המלצות מדיניות לעידוד עבודה מהבית

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "המלצות מדיניות לעידוד עבודה מהבית"

תמליל

1 2020 ביוני 30 המלצותמדיניותלעידודעבודהמהבית זקן רחל אבירם-ניצן, דפנה תקציר מגמישות ליהנות יכול העובד במשק. השחקנים לכלל רבים יתרונות בשבוע יום לפחות מהבית לעבודה אל/ממקום הנסיעה בזמן לחיסכון הודות האישיים לחיים העבודה בין יותר טוב ומאיזון העבודה בשעות הודות בעלויות, מחיסכון ייהנו ובממשלה העסקי במגזר המעסיקים ועוד. הזמן של עצמאי ניהול העבודה, לעלייה הודות ביעילות משיפור וכן ועוד נסיעה הוצאות החזר משרדי, ציוד אנרגיה, הוצאות להפחתת מהבית. העובד של העבודה בפריון להפחתה יוביל הדבר המדינה: אזרחי כלל רווחת לשיפור יתרום בשבוע יום לפחות מהבית לעבודה מעבר לעבוד יוכלו שלא לעובדים גם בפקקים העמידה זמן לצמצום ומכאן בכבישים בעומסים משמעותית ומכאן נושמים שכולנו האוויר זיהום להפחתת תוביל בכבישים הגודש הפחתת עבודתם. אופי בשל מהבית בכבישים העומס הפחתת בנוסף, הדרכים. תאונות מספר לצמצום וכן והתמותה התחלואה להפחתת והתעסוקה. הצמיחה ולהאצת המשקי התחרות כושר לשיפור ומכאן העבודה בפריון לשיפור תורמת הלוך יום- מדי לעבודתם שנסעו 94% הקורונה, שטרום עולה 2019 בדצמבר שערכנו קהל דעת מסקר בחודש, עבודה ימי שלושה של הפסד היא המשמעות דקות. ועשר כשעה הכביש על בממוצע שהו וחזור- השנתיים. העבודה ימי מסך 13% של אובדן כלומר, בשנה. ימים 36 שהם הפריון בשיפור מדובר עובד לכל מהבית בודד עבודה יום על נתייצב הקורונה משבר אחרי אם גם מהעומס 15-20% של מהפחתה וייהנו לעבודה יסוע שימשיכו לאלו )גם לכולם בכבישים העומסים והפחתת בכבישים(. לצמצום מסייעת בשבוע יום לפחות של בהיקף מהבית לעבודה שמעבר הייתה כה עד המקובלת הגישה אנשים הפריפריה, תושבי כגון העבודה, בשוק נוספות אוכלוסיות לשילוב מסייע הדבר הכלכליים. הפערים בשעות ולעבוד מרחוק/מהבית גם העבודה למקום להגיע שיוכלו קטנים לילדים והורים מוגבלות עם יותר. גמישות מהאפשרות העיקריים הנהנים לפיה מטרידה תמונה הציגו ובעולם בארץ שנערכו סקרים מגוון זאת, עם רמות עם ועובדים גבוהה השכלה )בעלי העבודה בשוק יותר החזקים העובדים בעיקר הם מהבית לעבוד לביצוע ניתנות שאינן במשרות לרוב מועסקים העבודה בשוק יותר החלשים העובדים בעוד גבוהות(, שכר וכדומה(. בחנויות מוכרים ניקיון, עובדי )מלצרים, מהבית יתרה חשף הקורונה משבר מכך, מגוון בהעדר אשר מהבית, לעבודה המעבר בחובו שטומן אתגרים הכלכליים הפערים את ולהגדיל ההפוכה למגמה דווקא לגרום עלולים מושכלת, ממשלתית התערבות והחברתיים. שהמהלך להבטיח הכלכלית חברתית המדיניות כמובילת והן ביותר הגדול כמעסיק הן הממשלה באחריות ראוי אינטרנט חיבור הבטחת באמצעות אי-השוויון להגדלת יביא לא מהבית העובדים שיעור הגדלת של שיבטיחו מהלכים קידום וחברתית(, )גיאוגרפית הרחוקה הפריפריה תושבי כולל המדינה, אזרחי לכלל החקיקה והסדרת מהבית שיעבוד עובד לכל סבירים עבודה ותנאי מחשב התייחסות לרבות בתחום,

2 לסוגיית הצורך בפינת עבודה בתכנון הדירות העתידי. זאת, כדי להבטיח התמודדות טובה יותר עם האתגרים שטומנת בחובה העבודה מהבית. חשוב להכיר בכך שיש עדיין לא מעט אתגרים בעבודה מהבית, כגון טשטוש הגבולות הפיסיים וההפרדה בשעות בין העבודה לפנאי, גלישה לעבודה בשעות לא שגרתיות )אם מבחירה של העובד או שלא(, העדר ממשקים בין אישיים, תחושת בדידות, פגיעה בעבודת הצוות, עבודה ללא תנאים בסיסיים כגון שולחן עבודה וכיסא נוח, מחשב, תאורה וכו'. עם זאת, חשוב לחדד שרוב האתגרים הללו רלבנטיים בעיקר כאשר עובדים באופן קבוע מהבית ופחות במצב של יום או יומיים בשבוע עבודה מהבית. על הממשלה לפעול בכמה מישורים: גיבוש והסדרת כללי התנהלות לעבודה גמישה מקובלים בעולם(. בעבודה מהבית, וכן התאמת חקיקת העבודה לכך )הסדרים שדרוג רשת האינטרנט לפס מהיר )בעיקר עניין של רגולציה הדגש על תחרות של במחיר הרפורמה בתחום התקשורת פגע בהשקעה בתשתיות(. הנגשת הדרכות וקורסים לעובדים ולמנהלים בשיטות של ניהול זמן ועבודה מהבית ובכן בהטמעה ולימוד של הכלים הדיגיטליים הנדרשים לעבודה מרחוק. הדבר יכול להתבצע באמצעות מערך המתנ"סים, הכשרות במסגרות הלימוד של מערכת החינוך, השכלה גבוהה והכשרות מקצועיות וכן הכשרות במקומות העבודה תוך השתתפות המדינה בעלותן. סיוע תקציבי לעסקים )בעיקר קטנים ובינוניים( לבצע את ההשקעה הנדרשת בהתאמת העסק לעבודה מרחוק )אבטחת מידע, מערכות תקשורת, גישה מרחוק וכו'( באמצעות השתתפות בעלויות ההשקעה בשיעור של 30% לפחות. אפשר שהסיוע ייעשה באמצעות הטבות מס או השתתפות בעלות. פיתוח שיטות לבקרת והערכת ביצועים ותפוקות בזמן העבודה מהבית הממשלה כמעסיק הגדול ביותר צריכה להבטיח מנגנוני הערכת תפוקות לעובדי הסקטור הציבורי. אם הסקטור הציבורי יצליח בכך, מדובר במהפך ממשי שיתרום לייעול עבודת הסקטור הציבורי כולו ובכך יתרום לשיפור השירותים לאזרחים. )הנחת היסוד הינה שהמגזר העסקי ימצא את הדרך לעשות זאת גם ללא סיוע ממשלתי(. סיוע לאוכלוסיות חלשות ליהנות מהאפשרות לעבוד מהבית באמצעות הבטחת נגישות למחשב, חיבור לאינטרנט וכדומה. רקע בשנים האחרונות הפכה העבודה מהבית או מרחוק לצורת עבודה שלא ניתן להתעלם ממנה. עם התפרצות מגפת הקורונה התרחבה התופעה והיקפה גדל עוד יותר. תקופת הקורונה, במהלכה עבדו חלק ניכר מהעובדים ברחבי העולם מהבית, מהווה מעין ניסוי המוני לעבודה מהבית. אף כי אנו עדיין נמצאים בעיצומו של המשבר, ניתן כבר היום להצביע על התועלות והאתגרים שניצבים בפנינו בדרך להסדרה של העבודה מהבית כצורת עבודה שתסייע למקסים את התועלת עבור כלל השחקנים במשק.

3 התועלות בעבודה מהבית הן רבות וכוללות עלייה בשביעות רצון העובדים והארגונים, הגדלת שעות הפנאי של העובדים ושיפור האיזון בין עבודה לחיים אישיים, גמישות בשעות העבודה ועלייה בפריון העבודה. מספר מחקרים מציגים את תרומת העבודה מהבית לשיפור פריון העבודה: מחקר שנערך בארצות הברית הציג עלייה של 4.4% בפריון העבודה בקרב בוחני פטנטים שעבדו מהבית )2019 )Sentz, ומחקר אחר שנערך בסין הציג שיפור של 13% בביצועי עובדים במוקד טלפוני, אשר עבדו מבתיהם ועלייה גבוהה מ- 20% בפריון הכולל של החברה. המחקר הסיני מצא גם ירידה בתחושת השחיקה ועליה בשביעות הרצון בקרב העובדים מהבית )2015 al, )Bloom et וממצאי ניסוי שדה בארצות הברית מראים כי העובדים מוכנים "לוותר" על 8% במונחי שכר בתמורה לאפשרות של עבודה מהבית )2017 Pallais,.)Mas and באופן לא מפתיע, העבודה מהבית מושפעת מהמצב המשפחתי של העובד: בגרמניה נמצא כי שביעות הרצון בקרב מועסקים ללא ילדים, שעובדים שעה נוספת בשבוע מהבית, גדולה יותר. גם בישראל יש אינדיקציה לכך שהעבודה מהבית תורמת לשיפור שביעות הרצון. מפיילוט שנערך בקרב עובדי המגזר הציבורי עולה כי שביעות הרצון הן של המנהלים והן של העובדים עלתה, בד בבד עם עליה בתפוקות. הצלחת הפיילוט הובילה להחלטה לפעול לקידום העבודה מהבית ולהרחיב את הפיילוט לעובדים בדרגות שכר נמוכות יותר, הורים לילדים צעירים, המועסקים בתפקידים הדורשים כתיבה והכנה מרובה )אתר הנציבות, (. פיילוט נוסף ברשות הפטנטים, שנערך בשנים , הראה כי חלה עלייה בתפוקת העובדים ובשביעות רצונם, ירידה במספר ההיעדרויות מהמשרד וחיסכון במשאבים. כמו כן, המשרד נחל הצלחה גדולה יותר בגיוס עובדים חדשים )דו"ח הממונה, 2018( והוחלט ליישם את 2 העבודה מרחוק באופן שוטף תוך שיפור והרחבת העבודה מהבית )דו"ח שנתי של רשות הפטנטים, 2018(. בנוסף, עבודה מהבית מקטינה את היקף הנסיעות ברכב פרטי ובתחבורה ציבורית, ובכך תורמת להפחתת הנסועה, להקטנת הגודל בכבישים, לצמצום מספר תאונות הדרכים ועוד. מחקר שנערך בשנת 2018 מצא כי מתן אפשרות לעבודה מהבית של 15% משעות התקן הוא הצעד בעל התועלת המשקית הגבוהה ביותר מבין כלל הצעדים שנבחנו במטרה להפחית את השימוש ברכב פרטי בישראל )אקוטריידרס, 2018(. עתרה מזאת, עידוד העבודה מהבית, אשר תקטין את הנסועה ברכב פרטי תוביל להפחתת החשיפה לזיהום אוויר, חשיפה המובילה לכ- 2,200 אנשים שמתים מוקדם מהצפוי בכל שנה )דו"ח הממונה, 2018(. מקובל לחשוב שעבודה מרחוק פועלת לצמצום האי שוויון מאחר שהיא מגבירה נגישות למקומות עבודה מרוחקים ומרחיבה את אפשרויות העבודה לאנשים הגרים בפריפריה, לאנשים עם מוגבלות פיזית, להורים לילדים קטנים ועוד. כמו כן, נמצא כי העבודה מהבית מסייעת לצמצום הפער בהכנסות בין גברים ונשים.)Arntz et al, 2019( מנגד, תקופת הקורונה חשפה כי העבודה מהבית עלולה גם להוביל להגברת הפערים החברתיים שכן מרבית העובדים להם ניתנה אפשרות לעבוד מהבית היו אקדמאים או עובדים עם שכר גבוה בעוד לחלק ניכר מהעובדים החלשים יחסית בשוק העבודה )פועלי ייצור, מלצרים, מוכרים בחנויות, ספרים, קוסמטיקאיות ונותני שירותים נוספים( האפשרות לעבוד מהבית לא קיימת או לא רלבנטית. יתרה מכך, חלק לא מבוטל מהעובדים החלשים בשוק העבודה נתקלו במחסור בתנאי בסיס לעבודה מהבית כמו חיבור לרשת אלחוטית, מחשב, כיסא משרדי, שולחן עבודה ופינה שקטה בבית לעבוד ממנה יש לזכור שכאשר מדובר בפיילוט, מקום העבודה ואופי העיסוק אינם נבחרים אקראית והניסוי נעשה בקרב חברות ועובדים להם מתאימה תצורת העבודה הזאת.

4 לאור כל זאת נשאלת השאלה, אם הנהגת עבודה מהבית במקומות עבודה עשוי להניב תועלת לכלל השחקנים המרכזיים במשק, מהם המכשולים העומדים בפני התפתחותה וכיצד יש להתמודד איתם? עבודה מהבית טרום קורונה - בעולם במדינות האיחוד האירופי לפעמים מהבית גדל ל- 8.3% בשנת 5.2% מהמועסקים עובדים בדרך כלל מהבית ומספר העובדים שיכולים לעבוד ) )Eurostat, מסקר הבוחן תנאי עבודה בשנת 2016 במדינות אירופאיות עולה כי ל- 3 מתוך 4 עובדים, בממוצע, יש גמישות בשעות העבודה במידה כלשהי והיא גדלה ככל שהמעמד בעבודה ורמת ההשכלה גבוהים. את הגמישות בעבודה מוצאים בעיקר במדינות הסקנדינביות אשר בהן שיעור התעסוקה בקרב נשים גבוה והפער המגדרי קטן יחסית. הולנד חריגה מאחר שהגמישות בעבודה הולכת בד בבד עם עבודה במשרה חלקית בעיקר בקרב נשים והפער בשעות העבודה בין גברים ונשים גדל )2016.)OECD, בהשוואה למדינות אירופה, נראה ששיעור העבודה מהבית בישראל בתקופת טרום הקורונה )2018( היה נמוך יחסית: 4.1% לעומת 14% בהולנד, 13.3% בפינלנד, 11% בלוקסמבורג, 10% באוסטריה, קרוב ל- 8% בדנמרק ואסטוניה, וסביב ה- 7% בסלובניה, בלגיה, צרפת, אירלנד ואיסלנד. בשבדיה, בגרמניה ובבריטניה השיעור נמוך יחסית ועומד על 5.3%, 5% ו- 4.4%, בהתאמה )תרשים 1(. תרשים 1: שיעור העובדים שעובדים מהבית בדרך כלל כאחוז מסך העובדים, 2018 השוואה בינלאומית Bulgaria Romania Cyprus Croatia North Macedonia Greece Turkey Hungary Lithuania Latvia Serbia Slovakia Italy Czechia Switzerland Israel Spain United Kingdom Poland Germany Sweden Norway Malta Portugal Montenegro Iceland Ireland France Belgium Slovenia Estonia Denmark Austria Luxembourg Finland Netherlands מקור: עיבוד המחברות לנתוני האיחוד האירופי )2020 )Eurostat, והסקר החברתי )למ"ס, 2018(

5 שיעור הנשים באיחוד האירופי שעובדות מהבית גבוה בהשוואה לגברים )5.5% לעומת 5%, בהתאמה(. בצרפת ובלוקסמבורג הפער גדול יותר ושיעור הנשים העובדות מהבית עומד על 8.1% לעומת 5.2% מהגברים, ו- 12.5% לעומת 9.8%, בהתאמה. נציין, כי ישנן מדינות באיחוד בהן המגמה הפוכה )למשל בהולנד, ודנמרקu )שיעור הגברים שעובד מהבית גבוה משיעור הנשים )2020.)Eurostat, לפי דוח של ה- OECD משנת 2017 נמצא קשר חיובי בין עבודה מהבית בקרב אימהות לילדים לבין בין שיעור התעסוקה - ככל שניתנת אפשרות לעבוד מהבית כך עולה שיעור התעסוקה )תרשים 2(. תרשים 2: הקשר בין עבודה מהבית ושיעור תעסוקה בקרב אימהות מקור: OECD, 2017 בנוסף, דוח ה- OECD מציג את מאפייני העובדים מהבית: נמצא כי שיעור המנהלים והעובדים המקצועיים העובדים מהבית גבוה יותר ; אחוז גבוה יחסית מהעובדים מהבית - עובדים מספר רב של שעות ( מעל 40(; העבודה מהבית מלווה לרוב בשימוש בטכנולוגיית מידע ותקשורת ותשלום לפי תפוקות ; והעבודה מהבית נפוצה בעסקים קטנים עד 9 עובדים )תרשים 3( 12 תרשים 3: מאפייני המועסקים שעבדו מהבית מדי פעם sometimes( )At least האחרונים, אחוזים ב- החודשים

6 מקור: OECD, 2016 עבודה מהבית טרום קורונה - בישראל ש( על עבודה מהבית בישראל ניתן ללמוד מנתוני הסקר החברתי של הלמ"ס )2016( וסקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה )2018 ו עסקו בנושא. לפי נתוני הלמ"ס, בשנת 2016 שיעור הנשים שעבדו מהבית עמד על 4.6%, בהשוואה ל- 2.5% בלבד בקרב הגברים. עוד נמצא כי שיעור העובדים מהבית גבוה במיוחד בקרב העצמאיים: פחות מאחוז מסקר שערך הקורונה( עולה מהשכירים וכ- 18% מהעצמאיים עבדו מהבית. המכון הישראלי לדמוקרטיה בדצמבר 2019 )מס' חודשים בודדים לפני התפרצות מגפת כי רק ל- 5% מהשכירים הייתה אפשרות לעבוד מהבית לפי שיקול דעתם, בעוד לרוב השכירים )95% מהם( לא הייתה אפשרות לעבוד מהבית או שהיא ניתנה רק באישור הממונה או במקרים חריגים. שיעור ההורים לילדים שהשיבו שהם יכולים לעבוד מהבית על דעת עצמם עומד על 4% בלבד לעומת 7% בקרב עובדים ללא ילדים. לעומת זאת, שיעור ההורים לילדים שיכולים לעבוד מהבית באישור הממונה או במקרים חריגים הוא גבוה יחסית לעובדים ללא ילדים, ועומד על 38% ו- 30%, בהתאמה )תרשים 4(. תרשים 4: שיעור היכולים לעבוד מהבית כתחליף חלקי או מלא לעבודה במשרד לפי הורים לילדים וללא ילדים

7 70% 60% כולם ללאילדים הוריםלילדים 58% 64% 59% 50% 40% 30% 38% 30% 36% 20% 10% 4% 7% 5% 0% איןאפשרות באישורהממונהאובמקרים חריגים כן,לפישיקולדעתהעובד מקור: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019 נתוני עוד עולה מסקר המכון הישראלי לדמוקרטיה, כי האפשרות לעבודה מהבית משפרת את האיזון בין החיים האישיים לעבודה: 65% מהשכירים שיכולים לעבוד מהבית חשים איזון טוב בין העבודה לחיים האישיים לעומת 43% בלבד שחשים כך מבין השכירים שאינם יכולים לעבוד מהבית כלל. נתונים אלה מתכתבים עם הלמ"ס לפיהם האישיים לעומת 58% 71% מבין העובדים מהבית מאלה שאינם עובדים בבית. השיבו שהם מרוצים מהאיזון בין העבודה לחיים הסקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה מצא גם ש- 28% מהעובדים עובדים בחגים או בחופשות פרטיות )תרשים 5(, ו- 40% מהעובדים השיבו שהם עובדים לעתים קרובות או תמיד בעת חופשת מחלה )תרשים 6(. חשוב לציין שמשקלה של העבודה מהבית בחג, בחופש או בחופשת מחלה עולה עם ההכנסה. תרשים 5: עבודה מהבית בחגים או בחופשות פרטיות. מקור: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019 תרשים 6: עבודה מהבית בחופשת מחלה.

8 מקור: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019 מנתוני הלמ"ס )2016( עולה כי שיעור העובדים מהבית בעת מחלה דווקא גבוה יותר בקרב אלו שעובדים ממקום עבודתם: 59% מבין העובדים במקום העבודה דיווחו שעבדו בעת מחלה בהשוואה ל- 54% בקרב העובדים מהבית. כלומר, ייתכן ששיעור העובדים שמאפשרים לעצמם לנוח בזמן מחלה גבוה יותר בקרב אלו שעובדים בד"כ מהבית בהשוואה לאלו שעובדים בד"כ ממקום העבודה. יש לציין כי שיעור הנשים העובדות במקום העבודה בעת מחלה גבוה משיעור הגברים העובדים במקום העבודה כאשר הם חולים )64% ו- 55%, בהתאמה(. ואולם, בקרב העובדים בבית הפער מצטמצם ל- 56% מהנשים ול- 51% מהגברים. )סקר חברתי, 2016(. עבודה מהבית בתקופת הקורונה בישראל בתקופת משבר הקורונה גדל באחת היקפה של העבודה מהבית. התופעה הקיפה מגוון ענפים, אוכלוסיות ומשלחי יד. סקרים שנערכו בעיצומו של המשבר מציגים את התפתחות התופעה ואת אתגריה כאשר חלקים נרחבים מהעובדים והעסקים במשק נאלצו, בהנחיית משרד הבריאות, לסגור או לצמצם פעילות. לפי סקר הלמ"ס במהלך תקופת הקורונה חל תהליך גידול מואץ של העובדים מהבית. כך, בתחילת חודש יוני עמד שיעורם על 10% )בהשוואה לכ- 4% בימי שיגרה(. בעוד שישנם ענפים בהם לא התאפשר לעבוד מהבית גם בתקופת הקורונה )כגון בינוי וחלקים ניכרים מהמסחר הקמעוני והשירותים האישיים( הרי שענפי ההיי-טק ושירותים פיננסיים וביטוח רשמו שיעור גבוה ביותר של עבודה מהבית - 49% ו- 41%, בהתאמה 7(. )תרשים בהמשך המשבר, עם הירידה בנתוני התחלואה וההקלה במגבלות, ירד שיעור העובדים מהבית בכל הענפים, כאשר בשירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח נרשמה צניחה משמעותית, מ- 41% ל- 9%. בענף ההייטק שיעור העבודה מהבית נשאר גבוה מאוד יחסית ועמד על 34% בתחילת חודש יוני ואף גדל בכ- 10% כשבועיים לאחר מכן. בבדיקת השינויים לפי גודל העסקים )תרשים 8( נראה שבחברות הגדולות שיעור גבוה יחסית של עובדים מהבית. חברות המעסיקות מעל 100 עובדים הגיעו לשיא של % בהשוואה ל- 11% בלבד בקרב חברות שמעסיקות 5-10 עובדים. תרשים 7: שיעור העובדים מהבית לפי ענף כלכלי בעסקים עם 5 עובדים ומעלה, מרץ עד אמצע יוני 2020

9 + 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21% 10% 10% סךהכל 49% 37% 34% 41% 22% 12% 9% 9% 5% 9% 2% 3% 5% 3% 1% 2% 2% 1% מסחרקמעוני בינוי עבדומהביתבעסקיםעם 5 עובדיםומעלה תעשייהללא תעשיהעלית שרותים מקצועיים וטכניים,שרותי תחבורה אחסנה,דואר, בלדרותועוד שירותים פיננסייים ושירותיביטוח הייטק יוני 1-3 יוני 5-7 מאי אפריל מרץ מקור: לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, 2020 תרשים 8: שיעור העובדים מהבית לפי גודל העסקים עם 5 עובדים ומעלה, מרץ עד יוני % 25% 20% 20% 21% 24% 15% 10% 5% 11% 6% 8% 11% 13% 0% מועסקים מועסקים מועסקים 5-10 מועסקים יוני 5-7 מאי אפריל מרץ מקור: לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, 2020 עם פרוץ מגפת הקורונה, במסגרת סקר מיוחד שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה בסוף מרץ ותחילת אפריל 2020, דיווחו כ- 58% מהשכירים כי הם עובדים גם או רק מהבית. שיעור העובדים מהבית בקרב הגברים היה גבוה יחסית: 32% מהגברים לעומת 28% מהנשים. שיעור העצמאים שעבדו מהבית היה גבוה יחסית לשכירים: כ- 60% מהעצמאים לעומת 30% מהשכירים, אף כי מרבית העצמאים ציינו שגם לפני 3 המשבר עבדו לפחות חלקית מהבית. 3 הסקר שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה במהלך השבוע שלפני חג הפסח )בין ועד ( בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה העובדת בישראל

10 האתגרים בעבודה מהבית עם פרוץ מגפת הקורונה נאלצו עובדים רבים ברחבי העולם לשנות הרגלי עבודה ולעבור לעבודה מהבית. תקופה זו מהווה מעין פיילוט שהקיף חלק ניכר מהמועסקים במשק, ובכך אפשר לנו ללמוד על מאפייני העובדים מהבית, על הקשיים בתנאים הנוכחיים והאתגרים העומדים בפני העובדים והמעסיקים. האתגרים בעבודה מהבית כוללים את סביבת העבודה הנדרשת לעובדים, אשר משפיעה על שביעות רצונם ועל יעילות העבודה; פיתוח מנגנונים מותאמים לבקרת יעילות עבודה ומדידת התפוקות; התאמת העבודה מהבית לאוכלוסיות שונות ולפי ענפים ומקצועות; הנגשת העבודה לעובדים באמצעות טכנולוגיה והכשרה מתאימה ; הדרכה להתמודדות עם עבודה מהבית וטשטוש הגבולות בין העבודה לחיים האישיים. העובדים מהבית חוששים שהעבודה מרחוק תוביל לריחוקם, תבודד ותנתק אותם מעמיתיהם לעבודה וכך תסכן את משרתם. מחקר אמריקאי הראה כי העובדים חלק מהזמן מהבית חשים שעמיתיהם אינם מתייחסים אליהם באופן שווה. הם חוששים שמדברים מאחורי גבם, מבצעים שינויים בפרויקטים ללא יידוע מראש, מנסים לשדל נגדם ולא נלחמים לטובת סדר העדיפויות שלהם. כמו כן, הם מדווחים על Grenny and ( השלכות שליליות יותר על הפרודוקטיביות, העלויות, עמידה בזמנים, מורל ולחץ..)Maxfield, 2017 בישראל, ניתן ללמוד על תחושות העובדים בבית בעת שיגרה מנתוני הסקר החברתי )2016( אשר הביעו תחושות חיוביות כלפי העמיתים אך במקביל גם חשש רב יותר למשרתם. בקרב העובדים מהבית 72% מדווחים שעמיתיהם עוזרים להם במידת הצורך )67% אצל הגברים ו- 75% אצל הנשים( לעומת 69% בקרב המועסקים במקום העבודה. העובדים מהבית חוששים יותר לאבד את משרתם מקום העבודה: שיעור גבוה יחסית מבין העובדים בבית חושש מכך )כ- 50% ( בהשוואה ל- 40% מבין העובדים במקום העבודה. תרשים 9 מציג את ההבדלים בין נשים וגברים. הנשים חוששות פחות באופן כללי וחשות בטוחות יותר במשרתן מגברים. כך, מהעובדות מהבית חוששות למשרתן לעומת 57% מהגברים. 47% תרשים 9: חשש למקום העבודה, עובדים מהבית וממקום העבודה לפי מין, % עובדיםמהבית * לאעובדיםמהבית 57% 50% 47% 41% 40% 36% 30% 20% 10% 0% גברים נשים

11 מקור: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019 סביבת עבודה נוחה היא אחד האתגרים המרכזיים העומדים בפני העובדים מהבית, בכלל זה היכולת לעבוד ללא הסחות דעת, ברציפות וביעילות. במסגרת סקר שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה בעיצומו של המשבר )בסוף מרץ-תחילת אפריל )2020 דיווחו כ 40% מהמשיבים שעובדים מהבית שהם מצליחים במידה די רבה עד רבה לבצע את עבודתם מהבית באותה מידה של יעילות שביצעו אותה בעבר במקום העבודה )תרשים 10(. בקרב השכירים, 42% מבצעים את עבודתם מהבית באותה מידה של יעילות כפי שביצעו אותה בעבר במקום העבודה, 28% במידה בינונית ו- 15% במידה מועטה עד מועטה מאוד. חשוב לציין כי מידת היעילות בעיני העובד שונה מנקודת מבט המעסיק ו- 16% מהשכירים העובדים בבית התקשו להעריך את מידת יעילותם בעבודה מהבית. זאת, בהשוואה ל- 2% בלבד בקרב העצמאיים. נתון זה משקף את הצורך של המעסיקים והשכירים לגבש מערך של מדידת תפוקות ומתודות של עבודה מהבית. בהקשר זה, הממשלה כמעסיק הגדול ביותר צריכה להבטיח מנגנוני הערכת תפוקות לעובדי הסקטור הציבורי. אם הסקטור הציבורי יצליח בכך עבודתו ולשיפור השירותים לאזרחים. גם בעבודה במשרד, מדובר במהפך ממשי שיתרום לייעול תרשים 10: מידת היעילות בביצוע העבודה מהבית בהשוואה למקום העבודה לפי מעמד בעבודה מקור: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2020 בעיה נוספת שעלתה בעבודה מהבית בתקופת הקורונה היא הצורך של הורים לילדים לשלב עבודה וטיפול בילדים שנאלצו להישאר בבית עם סגירת מוסדות החינוך. באופן לא מפתיע, עובדים ללא ילדים דיווחו על הצלחה גבוהה יותר לעבוד בצורה יעילה מהבית, בהשוואה לעובדים ללא ילדים. בקרב עובדים ללא ילדים דיווחו 55% על הצלחה במידה רבה ודי רבה, לעומת 35% בקרב הורים לילדים. ככל שגיל הילדים יורד כך יורד גם שיעור המדווחים על הצלחה לעבוד ביעילות מהבית )כ- 33% עם ילדים עד גיל 6 לעומת כ- 40% עם ילדים מעל גיל 6(. חשוב לציין כי שיעור המדווחים שמתקשים להעריך את יעילות העבודה מהבית כפול

12 )16% לילדים הורים בקרב מ( הצלחה על המדווחים שיעור את מציג 11 תרשים )8%(. ילדים ללא עובדים ילדים. ללא ועובדים לילדים הורים בקרב מהבית ביעילות לעבוד ועובדים לילדים הורים העבודה, למקום בהשוואה מהבית העבודה בביצוע היעילות מידת 11: תרשים ילדים ללא מצליחבמידהדירבה מצליחבמידהרבה 33% 24% 31% 26% 31% 30% 20% 22% 9% 9% 1 דע בגיל 1 1 עד בגיל 1 מעלגיל איןילדים 7% 2% בגיל 0 עד 3 בגיל 3 עד 2020 לדמוקרטיה, הישראלי המכון מקור: סקר במסגרת שעלו נוספים ממצאים לדמוקרטיה הישראלי המכון כי מראים מהבית לעבודה באשר 47% אקדמאיים: הלא לשיעור בהשוואה גבוה מהבית העובדים האקדמאים שיעור הקורונה בתקופת בשל משבר, בעתות התעסוקתית הביטחון את מגבירה אקדמית השכלה כלומר בהתאמה. 13%, לעומת עבדו 33% היהודים השכירים בקרב כן, כמו אקדמאים. במקצועות מהבית לעבוד יותר הגבוהה היכולת הערבים. בקרב ל- 19% בהשוואה מהבית היו מהבית" עבודה של הגדול העולמי ב"ניסוי המשתתפים שמרבית נראה והאתגרים, הקשיים למרות WEF ה- ארגון שערך מסקר מההסדר. מרוצים שלהם. הקריירה שאר למשך מרחוק לעבוד האפשרות את לשמר רוצים הסקר ממשתתפי 98% כי עולה 2020 יוני בתחילת כיצד בחן הסקר מהבית. מהבית בעבודה מרגישים וחברות אנשים עבודה של והיתרונות האתגרים את ומיפה מכל לעבוד היכולת הגמיש, הזמנים לוח כי עולה מהסקר לעובד: יתרונות 12(. )תרשים ביותר המדווחים היתרונות היו הנסיעות והעדר מקום העובדים ראות מנקודת מהבית, בעבודה המרכזיים היתרונות 12: תרשים

13 ה: מקור: WEF, 2020 חסרונות לעובד: טשטוש הגבולות בין העבודה לחיים האישיים, "ניתוק" מסביבת העבודה וקושי לחלק את זמנם האישי והמקצועי בהעדר שינוי מיקום מובהק והעדר שעות משרד מוגדרים. כמו כן, בדידות והיעדר תקשורת בין אישית ישירה מהווה אתגר עבור אנשים מסוימים. שליש מהמשיבים היו מודאגים מכך שלא ניתן יהיה להעריך את מלוא המאמצים המקצועיים שלהם בגלל היעדר קשר משרדי )תרשים.)13 תרשים 13 אתגרים המרכזיים בעבודה מהבית, מנקודת ראות העובדים

14 ה: מקור: WEF, 2020 חסמים לחברות: אף כי ייתכנו סיבות טכניות או ביטחוניות להתנגדות לעבודה מרחוק, החסם העיקרי הוא ההתנגדות לשינוי והרצון לשמירה על הסטטוס קוו. תרשים 14 מציג את הסיבות המרכזיות שציינו החברות שאינן מאפשרות עבודה מרחוק. מעל 50% מהחברות שלא קיימו מדיניות של מקום העבודה גמיש או עבודה מרחוק ציינו את "מדיניות החברה ארוכת השנים" כסיבה. במילים אחרות קושי בקבלת/בהובלת שינוי. תרשים 14: החסמים העיקריים בהטמעת העבודה מהבית, מנקודת ראות החברות מקור: WEF, 2020 הסתייגויות המנהלים נובעות מהחשש המיקוד כי של העובדים בעבודה והפריון ייפגעו כשעובדים במקומות לא פורמליים כמו בית או בית קפה. כמו כן, אם אנשים אינם עובדים באותו מיקום פיזי, המנהלים חשים כי לכידות הצוות ותרבות החברה עלולה להיפגע )תרשים 15(. מצד שני, חיסכון בעלויות הנובע מעבודה מרחוק עשוי להיות גורם משפיע על ההחלטה של חברות רבות. מחקרים מצאו כי מעסיק טיפוסי יכול לחסוך כ -11,000 דולר לשנה עבור כל אדם שעובד מרחוק. זאת ועוד, מעבר לישיבות וירטואליות מוביל אף הוא לחיסכון משמעותי בעלויות )2020.)WEF, תרשים 15 חששות המרכזיים בעבודה מהבית, מנקודת ראות המנהלים

15 מקור: WEF, 2020 גמישות במיקום איננה רק דרך לשפר את שביעות רצון העובדים הקיימים. חברות שלא מאמצות עבודה גמישה עשויות למצוא את עצמן בעמדת נחיתות בעת גיוס כישרונות חדשים. כמעט שני שליש מהמועמדים אומרים כי החופש בבחירת מיקום העבודה מהווה שיקול מרכזי בבחירת המעסיק. הסגר והמגבלות שהוטלו על הפעילות הכלכלית עם פרוץ משבר הקורונה הדגישו את הצורך ואת היתרונות של הגמישות במקום העבודה במיוחד עבור הורים לילדים: נכון להיום, 86% מההורים רוצים לעבוד בגמישות, לעומת 46% לפני פרוץ המשבר. סיכום והמלצות לעתיד הנתונים על העבודה מהבית בעיצומו של משבר הקורונה, כאשר המשק נאלץ להיכנס לסגר, ממחישים את הפוטנציאל של עבודה מהבית גם בימי שיגרה. אולם, התנאים הנוכחיים עדיין אינם אופטימליים ויש לפעול כדי לשפר אותם. במטרה להטמיע את העבודה מהבית גם בימי שיגרה על הממשלה לפעול במספר מישורים: גיבוש והסדרת כללי התנהלות בעבודה מהבית והתאמת חקיקת העבודה לכך )הסדרים לעבודה גמישה מקובלים בעולם(. פיתוח מנגנונים לימי שיגרה על בסיס למידת הצרכים והמכשולים של המעסיקים והעובדים. על המעסיקים והממשלה ללוות את הניסוי ההמוני שהתקבל בזמן הקורונה במחקר מלווה לתופעה של עבודה מהבית, כולל מעקב בזמן אמת אחר תפוקות, תחושות, אתגרים ויתרונות. קידום הסדרי העסקה גמישה מתוך הבנה טובה יותר של השינויים הנדרשים - להתאים את חקיקת העבודה ולשנות את הנורמות ע"י קביעת מנגנון מוסדר להתדיינות בין עובדים ומעסיקים לגבי הסדרי ההעסקה.

16 שדרוג רשת האינטרנט לפס מהיר )בעיקר עניין של רגולציה הדגש על תחרות של במחיר הרפורמה בתחום התקשורת פגע בהשקעה בתשתיות הנדרשות(. הנגשת הדרכות וקורסים לעובדים ולמנהלים בשיטות של ניהול זמן ועבודה מהבית ובכן בהטמעה ולימוד של הכלים הדיגיטליים הנדרשים לעבודה מרחוק. הדבר יכול להתבצע באמצעות מערך המתנ"סים, הכשרות במסגרות הלימוד של מערכת החינוך, השכלה גבוהה והכשרות מקצועיות וכן הכשרות במקומות העבודה תוך השתתפות המדינה בעלותן. סיוע תקציבי לעסקים )בעיקר קטנים ובינוניים( לבצע את ההשקעה הנדרשת בהתאמת העסק לעבודה מרחוק )אבטחת מידע, מערכות תקשורת, גישה מרחוק וכו'( באמצעות השתתפות בעלויות ההשקעה בשיעור של 30% לפחות. אפשר שהסיוע ייעשה באמצעות הטבות מס או השתתפות בעלות. פיתוח שיטות לבקרת והערכת ביצועים ותפוקות בזמן העבודה מהבית הממשלה כמעסיק הגדול ביותר צריכה להבטיח מנגנוני הערכת תפוקות לעובדי הסקטור הציבורי. אם הסקטור הציבורי יצליח בכך, מדובר במהפך ממשי שיתרום לייעול עבודת הסקטור הציבורי כולו ובכך יתרום לשיפור השירותים לאזרחים )הנחת היסוד הינה שהמגזר העסקי ימצא את הדרך לעשות זאת גם ללא סיוע ממשלתי(. סיוע לאוכלוסיות חלשות ליהנות מהאפשרות לעבוד מהבית באמצעות הבטחת נגישות למחשב, חיבור לאינטרנט וכדומה. עם הסרת המגבלות, ניצבת בפני מקבלי ההחלטות בממשלה ובחברות העסקיות ההזדמנות להוביל את השינוי שהחל בתרבות העבודה, ולהפוך את העבודה מהבית לפחות בחלק מימי השבוע לנורמה החדשה עבור מיליוני עובדים. מקורות המשרד להגנת הסביבה, הפחתת השימוש ברכבים פרטיים בקרב המגזר הציבורי. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הסקר החברתי. משרד האוצר, דו"ח הממונה על השכר. משרד המשפטים, דו"ח שנתי של רשות הפטנטים. פלוג, קרנית, אבירם-ניצן, דפנה וירדן קידר, השפעת משבר הקורונה: עצמאים שכירים, המכון הישראלי לדמוקרטיה. קנדל, יוג'ין ודפנה אבירם-ניצן, סקר עמדות הציבור איזון חיים אישיים עבודה גמישות במיקום ובשעות עבודה מוכנות לשינויים הצפויים בשוק העבודה, המכון הישראלי לדמוקרטיה. Arntz, Melanie, Ben Yahmed Sarra, and Francesco Berlingieri. "Working from home: Heterogeneous effects on hours worked and wages." ZEW-Centre for European Economic Research Discussion Paper (2019). Bloom, Nicholas, James Liang, John Roberts, and Zhichun Jenny Ying. "Does working from home work? Evidence from a Chinese experiment." The Quarterly Journal of Economics130, no. 1 (2015):

17 Eurostat, Your key to European statistics. (2020). Grenny, Joseph, and David Maxfield. "A study of 1,100 employees found that remote workers feel shunned and left out." Harvard Business Review (2017). Mas, Alexandre, and Amanda Pallais. "Valuing alternative work arrangements." American Economic Review 107, no. 12 (2017): Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). "Going digital: the future of work for women." (2017). Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Be Flexible. "Background brief on how workplace flexibility can help European employees to balance work and family." (2016) Sentz, Kristen."How companies benefit when employees work remotely". Harvard Business school, 29 July, 2019: World Economic Forum (WEF). 6 charts that show what employers and employees really think about remote working. (2020)

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ממצאי הערכה עיקריים אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ל- 2020 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 מיצוי משאבי הסביבה והידע חיזוק החוסן הקהילתי "עיר חכמה" חיזוק הקהילתיות קידום

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופ"ג- ניירות ערך זרים

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופג- ניירות ערך זרים לקוח/ה נכבד/ה.1 חטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית דצמבר 2018 חשוב לנו להביא לידיעתך, כי על מנת לתמוך בפעילות לקוחות בניירות ערך זרים בשווקים בנק הפועלים התקשר עם גופים בינלאומיים מובילים בתחום שירותי

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

נייר עמדה

נייר עמדה נייר עמדה מבוא עניינה של הצעת חוק זו הוא תעסוקתם של קבוצת בעלי הלקות המצויים בקצה ספקטרום כושר העבודה. לקבוצה זו משתייכים בעלי לקות קוגניטיבית, נפשית ופיזית חמורה ביותר, אשר מפאת מוגבלותם תפוקתם היא עד

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Microsoft Word ArabWomensEmployment-REP-HEB.doc

Microsoft Word ArabWomensEmployment-REP-HEB.doc המרכז לחקר מוגבלויות ותעסוקת אוכלוסיות מיוחדות תעסוקת נשים ערביות בנות 64-18 יהודית קינג דניז נאון אברהם וולדה-צדיק ג'ק חביב המחקר נערך ביוזמתה ובמימונה של קרן פילנתרופית פרטית דמ- 09-527 תעסוקת נשים ערביות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשעט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יור החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2019 מצ"ב מדיניות השר לאחר התייעצות עם ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון,

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

נייר עמדה בנושא: האם על המדינה לעודד מעבר של מפעלים ומשקי בית לפריפריה? אם כן, כיצד?

נייר עמדה בנושא: האם על המדינה לעודד מעבר של מפעלים ומשקי בית לפריפריה? אם כן, כיצד? המרכז הבינתחומי הרצליה - בית הספר לכלכלה עבודה מסכמת במסגרת הסמינריון לכתיבת נייר מדיניות כלכלית נייר מדיניות בנושא: הדרכים להגדלת כושר ההשתכרות בפריפריה במטרה להקטין את פערי אי השוויון בין הפריפריה למרכז

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד