות המניבות מזומנים או קבוצות של היחידות המניבות מזומנים של הקבוצה, אשר חזויות ליהנות מהסינרגיות של צירוף העסקים. כל יחידה או קבוצה של יחידות אליהן הוקצה המוניטין מייצגת את הרמה הנמוכה ביותר בישות שבה קיים מעקב על המוניטין לצורכי הנהלה פנימיים ואינה גדולה ממגזר פעילות )לפני קיבוץ מגזרים דומים( )ראה גם סעיף ז' להלן(. בחינה לירידת ערך של יחידה מניבת מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(, אליה הוקצה מוניטין, מבוצעת אחת לשנה, ובכל עת שישנו סימן כלשהו לירידת ערך של היחידה )או קבוצת היחידות(, על ידי השוואת ערכה בספרים של היחידה )או קבוצת היחידות(, כולל מוניטין, לסכום בר השבה שלה, שהינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה. כל הפסד מירידת ערך מוכר מיידית ברווח או הפסד. הפסד כאמור שהוכר לגבי מוניטין לא יבוטל בתקופה מאוחרת יותר. )0 2( סימנים מסחריים סימנים מסחריים שנרכשו במסגרת צירוף עסקים מוכרים בשוויים ההוגן במועד הרכישה. סימנים מסחריים הינם בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר, ומוצגים בעלות בניכוי הפחתה שנצברה. ההפחתה מחושבת על בסיס שיטת הקו הישר על פני אורך החיים השימושיים הצפוי )02 שנים( ומוצגת במסגרת סעיף "הוצאות מכירה ושיווק" )ראה ביאור 20(. 3( קשרי לקוחות קשרי לקוחות הנרכשים במסגרת עסקת צירוף עסקים מוכרים בשווים ההוגן במועד הרכישה. קשרי הלקוחות הינם בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר, ומוצגים בעלות בניכוי הפחתה שנצברה. ההפחתה מחושבת על בסיס שיטת הקו הישר עלפני אורך החיים השימושיים הצפוי של קשרי הלקוחות )8 שנים( ומוצגת במסגרת סעיף "הוצאות מכירה ושיווק" )ראה ביאור 20(. ז. ירידת ערך של נכסים לאכספיים נכסים בעלי אורך חיים שימושיים בלתימוגדר, כדוגמת מוניטין, אינם מופחתים, וירידה בערכם נבחנת אחת לשנה. ירידה בערכם של נכסים בניפחת נבחנת, במידה שחלו אירועים או שינויים בנסיבות, המצביעים על כך שערכם בספרים לא יהיה בר השבה. סכום ההפסד המוכר בגין ירידת ערך שווה לסכום בו עולה ערכו בספרים של נכס על הסכום בר השבה שלו. סכום בר השבה של נכס הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס, בניכוי עלויות מכירה, לבין שווי השימוש שלו. לצורך בחינת ירידת ערך, מחולקים הנכסים לרמות הנמוכות ביותר, בגינן קיימים תזרימי מזומנים מזוהים נפרדים )יחידות מניבות מזומנים(. נכסים לאכספיים, למעט מוניטין, אשר חלה ירידה בערכם, נבחנים לצורך זיהוי ביטול אפשרי של ירידת הערך שהוכרה בגינם בכל תאריך דוח על המצב הכספי. 21

128 ב) אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: ח. עלויות אשראי עלויות בגין אשראי ספציפי וכללי הניתנות לייחוס במישרין לרכישה, להקמה או לייצור של נכס כשיר )נכס שנדרש פרק זמן מהותי כדי להכין אותו לשמוש המיועד שלו או למכירתו( מהוונות כחלק מעלות הנכס, במהלך התקופה החל מהמועד בו מתקיימים לראשונה כל התנאים הבאים: )א( מתהוות לקבוצה יציאות בגין הנכס; ) מתהוות לקבוצה עלויות אשראי; וכן )ג( היא מבצעת פעילויות הנדרשות לשם הכנת הנכס לשימושו המיועד או למכירתו. היוון עלויות האשראי כאמור מופסק כאשר, באופן מהותי, הושלמו כל הפעילויות הנדרשות לשם הכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו. הקבוצה משעה היוון עלויות אשראי במהלך תקופות ממושכות בהן היא משעה את הפיתוח הפעיל של נכס כשיר. עלויות האשראי שניתן לייחסן במישרין לרכישה, להקמה או לייצור של נכס כשיר הן אותן עלויות אשראי אשר היו נמנעות אילו היציאה בגין הנכס הכשיר לא הייתה מבוצעת. עלויות אשראי אחרות נזקפות כהוצאה ברווח או הפסד בתקופה בה התהוו. ט. נכסים פיננסיים: סיווג החברה מסווגת את נכסיה הפיננסיים פרט לנגזר שהוא מכשיר מגדר מיועד ואפקטיבי, לקטגוריות הבאות: נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, הלוואות וחייבים. הסיווג נקבע בהתאם למטרה שלשמה נרכשו הנכסים הפיננסיים. הנהלת החברה קובעת את סיווג הנכסים הפיננסיים בעת ההכרה בהם לראשונה. )0 א( נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד קטגוריה זו כוללת מכשירים פיננסיים נגזרים, פרט למכשיר מגדר מיועד ואפקטיבי. נכסים אלו מסווגים כנכסים שוטפים, אם הם מוחזקים למטרות מסחר, או צפויים להיות ממומשים בטווח של עד שנה מתאריך הדוח על המצב הכספי. אחרת, הם מסווגים כנכסים לא שוטפים. ב( הלוואות וחייבים הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים, עם תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה, ואשר אינם מצוטטים בשוק פעיל. נכסים אלה נכללים כרכוש שוטף, פרט לחלויות לתקופה מעל 02 חודשים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי המסווגות כנכסים לא שוטפים. החייבים של הקבוצה כלולים בסעיפים "מזומנים ושווי מזומנים", "חייבים ויתרות חובה" ו"לקוחות לזמן ארוך" בדוח על המצב הכספי. 2( הכרה ומדידה רכישות ומכירות רגילות של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי הקבוצה במועד סליקת העסקה, שהינו המועד בו הנכס נמסר לקבוצה או נמסר מהקבוצה. נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מוכרים לראשונה בשווי הוגן, והוצאות העסקה נזקפות לרווח או הפסד. נכסים פיננסיים 20

129 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: נגרעים כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מההשקעות פקעו או הועברו, והקבוצה העבירה את כל הסיכונים והתשואות בגין הבעלות על נכסים אלה. נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מוצגים בתקופות עוקבות בשווי הוגן. הלוואות וחייבים נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית. רווחים או הפסדים, הנובעים משינויים בשוויים ההוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד מוצגים בדוח על הרווח הכולל במסגרת סעיפי המימון בתקופה בה נבעו. באשר לאופן מדידת השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים של הקבוצה ראה ביאור 4. 3( קיזוז מכשירים פיננסיים נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכומים נטו מוצגים בדוח על המצב הכספי כאשר קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת כוונה לסלק את הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בוזמנית. ירידת ערך נכסים פיננסיים הקבוצה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך של נכס פיננסי או של קבוצת נכסים פיננסיים. ערכו של נכס פיננסי או ערכה של קבוצת נכסים פיננסיים נפגם והפסדים מירידת ערך מתהווים רק אם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך )4 ( "אירוע הפסד"( ולאירוע ההפסד האמור )או לאירועי ההפסד( יש השפעה על כתוצאה מאירוע אחד או יותר שהתרחשו לאחר ההכרה לראשונה בנכס אומדן תזרימי המזומנים העתידיים של הנכס הפיננסי או של קבוצת הנכסים הפיננסיים שניתן לאמוד אותה באופן מהימן. במידה שקיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך, סכום ההפסד מירידת ערך נמדד כהפרש בין הערך בספרים של הנכס הפיננסי לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים לנבוע ממנו )למעט הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו( המהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי של הנכס הפיננסי האמור )כלומר שיעור הריבית האפקטיבי שחושב לגביו בעת ההכרה בו לראשונה בדוחות הכספיים(. הערך בספרים של הנכס מופחת וסכום ההפסד מוכר ברווח או הפסד. אם הנכס הפיננסי נושא שיעור ריבית משתנה, שיעור ההיוון בו ייעשה שימוש למדידת הפסד מירידת ערך כלשהו הינו שיעור הריבית האפקטיבי הנוכחי שנקבע בהתאם לחוזה. כאמצעי פרקטי, החברה עשויה למדוד ירידת ערך בהתבסס על שוויו ההוגן של המכשיר תוך שימוש במחיר שוק ניתן לצפייה. אם בתקופה עוקבת הסכום של הפסד מירידת הערך קטן, וניתן לייחס את הקיטון באופן אובייקטיבי לאירוע שהתרחש לאחר שהוכרה ירידת הערך )כמו שיפור בדירוג האשראי של הלווה(, ביטול ההפסד מירידת ערך שהוכר קודם לכן מוכר ברווח או הפסד. 22

130 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: י. מכשירים פיננסיים נגזרים ופעילויות גידור מכשירים פיננסיים נגזרים מוכרים לראשונה בשווי הוגן במועד ההתקשרות בחוזה הנגזר, ונמדדים מחדש בתקופות עוקבות בשוויים ההוגן. שיטת ההכרה ברווח או הפסד, הנובעים משינויים בשווי ההוגן, תלויה בשאלה האם המכשיר הנגזר מיועד כמכשיר מגדר, ובמקרה שכן, בטבעו של הפריט המוגן. שינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם כשירים לגידור נזקפים לרווח או הפסד. הקבוצה מייעדת מכשירים נגזרים מסוימים לגידור החשיפה להשתנות של תזרימי מזומנים שניתן לייחס לסיכון ספציפי המיוחס לנכס או התחייבות שהוכרו או לעסקה חזויה שצפויה ברמה גבוהה וכן שיכולה להשפיע על רווח או הפסד )להלן גידור תזרים מזומנים(. הקבוצה מתעדת במועד יצירת הגידור את הקשר בין מכשירים מגדרים לבין פריטים מגודרים, כמו גם את מטרות ניהול הסיכונים והאסטרטגיה ביחס לביצוע עסקות גידור שונות. בנוסף, מתעדת הקבוצה את הערכותיה, הן במועד יצירת הגידור והן על בסיס מתמשך, בדבר היותם של המכשירים הנגזרים, המשמשים בעסקות גידור, בעלי אפקטיביות גבוהה בהשגת שינויים מקזזים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים של פריטים מגודרים. שוויים ההוגן של מכשירים נגזרים המשמשים למטרות גידור מפורט בביאור 7. תנועות בקרנות הגידור נזקפות לרווח כולל אחר ומוצגות במסגרת הדוח על השינויים בהון. השווי ההוגן המלא של מכשיר נגזר מגדר מסווג כנכס או כהתחייבות שאינם שוטפים, כאשר הזמן הנותר עד לפדיון הפריט המגודר הינו יותר מ 02 חודשים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, או כנכס או התחייבויות שוטפים, כאשר הזמן הנותר עד לפדיון הפריט המגודר הינו פחות מ 02 חודשים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי. מכשירים נגזרים המוחזקים למטרות מסחר מסווגים כנכסים או כהתחייבויות שוטפים. החלק האפקטיבי של שינויים בשווי ההוגן של מכשירים נגזרים, המיועדים וכשירים לשמש כגידור תזרים מזומנים, מוכר ברווח כולל אחר. הרווח או ההפסד הקשור לחלק הלא אפקטיבי מוכר באופן מיידי ברווח או הפסד במסגרת "הוצאות )הכנסות( מימון נטו". סכומים שנצברו בהון מסווגים מחדש ברווח או הפסד בתקופות במהלכן הפריט שהינה כאשר מכירה חזויה, )לדוגמא, המגודר משפיע על הרווח או ההפסד מגודרת, מתרחשת(. הרווח או ההפסד המיוחס לחלק הלא אפקטיבי מוכר "הוצאות )הכנסות( מימון נטו". ברווח או הפסד במסגרת עם זאת, כאשר עסקה חזויה שהינה מגודרת מביאה להכרה בנכס לא פיננסי )לדוגמא מלאי(, הרווחים וההפסדים, שנדחו בעבר במסגרת רווח כולל אחר, מועברים מההון ונכללים במדידה לראשונה של עלות הנכס. במקרה של מלאי הסכומים הנדחים מוכרים, בסופו של דבר, בסעיף עלות המכר. 23

131 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: או כאשר הגידור אינו מקיים עוד את כאשר מכשיר מגדר פוקע או נמכר, הקריטריונים לחשבונאות גידור, הרווח או ההפסד שנצבר בהון לאותו מועד, נשאר מוכר בהון, ויוכר ברווח או הפסד כאשר העסקה החזויה עצמה מוכרת בסופו של דבר ברווח או הפסד. כאשר העסקה החזויה אינה חזויה עוד להתרחש, הרווח או במסגרת הפסד, או מועבר באופן מיידי לרווח ההפסד שנצבר במסגרת ההון, "הוצאות )הכנסות( מימון נטו". מלאי יא. המלאי מוערך לפי העלות או שווי מימוש נטו, כנמוך שבהם. עלות המלאי נקבעת על בסיס "נכנס ראשון יוצא ראשון". עלות מוצרים קנויים ותוצרת בעיבוד כוללת עלות תכנון, חומרי גלם, עבודה ישירה, עלויות ישירות אחרות ועלויות תקורה קבועות ביצור. מרכיב הוצאות עקיפות ועבודה נכללים בעלות המלאי על בסיס ממוצע ההוצאות בפועל בשלושת החודשים האחרונים של כל תקופת דיווח. )בהתבסס על קיבולת נורמלית capacity( )Normal של מתקני היצור(. עלות המלאי כוללת רווחים או הפסדים בגין גידורי תזרים מזומנים של הוצאות שכר, שהועברו מההון. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל, בניכוי הוצאות מכירה משתנות מתייחסות. יב. לקוחות יתרות הלקוחות מתייחסות לסכומים המתקבלים מלקוחותיה של הקבוצה עבור סחורות שנמכרו במהלך העסקים הרגיל. כאשר גביית סכומים אלו צפויה להתרחש תוך שנה אחת או פחות, הם מסווגים במסגרת הנכסים השוטפים, אחרת, הם מוצגים במסגרת הנכסים שאינם שוטפים. לקוחות מוכרים לראשונה בשוויים ההוגן, ונמדדים לאחר מכן בעלות מופחתת, על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית, בניכוי הפרשה לחובות מסופקים )להלן "הפרשה לחובות מסופקים" או "הפרשה לירידת ערך"(. באשר לאופן קביעת ההפרשה לירידת ערך והטיפול העוקב בה ראה ביאור ט') 4 ( לעיל. יג. מזומנים ושווי מזומנים מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים בקופה, פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר, השקעות אחרות לזמן קצר שנזילותן גבוהה ותקופת ההפקדה שלהן לא עולה על 3 חודשים. יד. הון מניות מניות רגילות של החברה מסווגות כהון מניות. עלויות תוספתיות המיוחסות במישרין להנפקת מניות חדשות מוצגות בהון כניכוי, נטו ממס, מתקבולי ההנפקה. ספקים טו. יתרות הספקים כוללות התחייבויות של הקבוצה לשלם עבור טובין או שירותים שנרכשו מספקים במהלך העסקים הרגיל. יתרות הספקים מסווגות כהתחייבויות שוטפות כאשר התשלום אמור להתבצע תוך שנה אחת או פחות, אחרת הן מוצגות כהתחייבויות שאינן שוטפות. 24

132 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: יתרות ספקים מוכרות לראשונה בשווי הוגן, ולאחר מכן נמדדות בעלות מופחתת, על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית. טז. הלוואות הלוואות מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן, בניכוי עלויות עסקה. בתקופות עוקבות ההלוואות נמדדות בעלות מופחתת; כל הפרש בין התמורה )בניכוי עלויות עסקה( לבין ערך הפדיון מוכר בדוח על הרווח הכולל על פני תקופת ההלוואה, בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. עמלות המשולמות בגין קבלת מסגרת הלוואה מוכרות כעלויות עסקה המיוחסות להלוואה הרלבנטית, וזאת במידה שצפוי )probable( כי חלק או כל מסגרת ההלוואה תנוצל. במקרה כזה, ההכרה בעמלה נדחית עד לביצוע משיכת הכספים בפועל ממסגרת ההלוואה. במידה שאין ראיה לכך שצפוי שחלק או כל מסגרת ההלוואה תנוצל, העמלה מהוונת כתשלום מראש בגין שירותי מימון, ומופחתת על פני תקופת מסגרת ההלוואה המתייחסת. הלוואות מסווגות כהתחייבויות שוטפות, אלא אם לקבוצה ישנה זכות בלתי מותנית לדחות את סילוק ההתחייבות למשך 02 חודשים לפחות לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,שאז הן מסווגות כהתחייבויות בלתי שוטפות. יז. מסים שוטפים ונדחים הוצאות המס לשנים המדווחות כוללות מסים שוטפים ומסים נדחים. המסים מוכרים ברווח או הפסד, למעט מסים הקשורים בפריטים שנזקפו לרווח כולל אחר או ישירות להון, אשר מוכרים גם הם ברווח כולל אחר או בהון, בהתאמה, יחד עם הפריט בגינו נוצרו. הסכום שנזקף כמסים שוטפים מחושב על בסיס חוקי המס שנחקקו, או שחקיקתם הושלמה למעשה לתאריך הדוח על המצב הכספי, במדינות בהן החברה והחברות הבנות של החברה פועלות ומפיקות הכנסה חייבת. הנהלת הקבוצה בוחנת מדי תקופה את היבטי המס החלים על הכנסתה החייבת לצרכי מס, בהתאם לדיני המס הרלבנטיים, ויוצרת הפרשות בהתאם לצורך. הקבוצה מכירה במסים נדחים באופן מלא, על בסיס שיטת ההתחייבות, בגין הפרשים זמניים בין הסכומים של הנכסים וההתחייבויות, הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים, לבין הסכומים שיובאו בחשבון לצרכי מס. עם זאת, מסים נדחים אינם מוכרים, אם ההפרשים הזמניים נוצרים בעת ההכרה הראשונית בנכס או בהתחייבויות, שלא במסגרת צירוף עסקים, אשר במועד העסקה אין להם כל השפעה על הרווח או ההפסד בין אם החשבונאי או זה המדווח לצרכי מס. סכום המסים הנדחים על ההכנסה נקבע בהתאם לשיעורי המס )וחוקי המס( שנחקקו או שחקיקתם הושלמה למעשה נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי וצפויים לחול כאשר נכסי המס ימומשו או שהתחייבויות המס הנדחות ייושבו. ההכרה בנכסי מסים נדחים נעשית בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי לצרכי מס, בגבולות סכום הפרשים, שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד הכנסות חייבות במס. הקבוצה אינה זוקפת מסי הכנסה נדחים בגין הפרשים זמניים, הנובעים מהשקעות בחברות בנות מאחר ועיתוי היפוך ההפרשים הזמניים נשלט עלידי הקבוצה וצפוי שלא יחול היפוך בהפרשים הזמניים בעתיד הנראה לעין. 25

133 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחות מקוזזים אם ורק אם: קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים שוטפים; וכן נכסי המסים הנדחים והתחייבויות המסים הנדחים מתייחסים למסים על הכנסה המוטלים על ידי אותה רשות מס על אותה ישות חייבת או על ישויות שונות החייבות במס אשר מתכוונות לסלק את היתרות על בסיס נטו. יח. הטבות עובד: 0( התחייבות לפיצויי פרישה ופנסיה חברות הקבוצה בישראל מפעילות מספר תוכניות פנסיה. התוכניות ממומנות בדרךכלל באמצעות תשלומים, המועברים לחברות ביטוח או לקרנות פנסיה המנוהלות בנאמנות. תוכנית אלה מהוות תוכניות להפקדה מוגדרת מאחר שהחברה מבצעת הפקדות קבועות לישות נפרדת ובלתיתלויה. לקבוצה אין כל מחויבות, משפטית או משתמעת, לבצע הפקדות נוספות, במצב שבו לא יהיה די בנכסי הקרן כדי לשלם לכל העובדים את ההטבות בגין שירותי העבודה בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל ובהתאם לנוהג של הקבוצה, חייבת הקבוצה בתשלום פיצויי פרישה לעובדים שיפוטרו או שיפרשו מעבודתם בנסיבות מסוימות. התחייבות הקבוצה לתשלום פיצויי פרישה מטופלת כתוכנית להטבה מוגדרת ולגבי חלק מהעובדים מטופלת כתוכנית להפקדה מוגדרת. בהתאם להתחייבות חברות הקבוצה לעובדים שלגביהם קיימת תוכנית המהווה תוכנית להטבה מוגדרת, סכומי ההטבות שיקבל העובד הזכאי לפיצויים בעת פרישה, מתבססות על מספר שנות הוותק ומשכורתו האחרונה. התחייבות הקבוצה לגבי יתר העובדים שהינם במסגרת תוכנית להפקדה מוגדרת הינה לבצע הפקדות קבועות לישות נפרדת ובלתי תלויה, כאשר לקבוצה אין כל מחויבות משפטית או משתמעת לבצע הפקדות נוספות, במצב שבו לא יהיה די בנכסי הקרן כדי לשלם לכל העובדים את ההטבות בגין שירותי העבודה בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. ההתחייבות לפיצויי פרישה המוצגת בדוח על המצב הכספי הינה הערך הנוכחי של ההתחייבות להטבה מוגדרת לתאריך הדוח על המצב הכספי, בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית. ההתחייבות להטבה מוגדרת נמדדת על בסיס שנתי על ידי אקטואר. הערך הנוכחי של ההתחייבות נקבע באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים )לאחר שנלקח בחשבון שיעור צפוי של עליית שכר(, על בסיס שיעורי הריבית של אגרות חוב ממשלתיות, הנקובות במטבע שבו ישולמו ההטבות, ואשר תקופתן עד לפירעון קרובה לתקופת ההתחייבויות המתייחסות לפיצויי הפרישה. בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 09 "הטבות עובד" )להלן 19 )IAS שיעור ההיוון שבו יעשה שימוש לחישובי המחויבות האקטוארית יקבע על ידי שימוש בתשואות שוק בתאריך הדוח על המצב הכספי על אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה. עם זאת, מציין,IAS 19 כי במדינות בהן אין שוק 26

134 א) ב) אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: בו מתקיימת סחירות גבוהה market( )Deep באגרות חוב כאלה, יש להשתמש בתשואות השוק בתאריך הדוח על המצב הכספי על אגרות חוב ממשלתיות. כאמור, שיעור הריבית ששימש את החברה להיוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לשם חישובי המחויבות האקטוארית נקבע בהתבסס על שיעורי הריבית של אגרות חוב ממשלתיות בדירוג גבוה, זאת מכיוון שלדעת הנהלת החברה אין בישראל שוק בו מתקיימת סחירות גבוהה באגרות חוב קונצרניות. הקבוצה זוקפת רווחים או הפסדים אקטואריים, אשר נבעו כתוצאה משינויים בהערכות אקטואריות וכתוצאה מהשוני בין הנחות שהונחו בעבר לבין התוצאות בפועל, לרווח או הפסד, בתקופה בה נבעו. היעודות לפיצויים נמדדות לפי שוויין ההוגן. היעודות האמורות מהוות "נכסי תכנית" כהגדרתה ב,IAS 19 ועל כן קוזזו מיתרת ההתחייבות בגין יחסי עובד מעביד לצרכי ההצגה בדוח על המצב הכספי. כאמור לעיל, הקבוצה רוכשת פוליסות ביטוח ומבצעת הפקדות בקופות פנסיה ופיצויים כנגד התחייבותה לתשלום פנסיה ופיצויי פרישה המהוות תכנית להפקדה מוגדרת. עם ביצוע ההפקדות, היא איננה מחויבת בתשלום נוסף. ההפקדות מוכרות כהוצאות בגין הטבות עובד כאשר הן מבוצעות. הפקדות מראש מוכרות כנכס, במידה שניתן החזר הוצאות במזומן או ניתנת הפחתה בתשלומים העתידיים. דמי חופשה והבראה במסגרת החוק, זכאי כל עובד לימי חופשה ודמי הבראה, כאשר שניהם מחושבים על בסיס שנתי. הזכאות מתבססת על משך תקופת ההעסקה. הקבוצה זוקפת התחייבות והוצאה בגין דמי חופשה והבראה, בהתבסס על ההטבה שנצברה עבור כל עובד. תכניות בונוסים הקבוצה מכירה בהתחייבות ובהוצאה בגין מענקים ושיתוף עובדים ברווחים, כאשר קיימת מחוייבות משפטית או כאשר הנוהג בעבר יצר מחויבות משתמעת לבצע תשלומים כאלה וכן, לפחות אחד מהתנאים הבאים התקיים: ) התנאים הפורמליים של התוכנית כוללים נוסחה לקביעת סכום ההטבה; ) הקבוצה קבעה את הסכומים שישולמו לפני שהדוחות הכספיים אושרו לפרסום. )2 )3 יט. הפרשות הפרשות בגין עלויות לשינוי מבני ותביעות משפטיות מוכרות, כאשר לקבוצה מחוייבות קיימת, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירועים מהעבר; צפוי כי יידרש תזרים שלילי של משאבים לצורך סילוק המחוייבות; וכן ניתן לערוך אומדן מהימן של סכום המחוייבות. הפרשות בגין עלויות לשינוי מבני כוללות קנסות עקב סיום מוקדם של חוזי שכירות ופיצויי פיטורין לעובדים. הקבוצה אינה מכירה בהפרשות בגין הפסדים תפעוליים עתידיים. כאשר קיימות מספר מחויבויות דומות, הסבירות שידרש תזרים שלילי לצורך סילוקן נקבעת על ידי בחינת סוג המחוייבויות בכללותן. הפרשה מוכרת אף אם הסבירות של תזרים שלילי לצורך סילוק כל אחד מהפריטים הנכללים באותו סוג מחויבויות הנה נמוכה. 27

135 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: הפרשות נמדדות בהתאם לערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החזויים שידרשו ליישוב המחוייבות, המחושב באמצעות שימוש בשיעור היוון לפני מס, המשקף הערכות שוק שוטפות לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים למחויבות. הגידול בהפרשה עקב חלוף הזמן מוכר כהוצאת ריבית. כ. הכרה בהכנסות הכנסות הקבוצה נמדדות לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה או התמורה שהקבוצה זכאית לקבל בגין מכירות במהלך העסקים הרגיל של פעילות הקבוצה. ההכנסות מוצגות נטו ממע"מ, החזרות, זיכויים והנחות ולאחר ביטול הכנסות בין חברות הקבוצה. הכנסות ממכירת סחורות הכנסות ממכירת סחורות מוכרות על ידי הקבוצה כאשר כל התנאים הבאים מתקיימים: הקבוצה העבירה לקונה את הסיכונים וההטבות המשמעותיים הנובעים מהבעלות על הסחורות; הקבוצה אינה שומרת )retains( מעורבות ניהולית נמשכת ברמה המיוחסת, בדרך כלל, לבעלות ואינה שומרת את השליטה האפקטיבית על הסחורות שנמכרו; סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן; צפוי שההטבות הכלכליות המיוחסות לעסקה יזרמו לקבוצה; וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן. סכום ההכנסה אינו נחשב כניתן למדידה באופן מהימן, עד שכל ההתניות המתייחסות לעסקה יושבו. הקבוצה מבססת את אומדניה על ניסיון העבר, בהתחשב בסוג הלקוח, סוג העסקה והפרטים המיוחדים לכל הסדר. להלן עניינים ספציפיים הנבחנים בהקשר לאמור לעיל על ידי הקבוצה לשם הכרה בהכנסה בגין כל אחת מפעילויות הקבוצה: 1( מכירת סחורות בסיטונאות הקבוצה עוסקת ביצור, שיווק ומכירה של צמיגים למגוון רחב של שימושים. מכירת סחורות, מוכרת כאשר הקבוצה מסרה מוצרים ולא קיימת מחויבות שלא קוימה, שיכולה להשפיע על קבלת המוצרים על ידי הלקוח. מסירת הסחורות אינה נחשבת כמתקיימת, עד אשר הועברו סיכוני התיישנות ואובדן ללקוח. 2( הכנסות מתמלוגים הכנסות מתמלוגים מוכרות על בסיס צבירה, בהתאם למהות ההסכמים המתייחסים. 28

136 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: כא. חכירות הקבוצה קשורה בחוזה חכירת קרקע עם מנהל מקרקעי ישראל. לחכירה זו מסווגת בדוחות הכספיים כחכירה מימונית מאחר והועברו לקבוצה באופן מהותי כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות. חכירות מימוניות מהוונות ומוכרות כנכס והתחייבות בתחילת תקופת החכירה בסכום הנמוך מבין שוויו ההוגן של הנכס החכור והערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים. רכוש קבוע שנרכש במסגרת חכירות מימוניות מופחת על פני התקופה הקצרה מבין אורך החיים השימושיים של הנכס או תקופת החכירה. כב. חלוקת דיבידנד חלוקת דיבידנד לבעלים של החברה מוכרת כהתחייבות בדוח על המצב הכספי הקבוצה בתקופה בה אושרו הדיבידנדים לחלוקה על ידי דירקטוריון החברה. כג. נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה נכסים לאשוטפים מסווגים כנכסים המוחזקים למכירה כאשר ערכם בספרים יושב בעיקר באמצעות עסקת מכירה, וההערכה היא כי עסקת המכירה צפויה ברמה גבוהה probable"(.)"highly נכסים אלו נמדדים על פי הנמוך מבין ערכם בספרים לבין שוויים ההוגן בניכוי עלויות מכירה. נכסים לא שוטפים המסווגים כמוחזקים למכירה מוצגים בנפרד מנכסים אחרים בדוח על המצב הכספי. כד. תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות תקנים ותיקונים לתקנים קיימים אשר נכנסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות דיווח המתחילות ביום 0 בינואר 2102: )0 תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר 7 "מכשירים פיננסיים: גילויים" )להלן התיקון ל.) IFRS 7 התיקון ל IFRS 7 מרחיב את דרישות הגילוי לגבי נכסים פיננסיים שהועברו לצד אחר ולמרות זאת ממשיכים להיכלל בדוח על המצב הכספי של החברה, וכן לגבי התחייבויות פיננסיות קשורות, לרבות הקשר בין הנכסים להתחייבויות הנ"ל. בנוסף, התיקון ל 7 IFRS מרחיב את דרישות הגילוי לגבי נכסים פיננסיים אשר נגרעו, אך נותרה בגינם חשיפה לסיכונים ותשואות מסוימים הקשורים בנכס המועבר. החברה יישמה את התיקון ל 7 IFRS החל מיום 0 בינואר ליישומו לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה. 29

137 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: )2 א( תקנים, תיקונים ופרשנויות לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף: תקן דיווח כספי בינלאומי 01 "דוחות כספיים מאוחדים" )להלן 10 )IFRS IFRS 10 מחליף את כל ההנחיות הקיימות לגבי שליטה ואיחוד דוחות כספיים במסגרת תקן חשבונאות בינלאומי 27 "דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" )להלן 27 )IAS ובמסגרת פרשנות מספר 02 של הוועדה המתמדת לפרשנויות "איחוד ישויות למטרות מיוחדות". IFRS 10 משנה את הגדרת "שליטה". ההגדרה החדשה מתמקדת בדרישה לקיומם של "כוח" )power( ותשואות משתנות returns( )variable על מנת שתתקיים שליטה. "כוח" הינו היכולת בהווה לכוון את הפעילויות שמשפיעות באופן משמעותי על התשואות. IFRS 10 כולל, בין היתר, הנחיות המתייחסות להבחנה בין זכויות משתתפות rights( )participating לזכויות מגינות rights( )protective וכן הנחיות המתייחסות למקרים בהם משקיע פועל בשם ישות אחרת או בשם קבוצת ישויות relationships(.)agent/principal עיקרון הליבה לפיו ישות מאוחדת מציגה חברה אם וחברות בנות שלה כאילו הן ישות אחת, נותר על כנו, כמו גם טכניקת האיחוד. הקבוצה תיישם לראשונה את IFRS 10 לגבי התקופה השנתית המתחילה ביום 0 בינואר ליישומו של IFRS 10 לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה. ב( תקן חשבונאות בינלאומי 27 )מתוקן( "דוחות כספיים נפרדים" )להלן IAS )27R IAS 27R מחליף את IAS 27 ויטפל אך ורק בדוחות כספיים נפרדים. ההנחיות הקיימות כיום במסגרת IAS 27 לגבי הטיפול החשבונאי בדוחות כספיים נפרדים נותרו ללא שינוי במסגרת.IAS 27R הקבוצה תיישם לראשונה את IAS 27R לגבי התקופה השנתית המתחילה ביום 0 בינואר מאחר שכאמור IAS 27R אינו דן בדוחות הכספיים המאוחדים לא תהיה ליישומו השפעה כלשהי על הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה. ג( תקן דיווח כספי בינלאומי 02 "גילויים באשר לזכויות בישויות אחרות" )להלן )IFRS 12 IFRS 12 קובע את דרישות הגילוי המתייחסות לנושאים החשבונאיים המטופלים בהתאם ל 10 IFRS ו 11 IFRS ומחליף את דרישות הגילוי הקיימות כיום במסגרת.IAS 28 דרישות הגילוי האמורות ב 12 IFRS הינן בנוגע לנושאים הבאים: שיקולי דעת והנחות משמעותיים; זכויות בחברות בנות; זכויות בהסדרים משותפים ובחברות כלולות; וזכויות בישויות מובנות שלא אוחדו במסגרת הדוחות הכספיים. הקבוצה תיישם לראשונה את IFRS 12 לגבי התקופה השנתית המתחילה ביום 0 בינואר יישומו לראשונה של IFRS 12 חזוי להביא להרחבה מסוימת של הגילויים המפורטים בדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה לגבי זכויותיה בישויות אחרות. 31

138 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: ד( תקן דיווח כספי בינלאומי 03 "מדידת שווי הוגן" )להלן 13 )IFRS IFRS 13 מתמקד בשיפור העקביות והקטנת המורכבות לגבי מדידת שווי הוגן וזאת תוך מתן הגדרה מדויקת למונח "שווי הוגן" ואספקת מקור יחיד להנחיות לגבי אופן מדידת שווי הוגן ודרישות הגילוי המתייחסות אליו לשימוש במסגרת כלל תקני ה IFRS השונים. הדרישות האמורות ב IFRS 13, אינן מרחיבות את השימוש בחשבונאות שווי הוגן אולם מספקות הנחיות כיצד יש ליישמה במקרים בהם השימוש בה נדרש או מותר במסגרת תקני IFRS אחרים. הקבוצה תיישם לראשונה את IFRS 13 לגבי התקופה השנתית המתחילה ביום 0 בינואר IFRS ייושם באופן פרוספקטיבי )"מכאן ואילך"( החל מתחילת התקופה השנתית האמורה. דרישות הגילוי האמורות ב IFRS 13 לא נדרשות להיות מיושמות לגבי מספרי ההשוואה המתייחסים לתקופות שלפני מועד היישום לראשונה שלו. ליישומו לראשונה של IFRS 13 לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה. ה( תקן חשבונאות בינלאומי 09 )מתוקן 2100( "הטבות עובד" )להלן 19 IAS המתוקן( IAS 19 המתוקן כולל שינויים מהותיים לאופן ההכרה והמדידה של תוכניות להטבה מוגדרת והטבות בגין פיטורין וכן לגבי הגילויים הנדרשים בגין כל סוגי הטבות העובד הנדונות במסגרת.IAS 19 להלן תמצית שינויים עיקריים הנכללים במסגרתו: המונח "רווחים והפסדים אקטואריים" הוחלף במונח "מדידות מחדש של ההתחייבות )נכס( נטו בגין התוכנית להטבה מוגדרת " (asset)( ;Remeasurements of the net defined benefit liability להלן מדידות מחדש( הכולל, בנוסף לרווחים והפסדים האקטואריים, רכיבים מסוימים המוגדרים ב 19 IAS המתוקן. מדידות מחדש יוכרו ברווח כולל אחר. בכך בוטלה האפשרות להכרה ברווחים והפסדים אקטואריים במסגרת הרווח או הפסד וכן בוטלה האפשרות לעשות שימוש בשיטת "המסדרון". עלות שירותי עבר תוכר מיידית בתקופה בה חל השינוי בתוכנית ולא תיפרס על פני תקופת השירות העתידית עד להבשלתה. בתוכניות הטבה שבגינן קיימים נכסי תוכנית, יוכרו הוצאות / הכנסות ריבית נטו, המחושבות על יתרת הנכס או התחייבות להטבת עובד נטו, תוך שימוש בשיעור ההיוון המשמש במסגרת IAS 19 במתכונתו הנוכחית למדידת ההתחייבות בגין הטבה מוגדרת. טיפול חשבונאי זה יחליף את השימוש ב"עלות ריבית" וב"תשואה חזויה על נכסי תוכנית" הקיימים ב IAS 19 במתכונתו הנוכחית. ההבחנה בין הטבות עובד לטווח קצר או ארוך, לשם מדידתן בדוחות הכספיים, תתבסס על המועד בו צפוי התשלום ולא על המועד בו התשלום עשוי להידרש. 30

139 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: כל הטבה הכרוכה במחויבות לשירות עתידי לא תהווה הטבה בגין פיטורין. ההתחייבות המתייחסת להטבות בגין פיטורין תוכר כאשר הישות אינה יכולה עוד לחזור בה מההצעה של ההטבה בגין פיטורין או כאשר הישות מכירה בעלויות ארגון מחדש מתייחסות. הורחבו דרישות הגילוי לעומת אלו הקיימות ב 19 IAS במתכונתו הנוכחית. IAS 19 המתוקן ייושם לראשונה על ידי החברה לגבי התקופה השנתית המתחילה ביום 0 בינואר IASהמתוקן ייושם באופן רטרוספקטיבי למעט: לגבי שינויים בערך בספרים של נכסים )שאינם בתחולת,)IAS 19 בהתייחס לשינויים בעלויות הטבות עובד שנכללו במסגרת הערך בספרים של הנכסים האמורים לפני תחילת התקופה המוקדמת ביותר שתוצג בדוחות הכספיים הראשונים שבהם הקבוצה תאמץ את IAS 19 המתוקן. בדוחות כספיים לתקופות המתחילות לפני 0 בינואר 2104, החברה לא תידרש להציג מידע השוואתי לגבי גילויים מסוימים הנדרשים ב 19 IAS המתוקן בהתייחס לרגישות המחויבות להטבה מוגדרת. מדיניותה החשבונאית הנוכחית של הקבוצה, הינה לזקוף רווחים או הפסדים אקטואריים, אשר נבעו כתוצאה משינויים בהנחות אקטואריות וכתוצאה מהשוני בין הנחות שהונחו בעבר לבין התוצאות בפועל, לרווח או הפסד, בתקופה בה נבעו. לאחר יישום IAS 19 המתוקן, "מדידות מחדש", כפי שיחושבו על פי ההוראות החדשות, ייזקפו לרווח כולל אחר. ו( תקן דיווח כספי בינלאומי 9 "מכשירים פיננסיים" )להלן 9 )IFRS חלקו הראשון של IFRS 9 העוסק בסיווג ומדידה של נכסים פיננסיים, פורסם בחודש נובמבר 2119 ואילו חלקו השני של,IFRS 9 הכולל הנחיות לגבי התחייבויות פיננסיות ולגבי גריעת מכשירים פיננסיים, פורסם בחודש אוקטובר IFRS מחליף חלקים מסוימים בתקן חשבונאות בינלאומי 39 "מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה" )להלן 39 )IAS המתייחסים לסיווג ומדידת מכשירים פיננסיים. IFRS 9 דורש כי נכסים פיננסיים יסווגו על פי אחת משתי הקטגוריות הבאות: נכסים פיננסיים הנמדדים לאחר ההכרה לראשונה בשווי הוגן ונכסים פיננסיים הנמדדים לאחר ההכרה לראשונה בעלות מופחתת. ההחלטה לאיזו קטגוריה יש לסווג נכס פיננסי מבוצעת ביום ההכרה לראשונה. הסיווג מבוסס על האופן שבו הישות מנהלת את מכשיריה הפיננסיים )המודל העסקי שלה( והמאפיינים של תזרימי המזומנים החוזיים של המכשיר. לגבי התחייבויות פיננסיות, IFRS 9 מותיר על כנן את מרבית ההנחיות האמורות ב 39 IAS כאשר השינוי העיקרי הינו שבמקרים בהם לישות יש התחייבות פיננסית שיועדה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד, היא תכיר בשינויים בשווי ההוגן של התחייבות כאמור, הנובעים משינויים בסיכון האשראי המתייחס להתחייבות )סיכון האשראי של הישות עצמה(, ישירות במסגרת רווח כולל אחר חלף ההכרה בהם במסגרת רווח או הפסד, אלא אם כן טיפול זה יוצר אי התאמה חשבונאית ( accounting an.)mismatch לגבי סכומים שיוכרו כאמור ברווח כולל אחר לא יבוצע בהמשך 32

140 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: סיווג מחדש )Recycling( לרווח או הפסד. עם זאת, ניתן לבצע העברות של רווחים או הפסדים נצברים בין סעיפי ההון. בחודש דצמבר 2100, פורסם תיקון ל 9 IFRS ולתקן דיווח כספי בינלאומי 7 "מכשירים פיננסיים: גילויים" )להלן התיקון(. התיקון תיקן את מועד היישום המחייב של IFRS 9 ואת הוראות המעבר ליישומו והוסיף דרישות גילוי מסוימות בגין המעבר )להלן הגילויים הנוספים(. בהתאם ל 9 IFRS לאחר תיקונו כאמור, שני החלקים של IFRS 9 יחולו לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום 0 בינואר 2105 או לאחריו. ישויות יכולות לבחור ליישם את IFRS 9 ביישום מוקדם, אולם אין זה אפשרי לבצע יישום מוקדם של החלק השני של IFRS 9 מבלי ליישם באותו מועד את החלק הראשון של.IFRS 9 מנגד, ניתן לבצע יישום מוקדם של החלק הראשון של IFRS 9 מבלי להידרש ליישם באותו מועד את החלק השני של.IFRS 9 בהתאם להוראות המעבר של,IFRS 9 ומאחר שהקבוצה טרם ביצעה יישום מוקדם שלו לגבי התקופה השנתית שהסתיימה ביום 30 בדצמבר 2102, עם יישומו של IFRS 9 בעתיד הקבוצה לא תידרש לתקן את מספרי ההשוואה שלה אך תידרש לספק את הגילויים הנוספים. הקבוצה בוחנת את השפעתו הצפויה של IFRS 9 על דוחותיה הכספיים ואת עיתוי יישומו. ז( תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 0 "הצגת דוחות כספיים" )להלן התיקון ל.)IAS 1 התיקון ל IAS 1 משנה את אופן הגילוי של פריטי רווח כולל אחר במסגרת הדוח על הרווח הכולל. להלן תמצית עיקרי התיקון ל :IAS 1 יש להפריד את הפריטים המוצגים ברווח כולל אחר לשתי קבוצות, בהתבסס על הבחינה באם הם עשויים להיות מסווגים מחדש בעתיד לרווח או הפסד, או שלא. בהתאם, פריטים שלא עשויים להיות מסווגים מחדש בעתיד לרווח או הפסד יוצגו בנפרד מפריטים שכן עשויים להיות מסווגים מחדש בעתיד לרווח או הפסד. ישויות הבוחרות להציג פריטי רווח כולל אחר לפני המס המתייחס תידרשנה להציג את השפעת המס המתייחסת לכל אחת משתי הקבוצות האמורות, בנפרד. כינויו של הדוח על הרווח הכולל שונה ל"דוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר". עם זאת, IAS 1 מתיר לישויות לעשות שימוש בכינויים אחרים. הקבוצה תיישם לראשונה את התיקון ל 1 IAS לגבי התקופה השנתית המתחילה ביום 0 בינואר התיקון האמור ייושם באופן רטרוספקטיבי לכל התקופות המדווחות. 33

141 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: מאחר שכל פריטי הרווח הכולל האחר של הקבוצה )הפרשי תרגום והגנת תזרים מזומנים( עשויים להיות מסווגים מחדש בעתיד לרווח או הפסד, ליישומו של התיקון ל 1 IAS לא צפויה להיות השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של הקבוצה. ח( תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 32 "קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות" )להלן התיקון ל 32 )IAS ותיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר 7 "גילויים קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות" )להלן התיקון ל )IFRS 7 התיקון ל 32 IAS אינו משנה את המודל הקיים במסגרת תקן חשבונאות בינלאומי 32 "מכשירים פיננסיים: הצגה" לגבי קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות )להלן קיזוז( אך מבהיר שעל מנת שיתקיימו הקריטריונים לקיזוז בדוחות הכספיים, נדרש, בין היתר, שהזכות המשפטית לקיזוז תהיה קיימת בהווה כלומר שהיא לא תותנה באירוע עתידי כלשהו, ובנוסף, נדרש שזכות הקיזוז תהיה ניתנת לאכיפה מבחינה משפטית, בכל אחד מהמצבים הבאים: במהלך העסקים הרגיל; במקרה של ;default ובמקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של הישות ושל כל אחד מהצדדים האחרים. התיקון ל IAS 32 גם מבהיר את המקרים בהם זכות קיזוז באמצעות סילוק ברוטו mechanisms( )gross settlement תעמוד בקריטריון לזכות קיזוז באמצעות סילוק נטו. התיקון ל 7 IFRS מוסיף דרישות גילוי חדשות המתמקדות במידע כמותי לגבי מכשירים פיננסיים שהוכרו וקוזזו במסגרת הדוח על המצב הכספי, וכן לגבי מכשירים פיננסיים שהוכרו ושהינם כפופים להסדרי קיזוז מסוימים )בין אם קוזזו במסגרת הדוח על המצב הכספי ובין אם לאו(. התיקון ל 32 IAS ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום 0 בינואר 2104 או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי. התיקון ל 7 IFRS ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 0 בינואר 2103 או לאחריו. ליישומם לראשונה של התיקונים האמורים לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה. ט( תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 0 "הצגת דוחות כספיים" )להלן 1 )IAS התיקון ל 1,IAS המהווה חלק ממסמך השיפורים שפורסם במאי 2102, מבהיר את דרישות הגילוי של מידע השוואתי. בהתאם לתיקון, כאשר נדרשת הצגת דוח שלישי על המצב הכספי בהתאם ל 1 IAS )במקרה של יישום מדיניות חשבונאית למפרע, ביצוע הצגה מחדש של פריטים בדוחות הכספיים או סיווג מחדש של פריטים בדוחות הכספיים(, הדוח השלישי על המצב הכספי יהיה לתחילת התקופה הקודמת period( )preceding ולא לתחילת תקופת ההשוואה המוקדמת ביותר, וזאת גם אם דוחותיה הכספיים של הישות מציגים מידע השוואתי לתקופות מוקדמות יותר. כמו כן, הדוח השלישי על המצב הכספי יידרש רק במקרים בהם ליישום למפרע, להצגה מחדש או לסיווג מחדש יש השפעה מהותית על המידע שבדוח על המצב הכספי לתחילת התקופה הקודמת. במקרה כאמור הישות לא תידרש להציג את הביאורים המתייחסים לדוח על המצב הכספי לתחילת התקופה הקודמת. לעומת זאת, אם ישות מציגה מידע השוואתי נוסף מעבר למינימום 34

142 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: הנדרש לפי תקני,IFRS יהיה עליה להציג את הביאורים המתייחסים לדוחות הכספיים הנוספים שנכללו במסגרת המידע ההשוואתי הנוסף. הקבוצה בחרה באימוץ מוקדם של התיקון ל 1 IAS החל בינואר לסיווגים מחדש שביצעה הקבוצה במסגרת דוחות כספיים אלה אין השפעה מהותית על המידע שבדוח על המצב הכספי לתחילת התקופה הקודמת ולפיכך לא מוצג דוח שלישי זה במסגרת דוחות כספיים אלו. י( תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 06 "רכוש קבוע" )להלן 16 )IAS התיקון ל 16,IAS המהווה חלק ממסמך השיפורים שפורסם במאי 2102, עוסק בסיווג חלקי חילוף וציוד עזר. התיקון מבהיר את ההוראות האמורות בסעיף 8 ל 16 IAS לגבי הבחינה באילו מקרים יש לסווג חלקי חילוף וציוד עזר כרכוש קבוע ובאילו מקרים הם יסווגו כמלאי. בהתאם לתיקון, חלקי חילוף וציוד עזר יוכרו כרכוש קבוע כאשר הם עומדים בהגדרת "רכוש קבוע" ב 16.IAS במידה והם אינם עומדים בהגדרה האמורה הם יסווגו כמלאי. הקבוצה תיישם לראשונה את התיקון ל 16,IAS לגבי התקופה השנתית אשר תחל ביום 0 בינואר התיקון ל 16 IAS ייושם באופן רטרוספקטיבי )למפרע(. להערכת הנהלת הקבוצה, ליישומו לראשונה של התיקון ל 16 IAS לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים. יא( תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 32 "מכשירים פיננסיים: הצגה" )להלן )IAS 32 התיקון ל 32,IAS המהווה חלק ממסמך השיפורים שפורסם במאי 2102, מבהיר את הטיפול במסים הנובעים מחלוקות דיבידנדים. התיקון בא לבטל את חוסר העקביות בין הוראות IAS 32 להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 02 "מיסים על הכנסה" )להלן 12 )IAS בנושא השפעות מסים על הכנסה של חלוקת דיבידנדים. בהתאם לנוסח המתוקן, מסים על ההכנסה המתייחסים לחלוקות למחזיקים במכשיר הוני ולעלויות עסקה המתייחסות למכשיר הוני יטופלו בהתאם להוראות.IAS 12 החברה תיישם לראשונה את התיקון ל 32 IAS לגבי התקופה השנתית אשר תחל ביום 0 בינואר להערכת הנהלת הקבוצה, ליישומו לראשונה של התיקון לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים. 35

143 ל) אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 1 אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים אומדנים ושיקולי דעת, נבחנים באופן מתמיד, ומבוססים על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים, לרבות ציפיות ביחס לאירועים עתידיים, שנחשבות לסבירות, לאור הנסיבות הקיימות. הקבוצה מגבשת אומדנים והנחות בנוגע לעתיד. מעצם טבעם, נדיר שהאומדנים החשבונאיים המתקבלים יהיו זהים לתוצאות המתייחסות בפועל. האומדנים וההנחות, שבגינם ישנו סיכון משמעותי לביצוע התאמות מהותיות בערכם בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך שנת הכספים הבאה, מפורט להלן: אומדן ירידת ערך מוניטין הקבוצה בוחנת על בסיס שנתי, האם קיימת ירידת ערך של מוניטין, בהתאם למדיניות החשבונאית המוצגת בביאור 2. סכומים ברי השבה של יחידות מניבות מזומנים נקבעו על בסיס חישובי שווי שימוש. חישובים אלה מחייב שימוש באומדנים. עם זאת להערכת הנהלת הקבוצה גם אילו התרחש שינוי סביר בהנחות, לתאריכי הדוחות על המצב הכספי, שינוי כאמור לא היה מביא לירידת ערך במוניטין. מסים נדחים הקבוצה מכירה בנכסי מסים נדחים ובהתחייבויות מסים נדחים על בסיס ההפרשים בין הסכומים בספרים של הנכסים וההתחייבויות לבין סכומם המובא בחשבון לצורכי מס. הקבוצה בוחנת באופן שוטף את יכולת ההשבה של נכסי המס הנדחים הנכללים בחשבונותיה, על בסיס הכנסות חייבות היסטוריות, הכנסות חייבות חזויות, עיתוי היפוכם הצפוי של הפרשים זמניים ויישומן של אסטרטגיות תכנון מס. אם אין ביכולתה של החברה להפיק הכנסות חייבות עתידיות בסכום מספיק, או במקרה של שינוי מהותי בשיעורי המס האפקטיביים בתקופה, שבמהלכה ההפרשים הזמניים המתייחסים הופכים לחייבים במס או ניתנים לניכוי, הקבוצה עשויה להידרש לבטל חלק מנכסי המסים הנדחים או להגדיל את התחייבויות המסים הנדחים, דבר אשר עלול להגדיל את שיעור המס האפקטיבי שלה ולהשפיע לרעה על תוצאות פעילותה. ביאור 4 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים: א. ניהול סיכונים פיננסיים: 0( גורמי סיכון פיננסיים פעילויות הקבוצה חושפות אותה למגוון סיכונים פיננסיים: סיכוני שוק רבות סיכוני שערי חליפין וסיכון תזרים מזומנים ושווי הוגן בגין שיעורי ריבית(, סיכוני אשראי וסיכוני נזילות. תוכניתה הכוללת של הקבוצה לניהול סיכונים מתמקדת בכך כי לא ניתן לצפות את התנהגות השווקים הפיננסיים ובניסיון למזער השפעות שליליות אפשריות על ביצועיה הכספיים של הקבוצה. הקבוצה משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים על מנת להגן על עצמה בפני חלק מהחשיפות לסיכונים כאמור. החברה מעסיקה יועצים חיצוניים העומדים בקשר שוטף עם מנהל הכספים של החברה. אחת לרבעון מתקיימת פגישה בין מנהל הכספים ליועצים החיצוניים במסגרתה דנים בהרחבה בניהול סיכוני השוק בקבוצה. יחד, מהווים מנהל הכספים והיועצים, צוות ניהול סיכוני השוק של הקבוצה. 36

144 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 4 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים )המשך(: ניהול הסיכונים מתבצע עלידי מנהל הכספים ובנושא הסיכונים הפיננסיים על ידי צוות ניהול הסיכונים הפיננסיים של הקבוצה בהתאם למדיניות המאושרת עלידי מועצת המנהלים. מנהל הכספים וצוות ניהול הסיכונים של הקבוצה מזהים, מעריכים ומגדרים את הסיכונים תוך שיתוף פעולה צמוד עם יחידותיה התפעוליות של הקבוצה. מועצת המנהלים מספקת עקרונות לניהולם הכולל של הסיכונים, כמו גם מדיניות המטפלת בתחומים ממוקדים יותר, כגון סיכונים בגין שערי חליפין, סיכוני שיעור ריבית, סיכוני אשראי, שימוש במכשירים פיננסיים נגזרים ולא נגזרים והשקעת עודפי כספים. א( סיכוני שוק: )0( סיכוני שער חליפין פעילות הקבוצה היא בינלאומית והיא חשופה לסיכוני שער חליפין הנובעים מחשיפות למטבעות שונים, בעיקר לאירו ולש"ח. סיכון שער חליפין נובע מעסקות מסחריות עתידיות, נכסים או התחייבויות הנקובים במטבע השונה ממטבע הפעילות של החברה שהינו הדולר. במהלך חודש ספטמבר 2100 יישמה החברה לראשונה חשבונאות גידור. הנהלת הקבוצה קבעה מדיניות המחייבת את חברות הקבוצה לנהל את סיכון שער החליפין כנגד מטבע הפעילות שלהן. במטרה לנהל את סיכון שער החליפין בגין עסקות מסחריות עתידיות, ונכסים והתחייבויות שהוכרו, משתמשות הישויות בקבוצה בעסקות אקדמה ואופציות על שערי חליפין. סיכון שער חליפין קיים כאשר עסקות מסחריות עתידיות או נכסים והתחייבויות המוכרים בדוחות הכספיים נקובים במטבע שאינו מטבע הפעילות של הישות. מדיניות ניהול הסיכונים של הקבוצה היא לגדר את תזרימי המזומנים הצפויים מעסקאות חזויות )בעיקר מכירות באירו ושכר עבודה בשקל( ב 02 החודשים הבאים. ביום 30 בדצמבר 2102, אילו התחזק מטבע הפעילות של החברה ב 01% מול האירו, ואילו כל יתר המשתנים נותרו קבועים, היה הרווח הכולל לשנה גבוה ב 3,976 אלפי דולר )ב 2100 היה הרווח הכולל לשנה נמוך ב 2,951 אלפי דולר וב 2101 היה ההפסד הכולל לשנה גבוה ב 3,472 אלפי דולר, בהתאמה(, בעיקר כתוצאה מרווחים/הפסדים משינויי שער חליפין בגין תרגום יתרות לקוחות וספקים ומרווחים/הפסדים משינויי שער חליפין בגין אשראי מתאגידים בנקאיים הנקובים באירו. 37

145 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 4 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים )המשך(: ביום 30 בדצמבר 2102, אילו נחלש מטבע הפעילות של החברה ב 01% מול האירו, ואילו כל יתר המשתנים נותרו קבועים, היה הרווח הכולל לשנה נמוך ב 3,976 אלפי דולר )ב 2100 היה הרווח הכולל לשנה גבוה ב 2,951 אלפי דולר וב 2101 היה ההפסד הכולל לשנה נמוך ב 3,332 אלפי דולר, בהתאמה(, בעיקר כתוצאה מרווחים/הפסדים משינויי שער חליפין בגין תרגום יתרות לקוחות וספקים ומרווחים/הפסדים משינויי שער חליפין, אשראי מתאגידים בנקאיים הנקובים באירו. נכון ל 30 בדצמבר 2102, אילו התחזק מטבע הפעילות של החברה ב 01% מול השקל, ואילו כל יתר המשתנים נותרו קבועים, היה הרווח הכולל לשנה גבוה ב 0,405 אלפי דולר )ב 2100 היה הרווח הכולל לשנה נמוך ב 03,105 אלפי דולר וב 2101 היה ההפסד הכולל לשנה נמוך ב 248 אלפי דולר, בהתאמה(, בעיקר כתוצאה מרווחים/הפסדים משינויי שער חליפין בגין תרגום יתרות חייבים, נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, מרווחים/הפסדים משינויי שער חליפין בגין התחייבויות הנקובות בשקלים. נכון ל 30 בדצמבר 2102, אילו נחלש מטבע הפעילות של החברה ב 01% מול השקל, ואילו כל יתר המשתנים נותרו קבועים, היה הרווח הכולל לשנה נמוך ב 0,517 אלפי דולר )ב 2100 היה הרווח הכולל לשנה גבוה ב 03,072 אלפי דולר וב 2101 היה ההפסד הכולל לשנה גבוה ב 053 אלפי דולר(, בעיקר כתוצאה מרווחים/הפסדים משינויי שער חליפין בגין תרגום יתרות חייבים, נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, מרווחים/הפסדים משינויי שער חליפין בגין התחייבויות הנקובות בשקלים. סיכון תזרים מזומנים ושווי הוגן בגין שיעור ריבית סיכון שיעור הריבית של הקבוצה נובע מאשראי מתאגידים בנקאיים ומוסדות כספיים, הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב. כיוון שלקבוצה אין נכסים משמעותיים נושאי ריבית, הכנסות הקבוצה ותזרימי המזומנים התפעוליים שלה אינם מושפעים מריבית השוק. )2( הלוואות הנושאות שיעורי ריבית משתנים חושפות את הקבוצה לסיכון תזרימי מזומנים ואילו הלוואות הנושאות שיעורי ריבית קבועים חושפות את הקבוצה לסיכון שיעור ריבית בגין שווי הוגן. מדיניות הקבוצה היא ליטול התחייבויות לזמן ארוך ואשראי מתאגידים בנקאיים באמצעות מכשירים הנושאים ריבית משתנה. אגרות החוב לזמן ארוך שהנפיקה החברה נושאות ריבית קבועה. בהתבסס על התרחישים הנערכים, ההשפעה על הרווח והפסד לאחר מס, בהינתן תזוזה של 5% בשיעור הריבית תתבטא בעלייה של 95 אלפי דולר ) אלפי דולר, אלפי דולר( או בירידה של 96 אלפי דולר ) אלפי דולר, אלפי דולר(, בהתאמה. 38

146 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 4 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים )המשך(: ב( סיכוני אשראי סיכוני האשראי מטופלים ברמת הקבוצה. סיכוני אשראי נובעים ממזומנים ושווי מזומנים, מכשירים פיננסיים נגזרים, פיקדונות בבנקים וכן חשיפות אשראי ביחס ללקוחות, לרבות יתרות חובה שטרם נפרעו ועסקות שהקבוצה מחויבת בהן transactions(.)committed באשר ללקוחות קמעונאיים, כאשר אלו מדורגים עלידי גורם בלתיתלוי, ההחלטה אם להתקשר עם לקוחות אלו מתבססת על אותם דירוגים. מנגד, כאשר לקוחות אלו אינם מדורגים עלידי גורם בלתיתלוי, מחלקת הכספים סוקרת את איכות האשראי של הלקוח, תוך התחשבות במצבו הפיננסי, בניסיון העבר עמו ובגורמים נוספים. מגבלות סיכון ( risk )limits פרטניות נקבעות לכל לקוח ולקוח, בהתבסס על דירוגים פנימיים וחיצוניים, ובהתאם למגבלות שנקבעו עלידי מועצת המנהלים. השימוש במגבלות הסיכון נבחן באופן שוטף. הקבוצה מחזיקה בביטוח בגין רוב יתרות החובה. ראה ביאור 4 ב') 2 ( להלן לגבי מידע נוסף המתייחס לאיכות האשראי של נכסים פיננסים. ג( סיכון נזילות ניהול זהיר של סיכוני נזילות מחייב קיום מספק של מזומנים וניירות ערך סחירים מסגרות אשראי זמינות למימון הפעילות. לאור אופייה הדינמי של פעילותה העסקית, הקבוצה שומרת על גמישות מימונית באמצעות הקפדה על קיום מסגרות אשראי זמינות. הנהלת הקבוצה בוחנת באופן שוטף תחזיות בנושא עודפי הנזילות המורכבים ממסגרות אשראי לא מנוצלות וממזומנים ושווי מזומנים. הבחינה מבוססת על תזרימי המזומנים הצפויים, ומתבצעת בדרך כלל ברמת הקבוצה, בהתאם לנהלים ולהגבלות שנקבעו עלידי הקבוצה. בנוסף, המדיניות לניהול סיכון הנזילות של הקבוצה עוסקת בחיזוי תזרימי מזומנים במטבעות עיקריים, בהגדרת רמות הנכסים הנזילים הדרושים כדי לעמוד בתזרימי מזומנים אלו, בהשוואה בין יחסי הנזילות המאזניים לבין דרישות גורמי פיקוח חיצוניים ובקיום תוכניות למימון באמצעות חוב )ראה ביאור 24(. 39

147 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 4 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים )המשך(: הטבלה שלהלן מציגה ניתוח של התחייבויותיה הפיננסיות שאינן נגזרות של הקבוצה ושל ההתחייבויות הפיננסיות הנגזרות המסולקות בנטו, כשהן מסווגות לקבוצות פירעון רלוונטיות, עלפי התקופה הנותרת למועד פירעונן החוזי נכון לתאריך 30 בדצמבר התחייבויות פיננסיות נגזרות נכללות בניתוח אם מועדי הפירעון החוזיים שלהם חיוניים להבנת עיתוי תזרימי המזומנים. הסכומים המוצגים בטבלה הנם תזרימי מזומנים חוזיים בלתי מהוונים. שנה ראשונה שנה שלישית שנה שניה עד חמישית אלפי דולרים שנה שישית ואילך 0,680 0,680 09,859 09,859 44, ,922 01,808 01,808 06, ,292 56,645 0,167 53, ,491 84,484 3,268 55, ,874 יתרה ליום 10 בדצמבר 2102: אשראי, הלוואות ואגרות חוב מכשירים פיננסים נגזרים ספקים, זכאים אחרים והתחייבויות אחרות יתרה ליום 10 בדצמבר 2100: אשראי, הלוואות ואגרות חוב מכשירים פיננסים נגזרים ספקים, זכאים אחרים והתחייבויות אחרות* * סווג מחדש. 2( ניהול סיכוני הון יעדי ניהול סיכוני ההון של הקבוצה הם לשמר את יכולתה של הקבוצה להמשיך ולפעול כעסק חי במטרה להעניק לבעלי המניות תשואה על השקעתם, והטבות לבעלי עניין אחרים, ולקיים מבנה הון מיטבי במטרה להפחית את עלויות ההון. הקבוצה עשויה לנקוט בצעדים שונים במטרה לשמר או להתאים את מבנה ההון שלה, לרבות שינוי סכומי הדיבידנדים המשולמים לבעלי המניות, החזר הון לבעלי המניות, הנפקת מניות חדשות או מכירת נכסים לצורך פירעון חובות. באשר לדרישות עמידה באמות מידה פיננסית, ראה ביאור 24. 3( אומדני שווי הוגן להלן הניתוח של המכשירים הפיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד לפי שיטת הערכה, הרמות השונות הוגדרו כדלקמן: מחירים מצוטטים )בלתימותאמים( בשווקים פעילים בהם נסחרים נכסים או התחייבויות זהים )רמה 0(. נתונים שאינם מחירים מצוטטים, שנכללו ברמה 0, אשר ניתנים לצפיה לגבי הנכס או ההתחייבות, בין אם במישרין )כלומר כמחירים( ובין אם בעקיפין )כלומר נגזרים מהמחירים( )רמה 2(. נתונים לגבי הנכס או ההתחייבות שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפיה )נתונים שאינם ניתנים לצפיה( inputs( )unobservable )רמה 3(. * * * 41

148 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 4 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים )המשך(: הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן כוללים רק מכשירים פיננסיים נגזרים השייכים לרמה 2 )ראה ביאור 7(. שוויים ההוגן של המכשירים הפיננסיים של החברה הנמדדים בשווי הוגן שאינם נסחרים בשווקים פעילים נקבע באמצעות שיטות הערכת שווי. שיטות אלו מתבססות עד כמה שניתן על נתוני שוק נצפים, מאחר שהם זמינים, ומסתמכות כמה שפחות על הערכות של הישות עצמה. מאחר שכל הנתונים המשמעותיים הנדרשים לביצוע הערכות שווי הוגן של המכשירים הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן ניתנים לצפייה, מכשירים אלו נכללים ברמה 2. ערכם בספרים של מכשירים פיננסים לזמן קצר מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר והשפעת ההיוון אינה מהותית. ב. מכשירים פיננסיים: 0( מכשירים פיננסיים לפי קבוצות: המדיניות הבאים: החשבונאית לטיפול במכשירים פיננסיים יושמה עבור הפריטים סה"כ 06,875 0,400 53,479 70,765 סה"כ 80,193 53,778 0, , בדצמבר :2102 נכסים: מזומנים ושווי מזומנים מכשירים פיננסים נגזרים חייבים ויתרות חובה סה"כ מכשירים נגזרים נכסים המשמשים בשווי הוגן למטרות גידור דרך רווח או הפסד הלוואות וחייבים ד ו ל ר י ם א ל פ י ,875 53,479 71,354 התחייבויות: הלוואות ואגרות חוב זכאים ויתרות זכות מכשירים פיננסיים נגזרים סה"כ התחייבויות מכשירים פיננסיות נגזרים התחייבויות אחרות המשמשים בשווי הוגן בעלות מופחתת למטרות גידור דרך רווח או הפסד ד ו ל ר י ם א ל פ י 80,193 53, ,870 0,145 0,

149 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים )המשך(: 10 בדצמבר :2100 מכשירים נגזרים נכסים המשמשים בשווי הוגן סה"כ למטרות גידור דרך רווח או הפסד הלוואות וחייבים ד ו ל ר י ם א ל פ י 00,601 00,601 נכסים: מזומנים ושווי מזומנים 9,910 4,599 5,312 מכשירים פיננסים נגזרים 67,423 67,423 חייבים ויתרות חובה * 88,934 4,599 5,312 79,133 סה"כ ביאור 4 * התחייבויות מכשירים פיננסיות נגזרים התחייבויות אחרות המשמשים בשווי הוגן סה"כ בעלות מופחתת למטרות גידור דרך רווח או הפסד ד ו ל ר י ם א ל פ י 038, ,325 התחייבויות : הלוואות ואגרות חוב 52,022 52,022 זכאים ויתרות זכות* 3, ,169 מכשירים פיננסיים נגזרים 093, , ,169 סה"כ סווג מחדש. איכות האשראי של נכסים פיננסיים: ניתן להעריך את איכות האשראי של נכסים פיננסיים, שזמן פירעונם טרם הגיע ושטרם הוכרה בגינם ירידת ערך, על ידי התייחסות לדירוג אשראי חיצוניים )אם זמינים( או על ידי הסתמכות על נתוני עבר בנוגע למקרי חדלות פירעון של הצד שכנגד. דירוג מוסדות פיננסיים בישראל מבוסס על מודלים של חברת.STANDARD & POOR'S Maalot )2 10 בדצמבר ד ו ל ר י ם א ל פ י 0,043 0,191 55,013 47, ,598 49,424 לקוחות ללא דירוג אשראי חיצוני: קבוצה א' קבוצה ב' קבוצה ג' קבוצה א' לקוחות חדשים )פחות מ 6 חודשים(. קבוצה ב' לקוחות קיימים )יותר מ 6 חודשים( ללא עבר של פיגורים בתשלום. קבוצה ג' לקוחות קיימים )יותר מ 6 חודשים( עם עבר של פיגורים בתשלום. 42

150 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 4 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים )המשך(: 10 בדצמבר ד ו ל ר י ם א ל פ י ,014 01, , ,645 04, , בדצמבר ד ו ל ר י ם א ל פ י 5, ,396 9, ,400 מזומנים בבנק ופיקדונות לזמן קצר: AA+ AA A AA קופות קטנות ללא דירוג אשראי חיצוני נכסים פיננסיים נגזרים: AA+ AA AA 1( ריכוז סיכוני אשראי רוב מכירות הקבוצה מתבצעות בעיקר בארה"ב ואירופה, למספר רב של לקוחות. לפיכך, החשיפה לריכוז סיכון אשראי בקשר לחייבים לקוחות הינה מוגבלת. החברה בוחנת באופן שוטף את טיב הלקוחות ובדרך כלל אינה דורשת ביטחונות. יחד עם זאת, מבטחת החברה את מרבית חובות הלקוחות בחו"ל. בחשבונות נכללת הפרשה מתאימה בגין חובות מסופקים. ביאור 5 יציאה מאיחוד של חברה שאוחדה בעבר: ביום 3 בספטמבר, 2102 הושלמה העסקה למכירת מלוא אחזקותיה של החברה בחברה הבת, אליאנס שיווק ישראל בע"מ )להלן "אליאנס שיווק"(, כאשר כחלק מעסקה זו הסכימו הצדדים על התקשרות בהסכם הפצה למתן זכויות בלעדיות ל"אליאנס שיווק" להפצה ושיווק של צמיגי,Off Highway וכן בהסכם שירותים בין החברה ל"אליאנס שיווק". בהתאם לעסקה זו ההחזקה במלוא המניות של אליאנס שיווק הועברה לידי כסלו תחבורה בע"מ. התמורה נטו הסתכמה לסך של כ 08,936 אלפי דולר בניכוי חובות פיננסיים בסך של כ 0,164 אלפי דולר )בהתאם להגדרתם בהסכם האמור( )להלן:"מחיר המכירה"(. כמו כן, בהתאם לתנאי העסקה בוצעו התאמות במחיר בכפוף לשינויים שחלו ב 43

151 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 5 יציאה מאיחוד של חברה שאוחדה בעבר )המשך(: שיווק אליאנס של המעודכנים הפיננסיים ובחובות ("NAV") Net Assets Value במהלך התקופה ממועד ההתקשרות הראשונית בעסקה ועד למועד השלמתה. רווח ההון שהתקבל כתוצאה מהעיסקה, בניכוי עליות מכירה, הסתכם לסך של כ 308 אלפי דולר ונכלל במסגרת הכנסות והוצאות אחרות. לפירוט הנכסים וההתחייבויות שנגרעו נכון למועד השלמת העיסקה כאמור, ראה נספח ג' לדוח תזרים המזומנים. ביאור 6 מזומנים ושווי מזומנים הרכב המזומנים ושווי המזומנים כוללים מזומנים בבנק ובקופה hand( )on ליום 30 בדצמבר 2102 ו המטבעות בהם נקובים או אליהם צמודים המזומנים ושווי המזומנים הינם: 10 בדצמבר אלפי דולרים ש"ח 01,184 08,228 דולר 0,495 )0,366( אירו 00,601 06,875 44

152 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 7 מכשירים פיננסיים נגזרים: 2100 התחייבויות , , ,268 בדצמבר נכסים התחייבויות נכסים ד ו ל ר י ם א ל פ י , ,492 0, ,910 0,167 0, ,910 0,167 0,051 מועד מימוש חזוי עסקת SWAP על דולר מדד עסקת SWAP על דולר שקל אופציות על שער חליפין מוחזקים למסחר חוזי אקדמה על שער חליפין מוחזקים למסחר אופציות על שער חליפין גידור תזרים מזומנים חוזי אקדמה על שער חליפין גידור תזרים מזומנים סה"כ בניכוי החלק הלא שוטף: עסקת SWAP על דולר שקל החלק השוטף א. ב. ג. ד. הסכום הרעיוני בגין עסקת SWAP על דולר מדד הפתוחה ליום 30 בדצמבר 2100 עומד על כ 4 מיליון דולר. הסכום הרעיוני בגין עסקת SWAP על דולר שקל, הפתוחה ליום 30 בדצמבר 2102 עומד על כ 36 מיליון דולר )30 בדצמבר 2100 כ 36 מיליון דולר(. הסכום הרעיוני בגין עסקה להחלפת תזרימי מזומנים אופציות על שער חליפין הפתוחה ליום 30 בדצמבר 2102 עומד על כ 62 מיליון דולר )30 בדצמבר 2100 כ 25 מיליון דולר(. הסכום הרעיוני בגין חוזי אקדמה על שער חליפין הפתוחים ליום 30 בדצמבר 2102 עומד על כ 00 מיליון דולר )30 בדצמבר 2100 כ 95 מיליון דולר(. חייבים ויתרות חובה: ביאור 8 סך הכל 52, )3,533( 49,424 ליום 10 בדצמבר 2102 שקל חדש לא צמוד אירו אלפי דולרים 3,569 08, )2,449( )494( 0,447 08,454 דולר 31,003 )591( 29,523 א. לקוחות: יתרת לקוחות מורכבת כדלקמן: חובות פתוחים המחאות לגבייה בניכוי הפרשה לחובות מסופקים יתרת לקוחות נטו 45

153 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( חייבים ויתרות חובה )המשך(: ביאור 8 סך הכל 57,660 3,553 )4,930( 56,283 ליום 10 בדצמבר 2100 שקל חדש אירו לא צמוד אלפי דולרים 05,360 05,276 3,553 )3,951( )485( 04,964 04,790 דולר 27,124 )496( 26,528 יתרת לקוחות מורכבת כדלקמן: חובות פתוחים המחאות לגבייה * בניכוי הפרשה לחובות מסופקים יתרת לקוחות נטו )*( נכון ליום 30 בדצמבר 2100 במסגרת סעיף לקוחות לזמן ארוך נכלל סך של כ 305 אלפי דולר בגין המחאות לגבייה לזמן ארוך בגין חברת הבת אליאנס שיווק ראה ביאור. 5 נכון ליום 30 בדצמבר 2102, יתרות חובה בסך של כ 04,767 אלפי דולר ( ליום 30 בדצמבר 6, : אלפי דולר( חורגות ממועד התשלום החוזי אך החברה לא ביצעה בגינן הפרשה לחובות מסופקים. יתרות אלו קשורות למספר לקוחות בלתיתלויים ועל פי ניסיונה של החברה מהשנים האחרונות, פרעו לקוחות אלו את חובותיהם במלואם. גיול הפיגור בחובות אלו הנו כדלקמן: אלפי דולרים 6,063 03, ,409 04,767 עד 3 חודשים 3 עד 6 חודשים יותר מ 6 חודשים נכון ליום 30 בדצמבר 2102, בוצעה הפרשה לחובות מסופקים בגין חובות בסך של 3,533 אלפי דולר ונכון ל 30 בדצמבר 2100 עמד על סך של כ 4,930 אלפי דולר. החובות המסופקים קשורים בעיקר ללקוחות סיטונאים, המתמודדים עם קשיים כלכליים בלתי צפויים. ההערכה היא כי חלק מיתרת חובות אלה צפויה להיפרע. גיול יתרת חובות אלה הנו כדלקמן: אלפי דולרים ,930 3,382 4,930 3,533 עד 3 חודשים 3 עד 6 חודשים יותר משנה 46

154 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 8 חייבים ויתרות חובה )המשך(: התנועה בהפרשה לחובות מסופקים שביצעה החברה הנה כדלקמן: אלפי דולרים 4,008 5,033 4,930 יתרה לתחילת השנה הפרשה לחובות מסופקים )011( )26( יתרות חובה שנמחקו במהלך השנה כחובות אבודים )0,545( יציאה מאיחוד 602 )301( )06( הפרשי שער 5,033 4,930 3,533 יתרה לגמר השנה "הוצאות סכומים הנזקפים להפרשה לחובות מסופקים נכללו במסגרת סעיף הנזקפים סכומים 20(. )ראה ביאור הכולל הרווח על בדוח וכלליות" הנהלה להפרשה נמחקים בדרך כלל כאשר לא צפוי לגבות מזומנים נוספים. לא נזקפו להפרשה לחובות מסופקים רוב יתרות הלקוחות בעלות כיסוי ביטוחי. סך הכל 0,437 0,054 2, ,248 6,646 ב. אחרים: מוסדות הוצאות מראש צדדים קשורים פקדון אחרים לא כספי ליום 10 בדצמבר 2102 שקל חדש אירו לא צמוד אלפי דולרים דולר , , ,255 0,054 0,054 לא כספי ליום 10 בדצמבר 2100 שקל חדש דולר אירו לא צמוד אלפי דולרים סך הכל 2,152 0,844 0,468 0,090 2,926 3,904 0,640 05,136 0,400 0,090 2, , , , ,420 0,844 0,844 מוסדות** הוצאות מראש צדדים קשורים פקדון בנאמנות ממכירת קרקע הכנסות לקבל ממכירת קרקע הכנסות לקבל בגין שיפוי* אחרים החשיפה המרבית לסיכוני אשראי לתאריך הדוח על המצב הכספי, בגין יתרות החייבים ויתרות חובה, הנה הערך בספרים של כל קבוצת החייבים ויתרות החובה כאמור לעיל בניכוי היתרות הלא כספיות )הנובעות מהוצאות מראש(, דהיינו סך של 53,479 אלפי דולר נכון ליום 30 בדצמבר הקבוצה מחזיקה בביטוח בגין רוב יתרות חובה אלו. * לעניין השיפוי ראה ביאור 22. ** סווג מחדש. 47

155 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 2 מלאי: הרכב המלאי: ,076 חומרי גלם ועזר 4,302 מלאי בתהליך 47,108 תוצרת גמורה* 31,349 מלאי בדרך** 86,855 סה"כ 10 בדצמבר 2100 אלפי דולרים 07,588 6,019 54,552 30, ,726 * ליום 30 בדצמבר 2102 מלאי התוצרת הגמורה כולל סך של 2,783 אלפי דולר בגין מלאי המוצג בשווי מימוש בניכוי עלויות מכירה )2100 2,017 אלפי דולר(. ** ליום 30 בדצמבר 2102 ו 2100 בעיקר מלאי תוצרת גמורה בדרך. באשר לשעבודים על המלאי ראה ביאור 24. ביאור 01 קרקע מוחזקת למכירה: לחברה קרקע ומבנים בבעלותה אשר משמשים אותה בפעילותה ואשר ממוקמים בישראל. במסגרת תוכנית ההתייעלות שהחלה בשלהי 2118 הפסיקה החברה לייצר צמיגי נוסעים וצמיגים קונבנציונאליים אשר תרומתם השולית נמוכה. כחלק מתוכנית זו פינתה החברה במהלך השנים 2119 ו 2101 שטחי ייצור ששימשו לפעילויות כאמור. ביום 23 במרס 2100 אושרה על ידי דירקטוריון החברה תוכנית למכירת חלק מהקרקע שבבעלותה. ממועד הישיבה כאמור ועד למועד הדוח נקטה החברה בפעולות לאיתור קונה ולהשלמת התיכנון למכירת הקרקע. בהתאם לכך שונה סיווג חלק מהקרקע על ידי החברה מסעיף "קרקע" במסגרת סעיף "הרכוש קבוע" לסעיף "קרקע מוחזקת למכירה" במסגרת סעיף "הרכוש השוטף". במהלך שנת 2100 סיווגה החברה כ 39.8 דונם כקרקע מוחזקת למכירה בישראל ואשר נכללה בדוחות הכספיים בעלות היסטורית, בסך של כ 3,604 אלפי דולר. יצוין כי מתוך הקרקע הזמינה למכירה כאמור, נמכרו קרקעות שסווגו כמוחזקות למכירה כמפורט להלן. א. ביום 04 בספטמבר 2100 חתמה החברה עם חברה פרטית על הסכם למכירת קרקע של כ 7.2 דונם בבעלותה ואשר ממוקמת בישראל. התמורה שנקבעה על פי ההסכם הינה 4,006 אלפי דולר. רווח ההון שנבע לחברה מהמכירה הסתכם בכ 3,461 אלפי דולר ונכלל במסגרת סעיף הכנסות אחרות. 48

156 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך ביאור 01 קרקע מוחזקת למכירה )המשך(: נכון ליום 21 ביוני, 2102 הודיעה החברה לרוכשת הקרקע על ביטול העסקה בעקבות הפרה יסודית מצד הרוכשת אשר התבטאה באיתשלום יתרת התמורה שנקבעה בהסכם בין הצדדים. לפיכך, הציגה החברה את הקרקע כמוחזקת למכירה בסך של כ 656 אלפי דולר וביטלה את רווח ההון שנבע לחברה מהמכירה בסך של כ 3,461 אלפי דולר אשר נכלל במסגרת סעיף הכנסות )הוצאות( אחרות. נכון למועד הדוח החברה היתה בהליך משפטי אל מול הרוכשת בעקבות ביטול העיסקה כאמור. באשר להסכם פשרה אליו הגיעו הצדדים לאחר תום תקופת הדיווח ראה ביאור 29. ב. ביום 09 בספטמבר 2100 חתמה החברה על הסכם עם חברה פרטית למכירת קרקע של כ 8 דונם בבעלותה ואשר ממוקמת בישראל. התמורה שנקבעה על פי ההסכם הינה 2,119 אלפי דולר. רווח ההון שנבע לחברה מהמכירה הסתכם בכ 0,280 אלפי דולר ונכלל במסגרת סעיף הכנסות אחרות. נכון ליום 30 בדצמבר 2102 נותרה קרקע המסווגת כמוחזקת למכירה בישראל בהיקף של 30.8 דונם ואשר נכללת בדוחות הכספיים בעלות היסטורית, בסך של כ 2,886 אלפי דולר. הקרקע מסווגת כזמינה למכירה במצבה הנוכחי והחברה מחויבת ועושה מאמצים לאיתור קונה ( מתוכה לגבי כ 7.2 דונם בעלות של 656 אלפי דולר הושג הסכם פשרה למכירתם לאחר תום תקופת הדיווח ראה גם ביאור 29(. להערכת החברה, מימוש יתרת הקרקע צפוי להיעשות במהלך השנה הקרובה. שווי המימוש בניכוי עלויות המימוש של יתרת קרקע זו עולה על עלותה בדוחות הכספיים. 49

157 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( רכוש קבוע: א. הרכב הרכוש והפחת שנצברו בגינו לפי קבוצות עיקריות והתנועה בהם בשנת 2102, הינם: העלות אלפי דולרים פחת יתרה מופחתת ביאור בדצמבר ,066 8,052 03,710 02,885 32,434 29, ,563 2,158 4,690 4,863 62,292 57,423 3,088 4,780 65,481 62,214 יתרה לגמר השנה , , , , ,924 שינויים אחרים) 5 ( )6( 043 )643( )414( )901( )901( גריעות במשך השנה פחת במשך השנה , ,856 6,856 יתרה לתחילת השנה 282 9, ,645 0,020 7, , ,261 יתרה לגמר השנה 8,448 23, , ,824 4, ,347 4, ,028 שינויים אחרים) 5 ( )53( )3( )0,096( )528( )0,781( )0,781( גריעות במשך השנה תוספות במשך השנה 048 2, ,148 0,593 4,640 יתרה לתחילת השנה 8,448 23, ,179 0,858 01,185 4, ,552 3, ,741 קרקע) 4 ( בניינים על הקרקע הנ"ל מכונות וציוד) 0 ( כלי רכב רהיטים וציוד משרדי )כולל מחשבים( חלקי חילוף) 2 ( תשלומים על חשבון רכישת מכונות וציוד) 3 ( יתרה מופחתת 10 בדצמבר ,794 8,066 04,464 03,710 30,079 32, ,166 2,563 5,431 4,690 65,804 62,292 5,096 3,088 70,101 65,481 יתרה לגמר השנה 282 9, ,645 0,020 7, , ,261 הרכב הרכוש והפחת שנצברו בגינו לפי קבוצות עיקריות והתנועה בהם בשנת 2100, הינם: העלות אלפי דולרים קרקע) 4 ( בניינים על הקרקע הנ"ל מכונות וציוד) 0 ( כלי רכב רהיטים וציוד משרדי )כולל מחשבים( חלקי חילוף) 2 ( תשלומים על חשבון רכישת מכונות וציוד) 3 ( יתרה לתחילת השנה 02,162 23, ,014 0,822 8,866 5, ,565 תוספות במשך השנה 000 7, ,329 )003( 7,948 גריעות במשך השנה 0 5, ,347 העברה לקבוצת מימוש המסווגת כזמינה למכירה 3,604 3,604 יתרה לגמר השנה 8,448 23, ,179 0,858 01,185 4, ,552 יתרה לתחילת השנה 268 8, , , ,750 פחת במשך השנה , ,138 פחת גריעות במשך השנה 0 4, ,529 4,529 7, ,750 3, ,741 3,604 5,347 )2,118( 5,941 5, ,760 51

158 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 00 רכוש קבוע )המשך(: הרכב הרכוש והפחת שנצברו בגינו לפי קבוצות עיקריות והתנועה בהם בשנת 2101, הינם: יתרה מופחתת 10 בדצמבר ,818 00,794 04,818 04,464 28,283 30, ,917 2,166 5,309 5,431 62,906 65,804 9,934 5,096 72,851 70,101 יתרה לגמר השנה 268 8, , , , ,750 גריעות במשך השנה קרקע) 4 ( בניינים על הקרקע הנ"ל מכונות וציוד) 0 ( כלי רכב רהיטים וציוד משרדי )כולל מחשבים( חלקי חילוף )2( יתרה לתחילת השנה 02,162 22, ,728 0,558 תוספות במשך השנה , ה ע ל ו גריעות במשך השנה 6 0, ת יתרה לגמר השנה 02,162 23, ,014 0,822 יתרה לתחילת השנה 254 7, , אלפי דולרים פחת במשך השנה , ת ח פ הפסדים מירידת ערך שהוכרו ברווח או הפסד ,849 7,849 6, , ,615 8,866 5, ,565 5, , ,392 2, ,436 )4,738( 7,698 8,181 5, ,520 9, ,455 תשלומים על חשבון רכישת מכונות וציוד) 3 ( כולל היוון עלויות אשראי לפרויקטים בהקמה שמוינו למכונות וציוד. הסעיף מייצג חלקי חילוף שנועדו בעיקר למכונות וציוד. התנועה בסעיף זה מייצגת קניית חלקי חילוף במשך השנה בניכוי חלקי חילוף לתחילת השנה שהועברו במשך השנה למסגרת סעיפי הרכוש הקבוע המתאימים. התנועה בסעיף זה מייצגת תשלומים שנעשו במשך השנה על חשבון רכישת רכוש קבוע, בניכוי רכוש קבוע שסווג במשך השנה לסעיפי הרכוש הקבוע המתאימים. מתוך היתרה שסווגה למכירה סך של 727 אלפי דולר נמכר נכון ליום 30 בדצמבר, לפירוט נוסף ראה ביאור 01 לעיל. השינויים האחרים כוללים יציאה מאיחוד של חברה שאוחדה בעבר. ראה גם ביאור 5. )0( )2( )3( )4( )5( 50

159 ג) ד) ד) אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( יתרה מופחתת 10 בדצמבר אלפי דולרים הסכום המקורי 10 בדצמבר אלפי דולרים ביאור 00 רכוש קבוע )המשך(: הסעיף כולל עלויות אשראי שהוונו למכונות וציוד א. זכויות הקבוצה בקרקעות בעלות כוללת של 8,448 אלפי דולר הכלולות בסעיף "קרקע" במסגרת הרכוש הקבוע, הנן זכויות בעלות המוקנות לחברה. כמו כן, כולל הרכוש הקבוע במסגרת סעיף "קרקע" זכויות בקרקע בחכירה ממנהל מקרקעי ישראל בעלות כוללת של 677 אלפי דולר ופחת שנצבר כולל בסך של 296 אלפי דולר ) אלפי דולר; אלפי דולר(. זכויות החכירה האמורות הן לתקופה של 49 שנים המסתיימת בשנים 2109 ו 2140, תוך אפשרות להארכת תקופת החכירה ב 49 שנים נוספות. עיקר המקרקעין רשומים על שם הקבוצה בפנקסי במקרקעין. הקבוצה פועלת לרישום היתרה שטרם נרשמה. ב. ג. באשר לשעבודים על הנכסים )ראה ביאור 24(. נכון לתאריך 30 בדצמבר 2102 קיימות מחויבויות חוזיות לרכישת רכוש קבוע בסך של כ 3,021 אלפי דולר. ביאור 02 נכסים בלתי מוחשיים: א. הרכב היתרה המופחתת של הנכסים הבלתי מוחשיים הינו כדלהלן: מוניטין בגין פעילות בישראל) א() 0 ( מוניטין בגין פעילות בצפון אמריקה )א() 0 ( קשרי לקוחות )ב(, ) סימני מסחר )ב(, (, ) 10 בדצמבר 2100 אלפי דולרים 0,441 8, ,535 06, , ,924 05,179 ב. מוניטין: בסוף ספטמבר 2102 הושלמה עסקת מכירת אליאנס שיווק ראה גם ביאור 5. כתוצאה מכך נגרעה יתרת המוניטין בסך 0,441 אלפי דולר שיוחס לחברה האמורה. ראה גם נספח ג' לדוח תזרים המזומנים. )0 )2 נכון ליום 30 בדצמבר 2100 בחנה החברה באם חלה ירידת ערך של המוניטין האמור. כתוצאה מבחינה זו נמצא כי לא חלה ירידת ערך בגינו לתאריך האמור. מוניטין זה הוצג טרם מכירתו במסגרת דיווח מגזרי תחת מגזר ישראל )ראה ביאור 28(. יתרת המוניטין בסך 8,440 אלפי דולר נובעת מרכישת פעילות בארה"ב מוצגת במסגרת דיווח מגזרי תחת מגזר צפון אמריקה, ראה ביאור 28 להלן. 52

160 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 02 נכסים בלתי מוחשיים )המשך(: הקבוצה בחנה נכון לימים 30 בדצמבר 2102 ו 2100 את הצורך בירידת ערך מוניטין לגבי הפעילות שנרכשה בארה"ב. החישוב מבוסס על תזרימי המזומנים החזויים בהתבסס על תקציבים פיננסיים שאושרו ע"י ההנהלה לאורך תקופה בת 5 שנים. ההנחות העיקריות ששימשו בחישוב הינן: לשנת 2102 שיעור צמיחה לזמן ארוך 2.5%, שיעור צמיחה ממוצע לחמש שנים 7.3% ושיעור היוון )לפני מס( לשנת 21%, 2100 שיעור צמיחה לזמן ארוך 2.5%, שיעור צמיחה ממוצע לחמש שנים 09% ושיעור היוון )לפני מס(. 21% כתוצאה מבחינה זו נמצא כי לא חלה ירידת ערך מוניטין לימים 30 בדצמבר 2102 ו ג. ד. במהלך חודש נובמבר 2102, רכשה חברת הבת האמריקאית סימן מסחר,,"Galaxy" אשר רשום בהודו, בסך של 959 אלפי דולר. הפחתת נכסים אלו מוצגת במסגרת סעיף "הוצאות מכירה ושיווק". ביאור 01 מסים על ההכנסה: א. מסוי החברות בישראל: החל משנת המס 2118 ואילך נמדדות תוצאותיהן של החברה והחברות הבנות שלה בישראל, לצרכי מס, בערכים נומינליים. עד לתום שנת המס 2117 נמדדו התוצאות לצורכי מס של החברה והחברות הבנות בישראל בהתחשב בשינוי במדד, בהתאם לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( בישראל, התשמ"ה 0985 )להלן חוק התיאומים(. )0 החל מיום 0 בינואר 2101, בחרה החברה בהחלת הוראות תקנות מס הכנסה )כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת(, תשמ"ו 0986 )להלן: "התקנות הדולריות"( ומדווחת לצורכי מס בדולרים כפי שנקבע בתקנות הדולריות כך שלמעשה בסיס המדידה לצרכי מס הכנסה ולצרכי הדוחות הכספיים הינו הדולר. 2( שיעורי המס הכנסות החברה והחברות הבנות בישראל )למעט הכנסות מ "מפעלים מוטבים"(, חייבות במס חברות בשיעור רגיל; בהתאם להוראות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )התשס"ה 2115( מחודש אוגוסט 2115 והוראות חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2119 ו 2101(, התשס"ט 2119, נקבעה הפחתה הדרגתית בשיעורי מס החברות בישראל, לפיה שיעור מס החברות החל משנת 2101 ואילך הינו כדלקמן: 2105, 20% 2104, 22% 2103,23% 2102, 24% % % ו 2106 ואילך.08% ביום 6 בדצמבר 2100 פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, התשע"ב 2100, )להלן תיקון 2100( אשר קבע עצירה של מתווה הפחתת שיעור מס החברות שנקבע כאמור לעיל והעלאת שיעור מס החברות לשיעור של 25% החל משנת 2102 ואילך. 53

161 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 01 מסים על ההכנסה )המשך(: כתוצאה מתיקון 2100, חל גידול בהוצאות המסים על ההכנסה, בסך 0,277 אלפי דולר, אשר ניזקף לדוח על הרווח הכולל בשנת ב. חברות בנות מחוץ לישראל החברות הבנות שמקום איגודן הינו מחוץ לישראל, נישומות לפי חוקי המס בארצות מושבן, למעט חברות המוגדרות כ"חברה נשלטת זרה" על פי פקודת מס הכנסה. שיעורי המס העיקריים החלים על החברות הבנות העיקריות מחוץ לישראל הינם: חברה המאוגדת בארה"ב שיעור מס של 37.96%. חברה המאוגדת בהולנד שיעור מס של 25%. ככלל, עסקות בינחברתיות בין החברה לחברות הבנות מחוץ לישראל כפופות להוראות הדיווח על פי תקנות מס הכנסה )קביעת תנאי שוק(, התשס"ז ג. חוקי עידוד בישראל: 0( הטבות במס בתוקף החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט 0959 )להלן החוק לעידוד השקעות הון(: במסגרת החוק לעידוד השקעות הון נקבעו מספר מסלולי הטבות לפיהם זכאיות חברות להטבות מס שונות בתוקף המעמד של "מפעל מאושר" או "מפעל מוטב" שניתן לחלק ממפעליהן או מתקני הייצור שלהן. א( שיעורי מס מופחתים הרלוונטים לחברה. החברה הודיעה על שנת המס 2116 כ"שנת בחירה" לצורך קבלת הטבות במסגרת מפעל מוטב. על פי החוק, לרבות תיקון מס' 61 לחוק שפורסם באפריל 2115, זכאית החברה בתוקף המעמד של "מפעל מוטב" להטבות שעיקרן פטור ממס ושיעורי מס מופחתים ביתרת תקופת ההטבות על חלק מהכנסתה החייבת העתידית מהמפעל המוטב כנקבע בחוק. פחת מואץ בגין בניינים, מכונות וציוד המשמשים את המפעל המוטב, זכאית החברה לתבוע פחת מואץ במשך חמש שנות מס החל משנת ההפעלה של כל נכס. תנאים לתחולת ההטבות ההטבות כדלעיל מותנות בקיום תנאים שנקבעו בחוק לעידוד השקעות הון ובתקנות שהותקנו על פיו ובכלל זה, תנאי יצוא מישראל וייצור בישראל. איעמידה בתנאים עלולה לגרום לביטול ההטבות, כולן או מקצתן. )0( )2( ב( תיקון החוק לעידוד השקעות הון במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2100 ו 2102 )תיקוני חקיקה(, התשע"א 2100, שאושר בכנסת ב 29 בדצמבר 2101, תוקן גם החוק לעידוד השקעות הון )להלן התיקון(. תחולת התיקון הינה מה 0 בינואר

162 ביאור 01 מסים על ההכנסה )המשך(: אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( במסגרת התיקון נקבעו מסלולי הטבות, חלף המסלולים הקיימים בחוק לעידוד השקעות הון, עובר לתיקונו,) להלן החוק לפני תיקונו( כדלהלן: מסלול מענקים למפעלים באזור פיתוח א' ושני מסלולי הטבות מס חדשים )"מפעל מועדף" ו"מפעל מועדף מיוחד"(, שעיקרם החלת שיעור מס אחיד על כלל ההכנסות המועדפות של החברה, כהגדרתן בתיקון. בהתאם למתווה הקיים בתיקון, יכולה חברה הזכאית להטבות על פי החוק לפני תיקונו לבחור להכנס לתחולת התיקון בכל שנה, החל מהשנה הראשונה לתחולתו )שנת 2100(, וליהנות החל מאותה שנה מהטבות המס על פי המסלולים שנקבעו בתיקון. בחירת החברה להכנס לתחולת התיקון הינה ללא זכות חזרה, והחל מאותה שנה היא לא תהיה זכאית יותר להטבות המס שהוקנו לה בהתאם למסלולי ההטבות שנקבעו בחוק לפני תיקונו. חברה שלא בוחרת להכנס לתחולת התיקון תמשיך ליהנות מהטבות המס במסגרת החוק לפני תיקונו, וזאת עד לתום תקופת ההטבות כמשמעותה בחוק לפני תיקונו. בכוונת החברה לבחור במסלול "המפעל המועדף", לאור זאת יכולה החברה להינות מהטבות המס לפי החוק לפני תיקונו, כפי שפורטו לעיל. כאשר תחליט החברה להכנס לתחולת התיקון, היא תהיה זכאית ליהנות משיעורי מס מופחתים בהתאם למסלול ההטבות שיחול עליה, כדלהלן: שיעורי המס במישור החברה בהתאם לחוק: שאר חלקי הארץ אזור פיתוח א' שנים 02.5% 7% "מפעל מועדף " % 6% 2105 ואילך 8% 5% "מפעל מועדף מיוחד" החל משנת 2100 ההטבות ל"מפעל מועדף" יינתנו ללא מגבלת זמן לעומת ההטבות במסגרת "מפעל מועדף מיוחד" אשר יינתנו לתקופה של 01 שנים. ההטבות יינתנו לחברות אשר יעמדו בתנאים הקבועים בתיקון אשר בעיקרם דומים לתנאים הקבועים בחוק לפני תיקונו. 2( חוק עידוד התעשיה )מיסים(, תשכ"ט 0969 : החברה הינה "חברה תעשייתית" כמשמעותה בחוק הנ"ל. בתוקף מעמד זה זכאית החברה לתבוע פחת בשיעורים מוגדלים, לגבי ציוד המשמש בפעילות תעשייה, כפי שנקבע בתקנות מכוח חוק התיאומים. ד. הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות נכסי מסים נדחים בגין הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות, מוכרים במידה שמימוש הטבת המס המתייחסת באמצעות קיומה של הכנסה חייבת עתידית הינו צפוי. הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות מגיעים לכדי 8,521 אלפי דולר ו 39,960 אלפי דולר לימים 30 בדצמבר 2102 ו 2100, בהתאמה, )מתוכם לימים 30 בדצמבר 2102 ו 2100 סך של 3,200 אלפי דולר וסך של 5,256 אלפי דולר בגין יתרת כל בגין נדחים מסים יצרה הקבוצה הפסדים מועברים בחברות בנות(. ההפסדים להעברה. 55

163 ביאור 01 מסים על ההכנסה )המשך(: ה. אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( מסי הכנסה נדחים: ניתוח נכסי והתחייבויות מסים נדחים הינו כדלקמן: 0( 10 בדצמבר א ל פ י דולר 9,921 2,693 נכסי מסים נדחים: נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה לאחר יותר מ 02 חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי 3,282 3,228 נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה בתוך 02 חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי 03,212 5,920 00,184 6,413 התחייבויות מסים נדחים: התחייבויות מסים נדחים שסילוקן צפוי לאחר יותר מ 02 חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי 0,278 התחייבויות מסים נדחים שסילוקן צפוי בתוך 02 חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי 02,362 6, )482( נכסי )התחייבויות( מסים נדחים )נטו( 56

164 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 01 מסים על ההכנסה )המשך(: 2( הרכב המסים הנדחים לתאריכי הדוחות על המצב הכספי והתנועה בהם באותן שנים הינם כדלקמן: סך הכל 9, ,783 )7,665( )0,278( 841 )2,685( 0,363 )482( בגין הפסדים להעברה לצורך מס )ראה ד' לעיל( 04,310 )382( 03,909 )4,254( 9,665 )7,141( 2,625 קרקע )0,698( )0,698( )546( )2,244( 865 )0,379( יתרה ל שינויים בשנת 2101 זקיפה לדוח רווח והפסד יתרה ל שינויים בשנת 2100 זקיפה לדוח רווח והפסד זקיפה לדוח על הרווח הכולל יתרה ל שינויים בשנת 2102 זקיפה לדוח רווח והפסד זקיפה לדוח על הרווח הכולל יתרה ל רכוש בר קבוע פחת הפרשות לזכויות עובדים פיצויי פרישה דמי חופשה והבראה הפרשות לחובות מסופקים א ל פ מכשירים אחרים פיננסים י ד ו ל ר י ם 890 )0,278( )0,278( 0, ,069 2,161 )380( 0, )07( 2, ,006 )635( )006( 487 )226( )047( 328 )73( 255 )087( 68 מלאי 205 )205( )6,063( )79( )6,242( )2,598( )8,841( 3,830 )5,119( הקבוצה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי את אפשרות יצירת נכסי מסים נדחים בגין הפסדים להעברה לצרכי מס, בהתבסס על הערכת מכלול הראיות לסבירות קיומה של הכנסה חייבת במס בעתיד. המס ם הי נדח םי ליום 30 בדצמבר 2102 מחושבים לפי שיעור מס של 37.96%02.1%. 57

165 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 01 מסים על ההכנסה )המשך(: ו. מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות על הרווח הכולל: 0( מסים המתייחסים למרכבי הרווח והפסד: )604( )419 ( 2100 אלפי דולרים ,353 0,277 7, , ,200 )2,923( 4,451 מיסים שוטפים בגין רווחי השנה המדווחת מיסים נדחים: מיסים נדחים בגין שנים קודמות יצירה והיפוך של מיסים נדחים השפעת השינוי בשיעורי המס מיסים על הכנסה )הטבת מס( 2( מיסים המתייחסים למרכבי הרווח הכולל האחר: אלפי דולרים 0,278 0,278 )0,381( 07 )0,363( גידור תזרימי מזומנים הפרשי תרגום מיסים על הכנסה )הטבת מס( 58

166 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 01 מסים על ההכנסה )המשך(: 3( להלן מובאת התאמה בין סכום המס "התיאורטי" שהיה חל אילו כל ההכנסות היו מתחייבות במס לפי השיעורים הרגילים החלים על חברות בישראל )ראה א) 2 ( לעיל(, לבין סכום המס שנזקף בדוחות על הרווח הכולל לשנה המדווחת: 2101 אלפי % דולרים 2100 אלפי % דולרים 2102 אלפי % דולרים )0,189( )272( )586( 53 )31( )419( )4.8( 2.7 )29.9( )8.9( ,360 6, , , ,759 6, )2,923( 397 4, )01.9( רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה, כמדווח בדוחות על הרווח הכולל המס )חסכון המס( "התיאורטי" בגין רווח זה גידול )קיטון( במיסים הנובע משיעורי מס שונים בחברה הבת גידול במסים הנובע מהפרשים תמידיים השפעת המס: הוצאות שאינן מוכרות לצורכי מס הפרשים בין בסיס המדידה של ההכנסה כמדווח לצרכי מס בין בסיס המדידה של ההכנסה כמדווח בדוחות הכספיים נטו גידול במיסים נדחים המחושבים בשיעורי מס שונה משיעורי המס התאורטי גידול במיסים נדחים כתוצאה מהשינוי משיעורי המס אחרים מיסים בגין שנים קודמות מסים על ההכנסה )הטבת מס( בגין השנה המדווחת 4( בשל ניצול הפסדים מועברים לצורכי מס משנים קודמות לא נשאה החברה בחבות מס שוטפת בשנים , ו ( מסים שוטפים המופיעים בדוחות הכספיים המאוחדים נובעים מחברות בנות של החברה. לחברה נוצרה חבות למס שבח בגין רווח הון ממכירת קרקע, לפרטים ראה ביאור 01 ב' להלן. בשל העובדה כי לחברה הפסדים מועברים לצרכי מס ומקדמות על הוצאות עודפות שטרם נוצלו לא נשאה החברה בתזרים בגין חבות מס שבח בגין רווח ההון כאמור. )6 59

167 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 01 מסים על ההכנסה )המשך(: ז. שומות מס שומות מס סופיות התקבלו על ידי החברה עד וכולל שנת ככלל, על פי הוראות הדין, שומות עצמיות שהוגשו על ידי החברה עד וכולל שנת המס 2117 נחשבות כסופיות )בכפוף למועדי הגשת הדוחות והארכת תקופת ההתיישנות על פי דין(. ח. השפעת אימוץ תקני ה IFRS בישראל על חבות המס הקבוצה עורכת את דוחותיה הכספיים, החל מיום 0 בינואר 2118, לפי תקני ה.IFRS תקני IFRS שונים מתקני חשבונאות מקובלים בישראל, ובהתאם לכך, עריכת דוחות כספיים לפי תקני IFRS עשויה לשקף מצב כספי, תוצאות פעולות ותזרימי מזומנים שהינם שונים מהותית מאלה המוצגים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל. בהתאם לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 074 הוראת שעה לגבי שנות המס 2118,2117 ו,)2119 התש"ע 2101 שפורסם ברשומות ביום 4 בפברואר,2101 וכן החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 088(, התשע"ב 2102 שפורסם ברשומות ביום 02 בינואר 2102 )שניהם יקראו יחד להלן הוראת השעה(, בקביעת ההכנסה החייבת לצרכי מס לגבי שנות המס 2100, 2117 לא יחול תקן חשבונאות מספר 29 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות המס האמורות. משמעות הוראת השעה היא שתקני ה IFRS לא יחולו הלכה למעשה בעת חישוב הרווח המדווח לצרכי מס בגין שנות המס האמורות. ביום 30 באוקטובר 2100 פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )להלן תזכיר החוק( הנובע מיישום תקני ה IFRS בדוחות הכספיים. תזכיר החוק מאמץ ככלל את תקני ה.IFRS יחד עם זאת, בהתאם לתזכיר החוק הוצעו מספר תיקונים לפקודת מס הכנסה, אשר יהא בהם להבהיר ולקבוע את אופן חישוב ההכנסה החייבת לצרכי מס במקרים שקיימת אי בהירות ותקני ה IFRS אינם עולים בקנה אחד עם עקרונות שיטת המס בישראל. במקביל התזכיר החוק מאמץ ככלל את תקני ה.IFRS הליכי החקיקה הקרוב. בעניין תזכיר טרם החוק הושלמו אם וספק יסתיימו בעתיד עקב אי השלמת הליכי החקיקה בעניין תזכיר החוק, מעריכה הנהלת החברה כי ייתכן שהוראת השעה שנקבעה לשנים 2117 עד 2100 תוארך גם לשנת בשל תחולת הוראת השעה על שנות המס 2117 עד 2100 כאמור לעיל וההיתכנות להארכתה לשנת 2102, צופה הנהלת החברה בשלב זה כי החקיקה החדשה לא תחול על שנות המס שקודמות לשנת המס בהתחשב בהוראת השעה ובהערכת החברה לגבי ההיתכנות להארכתה לגבי שנת 2102, כאמור לעיל, חישבה החברה את הכנסתה החייבת לצורכי מס לשנות המס 2101 עד 2102 בהתבסס על התקינה החשבונאית הישראלית שהייתה קיימת ערב אימוץ תקני ה IFRS בישראל, בכפוף להתאמות מסוימות. ט. מס ערך מוסף החברה רשומה לצרכי מס ערך מוסף כעוסק מורשה. 61

168 א) אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 04 אשראי, הלוואות לזמן קצר ואגרות חוב לזמן ארוך: סך הכל 45,236 8,964 54,211 26,893 26,893 80,193 ליום 10 בדצמבר 2102 שקל חדש לא צמוד אירו דולר אלפי דולרים )2,044( 7,684 39,862 8,964 6,821 7,684 39,862 26,893 26,893 33,703 7,684 39,862 א. ההרכב: )0 אשראי, הלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך: התחייבויות שוטפות: אשראי מתאגידים בנקאיים )ראה סעיף )א(( חלויות שוטפות בגין איגרות חוב והלוואות נוספות )ראה סעיף )ג(( סה"כ התחייבויות שוטפות התחייבויות לזמן ארוך: איגרות חוב )בניכוי חלות שוטפת( סה"כ התחייבויות לזמן ארוך סה"כ אשראי, הלוואות וחלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך לא כספי )066( )066( )066( 6.55% 1.72% 2.84% שיעורי ריבית משוקללים סך הכל 67,211 2,447 02,313 80,951 20,478 34,897 56, ,325 התחייבויות שוטפות: אשראי מתאגידים בנקאיים )ראה סעיף )א(( אשראי ממוסדות כספיים )ראה סעיף )ב(( חלויות שוטפות בגין איגרות חוב והלוואות נוספות )ראה סעיף )ג(( סה"כ התחייבויות שוטפות התחייבויות לזמן ארוך: הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים )בניכוי חלות שוטפת( איגרות חוב )בניכוי חלות שוטפת( סה"כ התחייבויות לזמן ארוך סה"כ אשראי, הלוואות וחלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך שקל חדש לאצמוד 2, , ,897 35,037 37,743 ליום 10 בדצמבר 2100 שקל חדש אירו צמוד מדד אלפי דולרים 9,008 7,091 7,091 9,008 7,091 9,008 דולר 58,248 4,954 63,212 20,238 20,238 84,441 לא כספי )066( )066( )066( 6.55% 6% 4.25% 1.54% שיעורי ריבית משוקללים ) הוצאות מימון נדחות נכון ליום 30 בדצמבר 2102, כחלק מהסדר המימון לרכישת פעילות GPX שילמה החברה הבת בארה"ב סך של כ 066 אלפי דולר עבור הקצאת מסגרות אשראי מבנק אמריקאי לתקופה של שנה )להלן "התקופה"(. הוצאות המימון הנדחות מופחתות בקו ישר על פני התקופה האמורה. 60

169 ד) ב) ג) אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 04 אשראי, הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך )המשך(: סך ההוצאות האמורות מוצגות בדוחות הכספיים כדלקמן: הוצאות מימון נדחות המוצגות במסגרת הנכסים שאינם שוטפים הוצאות מימון נדחות המוצגות במסגרת אשראי מתאגידים בנקאיים ליום 10 בדצמבר אלפי דולרים ניכיון לקוחות הקבוצה התקשרה בהסכם ניכיון אשר במסגרתו מוכרת החברה חלק מחובות הלקוחות שלה בשוק המקומי למוסד פיננסי. עסקת ניכיון חובות הלקוחות שביצעה הקבוצה אינה עומדת בתנאים לגריעה של נכסים פיננסיים שנקבעו במסגרת תקן בינלאומי IAS39 בדבר מכשירים פיננסיים הכרה ומדידה מאחר שהקבוצה נותרה באופן מהותי עם כל הסיכונים וההטבות לרבות סיכוני האשראי הנובעים מהלקוחות. לפיכך נזקפו בקבוצה בדוח על המצב הכספי לקוחות אשר נכללו בעסקת הנכיון, מנגד מוצגים התקבולים שנתקבלו מהחברה הרוכשת בהתחייבות פיננסית במסגרת אשראי ממוסדות פיננסיים ולא בקיזוז מיתרת הלקוחות. אשראי ממוסדות כספיים, שיתרתו ליום 30 בדצמבר 2100 כ 2,446 אלפי דולר מובטח בחוב לקוח. הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים במהלך הרבעון השלישי של 2102 פרעה החברה בפרעון מוקדם את יתרת התחייבויותיה, לתאגידים בנקאיים לזמן לארוך אשר הסתכמו לסך של 26,421 אלפי דולר. ) ) איגרות החוב )סדרה א'( ביום 25 באוגוסט, 2115, הנפיקה החברה סך של 006,811 אלפי ש"ח ע.נ. איגרות חוב )סדרה א'( של החברה הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, צמודות למדד, נושאות ריבית בשיעור שנתי של 6 % ועומדות לפרעון ב 4 תשלומים שווים ביום 30 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2119 ועד 2102 )"אגרות החוב )סדרה א'("(. הפער בין התמורה שיוחסה בהנפקה לרכיב ההתחייבות, לאחר ניכוי הוצאות הנפקה, לבין הערך הנקוב שהונפק, המשקף ניכיון, מופחת על פני תקופת איגרות החוב בשיטת הריבית האפקטיבית. הוצאות ההנפקה בגין אגרות החוב )סדרה א'( הסתכמו לסך של 380 אלפי דולר. שיעור הריבית האפקטיבית על איגרות החוב, בהתחשב בניכוי הוצאות ההנפקה דלעיל, מגיע לשיעור שנתי של 6.3. % איגרות החוב )סדרה א'( אינן מובטחות בשעבוד כלשהו. ) 62

170 ה) אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 04 אשראי, הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך )המשך(: איגרות החוב )סדרה ב'( ביום 4 באוגוסט, 2101, הנפיקה החברה סך של 035,111 אלפי ש"ח ע.נ. איגרות חוב )סדרה ב'(, העומדות לפירעון )קרן( בארבעה תשלומים שווים ביום 30 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2103 עד 2106 )"אגרות החוב )סדרה ב'("(. שיעור הריבית השנתית שנושאת אגרות החוב )סדרה ב'( הינו 6.55%. הריבית משולמת בימים 28 בפברואר ו 30 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2100 עד הפער בין התמורה שהתקבלה נטו, לאחר ניכוי הוצאות הנפקה, לבין הערך הנקוב שהונפק, מופחת על פני תקופת אגרות החוב בשיטת הריבית האפקטיבית. התמורה הכוללת מההנפקה הסתכמה בסך של 35,365 אלפי דולר )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה בסך של 577 אלפי דולר (. שיעור הריבית האפקטיבית על איגרות החוב, בהתחשב בניכוי הוצאות ההנפקה דלעיל, מגיע לשיעור שנתי של 7.01%. ) להבטחת אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, שיתרתם ליום 30 בדצמבר 2102 כ 45,156 אלפי דולר )ליום 30 בדצמבר 2100 יתרת ההלוואות לזמן קצר ולזמן ארוך בסך של כ 72,304 אלפי דולר וכ 20,478 אלפי דולר בהתאמה(, רשמה החברה לטובת הבנקים שעבוד קבוע ושוטף, מדרגה ראשונה על כל נכסיה. לגבי רובן של הלוואות אלה נקבעת הריבית על בסיס ה LIBOR בתוספת מרווח שבין 0.9% לבין 5.7% )שיעור ה LIBOR ליום הוא 1.315%(, המרווח כלול בשיעור הריבית הנ"ל. ב. ג. סכומי האשראי שנטלה החברה בריבית לייבור לשלושה חודשים, המשתנה כל שלושה חודשים אשר חושפים את החברה לסיכון תזרים מזומנים, הסתכמו בסך של כ 45,236 וכ 93,790 אלפי דולר, לימים 30 בדצמבר 2102 ו 30 בדצמבר 2100 בהתאמה. ערכן בספרים ושוויין ההוגן של ההתחייבויות לזמן ארוך הנו כדלקמן: שווי הוגן ערך בספרים 10 בדצמבר 10 בדצמבר אלפי דולרים אלפי דולרים 26,590 26,590 הלוואות מתאגידים בנקאיים 39,567 38,086 42,187 35,857 אגרות חוב )02,497( )9,547( )02,313( )8,964( בניכוי חלויות שוטפות 53,660 28,639 56,375 26,893 חישוב השווי ההוגן של אגרות החוב מבוסס על שווי מצוטט של האגרות הנסחרות בשוק פעיל. השווי ההוגן מבוסס על ריבית שוק ליום 30 בדצמבר ד. באשר לשעבודים להבטחת ההתחייבויות והגבלות שהוטלו בקשר אליהן ראה ביאור

171 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 05 זכאים ויתרות זכות: סך הכל 22, ,358 א. ספקים ונותני שירות: חובות פתוחים שטרות והמחאות לפרעון ליום 10 בדצמבר 2102 שקל חדש אירו לא צמוד אלפי דולרים 5,562 8, ,619 8,370 דולר 8,378 8,378 סך הכל 22, ,300 חובות פתוחים שטרות והמחאות לפרעון ליום 10 בדצמבר 2100 שקל חדש אירו לא צמוד אלפי דולרים 8,462 5, ,692 5,033 דולר 8,486 8,486 ב. זכאים ויתרות זכות אחרים: שכר עובדים והוצאות נלוות, לרבות ביטוח לאומי ומסים נוספים התחייבות בגין פנסיה מוקדמת החלק השוטף הפרשה לפרסום הנחות מחזור הפרשה להחזרות הוצאות לשלם חופשה והבראה צדדים קשורים הפרשות שונות סך הכל 2, ,100 4,346 05,943 2,025 01, , שקל חדש לא צמוד ליום 10 בדצמבר שקל חדש אירו צמוד מדד אלפי דולרים 2, , ,629 3, , ,687 4,269 דולר 322 2,719 02,437 01, ,273 סך הכל 3, ,139 08,646 2,171 00, , שקל חדש לא צמוד ליום 10 בדצמבר שקל חדש אירו צמוד מדד אלפי דולרים 2, , ,909 2, , ,594 דולר 241 0,768 04,692 00, ,830 שכר עובדים והוצאות נלוות, לרבות ביטוח לאומי ומסים נוספים התחייבות בגין פנסיה מוקדמת החלק השוטף הפרשה להחזרות* הוצאות לשלם חופשה והבראה צדדים קשורים הפרשות שונות * סווג מחדש. 64

172 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 06 הפרשות בגין התחייבויות אחרות: התנועה בהפרשות הנה כדלקמן: יתרה ליום 0 בינואר 2102 תנועה במהלך השנה שהסתיימה ב 10 בדצמבר 2102: זקיפה לדוח על הרווח הכולל: הפרשות נוספות התאמות לתשלומים במהלך השנה סכומים ששולמו במהלך השנה יציאה מאיחוד הפרשי שער יתרה ליום 10 בדצמבר 2102 ארגון מחדש )*( בונוסים אלפי דולרים 0, סה"כ 0,923 0,974 )0,648( )079( 01 2,181 0,974 )0,598( )079( 2 0,706 )51( יתרה ליום 0 בינואר 2100 תנועה במהלך השנה שהסתיימה ב 10 בדצמבר 2100: זקיפה לדוח על הרווח הכולל: הפרשות נוספות התאמות לתשלומים במהלך השנה סכומים ששולמו במהלך השנה הפרשי שער יתרה ליום 10 בדצמבר 2100 סה"כ בונוסים ארגון מחדש )*( אלפי דולרים 2,608 0,538 0,181 0,303 )0,875( )033( 0,923 0,303 )0,224( )001( 0,507 )650( )23( 416 סך ההפרשות האמורות מוצגות בדוחות הכספיים כדלקמן: 10 בדצמבר דולרים א ל פ י 0,923 2,181 הפרשות המוצגות במסגרת התחייבויות שוטפות 65

173 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 06 הפרשות בגין התחייבויות אחרות )המשך(: )*( ארגון מחדש בשנת 2118, יישמה החברה תכנית התייעלות אשר מטרתה המרכזית היא התאמת הפעילות לתוכנית האסטרטגית של החברה והתמודדות עם המשבר הכלכלי העולמי. במסגרת התוכנית, הפסיקה החברה בהדרגתיות, במהלך שנת 2119 לייצר צמיגים אשר תרומתם השולית נמוכה הפנתה משאבי ייצור ושיווק לייצור ושיווק צמיגים בעלי תרומה שולית ומיצוב גבוה יותר. נוכח הירידה בביקושים בשנת 2119 נקטה החברה בפעולות נוספות במהלך הרבעון הראשון והרביעי של שנת 2119 שמטרתן התאמת פעילותה למציאות הכלכלית )להלן "תוכניות ב' וג'"(. במסגרת פעולות אלו נקטה החברה בין השאר בצמצום כמות העובדים, הגברת הפיקוח והבקרה על היקף ההוצאות, ההשקעות ותזרימי המזומנים. ביאור 07 התחייבות בשל הטבות לאחר העסקה: א. ב. ג. בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בתוקף בארץ, חייבות חברות הקבוצה בתשלום פיצויי פרישה ופנסיה לעובדים שיפוטרו או יפרשו מעבודתם בנסיבות מסוימות. התחייבות חברות הקבוצה בישראל לתשלומי פנסיה למעט פנסיה מוקדמת והתחייבות חברות הקבוצה לתשלומי פיצויים בגין עובדים בישראל שלגביהם המחויבות האמורה הינה לפי סעיף 04 לחוק פיצויי פיטורים מכוסה על ידי הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרות. הסכומים שהופקדו כאמור אינם כלולים בדוחות על המצב הכספי. הסכום שנזקף כהוצאה בגין תוכניות הפקדה מוגדרות בשנים, ו 2101 הינו 2,914 אלפי דולר, 2,963 אלפי דולר ו 2,720 אלפי דולר, בהתאמה. לחברות הקבוצה בישראל התחייבות לתשלומי פיצויים לעובדיהן המהוות תוכניות הטבה מוגדרת. בגין התחייבות זו קיימים יעודות לפיצויים וביטוחי מנהלים בהם מפקידות החברות כספים. סכום ההתחייבויות לפיצויים, נטו, הכלולות בדוחות על המצב הכספי לימים 30 בדצמבר 2102 ו 30 בדצמבר 2100 משקפות את הפער שבין ההתחייבות בגין פיצויי פרישה לבין נכסי תכנית הפיצויים, כמפורט בד' להלן. 66

174 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 07 התחייבות בשל הטבות לאחר העסקה )המשך(: ד. התחייבות בגין הטבות לאחר העסקה במסגרת תוכנית הטבה מוגדרת: הסכומים המוצגים בדוח על המצב הכספי נקבעו כדלקמן: 10 בדצמבר דולרים א ל פ י )21( הערך הנוכחי של ההתחייבויות שנעשו בגינן הפקדות בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית התחייבויות לפנסיה ופרישה מוקדמת יתרת ההתחייבות בדוח על המצב הכספי הטבות לאחר העסקה המהווה תוכנית הטבה מוגדרת התנועה בהתחייבות בשל במהלך התקופות המוצגות הנה כדלקמן: שנה שהסתיימה ביום 10 בדצמבר אלפי דולרים 2, )938( 067 2,354 2, )71( )519( )41( )224( 0,668 0, )468( )025( 30 0,551 יתרה לתחילת השנה עלות שירות שוטף הוצאות ריבית הפסדים )רווחים( אקטואריים העברה להתחייבות בגין פנסיה מוקדמת החלק השוטף הטבות ששולמו יציאה מאיחוד הפרשי שער יתרה לגמר השנה התנועה בהתחייבות בגין פנסיה מוקדמת החלק השוטף במהלך התקופה המוצגת הינה כדלקמן: השנה שהסתיימה ביום 10 בדצמבר אלפי דולרים 0, )0,634( )804( )683( יתרה לתחילת השנה העברה להתחייבות בגין פנסיה מוקדמת החלק השוטף הטבות ששולמו יתרת סגירה 67

175 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 07 התחייבות בשל הטבות לאחר העסקה )המשך(: התנועה בשוויים ההוגן של נכסי התוכנית במהלך התקופות המוצגות הנה כדלקמן: שנה שהסתיימה ביום 10 בדצמבר אלפי דולרים )33( 0,367 0, )006( )91( 63 )42( )08( 0,224 0, )96( )09( 0,320 יתרה לתחילת השנה תשואה צפויה על נכסי התוכנית רווחים )הפסדים( אקטואריים הפרשי שער הפקדות מעסיק הטבות ששולמו יציאה מאיחוד תשואה ריאלית שהועברה מסעיף הפיצויים לסעיף התגמולים יתרה לגמר השנה הסכומים שנזקפו בדוח על הרווח הכולל לתקופות האמורות הנם כדלקמן: השנה שהסתיימה ביום 10 בדצמבר אלפי דולרים )39( )61( )59( )50( עלויות שירות שוטף הוצאות ריבית* תשואה צפויה על נכסי התוכנית הפסדים )רווחים( אקטואריים נטו שהוכרו במהלך השנה סה"כ נכלל בהוצאות שכר הוצאות והכנסות מימון הפרשי שער לשנים , ו 2101 בסך של 01 אלפי דולר, )034( אלפי דולר ו 021 אלפי דולר, נכללו בהוצאות מימון. התשואה בפועל על נכסי התוכנית הסתכמה בשנים שהסתיימו ב 30 בדצמבר , בדצמבר 2100 ו 30 בדצמבר 2101 לסך של 006 אלפי דולר, )56 א( לפי דולר ו 525 אלפי דולר, בהתאמה. להלן ההנחות האקטואריות העיקריות שהובאו בחשבון בגין תכניות הטבה מוגדרת: 10 בדצמבר %4.7% 3% שיעור ההיוון 2.3%2.4% 2.1%2.4% שיעור עליית המדד 3% 3% עליות עתידיות בשכר 4.7% 3% שיעור תשואה צפויה על נכסי התוכנית 01% 01% שיעור פרישה צפוי הפקדות חזויות לתכניות הטבה לאחר פרישה במהלך שנת 2103 עומדות על סך של כ 69 אלפי דולר. 68

176 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 08 התחייבויות תלויות: במהלך הרבעון השני של שנת 2102, בעקבות קבלת דרישה מעיריית חדרה לתשלום היטלי פיתוח, יצרה החברה הפרשה לכיסוי מלוא החשיפה הצפוייה בהתאם לחוות דעת משפטית שהתקבלה. ביום 20 באוקטובר 2102 הגישה החברה ערעור מנהלי לבית המשפט המנהלי בחיפה ובה פורטו כל טענותיה של החברה ובית המשפט התבקש לבטל את דרישת תשלום ההיטלים. ביום 25 לדצמבר 2102 התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בחיפה ובה טענו הצדדים את טענותיהם. בתום שמיעת הטענות בית המשפט דחק בעירייה להגיע לפשרה. בימים אלו הצדדים נושאים ונותנים במטרה לגבש הסכם פשרה. במהלך הרבעון השלישי של שנת 2102, החלה חקירה של רשות המכס בארה"ב אודות עמידתה של חברת הבת בארה"ב Inc( )Alliance Tire Americas, בכללי יבוא צמיגים. החברה בהתאם לחוות דעת משפטית אינה מסוגלת להעריך בשלב זה את תוצאותיה, אם בכלל. למיטב הבנתה החברה הבת בארצות הברית פועלת על פי חוק. רישיון עסק רישיון העסק הזמני של החברה פג ביום 6 בדצמבר 2101 החברה השלימה את כל הדרישות של המשרד לאיכות הסביבה ופועלת בהתאם לתוכנית שהוסכמה עם נציבות כיבוי אש על מנת למצות את כל הנחיותיהם. החברה מעריכה כי עם סיום התוכנית לא תהיה מניעה לקבלת רישיון עסק. )0 )2 )3 מספר המניות מונפק ונפרע רשום 10 בדצמבר 10 בדצמבר ו ,111 הון, קרנות ועודפים: א. הון המניות: ההרכב: מניות רגילות בנות 0 ש"ח ע.נ ביאור 02 המניות הרגילות מקנות לבעליהן זכות הצבעה והשתתפות באסיפות בעלי המניות, זכות לקבלת רווחים וזכות להשתתף בעודפי הרכוש בעת פירוק החברה. ב. ג. ד. בחודש דצמבר 2119, רכשה החברה באמצעות חברה הבת הפועלת בארה"ב, חלק מפעילותה ונכסיה של חברת GPX בארה"ב. לצורך מימון העסקה קיבלה החברה מבעלת המניות היחידה בחברה, וורבורג מיזוגים )2117( בע"מ, סך של כ 22,751 אלפי דולר כתקבולים על חשבון מניות ותקבול נוסף בסך 890 אלפי דולר. בתמורה להשקעות אלו הקצתה החברה לבעלת המניות האמורה ביום 01 בפברואר , מניות רגילות בנות 0 ש"ח ערך נקוב. ביום 7 באוגוסט, 2102 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לחברת האם, בסך 5,011 אלפי דולר מסך יתרת הרווחים שעומדים לחלוקה. ביום 8 לאוגוסט, 2102 חילקה החברה את הדיבידנד האמור. באשר לחלוקת דיבידנד נוספת שבוצעה לאחר תום תקופת הדיווח ראה ביאור

177 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 21 הכנסות ועלות המכירות: השנה שהסתיימה ביום 10 בדצמבר אלפי דולרים 30,598 34,018 20, , , , , , , ,120 0, , , ,591 א. הכנסות נטו: מכירות: בישראל מחוץ לישראל הכנסות מתמלוגים סך ההכנסות 098,472 27,327 6,201 21,224 )932( , ,669 29,234 5,643 20,984 05,316 0, , ,091 30,761 5,669 20,554 7,535 0, ,515 ב. עלות מכירת מוצרים: שימוש בחומרים משכורת, שכר והוצאות בקשר לעובדים פחת הוצאות ייצור אחרות קיטון )גידול( במלאי: תוצרת גמורה תוצרת בעיבוד 71

178 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 20 הוצאות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות: השנה שהסתיימה ביום 10 בדצמבר אלפי דולרים 01,963 01,713 7,787 03,467 03,060 03,250 0,859 0,624 0, ,596 3,732 0,917 0,718 0, ,064 7,752 6,483 36,366 36,787 34,995 01,458 9,626 01, ,571 0,329 2, )279( 032 )6( 2,844 3,792 2,749 07,681 06,998 07,148 מכירה ושיווק: משכורת והוצאות בקשר לעובדים אריזה, הובלה ומשלוח פרסום עמלות פחת והפחתות ביטוחים יעוץ מחברה קשורה אחרות הנהלה וכלליות: משכורת והוצאות בקשר לעובדים אש"ל, כיבודים ונסיעות צורכי משרד והדפסות דואר וטלפון שכר מקצועי פחת הפרשה לחובות מסופקים וחובות אבודים ייעוץ מחברה קשורה הפסד )רווח( הון אחרות 70

179 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 22 הכנסות אחרות: א. ביום 27 לנובמבר 2100 אירע פיצוץ במיכל מים חמים במפעל החברה בחדרה, שהשבית את מערך הייצור עד ליום 25 לדצמבר ברשות החברה פוליסות ביטוח הן לכיסוי הוצאות השיקום והן לכיסוי אובדן הרווחים וההוצאות הנוספות שייגרמו עקב השבתת המפעל כאמור. יתרת הכנסות לקבל בספרי החברה נכון ליום 30 בדצמבר 2100 בגין השיפוי הסתכמה לסך של 3,904 אלפי דולר, לאחר קבלת מקדמה מהביטוח בסך של 3,111 אלפי דולר. בשנת 2100 ההכנסות מחברת הביטוח, הן החלק שהתקבל והן החלק שטרם התקבל נכון ליום 30 בדצמבר 2100, קיבלו ביטוי בספרי החברה במסגרת הסעיפים הבאים: סך של 0,946 אלפי דולר נרשם במסגרת הוצאות שכר, סך של 0,111 אלפי דולר נרשם במסגרת שינויים במלאי והיתרה בסך של 3,968 אלפי דולר אשר מייצגת את השיפוי על חשבון אובדן רווחים ושיפוי לצורך רכישת ציוד המחליף את הציוד שניזוק נרשמה כהכנסות אחרות. במהלך שנת 2102 קיבלה החברה מחברת הביטוח את יתרת סכומי ההכנסות לקבל האמורות. עלותו המופחתת של הציוד שניזוק בספרי החברה ליום הפיצוץ היתה זניחה ולפיכך לא נרשם הפסד מירידת ערך בגינו. באשר לרווח הון ממכירת קרקע ראה ביאור 01. ב. ג. ביום 3 בספטמבר 2102 הושלמה עסקת מכירת חברת הבת, אליאנס שיווק. רווח ההון שהתקבל כתוצאה מהעסקה הסתכם בסך 308 אלפי דולר )בניכוי הוצאות מכירה בסך 0,188 אלפי דולר(. ראה גם ביאור 5. באשר לביטול רווח הון ממכירת קרקע בשנת 2102 ראה ביאור 01 א'. 72

180 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 21 הוצאות מימוןנטו: השנה שהסתיימה ביום 10 בדצמבר אלפי דולרים 3,711 4,280 3,994 2,071 3,393 2, ,175 0,314 4,567 7,814 02,163 8,102 0, ,719 0,870 6,725 0,281 0,870 0,179 01,783 6,040 הוצאות מימון: אשראי מתאגידים בנקאיים ומוסדות כספיים אגרות חוב אחרות נטו בניכוי עלויות אשראי שהוונו כחלק מעלות הרכוש הקבוע * הפרשי שער, נטו שינויים בשווים ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים סך הוצאות מימון הכנסות מימון: הפרשי שער, נטו הכנסות ריבית אחרות נטו שינויים בשווים ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים סך הכנסות מימון סך הוצאות מימון נטו 1.00% 2.82% 1.46% *שיעור ההיוון ששימש בחישוב עלויות אשראי לא ספציפי ביאור 24 התחייבויות מובטחות בשעבודים, מגבלות שהוטלו בקשר להתחייבויות ואמות מידה פיננסיות: לתאריכי הדוחות על המצב הכספי, יתרות ההתחייבויות המובטחות של הקבוצה הן כדלקמן: 10 בדצמבר אלפי דולרים 72,304 2,446 20,478 45,236 אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של הלוואות לז"א אשראי ממוסדות כספיים הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאים בניכוי חלות שוטפת א. להבטחת אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים והלוואות לזמן ארוך, רשמה החברה לטובת התאגידים בנקאים האמורים שעבוד קבוע ושוטף, מדרגה ראשונה על כל נכסיה. אשראי ממוסדות כספיים מובטח בחובות לקוחות. 73

181 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( התחייבויות מובטחות בשעבודים, מגבלות שהוטלו בקשר להתחייבויות ואמות מידה פיננסיות )המשך(: ביאור 24 ב. במסגרת הסכמי הלוואות לזמן ארוך ומסגרות אשראי שנחתמו עם התאגידים הבנקאיים בשנת 2117 הוטלו הגבלות לגבי השיעבוד או המכירה של נכסים מסויימים של החברה. בנוסף, מטילים תנאי ההלוואה הגבלות שונות, לרבות דרישה לעמוד באמות מידה פיננסיות )Covenants( כמפורט להלן: שמירה על יחס מינימלי בין בשיעור של 08% בשנת 2102, 2% בשנה עד 25%. הון עצמי מוחשי לבין סך הנכסים, שיעלה במהלך השנים במרווחים של )0 יחס מקסימלי בין סך ההתחייבויות,EBITDA של 4 בשנת 2100 ואילך. ל )2 יחס מינימלי בין ה EBITDA לתשלומים המתבצעים בגין התחייבויות החברה, כאמור לעיל, ביחס של 0.4 בשנת 2102 ואילך. ה EBITDA של החברה לשנת 2102 לא יפחת מ 25 מיליון דולר. )3 )4 שמירה 5( על שיעור רווח תפעולי הגבוה מ 6% מסך הכנסות החברה. התחייבות שלא יהיו הפסדים נטו בדוחות הכספיים במשך כל תקופה של ארבעה רבעונים עוקבים. החברה של )6 7( ההון העצמי של החברה לא יפחת מ 22% מסך הנכסים. התחייבות לבצע השקעות ברכוש קבוע בסכומים מסויימים. התחייבות לא לבצע חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של החברה. סך התחייבות החברה הבת בארה"ב יהיה נמוך מ 85% מיתרת הלקוחות שלה בתוספת 65% מיתרת המלאי שלה. התחייבות לא לבצע העברת שליטה ישירה בחברה ללא אישור מראש של התאגידים הבנקאים, למעט העברת שליטה עקיפה לחברות הקשורות לבעל המניות בחברה. אם החברה לא תעמוד באחת מאמות המידה הפיננסיות הנ"ל, התאגידים הבנקאים יהיו רשאים להעמיד את יתרת ההלוואות לפירעון מיידי, כפוף לזכויות החברה לתקן את ההפרה כאמור בהסכמים. אחת התרופות העומדות בפני החברה במקרה של הפרה הינה הזרמת הון עצמי. התאגידים הבנקאים התחייבו להעמיד מסגרות אשראי לחברה עד ליום 30 בדצמבר 2102, כל עוד תעמוד החברה בתנאים מסויימים, הכוללים בין היתר את ההתחייבויות הפיננסיות אשר סוכמו עם התאגידים הבנקאים כאמור. החברה לא תהיה ערבה לחובות של צדדים שלישיים למעט חובות של החברות הבנות. הבנקאים התאגידים הסכמת ללא חוב אגרות תנפיק לא החברה מראש. )8 )9 )01 )00 )02 )03 )04 )05 74

182 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( התחייבויות מובטחות בשעבודים, מגבלות שהוטלו בקשר להתחייבויות ואמות מידה פיננסיות )המשך(: ביאור 24 החברה לא תלווה לחברות בנות למעט ההלוואה שניתנה לרכישת הפעילות בחברת הבת האמריקאית ויותר מסכום כולל של 5 מיליון דולר. )06 ביום 29 באוגוסט 2100, קיבלה החברה מסמך מהתאגידים הבנקאיים במסגרתו נקבעו שינויי אמות המידה הפיננסיות )להלן "אמות המידה הפיננסיות המתוקנות"(,לשנת 2100, כדלקמן: א( ב( ג( ד( ה( ו( יחס בין סך ההתחייבויות ל EBITDA ויחס התשלומים המתבצעים בגין התחייבויות החברה ל :EBITDA בדיקת סכום ה EBITDA תעשה לפי חישוב אומדן התוצאה השנתית על בסיס ממוצע תוצאות הרבעונים בפועל הסמוכים למועד הדיווח בשנת.2100 יחס מקסימלי בין סך ההתחייבויות ל EBITDA של 5.2, בכפוף לאמור בסעיף 0 לעיל. יחס מינימלי בין ה EBITDA לתשלומים המתבצעים בגין התחייבויות החברה של 0.0, בכפוף לאמור בסעיף 0 לעיל. שמירה על יחס מינימלי בין הון עצמי מוחשי לבין סך הנכסים בשיעור של 22%. שמירה על שיעור הרווח התפעולי המצטבר לתקופת הדיווח בשנת 2100 גבוה מ 5.1% מסך הכנסות החברה. סכום ה EBITDA השנתי המחושב על בסיס הדוחות המאוחדים על המצב הכספי לא יפחת מסך של 25,111 אלפי דולר וסכום ה EBITD על בסיס המידע הכספי הנפרד לא יפחת מסך של 22,111 אלפי דולר. חישוב אמות המידה יעשה על בסיס המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנות 9 ג' ו 38 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( התש"ל 0971, למעט האמור בסעיף 6 לעיל. במהלך חודש יולי 2102 קיבלה החברה את הסכמת הבנקים לחלוקת דיבידנד לחברה האם, לפרטים ראה ביאור 09 לעיל. נכון ליום 30 בדצמבר 2102 החברה עמדה באמות המידה הפיננסיות המתוקנות. ג. במסגרת הסכם הלוואה לזמן קצר ומסגרות אשראי שנחתמו עם תאגיד בנקאי בארה"ב התחייבה החברה הבת בארה"ב לעמוד באמות מידה פיננסיות כמפורט להלן: יחס מינימלי בין ה EBITDA לתשלומים המתבצעים בגין התחייבויות החברה של 0.2. מסגרות האשראי הלא מנוצלות )ממוצע לתקופה( לא יפחתו מסך של 0.5 מליון דולר. )0 )2 נכון ליום 30 בדצמבר 2102 עומדת החברה הבת בהתניות הנדרשות. נכון ליום 30 לדצמבר 2102 ו 2100 לקבוצה קווי אשראי בלתי מנוצלים בסך 58,079 אלפי דולר ובסך 42,711 אלפי דולר, בהתאמה.. 75

183 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 25 הוצאות בגין הטבות לעובדים: השנה שהסתיימה ביום 10 בדצמבר אלפי דולרים 43,512 44,933 45,146 0,540 0,516 0, ,720 2,963 2,914 47,879 49,563 49, שכר ומשכורת, לרבות עלויות )הכנסות( ארגון מחדש )2101: )871( אלפי דולר( ביטוח לאומי תוכנית להטבה מוגדרת תוכניות להפקדה מוגדרת מספר עובדים ממוצע ביאור 26 קרנות הון אחרות: סה"כ 9,431 5,001 )0,278( )01( 03,252 יתרה ליום 10 בדצמבר 2101 גידור תזרימי מזומנים: רווח מעלייה בשווי ההוגן מרכיב המס על רווחים מעלייה בשווי ההוגן )ראה ביאור 03( הפרשי תרגום הקבוצה יתרה ליום 10 בדצמבר 2100 שיפוי הפרשי מבעל עניין תרגום אלפי דולרים * 9,431 )01( )01( 9,431 גידור 5,001 )0,278( 3,832 סה"כ 03,252 )0,167( 243 )5,076( 73 0, ,763 יתרה ליום 10 בדצמבר 2100 גידור תזרימי מזומנים: הפסד מירידה בשווי ההוגן העברה לסעיף שכר העברה לסעיף מכירות העברה לסעיף המימון מרכיב המס על רווחים מעלייה בשווי ההוגן )ראה ביאור 03( הפרשי תרגום הקבוצה יתרה ליום 10 בדצמבר 2102 שיפוי מבעל הפרשי עניין תרגום אלפי דולרים )01( 9,431 )07( ,431 גידור 3,832 )0,167( 243 )5,076( 73 0,381 )705( ביאור 27 עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים החברה נשלטת בשיעור 011% על ידי, WP Holdings II B.V.Netherrlands הרשומה בהולנד. החברה מוחזקת על ידי קרן וורבורג פינקוס ומשפחת מהנסרייה. מר יוגש מהנסריה ונציג מקרן וורבורג פינקוס מכהנים כדירקטורים בחברה. "בעלי עניין" כהגדרת "בעלי עניין" בתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע "צד קשור" כהגדרת מונח זה בתקן חשבונאות בינלאומי 24 "גילויים בהקשר לצד קשור" )להלן.)IAS24 76

184 א() ג) ט() ז) ו) ה() אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 27 עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(: אנשי המפתח הניהוליים של החברה personnel( Key management הנכללים, יחד עם גורמים אחרים, בהגדרת "צדדים קשורים" האמורה ב )IAS 24 כוללים את: חברי הדירקטוריון ומנכ"ל החברה. א. עסקות עם בעלי עניין וצדדים קשורים : עסקאות לרבות תגמול לבעלי עניין וצדדים קשורים: 0( השנה שהסתיימה ביום 10 בדצמבר אלפי דולרים , ,026 0, ,524 0,120 44, , ,514 0,436 64, , מכירות חומרי גלם ) 2 ()ב( הכנסות מתמלוגים )2( ) עסקאות לרכישת צמיגים ) 2 ()י( הכנסות שיווק נטו )2( ) ח) ) הוצאות שירותי רכש ולוגיסטיקה )2 ) רווח הון )2 ) הטבות לבעלי עניין : שכר ומשכורת והטבות עובד אחרות לזמן קצר: דמי ניהול )יעוץ( ) 2 ()ד(, ה) (, ) למנכ"ל החברה לשעבר )א( למנכ"ל החברה המכהן )ב( למשנה למנכ"ל )ד( ליו"ר הדירקטוריון שמועסק בחברה )ג( לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה* * מספר מקבלי ההטבה א( ביום 30 לדצמבר 2101 סיים מר יוסי אנגליסטר להלן "המנכ"ל לשעבר" את תפקידו כמנכ"ל החברה. סיום הכהונה נבע מצמצום תפקיד המנכ"ל על רקע שינוי במבנה הניהולי של הקבוצה שחל כתוצאה מיישום מדיניות ההתרחבות של החברה לחו"ל, בעיקר לארה"ב ואירופה. התגמול למנכ"ל החברה לשעבר בשנת 2101 היה מורכב כלהלן: עלות שכר בסך של 381 אלפי דולר, מענק פרישה בסך של 395 אלפי דולר, בונוס שנתי בסך של 533 אלפי דולר. ב( כמחליפו של מנכ"ל החברה, מר יוסי אנגליסטר, הודיע החברה על מינוי סמנכ"ל התפעול של החברה מר אוזקן דמיברס לתפקיד מנכ"ל החברה. החברה החליטה על מינויו של מר דמיברס נוכח ניסיונו עתיר השנים בתחום עיסוקה וכן לאור הישגיו המרשימים, במסגרת עבודתו עבור החברה בשנה החולפת. תנאי העסקתו של המנכ"ל זהים לתנאים לפיהם הועסק עד לאותו מועד כסמנכ"ל תפעול. בשנת 2102 ו 2100 עלות השכר השנתית של המנכ"ל הסתכמה לסך של 328 אלפי דולר ו 365 אלפי דולר, בהתאמה. המנכ"ל זכאי לבונוס שנתי )להלן: "הבונוס השנתי"( בהתאם להסכם ההעסקה. סכום הבונוס השנתי ייקבע בסוף כל שנה ולא יאוחר מסוף 77

185 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 27 עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(: חודש מרס בשנה העוקבת. הזכאות לבונוס שנתי בשנה מסוימת, מותנית בכך שהמנכ"ל יוותר בתפקידו עד לסוף הרבעון של השנה העוקבת. הזכאות לבונוס שנתי מתבססת על קריטריונים שנקבעו על ידי הדירקטוריון ויפורטו להלן. עמד המנכ"ל ביעדים שיפורטו להלן )ולכל הפחות ב 85 אחוז מהיעדים( יזכה לבונוס בסך של 4,111 אירו )במונחי נטו(, עלו התוצאות העסקיות על היעדים ב 21% או יותר, יגדל הבונוס לכדי הסך המקסימאלי של 4,811 אירו. עמידתו של המנכ"ל ביעדים )לצורך קביעת גובה הבונוס השנתי( תושפע מארבעה מרכיבים עיקריים: )0( היקף המכירות של החברה )2( הרווח הנקי של החברה )3( עמידה במטרות שהוצגו בתוכנית העסקית השנתית של החברה )4( הערכת הדירקטוריון את עבודת המנכ"ל. לאור הישגיו יוצאי הדופן של המנכ"ל ותוצאות החברה בשנת 2102 ו 2100 הוחלט להעניק לו בונוס בסך של כ 97 אלפי דולר ו 011 בהתאמה. ג( ביום 31 בדצמבר 2101 אושרה העלאת הגמול החודשי המשולם ליו"ר הדירקטוריון מר איזיה צ'צ'יק, כך שהחל מיום 0 לינואר 2100 משולם ליו"ר תשלום חודשי בסך 75,111 ש"ח. בהמשך להחלטה מיום 08 לאוגוסט 2101, בדבר שינוי מנגנון חישוב הבונוס לו יהיה זכאי היו"ר, הוחלט כי יו"ר הדירקטוריון זכאי לבונוס שנתי בסך מקסימלי של שש משכורות, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה ועל פי שיקול דעתו. ביתר תנאי ההתקשרות לא חל כל שינוי. שכרו של יו"ר הדירקטוריון עד ליום 30 דצמבר 2101 חושב כשיעור קבוע של 61% משכר המנכ"ל המכהן כולל הבונוס השנתי ולא כולל הבונוס המיוחד כאמור בסעיף ב' לעיל. ביום 28 במרס 2102 נערכה בחינה נוספת של תנאי העסקתו של מר צ'צ'יק במהלך שנת 2100, ולאחריה נתקבלה החלטה בדירקטוריון החברה ובאסיפת בעלי המניות, אשר קדמה לה אישורה של ועדת הביקורת של החברה כי, לאור פעילותו יוצאת הדופן של היו"ר במהלך שנת 2100, יוגדל המענק השנתי לשנה זו לסך של 511 אלפי ש"ח. ביום 29 באוגוסט 2102 אושר הגדלת שכרו החודשי של היו"ר ב 01%, רטרואקטיבית החל מיום 0 בינואר 2102, באופן שבגין חודש ינואר 2102 ואילך ישולם ליו"ר שכר חודשי )ברוטו( בסך 84,454 ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן. נכון ליום הדוח עמד שכרו החודשי על סך של 86,238 ש"ח כמו כן, ובהתאם להחלטת האסיפה הכללית של החברה, יעודכן סך הבונוס השנתי המקסימאלי לו יהיה זכאי היו"ר לסך של 611,111 ש"ח. ד( ביום 31 בדצמבר 2101 הודיעה החברה על הרחבת היקף האחריות של סמנכ"ל הכספים של החברה מר טיקו גדות ועל מינויו למשנה למנכ"ל החברה, נוסף על תפקידיו הקיימים. 78

186 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 27 עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(: עלות השכר השנתית של המשנה למנכ"ל בשנת 2102 ובשנת 2100 הסתכמה לסך של כ 271 אלפי דולר ו 273 אלפי דולר בהתאמה. על רקע עמידה ביעדים ניתן למשנה למנכ"ל בונוס בגין שנת 2102 ו 2100 בסך של 272 אלפי דולר ו 88 אלפי דולר, בהתאם לתקרה הנקובה בהסכם העסקתו. עסקות אחרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: עסקות עם צד קשור בחברה )2 א( ב( ג( בשנת 2102 מכרה החברה לחברה קשורה מכונות וציוד תמורת סך של 047 אלפי דולר ) אלפי דולר, 0, אלפי דולר(. רווח הון מהעיסקאות הסתכם לסך של 69 אלפי דולר ) אלפי דולר, 370( החברה מתקשרת בעסקאות מכירת תערובות וחומרי גלם עם חברה קשורה. העסקאות מתבצעות בדרך העסקים הרגיל ובהתאם למחירים ותנאי אשראי אשר אינם חורגים מאלה המקובלים בשוק. סכומי העסקאות בשנת 2102 הסתכמו לסך של 0,514 אלפי דולר )שנת אלפי דולר, אלפי דולר(. לחברה ולחברה הבת האמריקאית של החברה )להלן )"ATA" הסכמים למתן הרשאות שימוש בזכויות קניין רוחני עם ATC )מתאריכים 23 במרס 2100 ו 31 באוגוסט 2119, בהתאמה( שבמסגרתם מעניקות החברה ו ATA ל ATC זכות לעשיית שימוש בסימני המסחר שבבעלות החברה ו ATA לצורך ייצור והפצה של מוצרים הנושאים את סימני המסחר האמורים באזורים שהוגדרו בהסכמים אלו )להלן "הסכמי סימני המסחר"(. בתמורה משלמת ATC לחברה ול ATA, בהתאם לעניין, תמלוגים בגובה 0.07% מהמכירות המתייחסות. הסכם סימני המסחר של החברה עם ATC הינו לתקופה בלתי מוגבלת ואילו הסכם סימני המסחר של ATA עם ATC הינו לתקופה של 5 שנים שלאחריה יתחדש ההסכם אוטומטית מדי שנה. כל אחד מהסכמי סימני המסחר האמורים ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים מכל סיבה בהודעה מוקדמת של 91 יום מראש. ההכנסות מתמלוגים שנזקפו בדוחות המאוחדים בגין הסכמי סימני המסחר האמורים בשנת 2102 הינם בסך של 0,436 אלפי דולר )2100 0,120 אלפי דולר, אלפי דולר(. ד( לחברה הסכם משנת 2118 עם ATC שבמסגרתו מספקת ATC לחברה שירותי ייעוץ וניהול והעמדת ידע טכני ועסקי ביחס לייצור ופיתוח של צמיגים, ייעוץ בעניינים פיננסיים, פיתוח עסקי, לרבות ייעוץ אסטרטגי וכן סיוע בפרויקטים חדשים ובפיתוח מוצרים )להלן "הסכם הייעוץ"(. בתמורה משלמת החברה ל ATC סכומים בגובה העלויות הישירות והעקיפות של ATC במתן השירותים האמורים בתוספת 35% במגבלות המפורטות בהסכם הייעוץ. החברה יכולה לבטל את הסכם הייעוץ מכל סיבה בהודעה מוקדמת של 04 יום. 79

187 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 27 עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(: סכומי הוצאות שירותי הייעוץ שנזקפו בדוחות המאוחדים בגין הסכם הייעוץ בשנת 2102 הינם בסך של 846 אלפי דולר ) אלפי דולר, 0, אלפי דולר(. ה( ל ATA הסכם מיום 30 במאי 2100 עם חברה בסין שהינה חברה בת של בעלת השליטה הסופית בחברה )להלן )"QINGDAO" שבמסגרתו מספקת QINGDAO ל ATA שירותים שונים בתחומי הרכש והלוגיסטיקה בתמורה לעלויות מתן השירותים בתוספת 5%. ההסכם האמור ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים מכל סיבה בהודעה מוקדמת של 91 יום מראש. סכומי הוצאות השירותים האמורים שנזקפו בגין הסכם זה בשנת 2102 הינם סך של 083 אלפי דולר ) אלפי דולר(. ו( ל ATA הסכם מיום 23 במרס 2100 עם ATC שבמסגרתו מספקת ATC ל ATA שירותי לוגיסטיקה לרבות שירותי back office לסיוע לפעילותה בתמורה לסך של 007.5% מסך העלויות של ATC במתן השירותים במגבלות של סכומים מקסימליים האמור בהסכם זה. הסכם זה אינו מוגבל בזמן. נכון ליום 28 בנובמבר 2102 הוגדלה התקרה של הסכום עקב הגדלת היקף השירותים המתקבלים מ ATC. סכומי הוצאות השירותים האמורים שנזקפו בגין הסכם זה בשנת 2102 הינם בסך של 0,969 אלפי דולר )2100 0,881 אלפי דולר(. ז( לחברה הסכם שיווק מיום 28 במרס 2102, לפיו ATC מעניקה לחברה שירותי שיווק ומכירה, קידום מכירות ויצירת זהות מותגית לדגמי החברה, המסייעים לשיווק מוצרי החברה באירופה. הסכם זה אינו מוגבל בזמן. בתמורה משלמת החברה ל ATC סכומים המחושבים באופן המפורט בהסכם זה. ההסכם ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים, מכל סיבה, בהודעה מוקדמת של 91 יום מראש. סכומי הוצאות שירותי השיווק שנזקפו בגין הסכם השיווק בשנת 2102 הינם בסך של 2,256 אלפי דולר. ח( ל ATA הסכם שיווק עם ATC מיום 23 במרס 2100, במסגרתו מעניקה ATC ל ATA שירותי שיווק ומכירה ויצירת זהות מותגית לדגמיה, המסייעים לשיווק מוצריה באזורים שהוגדרו בהסכם זה אלו. בתמורה משלמת ל ATC סכומים המחושבים באופן המפורט בהסכם זה או מעניקה הנחות מסוימות ל ATC ממחירי המוצרים ש ATC רוכשת ממנה. הסכם השיווק אינו מוגבל בזמן וניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים, מכל סיבה, בהודעה מוקדמת של 91 יום מראש. 81

188 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 27 עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(: ט( לחברה הבת האירופאית הסכם שיווק עם ATC מיום 28 במרס 2102, לפיו החברה הבת האירופאית מעניקה לחברה ול ATC שירותי שיווק ומכירה המסייעים לשיווק מוצרי החברה באירופה. הסכם זה אינו מוגבל בזמן. בתמורה משלמת ATC סכומים המחושבים באופן המפורט בהסכם זה. ההסכם ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים, מכל סיבה, בהודעה מוקדמת של 91 יום מראש או 31 יום מראש במקרים כגון הפרה יסודית של ההסכם וחדלות פירעון של מי מהצדדים. סכומי הכנסות שירותי השיווק שנזקפו בגין הסכם השיווק בשנת 2102 הינם בסך של 2,703 אלפי דולר. י( חברות השיווק של הקבוצה מתקשרות בעסקאות לרכישת צמיגים חברה קשורה סכומי העסקאות בשנת 2102 הסתכמו לסך של 64,244 אלפי דולר. )שנת 44, אלפי דולר(. ב. יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: 10 בדצמבר אלפי דולרים 0,468 4,465 00,139 08,447 מוצגות בדוחות על המצב הכספי במסגרת "יתרות חייבים וזכאים": יתרות חייבים יתרות זכאים יתרת החובה הגבוהה ביותר בגין חברה קשורה בשנת 2102 הסתכמה לסך של כ 2,602 אלפי דולר. יתרות אלו אינן צוברות ריבית ונקובות במטבע דולר, שקל ואירו. דיווח מגזרי: א. כללי: ביאור 28 מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצרכי המוגש למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בקבוצה. דיווח פנימיים )0 מקום מושבה של החברה הוא מדינת ישראל. הקבוצה פועלת בחמישה אזורים גיאוגרפיים עיקריים בעולם. פעילות הייצור מתבצעת על ידי החברה בישראל, על ידי קבלני משנה בסין ובאמצעות חברה קשורה בהודו. פעילות השיווק בישראל ומחוץ לישראל, מתבצעת על ידי החברות הבנות. נכון ליום 3 בספטמבר, 2102 מכרה החברה את חברת הבת "אליאנס שיווק", המאוגדת בישראל אשר נכללה כחלק ממגזר הפעילות בישראל. 80

189 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 28 דיווח מגזרי )המשך(: החברה ממשיכה לפעול בישראל באמצעות התקשרות בהסכם הפצה למתן זכויות בלעדיות ל"אליאנס שיווק" להפצה ושיווק של צמיגים, לפרטים נוספים ראה ביאור 5 להלן. מרבית המוצרים נמכרים מחוץ לישראל. תחומי פעילות אלו מהווים את הבסיס שלפיו מדווחת הקבוצה על מידע בדבר המגזרים הגיאוגרפיים העיקריים. נכסי המגזר והתחייבויותיו נכסי המגזר כוללים את כל הנכסים התפעוליים הניתנים לייחוס המשמשים את המגזר ומורכבים מלקוחות,רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים. שאר הנכסים לא יוחסו בין המגזרים. התחייבויות הקבוצה אינן נכללות בדיווח המגזרי למקבל ההחלטות התפעולי הראשי. )2 ב. מידע על הרווח וההפסד: הכנסות מלקוחות חיצוניים בין מגזרי סה"כ מכירות,נטו רווחי המגזר מפעולות מידע בקשר למגזרים תפעוליים: המידע המגזרי לשנה שהסתיימה ב 30 בדצמבר 2102 הינו כדלקמן: אירופה דרום אמריקה צפון אמריקה ישראל א ל פ י שאר ביטולים העולם בין מגזרים ד ו ל ר י ם סך הכל מאוחד 421, ,591 32,911 )42,552( )42,552( 9,345 9,345 0,475 23,327 0,678 25,115 )2,608( 228,959 34, ,682 04,480 6,425 6,425 0, ,534 6, ,685 08,331 22,319 49,424 62,214 05, , , ,748 2,238 2,238 0,447 59,612 60,149 20,728 2,448 05,179 39,255 0,232 0,232 22, ,933 רווח לשנה סך הנכסים כוללים בין היתר: לקוחות רכוש קבוע נכסים בלתי מוחשיים סך נכסי המגזר נכסים משותפים שלא יוחסו בין המגזרים סך הנכסים במאוחד 82

190 מידע על הרווח וההפסד: הכנסות מלקוחות חיצוניים בין מגזרי סה"כ מכירות,נטו ביאור 28 דיווח מגזרי )המשך(: אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( המידע המגזרי לשנה שהסתיימה ב 30 בדצמבר 2100 הינו כדלקמן: אירופה דרום אמריקה צפון מריקה א ישראל א ל פ י סך הכל מאוחד 410, ,442 ביטולים בין מגזרים שאר העולם ד ו ל ר י ם 8,073 )52,510( )52,510( 8,073 35,734 4,346 41, ,663 35, ,629 5,555 5, ,307 02, ,516 36,044 0,112 7,019 00, ,435 רווחי המגזר מפעולות 07,378 רווח לשנה 56,598 65,481 06, ,278 62,447 0,441 24,703 2,847 04,834 0,172 04, סך הנכסים כוללים בין היתר: לקוחות ולקוחות לזמן ארוך רכוש קבוע נכסים בלתי מוחשיים 038, , , ,065 42,394 0,172 04,942 סך נכסי המגזר נכסים משותפים שלא יוחסו בין המגזרים סך הנכסים במאוחד המידע המגזרי לשנה שהסתיימה ב 30 בדצמבר 2101 הינו כדלקמן: ישראל צפון אמריקה דרום אמריקה אירופה ל פ י א מידע על הרווח וההפסד: 33, ,960 7, ,198 הכנסות מלקוחות חיצוניים 6,225 21,098 9,269 בין מגזרי 39, ,059 7, ,367 סה"כ מכירות,נטו סך הכל מאוחד 314, ,807 )881) 871 )01( )681( שאר ביטולים העולם בין מגזרים ד ו ל ר י ם 9,276 )35,692( )35,692( 9, רווחי המגזר מפעולות הוצאות כלליות משותפות שלא יוחסו בין המגזרים שינוי מבני הפסד מפעולות הפסד לשנה 0, )2,537( 60,473 70,101 06, ,751 67,343 0,441 23,283 3,434 05,533 0,306 09, סך הנכסים כוללים בין היתר: לקוחות ולקוחות לזמן ארוך רכוש קבוע נכסים בלתי מוחשיים 049, , , ,533 42,251 0,306 09,531 סך נכסי המגזר נכסים משותפים שלא יוחסו בין המגזרים סך הנכסים במאוחד 83

191 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך( ביאור 22 אירועים לאחר תום תקופת הדיווח: א. ביום 08 בפברואר, 2103 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לחברת האם, וורבורג מיזוגים )2117( בע"מ בסך 6,071 אלפי דולר מסך יתרת הרווחים שעומדים לחלוקה. ביום 09 לפברואר, 2103 חילקה החברה את הדיבידנד האמור. ב. בהמשך להודעת החברה מיום 21 ביוני 2102 בדבר ביטול עיסקה למכירת קרקע, לפרטים ראה ביאור 01 א) (, ביום 25 בפברואר, 2103 הודיעה החברה כי במסגרת ההליכים המשפטיים שניהלו הצדדים בעקבות ביטול העסקה עלה בידיהם להגיע להסכם פשרה לפיו העסקה תושלם והקונה ישלם לחברה סך של כ 04,870 אלפי ש"ח, שיתקבל במהלך שנת ביאור 11 פרטים על השקעות בחברות המוחזקות במאזן המאוחד ליום 10 בדצמבר 2102: סך ההשקעה בחברה המוחזקת אלפי דולרים שיעור הבעל תו והשליטה ליום ליום 10 בדצמבר אלפי % דולרים % )0,621( 0, ,314 )0,721( חברות הרשומות בחוץ לארץ: Alliance Tire Americas, Inc. Alliance Tire Europe B.V. )2( Alliance Tire Italy S.R.L חברות הרשומות בישראל )להלן החברות המאוחדות הישראליות(: אליאנס שיווק ישראל בע"מ 011 )0,581( )0,765( 011 )0,624( )2,141( אליאנס שיווק צמיגים מרכז )0995( בע"מ )0( Alliance Tire Italy במהלך שנת 2113 הופסקה פעילותה של החברה הנ"ל. ביום 27 לדצמבר 2102, החליטה החברה לפרק מרצון את חברת הבת. S.R.L )0( )2( 84

192 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9 ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 0991

193 אליאנס חברה לצמיגים בע"מ 0991 מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9 ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל תוכן העניינים עמוד דוח רואה החשבון המבקר נתונים כספיים בדולרים של ארה"ב: נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ביאורים ומידע נוסף לנתונים הכספיים

194 לכבוד בעלי המניות של אליאנס חברה לצמיגים בע"מ א.ג.נ., הנידון: דוח מיוחד של רואי החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9 ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 0991 ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9 ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 0991 של אליאנס חברה לצמיגים בע"מ )להלן "החברה"( לימים 10 בדצמבר 1101 ו 1100 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 10 בדצמבר 1101 ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו. לא ביקרנו את המידע הכספי בגין חברה מוחזקת אשר סך התחייבויותיה בניכוי סך נכסיה )סך נכסיה בניכוי סך התחייבויותיה( הכלול במידע הכספי הנפרד מגיע לכדי 059 אלפי דולר ו) 68 ( אלפי דולר לימים 10 בדצמבר 1100 ו 1101, בהתאמה, ואשר סך הוצאותיה בניכוי סך הכנסותיה )סך הכנסותיה בניכוי סך הוצאותיה( הכלול במידע הכספי הנפרד מגיע לכדי 148 אלפי דולר ו) 101 ( אלפי דולר לכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה ביום 10 בדצמבר הדוחות הכספיים של אותה חברה בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותה חברה, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים. ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. לדעתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 9 ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 0991 ובכפוף להנחיות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד", שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ביום 14 בינואר 1101 המתייחסת לאופן יישום ההנחיה האמורה. תלאביב, 01 במרס 1101 קסלמן וקסלמן, רואי חשבון פירמה חברה ב PricewaterhouseCoopers International Limited קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 52, תלאביב 52152, ישראל, ת.ד תלאביב טלפון:, פקס:,

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

מעיינות עדן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 חלק א' תיאור עסקי הקבוצה ("הדוח")

מעיינות עדן בעמ דוח תקופתי לשנת 2011 חלק א' תיאור עסקי הקבוצה (הדוח) מעיינות עדן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 חלק א' תיאור עסקי הקבוצה ("הדוח") תוכן עניינים טעון עדכון פרק 1: תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה...4 פעילות הקבוצה ותיאור התפתחות עסקיה...4 תחומי פעילות...9 השקעות

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

Microsoft Word - כספי 2011.doc

Microsoft Word - כספי 2011.doc גרנית הכרמל השקעות בע "ממ 2011 דוח תקופתי לשנת ת ו כ ן הע נ י נ י ם פרק א' תיאור עסקי התאגיד פרק ב' דוח הדירקטוריון על ענייני התאגיד פרק ג' דוחות כספייםמאוחדים מידע כספי נפרד של החברה פרק ד' פרטים נוספים

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר 2 0 1 3 נתוני תפעול מלונות בשנת 2012 מקור הנתונים: "רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה" )כרך 41(- ל.מ.ס, "מלונות

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

דוח תקופתי לשנת 2011 דלק פטרוליום בע מ רח גיבורי ישראל,7 א. ת. נתניה דרום טל, /555. פקס דוח תקופתי לשנת 2011

דוח תקופתי לשנת 2011 דלק פטרוליום בע מ רח גיבורי ישראל,7 א. ת. נתניה דרום טל, /555. פקס דוח תקופתי לשנת 2011 דוח תקופתי לשנת 2011 דלק פטרוליום בע מ רח גיבורי ישראל,7 א. ת. נתניה דרום טל,098638444/555. פקס 098854955. www.delekgroup.com דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים: פרק א תיאור עסקי התאגיד פרק ב דוח הדירקטוריון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

Microsoft Word - ברנע-06-סופי.doc

Microsoft Word - ברנע-06-סופי.doc דוח תקופתי לשנת 2006 דוח תקופתי לשנת 2006 הפרקים: א ב ג תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד דוחות כספיים ד פרטים נוספים על התאגיד דוח תקופתי לשנת 2006 תוכן העניינים ע מ ו ד פרק א': תיאור

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 יבוא יצוא ומה שביניהם קורס ליזמים ובעלי עסקים מט"י באר שבע מפגש מסכם רכז הקורס: שפריר גודל אוקטובר 2012 כיצד משפיעות עלינו "מהפכות האינטרנט" אצל השכנים? כיצד משפיע עלינו המשבר הכלכלי העולמי? שעורי צמיחה

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

Microsoft Word - מעריב ברנע 2008.doc

Microsoft Word - מעריב ברנע 2008.doc דוח תקופתי לשנת 2008 תוכן עניינים א. תיאור עסקי התאגיד ב. דוח הדירקטוריון ג. דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2008 ד. פרטים נוספים על התאגיד א 2 פרק 1 תיאור עסקי התאגיד תוכן עניינים: סעיף נושא עמוד תיאור התפתחות

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד