Microsoft Word - emes2.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - emes2.doc"

תמליל

1 But the way of the righteous is like the light of dawn; it shines ever brighter until the day is perfect. ואורחצדיקיםכאורנוגהנולךואורעדנכוןהיום. מאמרמרןאדמו''רבב''אזי''ע, אור''חנוטריקוןאורח', מרומז לאורשמונתימיחנוכהשנואכאורנוגההולךואורעדנכוןהיום, שעשוילהאירבאורואתכלימותהשנה. כיחז''ל תקנואתנרחנוכהשיאירליהודיבכלהעיתיםובזמניחשכות, ולשםכךלאדיבהארהלשעתהשיאיררקאתימי החנוכה, אלאצריךלהאיראת כלהשנה. וכןמרומזבכתוב סיוםפרשת הנשיאיםשקראיםבזאתחנוכה, דכתיב (במדברז':פ''ד) זאתחנוכתהמזבחביוםהמשךאותו, ואח''כנאמר (שםפ''ח) זאתחנוכתהמזבחאחרי המשךאותו. זאתחנוכתהמזבחביוםהמשךאותורומזלהארתימיהחנוכהעצמם, וזאתחנוכתהמזבחאחרי המשךאותו, היינו האורשנמשךלאחרחנוכהשהואכאורנוגההולךואור, שבמשךכלהשנהיהודימתחזקמכחהאורותשלחנוכה. ד' כתות שאינם מקבלים פני השכינה íéø ù úëå íéôéðç úëå íéöéì úë äðéëù éðô úåìá î ïéà úåúéë òáøà àáà øá äéîøé ø"à åéðôì àì éë áéúëã íéôéðç úë íéööåì úà åãé êùî áéúëã íéöéì úë òøä ïåùì éøôñî úëå éë áéúëã òøä ïåùì éøôñî úë éðéò ãâðì ïåëé àì íéø ù øáåã áéúëã íéø ù úë àáé óðç :òø êøåâîá øåâé àì 'ä äúà éãö òø êøåâé àì äúà òùø õôç ìà àì R Yirmiya bar Abba said: Four classes will not receive the presence of the Shechinah: the class of scoffers, the class of flatterers, the class of liars, and, the class of slanderers. The class of scoffers, as it is written: He stretched out His hand against scorners. The class of flatterers, as it is written: For a flatterer shall not come before Him. The class of liars, as it is written: He that speaks falsehood shall not be established before My eyes. The class of slanderers, as it is written: For You are not a G-d that has pleasure in wickedness; evil shall not sojourn with You i.e., You art righteous, O L-rd, evil may not sojourn in Your habitation כת שקרנים שיש בכתהזה כמהסוגים יששהשקר משמשלהםכאמצעילצורך מטרתםלהשיגאיזה רווחממוןאותועלת אחרת, וישששייכותםלכתזונובעת מאהבתהשקרגרידא, היינושישבהםמשיכהוחיבהלהשתעשעבחייהדמיון והכזבולהנותמהבלתי מציאותי, וכפישהארכנולבאר. הדברמתבטאבכמהדרכים, הןבחוסרשמיעתדבראמוהן בחוסרדויקבראייתהאמת, וסופושאדרבאגםמעיזפניולהעידעדותשקרבחבירו. כת ליצנים החלק השלישי - מי שלועג תמיד לדברים ולפעולות ואין דעתו להבזות בעליהם, אך מרחיק הדברים שאין להרחיקם, ומרחיקתועלתהפעולותשישתקוהלתועלותן, ועלזהנאמר (משלייג, יג): "בזלדבריחבללו". ואמרו 1

2 (אבותפרקדמשנהג): "אלתהיבזלכלאדםואלתהימפליגלכלדבר, שאיןלךאדםשאיןלושעהואיןלךדבר שאיןלומקום". והלץהזההביאהולמדתוהרעה, היותוחכםבעיניו, ופעמיםשהביאהמדההזאתאתהאדםלידי מינותלהלעיגעלמצוות, כעניןשנאמר (תהליםקיט, נא): "זדיםהליצוניעדמאדמתורתךלאנטיתי". והחלקהשלישיהזההיאהכתשאינהמקבלתתוכחה, שנאמר (משליט, ח): "אלתוכחלץפןישנאך", ונאמר (שםפסוקז): "יוסרלץלוקחלוקלון", ונאמר (שםיט, כה): "לץתכהופתייערים". והגורםאלהכתהזאתלבלתישמועמוסר, מפנישהמדההמביאהאלהלץהזההיאמדת היותהאדםחכםבעיניו, וכלכך משלהבוהמדההזאת עדשיתלוצץ לדעתזולתו, והיאהמדהשאין להתקוה, שנאמר (שםכו, יב): "ראיתאישחכםבעיניותקוהלכסילממנו": The third category consists of those who constantly scoff at things and at actions without intending to shame those to whom they pertain, but repelling things which should not be repelled amd keeping back the benefits of actions from which benefits may be anticipated. Concerning this it is said anyone who despises a thing shall suffer from it and our sages said do not despise any man and you not take exception to any thing, for there is no man that does not have his hour, and there is no thing that does not have its place. The scoffer is brought to his evil trait through being wise in his own eyes. And there are times when this trait can bring one to heresy to scoff at the commandments as it is said the proud have had Me greatly in derision, yet I have not turned aside from your commandments. This third category is the class which does not accept reproof as it says do not reprove a scorner lest he come to hate you he who corrects a scorner gets himself to shame and when you correct the scorner, the simple will get prudent. What disposes this class not to heed reproof is the traits which brings one into this category, a trait that impresses itself so strongly upon one that he comes to scoff at the judgement of others. This is the trait for which there is no hope, at is said, do you see a man that is wise in his own eyes? There is more hope for a fool than for him! אך השני, הנה הוא קשה מאד, והוא השחוק והלצון, כי מי שטובע בם, הוא כמי שטובע בים הגדול שקשה מאד להמלט ממנו. כי הנה השחוק הוא מאבד את לב האדם, שכבר אין הטעם והדיעה מושלת בו, והרי הוא כשכור או שוטה אשר אי אפשר לתת להם ערמה או להנהיגם, כי אינם מקבלים הנהגה. The second deterrent, however, laughter and levity, is very severe. He who is immersed in it is as one who is immersed in a great ocean, from which it is extremely difficult to escape. For laughter affects a person's heart in such a manner that sense and reason no longer prevail in him, so that he becomes like a drunkard or a simpleton, whom, because they cannot accept direction, it is impossible to advise or direct. ותראה קושי הלצון והשחתתו הרבה, כי כמו המגן המשוח בשמן אשר ישמיט ויפיל מעליו החצים ומשליכם לארץ ולא יניח אותם שיגיעו אל גוף האדם כן הלצון מפני התוכחה והמרדות, כי בליצנות אחד ובשחוק קטן יפיל האדם מעליו ריבוי גדול מן ההתעוררות וההתפעלות מה שהלב מתעורר ומתפעל בעצמו מדי ראותו או שומעו ענינים שיעירוהו אל החשבון והפשפוש במעשים, ובכח הליצנות יפיל הכל לארץ ולא יעשה בו רושם כלל. ולא מפני חולשת הענינים ולא מפני חסרון הבנת הלב, אלא מפני כח הלצון ההורס כל עניני המוסר והיראה: Scoffing has a sinister and depraving effect. As a shield that is anointed with oil causes the arrows that strike it to glance off without touching the body, so scoffing renders reproof and chastisement ineffective. A single sarcasm or jest is liable to blight most of the spiritual zeal and enthusiasm which a man may have acquired from the experience that taught him to be particular and scrupulous in his actions. As a result of ridicule he is apt to cast off all that he has learned so that there is no sign of it left in him, not because it is not instructive, nor because he lacks understanding, but because mockery has the power to destroy every vestige of conscience and reverence. וכךאמרו: ליצנותאחתמאהתוכחות, מבארהסבאמקלםז''ל ''תוכחות'' מלשון ''הוכחה'' כלומרגםאםיהיומאה הוכחותלדברמסוייםעדשאיאפשרלפרוךהוכחותאלו, מ''מע''יליצנותאחתכלאותןהוכחותלאיעשועודשום רושם, כיוןשאותהליצנותהוציאהאתהאדםמןהמציאותאלהבלתימציאות. וגםאםיבואועליוייסוריםמ''מאף הםאיןבהםכדילנתקאותומהבלתימציאותי, כיוןשהואשקועבחייבליצנות äéìë åôåñå íéøåñé äúìéçúù úåðöéì äù Mockery is serious, as it starts with suffering and ends with destruction ñø ìá òøë áéúëã àéøùã íéáëåë úãåáòã àúåðöéìî øá àøéñà àúåðöéì ìë ïîçð áø øîà åøåâé ïåà úéá úåìâòì àëäî øîà éàðé éáø 'åâå àùî èìî åìëé àì åéãçé åòøë åñø áéúëå åáð 2

3 àìà åãåáë éø ú ìà åðîî äìâ éë åãåáë ìò åìéâé åéìò åéøîëå åîò åéìò ìáà éë ïåøîåù ïëù åãéáë R. Nachman said: All mockery is forbidden save gibing at idolatry, which is permitted, as it is written, Bel bows down, Nebo stoops and the text goes on, They stoop, they bow down together, they cannot deliver the burden, etc. R. Yannai learns the same lesson from here: The inhabitants of Samaria shall be in dread for the calves of Beth Aven, for the people thereof shall mourn over it and the Priests thereof shall tremble for it, for its glory, because it is departed from it. Read not its glory [kevodo], but its burden [kevedo]. כת חנפים You shall not accept ransom for the life of a murderer, who is guilty of death, for he shall be put to death. You shall not accept ransom for one who has fled to his city of refuge, to allow him to return to live in the Land, before the kohen has died. And you shall not corrupt the land in which you live, for the blood corrupts the land, and the blood which is shed in the land cannot be atoned for except through the blood of the one who shed it. ובספרי (מסעי קסא) אמרו, ולא תחניפו את הארץ, הרי זו אזהרה לחנפין כי הזהיר מתחלה שלא נקח שוחד ברוצחים, וחזרוהזהירשלאנחניףלהםלמעלתםאו לתקפםוכבודמשפחתםבלימקחשוחד, כיאםאנחנונחניף להםהנהנחניףאתהארץוהיאחנפהתחתיושביה: The sages said in the Sifri, Do not cause chanufa to the land this is a prohibition against flatterers. The relevance of the prohibition here is that at first the verse warns that we should not take bribes for murderers to escape their rightful punishment, and then it goes on and warns that we should not flatter murderers by freeing them because of their eminence or their power or their honour or their family, even without taking a bribe. And the pasuk then warns that if we show flattery to murderers, as a result the land will become unfaithful in the wake of its inhabitants. וזהדברכתהחנפים. עניןהכתהזאתנחלקלתשעהחלקים: החלקהראשון- החנףאשרהכיראוראהאוידעכייש עולבכףחברווכיהחזיקבתרמיתאוכייחטאאישבלשוןהרעאובאונאתדברים, ויחליקלולשוןהרעלאמר: לא פעלתאון! המעטממנועוןהנמנעמןהתוכחה, שנאמר (ויקראיט, יז): "הוכחתוכיח אתעמיתךולאתשאעליו חטא", ויוסיףלחטואעלאמרו: לאחטאת! כעניןשנאמר (ירמיהכג, יד): "וחזקוידימרעים". והנהזהבידהחנףהאוילעוןפלילי, כילאיקנאלאמת, אבליעזוראחריהשקר, ויאמרלרע טוב, וישםחשךלאור, גםנתןמכשוללפניהחוטאמשניפנים: האחד- כיאיננונחםעלרעתו, והשני- כיישנה באולתוביוםמחר, כיהללרשעהחנףאותועלתאותנפשו, מלבדכיישאעונשעלהנזקאשרהזיקלאשראשםלו החוטא, עלצדקומיאשרחטאלו, מלבדכייענשעלדברשקר, שנאמר (תהליםה, ז): "תאבדדובריכזב", ונאמר (משלייז, טו): "מצדיקרשעומרשיעצדיקתועבתה' גםשניהם", כלשכןאםהעולאשרבכףרשעחברוגלוילרבים, כיבאמור אליוהחנףלפניבניאדם: זךאתהבליפשע! חללובזהדתודין: וחייב האדם למסור עצמו לסכנה ואל ישיא את נפשו עון אשמה כזאת. ואמרו רבותינו (סוטהמא, א) על ענין אגריפסשהיהקוראבתורהוכשהגיעלפסוקזה (דבריםיז, טו): "לאתוכללתתעליךאישנכרי" זלגועיניודמעות, ואמרולו: אחינואתה! באותהשעהנתחייבושונאיהםשלישראלכליהשחנפולולאגריפס. אףכיהיושבעלהמשפטאיןלו לפחדמאנושימות, שנאמר (דבריםא, יז): "לאתגורומפניאיש". וישבחלקיכתחנפיםאשרבםהחנףנספהואבד בעוןהחנופהלבד, כאשריתבאר: כת החנפים, החנופה אף היא מושתתת על שקר, כשרוצה האדם לקבל איזה דבר הרי הוא מחניף לנותן ע''י שמהללו ומשבחו אפילו בדברים שאינם אמת כלל. מדה מגונה זו רח''ל רווחת אצל הרבה אנשים בחיי היום יום, הללו נהנים 3

4 להחניףלזולתונהניםלהיות מחונפיםע''יהזולת, אפילו שיודעיםשהחנופהאיןבהאמתוכולהשקר, ובכלזאת מתמוגגיםמנחתלקבלאתהחנופה, זהוהדמיון! כת מספרי לשון הרע àáì ãéúòì ïåùìä ìòáì ïåøúé ïéàå ùçì àìá ùçðä êåùé íà áéúëã éàî ùé ì ùéø øîàå äî äúà ìëåàå óøåè áàæ ìëåàå ñøåã éøà úåøîåàå ùçð ìöà úåàáå úåéçä ìë úåöá úî ïåùìä ìòáì ïåøúé äî éëå íäì øîåà êì ùé äàðä Further, said Resh Lakish: What is the meaning of the Scriptural verse: If the serpent bite before it is charmed, then the charmer hath no advantage? At some future time all the animals will assemble and come to the serpent and say: The lion attacks and devours; the wolf tears and consumes; but what profit hast thou? But he will answer: What benefit has he who uses his tongue? מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו והמתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם הבא: Each man is commanded to love each and every one of Israel as himself as [Leviticus 19:18] states: "Love your neighbour as yourself." Therefore, one should speak the praises of [others] and show concern for their money just as he is concerned with his own money and seeks his own honour. Whoever gains honour through the degradation of a colleague does not have a share in the world to come. וצרךלהביןאת השאלהמההיתרוןלבעלהלשון, הריאנורואיםשישהנאהומשיכהגדולהלדברלשוןהרע, עש שקשהמאדלהגמלממנו. ביארמו''רהגרא''אדסלרזצ''ל שמעצםסיפורהלשוןהרעאיןהנאה, אלאההנאההיא מכך שהואחושבומדמיין לעצמושאם ישפילאת חבירו ויגלהבהאתמומו בשההוא יגדיל וירומםאת עצמו ויתכבדבקלונו, שהריהואעצמונקימכלאותםפגמיםומומיםשסיפרעלחברו. המשיכהלדברלשון הרענובעתמכך שאדםאינומודדובודקאת עצמואיךהואנראהבאמת, מההםמעלותיו וחסרונותיו, אלאהואנוהגלמדודולבדוקאתעצמוכיצדהואנראהבעיניהזולת, איךהזולתמעריךאותוומהלא ימצאחןבעיניו. ומכךנובעתהמשיכהלדברלשוןהרעעלחבירו, שע''יכךשיגלהאתחסרונותיושלחבירוירומם אתעצמושהואאינוכמותו. זוהיהשאלהמהיתרוןלבעלהלשון, איןלושוםתועלתוהנאהממשית, אלאהוארק משלהומרמהאתעצמושתהיהלותועלתע''ישיבליטאתעצמו, זהודמיוןבלבד, איןיתרוןלבעלהלשוןאלארק היזקכנשיכתהנחש. נמצאאיפה, שגםמספרילשוןהרעהןאנשיםשחייהםמושתתיםעלהכזבוהדמיון. סיכום דברי כיאלוד' כתותהםרחוקיםמאמתתמציאותואשרהואיתברךמחויבהמציאות, ואלוד' כתותהםרחוקיםונבדלים מאמתתמציאותו. זהשאמרד' כתותאינםרואיםפנישכינה, כיהפניםהואאמתתמציאותהדברשאיןהדברנמצא ונגלהרקבפניםשלו, ופניהשכינה ר"לאמתתמציאותוית' שהואית' מחויבהמציאותלגמריהםמוריםעלהגלוי שהואהמציאותכמושהתבאר, ואלוד' בפרטהם רחוקיםמןהמציאותולכךאיןרואין פנישכינהשהואמחויב המציאות..íå î ìù åúáåèá øôåë óåñì åøéáç ìù åúáåèá øôåëä ככה הוא גם בענין כפירה בטובה. מי ששיאפתו חומרית, והוא מן הנוטלים, אשר לא יולכו להכיר טובה גם ''לבסוף'', כאשריגיעלעולםהאמת, גםאזיהיהכופרבטובתושלהקב''ההואיביןאזוידע, אתצורךהכרתהטובה, ועדכמהגדולעונומנשוא, אךלאיכוללהרגישבהודאהכיקנהלואתכחהנטילהוכהבאעמוהכחהזהאלבית עולמו. 4

5 וכךגםאדםשאיןלושייכותלאמת, הואחיאתחייובחיידמיוןוכזב, איננויכוללקבלאתהמציאותהאמיתיתשל הקב''ה, מכיוןשבעוה''בההנאההיאמהאמת חותמו שלהקב''האמת, כדוגמת החותםהמעידשלשייכותו לבעל החותם, כך במחיצתושלהקב''היכוליםלהמצארקאנשיאמתשמשייכיםאותםלחותמושלמלך. נמצינו למדים עד כמה חשוב להיות דבוק למידת האמת שעל ישה נזגה לקבל לני השכינה. מו''ר אמר שאחת הדרכים בלימוד המוסר היא לעמוד על נקודת האמת, האדם כשלעצמו מלא תירוצים ונגיעות כל מעשיו, ורוב התירוצים להצדקתמעשיוהםדמיונייםורחוקיםממידתהאמת, ולפיכךראשיתלכלצריךהאדםלעמולעלעצמו לראותאתהאמת במעשיו, כיאיךיבנהאתעצמואםהואמרמהאתעצמו, ורקע''ישישייךאתעצמולמדתהאמת יזכהלהיותאדםשלאמת, ואזיוכללעלותולהתעלותבמידותיוובהנהגותיו. העבודההיארבה, לאמעריכיםמספיקאתמידתהאמת, חושביםשאמתפירושהרקלדברדבריאמת, אבלכפי שלמדנוכלדמותהאדםומהותוצריכהלהיותאמת, עלהאדםלחיותחייאמת, ולסלודסלידהמוחלטתמחיידמיון שלשקר, להיותכנהומציאותיעםעצמו, ע''יזההואיזכהלהכיןאתהכליםלקבלתפניהשכינה. מדהטובהממדתפורענות, אםהחיחיישקרמרחיקאתעצמומפניהשכינה, עלאתכמהוכמההזוכהלהיותאיש אמתכמההואזוכהלדביקותבפניהשכינה. 5

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ בקשת מבוטח לאישור תשלום פנסיית פרישה טופס מספר 483 הטופס מיועד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בעמ בקשת מבוטח לאישור תשלום פנסיית פרישה טופס מספר 483 הטופס מיועד שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח בקשת מבוטח לאישור תשלום פנסיית פרישה טופס מספר 483 הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון הסבר לבקשה חישוב פנסיית פרישה )פנסיית

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב שימוש במחסנית - מחשבון תוכן עניינים prefix כתיבת ביטויים ב-,infix ו- postfix postfix prefix,infix ביטויים ב- כתיבת ו- infix נוסח כתיבה ב- (operator אנו רגילים לכתוב ביטויים חשבוניים כדוגמת

קרא עוד

תאריך: 23 בדצמבר 2008

תאריך: 23 בדצמבר  2008 אמרות נבחרות: "אהבה אמיתית מתחילה כשלא מצפים למשהו בתמורה" אנטואן דה סנט-אכזופרי "כשאנשים נמוכים יוצרים צל גדול סימן שהשמש שוקעת." מתוך 'הנסיך הקטן' אנטואן דה סנט- אכזופרי. "אם ברצונך לבנות ספינה, אל תדרבן

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ,

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בסד יהושע פרק ב  א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ד. ח. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ו א ת-י ר יח ו; ו י ל כ ו ו י ב א ו ב ית-א ש ה ז ונ ה,

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב את

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

Microsoft Word - Kedoshim - Be Holy Final.doc

Microsoft Word - Kedoshim - Be Holy Final.doc - BE HOLY פרשת קדושים The Jew is charged not only to be good, not only to be pure, but to be holy, to cleave to G-d. Every time we do a Mitzvah we say the blessing אשר קדשנו במצוותיו (He) Who has sanctified

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, Deuteronomy 26: 1-11

Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, Deuteronomy 26: 1-11 Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, 24-27 1 2. Deuteronomy 26: 1-11 1 3. Jerusalem Talmud Bikkurim 1:4, 64a 1 4. Ruth

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

GO! חוקי המשחק 2-5 שחקנים גילאי 8+ מיוצר בסין עבור פוקסמיינד. משווק בישראל על ידי פוקסמיינד בע"מ. כפר ורדים, מרווה 12 ח.פ טל Mad

GO! חוקי המשחק 2-5 שחקנים גילאי 8+ מיוצר בסין עבור פוקסמיינד. משווק בישראל על ידי פוקסמיינד בעמ. כפר ורדים, מרווה 12 ח.פ טל Mad GO! חוקי המשחק 2-5 שחקנים גילאי 8+ מיוצר בסין עבור פוקסמיינד. משווק בישראל על ידי פוקסמיינד בע"מ. כפר ורדים, מרווה 12 ח.פ. 513226795 טל 03-9092034 Made in China for FoxMind. Distributed in Israel by FoxMind

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

Microsoft Word Alexis Levy.doc

Microsoft Word Alexis Levy.doc כיבוד אב ואם לפרנס את ההורים and one needs to be meticulous in its,מצוה is a great כיבוד הורים fulfillment. The רמב "ם points this out:.כבוד אב ואם מצות עשה גדולה 1 It is 2.צריך ליזהר מאד בכבוד אביו ואמו

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 מנהלות אתר הקורס: http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1516b/ מתרגלים: ברית יונגמן )שעת קבלה: שלישי ב- 8:00 בתיאום מראש( לנה דנקין )שעת קבלה: שלישי ב- 17:00,

קרא עוד

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of the wolf and the lamb, But rather As in the heart when the excitement is over And you can talk only about a great weariness.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

הקדמה לומדים יקרים, בספר מיקוד קיץ 2013 מודול G תמצאו עשר בחינות במתכונת בחינת הבגרות ובהתאם לדרישות "מיקוד 2013". בסוף הספר מופיעים הפתרונות, ואליהם

הקדמה לומדים יקרים, בספר מיקוד קיץ 2013 מודול G תמצאו עשר בחינות במתכונת בחינת הבגרות ובהתאם לדרישות מיקוד 2013. בסוף הספר מופיעים הפתרונות, ואליהם הקדמה לומדים יקרים, בספר מיקוד קיץ 2013 מודול G תמצאו עשר בחינות במתכונת בחינת הבגרות ובהתאם לדרישות "מיקוד 2013". בסוף הספר מופיעים הפתרונות, ואליהם נלווים גם הסברים בעברית וטיפים העוזרים להתמודד עם השאלות

קרא עוד

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6 The English version of this Decision immediately follows. המרכז הבינתחומי הרצליה כ"ז בתמוז תשע"ו 2 באוגוסט 2016 תיק משמעת 22/2016 בעניין סטודנט פלוני - (להלן: הסטודנט) החלטה פתח דבר: תיק דנן עניינו בסטודנט

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 5: משחקים לימודיים דודי פלס משחקים לימודיים לימוד הוא חלק אינטגרלי מכל משחק! אז מה זה משחק לימודי? מה שמשנה הוא כוונת יוצר המשחק... משחק שתוכנן ללמד תוכן ספציפי הוא משחק

קרא עוד

Thoughts from the Child Section

Thoughts from the Child Section מהי מטרה משמעותית? עבודת EMDR עם ילדים ברברה ויזנסקי כשאני עושה הכשרה של טיפול EMDR בילדים או מדריכה מטפל חדש בעבודתו ב- EMDR עם ילדים, אני מתחברת כל פעם מחדש להתלהבות שאני חשה בעבודה זו שטמון בה פוטנציאל

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

מספר מחברת: עמוד 1 מתוך 11 ת"ז: תשע"א מועד ב סמסטר א' תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי ה

מספר מחברת: עמוד 1 מתוך 11 תז: תשעא מועד ב סמסטר א' תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי ה עמוד 1 מתוך 11 תשע"א מועד ב סמסטר א' 14.2.2011 תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי המחשב יש לענות על כל 5 השאלות. בכל השאלות במבחן יש לכתוב פונקציות יעילות

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד