Microsoft Word - mekorot-pesahim ch. 1-2b-3b-erev pesash, korban pesah

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - mekorot-pesahim ch. 1-2b-3b-erev pesash, korban pesah"

תמליל

1 1 איסור מלאכה ביום יד' ניסן- לפני ולאחר חצות Page 1 of 7 YIJE 5781 Set 6 2 הגמרא פסחים ב:- ] ר"ד בונפיל, וחידושי הר"ן, והרש"ש] 3 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נ עמוד א משנה. מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות - עושין, מקום שנהגו שלא לעשות - אין 4 עושין. ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין, או ממקום שאין עושין למקום שעושין - נותנין עליו חומרי 5.מקום שיצא משם, וחומרי מקום שהלך לשם 6 7 רש"י מסכת פסחים דף נ עמוד א שלא לעשות - כדי שלא יהא טרוד במלאכה וישכח ביעור חמצו, ושחיטת הפסח, ותקון מצה לצורך הלילה, 8 דמצוה לטרוח מבעוד יום כדי להסב מהר, כדאמר בפרק בתרא /ערבי פסחים/ (קט, א), חוטפין מצה בלילי 9.פסחים בשביל תינוקות שלא ישנו תוספות מסכת פסחים דף נ עמוד א מקום שנהגו - אור"י בשם ריב"א דמפרש בירושלמי מאי שנא ערבי פסחים משאר י"ט משום דזמן הפסח 12 מחצות ואילך ואף יחיד קאמר התם בשאר ימות השנה ביום שמביא קרבן אסור במלאכה ופריך אם כן יהא 13 כל היום אסור כמו יחיד שמביא קרבן ומפרש התם משום דראוי להקריב משחרית אבל פסח אינו יכול 14 להקריבו אלא אחר חצות כדנפקא לן מבין הערבים ופריך אם כן קרבן תמיד שהוא לכל ישראל וקרב בכל 15 יום יהא בכל יום אסור במלאכה ומשני שאני תמיד שהתורה הוציאה מן הכלל דכתיב ואספת דגנך ואם כל 16 ישראל יושבים ובטלים מי יאסוף להן דגן ומשמע התם דמדאורייתא אסורה ונראה דאף בזמן הזה דליכא 17 הקרבה כיון שנאסר אז אסור לעולם תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נ עמוד ב גמרא. מאי איריא ערבי פסחים? אפילו ערבי שבתות וערבי ימים טובים נמי! דתניא: העושה מלאכה 20 בערבי שבתות וימים טובים, מן המנחה ולמעלה - אינו רואה סימן ברכה לעולם. - התם מן המנחה 21 ולמעלה הוא דאסור, סמוך למנחה - לא. הכא - מחצות. אי נמי: התם - סימן ברכה הוא דלא חזי, אבל 22.שמותי - לא משמתינן ליה. - הכא שמותי נמי משמתינן ליה מהר"ם חלאווה מסכת פסחים דף נ עמוד ב 33 ולענין ערב הפסח הרב אלפסי ז"ל הביא מתני' בהלכותיו אלמא סבירא ליה דאפי' בזמן הזה מחצות 25 ולמעלה אסור והר"ז ז"ל דחה דבזמן הזה אינו אלא כשאר שבתות דמן המנחה ולמעלה אינו רואה סימן 26 ברכה משום דאמרינן בירושלמי טעמ' דמתני', אינו בדין שתהא קרבנך קרב ואתה עסוק במלאכתיך ובזמן 27 הזה דליכא קרבן הגזרה בטלה ואין זה נכון שאין הקרבן אלא גלוי טעם וה"ה נמי משום מצה ומרור דבזמן 28 הזה וכן פירש"י ז"ל ועוד דאפילו תימא דדוקא קאמר מ"מ כבר נגזרה גזירה ואין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד 29 חבירו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין. והכי נמי משמע בערבי פסחים דאמרינן רב ששת לא הוה 30 אכיל לא חמץ ולא מצה ואמרי' לא חמץ מדר' יהודא ובודאי רב ששת לאחר חורבן הוה וליכא קרבן. אלא 31.ש"מ דאעפ"י שהטעם בטל הגזירה במקומה עומדת. וכן דעת הראב"ד ז"ל 32

2 Page 2 of 7 YIJE 5781 Set פני יהושע מסכת פסחים דף נ עמוד א במשנה מקום שנהגו לעשות מלאכה כו' מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין. ופרש"י כדי שלא יהא טרוד 3 במלאכה וישכח ביעור חמצו ושחיטת הפסח ותיקון מצה. והקשה הרב המגיד [בר"מ פ"ח מהל' יום טוב 4 הלכה י"ח] דא"כ ערב סוכות נמי טרוד בעשיית סוכה ומשו"ה מפרש כמ"ש התוס' בשם הירושלמי דטעמא 5 משום הקרבת הפסח. ובאמת משום הא לא איריא דנראה דרש"י בעצמו נזהר מזה וכתב לשון דשמא 6 ישכח וזה לא שייך אלא לענין ביעור חמץ שאינו אלא לשעה קלה וכן בשחיטת הפסח דיש בני אדם שנמנין 7 על פסחין של אחרים וזה לשעה עומדת, וכן בתקון מצה לצורך הלילה ומשום הכי בכל הני איכא למיחש 8 שאם יהא טרוד במלאכה גמורה יבוא לידי שכחה משא"כ בעשיית סוכה היא ג"כ מלאכה גמורה ואדרבא 9 דרכו להתעסק בהן בימים שבין יוה"כ לסוכות כדאיתא במדרש ולקחתם לכם ובפוסקים משו"ה ליכא 10 למיחש שמא ישכח וכיוצא בזה כתב בעל תוי"ט ע"ש. אלא דבין לפירש"י ובין לפירוש התוס' בשם 11 הירושלמי קשיא לי דאכתי אמאי שביק תנא עיקר דינא דעשיית מלאכה בערב פסח אחר חצות דלא 12 אשכחן דתני לה בשום דוכתא במשנה ונקיט מנהגא דקודם חצות, דאף דרש"י הרגיש בזה בסמוך בלשון 13 הגמרא מאי איריא ומפרש דעיקר מתני' לדיוקא דאחר חצות אתי אלא דאפ"ה לא פסיקא הך מילתא דהא 14 איכא למימר דלאחר חצות נמי במנהגא תליא מילתא, אלא הא דנקיט קודם חצות היינו לאשמעינן היא 15 גופא דאפילו קודם חצות הוי מנהג חשוב במקום שנהגו לאפוקי לילה שלפניה אי נהגו לא משגחינן בהו 16 כמו שפירש"י להדיא בריש מכילתין דאפילו נהגו בטלה דעתן, ועוד דלפירש"י דהכא אדרבא איכא למימר 17 איפכא דלאחר חצות קיל טפי כשגמר כל מצוות ביעור חמץ ועשיית המצות, וכה"ג לפי' התוס' לענין קרבן 18 פסח. ועוד דלפירש"י והתוס' קשה מ"ט דב"ש דאסרו אפילו בלילה הא לא שייך הנך טעמי כלל, וא"כ 19 מדב"ש נשמע לב"ה דאיכא נמי טעמא אחרינא. ולולי שאיני כדאי היה נראה לי לפרש דעיקר מנהגא 20 דאיסור מלאכה קודם חצות היינו משום דלאחר חצות פשיטא טובא דאיסור גמור הוא והיינו משום דכתיב 21 בפרשת אמור אלה מועדי ה' וסמיך ליה בחדש הראשון בארבעה עשר בין הערבים פסח לה', וא"כ משמע 22 דמהאי שעתא די"ד לאחר חצות איקרי מועד והיינו לענין איסור עשיית מלאכה כחולו של מועד אי 23 מדאורייתא או מדרבנן ומשו"ה יש מקומות שנהגו אפילו קודם חצות משום גדר דלאחר חצות דלא ליזלזלי 24 ביה כדאמרי נמי בריש מכילתין [ב' ע"ב] דלא מצינו יום שמקצתו מותר ומקצתו אסור, ומהאי טעמא גופא 25 איכא למימר דהיינו טעמא דב"ש דאסור אף בלילה דלא מצינו שהיום אסור והלילה מותר. כן נראה לי נכון, 26 :ואפשר לפרש ג"כ שיטת הירושלמי על דרך זה ועיין עוד בסמוך פני יהושע מסכת פסחים דף נ עמוד ב 34 ועל זה משני שפיר דהתם מן המנחה ולמעלה הוא דאסור והיינו משום גדר בעלמא משו"ה לא עשו גדר 29 לגדר אבל הכא מחצות ואילך איכא איסור גמור דמחצות ואילך איקרי מועד מדאורייתא או מדרבנן משו"ה 30 נהגו איסור אפילו קודם חצות משום גדר כדפרישית. וכמו שכתבתי כן נראה מלשון הפוסקים דלא אשכחן 31 בשום דוכתא שיש איסור לעשות אפילו מלאכה גמורה בערב שבת ובערב יום טוב משש ומחצה ולמעלה 32 וכדמשמע נמי בברייתא בס"פ במה מדליקין [שבת ל"ה ע"ב] גבי שש תקיעות ע"ש הגר"א הל' אבלות- רמ"א וש"ך בענין הפסק אבילות שבעה אחר חצות ביום יד' 36 העמק דבר- אמור...[השוה שאר מפרשים למה נכלל בפרשה זו- [ עיין גם הפסוק בפינחס - 37 ר"ח צט.- בענין אונן והלל 38

3 Page 3 of 7 YIJE 5781 Set תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נה עמוד א משנה. וחכמים אומרים: ביהודה היו עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות, ובגליל לא היו עושין כל עיקר. 3.הלילה, בית שמאי אוסרים, ובית הלל מתירין עד הנץ החמה 4 גמרא. מעיקרא תנא מנהגא, ולבסוף תנא איסורא! - אמר רבי יוחנן: לא קשיא; הא - רבי מאיר, הא - רבי 5 יהודה. דתניא, אמר רבי יהודה: ביהודה היו עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות, ובגליל אינן עושין כל 6 עיקר. אמר לו רבי מאיר: מה ראייה יהודה וגליל לכאן? אלא, מקום שנהגו לעשות מלאכה - עושין, מקום 7.שנהגו שלא לעשות - אין עושין. מדקאמר רבי מאיר מנהגא - מכלל דרבי יהודה איסורא קאמר 8 9 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נה עמוד א משנה. רבי מאיר אומר כל מלאכה שהתחיל בה קודם לארבעה עשר - גומרה בארבעה עשר, אבל לא 10 יתחיל בה בתחלה בארבעה עשר, אף על פי שיכול לגומרה. וחכמים אומרים: שלש אומניות עושין מלאכה 11.בערבי פסחים עד חצות, ואלו הן: החייטין, והספרים, והכובסין. רבי יוסי בר יהודה אומר: אף רצענין פירוש המשנה לרמב"ם מסכת פסחים פרק ד [ז] יתבאר לך במסכת מועד שההדיוט תופר. וכן היוצא מבית האסורים מספר ומכבס. ולפיכך התירו 14 חכמים להתחיל בעשיית שלש מלאכות אלו בארבעה עשר, ודוקא במקום שנהגו. ור' מאיר אומר אפילו 15.במקום שנהגו לא יתחיל מלאכה כלל רמב"ם הלכות יום טוב פרק ח 18 הלכה יז ע אסור לעשות מלאכה בערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה כמו ערבי שבתות, וכל העושה מלאכה בהן 19 אינו רואה סימן ברכה לעולם, וגוערין בו ומבטלין אותו בעל כרחו, אבל אין מכין אותו מכת מרדות, ואין 20 צריך לומר שאין מנדין אותו, חוץ מערב הפסח אחר חצות שהעושה בו מלאכה אחר חצות מנדין אותו, ואין 21 צריך לומר שמכין אותו מכת מרדות אם לא נדוהו, לפי שיום ארבעה עשר בניסן אינו כשאר ערבי ימים 22.טובים פ מפני שיש בו חגיגה ושחיטת קרבן הלכה יח לפיכך יום ארבעה עשר בניסן אסור בעשיית מלאכה מדברי סופרים כמו חולו של מועד, והוא קל מחולו של 25 מועד, ואינו אסור אלא מחצי היום ולמעלה שהוא זמן השחיטה, אבל מהנץ החמה עד חצי היום תלוי 26.במנהג, מקום שנהגו לעשות עושין מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין הלכה יט ואפילו במקום שנהגו לעשות לא יתחיל בתחלה לעשות מלאכה בארבעה עשר אף על פי שהוא יכול 29 לגמרה קודם חצות, אלא צ שלש אומניות בלבד הן שמתחילין בהם במקום שנהגו לעשות ועושין עד חצות, 30 ואלו הן החייטין, והספרין, והכובסין, אבל שאר אומניות אם התחיל בהן קודם ארבעה עשר הוא שגומר עד 31 חצות שאין העם צריכין לשאר אומניות צורך הרבה. +/השגת הראב"ד/ אלא שלש מלאכות בלבד הן 32 שמתחילין במקום שנהגו לעשות. א"א לא כן צורת ההלכה אלא לר' מאיר (פסחים נה) כל מלאכה שהיא 33 לצורך המועד גומרה בי"ד אפילו במקום שנהגו שלא לעשות, ושלא לצורך המועד עושין במקום שנהגו 34 לעשות ואתו רבנן למימר דהנך שלש אומניות אתחולי נמי מתחלינן אפילו במקום שנהגו שלא לעשות 35

4 Page 4 of 7 YIJE 5781 Set 6 ולהתיר באו ולא לאסור מדלא קאמר וחכמים אומרים אין םעושין אלא שלש אומניות וכו' וכן מפורש 1 +.בתוספתא (פסחים פ"ג הי"ד) וכן כתב הרב ז"ל והוא העיקר 2 3 רמב"ם הלכות יום טוב פרק ז 4 הלכה א חולו של מועד אף על פי שלא נאמר בו שבתון הואיל ונקרא +ויקרא כג, ל"ז+ א מקרא קדש והרי הוא זמן 5 חגיגה במקדש אסור בעשיית מלאכה כדי שלא יהיה כשאר ימי החול שאין בהן קדושה כלל, והעושה בו 6 מלאכה האסורה מכין אותו מכת מרדות מפני שאיסורו ב מדברי סופרים, ולא כל מלאכת עבודה אסורה בו 7 כיום טוב שסוף הענין בדברים שנאסרו בו כדי שלא יהיה כיום חול לכל דבר, לפיכך יש מלאכות אסורות בו 8.ויש מלאכות מותרות בו 9 [השוה גם שיטת הרמב"ם המיוחדת בענין חגיגת יד' (לעומת תוס' ע. ד"ה לאו חובה)*- כותרת, סה"מ, 10 הל' ק"פ, והל' חגיגה ב:י- נגד הראב"ד [ ק"פ - 13 ג:-מעשה בריב"ב 14 תוספות מסכת פסחים דף ג עמוד ב מאליה מי קספו לך - אף על גב דגדי אין אליתו קריבה רוב פסחיהם היה טלה או שמא הגיד לו ורבי יהודה 15 בן בתירא שלא עלה לרגל י"ל שלא היה לו קרקע או זקן היה שאינו יכול להלך ברגליו דפטור מפסח כמו 16 מראיה א"נ נציבין חו"ל היא כדמוכח בסיפרי בפ' ראה ועוד בתרגום ירושלמי (בראשית י) וארך ואכד וכלנה 17 בארץ שנער מתרגם והדס ונציבין משנה למלך הלכות קרבן פסח פרק א הלכה א [א] מצות עשה לשחוט הפסח כו'. כל הני דתנן בפ"ק דחגיגה דפטורים מראיה והביאם רבינו לקמן פ"ב 20 מהל' חגיגה נראה דחייבים בקרבן פסח דהא מיעוטא דהנהו בראיה כתיבי ולא ילפינן פסח מראיה. וזהו 21 שסתם רבינו וחייב הכל. אך ראיתי להתוס' בפ"ק דפסחים (דף ג') ד"ה מאליה שכתבו ור"י בן בתירא שלא 22 עלה לרגל י"ל שלא היה לו קרקע או זקן היה שאינו יכול להלוך ברגליו דפטור מפסח כמו מראיה ע"כ. ולא 23 ידעתי הא היכא רמיזא דהני פטירי מפסח ובגמרא לא פטרו זקן מפסח אלא כשאינו יכול לאכול כזית. ולא 24 ידעתי אי אליבא דתוס' לגמרי ילפינן פסח מראיה אלא דזה לא יתכן דהא נשים פטורות מראיה וחייבים 25 בפסח. ואם נאמר דהני דוקא דכתבו התוס' ילפינן מראיה לא ידעתי מנא להו. עוד ראיתי לתוס' שם 26 שכתבו א"נ נציבין חו"ל היא כו'. ולא ידעתי מה הועיל היותו חו"ל דאי לפוטרו מפסח ראשון כל שהיה רחוק 27 ט"ו מיל פטור ואי ס"ל דמי שדר בחו"ל פטור לגמרי אף מפסח שני זה לא ידעתי היכא איתיה ואף במצות 28 :ראיה לא ראיתי שיפטרו למי בחו"ל. סוף דבר שדברי התוס' מתחלתם עד סופם צריכים אצלי תלמוד צל"ח מסכת פסחים דף ג עמוד ב תוס' ד"ה מאליה וכו', ורבי יהודה בן בתירא שלא עלה לרגל וכו' דפטור מפסח כמו מראיה. הנה אין כוונת 31 התוס' שמי שאין לו קרקע פטור מפסח, ופוק חזי שתחלת קושיית התוספות לא היה להקשות למה לא 32 עלה רבי יהודה בן בתירא לעשות הפסח, שזה אינו קושיא דודאי היה בדרך רחוקה ופטור, ולא מצינו 33 שיהיה מחוייב לעלות ולהתקרב קודם זמן הפסח, ובי"ד שמגיע הזמן הרי הוא בדרך רחוקה. אבל הוקשה 34 להם למה לא עלה לרגל שזה מצוה על כל ישראל לעלות איש ממקומו לירושלים להגיע שם ברגל, ועל זה 35 תירצו שלא היה לו קרקע ומי שאין לו קרקע אין צריך לעלות לרגל כדלקמן דף ח' ע"ב, וכיון שלא עלה 36

5 Page 5 of 7 YIJE 5781 Set 6 ממילא פטור מפסח כמו מראיה. וראיתי להמשנה למלך פ"א מהלכות קרבן פסח [הלכה א'] שנתקשה 1.בדברי התוספות הללו, ולענ"ד נראה כמו שכתבתי מרומי שדה מסכת פסחים דף ג עמוד תוס'. ד"ה מאליה כו'. וי"ל שלא היה לו קרקע או זקן היה כו' דפטור מפסח כמו מראיה כו'. ופי' דלא חל 5 חיוב פסח אלא על מי שהוא בירושלים, ויכול לעשות הפסח אחר חצות. ואפילו פסח שני לא נתחייב אלא 6 מי שהוא בדרך רחוקה, היינו שהולך לירושלים לראות פנים, ויגיע לאחר שחיטת הפסח. אבל מי שלא יגיע 7 כלל לירושלים בפסח, אינו בר חיוב כלל. וכיון שפטור מראיה ממילא פטור מפסח, ובחנם נתקשה בזה 8 המל"מ ריש הלכות קרבן פסח. ומה שהקשה שם עוד מהא דנשים פטורות מראיה וחייבות בפסח. גם זה 9 אינו אלא בנשים שבירושלים, שפטורות מלבא בעזרה. ומש"כ התוס' אי נמי נציבין חו"ל היא כו'. פי' א"כ 10 לא היה לו קרקע באר"י, וקרקע שבחו"ל כמטלטלין דמי כדאי' בערכין דף כ"ט מנחת חינוך פרשת בא מצוה ה והנה מבואר דנשים ועבדים חייבין בפסח אף דפטורים מה"ר מ"מ הכל מודים דחייבין בפסח כמבואר 13 בש"ס שהבאתי ל ' אך שאר פטורים מן הראי' כגון חרש באזנו אחת או חיגר או מי שא"ל קרקעות וכדומה 14 דפטורים מה"ר שחשבם הר"מ פ"א מה' חגיגה מדסתם הר"מ משמע בפשיטות דחייבין בפסח דבראי' 15 ילפינן מקראי ומה ענין פסח לראיה אך התוס' פסחים ג' ע"ב ד"ה מאלי' כתבו הא דלא הלך ריב"ב 16 לירושלי' שמא לא היה לו קרקע או זקן היה שא"י לעלות ברגליו דפטורין מפסח כמו מראיה א"נ נציבים 17 חוץ לארץ הוי משמע מד' דכל הפטורים מראי' פטורים מפסח ועמ"ל פ"א מהק"פ תמה על דבריהם מנלן 18 זה וגם מ"ש דנציבים ח"ל הוי ל"י היכי איתא דח"ל פטור מק"פ ול"מ שהדר בח"ל פטור מן הראי'. ס"ד 19 דה"ת צריכין תלמוד מתחלתן ועד סופן עמ"ל. והצל"ח כתב בכוונתם דלא הקשו אלא למה לא עלה ריב"ב 20 לרגל אבל על פסח ל"ק כלל דודאי הוא בדרך רחוקה ופטור ולא מצינו שיהיה מצוה לעלות ולהתקרב עצמו 21 קודם זמן הפסח ובי"ד שהגיע זמן הפסח הרי הוא בדרך רחוקה רק ק' התוס' הא מחויב לעלות לרגל ע"ז 22 תירצו שלא היה לו קרקע ע"ש ודבריו אינם מובנים לי כלל דודאי מ"ע על כל ישראל לעשות הפסח ככל 23 מ"ע שבעולם ומחויב לילך מקצה הארץ להתקרב עצמו כדי לקיים מ"ע אך אם עבר והוא בדרך רחוקה יש 24 דינים שציותה התורה אבל בודאי מחויב להתקרב ולקיים מ"ע ולדבריו כל ישראל אפילו בא"י כל שהם 25 רחוקי' ט"ו מיל מירושלים שזה דרך רחוקה עש"ס פ' מי שהי' פטורים מלילך ולעשות הפסח א"כ כל 26 ישראל פטורים לעשות פ"ר ופ"ש לא יהיו מקריבים כי רוב הציבור אין עושים פ"ש אם כן פטורים ממצות 27 הפסח ואי משום דחייבין בראיה יכולים לבא ביום טוב אי תחומין דרבנן ע' פסחים פ' תוד"ה אינה ומבואר 28 בפירוש בסוכה דנפקא לן דעוסקים במצוה פטורים מן המצוה מטמאים דהיו מטמאין עצמן שבעת ימים 29 קודם ואי לאו משום מצוה אסורים לגרום ביטול הפסח ויש לדחות בקל מכל מקום אין סברא כלל שלא יהיו 30 ישראל הדרים בכל א"י חייבים בפ"ר בודאי מצוה להתקרב שיבואו אך אם הי' בדרך רחוקה או אפילו 31 במזיד לא בא יש לו דין דרך רחוקה ואם לא בא יקריב בשני ואם לא הקריב בשני ער"מ הדינים אבל זה 32 קשה לשמוע שלא יהיו מצווים הרחוקים שיבואו לעשות מ"ע ועוד מבואר להדיא פא"ד דס"ט ופסקה ר"מ 33 פ"ה דטמא שיכול לטהר בזמן הקרבן וישב לו בטומאתו וכן ערל שלא מל וכו' חייב כרת הרי דמחויב לטהר 34 עצמו ולתקן עצמו שיהיה מחויב בקרבן אך זה ג"כ אין ראיה דבזמן הקרבן חל עליו החיוב אבל בדרך 35 רחוקה קודם זמן הקרבן אין חל עליו חיוב להתקרב ובזמן הקרבן הרי הוא בדרך רחוקה מ"מ מצד הסברא 36 אין סברא כלל דלא יהיה מצוה על כל ישראל כלל בודאי מצוה להתקרב כדי לעשות הפסח וע' פא"ד דס"ט 37 רש"י ד"ה ענוש כרת ול"ד לטמא ודרך רחוקה שא"י לתקן באותן ו' שעות ומקמי הכי לא רמיא חיובא עליו 38 נראה דקודם הזמן לא רמי חיובא והיינו לעונש כרת אבל ודאי מצוה שיבא ולא יהיה בדרך אטו לולב ושופר 39 כי לא יהיה מחויב לקנות קודם החג ובחג אינו בנמצא וכי אינו מבטל בזה המ"ע אתמהה. ועוד דסיום 40

6 Page 6 of 7 YIJE 5781 Set 6 דה"ת שלא היה לו קרקע או זקן שא"י להלך ברגליו דפטור מפסח כמו מראי' מראה באצבע דס"ל דפטור 1.דפסח תלוי בראי' ולא מטעם שכ' הצל"ח ותי' הב' דח"ל הוא ודאי צ"ע כמ"ש המ"ל 2 והנה כדברי התוס' מצאתי לקמן ע' ע"ב יהודה ודורתאי בנו פרשו וישבו להם בדרום ואמר אם יבא אלי' וכו' 3 למה לא חגגתם חגיגה בשבת וכו' א"כ חזינן דישב ברחוק מירושלים ולא עלה לפסח כלל וערש"י ד"ה 4 וישב פי' רחוק מירושלים שלא יעלה לרגל ויתחייב בפסח וחגיגה מבואר להדיא דרחוק מירושלים א"צ 5 לעלות לפסח וגם פטור לעלות לרגל ובאמת ל"מ שיהיה פטור מלעלות לרגל עכצ"ל שדרום היה בח"ל 6 עכ"פ נראה מדברי הש"ס דילן כדה"ת דהדר בח"ל פטור מפסח ומראי' וצ"ע מאוד ומנ"ל הא. וגם צ"ע 7 לדה"ת מה תיקנו ר"י ודורתאי וביטלו מצות פסח ועליית הרגל עבור מצות חגיגה שלא דחו שבת ועכצ"ל 8 שאין חיוב עליו כלל כד' רש"י ותוס' וצ"ע. והנה אף דלא נודע לנו דה"ת וגם נר' כן מהגמרא שכתבנו 9 ומרש"י אף דאין אנחנו יודעין לא נוכל לדחות דבריהם בודאי מצאו כן מפורש באיזה מקום ומ"מ נשים 10 ועבדים חייבים דבפירוש ריבתה תורה. ולכאורה לד' התוס' דמי שא"ל קרקע פטור מפסח א"כ גר שנכתב 11 בפירוש בתורה וכי יגור אתכם גר וכו' היאך יש לו קרקע אי בקנה הא בזמן שהיובל נוהג לר"ל ק"פ לאו 12 כקה"ג דמי וא"כ א"ל קרקע אך לשיטת הר"מ דביובל שני מביא וקורא א"כ ה"נ ועיין טו"א פלפל בדינים 13 אלו גבי ראיה ונלמד משם לכאן עיין שאילת יעבץ סימן -שתלוי איפה עומד לפני ל' יום 16 עיין מהר"ם שיק על סה"מ- בענין א"י וכו. 17 מנחת חינוך פרשת בא מצוה יד והנה בסמ"ג נראה דהלאו הוא באוכל אבל הר"מ והרהמ"ח סוברים דהלאו קאי על המאכיל. ובאמת ד' 18 הסמ"ג צ"ע נהי דאפ"ל דעכו"ם ג"כ נצטוו לא כמ"ש הכ"מ דל"ש זה דלא ציית הא באמת מבואר בסנהדרין 19 דעכו"ם נצטוו על כמה מצות א"כ ה"נ. אבל באמת לא מצינו זה בסנהדרין דעכו"ם יהי' מצווה שלא יאכל 20 הפסח כמו שמצווה על אכילת אמ"ה וכל המצות שלא נצטוו מקודם רק על ידי מרע"ה לא מצינו שיהא 21 העכו"ם מוזהרים ע"ז ע"כ אתי הלאו להמאכיל ע"ש בסנהדרין. והנה כל הדינים שביארנו לעיל במצוה 22 הקודמת שייכים כאן ואסור להנאות את העכו"ם בפסח דקי"ל כר"א דאה"נ משמע. מ"מ מ"ש בלאו דלעיל 23 ובלאו זה וגם לקמן הדין כן בערל דאסור בהנאה קשה דפכ"ש כ"ג ע"ב מקשה מכדי אותבינהו כל הנהו 24 קראי ושנינהו חזקי' ור"א במאי פליגי. ולפמ"ש י"ל דבלאוין אלו פליגי דלחזקי' מותר בהנאה ולר"א אסור 25.בהנאה וער"מ במ"א פ"ו ובלח"מ ויבואר לקמן בחיבורי אי"ה 26 ופשוט המאכיל אפי' לעכו"ם חש"ו ג"כ עובר בלאו הזה דבב"נ ל"ש זה אבל עכו"ם חייב בכ"ע ופשוט. 27 ולכאורה יש רמז ראיה להסמ"ג דעכו"ם בעצמו מצווה דמבואר בפסחים ג' ההוא ארמאה דסליק ואכיל 28 פסחים וכו' בדקו בתרי' ואשכחי' ארמאה וקטלוהו ולכאורה אמאי קטלוהו אם אינו מוזהר ע"ז. אבל לדעת 29 הסמ"ג דהוא עצמו מוזהר ע"ז ואזהרתן לב"נ זו היא מיתתן ע"כ קטלוהו ע"ש בסנהדרין ואינו ראיה גמורה 30 דאשכחי' דעכו"ם הוא ואינו מחזיק בז' מצות גם כן ע ' רמב"ן פ' וישלח גבי שכם ומ"מ נראה דל"ק על 31 הסמ"ג מה שהק' דלא חשיב בסנהדרין מצוה זו יע"ש דקאמר דשוא"ת לא קחשיב אם כן אפשר ג"כ לומר 32 דחשיב רק מצות שלהם שנוהג לעולם בכל מקום ובכ"ז. אבל מצוה זו שאינו נוהג אלא בזמן המקדש 33 ובירושלים לא קחשיב אבל מ"מ שייך שפיר לומר שנצטווה כמו שנצטווה בז' מצות והוא ציית מדוע יגרע 34 עוד ממצות שנצטווה ע"כ דברי הכ"מ אינם מובנים ובודאי מצא הר"מ זה באיזה מקום ואפשר דהאוכל ג"כ 35 מוזהר לדעת הר"מ ג"כ וצ"ע. אבל דעת הסמ"ג מבואר בהדיא דאין המאכיל עובר רק האוכל וצ"ל כמ"ש 36 והוא פשטא דקרא. ועי"ל להסמ"ג דלא קחשיב אלא מה שמצווים כישראל אבל מה שישראל אינו מצווה 37 ואדרבא מצוה איכא לאכול רק ב"נ מוזהר לא קחשיב עתוס' סנהדרין נ"ט ד"ה ליכא מידעם דבדבר שהוא 38 מצוה לישראל ל"ש להקשות מי איכ' מידי דלישראל שרי ולנכרי אסור. אך הדרנא בי דמבואר שם דעכו"ם 39

7 Page 7 of 7 YIJE 5781 Set 6 12 ששבת או שעסק בתורה חייב אף על גב דלישראל מצוה וע"כ כדכתיבנא דאינו נוהג בכ"מ ובכ"ז לא חשיב 1 או אפשר דדבר המפורש בקרא לא חשיב אף דחשיב שם ש"ד דמפורש בקרא יש לחלק. עוד נלפע"ד 2 לדעת רש"י קידושין וב"ק שהבאתי לעיל דקדשים קלים אח"ש אפי' חלק הבעלים גם כן הוי מ"ג רק משלחן 3 גבוה קזכו לאכילה אבל לקדש בו את האשה אינו שלו דהוא מ"ג אם כן נראה דאם עכו"ם אוכל קדשים 4 קלים שלמים או פסח עובר ג"כ על גזל כי ב"נ מצווה על גזל מ"ל גזל הדיוט או גזל גבוה. אך לישראל זכה 5 להו רחמנא לאכול אבל למאן דלא זכה רחמנא הוי גזל גבוה א"כ עכו"ם שאכל קדשים קלים כיון דממון 6 גבוה ה"ל גזל והם מוזהרים על הגזל וחייב מיתה על הגזל אפי' בפמש"פ ע' סנהדרין ור"מ ה' מלכים ע"כ 7 קטלי' לההוא עכו"ם מחמת שעבר על גזל דמצווה ב"נ ע"ז. וע' פ' ויקרא כתבתי כיו"ב לענין מעילה והדין 8 דין נכון אפי' לשיטת התוס' דחלק הכהנים הוי מ"ג א"כ אסור לעכו"ם לאכול מחלק הכהנים דהו"ל גזל 9 גבוה ולא גרע גזל גבוה מגזל הדיוט והוא דבר נחמד ואמיתי בעזה"י. ועיין סוגיא דבכורות ואה"ע כ"ח 10 במקדש אשה בבכור ובח"מ וב"ש ספר החינוך פרשת בא מצוה יד משרשי מצוה זו, מה שכתבנו באחרות לזכור יציאת מצרים. ובעבור שקרבן זה לזכר חירותנו ובואנו 14 בברית נאמנה עם השם יתברך, ראוי שלא יהנו בו רק אותם שהשלימו באמונה, והם ישראלים גמורים, 15...ולא אלו שעדיין לא באו בברית שלם עמנו. וענין הרחקת הערל מאכילתו, גם כן מזה השורש 16

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Pri Shamaryahu: A Torah Journal in Honor of my Rebbe, Hagaon Harav Shamaryahu Meltzer shlit"a

Pri Shamaryahu: A Torah Journal in Honor of my Rebbe, Hagaon Harav Shamaryahu Meltzer shlita Touro College and University System Touro Scholar Hebrew Theological College Publications and Research Hebrew Theological College 2018 Pri Shamaryahu: A Torah Journal in Honor of my Rebbe, Hagaon Harav

קרא עוד

א

א הקדימו נעשה לנשמע.רמב"ם הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ג' וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו, ואינו חייב ללמד בן חבירו אלא בחנם, מי שלא למדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיכיר שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, וכן

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Microsoft Word - Document36

Microsoft Word - Document36 הרב מאיר טברסקי ראש ישיבה בעניני פסח שני ודרך רחוקה א. פסח שני (הל' א') מי שהיה טמא בשעת שחיטת הפסח שאין שוחטין עליו או שהיה בדרך רחוקה או נאנס באונס אחר או ששגג ולא הקריב בראשון הרי זה מביא פסח בארבעה

קרא עוד

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט.

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: מ י ש ה י ה - צט. ... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט 7201702200 מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט. מהדורה מנוקדת, מפוסקת, מחולקת לסוגיות ולפסקאות עם לימוד

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

Shabbat Sunset According to Rabbeinu Tam שבת לד-לה שקיעת החמה ע"פ שיטת ר"ת

Shabbat Sunset According to Rabbeinu Tam שבת לד-לה שקיעת החמה עפ שיטת רת פסחים דף צד. הרקיע זריחה מזרח כמה מהלך אדם בינוני ביום - עשר פרסאות, יום = 12 שעות = 720 דקות = 40 מיל = 10 פרסאות 1 מיל = 18 דקות ומעלות השחר עד הנץ החמה ארבעת מילין, משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים ארבעת

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA>

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA> מסכתמנחותפרקא' כּ ל ה מּ נ חוֹת 1 )))) גמרא סדורה מנחות מסכת פרק ח' - ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה לימוד פרק זה פרק התודה מוקדש לאבי מורי ר' יעקב משה ווינט לרגל הגעתו לגבורות שיזכה מור אבי יחד עם אמי מורתי להמשך

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

. : ] [ :. (. ( [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

עלון 398

עלון 398 398 בס"ד, כא אייר התשע"א. מסכת מנחות פגג דףף עזז דףף דף עז ע"א א) מתני', ושלש חלות לעשרון. כתב המקדש דוד (סימן ל סק"ג), דאף על גב דליכא מידה של שליש עשרון, נראה דמחלקן בטורטני, דדוקא גבי חביתי כהן גדול

קרא עוד

מנחות עז פג 106

מנחות עז פג 106 בס"ד, יום ראשון כא' אדר ב' תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת מנחות עז פג (106) א. 1) מה הם המינים של לחמי התודה, ומנלן? ומה הוא השיעור של כל חלה וחלה של לחמי התודה לפי מידות מדבריות ולפי מדות ירושלמיות? 2)

קרא עוד

דף השבוע ה.-ה: נסדר ע"י אשר יעקב מילמן א( בענין עשרה בטלנין ב( בענין התשלומין של הקרבן חגיגה ז( בענין אם הלכה כרב או רב אסי ח( בענין יחיד לברך על קריא

דף השבוע ה.-ה: נסדר עי אשר יעקב מילמן א( בענין עשרה בטלנין ב( בענין התשלומין של הקרבן חגיגה ז( בענין אם הלכה כרב או רב אסי ח( בענין יחיד לברך על קריא דף השבוע ה.-ה: נסדר ע"י אשר יעקב מילמן א( בענין עשרה בטלנין ב( בענין התשלומין של הקרבן חגיגה ז( בענין אם הלכה כרב או רב אסי ח( בענין יחיד לברך על קריאת מגילתו ט( בענין היוצא בשיירא להקדים קריאתו ביתר עיון

קרא עוד

אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו ב"ד: אמר רב הונא ל. ועם בית דין מאי ועם ב"ד בפני בית דין לאפוקי שלא בפני בית דין דלא מתיב רבא ועוד זאת היתה ירושל

אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בד: אמר רב הונא ל. ועם בית דין מאי ועם בד בפני בית דין לאפוקי שלא בפני בית דין דלא מתיב רבא ועוד זאת היתה ירושל אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו ב"ד: אמר רב הונא ל. ועם בית דין מאי ועם ב"ד בפני בית דין לאפוקי שלא בפני בית דין דלא מתיב רבא ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה וכו' מאי ועוד זאת אילימא כדקתני זאת

קרא עוד

משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר וחכמים אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוס

משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר וחכמים אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוס משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוסרין עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו, יפתחו לו בכבוד המקום?!

קרא עוד

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כפייה על מצוות כיבוד אב ואם. תלמוד-תורה מול כיבוד אב

קרא עוד

חולין קלו קמא 130

חולין קלו קמא 130 בס"ד, יום ראשון יב' אלול תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת חולין קלו קמא (130) א. 1) אמאי כתבה תורה "ארצך" ו"ארצם" גבי ביכורים (באר היטב!)? 2) מה דעתו של רבי אלעאי למסקנת הסוגיא בעינן שותפות בבכורה ובראשית

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

קובץ

קובץ קובץ הערות התמימים ואנ"ש - מעלבורן גליון קכ"ג שבועות ה'תשע"ב עיון שנת "תהי שנת בלימודים"- - שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושתים לבריאה מאה ועשר שנה להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שנת שישים ושתים לנשיאות

קרא עוד

Microsoft Word - חלק א סימן לט.rtf

Microsoft Word - חלק א סימן לט.rtf סימן לט גדר איסור מלאכה באבל, ובדין מלאכת אשתו. ראשי פרקים א.איסור מלאכה באבל- שלושה או שבעה? ב.איסור מלאכת בניו ועבדיו. ג.בגדר איסור "מלאכתו". ד.גדר האיסור בחנות של שותפים אליבא דהראב"ד. ה.בגדר הנ"ל לשיטת

קרא עוד

Microsoft Word - Tal

Microsoft Word - Tal לפני עיוור בדבר הנתון במחלוקת הפוסקים ה מאת: שמואל טל א. ראיות האחרונים שאין לפני עיוור כשהמוכשל סומך על המתירים והקשיים שבהן ראובן שנוקט שיש איסור בדבר האם יכול לתתו לשמעון שסומך על המקילים יש לדון אם

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

erch-009

erch-009 ערכין דף ט. לתירוץ רב הונא שעושים שמונה חדשים מלאים ו"כגון שהיתה שנה מעוברת", מתי חל מולד תשרי של שנה שעברה ומתי בשנה זו? [תוד"ה מאי]. מולד תשרי שנה זו מולד תשרי שנה שעברה ברביעי כ"א תקפ"ט שבת שעה י"ב

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

á

á וחידו"ת סווגיות ביני עמודי שנתלבנו הכוללים ברשת יעקב" "מנחת ע"ש ז"ל יעקב שוקרון רבי אלעד לכבוד ידידנו היקר יו"ל שוקרון הי"ו אברהם הרב שמחת בר המצוה לבנו לרגל נ"י אריה הבה"ח הגדול תשע"ב שבת עיצוב ועימוד:

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

תמורה ז יג 145

תמורה ז יג 145 בס"ד, יום ראשון כט' כסליו תשע"ב שם: זמן: מבחן שבועי מסכת תמורה ז - יג (145) א. 1) מה ילפינן מ"לא תקריבו" דכתיב גבי "מעוך וכתות ונתוק", ומה ילפינן מדכתיב "לא תקריבו" גבי "מיד בן נכר"? והאם האי קרא יכול

קרא עוד

חולין קכט קלה 129

חולין קכט קלה 129 בס"ד, יום ראשון ה' אלול תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת חולין קכט קלה (129) א. 1) החותך כביצה בשר מאבר מן החי, האם צריך הוא הכשר משקין ושרץ כדי לטמא טומאת אוכלין (פרט), ומדוע? 2) מה דין טומאתה של קופת שאור

קרא עוד

Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org

Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org I. Is there a mitzvah to eat matzah all of Pesach? a. Pesachim 120a - First night is a chova, the rest of

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

זבחים צא צז 91

זבחים צא צז 91 בס"ד, יום ראשון ה' טבת תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת זבחים צא - צז (91) א. 1) מה הוא האופן שעליו הסתפקה הגמ' בתדיר ומקודש איזה מהן קודם? והאם אפשר לפשוט ספק זה מדין הקדמת מוסף שבת לחטאת ועולה דמוסף ראש

קרא עוד

ותולדות אבות גלעד אנגלהרד תוכן: א. מבוא ב. מנין אבות המלאכות ולימודם מהמשכן. ג. מהיכן התרבו התולדות והאם יש תולדות בשאר התורה. 1. שיטת התוס' - התולדות

ותולדות אבות גלעד אנגלהרד תוכן: א. מבוא ב. מנין אבות המלאכות ולימודם מהמשכן. ג. מהיכן התרבו התולדות והאם יש תולדות בשאר התורה. 1. שיטת התוס' - התולדות ותולדות אבות גלעד אנגלהרד תוכן: א. מבוא ב. מנין אבות המלאכות ולימודם מהמשכן. ג. מהיכן התרבו התולדות והאם יש תולדות בשאר התורה. 1. שיטת התוס' - התולדות התרבו מפס'. 2. שיטת המהר"י כ"ץ - התולדות התרבו מסברא.

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

Menachot Daf 99 The Mitzvah of Talmud Torah

Menachot Daf 99 The Mitzvah of Talmud Torah תלמוד בבלי מסכת מנחות דף צט עמוד ב תניא, רבי יוסי אומר: אפי' סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה ערבית - אין בכך כלום, אלא מה אני מקיים לפני תמיד? שלא ילין שלחן בלא לחם. א"ר אמי: מדבריו של ר' יוסי נלמוד,

קרא עוד

הוריות יג יד זבחים ב ו 78

הוריות יג יד זבחים ב ו 78 בס"ד, יום שני ה' תשרי תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת הוריות יג - יד, זבחים ב - ו (78) א. 1) מה הם סדר הקדימות המבוארות במתניתין, ומאי טעמא מקדימים להו? 2) שעיר נשיא ושעירת יחיד ושעיר עבודת כוכבים, מי קודם

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

. ' ' ' : [ " :' ( [ " ( : ' [ ( [ : ' " ' ( ) [ " [ ( " ( : [ ( ) " ( ' : ' ( ( ( ( [ [ [ (. :'. :. :.. ' : [. :. ) (. :.. [ :. ' ( ' [ [ ' : '. :. :

. ' ' ' : [ :' ( [ ( : ' [ ( [ : ' ' ( ) [ [ ( ( : [ ( ) ( ' : ' ( ( ( ( [ [ [ (. :'. :. :.. ' : [. :. ) (. :.. [ :. ' ( ' [ [ ' : '. :. : . ' : :' " : ' : ' ) " : ) : '. :. :. :.. :. :. ) (. :.. [ :. ' [ [ ' : '. :. :. :. : [. :. : '. ) :. :. [ :. :. :. : '. ) (. :. [ :. ] [ [ [ :.. :.. : :. : '. :. :. :. :. :. :. : [. :. :. :. :. ) (. :.

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

בכורות ב ח 131

בכורות ב ח 131 בס"ד, יום ראשון יט' אלול תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת בכורות ב ח (131) א. 1) הלוקח עובר חמורו של גוי, או חמורה מבכרת של גוי בלא עוברה, האם יש חיוב בכורה על העובר, ומנלן? והאם אפשר ללמוד מדין זה אף לענין

קרא עוד

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: ל"ט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - "חמדת

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: לט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - חמדת 1 הקדמה ל"ט אבות מלאכה המושג " מ ל א כ ה " ב ש ב ת המקור הראשון בתורה לאיסור מלאכה בשבת הוא פסוק בעשרת הדברות - ו יו ם ה ש ב יע י ש ב ת ל ה' א ל ה יך ל א ת ע ש ה כ ל מ ל אכ ה יך. א ת ה ו ב נ ך ו ב ת ך

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

זבחים כא כז 81

זבחים כא כז 81 בס"ד, יום שני כו' תשרי תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת זבחים כא כז (81) א. 1) באר הנידון האם אפשר לקדש בתוך הכיור, ומהיכן רצו להוכיח, וכיצד דחו? 2) למאן דאמר מי כיור נפסלים בלינה, אימתי הוא הזמן בו נפסלים?

קרא עוד

hemdat Haaretz 4 13

hemdat Haaretz 4 13 נתינה, כריתותוהקנאה בגט 203 הרב יצחק שטינברג ר"מ בישיבת "לב התורה", בית שמש כריתות והקנאה בגט נתינה, הקדמה.1.2.3 התורה מגדירה את מעשה הגירושין בפסוק אחד (דברים כד, א): כי יקח איש אשה ובעלה, והיה אם לא

קרא עוד

מחלוקת הגאונים בגדר בין השמשות - יוסף מימון. מאורנו ח

מחלוקת הגאונים בגדר בין השמשות - יוסף מימון. מאורנו ח מחלוקת הראשונים בגדר בין השמשות 137 מחלוקת הראשונים בגדר בין השמשות יוסף מימון פתיחה אמרו חז"ל: "בין השמשות, ספק מן היום ספק מן הלילה". ישנם הרבה נפקא-מינות הלכתיות לזמני היום, לכן חשוב להגדיר את זמן המעבר

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

סימן י"א טבילה במקווה לאישה בימי אבלה סימן י"א - טבילה במקווה לאישה בימי אבלה תקציר: תשובה זו עוסקת בשאלה האם לאישה היושבת שבעה בעת נידתה מותר לטבול ב

סימן יא טבילה במקווה לאישה בימי אבלה סימן יא - טבילה במקווה לאישה בימי אבלה תקציר: תשובה זו עוסקת בשאלה האם לאישה היושבת שבעה בעת נידתה מותר לטבול ב סימן י"א - טבילה במקווה לאישה בימי אבלה תקציר: תשובה זו עוסקת בשאלה האם לאישה היושבת שבעה בעת נידתה מותר לטבול במקווה. על אף שיחסי אישות אסורים בימי השבעה, הטבילה תאפשר לה ולאיש ה להיות מותרים בחיבוק ומגע

קרא עוד

ציצית בלילה ספרי במדבר פרשת שלח פיסקא קטו קטו( ויאמר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית, אף הנשים במשמע. רבי שמעון פוטר את הנש

ציצית בלילה ספרי במדבר פרשת שלח פיסקא קטו קטו( ויאמר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית, אף הנשים במשמע. רבי שמעון פוטר את הנש ציצית בלילה ספרי במדבר פרשת שלח פיסקא קטו קטו( ויאמר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית, אף הנשים במשמע. רבי שמעון פוטר את הנשים מן הציצית מפני שמצות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

Pri Shilo: A Torah Journal in Memory of my Rosh Kollel Harav Hagaon Rav Shilo Rafael zt"l

Pri Shilo: A Torah Journal in Memory of my Rosh Kollel Harav Hagaon Rav Shilo Rafael ztl Touro College and University System Touro Scholar Hebrew Theological College Publications and Research Hebrew Theological College 2018 Pri Shilo: A Torah Journal in Memory of my Rosh Kollel Harav Hagaon

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

82 יקאו" מהני ומצטרףבהדיהיתרים שלו : כם" ע"ד. ע"ד שא' חייט אהד הלך באמצע ש"ת על אהע"ז תק"ע 5 ף שצמה וה"ה רובן ל"ת לשאלה גם בלא זה נראהכיון דהי' כל גופ

82 יקאו מהני ומצטרףבהדיהיתרים שלו : כם עד. עד שא' חייט אהד הלך באמצע שת על אהעז תקע 5 ף שצמה והה רובן לת לשאלה גם בלא זה נראהכיון דהי' כל גופ 82 יקאו" מהני ומצטרףבהדיהיתרים שלו : כם" ע"ד. ע"ד שא' חייט אהד הלך באמצע ש"ת על אהע"ז תק"ע 5 ף שצמה וה"ה רובן ל"ת לשאלה גם בלא זה נראהכיון דהי' כל גופו שלם ולא הי' לו חבורותבפניו ולאחר שהלך הניפוח הכירוהו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

קובץ

קובץ קובץ הערות התמימים ואנ"ש - מעלבורן - גליון י"א ניסן קט"ז ה'תשע"א שנת - "ופרצת"- שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ואחת לבריאה מאה ותשעה שנה להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שישים ואחת שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר נשיא

קרא עוד

Masechet Ketubot Taking Pay for Melechet Shamayim כתובות קה-קו תשלום בעבור מלאכת שמים

Masechet Ketubot Taking Pay for Melechet Shamayim כתובות קה-קו תשלום בעבור מלאכת שמים קבלת שכר בעבור מלאכת שמים תלמוד בבלי מסכת בכורות דף כט עמוד א מתני'. הנוטל שכרו לדון - דיניו בטילים, להעיד - עדותיו בטילין, להזות ולקדש - מימיו מי מערה אפרו אפר מקלה. אם היה כהן מטמאהו מתרומתו - מאכילו

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

ב"ה קובץ הערות וביאורים בתורת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ובעניני גאולה ומשיח, פשש"מ, רמב"ם, נגלה וחסידות נוסד בחודש תשרי - ה'תש"מ - שנת הארבעים גליון ה ]אל

בה קובץ הערות וביאורים בתורת כק אדמור נשיא דורנו ובעניני גאולה ומשיח, פששמ, רמבם, נגלה וחסידות נוסד בחודש תשרי - ה'תשמ - שנת הארבעים גליון ה ]אל ב"ה קובץ הערות וביאורים בתורת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ובעניני גאולה ומשיח, פשש"מ, רמב"ם, נגלה וחסידות נוסד בחודש תשרי - ה'תש"מ - שנת הארבעים גליון ה ]אלף-קנד[ יום הבהיר ר"ח כסלו - פרשת תולדות יוצא לאור על

קרא עוד

עלון המשפט ביה"ד "נתיבות חיים" שע"י מוסדות מענה שמחה י-ם בנשיאות הגאון הרב נפתלי נוסבוים שליט"א פנים מאירות 1 י-ם טל: פסקי דינים שכירות פוע

עלון המשפט ביהד נתיבות חיים שעי מוסדות מענה שמחה י-ם בנשיאות הגאון הרב נפתלי נוסבוים שליטא פנים מאירות 1 י-ם טל: פסקי דינים שכירות פוע ביה"ד "נתיבות חיים" שע"י מוסדות מענה שמחה י-ם בנשיאות הגאון הרב נפתלי נוסבוים שליט"א פנים מאירות 1 י-ם טל: 02-5023637 פסקי דינים שכירות פועלים ב - חזרת המעסיק אחרי התחלת המלאכה הרב יוסף פליישמן שליט"א

קרא עוד

מו"ר הרב מיכאל שמשון רוזנצוייג שליט"א ראש ישיבה וראש המכון הגבוה לתלמוד ע"ש ברן בענין טיבו של איסור ריבית דאורייתא: הקדמה לפרק איזהו נשך א. החידוש של

מור הרב מיכאל שמשון רוזנצוייג שליטא ראש ישיבה וראש המכון הגבוה לתלמוד עש ברן בענין טיבו של איסור ריבית דאורייתא: הקדמה לפרק איזהו נשך א. החידוש של מו"ר הרב מיכאל שמשון רוזנצוייג שליט"א ראש ישיבה וראש המכון הגבוה לתלמוד ע"ש ברן בענין טיבו של איסור ריבית דאורייתא: הקדמה לפרק איזהו נשך א. החידוש של איסור ריבית האיסור להלוות ממון בריבית, שמופיע בתורה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

- - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב

- - קיץ תשסט מחשבת ישראל )לביס דתי( מחשבת ישראל, 1 יחל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב - - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי דתי, מהדורה

קרא עוד

î÷åøåú ìòáåãú øùåú áîùôè òáøé

î÷åøåú ìòáåãú øùåú áîùôè òáøé מקורות עבודת רשות במשפט עברי להגשה עד 7.9.09 נושא 1: הציד במקורות המשפט העברי... 2 נושא 2 ה: הפלה במקורות המשפט העברי... 6 נושא 3: הגנת הפרטיות במקורות המשפט העברי... 14 נושא 4: גירות למטרת נישואים במקורות

קרא עוד

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל מחמוד קעדאן מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה בהצטיינות. הרבה בהצלחה בכל, מאחלים באהבה רינת, אופיר, יעל, ודניאל.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

ספר כבוד חכמים אסיפת חידושי תורה מאת רבנים, ראשי ישיבות, שלוחי כ ק אדמו ר, ותלמידי המתיבתא בעיר שיקאגו לכבוד יום ההילולא העשרים של כ ק אדמו ר מליובאוו

ספר כבוד חכמים אסיפת חידושי תורה מאת רבנים, ראשי ישיבות, שלוחי כ ק אדמו ר, ותלמידי המתיבתא בעיר שיקאגו לכבוד יום ההילולא העשרים של כ ק אדמו ר מליובאוו ספר אסיפת חידושי תורה מאת רבנים, ראשי ישיבות, שלוחי כ ק אדמו ר, ותלמידי המתיבתא בעיר שיקאגו לכבוד יום ההילולא העשרים של כ ק אדמו ר מליובאוויטש זצוקללה ה נבג ם זי ע יוצא לאור ע"י תלמידי מתיבתא ליובאוויטש

קרא עוד

נטע הארץ

נטע הארץ נמע ערלהורבעי הלכות הלכיץכט. הארץ י'אמותרלומרלעכו*םבשניערלהעבורכרמי ותן לי כרטך שעברו עליה שני ונראהדזהאינושייך אלא בח"ל ולי'אאפילובא"י. כט( בלרתך לרמך קלמ ותמולפירותיה ערלה ואעבדנה ואמול פירותיה פרי ציון

קרא עוד

מנשה צימרמן / הוצאה גרועה מלאכה ב. תוכן: א. המושג 'מלאכה גרועה' שתי הבנות במושג מלאכה שתי הבנות במושג מלאכה גרועה הבנה נוספת במושג מלאכה גרועה ב. שיטת

מנשה צימרמן / הוצאה גרועה מלאכה ב. תוכן: א. המושג 'מלאכה גרועה' שתי הבנות במושג מלאכה שתי הבנות במושג מלאכה גרועה הבנה נוספת במושג מלאכה גרועה ב. שיטת מנשה צימרמן / הוצאה גרועה מלאכה ב. תוכן: א. המושג 'מלאכה גרועה' שתי הבנות במושג מלאכה שתי הבנות במושג מלאכה גרועה הבנה נוספת במושג מלאכה גרועה ב. שיטת תוס' מלאכת הוצאה לתוס' תוס' הולך לשטתו - ראיות מהסוגיות

קרא עוד

שנה עשירית / גליון תנו ערש"ק פרשת בהעלותך ה'תשע"ד שמחתכם ומועדיכם לכאורה היינו הך? מתי נחשב תענוג גשמי למצווה רבה? בגדר ענוה המביאה לידי רוח הקודש להג

שנה עשירית / גליון תנו ערשק פרשת בהעלותך ה'תשעד שמחתכם ומועדיכם לכאורה היינו הך? מתי נחשב תענוג גשמי למצווה רבה? בגדר ענוה המביאה לידי רוח הקודש להג שנה עשירית / גליון תנו ערש"ק פרשת בהעלותך ה'תשע"ד שמחתכם ומועדיכם לכאורה היינו הך? מתי נחשב תענוג גשמי למצווה רבה? בגדר ענוה המביאה לידי רוח הקודש להגיע לתכלית הלימוד מוכרחים להיות עובדי ה' פתח דבר בעזהי

קרא עוד

פרשת כי תצא "ולא תהיה לאשה" וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו: (דברים כב, יט) ונתן

פרשת כי תצא ולא תהיה לאשה וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו: (דברים כב, יט) ונתן פרשת כי תצא "ולא תהיה לאשה" וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו: (דברים כב, יט) ונתן האיש השכב עמה לאבי הנער חמשים כסף ולו תהיה לאשה תחת

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

1

1 www.ybm.org.il האם מכריע הרמב"ם תמיד במחלוקות שבתלמוד? הרב איתמר ורהפטיג הרמב"ם בהקדמתו למשנה תורה כותב שהוא מכנס את התורה שבעל-פה, ונמצא שאדם קורא 1 אולם הרמב"ם לא גילה לנו את מקורותיו, וכידוע יש בתורה

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

ב"ה ערב שבת תזריע מצורע-אמור כ"ט ניסן- י"ב אייר תשע"ח גליון 127 הוריות יד - זבחים יד ת"ר ושננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך )קידושין ל'( לעילוי נשמת

בה ערב שבת תזריע מצורע-אמור כט ניסן- יב אייר תשעח גליון 127 הוריות יד - זבחים יד תר ושננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך )קידושין ל'( לעילוי נשמת ב"ה ערב שבת תזריע מצורע-אמור כ"ט ניסן- י"ב אייר תשע"ח גליון 127 הוריות יד - זבחים יד ת"ר ושננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך )קידושין ל'( לעילוי נשמת אבי מורי הר"ר צבי בן ר' אברהם גאסט ז"ל נלב"ע י"ט תשרי

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

"מורנו" להחזיר עטרה ליושנה סמיכה לרבנות ללא היתר הוראה מאבות מלאכות שבת בורר ביד ומיד שיעור מספר 61 )שיעור 11( בשיעור 59, הראשון בסדרת מלאכת בור

מורנו להחזיר עטרה ליושנה סמיכה לרבנות ללא היתר הוראה מאבות מלאכות שבת בורר ביד ומיד שיעור מספר 61 )שיעור 11( בשיעור 59, הראשון בסדרת מלאכת בור "מורנו" להחזיר עטרה ליושנה סמיכה לרבנות ללא היתר הוראה 13621 מאבות מלאכות שבת בורר ביד ומיד שיעור מספר 61 )שיעור 11( בשיעור 59, הראשון בסדרת מלאכת בורר, הגדרנו את מלאכת בורר. בתחילת השיעור הובאה הסוגיה

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

ת] :מקרא- key חולקים- disputants נקודה מרכזית לסיכום וחזרה- review central point for summary and > מובאה של פיסקה קודמת- segment insertion of an earli

ת] :מקרא- key חולקים- disputants נקודה מרכזית לסיכום וחזרה- review central point for summary and > מובאה של פיסקה קודמת- segment insertion of an earli ת] ביצה-המביא לד: מר זוטרא בריה דרב נחמן: אף אנן נמי תנינא: לד: ]תנינא[ ועוד אמר רבי אליעזר: עומד אדם על המוקצה ערב שבת בשביעית וכו'. לד: טעמא דשביעית, דלאו בר עשורי הוא, הא בשאר שני שבוע הכי נמי דאסור.

קרא עוד

מנחות פד צ 107

מנחות פד צ 107 בס"ד, יום ראשון כח' אדר ב' תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת מנחות פד צ (107) א. 1) "כל קרבנות הציבור והיחיד באים מן הארץ וכו'", מאי נינהו כל הקרבנות, ומנלן? 2) עומר ושתי הלחם שבאו מן הישן או מחוץ לארץ, מה

קרא עוד

עיטורי ירושלים הגיור במסורת הרבנות ישיבת עטרת ירושלים תמוז תשע"ג גליון מספר 82

עיטורי ירושלים הגיור במסורת הרבנות ישיבת עטרת ירושלים תמוז תשעג גליון מספר 82 עיטורי ירושלים הגיור במסורת הרבנות ישיבת עטרת ירושלים תמוז תשע"ג גליון מספר 82 2 עיטורי ירושלים תוכן 3 מדברי מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק בענין הגיור 11 קורות רבינו הרב צבי יהודה הכהן קוק על הגיור הרב שלמה

קרא עוד

משיב דבר חלק א-ב

משיב דבר חלק א-ב שר דממצוא אינו אוראלאעניני מחר בל שבת מיוש וישרי ומשום חפצ בר שלא יאמר בלשון קנין אלא צור ו משוסגמירהשמאיכתובוא"כ בלוןמתנהאוהאדאורבלוןקנין צרי שמחת י י י ו ג יו אינואלא שבות רנן ושרי במוםמצוהשל עי לעשו

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה סיכומי סוגיות לעילוי נשמת מרת רוזה (שושנה זיסל) ע"ה בת הר"ר שמעון ז"ל מסכת בבא בתרא פרק ראשון בקיצור נלב"ע ו' בשבט תשס

לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה סיכומי סוגיות לעילוי נשמת מרת רוזה (שושנה זיסל) עה בת הרר שמעון זל מסכת בבא בתרא פרק ראשון בקיצור נלבע ו' בשבט תשס קובץ בבא בתרא 1 עמוד 1 מתוך 25 בתרא בבא פרק ראשון השותפין דף ב' מסכת בבא בתרא פותחת בפרק "השותפין", משום שמסכת בבא מציעא מסתיימת בדיני שותפים, [בית ועליה של שנים שנפלו חולקים כו']. דיני המשנה יתבארו בעזה"י

קרא עוד