(ערי נברכתא (לתולדות הישוב בתקופה שלפני החשמונאים י. מ. גרינץ Author(s): Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. חוברת א-ב (תשרי-טבת תש ז,(י ב, pp.

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "(ערי נברכתא (לתולדות הישוב בתקופה שלפני החשמונאים י. מ. גרינץ Author(s): Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. חוברת א-ב (תשרי-טבת תש ז,(י ב, pp."

תמליל

1 (ערי נברכ (לתולדות הישוב בתקופה שלפני החשמונאים י. מ. גרינץ Author(s): Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. חוברת א-ב (תשרי-טבת תש ז,(י ב, pp Published by: Historical Society of Israel/ Stable URL: Accessed: 15/11/ :22 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at. JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact Historical Society of Israel/ is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Zion /.

2 .מ.י ץנירג ירע תודלותל(בושיההפוקתבינפ )םיאנומשחה וניתועידי בושיהץראבהימחנמ דעודנסכלאןודקומוליפאורדנסכלאמדעותוממוקתה םיאנומשחה תוחותמ ןה.רתויב קר דרמםיאנומשחה םיעיפומ המכ תורוקמםיירוטסיה םיבושח םהבו ףא םירפס,םימ םינתונה,ונל ולו ןפואב,ללוכ הנומתהרורב ידמלדמעממ בושיה,זאהנומתו וזתררבתמתכלוהוךשמבהפוקתה רתוי.רתויו,ץראה יפכ איהש תיארנ ונל,זאתילארשיאיה,הבורבהניחבמ.תינ זכהתיה הדוהי דע םצעלובג,ופי,הנביהשרמ הלובגב( התיה ינרוב וישכע לת ),תנרובהדמבוהעודי ףא דע םוחת הזעתוביבסב( הזעהתיה רורבוישכע ליח ).רירבהזכהיהלילגה ומעש(,בשחנ ןמלהפוקתה,תירושאה קמע,לאערזי קמעה ) לודגה ובושיירפכה,לודגה הזכו ןדריה-רבע לובגמ ןתמח דע.רוכמ ץוחמ תוצרא ל ולא ויה םיבושיםיילארשיםידדוב םתצק( ריכזנ ).ןלהל ךא וז :הלאשה יתמדציכו םק היהובושיהלודגה הזה? םנמאה אוה ולוכ ירפםהישעמ,םיאנומשחה יפכ תוהש,םיבר וא אמש ןיאןאכ אלא יוליג ןורחאךילהתל,יבושי ךשמנשךלהו זאמ תיי ינבהלוגה,לבבמ ותצקמבו אוה דירש דוע ימימ תיבה.ןושארה וזהיעבהלודג הבותומולגתולאש הנשמ.תובר הלאש תחא,הלאמ דומעא רמאמב.הז םייפארגואיג תעגונה בושיל קמעב לאערזי רפס, תידוהי םשכ אוהש שודג םיטרפ םיירוטסיה,לוכיבכ הנופצבו ץרא ןורמש ךכ אלמ אוה תומש לארשי-ץראמ ו ץוחמ.ץראל ךא ןידכ הירוטסיהה ךכ היה ןיד ואיגה, היפארג ףאו איה התומכ התכז אהתש הנודינןירשופב.ןיחתורבו בורל וחינה תומשהש םייפארגואיגה לכל(תוחפה תומשה ץוחמ )ץראל םניאאלא םיטושיקםייתורפס ;אמבםבור וא םלוכ םיחוקל םה בורל ןמ,ארקמה וא וליפא ןמ.הרותה יבגל תומשהלארשי ץראמש וקיתמה,ןידה ירהש אל היה רבחמה הנוב ותיב,,ריואב דריש(הירוטסיהבתילארשיה ).ו ףא יפ ןכ ואר הזב וירבדםילחלוחמ,רתויב רחאמ די תומוקמםיעודי ןוגכ( ןורמש )וחיריו םיאב תומש,תומוקמא אצמנ םהל רכז םושב םוקמ,רחאאקודו םה םהםישמשמהזכרמה תודוקנ.רפסה אלודוע אלאתוערואמהשםירפוסמהרפסב ףאש יפל ירבדרבחמה ועריא ימיב תיבה ינשה /ד( תויטנטבאה ונידיבש ירוט 2 םיברו ו 3 ) בםישחרתמ,הביבסב יפ לכתועידיה אל התיההרואכלתילארשי לכ התוא.הפוקת :ןכ רתיותעדל ןיא הילותיב הריע תידוהי תרויבג רפסה אלא,םכש םיטס^תיב ו תרכזנה הילותיב הניאאלאריעה,ןורמש ןכבוםצעב תילטמ! םיתוכ בורםירקוחה 4 ורבס אופיא,ולביקו ןיאשדומללהמואמ ןמ םינותנהרפסבש תואיצמה.(Ch.C,Torrey The Site of,bethulia,jaos, ff.םש 3),יע VII,ךרכ( Judith );ךרע Jewish Encyclopedia,Cowley ואובמב,תידוהילצוה םלראשט )!תילגנאב(.מ,ןומיס ואובמב,תידוהיל תרודהמ.אאנהכםירפס(,םינוציח,ז צרתימע )ןא נש :דוחיבו,רלכיב בצמתשאהרפסב,תידוהירפס ןורכזהדובכל.ייולב ),ו פרת(ימע 42.ךליאו 4) יעדוהיב.ש,ןיילקץרא,הדוהיימע 50 ןץרא,לילגהימע 50. דחי המכ,םירקוחגילפהןיילק םכרעב םישרדמ ה,תידוהיםהומכוהטגתוארל םהירופיסב זמר םישעמלויהשימיב םיאנומשחהץראב.הדוהיםרברחאלהקידבתטרופמ,רבדב,יתחכונ םישרדמ שהלא 3 םורםימוגרתםח ןמ חטאגלווהרתיהו םירוביח. שיישמחדומעא הזסוקמב «רחא

3 .י.מ ירג נץ 2 תיבושיח,לארשי ץראב אלו דוע אלא שיש קפס,רבדב םא בתכ רבחמה יפ הארמ ויניע םאו ריכה ץראה 5. םוקמב רחא,הארא דוגינב העדל,תחוורה יכ רפסב תידוהי ןיא טעמכ םש יפארגואיג וא ינ דחא ץוחמ ץראל חוקלה תורוקממ.םייארקמ ןאכ רקיע יתנווכ,ררבל רפסבש הז רמתשנ רמוח,יטנטבא יושעה דיעהל ומויק בושי ילארשי וא( ילארשי )הצחמל ץראב ןורמש התואב,הפוקת תודעו וז תרשאתמ תורוקממ,םירחא םניאש םייולת רפסב.ןודינה הדוהיב תליחתב לכ קרפ רשא ודרחיו םיורי דחי תיבו ורצביו ד השע ונא םיארוק סנרפולוא ו י! תיב רש.םהיהלא םירבדכ אבצ )ג הלאה : 6...רצאנדכובנ בורקמ יכ )א ו ועמשיו לארשי ינב...םימעל הלוגה ןמ וארייו ךאו דאמ לכ הדוהי םילכהו חבזמהו לכיההו ושדןה.םלולחמ )ד וחיו לכ לא לובג ןורח םיתומוח תיבו,םירהה לודגה קוספ םימ לבאו םירפכה יכ םכרד לכ ינקזו קיידנשכל /ד תומוקמה םיחלוש םינענ וחיריו לאו...םכותב )ו,הבוח בתכיו רשא חכנ,לאערזי רשא היה אובמה,לארשי הפי םירבדב םהל ישנא קוספב ו רבודמ בתכמ הילותבבש םיילארשי ),םוריב.םירבדב םיבשוי הדבועהו היאר תוחפל לא לכ /רכו וללהו,םירומג ףסונו ךכל רבחמה םייוג םידכולו.הדוהיל רשא ובשי ונקתעהש רוצה לחנו.םי םיקיוהי ינפל ושעיו ןהכה,קמעה ינב. םוריב,הפ הדוהי םיחי ישאר ןהכה מ לודגה םימייקמ םיווצמה )ב,תומוקמ וניא שרפמ םילארשיו ונמנש ןאכ המכ.ךכל לבא רחא דצמ,םילארשי ךכש.דחי תומוקמ המ םידמועו םהבש אצמנ םירהה ינקזו.ווטצנש םייקל דאמ התע הז םיבשויה וינפמ וטקל ןורמ^ הלוחו )ה ודכליו ישאר םירהה םיהובגה...לודגה בורקה,לארשי יכ רבחמה םידחוימ לא םיהבגה,ןתודל רשאכ לובג םוריב,רומאל.דוצ ןיחבמ םירצבמו לכ לארשי רשא םייוצמ רבד אופיא ןהכה ינש לא םתוא ןיב שפת יתש ןורמוש הלוחו ירע יבשי הילותיב תומ םיקיוהי ןהכה.תוינפ,רכו,תוזרפה יפל ישנאו וליאו לא םיוריב יגב לארשי ינימ לודגה :תומוקמ דמועה( )א שארב תומוקמ הדעה ןיא וחוכ ןהכה לודגה,עירכמ ו םהיבשות םיאב וירבד לככ,ךרוצה לבא,רבתסמ םצע רבכ ןכאו התרכזה םיבורק הדוהיל ןכ יפ ףאו ןורמש תומוקמבש לא תזמור ןמ בושי גוסה םניא םילולכ הב איה ינשה,םייוג תפסות ירה םיאצומ,ונא,ו טב /ד ףאש תומוקמב הלא ובשי םילארשי וא ה אצומ,היזועש,םיתומוח תיב לא לבא,םימ לא הבוח הלוחו ינפב םשו םש שאר ריעה,הילותב לכ לאו לובג חלוש ירחא תלפמ,סנרפולוא לארשי םארוקו תחקל קלח.לב םרב רבד,הז ונאש םידמל,הרבסמ ראבתי ונל ראב,בטיה ירחא הקידב תטרופמ.ומצע תוזוחמ בושי ברועמ.קרמש ץרא ןורמש ובשחנ הליחתב :םיכלפה,םירפע,דל םיתמר,הברקעו דע אבש ןתנוי יאנומשחה חפיסו םתוא לא.הדוהי בירה תומוקמ הלא,ךשמנ,הארנכ ימימ תיי.הלוגה ילוע הלוגה ובשיתנ הלב דידח ונ^ו ארזע(, ב ),ח כ ןכ יפ ףא אל ובשחנ תומוקמ,ולא ויהש םיקחורמ ןמ,םורי תוחפ הדוהי יאדוב( תולדתשהב םינורמשה ינפב תונוטה ).םייסרפה בצמכ הזה היה הארנכ ראשב.תומוקמה ימיב רדנסכלא ינודקומה ואב לארשי ןידב ינפל ןוטה וכזו םלוכב וא.םקלחב ךכ רפסמ סויטקה הרידבאמ דגנ( 5),יעמל.פ,ןיגרוחברוח )קרוי וינ(,ד צרת ימע 51. ךותוכמתסה,ןיילק אבןיגרוחללכל,חעדרבחמהש אלריכה היפארגואיגה לארשי-ץרא יחו.ל יוחב 6) טוגרתחהפ ןלהלואוה.י ביתכחןוכנהתומשה םייפארגואיגח םיאבומהינאןד ןלחל_ףוגב.רמאמוו

4 3 ירע ןויפא,יב לבח ):ג מ ןורמש רוטפ סממ תואכ הדות תוריסמל,תונמאנלו וארהש ול םידוהיה ףיסוה םצרא 81A TT V 8JT 181X81 V (X) ^al,jriativ fjv UTW A JTAQ80XOV 3IovSaloi XEIV fhittev8 avxolg.(tt)v 2AFXAQ81TTV XCDQOCV JTQOG רדנסכלאל היה ןיד ACPOQ^Xoy^tov םירבדו,רדנסכלא.ןורמש.םינורמשה הליחת ריבסה םהל םינפ ףוסבלו דמעש זא ךרדב וא רדנסכלא יפל תודע ובוש,םירצממ תרחא הנפ ואב וללה וגרהו וביצנ.סוכאמורדנא םשמ,הו דחי בירחה סאקידרפ זא אבצה רש,סאקידרפ ןורמש בישוהו הב םינורקמ (Curtius,IV,8 ;9,Eusebius Hieronymi.Chronicon.ed,Helm.vol,I.p,127-8.an םדקש (296-5.,הארנוכרדבש ןורמשל ושגפ ותוא,לארשי ןהכהו ןועמש(לודגהקידצה?) י,םשארב םוקמב )ןיע לא-סאר סירטפיטנאל תרחואמה ת גמ( א כל ולסכב ),ןוילוכסאב התיהש זאמ,דימתמו ומכ( וישכע תמוצ םיכרד הבושח ץראב ףוחה רבכו התוא העש ילוא לובגה ריע הניב( ןיבלו ןורמש )םיה לבחו 8. אצמ ולא ןוכנל חפסל ידימ לארשי לארשי וריבסה ול הבירמה- יכלפ לאהדוהי ונתינו םיאנומשח( /א /כ /ל ויה אל םיאב העיבתב התיה הז אלב תנמאנה רשפ בירה ול 9. רחאל הינשב,םינורמשל דע ורזחש םיאנומשחה )ח ל זאמו תומוקמ לכ הדוהי םניבש םינורמשל רדנסכלאו ןמז ולביקו,ולטינ,הארנכ םתוא דימ תומוקמ סוירטמד ומייקתנ ידיב לארשי דע םצע ןברוח תיבה.ינשה,רורב א ולא אלמלא תוכז תדחוימ.ןהי ויה םיילארשי הארנ ;םרקיעב הוחפל הדוהי המצעכ ימיבש ורבחמ רפס תידוהי ובשחנ ןיידע תומוקמ ולא.ןורמש הלוח XcoXa.*9 ךכ שיןקתלןאכ הסריגהםוקמב K(0vag,(B) Kcova,(jvw) Kcojxag 7) יע המובתכש ךכ ( דוסיתופקשה תונושםימעטמו )םינוש תילגנאה םיזונגה ודוסימ םינושארה,א,ג קרפ ).ח ו 8) בתכמב ןינ.ז PS I 406,רבוקיר צ( ץראלארשי רואלםיסוריפפה,Henry Wace ןודנול 1888, ךרב, ב ימע Ball ואובמבארים ןבלהאצוהב( 9-4); א יו,יולה תורוד( רקנ nfjyai,הגיפ( )קיפאריעההמדקש,סירטפיטנאל ריע לובג,ןונז ץיברת,ג צרת ימע ). יפלטטשרק Syrische Territorien in.hell Zeit p. 44 הנווכהלובגל ןיב ופי.ןורמשל ךא םולכהתיה זא ופי ריע?תישפח ילואהנווכהלובגל ןיבשלבחןורמשףוחלםינענכה )םיקינפ( וא ןניבהדוהילורשפאש(הלובגשדבכעיגה זא?).ןאכל םירטפיטנא לובג ריעכםימיב חא יע שמןיטג, ז ; ז,ארמג,םש,ו ע!ב יע םות,םש,ז ),ה( /ט 9),ךכ,ינמוד שיריבסהל ךלהמערואמה,יע( הז,קאפש Bericht des Josephus iiber.,alex d. Grossen רבוקיר צםידוהיה,םינויהו יו,ןאמטוגץיבר י ). רופיסב ידומלתה,ורמתשנ,הארנכםיווקה םיירוטסיהה.םינוכנהטרפ היוחתשהל,האלפומהןיאובםושרבד,ילאיר אלירהש ןמענמנההיהתואיצמב,זא ןהכהשלודגהישארוהאלואצי ליבקהל ינפשבוכהלודגהריבסהלוול םנינע, קדוצהרתויב העשהשכ התיההרשכ.ךכילכלבאבתוכה יטסינליההורופיסש(היה ינפל )סופסוי בוש אלקפתסהטעמב.הזה וימיברבכ םסרפתנ,רבדה רדנסכלאש רקיבישדקמב םייוגםינורמשהוםהמש(ובשיםיבר )םירצמבוסחיי ולוליפא דוסי.םשדקמ רבדה היחהומת ויניעב ילואו(שובינפב ),םייוגאקוודש שדקמראופמלודגו הזרובעי ארדנסכ ילבמ.םישמ ןכדמע,םיהו ךותףוריצתורוסמתוילארשי,תוינורמשו.רסחהתילוחבםייניבשמיש ול ילוא תמאב יפכ(רעישש )דנלרףוליחםשה ).םוריב Ea 3a רפכ(אבס י עש )סירטפיטנא )» 2,קי* ב תומש םירובג הםיישארה ג כה(ילארשיהשארו )םינורמשהאיצוה Sacpeiv םיפוצ( ןמ ;ך נתה תוכלמ שוירד יסרפההימחנב,ב י,ב כ שריפתועטב שוירד גהןורחאה(יכלמל )םרפידי ו ךכוכפהאליממ עיודיטלבנסו ינבל ורוד.רדנסכלא לכ םינפ ןיאתעדה,תנתונהדגאהשתידומלתה אלהתיה תרנוז טרפ הכבושחתסינככרדנסכלא.םוריל»9) תואסריגה ןהיפ הרודהמההלודגה Brooke-McLean-Thackeray (Old Testament in,greek.vol,ill part,i Cambridge.1944)

5 .י.מ ג ר י נ ץ 4 NA).(S),Kada (*S),Keda (Sca יפכ שישתוארל,ו יטמ ד םוקמ(בותכששוריפב ודלונ לכ ייונישתואסריג ולא תמחמ ןוימדתויתואה רצויב תבשל הכונח א רדס(תדובע לארשי רעעבל מע התעקב תלגמב (XoAa,.M-N-A K-X םוקמה רכזנ הארנכ :(643 יתמ ןאש תיב ישנאו הליחו..םירצמילובגב,ברגזודבכדייבידנ ןוי. םתחצנורבחמה ןווכתנאבומל תינעת :ןויסל רסימחב היב תתשבו רשע היב ולג ישנא ןאש תיב ישנאו התעקב שוריפלו ןוילוכסאה :םש ףאו םה ויה דתי הערלארשיל ימיב םינוי יפלכ םיברעה.רכו הסריגב ונינפ ןיא, הליח לבא איה!דתיהיאדוב ינפל.ןטייפה התעקב יפכ איהשריפש ןיילק 0! תעקב,ןאש תיב הליחו ונייה הלוח,Xada וא הליח XeiXa ירק,Keda איה הקלחימורדה,העקבההעיגמה דע רהנ.חילמ ריעה הליח הפוג,התיה,הארנכ ןיעב הולח הלוחמ /י וא(הברוחב :הכומס תברח,ןועק_ וא לתב ובא ),ירפיס התהוזש רבעשל לבא!!. ובכרה ינהבושיה הארנ רורבירבדמ,ןוילוכסאהאוהורשאתמ םיאנומשחמ /ב.,ל אבשכ הדוהי יבכמה ןאש תיבל ודיעה ידוהי םוקמה ראש,םיבשותה יכ ויה םהלתירב-ינב דימתוודמע םהל תעבהרצ xafleotcotcov) 8 tcov 8h8I u8a10)v si0 fjv 01 2tt ud0jt0ta1ta1 80x0v OTQO? utovg a,eiivoiav nal ev toig tfjs axvyiaq xaiqoig f]p18q0v.ajravt^aiv) רונקינ ןורח תיב ;א,א מ,ט BaiftcoQorv) ). דכו!דתיה ריע רצבמ הבושח רבכ תפוקתב ארקמה והי( :ז י,ב יהבד /ח ) ה תמסרופמו ימיבםיאנומשחה,א ומשח( /ג,ז ט ).רכו הנח הב /ז( )ט לסדיחכבו רזח רציבו התוא תומוחב תוהובג םירעשבו הניחבמ תיאבצ התיהןורח תיב ץוח תנחת הבושח לייחלו הלועהרושיממ,ו ט( ). נ םיהחתפמה םיוריל 2!. לכלבחהןורח תיב מ דעו םיה בשחנהנידמ תחא מ(תיעיבש /ט ), בלבא קר,וקלחב ןורח תיבמ דעו,דול היה בשוימ לארשי ימימ תביש הלוגה ארזע( /ב ),ח כ וליאו דולמ דעו םיה היה םבושי לארשי ברועמ.םייוג רריב תיעיבש /ט /ב אוה ארוק תנידמלןורח תיב םשב ינוויהךורוכארפ ( jt8qlxc0q0g ),רבכו הזהארמלבחבש ץרא וניא ידוהי ונא םיקוסע וחפסנש וגה.ש( )ןיילק 13. יפכרבכש,ונרכזה היהלבחדולדחאתעבראמ,םיכלפה ץראהדוהי ימיבםיאנומשחה.םינושארה םימ לבא A Mp1a1v יגכ(.Sb יג hr,u,a איה אלב A הליחתב ןיעמו הז B (BaiX^aiv A Mnea ןלהל,ו ט(, ד ונב :ירוסב לבא.הלוחמ הז הארנכ םוקמה רכזנשןוקיטסמונואב (2334) םשב ןיב סילופאנ ןאש תיבל די,חילמךיע חרזממריסיתל* 4!. םוקמה A 38X i,«81v b ונבו A 3e^a1^ A הארנכו /זב, ג ש רכזנ וב סרוג S AP8^CCI!A.(A(Mfxae1v-b^ יפל ומוקמ,הארנםירבדהשורמאנש הלוח םילח.וי וחירי ( Iepixco ).א ומשח, ט נרבדמ רצבמה רשא וחיריב 1. 8v) ינפל.סדיחכבויבארטס ריכזמתוביבסב וחירי to byyg0)\1a to) ינש :םירצבמ ספירת סורןתו,eQr\l),Oaupog היפארגואיג 40,762). ריעה הבשיתנ י עלארשי תפוקתבןויצ תביש ארזע( /ב :ד ל ןברןועמש (10 :ןיילק.Galilaa von der Makkabaerzeit bis 67,13 ןיילקאצומםשההזה תרגאב ןגלאילמג ןברוןנחוי ןביאכזלילגלאתליכמ(םירבדל,ו ב ןג ישרדמ,םיאנת ). יע ץרא,הדוהי 210; ץרא,לילגה Loca Sancta.p,40 ;B^aeXa,Alt PJB, ;,Albright BASOR,19,18 (11 AASOR, ) Black-Fairweather שוריפב,עשוהילאבומלצאילואק ושוריפב.תידוהיל 13) הדוהי,לילגהו רפסהגשה,י אביבא לת,ג פרת ימע 25.ךליאו,מע.13,Loca Sancta (14

6 5 ירע מהנ ג ), ב ךאךשמב ןמזה ופסאנ לאהתביבס קמעל ןיעמ ש ידג דעו וחירי ירי( תיעיבש, ט.םירכנ) בךכרסומרודויד ),XIX 94, 100), סונוגיטנאשםחלנםיטבשב,םייברע םיבשויה םיחלמהתוביבסבו ןומסרפאה ןכבו( רבכףוסבהאמה דה ).נ הספל ןובארטס רבדמ םימעםיברועמ,םירצממ םיברע םיקינפוםיבשויה לילגב יאדו( ףוח םיה תעקבבו ),ןאש-תיבוחיריב היפלדאליפבוןורמשבו exaata lotiv 34,759 5 (ta jcoua ujco qruxoov oixoijfjieva [uxtcov ex re AlyurcTicov edvoov xal 3Apapicav tal 3.01v^0)v etc.) 8%ovtsי; Hal tov ci8q1x01)vta %Toioxrci yaq 01 trjv TakiXaiav,הארנףאש ימיב םיאנומשחה בשחנלבחוחירי זוחמ,ימונוטבא ןכש,ונאצמ יכורודב ןועמשיאנומשחה מ םש ונתח ימלת ןבבובחא ומשח(,ז ט ).ו ט-ד י תשוריבסדורה ינבו ותיב ןיידע ויהםיליגרדירפהל זוחמ.הז הבוח.Xaj3a) S סרוג Xco(3a ) תרכזנ אבומכ.ןלהלורעיש 15, וזש Coabis תפמבש,רגניטופ רשאדנלירעבק המוקמקחרמב ב יןילימןאש תיבמ ד יו סואלכראמז ).הרוק( רדנוק ההיז הבוח תברח לא,ינזומ קחרמב א י ןילימןאש-תיבמ רבעל.ןורמש רוצח 9Eaco^a) Aiacoga ). דכו,הארנכ רוצח ןופצמש,םירפעלוישכע לת רוצע רוצח( וצ בש הדוהי ג?). ילואו 3AOK\Q ןוקיטסאמונוא( 22,26 ), ב יןילימסילופאנמ ווןילימןאש-תיבמוישכע( )די 0 י_ת!.יצךומס הל היה רפכ,םינרק ובש םייתסנ םוחת -תיב ןאש ןינעליאמד ורי(יאמד /ה,ג כ ףוס ). ג לחנ ם.Sodr^ ילואם שןדריה.מונוא( )., רפכ םהיה םש םוקמ די רפכ,אבסקחרמב 4 תואסרפ,הירסיקמקחרמבוהווש ןיב,הירסיק םכשהלמרו ךרדהתישארה )יסדקומ(,ול אוה,הארנכ רפכ םךומסה ןיעל תישוכ ז ע( ;א ל ורי Sonam -דוע ז ע,ה ;ד םותתיעיבש,ז פ )א הם ו הנטקה.ו 8 םינורמש התיהםוחת ביטסבסזוחמבו תברקע.מונוא( i3,60), קחרמב 5 ןילימםכשמ 8! איה ם הלודגהםינורמש.ו 9 ךא לכמ הלא בורק לחנ ש ם איה םלובגבש.ןדריה ינש םיבושיהםירחאהובשחניאדו ןורמש אלו ויה םינמנ ינפב.םמצע המ היה וביט בושיהתשובתומוקמה :םינורחאה,הבוחרוצח לחנו םאל שרפתנ.ונל לבא םתברק תומוקמ ולאהלוחל ןאכמבושילוילארשיה ןופצב ןורמש יע( )ןלהל,ןאכמ תנתונ םוקמ,הרעשהלםבושיש היה.ברועמרבד הזרשאתמ סג דצמ.רחא םאםייוהיזהונרכזהש הז התע,םינוכנ ירהםיכומסתומוקמהלאןאש תיבל,תירכנה ךאיפכ וניארשהמל הנומ םתוא ב רפסתידוהי לובג. לארשי וללכ ;רבד לכתומוקמהואבש דב ד םההארנכתוזוחמםיברועמלארשימ.םירכנו ב בושיה ילארשיה ןופצב :ןורמוש רבנאתכ דומענוישכע רתיתומוקמהםיארנה ונלםיילארשיכ.םירומג Bai/e/tovXom ואBa1(8)T0 ux1a. דכויניטאלבםודקה^ 1^ הטאגלוובוםוקמ םש המוד היה תלחנב,ןועמש םוגרתב םיעבשה,BttoXr) Br\,etea Be exia Survey,II.231 (13.AOK\Q ךרע LC ייעו PJB,1932.p.42 (16 Guy de,strange Palestine Pilgrim Texts Society,1896.p.60 (17 18).י,יבצ ןברפס,םיגורמשהימע 72.,Alt PJB, (19

7 .י.מ ץנירג 6 רוקמבו^ :ירבעה לותב והי(,ט י ), ד לאות? הז יפל ).ז כ /ל א ש( לא תיב ), ל /ד א בד(,רשפא ףאש יפכ וא,הז ןיעמ םש היה ןאכ ונחנאש,םיקיתעמ תובקעב בור :םירקוחה.הילות? דועו ט :רבדל ; א /ח יפל /ט ב ויה םיבשותה ינבמ,ןועמש אתכמסאו,ךכל יפכ הארנש,ןלהל םיבותכב ב יהדבש ט,ו ט,ר ד ל םינומה( ינב ןועמש דחי םירפא השנמו אלו ).הדוהי אל אלפיי אופא,םיבשותהש םיאבה תלחנמ ןועמש וא( םיסחייתמ טבש )ןועמש ואיבה ריעה םש ם וארקו םוקמ ותוא םבשומ.שדחה העפות הליגר וז רוד לכב.רודו ךדד רבעוה וז םשה,טלבנ ורקיעש,ןימינבב לא,הלפשה ךכו המודאו 20. וקיתעה םיבשיתמ ןמ םורדה תומשה הברקע הילותב? היה ןכיה המוקמ ירבדמ רפס תידוהי הארנ,רורב ריעהש!דתיה תביבסב (1 ןת 1 ד תוחוו קמע לאערזי 21. ןמזב ןורחאה םיחוור רתויב םייוהיז :הלא,היליסמ יגש ןילימ םורדמ ןינגל חרזמ םורדמו,ןתודל קחרמבו ינש ןילימ ןמ ךרדה הכילומה,הדוהיל דרומב רהה ךלמ 22. דיל ידאו לא בורק יפכ רבדה הארנש םוקמהש-.ןלהל עדונ סג ימיב םיאנומשחה םשב (2 :הז.הלסמךת(יב,רונאצ חרזממ לא *רמל,קורע יצחו לימ םורדמ.ןתודל קמע,לאערזי ןורמש םכשו םיארנ הב.דצ לכמ םוקמה רצובמ דואמ 23.ועבטמ טיירבלוא ארוק ריעל תרבג הביבסה (3.25 טלאו הב האור בושיה םודקה רתויב לכב,רביח לת הבורקה םוקמה 24, רונאצל העבג ההובג רטמ ינפ מ,םיה הצןלב ימורדה,רושימה ךלהמ העש 300 םורדל.הילסממ ריעה תפקומ המוח תואצמנו הב.תוקיתע קחרמב רטמ םוקמ שי הנממ,BeruXoua םשב,ןוליתמ המודה םשל ןמ ןיאו,ענמנה םשהש םודקה רבע םוקמל,שדחה (4 הנבנש ךומסב ול העפות היוצמ ידמל.ץראב ךיש 27,יל?ש ןופצמ קמעל,ןתוד םוקמ 500 בורק רפכל,דוק ךומסה קמעל,לאערזי הובג םיה ינפ מ רטמ ןוכיתה 400 -ו רטמ תוניעמו 28. מ.ותביבס םוקמב ידירש תורוב םיבוצח (20 :ןיילק.MGWJ,1917.p ) םינומדקהויהםיכובנדואמ.היוהיזבהאמבתיששה ההיז,רתוא סורודואיתתיב היBrj^sXta, קחרמבשב יןילימחיפרמאיה( איחל תיב,Loca Sancta.p 30 ואךיש ןארונ א,Albright,JPOS,IV 149 (224,,Musil A II םינבלצה ואצמ,התואםושמ,המןרקב ןיטחהאמבוז טההוהיז.תפצ יע Bethulie ןולמב יארקמה יתפרצהVigoroux. (22 הרעשה וזעיצהןושאר Conder ^ Palestine.15 II Survey of Western רדגוק,רבסףאש הניחבמ תיגולומיהלועיוהיזה.הפיאוהבתוכ םשה,Mithilie ךא ןוסניבורקיתעה אילסמ LL* 382) (Palastina,III ןכודיעמילפת Land) Haefeli,,מע 158 ) Ein Jahr im Heiligen יפמישנא.םוקמה Aucun autre site ne :בתוכ (Samarie,I 346.V Guerin).de,Raumer de Saulcy (23 - par ait lui convenir mieux que.sanour,.basor 19 (24 % PJB, (25,.Riess Bibel-Atlas (26,.Abel Geographie ןבו,II 283 Vigoroux ןולמב Bethulie ךרעב Mandet (27 28) תמועלז שיתוחדל ןיטולחל ותרעשה,ירוטהיפהילותבאוהש( :ארוקתיב )הלאאיה,םכש םיתסמותיבו ןורמש^ Ba1x0[x8aTa1 ( n אוההאור גיתכ יגוי,הפצמהיתיבל והפצמ..)..םירמוש ירומ,חינמעבגש TatPai) יפלבור ),תואחסונהרשאהביבןיבו ןאש תיבהגוחהגהמ םנרפולוא ואובבץראל, ג( ),א יהניאאלאעבג,םיתוכה תיבהבורקהםכשלןופצמ,הלןאכמואצמנדמללכש תומוקמה ורבזגש כ חא םחילאשוםרטעיגהביואה םהםורדמעבגל.וזרחאמו הביבסבש וז ןיא ריעהבושחאלא,םכשעמשמ וזשאיהולא תיב.הרומאהםלואהמכ עבג שי!ץראבאמש ןיא וזאלאעבג,ןימינבהכומסה,םוריל

8 7 ירע,ןתוד קדצ לאערזי,לא קמעה אובל י ע.ןורדמ,םיעלס,רורב רואל 29,רטא המרה לא ןיעו בורקה קרש בותכה,םינג ההיזש )םאר-א( הריקח,רפסב דע ךיתיזל הדוהי, ד( תקדקודמ הדיתע הילותב ןורמשל םוריו ),,ז ד( ןיב םיריית םלוה ףא אוה הפי חרזממ היתועלצש ), ו רושימל לחנ םיכותח,םוקמב עירכהל,ןאכמ.ןאכמ לא ךכו ןיב ילואו לכ.היטבק םכשל דעו רבדה קר הריקח םייוהיזה.הלאה ריע םשמו לומ ןתיז בחיוב, ז( ), ג ןיתיז תורוב לביל.יוהיזה אלמ ןטק אצוממ ). ד, ח( תיגולואיכרא לכב םרב הארנ,יל הביבסה רתויש לכמ וז תדמוע שארב,ךרדה תרבועה קמעמ ךרד.הראווח ua.ba1rux0 אובמב הרואית ימ אלה הכ ראתי התוא 30 :רדבוק יצע. םודק שי.תיז םוקמה וב ןווכמ םוקמ קוידב הליש וז ףא םירהה,היטבק רפכ...שודק לומ יפכ ),ןוליס( תדמוע שארבו אוהש תיבל ינפל ךרדה ןתינ םינבא לודג דמוע.ןתוד םוקמה ינשה רכזנש הילותב אוה Ba1(8)t0[x8a a1[x יניטאלבםודקה,masten תקתעהב ירוסה תיב. םיתסמ יפלקתעהה ןתינה ירוסב תעבג -Beto (Lc) ןיא לכ ןבומ םשל.הזה ינא עיצמןכ אורקל תיב םיתומוח פ עא( ןיאש יל רבסה ל a ).עצמאבש המדנ,יל יפכ ררבאש,ןלהלםוקמהש הזה רכזנ פ ןורכזב ירוטסיה ימימ היה ייני הרוצב אל הקוחר וזמ.ונינפ ןיא לכונל רואית בושיהךכיפלו השק עובקל.ומוקמ םלוא רחאמ אוהש רכזנ הילותב היהו ףופכ הומכ תורמל ג כה,םורימ,רבתסמףאשהניחבמתיפארגואיג בורק.הל םאו ןוכנ המ,ונרמאש יכ היטבק איה,הילותב ירה תעדה תנתונ תיב ש םיתומוח איה.רונאצ רונאצ אוה םוקמהרצובמה רתויבהביבסבש אוהו דמועףוסב,ליבשה ךילומה קמעמ לאערזי לא,הדוהי יגפל עבג.םיתוכ םא לבקנ םייוהיז הלא רווחתי,ונל םושמ המ ריכזה ב רפסתידוהי אקווד ינש תומוקמ :ולא יאדו םושמדחאהש דמעשארב ךרדה צויה קמעמ,לאערזי ינשהו,הפוסב ינפל ריעה.ןורמשפ עארונאצשהבורקץראל אליממואלאלפיי, הילותב ש תימורדה,הנממתעמשנ.םורילירהובותכהרמואןושלבהניאש תעמתשמיתשל,םינפעבגש,וזהומכ,ןאש תיבכאיה ינפ,לאערזיינפלןחודךומסבוהל,,ג( ).א י יןכאו קרתוכימס וזהיושעריבסהל ונל התמיחת הילותבפפב י עחכונ לאערזי ןתוד ו,,ד( :,והילותיב םיתסמותיבורשאחכונ? לאערזי,ז :ג-אליח סנרפולואהנוחקמעבבורקהילותבלבחורל...לא...ןתוד ךראלוהילותבמדע ןומאוקלרשאחכנל לאערזיז,,ז א 1 ינב ושע - ינבו ןומעםילועםיגוחורהב לומ ).ףיתוד,ירב וליאשעיגה סנרפולואדע,םכשאלהיהםושטןבומוןויצל,םוקמהירהשאלהיהךרוצשובכל שובכהדמועו.חרכהבאלודועאלאהנרמש סנרפולואהמודמאוהשהנוחקמעב לאערזיםשמואוהטשופ םוחתןתודאלא ואובבש דילהילותב.רצענריעהנושארהתשגפנהאבצלוכרדבהדוהילאיהאופיא אל ןורמש םיתסמותיב,ירוטאלאםכש הילותב,ירוט וליאו השעמלירהתמדוק ןורמשאיהוריע רצבמה.תיעבטה קרטמ הזרחב הבירמעהריבל םויגיבאגוסדורהוהואנבשדחמקרוחוכב הזהדמעשםינש יגפבתוליח רסאגמ גההנשותחאיגפבליחןנחויג כינומדק(,ג י,,י ןג ב,מחלמ,,ב ).,זתמועל ז םכשהניאהיושעיפלהעבט דומעלינפביוא 343),(Smith.Hist.Geogr of the Holy,Land או הילותבב הניאתבשוי תומב רהאלא,קמעבןיביגש.םירהףאוהניחבמתינינעןיאהרעשה וזהלוע.הפי יד ריכזהל רפוסמהקרפב,,ה,ז ט רויחאשכהנומ םיממעה ושרוגשיגפב ינבלארשיאוהרמואםוקמב יוחה. ימכשה חזותואסחיהשיש :אריסךבל יוג לבנרדה םכשב,ב מ( ).ח להפירמוא,טלא 1935, 108,PJB בש,ם,תידוהיאל וזדבלבןיאש ולןיגע ןורמושבאלאאוהשףאחסופ?היאביו סנרפולוא ינפל לאערזיבורקןיתודלחכנרושימה :וא(?)רושמהלודגהרשא, הדוהילוליאכןיאןיבקמעלאערזירושימה( )לודגהדוהילואלו!םולכ (29 Palastinas Schlatter,,ימע 272. Zur.Topogr.u Geschichte Survey,II. 156 (30

9 .י.מ ץנירג 8 ןורמש,שממ ןיא הל רכז תרוסמב.םינורמשה תמועל ז תכלהתמ דע,םויה ןיבםיחלפה,הביבסבש הדגא ךלמ,ידוהיבשישהב ימיב,םדקץיקהךומראו ותב היה,רביח-לתבהבורקה ןולתימל 31. רכז( תידוהיל?) דומענ התע תויארה תורחאה שיש ונל ומויק בושי ילארשי םודק ץראב ןורמש תורודבםיאנומשחה.םהינפלו )ת (יב הלסמ תיב.המויח וירבדב תשרפתומחלמה ןיבש ייעךלמה ןיבו,םישורפה רפסמ ףסוי ןב,והיתתמ יכםישורפה ותרכ תירב סוירטמדסוריק_א ושעוהמחלמ יינידי.םכש ייני חצונחרבו םירהל 0 ף( 81 q ta גומדק,ג י חלמ 379 = /א 96, /ד( ).חי ו ט ירחא ותלפמ ורזחוילא 6000,וידגנתממםלוא ןומהה...רתונהךישמהאללהגופה תובירבהמחלמו,דתיה ול,רדנסכלאדערשאגרה,םבור ו םרתיחידהלאריעה םילסמב 0 ) u jarjv to ye taujtov %ax $evxo xaq,biacpogdq auvex^g 86 3AM Jtpog-av QOV f)v airtolg 0 JcdXefiog fxe/pi ;U jtx81crto ajtoxteivag xovq ta)urto Uי; drcrjxaosv.(elg המחלמההנושארה,דתיה די.םכש ירחאמהדוהיש םוריו ויה,ודיב ירה םירהה םהילאש חרב,יניי םה ירהםירפא 32. םאו רזח ייניךכ רחאםחלהל ם יאדו התיההמחלמה דצל.ןופצ הארנ,אופאםילסמבש,איה יפכוריכהש ז ןמזמ 33.,דילקמ,וישכע רט ביטיה ריעהל הדבועה,תניינעמה םישורפהש םיאנקהםישפחמ םהל טלפמ אקווד,ןאכ רבחמ ןמיס ךכל הפש הדמע הניעב חורתוקידאה תיתדה ימיב ם.תידוהי םשה ירבעה )ימראה( היה ןוכנל,הלסמךת(יב הליבומה.הדוהיל,ייע ימיבכ ש ע הליסמה,תישארה ךא אל וז.דבלב ינמודותואבש רופיס אצמנ רכז ריעל,תרחאההרכזנש סבתידוהי,הילותב איה. םיתומוח תיב ונאבה םירבדה י פע תומחלמ.םידוהיה ותוא רופיס רסמנ תוינומדקב,גי י( ), אלאםוקמבשסילסמבאב םש!xa$ (L) Be{h וא ןיעמ :הז.((Lat.),Bethomis (E),Be^o^aig ימימ (F),Bai/fro^tr) (v),bedofxr)(q) Baiftopifiei דלאווא,ולביק ונינפ יתש תואחסונ ותואל.םש 0 ה 34 וריבסה תואכ תיניב ןיב תיב רוציעל.וירחא ךא ןכיה ןאכ םילס יב?סילסמ םאו הז םש,רחא םוש המ יגש תומש םוקמל,דחא ירהוםהינשלםיפילחתםיירבע :םיניוצמ *הל 0 מ )ת(יב,המוח-תיב וא תומוח תיב 35.,רבתסמ ינשש תומשה ואב ורוקמב םופיסויםיפוצרדחאהו ןמוס ידי.ינשה תומחלמ בףילחההארנכ דחאה ינשבבתכשכו כ חא סתוינומדקה רבע וי.ונקיתו סא הז,ןוכנ,רבתסמהתואשהמוח תיב )תומוח ( העא אלאםיתסמוחיב ם.תידוהי.השרמ נומ 1 קב,ג י 276, 275 רפוסמ תביסותמחלמ ןנחוי ג כ דגנ,םינורמשה דציכ ולגלגתנ,םירבדה אצישהמחלמל ןורמש רצו הי,הקזחב יכ דאמ הרח ול,םינורמשה ותפנשתצעל יכלמהירוס וקיציויבשותל,השרמםיבשיתמהםידוהיהיב ותירב (^Kmw]q05v xolq 2a^aQ8fia1v 11 UJCSQ CDV ug MaQ1ar]vo ajtotxovq ovtaq 3Io cov u8a1 xal crufxpidxoug ujcaxoxjovteg xt]aav f 51 tolg 2 TCOVUQCOV paadevaiv) ךכ-השרמ Befis 31),םשימע רטאשפחמ םוהמהוופצמ גרמל לא.הורע םושהקדצה ויאוהיזל םא לא, המטבןתינהלצאVigoroux. הברתהרקנ ךכםוש םינולאה )המטב( םילדגה.םש (32,ר פש ץרגי יד.4991,Schlatter Zur,Topogr,etc. יעו ;286,Ewald.Gesch,d.Volk Israel,V,509,B 1 (33,.Haefeli Landschaft,Samaria 39 (34 286,.Schlatter,ib,יע 35),רנזולק הירוטסה תילארשי,ב ; 129 ץבעי י ות IV 192.

10 9 ירע יאדוב שיקיתעהל םשההמוקמ,ןורמשב יפלו ותודעסויבסבא.טונוא( 5128).דתיה העודי.וימיב אוה :רמוא שי דע םויה רפכ,םורמ קחרמב ב י לימ,יטסבסמ בורק %(sou vvv xa p1t) MepQoug,26(3datr]g ankyovoa 0 ף pie tag ( Acodaeipiךיתודלov jtxrjai 1(3 םוקמה ההדזמ תבךוד,הנורהמ לאתיחרזמ תימורד קמעמ ןתוד להס( ) 36.הברע לא,קיתו ירה ןיאש,קפס יכתוביבסב ןתוד היה םייק ימיבםיאנומשחהםינושארה בושי ילארשי ןמאנ םוריל הנהכלו,לודגה בותככ סב.תידוהי ךא ןיא הז ןמ,ענמנה ש םב םיאנומשח א עקתשנ רכז םודקהביבסל.וזא ומשחב /ט,סוירטמד יכ לפנ,רונקינח סדיחכב סומיקלא תינש,הדוהיל ונחיו תולסמ רשא תולבראב א ג,רפוסמ יכ ירחא עמשש וכליו ךרד ההלגלג xal 8jr0Q615^aav obov tr)v gig Fdlyala) (xal 7taQ8ve 3ak)Gav ejtl Meaaatabfr T*\V ev App^Xoig...הודכליושדוחבו אה תנשב 152,ב י ונח דגנ. םורי ןכיה תומוקמה?וללה רבכ םופיסוי בשח לבראלילגב ומדק( 421: ואובב הדוהיל הנחלבראב ריע ). לילגב תולסמ ןיאסופסוי ריכזמ :השריפ(?).ךרדב השטירפ לביק בוש חסונה המכ י כ TaXaa8 בשחו דיבןא 37.יי העבש םלוא םילמהךרד לגלגה תוזמורךרדלתדחוימהדוהיל ןכוםשהתיזלסמ םוקמ(ש ).םיכרדה ךכלה,הארנ ףאשהרקמב הז יוארבושחל,היליסמיפכהשעש תימס 38. היליסמאיה םוקמ יעבט רוצעל ביואםדיחכב ו הצר עונמל ךרדה התיהש תרה ןוסא לכ ךכ רונקינל ןכלו זחא וכרדלאערזימ,המורד ךרד. ןורמש לגלג וז איה יפל הזהיל גל ג די,ליגנס קחרמבחי כ מ ק ןופצמםוריל וקב.רשי ריע רצבמ, תיעבטהחברקבש רבעלובגה ןיב הדוהי ןורמשל ימימ,םיאנומשחה ןכלו וארקהארנכ המשב ךרדהתישארה 39. ןוחבנ התע בושיה הזה תפוקתב תיי.הלוגה תרוסמה,הקיתעה הרמתשנש תליגמב,תינעת תישאר ודוסיי ת גמב ןושחל ונא :םיארוק ןירסעב אשמחו היבתדיחא ןורמש ארוש וךכ רבוא שוריפה ירבעה ):הילוכסאה( המו איהתדיחא ןורמש?ארוש יגפמהתשכ תולג,הנושאר וכלה םהלתילטמל םיתוכ אלו,םוחינהואביטסבסל,הובשיוהופיקהו ירע,המוחוכמסנוםהל תורייע,הברה ויהו ןיאדוק :ןהל ירע 40. םירבדההליגמב הפוג םינווכמאלב קפס לא שוביכ ןורמשידיב ןנחוי ומדק(ג כ,ג י /י מחלמ= ג ב, א /ב ), זםלוא שוריפ הךירצ.ןויע ךרדב ללכ ולדתשה םירקוחה רושקל רופיסההילוכסאבש השעמל היהש ריעב.ןורמש תעדל םיברםירבדהםירומא,ןאכ,הליגמבכשוביכב ריעה ידי! 4.ןנחויםירחא MGWJ הרעשהתרחא,ןיילק,.Alt PJB,1929,p 514,Thomsen Loca,Sancta.89 (36, ) יעםירג ושוריפב תידותיל צוהב,השטירפ ילרטסאו םיאגומשחל,א האצוהב.םלרשט..Hist.Geogr of the Holy,Land 350 (38 39) רואיבלםשה,תולברא יע.יתימס.EB 291 רואיבבוט.ןיאימיב םיאנומשחהוכלהילועלגרד ךרדץראםיתוכה - ןיילק Galilaa von.d.makk,מע.48 - הלאשאיהםאןאכלםיכייש םירבדה יליבש תיב, לוגלגהשקשהיהרובעלןהבתורהט(,ו פ ;ה מ ןיבורע,ב כב ע יעו ז י,ץיברוהץרא לארשי,היתונכשו לגלג םינשל. וידחי תואובמהש די,הילותביכ רצהמה,III הרעה 10 ) םא יכץנעההמודרפוסמל,םב תידוהי (40 :חסונה, VIII IX,.Lichtenstein Die,Fastenrolle HUCA (41.ש,ןילטייצ 1919/20 JQR ימע.258 ןייטשנטכיל Geo -ןכו, MGWJ,Neubauer,graphie 171 יעו היפארגוילביבב בומה צוהבת גמ.ןייטשנטכיל

11 .י.מ ץנירג 10,ורעיש ןאכש רבודמ התיינב ריעה ןורמש ידיב,םדורה םלוא םא םנמא שבכ וא םהינש דחי 42. ןנחוי,ריעה ירה יאדו א הפיקה המוח אלו בשיי,התוא אלא.הבירחה ריעה רזח בשייוםויניבאגימדק(,ד י /ה ג = חלמ,,א ) חםדורהו אוההפיקהש המוח חלמ(,,א,א כ ).,ב יארשפאןכ םיאנקהשםידרומה תיבב םדורהםיזירכמהו התואב 43 ת גמ ותומ מוי םויכרוסאהדפסמבהעבשב (םוי ולסכב היב,בט םוי תמש,םודורה יגפמ היהשסודורה אנוש ), לארשי ויהי,םילגוסמ םא םה,םפוג וא םושםדארחא,לארשימ חומשל היינב וזרומשלוהי ןורכזב.הסויניבאג ערק ןורמש מלארשי~ץרא םודורהו בישוה הבאלםישנאלארשימאלאאקווד,םייוגםינווי,םירוסוויהשהיכמותמםיקהבומה ימור ימיב סומלופ סוראו חלמ( /ב /ג ). דםודורוה םיקה םהל םשוליפא 44.,דארי-תיב ףא ןיא הז יפל וטושפ,טסכטהרבדמה בושי ויתפקה ירע המוח אלו( ) ריע ידי ילוע הלוגה לכו( הלוג ארקמבדומלתבו הניא אלא לבב 45 ). רורב ןכ ומכ ןיאש בותכה רבדמ הזיא ןינע וא םינינע ושחרתנש ףוסב תיבה,ינשה רובעכ 500,הנשךרדכ רעישש מל.ש 46 םיורק השעמ( ילועבלגרה ימיב,סונאמוקםיתוכהשולפנתהםהי םיאנקהו ומקנ םהב ).כ חא ונינפל רופיס ףוצר אוהו ןדושארמ דעו ופוס ןיגעב,דחא הרקש םילועל לבבמ אלו( ןנחויב סונקרוה אלוסדורהב אלו םיאנקבןםינורחאה יאדואל ונבםירע ).ןורמשבשי כ ןיאשםירבדה,םירומא תעדכ 47,ץבעי התיינבב המוחביבסמ ריעל ןורמש ידיםיתוכה בושיבו,יתוכ וקיזחהש םירעב אלו וחינהלארשיל!רובעל ךוחצנ הזכ ןיא םיגגוח ןיבו םא ןוויכ שרפמהירבדל,הליגמה ןיב -םא רפיס ןינע ינפב ומצע שיש( ול קר דצ ןוימדהנשמל םוי ), ת גמב בוט הזכ אלריכזה אוהלכב ןפוא 48. המדנ יל א ושקתנ לכםירקוחה וללה תנבהב,םירבדה אלא ינפמ ורפכשותואיצמב בושי ילארשי ץראב.ןורמש רחאל ונאש םילבקמ תודעה ומויק תרווחתמ לכ אקסיפה.הלוכ ה כב.דיבתדיחא 49 יהרגסנ= ןירמע אריש ). דמיוחב( אבוןוילוכסאה שרפמו רתוי(,ןוכנןייצמערואמ,רחאשיש וב דצ ןוימדתדיחא ל ןורמש הרקשוןכדבג לא ): ןורמש יתמיא היה?רבדה - התשכתולג,הנושאר ונייהד ימיב.סרפ וכלה םהלתילטמל םיתוכ וצרשבשיתהל.הב תילטמ םיתוכ איה יוניכהכינחולבחל,סילופאנ רקיע םבושי םיתוכה,דימתמ בחרמב 8 10 םילימ ביבסמ םכשל 50. אלו םוחינה םיתוכה בשיתהל.םש ןאכ הניא לודגה ואב,לארשי ילוע.הלוגה ריעה,ןורמש,לבוקמכ אלא ץרא ןורמש ימיב.םיימורהםיימורה וקליח ונייה יטמבסל ןורמשל אלא יטסבסש לבחה ולוכ םוחת, יטסבס יפכ ארקנשקלחה ץרא ןורמשהמודקה םיתשל לבחל םילופאנ,סולבנ( ),םכשהיהש בשוימ ובוד,םייתוכ לבחלו יטסבס היהש בשוימ ובור (42 191,(1931) 75 ;369,(1930) 74,.Klein MGWJ שוריפ,רחאץרא,הדוהיימע ) יע,ר פש ץרג י ייד, א ע 90.,.Schurer GJV,II ;195,Smith.Hist.Geogr of the,hl.p 316 (44 45) יפכ ררבתנשילדוסי הקידב תורוקמב םיידומלתה,יעו(םייארקמהורבכ תורוד םינושארה,א,גקרפ ).ה כ,.MGWJ,75(1931) 191 (46 (47,י ות,III.85 48) ןייטשנטכיל :שריפ אלו םוחינהלארשיםיתוכהןינבל.ק מהיבךאןאכרבודמ תילטמבםיתוכאלו ןינב.ק מיב בושי 49) הלמל תדיחא שי ןבומ, שוביכ תועמשמב וזהרמאנהלמהת גמב,תימראהלבאב הילוכסאהןיבה וכרצלהלמהנבומב :ינשה.רגסנ 50) ונושל,ירמוגטגומ 148 בSamaritans.,

12 11 ירע ןיע( םייוג.םתס יפלורוריב! 5 הנוי יבא ויהתולובגהםירעושמה םוחת : יטסבסומורדב וחרזמבו ליבקמ לובגה!סילופאגל וברעמב לובגל סירטפיטנא.הירסיקו הדוקנב תימורד תיברעמ תיבמ ינוע רבע לובגה ןיב ןומאי רפכו ןדע ןופצמש ייניגל ללכו רושימ תעדה ייניג )םינגוכרדב ןיב ייניג,עבלגלךרואל תשרפ םימה לובג,סילופאנ דיל *יברח ןייע?,תנתונרבחמהש ןווכתנ םוחתל,אקוד ירהש ריעה יטסבס.דתיה רבכ ימיבסויבסבא הרייע הנטק jcomxvt!.מונוא( 221 ). 4 סועמא סונילצראמ ריכזמ ןיב םירעה תובושחה זא םילופאנ ( XIV 11), 8, לבא אל.יטסבס ימ ריכזהש זא יטסבס םתס ןווכתנ אופיאהביבסל אלו,ריעל ףאו בהילוכסאה.ךכ עודיאורקל-םיגהונש תולילג םשב םריע תישארה ןמז בררחאל הנברוח שרדמב רבדמב,הבר אשנ,,י םיחטבהו דהב ריעה הפוג 52. :ג י יוה םיננאשה ולא ןורמש תרשע םיטבשה םיבשויש חטבל ךרד הז ונא םיאצומ יטסבס ןויצב יכו הז טבשהדוהי...ןימינבו. יטסבסב ןבומ,וילאמ קרש םוחתב לודג זוחמב רשפא תונבל ירע המוח אלו ריעב!הדדוב.רובשיו ץרא.יטסבסהופיקהוירע ונב-המוההבביבסמירע,רצבמוכמסנוןתואל-םהל,המוחה ירע תורייעתובר לארשימדילםירצבמה ונבנ םירפכ ירעו,תוזרפויהוןיאדוקןתואל ןהל םירעה - ירע. ןיא אופיא,קפסאקסיפהש תרפסמ דוסי בושיהילארשיה ןורמשב,תינופצהויש רבדמיארקאבסופסוי שרופמבו ס.תידוהירומאההילוכסאב תליגמל רפוסמל תליגמב :תידוהי תינעת םיאתמ ירמגל )א בהילוכסאה עבוק םוקמ בושיה,יטסבסב ךכו אצוי רוריבמ םירבדה םב.תידוהי תומוקמה ונינמשליעלבושי-ירעכ,תוילארשיתונמאנהשדקמל,םורי ןלוכ ןהםוחת ב 53 * יטסבם )ב סבתידוהירבודמ ירע רצבמ,רקיעבףאו ב שוריפה ת גמל בתוכ :ךכ תובשיו הופיקהו, המוח ירע תילארשיה התשכ ו ןמהלוגה ךאו תולג, הנושאר רבדכו הזה רמוא ב הז התע וטקל דחי לכ הדוהי, ד( ).,ג )ג יפל ת גמ הלח תובשיתהה ם :תידוהי יכ בורקמ :דומלתב תוכרב 7,ו?םשה,תוכירבב יפל ת גמ וארק לבחהילארשיה הזה ןורמשב. םשה רכזנ דוע פ רב ארפק יהודימלתו והראתנ לצא ב תיבה ןדהב אקדנופ אתכרב]נ[ד ורי( /י ),ב הנווכהו ןוכנל לא הימוקדנפ,ץרג רשיקש רומאה ת גמב ישעמ Pentacomia םוחתבשיטסבס 54 ךא המרשפ ןנחוי הרכש תוריפח ןורמשב הפיצהו הסינ שרפל םשה אתכרבג ןושלמהכירב 54a.,ךא,רומאכ אל הז שוריפה.ת גמב 55 םיורקךימסה ןאכל הלמה הכרבנא ךכב יוניכ = תכרבנ ונינע = הרשמ ןיסבוכ הארו יאנג ץראל.םיתוכה ךאיפיכ,ונחכונשרבודמץאכ בושי.ילארשי,המוד.Map of Roman,Palestine QDAP V (51 (52 :חושה.p. 343,Albright JPOS,II 53) תפמבל נה ונמנתומוקמ ולא :יטםבםב,לב,הלסמ יבהשרמ ),םורמ(,ם=םבוש,ןתוד,הימוקדנופעבג,םיתוכרפכ,אלים,תורטערפכ.ןדעולאמורכזנ ונירבדבדעהכ 5,תונושארה הימוקדנופו הרכזנדומלתב ורי(תוכרב, ו,י,,בהרוש )הנורחא קדנופ כ. אתכרב]נ[תוכיישרפכןדע ןאכל ןייעףוסב 54) שי Pentacomia תימורד תיחרזמ,םכשמךרדב תישארה י ע,אתערפךא וזןוכנלקדנופ אתוביטד,יבצ ןב( רפס,םיגורמשהימע 92). וריביאמד בףד(,ב כהרוש 39) תרכזנאקדגופ,אדומעד ךא וזהארנכ קדנופתרחאדי..Gesch,d Juden,III5 566 (54».MGWJ,75(1931) 198 (55 םיתשהלאויה זוחמב-.םילופאג

13 .י.מ ג ניר ץ 12 ןיב רשק שיש אתכרבמי ל = הרייש ארקנ בושיה,ךכ יבפמ דמעש ךרד רבעמה ירה רבכ ימיב תובאה תרבוע די ןתוד אתכרבמ (.דתיה תרבוע תחר תוריישה םילאעמשי קמעמ האב ראבב( לאערזי דעלגמ ) )עבש 56. ילוא י הבעו.םורדל ארב(,ז ל ).הי כ המ ןיב אתכדבנ?אתברנל םוחתל דצמ סג תועודיה ורהימ ררבתנ.רחא ונל חלמב תחקל. הירסיקמ תברקב ול םהי אתברא ינב וגל הילותב, ב וני אופא המוקמ םיתסמותיבו תוארל וישכע לבא המ. אקוד רשקה רוריב ןיב הז הניא ונקיקזמ וז םצעב ןיבלו דומעל אלא אתברנ םשה ןינעה תפוקתמ םיאנומשחה תיבו,סדורה םירקוחשו םיבר וגהנ ןאיבהל הפיפכב חלמב הירסיק רפוסמ,ד י ה ח, ושעןויעב סויטומיתש ישנאמ ירפס וישנאו,וכע,ד,חי י רפסמ הרותה סויטסק,י אוה והיתתמךב צלו,םיבכור רפסמ לא רשא בוש אתבךנ ותיחשה תישאר,תוממוקתהה יכ םידוהיה ללוכה ןודנה / אתבראיר תחא 57. תחא ישעמ,םהיתוזוחאמ :סולאג ץראה ו לא קחרמב לובג םירפכה הירסיקמ םישש סיר,אתברנ רשא וחליש. שאב בוש םב םיאנומשח, א, ה.ו ט בי י ירחא תכונח תיבה ירחאו תומחלמה ןומעו רוצ ואב ולפנתה ןודיצו לא הדוהי לכו םידוהיה לילג יבכמה םייוגה ויחאו םיבשויה םיחי דעלגב ןמ דעלגזז לילגה ר,,ה( ),ז ט ט לילגבו ורפיסו ופסאנ (HyOVTEG 3EJTITNMFAFLR] en avxovg 6X COV) UQOU T XAI 218COVOS nai JTAAA RODILAIA AMOCPI.IlT0Xefxat80s xal הדוהיקליח ןועמש,וכע םפטו םניב.ואבצ אוה,לילגל חקיו לכו הלא ןיבל רשא םה ומצע רוסאיו,םל םהל ןתנויו תומחלמ חקיו ונפ דעלגל תובר םישנאה םכילויו לא. הדוהי ו םייוגה ןמ ןועמש ותחיו לילגה ויחא ח םייוגה רשאו,וינפמ תובראב 3000 ףודריו שיא.לילגל םתוא )אתבראב( םה דע ךליו ירעש םהישנו XAL RCAQSTAXPE xovq ex xr\q TaXiXalaq XCU 8V) ;AQPCCTTOK CRUV TATG YUVAIL-LV XAL xalq TEXVOIG XAL JTAVTA OAA FJV AUTOIS XAL ( lovbacav. YAYEV!? 81 q TT!V ףילחה וליאו הניב אתבינ?אחכרבנ תומוקמה הנוש,םיירקיעה לכ םדוק םהבש.ביתכה םיאב תומשה אתברנ הרכזנ,דומלתב.אתברא ךא שיה םש רשק הרכזנ :תרוצב,תוורנ 58,תברנ ךכו בתוכ ס א משח /ט ז ל אלא( קיתעמהש תינוויל רה דב אתברנ הכומס הירסיקל ןכלו אלב אצי קפס X8A(3DDי.(N 12 םהש,סיר 60 NARBATTOS ונא דסח עבוקו 59. םיה םיאצומ,תובראב התוא רבדה סדורהל רוטאסולג ול לובגב!וכש לכו,םיה רשאתמ ספיטנא דהא ץרא םוחתב ןמ ףוחל ן.מ ק ומ םוגרתל ), רפח ד בותכה :ר הארנכ יפלו לילגה םיעבשה םוגרתש,ןכ רתי תינופצ, יפכ.הירסיקמ סויגרואיג,סוגרד?! וליאו כלמ ARRABOTH א משחב הירסיק /א םיעבשה :ז ל /ט /ד ארוק תכייש רחא יפכ ןוירוטסיהה התיה,,י ההזמה,ונחכונש איה,ונאבהש.סיאליכראל היה,יטסבסב קחרמה,יתנאזיבה הלפנ. דבלמ תובךא תוביוא 9AQAPCOS, ^רדל איהו םירבדה היכרפא הלאה ודיגה הז ןב ( אתברנ ףוח ןתנויל 1) ו שורי הרוש( א,ו י,א הטוס.בשיו פ ר מב (56,ןיילק 57) דלפצרה הירוטסיהב תילארשיה.ו רפסב הנשה,י א (58,ןיילק, MGWJ,(1963),1 340, יפו! 609,11,גרובנרד אשמ,י א,ו גרת,מע!34 הנש א ן 369,74 MGWJ זץרא,הדוהיימע 228. תצקמבו רבכ רטא..Hebr Namen bei,josephus.p 119,.Alt,PJB, (59

14 13 ירע ןועמשו ינב יכ,ויחא...ירמעי םיכילומ תבדנמ :בותכ( ןענכXEYTATAVCOV } {HJYATEQA;SVOC TCOV JIEYAXCOV )תבדנ,הלבה דחא תב יאישנמ AYOUAI tt!v U XQ^V V) DJTO,NASAPDD (XAVAA V ומכ התיתש שבכש( ינומדק רבודמש ןתנוי בוש םלוא ימימ ופי לכב רזענמשא,גי י, ב ד אוה ןידה תוברעב םתכילהבו רוקמ ךלמ א משח,ד י ילארשי םינודיצה ),ד ל =,מחלמ, א תובראב 61..ןדריה םירחא רחאמ,ייניו /ז ), ד,םירג ועיבצה םתריזחבו םה םירבוע ותואמ לביקש( שבכש( דיב קיתעהש דימ ןמז ד םיאישנ תעקב ןיא ךלמ :םשה ןענכ םיכלמ ר לדגמו ןאכ אלא ח ןושרש םיינענכ ןכ ו,אתברע ר דימ יוניכ ץראל,ףוחה )ופיו דעו,ןועמש םוחתב תירבעבו ןרוטה םוליאוז 60.ךענכ,תוברע,בשח.ןאש תיב םלוא הביבסל וז ךלוה הדוהי ומעו /)ל,ב י,ב נ,ד,,כ/הא משח(ןדריה וליאו ןועמש,ךלוה,אבומכ לא לובג וכע אוהו ףדור ירחא ישנא רוצ ןודיצו דע ירעש. וכע םיביואה ויה אופיא םינענכ רחאמ ףוח לבחהו ןועמשש וניא םיה עיגמ םורדמש דע אלא חרזממו.וכעל םנמא ורכזנ םוחת,וכע ירה,רורב ףאש אתברא םורדמש,וכעל לובגב,ףוחה םשהו רוצ ןודיצו וניא אלא יוניכ יללכ ונאבהש לד וללכב רתוי הארנ דועו ידמל איצוה,היאר י תוברא ש רזופמו ןועמש ןיב ןכו( /,דעלג ב,ןועמש ),הדוהיל תעדה יפמ איה אתבראמ.םייוג לובגב םנמא לכ אקוד ץראה היבשות ןאכמ ףוחבש,םיה,םידוהיה ואצמנ ה ירה םידמל 62, ונממש איצוה הדוהי לכ היסולכואה ךילוהו היה זא םופיסוי,רורב ןמ םשה בש ןיידע יכ( שולק ןועמש.רתויב הדוהיו אל םלוא ואיצוה א משח ארוק םיומל לילג ב ןווכתנ רבחמה ללכ לילג ל,שממ אלא ךא קרו םוחתל טקנ ארסיס יוניכב קיתעה לילג, םייוגה אל קר ),ןיביו אלא ונוצרמ,םיעטהל דבלמ המ ינענכה אלא ינפמ לילצה יאכראה שיש יכ. ןודיצו ןמזב( הז רבכ עדונ הלמל יוג הנבומ ). לילגה רבדכ, ןדריה םחלנש ןיפסח,סילופק_ידה ןושארה אלא ןהב ךא ) = ),בירייזמ הז קרו :הדוהי שממ דקמ רומא םוחתמ,הרצב ןרווחה,רצב.יוכו לכב לצא ןומ םוחתב!רחואמה.הדוהי ףא,ןלוגהו וישכע( יכ םירעה הלאה היה ןודינה ןאכ ישנא רוצ, ןודיצו.םיינענכל איה הביבסב אצומ הדבועב.האבה יפכ הבושייש בושיהש שיש החוא ונידיב םידוהיה ינב םייוגה רוצ ידוהיה ילארשיה ףא זא היה לילגב,אוה וכרדכ שוריפ ),םייובשה לבקתמ ירה יכ ןודיצו אל,ובש בורקה לובגל.םיה רבחמה תערכמ יוניכב די תומוקמב םירחא הדוהי אל קר ) אמ בושי הביבסב חיפר איצוה וז 63 ברועמ ןהו ריכזמה(הז תמחלמ,םייוגה די בתוכ ב םידוהיה תואצמנ =ןופר( ),אפר א וללננ כ חא רוצ ינב :א ומשח רבע מ,םירעה,םינרק םוחתב ןיכרכה םיפקומה. י אל רודב הז וניחבה אופיא ןיב רבע ןדריה ןיבו. דעלג ה םשב וארק לבחל אל אצי הלוגב הרותב הז ירה ךשמנה ).ודוסיב ומש לבח וכראל םשב יצח דעלג ןדריה וארק,שממ ןלוגל לבחו ישנמה ןדריה רבעבש הזו הז,ןרווחלו ומש.דיה ורקיעב ןיכומסו ךכל ילארשי ילואו( :ארקמב הרובד תריש ב ידמב( 60) קרטמ הזרתמםיעבשה יכלמ ינענכהרשא םיה והיב,,ה א \ xrי; 5a }יnXe1 י; 01 omxיי 3 nsם עאיפ םנויצ תוארקמה ןפוג םיראתמה( בצמה ינח*והרודב )םדד;ץרא. ינענכה איהםורדמ ןודיצ ל ןכבו( )היקיניפ להגושו ןודיצ מ,שה(,ארב, יט ין והי,ג י ). דחוסינה ת םיעבשהאוהיפלבצמהימיבתיב,ינשםתסשכ םיינענכ ויה.םינודיצםהוטטעמכלכץרא ינענכה.המודקה 61) 1 ע,תואסריגה,יע צוהב,השטירפ ושוריפבוםירג התואב האצוהAppaxtoig )א(* Aopavoig iv (א (Ac A. ASoapvtxoig,,AQpatov :ירוסב,טברדאירוסב הסריגהיוצמה,רתויהנשיש הטגלווב 8v.,,AQpaxtoi? in Arbatis II.ןטברהנךאטעמכלכ םירקוחה םילבקמ (62 דריש,,Buhl.Geogr.d.alt.Pal 73,GJV,I 192 וםהיפטעמכלכ.םינורחאה,יע 63),ב משחב יג י.ןיפסזז

15 .י.מ ג ר ץני 14 ב ל *א מ ט ל פוש /ה ) 64.ז י ב,א משח יפכ,וניארש שמתשמהקולחב וז ןכו גהונ ב םתידוהיהושה( /א ; ח,אי ל ) 65, ט.ש ןיילק 66 חילצהאיבהל תויאר,תוחוכנ יכבושיהילארשיהלילגברבעבו,ןדריה םימימינפלמש,ןברוחה םודק אוההברהתפוקתל.םיאנומשחה ךאתפסותהיארךכל שי הדבועב,הרורבה ףאש פ אל רפוס אישנ תיבמ,םיאנומשחה יכ שבכ רבע ןדריה,ידוהיה וא,לילגה וא וליפא וזיא איהש,ריע הבשחנש ימיב דרמה לודגה םוחתב ץרא.לארשי ןנחוי ג כ שבכ ןובשח,הגמסו ךא אל םירעהברעממ,ןובשחל ןוגכ,אתמר תיב,לבא.םירמנ תיב אוהו ןידהםירעבשבכשיאני ן םושריעשבכשאוהי הבעבאלהמייקתנ.תידוהי ןכורבדה :לילגב ןנחוי שבכ,ןורמש ךא אל חפיס לילגה וא( קמע,לאערזי בשחנש יפלהקולח תיביטארטסינימדא ימימ יכלמ,רושא 67 ).לילגה םוש?המ םוש ותויה שובכ.דמועויאדוב םושמ ךכ אצי ןנחויהמחלמל םינורמשהאלולדח,םהמדערביחשיתש תוצראה.הלאהתמאבוירהרבכימיב ןתנויבשחנלילגהץראלארשי.תידוהיהןתנויחצינ סוירטמד ופדרו דעשדקא משח( /ט נומדק=ד ע ג ס,ג י, ב גן, ד,ט ן /,ד ). ו הפ.רצענ?המל ינפמ שדקש התיה תירכנ הראשנו(התוירכנב דע ףיס תיבה!) 68.ינשה ןאכמ רבסה,הדבועלהדוהישסולבותסירא םחלנ,םירוטיהובשישןילבאב 69 ;סיקלחבו ןאכמ רואיבהדבועלןייצש(ןיילק 70 ),ןועמששא משח(,א י ז נ )ט נ יפלובדפשח,ג י,ד כ רבכהדוהייבכמה,ונמתנ י עיומ,הירוסםיגטרטסאלםוחתמ וכעדעלובג,םירצמונייה לכ ץראלארשיתירוטסיהה ילוע.לבב םה ונמתנ,בושי היהש רבכ זא ובור.ילארשי ןאכמרבסה ישעמל.סויפמופסויפמופ ערק מ תנידמהדוהי לכהמושבכש םיאנומשחה ידימ םירוסה :םינענכהו אוה ערקלובגמםידוהיה ירע,הירוס תליח רשא ושבכםינפל...המחלמברגסוםידוהיה לובגב םתלחנ דבלבימחלמ( א 155,ז( ).ז 9AcpeXdjxsvog 88 ( h } 8 0 xovug %a\ tag ev 2 a xottfluq1,jroxeig aq,8u0v... xai ^dvoig aq 88 JtQotepov.ot.. ןכו נומדקבד י 74,,ד( ) ד.avxovq xolq 18t01g 0Q01g jtegtexxeiasv gvoixoi JtoXeig exeiqcooavto rjg t *coia^g 2 ag uq1.dqpexojxevog.. xal to o^fxjtav 0 ( atex8v OQCOVuve!Si cov vog 8JU!xeya JtQ0t8Q0v aiqofaevov 8vtdg tcov לבא לילגה רבעוןדריהידוהיה אל.וערקנסויניבאגעבקי הבעב יתשתוירדהנסדודגב( )ןתמהבו לילגבו תחא ),ירופצב( ירה ןמיסםלועמש אלרערעםדא ןתקזחדיב.לארשי 64) אלוומכ םישרפמש.ליגרכ.דג-דעלגידגא אדיגהלדעלג ןכש...ןכשקר ישנמה יצחאשנםש.הז 65) בורק,דואמ הקולחש וזהגהנרבכזאמהפוקתה.תיסרפהקולחה תירושאה ןלוגל םירושאהש(,הוניכ יפל,הנש עריעה :תישארה ) םינרק ןרוח ו 69),1929,61 Reiches,Forrer Provinzeinteilung.assyr ןכו 52, 290 ZDPV,(Alt הניאהעודיןמזמ.הז ואילוא ןיאיוניכה דעלג אלא םומסיאכראאבש קר טומישב?יתורפס 66) וירפסב :וירמאמבו Galilaa von der Makkabaerzeit ןירע םינהכהםיולחוידעוטלקמהt םירע תופקומ?המוחתקולחהדוהי.לילגתודוחיבוירפסב םינורחאהץרא הדוהיץרא ו. לילגה 67) ררופ סב,ל נה דוחיבו , PJB,,Alt יעו,חלמ,ג, ג, אןורמשתלבוגלילגב י ע זאניגוברטס 673: ןאש תיב.לילגב םותןיטג ז ),ה(,טt ארמג,םש,וע :ב ערפכ יאנתועלילגבןכותידוהי, א : חלילגהו ןויהקמעהו. לודגהלילגה ןותחתהאל.רכזנ 68) רבבריעה הז.ש.ןיילק יעו Legendre ונולמב Vigoroux ךרע. Galil,Smith.Hist.Geogr of the Holy,Land (69 70),ןיילקץרא,לילגה 15.

16 15 ירע נברכ n א וללכ,הנורחאה ויה )יביטארטסינימדאה :רבד זאמ לילגה,ןדדיה רבעו ןהיתולובגב ינפלמ המחלמה דימתמו ןבומב ינה,יאדובו( הזיאב ןפוא,אוהש ןבומב.תוילארשי לובגב ףוחהםורדמש וכעל.ופיסוה,אתברנ םא ופיסוהםיאנומשחה,םירע ומייקתנשידיב,לארשי ואאתבךא איה אופיא ףוחל,םיה איהו התיה םוקמ הרגית ןיב לארשי םינענכל,ל! וליאו איה םוחתב,ןורמש ימיבו ןנחוי ג כ התיה םוקמ.ררגית ןיב לארשי.םינורמשל םא םכסנ תעכ ונירבד םיבושיהםיילארשיה ץראב,לארשי ץוחמש, הדוהי ל הפוקתב ינפ,םיאנומשחה :אצמנ )א היהש בושיילארשילובגב ןיבש ןורמש קמעללאערזי אוהו ארקנדומלתב.הדוקנה תינוציקה דצל םורד התיה ילוא.רונאצ ןופצב,עיגה,הארנכ,לובגה דע קמע,לאערזי דע(ןומאוק ןומאיל םב תידוהי,,ז ).,גהדוקנהתינוציקה חרזמב התיה ילואםימ לבא ס( )תידוהי.ל 2 )ב ויה םיבושי םיילארשי םירזופמ ןיב םייוג תומוקמב םינושםורדמשקמעללאערזילילגהו ןכו דעלג בלילג בולבחב( םייוגה אתברנ ירעבו ברעמה ).לילגה )ג לילגה רבעיו ךדריה ןהיתולובגב םיירקיעה ינפלמשןברוחה ויהתוילארשי.תורודמ אלו( םייוגח-לילג ) דעלגה ר ןמז ודוסיי בושיה ידוהיה אתכרבגב הרייתשנ ונל דוע הלאש הבושח :תחא יתמיא ןנוכתנ בושי הז ן יגש תורוקמה ונידיבש םילות ודוסיי תייבהלוגה,הנושארה רמולכ תליחתב תוכלמ,םרפ המדנו,יל תודעש וז איה תודע.תמא יפכרריבש טלא,ל 3 הבשחנ ץראהדוהי,הליחת דע אבש הימחנ הנבו המוחהביבסמ,םורילהביטחכ תחא לבח.ןורמש קרהשענשמ הימחנ,החפל הקתינ הדוהי מ ןורמש התשענוהדיחיתיביטארטסינימדא,המצעל םשב.הדוהי=דחן יפל הז אל!דתיה תירשפאהיי?בחלץראהםוחתבשהנידמה הדימב(ןורמשאהערפוהללכב י ע תונוטה )םייסרפה אלא ינפלןתקולח תונידמהיתשל.תוימונוטבאירהש ןיאתעדה,תנתונ,םינורמשהש רשא לכ ןמזהועירפהיצמאמלםילועה םצעלו,הייהומיכסהתובשיתהל םילוע םיפסונ םמוחתב,סה םצמטצנש ללגב םתוא.םידוהי אליממ התנפוה ןאכמךליאו הדימב הייהקר התיהשהמוחתל דוהי.תימונוטבאהבושיידוהיםייקתנשלובגבץרא ןורמש תיב ינש ינפלמ רוד,םיאנומשחה הווהתנאופיאחרכהבהפוקתבהמדקשואובל.הימחנ ז,תדמוא בושיהידוהיהתעבראב,םיכלפה וקתינש מ ןורמש ימיברדנסכלא,ןודקומרחאלו ןמז קותינ רומג ימיב ןתנוי,יאנומשחה ובושיהידוהיה בםהינש דחאכ :וא(ודסונ וססבתנךותמףוריצםילועה לאהטלפה ) תראשנהרבכימיבהייה.הנושארה 71) תורגת,ולא וללוהתנשהארנכפכפבךשמבלכימיתיבהינשה וליפאודבכימיב םיסרפהםינענכה( ועיגהלילגבדעתיבםחל הארקנשםמש םהל תיב,היירוצ - ילואוליפאדע ),שדק,ןה,הארנכדוסיהרפוסמל תליגמבתינעת בירהוארקש ינבןענכ ינבולאעמשי לארשיינפל רדנסכלא.ןודקומ יגבןענכ םהיבשוי רוצ,ןודיצווכע.אתברנו ינב לאעמשי םההארנכ,םירוטיחויהשםיטשופלילגב וזו(הביסה ותמחלמל הדוהי סולובוטסירא ).םהמע רדנסכלאל ויהתומחלמ םינש.הלא 72) ךכ שילוא ריבסהל םירבדה,,זב ג תוטשפתהליח סנרפולוא ןוטיו בחרללאןתדדעולבאלםימ ךרואלו הילותיבמדע ןומאוקלרשאחכנ. לאערזיהבורק,הרעשההןאכשוטרופתולובגבושיה ילארשיה.אחכרבנב.A,Alt Die Rolle Samarias bei der Entstehung des,judentums Festschrift Otto (73 Procksch (1934).pp.5-26

17 .י.מ ץנירג 16 ו וז ינידמה הניאש ךרדכ,תונורכזה םנמא תוטשפתה תודועתה תורודה.םהה םה רבכש לככ לארשי ץראבש דואמ ןיבמ םינושארה הצרפ םתואמ םימיה וחנוהש דוסיב ץוחמ ץראל,הדוהי ךא,הארנ יכ ביחרהלו וללוגתה,רשפאה תרשע רדס( תובשיתהה תמיאמ םהי.תירוטסיהה רבדלמ םיטבשה,םלוע פ קחרה ימע םנוט ב ךכ ןיא *ט כ םוחתמ שרופמב,קפס ובשיש(, תוצראה א דאש ם,הימחנ ארזע םניא התיה הביס תדחוימ,ךכל ויהי תומוקמ ינפב תוכלמה המכ רבכש בושיה םהינומהב י שר ארזעל, ב, הדוהי ןכש םידשוח,םהב,ץראבש םימעפ ילארשיה ראשב םילועה,םירהנ םראב ).ד ס ףא ןיא ןיב ונמנ םהבש ארזע( םינושארה םילועה רושאב,קפס םירפסמ היי תינתומה םדמעמב הנווכב ץורפל תושרל תוזוחמה לארשי וענמנ),ד וא( םייורש זא הימחנ =,ובשחנש תישאר ונייה ררבתנש תורוק םהי לצא, םימחרבו /ז דע ותלועפ ),ה ל ןתנוי ליגרכש,הדוהיב ובשיתנ,יאנומשחה םירבד שיא לבח םידחא, וריעב. ןורמש ןכו םידוהיה יבתוכ ) תונידמה ש,לבבורז ו םיבר רבכש ),ידמבו לבבורז םישנא,דולמ דידח המ פ ה י ש ב י ם,םינורמשה,םיברעה םינומעה םידודשאהו םש( 1). םצעב ןמזב ןורחאה 73, תובשיתה םידוהיה ץוחמש, הדוהי ל יאדו תעשב.הנכסה קר,שדקמב לכב ערואמ,בושח ב י הלודג םוקמ ןיא םיחבז.לילגב םא ז אלא ידכ א הרז דיש ןיינמל אל יטבש וענמנ לכב התיה לארשי חותפל הפ,תערפמ,הימחנ םימיב ונואו םלצא םימיה הלאה ארזע( יפכ ארזע( וניבהש םינושארה,ב ויתונורכזב /ד(,התיה ג ל תומוקמ ) ו ז ריכזהל שרופמב יפכ,ןטשל דמועה גרטקל ולכי,ר תוהל /ח *ז י דסח ב ).ה ל שאר הלא אוהש לא ךכו לכמ ותואו ריעה םניא הנומ םירפא היה וניארש התיה םוקמ רבד דוסי אלב בושיה הילותב השנמו בצמה רבכ ונאצמנ אצוי אוה,דוסי ךכ ןועמש ב( סג הליחתכלמ ימיב הייה םייק הילותבב סחיי טבשמ הז ונא דרפומ,דיל םידמל תומשמ דיב?,ו ימיב,ךכמ.ןועמש,םימודא םיאצומ הדוהימ,ו ט תיבה, ו( ב ס,תידוהי,הארנכ טבשל.ןועמש היזע ןב הכימ המכ ).,ט תליחתבש תומוקמה ימיבו )ו ט ו( ןכו םימעפ ןיא ןושארה םשה אוה תיבה םיעודיה,תעדל וא השרמ תידוהי יפכ( ריעהש רבכ,ךייש םא,ספתש יפל ינשה רבכ.ונל זמור םצע םייקבלסה ידיב לא ב ךרד, ח( ),א,ותלחנ י הבד הארנו ש םירבד ) 75 ץלוש בל ס י הבד זאמ,הרגיש בשחנ לבח םשה?םורדה,לותב םינודיצ 76, קדקד הז )שוביכה רדסב,הילותב ריעה,ילואו רדסה תלחנ השרמ רבוחמו,תומשה.וימיבש.ןועמש זמור יפכ םושמ,ךכ תימורדה ונפ םיאבה.ןורמשל סג,םשה יאנתוע רפכ ילוא( רפכ ןדע וישכע וא ),ןו גל ריע לובגה ןיב ןורמש לילגהו זמור לא ןוכנל םורדה ן יאנתוע אוה רוציק לאינתעמ )םיורק( 74) יע,ןיילקץרא,לילגה,מע 5.ךליאו 75) יע ושוריפב Ball האצוהב(,,Kahrstedt Syrische,Territorien.p 140 (76 (Wace תידוהיל,,ו.ו ט

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So

תשרי תשע ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So 6.30 19.25 So א ' 20.30 14 Mo 7.00 18.00 ב ' 20.25 15 Di 7.00

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

Tsa נק " - w7r ברגע לצידון~ רבה על גבולות גאוגרפיים ועל גבולות הידע בחקר מערכת נחלות השבטים

Tsa נק - w7r ברגע לצידון~ רבה על גבולות גאוגרפיים ועל גבולות הידע בחקר מערכת נחלות השבטים Tsa נק - w7r ברגע לצידון~ רבה על גבולות גאוגרפיים ועל גבולות הידע בחקר רכת נחלות השבטים ח א נ ג ע דיה 6 נימיה ייסובסקי ונדב נאמן מבוא הדיונים בנחלות שבטי ישר כפי שהן מוצגות בספר יהושע ימיהם כימי מחקר המקרא

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

המעבר לכיתה א'

המעבר לכיתה א' מנהלת ביה"ס: גאולה ציטרינוביץ מנהלת החט"צ : יהודית בן משהנוימן רכזת חט"צ - יהודית בן משה גננת מרינה גלזברג סייעת פדגוגית מישל הלל מחנכת א' דבי כהן גננת יהודית בן משה סייעת פדגוגית עינת שבתאי מחנכת א' מאיה

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

ק. ש! בעלי מקצועות חופשיים משכילים בערי ארץ- ישראל בתקופה הביזאנטית יד ימך מאמר זה עניינו בעלי מקצועות חופשיים בארץ -ישראל. י מהם לרבים כפי משכילים, ב

ק. ש! בעלי מקצועות חופשיים משכילים בערי ארץ- ישראל בתקופה הביזאנטית יד ימך מאמר זה עניינו בעלי מקצועות חופשיים בארץ -ישראל. י מהם לרבים כפי משכילים, ב ק ש בעלי מקצועות חופים משכילים בערי ארץ- ישר בתקופה הביזאנטית יד ימך מאמר זה עניינו בעלי מקצועות חופים בארץ -ישר י מהם לרבים כפי משכילים בוד סופיסטיים ועורכי-דין בחברה הנוכרית שנראה השכלה של משותף רקע

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

הבדווים

הבדווים אצומ טבש טבשה ןוגרא יטילופיתרבח,ירוטסיה ןיעמ הנידמ" ריעזב, ץפנא הליכמה בור :הינממס,תוגיהנמ הירוטירט,) הריד ה( תכרעמ,תיטופיש גוציי יפלכ ץוח.המודכו יטבש ועיגה ץראל לארשי המכב םילג ךרל.הירוטסיהה ילג הרידחה

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

בקעי אליקסוב ןיא ץלטגמ רוטיא הליחתכל זביק ץב.א תורוקמ ןידה.1 תויגוס ארמגה.א ןיא!ילטבמ רוסיא הליחתכל.ב רבע ולטיבו.2 תוסד םינושאר.ב רוסיא לוטיבה - אתייר

בקעי אליקסוב ןיא ץלטגמ רוטיא הליחתכל זביק ץב.א תורוקמ ןידה.1 תויגוס ארמגה.א ןיא!ילטבמ רוסיא הליחתכל.ב רבע ולטיבו.2 תוסד םינושאר.ב רוסיא לוטיבה - אתייר בקעי יקס ץלטגמ רוטיא זביקץב תורוקמ ה.1 תויגוס ארמגה!ילטבמ רבע טיבו.2 תוסד םינושאר ה אתיירד.1 אתיירדמ.2 מ םוכיס הכלהו השסמל ארבס ב.ג ב סהימ הריתס ב.ד בוי הריתסה ;א ב רוקמ םהימ ךלהמ היגוסה תועד םינושארה

קרא עוד

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב ד"יה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב דיה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב וינ עשוהי ירה המל תניחבל םימרוגה ברקב האמב ד"יה לאכלמ רצלג כ העיגה וילא העידיה תורצנתה ורומ המ סוגרובמ בתכ אפורה עשוהי יקרה ותרגיא תמסרופמה הבו ש ב תרמה לב תוישוקו תובקונ יבגל טרפב ותבושתמ המ ל ותרמה ארקנ

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

Lag Baomer indd

Lag Baomer indd עיונים ובי ורים בעניני יום וב ור ר ב"י ובı ז יוˆ ל ור לזכו ני לומ י ו מכי וריי, רו פי ˆ וחס, ר ונים לכל בר ב ו " חים ח ובים רב חסי ר' י ר ל פרים מנ ו רב חסי ר' יוסף מ וכל בני מ פח ם יחיו ולזכו בי ם " רב

קרא עוד

 ג ד ז 120, גו' 34, טלא 2015 ח מח! י י הו ז ל: לה כאה א ט כ א מ ל ה א כ ל ה ז ג ז א ו ח ך ט ל מ ם ל מ ז ח ג א ז א ב א ל ה ה ב ט ל ל ך ז ה ב ז ט מ, ל מ ו מ ם ג ם א ל ז ה מ. למ גב וכל זא גגך גכלב // ה ם-ל

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב למי מיועדת התוכנית התכנית פתוחה בפני חוקרים שזכו במענק ERC ו: נמצאים בתהליך מענק ה-,ERC או שהסתיימה לפני פחות מ -12 חודשים ממועד פרסומו של הקול הקורא אליו נגשים החוקרים.

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

פתרונות לדף מס' 5

פתרונות לדף מס' 5 X הוכיחו כי קבוצה X סגורה אמ"מ פתוחה P נקודה כלשהי עלינו למצוא כך ש- X P X פתרון: תהא X קבוצה סגורה ניקח נניח בשלילה כי לא קיים כזה, ז"א לכל קיימת כך ש- X מכיוון ש- P P נסיק כי d P, P סגורה מתקיים P B

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - סובבתהו בכחש

Microsoft PowerPoint - סובבתהו בכחש המנהל למחקר ופיתוח ולהכשרה מפגש מדר יכ ות מפמ"ר, א וגוסט תשס"ט, ד"ר דבורה ה רפז "צלילה" אל הטקסט הספרותי שלהב"ת הגיגים בטר ום פ עי לות כיצ ד צו ללים בבטח ה? הסנפיר ים והש נו רק ל(צ נר ן) מהו התפקיד שלי

קרא עוד

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBE

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מעמ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשעו, DECEMBE PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת 24.80 AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBER 2015 ט ב ת צילום: ד"ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי

קרא עוד

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים דרורי, רינה 1991. "ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי הבינים". פעמים רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, 46 47, עמ' 9 28. ןיעה ןמ יומסה רשקהה םייניבה ימיב יתוברת תלת שגפמ לש םייתורפס

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד