Microsoft Word - 07-שנור.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - 07-שנור.doc"

תמליל

1 על איסור הסוביודיצה וחופש הביטוי מילים פורחות ואותיות מתות בעקבות ע"א 409/13 שידורי קשת נ' קופר מאת בועז שנור* בעניין קשת נ' קופר דן בית המשפט העליון בפעם הראשונה בצורה מקיפה בבקשתו של נאשם במשפט פלילי להוציא צו מניעה כנגד פרסומים תקשורתיים שעלולים לפגוע בזכותו למשפט הוגן ובחירותו מכוח עבירת הסוביודיצה, פרסומים אשר נעשו חזון נפרץ. בפסק הדין התגלעו חילוקי דעות, הן באשר לסמכותו של בית המשפט להוציא צווים כאמור, הן באשר לדרך שבה יש לאזן בין חופש הביטוי לבין הזכות למשפט הוגן ולחירות. כן נדונה מדיניות הפרקליטות במקרים אלה. בסופו של דבר נדחתה הבקשה לאור פגמים דיוניים בבקשה שבית המשפט בחר שלא לדלג מעליהם. ברשימה זו אטען, על סמך מחקרים פסיכולוגיים אמפיריים, ובהתבסס על המשפט המשווה, כי פרסומים תקשורתיים אשר כוללים ראיונות עם עדים שטרם העידו, פרסומים אשר מגלים ראיות שלא יישמעו בבית המשפט, ופרסומים דומים אשר כוללים קביעות עובדתיות (כפי שהיה במקרה זה) עשויים להשפיע בצורה חמורה על הדרך שבה עדים זוכרים את האירועים, ועל הדרך שבה שופטים יתייחסו לראיות עתידיות. לפיכך, פרסומים כאלה מעלים חשש כבד לפגיעה חמורה בזכותו של הנאשם להיות מורשע רק על סמך הראיות שנשמעו במשפטו. לאור כך אטען כי ראוי לשנות את מדיניות הפרקליטות אשר מתעלמת מזכויות הנאשמים, להעמיד לדין על עבירת הסוביודיצה במקרים מתאימים ואף לבקש להוציא צווי מניעה מכוחה במקרים שבהם מתעורר חשש אמיתי לפגיעה בהליך השיפוטי. מרצה בכיר, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים. תודתי נתונה לאיתי ליפשיץ, לבועז סנג'רו, לרינת קיטאי, לאייל כתבן, לנעמי בקון-שנור ולקורא האנונימי על הערותיהם המועילות לטיוטות קודמות של מאמר זה. עם ירידתו של מאמר זה לדפוס התוודעתי למאמר מקיף שנכתב במקביל לכתיבת מאמר זה ואשר תומך בהרבה מהרעיונות המובעים כאן: דון סוסונוב ודורון מנשה "'משפט מתנהל בבית-המשפט ושם בלבד': על עברת הסוב יודיצה בעקבות ע"א 409/13 שידורי קשת בע"מ נ' קופר" שערי משפט ח (2015). 9 הרעיונות המובעים שם מבססים ביסוס נוסף ומכיוון שונה את התיזה המובעת במאמר הנוכחי לגבי החשש כי המדיניות המצמצמת (אם לא המאיינת) שננקטת בידי בית המשפט לגבי עבירת הסוב יודיצה, תביא לפגיעה קשה בעצמאות ההליך השיפוטי, לאור כך שלא ניתן יהיה למנוע את השפעתם של פרסומים תקשורתיים על המעורבים בהליך: שופטים, ובעיקר עדים. 261 *

2 בועז שנור כן אטען כי לבית המשפט יש סמכות להוציא צווי מניעה כאמור; כי על בתי המשפט לאזן בין חופש הביטוי לבין הזכות למשפט הוגן כך שזכויות הנאשמים יוגנו; וכי ההישענות על טעמים פרוצדורליים במקרה הזה, תוך הימנעות מדיון במקרה לגופו, לא הייתה ראויה לאור חשיבות הערכים שהועמדו בסכנה בעקבות כך. מבוא. פרק א: עובדות עניין קופר. פרק ב: איסור הסוביודיצה. פרק ג: הערות האגב על האיזון שבין טוהר ההליך השיפוטי לבין חופש הביטוי. פרק ד: עמדת הפרקליטות ומניעה מראש. פרק ה: ההכרעה לגופה פגמים דיוניים. פרק ו: מסקנות בדבר האיזון בין חופש הביטוי וזכותו של אדם למשפט הוגן והצעה לדין רצוי. מבוא לאחרונה ניתן פסק דין בעניין קופר. 1 בפסק דין זה דחה בית המשפט העליון את בקשתו של מר שמעון קופר לאסור על שידורי קשת לשדר תחקיר של תכנית "עובדה" שבמהלכה יתראיינו עדי תביעה אשר אמורים להעיד נגדו במשפט רצח. דחיית הבקשה נעשתה מטעמים פרוצדורליים, אך בהערות אגב הביעו השופטים את עמדותיהם באשר לאיזון הראוי ביןחופש הביטוי לבין הזכות למשפט הוגן. פסק דין זה מעורר שאלות קשות באשר לעמדת בית המשפט כלפי היחס שבין זכותו של אדם למשפט הוגן והאינטרס הציבורי שבמערכת משפט הוגנת ונטולת פניות מצד אחד, לבין חופש הביטוי של אמצעי התקשורת במדינת ישראל וזכות הציבור לדעת מצד שני. שאלות אלה מתעוררות הן בשל הנוקשות הפרוצדורלית שגילה בית המשפט תוך היעדר נכונות להגמיש את כללי הפרוצדורה כדי להגן על זכותו של אדם למשפט הוגן, הן (ובעיקר) בשל הערות האגב של השופטים שמהן עולה עדיפות ברורה לחופש הביטוי של אמצעי התקשורת על פני הזכות למשפט הוגן והאינטרס הציבורי שבמערכת משפט הוגנת ונטולת פניות. ברשימה זו נבקר את עמדתו של בית המשפט בדבר האיזון הראוי בין נכונותה של מערכת המשפט להגן על חופש הביטוי לבין הסכנה לזכות למשפט הוגן. ביקורת זו תתבסס בעיקרה על מחקרים אמפיריים נרחבים אשר בוחנים את השפעתה של חשיפה למידע על אודות אירוע על היכולת לזכור אותו או לקבוע את האמת בעניינו כמו גם על הסכנות שבאיזון שקבע בית המשפט ועל משפט משווה. בפרק א להלן נציג את עובדות עניין קופר אשר ישמשו מקרה המבחן לבחינת עמדתו הערכית של בית המשפט; בפרק ב נסקור בקצרה את איסור הסוביודיצה בישראל, על מטרותיו ועל האיזונים הכלולים בו, מתוך הסתכלות עלהספרות המחקרית הרלוונטית ועל משפט משווה; בפרק ג נעמוד על הקשיים העולים מעמדתם הערכית של שופטי בית 1 בע"א 409/13 שידורי קשת נ' קופר (פורסם בנבו, ) (להלן: עניין קופר או פסק הדין). 262

3 א( על איסור הסוביודיצה וחופש הביטוי מילים פורחות ואותיות מתות: בעקבות ע"א 409/13 שידורי קשת נ' קופר המשפט כפי שהיא מתבטאת בהערות האגב שלהם; פרק ד יציג את הקשיים העולים מעמדת המדינה בדיון; בפרק ה נבקר את הכרעת בית המשפט לגופה (אשר נשענת על טעמים דיוניים) ונעמוד על המשמעות שלה מבחינת האיזונים בין הערכים השונים שבבסיס איסור הסוביודיצה. לבסוף נציע איזון ראוי חדש. פרק א: עובדות עניין קופר 2 בשנת 2010 שודרה תכנית "עובדה" שבה סופר כי כמה מנשותיו של קופר מתו בנסיבות תמוהות. בחודש נובמבר 2012 הוגש כתב אישום נגד קופר, ובו נטען כי רצח את אשתו (לאחר מכן הוגשה בקשה לתיקון כתב האישום באופן שיכלול רצח של אישה נוספת) ב הייתה אמורה להיות משודרת תכנית "עובדה" על אודות הפרשה, שבמהלכה היו אמורים להתראיין עדי תביעה. באותה תקופה התפרסמו פרסומים רבים על הפרשה באמצעי תקשורת שונים. לקראת שידור התכנית פנו תחקירניה אל קופר, אשר היה במעצר, וביקשו את תגובתו. בעקבות זאת הגיש קופר, באמצעות עורכי דינו, המרצת פתיחה ובה בקשה לצו מניעה קבוע נגד שידור התכנית, בקשה לצו מניעה זמני ובקשה לפטור מאגרה. קופר לא צירף לבקשותיו תצהירים, שלא כתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984 (להלן: תקסד"א). כן לא צירף לבקשתו לצו מניעה זמני התחייבות לפצות את מי שאליו כוון הצו, אף זאת שלא כתקסד"א. מבחינה מהותית נסמכה הבקשה על כך ששידור התכנית יפר את סעיף ( 71 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד 1984 (להלן: החוק, או חוק בתי המשפט) סעיף הסוביודיצה. 3 אנשי חברת ההפקות "קשת", המפיקה את התכנית, הגישו תגובה לבקשה לצו מניעה זמני ובה התנגדו לה מטעמים דיוניים ומהותיים, ואף התנגדו לבקשה לפטור מאגרה. גם אנשי קשת לא הגישו תצהיר, שלא כתקסד"א. מדינת ישראל הצטרפה לעמדתו המהותית של קופר אף שהתנגדה לבקשתו לפטור מאגרה. בפתח הדיון הסכימו הצדדים כי בית המשפט לא ידון בבקשה לצו מניעה זמני אלא יעבור ישירות לדיון בבקשה לצו מניעה קבוע. 4 בית המשפט (כבוד השופט הבכיר גדעון גינת) החליט לתת צו מניעה קבוע נגד שידור התכנית למרות הפגמים הדיוניים. 5 כמו כן פסק בית המשפט כי המשיבים ישלמו את האגרה בלא להחליט במפורש בבקשה לפטור שם, פס' 2 3 לפסק דינו של הנשיא גרוניס. תיאור העובדות לקוח מפס' 2 3 לפסק דינו של הנשיא גרוניס. קופר לא הסתמך בבקשתו על הפגיעה הצפויה לשמו הטוב. ייתכן כי נמנע מלהסתמך על חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1965 מאחר שצפה שקשת תעלה את טענת "אמת דיברתי" ואולי אפילו תצליח בטענתה; ייתכן גם כי עשה זאת מאחר שפסיקת בית המשפט העליון ביטלה למעשה את האפשרות להוציא צו מניעה זמני במסגרת חוק איסור לשון הרע. ראו רע"א 10771/04 רשת תקשורת נ' אטינגר, פ"ד נט( 3 ) (2004). 308 ה"פ (ת"א) ק ר נ' שידורי קשת בע"מ, פס' 6 (פורסם בנבו, ). שם, פס'

4 א( בועז שנור מאגרה. 6 על פסק דין זה הוגש הערעור. בית המשפט העליון פסק פה אחד כי הפגמים הדיוניים שנפלו בבקשתו של קופר (היעדר התצהירים והיעדר ההתחייבות לפצות את מי שאליו כוון הצו) מצדיקים את דחיית בקשתו של קופר. מלבד זאת הוסיפו השופטים הערות שונות לעניין סמכותו של בית המשפט להוציא צווי מניעה בהליך אזרחי נגד פרסומים כדי למנוע פגיעה בהליך השיפוטי ולעניין האיזונים הערכיים שעל בית המשפט לעשות בבואו לדון בבקשות כאלה. הערות האגב שהוסיפו השופטים לפסק הדין נשענות על איזון ערכי בעייתי. נראה שאיזון זה השפיע גם על נכונותו של בית המשפט להישען על פגמים דיוניים (חמורים ככל שיהיו) כדי לדחות את בקשתם של קופר ושל המדינה. משמעה של הדחייה עלול להיות פגיעה בזכותו של אדם למשפט הוגן, דווקא במשפט רצח שעשוי להסתיים במאסר עולם. כדי להבין בעיות אלה יש להציג את התשתית המשפטית שעליה נסב הדיון. פרק ב: איסור הסוביודיצה סעיף ( 71 לחוק בתי המשפט הגיע אלינו בירושה מהמחוקק המנדטורי אך עבר כמה שינויי חקיקה עד היום. בנוסחו הנוכחי הסעיף קובע: לא יפרסם אדם דבר על ענין פלילי התלוי ועומד בבית משפט במטרה להשפיע על מהלך המשפט או על תוצאותיו, וראייה מראש את ההשפעה האמורה כאפשרות קרובה לודאי כמוה כמטרה להשפיע, והכל אם יש בפרסום כדי להשפיע כאמור. נוסחו זה של הסעיף הוא תוצאה של תיקון חקיקה משנת , אשר צמצם את היקף תחולת הסעיף להליכים פליליים בלבד והוסיף לו דרישה ליסוד נפשי. 8 צמצום זה בא בעקבות ביקורת אשר נמתחה על הנוסח הקודם בטיעון שהוא רחב מדי, משתק את חופש הביטוי ואינו דרוש לשם הגנה על הליכי בית המשפט. 9 סעיף 71 נועד לשמור על טוהר ההליך השיפוטי הפלילי. כוונת הסעיף היא למנוע מצב שבו ההכרעה בשאלת אשמתו של אדם תושפע מפרסומים חיצוניים שעלולים להשפיע על הראיות הנשמעות במשפט פלילי ועל הדרך שבה הן מתקבלות. הנחת המחוקק היא כי בפרסומים תקשורתיים יש כדי להשפיע על מהלך המשפט. 10 למשל, במקרה שבו מתפרסם 6 שם, פס' חוק בתי המשפט (תיקון מס' 32), התשס"ב קודם לתיקון היה נוסח הסעיף בחלקיו הרלוונטיים: "לא יפרסם אדם דבר על ענין התלוי ועומד בבית משפט אם יש בפרסום כדי להשפיע על מהלך המשפט או תוצאותיו". 9 ראו זאב סגל "איסור פרסום מטעמי 'סוב יודיצה': הצעה להיתר ולהסדר אלטרנטיבי" מחקרי משפט ד (1985) ראו שם, בעמ'

5 על איסור הסוביודיצה וחופש הביטוי מילים פורחות ואותיות מתות: בעקבות ע"א 409/13 שידורי קשת נ' קופר ברבים ריאיון עם עד אשר חושף את תוכן עדותו העתידית יוכלו עדים אחרים שעד לפרסום לא היו מודעים לתוכן העדות שהתפרסם, להתכונן לעדותם העתידית ולשאלות שהם עתידים להישאל, על פי עדות זו. 11 בעבר נשמעו קולות אשר מטילים ספק בהנחה זו של המחוקק, 12 ואכן בשנת 2002 צומצם עד מאודהאיסור. אולם ספרות מחקרית ענפה תומכת חד משמעית בהנחה שפרסומים מאוחרים עשויים להשפיע על תפיסת מציאות מאוחרת. מאז שנות השבעים ועד ימים אלה נערכו מאות, ואולי אלפי, 13 מחקרים אשר הוכיחו חד- משמעית כי חשיפת אדם למידע על אירוע שחווה משנה את זיכרונו מן האירוע בלא שיהיה מודע להשפעה של המידע המאוחר על זיכרונו מהחוויה המקורית. 14 מחקרים שהתמקדו במושבעים מצאו כי ככל שגוברת החשיפה התקשורתית של מקרה, כן גדל הסיכוי שהם יגבשו דעה מוקדמת בעניינו ויהפכו למוטים. 15 בדומה לזה ייתכן כי פרסום באמצעי התקשורת יכלול ראיות שאינן קבילות ושאסור לבית המשפט להיחשף להן, כגון תוצאות של האזנת סתר, הודאה שנפסלה, תוצאות של והשוו לס' 172 לחוק סדר הדין הפלילי, התשמ"ב 1982, אשר אוסר על עד לנכוח בעדותו של עד אחר. ראו סגל, לעיל ה"ש 9, בעמ' , ראו Effect, 12 Elizabeth F. Loftus, Searching for the Neurobiology of the Misinformation.LEARN. MEM. 1 (2005) לסקירת הספרות האמפירית הנרחבת אשר מראה את ההשפעה הרבה שיש לחשיפתו של עד ראייה למידע חיצוני על האירוע שלו היה עד, על זיכרונו מן האירוע, ראו למשל.F Elizabeth Loftus, Planting Misinformation in the Human Mind: A 30-Year Investigation of the.malleability of Memory, 12 LEARN. MEM. 361 (2005) ראו במיוחד את C.A. Morgan III et al., Misinformation Can Influence Memory for (2013) 7,Recently Experienced, Highly Stressful Events, 36 INT`L J.L. PSYCHIATRY אשר מראים כי גם זיכרונות מאירועים טראומטיים שקרו לאחרונה משתנים שינוי לא מודע עם חשיפה למידע מאוחר על האירוע. מחקר זה רלוונטי במיוחד לעדות של נפגעים או של עדים שמעידים על אירועים טראומטיים. כן ראו את H.J. Elizabeth.F Loftus, D.G. Miller & Burns, Semantic Integration of Verbal Information Into a Visual Memory, 4 J. EXP. (1978) 19 LEARN.,PSYCHOL. HUM. אשר מוכיחים כי ככל שהזמן שחולף בין האירוע האמתי לבין החשיפה למידע השגוי עליו רב יותר, כן גובר הסיכוי שהאדם יזכור את המידע השגוי כמידע נכון. במרבית המקרים חולף זמן רב בין התרחשות האירוע לבין התנהלות המשפט ופרסום כתבות עליו בתקשורת, ולכן הסיכוי שהעדים יוטעו עולה. למחקר אשר בודק את הבסיס הנירולוגי לזיכרון המוטעה ראו Yoko Okado & Craig E.L. Stark, Neural Activity During Encoding Predicts False Memories Created by Misinformation, 12 LEARN..MEM. 3 (2005) ראו למשל Edmond Costantini & Joel King, The Partial Juror: Correlates and Causes of Prejudgment, 15 LAW & SOC'Y REV. 9, 36 (1981); Stephen J. Krause, Punishing the Press: Using Contempt of Court to Secure the Right to a Fair Trial, 76 B.U. L. REV. 537, (1996); Dan Simon, The Limited Diagnosticity of Criminal Trials, 64 (2011) 143 REV..VANDERBILT.L לניתוח קוגניטיבי של הדרך שבה מידע לא רלוונטי משפיע על שופטים ועל מושבעים במקרים שונים ראו חנן גולדשמידט ויעקב שול "הקושי בהתעלמות ממידע פסיכולוגיה ומשפט" משפט ועסקים יב (2010)

6 בועז שנור בדיקת פוליגרף או כל ראיה לא קבילה אחרת. פקודת הראיות 16 קובעת כי העובדה שבית המשפט נחשף לראיה שאינה קבילה אינה פוסלת אותו מלדון באותו מקרה, אך היא מאפשרת לפסול את פסק הדין אם השופט הושפע מהעדות הפסולה עד כדי הכרעה לפיה. 17 ספרות אמפירית רחבת היקף מוכיחה כי כל פריט מידע שאליו נחשף אדם על אירוע נתון משפיע השפעה לא מודעת על פירושו של אותו אדם את פריטי מידע אחרים שאליהם הוא נחשף, וממילא תשתנה פרשנותו הכוללת לאירוע. 18 שופטים הם מקצועיים ומיומנים, והפסיקה התבססה על מאפיין זה כדי לקבוע פעמים רבות כי חשיפה לראיה פסולה אינה מצדיקה פסילת שופט אלא בנסיבות חריגות, 19 אולם המחקר האמפירי מראה כי טעויות ס' 56 לפקודת הראיות [נוסח חדש] ה, תשל"א 1971 קובע כי "ראיה שאינה קבילה במשפט פלילי ונתקבלה בטעות או בהיסח הדעת, לא תשמש הוכחה לאשמה ואין לבסס עליה שום פסק-דין; אף על פי כן, העובדה שבית המשפט שמע את הראיה לא תפסול את פסק-הדין, אלא אם סבור בית המשפט שהנאשם לא היה מורשע אילולא נמסרה אותה ראיה או שאין ראיה מספקת אחרת זולתה לתמוך בה את ההרשעה" (ההדגשה הוספה ב"ש). ראוי לציין כי בפסיקה ניתן להוראה זו פירוש מצמצם ביותר תוך קביעה כי חזקה ששופט מקצועי יודע לנתק את עצמו מהשפעתן של ראיות פסולות, ולכן אין בהיחשפותו של שופט לראיות פסולות להביא להשפעה על המסקנות שיסיק, וממילא אין ככלל בהיחשפות זו כדי להביא לפסילת פסק הדין. פסק הדין המנחה בסוגיה זו הוא דנ"פ 188/94 אבוטבול נ' מדינת ישראל, פ"ד נא( 2 ) 1 (1996), שם נקבע בדעת רוב כי כדי לפסול פסק דין שניתן לאחר שהשופט נחשף לראיה פסולה יש להראות בערעור כי אין ראיות כשרות שתומכות בפסק הדין, או שבית המשפט לערעורים משתכנע שהשופט הכריע כפי שהכריע רק בשל הראיה הפסולה. עם זאת נפסק שם כי רק לעתים נדירות ייקבע שראיה פסולה אכן השפיעה על בית המשפט, וגם במקרים אלה יוחזר התיק לבית משפט קמא כדי שיכריע מחדש בתיק תוך התעלמות מהראיה הפסולה (שם, בעמ' 14 16). פסיקה זו אינה עולה בקנה אחד עם הספרות המחקרית כפי שהיא מובאת לעיל בה"ש ולהלן בה"ש 18 ו- 20. ראו לעניין זה את גולדשמידט ושול, לעיל ה"ש 15, בעמ' 81 82, אשר מעמתים את הלכת אבוטבול עם הספרות המחקרית. ראו למשל את המאמרים המאוזכרים לעיל בה"ש ולהלן בה"ש 20. כן ראו.M Helen Paterson & Richard I. Kemp, Comparing Methods of Encountering Post-event Information: The Power of Co-witness Suggestion, 20 APPL. COGNIT. PSYCHOL (2006) ראו למשל ע"פ 1884/13 סלע נ' מדינת ישראל, פס' 8 (פורסם בנבו, ); יגאל מרזל דיני פסלות שופט (2006). 299 לסקירה של הדעות השונות בפסיקה בנושא זה ראו ע"פ 6752/97 פרידן נ' מדינת ישראל, פ"ד נא( 5 ) , (1997), שם מביא הנשיא ברק כמה דעות בלי להכריע ביניהן. דעה אחת היא דעתו של הנשיא אגרנט, ולפיה: "העובדה בלבד, שהשופט בעצמו מאמין בכנות שבכוחו להשתחרר מן הדעה הקדומה הנדונה, אינה מכריעה בשאלת פסלותו מלשבת בדין בענין החדש, ולו רק מהטעם שאותה דעה עלולה להשפיע עליו אפילו מתחת לסף הכרתו" (ב"ש 48/75 ידיד נ' מדינת ישראל, פ"ד כט( 2 ) 375, (1975)). 383 דעה אחרת היא דעתו של הנשיא שמגר, שלפיה "חזקה על השופט, שיידע להתעלם מן החומר הבלתי קביל שהובא לידיעתו, אך בכך לא די במקרה כגון זה שלפנינו, כי חשובה לנו במידה לא פחותה גם מראית פני הצדק" (ע"פ 593/83 ורקשטל נ' מדינת ישראל, פ"ד לז( 4 ).((1983) 616,614

7 על איסור הסוביודיצה וחופש הביטוי מילים פורחות ואותיות מתות: בעקבות ע"א 409/13 שידורי קשת נ' קופר הנובעות מחשיפה למידע מטעה הן תופעה שקיימת ברמה זו או אחרת אצל כל בני האדם. 20 לפיכך מששופט נחשף למידע חיצוני, המידע עשוי להשפיע השפעה לא מודעת על הכרעתו בדבר אשמתו של הנאשם, אף שהשפעה כזו אסורה. 21 סעיף 71 מכיר באפשרות זו, ובשל החשיבות הגדולה של קיום הליך פלילי נקי מהשפעות חיצוניות, הוא אוסר על פרסום ראיות שיש בהן כדי להשפיע על בית המשפט. פרסומים תקשורתיים עשויים אף לכלול ראיונות עם אנשים ש"יעידו" על המקרה אף שאינם עדים במשפט עליו. מקרים כאלה עשויים לקרות אם משום שהצד שבגרסתו ה"עד" תומך סובר שהעדות אינה אמינה, אם משום שהוא אינו רוצה להעמיד את העד במבחן החקירה הנגדית, אם משום שהעד אינו רוצה להיחשף בבית המשפט ואם מסיבות אחרות. בנסיבות כאלה עשוי הפרסום התקשורתי אשר כולל את ה"עדות" להיות דרך עקיפה להבאת תוכן העדות אל תודעת השופט והעדים האחרים ולהשפעה עליהם, בלי להביא את ה"עד" עצמו לבית המשפט ובלא שיש לצד שכנגד הזדמנות הוגנת להתמודד עם ה"עדות". ראו המאמרים המאוזכרים לעיל בה"ש ו- 18. לסקירה של מחקרים שמראים כי אפילו זיכרונות של תינוקות ומינים ביולוגיים לא אנושיים מושפעים ממידע מטעה מאוחר ראו,Loftus, Searching for the Neurobiology of the Misinformation Effect לעיל ה"ש,13 בעמ' מלבד האמור ראוי לציין כי קיימים כמה נתונים שהופכים את השופטים דווקא לרגישים יחסית לאפשרות להיות מושפעים מחשיפה למידע מאוחר ולא נכון. ראשית, ככל שהזמן שעובר בין החשיפה למידע המטעה לבין הצורך להיזכר במידע ולהבחין בין המידע האמתי למידע המוטעה רב יותר, כן גובר הסיכוי שהאדם יתבלבל בין המידע האמתי לבין המידע המטעה ויזכור את המידע המטעה כאמתי ) Details Phillip.A Higham, Believing (1998) 265 PSYCHOL..(Known to have been Suggested, 89 BR. J. במרבית המקרים (ובעיקר בתיקים גדולים) שופטים כותבים את פסקי הדין שלהם זמן ארוך יחסית לאחר פרסום המידע התקשורתי על הפרשה, ולכן הסיכוי שהמידע התקשורתי ישפיע על זיכרונם, גדל; שנית, בישראל מרבית השופטים הם בעשורים השישי והשביעי לחייהם. לנתון זה יש משמעות רבה לענייננו, כיוון שבגיל מתקדם נפגעים חלק מתפקודי הזיכרון, ולכן גדל הסיכוי שהשופט "יזכור" מידע מטעה שאליו נחשף כמידע אמתי ) & Hoyer Mara E. Karpel, William J. Michael P. Toglia, Accuracy and Qualities of Real and Suggested Memories: (2001) 103 SCI..(Nonspecific Age Differences, 56 J. GERONTOL. PSYCHOL. להיעדר ההבדל בין שופטים לבני אדם אחרים בהקשר הישראלי ראו יששכר (איסי) רוזן-צבי "האם שופטים הם כבני אדם? כינון דמות השופט בראי כללי הפסלות" משפט וממשל ח , (2005) והאסמכתאות הרבות המופיעות שם. הסיכוי להיות מוטעה מחשיפה למידע שגוי קטן אם האדם מקבל אזהרה, קודם שהוא נחשף למידע, שהוא עומד להיחשף למידע שעלול להיות מטעה ) E.F..E Greene, M.S. Flynn & Loftus, Inducing Resistance to Misleading information, 21 J. VERBAL LEARN. VERBAL (1982) 59.(BEHAV. לפיכך במקרים שבהם שופט יודע כי הוא עומד להיחשף לראיה שאפשר שתיפסל (כמו למשל בדיון על ראיה חסויה או על קבלה של ראיה באיחור), הסיכוי שהוא יושפע מהראיה הפסולה אכן קטן יחסית. אולם דווקא במקרים של פרסומים במדיה (טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט וכו') אשר אופייניים לס' 71 לחוק בתי המשפט, רוב הסיכויים הם שהשופט ייחשף למידע, לפחות חלקית, לפני שיבין שמדובר בפרסום על פרשה שבה הוא שופט, ולכן הוא לא יוכל להזהיר את עצמו מראש אלא רק בדיעבד (השוו למשל לע"א 8844/06 ביאלוסטוצקי נ' בנק ירושלים בע"מ, פס' 6 לפסק הדין (פורסם בנבו, ). מאחר שאזהרה כזו אינה אפקטיבית, הסיכוי שהוא יוטעה גדל

8 בועז שנור מובן כי על מנת להצליח בשמירה על טוהר ההליך המשפטי יש למנוע פרסומים שעשויים לפעול לטובת הנאשם, כמו גם פרסומים שעשויים לפעול לרעתו. המחוקק רצה למנוע מצבים שבהם משפטו של אדם יתנהל בתקשורת לפני סיום ההליך השיפוטי בלא קשר לשאלה אם הפרסום התקשורתי משרת את אינטרס הנאשם או את אינטרס התביעה. במילים אחרות, האינטרס המוגן בידי העברה שבסעיף 71 אינו רק אינטרס של הנאשם אלא גם של המערכת השיפוטית ושל כלל החברה האינטרס כי משפטים פליליים לא יושפעו מפרסומים חיצוניים. מלבד החשש בפגיעה בטוהר ההליך השיפוטי יש בפרסומים תקשורתיים אשר עוסקים באשמתם של נאשמים כדי לפגוע בחזקת החפות המהותית. חזקת החפות במשפט הקונטיננטלי התפתחה בד בבד עם התפתחותה במשפט המקובל, אך בכל שיטת משפט קיבלה חזקת החפות משמעות שונה. 22 במשפט המקובל חזקת החפות היא רק כלל ראייתי שקובע כי על התביעה מוטל נטל השכנוע, ואילו במשפט הקונטיננטלי הקביעה כי אדם הוא זכאי עד שלא תוכח אשמתו היא קביעה מהותית אשר מביאה לאיסור על כל ענישה שהיא לפני הרשעה. 23 בין השאר היא מביאה לאיסור על פרסומים שמהם משתמעת אשמתו של אדם לפני הרשעתו. 24 הצורך להגן על חזקת החפות של נאשמים מביא להגבלת פרסומים לציבור על האפשרות שפלוני ביצע פשע, ולכן פרסומים שבהם נרמז שפלוני עבר עברה, לרבות אמירות שלפיהן הוא חשוד בביצוע עברה, 25 מוגבלים על ידי הצורך להגן על חזקת החפות של פלוני. 26 כנגד שיקולים אלה התומכים בהרחבת איסור הסוביודיצה עומד עקרון חופש הביטוי. 27 חופש הביטוי הוא אחת מחירויות היסוד הבסיסיות והוא אשר מאפשר לאדם להגשים את 22 לסקירה היסטורית ראו רינת קיטאי "חשיבותה של חזקת חפות פוזיטיבית, תפקידה וטיבה בהליכים הקודמים להכרעת הדין בפלילים" עלי משפט ג , (2003). 23 שם, בעמ' במשפט הצרפתי התחוללה בעשורים האחרונים של המאה העשרים רפורמה שחיזקה וביצרה את ראיית חזקת החפות כקביעה מהותית ובעלת השלכות חשובות. לתיאור הרפורמה במשפט הצרפתי ראו Francois Quintard-Morenas, The Presumption of Innocence in the French and Anglo-American Legal Traditions, 58 AM. J. COMP. L. 107, (2010) 24 לתיאור ההבדלים בין הגישות בשיטות המשפט השונות ולקריאה לאמץ את הגישה הרחבה, ראו שם. 25 שם, בעמ' 138 והאסמכתאות המובאות בהערה ראו למשל את הוראת ה-. art,c. PR. PÉN. prelim. שלפיה III. Every person suspected or charged is presumed innocent until her guilt has been established. Infringements on her presumption of innocence are proscribed, compensated and punished in accordance with law the (התרגום לקוח מתוך,Quintard-Morenas שם, בעמ' 139, הערה 292). 27 לחשיבות חופש הביטוי ראו עניין קופר, לעיל ה"ש 1, פס' 2 לפסק דינה של השופטת חיות. להרחבה ראו את פסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלין בע"א 751/10 פלוני נ' דיין-אורבך, פס' 61 66, (פורסם בנבו, ). כן ראו חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר ובועז שנור לשון הרע הדין המצוי והרצוי 61 64, (2005). 268

9 על איסור הסוביודיצה וחופש הביטוי מילים פורחות ואותיות מתות: בעקבות ע"א 409/13 שידורי קשת נ' קופר האני שלו. 28 יתר על כן, חופש הביטוי מאפשר לגלות את האמת העובדתית ולקדם את שוק הרעיונות. 29 חופש הביטוי הוא גם מכשיר עיקרי לשמירה על ההליך הדמוקרטי והוא מאפשר את האיזון בין היציבות לשינוי בחברה הדמוקרטית. 30 חופש הביטוי חל על כל ביטוי וביטוי. 31 עם זאת יש לזכור כי חופש הביטוי אינו עומד לבדו, וכנגדו יש לאזן ערכים אחרים. באיזון בין הערכים השונים ברור כי אין לאסור פרסום כל דיווח עיתונאי על פרשה המצויה בהליך שיפוטי. עם זאת ברור גם כי יש פרסומים שהשפעתם הפוטנציאלית על המעורבים בהליך השיפוטי ועל תוצאות ההליך כה רבה, עד כי אין לאפשר לפרסם אותם. נראה כי האיזון תלוי בעיקר בסיכוי שלפרסום (או לשורת פרסומים) תהיה השפעה על תוצאות ההליך. כאשר הפרסום מתיימר להציג עדויות שטרם נשמעו בבית המשפט, להציג ראיות פסולות או לקבוע קטגורית את דינו של נאשם, נראה שעלולה להיות להם השפעה רבה עד כדי עיוות דין, וראוי לאסרם. בכל מקרה אחר, ראוי לאפשר את הפרסומים. 32 במשפט המשווה קיימים הבדלים ניכרים באשר לאיסור הסוביודיצה. 33 במשפט האמריקאי, לאור התיקון הראשון לחוקה אשר אוסר על הגבלת חופש הביטוי, מותר לעיתונות 34 לפרסם אמירות קשות על חשודים בפשעים ועל הליכי החקירה והמשפט שלהם אף שפרסומים אלה (מלבד הפגיעה בכבוד) עלולים לפגוע גם בהליך השיפוטי ובזכותו של הנאשם למשפט הוגן. 35 בג"ץ 83 73/53, חברת "קול העם" נ' שר הפנים, פ"ד ז (1953); , רות גביזון זכויות אדם בישראל (1994); 116 ראם שגב חופש הביטוי נגד רשויות המדינה (2001); גיא פסח "הבסיס העיוני של עיקרון חופש הביטוי ומעמדה המשפטי של העיתונות" משפטים לא.(2001) ,895 שם, בעמ' ; (1919) 630 U.S. 616,.Abrams v. U.S., 250 ראו למשל פסח, לעיל ה"ש 28, בעמ' ע; "א פלוני נ' דיין-אורבך, לעיל ה"ש 27, פס' 62; ע"פ 255/68 מדינת ישראל נ' בן משה, פ"ד כב( 2 ) (1968); , גנאים, קרמניצר ושנור, לעיל ה"ש 27, בעמ' 202. ע"א 214/89 אבנרי נ' שפירא, פ"ד מג( 3 ) , (1989). ראוי לשים לב כי בשונה משמות נאשמים למשל, פרסומים מן הסוג האמור (עדויות שלא נחשפו, ראיות פסולות וכו') אינם מתפרסמים לרוב ברשת האינטרנט בצורה רחבה, ולפיכך יש לצו איסור פרסום סיכוי טוב להיות בעל משמעות אמתית. לסקירה של שיטות משפט שונות ראו עניין קופר, לעיל ה"ש 1, פס' 4 8 לפסק דינו של השופט סולברג. האיסור על הגבלת חופש הביטוי מתייחס כמובן גם לאנשים פרטיים ולא רק לתקשורת. עם זאת בתי המשפט עשויים במקרים מתאימים להוציא צו order) (gag שאוסר על אדם מסוים, שאינו צד להליכים, לדון בנושאים הקשורים להליכים אלה כדי למנוע סכנה של פגיעה בהליך השיפוטי (ולא כדי להגן על כבודם של מושאי הפרסום). לתיאור פרשה שבה הוצא צו כזה ולטענה כי צווים כאלה אינם חוקתיים או כי למצער יש לצמצמם בהרבה ראו.D Michael Seplow & Paul L. Hoffman, Punishing Pundits: People v. Dyleski and the Gag Order as.prior Restraint in High-Profile Cases, 39 LOY. L.A. L. REV (2006) לתיאור המצב המשפטי בארצות הברית ולביקורת עליו ראו Mark.J Geragos, The Thirteenth (2006) 1167 REV..Juror: Media Coverage of Supersized Trials, 39 LOY. L.A. L. גרגוס

10 בועז שנור באנגליה, Act, 1981 The contempt of Court קובע כי מי שמפרסם פרסום תקשורתי נרחב על הליכי בית משפט תלויים אשר יש בו כדי להשפיעעלהצדק, ייחשב למי שפרסם את הפרסום בכוונה להשפיע על מהלך בית המשפט ויהיה אחראי בפלילים על הפרסום כביזיון בית המשפט. 36 פרסום ייחשב לכזה שעשוי להשפיע על הצדק אם הוא: creates a substantial risk that the course of justice in the proceedings in question will be seriously prejudiced.impeded or 37 סעיף 4 לחוק קובע כי בית המשפט רשאי לאסור על פרסומים על הליכי בית המשפט אם יש substantial risk לפגיעה בצדק. בתחילה קבעו בתי המשפט רף נמוך שלפיו רק סיכונים מינימליים להשפעה חמורה על הליכי בית המשפט יוצאו מתחולת החוק, 38 ורק סיכונים תאורטיים או רחוקים לא יקימו אחריות. 39 אולם לאחר מכן נקבע כי יש לבדוק מהו הסיכוי שהפרסום יגיע לידיעת המושבע, מה תהיה השפעתו בזמן הפרסום, ומה תהיה השפעתו בזמן המשפט. 40 בפועל פסיקה זו הפכה את האפשרות להוצאת צווי מניעה למוגבלת ביותר והתביעה כמעט לא ביקשה צווים כאלה. 41 על מצב זה נמתחת ביקורת וה- Commission Law הוציאה מסמך ראשוני בנושא אשר ממליץ על חיזוק האפשרות להעמדה לדין בגין פרסום הליכים, אך מבלי לשנות את החוק. 42 לעומת זאת בתי המשפט באנגליה מקלים מאוד באפשרות להוציא צווי איסור פרסום בכל הנוגע לתביעות לשון הרע. צווי איסור פרסום כאלה יכולים לכלול הן איסור לפרסם את הדיבה הן (מה שחשוב יותר לענייננו) איסור לפרסם את הליכי בית המשפט הנוגעים לתביעת הדיבה. לעתים צווים אלה כוללים גם איסור לפרסם את עצם קיומו של הצו האוסר. 43 כלומר, כאשר מדובר באפשרות פגיעה בשמו הטוב של אדם (שהיא אפשרות מתייחס להשפעה החריפה של פרסומים תקשורתיים על זכותם למשפט הוגן של נאשמים בפרשיות שעומדות בעין התקשורת ומציע לאמץ בארצות הברית את דיני ביזיון בית המשפט הבריטיים, וכך יהיה ניתן להגיש תביעות נגד אמצעי תקשורת בשל פרסומים שפוגעים בזכויותיהם של נאשמים. להצעה קודמת ברוח דומה ראו,Krause לעיל ה"ש 15, בעמ' ס' 1 לחוק קובע: the strict liability rule means the rule of law whereby conduct may be treated as a contempt of court as tending to interfere with the course of justice in.particular legal proceedings regardless of intent to do so 37 שם, בס' 2..Attorney General v. English, [1982] 1 A.C. 116, 141, Attorney General v. Guardian Newspapers Ltd. (No.3), [1992] 1 W.L.R. 874, Attorney General v. Mirror Group Newspapers Ltd, [1997] 1 All E.R Ian Cram & Nick Taylor, The Law Commission s Contempt Proposals Getting the 41.Balance Right? 6 CRIM. L. REV. 465, 471 (2013) Law Commission, Contempt of Court: A Consultation Paper (2012) Consultation Paper 42.No.209 המסמכים הסופיים שהוציאה הוועדה עד עתה אינם כוללים המלצות רלוונטיות לנושא שלנו. 43 תמר גדרון "מפת תיירות הדיבה העולמית ודיני לשון הרע בישראל" המשפט טו ,.(2010)

11 על איסור הסוביודיצה וחופש הביטוי מילים פורחות ואותיות מתות: בעקבות ע"א 409/13 שידורי קשת נ' קופר ר אלית ביותר במקרה של פרסומים על נאשם בפלילים), האפשרות להוצאת צו איסור פרסום הופכת להיות משמעותית ביותר. בצרפת, כאמור, 44 האפשרות לפרסם פרסומים על המתרחש בבתי משפט פליליים מוגבלת בחזקת החפות המהותית. 45 המשמעות היא כי על עיתונאים להימנע מלפרסם פרסומים שיש חשש שיציירו חשודים כמי שאכן ביצעו את המעשים המיוחסים להם כל זמן שהם לא הורשעו. 46 גם בית המשפט האירופי לצדק הכיר בכמה מקרים בכך שפרסומים תקשורתיים, אם כאלה שנעשו בידי הרשויות ואם כאלה שנעשו עצמאית בידי העיתונות, שבהם צוירו חשודים כאשמים לפני שהורשעו, הם בגדר הפרת זכויותיהם של הנאשמים. 47 טיעון שמועלה מדי פעם באשר לאפשרות ללמוד מהמשפט המשווה הוא שבישראל, שלא כמו במדינות אחרות, שפיטתם של נאשמים נעשית בידי שופטים מקצועיים ולא בידי מושבעים. הטענה היא כי שופטים מקצועיים, בניגוד למושבעים, יכולים לנתק את עצמם מהשפעותיהם של פרסומים תקשורתיים. 48 טיעון זה מעלים דרך שגרה משפטנים והוא מייחס לשופט את היכולת להתגבר על השפעותיהם של פרסומים בשל "השכלתו המשפטית, ו[...]דרך עבודתו השיפוטית". 49 טיעון זה הוא בעייתי ומצריך הוכחה אמפירית, שכן המחקר על הדרך שבה הטיות פסיכולוגיות משפיעות על שופטים הראה כי הצלחתם בנטרול השפעות אלה חלקית ביותר. 50 יתר על כן, המחקרים על השפעת חשיפה לפרסומים על הדרך שבה אנשים זוכרים אירועים מוקדמים מראים כי השפעה זו קיימת בקבוצות אוכלוסייה רבות ומגוונות בעלות ראו לעיל, טקסט ליד ה"ש 26. Everyone has the right to the respect of the presumption of אשר קובע: C. Civ. Art. 9-1 innocence. Where, before any sentence, a person is publicly shown as being guilty of facts under inquiries or preliminary investigation, the court, even by interim order and without prejudice to compensation for the injury suffered, may prescribe any measures, such as the insertion of a rectification or the publication of a communiqué, in order to put an end to the infringement of the presumption of innocence, at the expense of the Quintard- לקוח מתוך (התרגום individual or legal entity liable for that infringement,morenas לעיל ה"ש 23 ב, עמ' 140 הערה 313). שם, בעמ' Allenet de Ribemont v. France, 308 Eur. Ct. H.R. (ser. A) at 38 (1995); Du Roy and.malaurie v. France, 2000-X Eur. Ct. H.R. 34 סגל, לעיל ה"ש 9, בעמ' והאסמכתאות המובאות שם. שם, בעמ' 146. ראו למשל Andrew J. Wistrich, Chris Guthrie & Jeffrey J. Rachlinski, Can Judges Ignore Inadmissible Information? The Difficulty of Deliberately Disregarding, 153 U. PA. L. REV (2005); Chris Guthrie, Jeffrey J. Rachlinski & Andrew J. Wistrich, Inside the Judicial Mind, 86 CORNELL L. REV. 777 (2001); Jeffrey J. Rachlinski, L.H. Johnson, Andrew J. Wistrich & Chris Guthrie, Does Unconscious Racial Bias Affect Trial (2009) 1195 REV. ;Judges? 84 NOTRE DAME L. גולדשמידט ושול, לעיל ה"ש,15 בעמ'

12 בועז שנור תחומי השכלה שונים וניסיון חיים מגוון. לפיכך הנטל להראות אמפירית כי שופטים אכן מצליחים לנטרל את ההשפעות הלא מודעות של חשיפה לתקשורת על החלטותיהם, וכי אין מדובר רק במשאלת לב של משפטנים לראות בדומים להם מורמים מעם וחסיני טעות, מוטל על הטוענים זאת. בהיעדר כל מידע אמפירי אשר מראה כי אכן קיימים בהקשר זה הבדלים של ממש בין שופטים לבין מושבעים, בעייתי ביותר להישען על טיעון זה. פרק ג: הערות האגב על האיזון שבין טוהר ההליך השיפוטי לבין חופש הביטוי אף שכל שופטי ההרכב קבעו שיש לקבל את ערעור שידורי קשת בשל הפגמים הדיוניים, 51 בחרו כולם להקדיש מקום נרחב לדיון על האפשרות להוציא צווי איסור פרסום, במקרים דומים בעתיד. בהערות אגב אלה התגלה הפער האידאולוגי שבין עמדות השופטים. מצד אחד ניצבת השופטת חיות. לדעתה, הוצאת צו מניעה נגד הפרסום היא בגדר מניעה מוקדמת וצנזורה אשר פוגעת בזכות החוקתית לחופש הביטוי ולפיכך היא צריכה לעמוד במגבלות החוקתיותלפגיעה חוקתית מסוג זה, דהיינו צו מניעה יינתן רק כאשר יש "וודאות קרובה לפגיעה ממשית בתקינות ההליך הפלילי". 52 אם אין מתקיימת המגבלה החוקתית של ודאות קרובה לפגיעה ממשית, אין לתת צו מניעה נגד הפרסום גם אם סביר כי הפרסום ישפיע השפעה ממשית על תוצאת ההליך הפלילי וגם אם קרוב לוודאי שישפיע השפעה כלשהי על תוצאתו. זאת, גם אם התנהגות המפרסם מקיימת את שאר הוראות סעיף 71 והפרסום עלול להיות עברה פלילית. 53 בעמדה זו יש שתי בעיות. ראשית, עמדה זו מבטלת בפועל את האפשרות להוציא צווי מניעה שימנעו פרסומים שעלולים לפגוע בטוהר ההליך השיפוטי. קשה לראות כיצד ניתן להוכיח ודאות קרובהכי שופט או עד אכן יושפע השפעה ממשית מפרסום. השפעה של חשיפה למידע מוקדם על הדרך שבה מידע מאוחר מתקבל ומעובד היא תהליך סמוי מן העין אשר חל ברמה התת- הכרתית. אדם שנחשף לפרסום אשר שינה את זיכרונו מאירוע מסוים אינו מודע כלל לכך שבטרם חשיפתו לפרסום היה זיכרונו מןהאירוע אחר. לפיכך לשופטים, לעדים ולבני אדם בכלל קל להתעלם מהשפעת הפרסום על זיכרונותיהם. התעלמות זו נוחה לאדם ה"זוכר" ראו הדיון להלן בפרק ה. עניין קופר, ה"ש 1, פס' 3 לפסק דינה של השופטת חיות. השופטת חיות התייחסה לכך שבמקרה הספציפי היו פרסומים קודמים שהתייחסו לקופר, ולפיכך ספק אם תוספת ההשפעה של הפרסום בעובדה יהיה ממשי (פס' 3 לפסק דינה). דברים אלה מעלים בעיה הנוגעת למציאות ימינו שבה כמעט תמיד יהיה פרסום קודם כלשהו על הפרשה במרחב הווירטואלי, וספק עד כמה איסור פרסום המופנה לאמצעי התקשורת המסורתיים בלבד יהיה אפקטיבי. זוהי בעיה קשה, אך פתרונה חורג מתחומי רשימה זו ומצריך התייחסות כוללת, שתפתור את הבעיה ולא תתחמק ממנה. להצעה להתמודדות עם הבעיה באנגליה ראו The Law Commission: Contempt of Court (1): Juror Misconduct and.internet Publications (No.304, 2013)

13 על איסור הסוביודיצה וחופש הביטוי מילים פורחות ואותיות מתות: בעקבות ע"א 409/13 שידורי קשת נ' קופר כיוון שהיא מתיישבת עם הדימוי העצמי שלו כאדם שזיכרונותיו משקפים את המציאות. 54 לפיכך לא סביר ששופטים, עדים או משתתפים אחרים בהליך השיפוטי יגידו שקרוב לוודאי שפרסום ישפיע על הדרך שבה ראיות מאוחרות יוצגו או יפורשו. 55 אם אכן השופטת חיות סוברת כי טוהר ההליך השיפוטי לעולם אינו מצדיק הוצאת צווי מניעה נגד פרסומים (בדומה למצב בדיני לשון הרע, שם קבעה השופטת ביניש (כתוארה אז) תנאים כה מצמצמים למתן צווי מניעה נגד פרסום, עד כי בפועל אי אפשר להוציא צווי מניעה נגד פרסומים), 56 היה ראוי כי תאמר זאת בפה מלא, תוך התמודדות עם השלכות קביעה כזו על ניהול הליכים פליליים ועם העובדה כי היא מבטלת בפועל חקיקה של הכנסת. אם היא סוברת כי יש מקרים שבהם יש מקום להוצאת צווי מניעה מסוג זה, עליה להתמודד עם כך שהמבחן שאותו היא מציעה אינו מאפשר זאת. שנית, השופטת חיות נותנת עדיפות מוחלטת לחופש הביטוי של המפרסם מאחר שהצרת חופש הביטוי היא פגיעה בערך חוקתי מרכזי. אולם בכך מתעלמת השופטת חיות משתי זכויות חוקתיות חשובות שעומדות כנגד חופש הביטוי: זכותו החוקתית של נאשם למשפט הוגן וזכותו החוקתית של הנאשם לחירות. ראו למשל ע"פ 3372/11 קצב נ' מדינת ישראל, פס' 395 (פורסם בנבו, ), שם נאמר כי אין די בעובדה שלאחר חשיפה לפרסום תקשורתי השתנתה עדותו של עד כדי להוכיח כי אכן הפרסום השפיע על עדותו, וכי אם העד לא נשאל על ההשפעה, יש להניח שלא הושפע. עמדה זו דורשת מהעד להודות מעל דוכן העדים כי עדותו הושפעה מהתקשורת. אולם ספק רב אם מרבית העדים יהיו מוכנים להודות בהשפעה כזו שמשמעותה הודאה בעדות שקר. יתר על כן, היות שהשפעתה של חשיפה למידע היא תת-הכרתית, הרי שברוב המקרים העד לא יהיה מודע כלל להשפעת הפרסום על תוכן עדותו. לפיכך משמעות הדרישות שהעלה בית המשפט כדי להוכיח שהתקשורת השפיעה על עדים היא סתימת הגולל על האפשרות לטעון טענה זו. בית המשפט בעניין קצב היה מודע לתוצאה זו, אך בחר להעמיד את התנאים על מכונם בכל זאת, שכן "ככל שמעמדו של נאשם רם יותר וככל שהעבירה המיוחסת לו חמורה יותר, כך באופן טבעי גדל העניין שיש לציבור בפרשה ומטבע הדברים תרבה התקשורת לעסוק בכך. אין זה מתקבל על הדעת כי בנסיבות אלה יש לקבל את טענת ההגנה מן הצדק ולבטל את האישום בשל כך, והרי מצב דברים זה פירושו החרגת אנשי ציבור מן הדין הפלילי ומפומביות הדיון, דווקא בהקשר של העבירות החמורות ביותר" (שם, פס' 393). יש לציין כי בית המשפט הביע בעניין קצב ביטחון מלא ביכולתם של השופטים לנתק עצמם מהשפעתה של התקשורת ולפסוק את דינו של נאשם אך ורק לפי הראיות שמובאות לפניהם כדין ("גם אם הובאו פרסומים במהלך המשפט עצמו, השופטים מקצועיים ומנוסים הם ויכולים להתעלם מהפרסומים השונים ולהתרכז בראיות ובעדים המובאים בפניהם והכרעתם תעשה לפיהם בלבד" (שם, פס' 395)). לאור הספרות הפסיכולוגית שהובאה לעיל בה"ש 13, 18 14, ו- 20, ספק גדול אם יש לביטחון זה של השופטים ביכולותיהם, על מה לסמוך. אך ראו בג"ץ 223/88 שפטל נ' היועמ"ש, פ"ד מג( 4 ) (1989). 356 עניין אטינגר, לעיל ה"ש

14 בועז שנור הפסיקה 57 והספרות 58 הכירו בהיותה של זכותו של נאשם למשפט הוגן, לפחות כשמדובר בגרעין הקשה שלה, זכות חוקתית אשר נגזרת מהזכותלכבודבחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. הזכות להליך הוגןאינהאינטרסשל המדינה והציבור גרידא אלא זכות יסוד של הנאשם. משפט הוגן הוא זה אשר בו נקבעת חפותו או אשמתו של הנאשם על פי הראיות הכשרות המובאות בפני בית המשפט, תוך שמירה על הליך המאפשר לנאשם להתגונן מפני הראיות נגדו. 59 אם המשפט או תוצאתו מושפעים מכתבות עיתונאיות, אשמתו של הנאשם נקבעת על פי פרסומים עיתונאיים שבפניהם הוא אינו יכול להתגונן ולא על פי הראיות הכשרות שהובאו לפני בית המשפט, וממילא נפגעת הזכות החוקתית למשפט הוגן. לפיכך ברור כי במקרה שלנו אין מדובר במצב שבו עומד חופש הביטוי לבדו אלא במצב שבו יש לאזן בין הפגיעה בין שתי זכויות חוקתיות שונות חופש הביטוי והזכות למשפט הוגן. כדי לברר אם ראוי להעדיף פסיקה שמעדיפה להרחיב את הזכות האחת על פני חברתה, או להפך, יש לברר לעומק את היחס שבין שתי הזכויות בלי לתת עדיפות מוחלטת מראש לאחת הזכויות. בהקשר דומה אמר בית המשפט העליון: "מדובר אפוא בהתנגשות בין שתי זכויות אדם, ולפיכך אין לטעון כי יש להעדיף את הפתרון המידתי יותר לזכות לפרטיות או את הפתרון המידתי יותר לזכות למשפט הוגן בלי לדון תחילה באיזון הראוי בין שתי זכויות יסוד אלה". 60 משכך, גם אם ההיענות לבקשתו של קופרתפגעבחופשהביטוי של קשת ושל אילנה דיין, אין משמעות הדבר שאין להעדיף את זכויות הפרט של קופר כנאשם במשפט פלילי (שלהן השלכה גם על הערך החברתי של תקינות ההליך השיפוטי) על פני זכויות הפרט של אילנה דיין כעיתונאית (שלהן השלכה על האינטרס הציבורי בחופש הביטוי). מלבד הזכות למשפט הוגן כשלעצמה, סעיף 5 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע כי "אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת", דהיינו זכותו של נאשם לחירות היא זכות חוקתית, בעלתמשקל לא פחותמחופש הביטוי בעיני המחוקק, ואולי אף עולה עליו, בשל אזכורה המפורש של זכות זו בחוק היסוד. 61 שלא כדבריה של השופטת חיות, אין מדובר בפגיעה בחופש הביטוי לצורך הגנה על תקינות ההליך הפלילי גרידא. תקינות ההליך הפלילי מגנה על זכותו המוחשית של נאשם שלא להיות מושם במאסר אלא לאחר שבית משפט קבע, על סמך הראיות שהובאו ראו למשל ע"פ 4988/08 פרחי נ' מדינת ישראל, פס' 9 לפסק הדין (פורסם בנבו, ); 57 ראו למשל אהרן ברק "כבוד האדם כזכות חוקתית" הפרקליט מא (1993); , דיוויד 58 וינר "בעקבות פרשת עמוס ברנס" קריית המשפט ד (2003); , (פורסם בנבו, 12 להחלטה פס' זאבי, מדינת ישראל נ' 2043/05 ראו למשל בש"פ ); ע"פ 10736/04 כהן נ' מדינת ישראל, פס' לפסק הדין (פורסם בנבו,.( בג"ץ 9264/04 מדינת ישראל נ' בית משפט השלום בירושלים, פ''ד ס( 1 ) (2005) , 61 דנ"א 2121/12 פלוני נ' דיין-אורבך, פס' ב, לו מ לפסק דינו של השופט רובינשטיין (פורסם בנבו, ). 274

15 על איסור הסוביודיצה וחופש הביטוי מילים פורחות ואותיות מתות: בעקבות ע"א 409/13 שידורי קשת נ' קופר במשפט, כי הוא אשם מעבר לכל ספק סביר. אולם אם פרסומים תקשורתיים ישפיעו על בית המשפט או על העדים השפעה לא מודעת ויקלו על בית המשפט לקבוע כי הנאשם אשם, יוצא שהפרסומים פוגעים בזכותו החוקתית של הנאשם לא להיות מושם במאסר אלא לאחר שהורשע כדין. מאחר שכך, האיזון בין חופש הביטוי לבין הערכים אמור להיות אחר. 62 הנשיא גרוניס לא פירט את עמדתו בכל הקשור לאיזון שבין הערכים המתנגשים. עם זאת הוא קבע (תוך שהשופט סולברג מסתייג מאמירה זו ( 63 כי ספק אם בית משפט אזרחי מוסמך להוציא צו למניעת עברה עתידית לבקשתו של הנפגע המיועד. 64 הערה זו קשה בעיניי. הלכה ידועה היא כי בית משפט אזרחי מוסמך להוציא צו עשה כדי למנוע ביצוע עוולה צו quia timet (אמנם צו זה מוגבל בתנאים שונים, אך נראה שאלה מתקיימים בענייננו). 65 אם בית המשפט מוסמך להוציא צו כדי למנוע פגיעה עתידית באדם מחשש לביצוע עוולה אזרחית, מדוע לא יהיה בית המשפט מוסמך להוציא צו כדי למנוע פגיעה עתידית באדם מחשש לביצוע עברה פלילית? 66 הגיונו של צו quia timet הוא במתן אפשרות לאדם להגן על עצמו מראש בבית המשפט מפני פגיעה עתידית בו אשר תיגרם מהתנהגות שמנוגדת לדין, 67 והוא נועד לאפשר "הקדמת תרופה למכה". 68 היגיון זה מתקיים בין שהפגיעה תיגרם מביצוע עוולה ובין שתיגרם מביצוע עברה. יתר על כן, בכל מקרה שבו העברה הפלילית נועדה להגן על אינטרס של אדם מסוים, אם כחלק מקבוצה מסוימת או כחלק מהחברה, חשש לביצועהעברה הפלילית יקים כמעט מיד ראו למשל עניין שפטל, לעיל ה"ש 55. השוו למשל לבג"ץ 1514/01 גור אריה נ' הרשות השניה, פ"ד נה( 4 ) (2001), 267 שם נפסק כי אם פרסום מביא לפגיעה בחופש דת, משתנה היקפו של חופש הביטוי לעומת מקרה שבו אין עומד מול חופש הביטוי ערך אחר. עניין קופר, לעיל ה"ש 1, פס' 8 9 לפסק דינו של השופט סולברג. שם, פס' 17 לפסק דינו של הנשיא גרוניס. בתביעה למתן צו quia timet על "התובע להוכיח 'נזק של ממש שקרוב לוודאי כי יקרה'" (המ' 468/81 נוצר נ' אורביט מדיסנטרס בע"מ, פ"ד לה( 4 ) (1981)). 736 כן ראו בג"ץ 1921/94 סוקר נ' הוועדה לבנייה למגורים ולתעשייה, פ"ד מח( 4 ) (1994) , בענייננו שלנו, כמבואר לעיל, אם עדים יראו את עדויות התביעה האחרות (שהיו אמורות להיות משודרות בתכנית), הדבר ישפיע כמעט בהכרח על תפיסת המציאות שלהם ויעוות את עדויותיהם. ממילא כמעט ודאי שתהיה השפעה על העדויות שישמע בית המשפט. ייתכן שהתוצאה לא תהיה הרשעת שווא, אך היא בוודאי תהיה עיוות ההליך הפלילי (ואולי אף החמרה בעונש), שהוא נזק של ממש. יתר על כן, גם אם במקרה זה אין מתקיימים התנאים הדרושים להוצאת צו,quia timet אין פירוש הדברים שלבית המשפט אין סמכות להוציא צו כזה, אלא רק שלמרות סמכותו העקרונית להוציא צו כזה, בנסיבות העניין אין קמים התנאים לכך. ודוקו, בבקשה להוציא צו מניעה נגד המבצע הנטען של העברה אין משום פתיחת הליך פלילי נגד העבריין העתידי אלא רק ניסיון של הקרבן למנוע ביצוע עברה פלילית (שייתכן שלעולם לא תבוצע). בדומה לזה, בהוצאת צו מניעה לבקשת הקרבן העתידי נגד ביצוע עברה פלילית נגדו, גם אין קביעה כי העבריין המיועד אכן היה מורשע בדין לו היה מבצע את זממו, אלא רק משום ניסיון להגן על הקרבן המיועד מפני התנהגות עתידית שעלולה לסכן אותו. עניין אבנרי, לעיל ה"ש 31, בעמ' 851. ע"א 407/54 בית משותף ג' נ' למפרט, פ"ד י (1956) ,

16 בועז שנור גם חשש לביצוע העוולה של הפרת חובה חקוקה. 69 בענייננו סעיף 71 לחוק בתי המשפט נועד בין השאר גםכדי להגןעל זכותו של הנאשם למשפט הוגן ועל זכותו לחירות. לפיכך הפרת סעיף 71 מקימה לקופר גם את הזכות לתבוע תביעה נזיקית (אם יוכיח כי נגרם לו נזק) מכוח עוולת הפרת החובה החקוקה. עולה מכאן כי גם לדבריו של הנשיא גרוניס, לו היה קופר מציין בבקשתו כי היא נסמכת גם על חששו מפני ביצוע העוולה של הפרת חובה חקוקה, היה בית המשפט מוסמך להוציא צו מניעה שימנע את ההתנהגות. בנסיבות אלה שלילת סמכותו של בית המשפט להוציא צו מניעה רק משום שהנפגע לא ציין את הסתמכותו על שהנתבעים עומדים להפר את החוק הפלילי ובכך לבצע את עוולת הפרת החובה החקוקה, אלאהסתפק רק בציון חששו להפרת החוקהפלילי, היא בגדר פורמליזם דווקני. השופט סולברג, כמו השופטת חיות, הביע גם הוא עמדה באשר לאיזון הראוי בין חופש הביטוי לבין הזכות למשפט הוגן, אך האיזון שערך שונה מזה של השופטת חיות. לדעתו, שתי זכויות אלה חופש הביטוי והזכות למשפט הוגן הן שוותמעמד, ויש לערוך ביניהן איזון עדין. לפיכך כדי לשמור על הזכות למשפט הוגן יש לאפשר הוצאת צווי מניעה נגד פרסומים אשר פוגעים באפשרות לעשות משפט צדק. 70 השופט סולברג גם אמר כי הוא רואה קושי בעמדת המדינה אשר מצד אחד כמעט שאינה מעמידה לדין את מי שעובר על איסור הסוביודיצה, אך מנגד היא תומכת בבקשתו של קופר. 71 השופט סולברג מבהיר כי הגישה האמריקאית שלפיה אין לאסור פרסומים מראש, היא שיטה ייחודית שלא אומצה בשום שיטת משפט אחרת, וכי כל שאר שיטות המשפט יוצרות איזון אשר מאפשר במקרים מסוימים הוצאת צווי מניעה. 72 הצגה רחבה זו אשר משקפת את התפיסות הרווחות בעולם תוך התנתקות מתפיסות חוקתיות אמריקאיות מאפשרת חתירה לאיזון ערכי אשר מחובר לחוקי היסוד של מדינת ישראל, לערכיה החוקתיים ולחברתה. ניתוח כזה, אשר מביא בחשבון את הקורה במגוון שיטות משפט, הוא חלק ממגמה ברוכה של חלק משופטי בית המשפט העליון אשר רואים צורך להדגיש כי אשר לאיזונים החוקתיים הנוגעים לחופש הביטוי אין מקום לאלץ את שיטת המשפט הישראלית להיות כבולה בניסוח החוקתי האמריקאי. 73 קבלת עמדה זו ראו למשל ע"א 245/81 סולטאן נ' סולטאן, פ"ד לח( 3 ) , (1984). עניין קופר, לעיל ה"ש 1, פס' 2 לפסק דינו של השופט סולברג. שם. לדיון בעמדת הפרקליטות לגופה, ראו להלן פרק ד. עניין קופר, לעיל ה"ש 1, פס' 3 7 לפסק דינו. השוו בין עמדתו של המשנה לנשיא ריבלין בעניין ההסתמכות על המשפט האמריקאי בע"א פלוני נ' דיין-אורבך, לעיל ה"ש 27, פס' 96 לפסק דינו, לבין עמדתם של השופט פוגלמן (שם, פס' 19 6, לפסק דינו) והשופט עמית (שם, פס' 3 5 לפסק דינו). כן ראו אמנון רייכמן "קול אמריקה בעברית? פנייתו של בית המשפט הישראלי אל המשפט האמריקאי בסוגיית חופש הביטוי" שקט, מדברים! , (מסדרת משפט, חברה ותרבות, 2006); בועז שנור "אמת, שקר ומה שביניהם" דין ודברים ח (2014). 197

17 על איסור הסוביודיצה וחופש הביטוי מילים פורחות ואותיות מתות: בעקבות ע"א 409/13 שידורי קשת נ' קופר תהווה מהפכה ברוכה בכל הקשור להגבלת הפגיעות הנגרמות מפרסומים תקשורתיים לא מרוסנים. פרק ד: עמדת הפרקליטות ומניעה מראש הנשיא גרוניס ציין כי עמדת המדינה היא שלא להעמיד לדין בגין הפרת איסור הסוביודיצה אלא במקרים נדירים שבנדירים, ואף לא לבקש להוציא צווי מניעה מכוחו, 74 תוך שהם מוכנים להצטרף במקרים נדירים לבקשות להוצאת צווי מניעה שיגישו נאשמים. הנשיא גרוניס העיר כי עמדה זו תמוהה, כיוון שההלכה היא כי בעברות הנוגעות לחופש הביטוי עדיפה ענישה מאוחרת על פני מניעה מוקדמת. 75 תמיהה זו היא רק חלק מתמיהה כללית יותר וקשה יותר. המחוקק בחר בחירה ערכית ומודעת לצמצם את עברת הסוביודיצה אך להשאיר אותה על כנה; בתי המשפט הביעו כמה פעמים בשנים האחרונות את כעסם על פרסומים שלדעתם הפרו את עברת הסוביודיצה במשפטים שונים ועל היעדר אכיפתה; 76 היועץ המשפטי לממשלה הנחה להגיש תביעות למקרה שבו ביקשה המדינה הוצאת צו מניעה נגד פרסום עתידי מכוח הסמכות הטבועה של בתי המשפט להגן על תקינות ההליכים המתנהלים בפניהם וכן מכוח ס' 70 לחוק בתי המשפט, ראו ע"פ 6578/12 מדינת ישראל נ' רשת-נגה בע"מ (פורסם בנבו, ). במקרה זה ביקשה המדינה להוציא צו איסור פרסום נגד כתבות שעסקו בזהותו של עד מדינה בהליך פלילי. בית המשפט דחה את הבקשה. עניין קופר, לעיל ה"ש 1, פס' 16 לפסק דינו. ראו למשל ע"פ 9093/08 נאצר נ' מדינת ישראל, פס' 35 (פורסם בנבו, ) ("דומה כי בשנים האחרונות נפרצו הסייגים והגדרות לגבי איסור הסוב-יודיצה הקבוע בסעיף 71 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד 1984, והוא הפך לאסקופה הנדרסת"); עניין קצב, לעיל ה"ש 54, פס' 392 ("אכן, העברת ההליך המשפטי אל המגרש התקשורתי אינה ראויה כלל ועיקר. הדבר עלול לגלוש לכדי פגיעה בטוהר ההליך השיפוטי ובדימויו. צדק בית המשפט המחוזי בקובעו כי בפרשה זו חצה העיסוק התקשורתי כל גבול. בהחלט יש להצר על כך"); בג"ץ 5699/07 פלונית א' נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד סב( 3 ) 550, פס' לפסק הדין (2008) ("אין צורך להכביר מילים על אודות תפקידה החיוני של דעת הקהל בחברה דמוקרטית, כמו גם על תפקיד התקשורת, המספקת לה במה ראשונה במעלה ותורמת להתגבשותה. דעת הקהל, ככל שהיא משקפת את אינטרס הציבור, היא פרמטר שעל תובע לשקול בהכרעותיו, ואף בית-המשפט עשוי להביאה בחשבון. ברם, מכך אין משתמע כי על הגבולות, שלא לחינם שורטטו בין שני התחומים, המשפט והתקשורת, לאבד מדמותם. אל לו לזה להסיג את גבולו של זה, אלא במידה המתחייבת מן המטרה המשותפת לשניים, ואין כוונתי לנתוני מדרוג ('רייטינג') כאלה ואחרים. דא עקא, במציאות של ימינו, עוד קודם שעזב מסמך משפטי את שולחנו של היועץ המשפטי לממשלה, נפרש הוא באותיות של קידוש לבנה מעל דפי העיתון היומי. פרטים מוכמנים מחדרי חקירות נמסרים במהדורות הערב. ראיות, שמקומן בתיקי חקירה, נחשפות בידי כתבים בשמם של "מקורות יודעי-דבר". עדי מפתח נשלחים אחר כבוד, לא בידי רשויות החקירה חלילה כי אם בידי עיתונאים, אל מכשיר הפוליגרף למען יראו הכל אם דוברי אמת הם. בבוקרו של יום עשוי אדם לגלות כי הוא אשם ולעת ערב כי זכאי הוא הכל תלוי בפרשן, בכתב ובעורך היומי. נגע זה, שפשה במקומותינו

18 בועז שנור בזהירות ובריסון בעברה זו, אך לא להימנע מהן. 77 אך למרות זאת בפועל אין מוגשים שום כתבי אישום בגין עברה זו. 78 נראה שריסון זה של הפרקליטות אינו נובע מריסון של העיתונות שנמנעת מפרסום פרסומים אסורים, ולכן הוא מעורר תמיהה. הסבר אפשרי אחד הוא כי הפרקליטות שמה את עצמה כמחוקק ושופט-על, אשר עמדתו, שיקול דעתו וערכיו עומדים מעל אלה של המחוקק, של בתי המשפט ושל היועץ המשפטי לממשלה. אפשרות זו, אם אכן נכונה היא, היא פגיעה חמורה בשלטון החוק המהותי. משמעותה היא שהפרקליטות החליטה לאפשר פגיעה חמורה בזכויותיהם של הנאשמים שאותם היא מאשימה, מכוח האיזון הערכי שעליו היא החליטה באופן עצמאי. 79 אפשרות שנייה, חמורה לא פחות, היא כי הפרקליטות מפחדת מעימותים עם התקשורת ומעדיפה שלא להגיש כתבי אישום נגד אישי תקשורת וגופי תקשורת, מרצון (מודע או לא מודע) לזכות בעיתונות אוהדת. על כך יש להוסיף כי בכמה מקרים שעליהם העירו בתי המשפט בעבר ניזונה התקשורת בפרסומיה דווקא מהדלפות של רשויות החקירה והתביעה עצמן. 80 על חומרתה של אפשרות זו אין צורך להרחיב. אפשרות שלישית היא כי עומס העבודה המוטל על הפרקליטות מונע ממנה להגיש כתבי אישום בעברות בגין עברת הסוביודיצה, כיוון שעברות אלה נתפסותכעברות קלות יחסית. אם אפשרות זו היא הנכונה, הרי שבכך נתפסת לדעתי הפרקליטות לטעות. מתן אפשרות בפרט באחרונה, לא פסח גם על הפרשה שבפנינו. אפשר כי מוקדם, מוקדם מדי, השלימו עמו הגורמים הממונים על אכיפת החוק, ואפשר כי הטיפול בו היה מעבר לכוחותיהם"). 77 "הנחיות לתובעים בנושא העמדה לדין בעבירת ה'סוב-יודיצה'" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה (2005) יוער כי באתר משרד המשפטים לא ניתן למצוא יותר את ההנחיות האלה (אשר אליהן מתייחס בין השאר הנשיא גרוניס בפס' 16 לפסק דינו) והן אף אינן מופיעות בתור "הנחיות היסטוריות" שבוטלו (בניגוד להנחיה ההיסטורית "הנחיות לתובעים בנושא העמדה לדין בעבירת ה'סוב-יודיצה'", הנחיות היועץ המשפטי לממשלה א ( ) אשר התייחסה לנוסחו הקודם של סעיף 71 ואשר מופיעה באתר כהנחיה היסטורית שבוטלה או הוחלפה). לפיכך לא ברור מה מעמדה של הנחיה זו. 78 רע"א 1104/07 ח'יר נ' גיל, פס' ל לב לפסק דינו של השופט רובינשטיין (פורסם בנבו,.( ודוקו, במקרים אחרים שבהם התקבלה החלטה ערכית לא להעמיד לדין בגין עברות מסוימות (כפי שקרה בעבר באשר להומוסקסואליות), הדבר נעשה בהחלטה של היועץ המשפטי לממשלה אשר פורסמה. בניגוד לכך, בענייננו, החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה היא לנהוג בזהירות ובריסון בהגשת כתבי אישום אך לאפשר זאת במקרים חמורים. פעולת הפרקליטות בפועל מנוגדת גם לעמדה זו. יתר על כן, ראוי לשים לב לניגוד העניינים המובנה שבו מצויים היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות בכל הקשור להעמדה לדין בנושאי סוביודיצה. במקרים רבים הפרסומים התקשורתיים על משפטים פליליים פוגעים בנאשמים ובכך מסייעים לעבודת הפרקליטות (ובעקיפין ליועץ המשפטי לממשלה העומד בראשה). לפיכך החלטה של גופים אלה לא להעמיד לדין בעברה זו נגועה במראית עין של ניגוד עניינים. זאת, בניגוד להחלטה בעניין עברות כמו שימוש בסמים קלים או הומוסקסואליות. 80 ראו למשל בג"ץ 1736/10 ליברמן נ' מנהל המחלקה לחקירות שוטרים, פס' כג (פורסם בנבו, ); עניין קצב, לעיל ה"ש 54, פס' ,

19 על איסור הסוביודיצה וחופש הביטוי מילים פורחות ואותיות מתות: בעקבות ע"א 409/13 שידורי קשת נ' קופר לפרסם פרסומים על משפטים תלויים ועומדים שיש אפשרות שישפיעו על הכרעת הדין, לא רק שפוגע בצדק במקרה הספציפי שאליו התייחס הפרסום אלא גם באמון שהציבור נותן במערכת השפיטה כולה, אמון שנמצא בנסיגה בשנים האחרונות. לפיכך היה ראוי כי הפרקליטות תאזור את האומץ הנדרש ותשקיע את המשאבים היקרים הדרושים לשם מיגור התופעה שבה הדיון באשמתו של נאשם מועבר מאולמות המשפט אל אמצעי התקשורת. אכן, חופש הביטוי הוא יסוד מרכזי בדמוקרטיה, אך גם זכותו של אדם להליך הוגן היא ערך שראוי להגן עליו. פרק ה: ההכרעה לגופה פגמים דיוניים עד עתה עסקנו בהערות האגב של בית המשפט. אולם בית המשפט העליון דחה את בקשתו של קופר בשל הפגמים הדיוניים הרבים שנפלו בה ולא מטעמים ערכיים-מהותיים. לאור האמור לעיל דחיית הבקשה מעמידה בסכנה זכויות כבדות משקל של קופר הזכות לחירות והזכות למשפט הוגן. ספק אם דחייה זו, אף שהיא מוצדקת מבחינה פורמלית, ראויה. כפי שעולה מבדיקת כל אחד מהפגמים הדיוניים שנפלו בבקשתו של קופר לגופו (ומצירוף כל הפגמים יחדיו), לא היה בפגמים כדי לפגוע פגיעה מהותית ביכולתו של בית המשפט להכריע בבקשה לגופה, ולכן נראה שהבחירה להעדיף את הפגמים הפורמליים הושפעה מכך שבית המשפט לא ראה את החשיבות הערכית הטמונה בבקשה. כדי לבסס טיעון זה נבחן כל אחד מהפגמים לעומקו. הפגם הפורמלי הראשון שהיה בבקשה שהגיש קופר הוא שהיא לא הייתה מלווה בתצהיר, ולטענת באי כוחו הדבר נובע מקוצר הזמן ומעובדת היותו במעצר. מבחינה פורמלית די בהיעדר התצהיר כדי להביא לדחיית הבקשה. יתר על כן, כשעורך דינו של קופר נשאל בנושא, הוא השיב כי "יש תצהיר, אין תצהיר,... זה הכל שטויות..." 81 אמירה כזו אינה צודקת, אינה חכמה ואף גובלת בזלזול ובחוצפה, דבר אשר מחמיר את המחדל הכרוך בה. אין ספק כי היעדר הגשת תצהיר יש בו כדי לפגוע ביכולתו של בית המשפט לקבוע את התשתית העובדתית של המקרה, כפי שכותב הנשיא גרוניס: הסכנה הנובעת מהכרעה שלא על בסיס תצהירים ותשתית עובדתית מלאה הינה שבית המשפט יעשה שימוש ב"ידיעתו הפרטית" אודות הצדדים או הטענות המועלות בפניו. כך, למשל, ישנה סכנה שבמקרה מעין המקרה דנא ישתמש בית המשפט בידיעתו הפרטית, בהנחה שזו קיימת, כדי להסיק עניין קופר, לעיל ה"ש 1, פס' 14 לפסק דינו של הנשיא גרוניס.

20 בועז שנור מסקנות, למשל, לעניין השפעתה של התכנית על ההליך הפלילי או לעניין חשיבותו הציבורית של הנושא 82 אולם דווקא החששות שמעלה הנשיא גרוניס ויסודות העברה שאת ביצועה ניסה קופר למנוע, הם המלמדים על חוסר התוחלת בהגשת תצהיר מצדו של קופר. לכן ייתכן שהיה מקום לנהוג במקרה זה לפנים משורת הדין ולדון בבקשה לצו של קבע לגופו של עניין. העובדות (להבדיל משאלות משפטיות וערכיות רבות שמשפיעות על הנכונות להוציא צו מניעה קבוע במקרה זה) היחידות שהיו רלוונטיות לצורך הוצאת צו קבוע הן העובדות הכלולות ביסודות העברה שבסעיף 71 הנ"ל. שני היסודות השנויים במחלוקת היו היסוד העובדתי של שאלת ההשפעה הצפויה על ההליך הפלילי 83 והיסוד הנפשי של כוונת אנשי התכנית להשפיע על ההליך ומודעותם לאפשרות השפעה כזו. בכל הקשור ליסוד העובדתי הסעיף דורש כי יהיה בפרסום כדי להשפיע על מהלך המשפט או על תוצאותיו. כל עוד ההליך הפלילי טרם הסתיים, אין מי שיודע בפועל אם הפרסום אכן ישפיע על תוצאותיו העתידיות. השפעה זו טמונה בחיק העתיד ואינה בגדר ידיעתו של קופר. יתר על כן, גםבעתיד אוליהשופט י דע אם הייתה השפעה כזו, 84 אך קופר כנראה לא י דע זאת. גם השפעתו של הפרסום על מהלך המשפט אינה בתחום ידיעתו של קופר, שכן קופר אינו יודע אם אחד העדים, התובע או אחד הגורמים האחרים הקשורים למשפט יושפע מהפרסום עד כי עדותו, דבריו או מעשיו ישתנובעקבותהפרסום, במיוחד משום שהנתבעים סירבו לחשוף את תוכנה המדויק של התכנית בפניו והסתפקו בפירוט תוכנה הצפוי בעל פה, 85 ולכן הוא לא היה יכול לדעת אפילו את הרושם המדויק שהיא תיצור. לפיכך כל שקופר יכול לומר הוא כי הוא חושש שהפרסום ישפיע על מהלך המשפט או על תוצאותיו, אך גם בלי הצהרה כזו ברור לכל הצדדים המעורבים כי חשש כזה אכן קיים. 86 בכל הקשור ליסוד הנפשי, הסעיף דורש כי המפרסם יצפה מראש כי יש אפשרות קרובה לוודאי שהפרסום ישפיע על ההליך או על תוצאותיו. ברור כי קופר אינו יכול להצהיר על היסוד הנפשי של אנשי התכנית, שכן אינו מכיר אותם ואינו יודע מה הם חושבים ומה הם שם, פס' 12 לפסק דינו. וראו דברי הנשיא גרוניס: "בהיעדר תצהירים או עדויות לא יכול היה בית המשפט להגיע למסקנות בדבר מידת ההשפעה של התכנית על ההליך הפלילי, ולכן לא היה בסיס למתן צו המניעה הקבוע" (שם, פס' 12 לפסק דינו). לאור המחקר (ראו המחקרים לעיל בה"ש 13 15, 18 ו- 20 ) שמראה כי השפעתם של פרסומים מאוחרים על הזיכרון ועל תפיסת המציאות קורית ברמה הלא מודעת, וכי אנשים אינם מודעים שהם הושפעו מפרסום מאוחר, סביר להניח שגם השופט עצמו לא יהיה מודע להשפעה זו, אם תתרחש. עניין קופר, לעיל ה"ש 1, פס' 4 לפסק דינו של הנשיא גרוניס. האמור בפסקה זו מעלה את השאלה כיצד התביעה יכולה להוכיח את התקיימות היסוד העובדתי של ס' 71 ("אם יש בפרסום כדי להשפיע כאמור"), אולם שאלה זו חורגת מגבולות הערה זו.

(Microsoft PowerPoint - \364\361\354\345\372 \370\340\351\345\372)

(Microsoft PowerPoint - \364\361\354\345\372 \370\340\351\345\372) פסלות ראיות עו"ד ענת מיסד-כנען הסניגורית הציבורית המחוזית מחוז חיפה השאלה: ראיה שהושגה באמצעים פסולים הראיה רלוונטית ומהימנה האם יש לפסול את הראיה כבלתי קבילה רק בשל אופן השגתה? המחיר מטרות ההליך הפלילי?

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

החלטה בתיק דנג"ץ 360/15

החלטה בתיק דנגץ  360/15 בבית המשפט העליון דנג"ץ 360/15 לפני: המבקשים: כבוד הנשיאה מ' נאור 1. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר זלצברגר 2. במקום - מתכננים למען זכויות תכנון 3. בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים 4. הוועד

קרא עוד

דיון משפטי עילות הסגירה "חוסר ראיות", "העדר אשמה" ומה שביניהן * יניב ואקי 1 "אם כך ואם כך, הכתם נשאר על הקיר". 1. מבוא 2. עילות הסגירה "חוסר ראיות", "

דיון משפטי עילות הסגירה חוסר ראיות, העדר אשמה ומה שביניהן * יניב ואקי 1 אם כך ואם כך, הכתם נשאר על הקיר. 1. מבוא 2. עילות הסגירה חוסר ראיות, עילות הסגירה "חוסר ראיות", "העדר אשמה" ומה שביניהן * יניב ואקי 1 "אם כך ואם כך, הכתם נשאר על הקיר". 1. מבוא 2. עילות הסגירה "חוסר ראיות", "העדר אשמה" וההבחנה שביניהן 3. השלכותיה של עילת הסגירה של "חוסר

קרא עוד

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8>

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8> ו( תיק משפחה: בין הפן האזרחי לפן המשפחתי של הסכסוך קרן אניספלד, שופטת בית-משפט השלום בחדרה תקציר הרצאה מיום 18.11.2012 נושא ההרצאה: הצגת השוואה בין תביעה אזרחית שמתבררת בבית-משפט השלום לבין תביעה באותו

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

הרצאה מחלקת הבג צים בפרקליטות המדינה* עוזי פוגלמף* הסקירה על אפיוניה ודפוסי פעולתה של מחלקת הבג צים מובאת עם קבלת חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש ם-

הרצאה מחלקת הבג צים בפרקליטות המדינה* עוזי פוגלמף* הסקירה על אפיוניה ודפוסי פעולתה של מחלקת הבג צים מובאת עם קבלת חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש ם- הרצאה מחלקת הבג צים בפרקליטות המדינה* עוזי פוגלמף* הסקירה על אפיוניה ודפוסי פעולתה של מחלקת הבג צים מובאת עם קבלת חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש ם- 2000.י מחלקת הבג צים מילאה עד כה תפקיד מרכזי בהתדיינות

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc ב( ג( ד( ה( הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון חקירתם של עורכי-דין), תשס"ה 2005 הוספת סעיף 59 ב לאחר סעיף 59 א לחוק יבוא סעיף 59 ב: חקירתם 59 ב (א.) לא תיפתח חקירה פלילית כנגד עו"ד, ולא תגבה של עדותו של עו"ד

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש

בית משפט השלום בבאר שבע תא מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקשים מוסא חוסיין קואעין ואח' ע"י ב"כ עוה"ד חסן ג'בארין ואח' נגד המשיבה: מדינת ישראל הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 0 0 החלטה מונחת בפניי "בקשה דחופה למתן צו ארעי במעמד

קרא עוד

המשפט החוזר בישראל: מוסד משפטי על פרשת דרכים

המשפט החוזר בישראל: מוסד משפטי על פרשת דרכים מאמר זה טרם עבר עימוד סופי ומספרי העמודים המצוינים ישתנו לכשיתפרסם הכרך המודפס. צפויים שינויים נוספים. עשרים שנה לתיקון סעיף 31 לחוק בתי המשפט: המשפט החוזר בישראל על פרשת-דרכים * רתם רוזנברג-רובינס תקציר

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

Microsoft Word _1.DOC

Microsoft Word _1.DOC משטרת ישראל היחידה לפרסום פקודות משטרת ישראל פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי תאריך פרסום : פקודות המטה הארצי תת פרק : חקירת עבירות פרק : חקירות מספר : 14.01.01 שם פקודת המטה הארצי : 01/08/1994 תאריך

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus MEDIA LAW & ETHICS (A) - 50981 Last update 06-03-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: communication & journalism Academic year: 0 Semester: 2nd Semester

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

שאלות בסד"א

שאלות בסדא עו"ד מעט... שאלות לקראת -לקט דוגמאות בלתי ממצה- שימו לב, לנוחותכם ערכנו את לקט הדוגמאות בפורמט מסמך. בנוסף, ניתן למצוא את לקט הדוגמאות שלהלן ושאלות נוספות גם בטסטולוגיה כשאלות נפרדות ואינטראקטיביות. 2

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6

תמוז תשעח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום יב בתמוז התשעח- 25.6 תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6.2018 מבוא: התנועה למשילות ודמוקרטיה פועלת למען חיזוק

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

תורת תום הלב – "מלכת המשפט"

תורת תום הלב – מלכת המשפט תורת תום-הלב "מלכת המשפט" יחיאל ברונר, עו"ד (מהנדס) מאז חקיקת חוק החוזים (חלק כללי) בשנת 1973 משמש חוק זה, בידי בתי-המשפט, כ"צינור החדרה" של תורת ("דוקטרינת") תום-הלב לכל ענפי המשפט בארץ, וכן להעברתו של

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft Word - last-minute.doc

Microsoft Word - last-minute.doc סוגיות חמות" "חמות ממוקדת רשימה 2009 מאי מועד 1 - מאי 2009 כמדי מועד בחינה, אנו מגישים לתלמידינו דגשים אחרונים לבחינה. מדובר בריכוז של הוראות והלכות שהסבירות להופעתן בבחינה גבוהה באופן יחסי. הסוגיות ודאי

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ב( 1 בפני כב' השופט מרדכי לוי המאשימה: מדינת ישראל על ידי עו"ד רותם יוחנני נגד הנאשמים: 1.נאצר אבו סולב (עציר) ת,.ז. 201404365 על ידי עו"ד דמיטרי ורניצקי 2.ואליד אבו סולב (עציר) ת,.ז. 308038843 על ידי

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E720F4ECE9ECE920F1E5F4E920EBE5ECEC20FAF7F6E9F820E1E0F0E2ECE9FA2D E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E720F4ECE9ECE920F1E5F4E920EBE5ECEC20FAF7F6E9F820E1E0F0E2ECE9FA2D E646F63> המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה The Center for the Study of Crime, Law & Society מחלקת מחקר של הרשות השופטת Israeli Courts Research Division שיעורי הרשעה וזיכוי בהליכים פליליים בית המשפט העליון רח' שערי משפט,

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון עו"ד עדי שימשה מגשרת בסכסוך שנתגלע בין גיל לאמיר. בין הצדדים למגשרת לא נחתם הסכם. הליך הגישור הסתיים בהצלחה ועתה מבקש גיל לשכור את שירותיה של עדי לשם ייעוץ משפטי בעניינים הנובעים מהסכסוך

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

דעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות

דעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות דעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של תאריך חוות הדעת: אפריל 7002 עדכון: אדר א' תשע"ד פברואר 7002 ניגוד עניינים - עקרונות כללים תוכן עניינים כללי א. עיקרון יסוד - כלל עצמאי ב. תחולת הכלל בדבר ניגוד עניינים

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון רונן הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד תאגיד תקשורת בטענה להפרת חוזה. התאגיד הגיש תשובה לבקשה ורונן הגיש תשובה לתשובה. בישיבת קדם המשפט ביקש רונן צו לגילוי מסמכים. 1 בית המשפט רשאי ליתן

קרא עוד

Microsoft Word S05

Microsoft Word S05 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 6297/02 בפני: המבקשת: כבוד השופטת ד' דורנר כבוד השופט י' אנגלרד כבוד השופט א' גרוניס איזבלה גולד ד ג נ המשיבה: גאולת הכרך בע"מ בקשת רשות ערעור על פסק דין בית המשפט המחוזי

קרא עוד

<4D F736F F D20E8EEE9F820EEE9EBEC20F1E3F4202D20F1E9ECE1E5F120FAF9F1E72E646F63>

<4D F736F F D20E8EEE9F820EEE9EBEC20F1E3F4202D20F1E9ECE1E5F120FAF9F1E72E646F63> סדר דין פלילי מכללת "שערי משפט" סדר דין פלילי רשימת קריאה Criminal Procedure שנה ג' שנה"ל תשס"ח מסלול משולב ומסלול ערב מרצה: ד"ר מיכל טמיר michalt@mishpat.ac.il מתרגל: עו"ד אור ממון orm@justice.gov.il

קרא עוד

כתב העת לענייני אתיקה שבהוצאת ועדת האתיקה של מחוז תל-אביב והמרכז גליון מס' - 97 ניסן התשע"ו - מאי

כתב העת לענייני אתיקה שבהוצאת ועדת האתיקה של מחוז תל-אביב והמרכז גליון מס' - 97 ניסן התשעו - מאי כתב העת לענייני אתיקה שבהוצאת ועדת האתיקה של מחוז תל-אביב והמרכז גליון מס' - 97 ניסן התשע"ו - מאי 2016 1 דבר יו"ר מחוז תל-אביב חברות וחברים יקרים, אנו שמחים למסור ברכתנו בגיליון הראשון לקדנציה הנוכחית.

קרא עוד

ענישה בהסכמה אורן גזל 4. משפט משווה רוב התופעות שנדונו בפרק הקודם אינן ייחודיות לישראל. מערכות משפט רבות בעולם מתמודדות עם קשיים דומים, וברובן חלק גדו

ענישה בהסכמה אורן גזל 4. משפט משווה רוב התופעות שנדונו בפרק הקודם אינן ייחודיות לישראל. מערכות משפט רבות בעולם מתמודדות עם קשיים דומים, וברובן חלק גדו 4. משפט משווה רוב התופעות שנדונו בפרק הקודם אינן ייחודיות לישראל. מערכות משפט רבות בעולם מתמודדות עם קשיים דומים, וברובן חלק גדול מהעונשים מוטל באמצעות הליכים חלופיים. הסקירה בפרק זה נועדה בעיקר לבחון

קרא עוד

Microsoft Word V09.doc

Microsoft Word V09.doc בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 9650/05 בפני: המערער: כבוד השופטת מ' נאור כבוד השופטת א' חיות כבוד השופט י' אלון רונן פרוינד ד ג נ המשיב: פקיד שומה ת"א 4 ערעור על פסק-דינו של בית

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"ב, מיום 9/2/2012 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשעב, מיום 9/2/2012 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"ב, מיום 9/2/2012 שאלון: 034114 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החומרים ע"י שמוליק אריאלי שאלה מספר 1 האירוע: בישיבת הממשלה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

בלמ"ס ע/ 69/17 בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תא"ל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אל"ם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי

בלמס ע/ 69/17 בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תאל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אלם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תא"ל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אל"ם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי המערער )ע"י ב"כ, רס"ן מתן פורשט; סרן שחף חיטמן-אפיני( נ ג ד ב/ XXX

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה 11 1517 באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס 100), התשנ ה- 1995 186 תיקון

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

333 יואב ספיר וגיא רובינשטיין מעשי משפט כתב עת למשפט ולתיקון חברתי כרך י 2019 הסיפור של יששכרוב: יששכרוב בפעולה על יתרונותיה של דוקטרינת הפסלות היחסית

333 יואב ספיר וגיא רובינשטיין מעשי משפט כתב עת למשפט ולתיקון חברתי כרך י 2019 הסיפור של יששכרוב: יששכרוב בפעולה על יתרונותיה של דוקטרינת הפסלות היחסית 333 יואב ספיר וגיא רובינשטיין מעשי משפט כתב עת למשפט ולתיקון חברתי כרך י 2019 הסיפור של יששכרוב: יששכרוב בפעולה על יתרונותיה של דוקטרינת הפסלות היחסית ועל תרומתה להגנה על זכויות הפרט יואב ספיר* וגיא רובינשטיין**

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשיב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי ערר (י-ם) 2316-15 בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררים: רון בלורן גלבוע, ת.ז. 27497742 1. פרדריק בלורן גלבוע, מס' 000000 2. ע"י ב"כ עו"ד רון בלורן גלבוע נ ג ד המשיב: משרד

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

165 מעשי משפט כתב עת למשפט ולתיקון חברתי כרך ה 2013 ראיון עם הנשיאה )בדימוס( דורית ביניש שירי רגב-מסלם וחגי קלעי פסק הדין האחרון שנתת ביום פרישתך היה

165 מעשי משפט כתב עת למשפט ולתיקון חברתי כרך ה 2013 ראיון עם הנשיאה )בדימוס( דורית ביניש שירי רגב-מסלם וחגי קלעי פסק הדין האחרון שנתת ביום פרישתך היה 165 מעשי משפט כתב עת למשפט ולתיקון חברתי כרך ה 2013 ראיון עם הנשיאה )בדימוס( דורית ביניש שירי רגב-מסלם וחגי קלעי פסק הדין האחרון שנתת ביום פרישתך היה פסק הדין בעניין חסן, 1 שנתן לראשונה סעד משפטי המבוסס

קרא עוד

גליון מס 02 משפט מפתח כתב העת של פרקליטות המדינה ספטמבר 2014

גליון מס 02 משפט מפתח כתב העת של פרקליטות המדינה ספטמבר 2014 גליון מס 02 משפט מפתח כתב העת של פרקליטות המדינה ספטמבר 2014 עורך ראשי: יניב ואקי עורכי מדורים לפי סדר הופעת המדורים: מאמרים - יניב ואקי מבט חוזר - יונתן קרמר מגמות בחקיקה - שאול כהן ושמרית גולן עיונים

קרא עוד

חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום

חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום חיצוני או פנימי למדינה. במצב חירום החברה מכירה בצורך

קרא עוד

Microsoft Word - לוי ומרדכי.doc

Microsoft Word - לוי ומרדכי.doc פסיקת הוצאות לעותרים ציבוריים בבג"ץ: האם כל השערים ננעלו? מאת ענבר לוי* ונדיב מרדכי** בפסיקת בג"ץ מהעת האחרונה קיימת מגמה להחמרה בהטלת הוצאות לחובת "עותרים ציבוריים". מגמה זו באה לידי ביטוי בכמה פסקי דין

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

MaaseiMishpat2_FINAL.indd

MaaseiMishpat2_FINAL.indd 53 מ ע ש י משפט כתב עת למשפט ולתיקון חברתי כרך ב 2009 על עבודת הפרקליט במחלקת הבג"צים * אסנת מנדל הפרקליט הציבורי פועל בשמם של אדונים רבים, הכפופים כולם, בו זמנית, לנורמה המופשטת של קידום והגנה על אינטרס

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9F4F2FA20E4E7F4E5FA20F0F7E D3132>

<4D F736F F D20E4F9F4F2FA20E4E7F4E5FA20F0F7E D3132> : ממצאים אמפיריים, תובנות פסיכולוגיות, והשלכות נורמטיביות מאמר נכונותם מציג זה * אורן גזל-אייל ואבישלום תור תקציר ממצאים המגלים לערוך הסדרי טיעון. בספרות המשפטית מניח שהחלטת מתקבלת ב"צל המשפט", את השפעת

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד