בווארשה של יחיאל הופר

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "בווארשה של יחיאל הופר"

תמליל

1 / ןירג-ינרוגה םהרבא רפוה לאיחי לש השראווב m רפוה לאיחי לע לטנש,ידיי רפסמ לש וירפסמ םיינ^ םסב) הרייעב תימצעה הנגהה תמקהב הא לש תידוהיה השראו תא תויחהל ומצעעב גיצנ,חפנ הידוד ןיבל (ןמירפ לש 1 ר,ובש ירופיסה רציל ןקרופ ןתמ ךות,רבע.(יקצילוא לש ורפסב) םיטושפה הכאלמה יל.הנורחאל ירבע שובלב ארוקל ול ונתינ השראווב םידיסחה לש םגיצנ,םוחנת 'ר וא "םוחנת 'ר"לו "הנרוקופב רצח"ל ונתנווכ םיימיטיגל םיגיצנ םלוכ.(רפוה לש ורפסב) תווהמה,הלא תוריצי.*רפוה לאיחי תאמםלוכ!ונניאו היהש ידוהי םלוע ותוא לש רטצמ,רפוסה לש ףיקמו לודג לעפממ קלח תרכהב הרסחה הילוחה תא םיווהמ דחאכ נעש,םוגרתו רוקמ,םיבתכה תרוש לא תופשיב םיריעצה רוד לש תירוטסיהה תופיצרה הפוריא חרזמ תודהי לש םייחה יווה םניי ךכ ךותמו תולגה תלילש לע ךנוחש,לאר למ ינפל תודהיה לש העינמו הניינב רקיע ודה לא תוכייתשהה תשגרה תא םג דביא ןוגכ תוריצי ןייצל יד.הינשה םלועה-תמח.והוללוחש תוד ואל "חפנ היד 1 ד"ו ןמירפ םהרבאל "1919" תא וצחש,תויגולואדיא תוקולחמש םשכו תוכיישה,הנורחאה הנשב רוא וארש,יקצילאל) םלועה ןמ ורבע,רבעב הוגליפו תודהיה לע זומרל ידכ,םינד ונא וב אשונ ותואל לארשי יבצחמ םתוא לש קמועהו ףקיהה צמה םלועה לש הז קלחב םידוהיה ייח.םמוגרתלו םלאוגל ןיידע םיפ ןמז לש הביטקפסרפ הרצונ רשאכ,התע לו םילדבהל הנותנ תעדה ןיא בוש,םוקמו ןומולוסכ םירוביג ןיב ותעשב וצחש,דוחיי טבתה ובש לארשי תבהאש,רבוקשאפוטס,דבוע םע תאצוה,ש"דא ידיב סופדל אבוה.1968,ביבא-לת,םעל תירפסה םג ךכ,(תושדח תוקולחמ דימעהל ילב,תירבע תורפס שידיי תורפס סומלופה הנפמו ךלוהו ונימיב יטסינורכאנאל ךפהנ ןכש.תידדה.ריירפה לש ךילהתל ומוקמ תמ,םויכ ונמע םייחה,שידיי ירפוס קר אל ףא אלא,ץראב םיירבעה םייחה ןמ םימשב וס,םהל הרז שידייהש,םיירבעה םירצויה עה תידוהיה תויממעה חוחינמ םשבתהל םפ אכ,םתריצי תאו םמלוע תא רישעהל היוש םגרית,רפוה לאיחי תאמ,הנהוקופב רצח * ינמא תרזעב ולתשוי םירבא םירבא רש דסומ תאצוה.ןדס בד אובמ םידקהו שידיימ.תירבעה הריציה לש הפוגב הפיה םוגרתה לאיחי תאמ,םוחנת 'ר! 1968,םילשורי,קילאיבותחפי ןכ םוגרתה תונמא ללכתשתש לככ,גלפ םייחו ל"ז חרופ והילא ידיב םגדות,רפוה בד לש ותדובע יכ,המוד.הייחדה ינמיס "הנרוקופב רצח" לש םוגרתה השעמב ןדס.ךכל הבוט המגוד שמשל הלוכי

2 רפוה לאיחי לש השראווב י.ד םלועה תא תורפסב דימעהל תונויסנ מעמ שילש הליכש,ררוצה לש ונובשח םג םנמא ושענ הפוריא-חרזמב ןשיה ידוה רכז לכ המדאה ינפ לעמ דיבעהל היה,ונ דמע רבעב םלוא.החלצה ילב אלו הבעב רוכזל אוה ונלש וננובשח.לארשי םעל הז םלועש,השוחתה ינפב קד רפוסה ילוא םלוא.יביטקלוקה ןובשחה והז.חוכשל אלו אוה ןיידע ךא,העיקש לש ךילהתב יורש,הנושארו שארב,ןיינועמ טרפכ ארוקה רדה תחת םינותנ ונרוד ירפוסש דועב,םייקדחי ורבח ונינפלש הרקמב.הבוט תורפסב רושמ םלוע ותוא הרקעש,האושה לש םש.תחבושמ הביתכו בושח אשונ תוברוח לש םילית ויתחת הריאשהו ויש תהה 'תודליה תונורכז םלועב תועקתשהה יא תאז תירזכא העידי.דבלב הו תונורבזותונמאנה,היווח תרכז לכ לע תוקפר בו רפוסב היתותוא תא ןתית אלש רשפא הנומתה תא םיביכרמה םיטרפב קויד,תישירח האחמ לוקל םיפרטצמ הלא לכ.דחאכ ארוק אה ןמ לוטיל םיעשר םישנא םילוכי לכהדא וליאכ הזה לוקה.האוגו ףחוסו ךלוהה ףאו ודובכ תא,ודמעמ תא,ושוכר תא :םדיאנת לכב,ינאש יפכ םייקתהל יתוכז :רמ התא יא,םדאה יח דוע לכ ךא.ופוג תא םיאנת לש םתמח לעו םפא לע.בצמ לכבו תונורכז תאו ויתויווח תא ונממ לוטיל לוכי תוכופהת,רטשמו הרבח ירדס,םיירוטסיה ינבמ ידיחי דרשש,ידוהיה רצויה.ודבע האירקה תאז.םייקתהל יתוכז.תוכיפהמו אשונ,ותליהקמ דדוב ףא םיתעלו יצי ותחפשמלכ תאירקמ הלועה,האירק-ינמיס אלל,ישיאה יטרפה ומלוע רכז תא קר אל ומע התוא,תומד לכב עקשמ רפיה.הבוט הר גו חמצ וכותב,ללכה תשרומ תא ףא אלא רוביג לש ותומד איהש ןיב,הלעמ אוה טאה ונורשכ לודגש לככו.וימי רחשב לד רצחב"ו ןודנה השעמה-רופיסב ישאר קומעו בחר ןכ,ימינפה ומלוע רישעו יתונ השעמ-ידופיס לש תזורחמ שי "הנרקופב אשונ אוה ותוא,יביטקלוקה ןעטימה םגאולמ תא,תידדצ איהש ןיבו םיבר ץוחנ םלוא.תורמהו תוכוראה םינשה ךרואל העש התואב םלועב ןיא וליאכ.בלה-תמושת,הדיבכ תיתונמא תעמשמו ןוילע ישפנ חוכתא לאה ןנח םא.דבלב תומד התוא אלא גו וילג לע,הז םלוע שדחמ דימעהל ידכ מה ששוח,יפויה תתמב תמיוסמה הרוביגה גה תחת עורכל ילב ויללצו ויתורוא,ויפט תעב יפוי לש בוטרוק דיספהל אלש רבח.ןברוחה תעדות לש לט אצי רוביגה לש וינפ רתסלק םאו.רואיתה תא וירפסב ללכ םילעמ ונניא רפוה לאיחי דחא ות םג ירה,רעוכמ ארובה די תחתמ :ויתוריצי השעמב עקשומה ישפנה יווטאמ חתמה.רואיתה תעב דבאי אל רועיכה ןמ םהל רפסיש,רפוס לש וגהנממ הז ינש ןיא".הפיה קילוס אינאו רועכה קילוס "ולעופב עקישש,העיגיה לדוג לע שעור ויארוקלשעוג ביבסמ.תומלוע ינש,םדא-ינב,"ארוקה לא" המדקהב זמרב אוה דמוא םירישע.םידוהי לומ םייוג.תומחלמ.םלועה."הנרוקופב רצח" רפסה חתפב תאבומה.התושחרתה םצעב הירוטסיהה.םיינע לומ ןובשח ויארוקל םהל שיגמ וניא לע רפוסה" קבאיהל םיפיסומ םיטרפכ םדא-ינב ךא שחה.ךכל הטועפ תוכז וליפא ול ןיא וייח.ולמע אלא ןיא םהמ דחא לכל.םדוחיי תוכז אוה ארוקהו רפוסה ןיבש (ןובשח אלב) לאשנןובאל "קוואטיל"ה קילוס.םיימעפ-דחה.(28 ימע) "ןיטולחל רחא אוה שקבמ םירוה וליאל םלועל ואוב םדוק,םלועל אציי םע הזיא ןב,דלוויהל,ןכאו ךותל רט הריצי."ןובשחה" ירמגל רחא העשב,הלשמ םיימונוטוא םייח הל היח יצבוהב םיינישב.ךלשוי ילכלכ דמעמ הזיא תושרל רצויה לש ותושרמ תאצוי איהש הייארה-רצק רענה ליפעמו ספטמ םיינרופ דע השראווב םיגירא תונחב תרשמל-דזועמ םמלוע תא איה הרישעמ,וכז.םיארוקה,וכז אל ן םהלש שפנה תוחוכ תא ןתונל הליעפמודע תיבירב-הוולממ,תונובשח-להנמל.תודבכנ תומריפל םוצע ףקיהב יארשא תעקתשמ בו עיבטהל ילב םהיבגל תדבואו איה מה רפוה.הדיריה הלודג ןכ היילעה לדוג שקבמ,םנמא.תינחורה םתייווהב םושיר חוכ תווהל,תעדמ אלש וא תעדמןמ,רפוסה בלש לכ רחא הדחה וניעב בקוע רפס הצא אל!ול תיפא המישנ.םיבלשה לעופ דה ול םא ךא,"המגמ" ול שי.רודה ייחב אוה ךכ קילוסב גהונ אוהש ךרדכ.ךר דפוס רנ דימעהל אלא תרחא ךרד ול ןיא,אוה.אינאב גה אוה הלאב!הלילע םוקרל,השעמ-דופיס ולגה תונווכב אלו,הנושארו שארב ןחבנ גובה םירוביגה לש םמלוע ךותל ותרידח יווהה יטרפ רואית,עקרה תדמעה 'םיר תויומסה וא תוי 223

3 ןידג-ינרוגה םהרבא ינא"ה לש הייארה ךרד תא למ םינזאמ }יטסילאירה םע יטנאמורה,רעוכמה םע,דלי.דלי תויושחרתהה תעב היהש!וילע,"רפסמה םילועה תוחוכ דגנכ דיחיה לש ותמח רתב,"רצחה" ימוחתב םצמטצמ ומלוע לכש םיניינע לצאנהו בגשנה לומ תוינוניבה תישאר תא טלוק אוה הבו לדג אוה הכ םויק ךשמכ םמויק ךשמו,יחצנ םפקותש רה,דליה םלוע ןיב תומיעהו.םייחב ונויסנ ירוהרהב םילועו םיכשמנ,תומדא ילע םדאה יכמ םימת ךא,הביבסה תובוגתל םנמא שיג לש םרשפ ויבהל עדויה,ארוקה לש וביל ןיבל,ילנויצאר שוריפ םיעוריאל תתל יד אצמ ורפסו רפוה הכז.םרופיס ךותמ םירבד יתורירש,םילא,ירזכא,םילודג לש םלועיושע ירבעה ארוקהו,ול יוארה םגרתמ ול תומלועה ינש תא רישעמש אוה הז תומיע.הקומע היווחב רשעתהל תוכתינה לרוגה תומולהמ תא ךכרמ,דחאכ הלה."םוחנת 'ר" רפסה אוה רחא ןיממ חו םות לש וק קינעמ,םדאה-ינב ישאר לעאבא תיבב תויוצמה תויומדה ןיב ומש רכזנ ישגרב תובשחתה ירסח םיכילהתל דסהכוז הראהה אולמל ךא.תמדוקה הריציב תמ בלהש העשב קוחש-תב ררועמ,שונא הדימ שי.ומש תא תאשונה הריציב אוה "םוחנת 'ר" לע ןוידב קדצ-יא לש תמיוסמ.העווזמו המיאמ ץווכ ןכל."הנרוקופב רצח" םע דחא רשקהב ותוחכונ אל דנו עדויה,"רפסמה-ינאה" לש יחבמ אלא,ויתודוא לע ירוביד תא דחייא ךכ.הריציה גוליפאלו גולורפל תמחתנ,ןיב םיוסמ ידוהי טקפסאל תעגונ איהו,תחא הנ."הנרוקופב רצח"ב ךכ טעמכו "םוחנת 'ר"ב.רפוה לש ותריציב,היווהה לש הנושבכל סנכנ רפסמהש ןוויכ אלב הכותל ףחסנ והירה 'לפטמ אוה הב הטעמ אל ךרד תדביכ הדבע ונתורפס קב.ויניע דגנל תדמוע איה קרו איה.רויש.ידיסחה רוביגה הנושארל הב הלעוה זאמ,תיטסילאיר הביתכ השעמ,דודמו יטיא בצ ךירימט הלגמ" יריטאסה ןאמורל ונתנווכ,יתורפס רוביגכ,דיסחה עדי זאמ.לדפל שגינ לע תיב לכ.הנדוקופ בוחר תמקהל אוה שה-תונוע יקסעמ קסע לכ,שרגמוואינ" תונחוהנוכמה הפוקתה.דתיה.תודיריו תוי רה תא םיסלכאמה םדאה יסופיט לכ,הנ היגלטסונ ךותמ התליגו הרזחש,"תידיסח תוארמ.טוריפבו קודקדב םיטטרושמ,בוח הייהנ תמייקו,תודיסחה לש המלוע רשוע לכ תושוחתו םימעט,תוחירו תולוקו םיינרדומ םידוביע רחא ונימיב תשדוחמ ךשמתמ ןמזל ןמזמ.הבידנ דיב םינתינ לאיחי הלא.ידיסח יווה לש ןורטאיתבו תורפסב לע גצומו ללכה ךותמ םיוסמ רוביג קהאצויו תשירד קופיסב וקלח תא םרות רפוה אוה.םיעירכמה וייח יעגרמ עגרב.ולשמ המבהךרדב םידיסחה יווה לע םירופיסל לה אלימ.וייח ךרדב םיבלטצמש ולאו ומלועו תחא הנועבו תעב אוה ולש םוחנת 'ר עקרה לא םלענ אוה דיימ,ותוחילש רוביגו רוביגה אבא תיבמ ויתונורכז םלועמ קלח לו בושל תנמ-לע ןיב,המבה לש אלא ירוחאה,ול דבלב דחא םלוע אל.ומצע ינפב בושל אלש תנמ-לע ןיבו וישעמו ומצעבעהו גיצהןאכה םסיסב.תומלוע המכו המכ חה-ץרא לא אלו ןויזחה-תמב לא אל יניעב,דוע,עודיכ,םיבשחנ םניא חלא ךא,ויש םיריעסמ םיעוריא םיבלתשמ ךכ כו בגא.םיי.דבלב ןוציח שובלכ אלא לארשימ םדא תל רבעמ לא ןושארה לויטה.דליהרתוי ייחמףטעתמ אוח,םדאל םיקיצמ םהש לכ בושו,עוניארב ןושארח רוקיבה,רצחה ימיב ימוח ופטועה,דבכהו רוחשה וליעמב רתויו וא וז ךרדב דשא,םדא ינב ייחב תוישרפ.המח ימיבכ הרק הו החפשמהו תיבה ייח לא תועגונ ועל תרחא.השאה םג תכייש וישכעהו ןאכה לא.רצח םדא הכז.איה הדשכ הירבעה.דשאה םל סב הפי-הפי ארוקה עקתשמש יגב רחאל קר המייקתנ.ודגנכ,הכז אל!רזע יהירה,תילאקולה היווהה גרא לש ברעו-יתש םנמא ךב.הרמיאה לש הינשה התיצחמ ונרוב ףטוש םרזל וכפה דע בצקה ךלוהו העבש רבגתמ.ונרוביגל ול הדימעה הברה תודלו הת-רופיס םזכרמבש,םיפוצר םיעוריא הבלש הכז אל תחנ לש בוטרוקל ךא.רפסמב חה לא רשא וז,קילוס תחפשמ לע תוכופ םדא לש ותיב.םהמ אלו הנממ אל ויי פל.םינורחאה הדיריה יבלשב קר נת העיגה 'ררצהכז אל ולשמ תיבל אקוודו.ותשא תולרוג ף 1 עוחה,דבלב קתרמ ןאמור אל חב ונינ ותקושת רקיע הז היה םהב,םימיב םוח יצי אלא,םוקמו הפוקת עקר לע םדא-ינב ללכל) השאה ןמ שרפש רחאל קר.םיי שה ילעב םילמס לש ןעטימ תאשונה הר ומלועל הנפינ (םירבדה ועיגה אל טג ןתמ הפיה,םיכפה לש םגוויז.תילסרבינוא הכל.יתימאה 224

4 רפוה לאיחי לש השראווב.ליח ונרוביג.רשע אל הסנרפ יקסעב םג לגוסמ ונניאו ידוהי דלונ םוחנת 'ר.םידק מטל ודריש,הינודנה ימדב רבשה אל תישאר ידוהי דלונש םדא לוכי דציכ ןיבהל תוח ומע השעש,"תופתוש" השעמ בקע ןוי.ןודקיפל ול הרסמנש תלחגה לע רומשל צי אל שבדה ןמ.יתוכאלמ שבד רוצייב תאונןקתלמ שאונש דחאל 'םיוסמ עגרב אל תרות ןידל) תונובלעו תורודמ אלא וא.דשא ול תאשל הבשחמ ובלל תסנכנ 'וינב גהנ אל,ללכבו ונתוח תא םוחנת 'ר ארק מאנ םידוהי לש שדח דוד םיקהלו תרחא םג.(רמוחבש םירבד לע תומלוע שיערהל,ןלטבה,"שולתה",ןויבאה,םוחנת 'ר.םינ פת.דתיה אל תודמלמהו תונכדשה ךרד לע,ולשמ תיב םצעב ול היה אל םלועמ רשא םידיגנ יתבב אבו אצוי היה אלמלאו,ותרא שי-ללכל,לארשי-תיבל אלא גאוד ונניא רסו תויוחילש וילע ולטוה םש,םיידיסח.תומדא-ילע תודהיל,לאד יפל איבהש ףרטה טעמ םג,תונטק תויודוס ךא,וייחב תונוסא הברה עדי םוחנת 'ר היה אל םייחב םמייקל ידכ ףטהו.דשאהםילולע םיישיאה תונולשכהו תונוסאה אל אל,דבד לש ורוציק.איבהל ודיב הלועשרפ דשאכ,אברדא.וחור תא רובשל ויה אלו תיבב בולעו לפש,רומג ןלטבו חלצוי ולחליחש םיישונאה םירציל רכנתהו ותשאמ םוחנת 'ר היה השעמה-מלועב ללכ ליח-שיא.תוסדנוק חור ןיעכ וילע הדרי זא קר,וב היה יד רחא שיא.תומדא ילע וייח ימי לכ ירב לתהל,וב תונעל ול אצמ האנ ןיינע ונרוביג ךרבתנש ולא ןיעמ תורצ לש בקב."הרותךיד"ל ומע עיגהלו לקנעי לארשי עהלו הדוחש-הרמ לעב ותושעל ידכ,ןהב.םישדח םייפגמ גוז רובעב והמ רובעב יגה הז,םוחנת 'ר ןכ אל.ותעד לעלזגש וריב,ונתוח תא אל ארק אל הרותדידל בלא ידיסח חסונ,ידוהיה יקסראקיפה רוב,ותשא תא אלו,ומויקל סיסבה תא ונממ םייפגמ רובעב ךא.ונממ המצע הענמש ימעמש רחאל קר.ריעה השראוובש רדנס דחא.דניה וז השרפ,בגא) הרות ןידל דמע לש רומגה םישיאה-ןולדח לע רבחמה ונד ליחתמ,וישכעלו ןאכל עגונה לכב ורוביגתשרפב ןידה אוה.(הריציב רומוהה יאישמ.םוחנת 'ר לש ותלודג רייצל אוה תורגתה תובקעב םוחנת 'ד לש ורצעמ אוה וילא ידיסחה "לביטש"ב םג םנמא ותאצ רחאל יכ,ופיצ לכה.ייוגה רטושב תותוא םוחנת 'רב םימעפל םירכינ,טלמתמםדא םהילא אציי,שובחמב הליל לש יוליבמ רקיע.תינמז אלא הנניא איה ךא,הקוצמה ושאר ףוקזי אל בושש,ךדכודמו רובש.התוא שח אוהש יפכ תודהיה ןמ ותויח 'ד.רבד לש וכופיה קוידב הרק.םלועל.רקוח וא ןיבמ אקווד ואלו,ונרמא,"שח"םיחצור לש םתציחממ ךכוזמ אצי םוחנת רפס לש ותמורת רקיע תא האוד ינא ןאכלש םדיקפת המ עתפל דמל אוה.םיעשופו,ונתאמ םיבר יבגל.ונרוד ינבל וימודו הז ךורב-שודקה לש ידוהיה ומלועב םייוגה יה התיה אל,ץראב לדגש רודה ינב רקיעב תו.םייוגה םג ויניעב ודחייתנ התע.אוה יד ונבילב רצונ.הכרצ לכ תרווחמיאו תודה ןאכמ ענמיהל ידכ לכה השעי רשא תח יה" לשו ירוטסיהה ידוהיה לש חל םיוסמ יומ לחה,והשלכ ידג רטושב לקתיהלמ דל דגל תוכייתשה תשגרה ךא,"יתולגה ידוה.ץחרמה-תיבמ ךרדב בצינה רטושה לא ךיי.ונדמלש המ ךותמ התנקנ אל תידוהיה תוה תודהי אל.תודהי אלמ ילכ אוה םוחנת 'ד וא תעדמ וחמצ רוכינהו תורזה,אברדא אנמחר "סעלאקש" לש,אנפלוא-יתב לש תונברקל יטנלאוויבמאה סחיה.תעדמידש אלשיפכ,םדב תינקנש תודהי אלא,ןלציל הייפכמ שפנה-טאשו,אסיג דחמ,האושה :החסנמ ןמלז ודי-תלזא תא םיפקשמ,אסיג ךדיאמ,תיתד תיצמת,ד-סד,םד םידוהי יבגל איה תדה ידה תודהיל-ךוניחה לש םלועל אבשמ,ידוהי דלי ירה.ידוהי לכ לש תיבש היגוסה.דסוממה הנשב הינפב דמעוה קדצל הובגהרהו ןידה םלוע-ארובב השודקה הנומאה וב שי רבכ ימ" :רומאל לארשי תנידמל תחאו פנ םירשעה לכב,ארובה תא,ותוא דובעל וילעש השג חמ וז הלאש הדימעמ קר "?ידוהי תהלוה םידמלמ ידוהיה דליה תא.ודואמ לכבו וש דח הנניא הלאשה ךא,םירוקרזה ינפל ןבומו שדטושפ רבד אוהש,ללפתיש ידכ אל ללפ.תובר םינש תמייק איהו הש יתמ,תירהש ללפתהל יתמ עדיש אלא,וילאמ.ומות יפל חישמ אלא ונניא רפוה לאיחי,תווצמל עיגהשמ,ידוהי דלי.בירעמ יתמו החנמ יס ךא.השעמ-רופיס תאצרהב וחוכדציכ רקיעאלא,ןיליפת חינהל וילעש ודמלל ןיא תלאש תא ףזעוח םוחנת 'דב לכ תא השעמה-רופ,ותמשנב,ובלב אשונ ידוהי דלי.םחיני חמו םילופלפ הברהמ רתוי ידוהיהםייקל םויקהדציכ ודמלל שיש אלא,תווצמ ג"ירת 225

5 זידג-ינווגה םהרבא לככ תומלשומ ודיב הנייהתש ידכ,תווצמה תא איה הדיתע,בלה קמועמ איה תאצויש ןוו הלא םישנרבש,יל רמול הצור התאו.רשפאה וירפס יכ יל ירב ךכיפל.בלה ךותל סנכיהל?תולוכסאב לארשי ידליל תאז לכ ודמלי בעל םיכלוהו םימגרתימה,רפוה לאיחי לש.(135 יא ימע),שידיי ירפוס לש םיבתכ ראש םע תיד ןיינע הלגמה,תפלוח הנפוא לש הדלות םנ לא הנווכש,ןמלז 'ר לש ותהימת-ותלאש,וניתובא לש םייחה יווהב יטסירולקלופ הדימעמה איה.ונינזאב תדהדהמ,םוחנת 'ר היה לא הביש לש הקומע השוחת ירפ אלא הלאשה ינפ לומ לא םויה לש ארוקהלותאהרסחה הילוחה תא לשחל ןויסנ»תוד יכמו?ךלוה ינא ןאלו ינא ןיאמ :תבקונה.תורזהו רוכינה תמוח תא ץפנ דעלג לבברז תוקן! ךמא התאר ול לע גלשה רוא תא תוךחו ךרוע,ךתבאב רואה תזחוא התיה יאדו לוחמב תאצויכ ךדיב :תלאושו "ן תודשה וטבנ רבכ- 5 T TS - T היניעמ קור;קרבו - יבבל חלופ התו רהוזו זע רמזמה רתימכ.רתנספב דצה ןמ בשוי ינאו הדשב רענ ותואכ V t י TT,קוחרה ךותמ ךיא האורו הלוע םישךטה.רכפה-הנק S <" - \ T דורחדיע 226

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב ד"יה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב דיה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב וינ עשוהי ירה המל תניחבל םימרוגה ברקב האמב ד"יה לאכלמ רצלג כ העיגה וילא העידיה תורצנתה ורומ המ סוגרובמ בתכ אפורה עשוהי יקרה ותרגיא תמסרופמה הבו ש ב תרמה לב תוישוקו תובקונ יבגל טרפב ותבושתמ המ ל ותרמה ארקנ

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים דרורי, רינה 1991. "ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי הבינים". פעמים רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, 46 47, עמ' 9 28. ןיעה ןמ יומסה רשקהה םייניבה ימיב יתוברת תלת שגפמ לש םייתורפס

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה אגפי לשנת ביצוע = === == ביצוע עמוד === === 2 26 53 70 87 92 114 120 124 137 142 144 159 572,070,480 32,423,611 31,291,152 167,242,544 22,130,049 3,260,174 44,824,969 54,046,754 19,809,295 17,600,183 20,048,472

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי ו879( 1914 ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטל תיעה ינאמ לארשי ץראב ן ונייפאתה העפשהב תיברעמ תרבוג תכלוהו ימוחתב םייחה םינושה עקרב ךילהתל הז וד התעיקש

קרא עוד

הבדווים

הבדווים אצומ טבש טבשה ןוגרא יטילופיתרבח,ירוטסיה ןיעמ הנידמ" ריעזב, ץפנא הליכמה בור :הינממס,תוגיהנמ הירוטירט,) הריד ה( תכרעמ,תיטופיש גוציי יפלכ ץוח.המודכו יטבש ועיגה ץראל לארשי המכב םילג ךרל.הירוטסיהה ילג הרידחה

קרא עוד

פסק דין אמרז - שצפ

פסק דין אמרז - שצפ ןלסא" קי'צרוטקרט" ביב לתב םולשה טפש תיב - ופי א"ת 36703-07 סנפלסט בע"מ נ' אלוניאל בע"מ ואח' תעבותה הנתבעות סנפלסט בע"מ ע "ר וש א ד"ה עו ן רדלק ב עי ד"ה ע "ב י 1. אלוניאל בע"מ נ ג ד ע "ו לח ד "הוע גרב ילב

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

ןרהא : ןילטייצ ןיב ןברוח הלואגל תבזכא המוקתה.א תומ,ארפה לש ןרה,א,ןילטייצ תובלשמה ןנותנ תודוסי,םיירופיס םייטאמארד,םייררגילאר ןהירה דחא תרנריסנה םיבושחה

ןרהא : ןילטייצ ןיב ןברוח הלואגל תבזכא המוקתה.א תומ,ארפה לש ןרה,א,ןילטייצ תובלשמה ןנותנ תודוסי,םיירופיס םייטאמארד,םייררגילאר ןהירה דחא תרנריסנה םיבושחה ןברוח הלואגל תבזכא המוקתה תומארפה ןרהא תובמה ןנותנ תודוסי םיירופיס םייטאמארד םייררגיר ןהירה דחא תרנריסנה םיבושחה םוחתב הרישה תירבעה דדומתהל תריעב דוסיה ייח המואה ונררדכ העבקנ הבורב לודגה םיסופדב םיקהבומ

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

"האביר בן דמות היגון" וח. נ. ביאליק (לכ"א בתמוז)

האביר בן דמות היגון וח. נ. ביאליק (לכא בתמוז) רבוחל.ם 282 של ךל הוצי ויכאלמ יכ ריבסה ףאו,םילהת ירבדה ורמאנ ילע אל לש ץמוק דבלמ ידיב שי תוליפת לש המיענל רבע משג קד...םיעלותל יל אנו ומצע ירבדמ להבנ אוה.םילודישו...ןלצל-אנמחר,תובצעה...םייח 'ר,קוספ...םייח

קרא עוד

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E המניעים והמקורות להתפתחות משנתו הסביבתית של א.ד גורדון ומיקומה בקשת האתיקות הסביבתיות במאה התשע-עשרה וראת המאה העשרים עבודת גמר בהיסטוריה מגיש: ערן שוורצפוקס, 315368977 מנחה: ד"ר עשה אבלמן, 038348710 יבת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

התפתחות שמיעתית ואנטומיה של האוזן

התפתחות שמיעתית ואנטומיה של האוזן התפתחות ש מיעתית ו אנטומיה ש ל האוזן מרצה: אלנה רזניק אפרכסת, אוזן ח יצ ו נ ית: עור תוף, אוזן תי כ ונה: תעלת שמע חיצו ני תת. חלל מלא אוו יר המכיל בת וכ ו שלוש עצמות שמ עע. חצוצרה אוסטיכי וס (צינור) ע ע"שש

קרא עוד

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63>

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63> כתונת הפסים של יוסף קנאת האחים בגלל סתם כותונת? רחל סיביליה בפגישתי הראשונית עם ספור יוסף וכתונת הפסים שעשה לו אביו, קשה היה לי לקבל את אפשרות קיומה של קנאה עזה כזו מצד אחיו הגדולים ממנו. אבל את הספור

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם לכל (תהילים קי א- ב ) ספר דרושים נחמדיס על

הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם לכל (תהילים קי א- ב ) ספר דרושים נחמדיס על הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם ל (תהילים קי א ב ) ספר דרושים נחמדיס על התורה ומגילות ונ ך מהגאון המהר ס טיף ז צרק ל עם הערות

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

"ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ

ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ ןטצ לע ג נש תמלע תמ) עס תנס ס (פח ת ם '11 e ז תש תגנ : IC ( נת ךתפש תגט תש םננא תקד ז ז דP ש) 'ח( ( נש תתכ ''IIנז תת ת ןנ 0 ע (ג חפש גפכ כ דח 'IIC פנ ת 'תnםש a (ד נ פש גJ ךמצע כ א נ ת נ א ןח ( 'ם חi ס

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

" שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למען קהילות ישראל במזרח כמשת /מובמרמילררר במלאות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט ' בחשוון תקמ"ה 24( באוקטובר באב ט " ז

 שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למען קהילות ישראל במזרח כמשת /מובמרמילררר במלאות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט ' בחשוון תקמה 24( באוקטובר באב ט ז " שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למע קהילות ישר במזרח כמשת /מובמרמילררר במות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט בחשוו תקמ"ה 24( באוקטובר באב ט " ז תרמ "ה 1885 ביולי ) 1784 קחרממ האמ םדהאמ םוניש קחצי לצב השמ

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

ששודגא דוציי - ןיב זנכשא דרפסל תילג םקור-ןזח הרש ןמתפצ, ןיב זנכשא דרפסל - תודלותל רופיסה ידוהיה םייניבה-ימיב, םילשורי ג"נשת, תאצוה סנגאמ, הטיסרבינואה

ששודגא דוציי - ןיב זנכשא דרפסל תילג םקור-ןזח הרש ןמתפצ, ןיב זנכשא דרפסל - תודלותל רופיסה ידוהיה םייניבה-ימיב, םילשורי גנשת, תאצוה סנגאמ, הטיסרבינואה ששודגא דוציי זנכשא דל תילג םקורזח הרש זנכשא דל תודלותל ידוהיה םייניהימי םיורי ג"נשת צוה סנגאמ הטיסרינה תירעה 244 םידומע השה תי תדמועה וידל ה הרש זנכשא דל תודלותל ידוהיה םייניה ימי יפ תגצה םירדה ורוקמ רורי

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד