שנת החיים הראשונה אולי מאוחר מדי? עולמו האינטרסובייקטיבי של העו ב ר 2 פרופ' רבקה יהב, 2 1, פרופ' גרגורי ברכמן מטרת המאמר לפתוח צוהר לתחום מתפתח בשטח ה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "שנת החיים הראשונה אולי מאוחר מדי? עולמו האינטרסובייקטיבי של העו ב ר 2 פרופ' רבקה יהב, 2 1, פרופ' גרגורי ברכמן מטרת המאמר לפתוח צוהר לתחום מתפתח בשטח ה"

תמליל

1 עולמו האינטרסובייקטיבי של העו ב ר 2 פרופ' רבקה יהב, 2 1, פרופ' גרגורי ברכמן מטרת המאמר לפתוח צוהר לתחום מתפתח בשטח הפסיכותרפיה והמחקר הרב תחומי לפסיכולוגיה פר ה נ ט לית, ולהשלכותיה להבנת חיי הנפש ולתחום הטיפול הנפשי. התפישה המקובלת עד לאחרונה היתה כי הרחם הוא מקום מוגן, בועה המפרידה את העו ב ר מן העולם החיצוני, אלא שמחקרים עדכניים בתחום מראים כי לא כך הדבר. כיום קימות עדויות רבות לכך שהעו ב ר חש וזוכר. במאמר זה נתייחס להתנסויות ודיווחים של פסיכותרפיסטים ורופאי נשים, כמו גם לחלק מהמחקרים המדעיים המהימנים ביותר בתחום זה שנערכו באוניברסיטאות ובמכוני מחקר באירופה ובארצות הברית. המחקר המדעי בתחום זה יכול להוות בסיס לחשיבה עמוקה נוספת לגבי השפעות ארוכות הטווח של חוויות רחמיות מוקדמות, בלתי מודעות, על התנהלותם, התנהגותם ורגשותיהם של המטופלים, ועל דרכי התבוננות והתערבות עם הורים בהיריון. האתגר העומד בפנינו כמטפלים וכחוקרים הוא היכולת להבחין בין חוויות טרום לידה ואלו שאחריה. 1 רקע תיאורטי רויד הדגיש את התקופה האדיפלית, המתרחשת בסביבות פ גיל שלוש. מרגרט מאהלר, אחריו, הדגישה תהליכי ספרציה אינדיבידואציה כמרכיבים משמעותיים המתרחשים בהתפתחות הילד בגילאי שנה-שנתיים. תיאורטיקנים של יחסי אובייקט, כמו מלאני קליין, פרברן, ויניקוט ואחרים, התמקדו בשנת החיים הראשונה, הגיעו לרזולוציה של חודשים, אך לא התייחסו לתקופת העו ב רו ת )1(. גם תיאורטיקנים ששילבו גישה התפתחותית עם גישה אנליטית, כמו אסתר ביק )2(, שהתמקדה בתצפיות בתינוקות, החמיצו בתיאוריות שפיתחו את תקופת ההיריון. חוקרים ומטפלים, כמו פיונטלי )3(, ורני )4( ולימן )5(, סבורים ששנת החיים הראשונה היא פאזה מאוחרת ועלינו לבחון את תקופת הלידה, העו ב רו ת וההתעברות, כבעלי פוטנציאל משמעותי המשפיע על עתידו של האדם. בהקדמה למהדורה העברית לספרה של פיונטלי, אהרוני וברגשטיין מטילים אור על מושגיהם של ויניקוט וביון 'החזקה' ו'הכלה', "הנראים פתאום נהירים וברורים, כמעט מובנים מאליהם, כשחושבים על עו ב ר ברחם אמו" )3, עמ' 19(. הם מתייחסים למאמריו של ביון שנכתבו ב 1977, בהם הוא טוען כי למרות הסזורה 1 בי"ס לעבודה סוציאלית, תכנית לימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית, אונ' חיפה. Ryahav.research.haifa.ac.il 2 המרכז הקליני הבין-תחומי, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה. )caesura( בלידה, הסערה הרגשית ברחם ממשיכה לאורך החיים גם אם היא סמויה. ביון סבר שההתרחשות הרגשית התוך רחמית עלולה להחוות כאיום, ולכן אנו עלולים לנתק את החוויה העו ב רית ובכך להמית חלק בנפשנו. ביון מזמין את המטופלים והמטפלים לפגוש את הסערה, להכילה ולהפכה מקור לצמיחה. ראקר, במאמרו "התשתית הטרום לידתית של חיי הנפש", מציין כי ויניקוט, סטרן, באלינט ואחרים, התייחסו ברמות שונות לסוגייה זו, גם אם לא פיתחו אותה )6(. מגמה זאת, למעשה, לוקחת אותנו לתחום הפסיכולוגיה הפר ה נ ט לית והפ ר ינטלית psychology( )pre- and perinatal המדברת על תקופת ההתעברות, העו ב רו ת והלידה. אם לשמור על סדר כרונולוגי, הראשון שדיבר ברצינות אודות זיכרון הלידה היה אוטו ראנק, שטבע את המונח פסיכולוגיה פ רינטלית )מושג המתייחס לפרק הזמן המתחיל בציר הלידה הראשון ונמשך כמה שעות לאחר הלידה(. ראנק אסף נתונים ואזר אומץ לפרסמם ב 1924 בספרו Geburt Das Trauma der.)7( הוא דיווח על תוצאות מחקריו בישיבת איגוד הפסיכואנליטיקאים בווינה ועורר מורת רוח ומהומה בטענו שעל ידי סילוק השלכותיה של טראומת הלידה ניתן לשחרר מטופלים מנוירוזה. באותה תקופה נוירוזה נתפסה כתוצאה של טראומת ילדות, בעוד שראנק התייחס לטראומות מוקדמות יותר שהעו ב ר חווה, בטרם הבשילו מוחו ואישיותו. ראנק הקדים את תקופתו ושילם על כך בהדחתו מאיגוד הפסיכואנליטיקאים בווינה. פרויד, בתגובה לכך, במאמר מ 1926, טען כי חרדה מתעוררת לכל סכנת פרידה מילות מפתח: פסיכולוגיה פרה נטלית ופ רינטלית, זיכרון וחוויות תוך רחמיות, התקשרות, עו ב ר, מצבי לחץ, פסיכותרפיה.

2 רבקה יהב, גרגורי ברכמן 2 מהא ם ומוסיף כי בין החיים בתוך הרחם ובין הינקות המוקדמת יש המשכיות רבה יותר מכפי שהסזורה המרשימה של אירוע הלידה מאפשרת לנו להאמין )8(. פרויד אמנם הזכיר את רעיון ההמשכיות בין החיים לפני הלידה ולאחריה, אך לא פיתח אותו. במשך 50 שנה נראה כי היה חשש לעסוק בעולמו הנפשי של העו ב ר. למרות זאת, חוקרים אחדים המשיכו להתעניין בנושא ולערוך תצפיות. ביניהם גראב ר, שהבחין כי הילד זוכר לא רק את המתרחש במהלך לידתו, אלא אף אירועים שהתרחשו במהלך ההיריון. הוא הוסיף את המושג 'פסיכולוגיה פר ה נ ט לית' )המתייחס לפרק זמן המתחיל בהפריה ונמשך עד ציר הלידה הראשון( למושג 'פסיכולוגיה פ ר ינטלית' שמתייחס לתהליך הלידה עצמו והיה קיים קודם לכן )9(. בשנת 1971 גראב ר יזם את הוועידה הבין לאומית הראשונה בנושא פסיכולוגיה פר ה נ ט לית ופ ר ינטלית בווינה. משנה זו ואילך החל מחקר נמרץ אודות עולמו הנפשי של הילד טרם לידתו, הכולל התייחסות לזיכרון העו ב רי והשפעתו על רגשותיו ודפוסי התנהגותו של הילד והמבוגר בהמשך חייו. תפישת העולם של הפסיכולוגיה הפרה- והפרינטלית מכוונת להבין, למנוע ולטפל בטראומות נפשיות ופסיכוסומטיות שמקורן בתקופת העו ב רו ת והלידה. בשנת 1975, גרוף תיאר טיפול באמצעות 10).)LSD באותה עת, קפקאלידס ערך מחקרים תוך שימוש ב LSD בפסיכותרפיה )11(. קפקאלידס תיעד את המפגשים הטיפוליים בקלטות שמע, פענחם, ניתחם והשווה אותם לאנמנזות שהתקבלו מפי האמהות של המטופלים. ספרו womb The knowledge of כולל תיאור תיעודי של הסבל שחוו המטופלים תוך שיחזור הרגשות שחשו בתקופת העו ב רו ת ושצפו תחת השימוש ב LSD. המטופלים, במהלך המפגשים הטיפוליים, החלו להיחשף בהדרגה לתכנים לא מודעים והגיעו לתובנה שרגשות מסוימים מקורם בתקופת העו ב רו ת. לדוגמה, חוויות קשות נצפו אצל מטופלים שנולדו בעקבות היריון לא רצוי וחשו דחייה מאמם בתקופה העו ב רית. אחרים גילו לתדהמתם שמ גדרם אינו רצוי וכך החלו להבין את מקור בעיותיהם הקשורות לזהות מיניות. תיאורים מפי מטופלים קיבלו תוקף בשיחות שהיו למטפלים עם אמהותיהם של המטופלים והיתה הלימה בין התחושות שהמטופלים דיווחו עליהן בשעת הטיפול תחת LSD ולא היו מודעים להן, לבין תחושות, מחשבות ואירועים שעליהם האם דיווחה שחוותה בזמן ההיריון כלפי עו ב רה. קפקאלידס היה מודע לכך שקשה לקבוע קריטריונים אובייקטיבים המוכיחים שחוויות תוך רחמיות אכן התקיימו והן אינן תוצאה של תפיסה מוטעית שכן, לדבריו, אין כלי המסוגל לאמוד את רמת צערו וכאבו הנפשי של האדם, כמו גם את אמינות זיכרונותיו. קפקאלידס השתכנע שמה שהאדם מביע תחת השפעת סמי הזיה מהווה עבורו אמת סובייקטיבית בעלת איכויות תרפויטיות )11(. דבריו אלה נמצאים בהלימה לתיאוריות הנארטיביות. תוצאות דומות קבל לייק, שהצביע על כך שלחץ שהעו ב ר חווה במהלך הטרימסטר הראשון להיריון הוא טראומתי במיוחד עבורו. לעתים קרובות לחץ זה קשור לאופן שבו האם או ההורים מקבלים את הבשורה אודות ההיריון. ראייה לכך היתה הלימה בין חוויה שדווחה על ידי מטופל ואירועים שדווחו על ידי הוריו תחת שימוש ב LSD בפסיכותרפיה )12(. שלושת הפסיכיאטרים גרוף, קפקאלידס ולייק, כמעט באותה תקופה, במדינות שונות, מבלי שהכירו זה את זה השתמשו בסמים פסיכודליים כדי להכניס את המטופלים למצב רגרסיבי. הם פירושו את התוצאות שהתקבלו באופן שונה. גרוף ייחס תשומת לב לרשמים שמותיר תהליך הלידה, קפקאלידס דיבר על השפעת לחץ אמהי על העו ב ר במהלך כל ההיריון, ואילו לייק ייחס חשיבות יתרה לטרימסטר הראשון. למרות השוני בפרשנות, הם הגיעו למסקנות דומות שעשויות להשפיע על החשיבה והטיפול הפסיכואנליטיים. מסקנות אלו ניתן לנסח באופן הבא: 1 קיים 1. זיכרון טרום לידתי; 2 חוויות 2. מתקופת העו ב רו ת מהוות חלק מהלא מודע; יש לציין שהתצפיות נעשו טרם הבחנתם של כהן וסקולר )13( ללא מודע קוגניטיבי ופסיכואנליטי. 3 רגשות 3. לא מודעים עשויים להשפיע על חשיבה, רגשות והתנהגות האדם לאחר לידתו; 4 ניתן 4. לשחזר טראומות מודחקות מתקופת העו ב רו ת ולא רק משנות החיים הראשונות על ידי שימוש בסמים פסיכודליים בפסיכותרפיה; 5 שיחזור 5. רגשות אלה תחת השפעת סמים פסיכודליים והתוודעות למקורותיהם בהלימה עם דיווחי הורים, יש בהם פוטנציאל לסייע לאדם להתגבר על בעיותיו הנפשיות; 6 מודעות 6. אנשי המקצוע וההורים היא בעלת חשיבות למניעה וטיפול בחלק מההפרעות הנפשיות בילדים, שמקורן אולי בתקופת ההיריון והלידה. מבחינה אתית, אין ספק ששימוש בסמים פסיכודאליים כדי לעורר זיכרונות הוא נושא שנוי במחלוקת, הן מעצם השימוש בכלי זה והן באשר לאפקטיביות שלו או למידת מהימנותו ככלי מחקרי. אך העובדה שהממצא התקבל על ידי מטפלים שונים שלא הכירו זה את זה והשתמשו בסמים הפסיכודאליים מעניין בפני עצמו. יש לשער שהיום לא ניתן היה להשתמש בכלי זה לעירור זיכרונות, אך מאחר שיש בידינו תיעוד זה, הרי שלא ניתן להתעלם ממנו. לדעתנו, חיי הנפש של העו ב ר הם ספקולטיביים במידה דומה לחיי הנפש של הילוד ושל התינוק ואין לתיאוריות יחסי אובייקט יתרון עליהם, אלא בפריזמה התיאורטית של המתבונן. לכן כדאי להרחיב את היריעה ואת אופני ההתבוננות על עולמם הרגשי של הילד, המתבגר והמבוגר, כמו גם את מנעד ההתערבויות. מאוחר יותר, ורני )15,14(, פדור-פרייברג )16(, צ'מברליין )17( וז'נוס )18( סיכמו בספריהם מחקרים שעסקו בתקופת העו ב רות. לדוגמה, צ'מברליין )17( בחן מדגם של 10 דיאדות אמהות כשילדיהן היו כבר בגילאי הוא השתמש בהיפנוזה ובטכניקת 'לידה מחדש',)rebirthing( שבאמצעותן תיעד בקלטות שמע את סיפורי האמהות והילדים באופן נפרד. נמצאה הלימה בין תיאורי האמהות לתיאורי הילדים עד לפרטי

3 3 פרטים, מה שלדעתו של צ'מברלין הצביע על קיומו של זיכרון עו ב רי. בתחילת שנות השמונים פרסמו ורני וקלי את ספרם המרתק והמאתגר, "החיים המסתוריים של התינוק טרם לידתו" )14(. בספרם הם עורכים סקירה מקיפה של מחקרים מדעיים שנעשו עד להוצאת ספרם, אך למרבה הצער הספר אינו כולל רשימה ביבליוגרפית, המאפשרת להתחקות ולבחון את הכתוב בקריטריונים מדעיים מקובלים. יחד עם זאת, הכותבים מגיעים למסקנה חד משמעית כי התינוק בהתהוותו הוא יצור אנושי בעל חושים ותגובות, שהחל מהחודש השישי, ואף קודם לכן, מנהל חיי רגש פעילים. הגרעין להתפתחות האישיות והעמדה כלפי העצמי תלויים, לדבריהם, במסרים שמקבל התינוק העו ב רי לגבי עצמו על ידי הוריו כבר ברחם. פיונטלי, רופאת נשים ופסיכואנליטיקאית, היתה בין הראשונות, שבאמצעות אולטראסאונד ועבודה עם נשים בהיריון, הצביעה על הקשר בין המתרחש ברחם להתנהלות המאוחרת יותר. פיונטלי גם עקבה וטיפלה בילדים והוריהם לאחר הלידה והשתאתה לנוכח ההמשכיות שמצאה בין מה שמתרחש לפני הלידה ואחריה. הממצא המרכזי שלה הצביע על עקביות ראויה לציון בהתנהגות לפני הלידה ואחריה, וכי ילדים קטנים מראים אחרי הלידה סימנים לכך שהם מושפעים מחוויות שהיו להם לפני הלידה: "אף שנראה בלתי סביר שילדים 'זוכרים' את חוויותיהם בתוך הרחם ואת לידתם, הם חוזרים וחווים חוויות אלו והן מעובדות מחדש כל זמן הגדילה וההתפתחות" )3, עמ' 322(. לדבריה, תורשה וסביבה נמצאים ביחסי גומלין כבר ברחם. יחד עם זאת, פיונטלי ערה לכך שלא כל ההתנהגות של ילדי המחקר יכולה להיות מיוחסת לחוויות טרום לידה ושבוודאי התנהגויות והתנהלויות תלויות גם ביחסי הגומלין בינם לבין הוריהם בתקופות שלאחר הלידה. הסתכלות בתינוקות עו ב רים חידדה עבורה את הייחודיות והמובחנות של כל אחד ואחד ממושאי התצפית. היא עקבה אחרי הריונות חד עו ב ריים וצפתה באינטראקציות המתרחשות בין תאומים כבר בתקופה העו ב רית. הילוד, לדידה, אינו ט ב ו ל ה ר ס ה, ולכן היא כללה בהסתכלות את התנהלות העו ב ר האינדיבידואלית האופיינית לו כבר ברחם, כמו גם את רגשות האם והפנטזיות שלה )3(. פיונטלי מדווחת שעקבה אחר תינוקת עו ב רית באמצעות US וגילתה התנהגויות שחזרו על עצמן, למשל: היא התרשמה שלתינוקת יש אופי שליו, חשה בנוח בעולם התוך רחמי, ויחד עם זאת העבירה תחושה שהיא ייצור חושני, עירסלה את עצמה והשתמשה באופן קבוע בלשונה. כמובן שעלינו כקוראים ביקורתיים לראות את ההתרשמות כסובייקטיבית ונקודתית, אולם אותה ילדה, ג'וליה, הגיעה לפסיכותרפיה אצל פיונטלי, מאוחר יותר ופיונטלי התרשמה שהתנהגויות שהיו ברחם חזרו על עצמן גם לאחר מכן. היא טוענת כי אילולא היה בידיה מידע על התנהלותה של ג'וליה ברחם, היא היתה מפרשת את ההתנהלות כתוצאה של גורמים שאירעו לאחר מכן. כמובן שקשה לנו לנתק את החלקים הסובייקטיביים של הפרשנות של לפני ואחרי מצד אותו גורם מדווח, יחד עם זאת, מציגה פיונטלי תמונה מרשימה של קשרים בין התנהגויות שהיו ברחם וכאלו שצפתה בהם כמה שנים גם לאחר מכן. כך היא אבחנה אינטראקציות של עו ב רים ברחם שחזרו על עצמן ומצאה קשר בינן לבין האינטראקציות שגילו הילדים במפגשים שהיו לה עימם לאחר מכן. ידע לגבי שלבי התפתחותו של העו ב ר יאפשר לנו לבחון את תגובות העו ב ר ואת הפוטנציאל להתפתחות תקינה או פתולוגית ולהטיל אור נוסף על פוטנציאל ההתפתחות הנפשית כבר בתקופת העו ב רות. שלבים בהתפתחות העו ב ר אמצעי הדמיה והערכה בני זמננו, כגון אולטרה סאונד, צילום וידאו תוך רחמי, אלקטרו אנצפלוגרפיה, ואלקטרו קרדיוגרפיה של העו ב ר, איפשרו להציץ לתוך חלל הרחם בזמן ההיריון ולראות את התפתחות העו ב ר, התנהגותו ותגובותיו להשפעות חיצוניות. כך, אולטרה סאונד איפשר לזהות את דופק העו ב ר לאחר 21 יום מההשרשה )19(, מערכת העצבים מתחילה להתעצב ראשונה ומתפתחת מהר יותר ממערכות אחרות. ניתן להבחין ביצירת הצינור העצבי )נוירולציה( לאחר 18 יום מההפריה, ולאחר ארבעה שבועות מתחילה הפרדה מורפולוגית של מבני מוח עיקריים. ניתן להבחין בתפקוד גלי המוח )EEG( לאחר 40 יום מההפריה. בתקופה זו מתחילים לתפקד גם אברי החישה. זה מכבר פורסם מאמר מקיף באשר להתפתחותו של המוח בתקופה העו ב רית )20(. למעשה, כבר בגיל 7 שבועות העו ב ר מגובש והוא בעל ידיים ורגליים זעירות, ניתן להבחין בתווי פנים וכל מערכותיו מתפקדות בהתאם לרמת התפתחותו. לקראת הטרימסטר השני להיריון, המערכת הסנסורית )הכוללת מישוש, טעם, ראייה, שמיעה ושיווי משקל( של העו ב ר כבר מפותחת דיה בכדי לקלוט מידע המגיע מן החוץ ולהגיב. בגיל 18 שבועות העו ב ר מסתתר בעזרת ידיו מפני קרן אור המכוונת לעיניו באמצעות מצלמת וידיאו הנמצאת בתוך הרחם )21(. תגובות העו ב ר לצליל התגלו בשבועות והתבססו בשבוע 28, דבר המעיד על תפיסת צליל באמצעות מערכת השמיעה, העו ב ר מגיב לגירויים אודיטוריים שבועיים לפני התפתחות מלאה של האוזן )22(. גבשושיות הפזורות על גבי הלשון מתחילות לקלוט טעם משבוע )23(. 15 תנועות העו ב ר זוהו בשבוע )19(. תפקוד מערכת החישה ומערכת העצבים משחק תפקיד חשוב בהתפתחותו המנטלית של העו ב ר, כפי שוורני כתב: "מרגע ההתעברות חוויות ברחם, מעצבות את המח ומהוות בסיס להתפתחותה של האישיות, הרגשות, המזג והחשיבה" )15, עמ' 29(. מחקרים מראים כי העו ב ר מגיב לגירויים של המערכות הסנסוריות כבר בשלבים מוקדמים ביותר של ההתפתחות. כבר בשבועות ניתן להבחין ברפרטואר שלם של תנועות: העו ב ר מגיב לתנועות אמו, לצחוק או להשתעלות, מה שיכול להיות השלב הראשוני של התפתחות הביטוי העצמי )24(. כמו כן, ניתן לזהות פעילות

4 רבקה יהב, גרגורי ברכמן 4 מלאה של רצפטורי ריח טרם התפתחות מלאה של מערכת האף. מסריקות אולטראסאונד ניתן לראות כי החדרת מחט אל תוך בטן האם גורמת לפעילות מצד העו ב ר של הכאת האיזור שאליו מוחדרת המחט, דבר המצביע על תגובה התנהגותית לגירוי סנסורי. תגובה זו עשויה להעיד על יכולת לעיבוד גבוה יותר המפיק ביטויי פחד, הגנה עצמית, תוקפנות, קואורדינצית שרירים וזיהוי של גורם מסכן )25(. מחקרים על תאומים הראו פעילויות רבות ומגוונות המקושרות לרמות גבוהות של עיבוד מנטלי. למשל, תאומים הראו דפוסי התנהגות של הפגנת חיבה, התנהגות 'חברית', הצמדת פנים, נשיקות, התנהגות אגרסיבית, דחיפות ובעיטות המרמזים על טווח של רגשות )26(. עו ב רים מגיבים לגירויים מחוץ לרחם וניתן לזהות אצלם התפתחות של יכולות זיכרון ולמידה. תינוקות שטופלו במחלקות לטיפול נמרץ הגיבו לקולות שדמו לקולות ששמעו ברחם. תינוקות הראו רמת תפקוד גבוהה יותר, כמו אכילה מוגברת, עלייה במשקל וצריכת חמצן גבוהה יותר כתוצאה מכך שהושמעה להם הקלטה של פעימות לב או קולות שירה של אשה )27(. תינוקות הראו תגובה חיובית להקלטה של טפיפה המדמה דפוס של הליכה, בכך שבכו פחות, והראו פחות סימני מצוקה )28(. כל אלה מראים על יכולת של עיבוד גירויים, למידה, והפקת תגובה מתאימה עוד בשלב העו ב רו ת. תינוקות עו ב ריים יכולים לבצע את המערך המורכב של קידוד מידע, איחסון ושליפה. תינוקות הראו העדפה והפנית קשב )29( למוסיקה מסוימת שהושמעה להם בזמן העו ב רו ת. ממצאים דומים הראו כי תינוקות מעדיפים סיפור שהושמע להם בעודם ברחם לעומת סיפורים אחרים )30(. ממצאי מחקר בין לאומי שבחן את בכיים של 60 תינוקות בני יומם בארה"ב, גרמניה וצרפת מצביעים על כך שתינוקות לומדים לבכות בשפת אמם כבר ברחם )31(. שלב מורכב יותר בהתפתחות הוא הופעת אינטליגנציה. כבר אצל תינוקות עו ב ריים ניתן להבחין ברפרטואר של התנהגויות התואם את ההגדרות הקיימות לאינטליגנציה. למשל דפוסי תנועות עיניים שעשויים להצביע על פעולה של חלימה ועיבוד מנטלי )32(. נתונים אלה מרמזים על יכולת הלמידה וההתקשרות של העו ב ר )30(. מאחר שהתינוק העו ב רי חש, מגיב ומתקשר, לתיאורית היקשרות )attachment( יש משמעות כבר בתקופה זו. אינטראקציה בין הידע על התפתחות העו ב ר לחשיבות הניתנת לנושא ההיקשרות תאפשר בחינה מעמיקה של ההשלכות שיש להיקשרות על ההתפתחות הרגשית והגופנית של העו ב ר. במאמר זה נתייחס למאפיינים המרכזיים וההכרחיים להבנת השפעת ההיקשרות, כמו גם מצבי לחץ, על התפתחות של עו ב רים. עולמו האינטרסובייקטיבי של העו ב ר מרבית התצפיות והמחקרים בנושא ההיקשרות נעשו על תינוקות, ילדים ואמהותיהם, אך ההיקשרות לילוד תחילתה בתקופת ההיריון ואולי גם לפניו. הבנה עמוקה לגבי שלב זה תאפשר התייחסות תרפויטית מתאימה לא ם החרדה, המתלבטת, הדוחה והמאוכזבת, ותכלול התערבות מקדימה ומשמעותית, הן לחווית האמהות ובעקבותיה לחוויה של פרי בטנה, שאותה ישא עימו במסע חייו. קריינלי )33(, למשל, טבעה את המושג attachment, maternal-fetal והגדירה את הקשר בין האם לעו ב ר כחיבה הגוברת ומתפתחת אצל הא ם, הכוללת התנהגויות ומחשבות כלפי ילדה שטרם נולד. קריינלי היתה הראשונה להציג כלי מחקרי הבודק באופן כמותני את הקשר שבין האם לעו ב ר.)MFAS( הכלי שפיתחה כולל חמישה היבטים של מערכת יחסים זו: אינטראקציה עם העו ב ר, ייחוס תכונות וכוונות לעו ב ר, הקרבה עצמית, אימוץ תפקיד הורי ודיפרנציאציה של העצמי מהעו ב ר. תיאוריות התפתחותיות שונות גורסות כי ה יקשרות אל העו ב ר היא אחת המשימות ההתפתחותיות המשמעותיות העומדות בפני האשה ההרה )34(. ברזלטון )35( מציין כי הקשר הנצפה בין האם לתינוקה מייד לאחר הלידה מהווה אישור לאופני התקשרות שנוסדו בדיאדה אם-עו ב ר עוד קודם לכן. כמובן, השאלה העולה מתוך ממצא זה הא ם מדובר בנארטיב או במציאות. תפיסתו של ויניקוט )36( את האשה ההרה כבעלת preoccupation primary maternal מצביעה, אף היא, כי החיבור אל התינוק מצד האם קודם ללידה. רפאל-לב )37( מציינת כי הפנטזיות בזמן ההיריון לגבי העו ב ר מנחות את האם כיצד להגיב באופן לא מודע להיבטים מסוימים של ההתנהגות האינטראקטיבית של התינוק הממשי שלאחר הלידה. פונגי וטרגט )38( מתארים את תהליך המעבר לאמהו ת, כאשר במהלך חודשי ההיריון מתחילה האשה ההרה לדמיין עצמה כאם ולהחזיק את התינוק בתודעתה. באופן אופטימלי, תהליכים אלה מסמלים את הצעדים הראשונים בפיתוחם של ייצוגים גמישים ומענגים של התינוק ושל האשה ההרה כאם, דבר העשוי לתרום ליצירת סביבה רגשית ובטוחה עבור התינוק. כהן וסלייד )39( מציינות כי המשימה הכפולה והסותרת העומדת בפני האם במהלך ההיריון היא להתקשר אל העו ב ר ובו זמנית להכיר בנפרדותו. בתקופה זו, בה קיימים אם וילד דמיוניים בלבד, מתחילה האם לפתח ייצוגים של עצמה כאם ושל ילדה העתידי. הפנטזיות המודעות והלא מודעות אודותיה ואודות התינוק מבוססות על ייצוגי האם, השלכות, תקוות, ציפיות, חלומות, זיכרונות וחוויות מעברה כעו ב ר, כתינוק או כילד. התוכן והמבנה של ייצוגים אלה ינבא את יכולת האם או את קשייה להסתגל למשימות ההיריון: קיימות אמהות המתקשרות לעו ב ר באופן מיידי או תוך כדי ההיריון מדמיינות אותו ואת אימהותן עימו, ואילו אחרות מתקשות ברמות שונות להתחבר לעו ב ר. לאיכות הייצוגים האמהיים ולמוכנות הרגשית יש השפעה רבה על יחסיהם של האם והתינוק לאחר הלידה ותפקיד משמעותי בקביעת רמת הביטחון שיחוש הילד ביחסיו עם אמו ועם דמויות אחרות בעתיד )40(. מעבר לכך, ורני וקלי טוענים: "חשובות התחושות העמוקות הקיימות ועומדות לאורך זמן.

5 5 דאגה כרונית או יחס דו ערכי עלולים להותיר צלקת עמוקה באישיותו של התינוק טרם לידתו. לעומת זאת, תחושות חיים כמו שמחה וציפייה, עשויות לתרום באופן משמעותי להתפתחותו הנפשית של העו ב ר כילד בריא" )14, עמ' 8(. סטרן, שספרו mother The birth of a תורגם לעברית )41(, מתאר, גם הוא, תהליך התקשרות של האם לתינוק העתידי, כאשר הוא מבחין בין 'התינוק המדומה' ל'תינוק הממשי'. לדבריו, תהליך ההתקשרות ההורית מתחיל עוד במהלך ההיריון, במחשבותיה ודמיונותיה של האשה ההרה. סטרן מצביע על שלושה תהליכים מקבילים: העו ב ר הפיסי הגדל ברחם; הלך המחשבה האמהי המתפתח באשה ההרה; והתינוק המדומה המתפתח במחשבתה. כמו כן הוא מתייחס לשלושה דפוסי התקשרות של אמהות לעו ב רן במהלך ההיריון: 1( דפוס התקשרות 'מתעלם', מתייחס לנשים הנוטות לשמור מרחק מהחוויה האמהית. נשים אלו שקועות פחות בהיריון; 2( דפוס התקשרות 'לוכד', הכולל נשים המעורבות בחוויה האמהית עד שאינן מסוגלות להביט על התהליך מפרספקטיבה פחות מעורבת; 3( דפוס התקשרות 'אוטונומי', בו האשה מוכנה לתת מעצמה ביחסיה עם התינוק, אך גם קשורה לצרכיה. גורמים אישיותיים וסביבתיים מורכבים )דפוסי התקשרות של האם אל אמה, חוויות העבר, דיכאון וחרדה( משפיעים על דפוס וקצב ההתקשרות של האם לעו ב ר )42(. מתוך התפיסה לפיה לקשר שיוצרת האם כלפי העו ב ר קיימות השלכות לאחר הלידה )43(, נערכו מחקרי אורך, שבדקו כיצד ההתקשרות לעו ב ר בזמן ההיריון משפיעה על האם, על התינוק ועל היחסים ביניהם לאחר הלידה. התקשרות האם לעו ב ר נמצאה כמנבא חשוב לרגישות אמהית, דהיינו, ליכולתה לפרש באופן מדויק סימנים ואותות מתינוקה ולהגיב להם באופן מיידי ומותאם )44(. מחקרי אורך נוספים דיווחו כי התקשרות האם לעו ב ר קשורה באופן חיובי לתפיסת מזג התינוק בהיותו בן 3 חודשים ובהיותו בן 9 חודשים )45(. בהסתמך על ממצאים אלה, שין ועמיתיה )44(, ורני )4(, קפקאלידס )11(, פיונטלי )3(, רפאל-לב )37( ואחרים, ממליצים כי התערבויות המק דמות רגישות אמהית יח לו כבר במהלך ההיריון ויכוונו להגברת הקשר שמפתחת האם לעו ב ר. בעודם ברחם, תינוקות עו ב רים מראים יכולת תקשורתית: קצב הלב של העו ב ר גובר או פוחת בהתאם לפנייה ישירות אליהם מאדם חיצוני. הדבר אומנם היה ידוע אינטואיטיבית לאמהות, אך הוכח בתצפיות שנעשו על ידי ון-דן-ברג )46(. כתוצאה מתקשורת מתמדת עם התינוק העו ב רי, תינוקות עו ב ריים למדו לבעוט בהופעת גירוי מסוים, לבעוט בעת נגיעה בבטן או לבעוט במעגליות. נשים הרות מבחינות בכך שכשהן מתרגזות העו ב ר 'בועט' בדפנות הרחם. תנועות הגפיים הוסברו בעבר על ידי מדענים כתנועות רפלקסיביות מקריות, אך מחקרים ייעודיים שנערכו באוניברסיטת לאובן בבלגיה הראו קשר בין תנועתיות מוגברת של העו ב ר לבין עלייה ברמת החרדה של האם )46(. מכאן, לדעתנו, ניתן לראות בתנועתיות מוגברת של העו ב ר )שאינה נובעת מהיפוקסיה תוך רחמית( 'תקשורת לא מילולית' עם האם, שבאמצעותה הוא מגיב לחרדתה. למעשה, גם אם האשה מסתירה את רגשותיה, העו ב ר, באמצעות תנועותיו החדות, מאותת כי הוא מפענח את מחשבותיה ואת רגשותיה המוצנעים )47(. ממצאים אלה מרמזים על כך שניצנים לעולמם האינטרסוביקטיבי של תינוקות מתרחשים כבר בתקופת העו ב רו ת. ראיה לכך היא תיאור הסתתרות העו ב ר, כפי שבא לידי ביטוי בסרטו התיעודי של נלסון לנרט, life, The miracle of שעשה שימוש במצלמת וידאו זעירה )24(. יחד עם זאת, חשוב לציין שרפרטואר תנועתי מסויים של תינוק, שהמערכות המוטוריות הרצוניות שלו לא מפותחות, יכול להתפרש כתגובות כלליות לא ספציפיות, וכן הקורלציה למצב חרדה היא כללית, מצב חרדה יכול להתעורר מסיבות שונות ובאופן שונה הגוף הוא יותר סטראוטיפי בתגובתו. כמו כן, הזיכרון שנצרב אינו הומוגני, אלא הוא רב צורות ומשתנה, ואם אכן יש רצף בזיכרון המובלע בין החיים התוך עו ב ריים לחיים שלאחר הלידה, הרי זה רצף של דפוסים ברמה המובלעת הפרוצדורלית. גם התגובה לדיבור האנושי היא תגובה לא סמנטית, אלא לאיכויות המוזיקליות של הקול, לתבניות הקצב והעוצמה, ואחר הלידה לרפטואר הגופני האחר של התנועה המלווה את הדיבור. אין להתעלם מכך שאת תנועת ההסתתרות ניתן לפרש גם כתנועת הגנה רפלקסיבית לא מודעת של העו ב ר. בשנת 1994 הוחל בחקר תגובות נסתרות של עו ב רים למצבן הרגשי של האמהות. בניסוי, נתנו לנשים הרות להאזין להקלטות של שירי ילדים תוך רישום תרשימי אק"ג של העו ב רים. כאשר המנגינה השתנתה, ואיתה התייחסותן הרגשית של הנשים אל השירים, השתנה קצב הדופק של העו ב ר. תוצאות המחקר פורסמו ב 2001 )47(. תוצאות זהות התקבלו גם בהצגת גירויים ושאלות מעוררות רגש, לדוגמה: מי מקרוביה של האם מעורר בה תחושה נעימה? מי מקרוביה מעורר בה כעס ועצבנות? מה אופי יחסיה עם בעלה? כיצד הוא מתכונן ללידת התינוק? מהו המין המועדף עליו? האם רצון זה תואם את רצון האשה? האם היא מעוניינת להאזין לדופק העו ב ר? כאשר האשה נענתה בחיוב, הופעל צליל המוניטור והחוקרים צפו בתגובתה הרגשית של האם )במיוחד כאשר היתה זו הפעם הראשונה שהיא מאזינה לדופק של עו ב רה (. ברוב המקרים מייד נצפתה האצה בדופק העו ב ר )47(. נתונים דומים התקבלו על ידי ומונק ועמיתיו מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק )48(. יחד עם זאת, ייתכן שהאצת הדופק היא תולדה של שינויים ביוכימיים באם. תגובות העו ב ר לגירויים שונים מעידות על כך שביכולתו להגיב למידע המגיע מעולם שמחוץ לרחם. תצפיותינו הקליניות מראות שלא כל המידע הנתפש נשאר בזיכרון. העו ב ר מסוגל, כנראה, לזכור בעיקר רשמים בעלי משמעות ועוצמה רגשית גבוהה שנחוו על ידו ביחד עם אמו. דוגמה לכך ניתן למצוא בספרו של ורני baby Tomorrow s )15(, המתאר אשה

6 רבקה יהב, גרגורי ברכמן 6 שבזמן הריונה צפתה באופן קבוע בתוכנית טלוויזיה המיועדת לנשים הרות וביצעה תרגילי הרפיה. הפתיח המוסיקלי של התוכנית ניבא עבורה את הרפייתה הקר בה. לדבריה, בזמן ההרפיה היא היתה מתנתקת מהמתחים והרגישה מאושרת. לאחר הולדת בנה, האם הבחינה בכך שכשהושמע הפתיח המוסיקלי של התוכנית, הילד עזב את עיסוקיו והתבונן מהופנט במרקע. ורני מתאר מטופלת אחרת שנזכרה שבמהלך הריונה ה רבתה לזמזם שיר מסוים. לאחר הולדת בנה, כל עת שפצחה בשיר זה בנה נרגע. ממצאים דומים דווחו על ידי צ'מברליין )17(. יחד עם זאת, ברגע שהאם שרה, היא עצמה מתארגנת חושית תנועתית אחרת ומשדרת בערוצים שונים, כך שהתינוק קולט משהו מהתארגנותה של האם במיידיות ומשהו בוודאי מוכר לו מעברו ברחם. נשאלת השאלה הא ם חוויות חיוביות משפיעות על התפתחות תקינה, ואילו לחץ של הא ם עלול לעכב התפתחות שכלית ולפגוע באופן בלתי הפיך בבריאותו ובהתפתחותו הפיסית והנפשית של העו ב ר. השפעת מצבי לחץ בזמן ההיריון על ההתפתחות מחקרים קליניים שנערכו באוניברסיטאות ובמרפאות בארצות הברית, באנגליה ובהולנד, הצביעו על קשר בין לחץ בתקופת העו ב רו ת לבין הפרעות בהתפתחות פסיכומוטורית של ילדים, כפי שהתגלו מאוחר יותר )49, 50(. נתונים קליניים אלה נמצאו בהלימה עם ניסויים ביונקים ובבעלי חיים אחרים. כך, וולדות חולדה שחוו לחץ בתקופת העו ב רו ת ונבדקו בהיותם בני חודש גילו רמת חרדה גבוהה יותר, רמת תפקוד מוטורי ויכולת למידה נמוכים יותר בהשוואה לקבוצת הביקורת )51(. עד לאחרונה, פסיכיאטרים ומיילדים התמקדו בדיכאון לאחר לידה, בעוד שדיכאון במהלך ההיריון גם הוא אינו נדיר וגורם לנטייה לדיכאון אצל הילד. ליילודים שנולדו לא ם שחוותה דיכאון במהלך ההיריון היה ציון אפגר נמוך יותר, הם היו זקוקים לפעולות החיאה לעתים קרובות יותר, בכו בתדירות גבוהה יותר והיה קשה יותר להרגיעם. ממצאי המחקר הצביעו על כך שקיים קשר בין רמת דיכאון של האם בזמן ההיריון לבין התנהגות נרגזת של הילדים מאוחר יותר. נמצא שילדים אלה נוטים יותר מאחרים לעשן ולצרוך אלכוהול וסמים )15, 54(. 53, 52, אחת הבעיות השכיחות היום היא תסמונת ADHD הבאה לידי ביטוי בהיפראקטיביות, אימפולסיביות, הפרעת קשב וקשיי למידה. מתברר שחרדת האם בשבועות להיריון מעלה סיכון להתפתחות תסמונת ADHD כשהילד בן 9-8 שנים )55(. בוורסדורף ועמיתיו )56( מהמרכז הרפואי באוניברסיטת אוהיו שבארה"ב חקרו רטרוספקטיבית את ההיבטים הגנטיים והפסיכו סוציאליים של אוטיזם, וגילו שלחץ רגשי משמעותי )מות בן הזוג, אובדן עבודה, מעבר דירה ארוך וכד'(, שהתרחש במהלך שבועות להיריון )שיא בשבועות 28-25( נמצא בקורלציה גבוהה עם אוטיזם. חוקרים אלה הצביעו, אומנם, על כך ששינויים במוח הם פוטנציאל אטיולוגי לאוטיזם, יחד עם זאת, הם זהירים בהסקת מסקנות סיבתיות ומציעים בעתיד לחזור על מחקרים אלה וכמו כן, להוסיף מחקרים פרוספקטיביים. חוקרים אחדים בחנו את הקשר בין התערבות מילדותית לאוטיזם. בילדים אוטיסטים נמצא קשר בין זירוז לידה, שימוש בחומרי הרדמה, שימוש במלקחיים והצורך בהחיאה לאחר הלידה לבין החמרת סימפטומים של אוטיזם )57(. החוקרים מדגישים את ריבוי הגורמים לאוטיזם, ומעבר לכול מציינים את הבסיס הגנטי. בדומה לכך, מחקר שבדי נרחב הצביע על גורמים אחדים בהתפתחות אוטיזם ובכלל זה: עישון בטרימסטר הראשון להיריון, דימום במהלך ההיריון, עיכוב בגדילה תוך רחמית וניתוח קיסרי )58(. אין ספק שמידע זה מעורר חרדה, הן בקרב הקוראים ובוודאי בקרב אמהות, ולכן יש להתייחס אליו ב'ערבון מוגבל' לאור אופיים התצפיתי של המחקרים, שאינו מאפשר הסקת סיבתיות ובחינת גורמים אחרים שייתכן שמעורבים באטיולוגיה של הסינדרום, כגון מרכיבים גנטיים שטרם הוגדרו דיים. נמצא קשר בין חוויות לחץ במהלך ההיריון לבין הפרעה טורדנית כפייתית, פוביה ופחד. תופעות אלו באות לידי ביטוי בתקופת הילדות בפחדים ופוביות לא שיגרתיות,,15(.)59,18 בדיבור, גימגום, הרטבה ואחרות,15(.)59,18 ורני וקלי מתייחסים למצבי רעב של האם ומותו של בן זוג במהלך ההיריון והשלכותיהם הברורות על מצבם הנפשי והגופני של ילדים שנולדו לאחר תקופה טראומתית שחוותה האם במהלך ההיריון )14(. כמובן שלא כל לחץ בהיריון משפיע על האשה ההרה, כמו גם לא כל לחץ שאשה הרה חוותה אכן משפיע על עו ב רה. מעניין יהיה לחקור בעתיד מהו אותו גורם מתווך בין הלחץ שהאם חוותה בהיריון לבין תגובות של פרי בטנה. פסיכולוגיה פ רינטלית מאפשרת מבט נוסף לסוגיית הילדים הבלתי רצויים. היריון לא רצוי משפיע על יכולת העו ב ר לפתח מנגנוני עמידות והישרדות: תינוקות שהם תוצאה של היריון לא רצוי, סיכוייהם למות תוך 28 יום מרגע לידתם גבוה פי שניים וחצי מתינוקות שהם תוצאה של היריון רצוי )60(. תינוקות 'לא מתוכננים' הראו רמה נמוכה של יכולת קוגניטיבית והיקשרות פחות טובה אל האם לעומת תינוקות 'מתוכננים' )61(. בהמשך חייהם, חלק מילדים אלה מגלה חוסר שמחת חיים, רגישות יתר, הערכה עצמית נמוכה, תלות מרובה, קשיי התקשרות, דיכאון סמוי ומאפיינים פסיכופתיים. לעתים קרובות ילדים אלה סובלים מקשיי תקשורת בחברה ונוצרים מאבקים בינם לסביבה )62, 63(. חשוב לציין שלא כל הילדים ה'בלתי רצויים' נושאים תכונות אלו. כמו כן, רמת ביטוייה של כל תכונה משתנה מילד לילד וייתכן אף תיקון שבו האם והאב או אחד מהם יוצר קשר משמעותי מתקן עם הילד לאח ר הלידה. תשומת לב מיוחדת ניתנת על ידי פסיכולוגים פר ה נ ט ליים להתנהגות תוקפנית ואלימה ולאלימות העלולה לנבוע מחוויות

7 7 של העו ב ר במהלך ההיריון. חוויות אלו כוללות עוינות רגשית של האם במהלך ההיריון, סלידתה מהעו ב ר, ניסיונות של ביצוע הפלה, סלידה מהיילוד, אדישות וכפייה. חלק מהממצאים עלו מתוך ראיונות שנעשו לאסירים, שריצו מאסר בעוון אלימות במשפחה או רצח, ואמהותיהם. לקשר בין אלימות שהאם חוותה בזמן ההיריון להתנהגותו האלימה של ילדה מוקדש הספר: phenomenon of violence: view from the position of medicine,)64( pre and perinatal Psychology and שנכתב על ידי מובילי הפסיכולוגיה הפ רינטלית כיום: פרופ' ברכמן, צ'מברליין, אמרסון, פדור-פרייברג, גרוף, אינגולס, ז'נוס, סון, טורנר וטורנר, ורני ואחרים. במאמר הדן בהעברה בין דורית של טראומה, כץ ועמיתיה (65( ריאיינו נשים שהיו בהיריון או ילדו זמן מה לאחר שהיו חשופות למתקפת טרור. הן דיווחו על חרדות, דיכאון, כעס ואשמה ביחס להיריון. מצבי לחץ כגון אלה דורשים התערבות עם נשים בהיריון מחמת הסכנה וההשלכות של ההעברה הבין דורית על העו ב ר והילוד. במאמר שפורסם ב 2005, מדווחים החוקרים מבית הספר לרפואה בבית החולים הר סיני בניו יורק, על רמות נמוכות של קורטיזול בקרב אמהות וילדיהן, שבהיותן בהיריון היו חשופות למתקפת הטרור על מגדלי התאומים ופיתחו תופעות,PTSD בהשוואה לאמהות שלא פיתחו PTSD ותינוקותיהן. ממצאים אלה היו מובהקים בקרב אימהות עם PTSD שהיו חשופות למתקפה בטרימסטר השלישי להיריון )66(. ממצאים אלה מזמינים התייחסות תרפויטית מתאימה. לאם החרדה, המתלבטת, הדוחה והמאוכזבת תאפשר התערבות מקדימה שתהיה משמעותית לחווית האמהות ובעקבותיה לחוויה של פרי בטנה, אותה ישא עימו במסע חייו. דיון פסיכולוגיה פרה נטלית נמצאת בתחילת דרכה, כתיאוריה, כתחום מחקר וכתחום יישומי טיפולי. במאמר מוצגים ממצאים ראשוניים מהידוע כיום אודות עולמו הנפשי של הילד טרם לידתו. היבטים רבים של נושא זה לא באו לידי ביטוי במאמר הנוכחי כגון: ילדי הפריה חוץ גופית, עו ב רים לאמהות חד הוריות. די בסקירה זו בכדי להבין את חשיבותם של רשמים רגשיים שהילד חווה טרם לידתו להמשך חיו. יחד עם זאת, עדיין לא קיימים מספיק מחקרים המבחינים בין ההשפעה פרה נטלית ופוסט נטלית ואין ספק שאתגר זה עומד בפנינו. מחקרי אורך, דיווחים מחדר הטיפולים וממצאים נוספים יאפשרו בעתיד הכללתו כתחום תיאורטי ומעשי, מתוך תחושה של צעידה על קרקע בטוחה יותר. העו ב רות היא נדבך חשוב מרכזי וראשוני, אך חלקי, במהלך חייו של האדם. החיים מספקים תיקונים וקלקולים בהמשך הדרך עם חותם של התנסויות מגוונות, מערכות יחסים שונות ומורכבות. חשוב לזכור שהסובייקטיביות של התינוק נבנית מהיחסים בין הרמה המובלעת והרמה המפורשת, כפי שנוצרו ביחסה של האם לעו ב ר במהלך ההיריון ולאחריו. כמטפלת בנשים, נפגשתי במהלך השנים בלא מעט נשים מנותקות מהתהליכים הרגשיים האמורים להתחולל בזמן ההיריון. בניגוד לנשים המתקשרות לעו ב רים, חלק מנשים אלו עסוקות בעבודתן ובקריירה ומכחישות או מדחיקות את הריונן, חלקן מוטרדות מיחסים עם בן זוגן, ולאחרות קשיים רגשיים אחרים, הן לא משוחחות עם התינוק העו ב רי, הן לא מכנות את העו ב ר בשמות חיבה, אינן מפגינות גילויי חיבה או מגלות סימני התקשרות כלפיו. הן כה עסוקות בקריירה ובעצמן, חלקן בשל פגיעה נרקיסיסטית ואחרות מסיבות מורכבות אחרות, מתעלמות מהשינויים הצפויים להן ולתא המשפחתי לאחר לידת התינוק, ומכחישות את השינוי המתקרב שיביא לתלות המוחלטת של התינוק בהן, על כל המשתמע מכך. נשים אחרות מדווחות על אמביוולנטיות ופחד מאובדן החופש. הן מוצפות בחרדה ובפחדים לגבי התינוק ולגבי עצמן. נשים אלו, המנותקות או מאוימות מחווית ההיריון, ימצאו מעט הנאה בציפייה לתינוק ויתאפיינו בקושי רגשי הכרוך במעבר לאמהות. סיוע רגשי לאמהות אלו הוא בעל פוטנציאל תרפויטי עבור האם וכך גם עשוי להיות בעל השפעה על פרי בטנה. העולם בו אנו חיים לא תמיד מאפשר התפתחות של מיומנויות וכישרונות שמועברים לילד מהוריו ומאבותיו באמצעות הצופן הגנטי. הורים צעירים, שמהווים חלק מחברה אנושית בת זמננו, חשופים ללחצים פסיכו סוציאליים המשפיעים על צאצאיהם, דור העתיד. הפרעה נפשית ו/או פיסית של ילד גורמת לסבל לא רק לו ולמשפחתו, אלא לחברה כולה, לכן על החברה לדאוג לספק סביבה תומכת למשפחות צעירות שמתעתדות להביא ילדים לעולם ולהורים שבדרך. תקופת ההיריון והלידה היא חלון הזדמנויות למניעה ראשונית של חלק מההפרעות הנפשיות והגופניות אצל הילד. לכן חשוב לספק מידע להורים, ולאנשי מקצוע בתחום, באשר להשפעה שעלולה להיות לגורמי לחץ על התפתחות העו ב ר. כדי לתת מענה לצורך זה אנו מקיימים במרכז הקליני הבין תחומי באוניברסיטת חיפה סדנאות קבועות להורים בהיריון, העוסקות במתן מידע ובעיבוד רגשי של חרדות, ציפיות, קשר לעו ב ר והתכוננות לתקופה שלאחר הלידה. התערבות זאת נמצאת עתה בשלבי בדיקה במטרה לבחון את השלכותיה על קשרי ההורים עם היילוד לאחר הלידה. על אף שפסיכולוגיה פר ה נ ט לית ופ רינטלית מתפתחת מזה 40 שנה והתקבלו נתונים רבים ממחקרים ומתיאורי מקרים, הידע אודותם בקרב רופאים ופסיכותרפיסטים אינו מספק. עלינו לזכור שקשה להפריד בין הגוף לנפש ובין הגורם הביוכימי לגורם הרגשי השזורים זה בזה. המידע לגבי חשיבות התקופה העו ב רית מזמין את המטפלים להקשבה ממקום אחר. כפסיכותרפיסטית וכגניקולוג, נהיינו ערים לתחושות של נשים בהיריון כלפי עו ב רן ולקשיים הרגשיים והחרדות שההיריון והלידה מעוררים בהן. כפסיכותרפיסטית נפתחתי לנסיגות ולקיבעונות שאולי ניתן להבינם באמצעות הכללת תקופת העו ב רות באנמנזה. האתגר המוצב בפנינו הוא להבחין בין ההתרחשויות לפני הלידה לבין

8 רבקה יהב, גרגורי ברכמן unborn, a comprehensive survey of research and practice. Lanks and NJ, Parthenon Pub. Group, Сhamberlain D., The mind of your newborn baby. Berkeley, CA, North Atlantic Books, Janus L., The enduring effects of prenatal experience. Heidelberg, Mattes Verlag, Timor-Tritsch I.E., Rottem S. (Eds.), Transvaginal sonography. London, Heinemann Medical Books, Humhrey T., Function of the nervous system during prenatal life. In: U. Stave (Ed.), Physiology of the perinatal period. pp New York, Plenum Medical, Nelsson L., The miracle of life. Videofilm, Birnholz J.C., Benecerraf B.R., The development of human fetal hearing. Science, 222: , Cowart B.J., Development of taste perception in humans: sensitivity and preference throughout the life span. Psychological Bull., 90: 47-73, Tajani E., Ianniruberto A., The uncovering of fetal competence. In: M. Papini, A. Pasquinelli, E.A. Gidoni (Eds.), Development handicap and rehabilitation: practice and theory. pp 3-8. Amsterdam, Elsevier Science Pub., Chamberlain D.B., Life in the womb: dangers and opportunities. J. Prenatal and Perinatal Psychology and Health, 14: 31-43, Piontelli A., A study on twins before and after birth. Int. Rev. Psycho-anal., 16: , Collins S.K., Kuck K., Music therapy in the neonatal intensive care unit. Neonatal Network, 9(6): 23-26, Gatts J., Winchester S., Fiske K., The safety of partial intrauterine analog transition: a literature review and discussion. Neonatal Intensive Care, 5: 51-57, Hepper P.G., An examination of fetal learning before and after birth. Irish J. Psychology, 12: , DeCasper A.J., Spence M.J., Prenatal maternal speech influences newborns perception of speech sounds. Infant Behavior and Develop., 9(2): , Mampe B., Friederici A.D., Christophe A. et al., Newborns cry melody is shaped by their native language. Current Biology, 19(23): , Birnholz J.C., The development of human fetal eye movement patterns. Science, 213: , Cranley M.S., Development of a tool for the measurement of maternal attachment during pregnancy. Nursing Research, 30: , Valentine D., The experience of pregnancy: a development process. Family Relations, 31: , Brazelton T.B., Mother-infant reciprocity. In: M.H. Klows, T. Leger, M.A. Trause (Eds.), Maternal attachment and mothering disorder: a round table. pp North Brunswick, NJ, Johnson & Johnson Baby Product, Winnicott D.W., Collected papers: through pediatrics to psychoanalysis. London, Tavistock, Rafael-Leff J., Pregnancy - the inside story. London, Sheldon Press, Fonagy P., Target M., Playing with reality: a theory of mind and the normal development of psychic reality. Int. J. Psycho-Anal., 77: , החוויות הממשיכות או השונות לאחריה. לעולם לא נוכל לקבל תמונה שלמה וברורה, שכן המשתנים של חיי הנפש הם אין סופיים, כמו גם המפגשים הבין אישיים המורכבים המרכיבים ומעצבים את אישיותו של הפרט. המפגש עם הפסיכולוגיה הפר ה נ ט לית, פותח בפנינו מידע שהיטיב עם התהליך הטיפולי ועם המטופלים והביא אותנו להקשיב למטופלים ברמות נוספות. המפגש עם חיי הנפש התוך רחמיים של מטופלינו האיר חלקים נסתרים בעולמם הנפשי, חלקים שלא הובנו ולא איפשרו התפתחות וצמיחה. כמובן שבעיותיהם של המטופלים מורכבות וקשורות למהלכי חיים, אינטראקציות ראשוניות ומאוחרות יותר, לטראומות ועוד, אולם הימנעות מהתבוננות על תקופת העו ב רות מדללת. כל דוגמה שתינתן תראה שטחית ופשטנית במסגרת מאמר זה ותהיה נושא למאמר אחר. ספרות: מיטשל ס.א., בלאק מ.ג., פרויד ומעבר לו: תולדות החשיבה.1.הפסיכואנליטית המודרנית. תל אביב, תולעת ספרים, Bick E., Notes on infant observation in psycho-analytic training. Int. J. Psycho-Anal., 45: , פיונטלי א., מעו ב ר לילד: המשכיות החיים מהרחם לילדות תצפית.3 פסיכואנליטית. בן שמן, מודן, Verny T.R., Working with pre- and perinatal material in psychotherapy. Pre- and Peri-natal Psychology J., 8: , Lyman B.J., Prenatal and perinatal trauma case formulation: toward an evidence-based assessment of the origins of repetitive behaviors in adults. J. Prenatal and Perinatal Psychology and health, 22: , Rucker N.G., The prenatal anlage of psychic life. In: N.G. Rucker, K.L Lombardi (Eds.), Subject relations: unconscious experience and relational psychoanalysis synopsis. pp New York and London, Routledge, Rank O., Das trauma der geburt. Frankfurt/Main, Fischer, Freud S., Inhibitions, symptoms and anxiety. S.E., XX: , Graber G.H., Pränatale psychologie. Munich, Kindler Tashenbucher, Grof S., Realm of the human unconscious. New York, Viking Press, Kafkalides A., The knowledge of womb: Autopsychognosia with Psychedelic Drugs. Corfu, Olkos Pub. House, Lake F., Studies in constricted confusion. Oxford, Clinical Theology Asn., Cohen J.D., Schooler J.W. (Eds.), Scientific approaches to consciousness. NJ, Erlbaum, ורני ת., קלי ג., החיים המסתוריים של התינוק טרם לידתו. תל אביב,.14 זמורה ביתן, Verny T., Weintraub P., Tomorrow s baby. The art and science of parenting from conception through infancy. New York, Simon & Schuster, Fedor-Freybergh P.G., Vogel M.L.V. (Eds.), Prenatal and perinatal psychology and medicine. Encounter with the 8

9 39. Cohen L.J., Slade A., The psychology and psychopathology of pregnancy: reorganization and transformation. In: J.R Zeanah, H. Charles (Eds.), Handbook of infant mental health. pp New York, Guilford, Slade A., Belsky J., Aber J.L. et al., Mothers representations of their relationships with their toddlers: links to adult attachment and observed mothering. Develop. Psychology, 35: , סטרן ד., הולדתה של אם. תל אביב, מודן, Mikulincer M., Florian V., Maternal-fetal bonding, coping strategies, and mental health during pregnancy - the contribution of attachment style. J. Social and Clin. Psychology, 18: , Leifer M., Psychological changes accompanying pregnancy and motherhood. Genetic Psychology Monographs, 95: 55-96, Shin H., Park Y., Kim M.J.K., Predictors of maternal sensitivity during the early postpartum period. J. Advanced Nursing, 55: , Wilson M.E., White M.A., Cobb B. et al., Family dynamics, parental-fetal attachment and infant temperament. J. Advanced Nursing, 31: , Van den Bergh B.R.H, The Influence of maternal emotions during pregnancy on fetal and neonatal behaviour. Pre- and Peri-natal Psychology J., 5: , Brekhman G.I., The conception of the wave multiple-level interaction between the mother and her unborn child. The Int. J. Prenatal and Perinatal Psychology and Med., 13: 83-92, Monk C., Myers M.M., Sloan R.P. et al., Ellman L.M., Fifer W.P., Effects of women s stress-elicited physiological activity and chronic anxiety on fetal heart rate. J. developmental and behavioral pediatrics, 24: 32-8, O Connor T.G., Heron J., Glover V., Antenatal anxiety predicts child behavioral/emotional problems independently of postnatal depression. Am. Acad. Child and Adolescent Psychiatry, 41: , Huizink A.C., Robles de Medina P.G., Mulder E.J. et al., Stress during pregnancy is associated with development outcome in infancy. J. Child psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 44: , Batuiev A.C., Vinogradova E.P., Polakova O.N., Influence of the stress during pregnancy on the levels of anxiety of rat s posterity. I.P. Pavlov J. Higher Nervous Activity (Rus), 46: , Bettes B., Maternal depression and motherese: temporal and Int. features. Child Develop., 59: , Zuckerman B., Bauchner H., Parker S. et al., Maternal depressive symptoms during pregnancy and newborn irritability. Develop. and Behav. Pediatrics, 11(4): , Hernandez-Reif M., Field T., Diego M. et al., Depressed mothers newborns show longer habituation and fail to show face/voice preference. Infant Mental Health J., 23: , Van den Bergh B.R., Marcoen A., High antenatal maternal anxiety is related to ADHD symptoms, externalizing problems, and anxiety in 8- and 9-year-olds. Child Development, 75: , Beversdorf D.Q., Manning S.E., Hillier A. et al., Timing of prenatal stressors and autism. J. Autism and Develop. Disorders, 35: , Hattori R., Desimaru M., Nagayama I. et al., Autistic and developmental disorders after general anesthetic delivery. Lancet, 337: , Hultman C., Sparen P., Cnattingius S., Perinatal risk factors for infantile autism. Epidemiology, 13: , Emerson W., The vulnerable prenate. Pre- and Peri-natal Psychology J., 10: , Bustan M.N., Coker A.L., Maternal attitude toward pregnancy and the risk of neonatal death. Am. J. Public Health, 4: , Roe K.V., Drivas A., Planned conception and infant functioning at age three months: a cross-cultural study. Am. J. Orthopsychiatry, 63: , Grof S., Perinatal roots of wars, totalitarianism, and revolutions. J. Psychohistory, 4: , Sonne J., Abortion survivors at Columbine. J. Prenatal and Perinatal Psychology and Health, 15: 3-18, Brekhman G., Fedor-Freybergh P. (Eds.), Phenomenon of violence: view from the position of pre and perinatal psychology and medicine. Haifa, News Agalil, Kaitz M., Levy M., Ebstein R. et al., The intergenerational effects of trauma from terror: a real possibility. Infant Mental Health J., 30: , Yehuda R., Engel S.M., Brand S.R. et al., Transgenerational effects of posttraumatic stress disorder in babies of mothers exposed to the World Trade Center attacks during pregnancy. The J. Clin. Endocrinology and Metabolism, 90: ,

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות כנס החורף של האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית, חיפה 09.01.2019 הקדמה בשנים האחרונות, עם התפתחות הרפואה, הטמעת חידושים בטיפולים ושדרוג טכניקות ההחייאה וההנשמה, חלה עלייה במספר המטופלים אשר חייהם ניצלו, נזקקו

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: 09/04/18 שם ומספר הקורס: שנת לימודים: תשע"ט גישות ישנות וחדשות בפסיכותרפיה מרצה: סמסטר: 47-966-01 פרופ' אהוד בודנר סוג הקורס: שיעור א אתר הקורס באינטרנט: http://hl2.biu.ac.il היקף שעות: 2

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת הליבה של הפסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת פרופ' חיים בלמקר יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל בעל טור בעיתון הארץ קבע ששנת 2016 היתה הכי קשה לצה"ל מבחינת התקשורת מאז הקמתו כנראה שהפסיכיאטריה

קרא עוד

תכנית מוסמך בפסיכולוגיה קלינית MA in Clinical Psychology שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy

תכנית מוסמך בפסיכולוגיה קלינית MA in Clinical Psychology שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy סמסטר ב' שנה א', תשע"ו מס' קורס : 474447 שם המרצה : ד"ר מירית שני סלע דוא"ל : miritsh1@gmail.com שעת קבלה :

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF>

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF> אבחון טרום ההשרשה אלכס סימון פרופ' מחלקת נשים ויולדות היחידה להפריה חו ץ גופית בית החולים הדסה חלק מהתמונות והאיורים במצגת זו נלקחו מספרים ואתרים באינטרנט והשימוש בהם נעשה למטרות לימוד בלבד. כל הזכויות

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

דיקאן בית הספר

דיקאן בית הספר קוד המכינה: שם המכינה: מבוא לפסיכופתולוגיה שנה"ל: תשע"ו מרצה: גב' שמחה שמואלי שעות קבלה: תיאור תמציתי של הקורס: המכינה נועדה לתת סקירה כללית ולאפשר הבנה מעמיקה של התנהגות חריגה בהקשר של קטגוריות אבחון,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

מספר קורס 290

מספר קורס 290 מספר קורס 091.092: העצמה במערכת הבריאות תכנית ההשלמה לתואר ב"א בסיעוד בנצרת מרצה: גב' סאוסן שחאדה סילבוס הקורס היקף שעות: שעתיים סמסטריאלי, נקודות זכות מועד: תשע"ג, 9.319., סמסטר ב', ימי רביעי :99.-3:39.

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית יד אב, תשעו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, 2016 252992816 לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה בשדה השינויים והתמורות שחלו בתחום הפסיכולוגיה הקלינית

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 דרכי הראיון המסייע ממדי הראיון הייעוצי מבנה ותהליך פתיחה מבוא מוקד התערבות סיום מטרות פורקן יצירת קשר עיבוד רגשי איסוף מידע ארגון מידע הבנה תובנה מתן מידע. שינוי חשיבתי שינוי התנהגותי פתרון בעיות קידום

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פיתוח שליטה עצמית בקרב ילדים בחינוך המיוחד - 37844 תאריך עדכון אחרון 01-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

טיוטה זו היא הראשונה אשר נידונה במליאת ועדת העמדה. בעקבות דיון זה נתקבלו מספר תגובות המופיעות כנספח לטיוטה מספר 2, ואשר בעקבתיהם נכתבה הטיוטה השניה אש

טיוטה זו היא הראשונה אשר נידונה במליאת ועדת העמדה. בעקבות דיון זה נתקבלו מספר תגובות המופיעות כנספח לטיוטה מספר 2, ואשר בעקבתיהם נכתבה הטיוטה השניה אש טיוטה זו היא הראשונה אשר נידונה במליאת ועדת העמדה. בעקבות דיון זה נתקבלו מספר תגובות המופיעות כנספח לטיוטה מספר 2, ואשר בעקבתיהם נכתבה הטיוטה השניה אשר היא הנוסח הסופי. הוא )ולא מסמך זה אשר ניתן כאן לצורכי

קרא עוד

ברוכים הבאים להולנד לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת

ברוכים הבאים להולנד  לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ מכון לטיוב ההון האנושי בארגון לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת להבין, לנסות ולדעת

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים  לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו  ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית'  (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint‏

מצגת של PowerPoint‏ אלינה לנדה סופר IBCLC עדי קליפר בר-מאיר מדריכת הנקה על מה נדבר היום: לידות ללא התערבויות לידות עם התערבויות סיבוכים בלידה סיבוכי היריון Baby Friendly o o o o o Hospital מב"ת לרך, 2014 לידות ללא התערבויות

קרא עוד

Ashalim

Ashalim סוגי מוגבלויות משרד הרווחה והשירותים החברתיים משרד החינוך משרד הבריאות הופק במסגרת תכנית מצוף, 2012. כל הזכויות שמורות לאשלים, אין לפרסם מצגת זו ללא אזכור זכויות היוצרים של אשלים. )2009 נתונים )מתוך סקר

קרא עוד

תרופה לOCD By Michael Jenike, MD Chair, International OCD Foundation's Scientific Advisory Board Harvard Medical School תורגם ע" : אנטיתזה גלגל מאמר מ

תרופה לOCD By Michael Jenike, MD Chair, International OCD Foundation's Scientific Advisory Board Harvard Medical School תורגם ע : אנטיתזה גלגל מאמר מ תרופה לOCD By Michael Jenike, MD Chair, International OCD Foundation's Scientific Advisory Board Harvard Medical School תורגם ע" : אנטיתזה גלגל מאמר מקור : http://www.ocfoundation.org/medsummary.aspx האינפורמציה

קרא עוד

התפתחות תקינה ופתולוגית

התפתחות תקינה ופתולוגית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה סילבוס קורס לסטודנט המחלקה לחינוך תשע"ז 2016-2017 התפתחות תקינה ופתולוגית - קורס בחירה 4 נק"ז מס' קורס סמסטר א': 12920011 מס' קורס סמסטר ב': 12920022

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנה ל תשע ד 2013-2014 מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 3 שאלון הורים לילד הלומד בבית ספר שאלון זה נועד למילוי הורים לילדים תלמידי בית ספר. השאלון מנוסח בלשון זכר, אך מיועד גם לבנים וגם לבנות. י

עמוד 1 מתוך 3 שאלון הורים לילד הלומד בבית ספר שאלון זה נועד למילוי הורים לילדים תלמידי בית ספר. השאלון מנוסח בלשון זכר, אך מיועד גם לבנים וגם לבנות. י עמוד 1 מתוך 3 שאלון הורים לילד הלומד בבית ספר שאלון זה נועד למילוי הורים לילדים תלמידי בית ספר. השאלון מנוסח בלשון זכר, אך מיועד גם לבנים וגם לבנות. יש למלא את הטפסים בכתב גדול וברור ובעט בלבד. ניתן להיעזר

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית ד"ר י. זלץ מ

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית דר י. זלץ מ 0815-1615 בהתפתחות ודיבור- תצפיות בסיסית ד"ר י. זלץ מערכת לימודים שנה א' סמסטר א'- תשע"ח 1000-1230 אקוסטיקה במדעי ה והדיבור ד"ר נ. אמיר תרגיל- אקוסטיקה במדעי ה ד"ר נ. אמיר התפתחות שפתית מוקדמת- התנסות

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

כיצד כותבים דוח אבחון פסיכולוגי

כיצד כותבים דוח אבחון פסיכולוגי דגשים לכתיבת דו"ח אבחון פסיכולוגי ד"ר יונתן הנדלזלץ מזל טוב, הסתיים תהליך ניתוח החומר הגולמי של המבחנים. לאחר שהעלנו את כל ההיפותזות, גיבשנו עמדה ודעה על אישיותו של האדם שעומד לפנינו, הגיעה השעה להעלות

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מחשבות חודרניות בחרדה ו- OCD אצל ילדים ונוער - 37923 תאריך עדכון אחרון 02-12-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5

צעד ראשון רישום לשנהל תשעט בבית ספר היובל יהוד מונוסון   שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון https://hayovelyahud.tik-tak.net/ שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 חזון בית הספר בית ספר "היובל" הוא בית אוהב מקבל ותומך לתלמידיו ולקהילתו. בית

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

University of Haifa המרכז לחקר התפתחות הילד Center for the Study of Child Development المركزلبحث تطورالطفل דו"ח רשות המחקר המרכז לחקר התפתחות הילד 10.

University of Haifa המרכז לחקר התפתחות הילד Center for the Study of Child Development المركزلبحث تطورالطفل דוח רשות המחקר המרכז לחקר התפתחות הילד 10. University of Haifa המרכז לחקר התפתחות הילד Center for the Study of Child Development المركزلبحث تطورالطفل דו"ח רשות המחקר המרכז לחקר התפתחות הילד 10.4.2016 http://sites.hevra.haifa.ac.il/childdev/ University

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ועידת המאמנים נובמבר 2009 דליה נקר טל' 0522493073 אירועי חיים ותחומים משמעותיים במחצית השנייה של החיים: הקן המתרוקן סבאות טיפול בהורים זקנים ו/או סיעודיים מחלות, מוות ואובדן חברים וקרובים ירידה בתפקודי

קרא עוד

המדריך המעשי לטיפול בדיכאון ו/או בחרדה נכתב ע"י: ד"ר ירדן לוינסקי - פסיכיאטר מומחה בחסות חברת לונדבק המובילה בתחום הטיפול בדיכאון ובחרדה

המדריך המעשי לטיפול בדיכאון ו/או בחרדה נכתב עי: דר ירדן לוינסקי - פסיכיאטר מומחה בחסות חברת לונדבק המובילה בתחום הטיפול בדיכאון ובחרדה המדריך המעשי לטיפול בדיכאון ו/או בחרדה נכתב ע"י: ד"ר ירדן לוינסקי - פסיכיאטר מומחה בחסות חברת לונדבק המובילה בתחום הטיפול בדיכאון ובחרדה תוכן עניינים 3 4 5 7 8 10 13 15 16 הקדמה פרק 1 למי פונים כשמרגישים

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

Microsoft Word - SheelonDimuyAtzmi-TSCS.doc

Microsoft Word - SheelonDimuyAtzmi-TSCS.doc (Tennessee Self Concept Scale Second Edition) TSCSІІ שם הכלי: שאלון דימוי עצמי פותח במקור בשנת:, 1965 על ידי: Fitts גרסא שנייה: Warner, 1996 Fitts & תורגם לעברית בשנת:, 1971 על ידי: פרנקל (1971) מטרת הכלי

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פסיכופתולוגיה - 34941 תאריך עדכון אחרון 26-09-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:שנתי שפת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt המשתמש קובע! לפיתוח אוסף PDA מודל ספרים אלקטרו ניים צילה הראל מאל"י יום הדרכה בנוש א רכש 22.04.2010 על מה אד בר... פיתוח אוסף באוניברסיטת חיפה Patron Driven Acquisitions PDA מודל מניעים לניסוי שיטת הניסוי

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

ACT טיפול בקבלה ומחוייבות )תעשו מקום לחרדה, ואז תמשיכו בחייכם...( תורגם ע"י : אנטיתזה גלגל אוגוסט 0202 אתר מקור : חרדה ה

ACT טיפול בקבלה ומחוייבות )תעשו מקום לחרדה, ואז תמשיכו בחייכם...( תורגם עי : אנטיתזה גלגל אוגוסט 0202 אתר מקור :   חרדה ה ACT טיפול בקבלה ומחוייבות )תעשו מקום לחרדה, ואז תמשיכו בחייכם...( תורגם ע"י : אנטיתזה גלגל אוגוסט 0202 אתר מקור : http://www.anxietyhappens.com חרדה היא חלק חשוב ובלתי נמנע מלהיות חי. למרות זאת, להרבה

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

סגנונות למידה

סגנונות למידה סגנונות למידה מדוע זה חשוב? ...אם תוכל ללמוד דבר פשוט, חבר, תסתדר " הרבה יותר טוב עם כל מיני אנשים. אינך מכיר אדם ממש עד שאתה רואה את הדברים מנקודת המבט שלו... עד אשר תכנס לעורו עמ' 19 ותהלך בתוכו". )הרפר

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד