Microsoft PowerPoint - ADISSA-Unit-4.ppt [מצב תאימות]

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft PowerPoint - ADISSA-Unit-4.ppt [מצב תאימות]"

תמליל

1 עמ' 1

2 עמ' 2

3 הצוות המקצועי של הארגון בודק את הצעות הספקים שהתקבלו: הצעות שלא הוגשו במתכונת שנדרשה. אפשר: לתת לספק לבצע שינויים ולהשלים את החסר, או לפסול את ההצעה על הסף. מנופות. הצעות שאינן עומדות באילוצי הסף שהציב הארגון, ההצעות שנותרו, כולן "טובות" מהן הטובה ביותר. ועשויות להיבחר, נותר רק להחליט מי עמ' 3

4 במונחי עלות ותועלת, הצעה נחשבת טובה יותר ככל שעלותה נמוכה יותר והתועלת הצפויה ממנה רבה יותר. בעיות מרכזיות: להעריך את העלות והתועלת הצפויה מכל הצעה להשוות בין ההצעות כדי לבחור בהצעה ה"טובה ביותר" את התועלת הצפויה מהצעה אי-אפשר להעריך, בדרך כלל, במונחים כספיים, דהיינו, במונחים של הכנסות עתידיות עקב שימוש במערכת לכן נאלצים לאמוד את התועלת במונחים לחלופיים. המידע. הערכה כמותית (לא כספית). הערכה ערכית, סובייקטיבית. עמ' 4

5 לצורך חישוב העלות של מערכת מידע מוצעת יש להביא בחשבון את כל סוגי ההוצאות בגין המערכת על פני תקופת השירות הצפויה שלה מבחינת: עלויות הצטיידות עלויות אחזקה ותפעול שוטף כדי לאפשר הערכה ריאלית של עלות כל הצעה והשוואה בין עלויות ההצעות השונות, יש לאתר את כל מרכיבי העלות של כל מערכת מידע מוצעת ולהוון אותם על בסיס מועד אחד. הערך הנוכחי של סכום כסף מסוים K בתום תקופה t הוא:,PV = K/(1+r) t שיעור התשואה r מותאם ליחידת הזמן. n במשך t הנוכחי של זרם סכומי כסף המשולמים בתום כל תקופה הערך כאשר Kt הוא הסכום המשולם PV = Σ Kt/(1+r) t תקופות הוא: בסוף תקופה t. עמ' 5

6 עלויות עקיפות הן עלויות שאינן תשלום ישיר לספק ולכן עלויות עקיפות או נסתרות, אינן נכללות בהצעה, אך חלות על הארגון ויש לאתרן בעת חישוב עלויות ההצעות והשוואתן. אם אין הבדלים בין הצעות הספקים באשר לתוספת העלויות במידהוש ויש העקיפות,,סכומים אלו לא ישפיעו על תוצאות ההשוואה. הבדל, יש לחשב את ההוצאה העקיפה המתאימה ולהוסיף אותה לכל הצעה. דוגמא: ספק א' כלל בהצעתו עלות של תוכנה בסיסית מסוימת וספק אכן דרושה ולא קיימת בארגון ב' לא כלל אותה. אם התוכנה הזאת, יש להוסיף את מחירה לעלות ההצעה של ספק ב'. אם התוכנה דרושה אך קיימת בארגון, יש להפחית את מחירה מהצעת ספק א'. עמ' 6

7 תקקופת תפעול מערכת המידע לצורך חישוב מלוא עלות הפרויקט, ובפרט חישוב עלויות האחזקה להעריך את תקופת התפעול של מערכת המידע. השוטף, יש והתפעול המלאה העלות של המערכת היוון כל מרכיבי עלות האחזקה והתפעול במשך תקופת השירות של המערכת = קשה להשוות בין הצעות אם משך השירות החזוי של מערכות המידע עת ההצעות תהיה הוגנת ניתן השונות אינו שווה. כדי שהשוואה בין לנקוט באחת מהדרכים הבאות: רות. העמסת או הפחתת עלו עלויות יחסית להבדל במשך השירות במידה ויש נתונים מדויקים על עלויות צפויות בתום תקופות בהם. להתחשב ה השירות השוהשונות של המערכות יש עמ' 7

8 תועלות שניתן למדוד במונחי כסף, עקב שימוש במערכת המידע: חומרה: מכירת חומרה ישנה, השכרת ציוד לגורמי חוץ תוכנה: מתן שירותי תוכנה לארגוניםאחרם אחרים כוח אדם: הפחתה במספר עובדים חסכונות נוספים: חסכון בחדרים, ציוד משרדי, הוצאות חשמל, מיזוג אוויר וכדומה. אותן מעלויות להתייחס לעלויות אלו היא כאל חסכונות ולהפחית הדרך ההצעות עמ' 8

9 עמ' 9

10 מערכת מידע יכולה להועיל בצורות שונות ואת התועלות אפשר למדוד באמצעות מדדים שונים. מבחינים בין: תועלות מוחשיות benefits) (tangible תועלות לא מוחשיות benefits) (intangible הערכת תועלת במונחי כסף הדרך האידיאלית להערכת תועלת צריכה להיות במונחים של כסף, כלומר, באמצעות ההכנסות הכספיות הצפויות לארגון עקב השימוש במערכת המידע. לא תמיד ניתן לאמוד במדויק הכנסות צפויות ולשייך אותן ישירות מערכת עהמידע. לזכות עמ' 10

11 המשך... אם רוצים לאמוד את התועלת הכוללת הצפויה ממערכת המידע, לשקלל את מרכיבי התועלת שאפשר לאמוד כספית עם מרכיבי צריך התועלת האחרים שאינם בני מדידה כספית, באחת משתי הדרכים הבאות: תרגום ההכנסה או החיסכון הכספי למונחים שבאמצעותם מודדים מרכיבי התועלת האחרים. את הפחתת ההכנסה או החיסכון הכספי מעלות ההצעה. עמ' 11

12 הערכת תועלת במונחים שווי כסף יש מערכות מידע או מרכיבים של מערכות מידע שאפשר לאמוד את תועלתם במונחים כמותיים הניתנים לתרגום לכסף לדוגמא: הפחתה בכמויות המלאי, חיסכון במקום אחסון, בציוד, בשינוע, בעובדי מחסן. במקרים אחרים, גם אם אפשר למדוד תועלות מדידה כמותית, קשה, לעתים, לדייק במשמעות הכספית של התועלת. לדוגמא: הצטיידות במערכת מידע אוטומטית לאספקת שירותי בנק ללקוחות.(ATM) ניתן למדוד משך ביצוע כל פעולה בנקאית, אך לא די בזה כדי לאמוד את התועלת הכספית הצפויה לבנק. הארגון השקעת אם מדובר במערכת מידע חשובה ויקרה ישקול אמצעים וזמן כדי לנסות לאמוד את התועלת ככל האפשר.אחרת, יסתפק בהערכה לא כמותית של התועלת הצפויה. הארגון עמ' 12

13 הערכת תועלת במונחים כמותיים שאינם שווי כסף יש מרכיבים רבים במערכת מידע שאפשר למדוד אותם במונחים כמותיים, אך את תועלתם קשה או אי-אפשר כלל לתרגם במונחי כסף. לדוגמא: מהירות חישוב או זמן תגובה של,CPU גודל זיכרון, מהירות העברת נתונים של דיסק, קצב הדפסה של מדפסת. זמני המתנה ושירות בעמדת שירות לקוחות. הערכת תועלות לא מוחשיות תכונות ומרכיבים שתועלתם לא מוחשית ואי אפשר למדוד אותם במונחים כמותיים, מעריכים בצורה סובייקטיבית, באמצעות סולם ערכים מתאים. לדוגמא: כיוון שהתועלת הצפויה ממערכת מידע תלויה בספק עצמו יש לבחון: אמינות הספק, ניסיונו בתחום, חוסנו הכלכלי, ללקוחותיו. שביעות הרצון של עמ' 13

14 מדדים להערכת תועלת סיכום: תועלת מוחשית: תועלת לא מוחשית: - במונחי כסף במונחים כמותייםשווי כסף - - במונחים כמותיים שאינם שווי כסף במונחים סוב סובייקטיביים - מדד כללי להערכת תועלת יש למצוא מדד משותף ולבטא באמצעותו את כל מרכיבי התועלת. כל מרכיב ותכונה האמורים לתרום ליעילות מערכת המידע יוערכו על פי המדד המתאים להם אך התועלת הצפויה תתורגם לסולם הערכים המשותף. עמ' 14

15 .1.2 על הצוות המקצועי להציע רשימה של תכונות ומרכיבים של מערכת שעל פיהם תוערך התועלת הצפויה של כל הצעה. המידע העתידית למערכות מידע שונות ייתכנו תכונות ומרכיבים שונים התורמים לתועלת הצפויה. כמו כן יכולים להשתנות גם המשקלות שלהם, כלומר החשיבות היחסית של כל מרכיב. במהלך תכנון שיטת הערכה יש לבצע שתי פעולות מקדימות: להכין רשימת תכונות ומרכיבים שעל פיהם תוערך התועלת לקבוע את משקולותיהם הישימות, לפני הפצת ה- RFP חקר פעולות אלה נעשות עוד בשלב לספקים הפוטנציאליים. עמ' 15

16 הכנת רשימת תכונות ומרכיבים המקורות העיקריים להכנת רשימת תכונות ומרכיבים הם מסמכי האפיון הראשוני וה RFP לפני הפצתו לספקים. רשימת התכונות והמרכיבים שחשוב להעריכם יכולה להיות ארוכה. יש להחליט מה יהיו התכונות והמרכיבים שיכללו בה, מה כמותם ומה מידת הפרוט. כיוון שהתכונות והמרכיבים להערכת התועלת של מערכת מידע הם רבים למדי, רצוי לקבצם לפי נושאים. עתקביעתמשקלות החשיבות יש לקבוע את משקלות החשיבות של כל תכונה ומרכיב בתוך שאליה הוא שייך ואת המשקל של כל נושא ביחס לנושאים הקבוצה האחרים. עמ' 16

17 דוגמאות של תכונות ומרכיבים.1 נושאי חומרה: זיכרון, אמע אמצעי קלט פלט, ז, CPU ) הכנת רשימתמרכיבי החומרה אמצעי אחסון, אמצעי תקשורת) ומתן ציון סובייקטיבי לתכונה או מרכיב. דוגמאות אופייניות נוספות לתכונות ולמרכיבי חומרה: אמינות החומרה טיב שירות התיקונים המוצע לחומרה זמן תגובה מרבי של שירות התיקונים הקיבולת המרבית שאפשר להשיג בחומרה המוצעת אפשרות להרחבת קיבולת החומרה אפשרות לגיבוי פנימי לחומרה אפשרות לגיבוי חיצוני ונוחותו הגמישות בהחלפת החומרה מידת עמ' 17

18 המשך....2 נושאי תוכנה בסיסית ותקשורת ניהול נתונים, שפות התכנות, מערכת את מערכת ההפעלה, כוללים תוכנת התקשורת וכלי תכנה נוספים פרט לתוכנת היישום עצמה. קביעתרשימת התכונות והמרכיבים ומתן ציוניהערכה קשה יותר עת בנושאי תוכנה, שכן לתוכנות רבות אין מדדי ביצוע ברורים. לדוגמא: קשה להעריך תועלת של שפת תכנות מסוימת. ניתן להתייחס לתכונות כגון: קלות לימוד השפה, אמצעי עזר לניפוי שגיאות, זמן ביצוע הידור, טכניקות ארגון קבצים, שיטת הגנת ועוד., הנתונים יש להעריך את הצעות הספקים גם ביחס לתכונות כלליות יותר מגוון חבילות תוכנה בסיסיות מגוון האפשרויות לרכישת חבילות תוכנה יישומית רמת אבטחת התוכנה והנתונים עמ' 18

19 המשך... נושאי תוכנת היישום 3. מבחינים בין הצעה לפיתוח תוכנה לבין הצעה לאספקת חבילת תוכנה והתאמתה. חבילת תוכנה מוכנה: הקיימים בחבילה המוצעת את איכות תהליכי המחשב יש להעריך בהשוואה לדרישות האפיון, יש להעריך מרכיבים שאינם נכללים בהצעה, וכן מרכיבים קיימים שאינם מתאימים לדרישות. פיתוח תוכנה: בהערכת תוכנה יישומית שנדרשים ספקים לפתח חשוב להתייחס כגון: לוח אחד משלבי הפיתוח ולהעריך מרכיבים ותכונות לכל זמנים לביצוע, איכות האנשים המבצעים ומספרם, מתודולוגיה ועוד. הנתונים שעליהם תתבסס ההערכה יסופקו ממסמך ה.RFP יש להתייחס גם לתכונות ומרכיבים הנוגעים לכלל שלבי הפיתוח. כלליות מהמערכת שפורטו באפיון מערכת המידע ולדרישות עמ' 19

20 המשך תכונות הספק יש להתייחס לתכונות כגון: חוסן כלכלי, גודל החברה, ניסיון מקצועי בתחום היישום, מספר לקוחות קיימים והערכת הלקוחות את הספק. מקצת התכונות ניתן למדוד כמותית אך קשה לתרגם לציון איכות, ומקצת אפשר להעריך רק סובייקטיבית. עמ' 20

21 המשך התאמת המערכת המוצעת לארגון תכונות הקשורות לכוח אדם: מידת התאמת המערכת המוצעת להפעלה על ידי כוח האדם הקיים בארגון. רמת נכונות העובדים להסבה למערכת המידע המוצעת. זמינות עובדים בשוק העבודה. יכולת להפעיל את המערכת המוצעת בתקופות עומס שיא. יכולת הצוות להפעיל את המערכת גם בתקובתקופות בהן חלק ניכר מהצוות נעדר. היכולת של עובדים ביחידות הארגון האחרות לתגבר את צוות המערכת. תכונות הקשורות לנהלים ולתפעול המערכת: פשטות ונוחות נוהלי התפעול של מערכת המידע המוצעת. פשטות ונוחות נוהלי אבטחת המערכת. פשטות ונוחות נוהלי גיבוי והתאוששות המערכת. עמ' 21

22 עריכת טבלאות להשוואה לאחר שסווגו וקובצו התכונות והמרכיבים ומשקלותיהם לפי נושאים ראשיים ונושאי משנה והתקבלה היררכיה: לכל נושא ראשי נקבע משקל המבטא את חשיבותו ביחס לכלל הנושאים הראשיים וסך משקלות הנושאים הראשיים מסתכם ל- 100% בתוך כל נושא ראשי נקבע משקל חשיבות לנושאי משנה הנכללים כך שסכום משקלותיהם מסתכם ב- 100%., בו לצורך ביצוע הערכה והשוואה בין הצעות הספקים אפשר להציג את נושאי משנה, התכונות, בטבלה על פי נושאים ראשיים הרשימות המרכיבים ומשקלותיהם. כללית טבלה אחת להציג טבלה נפרדת לכל לל נושא משנה, במקום ניתן עמ' 22

23 מתן ציונים וחישוב ציונים משוקללים בקביעת הציונים אפשר להבחין בין שתי גישות: מנתחים כל הצעה בנפרד ונותנים לה ציון על כל תכונה ומרכיב בטבלה מנתחים את ההצעות במקביל. המשתתפים בתהליך מתן הציונים: חברי הצוות המקצועי או חברי הצוות הבכירים והמנוסים יותר. ניתן גם להיעזר ביועץ מומחה. קביעת הציונים: חברי הקבוצה מתפצלים לקבוצות משנה ונותנים ציונים בנושאים הם בקיאים יותר. בהם כל חברי הצוות יחד דנים על כל תכונה ומרכיב ומחליטים על הציון אחד מחברי הצוות נותן ציון לכל נושא ולאחר מכן מחשבים ממוצע כל שימוש בשיטות הערכה קבוצתיות (כגון שיטת "דלפי") עמ' 23

24 המשך... חישוב ציונים משוקללים של כל הצעה נניח שיש N נושאים ראשיים, נסמן כל אחד מהם ב- i. משקל כל נושא.Pi נניח שיש M נושאי משנה בתוך נושא ראשי, נסמן כל אחד מהם ב- j. משקל כל נושא משנה. Pj אופן אפשר להניח שיש עוד נושאי משנה בתוך נושאי המשנה. נניח באותו שברמת העלה יש Q תכונות/מרכיבים, נסמן כל אחד מהם ב- X, ואת משקלו ב-. Px נניח שיש Y הצעות, נסמן כל הצעה ב- y ואת הציון שניתן להצעה על תכונה/מרכיב בודד x ב-. Vx,y הציון המשוקלל של הצעה y על נושא משנה ברמת עלה המכיל Q תכונות הוא: Q 1 Vx, y * Px יחושב כך: x1 הציוןהמשוקלל הסופי של הצעה y N M Q P i ( P j ( Vx, y * Px ) ) i1 j1 x1 עמ' 24

25 דוגמא לטבלת הערכת תועלות ההצעות: נושא /תכונה משקל % הצעה א הצעה ב הצעה ג חומרה גודל זיכרון מהירות עיבוד אמינות אמינות CPU דיסקים אמינות אמינות מדפסות נפח אחסון הרחבה אפשרות 40 תוכנה ספק... סופי ציון עמ' 25

26 דוגמא לטבלת הערכת תועלות ההצעות בטבלאות נפרדות: אמינות (25%) משקל % הצעה א הצעה ב הצעה ג אמינות CPU אמינות דיסקים מדפסות אמינות ציון משוקלל % הצעה א הצעה ב הצעה ג משקל (30%) חומרה גודל זיכרון מהירות עיבוד אמינות נפח אחסון אפשרות הרחבה ציון סופי הערכה כוללת משקל % הצעה א הצעה ב הצעה ג חומרה 40.. תוכנה ספק... ציון סופי עמ' 26

27 המשך... מגבלות הערכה בשיטת השקלול משתמשים בסולםהערכה סובייקטיבי. התכונות והמרכיבים שעל פיהם נעשית הערכת התועלת, נקבעים בצורה סובייקטיבית משקלותיהם, וכן הסתרת נקודות תורפה. עמ' 27

28 מודל הווקטור העצמי של Saaty (Analytical Hierarchies) מסייע בהערכת הצעות הספקים בשני תחומים קביעת משקלות התכונות והמרכיבים מתן הציוניםלהצעות על כל תכונה ומרכיב על פי מודל זה נותנים ציון יחסי לכל תכונה ומרכיב ביחס לכל תכונה אחרת נותנים ציון יחסי לכל הצעה ביחס לכל הצעה אחרת. ומרכיב אחר, וכן בסוף התהליך נעשה שקלול הציונים כמו בשיטת השקלול. מודל התועלת של Keeney במודל זה מחושבים המשקלות והציונים (התועלות) לכל תכונה על פי "שיטת ההגרלה". " קיימות שתי הנחות יסוד: אי תלות בתועלת התועלת הנובעת מתכונה מסוימת אינה תלויה בתכונות האחרות אי תלות בהעדפות העדפה בין כל זוג תכונות אינה תלויה ברמה של התכונות האחרות. עמ' 28

29 עמ' 29

30 לאחר שחושבו הן העלויות והן התועלות הצפויות מכל ההצעות, אפשר, לבצע ניפוי נוסף של הצעות נחותות. הצעה נחותה הצעה שיש לפחות הצעה אחת אחרת שאינה גרועה אך טובה ממנה באמת מידה אחרת. אחת, ממנה באמת מידה דוגמא: הצעה א הצעה ב הצעה ג הצעה ד הגורם עלות (אלפי $) תועלת (1...0) עלות תועלת בהשוואה בין הצעות ג-ד אנו רואים שהצעה ד עולה כמו הצעה ג (500), אך התועלת הצפויה ממנה נמוכה יותר (0.6 לעומת 0.8). משמע, הצעה ד נחותה ואין לבחור בה. אם היא נחותה באופן מובהק. תמיד כדאי לפסול הצעה נחותה על הסף, אלא לא עמ' 30

31 מכונה "השיטה הלקסיקוגרפית" בשיטה זו רק אחת מאמות המידה קובעת מהי ההצעה הזוכה. קיימות שתי אפשרויות: ממיינים את ההצעות לפי התועלת ובוחרים את המועילה ביותר. ממיינים את כל ההצעות לפי העלויות ובוחרים בזולה ביותר. היחס עלות/תועלת מבטא את התועלת הצפויה מכל שקל השקעה ותר. במערכתולפיו יש לבחור את ההההצעה בעלתהח היחס הגבוה ביותר היחס תועלת/עלות מבטא את המחיר שיש לשלם לכל יחידת תועלת הנמוך ביותר. ולפיו יש לבחור את ההצעה בעלת היחס היחס עלות: תועלת אינו מתייחס לערכים האבסולוטיים של העלות רק והתועלת, או לחשיבות שיש לכל אחד מהגורמים האלה, אלא ליחס ביניהם. עמ' 31

32 בשיטה זו מתחשבים במשקל, כלומר, בחשיבות שיש לגורמי העלות והתועלת. השיטה מאפשרת חישוב של תוחלת התועלת לשם כך יש להציג את העלוהעלויות והתועלות באותם הערכים. נרמול עלויות תרגום העלויות לסולם התועלות כך שהצעה שעלותה תקבל ציון נמוך יותר ולהפך. גבוהה יותר עמ' 32

33 נרמול עלויות העלויות המנורמלות צריכות להיות בין קצות סולם ציוני התועלות ל לנרמול: שיטות שיטה א ההצעה הזולה ביותר מקבלת ציון עלות מנורמלת 1, הציון של יתר ההצעות קטן באופן יחסי CNi = Cmin/Ci, CNmin=1 - i, ו Ci i, הוא עלות ה הצעה כאשר Cni הוא העלותהמורמת המנורמלת ה להצעה Cmin הוא עלות ההצעה הזולה ביותר. בשיטה זו ציוני העלות המנורמלת נעים תמיד בין ביןהציון הגבוה ביותר 1 לציון נמוך כלשהו שקטן ככל שההצעה יקרה יותר. עמ' 33

34 המשך... שיטה ב הזולה ביותר מקבלת ציון עלות ממנורמלת השווה לציון ההצעה ההצעה בעלת התועלת המרבית, הציון של יתר ההצעות קטן באופן יחסי CNi = (Cmin/Ci)*Bmax, CNmin=Bmax הואתועלתההצעה המועילה ביותר. Bmax כאשר בשיטה זו ציון עלות מרבי שווה לתועלת המרבית הקיימת. הציון המזערי יכול להתקרב ל- 0. עמ' 34

35 המשך... שיטה ג הזולה ביותר מקבלת ציון עלות ממנורמלת השווה לציון ההצעה ההצעה בעלת התועלת המרבית, ההצעה היקרה ביותר מקבלת ציון ביותר; הציון של יתר לציון ההצעה בעלת התועלת הפחותה ב השווה ההצעות הוא בין הקצוות האלה, באופן יחסי להפרש בין עלויות ההצעות. CNi = [(Cmax-Ci)*(Bmax-Bmin)/(Cmax-Cmin)] +Bmin CNmax=Bmin; CNmin=Bmax בשיטה זו ציוני העלות המנורמלת תחומים בסולם העלות בין ציוני המינימום והמקסימום הקיימים. שיטה זו נראית הנכונה ביותר להפיכת עלויות לציוני תועלת, אף על פי שהיא מסובכת יותר לחישוב. עמ' 35

36 המשך... שיטה ד נרמול החיסכון מניחים שהארגוןמוכן להקדיש למערכת המידעסכוםמרבי (CMax) שיכול להיות גדול אף מעלות ההצעה היקרה ביותר בפועל. שהתקבלה CN i = (CMax-C i )/CMax כאשר CMax הוא הסכום המרבי. בשיטה זו ציוני העלות המנורמלת נוטים להיות נמוכים בסולם התועלות יותר מאשר בשיטות האחרות. לא תמיד אפשר לקבל הערכה אמינה על הסכום המרבי שהארגון מוכן להשקיע עמ' 36

37 המשך... שיטה נרמול לא לינארי פי ימודל הווקטורהעצמי של :SaatyS t, על ההשוו ההשוואות הזוגיות שיטת יצירת מטריצה שממדיה כמספר ההצעות, ולכל זוג הצעות מחליטים הן. פי כמה עדיפה הצעה אחת על אחרת מנקודת מבט של עלו עלויותיהן מגבלה: קיים קושי לקבוע באמינות שיעורי העדפה בין כל שתי, ואי יכולת להבין את משמעות ההערכות והשפעתן על הצעות התוצאות. עמ' 37

38 ג( חישוב תוחלת התועלת יש לקבוע תחילה את משקל גורמי התועלת והעלות - יכול לנוע בין 0 ל 1, סכום משקלות ששני הגורמים שווה ל- 1 המשקלות יכולים להיקבע הד-אוק לפרויקט מסוים, או לכל הפרויקטים המבוצעים במשך תקופת זמן בארגון. דוגמא לחישוב תוחלת התועלת (תוך התייחסות לשיטת נרמול העלות- )) כאשר משקל התועלת 0.8 ומשקל העלות 0.2. משקל גורמים הצעה א הצעה ב הצעה ג עלות מנורמלת (0...1) תועלת תוחלת התועלת אופטימאלית. על פי דוגמא זו הצעה א' כאשר משקל התועלת 0.2 ומשקל העלות 0.8 הצעה ב' תבחר וכאשר המשקלות שווים לל הצעה ג' תבחר. עמ' 38

39 נועד להציג את תוחלות התועלות של ההצעות כפונקציה של משקלות העלות והתועלת. מבנה הגרף ציר אופקי הוא ציר משקלות העלות והתועלת בין 0 ל- 1. שני צירים אנכיים: ציר התועלת B וציר העלות המנורמלת NC על כל ציר רושמים את ציוני התועלות והעלויות המנורמלות של כל אחת מההצעות ומחברים ישר בין שתי הנקודות. כל נקודה על הישר של הצעה מסוימת מבטאת את תוחלת התועלת של ההצעה למשקל המתאים של העלות והתועלת. כדי להחליט מהי ההצעה הנבחרת יש לבחון את המעטפת העליונה הישרים הנחתכים, כלומר את הקטעים העליונים לשלהם, כיוון של שהם מבטאים את תוחלת התועלת המרבית לכל משקל של עלות תעת ותועלת. עמ' 39

40 NC B א b a 0.8 ג 0.77 מנורמלת על לות ב תועלת משקלות (התועלות) 3 מקרא: הצעה א הצעה ב הצעה ג עמ' 40

41 נקודות החיתוך העליונות של הישרים בהן מתחלפת ההצעה האופטימלית כאשר נעים על ציר המשקלות. המשקל בו נמצאת כל נקודת חיתוך: (1-P)*NCi +P*Bi = (1-P)*NCj +P*Bj בדוגמא: (1-P)*0.5+P*0.9 = (1-P)*0.77+P*0.8 הצעה ג הצעה א קיבלנו: = 0.73 P כאשר משקל התועלת גבוה מ- 73% יש להעדיף הצעה א. בהחלטה הסופית על הצעה עדיפה, מוטב להתחשב גם במרחק האופקי שבין נקודת החיתוך הזו לנקודת החיתוך של ההצעה האופטימלית עם ההצעה הקרובה לה. עמ' 41

42 החוזה עם הספק הנבחר, ובפרט הנספחים הטכניים שלו, משלב את מסמך הדרישה עם ההצעה של הספק. נושאים אופייניים שיפורטו בנספחים הטכניים של החוזה: תיאור מערכת המידע המוצעת מפרט החומרה מפרט התוכנה הבסיסית מפרט התוכנה היישומית תכנית לביצוע הפרויקט תיאור מבחני קבלה תכניות הדרכה אחזקה מחירים ותנאי תשלום עמ' 42

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: 26.01.2018 שם המרצים: דר' אלה שגב, דר' יובל ביתן שם הקורס: מבוא

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

Microsoft Word - ניהול פרויקטים- חזרה למבחן

Microsoft Word - ניהול פרויקטים- חזרה למבחן ניהול פרויקטים חזרה למבחן (מצגת 1) הגדר - 1 פרויקט : משימה חד פעמית עם יעדים מוגדרים מראש, נקודות התחלה וסיום ברורות, שיש לבצע במסגרת לו"ז, משאבים ותקציב נתונים. הגדרת פרויקט : אוסף מסודר של פעולות בעלות

קרא עוד

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים (3447) סמסטר חורף 006/007 הפקולטה למדעי המחשב תכנון דינאמי תרגיל תת מחרוזת משותפת ארוכה ביותר תת-מחרוזת z k שקיימת סדרה עולה ממש,... z = z של מחרוזת נתונה x m,...,,

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 גישת ההעדפה הנגלית נושאי השיעור העדפה נגלית הפן התיאורטי הפן המעשי סטאטיקה השוואתית מדדי כמויות מיסים עקיפים לעומת מיסי גולגולת מדדי מחירים הקשרים בין המדדים השונים 2 הפן התיאורטי אנו צופים בסלים אותם

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc תורת האילוצים - ניהול לפי אילוצים תורת האילוצים היא גישה ניהולית כללית הישימה לכל ארגון. לגישה שלשה עקרונות מרכזיים: לארגון יש מטרה מוגדרת ומוסכמת הארגון השלם הוא יותר מסך חלקיו יכולתו של הארגון השלם להשיג

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

Successful Marketing Strategies

Successful Marketing Strategies קורס עקרונות השיווק דר' קובי מורבינסקי המחרה Pricing 1 מטרות השיעור הבנה מהו מחיר, מה הוא מייצג,והבנת תהליך התמחור אסטרטגיות תמחור עיקריות למוצרים קיימים וחדשים גורמים פנימיים וחיצוניים נוספים המשפיעים

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

הערכת שווי חברות

הערכת שווי חברות 16 יוני )c( ערן בן חורין וניר יוסף ה א ו נ י ב ר ס י ט ה ה ע ב ר י ת ב י ר ו ש ל י ם בית הספר למנהל עסקים מיסודם של דניאל ורפאל רקאנטי הערכת שווי חברות ערן בן חורין וניר יוסף מצגת מס' 3 מבוא לניתוח דוחות

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Algorithms Tirgul 1

Algorithms Tirgul 1 - מעגלי אוילר ומסלולי אוילר תרגול 1 חידה: האם אפשר לצייר את הציורים הבאים בלי להרים את העיפרון מהנייר? 1 קצת אדמיניסטרציה אופיר פרידלר ophir.friedler@gmail.com אילן כהן - ilanrcohen@gmail.com שעות קבלה

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - SWE support&QA.pptx

Microsoft PowerPoint - SWE support&QA.pptx תומכים והבטחת איכות תוכנה תהליכים Support Processes and Software Quality Assurance ד, 1999-2008 תהליכים תומכים והבטחת איכות - 1 העניינים תוכן סקרים תוכנה אחזקת שינויים וניהול תצורה ניהול תוכנה איכות איכות

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

אשכול: מדעים וחברה לכיתה י'

אשכול: מדעים וחברה לכיתה י' אשכול מדעים וחברה כיתה י' אשכול זה מהווה אשכול כניסה לתכנית של החטיבה העליונה. בהתאם לכך, הדגש המושם בו הוא שימור של הידע הרלוונטי מחטיבת הביניים. באשכול זה נלמדים התכנים המתמטיים בהקשרים של תופעות מתחומי

קרא עוד