Amruta Translations

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Amruta Translations"

תמליל

1 Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew

2 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות, /07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ עדוי אל התא.הצור התא המ עדוי אל התא.לובלב לש םינמז םה םיינרדומה םינמזהש ןיבהל ךירצ םדא ןב תא םישפחמ אל ונחנא שואיי אלל.םישאונ אל ונחנא לובלב אלל.יחרכה אוה לובלבה,םנמא.ןוכנ אל וא ןוכנ הז השוע התאש המ םא עדוי הלגתמ לובלבה לבא.תמאה היה שואייה,םלועל עיגה השמש בלשב לשמל.רמול ןתינ,תועדומ לש הדימל וא.תועדומ לש םייוסמ רוזאל עיגמ םדאנבה רשאכ קר ברימ תא גישהל ידכ םייוסמ סופד לע הרבחה תא ןגראל דציכ םהל היהש הנבה לש הנוש ןונגס היה הז.תודבעמ תאצל וצר םהש ךכ,הנוש היה הזו הרבח התואמ תוליעיה ובש בצמל ועיגה םהש םיבר תורודב,תובר תונידמב הרק הז.תעה התואב םידוהיה ליבשב ךלו עג לש הדמע שממ היה הז םוריח הרקמ,ןכ ינפל לבא.הפוקת התואב הרורב דואמ התייה םדאה לש תודבעה.םישאוימ דואמ ושיגרה אל ונחנא,תודבע יהוז" ושיגרה םהש ןמזה עיגה זאו, וילאמ ןבומכ הז תא וחקל םה.הז תא ולביק םה.תודבעה יבל ער ושיגרה אל םישנאה...תודבע לש דואמ ןידע גוס ונל שי,םיינרדומה םינמזב,םויכ.םליבשב הז תא רתפ גיהנמ ותואו.גיהנמ עיגהו ".הנממ רתוי םיצור.םוי לכב ונתוא לכואש ררוענ שממ אל ונחנא םאש ךכ לכ תובר םיכרדב דבוע הזה סרהה,םיסרהנ ונחנאו.הזל םיעדומ אל וליפא ונחנאו תימצע סרוה ךכ לכ אוהש םילודג םישנא יתשגפ,תולודג תואצרה םיריבעמש םישנא םנשי.תאזה האירבהמ רבד ראשי אלש תורשפא תמייק,תמאל ונימצע תא םתוא לכמו תודחואמה תומואהמ,םינד םה.םילודג םירפס,אוהה רפסה,תורקל ךלוה הז,דיתעה לש םלהה,תברקתמה הדמשהה לע םירבדמ םה,תויקנע תויונכוס ןברוח לש גוס הז תאזה הדמשהה.רמוא הז המ,םיניבמ אל םה לבא םינד םהו הביסמב םה.םינדו באפב םיבשוי.םינדו בוחרב םיאצמנ.ןכ ינפל שחרתה אל םלועמש ןברוחה,ונלש היחמה לש רוקמ ותואב עגינ אל ונחנא םאו,ונלש תועדומב םייוסמ קמועל ונעגה.ץוחבמ אלו םינפבמ עיגיש ןברוח הזש ללגב.הזמ וחכש,רדסב" לש העד ילעב םירחא "הז יבגל הארנ דוע ונחנא,הזמ וחכש,םכתא ובזע" וא הז םישנא הברהל,וישכע.שחרתי הזה יתיאר,םהמ קלחו "רחמ הז תא הארנ.הנשמ אל,רדסב?ןברוח המ ןברוח שיש לאל הדות,ונלש שארה תא גיאדהל םיכירצ אל ונחנא!רמגנ הז לכו ןברוח שיש לאל הדות!םיהולא יוא" םיכחמו םיבשוי.תעכ הלש תילאמיסקמה החימצל העיגה האירבה,םייניצר דואמ םירבד ולאש ןיבהל וילע,טוקני אל םדאנבהש השיג וזיא."חטבומ.םדא ינבכ יוטיב ידיל האב החימצה םתאש אוה םכתיא תורקל ךירצש דיחיה רבדה,וישכע השדח תושחרתה וז,םלגתמ עבטה לכ.המבה לע םינקחשה םה,םדאה ינב םתוא.םיהולא םע רבחתהל םיכירצ תורקל לוכי הז םא.םכלש הרטמה תא תעדל,םכמצע לש תועמשמה תא תעדל םיכירצ םתא.םלשל,לכהל םירבוחמ תויהל םיכירצ םתא םיכירצ םינעדמה לכ,בושחל םיכירצ ונחנא.הרטמ םע םדא ינבכ םתרצונ.הז ליבשב םייושע םתא.רחאה םלועב םיאצמנ םתא זא,םכל הלאשה תא תחא םעפ תוחפל לואשל שפחמ לכ לש עדומ תתב תאצמנש הלאש וז "?הביסה המ,הזה בלשל ונעגה המל?םייח ילעב לש המרמ םדא ינבכ ונרצונ המל?עודמ" תא םיאצומ םימעפל םקלח.ןאכ ונחנא המל,תולגל םיסנמ טושפ םישפחמ םתוא לכו םלועב םישפחמ הברה ךכלכ ונל שי ןכל.םויכ תמא החוור לש גוס והשזיאב הבושתה רתוי הצור התא.דואמ הרצ הסיפת,ןיינעה לכ לע הרצ דואמ טבמ תדוקנ הז,ןכבו.לזרב תוליסמ...ונימיב תותיבשה לשמל.תירמוח םירמוא םה םתוא םילאוש םא.בוש םשל תרזוח ינא,הבקסומב יתייה,םזינומוק לע םירבדמש הלא.המ זאו.ותוא לבק השקבב?רכש דגנ אל ינא ".ןיידע ונל ןיא החמש,הא" ולכות תימצעה המשגהה רחאל קר.םיטרקומד וא םיטסינומוק אל םתא םג.יניעב תוחידב טושפ םירבדה ינש.היטרקומד דגנ וא םזינומוק.יטרקומד וא יטסילטיפק תויהל תוחוכ םכל ןיאש ללגב.תינמז וב םהינש תויהל אלא.רוא היהיש ינפלו ןכ םא אלא,תוארל םילוכי אל םתא?םיעיבצמ םתא המל,םכמצע לע רבד םוש םיעדוי אל םתא.עיבצהל חכ ךל ןיא "דואמ דמחנ שיא אוה!וה"?המ ליבשב,םדא ןבל עיבצנ ונחנא,המגודל?עיבצהל םיכלוה ונחנא ךיא,תוארל לכונ אלש ינפלו ןכ םא םתא ךיא?וב דמחנ ךכלכ המ.רדסב רזפי אל דואמ דמחנ,דמחנ םדא הארנש ימ םויהש רמול ולכות םאה?ער םדא היהי אל אוהש םיעדוי םתא ךיא?דמחנ םדא אוהש םיעדוי?הביבסה לכב םישחנ וא םיברקע םתא םא?םהמ דחאל עיבצהל לכונ ךיא זא.והשימ טופשל תטלחומ ךרד ןיא.יארונ םדאכ ררבתהל לוכי,הבוט תוישיא לעב הארנש דחא וז,"עדוי אל ינא" ש ודות אל םתא,תויועט ןומה ושעת אלש דעש ןוויכ.דומלל דוע םכילע יתעדל זא,טופשל דציכ םיעדוי םתאש םיבשוח לש הזה בלשל ועיגתש עגרב.הדוקנה םיעיגמ םתא הילאש הדוקנה וז."הזה רוחבה יבגל חוטב אל ינא,דיגהל לוכי אל ינא לבא,דמחנ םדאנב הזש ןעוט ינא.עדוי אל ינא" רמול איה לכהו תונכ יבגל ונלש השוחתה.הנכו תמא רבד אוה םייוסמ רבד םאה,תואדווב תעדל םיצור םתא זא.הז יבגל םיחוטב אל םתא רשאכ 2

3 תיחטש ךכלכ,תיחטש ךכלכ ללגב,יתוכאלמ ךכלכ לכה..הנכ הז,רמגנ,השענ הז.דנואפ 5 ךל הריזחמ ינא,דנואפ 5 יל ןתונ התא םא,הז תונכב הנווכה,ונליבשב תויהל םיכלוה אל םתא.רכש רתוי זוחא םירשע וא לומגת רתוי זוחא רשע לבקנ ונחנא םא וליפא.םיצורמ תויהל םילוכי אל םלועל ונא,הז םיירמוח םירבד.הז תא ולבק.םירשואמ רמוח,לבא. םיירמוח םירבד םיכירצ ונחנא.םיירמוח םירבדל םיקוקז אל ונחנאש תרמוא אל ינא,לבא.אל םלועל,רשוא ונל םיקינעמ אל סוכ תויהל הלוכי וז רבד לכ,הקיר סוכ ךותמ ותוא תחקל לוכי אל התא,אמצ התא םא.רטקנה תא הכותב הליכמש,סוכ ומכ והשמ הז?ךליבשב לדבהה המ,הנשמ הז המ.בהזמ אמצה?תאזה אמצה איה המו.חמש היהת אל התא,היוור אל איהש דעו ןכ םא אלא,וזה אמצהו,אמצה תא תוורהל ידכ והשמ בייח התא אל התא המל עדוי אל התא,שפחמ התא המ עדוי אל התא- עיגמ הז,תעדומ אל דואמ אמצ וז.ךמצע תא עדוי אל ןיידע התאש :איה.הצור התא המ עדוי אל התא הצורמ.םכלש תוחוכה המ,םכלש הלודגה המ,םכלש הליהתה המו םתא המ תעדל םיכירצ םתאש ןמזה עיגה לבא,םלגתמש עדומ אלה הז גצומש ומכ,םככותב ונבנ ולאה םירבדה לכ.ינויצולובאה ךילהתב,םתחתפתהו םתלדג םתאש וללה םימיה לכ םככותב םינבומ םלוכ םה םג אוהה,ןכומש רחא רנב עגונ אוהשכ,הזה רנהו,ראומ רשא,רנ טושפ.רמול רשפא,תזרזמ קר ינא,השעמל.םש םלוכ םה.ןאכ לודג יעדמ םש הזל תתל ולכות,רמולכ.רואנ םירואנ םתאו םכב תעגונ טושפ ינא הזל םינכומ םכלוכ.יליבשב דואמ טושפ הז,הניבמ אל ינא,רחא והשמ וא,הנועט תוישיא,רחא וא הזכ.ראומ םדאנב ותוא םג,והשימב םיעגונ םתא רשאכו רואה תא םילבקמו אל ינא "?ןכתי הז ךיא,ידמ הטושפ תא,אמא" יל םירמוא םישנא הברה "?ךכלכ טושפ תויהל לוכי הז ךיא,אמא" רמול ולכות םתא תעכ.םייח לש ןמיסה הז.רתויב טושפ רבד אוה יחש המ לכ.ךבוסמ הז תא תושעל ידכ,והשמ וא םיינרק יתש,יל תויהל ךירצ המ,הניבמ,טושפ הזש המכ?חרפה תא םתיאר םיבשוח ונחנא םאה!טושפ הזש המכ.םיחמצה תא םילבקמו םתוא םילתוש,םיערז המכ םיחקול טושפ.דבוע טושפ הז.חרפ לדגל טושפ הז לבא.הז תא חתנל וליחתת םא ועגתשת םתא.הז לע בושחל םיליחתמ םא ךבוסמ דואמ הארנ?דבוע ללכב הז ךיא,םימעפל.ךכלכ הז ותועמשמ םגו טושפ רמוא ה גהס.תויועמשמ יתש הזל שי.ה גהס ארקנ הז.דואמ טושפ והשמ איה תאזה תושחרתהה םג,ןפוא ותואב.טושפ רבד הז,רדסב,םכתיא דלונ,םכלש ףאה,תנווכתמ ינא.םכתיא דלונ הזש ללגב,טושפ רבד הז ה גהס םכתיא דלונש רבדה,רבד תושעל םיכירצ אל םתא הז,יליבשב. םש טושפ הז.םככותב אוה הזה הנבומה ךילהתה,ךרד התואב.םש הז.םושנל ידכ והשמ תושעל הרוצ לכב וא וילע ץוחלל המל ימצעב,הניבמ אל טושפ ינא,טושפ דואמ הזש ךכ יבגל הנעטה זא.הז תא ולבקתש עגרב טושפ היהי הז םכליבשב םגו,ירמגל טושפ,לשמל?חוכיוו תויהל ךירצ ךכ-לכ הזש ללגב,טושפ ךכ-לכ הז "?וזה הרוצב לוכאל טושפ ךכלכ תויהל לוכי הז ךיא" ולאשתש המל,תאזה הרוצב לוכאל םילוכי םתא והשמ תושעל םיכירצ םתא הז ליבשב םא םכלש המישנה ומכ,תולקב םישיגנו םיטושפ םה םיינויחה םירבדה לכ.בושח ךכ-לכ הז,ינויח,תירשפא אל תאזה המישנה זא,דחוימ ותוא.שדוקה חור,רדוח-לכה יהולאה חוכה לש הטישה וז,תאזה הטושפה הטישה,הזה טושפה רבדה,וישכע?דורשל םיכלוה םישנא המכ םעפ יא ונחנא םאה?תרחא תלעופ יטקאש התוא ךיא םיניבמ ונחנא םאה.דובעל לכהל םרוגש ינומדקה חוכה,יטקאש,הז לכב יהולא חוכ תויהל ךפוה חרפ דציכ םילכתסמ אל םלועל ונחנא?ךכל םרוג ימו.תוריפל םיכפהנ,םיחרפ םתוא ידראילימו ינוילימ םתיאר חטב,דחא חרפ אל?הז תא השוע ימ?ירפ אוהש והשמ תושעל םילוכי םניא םדא ינב.הזה יהולאה חוכה ידי לע םישענ םייחה םירבדה לכ.וילאמ ןבומכ הז תא םילבקמ ונחנא.םיבשוח המ לכ הז תושעל םילוכי םהש המ.יח רבד םישוע אל םה תמ ץעה םא,אסכ,ןחלוש- והשמ ןיכהל הז תושעל םילוכי ונחנאש המ.תיממ רבד הז,תותיבש ומכ.תיממ וא תמש הזה ןיינעה,וללה םילגרהה םע,םילגרה םיחתפמ ונחנא.םילגרה םיחתפמ ונחנא יכ,ונב טלוש הזה תיממה רבדהו.התמ הדובע דבלמ,המשנהו,שארה לע ונל בשוי תייהנ ונלש בלה תמושתו,ראומ היהנ והשכיא םא,הזה םודרה חכה,המודרל תכפהנ,טלושש רבדה איה,רוקמה איהש,ססות רבד איהש ליבשב.םיהולא םע דחואמש םדאנב םייהנ ונחנא.יגויל םיכפוה ונחנא.הנוש םדא תויהל םיכפהנ ונא,הרואנ ונלש בלה תמושת,תראומ תופילח שובלל םיבייח אל םתא הז םתא לכוא לש גוס הזיא וא,רעישה תא םיקרסמ םתא ךיא הנשמ אל הז,םישבול םתא הפילח לש גוס הזיא הנשמ אל שממ הז.תוקיחצמ םיבידא תויהל יבגל,וליפא הקדצ יבגל,ונלש םיגשומה לכ.ולאה םיינוציחה םירבדל רשק םוש הזל ןיא,ימינפ ךכ-לכ והשמ הז.םילכוא.םייחטש דואמ םה הז לכו םירחא יפלכ םיכירצ אל םתא.רבד םכמצעל רמול םיכירצ םכניא זא הבהאל םיכפוה םתאשכ,הלמחל םיכפוה םתאשכ,הז תויהל םישענ םתא רשאכ םיכירצ אל םתא,חוכיווב הז תא איצוהל םיכירצ אל םתא.לעופ הז,תמרוז הלמחה,םרוז טושפ הז,םייהנ טושפ םתא,הז םע חכוותהל,םוחר תויהל ךירצ ינא" םכמצעל רמול.םייהנ טושפ םתא,"בידא תויהל ךירצ ינא 3

4 ".הגוי ה גהסל ףרתצהל םיצור אל ונחנא" ורמא םה לבא,םיגוי ה גהסב ונייניעתהש םישנא העברא-השולש םש ויהו הילטיאב יתייה יתרמא אל םעפ ףא",יתרמא "םתוא ולאשת.ןשעל אל םהל יתרמא אל םלועל ינא" יתרמא ".םינשעמ אל םהש ללגב"?המל יתלאש,םתוא ולאשת טושפ.ונשעת לא םהל םיקולב םינשעמ ונייה.הזמ רבד םוש" ורמא םה "?ןשעל אל םכתא החירכה םכלש אמא..ש וא ןושיע לע םתרתיוש וא םינשעמ םתא םאה םעפ ףא אמא."טושפ ךכ-לכ.ךיא םיעדוי אל ונחנא,ונרתיוו טושפ,ונל הרק והשמ לבא. םימסל םירוכמ ונייה,םיתוש ונייה,תוירגיס לש.הלאכ ונייהנ טושפ.ונל הרמא אל םתא,לבח ןאכ םיאור םתאש חיננ םיגאדומ אל םתא,רואה תא םיאור םתאש עגרב,הז תא םתאצמש עגרב,תנווכתמ ינא?רמול שי המ לבא ךופה תויהל לוכי תיבה לכ,םילבלובמו םידעומ םתאש ןכתיי.תוארל םילוכי םכניאו רוא ןיאש ןוויכ...להבהלו שחנ הזש בושחל םילולע םירמוא םתא קלדנ רואהש עגרב,ילמרונ אלש המ לכ.םג םירשונ הז לש תובכעה לכ.םלענ ץחלה לכ.ותוא םתיארש ןוויכ םימלענ םידחפה לכ זא.רדסב ".לבח הז!הא" רתוי הברה,הברה הז םנמא.תויהל ךופהל םיכירצ םתאש המ הז.ירמגל ילמרונ םדאנב.ןיטולחל ילמרונ םדאנב םייהנ םתאו,רשונ טושפ תא םילבקמ םתאש קר אל הז.ךכמ םיישפנ םירקמ.ואפרנ תולחמ הברה.אפרנ ןטרסה,ןכא.אפרנ ןטרסש םכל ורפיס יאדווב.ואפרנ םישנא הברה,םכלש תיזיפה תואירבה קלחה.הז לש לאוגה קלחה קר הז,הז לש ףוסה אל הז לבא,םירוק ולאש םירבדה לכ.םיאפרנ םתא,םייארונ םייורוגל םתכלה םא.ואפרנ לכמ םיררחושמ םתאש הז,לאוגה םיהולאה ישנא".םיאיבנל םייהנ םתא חוכה תא םילבקמ םכמצעב םתאש אוה הז לש ףסונ קלח לבא,תוישגרו תוישפנ,תויזיפ תויעב םתוא םירחא ךופהל חכה תא םהל היהיו םיאיבנל וכפהי םיהולאה ישנא".קיילב םאיליו םכלש לודגה ררושמה רמאש המ הז ".םיהולאל וכפהי םכל ןתנ אוה.ןמיסה הז ".םיאיבנל.תאז תושעל לוכי לאודיבידניא לכ.םכמצעב,הז לכ תא תושעל חוכה תא םילבקמ םתאש רמוא הז- םיאיבנל םיכפוה םתא.ןמיסה תא :הז יבגל לכה םיעדוי םג םתא,איבנה תויהל םיכפוה םתא רשאכ.הז תא תושעל הלוכי הנטקה היפמילוא וליפא.םילוכי םינטק םידלי וליפא םיכירצ םתא דציכ םישוע םתא המ ןיטולחל םייהנ םתא.םש הז לע רומשל ךיא,םילוח רשא םינושה םיזכרמה תא תוצחל ךיא,ינילדנוקה תא ריעהל ךיא,הז תא תושעל לכ תא ןייצ אוה ;הזה דיתעה תא האר אוה.הזוח היה אוה,רדסב,איבנ היה קיילב םאיליווש ומכ,רמול ןתינ ויה םיאיבנה וישכע.םיחמומ,הגוי ה גהס םע תורקל ךלוהש המ םילשוריש ולאש םירבדה לכ לע רביד אוהשכ ול ונימאה אל םה.עגושמ היה אוהש ובשח םיבר.ךכל םיעדומ המכ תעדוי אל ינא קפס ןיא הכירצ םילשורי.ןמזה עיגה,לבא. ".ףרוטמ חטב אוה" ורמא םה,ןימאהל לכי אל דחא ףא,הילגנא לש תוער ץראב תמקומ תויהל תכלוה יבגל דחוימ והשמ שי.תמקומ תויהל ןיבה אל דחא ףא,איבנ היה אוה.ותוא ןיבה אל דחא ףא לבא.האלמה הנומתה תא רוריבב,םינש האמ ינפל הז תא האר אוהו,הילגנא רתא אוהש המ לכב תמייוסמ תמא הנשיו ןכתייש ושיגרה ןכא קלח,וב ימדקא ןיינע לש גוס היה םג וניבהש ולאל רמא אוהש המ תא,ותוא.ראיתו אל םה ונממ,םהלש דיתעה,וראית םהש המ הווהל םיעיגמ םתא לבא דיתעה תא תוארלב ןיינע םכל ןיאש ךכ י"ע םיאיבנמ רתוי םתא זא םע הנורחאל יתחחוש.הלודג דואמ הייעב התייה םילוגד םיאיבנ םתוא לכל.םכמצעב ןודאה תויהל םיכפוה םתאשו םכלש הווהה הז,ונהנ דמולמ דואמ םדאנב אוהש,רירגש חוכ ותוא תא שיש םירמוא םתאו חיננ?עיגהל לכונ קוחר המכ,םירבסהה םע,לנויצרה םעש התייה הלודג יכה היעבהש,יל רמא אוהו ודוהמ חיכוהל ולכות אל חטב תונעט ידי לע ".הז תא ונל חיכות?לוגנרתו הרפ לש םירופיס לכ,הזל ןימאהל לכונ ךיא,ךיא" םירמוא םה,רדוח-לכ תוסנתה ידי לע םג לבא,הז תא לכ לע,ינאמדו צ-הקוויו תא בתכ אוהשכ הילא עיגה אוהב הדוקנב,הירא צראקנש ידא ומכ.רתוול וגהנ םה זא,חיכוהל וחילצת אל םג לכי אל אוה,שארב ךכרתה אוהש םירמוא והז."רתוומ ינא" רמא אוה.אמאה תא ראתל ליחתהו רתיוו אוה זאו,תויהולא תויגרנא םתוא ליחתהו ולש היפוסוליפה םע ךישמהל,םהירחא ךלוה התאש וא :םיבשוח םישנאש,לכה םע,ןארוקה םע,ך נתה םע שחרתה רבדה ותוא "?הרק המ" רמא.אמאה תא חבשל,תרחא וא.רדסב הז,תומל,ינשה תא דחא גורהל,םיאנק תויהל.םירמוא םהש המ לכ לבקמ טושפ,קפס ליטהל ילב,תרוויע הנומאב,טסינומוקל ךפוה התא.רתוות טושפ תורצנה ".תויוטש לכה" רמול םיכירצ םתא,ולאה תותדה לכ לע רתוול םיכירצ םתא,היחי םכלש חומהש םיכירצ םתא םא םיהולא ןיא המרב יכ.תוטש דוע הז םזיאודניה,רחא והשמ ללגב הז,םזיטאנפה ללגב תלעות רסח םאלסיאה,ולאה תויסנכה לכ ללגב הווקת תרסח תאזה הדוקנב,ךכ הארנ הז תאזה הנומאה וז המ" םירמוא םינעדמה לבקל תילוכי םניא םישנא,וזה תרוויעה הנומאה תא.יתוטש הז,תועמשמ הזל ןיא.הככ עיפומ הז לכונ ךיא?םיהולא לע םירבדמ םתא ךיא.םיהולא תא וניאר אלו חריל ונכלה?םש שי המ.רבדה ותוא קוידב הז ;חריל ונכלה?תאזה תרוויעה ונילע לבא "?םייק םיהולאש ןימאהל הז.םככותב חורה לש םויקה תא חיכוהל ונילע. הזה רדוח-לכה חוכה לש ומויק תא חיכוהל םיכירצ ונא.םיהולא לש ומויק תא חיכוהל וישכע 4

5 תא גישהל ןתינ אל,תרוויע הנומא ךרד.הז תא גישהל ןתינ אל,םינועיט םע.וקספי םינועיטה זא.שחמומ תויהל דעונ הז.חכומ תויהל דעונ.םשל עיגת אל תוילאנויצר,הז השעמל איהש תואיצמה...הזל םכתא ךפוה תמאבש המ,תושחרתהה וז,שומימה הז.םשל םכתא חקית אל תישגר תוקבדיה םג,םיענכושמ אל םתא םא,המגודל,עונכש תרטמל אל הז םנמא.ענכשל ךלוהש המ הז.םכלש תיזכרמה םיבצעה תכרעמ ךותב תאטבתמ םישנא םתואש ומכ.ןיינועמ אל םיהולא םהל םתרמא "..לכה הז,לכה הז" יתרמא ".םש תאצמנ תאש,ךייבגל ועדי ולאה םישנאהש תוזרכ תקבדה ידי לע אמא" ורמא בוט,םהלש תימצעה המשגהה תא ולבקי,ועיגי םה םא.עדייל,ונלש דיקפתה הז ".בוטו הפי,ועיגי םה םא וישכע.רסמה תא םתרבעה".רתוי בוט וליפא,םמצע תא וססבי םה םא.הפיו םישרהל ידכ תויתוכאלמ םיכרדב שמתשהל לכונ אל,הז תא חירכהל לכונ אל.תורקל הז תא חירכהל לכונ אל לבא,הז ליבשב השק דובענ ישיאה רוהטה טקלטניאהו,תובישחה תא ןיבהל ידכ םכלשמ תושיגר םכל היהיתש םיכירצ םתא.אשונב סקרק םייקל לכונ אלש ומכ,םכתא הזש םכל רמול בייח םכלש הז.םכל ןתינש םכלש שפוחה תא תוצחל לכונ אלש ומכ.ןנחתהל לכונ אל "...השקבב,וא" רמולו םכילגרל לופיל לכונ אל,תרחא.רבדה לוכי אל דחא ףא.תאזה האירבה לש תומלגתהה םתא,תומלגתהה םתאש ןוויכ,תולעל םכילעש םכלש הליהתב הז,םכמצע לש שפוחב.הז תא תושעל םכתא חירכהל ןמזה זא.ירשפא הז םג,ןדע ןגל תכלל םיצור םתא םא.תדרל םילוכי םתאו הציר תוציפק יתש וחק,רדסב,םונהיגל תכלל םיצור םתא םא ייחה רתויב בושחה עגרה,וניכיח םהלש,רתויב םיבושחה םינמזהו ינויח אוה המכ דע,ןכוסמ אוה המכ דע םיניבמ אל ונחנא,ןאכ ונחנאש םישנאה רשאכ,םויה אוה,האירבה עיגה הגוי ה גהסשו,ןאכ םתפסאתה,תורוד םישפחמש םתא יכ,לזוממ ךכ-לכ רבד והז ינומה הדימ הנקב תנגפומ הגוי ה גהסו םישפחמ,תינוניב המרב םקלח.תונוש תומרב םה ילא םיעיגמש םישנא לבא.תולגתהל קקותשמ ומצעב םיהולאש ןוויכ,תיהולא הכרבכ םכילא הלא.ירמגל תיסיסב המרב םקלח םימייוסמ םישנאש וא ".וישכע בוט רתוי טעמ והשמ ילוא,הזל השקב יתשגה?ילש הדובעה םע המ,אמא" ודיגי ירמגל תיסיסב המרב םהש,םהלש היעבה תויהל הלוכיש המ לכ,ההובג תוכיאב םהש הלא,לבא ירשפא הז םג,רומג רדס ".הזו הז,בוט הלוח אל ינא אמא" ודיגי רמול רשפא,םיאטחה לכ ינא אמא" דיגהל ךירצ םדאנבש הנושארה הרטנמה,הגוי ה גהסב.ללכב םימשא שיגרהל אל.יל ונימאת,ןיטולחל חלסנ לכה,ועציב םהש ךרוצ םכל ןיא.הז תא לבקל םכילעו,הזל םיללוהמ םתא,הזל םינכומ םתאש ןיבהל ךירצ דחא לכ,זא.תוחפל,םימעפ השולש "םשא אל הברה ךכ-לכ יל שי,יתישע המ" רמול אל םתא,קפס ןיא,הז תא ולבקת םתאו םכלש םיק צה תא תודפל יילע,תיאקנב ומכ הפ ינא. הזה גוסהמ רבד םוש ".ןובשחה לע תויועט הזשכ זאו.ילש טופישה הז.הז תא יל וריאשת.םכמצע תא וטפשת לא םתא זא, הז תא תעדוי ינא?ןוכנ,ןובשחב םכל שי ףסכ המכ םיעדוי היצנגילטניא םכל שי םא,הרוק ונחנא" :םיככוגמ תונויער הז תנווכתמ ינא,הז לע םלשל ולכות אלש ןבומכ הז םע ססבתהל םכילעו.הזש המ הזש וניבת םתא,הרוהט ןגראל םילוכי אל ונחנא.דואמ בוט הז תא םיעדוי םתא,ןוגרא ונל ןיא ".ןוגרא תויהל ךירצ?תבשל םיכירצ ונחנא המכ.הז לע םלשל םילוכי ןגראל םילגוסמ אל.םיהולא תא שי םא םכתא ןכדעל ידכ,םכלש המישרה תא םירמוש ונחנאש ןבומכ.הזה גוסהמ רבד םוש,תורבח וליפא ונל ןיא.ולאה םירבדה תא תימצעה המשגהה תא םילבקמ םה תישאר.םיפשחנ אל,אלמה רבדל םיפשחנ אל םלוכ הגוי ה גהסב,ךכמ רתוי.הנוש רבד הז,תינכות,םילקשנ םה זא,םהלש אל הז,םלהב תויהל םילוכי םה םיתיעלש ןוויכ.רתוי תוהובג תותימא םילבקמ םה,םילדג םהשכ,הגרדהב ןכמ רחאל.ועיגה םה קוחר המכ.רמא הנשירקש המ ןיבל דמיל ושיש המ ןיב לדבה םוש ןיאש,םהל יתרמא םעפ,לשמל.השק דואמ הז םימעפל,תמאה תא תאשל לק יתלב םתאש רמא הנשירק,ךפהל תא תאשל ולכי אל םה,יתוא גורהל ודמע םיטסיאודניאה לכ.ושי ידי לע חכוה הז,ךרד םושב,הדמשהל תנתינ אל חורה,הדמשהל םינתינ םתא םא,םיניבמ םתא.הלודג היעב וז ןכל,תרוקיב יילע ריבעהל ידכ םש ויהי םירצונה לכ,הנשירק לע והשמ דיגא ינא םא,לבא.הז אל םירצונה,הנשירק לע םתיא םירבדמ םאו ;הז תא םיבהוא אל םימלסומה,םזיהקיס לע ורבדת םא ;הז תא םיבהוא אל םיטסיאודניהה,ושי לע םירבדמ םתא םא ;הז תא םיבהוא םהש,םהילע תמאה תא םכל רמול ידכ הפ ינא.דחא ףא תוצרל ידכ הפ אל ינא.הז תא םיבהוא אל םיהקיסה,ביהס דמחומ לע ורבדת.דחא םלוכ תמייק הנבה וזכו הינומרה וזכ.דחא ירמגל,דחא םה,םהיניב לדבה םוש ןיא.ינשב דחא םימחלנ םתא,םיטוידיאו םישפיט םישנא ומכו ונלש תורובה וז.שמשה םע שמש רואה וא חריה םע חרי רואה ומכ,ינשה םע דחא םידחואמ ךכ-לכ םה.םתוא דירפהל ןתינ אלש,םהיניב,םדגנ הנעט תאזכ תרצויש דבלב ינאש המש,חכוי הז םכלש ינילדנוקה תייגרנא ךרד,םכלש העדותה לש תויכשמהה ידי לע חכוי הז,המצע הגוי ה גהסב וניבת םתא הז תא.הלעת אל איה תרחא,םכלש םייתימה תונויערה לע רתוול םיבייח ויהת,תרצועו הלוע איהשכ,ינילדנוקהש ןוויכ.תיעדמ חכוי תרמוא הגרדהב ודמלת םכמצעב,םתא 5

6 קיפסמ וניווח,תומחלמ קיפסמ וניווח.הז תא ודמלת םתאו,תמאה וז ביהס דמחומ לע תרמוא ינאש המ.תמאה וז תרמוא ינאש המש תונויערה?םיהולאל ועיגי םה םהלש גרהה ידי לעש םכל הארנ.הז לכו ף"שא םיגרוה םילארשיה הז וישכע הרוקש המ וארת...תויוטש ךופהל ונילע,תכלל םיבייח,וללש םייוגשה םייהנ םתא רשאכ,רבד לכ וא ירצונ וא טסיאודניה וא ימלסומ והשימ םא םג.הלאכ םייהנ םתא.תויהל ךופהל,םיילסרבינוא םישנא תויהל ןיא,"ורבדי םכלש םיידיה,ורבדי םכלש םיידיה" רמא ושי.םכלש תועבצאה לע,אצמנ םדאנבה הפיא שיגרהל םילוכי םתא,םיילסרבינוא...שדוקה יבתכ תא רגתאל ךרוצ ונל,וניכותב הפי ךכ-לכ תודחא ןוויג םייק.דחאמה םרוגה השעמל הז,ונתוא דירפמש המ.ראותמש המ לכב,ימינפה רואה תא תוארל ונילע םיליחתמ םתאו.,תוגזמתהה תרוק,הלוע ינילדנוקהשכש ןוויכ.תרחא ךרד ןיא,ינילדנוקה תייגרנא לש הילעה ךרד הז תא תוארל ןתינ םנמא.תישממ היווחכ הז תא תוארל התא,הנשמ אל הז.שחרתהל ךירצ הז - תימצע המשגה םכל קינעהל תוכלוה אל תונעטה,םנמא.יתרמאש המ תא םתנבהש הווקמ ינא תילאודיבידניאה תושחרתהה וז.לדבה םוש ןיא,רחא רבד לכ תויהל לוכי התאש וא,ךלמה תויהל לוכי התאש וא,רצעה שרוי תויהל לוכי.תורקל הכירצש ךלש םירבוחמ תויהל םכילע,םיהולאל עיגהל ולכות אל דבלב םיסקט ידי לע.הילע תרבדמ ינאש,חורה וז,םככותב תילאודיבידניאה אמאה וז לכב חטבוה הז.שממל םילוכי ונחנא התואש,תמא תויהל תבייחש תעדל בושח הזש בשוחש ימו ןיבמש ימ,םלועב םישנאה לכל.םיהולאל ךירצ הזו,שדוקה יבתכ לכבו תותדה הז,תולאש יתוא ולאשת אנא.םהילע תונעל הסנא,ירשפא הז םא,תולאש המכ םכמ עומשל החמש יתייה.םיהולא םכתוא ךרבי.תורקל החטאה םע ךלש הגויה תא הוושמ תא"?השקבב ןכ.הקוקפה ךרדה הז לבא,רוחיאב יתעגהש הז לע תלצנתמ ינא,בוש.בוט ןויער היהי רפסא ינא!והה "?הגוי ה גארו הגוי הניבמ אל טושפ ינא,והשמ איה תינרדומה הגוי החטאה,וישכע.הגוי ה גטארו הגוי החטאה ןיינעב הז.דואמ הבוט הלאש וז.הז לע ךל המ חטב הזש ולאה (םיצורע) סידאנה ינש תא םכל שי לבא,רבד םוש הז החט ו אה ש,החטאה בתכש הז,הרטסש ילא גנטפ לבא",תוגנטשא םנשיו.םכל וראיתש,הנאחדינארפ הרוושיא אוה,ןושארו ינומדק,בושח יכה.הז תא בתכש ילא גנטפ יפ לע,הגוי החטאה לש םיטביה הנומש שיש רמואש המ.הז לע םירבדמ אל םעפ ףא,םיהולאל רכז םוש ונל ןיא,םישוע ונחנאש םייטבורקאה םיליגרתב וישכע.ךכותב םיהולא תא ססבל ושוריפש,םיהולא לע םיחכוש,םיחכוש לש הנוש ןונגס הז,םיגוי תויהל םיצור אל םה.םיניבמ םתא,תוינקחשו םינקחש תויהל םיצור םלוכש ןוויכ.לכה הז,תוזרהל קר םיכירצ םתא.המאינ המאי הז,הלאה הנומשה ךותמ דחא.םכלש תימצעה המשגהה תא לבקל םכילע הליחת,הנאחדינארפ הרוושיא היה הז.םירבדה,דחא יזיפ ליגרת קר ונשי המאינב היעב בקע םייוסמ זכרמב תרצענ ינילדנוקהש חיננ.תמייוסמ ךרדב הגוי החטאה םישוע ונחנא םג.ינילדנוקה תאצמנ ןכיה ךכב יולת,אוה םגו תינרדומה הגוי החטאהה.ןיטולחל הנוש רבד הז לבא,הז תא תושעל ידכ,םהשלכ םיליגרת וא תושרדנש תונאסא טעמ םישוע ונחנא,תיזיפ הכירצ ינאש חיננ.הככ הז,םש תדמוע ינאש ןמזב,הלאמשו הנימי הז תא תבבוסמ ינא לבא,רבד םוש,וטואה תא העינמ אל ינא רדסב,םהגנימרבל ןודנולמ עיגהל היגולנא וליפאש וא רבד הזכ,הלאמש,הנימי ךלא ינא,הפמה תא יל שי קר.םהגנימריבל יתעגהש תבשוח ינאו,םיניבמ םתא,תיטאטס תחקל ומכ הז,םכל ןתא רתוי העורג םה דציכ - תימצע המשגה התייה אל םירומ םתואמ דחא ףאל.הנחבה רסח דואמ הז,םכל שי הלחמ וזיא תעדל ילב דחיב תופורתה לכ תא תויהל לוכי אוה,ימלסומ תויהל לוכי אוה.תמשגומ ולש המשנהש םדאנב הז ורוג,ודוהב.הניבמ אל ינא הגוי החטאה לש תובישחה תא וניבי,רחא רבד לכ וא טסיאודניה לכ,ןכל.םיחבט םג תויהל םילוכי םינימארב ונימיב.תמשגומ המשנ וז ןימארב.הלחתהל תימצע המשגה לעב תויהל ךירצ אוה,לבא החטאה הלחתההמ...רבד איה הגוי החטאהש םיניבמ םתא וישכע,איה הגוי ה גאר זאו םויכ הגוי החטאהה,יחטש ךכ-לכ אוה ןויערה הזש ןכיה,הגוי ה גהס םע הליחתמ הגוי םישמתשמ ונא,הזמ קלח,םיכירצ ונחנאש הפיא.הזב םישמתשמ ונחנא,םיכירצ ונחנאש הפיא.ינשמ רבד איה הגוי החטאה לבא ססובמ םיכירצ םתא,םיניבמ םתא הלוע ינילדנוקה רשאכ.םישנאל שיש היוגש הסיפת דוע איה הגוי ה גאר.הגוי ה גאר אוה ינשה קלחה.הזב המוצע תירקת רותב הז תא תוארל תושחרתה תויהל תבייח,הרקי הזש ידכ זא.הלעמל הלוע הז,הכישמה חוכ לש הדובע אל הז.הלעמל הזמ הלוע ינילדנוקהש תשחרתמש הז.תדרוי אל ינילדנוקה זא,תובחרתה לש גוסל סנכנ הז,ינשה זכרמה תא הצוח הזש םיאור םתא עתפל,הלוע הזשכ,המגודל.הרוקש םתא,ולאה סהדנבה.סהדנב ארקנ לכ םש,יהדושיווה תרקא צל עיגמ הז.ולא תא רוגסל הליחתמו,רתוי הובג הלוע איה זאו,הז לש הריגסה,רמול רשפא תובחרתהה םיאור הז.ריהמ ךכ-לכ הז,רבד ושיגרת אל םתא םנמא.ןאכ ומישת טעמ ןושלה הצק תא,ירא צק הז הרוקש המ...הלועפל תסנכנ היגרנאה.הז תא ושיגרת אלש ךכ-לכ ריהמ םכל שיש חיננ לבא,הז יבגל והשמ םישיגרמ םתא "דרוקנוק" ודיגת םא וליפא,וז ומכ תרחא האוושה תתל וליפא לכוא אלש תנווכתמ ינא 6

7 רודכש ומכ,הז לכמ רבד םישיגרמ אל םתא לבא.רתנל טושפ הלוכי ינילדנוקה הינש קיקלחב,םתעגהו וכותב םיבשוי טושפ םתאש סוטמ אל םתא לבא,לודג ךכ-לכ ץראה איה הגוי ה גהס,ןפוא ותואב.תולגעתהב םיניחבמ אל םתאש,ךכ-לכ ןטק אוה,םיאור םתאש םירבדל סחיב,ףקיהה, לוגע אוהש םיאור םתאש הריהמ ךכ- לכ,רמול הכירצ ינא,םויכ הגוי ה גהס לבא תרחא הטיש ןיא רמולכ,ינילדנוקה תייגרנא תאלעהל ךכ-לכ הריהמ הטיש.תשחרתמ לבא,רבד םישיגרמ אל תבחרהל םהיניעב ןיפורטא םימש םה,םיגוי ה גאר םיארקנש ולאה םיעגושמה םישנאה תא יתיאר לבא.תובחרתמ םכלש םייניעה םג ךותחל גהנש הקירמאב דחא היה.הרוחא םתוא ופחדו םהיתונושל תא וכתח םה,תובחרומ תויהל תוכירצ םייניעהש רמאנש ןוויכ,םינושיאה ויהש םישנא לש תונושל םתוא ףוחדל וגהנ םהו הז ומכ םישכשכמ ןיידע םהיתונושל,לודג ורוג ותואש םיעפשומש םישנא םויכ וליפא שי,םהיתונושלב םישכשכמ.תושעל רבד םוש ןיא,םהלש רבדה תא םיקיזחמ קלח?ינילדנוקה תא ולעת םתא ולאש םיקירטה לכ ךרדש רמול םיצור םתא םאה.הדוחא ץמאמ אלל שחרתמ הז,ינטנופס הז ומכ,יתבשח הליחת?ךכב ךרוצה המ?ללכב רבד םוש ליבשב םכלש ראווצה תא רובשל םיצור םתא המל.םיהולא לש תבהואה הגאדב הז לש בלה תמושת תא ךושמל ידכ קר,הלאה תויוצרפתהה תא םישוע םה,והשמב אמאה תא םישרהל םיצור םה רשאכ,םיניבמ םתא םידלי תבשוח ינא תעכ לבא.אמא ה גהסב םכלש םוקימב עגופ הז,םכלש תורקא צב עגופ הז,תאזכ הדימל םיעיגמ םתא...עיתפמ דואמ הז.הז יבגל םייניצר דואמ םהש,דואמ רהמ םדקתמש םדא אוה הזב טלושו,םש ומצע תא בציימ,רהמ הז תא לבקמש יגוי ה גהס.ער יגוי ה גהסו בוט יגוי ה גהסכ,הגוי ולש תורקא צה תא סרהש םדאו םילבקמ םתא רשאכ קר םירהבתמ ולאה תונויערה לכ זא.םהל גואדלו םתוא רפשל ידכ םיישק הברה רובעי וא בל תמושת הברה שרוד.םיהולא ךתוא ךרבי- ".הדות"?רדסב.תימצע המשגה דעו ןכ םא אלא ןוויכ.אל?הנומש?המו הטיג דאבגהב?הז המ- "רוזעל םילוכי ילא גנטפ לש תוגנטשאה תנומש וא הטיג דאבגהבה םאה-",עינת זאו הלאמשו הנימי הגהה תא בבוסת,וטואה תא עינמ התאש ינפל :הככ הז,וישכע לשמל,תרמוא ינא,תימצע המשגה לעב התאש עיגהל ךל רוזעי הז םאה.הז יבגל גואדל המ ןיא,רמול תבייח ינא,שושחל הממ ןיא לבא.ךלש םילגלגה תא רבש רבכ הז ןכתי,ןושאר רבד.זובזב הז?םהגנימרבל םתא,תמאה תא םישפחמ םתא,לכה ירחא.ער השיגרמ אלו דחא ףא המישאמ אל ינא,וארת.םיהולא םככרבי,םיהולא םככרבי?רדסב?ועדת דציכ.םישפחמ םתא,םיעדוי שי םא?הזב שי המ,ונימיב,ןכ אלה,רפס לכ בותכל לק,םירפס הברה ךכ-לכ םיבתוכ ולאה םישנאה,תעדל ולכות דציכ,םישפחמ םכלוכ בתכ אלש םדאנבה ינא קר?בותכל ידכ שרוד הז המ,בותכל םתרחבש רבד לכ רואל איצוהל ולכות.רבד לכ בותכל םילוכי םתא,ףסכ םכל םישנא םנשי.ןיידע רבד םוש.רבד בתכ אל המאר.רבד בתכ אל הנשירק.םולכ בתכ אל ושי.רבד יתבתכ אל ןיידע ינא,הנוש ןיינע הז,הגוי ה גהס לעו יילע םיבתוכש ונא,הז תא םיארוק ונחנאש ךיא,אמא,ונלש שארה לעמ רבוע הז" ורמא םישנאו והשמ יתבתכ.תבשוח ינא בותכל ךרתצא ינא םנמא.תושעל המ ".תובשחמ אלל םישענ?ןכ.תוקד שמח דוע?האבה הלאשה המ,דואמ הבוט הלאש וז?השקבב האבה הלאשה המ.רדסב "?...ונחנא םאה. וילא םירבוחמ םייהנ ונחנא רשאכ הלאש םיהולא תא לואשל םילוכי ונחנא םאה-" ".ןכ"?םירבוחמ ונחנא רשאכ הלאש םיהולא תא לואשל לכונ םאה- ולאשת םא "?םיהולא שי םאה" ודיגתו םיהולא יפלכ םכלש םיידיה תא ונפת זא.םירבוחמ םתאש ללגב,רמוא ינא,וישכע!ןבומכ!ןבומכ- םתא אצמנ אל אוהש החנהב?אוה ךיא,םכיבא לע חיננ לואשל םיצור םתא םא,הז קר אל.םורזל וליחתי תומוצע תויצרביו,הלאש תאזכ.ןאכ והשפיא םוח ושיגרת קר אל,הככ דחא לכ יבגל ועדת םתא.ול שי היעב וזיא וניבת רשי,חונעפה תא ועדת םאו ספתנ זכרמ הזיא ועדת דיימ.ולש םיזכרמה ולא ונחנא םאה".ילסרבינוא רוציל םיכפוה,םתאש.תיביטקלוקה העדותה לש תווהתהה - הזש המ הז.םירחא יבגלו םכמצע יבגל,םיהולא לע יפכ םיהולא תא תוארל לכונ "?ךתוא םיאור ונחנאש ךמש המ,התא וישכע?לדבהה תא האור התא.תויהל אל הרקמ לכב הז תוארלש ןוויכ.םויה הדוקנה אל וז,םיהולא תא תוארל אל הז- ךניא,ןיפיב רמ תייהנ התא רשאכ,וישכע?ןיפיב רמ ךמצע תא תוארל לוכי התא םאה,ןיפיב רמ התא וישכע.ןיפיב- ".ןיפיב-"?השקבב תויהל ךפוה התא רשאכ.תוארל לוכי.דרפנ תויהל רמוא הז תוארל.לועפל לוכי התא לבא,רבד האור ךניא,םיהולאמ דרפנ יתלב קלח םתא.תינושארה היווהה םע,םיהולא םע דחא םייהנ םתא.הדוקנה וז,ןכ- "?םיהולא םע דחא םייהנ ונחנאש רמול תנווכתמ תא זא-" רבכש ןכתי,םיניבמ םתא יכ,תומגודל םיעיגמ אל םתא דוע לכ.ולש ילכה תויהל םיכפוה םתא,ולש חוכה תויהל םיכפוה םתא,םייהנ ילכל ךפוה התא םאה,ןיינעב הבירמ תמייק תא שיגרהל םיליחתמ םתאש דיגא ןכ ינא לבא,וזה תדוכלמל לופיל הצור אל ינא זא,םיאור םתאש המ לכ,ךלש ילכל ךפוה אוהש וא ולש אל ףידע" רמא אוה.םיהולא לע רביד אל םלועל ההדוב,םיעדוי םתא, הז ללגב.חורה םייהנ םתא,םוקמב םירבדה תא חיננ אוב.חוכה 7

8 תולאש וליחתי זא יכ ".םיהולא לע רבדל?השקבב תופסונ תולאש.האלה רבדנ זאו חורה תויהל םהל ןתינ םדוק.והז - םכמצע לש חורה םייהנ םתא םהל רמול ףידע.תופסונ - "?תוחור האור תא םאהו-" םה,ומת םה,ורבע םה - םהיפלכ רבד םוש ונל ןיא לבא,קפס אלל,תומייק םה?תוארל הצרתש המל?תוחור?הז המ.תוחור האור תא לכ.םהמ תויעב הברה ונל ויה.דואמ םייתייעב םישנא םנשי תושעל המ,םש םה תנווכתמ ינא,ןבומכ?םהיבגל גואדל ונל שי המ.ובזע הז לכ,םהב םישמתשמ םייורוג םתוא.םש הז.השענ "...ארקנש המ שי םאה-" ".ןכ-"?תובוט תוחור-.םתיא רבד םושב ךרוצ ונל ןיא,תוער וא תובוט.הווהב יחש םדאנב התא וישכעש ןוויכ.םולכ םתיא תושעל םיכירצ אל ונחנא!אל!אל- עיגי אל םהמ דחא ףאש ףידע זא?ועדת ךיא.אובל לולע ער םדא,סנכהל בוט םדאל ורשפאתש עגרב?ער ימ,בוט ימ ועדת םתא דציכ.הז ןיינעב דבל תויהל רתוי בוט.םכילא.ולאה םישנאהמ קחרמ רומשל,םיעדוי םתא ךיא ועתפות םתאו הלא לכ יבגל ועדת םתא הגרדהב "?ינילדנוק הז המ",ןכ- "?היגרנא לש גוס הז םאה-" ".רמוא התא המ קוידב ירפסת תאש ףידע לבא,הז תא ונרכזה-"?ול םתרפיס אל?ךל ורמא אל םה- ךופהל ןוצרה הז?שממתה אל ןיידעש וניכותב ןוצר ותוא הז המו.השממתה הניא ןיידעש,ונלש ןוצרה לש היגרנאה וז - היגרנא ןכא וז.ןוכנ האב תאזה היגרנאה רשאכ.יהולאל ".יוטיב ידיל אב הזה ןוצרה -רייש הזל םיארוק הז ללגב - יוטיב ידיל "?תאזה היגרנאה תא רוצילו ןיימדל ךירצ םאה-?תאזה היגרנאה תא ןיימדלו רוציל הכירצ תא,י גאטמ ירש- הז,ערזב תילכתה ומכ קוידב,םש אצמנ הז לכ.םכידי לע תושעהל ךירצ אל רבד,ינוימד אל רבד םוש.םש הז,םייק הז!אל,אל,אל- תוארל םילוכי םתא.המיעפה תא תוארל םילוכי םתא,םש תמאב הז.םולכ,ינוימד,םיעדוי םתא רבד םוש ןיא,םיכירצ אל םתא.םש םייק הז תא תוארל םילוכי םתא.םעופ הז תא בשמ תא תוארל םילוכי םתא,הז לש הריבשה תא תוארל םילוכי םתא.םכלש שארה דוקדוקב המיעפה תא שיגרהל םילוכי םתא.הלוע הבישח ידי לע,הבישח אל וז.ללכב ןוימידב ךרוצ םוש ןיא.םש הז לכ,םש הז לכ.תשחרתמ תיתימאה הליבטה,םכשארמ אצוי רקה חורה ובשחת םא.תאז םישוע אל םתא - יח ךילהת הז.שחרתהל ךירצ הז,הרוצ התואב.טובנל ךירצ אוה,אל?טובני אוה םאה,טובני הזה ערזהש וישכע ןיימדאש,ערז לע חיננ.תימצע המשגהל ןוצרה תא ונל שיש םיניבמ ונחנא רשאכ לכב,ונילא אובי הז םאה,וב םיריכמ ונניאו ןוצרה תא ונל שי םא"?המ- "?ףוסבל ונילא אובי הז םאה,ןוחטבהו הנומאה תא ונשכר-"...אצמנ אוה עדומ אלב,ןבומכ,םש הזה ןוצרה.ינילדנוקה תייגרנא תרעה ידי לע קר יוטיב ידיל אב הזה ןוצרה לבא.בוט,הכ- "?תאז םתא זאו,דואמ עדומ ןוצר היהנ הז הגרדהב ךיא לבא-".והז,םכלש ספרמה םצע רוזא תא תרבושו הלוע ינילדנוקה,רשאכ קר יוטיב ידיל אב אוה לבא.הז יפלכ םיצר םתא,םישפחמ תבשוח ינא,םש הז.תנברודמ טושפ איה..הז- "?תאזה היגרנאה תא ןברדל לוכי דחא דציכ-"?תורגל המ- "...תורגל שממ רשפא רוצי ותוא היהנ התא,זאו.יבגל דחוימ והשמ "...ךרד התואב?רדסב.רחא רוא קילדמ קלוד רוא - םכל יתרמאש ומכ לש הלאש הז.הז תא תושעל םילוכי םתא םג.דחוימ "?תאזה הגויה לש ךילהתה לע רבדל ילכות.תילאטנמ הגויכ הגוי ה גאר לעו תיזיפ הגויכ הגוי החטאה לע תרביד תא,רמוא אוה-" לכו תאזה הגוי ה גארה.ילאטנמ אל םגו יזיפ אל הז.תויזיפ תורטמל הזב םישמתשמ ונחנא,יזיפ הזש תרמוא אל ינא.אל,אל.הא- ןוצרה חוכ,וניכותב ירויש חוכ איהש ינילדנוקה,הזב תינטנופס תושחרתה איהש הגוי ה גהס ךותב דרפנ יתלב קלח םה,הלאה םירבדה םיטוח רפסמו המצע תא הריתמ,וניכותב הלאה םיזכרמה תא הגרדהב הריאמ,הלעמל הלוע איה.הילעה תא,הז תא תוארל םג םילוכי םתא.תומיעפ תרוצב תולעל םיליחתמ הנממ שארה לעמ אוה חורה בשומש ןוויכ,תראומ םכבילב השעמל תנכושש,חורה,ךכ ידי לעש,ןאכ יעיבשה זכרמה,ןורחאה זכרמה תא תחתופו?תולאש ןיא רדסב.םכלש םכלש םיידיה תא וחינה טושפ.רדסב.הז תא לבקל יוצר?םירמוא םתא המ.הז תא לבקל םיכירצ ונחנאש תבשוח ינא תעכ זא.רדסב.הככ View online. 8

9 "םייתימא םניא םיסותימ",תירוביצ תינכות, /06/96 ןודנול."םייתימא םניא םיסותימ",תירוביצ תינכות ןוויכ,תמאה הניא ונלש תילכשה תלוביקה ךרד םיעדוי ונחנא רשא תמאהש ןבומ תויהל ךירצ הז.תמאה ישפחמ לכ ינפב הווחתשמ ינא- ומצעב לכשהש.תואיצמה איה הזל רבעב.ונלש וגאה ךרדו תוינתהה ךרד םג ונלש סותימה תא ונרצי.םיבשחמ ונרציש ומכ.ותוא ונרצי ונחנא.סותימ אוה רמאנ רבכ.העדותה םויק לש רתוי הובג םוחתל חתפתהל םיכירצ ונחנא.שחרתהל ךירצ והשמ,תטלחומה תמאה תא ועדת םתאש ידכב זא ןזה תכרעמבש העדותה לש הזה בצמל עיגהל תוכז לכ םכל שיו םכל תכייש איה.התוא שי םכלוכל.םכל שיש תיטגרנאה תכרעמה לע םכל הזל םיארוק קלח,"ילאו" הזל םיארוק םאלסיאבש ומכ,םייוסמ םשב הזל םיארוק םהש והשמ םהל שי תכרעמ לכב."ירוטאס" ארקנ אל םירבד לע םיבשוח םתא.םייתואיצמ אל םירבד לע םימחלנ ונחנאש ןוויכ,תויעב ונל שי,אל ונחנא רשאכ,תואיצמה דמעמב."יפוס".תאזש וא תאזש וא,חצנל תבייח תחא הגלפמ,רמולכ.הכרעמה תא ודיספה םילגנאה רשאכ,לשמל.םילבקמו םייתימא לעכ םייתימא םתא המחלמ השחרתה אל לבא.רדסב,םילגנא ויה םהש םינקחש ויה אל,וקחיש אל םה.ירקש היהש המ,הז םע והדזה ךכ-לכ םה לבא אוהש,סעכ לש םיאור ונחנאש ולאה תויעבה לכ.םייתימא אל םמצעב םהש םירבד םע םיהדזמ ונחנאש,הז אוה ךכב סותימה םיאור םה,ץרא לכב םיאור ונחנאש תויעבה יגוס לכו תונדמחהו הוואתה זאו ונל שיש תויוהדזהה,ונל שיש תויוקבדה וא,רבד לש ופוסב תומילא.שופיחה אוה ךכ םשל הזה דמימל סנכהל ונילעו.הפי תואיצמהש ןמזב תואיצמה ןיינעב ונלש העידיה יא בקע הז.ונלש תומלשה רסוח בקע םישנא דואמ טעמש יתבשחש ןכוסמו השק ךכ-לכ היה הזו ןז לש םינומיאה תכרעמ תא רבעשו יאטרופס היהש,דלי לע רפס יתארק םוי הזיא הנימז. תכרעמ שי תעכ לבא.דובעל הזל ומרג םהש תוכיא תאזכב םישפחמ ויה םימי םתואבש ןכתיי.דואמ טעמ.הזכ בצמל םימיכסמ ויה ונימאת לא.אדוול םדוק םיכירצ םתא אל וא הדבוע הז םאה לבא הדבוע הז ונל שיש תיטגרנאה תכרעמה לע םכל ונתנ םהש עדיה, םכרובע יבגל יתעדי ונלש תוחתפתהה לש תאזה הנידעה תכרעמה תא וניכותב שי םאה הז תא אדוול םיכירכצ םתא..רמא אוהש המל וא יל תורישי ודוהב ונל שי,תיתרוסמ ודוהב וליפא הז. לע גשומ םהל ןיאש יתיארש ןוויכ םישנאל הז תא ריבסהל דציכ יתעדי אל לבא,ילש תודליהמ הז האירק ךרד ךמצע תא עדוי אל התא םא". ש רמוא הדווה לש ןושארה תיבה וליפא.תודווה ךרד היה םהמ דחא.םישפחמ לש םיגוס השולש הליפת וא,לאה םש לש רומזמ אוהש,יטקאהב היה שופיחה לש ינשה ןונגסה,ינשה שופיחה. "תלעות רסח הז ולאה תורטנמה לש הריש וא ןוויכ..םיהולא לש יטקאהב,יטקאהב ושעתש ףידעש ורמא םה םג זא.תושעל המ ועדי אל הבדאנאיג ומכ םילודג םישנא וליפא םיהולאל העונת לש ףסונ גוס ונל היה זכרמב םנמא. הז תא לבקל םינכומ ויה אל םישנאה ילואש וא תימצע המשגה תתל הארנכ עיגה אל דוע ןמזהש.םיגוס הברהל ונפנ ולאה םישנאהו 'טאנידאמ עיגה הז ;היהי אל הזש המ לבא,אבישמ עיגה הזש םירמוא םה סיטנאפטאנ,'טאנ תארקנש םא םיהדמ הז.הבדאנאיג לש רוכבה חאה,'טאניטורבינ היה ודימלתו 'טאניניהאג היה,רמול ךירצ םהמ דחא,זכרמב וראשנש ולא לבא וא וז הרוצב זא.םינש יפלא ינפל ועדי םה לכה.ולאה םיצורעה תשולש לע לכה ועדי םה,תורקא'צה לע לכה ועדי םה,םהילע והשמ וארקת,רבד לש ופוסב.ושע םהש המ הז לבא,הז תא ושע םה המל רמול לכוא אל.םמצעל עדיה תא ורמש םה.םישנאל ורפיס אל םה תרחא םישנאש ןוויכ יל השרת".,םירחאל רפסל יל השרת תוחפל,רמול יל ןת" רמאו,'טאניטורבינ,ולש הרומה תושר תא לאש הבדאנאיג היה רבדה לכש ומהדת םתא,ולאה םיקיתעה םירפסה תא וארקת םא לבא.ינילדנוק יבגל בתכ אוה זא דובעל הזל םרוג המ תעדל םיכירצ תויעב וליא,םיראומ תויהל םיכירצש ולאה םיזכרמה תא םכל שי הז ירחא ךיאו תימצע המשגה םילבקמ םתא דציכ,םירפס םתואב ראותמ םה לבא,הז תא תושעל םיכירצ ויה םה המל תעדוי אל ינא.תנכוסמ דואמ התייה ךכל עיגהל ידכ ושמתשה םה הב הטישה לבא.תועיגמ ןונגס היה תמאב הז. הרבחהמ םידדובמ םייח תויחל םיכירצ ויהו םמצע יבגל םיינדפק דואמו םיאושנ םניאש םישנא ויה םלוכ םה..ושע ויה,ושפיחש ולאה םילודגה םישנאה לכש הבוצע דואמ השיגרמ תמאב ינא םהילע תארוק ינא רשאכ םהל היהש תוחתפתה לש השק דואמ,רמול הכירצ ינא,לזמ ירב םישנא םתא םנמא המשגה ולביק םקלח רבד לש ופוסבו םימי ךשמל הארונ הלטלט תאזכ. ךרד רובעל םיכירצ וליחתת םא,וישכע, ןורחאה ןידה קספכ שדוקה יבתכ לכב.,םירפסה לכב ראותמש,דואמ דחוימ ןמז,דחוימ ןמז והז.הזה ןמזב דלוויהל הינשהו םכלש תוינתהה הז תחא :דבלב תויונכוס יתש םכל שיש ןוויכ. רבדל עיגהל ולכות אל םכלש תילכשה תלוביקה ךרד הז יבגל טילחהל תונעל הצור אל איה.,םכלש תישיאה אמאה איהשו וזה ינילדנוקה לש וז,ונל שיש תויעבטה תונתמה לע ךמתסהל ונילע ןכל םכלש וגאה הז לוכי הזשו ארונ והשמ הז ינילדנוקהש רמאנ םהב םיבותכ םירפס םנשי,ןכ ומכ םהשלכ םיבאכל םכל םורגל הרוצ םושב הצור אל איה,םכתא םא לבא.תורצל סנכנ והשימ יתיאר אל םלועמ,הז לע יתדבע ינא וישכע,ולאה םינשה לכ.וללה םירבדה לכ תא השעי הז,םכתא גורהל לכ,לבא, תואיצמה תא ולבקי אל םישנאש ידכ ךשמהב םג ינילדנוקה לע ורצונ ולאה םיסותימה לכ,זא..םהמ םיאצוי םתא,תורצב םתא לש התוררועתה ךרד תמאה תא שפחל ונילעש רמא אוה ישישה קרפב. ש ורפסב ןייצ הבדאנאיגש תורמל,דוביאל ךלה והשכיא הזה עדיה וכפה -,תדה תא ונגראש ולאה םישנאה רשאכש ללגב ;הז תא לבקל םיכלוה אל ונחנא,בוט אל הז,אל ורמא םישנאה לבא ינילדנוקה תא ומש םה,םיניבמ םתא,הז תא ןגראל וליחתה םהש ךיאו תד ןגראל ולכות אל,ןגראל םילוכי אל תםתא השעמל - תדה לע םיארחאל לבא. הארנכ ינילדנוקה תא תולעל ולכי אל םה יכ רוסא והשמ הז,אל ורמא םה זא..תמאה תא םישפחמש םישנא לע םמצע לש תומרונה וחקל םה,ילוא ןכ ינפל ורטפנש סיטנאפטאנ ויה םהש ןכתיי ודלונ םישודק,תומשגומ תומשנ הברה ךכ-לכ ודלונ עתפל,ודוהב 16 -ה האמב ותוא תא ושיגרה םלוכ.תואיצמה םע םידחואמ ויה םהש ןוויכ. ינשה תא דחא ןיבהל וליחתה םהו,םהמ םיבר ךכ-לכ,םהלש הדילה תא ךלה אוה דחא םויו טייח היה אוה.הרטשרהממ הבדאמנ תרמוא יתייה ןושאר רבד.אשונב תואמגוד הברה םנשי ינשה יפלכ דחא רבדה ךכ-לכ היה רמא אוהש טפשמהו דמענ טושפ אוה,רמיח סמורו דמוע רדקה תא האר אוה,עיגה אוהשכו - םידכ ןיכמש הז -דחא רדק שוגפל 9

10 תרוצב ךב הז תא האור ינא לבא - ארקנש המ,הינטיא'צה וא תויצרביוה הז - הרוצה רסח תא תוארל ןאכל יתעגה" רמא אוה.ןפוד אצוי.ינשה תא דחא םיניבמ םהש ןוויכ,תומשגומ תומשנ םהש םישנא ןיב קר ירשפא הכרעה לש הזכ גוס ".הז תא האור ינא םדאנבב.םדאנב תויהל לוכי ךיא.םולש ונל תויהל ךירצש םירמוא םה וישכע.דואמ םינוש םירבד,דואמ םינוש תונויער שי,םיאור םתא,םיניבמ םניאש ולאל םישוע םהש המ.םיקדוצ םהש םיבשוח םלוכ.יולת,והשפיא עצמאב ךלוה רחא,לאמש ןוויכל ךלוה דחא,ןימי ןוויכל ךלוה דחא?םולש םכל םישנא ןומה שי םייחב ללכב תועמשמ םוש םהל ןיאש םירבד לע םיבר םה..םינפב עוגר אל דחא ףא.הז לש האצותה המ לבא.ןוכנ הז םשב ינשה תא דחא גורהל םילוכי םתא ךיא?.תושעל לוכי והשימש ישפיטו עורג יכה רבדה הז תנווכתמ ינא,םיהולא םשב םימחלנש םישנאב אלמ הזה םלועה לכ וליאכ תד לאכ הזל םיסחייתמ םג,הז קר אלו תלבוקמ תאזה תירקתה לבא. םילגוסמ םתא ךיא,םיהולא לע.םיערפומ םלוכו תדעור המדא אמא לכ,םיערפומ םידלי,תוערפומ תוחפשמ :םיערפומ םישנא לש םומינימ רמול םיכירצ םתא םימילא,םולש יסרפ ולביקש םישנא יתיאר.ולבקת אל םירוביד ידי לע.ותוא לבקל םילוכי אל םתא םולש םכל תויהל ךירצש םירמוא םתאש ךכ ידי םלוכ.םולש איבהל םילוכי םתא. םולשב םויק לש תואיצמל םתאבהו םהלש חותיפה ידי לע,םדאינב לש יוניש ידי לע קר.םינפב םולש ןיא םלוכ תילאטנמ.לכות אל,תילאטנמ הז תא טילחהל ךלוה התא םא תונכב ותוא שקבל ךירצ התא,הצור התא םא םג לבא םולש םיצור חורבל הסנמ דימת אוה.הזכ אוה ינרדומה לכשה תנווכתמ ינא.ןאכל ועיגה םה וישכע,ודיגי םה לשמל.רבד לכ לע העד שי םלוכל,םינוש אוהש ןכתיי" דיגי ינשה םדאנבה דיימ,הזכו הזכ רמל רשקתת והשימל תרמוא ינא םא,הטושפ המגוד ןתא ינא,םתא םא.דימת,תמאהמ רשקתת אלש המל" יתרמא "...אוה ילוא זא.רדסב".דרשמל תכלל לכי אוה ךיא,ןושאר םוי םויה ".דרשמל ךלה אוה ילוא.םש אל תובושת ןתונ,דנדנתמ ןמזה לכ לכשה יכ ירשפא יתלב הז לבא ".אל וא םש םדאנבה םא הארת,רשקתת םדוק?ביגמ התא המל,םדוק לכב םתוא ומש םה לבא םהמ יתשקיב אל ינא,םיחרפ הברה ךכ-לכשי המל,וישכע דיגהל םג לוכי אוה.הבוגת שי,ושעת אלש המ.ביגמו אוה דחא רבד לבא..רבד לכל תודגנתה םהל תויהל הלוכי.הככ דיגהל םילוכי םה לבא.ןברוקה ימ,םישאהל שי ימ תא תעדוי אל ינא תאז םימגפ תוארל םילוכי אל םתא,םכמצע םע םולשב אל םתאש דעו ןכ םא אלא םכמצע םע םולשב,םולשב אל םתאש וניבת אלש המל - לכשה םיבלושמ אל םתאש ןוויכ (ןיבהל ךירצ דחאש רבדה הז)?םכמצע םע םולשב םכניא המל..םירחא טופשל םילוכי אל םתא.םירחאב םכלש הנבהב היצרגטניא םוש ןיא.והשמ רמוא םכלש דבכה זאו והשמ רמוא םכלש בלה זא,והשמ רמוא,םצעב והמ םכל יתרמאש,םכלש תרעה םע יתיארש יפכ שחרתמש רתויב בוטה רבדה לבא.םולשה תא םישיגרמ םתא זא ירמגל םיבלושמ םתאש עגרב.היעב לכ לש קר ונלש ראווצה תא ךותחנש יל ורמא שממ םימייוסמ םישנא.הברה ךכ-לכ םיבשוחו םיבשוחו םיבשוח ןמזה לכ ונאש,הז אוה ינילדנוקה ךלנ ונחנא הבישח אללש םיבשוח ונא.לכה לע רתוי הברה ךכ-לכ םיבשוח ונחנא,םיינרדומה םינמזב דחוימב.תאזה הבישחה תא קיספהל םילהובמ דואמ םתא זא םכביבסמ םילג שיו סונייקואב םתא רשאכ ומכ,םילגהמ םילהבנ ךכ-לכ ונא,הבישחה לש הזה סונייקואבו.דוביאל החנהב לבא.םהמ תונהלו םכתא וליהבהש הלאה םילגב ןנובתהל םילוכי םתא זא,הריסל םילוע םתא והשלכ הרקמבש חיננ לבא.םהמ לש ונל שיש הלאה םילה,הלוע ינילדנוקה רשאכ.הרוק הז ךרדה התואב.םיבר ליצהלו הטמל ץופקל ולכות,יעוצקמ ןייחשל םיכפוה םתא תויהל םילוכי אל ונחנא.דיתעבש וא רבעב וא,ולאה תובשחמה ףס לע םיצפוק ןמזה לכ ונחנאו,תודרויו תולוע,תודרויו תולועש תובשחמ ונחנא לבא םיבשוח אל ונחנא הווהב,הווהה הזש םהיניב חוורמ םייק.ולאה תובשחמה תא הכיראמ איה,הלוע איה רשאכ זא.הווהב.תאזה הדוקנל דע תולעל ונילע זא.ונלש םולשה אצמנ םשו זכרמב ונחנא,זכרמב ונחנא.םעפ יא ונייהשמ םיעדומ רתוי הברה,םיעדומ לע םייארחא הלאה םיזכרמה.םתוא הניזמ איה,םכרד תרבוע ינילדנוקה רשאכ - ולאה םיזכרמה לכ לע םכל רפיס אוהש ומכ - תעכ ונלש ספרמה םצע רוזא ךרד תרדוח ףוסבלו םתוא תבלשמ,םתוא הניזמ איה זא.ונלש תינחורה היווהה לע םגו תישגר,תישפנ,תיזיפה ומכ,םינוש תומשב הזל םיסחייתמ םה.הזה רבדה תא וראית שדוקה יבתכ לכ.תיהולא הבהא לש חכונ לכה חוכה םע ונתוא תרבחמו הבהא לש חכונ לכה חוכה" הזל םיארוק םה,"שדוקה חור לש רירקה זירבה" הזל םיארוק םה,"חור" הזל םיארוק םה םכל יתרמאש ינימ לכ."ןא'גנארינ חאלא" הזל םיארוק םה (הרוצ רסח) "הרקנארינ" ומכ "הינטיא'צ םארפ" ומכ תומש לש םיגוס ינימ לכ,"תיהולא.תימצעה המשגהה רחאל ותוא שיגרהל םילוכי םתאו ותוא תוארל םילוכי םתא,ותוארל םילוכי םתאש ןוויכ,הזה רדוח לכה חוכל ונתנ תומש וילאמ ןבומכ םילבקמ םתאש הלאה םיחרפה,םיאור םתא.הז תא םישיגרמ םתא הנושארה םעפב.םייק הז,ותוא שיגרהל םילוכי םתא המ הניבמ איה.יח םזינגרוא איהש רמוא הז.םכליבשב הז לכ תא הרצי המדא אמא הפי ךרד וזיאב ובשחת קר,סנ הז לבא.םיפי םה המכ ינא,הבהא תרמוא ינא רשאכ.תיהולא הבהא לש היגרנאה וז?תאזה היגרנאה וז המ?הז לכ תא השוע ימ.תושעל המ,ךותמ קיפהל שי ונחנא,הכומנ רתוי תצק המרב לבא.תמאה תויהל הלוכי הלמח דציכש םיניבמ אל ונחנאש רבד הז.הלמחה איה וז,הלמחל תנווכתמ היצנגילטניא איה הלמח.תאזכ הרוצב הז לע ולכתסת.םדאנב ותוא לע לכה עדוי התא זא והשימ בהוא התא רשאכ.הז תא ןיבהל םילוכי לע אלא,םש דחאו הפ דחא לע תרבדמ אל איה,לולכמה לש םלשה ןויערה תא,הרואנ הלמח תנווכתמ ינא,םכל תנתונש.תיתימא אל איהש ןוויכ לכה הניבמ איה.תיטרפה היעבל ביטמ המו,ילאבולגה םולשל ביטמ המ הניבמ איה הלש היצנגילטניאה ךרד,לולכמה אל םתא הזה םוחתל םיסנכנ םתא רשאכו.הרוהט היצנגילטניא איהש,הלמחה אוה הזה רהוטהו.רוהט ךכ-לכ הז.תויתיווז םוש תלבקמ אל ללכב םתא םהילאש,םככותב םכל שי תוחוכ הברה ךכ-לכ.בר עדיל םכמצעב,עדיל םיכפוה טושפ םתא.רבד םוש אורקל םיכירצ אלש םיליגר םישנא.תימלוע רכומ ןקחש תעכ היהנו הגוי ה'גהסל אב ליגר ןקחש,םישנא יתרכה.יוטיב ידיל אובל םיליחתמ םהו םיעדומ םנמא.יוטיב ידיל אובלו גשגשל ולחה טושפ םידחוימ דואמ םכתא תושועש תונוכת םתוא לכ.םילודג םיצרמ ויהנ,המבל תולעל וליפא ולכי םכניאש םישיגרמ םתא הבש הדוקנל םיעיגמ םתאש רקיעה.רקיעה אל הז,םידליל םידלוקוש תקלחמ אמא םיאור םתאש ומכ,אל הז.םינהנ םתא םכלש םויקהמ.םכמצעמ םינהנ םתא זא.הרמגנ םיגשיה רחא תאזה הפידרה לכ.לכה םתגשה רבכ.רבד םוש גישהל םיכירצ רתוי יתדבע הילגנאבש רמול יילע.שיגרהלו תווחל שיש והשמ הז.רואיתל תנתינ הניא תאזה האנהה.םיאור םתאש רבד לכמ םינהנ םתא תילגנאה הפשה לש ןורתיה תא יל היהו.קפס ןיא.הילגנא איה הברה הב יתדבע תמאבש ץראהו ןמז ןומהו ןאכ בצוה ילעב והשכיא יכ לכמ 10

11 רתוי ללגב,השק הז והשמל םתוא איבהל םנמא.תוניצרב הז תא וחקיי םה,והשמ םיחקול םילגנאה רשאכש יתיאר לבא.םג רבדל יתלוכיש אל הז.הז תא הצור אל ינא,הז תא יתבהא אל,הז תא בהוא אל ינא,ודיגי םה יכ.הז לעמ תועינצב תכלל ונילע.תילכש תוליעפ ידמ התא?התא ימ וישכע.ןימאמ ינא ודיגי ונלש םיאקיטילופה לכ,הנימאמ ינא,הז תא הצור ינא?התא ימ עדוי התא םאה?התא ימ.רבדה הליחת?םיהולא לע רבדל המל זא ".לוכי לכה םיהולא תא תעדל לכות אל,ךמצע תא עדוי אל התאש דע" רמא ביהס דמחומ?התא ימ עדוי ךל ןיאש ןוויכ.ךמצע תא עדת הלחתהב,םיהולא לע רבדל אל ףידע רמא אוה.םיהולא לע רביד אל םעפ ףא ההדוב הז ללגב.ךמצע תא עד דבוע הזש הרוצהמ תמהדנ ינא.ונימיב לק יד הז ךמצע תא ריכהלו.ךמצע תא ריכהל ךילע לכה ינפל.םיהולא תא ןיבהל תלוכיה תא ןיידע רשאכ םתדלונ הבש תדחוימ הכרבו דחוימ ןמז והז.תמהדנ ינא,לדוג הזש ךרדהו הגוי ה'גהס תא ולביק םישנאש ךיא,םימע הברה ךכ-לכב,םכמצעב טופשל םכילע.םכתא חירכהל לוכי אל דחא ףא,תעד לוקיש והזש רמוא ינא בוש,ןיד קספ הז ןיידע,לבא.שחרתהל ךירצ הז ינימ לכ םהל שי,תויאפוריאה תונידמה םג,הלאה תונידמה,םיניבמ םתא לבא.היפכ םוש תויהל הלוכי אל.אל וא הז תא םיצור םתא םאה חקלנ אל,קשנ ילכ םושב שומיש ןיא רשאכ ינחלופ והשמ תויהל לוכי הז דציכ,ןיבהל הלוכי אל ינא,רמולכ.ןחלופ הזש םיבשוח םה,תונויער יאוולה.הנשמ אל,רדסב,ןחלופ הז םא.תומוא הברה ךכ-לכ ןיב תססבתמש תורבח וזכ,האנה וזכ,םולש הזכ דבלמ רבד ןיא,ףסכ םוש תויהל םיכירצ םתאש דיגא,אמא רותב?הכ דע םתגשה המ לבא.הזו הז,םימשא שפחמ,רקבמ ןמזה לכ לכשה הז!הלאכ דוע ויהש עיתפמ דואמ הז.םינתשמ תונוצרה םג השעמל.םיצור םתאש המ לכ םכל ןתיש המ הזו םכמצע תא ריכהל םיכירצ םתאש ועד קר.םייכונא,תמייוסמ תוקקותשה הנשי,ויהי םה לבא.םיבוט ךכ-לכ אלש םשו הפ םיינש וא דחא שיש ןבומכ.םינתשמ םישנא הגוי ה'גהס רחאל ךיא.תויברעמה תונידמה םישחרתמ הלאה םירבדה דציכ,תמהדנ שממ ינא.ךכ-לכ רהמ םילוע םבור םנמא.תבשוח ינא םחומב יולת והשמ הפ לבא.לבקל םיכירצ םה המ םיעדוי םה,לכה םיעדוי םה,עדיה תא םהל שי,תשרומה תא םהל שיש ןוויכ היעב ןיא,ןבומכ,ודוה תא עגשמ הז קומע דואמ הזה שופיחהש תעכ האור ינא,םוקמ לכב םידלונ תמא ישפחמ זא.רדתסה הז ךיא,יתמהדנ שממ,הילגנאב,הז תא קוושל םילוכי אל םתא,קוויש רצומ הזמ ושע םה.ןיבהל החילצמ יניאש והשמ הז.ףסכ הזמ ושע םישנא הברה ןבומכ.םישנאה ךירצש,תוחתפתה לש יעבט ךילהת הז?ולאה םיחרפה לע המדא אמאל ןתינ ףסכ המכ.םכלש ינויצולובאה ךילהתה הז,םיניבמ םתא.םיגוי ה'גהסל ךופהל הלודג תונמדזה וז.םכתיא דלונ הז.ינטנופס הז ה'גהס לש תועמשמה."ה'גהס" הז,תוטושפ םילימב תורקל.םייהנ םתא.טלש לש גוס םע תכלל,םיימעפ יתדלונ ינא רמול אל הז,תוחוכ םילבקמ םתא.םיהולא םע דוחיא הז "הגוי" לש תועמשמה אפרל םילוכי םתא,םירחא לש ינילדנוק תולעל םילוכי םתא,תוחוכ םילבקמ םתא הזה ךופיהבו םיכפוה תמאב םתא.הדוקנה וז הזל ךופהל הבדאמנש ומכ.הנהמו םכח,וילש דואמ היהנ הזכ םדאש אוה הרוקש לודגה רבדה.םירוק םירבד הברה ךכ-לכ תנווכתמ ינא,םישנא ותוא ההיז אוה דיימ,תמשגומ המשנ וזש האר קאננ ורוגש ןכיה,בא'גנופל ךלה הבדאמנ זא.ינשהמ דחא ונהנ םה,רהבמוק הרוג,הנהנ הריש רפס שי תעכ ".יטרהמב תבתכש ומכ,הפי הריש בותכתו יבא'גנופ דמלתש יאדכ תעכ,בא'גנופל תעגהש דמחנ ךכ-לכ הז" רמאו היה קיילב םאיליו.קיילב םאיליו תא שי זאו,סיאול תא שי,םילודג םיררושמ הפ ויה םכל םג.הזה רדהנה ררושמה לש יטרהמב בותכ לודג,דבלב ןודנולל יתעגהש רחאל,השעמל.תעדוי אל ינא,והשמ וא עגושמ םדא אוהש ובשח םה,אל םלועל םה.ודוהב ונילצא עודי אל םירמוא ויה םה םאש ןוויכ,הרישב הז תא בותכל םיכירצ ויה םה םנמא.םיהדמ ררושמ הזכ,לודג םדאנב הזכ,ויבגל והשמ ןודל יתלוכי ךרד וללס םה.הברה ןיבהל ולכי אל םישנאש ןכיה,הרישב הז תא ובתכ םה זא.הרוק היה המ תעדוי אל ינא וא םיחצרנ ויה םה,והשמ וסינו ועיגה דואמ םיבר,הליחת.דחיב םלוכ םהש ןוויכ דבוע הזש אוה רתויב לודגה רבדה םהליבשב.הזה רבעמה תא ורצי םה.ונליבשב לש הדובעה לכ.סנכיהל םכליבשב ןכומ שדקמה םג לבא הז קר אל,ןכומ הז תעכ.רבעמה תא ונב,םיניבמ םתא,םירחאו הלאכ םירבד אל דחוימב ינא,תונוש תותד לע םירבדמ םה רשאכ.םעפ-ףא,ינשה דגנ דחא ויה אל אל םלועל םה.ונל הרזע הלאה םילודגה םישנאה ביהס דמחומ םג לבא קר אל.הניבמ אל ינא,םירצונב םימחלנ םידוהיהש ןכתי ךיא.ושי ידי לע וראות םהרבאו השמ רשאכ,ןיבהל הלוכי םירפסב רוריבב הז תא תוארל ןתינ?םמצע ןיב םחלהל םילוכי הלאה םישנאה ךיא זא.הרותב רשאמ דובכ רתוי םע ולש אמאו ושי תא ראית תויהל לוכי אל,ןכל.םילוגד םישנא םתוא תובקעב וכלה םהש רמאנ םירפסב,םייתנתוא ךכ-לכ םירפסה תא םיאור םה םא,דבלב םהלש עתפל,םכלש תימצעה המשגהה תא םילבקמ םתא רשאכו.וניכותב איה תדה השעמל.דירפהל הלוכי הניא תד.תד אוהש דירפמ רבד דציכ םיהדמ הז.הליל ךות,הליל ךות ורתיו,הז לכו םימסב םישמתשמש םישנא,קר הילגנאב הפ יתיאר.םואתפ,םיקידצ םייהנ םתא םישנאה ויה הלאש ונימאת אל.ועיגה םיפי םישנא הלאכ.הז לע ורתיו טושפ םהו ינסרה המ,םתיא רדסב אל המ ואר םה,חורה לש רואב םכל םורגל הכירצ הניא ילש וזה האצרהה.םהב האג דואמ ינא,םימיהדמ םירוצי ולאכל וכפה תעכ ךיאו םמצע יבגל תווקתה לכ תא ודביאש ןמזה לכ םכלש ינילדנוקהש ןוויכ.גואדל םיכירצ םכניא,רבד לכ וא תונבצע טעמ שיגרהל םכל םרוגש והשמ יתרמא םא.ךרד םושב תוחונ יא לכהל תמרוגש םככותב תומימתה לש תיהולאה היגרנאה תא שי לבא התוא םיסכמ םיננע טעמש ןבומכ.הסירהל תנתינ הניא תומימתו םש תא תדבכמ ינא.הז תא תופכל ןתינ אל,יתרמאש ומפ.הז תא שקבלו הז תא תוצרל םיכירצ םתאש הז דיחיה רבדה.היעב אלל רדתסהל גוסהמ רבד םוש,םינועיטב אל,הייפכב תושעיהל לוכי אל הז.םכלש תימצעה המשגהה תא לבקל םכילע,םכלש שפוחבו,םכלש שפוחה,ןושאר רבד םכמ שקבא,זא?הז לע חכוותהל ולכות דציכ,יעבט ךילהתלו,יעבט ךילהת הז,יתרמאש יפכ,יעבט ךילהת והזש ןוויכ.הזה תא ובזעיש,הצור אלש ימ לבא.תוקד רשע ישוקב,תוקד רשע ישוקב חקי הזש ןוויכ.םלואה תא ובזעי תימצע המשגה םיצור אלש הלאש ןכיה,םדאינב םע תויעב יתש רקיעב שיש,םכל רמול הכירצ ינא דחא רבד.הדות תריסא היהא.תיתודידי הרוצב,דמחנ היהי הז,םלואה הלוע הזה ןויערהו,הזכ והשמ וא םיאטוח םתא,םכל רמוא והשימשכ.םימשא םישיגרמ םתא רשאכ הז,םהמ דחא :תרצוע ינילדנוקהש ללגב "?המל" יתרמא ".ךממ םידחפמ ונחנא" יל ורמא םיבר םישנא.םידחפמ םהו םיאטוח םתאש םיבשוח םתאו,שארל םכל ןוויכ.םכמצע תא בוהאל םג םיכירצ םתאו םכלוכ תא תבהוא ינאש הז ןושאר רבד זא?דחפל םכל שי המ.ןאכ ינא הז ללגב...םתאטחש הז.הז תא ולבק,ער והשמ םתישע,רדסב.המשא תושגרה לש ןויערה לע ורתוות השקבב זא.היצולובאה לש תומלגתההו םדאינב םכלוכש 11

12 לע וא רדסב אל םתישעש המ לע ובשחת לא,ןכל.םייק אל הז,יחכונה עגרל עגונה לכב,רמגנ הז.הווהה לע תרבדמ ינאו רבע הז,רמגנ םתאש ןטק רבד וליפאש,תומרונב תואלמ ךכ-לכ ונלש םיינרדומה םייחה,ןכ םג.םיבשוח ןמזה לכו ויבגל םידרטומ םתייה ןמזה לכש המ רבכ םתייה,םימשא תמאב םתייה םא..הככ יתישע ינא יוא.םימשא םישיגרמ םתא,רחא דצל דחא דצמ ףכה תא םימש וליפא,םישוע לא,בושו בוש םכמ תשקבמ ינאש המ הז.המשא םוש שיגרהל אלו םכמצע יפלכ המיענ דואמ השיג םכל תויהל הכירצ.ןאכ אלו אלכב הלודג היעבל,הלודג הנכסל עיגמ הז.ספתנ לאמש דצ ןאכ הזה זכרמהש ללגב.תאז תרמוא ינא עודמ,הז ינשה רבדה!םימשא ושיגרת המשאה תא תאשל המל זא.םימודר דואמל וכפהי םכלש םירביאה לכש וא הניגנא וא םומינימ גניזוליקנא םכל םורגל לוכי הזה זכרמהו דואמ םיחלוס םכניא םא.םהילע ובשחת לא.יללכב,םלוכל וחלסת השקבבש אוה ינשה טושפה רבדה.המשאה לע ורתוות ףידע?םכתיא תאזה.םכמצע תא םידירטמ טושפ םתא רשאכ חמש יד םכתא דירטהש םדאנבהו,הככ ".יתוא דירטה אוה,אל יוא" בושחל םיכישממ םתא זא םיחלוס אל םתא םאש רוגס ךכ-לכו קודה דואמ הזו.הככ תיטפואה תובלטצהה זכרמב אצמנש,היגאה לש זכרמב םיספתנ םתא ךכ ידי לע ינא,יללכ ןפואב ודיגת קר.םהל חולסל םיכירצ םתאש הלא לע ובשחת לאו םלוכל וחלסת טושפ זא?רובעת ינילדנוקה דציכ זא חתפי אל הז םנמא.רבד םישוע םכניא?םישוע םתא המ,םיחלוס אל םתאש וא םיחלוס םתא.סותימ הז,השק הזש םירמוא םיבר םישנא.םלוכל חלוס באכ הז.הזה וא הזה םדאנבל חולסל םיכירצ םתאש בושחל ילב.םלוכל וחלסת ףידע.תויעבה לכ תוליחתמ זא,םיחלוס אל םתא רשאכ ושי ךיא...התייה החילסה ךיא םיעדוי םתא.םירצונ רובע דחוימב,דואמ בושח הזה זכרמה.אלש ףידע זא,םהילע בושחל וליפא שאר.תימצע המשגה ולבקת םכלוכש,םכמצעב האלמ הנומא םכל היהתש אוה שקבל יילעש ישילשה רבדה.חולסל םכלוכמ שקיבו עיגה ודיגת וא םכמצע תא ונגת לא ןפוא םושב.רדתסי הז תאזה הנומאה תא םכל היהי םא.םככותב תאזה הנומאה תא םכל היהתש,השקבב ויה םתיצחמ תוחפל.תימצע המשגה ולביק םלוכו לודג יד לבא,לודג דואמ םלוא היה אל הז,הרק הז האונגב.הז תא לבקל לכוא ךיא םיחמש דואמ וארנ םה זאו.הקד יצח ךשמל,ונימאה אל טושפ,שדוקה חור לש רירקה בשמה תא םישיגרמ םהש ןימאהל ולכי אלו םימומע.הז תא לבקל םילוכי םכלוכ.םכמצעב ונימאת קר לבא,החיטבמ ינא.םכלוכל תורקל ךלוה הז זא.םייפכ אוחמלו ךייחל וליחתהו םינהנו.הברה ונל תרזוע המדא אמא,םכלש םיילענה תא ודירותש הז שקבל הכירצ ינאש ףסונ רבד View online. 12

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב למי מיועדת התוכנית התכנית פתוחה בפני חוקרים שזכו במענק ERC ו: נמצאים בתהליך מענק ה-,ERC או שהסתיימה לפני פחות מ -12 חודשים ממועד פרסומו של הקול הקורא אליו נגשים החוקרים.

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

המעבר לכיתה א'

המעבר לכיתה א' מנהלת ביה"ס: גאולה ציטרינוביץ מנהלת החט"צ : יהודית בן משהנוימן רכזת חט"צ - יהודית בן משה גננת מרינה גלזברג סייעת פדגוגית מישל הלל מחנכת א' דבי כהן גננת יהודית בן משה סייעת פדגוגית עינת שבתאי מחנכת א' מאיה

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

אנשי הלימבו | חיים חזן

אנשי הלימבו | חיים חזן חיים חזן הלימבו אנשי מח על הבניית עולם מן של זקנים חזן חיים הלימבו אנשי מן של עולם הבניית על מח זקנים תרגום מאנגלית: איילת סקסטין n a p H 93 אשל האגודה לתכנון ולניתוח שירותים למען קן בי שו גוסדה u, ג

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

 ג ד ז 120, גו' 34, טלא 2015 ח מח! י י הו ז ל: לה כאה א ט כ א מ ל ה א כ ל ה ז ג ז א ו ח ך ט ל מ ם ל מ ז ח ג א ז א ב א ל ה ה ב ט ל ל ך ז ה ב ז ט מ, ל מ ו מ ם ג ם א ל ז ה מ. למ גב וכל זא גגך גכלב // ה ם-ל

קרא עוד

בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדשים המוח שנת עיה"ק ירולשים חמשת אלפים שבע מאות תובב"א

בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדשים המוח שנת עיהק ירולשים חמשת אלפים שבע מאות תובבא בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדם וח שנת ע"ק ירוים חמשת פים שבע מאות תב"א העולם לבךיאת ושם 4 תי י ריבד תרביחה םימיאתמ ריבלד ינביר ץפחה,םייח

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E המניעים והמקורות להתפתחות משנתו הסביבתית של א.ד גורדון ומיקומה בקשת האתיקות הסביבתיות במאה התשע-עשרה וראת המאה העשרים עבודת גמר בהיסטוריה מגיש: ערן שוורצפוקס, 315368977 מנחה: ד"ר עשה אבלמן, 038348710 יבת

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב ד"יה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב דיה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב וינ עשוהי ירה המל תניחבל םימרוגה ברקב האמב ד"יה לאכלמ רצלג כ העיגה וילא העידיה תורצנתה ורומ המ סוגרובמ בתכ אפורה עשוהי יקרה ותרגיא תמסרופמה הבו ש ב תרמה לב תוישוקו תובקונ יבגל טרפב ותבושתמ המ ל ותרמה ארקנ

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 2 Foundation Sources:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

Movian - Bug #516

Movian - Bug #516 Movian - Bug #516 Hebrew subtitles appears reversed left to right instead right to left 05/18/2011 04:27 AM - joni C Status: Accepted Start date: 05/19/2011 Priority: Low Due date: Assignee: Andreas Smas

קרא עוד

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc דובכל לא"ר צ ר ס מ סב"כ ד"ה תירש שתע"א 3.10.10 9970547 ןימי ב תיב-לא דקפמ תבי ח סקפב: -02 תויו זב עו פל ילבמ א.נ., ןודנה: םילייח תל סנ ש ית ב וגהנתה - תוכוס גח ב עמ עוריא (י"י שת ד) ישר םשב, אר ןמקלדכ:

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

" שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למען קהילות ישראל במזרח כמשת /מובמרמילררר במלאות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט ' בחשוון תקמ"ה 24( באוקטובר באב ט " ז

 שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למען קהילות ישראל במזרח כמשת /מובמרמילררר במלאות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט ' בחשוון תקמה 24( באוקטובר באב ט ז " שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למע קהילות ישר במזרח כמשת /מובמרמילררר במות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט בחשוו תקמ"ה 24( באוקטובר באב ט " ז תרמ "ה 1885 ביולי ) 1784 קחרממ האמ םדהאמ םוניש קחצי לצב השמ

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

קרפ וושאר טסרת החיתפ קרפל וושאר קרפ הז קלוחמ השלשל : (א השעמ העיקתה היאנתו ; (ב וביט לש רפושה ויתונוכתו ; (ג תעשב העיקת םוריח. (א השעמ העיקתה :היאנתו

קרפ וושאר טסרת החיתפ קרפל וושאר קרפ הז קלוחמ השלשל : (א השעמ העיקתה היאנתו ; (ב וביט לש רפושה ויתונוכתו ; (ג תעשב העיקת םוריח. (א השעמ העיקתה :היאנתו קרפ וו טסרת החיתפ קרפל וו קרפ קלוחמ ה (א מ העיקתה היאנתו (ב יט ויתונוכתו (ג תעשב העיקת םוריח (א מ העיקתה היאנתו קרפה חתופ תעצהב ה עומ תרדגהו יאמ ןימ ןכיהו םיעקות דבלב ןכיהו תורצוצחב רחא ןד םיב םינוש םילחה

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מצגת חברה 2017 יולי עדימ טרופמה תגצמב וז רשקב םע רואית תופורתה תוחתופמה לע ידי,הצובקה,ןהיתונורתיו תוברל תוכרעה תלהנה הרבחה רשקב םע,ןתמאתה ןתרידח יקוושל תופורתה ןכו תוחול םינמזה יבגל,ןחותיפ וניה רדגב עדימ

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

הבדווים

הבדווים אצומ טבש טבשה ןוגרא יטילופיתרבח,ירוטסיה ןיעמ הנידמ" ריעזב, ץפנא הליכמה בור :הינממס,תוגיהנמ הירוטירט,) הריד ה( תכרעמ,תיטופיש גוציי יפלכ ץוח.המודכו יטבש ועיגה ץראל לארשי המכב םילג ךרל.הירוטסיהה ילג הרידחה

קרא עוד

ספר נכתאב יצירה אלמבאדי[ עם פירוש הגאיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם באר והכין יוסף בכה ר דוד קאסח יוצא לאור פעם ראשונה על ידי הועד

ספר נכתאב יצירה אלמבאדי[ עם פירוש הגאיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם באר והכין יוסף בכה ר דוד קאסח יוצא לאור פעם ראשונה על ידי הועד ספר נכב יצ מבדי[ עם פירוש הגיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם בר כין יוסף בכה ר דוד קסח יוצ ור פעם רשונה על ידי הועד להוצת ספרי רס ג בשתוף עם קרן יהודה ליב פשטיין שתו חנה ממחה כויות בל

קרא עוד

י ק ר הי ה ה' "וד בר בי מי ם?!ובל ה ה ם א ד ר איו חזון נפר ץ" ו א בי חי ה לוי (שנדא פרקיםב-ז)/ ראשי פרלזים: ו.מבוא 2. משכן שילה המשכן 3. לקיחת הארון ו

י ק ר הי ה ה' וד בר בי מי ם?!ובל ה ה ם א ד ר איו חזון נפר ץ ו א בי חי ה לוי (שנדא פרקיםב-ז)/ ראשי פרלזים: ו.מבוא 2. משכן שילה המשכן 3. לקיחת הארון ו י ק ר הי ה ה' "וד בר בי מי ם?!ובל ה ה ם א ד ר איו חזון נפר ץ" ו א בי חי ה לוי (שנדא פרקיםב-ז)/ ראשי פרלזים: ו.מב 2. משכן שילה שכן 3. לקיחת הארון ו. מב חולל 4. בעניין שיבת הארון 5. מנפילה לישועה 6. סום

קרא עוד

פסק דין אמרז - שצפ

פסק דין אמרז - שצפ ןלסא" קי'צרוטקרט" ביב לתב םולשה טפש תיב - ופי א"ת 36703-07 סנפלסט בע"מ נ' אלוניאל בע"מ ואח' תעבותה הנתבעות סנפלסט בע"מ ע "ר וש א ד"ה עו ן רדלק ב עי ד"ה ע "ב י 1. אלוניאל בע"מ נ ג ד ע "ו לח ד "הוע גרב ילב

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני

פתרון מוצע לבחינת מהט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשעט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 97,97 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 9 שאלה מנוף D מחובר בנקודה לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך נייד. בנקודה מופעל על המנוף כוח [] =P בכיוון המתואר. במצב זה המנוף נמצא

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

דיק הציפוד ב ליוסף בן תנחום יהודית דישור " מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם " א. 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף בן תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא

דיק הציפוד ב ליוסף בן תנחום יהודית דישור מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם א. 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף בן תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא דיק הציפוד ב ליוסף ב תנחום יהודית דישור מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם א 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף ב תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא % 262 רך; אביו היה מדקדק ופרש חשוב 1 מלבד פרט זה החשוב מעט

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

שם המספר תרגיל שלושה ושבעה, שבעים ושלושה עשים ושתיים, ראשון חמש, שלושים ושתיים שמונים ותשעה ארבעים וחמישה, ארבעים וארבע שניים, שלושה, מ

שם המספר תרגיל שלושה ושבעה, שבעים ושלושה עשים ושתיים, ראשון חמש, שלושים ושתיים שמונים ותשעה ארבעים וחמישה, ארבעים וארבע שניים, שלושה, מ שם המספר תרגיל 321 1. שלושה ושבעה שבעים ושלושה עשים ושתיים ראשון חמש שלושים ושתיים שמונים ותשעה ארבעים וחמישה ארבעים וארבע.4.5 שניים שלושה מיליון מאתיים חמישה.6 אחת אלף שבע מאות וחמישים חמישה חדרים וחצי

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם לכל (תהילים קי א- ב ) ספר דרושים נחמדיס על

הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם לכל (תהילים קי א- ב ) ספר דרושים נחמדיס על הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם ל (תהילים קי א ב ) ספר דרושים נחמדיס על התורה ומגילות ונ ך מהגאון המהר ס טיף ז צרק ל עם הערות

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ The Privilege against Self-Incrimination a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמה? Author(s): עמנואל גרוס and Emanuel Gross Source: Bar-Ilan

קרא עוד

קפיצים

קפיצים קפיצים ק פ י צ י ם Springs קפיצים הם חלקים גמישים העשויים חומרים בעלי מודול אלסטיות גבוה, בדרך כלל, אשר עקב הפעלת כוחות חיצוניים )או מומנטים חיצוניים( מקבלים עיוויים גמישים גדולים, מסוגלים לצבור אנרגיה

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה אגפי לשנת ביצוע = === == ביצוע עמוד === === 2 26 53 70 87 92 114 120 124 137 142 144 159 572,070,480 32,423,611 31,291,152 167,242,544 22,130,049 3,260,174 44,824,969 54,046,754 19,809,295 17,600,183 20,048,472

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

פרשת בשלח גליון מס' 641 )שנה שלישית(, י' שבט תשע"ה רואים את חותמת המלכות תשמעו בקולו, ולשני ביקש המלך מבני העיר להשמע לו גם מבלי החותמת, מי גדול יותר,

פרשת בשלח גליון מס' 641 )שנה שלישית(, י' שבט תשעה רואים את חותמת המלכות תשמעו בקולו, ולשני ביקש המלך מבני העיר להשמע לו גם מבלי החותמת, מי גדול יותר, פרשת בשלח גליון מס' 641 )שנה שלית(, י' שבט תשע"ה רים את חותמת ות תשמעו בקו, וני ביקש לך מבני העיר להשמע לו גם מבלי החותמת, מי גד יותר, השני? גם לרבי עקיבא רבי יהושע היו קוות על רבן גמלי נא ישר, אבל אם

קרא עוד

הצמיחה וההתגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, איתמר אבן-זהר משתתמים בדיון קולת ישראל : שביט יעקב לוין מיכאל הדיון התקיים בירושל

הצמיחה וההתגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, איתמר אבן-זהר משתתמים בדיון קולת ישראל : שביט יעקב לוין מיכאל הדיון התקיים בירושל צמיח ותגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית 1948 1882 בארץישר איתמר אבןזר משתתמים בדיון קולת ישר שביט יעקב לוין מיכ דיון תקיים בירושלים בבב בכסליו תשם 12 12 1979 חיתפירבד רשי תלוק תמוקת תידוי שדח רשי ץראכ

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד