שינויים טכניים צפויים בגרסת המאמר המודפסת כתב העת משפטים פישוט האינטראקציה בין בנקים ללקוחותיהם לקראת מודרניזציה של לשון החוזה הבנקאי האחיד מאת וסול א

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "שינויים טכניים צפויים בגרסת המאמר המודפסת כתב העת משפטים פישוט האינטראקציה בין בנקים ללקוחותיהם לקראת מודרניזציה של לשון החוזה הבנקאי האחיד מאת וסול א"

תמליל

1 שינויים טכניים צפויים בגרסת המאמר המודפסת כתב העת משפטים פישוט האינטראקציה בין בנקים ללקוחותיהם לקראת מודרניזציה של לשון החוזה הבנקאי האחיד מאת וסול אזואלוס-אטיאס רות פלאטו-שנער המאמר עוסק בגורמים הלשוניים והמושגיים-אינפורמטיביים ההופכים את הלשון המשמשת במהלך אינטראקציות תקשורתיות בין בנקים לבין לקוחותיהם הצרכנים לסמויה מעינו של הציבור הרחב וקשה להבנה מנקודת מבטו של לקוח ממוצע. נטען כי הפערים בידע הלשוני והמקצועי בין הבנק ללקוח הרלוונטיים לחתימה על החוזה הבנקאי הם הגורם העיקרי לאזוטריות של לשון הבנק מנקודת מבטו של לקוח מן היישוב. נראה כי פערים אלה נובעים לא רק ממורכבות התחביר של משפטי הטקסט החוזי אלא גם ממורכבות המשמעויות והרעיונות המתגבשים בו. לטענתנו, פערים אלה נובעים משלושה סוגי כשלים בתקשורת בנק לקוח: כשלים בפיענוח התחביר של משפטי הטקסט הבנקאי; כשלים בפירוש מילים מהלשון הכללית שאינן שגורות בלשונו של לקוח ממוצע ושל מונחים מקצועיים מתחומי המשפט והכלכלה; כשלים בהשלמת מידע מרומז בקישורים אינטרטקסטואליים. כשלים אלה עשויים להתייחס למרכיביה השונים של האינטראקציה התקשורתית אלה הנדרשים לפיענוח רבדיו המפורשים של הטקסט הבנקאי, קל וחומר לפיענוח המידע המושגי והרעיוני )המשפטי והכלכלי-פיננסי( הנמסר בו במשתמע. המאמר הוא ניסיון ראשוני להציג תמונה מדעית של סוגיית האזוטריות של לשון החוזה הבנקאי מנקודת מבטו של לקוח ממוצע, באמצעות בחינה בלשנית שיטתית של הכשלים הלשוניים והמושגיים-אינפורמטיביים העומדים בפניו כאשר הוא נדרש לקרוא את החוזה הבנקאי ולהבינו. תיאור הכשלים באינטראקציה המתקיימת בין הבנק ללקוחותיו הממוצעים מתבסס על חקר מקרה חוזה לניהול חשבון בנק. החוזה לניהול חשבון בנק הוא חוזה בסיסי המסדיר את מערכת היחסים בין הבנק ללקוחותיו לכל אורך תקופת פעילותם בבנק ומשמש בסיס למגוון הפעילויות והעסקאות שיבצע הלקוח בבנק: ניהול חשבון עובר ושב, ביצוע תשלומים, קבלת אשראי, הפקדת כספים לחיסכון ועוד. המאמר קורא לייעל את התקשורת הצרכנית בין הבנקים ללקוחותיהם באמצעות ניסוח מחדש של החוזה הבנקאי. המאמר מציע להטיל על הבנקים חובה לפשט את לשון החוזה הבנקאי לפי מודל לשוני-מושגי-אינפורמטיבי חדשני המפורט בו. המודל המוצע משתלב עם פרופסור מן המניין למשפטים, ראש המרכז לדיני בנקאות ורגולציה פיננסית, המכללה האקדמית נתניה. מכהנת כחברה בוועדה המייעצת לנגיד בנק ישראל בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובוועדת הרישיונות של הפיקוח על הבנקים. הדעות המובאות במאמר זה הן דעותיה הפרטיות. מרצה בכירה, החוג ללשון העברית, אוניברסיטת חיפה. במאמר זה נעשה ניסיון להימנע ככל האפשר משימוש בעגה בלשנית המניחה ידע מוקדם מקצועי בתחום הבלשנות. במקרים של שימוש במושגים ובתפיסות בלשניים השתדלנו להבהירם ולהסבירם בלשון ברורה לקהל האקדמי הרחב. אנו מבקשות להודות לפרופ' איל זמיר, לפרופ' סיני דויטש, למשתתפי הסדנה למשפט פרטי ומסחרי באוניברסיטה העברית בירושלים ולעורכי כתב העת משפטים, גל דפדי ויחיאל אורן, על הערות חשובות ומאתגרות שתרמו רבות לגיבוש המאמר במתכונתו הסופית. 1

2 המגמה ההולכת וגוברת של ניהול האינטראקציות עם הבנק באמצעים דיגיטליים ומציע דרך חדשנית לקיום חובת הפישוט בעידן הדיגיטלי, על האפשרויות שהוא פותח לנגישות מידע, ניצולו ושקיפותו. מבוא. א. החוזה הבנקאי: כשלים לשוניים ומושגיים-אינפורמטיביים בתקשורת בנק לקוח. 1. קהילת השיח המשפטי-בנקאי ואופי התקשורת המתקיימת בין מועניה לנמעניה. 2. כשלים ומורכבויות בפיענוח תחביר לשון הבנק. 3. כשלים בפירוש מילים מהלשון הכללית ומונחים מקצועיים. 4. כשלים בהשלמת מידע מרומז בקישורים אינטרטקסטואליים. ב. פישוט לשון החוזה הבנקאי חובה נורמטיבית-משפטית. 1. החובה לפשט את לשון החוזה הבנקאי. 2. החובה לפשט את לשון החוזה הבנקאי לאור תופעת "הלקוח שאינו קורא". 3. קשיים ואתגרים במשימת פישוט החוזה הבנקאי. 4. החובה לפשט את החוזה בעידן הבנקאות הדיגיטלית. ג. פישוט לשון החוזה הבנקאי האחיד לקראת מודרניזציה של הלשון המשפטית. 1. "לשון משפטית פשוטה" הגדרה בלשנית קוגניטיבית-תקשורתית. 2. המודל המוצע לפישוט לשון החוזה הבנקאי האחיד )המקוון(. ד. סיכום. ה. נספח: דוגמה לפישוט סעיף בחוזה הבנקאי בהתאם למודל המוצע. מבוא המאמר הנוכחי עוסק בקשייו של הציבור הרחב בהבנת לשון החוזה הבנקאי והתכנים הנבנים בו באמצעותה. המאמר עושה ניסיון ראשוני לאתגר את הניסוח המשפטי-בנקאי ולהתאימו לללקוח ההדיוט באמצעות הצעת מודל בלשני לפישוט לשונו של החוזה. הבחירה בחוזה בנקאי אינה מקרית. השירות הבנקאי הוא שירות חיוני שכל אדם ועסק נזקקים לו, עובדה שהופכת את החוזה הבנקאי לאחד החוזים הנפוצים במשק ולמכשיר מרכזי וחשוב לשם הסדרת ענייניו הפיננסיים של הפרט. ההתבוננות בחוזה הבנקאי מאפשרת להתחקות לא רק על הבעיות הקיימות בחוזה זה בפני עצמו אלא גם על תופעות טיפוסיות לחוזה האחיד בכלל בשל היותו של החוזה הבנקאי מקרה פרטי מייצג של סוג החוזים האחידים. נוסף על זה, החוזה הבנקאי מדגים יפה תופעה שכיחה של החוזים האחידים שילוב של לשון משפטית עם לשון מקצועית הייחודית לתחום שבו עוסק החוזה. תופעה זו יוצרת מורכבות לשונית-תקשורתית מובהקת הנובעת משילוב של שתי עגות )ז'רגון, 1 בבסיס החוזה האחיד עגה משפטית, עליה נוספת עגה מקצועית לבר-משפטית. :)Jargon בחוזה הבנקאי זוהי העגה הכלכלית-פיננסית. כלומר, החוזה הבנקאי משתמש במונחים מקצועיים משתי דיסציפלינות נפרדות: משפטים וכלכלה. עניין זה הופך את לשון החוזה למורכבת במיוחד עבור הלקוח הממוצע. מורכבות זו מונחת בבסיס פערי הידע הלשוני והמושגי-אינפורמטיבי שבין הבנק לקהל לקוחותיו הצרכנים הממוצעים. לפי המחקר הבלשני, פערים אלה מובילים את הנמען 1 הגורם העיקרי המעורב בהגדרת "עגה" מתייחס לאוצר המונחים המקצועיים של מומחים בתחום מקצועי מסוים. ראו הגדרת המונח "ז'רגון, עגה", אצל אורה רודריג-שורצולד ומיכאל סוקולוף מילון למונחי בלשנות ודקדוק 116 )התשנ"ב(. כן ראו את הגדרת המונח, Jargon אצל OSWALD DUCROT & TZVETAN TODOROV, ENCYCLOPEDIC DICTIONARY OF THE SCIENCES OF LANGUAGE 59 (Catherine.Porter trans., 1979) 2

3 2 ולקשיים בהבנת )הלקוח( למתן פרשנות שגויה לדברי יוצר הטקסט )הבנק( בשיטתיות הטקסט. כדי להתגבר על בעיה זו אנו מציעות במאמר זה מודל מקורי, לשוני ומושגי - אינפורמטיבי, לצמצום פערי הלשון והידע הקיימים בין הבנק ללקוחותיו. בעיקר אנו טוענות כי הפערים אינם נובעים רק ממורכבותו התחבירית והמילונית של החוזה הבנקאי אלא גם ממורכבות המשמעויות והרעיונות המתגבשים בו במרומז. לצורך זה אנו מציגות דרכים להרחבת בסיס הידע הלשוני והמושגי-אינפורמטיבי המשותף לבני השיח. המצע התאורטי שביסוד המאמר הנוכחי מבוסס על שילוב של תאוריות בלשניות- קוגניטיביות העוסקות בתהליך ההבנה של מבעים לשוניים עם כלים לשוניים לזיהוי ולאיתור הקשיים העומדים בפני הדיוטות הנדרשים לפענח את הלשון המשמשת בהקשרים משפטיים: 3 לקרוא טקסט משפטי ולהבין אותו. 4 טקסטים משפטיים הם מסוגי הטקסטים הממוסדים העתיקים והנפוצים ביותר; לשונם מוגדרת בספרות המחקר הבלשני: תת-לשון מוסדית רשמית של הלשון הכללית המסוימת. 5 טקסטים משפטיים חולקים מאפיינים לשוניים משותפים בשפות שונות, במסורות משפטיות שונות ובשיטות משפט נפרדות. ביטוי למאפיינים אלה ניתן למצוא ברמת אוצר המילים והמונחים המקצועיים המרכיבים את הטקסט המשפטי, ברמת התבניות התחביריות החוזרות ונשנות בו וברמת התכנים המרומזים בו והמשפיעים על הקוהרנטיות של הידע הנמסר בו. דפוסי הלשון המאפיינים את הכתיבה המשפטית הם בעלי דמיון מובהק בכל הלשונות של כל חברה בעלת נורמות משפטיות כתובות ונהלים לרישום הליכים משפטיים בשפות שונות ובשיטות משפט נפרדות. 6 דפוסים אלה מותאמים תפקודית לשני עניינים: )1( דרישות הכתיבה הרשמית-מוסדית על מוסכמות הניסוח שלה: לשון נוסחאית, גבוהה-ארכאית וסמכותית; )2( הצרכים המקצועיים-משפטיים: לשון טכנית-משפטית, מפורטת ושואפת לבהירות ולדיוק. דרישות הכתיבה הרשמית והצרכים המקצועיים של אנשי המשפט קיימים אפוא בבסיס הדמיון המובהק בטקסטים משפטיים בין שפות שונות וכן בין שיטות משפט 2 Herbert H. Clark & Tomas B. Carlson, Context for Comprehension, in ATTENTION.AND PERFORMANCE IX 313, 328 (John Long & Alan Baddeley eds., 1981) 3 התפתחות המחקר הבלשני בהקשרים משפטיים הואצה למן מחציתה השנייה של המאה הקודמת והתגבשה לתחום אקדמי המכונה "לשון ומשפט" Linguistics (,) Forensic "בלשנות משפטית" ( Forensic Peter M. Tiersma, A History of the Languages of Law, in THE ראו,)Linguistics OXFORD HANDBOOK OF LANGUAGE AND LAW 13 (Peter M. Tiersma & Lawrence M..Solan eds., 2012) 4 ראו (2000) TRANSLATION.SUSAN ŠARČEVIĆ, NEW APPROACH TO LEGAL ראו גם HEIKKI MATTILA,.COMPARATIVE LEGAL LINGUISTICS 6 (2006) E. S. בהקשרן של השפות השמיות העתיקות, ראו למשל נתן וסרמן "'מאיר מלול, 'חברה, משפט ומנהג בישראל בתקופת המקרא ובתרבויות המזרח הקדום'" היסטוריה: כתב עת של החברה ההיסטורית הישראלית )התשס"ח(. 5.Peter M. Tiersma, Legal Language 2, 143 (1999) Peter Goodrich, Law and Language: An Historical and Citical Introduction, 11 J. L. & 6 JOHN GIBBONS, FORENSIC LINGUISTICS: AN ראו גם.SOC Y 173, 181 (1984). INTRODUCTION TO LANGUAGE IN THE JUSTICE SYSTEM 174 (2003) 3

4 7 ניתן לכרוך את אופייה חוצה הגבולות של הכתיבה המשפטית גם במגע בין הלשונות, שונות. הנוצר למשל בקשרי מסחר. 8 מטבע הדברים קשרי מסחר והסדרים משפטיים כרוכים זה בזה, וידע חוצה לשונות באשר לתכונות ולמבנים הלשוניים הייחודיים של הכתיבה המשפטית היה חיוני על מנת לבצע בהצלחה פעולות משפטיות טכניות. לכן הדיון יתבסס על ממצאי מחקרים שעסקו בטקסטים משפטיים בהקשריהן של שפות שונות, דוגמת האנגלית, הערבית והעברית. מנקודת מבטו של הדיוט בענייני משפט, מוסכמות הכתיבה המשפטית בין שמדובר בעברית, בין באנגלית ובין בשפה אחרת אינן חלק מיכולותיו הלשוניות, והידע העובר בין שורותיה רחוק מהישג ידו. לפיכך המודל המוצע להלן אינו ייחודי לשפה העברית אם כי יישומו מותאם לאפשרויות הדקדוקיות והמילוניות הגלומות בה. 9 וסגנונה נתפס הלשון המשפטית נתפסת בציבור הרחב כלשון קשה במיוחד להבנה, כ"לא ידידותי לקורא".)reader-unfriendly( 10 אכן, האופן שבו הדוברים הממוסדים של השיח המשפטי עורכי דין ושופטים מנסחים ברגיל את דבריהם המקצועיים מקנה ללשונם אופי אזוטרי. במאמר זה נטען כי אופי זה נעוץ במורכבות הלשון המשפטית הנובעת משילוב שלוש תכונות: מורכבות תחבירית, מורכבות מילונית ומורכבות מושגית - אינפורמטיבית. מורכבות זו יוצרת, לטענתנו, פערים בידע הלשוני והמושגי-אינפורמטיבי המצוי בהישג ידם של אנשי משפט לעומת הדיוטות. במאמר זה נראה כי פערים אלה יוצרים שלושה סוגי כשלים בתקשורת שבין מומחה משפט להדיוט: א. כשלים בפיענוח התחביר של משפטי הטקסט המשפטי; ב. כשלים בזיהוי ובפירוש של מילות הטקסט: מילים מהלשון הכללית הגבוהה ומונחים מקצועיים משפטיים ובנקאיים; ג. כשלים בהשלמת מידע מרומז בקישורים אינטרטקסטואליים. אולם יותר מזה, האופי האזוטרי של הלשון המשפטית והקושי בהבנת טקסטים משפטיים נוצר ו לא רק בגלל מה שנאמר בלשון המשפטית במפורש, אלא, ובעיקר, בגלל מה שלא נאמר בה במפורש ונרמז בה באמצעות מונחים ורעיונות מקצועיים ובאמצעות קישורים לטקסטים מקצועיים אחרים. מנקודת מבטו של הציבור הרחב, השימוש הנרחב של מומחי המשפט במידע מרומז מאפשר להם לדבר בינם לבין עצמם "בין השיטין" באמצעות הבלעה של פריטי ידע מקצועיים שאינם בהישג ידם של הדיוטות בענייני משפט כעניין שבשגרה. טקסט 7 שם, בעמ' 164. באשר ללשון החוזים המשפטיים, ראו Language : Dennis Kurzon, Legal Varieties, Genres, Registers, Discourses, 7 INT L J. APPLIED LINGUISTICS 119, 128 (1997) )להלן: Language.)Kurzon, Legal 8 ראו את המקורות המוזכרים בה"ש 4 לעיל. 9 למחקרים אמפיריים התומכים בקביעה זו, ראו Florencia Marotta-Wurgler & Robert Taylor, Set in Stone: Change and Innovation in Consumer Standard-Form Contracts, 88 N.Y.U. L. Michael L. Rustad & Thomas H. Koenig, שימוש בתוכנות מחשב(; )הסכמי REV. 240 (2013) Wolves of the World Wide Web: Reforming Social Networks Contracting Practices, Uri Benoliel & )הסכמי שימוש באתרי מדיה חברתית(; 49 WAKE FOREST L. REV (2014) (2019) 2255 REV. Shmuel I. Becher, The Duty to Read the Unreadable, 60 B.C. L. )חוזים אינטרנטיים שונים(; Uri Benloiel & Xu (Vivian) Zheng, Are Disclosures Readable? An (2018) 237 REV. Empirical Test, 70 ALA. L. )חוזי זכיינות(. 10.Donna Bain Butler, Strategies for Clarity in Legal Writing, 70 CLARITY 31, 32 (2013) 4

5 משפטי, על תכניו המפורשים והמשתמעים, הוא אפוא כמעט בלתי אפשרי לפיענוח מבחינתו של אדם מן היישוב, קל וחומר חוזה לניהול חשבון בנק, הכולל מונחים, רעיונות ופריטי ידע מקצועיים לא רק מתחום המשפט אלא גם מתחום הכלכלה והפיננסים. החוזה לניהול חשבון בנק מביא אפוא לביטוי פערים בידע הלשוני והמושגי- אינפורמטיבי בין הבנק ללקוח הממוצע. פערים אלה מעמידים את יחסי הכוחות המתקיימים במהלך האינטראקציה התקשורתית שבין הבנק ללקוח כלא סבירים: סביר להניח שבניסוח החוזה הבנקאי הושקעו מאמצים שלא ניתן להפריז בכמותם ובאיכותם מאמצים הכרוכים גם בציות לצווי הלשון המשפטית. מאמצי הבנק בניסוח החוזה ניבטים מכל תו ותג שבו, בייחוד מהכוח הטמון בהם ומהחשיבות המעשית המשתמעת מהם. סביר להניח גם שעושרו הלשוני, המושגי והרעיוני של החוזה הבנקאי אינו חלק מלשונו של הישראלי הממוצע ומה קשר הידע המוקדם שלו. מטבע הדברים, דבר זה מציב בפני הלקוח הרגיל קשיים מהותיים בבואו לפענח את רבדיו המפורשים של הטקסט, קל וחומר את רבדיו המשתמעים, הכוללים ידע מושגי ורעיוני מקצועי )משפטי-כלכלי-פיננסי(. המאמר מספק תמונה מדעית של הסוגיה המשפטית בהתבסס על ניתוח בלשני-קוגניטיבי נוסף על זה, המאמר מעלה טענה מקורית וחדשה: לשונו של החוזה הבנקאי 11 ותקשורתי. פורצת את גבולות הלשון המשפטית )כמותית וקונצפטואלית-אינפורמטיבית(. לאור טענה זו המאמר מציע מודל אפשרי לפישוט לשונו של החוזה הבנקאי. איננו מתיימרות להציג את פישוט הלשון כתרופת פלא אשר תפתור את בעיית הנחיתות של הלקוח באינטראקציה התקשרותית שלו עם הבנק. עם זאת פישוט הלשון של החוזה הבנקאי עשוי לצמצם את בעיית הנחיתות באמצעות הגדלת הידע הנדרש ללקוח לצורך הבנת הסעיפים העיקריים בחוזה והרלוונטיים ביותר עבורו. לצורך זה אנו מגדירות "לשון פשוטה" על פי תוצריה: "לשון פשוטה" היא לשון המאפשרת לנמענים המיועדים למצוא את שחיפשו בטקסט, במהירות ובקלות יחסית למורכבות הנושא, ולהבין במאמץ מועט את שמצאו. בפרט, הניסוח בלשון פשוטה אמור להוביל לתקשורת שבה הנמענים )הלקוחות( יכולים להבין את לשון הטקסט ואת המידע 12 הנמסר באמצעותה, לרבות המידע המרומז בה. על פי מודל זה, שימוש בלשון פשוטה בהקשרו של החוזה הבנקאי כולל התייחסות להסרה של אלמנטים לשוניים בלתי חדירים להדיוטות או להמרתם בחלופות שגורות בלשון הכללית והנגישות ללקוח ממוצע. נוסף על זה, הפישוט כולל התייחסות להוספת ידע תאורטי באמצעות הוספת הגדרות והסברים למונחים ולרעיונות מקצועיים משפטיים וכלכליים- פיננסיים, וכן למונחים שנשאבו מהלשון הכללית וקיבלו משמעות אחרת בחוזה. 11 הרעיון להטיל על הבנקים חובה לפשט את לשון החוזה הועלה לראשונה על-ידי הכותבות במאמר קודם )האחת, ככותבת המאמר; השנייה, כעורכת הגיליון של כתב העת שבמסגרתו פורסם המאמר(, ראו רות פלאטו- שנער מכשול השפה בטפסים בנקאיים אחריותו של הבנק כמורה נבוכים" עיונים בשפה וחברה )2012( )להלן: פלאטו-שנער מכשול השפה"(. אותו מאמר הציע להפנות זרקור לעבר הקשיים שהלשון מעמידה בפני לקוחות ממוצעים בתחום החוזים הבנקאיים, והיה בגדר קריאת כיוון שטרם הבשילה לכדי טענה מבוססת מדעית, להעלאת הסוגיה לדיון אקדמי. 12 ראו Mark Adler, The Plain Language Movement, in THE OXFORD HANDBOOK OF.LANGUAGE AND LAW 67, 68, (Lawrence M. Solan & Peter M. Tiersma eds., 2012) 5

6 מבנה המאמר יהיה כדלקמן: פרק א יסקור את הגורמים הלשוניים והמושגיים- אינפורמטיביים ההופכים את הלשון המשפטית ללא מובנת לאדם הממוצע, ויתמקד בכשלים הלשוניים-תקשורתיים העיקריים שבפניהם ניצב הלקוח הצרכני הממוצע באינטראקציה שלו עם הבנק. כשלים אלה כוללים כשלים בפיענוח התחביר של משפטי הטקסט הבנקאי; כשלים בפירוש מילים מהלשון הכללית ומונחים מקצועיים מתחומי המשפט והכלכלה; כשלים בהשלמת מידע מרומז בקישורים אינטרטקסטואליים. לשיטתנו, הדרך להתמודד עם הכשלים האמורים היא לפשט את לשונו של החוזה הבנקאי. פרק ב יציע להטיל על הבנקים חובה לפשט את לשון החוזה הבנקאי. הפרק יציג את המקורות הנורמטיביים להטלת חובה זו; ינתח את ההצדקות להטלת החובה לאור תופעת הלקוחות שאינם קוראים את החוזה; יתמודד עם הקשיים והמורכבויות שחובה כזו מטילה על הבנקים; לבסוף יתייחס לאופן יישום החובה בעידן הבנקאות הדיגיטלית. לאחר מכן פרק ג יציג את המודל הבלשני שאנו מציעות לפישוט החוזה, בהתבסס על הגדרה חדשנית למונח "לשון משפטית פשוטה". לבסוף, פרק ד יסכם את המאמר, ואחריו בפרק ה תובא דוגמה לפישוט סעיף בחוזה הבנקאי לפי המודל המוצע. א. החוזה הבנקאי: כשלים לשוניים ומושגיים-אינפורמטיביים בתקשורת בנק לקוח החוזה הבנקאי מנוסח כאמור בלשון משפטית אשר האדם הממוצע, ואפילו המשכיל במיוחד, יתקשה להבין. כפי שנראה להלן, קווי הלשון העיקריים המאפיינים את לשון המשפט והמהווים מכשול בפיענוחה, ממוקדים בשלוש תכונות: מורכבות תחבירית; אוצר מילים לא שגור ומינוח מקצועי; עומס בהפניות מרומזות לטקסטים אחרים )"קישורים אינטרטקסטואליים"(. במאמר זה אנו טוענות שהידע המקצועי המרומז או המובלע הוא הגורם העיקרי המקשה על הדיוטות להבין טקסטים משפטיים, ודי בכך כדי להסביר כיצד הופכת לשון עורכי הדין ללשון אזוטרית וסמויה מעינו של הציבור הרחב. הדיוט השואף להבין היטב טקסט משפטי נדרש להשקיע מאמצים בשלושת קווי הלשון האמורים, היינו: בפיענוח המורכבות התחבירית של משפטי הטקסט )הקשור בהבנת המידע הנמסר באמצעותם(; בפירוש מילים ארכאיות ומונחים מקצועיים משפטיים ולבר-משפטיים; בהתחקות על המידע המרומז בתוך קישורים אינטרטקסטואליים. הקשיים העומדים בפני הדיוט בענייני משפט בניסיונותיו לפענח טקסט משפטי מעסיקים חוקרים מדיסציפלינות שונות. להערכתם, ניסוח מחדש של טקסטים משפטיים בלשון פשוטה plain( )language 13 הוא בגדר מלאכה אפשרית. 14 לדעתנו, הדבר נכון גם כשמדובר בחוזה הבנקאי. 13 לסקירות המתארות את יתרונותיה וחסרונותיה של האנגלית המשפטית הפשוטה מעמדות שונות, ראו למשל Rabeea Assy, Can the Law Speak Directly to Its Subjects? The Limitation of Plain Christopher Williams, Legal English and Plain ;Language, 38 J. L. & SOC Y 376 (2011) PETER BUTT, ראו גם.Language: An Update, 8 ESP ACROSS CULTURE 139 (2011).MODERN LEGAL DRAFTING: A GUIDE TO USING CLEARER LANGUAGE (3d ed. 2013) 14 Risto Hiltunen, The Grammar and לעיל ה"ש,12 בעמ', כן ראו,Adler Structure of Legal Texts, in THE OXFORD HANDBOOK OF LANGUAGE AND LAW 39, ) eds.,.(lawrence M. Solan & Peter M. Tiersma, מגוון הטכניקות לניסוח פשוט חורג מגבולות 6

7 ככלל, לשונו של החוזה הבנקאי, כמסמך מקצועי, משפטי ופיננסי, מתאפיינת אף היא במורכבות לשונית המתבטאת בבחירות דקדוקיות, מילוניות וסמנטיות מסוימות, שייתנו מענה לדרישותיו הסמנטיות של הטקסט, למידה רבה של דיוק, חד-משמעיות וזהירות מינוחית. כשלים בדרך להבנתו, כפי שיוצגו להלן, רק מדגישים את נחיתותו האינפורמטיבית של כל לקוח חסר השכלה משפטית ופיננסית-בנקאית גם יחד. לשם הבנת הקשיים הלשוניים הטמונים בחוזים הבנקאיים בחרנו לנתח כחקר מקרה חוזה לניהול חשבון בנק שנוסח על ידי הבנק אל קהל לקוחותיו הקמעונאים )יחידים ומשקי בית(. זהו חוזה אחיד המסדיר את מערכת היחסים בין הבנק לבין הלקוח לכל אורך תקופת הפעילות של הלקוח בבנק, והוא משמש בסיס למגוון הפעילויות והעסקאות שיבצע הלקוח בבנק: ניהול חשבון עובר ושב, ביצוע תשלומים, קבלת אשראי, הפקדת כספים לחיסכון ועוד. מכאן חשיבותו הרבה ללקוח. מן החוזים לניהול חשבון של הבנקים השונים בחרנו להתמקד בחוזה לניהול חשבון של )להלן 15 בנק לאומי הנקרא "חוברת תנאים כלליים לניהול לחשבון" )מהדורת ) 2020 "החוזה הבנקאי לדוגמה"(. חוזה זה )במהדורה מוקדמת יותר שלו( עמד לבחינת בית הדין ולאחר מכן לבחינת בית המשפט העליון, 17 שעסקו בבחינת תוכנו לאור 16 לחוזים אחידים, חוק החוזים האחידים. עם זאת החוזים לניהול חשבון של הבנקים השונים דומים ביותר ומכאן שהדברים מתאימים גם לחוזים הנהוגים בבנקים האחרים. 18 מבחינת תוכנם ולשונם, בפרק זה יוצג הסבר בלשני-תקשורתי לקושי הטמון בפיענוח לשונו של החוזה הבנקאי בקרב הדיוטות בענייני משפט, בניסיון לבנות תמונה מדעית של סוגיה בלשנית-חברתית זו באמצעות בחינה לשונית שיטתית של מאפייני הלשון הבאים בו לידי ביטוי. כנקודת מוצא להסבר נאפיין את התקשורת המתקיימת בין מועניו ונמעניו של החוזה הבנקאי, ולצורך זה נפתח בזיהוי קהילת השיח המאוגדת סביב הידע הנמסר בו. 1. קהילת השיח המשפטי-בנקאי ואופי התקשורת המתקיימת בין מועניה לנמעניה מועני השיח המשפטי שיח מקצועי בתחום ידע מוגדר היטב הם כמובן אנשי מקצוע: עורכי דין ושופטים. תאורטית, כל האנשים הם נמעניו של השיח המשפטי. ואכן, במשפט הפלילי נאשמים נדרשים להודות או לכפור בעובדות המקרה המתוארות בלשון משפטית, דיון זה. ליישום הטכניקות בהצעות יסודיות לרפורמה באנגלית משפטית, ראו למשל,Adler שם, בעמ' בנק לאומי לישראל בע"מ חוברת תנאים כלליים לניהול חשבון )ינואר 2020( )להלן: החוזה הבנקאי לדוגמה(. 16 ח"א )חוזים אחידים( 8002/02 המפקח על הבנקים נ' הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ, פס' 156 לפסק הדין )נבו ( )להלן: פרשת המפקח על הבנקים )ח"א((. 17 ע"א 232/10 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' המפקח על הבנקים )נבו ( )להלן: פרשת המפקח על הבנקים )עליון((. 18 הבנקים חייבים לפרסם חוזים אלה באתרי האינטרנט שלהם מכוח סעיף 3 )א 2 ( לכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )גילוי נאות ומסירת מסמכים(, התשנ"ב ראו למשל בנק הפועלים בע"מ בקשה לפתיחת חשבון ותנאים כלליים לניהול חשבון )ינואר 2020(. ראו גם "הסכמים לפתיחת וניהול חשבון" בנק דיסקונט )ינואר 2020(. 7

8 ועדים נדרשים להשיב על שאלות המנוסחות בלשון זו. גם במשפט האזרחי הנמען המיידי של חוזים )המנוסחים ברגיל בידי עורכי דין(, הוא האדם החותם על המסמך. עם זאת בפועל מועני השיח המשפטי פונים לעמיתיהם למקצוע: בבית המשפט הפרקליטים מכוונים את דבריהם אל פורום השופטים, והשופטים אומנם פורסים את נימוקיהם לפני כל אדם הקורא את פסקי הדין, אולם הם מכוונים את דבריהם בעיקר אל שופטי הערכאות הגבוהות יותר שישקלו את נימוקיהם במקרה של ערעור. גם חוזים מופנים לאנשי המקצוע המשפטי: לחוזה למשל אין כל חשיבות כל זמן שהצדדים החתומים עליו מצליחים להגיע להסכמות, ולכן הוא מנוסח עבור הערכאה המשפטית שתדון ביחסים שהוא אמור להסדיר במקרה שהצדדים לא יגיעו להסכמה. מכאן שגם כאשר מדובר בפלילים וגם במשפט האזרחי, הנמען הוא למעשה השופט, שכן כל צד מנסח את דבריו מתוך ידיעה שהם עשויים להידון בבית המשפט. עולם 19 המשפט מתמקד אפוא בשיח בין הדוברים הרשמיים: עורכי דין ושופטים. מן הבחינה הבלשנית-תקשורתית, דוברים מקצועיים המדברים בינם לבין עצמם יכולים לפי עקרונות ההתנהגות הרציונלית להבליע בתום לב פריטי ידע המשותפים להקשר השיח שלהם ושאינם בהישג ידם של שאר המשתתפים. ואולם, אופן כזה של העברת מסרים אינו מתיישב עם הצורך של מסמכים משפטיים להיות מובנים לא רק למומחים בתחום אלא גם לאדם מן השורה, ולהיות מנוסחים, לשם כך, ב לשון בני אדם. כך למשל בהקשר הפלילי כתב אישום אמור להיות מנוסח באופן המציג את האישום בלשון תיאורית "מדוברת" אגב שמירה עניינית על זכותו של הנאשם לדעת ולהבין מה מייחס לו כתב האישום. על "סיפור העובדות" להציג את כל "מרכיבי העבירה" )הפיזיים והנפשיים( ולהימנע ככל האפשר מנקיטת מונחים 20 המיוחסת לנאשם בלשון בהירה המובנת לכול, מקצועיים-משפטיים. עם זאת יש להבטיח כי כל מרכיבי העבירה יבואו בו לכלל ביטוי מלא, 21 גם אם הדבר כרוך בנקיטת לשון "טכנית". בדומה לזה אנו טוענות כי בהקשר הבנקאי, מסמך בנקאי אמור להיות מנוסח באופן המציג את עיקרי העסקה והשלכותיה אגב שמירה עניינית על זכותו של הלקוח לדעת ולהבין את הדברים והימנעות ככל האפשר מנקיטת מונחים מקצועיים-משפטיים. עם זאת יש להבטיח כי כל פרטי העסקה המהותיים יבואו בו לכלל ביטוי מלא, גם אם הדבר כרוך בנקיטת לשון "טכנית". לפיכך מנקודת מבטו של האדם הממוצע, הבלעת מידע משפטי מכריע במסמכים מהסוג הבנקאי מתאפיינת מבחינה בלשנית כתקשורת חסרת תום לב. ואין כל תמה בכך, שהרי מנקודת מבט בלשנית-קוגניטיבית, האופן שבו השומע בונה את פרשנותו על אודות כוונת לכן שימוש במידע מקצועי-משפטי עשוי 22 הדובר במבע מסוים תלוי בידע הרקע שלו. 19 ראו יונתן יובל "צדק נרטיבי" מחקרי משפט יח )2002(; , Textualizing Peter.M Tiersma, Bernrd S. Jackson, Semiotics and כן ראו.the Law, 8 FORENSIC LINGUISTICS 73, 88 (2001) the Problem of Interpretation, in LAW, INTERPRETATION AND REALITY: ESSAYS IN.EPISTEMOLOGY, HERMENEUTICS, JURISPRUDENCE 84, 87 (Patrick Nerhot ed., 1990) 20 יעקב קדמי על סדר הדין בפלילים: הדין בראי הפסיקה חלק שני )מהדורה משולבת ומעודכנת.) שם, בעמ' Teun A. Van Dijk, Discourse and Manipulation, 17 DISCOURSE & SOC Y 359, 372.(2006) 8

9 להשתמע כאישוש אמפירי של תאוריות קונספירציה, שעל פיהן שימוש כזה בלשון מיועד לאפשר לאליטה המשפטית לשחזר את כוחה החברתי. 23 עם זאת, זיהוי מועני השיח המשפטי ונמעני ו כפי שהוצג לעיל עשוי להציע הסבר פשוט יותר לדרכים שבהן אנשי המשפט מעבירים מידע מקצועי "מעל לראשו" של אדם מן היישוב. מן הבחינה הבלשנית מוסכם כי דוברים אינם מפרטים במפורש את מה שכבר ידוע לנמעניהם אלא רק מאזכרים את הדברים עיקרון זה נכון, כמובן, גם לדוברי 24 הידועים להם במשתמע באמצעות רמזים לשוניים. הלשון המשפטית. היות שמועניה ונמעניה של הלשון המשפטית הם אנשי מקצוע ולא הדיוטות, הדוברים אינם משחיתים זמן לריק על פירוט דברים הידועים היטב לנמעניהם רק משום שהם אינם ידועים לחסר השכלה משפטית. במקרים רבים הם יכולים להעביר כמות מפתיעה של מידע השייך להקשר המשפטי המשותף להם ורחוק מהישג ידם של שאר המשתתפים. כשלעצמה הבלעת משמעויות מקצועיות-משפטיות אינה מהווה מכשול רציני בפני דובר מיומן הנחוש בדעתו להבין טקסט משפטי מסוים. עקרונית, המידע המשפטי המרומז בו זמין ונגיש לכל הדיוט, בין בספרות מקצועית מהימנה ובין בחומרים נגישים במרשתת. ואולם, נגישות המידע היא רלוונטית רק להדיוטות המודעים לצורך ללמוד את המידע הנרמז בטקסט. וכך, לעיתים קרובות אפילו דובר מיומן הנחוש בדעתו להבין טקסט משפטי מסוים מתקשה לעשות זאת כאשר המשמעויות המשפטיות מובלעות בטקסט המשפטי, ללא מילות מפתח 25 העשויות לשמש "סימני דרך" המכוונים את ההדיוט לידע המשפטי המרומז בו. זיהוי קהילת השיח הרלוונטית לתקשורת שבין צדדים לחוזה כרוך אפוא באיתורם של כשמדובר בלשון המשפטית, 26 בני השיח המאוגדים סביב ידע הרקע המקצועי המשותף. מועניה ונמעניה הם אנשי מקצוע המשפט, ואכן, כפי שנראה להלן, מונחים ורעיונות כלכליים-פיננסיים ומתמטיים אומנם נוטים לקבל פירושים או הסברים בחוזה הבנקאי, שכן אלה אינם בתחומי מומחיותם של אנשי המשפט, אך גם אלה עשויים להימסר רק במרומז ללא הגדרות או הסברים. לשונו של החוזה הבנקאי היא לשון מקצועית המשתמשת לא רק במונחים וברעיונות מקצועיים בתחום המשפט אלא גם במונחים וברעיונות פיננסיים-בנקאיים. אומנם החוזה מופנה אל קהל הלקוחות הרחב, ולכאורה הם מזוהים כחלק מקהילת השיח הרלוונטית לתכנים המובעים בו, אולם לשונו של החוזה הבנקאי ממקמת אותו ביחס לידע הרקע המצופה מקוראיו במסגרת קהילת שיח מצומצמת משפטנים הבקיאים בפיננסים ובבנקאות ומנכרת אותו מכל שאר הלקוחות, כולל אלה המומחים למשפט בלבד או לבנקאות בלבד, באשר הם אינם חולקים עם הבנק ידע רקע משפטי ופיננסי-בנקאי כאחת. לפיכך לעיתים לשונו של החוזה הבנקאי מאפשרת לבנק בעל מומחיות בתחום המשפטי והפיננסי-בנקאי 23,TIERSMA, LEGAL LANGUAGE לעיל ה"ש 5, בעמ' 55. תאוריות קונספירציה מסוג זה נסקרות בהרחבה אצל HUMAN. Peter M. Tiersma, Some Myths about Legal Language, 2 LAW. CULTURE &.29 (2006) 24 Stephen C. Levinson, Presumptive Meaning: The Theory of Generalized.Conversational Implicature (2000) 25 Sol Azuelos-Atias, On the Incoherence of Legal Language to the General Public, 24.INT L J. SEMIOT. L. 41, (2011) 26 יובל, לעיל ה"ש 19, בעמ'

10 גם יחד לדבר "מעל לראשם" של משתתפים אחרים בשיח הדיוטות כמו גם מומחי משפט או אפילו בנקאים באמצעות הבלעת פריטי מידע מתוך עולם ההקשר המשותף שלהם, כששאר המשתתפים, שאינם חברים באליטה המשפטית-בנקאית, אינם מודעים להם. עובדה זו מציבה בפני אנשי משפט ואפילו בנקאים כשלים מהותיים בדרך להבנתו. הקושי מתעצם כמובן כשמדובר בהדיוטות שאינם נמנים על אף אחת מקבוצות אוכלוסייה אלו. 2. כשלים ומורכבויות בפיענוח תחביר לשון הבנק מורכבתו התחבירית של הטקסט המשפטי מתאפיינת בשימוש במבנים לשוניים מפורטים המתבטאים באורך המשפטים ובסביכותם התחבירית. 27 מורכבות זו היא תוצאה בלתי נמנעת של הדרישות הסמנטיות של הלשון המשפטית: דיוק והימנעות מדו-משמעות. הצורך להעביר את המסר במדויק וחד-משמעית גורם לשימוש במשפטים ארוכים )אף יותר מאלה של הלשון המדעית(, 28 במשפטים לא רציפים ובמשפטים בעלי מבנה לא צפוי )למשל הקדמת נרחיב על כך להלן. 29 מושא/תיאור לנושא ולנשוא(. )א( שימוש במשפטים ארוכים השימוש במשפטים ארוכים 30 מחקרים מראים כי משפטים ארוכים מקשים על פיענוחם. ומפורטים באמצעות מבנים מורכבים נועד להתייחס לרצפי התרחשויות הקשורים זה לזה 27 Brenda Danet, Legal Discourse, in HANDBOOK OF DISCOURSE ANALYSIS 273, ) ed.,.(teun A. Van Dijk ראו גם,Butler לעיל ה"ש,10 בעמ' גורם מובהק חוצה שפות ושיטות משפט לאריכות הטקסט המשפטי נעוץ בנטייה של הלשון המשפטית לחזור במפורש על מילים שונות במשפט, גם כאשר אלה ניתנות להשמטה ללא חשש שתיווצר דו-משמעות. ראו SOL AZUELOS-ATIAS, A PRAGMATIC ANALYSIS OF LEGAL PROOFS OF CRIMINAL INTENT 28 (2007). גורם נוסף נעוץ בשימוש המוגבר במונחים מקצועיים ארוכים לשונית; העברית המשפטית, למשל, משתמשת במונחים מקצועיים המורכבים מצירופים ארוכים במיוחד, כולל ביטויים ומשפטים שלמים. השוואה בין המונחים המופיעים במילונים המקצועיים של ועד הלשון ושל האקדמיה ללשון העברית בין מילון למונחי משפט )מילון למונחי המשפט: הדין הפלילי )התשס"ו(, י"פ 5447; מונחי המשפט: הדין האזרחי )התשע"ט(( למילון בתחומי מדעי החברה )מילון למונחי סוציולוגיה )התשע"ו(( ולמילון בתחום המדעים המדויקים )מונחי בניין )התש"ח((, העלתה כי שכיחותם היחסית של מונחים בני שלוש מילים ומעלה במילון המשפטי לעומת האחרים גבוהה פי שניים. שיעורם במילון למונחי בניין )שם( הוא פחות מ- 10%, ובדומה לזה במילון למונחי סוציולוגיה )שם(, שיעורם מגיע ל 11%, ואילו במילון למונחי משפט )שם( שיעורם של מונחים מקצועיים הנבנים כרצף של שלוש מילים ומעלה מגיע לכדי 22% מכלל המונחים. אנו מודות לגב' גלית כהן, דוקטורנטית בחוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה, על ריכוז הנתונים הכמותיים. Robert P. Charrow & Veda R. Charrow, Making Legal Language Understandable: A 29 (1979) 1323 REV. 1306,.Psycholinguistic Study of Jury Instructions, 79 COLUM. L. ראו גם,TIERSMA, LEGAL LANGUAGE לעיל ה"ש,5 בעמ' ראו,Danet לעיל ה"ש 27 ; Dennis Kurzon, Comprehension of Legal Hebrew, 44 CLARITY (1999) 29 29, )להלן:.)Kurzon, Legal Hebrew כן ראו A. R.J. SENTER & EDGAR (1967) 13.SMITH, AUTOMATED READABILITY INDEX 8, ההנחה שמספר המילים שמהן מורכב משפט עשוי להעיד על מידת מורכבותו התחבירית נידונה בהקשרם של חוזים משפטיים אצל רם פרומן "סופרי הצללים של המהפכה: סמיוטיקה של עורכי דין בעולם ההיי-טק" טכנולוגיות של צדק: משפט, מדע וחברה , )שי לביא עורך 2003( )המחבר מראה כיצד רכיבי המשפטים המרכיבים את הטקסט החוזי מוסיפים אינפורמציה הנדרשת לצורך שחזור ההסכמות העסקיות, עמידתם במבחנים משפטיים מסוימים ועוד(. 10

11 ביחסים מוגדרים: התניה וסיבתיות. אלה מאפשרים יצירת רצפי התרחשויות בתוך מסגרת זמנית שממנה עשויה להשתמע סיבתיות בין מצבים ומעשים לתוצאותיהם, בין תוצאות המעשים ובין עמדתו הנפשית של עושה הפעולה כלפיהן, ובין אלה לקביעות הנורמטיביות מבנים אלה מביאים לביטוי את מגוון הנסיבות שבהן אירוע הנידון בטקסט 31 שהן גוררות. )התנהגות או עסקה( עשוי להתרחש על תוצאותיו המשפטיות. 32 תכונות אלה מקשות את רצף 33 הקריאה וגורמות לכך שזרימת המידע בטקסט מושהית תדיר ולכן מקשה את עיבודה. המורכבות התחבירית המתוארת לעיל מאפיינת גם את לשונו של החוזה הבנקאי, והיא עשויה להסביר חלק מן הקשיים העומדים בפני הלקוח הסביר בניסיונותיו לקרוא את החוזה מעלה כי מספר המילים הממוצע של משפטי 34 ולהבינו. ניתוח של החוזה הבנקאי לדוגמה החוזה הוא כ מילים למשפט; שיעור המשפטים בני יותר מ- 34 מילים הוא כ- 36% מכלל המשפטים. חשוב להדגיש כי בחוזה נמצאו גם משפטים ארוכים מאוד, למשל בסעיף 3.8 נמצא משפט בן 114 מילים; בסעיף 3.9 נמצא משפט בן 96 מילים; בסעיף נמצא משפט בן 99 מילים, והדוגמאות רבות. יש לציין כי בבדיקה שבוצעה בהקשרה של העברית המשפטית של פסקי דין פליליים, שגם הם אמורים להיות מובנים לאדם הפשוט המעוניין לברר באילו תנאים תיחשב התנהגות מסוימת פלילית, נמצא כי ב- 56% מהמשפטים ממוצע המילים עמד על מילים, ב- 24% מהמשפטים הממוצע היה מילים, וב- 21% 35 מהמשפטים הממוצע היה מילים. השימוש במשפטים ארוכים במיוחד בחוזה הבנקאי נובע מריבוי המידע שיש לכלול בטפסים ומהצורך בהיצמדות לניסוחים משפטיים הנגזרים לעיתים מהוראות החוק או הרגולטור. כל משפט מוסיף מידע הנדרש לצורך ניסוח זכויות, חובות, תנאים, סייגים וכיוצא באלה. נוסף על זה, היחסים בין הבנק ללקוח הם מטיבם יחסים ארוכי טווח ואפשר שיתעוררו במסגרתם סיטואציות מגוונות ומורכבות. הבנק מעוניין להגן על עצמו במקרה של סכסוך עתידי עם הלקוח, ולכן הבנק ועורכי דינו מנסים לצפות כל אפשרות העלולה לפגוע בעתיד 31 סול אזואלוס-אטיאס "מקומה של מערכת 'הזמנים' בטיעון המשפטי" בלשנות עברית 7 61 )התשס"ט(. משפטי תנאי, מפורש או משתמע, מתפקדים כאמצעי יעיל לניסוח התניות המבטאות אירועים או מצבים עתידיים )אפשריים(, ותוצאות התלויות בהתממשות ההתניה. מחקרים מראים שמשפטי התנאי הם מאפיין מרכזי של סוג הטקסט החוזי לעומת טקסטים משפטיים אחרים, דוגמת פסקי דין, שבהם שכיחותם נמוכה יותר, שכן ממהותם הם אינם אינפורמטיביים אלא פרשניים וטיעוניים-שכנועיים. ראו Kurzon, Legal,Language לעיל ה"ש 7. 32,Danet לעיל ה"ש 27, בעמ' ראו,Hiltunen לעיל ה"ש,14 בעמ' ;42 41 GENRE: VIJAY K. BHATIA, ANALYSING (1993) ;LANGUAGE USE IN PROFESSIONAL SETTINGS רן לוסטיגמן ומיכל אהרוני "פיצוח השפה המשפטית 'בקליפת אגוז' בדרך לעברית משפטית פשוטה" עיונים בשפה וחברה )2012(; 94 91, 5 אורלי אלבק "'להלן הטקסט המשפטי': על מורכבות הטקסט המשפטי בעיני הבלשן" עיונים בשפה וחברה 5.)2012( 63 58,54 34 החוזה הבנקאי לדוגמה, לעיל ה"ש גלית כהן מאפייניה התחביריים של עברית פסקי הדין הפליליים )עבודת גמר לקראת קבלת התואר "מוסמך בלשון עברית", אוניברסיטת חיפה 2015(. מדובר בפסקי דין שנבחרו על-פי שיטת הדגימה האקראית ופורסמו בשנים באתרים PsakDin ו-נבו. פסקי הדין נבחרו מתוך אלה שניתנו בדעת רוב על ידי שופטי בית המשפט העליון בישראל בשבתו כערכאה לערעורים פליליים. 11

12 בזכויות הבנק. זהירות זו מביאה אותם לנסח את דבריהם בקפדנות רבה, שמטבע הדברים מתבטאת בהוספת מידע עמום, העשוי להותיר בידי הבנק מרחב תמרון עתידי. )ב( ניסוח משפטים מורכבים בעלי רמת קריאות נמוכה ליד האמור לעיל מחקרים מראים כי מידת הקריא ות )readability( של טקסט מושפעת ממורכבות המשפטים יותר מאשר מאורכם. ואכן, גם המשפטים הקצרים יחסית המרכיבים את החוזה הבנקאי לדוגמה, מתאפיינים במורכבות תחבירית. כך למשל המשפט הבא מתוך החוזה אומנם מורכב רק מ- 35 מילים, כממוצע המילים במשפטי הטקסט, אך מורכבותו ניכרת: יתרת החובה שתיווצר בחשבון במסגרת החד צדדית, אם הבנק יעמיד כזאת ללקוחות, תישא ריבית משתנה על היתרות היומיות, כדלקמן: ריבית בשיעור הוסכם עם הלקוחות, למדרגת האשראי האחרונה בבקשה להקצאת 36 עליו 37 מסגרת אשראי, אם קיימת כזאת. משפט זה מורכב למעשה מחמישה משפטי משנה המסתעפים ממנו. בהם שני משפטי תנאי )"אם הבנק יעמיד ]...[", "אם קיימת ]...["(, ושלושה משפטי תיאור שתפקידם לתאר או להגדיר את "יתרת החובה", את "שיעור הריבית" ואת ה"מסגרת החד צדדית". מסגרת תחבירית נוספת המקשה על הקורא לפענח את משפטי הטקסט מתייחסת לשימוש במשפטים ארוכים, שסדר המילים בהם אינו על פי הצפוי בשפה העברית, בייחוד כאשר המרחק שבין עיקרי המשפט גדול במיוחד. למשל המשפט הזה : בכל מקרה שהבנק יאפשר ביצוע פעולה כלשהי מתוך הנחה שהלקוחות חתומים על מסמך/טופס יסודי או כללי, אשר לפי הנהוג בבנק יש לחתום עליו לפני מתן הוראה זהה בתכנה בכתב ולאחר מכן יתברר לבנק כי הלקוחות אינם חתומים כאמור; וכן בכל מקרה שהבנק יגיע למסקנה, כי הוראה/בקשה כלשהי לוקה באי בהירות, או שלדעת הבנק לא ראוי לבצעה בשלמותה בלא לקבל מהלקוחות פרטים, מידע או הסברים נוספים, יהא הבנק רשאי לפי בחירתו, שלא לפעול כלל על פי אותה הוראה/בקשה או לבצעה באופן חלקי בלבד או לנהוג בדרך אחרת שיהיה בה, לפי שיקול דעת הבנק, בנסיבות 38 המקרה, משום מילוי אותה הוראה/בקשה בקירוב. במשפט תקין תיאורו של עניין אמור לבוא לאחר ציון העניין עצמו. ואילו במשפט הנ"ל מוקדם תיאור העניין )"בכל מקרה ש]...["( לראש המשפט, כשהעניין עצמו נזכר רק לאחר 36 ראו החוזה הבנקאי לדוגמה, לעיל ה"ש 15. יש מקום להעיר שהחוזה אינו חף מטעויות לשוניות שהשתרשו בכתיבה הרשמית, כבמקרה זה: "ריבית בשיעור ]ש[עליו הוסכם]...[". כדוגמה נוספת ניתן להביא את החלק הכללי הפותח את סעיף 8.1: "האמור בסעיף זה יחול ]...[ הצטרפות הלקוחות למערכת מסוימת תעשה ]תיעשה[ באופן שיאפשר הבנק". הבנק משתמש גם בצירוף "נקט באמצעים" חלף "נקט אמצעים"/"נקט את האמצעים", והדוגמאות רבות ומגוונות. 37 שם, בס' שם, בס'

13 65 מילים. במשפט מסוג זה מתפתחת אצל הקורא ציפייה לעניין הנידון, וכשהתיאור ארוך, הציפייה המושהית מקשה את הקריאה הרציפה. )ג( שימוש בלשון סביל מסגרת תחבירית נוספת המדגימה את הקשיים בפיענוח לשון החוזה הבנקאי היא השימוש הבולט בלשון סביל. המשפט הטבעי בעברית הוא המשפט הפעיל )האקטיבי(, המציין את עושה הפעולה. לעומת זאת בשימוש בלשון סביל הדובר אינו נדרש לאזכר במפורש את עושה הפעולה. הדבר מקובל גם מחוץ לשיח המשפטי במקרים שבהם זהות עושה הפעולה השימוש בלשון סביל אופייני גם 39 משתמעת מההקשר, וכשהוא ידוע לכול או לא ספציפי. 40 לסוגי כתיבה המבקשים לטשטש את מבצע הפעולה ובכך לשוות לכתיבה אופי אובייקטיבי וסמכותי. 41 בשימוש בדרכי ההבעה הסבילה גלומה גם האפשרות להבליע את עושה הפעולה מטעמים טקטיים. הבלעת עושה הפעולה הופכת את המשפט, למי שאינו חולק בידע בנסיבות מסוימות ערפול מסוג זה מאפשר להפוך גם את 42 המשתמע מההקשר, למעורפל. אחריות המנסח לל וטה בערפל. אכן, קשיי העיבוד של משפטי הטקסט בחוזה הבנקאי לדוגמה נובעים לא רק מאריכותם וממורכבותם אלא גם מהשימוש הרב בצורות הסביל הנתפסות כקשות יותר לעיבוד לעומת בחוזה הבנקאי לדוגמה מבצעי הפעולות מתייחסים 43 מקבילותיהן הפעילו ת )האקטיביות(. אל גורמים רשמיים שונים: הלקוחות, הבנק, עושה פעולה מטעמו של הבנק או אחר לא ידוע, בנק ישראל, בית המשפט ורשות מוסמכת. אומנם מן הבחינה האינפורמטיבית השימוש בצורת הסביל יעיל יותר, כאשר מוקד המסר הוא הפעולה ולא עושה הפעולה, וכאשר עושה עם זאת לשון סביל מאפיינת את הכתיבה 44 הפעולה ידוע לנמען )ולכן ניתן להבלעה(. המשפטית בעברית ובאנגלית, ונתפסת כמקשה את עיבוד הטקסט. הקושי נובע הן משום שהמשפט הטבעי בעברית זה המצופה מצד הקורא הוא כאמור המשפט הפעיל, והן משום שהוא מצריך את שחזורו של עושה הפעולה במקרים שבהם הוא משתמע מההקשר. שחזור עושה הפעולה מתוך ההקשר עשוי להצליח כאשר עושה הפעולה ידוע לקורא. כך למשל כאשר החוזה לניהול חשבון בנק מציין: 39, Danet לעיל ה"ש,27 בעמ' זהר לבנת הרטוריקה של המאמר המדעי: הלשון וקהיליית השיח )2010( , 41 אופיו הסמכותי של החוזה הבנקאי מתבטא גם באמצעות ניסוח המבטא בעיקר את חובות הלקוח לעומת פעולות רשות של הבנק אמצעי הבעה המעניק לבנק שליטה על הלקוח. אומנם סוגיה זו נוגעת ביחסי הכוחות שבין הבנק ללקוחותיו, אולם מאחר שהיא חורגת מגבולות הדיון בקשיים הלשוניים העומדים בפני הלקוח בניסיונו לפענח את החוזה הבנקאי, לא נידרש לה במאמר זה. 42 כדוגמה לקושי שיצר השימוש בצורת סביל, ראו את ע"א 898/03 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' חזן, פ"ד נט) 3 ( )2004( 266 )שם התעוררה מחלוקת בנוגע לפירוש המילים "סכומים שיופקדו", מילים שנכללו בכתב קיזוז מיוחד שניסח הבנק ועוררו את השאלה מי היה אמור להפקיד אותם(. 43 ראו,Charrow & Charrow לעיל ה"ש,29 בעמ', , ;1337,ŠARČEVIĆ לעיל ה"ש,4 בעמ' ;177 11, Yon Maley, The Language of the Law, in LANGUAGE AND THE LAW.25 (John Gibbons ed., 1994) 44,TIERSMA, LEGAL LANGUAGE לעיל ה"ש,5 בעמ'

14 יתרת החובה שתיווצר בחשבון במסגרת החד צדדית, אם הבנק יעמיד כזאת ללקוחות, תישא ריבית משתנה על היתרות היומיות, כדלקמן: ריבית בשיעור עליו הוסכם עם הלקוחות, למדרגת האשראי האחרונה בבקשה להקצאת 45 מסגרת אשראי, אם קיימת כזאת. במשפט זה הקורא הממוצע לא יתקשה לשחזר את עושה הפעולה של היווצרות יתרת החובה, וכן את עושה הפעולה של ההסכם עם הלקוחות. אולם שונה המצב במשפט הבא: בנוסף לאמור בס' 46 להלן, על שירותים שיבוצעו באמצעות המערכות ושהינם קשורים לשירותי סחר בינלאומי, יחולו הכללים הרלוונטיים לפי 46 המקרה, המתפרסמים ע"י לשכת המסחר הבינלאומית בפריז ]...[. במשפט זה השחזור אינו פשוט ללקוח ממוצע, משום שהוא חסר את הידע המוקדם המרומז בפעולות המודגשות. מנקודת מבטו לא ברור מי יבצע את השירותים, אף שליוצר הטקסט פריט מידע זה ידוע, והוא מצפה מהקורא לשחזרו מתוך ההקשר. 3. כשלים בפירוש מילים מהלשון הכללית ומונחים מקצועיים הלשון המשפטית מתאפיינת ב"מורכבות מילונית": היא בעיקרה לשון רשמית, גבוהה ומתובלת בביטויים ארכאיים שאינם מוכרים בהכרח להדיוטות; לאלה מצטרפים מונחים 47 מקצועיים משפטיים ולבר-משפטיים. גם החוזה הבנקאי מתאפיין באוצר מילים עשיר. 48 חלק מהמילים ומהביטויים המופיעים בחוזה הם ארכאיים, וניתן להתחקות על משמעותם במילונים השונים של העברית. ואולם, החוזה הבנקאי, המשלב כאמור לשון משפטית ולשון כלכלית-פיננסית, משתמש גם במונחים טכניים מקצועיים. הנקודה החשובה היא שהמונחים המקצועיים מורכבים ממילים מן הלשון הכללית, המקבלות בהקשר המקצועי הנידון חוזה לניהול חשבון בנק משמעות שונה מזו המקובלת בשיח הכללי. כלומר, המשמעויות המקצועיות נעלמות מעינו של הדיוט, שכן הן מבוססות על ידע מקצועי. כדי לשחזר את משמעותן בתוך ההקשר הנדון הקורא נדרש לידע 49 משפטי, כלכלי-פיננסי ומתמטי מוקדם. ואולם, כפי שנראה להלן, חלק מהמונחים המקצועיים בתחום הבנקאות מוגדרים או מוסברים בחוזה בדרכים שונות, ואילו מונחים מקצועיים משפטיים אינם מפורשים ומידע משפטי מכריע עובר באמצעותם במרומז, שכן הוא שייך לידע המשותף לאנשי המשפט: 45 החוזה הבנקאי לדוגמה, לעיל ה"ש 15, בס' )ההדגשות הוספו(. 46 שם, בס' )ההדגשה הוספה(. 47,TIERSMA, LEGAL LANGUAGE לעיל ה"ש,5 בעמ' השוו (2002) 329 M.A.K. Halliday, Spoken and ;M.A.K. HALLIDAY, ON GRAMMAR Written Modes of Meaning, in COMPREHENDING ORAL AND WRITTEN LANGUAGE 55, (Rosalind Horowitz & S. Jay Samuels eds., 1987) 49 השוו,TIERSMA, LEGAL LANGUAGE לעיל ה"ש,5 בעמ' ; Busse, Dietrich Interpreting Law: Text Understanding Text Application Working with Texts, in LAW AND LANGUAGE: THEORY AND SOCIETY 239 (Dieter Stein, Alexander Lorz &.Frances Olsen eds., 2008) 14

15 למנסח החוזה, לעורכי הדין ולשופטים שעשויים לדון במחלוקת עתידית בין הבנק ללקוח. כלומר, השימוש הנרחב במידע מרומז מתבטא בחוזה הבנקאי בייחוד במידע משפטי: מונחים מקצועיים לבר-משפטיים נוטים להתבאר בגוף המסמך, ואילו מונחים מקצועיים - משפטיים אינם זוכים להתייחסות מיוחדת באמצעות הגדרה או הסבר מעצם היותם חלק מהידע המשותף לאנשי משפט. ניתן להניח אפוא שרמת ההבנה והקריא ות של החוזה הבנקאי עולה ככל שהלקוח שולט בלשון המשפטית והבנקאית גם יחד. הקשיים התקשורתיים בזיהוי המשמעויות ניתנים אפוא לסיווג לשלושה סוגים: כשלים בפירוש ביטויים ארכאיים; כשלים בזיהוי ובפירוש מונחים משפטיים; כשלים בזיהוי ובפירוש מונחים לבר-משפטיים. בטרם נדון בכל אחד מסוגים אלו בנפרד, נציג דוגמה הממחישה ישירות כיצד מורכבותו התחבירית של הטקסט המשפטי-בנקאי מתעצמת כאשר היא משתלבת עם מורכבות מושגית-אינפורמטיבית. קחו למשל את המשפט הזה, הלקוח מתוך החוזה הבנקאי לדוגמה: בנוסף לאמור בס' 46 להלן, על שירותים שיבוצעו באמצעות המערכות ושהינם קשורים לשירותי סחר בינלאומי, יחולו הכללים הרלוונטיים לפי המקרה, המתפרסמים ע"י לשכת המסחר הבינלאומית בפריז Commerce(,)International Chamber of אשר יהיו בתוקף במועד מתן ההוראה לביצוע הפעולה על ידי הלקוחות )ולגבי פעולות המבוצעות במתכונת של העברת בקשות שיהיו בתוקף במועד שבו יבצע הבנק את 50 הפעולה, אם יאשרה(. בקטע המופיע לעיל המורכבות מתבטאת בריבוי המידע המוקדם הנדרש מן הנמען הן בשפה העברית )"יחולו"( והן בשפה האנגלית ( of International Chamber )Commerce לפיענוח לשונו המפורשת של הטקסט, על אחת כמה וכמה לפיענוח המידע העובר בה במשתמע, והמתייחס למונחים טכניים )"הוראה לביצוע פעולה"(, לסעיפים אחרים במסמך )"בנוסף לאמור בס' 46 להלן"(, להוראות החוק או להוראות הרגולטור )"הכללים המתפרסמים ע"י לשכת המסחר הבינלאומית בפריז"( ועוד ידע מוקדם המצוי בהקשר השיח של אנשי משפט ומומחים לעניינים כלכליים-פיננסיים )"שירותי סחר בינלאומי"(. )א( כשלים בפירוש ביטויים ארכאיים הלשון המשפטית משתמשת בתכיפות בביטויים ארכאיים שמקורם בלשון המקרא, והדוגמאות רבות: "אף כי" תמורת "למרות" השגור בלשון הכללית; "הינו"/"הינה" במקום "הוא"/"היא"; "אפוא" במקום "אם כן"; ביטויים אחרים מקורם בתלמוד, כמו "ליתן" חלף "לתת" הרווח בעברית היום-יומית; "בגין" לעומת "עקב", "ודוק" לעומת "שים לב"; "לעמוד על" אל מול "להבין" וכן ביטויים שמקורם בלשון הארמית, כמו "כדלקמן" במקום "כפי שכתוב למטה/בהמשך" ועוד. השימוש במילים ובצירופים ממקורותיה הספרותיים של 50 החוזה הבנקאי לדוגמה, לעיל ה"ש 15, בס'

16 העברית הם חלק מידע ההקשר של האדם המשכיל הממוצע, אך לא של ההדיוט. עובדה זו מצביעה על הקושי של אדם רגיל אפילו בפיענוח רבדיו המפורשים של הטקסט המשפטי. מן הבחינה הסגנונית, אחד המאפיינים הבולטים לעין בלשון החוזה הבנקאי לדוגמה הוא שימוש בביטויים ארכאיים שמקורם ברבדיה הספרותיים היוקרתיים של העברית )לשון המקרא ולשון חז"ל(, ששכיחותם בלשון הכללית נמוכה. החוזה לניהול חשבון בנק משתמש בצורות אופייניות ללשון המקרא. כך למשל הצורה המסומנת לציון ריבוי הנקבה: "הלקוחות מתחייבים כי יבצעו פעולות במט"ח רק אם וכאשר תהיינה בחשבון יתרות ]... [" )סעיף 1.1.4(, "]...[ בבקשות שתוגשנה על ידי הלקוחות לבנק ]...[" )סעיפים 5.1.2( , דוגמה אחרת היא "כותלי הסניף" במקום קירות הסניף, על דרך לשון המקרא: "הגישה לתיבה ופתיחתה יהיו משטח ציבורי מחוץ לכותלי הסניף ]...[" )סעיף 32.2(. גם מילים שמקורן בלשון חכמים ניתן למצוא בחוזה הבנקאי לדוגמה, למשל הצורות הארכאיות "יהא"/"תהא", שנשאלו ללשון חז"ל מן הארמית חלף "יהיה" בן זמננו: "יהא הבנק רשאי לפעול בהתאם ]...[" )סעיף 17.1(; או צורת "לעיל" מן הארמית במקום "למעלה": "הלקוחות שפרטיהם רשומים לעיל" )במבוא ובעוד 144 מקומות נוספים(; או צורת "לרבות" מלשון חז"ל, במקום "כולל" או "בנוסף". כך גם הפועל "ימחה" האופייני ללשון המקרא וחז"ל במשמעות "להעביר". הגם שמדובר במונח משפטי, משמעותו אינה שגורה על לשונו של לקוח ממוצע: הבנק יהיה פטור מאחריות כלשהי בגין נזקים, הוצאות והפסדים העלולים להיגרם ללקוחות במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה ממעשה ו/או מחדל כלשהם של ברוקר כלשהו, ובלבד שהבנק נהג בזהירות סבירה בבחירת אותו ברוקר. במידת האפשר יסייע הבנק ללקוחות לברר את נסיבות המקרה, וככל שהדבר אפשרי ימחה ללקוחות את זכות התביעה שיש לו כלפי אותו ברוקר 51 ]...[ מסגרת לקסיקלית נוספת שניתן בה ביטוי לצורות נדירות בלשון הכללית היא מילות קישור, דוגמת זולת, ברם, כל אימת ש, אלמלא, אזי, שלהן מקבילות שגורות בעברית, דוגמת חוץ מ, אבל או אכן, בכל פעם ש, אילו, אז בהתאמה. ביטויים ארכאיים נדירים בשימוש היום-יומי המקבלים ביטוי מוגבר בחוזה הבנקאי שכיחים, והדוגמאות רבות ובולטות לעין כול. פישוט ביטויים מסוג זה אינו מוקשה; ניתן להמיר אותם בביטויים אחרים בעברית הרגילה ביטויים המוכרים לכל דובר ממוצע. )ב( כשלים בזיהוי ובפירוש של מונחים מקצועיים משפטיים מינוח מקצועי בתחום 52 הלשון המשפטית מתאפיינת בשימוש מוגבר במינוח מקצועי. המשפט, כמו גם בתחומי המדע והטכנולוגיה, מיועד למקד את המומחים בחלק הידע 51 שם, בס' ראו LAWRENCE SOLAN, THE LANGUAGE OF STATUTES: LAWS AND THEIR Anne Wagner, Introduction: The (Ab)use of Language in ;INTERPRETATION 79 (2010) (2002) 323 L.,Busse ;Legal Discourse, 15 INT L J. SEMIOT. לעיל ה"ש ;49 סול אזואלוס-אטיאס ויהודית דרור "על דרכי הפעולה של יהודים במרחב הציבורי המוסלמי במרוקו: ניתוח דקדוקי, לקסיקלי 16

17 ולייצג באמצעותו מושגים שהגדרתם מבוססת על קריטריונים 53 המקצועי המופק בתחומם אוצר המונחים המקצועיים המשמש מומחים מתאפיין 54 מדעיים או מוסכמים בתחום. בסטייה ממילות הלשון הכללית. הוא מצביע על מהות ייחודית וספציפית של מה שנאמר באמצעות המונח, על נטייתם של חברי הקבוצה לשמור על לשון אזוטרית שאינה מובנת למי לכן ניתן להניח שזיהוי 55 שמחוצה לה ועל ייחודם המקצועי באמצעות מקוריות לשונית. מדויק של מושג באמצעות המונח שנבחר לייצגו בתחום מסוים מאפשר תקשורת יעילה בין המומחים בתחום. לעומת מילים של השפה הכללית, מונחים מקצועיים מתייחדים בכך שהם מופיעים בשכיחות גבוהה אך ורק בטקסטים המקצועיים; המונחים נקבעים ומקבלים את הגדרותיהם הם נבנים כמונחים "בין-לאומיים" המורכבים 56 בידי בני הסמכא במקצועות השונים; מיסודות לשוניים לטיניים ויווניים; לבסוף, מבחינת משמעותם, הם מתאפיינים בהיקף צר 57 ובכוונה עשירה. המינוח המקצועי בתחום המשפט מהווה מחסום מהותי בדרכו של הדיוט להבנת הלשון המשפטית. מונחים משפטיים בשפות שונות ובשיטות משפט נפרדות נוצרים בדרכים מגוונות: באמצעות מילים הלקוחות מרבדיה המקוריים של השפה הכללית שמשמעותן ממילים וממשמעויות שאומצו 58 בהקשר המשפטי התרחבה, הצטמצמה או השתנתה; משפות זרות; 59 ממילים הלקוחות מקטגוריות דקדוקיות לא צפויות בשפה הנתונה; ממילים 60 שעולם המשפט טבע. ניתן להצביע בהקשר זה על שלוש בעיות נפרדות: ראשית, שימוש במונחים מקצועיים ייחודיים ללשון המשפטית והמובחנים לחלוטין ממילות הלשון הכללית. להדיוטות שאינם בעלי ידע משפטי מונחים מסוג זה הם בגדר "שפה זרה": הם אינם מכירים אותם וודאי שאינם מבינים את משמעותם המדויקת. שנית, השימוש של המשפט במונחים המורכבים ממילים מהלשון הכללית נעשה לעיתים על פי משמעותן הכללית, דוגמת "עורך דין" ו"משפט", אך לרוב הוא נעשה במתן משמעות ופרגמטי של טקסט משפטי" פעמים , )התשע"ח(. ראו גם,Assy לעיל ה"ש 13, בעמ' 400; Mami Hiraike Okawara, Paraphrases of Legal Terminology Based on Lay Perceptions, 24.COMPAR. LEGILINGUISTICS 7 (2015) 53 Kyo Kageura, The Dynamics of Terminology: A Descriptive Theory of Term.Formation and Terminological Growth 10 (2002) 54 Bruno De Bessé, Blaise Nkwenti-Azeh & Juan C. Sager, Glossary of Terms Used in.terminology, 4 TERMINOLOGY 117 (1997) 55,DUCROT & TODOROV לעיל ה"ש,1 בעמ' משה אזר "מינוח מקצועי מהותו ותרגומו" לשוננו לעם מח)ד( , )התשנ"ז(. כן ראו.HELMUT FELBER, TERMINOLOGY MANUAL 99 (1984) 57,KAGEURA לעיל ה"ש 53, בעמ' ברכיהו ליפשיץ "על הערב ועל כמה מונחים אחרים של התחייבות" שנתון המשפט העברי יג 185 )התשמ"ז(. ראו גם Heikki E.S. Mattila, Legal Vocabulary, in THE OXFORD HANDBOOK OF.LANGUAGE AND LAW 27 (Lawrence M. Solan & Peter M. Tiersma eds., 2012) 59 Dennis Kurzon, Foreign and Archaic Phrases in Legal Texts, 20 INT L J. SPEECH,.LANGUAGE & L. 117 (2013) 60,SOLAN לעיל ה"ש 52, בפרקים

18 שונה וייחודית להקשר המקצועי המשפטי, כמו המונח "מעשה בית דין", שמשמעותו הצטמצמה בהקשר המשפטי לעניין שבית המשפט הכריע בו ושהצדדים אינם יכולים לתבוע בגללו בשנית. במקרים מסוג זה לא רק שהדיוטות אינם יודעים אותה משמעות מיוחדת, אלא שהם אינם ערים כלל לעובדה שלמילות הלשון הכללית עשויה להיות משמעות מיוחדת 61 בהקשר המשפטי. שלישית, מונחים מקצועיים משפטיים עשויים להביא לביטוי גם רעיונות מקצועיים- משפטיים מורכבים 62 העשויים להתאפיין באי-מוגדרות תוכנית או הקשרית. אלה מתייחסים לעקרונות, לכללים ולאמות מידה משפטיים שלא הוגדרו על ידי המחוקק, שמתייחסים למושגים שתוכנם משתנה עם שינוי הזמנים והנסיבות, שתחולתם אינה מוגבלת לסיטואציה ספציפית, ושהתוכן הנוצק לתוכם תלוי בשיקול דעתו של השופט. עניין זה בולט במיוחד ב"מונחי שסתום" דוגמת "תום לב", "הפרת אמונים", "אדם סביר" ועוד. כתחום פרקטי המחייב הכרעות חד-משמעיות וידועות מראש, השימוש במונחים אלו מעצים את הקושי של 63 ההדיוטות וגורם לאי-הבנה של המשמעות הנכונה והמלאה של המונח המשפטי. לאור כל האמור לעיל אין כל תמה אפוא שלקסיקון הלשון המשפטית נתפס מנקודת מבטו של הדיוט כ"שפה זרה". הלכה למעשה מונחים משפטיים על פי רוב אינם נהירים להדיוט, מאחר שמשמעותם המשפטית המלאה מתגבשת אך ורק באמצעות ידע מוקדם מקצועי- משפטי, רלוונטי להקשר השימוש בהם. ידע מקצועי זה עשוי לכלול: דוקטרינות ועקרונות משפטיים, נורמות חקוקות, תקדימים ופסיקות, הוראות רגולטוריות ומידע דומה הנמצא מחוץ למשמעות המילולית של המונח. אף בחוזה הבנקאי נעשה שימוש ניכר במילים מן הלשון הכללית המעבירות משמעויות מקצועיות-משפטיות, ובכך הופכות למונחים מקצועיים. מונחים מסוג זה עשויים לבטא מושג משפטי או עיקרון משפטי, ואולם מונחים מקצועיים מסוג זה אינם מוסברים בגוף הטקסט. הדבר אינו מתמיה, שכן כאמור נמענו בפועל של הטקסט הנחקר אינו הלקוח הממוצע אלא השופט שעשוי לדון בלשון החוזה בעקבות מחלוקת. וכך נוכל למצוא בחוזה הבנקאי מונחים משפטיים המורכבים ממילים מהלשון הכללית שמשמעותם משתנה בהקשר 66 "רשלנות" 65 "מאמץ סביר", 64 המשפטי ונבנית מתכנים מקצועיים, דוגמת "קבלת שוחד", ועוד. ניטול דוגמה בהקשרה: על אף חובת הסודיות המוטלת על הבנק בקשר עם מסירת מידע לגבי הלקוחות, יהיה הבנק חייב למסור מידע כאמור על פי דרישת הבורסה ו/או הרשות לניירות ערך ו/או כל רשות מוסמכת אחרת; ולגבי ניירות ערך זרים,Wagner 61 לעיל ה"ש,52 בעמ' ;323,Danet לעיל ה"ש,27 בעמ' גבריאלה שלו "ערכם וחשיבותם של מונחי משפט" העברית סא 32 )התשע"ג(;,Adler לעיל ה"ש 12, בעמ' 68 ו אהרן ברק "על השקפת-עולם בדבר משפט ושיפוט ואקטיביזם שיפוטי" עיוני משפט יז ,.)1993( 64 החוזה הבנקאי לדוגמה, לעיל ה"ש 15, בס' שם, בס' שם, בס'.32.7,15.6,5.8,3.11,

19 הנסחרים בחו"ל גם לאותה בורסה ו/או השוק )לרבות המסלקה שלהם( ו/או המנפיקה בהם בוצעה ההוראה ו/או לכל רשות מוסמכת אחרת ו/או לתאגיד המנפיק, ובכפוף לדין הזר ולחוקים ולתקנות של רשויות זרות ו/או גופים אחרים המסדירים את כללי פעילותם בעצמם ( regulating self )agencies החלים על אותו נייר הערך ו/או לקורספונדנטים ו/או ברוקרים 67 באמצעותם בוצעה ההוראה, והלקוחות נותנים הסכמתם לכך. במקרה זה הטקסט מרמז ל"חובת הסודיות הבנקאית" כחובה משפטית ולא כחובה מוסרית והטקסט המגדיר את החובה ואת היקפה מצוי בטקסטים משפטיים-מקצועיים מחוץ לחוזה בספרות המחקר ובפסיקה. טווח הפעולה של הבנק נרמז באמצעות הביטוי "על אף חובת הסודיות", המתאר הנחת ידע מוקדם המתייחס לחובת הסודיות שבין הבנק ללקוח ולכללים המסדירים פעילות פיננסית בארץ ובחו"ל ידע מוקדם שהוא מנת חלקו של הבנק, אך לא של הלקוח. )ג( כשלים בזיהוי מונחים מקצועיים בנקאיים ובפירושם לצד מונחים מקצועיים משפטיים החוזה הבנקאי כולל גם מונחים מקצועיים כלכליים - פיננסיים ומתמטיים-חישוביים )להלן "המונחים הבנקאיים"(. לא כל המונחים הבנקאיים זוכים להגדרה או להסבר, ועל כן מהווים מנקודת מבטו של מומחה משפט לא כל שכן לקוח ממוצע מכשול נוסף בדרך להבנת המסמך. כך למשל המונחים האלה: "אופציות", "דירוג אשראי", "דמי שמירה", "קרדיטורי", "דביטורי", "חשבון חוזר קרדיטורי", "חשבון חוזר דביטורי", "לוח שפיצר", "מרווח הריבית", "עמלת חליפין", "שער", ""תקרות" ועוד. יתרה מזו, גם כאשר המונחים הבנקאיים כן זוכים להגדרה בחוזה, במקרים רבים היא שונה מזו המקובלת לאותו מונח בשפת היום-יום. כך למשל המונח "ניירות ערך" מוגדר בזו הלשון: בכתב זה המונח "ניירות ערך" יתפרש ככולל )בנוסף למשמעותו הרגילה(: זכויות, אופציות, זהב ומטבעות, ניירות ערך זרים ונכסים אחרים )בין ראויים ובין מוחזקים(, שהרישום לגביהם בבנק מתנהל או יתנהל במסגרת פקדונות מסוגו של הפקדון, ואף כל זכות וכל הטבה )כספית או אחרת( שתתווספנה 68 על ניירות הערך או בגינם. גם מיקומה של ההגדרה עלול ליצור קושי. לעיתים ההגדרה מופיעה בסעיף שבו מופיע המונח המוגדר. 69 אך לעיתים ההגדרה מופיעה בסעיף ההגדרות ללא הפניה מפורשת אל סעיף 67 שם, בס' שם, בס' 2.1 )ההדגשה הוספה(. 69 כגון ההגדרות של המונחים "ברוקר" או "קסטודיאן" בסעיף בחוזה הבנקאי לדוגמה העוסק בתנאים הכלליים לניהול פיקדון ערך )שם, בס' 3.4.3(. 19

20 ואילו במקרים אחרים 71 זה, כגון בנוגע למונחים "יום עסקים" 70 או "השער המקובל בבנק". מונח זוכה לשתי הגדרות, הגדרה אחת בסמוך למקום שבו הוא מופיע והגדרה נוספת בסעיף ההגדרות הכללי, ללא זהות ביניהן, דוגמת המונח "ריבית מירבית". ההגדרה של מונח זה בסעיף ההגדרות זוכה אף לשני שמות חלופיים: "'ריבית מירבית' או 'ריבית בשיעור בתחום המתמטיקה נמצא נוסחאות חישוב מתמטיות המתוארות בצורה 72 המירבי'". מילולית, למשל סעיף המסביר במפורט את אופן חישוב הריבית. 73 כל אלו מקשים את הבנת החוזה על מי שאינם בעלי רקע ידע בתחום הבנקאי, בין שהם משפטנים ובין, וודאי, שהם הדיוטות. 4. כשלים בהשלמת מידע מרומז בקישורים אינטרטקסטואליים בפני הדיוט משפטי המנסה להבין טקסט משפטי עומדים למכשול גם גורמים הקשריים: קישורים אינטרטקסטואליים. נבהיר את המונח "קישורים אינטרטקסטואליים" כפי שהוא 74 משמש בבלשנות, בייחוד בחקר הלשון בהקשרה המשפטי. קוהרנטיות תוכנית אינה מחייבת רצף טקסטואלי. היא יכולה להתבסס על קישורים אינטרטקסטואליים, היינו קישורים לחלקי טקסט אחרים, בין שאלו מצויים במקום אחר ובין שהקישור נעשה במפורש או באמצעות רמזים. 75 במסמך עצמו או במסמכים אחרים, הקישור האינטרטקסטואלי מיועד לשמור בדייקנות על קשרים מושגיים ותוכניים לאורך ולרוחב המסמך, ובין המסמך הנדון לבין הטקסטים הרלוונטיים החיצוניים לו. השימוש בקישורים אינטרטקסטואליים יעיל אפוא רק לקורא המכיר את המידע המקצועי הנמסר בטקסטים והמודע לסוג הקשר שבין הטקסטים )אם הטקסט המקושר מתנה על הטקסט המקשר, מבהיר אותו, מפרט אותו ועוד(. טקסטים משפטיים מתאפיינים בקישורים למושגים ולרעיונות משפטיים ולבר-משפטיים מורכבים המעוגנים בטקסטים אחרים, ולפיכך הם קישורים אינטרטקסטואליים links( )intertextual הקישורים יכולים להיות לטקסטים הכלולים בחלקים אחרים של 76 מסמך משפטי נתון או לטקסטים הכלולים במסמך משפטי או לבר-משפטי אחר מחוצה לו, והם עשויים להיות מפורשים או מרומזים. למשל, קישור המפנה במפורש לסעיף חוק מסוים או קישור מרומז המפנה לתקדים רלוונטי. ההתייחסות אל טקסטים אחרים עשויה להתבצע 70 המונח מופיע בסעיפים רבים בחוזה הבנקאי לדוגמה )שם, בס' , 2.2, 1.4, ועוד(. בסך הכול 38 פעמים. הגדרתו מופיעה שם, בס' המונח מופיע בסעיפים שונים במסמך, ראו למשל שם, בס' , 18.3, , 6.6, 4.8.3, הגדרתו מופיעה שם, בסעיף שם, בס' ראו למשל שם, בס' 4.3.2, 1.3.6, ועוד. 74 Vijay K. Bhatia, Generic Conflicts in Academic Discourse, in GENRE STUDIES IN.ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 15 (Inmaculada Fortanet et al. eds., 1998) 75.M.A.K. Halliday & Ruqaiya Hasan, Cohesion in English (1976) 76 סוג הקישורים אל טקסטים חיצוניים לטקסט נתון מכונה "קישורים אינטרדיסקורסיביים". מטעמים של יעילות תקשורתית בין המחברות ובין קוראינו הלא בלשנים בחרנו להשתמש בביטוי "קישורים אינטרטקסטואליים" לציון התופעה בכללותה. 20

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java ( )

מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java ( ) עמוד 1 מתוך 10 )0368-3056( מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java בית הספר למדעי המחשב אוניברסיטת תל אביב סמסטר ב' תשס"ח, מועד ב' תאריך הבחינה: 24.09.2008 מרצה: אוהד ברזילי חומר עזר מותר בשימוש: אין משך הבחינה:

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

SI Draft for TC 2101 Approval

SI Draft for TC 2101 Approval Draft to SI 5568 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 5568 ינואר 2013 ICS CODE: 35.080 קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט Web Content Accessibility Guidelines לאישור הוועדה הטכנית זה הוא הצעה בלבד מסמך מכון

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד