רשות המחקר הבין-מכללתית ועדת המחקר נהלים והנחיות להגשת הצעה למחקר שנת הלימודים תשע"ה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רשות המחקר הבין-מכללתית ועדת המחקר נהלים והנחיות להגשת הצעה למחקר שנת הלימודים תשע"ה"

תמליל

1 רשות המחקר הבין-מכללתית ועדת המחקר נהלים והנחיות להגשת הצעה למחקר שנת הלימודים תשע"ה

2 יו"ר הוועדה: פרופ מירה קרניאלי רכזת הוועדה: טל אורן חברי ועדת המחקר: ד"ר רינת ארביב-אלישיב ד"ר אילנה פאול-בנימין ד"ר אפרת קס ד"ר יצחק איזק עריכה לשונית: עדי רופא עריכה גרפית ועיצוב השער: מאיה זמר-סמבול אתר רשות המחקר: אתר ועדת המחקר הבין-מכללתית: הדפסה: אופסט טל בע"מ

3 תוכן העניינים מבוא... 5 הגשת הצעה למחקר... 5 תנאים מוקדמים - החוקרים... 5 תנאים מוקדמים - ההצעות...6 התמיכה במחקר... 6 משך התמיכה... 6 עקרונות מנחים בהערכת הצעה...7 המועד להגשת הצעות מחקר...7 נהלים... 8 הגשת ההצעה טיפול בהצעה ואישורה דיווח לוועדה מבנה ההצעה...10 דף השער אישור המוסד המעסיק פרטים אישיים של החוקר גוף המחקר לוח זמנים פירוט הבקשה לתקציב קורות חיים של החוקר/ים רשימה לבדיקה עצמית של מבנה ההצעה דוח מסכם פרסומים מחקר בשנת שבתון במסגרת מכון מופ"ת...19

4 נספחים...21 נספח א: דף שער להצעת מחקר )דוגמה(...21 נספח ב: אישור המוסד להגשת הצעת המחקר...22 נספח ג: פרטים אישיים של החוקר נספח ד: לוח זמנים משוער לביצוע המחקר נספח ה: התחייבות לביצוע המחקר והגשת דוח מסכם...27 נספח ו: הבטחת זכויות הנחקרים במוסדות חינוך נספח ז: אישור ועדת הלסינקי נספח ח: ניסויים בבעלי חיים...30 נספח ט: דף השער הקדמי בדוח המסכם )דוגמה(...31 נספח י: דף השער האחורי בדוח המסכם )דוגמה(... 32

5 מבוא ועדת המחקר הבין-מכללתית שבמכון מופ"ת הוקמה כדי לסייע לסגל המורים במכללות לערוך מחקרים בנושאים הרלוונטיים להכשרת מורים וחינוך. הועדה תומכת במחקרים המראים קשר ישיר להוראה ולהכשרת מורים, במחקרי הערכה דיסיפלינריים הנלמדים במכללות לחינוך, וכן בתכניות פיתוח רלבנטיות לחינוך ולהכשרת מורים. עשייה מחקרית זו תורמת להעשרת גופי הידע הקיימים בתחומי הכשרת מורים, בנושאי חינוך, הוראה ולמידה ובפיתוח סגל ההוראה במכללות. הוועדה מקדמת בברכה הצעות למחקרים הנערכים בשיטות שונות ומגוונות: מחקרים כמותיים, מחקרים איכותניים, כולל מחקר פעולה, מחקרים עיוניים ומחקרים בשיטות משולבות. הערה: לפישוט הכתיבה השתמשנו בלשון זכר, אך הכוונה היא לחוקרים ולחוקרות גם יחד. הגשת הצעה למחקר תנאים מוקדמים - החוקרים א. הצעות למחקר ולהערכת תכניות בחינוך ובהוראה רשאים להגיש חוקר אחד או קבוצת חוקרים מקרב סגל המורים במכללות להכשרת עובדי הוראה ועובדי מכון מופ"ת. ב. כל חוקר חייב לעמוד בתנאים האלה: בעל תואר שני לפחות. מועסק במוסד שמטעמו הוגשה ההצעה. מועסק בהיקף משרה של 40% )או יותר( במכללות להכשרת עובדי הוראה )כולל בשנה שבה יבוצע המחקר(. היקף המשרה הכולל לא יעלה על 1.4 )כולל שעות ההקצאה למחקר(. מועסק בקביעות או ברציפות במשך שנתיים לפחות במוסד שבאמצעותו מוגשת ההצעה. יש לצרף אישור של מנהל כוח אדם על היקף ההעסקה )ראו נספח ג(. ג. גמלאים יכולים להגיש הצעות מחקר רק אם לא חל איסור על העסקתם במשרד החינוך. ד. חוקר רשאי להגיש הצעת מחקר אחת בלבד במהלך שנת לימודים, וזאת בין שכחוקר ראשי ובין שכחבר צוות. ה. ניתן לקבל תקציב למחקר אחת לשנתיים. ו. ועדת המחקר הבין-מכללתית לא תקבל הצעות מחקר כל עוד הצוות החוקר או אחד מחבריו לא הגישו דוח מסכם או לא תיקנו דוח מסכם שנדרשו בו שיפורים למחקר קודם שתוקצב בידי האגף להכשרת מורים או ו/או בידי מכון מופ"ת. 5

6 ז. אפשר להגיש לוועדה הצעות למחקרים שייערכו בשיתוף עם מוסדות שאינם מכללות להכשרת מורים )כגון: אוניברסיטאות, בתי חולים, מכללות אזוריות וכיו"ב(. ועדת המחקר הבין-מכללתית תתקצב רק את חלקם היחסי של חברי הסגל במכללות להכשרת מורים במחקרים הללו. תנאים מוקדמים - ההצעות יישקלו הצעות התורמות לתחומי החינוך והכשרת מורים. א. הצעת המחקר המוגשת תהיה מלווה באישור של ועדת המחקר המכללתית ושל הנהלת המכללה. ב. יידונו רק הצעות מחקר שאינן מהוות חלק מתזה לקראת תואר שלישי. חוקרים שסיימו את לימודי התואר השלישי בארבע השנים האחרונות, מתבקשים לציין את נושא עבודתם ואת שם המנחה. אם קיים דמיון בין הנושאים, יש להסביר מהו החידוש במחקר המוצע. ג. אין להגיש הצעות שכבר הוחל בביצוען )למעט מחקרי גישוש/חלוץ(. ד. ועדת המחקר הבין-מכללתית אינה דנה בהוצאה לאור של ספרים ובפיתוח של תכניות לימודים )לשם כך יש לפנות להוצאה לאור של מכון מופ"ת(. ה. מכון מופ"ת אינו תומך ביצירה אמנותית. התמיכה במחקר א. חוקר יכול לקבל תקציב שקלי למחקר כשכר ו/או לכיסוי הוצאות המחקר. ב. מחקרים בין-מכללתיים ובין-מוסדיים בהיקף רחב יתוגמלו בתקצוב גבוה יותר ממחקרים בהיקף מצומצם בהתאם לצורכי המחקר ולאפשרויות התקציביות של הוועדה. ג. ועדת המחקר הבין-מכללתית מעודדת חוקרים לפנות למקורות מימון נוספים; היא לא תצמצם את התמיכה במחקרים שיקבלו מימון נוסף. משך התמיכה התמיכה במחקר היא לשנה אחת בלבד. אין הוועדה מתחייבת לתקצוב של שנים נוספות של מחקר רב-שלבי. תקציב מאושר יינתן על ידי האגף להכשרת עובדי הוראה בשנת הלימודים שמיד לאחר השנה שבה ניתן אישור להצעת המחקר )החל ב- 1 בספטמבר(. 6

7 עקרונות מנחים בהערכת הצעה: בהערכת המחקר יישקלו תרומתו לחינוך ו/או להכשרת מורים, ערכו המדעי של המחקר, בסיסו התאורטי ומידת ההתאמה של שיטותיו למטרות המחקר ולשאלותיו. יש להגיש הצעה למחקר בהתאם להנחיות שבחוברת זו. הצעה שתוגש שלא בהתאם להנחיות שלהלן, לא תועבר לדיון בוועדה. המועד להגשת הצעות המחקר: מ- 1 בספטמבר ועד 1 בדצמבר 2014 ו באלול תשע ד - ט בכסלו תשע ה הוועדה תדון רק בהצעות שיתקבלו עד המועד שנקבע. חוקרים המעוניינים להגיש הצעות מוזמנים להיעזר במאגר היועצים המתודולוגים של רשות המחקר במכון מופ"ת. 7

8 נהלים 1. הגשת ההצעה א. ההצעה תוגש בעברית או באנגלית, ברווח כפול, בשלושה אופני הגשה: ההצעה תוגש בשני עותקים מודפסים ומכורכים. ההצעה בשלמותה תישלח גם בדואר אלקטרוני בקובץ word אחד, הכולל את כל הנספחים הרלוונטיים. עותק אלקטרוני נוסף, ללא פרטים המזהים את כותבי ההצעה, יישלח על ידי כותבי ההצעה עבור הקורא המומחה שיבדוק את ההצעה בעילום שמם של הכותבים. ב. ההצעה תוגבל ל- 12 עמודים )לא כולל מקורות, נספחים וקורות חיים(. את ההצעה יש לשלוח אל ועדת המחקר הבין-מכללתית במכון מופ"ת, רחוב שושנה פרסיץ 15, ת"ד תל אביב טיפול בהצעה ואישורה תהליך אישור ההצעה כולל שלושה שלבים: בדיקה טכנית א. ההצעות שיוגשו יעברו בדיקה טכנית. הצעות שלא יעמדו בכל התנאים המוקדמים וכן הצעות שחלקים מהן חסרים יידחו על הסף או שיידרשו לתיקון ראשוני בטרם יימשך הטיפול בהן. הערכת חבר ועדה ב. הצעה העומדת במתכונת ההנחיות שנקבעו תוערך על ידי חברי ועדת המחקר. אם יידרשו תיקונים תוחזר ההצעה לכותבים לתיקון בטרם שליחתה למעריך חיצוני. הערכת מומחה ג. הצעה שהוערכה על ידי חברי ועדה ועמדה בכל הקריטריונים הנדרשים תועבר בעילום שם לחוות דעת נוספת של מעריך חיצוני. 8

9 ד. בתום תהליך ההערכה )הכולל לעתים בקשות לתיקונים( תועבר החלטת הוועדה לידי החוקר. תהליך הטיפול בהצעה נמשך כשישה חודשים. תשובות יימסרו לחוקרים עד סוף חודש יוני בשנת הלימודים שבה הוגשה ההצעה. ה. חוקר המתבקש לערוך תיקונים בהצעת מחקרו, יעביר לוועדת המחקר בדואר אלקטרוני עותק של ההצעה המתוקנת בצירוף מכתב המפרט את התיקונים שהוכנסו. הצעה שתוגש ללא מכתב מלווה המפרט את התיקונים לא תוערך. ו. אם תאושר הצעת המחקר, תקבע הוועדה את גובה המענק. ז. עם אישור ההצעה יישלחו אל החוקרים לחתימה טופסי התחייבות לשמירה על כללי האתיקה, להשגת האישורים הנדרשים למחקר, לביצוע המחקר ולהגשת דוח מסכם )ראו נספחים ה-ט(. ח. חוקר שאינו מתכוון לבצע את המחקר לאחר אישור הבקשה ולפני קבלת התמיכה, מתבקש להודיע על כך מיד לוועדה. ט. התקציב שיאושר על ידי הוועדה יועבר לאישור נוסף לאגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך. י. התקציב המאושר יועבר לחוקר בתחילת שנת הלימודים שלאחר אישור הצעת המחקר. י"א.יש להודיע מיד לוועדת המחקר על כל שינוי בהרכב צוות המחקר במהלך הטיפול בהצעה. 3. דיווח לוועדה א. בתום שנה מיום סיום התמיכה יוגש לוועדה דוח מסכם של המחקר בשני עותקים מכורכים וכן "תקציר מנהלים" של 3-2 עמודים בפורמט אלקטרוני )ראו בהמשך בעמ' 16, הפרק "דוח מסכם"(. ב. בדוח המסכם ובפרסומים אחרים המתבססים על דוח זה תצוין בצורה נאותה תמיכתו של מכון מופ"ת בביצוע המחקר. ג. החל בשנת תשע"ב חברי הוועדה קוראים את הדוחות המוגשים לה ושולחים משוב לכותבים. דוחות מצטיינים יומלצו לפורטל מס"ע. דוחות שאינם עומדים בקריטריונים מדעיים יוחזרו לתיקון או ייגנזו. ד. אפשר להגיש מאמר או פרק מספר, שפורסמו בכתב עת אקדמי, על בסיס המחקר שאושר במקום דוח מסכם. 9

10 מבנה ההצעה הצעות מחקר מצטיינות לדוגמה מוצגות באתר של ועדת המחקר הבין-מכללתית: הצעת המחקר תכלול את כל הסעיפים המפורטים להלן; כל אחד מהסעיפים הראשיים )7-1( יתחיל בהצעה בעמוד חדש. 1. דף השער נתונים כלליים א. שם המוסד שיתבצע בו המחקר. נושא המחקר בעברית ובאנגלית. ב. שם החוקר הראשי וחוקרי המשנה בעברית ובאנגלית. ג. תאריך משוער של תחילת המחקר ותאריך היעד לסיום. ד. תאריך הגשת ההצעה. ה. חתימת החוקר הראשי. ו. ראו דוגמה לעיצוב עמוד השער בנספח א. 2. אישור המוסד המעסיק מנהל המכללה וראש יחידת המחקר )או יו"ר ועדת מחקר מוסדית( יאשרו את הגשת ההצעה למחקר ואת התקציב המבוקש. מינהל כוח אדם במכללה יאשר את נתוני ההעסקה של החוקרים במכללה )ראו, לדוגמה, נספח ב(. יש להתייחס לסעיפים הללו: א. סך כל התקציב המוגש לאישור ועדת המחקר הבין-מכללתית. ב. סך כל התקציב המבוקש ממוסד ההכשרה. ג. סך כל התקציב העומד לרשות החוקר/ים ממקורות נוספים. ד. סך כל התקציב הנדרש לביצוע המחקר. ה. אישור המוסד להגשת ההצעה. ו. אישור המוסד להיקף משרת החוקר. 3. פרטים אישיים של החוקר כל אחד מן החוקרים ימלא טופס פרטים אישיים )ראו, לדוגמה, נספח ג(. 10

11 4. גוף המחקר הערה כללית: יש לבנות את ההצעה בהתאם למקובל בתחום המחקר. א. תקציר: הצעת המחקר תכלול תקציר בהיקף של 200 מילים לכל היותר. ב. הרקע התאורטי למחקר: סעיף זה יכלול סקירה עדכנית של הרקע המדעי הרלוונטי לעבודת המחקר. בסקירה יצוינו עקרונות מרכזיים וממצאים עיקריים שהציגו חוקרים קודמים. היקף הסקירה המומלצת הוא 5-3 עמודים. ג. ההקשר של המחקר: בהצעה למחקר איכותני או למחקר פעולה יש לכלול תיאור של המסגרת הנחקרת )המוסד, הקבוצה, הכיתה ועוד( ואפיוניה הכלליים )לדוגמה: אפיונים פיזיים, אוכלוסיית היעד והתרבות(. כמו כן יש לתאר את הקשר של החוקר לסוגיית המחקר המניע לבחירה בנושא ולמסגרת הנחקרת )כגון: שייכות למוסד ותפקיד בו(. ד. השערות המחקר, שאלות המחקר או הסוגיה הנחקרת: יש לבסס תאורטית כל אחת מהשערות המחקר ושאלותיו. בהצעה למחקר כמותי יש לנסח שאלות מחקר ו/או השערות מחקר ברורות. בהצעה למחקר איכותני יש למקד את שאלות המחקר, כך שלא יהיו רחבות מדי. בהצעה למחקר עיוני יש להציג את הבעיה/הסוגיה הנחקרת ולקבוע את גבולות העבודה )מה ייחקר ומה לא(. במחקר פעולה יש לנסח את הסוגיה הנחקרת ולציין מהו השינוי שהחוקר מעוניין להשיג. ה. שיטות המחקר: בסעיף זה יפורטו בהרחבה הנושאים הבאים, על פי הרלוונטי לכל סוג מחקר. סוג המחקר: יש להגדיר את סוג המחקר )כמותי, איכותני, מחקר עיוני, מחקר פעולה וכו'(. - במחקר כמותי יוצג אופי המחקר )ניסוי, דמוי ניסוי, מתאמי או סקר(. - בהצעה למחקר איכותני תוסבר המסורת/הסוגה או הפרספקטיבה התאורטית בתחום המחקר האיכותני שהיא משתייכת אליה )כגון: מחקר אתנוגרפי, פנומנולוגי, הרמנויטי, נרטיבי, מחקר פעולה, תאוריה המעוגנת בשדה ועוד( והתאמתה לסוגיה הנחקרת. - יש לעגן את המתודולוגיה בספרות תאורטית רלוונטית למחקר. - במחקר עיוני תוצג הגישה המחקרית )לדוגמה: היסטוריה ומדיניות חינוך - גישה מוסדית/מערכתית/קהילתית(. נבדקים ו/או מקורות המידע: - בהצעה למחקר כמותי יש להגדיר את המדגם: האוכלוסייה הנבדקת, שיטת הדגימה וגודל המדגם המתוכנן. 11

12 - בהצעה למחקר איכותני ולמחקר פעולה יש לפרט מי הם המשתתפים במחקר ולהסביר מדוע וכיצד ייבחרו ספקי המידע, המסמכים או הטקסטים. ניתן להציג נתונים כמותיים, המתארים את האוכלוסייה ואת הנושא הרלוונטי. - בהצעה למחקר עיוני יש לציין את המקורות הנחקרים )במחקר היסטורי, לדוגמה, יש לציין מקורות ראשוניים ומקורות משניים( ולהסביר מדוע נבחרו מקורות אלה. משתני המחקר או נושאי המחקר: - במחקר הכמותי יש להגדיר את משתני המחקר באופן אופרטיבי. - במחקר האיכותני, במחקר העיוני ובמחקר הפעולה יש לפרט את נושאי המחקר ושאלת המחקר. כלי המחקר: - בכל הצעת מחקר יש לפרט את כלי המחקר )כגון: שאלונים, ראיונות, כלים לניתוח חומרים כתובים, תצפיות, מכשור מעבדה( או את סוגי הראיות. - במחקר כמותי יש לציין את מטרת הכלים, הרציונל, המבנה )תת-סולמות(, מספר הפריטים, תיאור הפריטים והנימוקים לבחירתם. - אם ייעשה שימוש בכלים קיימים יש לציין את מקורותיהם וכיצד יותאם השימוש למחקר המוצע )כולל תרגום(. - בכל הצעת מחקר יש להציג את הקשר שבין כלי המחקר לשאלות הנחקרות. - בכל הצעת מחקר יש להתייחס למהימנות ולתוקף של הכלים על פי סוג המחקר. - יש לצרף דוגמאות לכלי המחקר כנספחים להצעה. הליך המחקר: - יש לפרט את הדרך שבה יבוצע המחקר: אופן איסוף הנתונים, מקום המחקר )כולל ארכיונים, מרכזי מידע, ספריות וכו'(, תפקיד החוקרים וסוג שיתוף הפעולה עם אנשים או עם גורמים נוספים הקשורים למחקר. - במחקר פעולה רצוי לבסס את התהליך המוצע על מחקר חלוץ או על תיאור מפורט של שדה המחקר ושל יחסי חוקר-נחקרים. עיבוד הנתונים: - יש לפרט את הדרכים לעיבוד הנתונים המתוכנן. - נתונים כמותיים: יש לפרט את הניתוחים הסטטיסטיים המתוכננים לבדיקה של כל אחת משאלות/השערות המחקר. - נתונים איכותניים: יש לתאר בפירוט את דרכי עיבוד הנתונים בחירת השיטה לניתוח התוכן, הדרך שבה ייבנו קטגוריות התוכן וייעשו הקישורים ביניהן. יש לתאר את שלבי הניתוח. מומלץ לצרף כנספח קטע קצר לדוגמה מתוך מחקר חלוץ/ גישוש/מחקר אחר שנערך באותה שיטה. 12

13 - יש להציג את הדרכים שיינקטו לתיקוף הממצאים ולבדיקת אמינותם )כמו טריאנגולציה/הצלבת ראיות(. - במחקר עיוני יש להציג את דרכי הפרשנות או את ניתוח הטקסטים. יש לצרף קטע קצר כנספח לדוגמה. סוגיות אתיות והבטחת זכויות נחקרים: - יש לפרט את הצעדים שיינקטו להבטחת האתיקה של המחקר וזכויות הפרט של הנחקרים בכלל זה. - על החוקרים לדאוג לאישורי ביצוע המחקר במוסדות חינוך ובמוסדות אחרים ו. חשיבות המחקר: בהתאם לנדרש. יש לפרט את התרומה המדעית הכללית הצפויה, את הרלוונטיות של המחקר להכשרה להוראה, את אפשרויות ההכללה של ממצאי המחקר ואת מגבלותיו. יש לציין את החידוש במחקר. יש לתאר את השימושים הצפויים בתוצאות המחקר ובמסקנותיו - ומי הם המשתמשים הפוטנציאליים. ז. יש לציין את גבולות המחקר ואת המגבלות על הנתונים והסקת המסקנות. ח. רשימת מקורות: ברשימה ייכללו כל המקורות המוזכרים בסקירה הספרותית של הצעת המחקר, והם בלבד. כל המקורות יירשמו באופן אחיד כמקובל בפרסומים מדעיים בתחום המחקר הספציפי. ט. נספחים: הנספחים יהיו חלק מקובץ ההצעה. 5. לוח זמנים לוח זמנים מפורט לביצוע המחקר )ראו דוגמה בנספח ד(. 6. פירוט הבקשה לתקציב א. יש לציין את פרטי הבקשה להקצאת שכר לחוקרים ולהקצאת תקציב לצורכי המחקר )ראו נספח ב(. השכר לחוקרים ישולם באמצעות מכון מופ"ת בכפוף לחתימה על הסכם מתן שירותי מחקר. החוקרים יקבלו 80% מהשכר בשנת התמיכה ו- 20% עם אישור הדוח המסכם. 13

14 ב. הבקשה להחזר הוצאות מחקר תכלול את הפרטים האלה: ציוד: - בסעיף זה יש לציין את הפריטים הנדרשים, מחיר ליחידה, כמות ומחיר כולל. - התקציב נועד לציוד מתכלה בלבד. ארגון: - בסעיף זה יש לכלול הוצאות כגון: נסיעות )מספר ק"מ, מחיר לק"מ ומחיר כולל(, הדפסות )מספר העמודים, מחיר לעמוד ומחיר כולל(, שקפים, שקופיות, צילומים, שימושי מחשב, עריכה מדעית באנגלית או תרגום לאנגלית של הדוח הסופי. - בכל המקרים יש לפרט את הכמות, המחיר ליחידה והמחיר הכולל. - פריטים שעלותם מוגדרת בתקנון השירות הציבורי חייבים להיות תואמים להנחיות העדכניות. ייעוץ וסיוע: - בסעיף זה יש לכלול הוצאות שכר עבור ייעוץ סטטיסטי, עוזרי מחקר ועוד. בנוסף על כך אפשר להיעזר בייעוץ הניתן במסגרת רשות המחקר במכון מופ"ת: - יש לפרט את כל התפקידים המתוכננים ליועץ ו/או לעוזר המחקר ולתמחר פעילויות אלה )עד לרמת היקף שעות וגובה השכר לפי שעה(. - עוזר המחקר אינו יכול להימנות עם צוות החוקרים. - החל בשנת הלימודים תשע ד ניתן לבקש ולקבל סיוע בתרגום ובעריכה של דו ח המחקר לצורך פרסומו בכתב עת שפיט או בספר. ג. אין לבקש תקציב עבור הוצאות עבור נסיעות לכינוסים מדעיים בארץ או מחוצה לה, או עבור השתתפות בהם. ד. הערות: בקשת תקציב אינה מאושרת אוטומטית - הוועדה דנה בכל בקשה לגופה לפי הקריטריונים הרלוונטיים. לעתים הוועדה מאשרת רק חלק מבקשת התקציב. בקשת תקציב שקלי ללא פירוט לא תאפשר התייחסות של הוועדה לבקשה. התקציב לכיסוי הוצאות המחקר ישולם לחוקר בשנת התמיכה כנגד הצגת קבלות מקוריות בלבד, שיוגשו לרכזת רשות המחקר הבין-מכללתית במכון מופ ת. 14

15 7. קורות חיים של החוקר/ים א. יש לצרף להצעה קורות חיים. חוקרים שסיימו את לימודי התואר השני או השלישי בארבע השנים האחרונות, מתבקשים לציין את נושא עבודתם ואת המנחה. ב. יש לצרף רשימת פרסומים. רשימה לבדיקה עצמית של מבנה ההצעה דף שער )נספח א( אישור המוסד המעסיק )נספח ב( פרטים אישיים של החוקר/ים )נספח ג( תקציר הרקע התאורטי למחקר ההקשר של המחקר )במחקר איכותי או במחקר פעולה( השערות המחקר, שאלות המחקר או הסוגיה הנחקרת שיטות המחקר סוג המחקר נבדקים ו/או מקורות המידע משתני המחקר או נושאי המחקר כלי המחקר הליך המחקר עיבוד הנתונים סוגיות אתיות והבטחת זכויות נחקרים חשיבות המחקר מגבלות המחקר רשימת מקורות לוח זמנים פירוט הבקשה לתקציב קורות החיים של החוקר/ים נספחים )כלי המחקר ו/או קטעים מנותחים לדוגמה( 15

16 דוח מסכם בסיום המחקר יוגש לוועדת המחקר דוח מסכם כמקובל בעבודה מדעית. הדוח יהיה מבוסס מבחינה תאורטית, מעודכן מבחינת הידע, מפורט מבחינה מתודולוגית )ניתן לשחזור( ומציג את ממצאיו במלואם ובבהירות, תוך הסקת מסקנות והפקת הלקחים הרלוונטיים להכשרה להוראה. היקף הדוח לא יפחת מן ההיקף של מאמר מדעי. דוח המחקר יכלול את החלקים האלה: 1. שם המכללה בעברית ובאנגלית )ראו נספחים ט, י(. 2. שם המחקר בעברית ובאנגלית. 3. "תקציר מנהלים" בעברית - בפורמט מודפס ובפורמט אלקטרוני. התקציר יכלול את מטרות המחקר, שיטת המחקר, ממצאים עיקריים ומסקנות )3-2 עמודים(. יש להגיש את התקציר בציון הפרטים האלה: שם המחקר, שם החוקר ושם המכללה שבה עבד החוקר/בוצע המחקר, ולהגישו גם בפורמט אלקטרוני. התקציר יפורסם במאגרי המידע של מכון מופ"ת. 4. תארנים )מילות מפתח( על-פי אחד ממאגרי המידע או כתבי העת המובילים בתחום. יש לציין את המקור. מומלץ להיעזר באוצר הנושאים )תזאורוס( של המאגר.ERIC תקציר לדוגמה מוצג באתר של ועדת המחקר הבין-מכללתית: 5. הנושא הנחקר ומטרת המחקר. 6. רקע תאורטי )רציונל, ממצאים ממחקרים קודמים ועוד(. 7. השערות או שאלות המחקר. 8. שיטת המחקר: מדגם, כלים )כולל מהימנות ותוקף(, מערך, מהלך איסוף הנתונים והטיפול בהם. במחקרים שנערכו בבני אדם ובבע"ח - יש להתייחס להיבטים האתיים של המחקר. 9. ממצאים על פי ההשערות או השאלות שהוצבו מראש. 10. דיון בממצאים, במשמעותם ובהשלכותיהם על הדיסציפלינה הנחקרת ועל ההכשרה להוראה. 11. סיכום, מסקנות והצעות. 12. רשימת מקורות. 13. נספחים. יש לצרף את כלי המחקר במלואם על פי המפורט בפרק העוסק בשיטה. יש להקפיד על ניסוח תואם של הכותרות בפרק העוסק בשיטה מול הכותרות בנספחים. 16

17 יש לציין מהימנות ותקפות במחקר כמותי ולכלול את השאלות, המחוונים וכדומה, במחקר איכותני )לצורך מאגר כלי מחקר(. במחקר איכותני, במחקר פעולה, במחקר ספרותי, במחקר היסטורי ובדומיהם יאורגן הדוח כמקובל לגבי מחקרים אלה: על פי הנושאים, המושגים, התופעות שבחרו החוקרים להציג בסדר ובהיקף שקבעו. הסעיפים שפורטו לעיל ייכללו בדוח וניתן לשלבם זה בזה. לשם כתיבת הדוח ופרסומים המתבססים על המחקר, החוקרים מוזמנים להיעזר במאגר יועצי הכתיבה של רשות המחקר במכון מופ"ת: את הדוח המסכם יש להגיש מכורך בשני עותקים. בדוח יש לציין: "מחקר זה נערך בהמלצת ועדת המחקר הבין-מכללתית במכון מופ"ת ובתמיכת האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך" )ראו נספח ט(. הנוסח באנגלית )ראו נספח י(: "This research was supported by The MOFET Institute and the Department of Teacher Education at the Ministry of Education" את תקציר המנהלים יש להגיש בפורמט אלקטרוני ומודפס. מכון מופ"ת מבקש לקבל דוחות מחקר, משום שהוא רואה בהם חומר לימוד אקדמי לסטודנטים, למורי מורים ולבאי מכון מופ"ת. דוחות המחקר מוצגים במרכז המידע של מכון מופ"ת ועומדים לרשות מורי המורים לעיון. תקצירי המחקרים מפורסמים באתר מרכז המידע. החל בשנת תשע"ב חברי הוועדה קוראים את הדוחות המוגשים לה ושולחים משוב לכותבים. דוחות מצטיינים יומלצו לפורטל מס"ע. דוחות שאינם עומדים בקריטריונים מדעיים יוחזרו לתיקון או ייגנזו. אפשר להגיש מאמר או פרק מספר, שפורסמו בכתב עת אקדמי, על בסיס המחקר שאושר במקום דוח מסכם. 17

18 פרסומים פרסומים ב"דפים" ועדת המחקר הבין-מכללתית מציעה למגישי הדוח המסכם של המחקר בנושא הכשרת מורים לעבד את הדוח למאמר מדעי ולהגישו לפרסום למערכת "דפים", כתב עת לעיון ומחקר בהכשרת מורים. מערכת "דפים" תיתן זכות קדימה למאמר כזה לאחר שיעמוד בביקורת ובשיפוט של הקוראים המומחים בוועדת המערכת האקדמית של "דפים" ומחוצה לה. גמול השתלמות בגין פרסום פרסום המחקר כמאמר בכתב עת מדעי או בדוח מסכם עשוי לזכות את החוקרים בגמול השתלמות. הזכאות נקבעת וניתנת על ידי ענף כוח אדם בהוראה באגף השתלמות עובדי הוראה. את הבקשה לגמול השתלמות תגיש המכללה שהחוקרים המפרסמים עובדים בה. בכל פרסום יש לציין את חלקה של ועדת המחקר הבין-מכללתית בביצוע המחקר. 18

19 מחקר בשנת שבתון במסגרת מכון מופ"ת תכנית זו מיועדת למורים מסגל המכללות להכשרת עובדי הוראה המתעתדים לצאת לשנת שבתון. תנאי התכנית: 1. הצעת מחקר תוגש על פי ההנחיות למבנה ההצעה המתפרסמות בעמודים בחוברת זו. אין צורך באישור המעסיק או בטופס פרטים אישיים של החוקר. 2. הצעת המחקר תוגש בדואר אלקטרוני לרשות המחקר 3. את התכנית לעבודת המחקר בשנת השבתון ניתן יהיה להגיש, כחלק מתכנית הלימודים, לאישור קרן ההשתלמות )המחקר עשוי להוות עד 8 ש"ש מסך השעות שעל המורה ללמוד בשנת השבתון(. 4. קרן ההשתלמות תעביר למכון מופ"ת עלות של עד 4 שעות שבועיות, וזאת לאחר קבלת כתב הרשאה של החוקר המאשר העברה זו. מתקציב זה יגבה מכון מופ"ת 20% תקורה. התקציב יעמוד לרשות החוקר לסיוע בעריכת המחקר )כגון שירותי ייעוץ מדעי, מתודולוגי ושירותי משרד כמו הדפסות וצילומים(. הוצאות אלו ישולמו ישירות על ידי מכון מופ"ת לספקים או לנותני השירות של החוקר כנגד חשבוניות מס ובניכוי מס כחוק. עם הגשת דוח המחקר למכון מופ"ת יקבל החוקר אישור על ביצוע תכניתו. הערות: א. חוקרים המבקשים את תמיכתה הכספית של ועדת המחקר הבין מכללתית נוסף על תמיכתה של קרן ההשתלמות, יגישו הצעת מחקר על פי כל הנהלים, ההנחיות ולוחות הזמנים המתפרסמים בחוברת זו. ב. בשאלות בענייני תקציב עבור מחקר בשנת שבתון ניתן לפנות למר יעקב אנדר, חשב מכון מופ"ת, טל':

20

21 נספחים נספח א: דף שער להצעת מחקר )דוגמה( נושא המחקר: למידה שיתופית בתהליך ההכשרה של סטודנטים להוראה Cooperative Learning in In-service Teacher Training המוסד להכשרת עובדי הוראה שבמסגרתו ייערך המחקר: המכללה לחינוך אחר ע"ש ישראלי החוקרים: מדריך דידקטי ישראל כהן, ד"ר Dr. Israel Cohen רחל לוי, מ"א מרצה Rachel Levy, M.A תאריך משוער להתחלת המחקר : 1 בספטמבר 2015 תאריך יעד לסיום המחקר : 31 באוגוסט 2016 המגיש: ד"ר ישראל כהן חתימה: 30 בנובמבר

22 נספח ב: אישור המוסד להגשת הצעת המחקר התקציב המבוקש מוועדת המחקר הבין-מכללתית: 1. ש"ח א. פירוט שכר לפי שמות החוקרים: ש"ח ש"ח ש"ח סך הכול שכר: ש"ח תקציב להוצאות המחקר ב. התמיכה המוסדית: 2. ש"ח א. פירוט ש"ח לפי שמות החוקרים: ש"ח ש"ח סך הכול שכר: ש"ח תקציב שקלי: ב. 3. תמיכה ממקורות אחרים: ש"ח א. פירוט ש"ח לפי שמות החוקרים: ש"ח ש"ח סך הכול שכר: ש"ח תקציב שקלי נוסף: ב. 4. סך כל התקציב הנדרש לביצוע המחקר )מכל המקורות(: סך הכול שכר סך הכול הוצאות בשקלים ש"ח ש"ח 5. אישור ועדת המחקר המוסדית להצעת מחקר קראתי את ההצעה ואני מאשר/ת שהיא עומדת באמות המידה המקצועיות למחקר. שם: תפקיד: תאריך: חתימה: 22

23 6. אישור הנהלת המוסד להצעת המחקר הנהלת המכללה תאפשר לחוקרים לערוך את המחקר ולפנות עבורו זמן הוראה )אם ירצו בכך(. שם: תפקיד: תאריך: חתימה: 7. היקף המשרה המשוער של החוקרים במוסד בשנת ביצוע המחקר** שם החוקר היקף משרה ותק במכללה אישור מינהל כוח אדם ** הנחת הוועדה היא שהחוקר ממשיך לעבוד במכללה בשנת ביצוע המחקר בהיקף משרה דומה. הערות: בחתימתו על מסמך זה המוסד מאשר למכון מופ"ת להעלות את תקציר הדוח המסכם שיגיש החוקר )להלן: "התקציר"( לאתר מרכז המידע של מכון מופ"ת ו/או לאתר הוועדה הבין- מכללתית. כמו כן מאפשר המוסד למכון מופ"ת לערוך קישורים אלקטרוניים או מקוונים למאגרי מידע שונים. המוסד שבו עובד החוקר מאשר בזאת כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה כלפי מכון מופ"ת ביחס להפרת זכויות יוצרים ו/או כל טענה אחרת הנוגעת לתקציר ולדוח המסכם. המוסד שבו עובד החוקר מאפשר למכון מופ"ת לתת לכל אדם עותקים מן הדוח המסכם לצורכי לימוד. 23

24 נספח ג: פרטים אישיים של החוקר* תואר אקדמי שם משפחה שם פרטי כתובת ת"ז טל' נייד טל' בבית טל' בעבודה דואר אלקטרוני פקס תחום התמחות חוקרים שסיימו את לימודי התואר השני או השלישי בארבע השנים האחרונות מתבקשים לציין את נושא עבודתם ואת שם המנחה פרטים על מקומות העבודה שם המכללה שבה החוקר עובד ושבמסגרתה ייערך המחקר תפקיד )בעת הגשת ההצעה( היקף משרה )משוער( בשנת ביצוע המחקר** מקומות עבודה נוספים מקום העבודה תפקיד )בעת הגשת ההצעה( קביעות ותק היקף משרה מכון מופ"ת - תפקיד בעת הגשת ההצעה היקף שעות הערות: בחתימתו על מסמך זה החוקר מאשר למכון מופ"ת להעלות את תקציר הדוח המסכם שיגיש )להלן: "התקציר"( לאתר מרכז המידע של מכון מופ"ת ו/או לאתר הוועדה הבין-מכללתית. כמו כן מאפשר החוקר למכון מופ"ת לערוך קישורים אלקטרוניים או מקוונים למאגרי מידע שונים. 24

25 החוקר מאשר בזאת כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה כלפי מכון מופ"ת ביחס להפרת זכויות יוצרים ו/או כל טענה אחרת הנוגעת לתקציר ולדוח המסכם. החוקר מאפשר למכון מופ"ת לתת לכל אדם עותקים מן הדוח המסכם לצורכי לימוד. תאריך חתימה * ימולא על ידי כל אחד מהחוקרים ** הנחת הוועדה היא שהחוקר ממשיך לעבוד במכללה בשנת ביצוע המחקר בהיקף משרה דומה. 25

26 נספח ד: לוח זמנים משוער לביצוע המחקר פעילויות המחקר מועד התחלה חודש שנה מועד סיום חודש שנה

27 נספח ה: התחייבות לביצוע המחקר והגשת דוח מסכם שם המחקר: שם החוקר/ת הראשי/ת: ת"ז: תואר אקדמי: שם המכללה: חוקרים נוספים: כחוקר הראשי של מחקר זה, אני מתחייב לבצעו ולסיימו בהגשת דוח מסכם בזמן, כמפורט בחוברת "נהלים והנחיות להגשת הצעה למחקר, תשע"ב". כחוקר ראשי של מחקר זה אני מתחייב לפעול על פי כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א , לשמור על זכויות הנחקרים, ולהורות לכל אדם הפועל מטעמי לעשות כן. אני מתחייב לקבל את כל האישורים הדרושים על פי כל דין לביצוע המחקר ולאישורי ביצוע המחקר במוסדות חינוך ובמוסדות אחרים בהתאם לנדרש. תמיכת ועדת המחקר הבין-מכללתית של מכון מופ"ת לביצוע מחקר זה תצוין בפרסומים השונים. אני מאשר למכון מופ"ת להעלות את תקציר הדוח המסכם של המחקר )להלן - "התקציר"( לאתר מרכז המידע של מכון מופ"ת ו/או לאתר הוועדה הבין-מכללתית ומאפשר להם לערוך קישורים אלקטרוניים ו/או מקוונים למאגרי מידע שונים אל האתר וממנו. אני מאשר בזאת, כי לא תהא לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכון מופ"ת ו/או כלפי ועדת המחקר הבין-מכללתית ביחס להפרת זכויות יוצרים ו/או כל טענה אחרת הנוגעת לתקציר ולדוח המסכם. אני מאשר בחתימתי למכון מופ"ת לתת עותקים מן הדוח המסכם לצורכי לימוד לכל אדם. חתימת החוקר הראשי 27

28 נספח ו: הבטחת זכויות הנחקרים במוסדות חינוך לכבוד ועדת המחקר הבין-מכללתית מכון מופ"ת הנדון: הבטחת זכויות הנחקרים במוסדות חינוך שם המחקר: אני, החוקר הרשום מטה, מתחייב בזאת לפעול לשמירת זכויות הנחקרים, כמתחייב מהאישור לעיל, על ידי ועל ידי כל אדם הפועל מטעמי במחקר זה, ולהשיג אישור כנדרש, לשם ביצוע המחקר ממשרד המדען הראשי במשרד החינוך, לפני תחילת ביצוע המחקר. שם החוקר: ת"ז: חתימה: 28

29 נספח ז: אישור ועדת הלסינקי לכבוד ועדת המחקר הבין-מכללתית מכון מופ"ת הנדון: הבטחת זכויות הנחקרים שם המחקר: אני, החוקר הרשום מטה, מתחייב בזאת להשיג אישור "ועדת הלסינקי" מוסדית כנדרש, לשם ביצוע המחקר. אני מתחייב להשיג את הנדרש לפני תחילת ביצוע המחקר ולפני עריכת בדיקות כלשהן בנבדקים הקשורים למחקר זה. שם החוקר: ת"ז: חתימה: 29

30 נספח ח: ניסויים בבעלי חיים לכבוד ועדת המחקר הבין-מכללתית מכון מופ"ת הנדון: ניסויים בבעלי חיים שם המחקר: אני, החוקר הרשום מטה, מתחייב בזאת: לערוך את המחקר במוסד שקיבל הרשאה לערוך ניסויים בבעלי חיים מן המועצה לניסויים בבעלי חיים במשרד הבריאות. לקבל את אישורה של ועדת האתיקה המוסדית למחקר לפני תחילת ביצוע המחקר ולפני עריכת בדיקות כלשהן בבעלי החיים הקשורים למחקר זה. שם החוקר: ת"ז: חתימה: 30

31 נספח ט: דף השער הקדמי בדוח המסכם )דוגמה( המכללה לחינוך אחר ע"ש ישראלי למידה שיתופית בתהליך ההכשרה של סטודנטים להוראה ישראל כהן רחל לוי 2016 מחקר זה נערך בהמלצת ועדת המחקר הבין-מכללתית במכון מופ"ת ובתמיכת האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך 31

32 נספח י: דף השער האחורי בדוח המסכם )דוגמה( The Israeli College for Alternative Education Cooperative Learning in In-Service Teacher Training Israel Cohen Rachel Levy This research was supported by The MOFET Institute and the Department of Teacher Education at the Ministry of Education 32

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20F2E1E5E3FA20E4E2EEF820EEF2E5E3EBEF20EEF8F F325F205F325F2E646F63>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20F2E1E5E3FA20E4E2EEF820EEF2E5E3EBEF20EEF8F F325F205F325F2E646F63> המכללה האקדמית אחוה לימודי תואר שני בתכנית: "תרבות עם ישראל והוראתה" מדריך עבודת הגמר לתואר שני שנה"ל תשע"ב הנחיות לסטודנטים אדר תשע"ב מרץ 2012 1 תוכן עניינים 3 4 4 5 6 מבוא... עבודת גמר יישומית או מחקרית...

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד הנחיו

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית עש לואיס וגבי וייספלד הנחיו הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה הצעת המחקר צריכה להיות מנוסחת באופן מדויק וברור. עליה להוביל את הקורא ברצף לוגי מהרקע והמטרה ועד לשיטת הביצוע, משמע על הקורא להבין מהי שאלת המחקר וכיצד הוא יבוצע. המראה החיצוני

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

untitled

untitled ש 2 תאריך עדכון: 11/12 שם ומספר הקורס: סמינריון בניהול ובהתנהגות ארגונית 70-721/70-722/70-727-01 סוג הקורס: (סמינריון) שנת לימודים: תשע"ג סמסטר: שנתי היקף שעות: "ש סילבוס זה מופיע באתר ביה"ס למנ"ע 1. מטרות

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012 התחשבנות העירייה עם משרד החינוך בגין בתי ספר תיכוניים 1. מבוא השתתפות משרדי הממשלה במימון הרשויות המקומיות היא אחד המקורות החשובים ביותר בהכנסות הרשויות המקומיות. בנוסף למענק הכללי המועבר ממשרד הפנים,

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד