בס"ד Siblinghood in the Torah and the Midrash Pardes Beit Midrash B Darom Shavuot Yom Iyyun 5780 Rabba Yaffa Epstein Aharon, Moshe

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "בס"ד Siblinghood in the Torah and the Midrash Pardes Beit Midrash B Darom Shavuot Yom Iyyun 5780 Rabba Yaffa Epstein Aharon, Moshe"

תמליל

1 Aharon, Moshe, and Miriam Siblinghood in the Torah, and in the Midrash I. Miriam and Moshe: 1) Exodus 2:1-4 שמות ב :א -ד (1) A certain man of the house of Levi went and married a Levite ו י ל ך א י ש מ ב ית ל ו י ו י ק ח א ת ב ת ל ו י ב) ו ת ה ר ה א ש ה ו ת ל ד ב ן ו ת ר א א תו כ י ט וב ה וא woman. (2) The woman conceived and bore a son; and when she saw how beautiful he was, she hid him for three months. (3) When ו ת צ פ נ ה ו ש ל ש ה י ר ח ים ג) ו ל א י כ ל ה עוד ה צ פ ינו ו ת ק ח לו ת ב ת ג מ א she could hide him no longer, she got a wicker basket for him and ו ת ח מ ר ה ב ח מ ר וב ז פ ת ו ת ש ם ב ה א ת ה י ל ד ו ת ש ם caulked it with bitumen and pitch. She put the child into it and placed it among the reeds by the bank of the Nile. (4) And his sister ב ס וף ע ל ש פ ת ה י א ר ד) ו ת ת צ ב א ח ת ו מ ר ח ק ל ד ע ה מ ה י ע ש ה ל ו him. stationed herself at a distance, to learn what would befall What does this text teach you about Miriam? Why do you think she stands at a distance? 2) Exodus Rabbah 1:22 "And his sister stood back" - Why did Miriam stand back? Rabbi Amram said in the name of Rav: "Because Miriam had prophesied: 'In the future, my mother will give birth to a son who will save Israel'. When Moshe was born, the whole house was filled with light; her father rose and kissed her on the head. He said to her: 'My daughter! Your prophecy has come to pass' - as it is written [Exodus 15:20]: 'And Miriam the prophetess, sister of Aharon, took up the timbrel.' [Why was she called] 'Sister of Aharon,' and not 'sister of Moshe'?! Because when she issued her prophecy, she was [only] the sister of Aharon - Moshe had not been born yet. When she cast him into the Nile, her mother rose and struck her on the head. She said: 'My daughter! What has become of your prophecy?!' This is why it is written 'his sister stood back etc.': in order to know would become of her prophecy. And our rabbis taught: This entire verse speaks [not of Miriam, but] of the Holy Spirit. 'And she stood...' refers to 'The LORD came and stood...' [I Samuel 3:10]; '[His] sister' refers to 'Say to Wisdom: "You are my sister"' [Proberbs 7:4]. 'Back' refers to 'The Lord appeared to me from far back' [Jeremiah 31:3]. 'In order to know what would happen to him' refers to 'For the LORD is a God of knowledge.' [I Samuel 2:3]". שמות רבה א:כב ו ת ת צ ב א ח תו מ ר ח ק, ל מ ה ע מ ד ה מ ר י ם מ ר חוק, א מ ר ר ב י ע מ ר ם ב ש ם ר ב ל פ י ש ה י ת ה מ ר י ם מ ת נ ב את ו אומ ר ת ע ת יד ה א מ י ש ת ל ד ב ן ש יו ש יע א ת י ש ר א ל, כ יו ן ש נ ול ד משה נ ת מ ל א כ ל ה ב י ת א ור ה, ע מ ד א ב יה ונ ש ק ה ע ל ר אש ה, א מ ר ל ה ב ת י נ ת ק י מ ה נ ב וא ת ך, ה י ינ ו ד כ ת יב )שמות טו, כ(: ו ת ק ח מ ר י ם ה נ ב יא ה א חות א ה ר ן א ת ה ת ף, א חות א ה ר ן ו ל א א חות מ ש ה, אל א שא מ ר ה נ ב וא ה ז ו כ שה יא א ח ות א ה ר ן ו ע ד י ן ל א נ ול ד משה, ו כ יו ן ש ה ט יל וה ו ל י אור, ע מ ד ה א מ ה ו ט פ ח ה ל ה ע ל ר א ש ה, א מ ר ה ל ה ב ת י ו ה יכ ן נ ב וא ת ך, ו ה י נ ו ד כ ת יב: ו ת ת צ ב א ח תו מ ר ח ק וגו'. ל ד ע ת מ ה י ה א ב סוף נ ב יא ות ה. ו ר ב נ ן א מ ר ין כ ל ה פ ס וק ה זה ע ל ש ם ר וח ה ק דש נא מ ר, ו תת צ ב, ע ל ש ם )שמואל א ג, י(: ו י ב א ה' ו י ת י צ ב. א חותו, ע ל ש ם )משלי ז, ד(: א מ ר ל ח כ מ ה א ח ת י א ת. מ ר ח ק, ע ל ש ם )ירמיה לא, ב(: מ ר חוק ה' נ ר א ה ל י. ל ד ע ת מ ה י ע ש ה לו, ע ל ש ם )שמואל א ב, ג(: כ י א ל ד עות ה' ]וכל הענין[. What do we learn here about Miriam s status as a Prophet? What do we learn about her relationship with Moshe? What do we learn here about the relationship between Miriam and God?

2 II. Aharon and Moshe: 3) Exodus 4: But Moshe said to the Lord, "Please, O Lord, I have never been a man of words, either in times past or now that You have spoken to שמות פרק ד י ו י אמ ר מ ש ה א ל-י הו ה, ב י א ד נ י, ל א א י ש ד ב ר ים א נ כ י ג ם מ ת מול ג ם מ ש ל ש ם, ג ם מ א ז ד ב ר ך א ל- Your servant; I am slow of speech and slow of tongue." 11 And the.יא ו י אמ ר ע ב ד ך: כ י כ ב ד-פ ה וכ ב ד ל שון, א נ כ י Lord said to him, "Who gives man speech? Who makes him dumb י הו ה א ל יו, מ י ש ם פ ה ל א ד ם, או מ י-י ש ום א ל ם, או or deaf, seeing or blind? Is it not I, the Lord? 12 Now go, and I will.יב ו ע ת ה, ח ר ש או פ ק ח או ע ו ר--ה ל א א נ כ י, י הו ה be with you as you speak and will instruct you what to say." 13 But ל ך; ו א נ כ י א ה י ה ע ם-פ י ך, ו הור ית י ך א ש ר he said, "Please, O Lord, make someone else Your agent." The Lord.יג ו י אמ ר, ב י א ד נ י; ש ל ח-נ א, ב י ד- ת ד ב ר became angry with Moshe, and He said, "There is your brother.יד ו י ח ר-א ף י הו ה ב מ ש ה, ו י אמ ר ה ל א א ה ר ן ת ש ל ח Aharon the Levite. He, I know, speaks readily. Even now he is א ח י ך ה ל ו י--י ד ע ת י, כ י-ד ב ר י ד ב ר ה וא; ו ג ם ה נ ה- setting out to meet you, and he will be happy to see you. 15 You shall.טו ו ד ב ר ת ה וא י צ א ל ק ר את ך, ו ר א ך ו ש מ ח ב ל בו speak to him and put the words in his mouth I will be with you and with him as you speak, and tell both of you what to do 16 and א ל יו, ו ש מ ת א ת-ה ד ב ר ים ב פ יו; ו א נ כ י, א ה י ה ע ם- פ י ך ו ע ם-פ יה ו, ו הור ית י א ת כ ם, א ת א ש ר he shall speak for you to the people. Thus he shall serve as your.טז ו דבר-ה וא ל ך, אל-ה ע ם; ו ה י ה ה וא ת ע ש ון spokesman, with you playing the role of God to him, 17 And take.יזו א ת- י ה יה-ל ך ל פה, ו א ת ה ת ה יה-ל ו ל א לה ים with you this rod, with which you shall perform the signs." ה מ ט ה ה ז ה, ת ק ח ב י ד ך, א ש ר ת ע ש ה-בו, א ת-ה א ת ת. What do we learn here about the relationship between Moshe and Aharon? What is surprising about this relationship? 4) Exodus 7:1 שמות ז :א ו י אמ ר ה' א ל מ ש ה ר א ה נ ת ת י ך א לק ים ל פ ר ע ה The LORD replied to Moshe, See, I place you in the role of God to Pharaoh, with your brother Aharon as your prophet. ו א ה ר ן א ח י ך י ה י ה נ ב יא ך What new information does this verse add to what we saw above? 5) Nachmonides on Exodus 4:15:1 With your mouth to teach you what you are to say to Pharaoh. For up to this point, God has said that Aharon would only speak to the people, as it says: "And he will speak to the people," but to Pharaoh Moshe would speak, which could be out of honor for the king. And finally, Moshe responds: "yes I am of uncircumcised lips! How would Pharaoh listen to me?" (Exodus 6:30), and God allowed that Moshe would not speak to Pharaoh, and so he raises up Moshe, and therefore God said, "See, I am placing you as god before Pharaoh, and Aharon your brother will be your prophet." (Exodus 7:1): And the reason is that "and with his mouth" so that the words of his mouth are graceful to those who hear. רמב"ן על שמות ד :ט ו:א )א( )טו~טז( עם פיך להורותך אשר תדבר אל פרעה. כי עתה לא אמר שידבר אהרן בעבורו רק אל העם, כמו שנאמר ודבר הוא לך אל העם, אבל לפרעה משה ידבר ויתכן שיהיה זה לכבוד המלכות. ובסוף חזר משה ואמר הן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעה )להלן ו ל(, ונתן לו רשות שלא ידבר גם לפרעה, והיא מעלה למשה, ולכך אמר שם ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך )להלן ז א(: וטעם ועם פיהו להיות דברי פיהו לשומעים חן How does Ramban (Nachmonides) understand the relationship between Moshe and Aharon? How does it shift and why?

3 6) Avot DeRebbe Natan 37:12 The wise person does not speak before one who is greater than him in wisdom. From whom do we learn this? From Moshe, as it says (Exodus 4:30), Aharon repeated all the words that the Eternal had spoken to Moshe, and he performed the signs in the sight of the people. And who was the appropriate person to say all these things, Moshe or Aharon? One would assume Moshe, for Moshe had heard them from the mouth of the Almighty, whereas Aharon had heard them just from Moshe! However, Moshe said to himself: Can I speak in place of my older brother while he is standing right there? Therefore, he told Aharon to speak, as it says (Exodus 4:30), Aharon repeated all the words that the Eternal had spoken to Moshe. אבות דרבי נתן לז:יב חכם אינו מדבר לפני מי שגדול ממנו בחכמה ובמנין זה משה שנא )שמות ד :ל ( וידבר אהרן את כל הדברים אשר דבר ה אל משה ויעש האותות לעיני העם וכי מי ראוי לדבר משה או אהרן הוי אומר משה שמשה שמע מפי הגבורה ואהרן שמע מפי משה אלא כך אמר משה אפשר שאדבר במקום שאחי גדול ממני עומד שם לפיכך אמר לו לאהרן דבר שנא )שמות ד :ל ( וידבר אהרן את כל הדברים אשר דבר ה אל משה. What new information do we learn about Moshe and Aharon s relationship? Do you think it is what the Torah text describes? Why do you think the Midrash wants to teach us about this sibling dynamic? III. Moshe and Aharon: 7) Leviticus 9:7-8 Then Moshe said to Aharon: Come close to the altar and sacrifice your sin offering and your burnt offering, making expiation for yourself and for the people; and sacrifice the people s offering and make expiation for them, as the LORD has commanded. Aharon came forward to the altar and slaughtered his calf of sin offering. ויקרא ט:ז-ח ו י אמ ר מ ש ה א ל א ה ר ן ק ר ב א ל ה מ ז ב ח ו ע ש ה א ת ח ט את ך ו א ת ע ל ת ך ו כ פ ר ב ע ד ך וב ע ד ה ע ם ו ע ש ה א ת ק ר ב ן ה ע ם ו כ פ ר ב ע ד ם כ א ש ר צ ו ה י הו ה ו י ק ר ב א ה ר ן א ל ה מ ז ב ח ו י ש ח ט א ת ע ג ל ה ח ט את א ש ר ל ו 8) Sifra Mechilta D Miluim 2:8 Come close to the altar" - An analogy: A king of flesh and blood married a woman and she was ashamed in his presence; whereupon her sister came in to her and said: Why did you enter into this? Is it not only for the sake of ministering to the king? Embolden yourself and serve the king! Similarly, Moshe says to Aharon: My brother, why were you chosen as high-priest? It was solely for the sake of ministering before the Holy Blessed One? Embolden yourself and perform your service! Others say: Aharon perceived the horned altar as an ox and was frightened by it, and Moshe said to him: My brother, don't be afraid "Draw near." Embolden yourself and draw near to Him. ספרא מכילתא דמילואים ב:ח "קרב אל המזבח" משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שנשא אשה, והיתה מתביישת מלפניו. ונכנסה אחותה אצלה. אמרה לה "על מה נכנסת לדבר זה אלא שתשמשי את המלך! הגיסי דעתך ובואי ושמשי את המלך!". כך אמר משה לאהרן "אהרן אחי על מה נתבחרת להיות כהן גדול אלא שתשרת לפני הקב"ה! הגס דעתך ובא ועבד עבודתך!". ויש אומרים היה אהרן רואה את המזבח כתבנית שור והיה מתירא ממנו. אמר לו משה "אחי, ממנו אתה מתירא?! הגם דעתך וקרב אליו!", לכך נאמר "קרב אל המזבח". What do we learn here about the relationship between Moshe and Aharon here? How does it connect to what we have seen thus far?

4 IV. Moshe, Miriam, and Aharon: במדבר י ב ו ת ד ב ר מ ר י ם ו א ה ר ן ב מ ש ה ע ל א ד ות ה א ש ה ה כ ש ית א ש ר ל ק ח כ י א ש ה כ ש ית ל ק ח ו י אמ ר ו ה ר ק א ך ב מ ש ה ד ב ר י הו ה ה ל א ג ם ב נ ו ד ב ר ו י ש מ ע י הו ה ו ה א י ש מ ש ה ענו ]ע נ יו[ מ א ד מ כ ל ה א ד ם א ש ר ע ל פ נ י ה א ד מ ה )ס( ו י אמ ר י הו ה פ ת א ם א ל מ ש ה ו א ל א ה ר ן ו א ל מ ר י ם צ א ו ש ל ש ת כ ם א ל א ה ל מוע ד ו י צ א ו ש ל ש ת ם ו י ר ד י הו ה ב ע מ וד ע נ ן ו י ע מ ד פ ת ח ה א ה ל ו י ק ר א א ה ר ן ומ ר י ם ו י צ א ו ש נ יה ם 9) Numbers 12 Miriam and Aharon spoke against Moshe because of the Cushite woman he had married: He married a Cushite woman! They said, Has the LORD spoken only through Moshe? Has He not spoken through us as well? The LORD heard it. Now Moshe was a very humble man, more so than any other man on earth. Suddenly the LORD called to Moshe, Aharon, and Miriam, Come out, you three, to the Tent of Meeting. So the three of them went out. The LORD came down in a pillar of cloud, stopped at the entrance of the Tent, and called out, Aharon and Miriam! The two of them came forward; and He said, Hear these My words: When a prophet of the LORD arises among you, I make Myself known to him in a vision, I speak with him in a dream. Not so with My servant Moshe; he is trusted throughout My household. With him I speak mouth to mouth, plainly and not in riddles, and he beholds the likeness of the LORD. How then did you not shrink from speaking against My servant Moshe! Still incensed with them, the LORD departed. As the cloud withdrew from the Tent, there was Miriam stricken with snow-white scales! When Aharon turned toward Miriam, he saw that she was stricken with scales. And Aharon said to Moshe, O my lord, account not to us the sin which we committed in our folly. Let her not be as one dead, who emerges from his mother s womb with half his flesh eaten away. So Moshe cried out to the LORD, saying, O God, pray heal her! ו י אמ ר ש מ ע ו נ א ד ב ר י א ם י ה י ה נ ב יא כ ם י הו ה ב מ ר א ה א ל יו א ת ו ד ע ב ח ל ום א ד ב ר ב ו ל א כ ן ע ב ד י מ ש ה ב כ ל ב ית י נ א מ ן ה וא פ ה א ל פ ה א ד ב ר ב ו ומ ר א ה ו ל א ב ח יד ת ות מנ ת י הו ה י ב יט ומ ד וע ל א י ר את ם ל ד ב ר ב ע ב ד י ב מ ש ה ו י ח ר א ף י הו ה ב ם ו י ל ך ו ה ע נ ן ס ר מ ע ל ה א ה ל ו ה נ ה מ ר י ם מ צ ר ע ת כ ש ל ג ו י פ ן א ה ר ן א ל מ ר י ם ו ה נ ה מ צ ר ע ת ו י אמר א ה ר ן אל מ ש ה ב י א ד נ י א ל נ א ת ש ת ע ל ינ ו ח ט את א ש ר נ וא ל נ ו ו א ש ר ח ט אנ ו א ל נ א ת ה י כ מ ת א ש ר ב צ את ו מ ר חם א מ ו ו י א כ ל ח צ י ב ש ר ו ו י צ ע ק מ ש ה אל י הו ה ל אמ ר א ל נ א ר פ א נ א ל ה What is Aharon s reaction to Miriam s sickness? What is Moshe s? How are they different and what does this teach you about their sibling dynamic? 10) Sifrei Numbers And Miriam and Aharon began to talk against Moshe as she initiated the conversation, the text mentions her first. How did Miriam know that Moshe had separated from his wife [Tzipporah]? R. Natan answered: Miriam was with Tzipporah when it was told to Moshe, Eldad and Meidad are prophesying in the camp (11:27). When Tzipporah heard this, she exclaimed, Woe to their wives if they have anything to do with prophecy, for they will separate from their wives just as my husband separated from me! From this cry, Miriam learned about it, and she told it to Aharon. Now, if Miriam, who did not intend to disparage him, was nonetheless punished severely, how much more so one who deliberately speaks in a disparaging manner about their fellow! ספרי במדבר ותדבר מרים ואהרן.ה יא פ ת ח ה ב ד ב ור ת ח ל ה, ל פ יכ ך ה ק ד ימ ה ה כ ת וב, ומ נ י ן ה י ת ה יוד ע ת מ ר י ם ש פ ר ש מ ש ה מ ן ה א ש ה? ר ב י נ ת ן אומ ר מ ר י ם ה י ת ה ב צ ד צ פור ה ב ש ע ה ש נ א מ ר ל מ ש ה א ל ד ד ומ יד ד מ ת נ ב א ים ב מ ח נ ה, כ יו ן ש ש מ ע ה צ פור ה, א מ ר ה אוי ל נ שות יה ן ש ל א ל ו א ם ה ם נ ז ק ק ים ל נ ב וא ה, ש י ה י ו פור ש ין מ נ שות יה ן כ ד ר ך ש פ ר ש ב ע ל י מ מ נ י, ומ ש ם י ד ע ה מ ר י ם ו ה ג יד ה ל א ה ר ן; ו מה מ ר י ם ש ל א נ ת כ ו נ ה ל ג נ ותו כ ך נ ע נ ש ה, ק ל ו ח מ ר ל מ ס פ ר ב ג נ ותו ש ל ח ב רו:

5 What do we learn here about how the Rabbis understood who spoke badly about Moshe? What was the topic of her bad speech? Did she intend for it to be negative against Moshe? 11) Avot De-Rabbi Natan 9:2 And Miriam and Aharon began to talk against Moshe as she initiated the conversation, the text mentions her first. How did Miriam know that Moshe had separated from his wife [Tzipporah]? R. Natan answered: Miriam was with Tzipporah when it was told to Moshe, Eldad and Meidad are prophesying in the camp (11:27). When Tzipporah heard this, she exclaimed, Woe to their wives if they have anything to do with prophecy, for they will separate from their wives just as my husband separated from me! From this cry, Miriam learned about it, and she told it to Aharon. Now, if Miriam, who did not intend to disparage him, was nonetheless punished severely, how much more so one who deliberately speaks in a disparaging manner about their fellow! Miriam said: The Divine Word came to me, yet I did not separate from my husband. Aharon said: The Divine Word came to me, yet I did not separate from my wife. The Divine Word came to our forefathers, yet they did not separate from their wives. But he [Moshe] prides himself on his prophetic accomplishments, so he separates himself from his wife. אבות דרבי נתן ט:ב ותדבר מרים ואהרן במשה למה הקדים הכתוב מרים לאהרן? מלמד שהלכה צפורה ושחה לה למרים הלכה מרים ושחה לו לאהרן עמדו שניהם ודברו בצדיק ההוא מתוך שעמדו שניהם ודברו בצדיק בא עליהם את הפורענות שנאמר )שם( ויחר אך ה בם וילך מה... מרים אמרה אלי היה דבור ולא פרשתי מאצל בעלי. אהרן אמר אלי היה דבור ולא פירשתי מאצל אשתי ואף אבותינו הראשונים היה דבור עליהם ולא פרשו מאצל נשותיהן אבל הוא מפני שדעתו גסה עליו פירש הוא מאצל אשתו. How does this source change the dynamic between the siblings? Do you think this matches the Torah s understanding? Why or why not?

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ,

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בסד יהושע פרק ב  א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ד. ח. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ו א ת-י ר יח ו; ו י ל כ ו ו י ב א ו ב ית-א ש ה ז ונ ה,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

Microsoft Word - P4 3C - Beha'alos'cha - Moshe Rabbeinu's Prophecy.doc

Microsoft Word - P4 3C - Beha'alos'cha - Moshe Rabbeinu's Prophecy.doc PROPHECY: - MOSHE RABBEINU S פרשת בהעלותך A great deal of this week's Parsha deals with issues challenging Moshe Rabbeinu s leadership role, and, in particular, his unique level of prophecy. Yehoshua complains

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

Nitzevet (Daughter of Adiel, Wife of Yishai, Mother of David) בבא בתרא צא, ע"א "אמיה דדוד נצבת בת עדיאל" רש"י בבא בתרא צא, ע"א " לפי שכל אמהות כתובות

Nitzevet (Daughter of Adiel, Wife of Yishai, Mother of David) בבא בתרא צא, עא אמיה דדוד נצבת בת עדיאל רשי בבא בתרא צא, עא  לפי שכל אמהות כתובות Nitzevet (Daughter of Adiel, Wife of Yishai, Mother of David) בבא בתרא צא, ע"א "אמיה דדוד נצבת בת עדיאל" רש"י בבא בתרא צא, ע"א " לפי שכל אמהות כתובות בנביאים הוצרך לפרש גם אם דוד" רשב"ם בבא בתרא צא, ע"א

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations   בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations http://www.nechama.org.il/cgibin/pageprintmode.pl?id=10 בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ ש ק ל ב נ יו ו ל ב נ ות יו ו י ב ר ך א ת ה ם ו י ל

קרא עוד

Thoughts from the Child Section

Thoughts from the Child Section מהי מטרה משמעותית? עבודת EMDR עם ילדים ברברה ויזנסקי כשאני עושה הכשרה של טיפול EMDR בילדים או מדריכה מטפל חדש בעבודתו ב- EMDR עם ילדים, אני מתחברת כל פעם מחדש להתלהבות שאני חשה בעבודה זו שטמון בה פוטנציאל

קרא עוד

בס"ד Shani Taragin MATAN ELUL PROGRAM 5777 Rabbi Akiva Teaches Teshuva Rabbi Akiva: On Revelation I 1) ספר שמות פרק כ פס' א ו י ד ב ר א ל ה םי א ת כ ל

בסד Shani Taragin MATAN ELUL PROGRAM 5777 Rabbi Akiva Teaches Teshuva Rabbi Akiva: On Revelation I 1) ספר שמות פרק כ פס' א ו י ד ב ר א ל ה םי א ת כ ל בס"ד Shani Taragin MATAN ELUL PROGRAM 5777 Rabbi Akiva Teaches Teshuva Rabbi Akiva: On Revelation I 1) ספר שמות פרק כ פס' א ו י ד ב ר א ל ה םי א ת כ ל ה ד ב ר םי ה א ל ה לאמ ר 2) מכילתא דרבי ישמעאל יתרו

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, Deuteronomy 26: 1-11

Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, Deuteronomy 26: 1-11 Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, 24-27 1 2. Deuteronomy 26: 1-11 1 3. Jerusalem Talmud Bikkurim 1:4, 64a 1 4. Ruth

קרא עוד

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6 The English version of this Decision immediately follows. המרכז הבינתחומי הרצליה כ"ז בתמוז תשע"ו 2 באוגוסט 2016 תיק משמעת 22/2016 בעניין סטודנט פלוני - (להלן: הסטודנט) החלטה פתח דבר: תיק דנן עניינו בסטודנט

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

Microsoft Word - Rabbinic Reactions to Greek and Christian Cultures formatted.doc

Microsoft Word - Rabbinic Reactions to Greek and Christian Cultures formatted.doc Rabbinic Reactions to Greek Culture I. Greek Language and Greek Wisdom 1. M. Sotah 9:14 During the war with Vespasian they [the rabbis] decreed against [the use of] crowns worn by bridegrooms and against

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

הבנת הנקרא Reading Comprehension

הבנת הנקרא Reading Comprehension הבנת הנקרא Reading Comprehension בקבצים 1-4, יש להדפיס את עמודים 2-4 בלבד. בקבצים 5-10 יש להדפיס את עמודים 2-5 בלבד..1 קיץ 2017 https://files.geva.co.il/geva_website/uploads/2017/05/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

SHEMOS

SHEMOS - THE GOLDEN CALF פרשת כי תשא The reading of Ki Sisa has unusually long portions assigned to Cohen and Levi, and then shorter portions thereafter. It is divided this way in order that a Yisrael will not

קרא עוד

תאריך: 23 בדצמבר 2008

תאריך: 23 בדצמבר  2008 אמרות נבחרות: "אהבה אמיתית מתחילה כשלא מצפים למשהו בתמורה" אנטואן דה סנט-אכזופרי "כשאנשים נמוכים יוצרים צל גדול סימן שהשמש שוקעת." מתוך 'הנסיך הקטן' אנטואן דה סנט- אכזופרי. "אם ברצונך לבנות ספינה, אל תדרבן

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

יקרא

יקרא - KORBANOS פרשת ויקרא Perhaps there is no area of the Torah which challenges our modern understanding of things than Korbanos. Centuries ago the Kuzari already stated that, had the Torah not legislated

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 5 מחרוזות, חתימות ורקורסיה מחרוזות רצף של תווים רקורסיה קריאה של מתודה לעצמה באופן ישיר או עקיף ראינו בהרצאה מחרוזות: תווים, חתימות: העמסה- String,הצהרה, overloading אתחול רקורסיה:

קרא עוד

Microsoft Word Alexis Levy.doc

Microsoft Word Alexis Levy.doc כיבוד אב ואם לפרנס את ההורים and one needs to be meticulous in its,מצוה is a great כיבוד הורים fulfillment. The רמב "ם points this out:.כבוד אב ואם מצות עשה גדולה 1 It is 2.צריך ליזהר מאד בכבוד אביו ואמו

קרא עוד

HOPING FOR PEACE RACHEL KORAZIM I It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on th

HOPING FOR PEACE RACHEL KORAZIM I It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on th It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on the roads slowly sets And the day burns only towards you Dreaming of a distant meeting It may yet be that

קרא עוד

Genetic testing in Halacha Show# 154 January 20 th 2018 Rabbi Hershel Shachter שולחן ערוך אבן העזר הלכות פריה ורביה סימן ב סעיף ז לא ישא אדם אשה לא ממ

Genetic testing in Halacha Show# 154 January 20 th 2018 Rabbi Hershel Shachter שולחן ערוך אבן העזר הלכות פריה ורביה סימן ב סעיף ז לא ישא אדם אשה לא ממ Genetic testing in Halacha Show# 154 January 20 th 2018 Rabbi Hershel Shachter שולחן ערוך אבן העזר הלכות פריה ורביה סימן ב סעיף ז לא ישא אדם אשה לא ממשפחת מצורעין ולא ממשפחת נכפין והוא שהוחזק ג' פעמים

קרא עוד