Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]"

תמליל

1 פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם

2 תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה אימץ את תקן 13 (מתוקן) המבוסס על IAS 21 סטיות. בתוקף החל משנת 2008 ללא כמעט עד וכולל 2007 חל בישראל תקן 13 לבין תקן 13 המתוקן הוא בקביעת העיקרי בין תקן 13 ההבדל מטבע הפעילות. המבחן בתקן הישן: "עיקר ההכנסות התקבלו במט"ח " במט"ח ועיקר הנכסים הקבועים נרכשו על פי תקנות ניירות ערך (תקנות העריכה) קיימת חובת דיווח לצרף נספח בשקלים מטבע הדיווח אינו השקל, יש. אם בשקלים הבהרה 4 תרגום לשקלים של דוחות במטבע דיווח שאינו השקל 2

3 מטרת התקן לקבוע כיצד על ישות: א. לכלול עסקאות במטבע חוץ בדוחותיה הכספיים. הכספיים. חוץ ו בדוחותיה פעילויות ו לכלול ב. ב ג. לתרגם דוחות כספיים למטבע הצגה. הנושאים העיקריים הם: החליפין שישמש לתרגום. שער קביעת א. ב. אופן הדיווח על השפעות של שינויים בשערי חליפין בדוחות הכספיים. 3

4 תחולה יש ליישם תקן חשבונאות זה: בעסקאות וביתרות במטבע ץחוץ, למעט הטיפול בטיפול החשבונאי בנגזרים שהם בתחולתו של IAS 39 בתרגום תוצאותיהן ומצבן הכספי של פעילויות חוץ הנכללות בדוחות השווי שיטת יחסי או איחוד איחוד, א של הישות בדרך הכספיים של המאזני. בתרגום התוצאות והמצב הכספי של הישות למטבע הצגה (אם שונה הפעילות). ממטבע לרבות חוץ, פרטם פריטים במטבע גידור של חשבונאות על אינו חל IAS 21 גידור של השקעה נטו בפעילות חוץ (בניגוד לתקן 13 החל על הפרשי שער הנובעים מהתחייבות במטבע חוץ המהווה גידור של השקעה נטו).,IAS מכשירים 39 להוראות בהתאם נעשה בגידור החשבונאי הטיפול פיננסיים: הכרה ומדידה. 4

5 הגדרות עיקריות (1) שער סגירה Rate) (Closing - שער החליפין המיידי Rate) (Spot המאזן. בתארך בתאריך מטבע חוץ Currency) (Foreign - מטבע שאינו מטבע הפעילות של הישות. הסביבה של המטבע (Functionali פעילות Currency) l מטבע הכלכלית העיקרית בה פועלת הישות. מוצגים לפו לפיו המטבע - (Presentation Currency) הצגה מטבע הדוחות הכספיים. פריטים כספיים items) (Monetary - יחידות מטבע מוחזקות וכן ניתן או קבוע במספר שישולמו או שיתקבלו והתחייבויות נכסים לקביעה של יחידות מטבע. פעילות חוץ Operation) (Foreign - ישות שהיא חברה בת, חברה המדווחת, שהפעילויות הישות של סניף או משותפת, עסקה כלולה שלה ממוקמות או מתנהלות במדינה או במטבע, שונים מאלו של הישות המדווחת. 5

6 הגדרות עיקריות (2) פריטים כספיים למסור) מחויבות מחו (או לקבל זכות כספי הוא פרט פריט ההכרחי של המאפיין מספר קבוע או ניתן לקביעה של יחידות מטבע. דוגמאות: פנסיות והטבות עובד אחרות שישולמו במזומן; הפרשות כהתחייבות. באופן שמוכרים במזומן דיבידנדים במזומן; שיסולקו דומה, חוזה לקבל (או למסור) מספר משתנה של מכשיריה ההוניים של הישות או כמות משתנה של נכסים, כאשר השווי ההוגן שיתקבל (או מטבע, הוא יחידות של לקביעה ניתן או קבוע למספר יימסר) שווה פריט כספי. לעומת זאת, המאפיין ההכרחי של פריט לא כספי הוא העדר זכות לקבל (או מחויבות למסור) מספר קבוע או ניתן לקביעה של יחידות מטבע. דוגמאות: סכומים ששולמו מראש בגין סחורות ושירותים (לדוגמה, שכירות ששולמה מראש); מוניטין; נכסים בלתי מוחשיים; מלאי; רכוש כספי. לא נכס מסירת ידי שיסולקו על והפרשות קבוע 6

7 קביעת מטבע הפעילות (1) על פי סעיף 9 לתקן מטבע הפעילות הוא: פועלת בה העיקרית הכלכלית הסביבה של המטבע הסביבה בה הישות בעיקר מפיקה ומוציאה מזומנים. הישות. "כ בד בקביעת מטבע הפעילות, הישות שוקלת את הגורמים הבאים: 1. המטבע אשר משפיע בעיקר על מחירי המכירה של הסחורות ומסולקים נקובם נקובים שבו הה יהיה המטבע בד"כ זה והשירותים. מחירי המכירה של הסחורות והשירותים. 2. המטבע של המדינה בה הכוחות התחרותיים והרגולציה שלה והשירותים. בעיקר את מחירי המכירה של הסחורות קובעים 3. המטבע אשר משפיע בעיקר על עלויות עבודה, חומרים להספקת סחורות או שירותים. בד"כ זה יהיה ועלויות אחרות המטבע שבו נקובות ומסולקות עלויות אלה. 7

8 מטבע הפעילות (2) סעיף 10 הגורמים כי קובע לתקן הבאים ראיה לספק גם יכולים למטבע הפעילות של ישות: המטבע בו מופקים מקורות מפעולות מימון (כלומר, וחוב). שלמכשר מכשירי הון הנפקה המטבע בו, בדרך כלל, מוחזקים תקבולים מפעולות שוטפות. 8

9 מטבע הפעילות (3) סעיף 11 לתקן קובע כי הגורמים הנוספים המובאים בחשבון בקביעת מטבע הפעילות של ישות שהיא פעילות חוץ, ובקביעה הישות המדווחת, הינם: לזה של שלה זהה הפעילות אם מטבע 1. אם פעילות החוץ מבצעת את פעולותיה כשלוחה של הישות המדווחת, או שיש לה מידה ניכרת של עצמאות. דוגמה למצב פעילות החוץ מוכרת רק סחורות המיובאות הראשון היא כאשר מהישות המדווחת, ומעבירה אליה את התקבולים. דוגמה למצב השני היא כאשר הפעילות צוברת מזומן ופריטים כספיים אחרים, נושאת המקומי במטבע אשראי, בעיקר ונוטלת הכנסה, מפיקה בהוצאות שלה. 2. אם עסקאות עם הישות המדווחת מהוות שיעור גבוה או נמוך פעילות ץהחוץ. מהפעולות של 3. אם תזרימי המזומנים מפעולות של פעילות החוץ משפיעים באופן ישיר על תזרימי המזומנים של הישות המדווחת והם זמינים להעברה אליה. 4. אם תזרימי המזומנים מפעולות של פעילות החוץ מספיקים למימון התחייבויותיה הקיימות והחזויות באופן רגיל, ללא העמדת מקורות על ידי הישות המדווחת. 9

10 מטבע הפעילות (4) מצבים נוספים: הפעילות ומטבע חד-משמעים לעיל אינם במקרים בהם הסימנים אינו ברור, ההנהלה מפעילה את שיקול דעתה כדי לקבוע את מטבע הפעילות אשר מציג נאמנה בצורה הטובה ביותר את והנסיבות של הארועם האירועים העסקאות, הכלכליות של ההשפעות הישות. כחלק מגישה זו, ההנהלה נותנת עדיפות לסימנים העיקריים,11 וו- 10 בסעיפים הסימנים את שוקלת שהיא לפני 9 שבסעיף אשר נועדו לספק ראיות תומכות נוספות, בקביעת מטבע הפעילות של ישות. הוראה זו חלה גם לגבי פעילות חוץ. כלומר, לפעילות חוץ יש אותו מטבע פעילות לדוחות הכספיים שלה ולדוחות של החברה בסעיף 9 עדיפות על אלה בסעיף 11). (ולסימנים בה המחזיקה 10

11 מטבע הפעילות (5) דוגמאות לקביעת מטבע פעילות: חברות ייבוא (כלי רכב, מוצרי חשמל וכו'). חברות ייצוא: מרבית ההכנסות בדולר ומרבית העלויות בשקלים. אחת של הפעילות מטבע המושב? מדינת מטבע החזקות: חברת הפעילויות העיקריות? מטבע הפעילות של חברת האם / בעלי המניות העיקריים? העולמי לפי המחיר בשקלים נקבעים חברות אנרגיה: המחירים הנקבע בדולרים. בעיקר בנלאומת בינלאומית או ימית: תחרות מ והובלה תעופה חברות השפעת השוק המקומי. חברות במדינות הצפויות להצטרף לגוש היורו. 11

12 (1) מטבע פעילות - היבט המס עולות המס בהיבט השאלות הבאות: כך, מס לצרכי לדיווח גם התקן הוראות את לאמץ יש האם שלמעשה הדוחות לצרכי מס שיוגשו יהיו על פי מטבע הפעילות ולא דוח לבשקלים? פי הוראות התקן שתקבע היישות המדווחת על או האם יש לקבוע כי אין לאמץ את הוראות התקן לצורך הדיווח שקלי דוח הה יהיה המס לשלטונות שיוגש ש שהדוח כך מס לצרכי בלבד. יש האם המס לדיני גם התקן הוראות את לאמץ מקום ואין במידה צורך בחקיקה שתיקבע במפורש כי הדוח שיוגש לצורכי מס הוא דו"ח שקלי או האם ניתן להתבסס על הוראות ניהול ספרים בשקלים ומכאן כי גם הדו"ח שיוגש ינוהלו הקובעות כי הספרים לצרכי מס הוא שקלי? (האם יש הבדל בין המצב החוקי לפני תקן המתוקן לבין המצב החוקי לאחר תיקון תקן 13 לגבי ההשלכות 13 על דיני המס)? 12

13 (2) מטבע פעילות - היבט המס ) (כללים הכנסה מס לתקנות מקום יש האם החשבונאות כללי לאור בדבר נהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל החייבת), התשמ"ו 1986 הכנסתן וקביעת שותפויות מסויימות (להלן: "התקנות הדולריות")? בהשקעת חברות לגבי רק לא את תחולתן להרחיב מקום יש האם חוץ / שותפויות שכל שותפיה הם תושבי חוץ, אלא על כל מי שבחר על פי תקן 13 שמטבע הפעילות שלו אינו המטבע השקלי? 13

14 (3) מטבע פעילות - היבט המס נימוקים בעד אימוץ התקן: מקשה על בש"ח ובמט"ח ניהול שתי מערכות של הנהלת חשבונות היישות המדווחת. מיסוי ה"רווח האמיתי" של הפירמה. אין קשר בין מקום התושבות בעלי המניות לתושבות החברה התקן: נגד אימוץ נימוקים ההכנסה החייבת לצרכי מס במדינה צריכה להימדד לפי המטבע באותה מדינה ולא במטבע חוץ ההחלטה באיזה מטבע פעילות על היישות לנקוט היא החלטה מורכבת ושאינה חד משמעית (שתי פירמות זהות עשויות לבחור מטבע פעילות שונה על פי התקן). החברות מנהלות מערכת ספרים בשקלים לפני אימוץ IFRS ויכולות בכך להמשיך 14

15 שינוי במטבע הפעילות (1) כאשר חל שינוי במטבע הפעילות של ישות, הישות תיישם את נהלי התרגום המתאימים למטבע הפעילות החדש באופן של מכאן ולהבא החל ממועד השינוי. מטבע הפעילות של ישות משקף את העסקאות, האירועים והנסיבות, לישות. בהתאם לכך, לאחר שנקבע מטבע הפעילות, הוא הרלוונטיים ל ישתנה רק אם חל שינוי באותן עסקאות, אירועים ונסיבות, כך למשל: שינוי בתמהיל המכירות (גידול משמעותי במכירות בדולר בחברה שעיקר מכירותיה היו בשקלים) שינוי בסביבה הכלכלית (למשל, הצטרפות מדינה לגוש היורו). יש להפעיל שיקול דעת רב בקביעה האם חל שינוי במטבע הפעילות ובזיהוי המועד בו חל השינוי. 15

16 שינוי במטבע הפעילות (2) אופן השינוי: כל הפריטים מתורגמים למטבע הפעילות החדש תוך שימוש בשער החליפין במועד השינוי. הסכומים המתורגמים המתקבלים של פריטים לא כספיים מטופלים כעלותם ההיסטורית. (טיפול זה שונה מהגישה הקיימת בתקן 13: מעבר מזרוע ארוכה ליחידה אוטונומית, לפי תקן, הפרשי השער הנובעים מתרגום נכסים לא כספיים במועד הסיווג 13 מחדש ייזקפו להון העצמי). קודם לכן בהון עצמי שער בגין תרגום של פעילות חוץ, שסווגו הפרשי בהתאם להוראות התקן, אינם מוכרים ברווח או בהפסד עד למימוש לות. הפעילות 16

17 דיווח על עסקאות מטבע חוץ במטבע הפעילות (1) עסקת מטבע חוץ היא עסקה הנקובה, או שסילוקה נדרש, עסקאות הנובעות כאשר ישות:, כולל חוץ במטבע חוץ נקוב במטבע רוכשת או מוכרת סחורות או שירותים, שמחירם לווה או מלווה כספים כאשר הסכומים לשלם, או הסכומים לקבל, חוץ, או נקובים במטבע ץ רוכשת או מממשת נכסים, או מתהוות לה התחייבויות או מסלקת אלו נקובות כלשהי, כשעסקאות התחייבויות, בדרך אחרת בו במטבע חוץ. 17

18 דיווח על עסקאות מטבע חוץ במטבע הפעילות (2) הכרה ראשונית: הראשונית, ההכרה תירשם, בעת חוץ במטבע הנקובה עסקה במטבע הפעילות, תוך שימוש בשער החליפין המיידי בין מטבע הפעילות לבין מטבע החוץ במועד העסקה. מועד העסקה הוא המועד בו העסקה כשירה לראשונה להכרה בהתאם לתקני.IFRS המהווה בשער קרובות, משתמשים מעשיות, לעיתים מסיבות קירוב לשער בפועל במועד העסקה. לדוגמה, שער ממוצע שבועי חוץ מטבע העסקאות באותו עשוי לשמש לכל או חודשי שהתבצעו באותה תקופה. עם זאת, אם בשערי החליפין חלות תנודות משמעותיות, השימוש בשער ממוצע לתקופה אינו הולם. 18

19 .2.3 דיווח על עסקאות מטבע חוץ במטבע הפעילות (3) שער החליפין לתרגום: תוך שימוש בשער הסגירה, חוץ יתורגמו 1. פריטים כספיים במטבע פריטים לא-כספיים שנמדדים במונחי עלות היסטורית במטבע חוץ, יתורגמו תוך שימוש בשער החליפין במועד העסקה, וכן פריטים לא-כספיים שנמדדים בשווי הוגן במטבע חוץ שימוש בשערי החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן. יתורגמו תוך סוג שער חליפין: הוא שנעשה בו שימוש זמינים, השער חליפין מספר שערי יש כאשר השער שבו תזרימי המזומנים העתידיים, המייצגים את העסקה או היתרה, ניתנים לסילוק, אם תזרימי מזומנים אלו התרחשו במועד ומכירה. לעומת שימוש בשערי קניה יציג. שער המדידה אם לא קיים באופן זמני חליפין בין שני מטבעות, השער שנעשה בו ניתן לבצע אתהחלפ החליפין. שימוש הוא השער העוקב הראשון בו ש 19

20 דיווח על עסקאות מטבע חוץ במטבע הפעילות (4) הערך בספרים של פריטים מסוימים נקבע על ידי השוואה של שני שבין הנמוך הוא מלאי של בספרים לדוגמה, הערך יותר. או סכומים עלות לבין שווי מימוש נטו בהתאם ל-,IAS 2 מלאי. באופן דומה, שקיים נכס, נכסים, ערךבספרם בספרים של ירידת ערך,IAS לל- 36 בהתאם לגביו סימן לירידת ערך הוא הנמוך שבין הערך בספרים לפני בחינת ירידת ערך לבין הסכום בר-ההשבה. כאשר נכס כזה הוא אינו כספי ונמדד במטבע חוץ, הערך בספרים נקבע על ידי השוואה בין: החליפין במועד ערך בספרים, לפי ןהעניין, מתורגם לפי שער עלות או בו הסכום נקבע (לדוגמה, שער ביום העסקה, בהתייחס לפריט הנמדד במונחי עלות היסטורית), לבין שווי מימוש נטו או סכום בר-השבה, לפי העניין, מתורגם לפי שער החליפין במועד בו שווי זה נקבע (לדוגמה, שער סגירה בתאריך המאזן). 20

21 דיווח על עסקאות מטבע חוץ במטבע הפעילות (5) השפעת במטבע ההיפך. מירידת ערך הפסד שמוכר לכך יכולה לגרום זו השוואה הפעילות, אך לא מוכר הפסד מירידת ערך במטבע חוץ, או דוגמא בנוגע למלאי: = 1,000 ש"ח = 880 ש"ח ש"ח (20) עלות ערך מימוש רווח נטו (שע"ח ביום הרכישה 5) (שע"ח ליום קביעת השווי 4) הפסד 21

22 דיווח על עסקאות מטבע חוץ במטבע הפעילות (6) הכרה בהפרשי שער מסילוק של פריטים כספיים, או הנובעים הפרשי שער הנובעים מאלה ששימשו חליפין שונים לפי שערי פריטים כספיים מתרגום של לתרגום בעת ההכרה הראשונית במהלך התקופה, או מאלה ששימשו בתקופה בה לתרגום בדוחות כספיים קקודמים, יוכרו ברווח או בהפסד חלק מהשקעה נטו למעט הפרשי שער בגין פריט כספי שמהווה נבעו, בפעילות חוץ של ישות מדווחת. כאשר רווח או הפסד בגין פריט לא כספי מוכר ישירות בהון העצמי, כל רכיב חליפין של אותו רווח או הפסד יוכר, אף הוא, ישירות בהון מוכר כספי לא פריט בגין הפסד או רווח לחלופין, כאשר. העצמי ברווח או בהפסד, כל רכיב חליפין של אותו רווח או הפסד יוכר, אף הוא, ברווח או בהפסד. לדוגמה,,IAS 16 רכוש קבוע, דורש כי רווחים ישירות יוכרו קבוע רכוש של מחדש הערכה בגין מסוימים והפסדים בהון העצמי. כאשר נכס כזה נמדד במטבע חוץ, תקן זה דורש שהסכום המשוערך יתורגם לפי השער במועד שבו נקבע הערך. כתוצאה מכךנצ נוצר הפרש שער אשר גם הוא מוכר בהון צ יהעצמי. 22

23 דיווח על עסקאות מטבע חוץ במטבע הפעילות (7) דוגמא: בטוחות סחירות הנקובות במט"ח והמסווגות כ- "זמינות (השקעה למכירה" לפי IAS 39 יכולות להיות פריט כספי ) באג"ח) או פריט לא כספי (השקעה במניות). ההוגן הן פריטים כספיים אזי השינוי בשווי במידה והבטוחות יוכר בקרן הון ואילו הפרשי השער הנובעים מכך יוכרו ברווח או בהפסד. לעומת זאת במידה והבטוחות הן פריטים לא כספיים אזי בקרן השער, יוכר ההוגן, כולל רכיב הפרשי ע השינוי בשווי ן הון. 23

24 עסקאות במטבע חוץ - היבט המס יש להפריד בין פריטים כספיים לפריטים לא כספיים: 1. פריטים כספיים כגון אג"ח - על פי החשבונאות הפרשי שער הולכים לרווח והפסד. מבחינת דיני המס השאלה היא אם מדובר העסקית או לא. לפעילות בפעילות אינטגראלית 2. פריטים לא כספיים כגון מניות/מכונה על פי החשבונאות הפרשי השער נזקפים לקרן הון ולצרכי מס יתכן שיוכר ברווח והפסד הפירמה. בחלק מן הפעילות העסקית של ומדובר במידה לאמץ השאלה היא האם יש הכללים הקיימים בדיני המס? כללי את החשבונאות פי על ללכת או על היא בת לחברת חריג: הלוואה החשבונאות הפרשי השער נזקפים להפרשי השער כחלק מרווח והפסד לאמץ את כללי החשבונאות? יש עפ' ולכן השקעה כמו התקן פי לקרן הון ודיני המס מתייחסים והשאלה היא האם גם במקרה זה 24

25 דיווח במטבע הפעילות מהשקעה נטו חלק כספי, שמהווה בגין פריט שער הפרשי בפעילות חוץ של ישות מדווחת, יוכרו ברווח או בהפסד בדוחות הכספיים הנפרדים של הישות המדווחת או/ו הכספיים החוץ. בדוחות פעילות של הכספיים בדוחות הכוללים גם את פעילות החוץ וגם את הישות המדווחת בדרך של איחוד החוץ נכללת פעילות ) (דוחות כספיים בהם מלא, איחוד יחסי, או לפי שיטת השווי המאזני), הפרשי השער הנ"ל יוכרו בסעיף נפרד בהון העצמי ויוכרו ברווח או נטו. רק בעת מימוש ההשקעה בהפסד הסעיף יקרא תרגום של פעילות חוץ 25

26 שימוש במטבע הצגה שונה ממטבע הפעילות (1) ישות יכולה להציג את דוחותיה הכספיים בכל מטבע (או מטבעות). ע אם מטבע ההצגה שונה ממטבע הפעילות של הישות, הישות מתרגמת את תוצאותיה ואת המצב הכספי שלה למטבע ההצגה. כאשר קבוצה כוללת ישויות נפרדות עם מטבעות ישות כל של הכספי והמצב שונים, התוצאות פעילות מבוטאים במטבע אחיד, כדי שניתן יהיה להציג דוחות כספיים מאוחדים. התקן קובע שיטת תרגום אחת לתרגום דוחות כספיים המשמשת הן לתרגום דוחות ממטבע פעילות למטבע פעילות חוץ. לתרגום דוחות של הצגה שונה והן 26

27 שימוש במטבע הצגה שונה ממטבע הפעילות (2) התוצאות והמצב אחר תוך שימוש הכספי של ישות, יתורגמו למטבע הצגה בנהלים הבאים: נכסים והתחייבויות לכל מאזן מוצג (כלומר, כולל מספרי השוואה) יתורגמו לפי שער הסגירה במועד אותו מאזן; הכנסות והוצאות לכל דוח רווח והפסד (כלומר, כולל במועדי החליפין שערי לפי יתורגמו מספרי השוואה), העסקאות (או שערים ממוצעים), וכן עצמי בהון נפרד כרכיב יוכרו הנוצרים השער הפרשי כל (לאחר הקצאה לזכויות בעלי מניות מיעוט). 27

28 שימוש במטבע הצגה שונה ממטבע הפעילות (3) התוצאות והמצב הכספי של ישות, אשר מטבע הפעילות היפר-אינפלציונית, אנפלצונ סביבה כלכלת כלכלית סב של מטבע הוא שלה יתורגמו למטבע הצגה אחר תוך שימוש בנהלים הבאים: היפר- כלכלית סביבה של למטבע מתורגמים סכומים כאשר אינפלציונית כל הסכומים (כלומר, נכסים, התחייבויות, פריטי הון שער השוואה) יתורגמו לפי והוצאות, כולל מספרי עצמי, הכנסה ע הסגירה במועד המאזן האחרון. כאשר סכומים מתורגמים למטבע של סביבה כלכלית שאינה היפר- אינפלציונית, המספרים השוטפים יתורגמו לפי שער סגירה כאמור לעיל ומספרי השוואה יהיו אלו שהוצגו כסכומים של השנה השוטפת מותאמים (לא הרלוונטית הקודמת השנה של הכספיים בדוחות לשינויים עוקבים ברמת המחירים וגם לא מותאמים לשינויים עוקבים בשעריחלפ חליפין). 28

29 שימוש במטבע הצגה שונה ממטבע הפעילות - היבט המס במידה ומאמצים את תקן 13 המתוקן גם לצרכי מס, האם לצרכי מס צריך להיות על פי מטבע הפעילות או הדיווח על פי מטבע ההצגה? (על פניו נראה כי מטבע הפעילות הקובע). הוא 29

30 תרגום פעילות חוץ (1) שיטת התרגום של דוחות כספיים של פעילות חוץ זהה לשיטת לעיל). למטבע הצגה שונה ) (שתוארה ע פעילות ממטבע התרגום נוספות לשילוב בנוסף לתרגום חוץ פעילות למטבע הוראות הצגה: מוניטין והתאמות שווי הוגן (עודפי עלות מיוחסים) שנוצרו ברכישת פעילות חוץ, יטופלו כנכסים והתחייבויות של פעילות החוץ. לפיכך, הם שער סגירה על פי החוץ ויתורגמו פעילות הפעילות של במטבע יבוטאו בהתאם לאמור לעיל. בין חברתיות - הפרש שער הנובע מפריט כספי בין ועסקאות יתרות ביטול חברתי מוכר ברווח או בהפסד. במידה והפריט הכספי מהווה חלק מהשקעה נטו בפעילות חוץ הפרשי השער מסווגים כהון עצמי עד למימוש החוץ. פעילות 30

31 תרגום פעילות חוץ (2) פעילות חוץ ערוכים לתאריך שונה כאשר הדוחות הכספיים של מזה של הישות המדווחת ו IAS 27 מאפשר שימוש בדוחות הכספיים הערוכים לתאריך שונה, הנכסים וההתחייבויות של פעילות החוץ מתורגמים על פי שער החליפין לתאריך המאזן של פעילות החוץ. מבוצעים תיאומים בגין שינויים מהותיים בשערי החליפין עד לתאריך המאזן של הישות המדווחת בהתאם ל IAS.27 אותה גישה משמשת בעת יישום שיטת השווי המאזני לחברות כלולות ועסקאות משותפות ובעת יישום איחוד יחסי לעסקאות משותפות בהתאם ל IAS 27 ו-. IAS 31 31

32 מימוש פעילות חוץ (1) בעת המימוש של פעילות החוץ, הפרשי התרגום המצטברים בהון עצמי והמתייחסים לאותה פעילות שנדחו כרכיב נפרד החוץ, יוכרו ברווח או בהפסד באותה תקופה בה הוכר הרווח או ההפסד מהמימוש. במקרה של מימוש חלקי, רק החלק היחסי השער שנצברו ייכלל ברווח או בהפסד ממימוש. מהפרשי הגדרת מימוש- מכירה, פירוק, פדיון הון המניות, נטישת דיבידנד מהווה חלק ממימוש או חלקה, תשלום, כולה הפעילות רק כאשר תשלום הדיבידנד מהווה למעשה החזר ההשקעה, לדוגמה, כאשר דיבידנד משולם מרווחים שנצברו ליום. הפחתת ערך של הערך בספרים של פעילות חוץ אינה הרכישה מהווה מימוש חלקי. לפיכך, שום חלק מהפרשי התרגום שנדחו לא מוכר ברווח או בהפסד בעת הפחתת הערך. 32

33 מימוש פעילות חוץ (2) פירעון הלוואה, שהינה חלק מהשקעה נטו של ישות בפעילות חוץ: אין האם ייחשב כמ כמימוש פעילות חוץ או ב- 21 IAS התייחסות מפורשת ב הת לא. יש לבחון כל פירעון כזה בהתאם לנסיבות. (לפי תקן 13 הקיים פירעון כזה מהווה מימוש). הנפקה לצד ג' שמבצעת פעילות החוץ: כנ"ל. אין התייחסות לכך ב- 13 וג"ד 68 נחשב כמימוש). לפי IFRS המצב לא.IAS 21 (לפי תקן תלוי גם בטיפול החשבונאי בהנפקה לצד ג' (האם הוכר רווח ברור. במידה ונותרה שליטה). 33

34 מימוש פעילות חוץ - היבט המס "מימוש" על פי התקן גם יש לאמץ את הגדרת האם לצרכי מס? למשל, תשלום דיבדנד? האם ייחשב מס? ממימוש לצורכי (במידה ולא מאמצים את הגדרת "מימוש" הרי דיני בדנד) מטפלים בנושא דדיבדנד המס מצד אחד, החשבונאות שואפת למהות הכלכלית והמס ממסה את הרווחהאמת האמיתי. מנגד, לדיני המס עקרונות אחרים לגבי מהו דיבדנד מוש? ממימוש ומהו 34

35 גילוי (1) על ישות לתת גילוי לגבי: למעט הפרשי שער בגין בהפסד, השער שהוכרו ברווח או סכום הפרשי מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם ל IAS 39; וכן הפרשי שער נטו שסווגו כרכיב נפרד של ההון העצמי (הפרשי תרגום) והתאמה בין סכום הפרשי תרגום אלה בתחילת התקופה לבין סכומם בסופה כאשר מטבע ההצגה שונה ממטבע הפעילות, יש לתת גילוי לעובדה זו, ביחד עם גילוי מטבע הפעילות ולגבי הסיבה לשימוש במטבע הצגה שונה. כאשר יש שינוי במטבע הפעילות של הישות המדווחת או של פעילות חוץ מהותית, יש לתת גילוי לעובדה זו ולסיבה לשינוי במטבע הפעילות. הפעילות כאשר ישות מציגה את דוחותיה הכספיים במטבע שונה ממטבע שלה, הישות תתאר את הדוחות הכספיים כמצייתים ל- IFRSs רק אם הם עומדים בכל הדרישות של כל תקן רלוונטי וכל הבהרה רלוונטית של תקנים אלו, כולל שיטת התרגום שנקבעה בתקן זה. 35

36 גילוי (2) לעיתים, ישות מציגה את דוחותיה הכספיים או מידע פיננסי אחר דרישות את לקיים שלה, מבלי הפעילות ממטבע, השונה במטבע התקן. לדוגמה, הישות יכולה להמיר רק פריטים מסוימים מהדוחות שמטבע ישות, יתכן גם מצב כאשר למטבע האחר. הכספיים שלה הפעילות שלה אינו מטבע של סביבה כלכלית היפר-אינפלציונית, ממירה את הדוחות הכספיים שלה למטבע אחר בדרך של תרגום של לפי שער הסגירה העדכני ביותר ("תרגום נוחות"). הפריטים כל ההמרות הנ"ל אינן בהתאם ל-,IFRS ולכן נדרש לתת גילוי כדלקמן: להגדיר באופן ברור את המידע הפיננסי כמידע נילווה, בכדי להבדיל אותו מהמידע אשר מציית לדרישות של ;IFRS לתת גילוי למטבע בו מוצג המידע הנלווה; וכן התרגום הישות, ושיטת של הפעילות למטבע גילוי לתת על מנת לקבוע את המידע הנלווה. ששימשה 36

37 הוראות מעבר לפי IFRS 1 שינוי במטבע פעילות של החברה עצמה או של פעילות חוץ למפרע. ייושם תקן 13 מתוקן) (או IAS מיישום כללי 21 כתוצאה IFRS 1 מעניק הקלה לחברות ומאפשר לאפס במועד המעבר יתרות את "רגילה") ישראלית לחברה ) 1 IFRS לתקני הפרשי התרגום המצטברים ולזקוף אותן לעודפים. במוניטין והתאמות שווי למפרע את הטיפול לתקן IFRS 1 דורש הוגן שלא טופלו כפריטים של פעילות החוץ בכל התקופות של חלופה בעבר). יש 8 הבהרה הוראות יישום (בגין המדווחות טיפול למפרע במוניטין ובהתאמות שווי הוגן כפריטים של החברה המחזיקה. הוראות המעבר בתקן 13 (מתוקן) יותאמו להוראות.IFRS 1 37

38 (1) הבדלים עיקריים בין תקן 13* ל- IAS 21 המונח "מטבע הדיווח" הוחלף בשני מונחים: הכלכלית הסביבה של המטבע פעילות, משמע מטבע פועלת הישות. מטבע הצגה, משמע המטבע בו מוצגים הדוחות הכספיים. העיקרית בה הכללת הנחיות "כלכליות" לקביעת מטבע הפעילות. לישות אין אפשרות בחירה לגבי מטבע הפעילות ) שי שיקול דעת). התקן בדרך יטופל ישות של הפעילות מטבע שינוי כי הבהרה גם כולל של מכאן ואילך. לבין ארוכה זרוע שהן מוחזקות חברות בין ההבחנה ביטול חברות מוחזקות שהן יחידות מוחזקות אוטונומיות. הסימנים הפעילות. מטבע לקביעת חלק מהסימנים כעת להבחנה זו הם כתוצאה מכך, קיימת רק שיטת תרגום אחת לפעילויות חוץ. 38 * תקן 13 המתוקן

39 (2) הבדלים עיקריים בין תקן 13* ל- IAS 21 IAS 21 מאפשר לישות להציג את דוחותיה הכספיים בכל מטבע. הכספי ומצבה פעולותיה תוצאות את לתרגם נדרשת הישות ממטבע הפעילות למטבע ההצגה תוך שימוש בשיטה הנדרשת הכספיים של בדוחות הכללתה לצורך פעילות חוץ לתרגום הישות המדווחת. חלק פירעון הלוואה שהינה IAS 21 לא מתייחס לסוגיית מהשקעה נטו של ישות בפעילות חוץ, כמו גם לירידה בשיעור ההחזקה כתוצאה מהנפקה לצד ג', לעניין מימוש קרן הון שפירעון במפורש קבע 13 תקן זאת תרגום. לעומת מהפרשי פריט כספי לקבל לזמן ארוך, כמו ירידה בשיעור ההחזקה כן ועל ההשקעה מימוש של ג',מהוום מהווים מ לצד מהנפקה כתוצאה יש לממש חלק יחסי מקרן הון מהפרשי תרגום. 39

40 תודה רבה

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - IFRS \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt)

(Microsoft PowerPoint - IFRS  \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt) IFRS IFRS בראי המס- מצג ת צוות 3 זמי פליטר, רו"ח שי אהרונוביץ,עו"ד ארנון רצקובסקי, רו"ח אלדר בן-רובי,עו"ד מישל דהאן, רו"ח איתן צחור,עו"ד 25 ביוני, 2008 נדל"ן להשקעה- עיקרי התקן תקן 40) 16 (IAS מדובר בנדל"ן

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרג

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשעט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רוח מתרג המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרגל: מתן חגי, רו"ח עוזרת הוראה: גל אקריש הוראות נוספות:

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010 www.pwc.co.il עולם המס עם הפנים לעשור הבא שוק ההון בשנת 2010- המיסוי בצל הרגולציה והפרקטיקה אבי נוימן, רו"ח שותף מסים וראש המגזר הפיננסי אילן ינושבסקי רו"ח, CFO תמיר פישמן ושות' בית השקעות תוכן העניינים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

Print

Print היערכות לקראת תום שנת המס 2016 2016 2016 2016.03-6386808 BDO This publication has been carefully prepared, but it has been written in general terms and should be seen as broad guidance only. The publication

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

macro-ex

macro-ex תרגילים לקורס: מבוא לכלכלה מאקרו תשע"ב שנה"ל תשע"ב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה המחלקה לכלכלה 14211021-01-02 - קרו מאאאא- לכלכלה מבוא מרצים: דר' סאלם אבו-זאיד, דר' בנימין ברדוגו,

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפערים החברתיים, עקב השפעתה המידית על מחירי מוצרי הצריכה

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד