המקח והממכר

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "המקח והממכר"

תמליל

1 ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו מ ילו להא ביי"ה ה ד ךי" טר "ו יו ו ונה לות הלי ךון לביה איד דר ול ט וור ו והלו ו ד לי לוני בד י א ותבי ללו ין וט ב ליןדה בבא נ רינ ל י וך ו טי ללוה לו יד ו ווה ר" יבי הקנה י " ו " ני י י עט ן לט דה מולק מנט דחבלו וו ו דינן שד ור דין ה יןלי ו ל ל ו הו ויןלי ו וידי ל נ ר ודבי ד ב תה ולק ל וטרלברו לו מקח ומר ט הי נ י י דטי י דבל וין וח טל יל בו ול טל ה בו ודל לה מו טן ד ונה ינן ו ב ברו ייו לט וךטן ח טלוה ול לנו לדון יןלו חקה ו לו ה ורין ו ר דויל ואל ילו ד טל ולול ו וי וי ו ק טא דר ו ר לךה ד רון ומ ין ל י יי יי מ ל דדר י דךי תל בו ורחב הדל ולה יסודו ללו תה י ל בו מדוי בל דו דבל ד י בט ר ין ךר וו ו טן לו טור ו י ידנ י יינ ש לי י ין האל ד יל תיי לו ורלי א ור לי קו אין יד ו קיי טייל ברי הו יב טו קו לו ו לו ל י ל ק י ו " ו י ו ו ו ו י " ו י וי ו

2 ו וו נן הו א א י" יש לקט נ קר לו טר ל שו " וולה ו ו א לי ק לו די קייא לן וא נה הי וו ו ךקני ב קי יו לו יטילאלנלקוהילוטוללודינן ו דין הו לחר נק ו קנ רו וו ל יו לו לל י ר קני י ל מאהיו ר יל לו ל י ווקי לו וממ מינ ל ק יו לו ובדי יו אר דלויר לניו שיל וא""י לו ני יול ד ל ל ירו ימול לךל קו י ילו ון בל שי מקו ינו י דסי י ל ל ילו הו ותן לי ו ילה לי ה ניל ל ל בל קנין היו לוי ירו שקנינ ן לר ל דרינן ר ה וי יאמו נ ה"ורי יו דו בד דו וק ו ל ו יו י ין ו נ יו ל ני ני ו בין ו ני יו ו "ר י יו ון יי יו בין ו יודה די ני ינו "וי או ו ינו ו רו ני טט " בדי יו יי ליה ה ו ל מני ינו ו ו והלטה ר יו דל וד מו די יוי בר קני ק ו " דאי הני ין מ ו יי ו נוי ר דודין דינן ו נ י א ק ד לו "נ ו הו ול ו ר בו ובר "ט ו ל טו ו ילדה רי לברו נב "קו "ו ל " יון ו לי בריה י י י נוי ה וו הוב הוה יה ור "ידול י ור ו ה ה ל ודו רייה הו לו ו סין "נ נ " וב וילני ן ל י יה ילן י ילו ש ירו ולני וה ו י דבר יוד ון דקל י דאט נה ד רינן ד י ב ל בר ירו ון י דו ל מט ידו קו יו מדבר הלי ט דר ונוא הקר ן יי דר בידו וו י י ל י טו ש "ין "ה לא ר בל היו ך ק י לוודו לה די ר ל לא ר ךלו יו " י ו י " ו ו "

3 ואנן א וי ר לו ודי יו ל י יי אילו לא ר נ י יא ואר ר יונן של י ו נא או יו ךלט ל קנת והוא ר ור י דד י הרי וו בול שו י ו ד ל" לקחו ני וו יד דל י ט טשו י קו ר ין ו ל י מרו רוו וו ינט ךינן ל ה תי הי האוליו דה ו שני לךקנה ל ו יר הונ ר לל ור ילו בל בשדה רדלב בה בל ו ו יירדי נוי ל מטי רב בד טבי ל מילדאמאל ל קה ני לא ו ול דני ור לה רי טממ לילר לא יר לל יילי ד דב ל לל לא י קוד לל ר" יל ור ל ינה קודת יו ור ה א לאשתו לא ולבל מר ינו יליי ידו "י קו נו ו יךן ין ולך ל י יימי אוטר אה למי מיו ויו דין לא קננ לח ה ל קיי אך מר לו ולא ן דין הטא ה נ ליטין וא בו די לא ל ל ק " י היו דהיא וא מךור ל ךדסינן ך ול ל ר בי נתיומנו י לל י י"ד וה לת ובל וא ינ והלנ והו א י רולט הוא ולה ובל איח א שי ולט א ו וסין ה רש בא לבוד ל ניאו אנו קה היו ךור דבריו ל ך ולי י" ור בוד יט ין ךין הק וי קיימ" יוחנ ו " ו ב השי ל לו איןיךל לר י י הל לינ י לו ל י ו ליו ליולוומל ין ר וד ול לוי א י קיי ו ל הו מוהרו ל"ד לניו ין יין וו אא יולדי" ליו ל יבר הדבל דר " לה ורי" לניו י וי ר וב לנסיו וול איורי ורידי רב יני מוידי קו לר נר " \ יוד נשילו ויה יוי וין ניין ון ליד לי וין אלא י נ קו לינ ובי בי ביה אל רד ולור וה בנא טבוה ר לה ניי ו א ב ני וטור תחילן ולי ר לי לר הך לו דוקינ ל שביי י טר לי ולו נ איוויו ומואל בלד ויוא ן לודר יי ב י"וט יבא ד ן א וט נךי ו ן בק י יו יו נו יד י לקו דרין בט ור ווא וי הלוו "ן שטל בנךי אביו י בן ביו בנו יד מוי א ו ו" לוו י טל י יו ואחך אביו בו בו ור ו יני י ל אינו שלו בל לו ל בל יד ונ " הלוו ד י וי טון וא ונה ו בו טו ר י רוו י טי ר ר ו. ו י ". ו מ

4 י ור יו יי סיני וי לא לק ה דלי ך הבי ולו הבי דרה הד ון ל י היא וואבן ו ביא ול סיני קח ד לו מוהו ני בל י בט ד רו ק ו וי ל וו ה ל י " ל טודרי ו נה בי ו ניי אין רו ד הליי ל י ן דל ין ו טר טדינובו דר ינו בן הדךל ניו דרסין ו ד י ב דביניאה ש ני ה קן ול ולטי הי ינן די ד ני וא וד ד ן אלו ין טלו ןבניו ונויו ד"ל אי ני ו ךה ק ך " בוב ו הי ולעלה י אד ךדר " ד לו ו דין ד נלמאו ק לו יט ה לנ קן לנ מיו וד י לק ל ט ו נויו וך קח וטן י י רואימי נ ויט ללו יממי לה י ני לוי ו" בו דלי הדל הו ינ וממךר טר בי בני הני יאר י לבקי " יודי ד הד ל ל ד לנ יוד וו ב ון ר " ק ר ל וידלי הו ר בי ואי ש " יהוד ךר י ךל י י יי ל ד וד לי י ני ךב ני ול ליי יטור לטדי יו טלי" " ל דנו אל או ל ין לו ו ב ב י " י ו ךדי יוולי ה " ו לאא ומךר אינו לוי לי י יו ט ולי רית יי הדין היי יי חן ו ו ד ק ךר ל לי תו ן ו וו יני ל נ ו ל"אביט ו ל" דךי ל לו ל"הוט" לוו י יי ווו אין "ן ה מק נתו וי י הריי י ל עד הר ילו " קן ה לני בקי ויו ל ריךין י ו י" י יהי ל ק " " ויו י יהיט ון ומאטויביו די בקיי י סיי לט ךדי נן ל ודק"ן ליין וליהולוני" ני ביו ד יהיה ו ן ול" לו ולקדו יני ן ולו ה הי יך הי דלינן סיני נ ליה והול לויוד א לו יללי רוו רה ר ל טר או ני ליה י ל ל יו ול" ני ויוד י ו ק ין יובן י ין בי ו ל " " " י יי ו

5 ה ון קה ח ולח נוק הי לי ן י ל"ה וךר שנה הט י וה י י א י ר ויו ול יוק י ט ל ון נשתו לה ננ בל היוק נו ון ל או י ינו קי ויו אבד ךר ין רו י ודינן י חקיי וא לו נו דלויןניהאא נן ל הו שה לו י דקל דתורב נן י ן לי לי ןולא יב נן ל וא ייר ב ו ן י" דה בה דקא טלהו ו דתו ן ךלני בנ" נו ינין בדי ויק ו ולו יין ו ליההב יניןויה יי רו י קוו יי להבא מר נן "ו א לא נללו וינן וקדוי יקיי ני ר ול ל ה בסיני ודקין יין ולוין ולליה ויונין יו ד ן ר נטסי דבדנ" לקדון לה לי ו דיה ולט ליין לא יה ן לה ךיון וינ ד בא ל ייתו ואינונון ד ידל ריט ולינן לי נילאוקי דני דרבי יוי דר י ויו ברה בל ה קנ ין דולה ין ה יא לן דקן ה דברי ר איל לאי ויני" י נילטקי ט מ" דנן יודה ד לבה ל הן יהוד וטור נ ני י ביוני לוקי רו ר ן ו בי" רי נ ין לי לינו ו י" ו ה לייןולקדוין הל ולונין וי ו לד הךי וללי וחלי הוא וולי לךו לי בנטי או בדיק ד ל יהא בן דבי בלב ן ל ט דן י ינן נ דול בר ניא דיא ה א מרו ולדי ל איוד י ו י רוי ינו ן נקבה נחן ול ן ין י והי וטקר ל יא דיןליין ין ינ ל דוןבויןלליה אל יוין ודין ל נךסי בו ד י ן ל שנה לטו יה י נ רי לן ול דא הו ל ה רו ו ק ו מנ וין די קל נינן טדין בני מ ר יני ל וי ובו י ה ולו ן יה ובו ואלו ו"ד ו וד שלא לד יוא לה ינו נ ו יה יי שוי ת נה ל מי א י דילי ר הני ן ד וי קן ל ד ל בי ש וי ו וה י לי ו וי ולדו בו יני י ל בר י רוו סיו די א דו יי ל ינ ל ילולר ן י ננ יי וי ל להט לו קארי וךי לו יי ס ד ני " לי ב דה ל י ול ניו לנוי י ל י י יי " ו ""

6 ין " י ן ל ין ד ד ל י " הטי ל ינן י וין טן דו ן ל די י ד ט" דל ון רי ר לו בר יי רי לקי ר ו ד ביהלאו ו יני לי יב וי יל ה ול רי ודי י בי נטיד לי וי שא י לוות יל סר וא לב ורא וא ל טלי להו ביני לי רי י ל ארוו ל אללו דסרי קרו לקוו וב י דד ךי לי ייא וא טל ני י ן וי טלי של דנו נו ר ד יד " ד א ן י לו לו ויו שנ ליו לו ב ו רייה שלו ו ד הוא בל ושיי יךול ט לי לנ יןרו ל דיקה מט בדו דו יו י י נ ואיל בדי וי יו ר בי קתט לי טטרו מטר יט ר ויו ל י ינו ו בי ד ו ק דו י ליו ו לול ין ב " ו ורו ו ול ב"ד יוד ל ד לילד ב לנטיו ו ר לב דא י קיי וי טדרינ י הטא ורן לנטיו י ביי י ו שת ר ד ן טו י ו י ליוו י ךר " ו ט " וי די נ ט ו בין ניה ו י י י"ד ין י נן לי לדי ט ולישהו לי טו י וארי ורסינ ל אי" י י שט א וי וקי וי ו לי יוי לו ו די שוי וו ט ו ו ואלו טך ו ה די ני ו וו רו י אי יי לל ךי יהוא י בי קיי ודרי ו לי יל" ריו ט וה לל דבריו דין יוחן לל ו"ו טהו י י ו הו ואין דו ו ה וולי דברי וו ר לל ר ה ין ו יוש י" ל ו רטו דיןדו ט ול י ל הי טול חו קח לך" ורט מר ו י בי וא וד ותו יי יו והו א ר יי וו ד רי ביר ל לי יו ייי נו א ללא סיל ואינ א לוו סי לדוו ו ור ן יי נינ ל י יי שי י וד י וו ש וןל ר הי לון לו ד ון י וו וינו ו מהר ל ן ל י יו של ין די יול ד ללר דריט ו טן לאלד ייו וי לי הטא ינויךול טונ ד בלו יו ו ד בדרן אר ו סי או ני הו ל ואו י ח יטט תיב וי ייני וי הנ וטדרין ו ה וא דבר ר ד ו ר ובי ו ל ל י" י בר וינט רש לי יר אל אמל ל ד ו ו וואי י י ת י ו ו " ו

7 ן וי וו י רי י " א י קיל ילול"ה הו ו לוו דטיב אני א ד יו טאמ י יא דאי ומ אי וי דל ואט ל י ר ין ולאו רנו ן רי יטו וינו ולני אוו ל ין הין ול י" נךב ו לאו לא דין ין ושינן ללה וק דילא יה י יו נ ו רי בר מר נחן בריןלו לוין דרינן לי נ"ו ל ין רי ין לווניטן מניןאוו ונדיל ל ן י די ל נא ו ו ל בו ול ד יניא וי דלי ושקיודינידינו יו לוקדין ביו לה י יו ני י ביו ח א ביי בלו ני ר וטל לו דל ל אי יבאוייד לאלי חדי יונו נו וו נני יי דו ה "לד דסינן וי רב ש נלל וק"ן וו י לין י ולקוין ותו ל דו אינויךוללהיד י לי דקי ייד ונו לדיווליוו ול ולנו ור י לי י" יטל ל ליד קי הה די ל ני ונ דרנא ל י י דו דו מ ט בנן י ו ו יטידי ו י ו ל אקי ב י ורלדו ול ל בט נו הור יו ירוו איו דל ואיו ירו וין לו שו ו וין נו ל דידי ובד הד הלי ו בי לו יי ב ולי ל י יר ריויו ורייו ךין ל בריו ל ינסה וו דרינן י לו ארו ביו דו ו"ט נוי ו ל לין ך ו יו ינו ורין ל ני בללי ן ול ו לר ד רלוונ יל ן בלי" ו וינן לות ו ולויו ל"לין חלו ין וו י לין ונין ין בן טן ין ל לוו וילו ו רו דר ל בל י ו י ו וטר וין ןךו ו ראון ו ךיו דינן יי ה ךי ל ל לךור טיט לנו לל ו נדל באינויול י הן ן ן יול אב בר בא ל "ולרו הו ך ין אי ליה הן א ר ברו בלא ו לן וי ר ולו ודין ין די רו א ידט דני ון " ן י לן יו "לאר וי הלוו " י ביו רי בון י יד ו לו ו ל בין ל "ו י ו יי ב י " י י " " "

8 י ן ין לר ו ל ך קנ ני ורל ל דרינ קנה ר" יון ך ל לוקח קנין ל יון ה ק לה לוק ד חי די ל קנה קנין ירו די לק לוק לוני ד קר לי לו לל ין "לותקנ"ן ו רל" י י י י מי י וי בן ל לו קי ו ין לא הו ו שיה ד ליי בי ני " דינ "ע ב " ו ו" יאל ל ד בר יאלו ל ה תי הן ה ולור ב הו שטר הי טי ינוהב ו ר ר" י טרו ר יו י בנו וני ל ול הי טר " הרביי י ו ר יו יוי" ו אלינ ווו לי ו ה ו טו ינ לינו ול טי לו ל ני ון י וול ו הד ללני "ן וא י ני ו ליל לוני וךר י דרי ר ול לה ממר ט ר רי ו וממי לה רבה בר ל וי סי יל ילו ב ורי בי י נ בר ואאמל ר לו ל ל ל" ל ר"ב ב י נ יו לוניוידהרון ומטרואלהני יד דבי י ה יר ור ינו הלה וי הקו ד ד קי ני וי קי וקינ ומליני וי" יהי ל לירא לו קיא האלחלה א דיבד ביניה י דרב יימ מר ני דאיקדה וביה ל בת טינ לב ב הי י ה לול נ ר י לש ני רו ללוני י נטי וי רהוילה היא הדלט לאללה דל ורי סי ו ומד לוחהוי ה ו לולוו בל יתת טדלינן ךלו ון ללוני ודה וי בל לי וי ק וין י" נךי ולו ולול נא ליט אל אי ללי י י ל ואלי ו לוק בקו ל י לו יו ל השיא נ לו טדינן ליל י א ר לו בי טהא אבי קמר י ליי י ונא ר ינ נ ללטני לי ארי בל ד דיטן קדו הי ו ין ל ו נטלי ל וו קנ נטי למ דר לה טלו א ונ וךי ל ארי טדרסינ ליני ל י" ני ד ל י ו ל י ור נטי לי ל וחן ד ב וו י ינו ל ו ל ל ל ורי יטול לו ולך יד י וווו הוו י ד ל וין וו ול סינן לוי ר בי איילוי י לו לו בל י"ד יד ל י ולו רי לורי ו ו הלו ורי לי י ו ו ו י י א ומ ן ו

9 יו לו ומאי מהא וו סי לי היני לנו ידא ו לךיבידדלו יואוי י לו נו די לי וא ש ביני ט לבללין ון ינס לה מלו וטן ל בי מו לו לין ו לינו ו ו לו ל ךור דינן וב ליל ולו ל לו נ ו לו וארינן ני ולא וד לא ילו " ללנ ונ הל נב למטול לו ךור יאבל ד ו לו ךני ל ךדרינן ו וו ננה ל ומ קיימ טרו בללין דאמין והטי וב לבו יי ונ" ה ל ורת טט" ל ינן ני נ ו לל והי לי נול בקרק ל לימאר ן ניי י שךר קלו וביתדו הו יטרו ובי י " הוטל בלו בו ורנל יר בותו הקבר דלין לו וי ק"י לשי ירי י דל מממדו הדו וו י ני הוקוין איו וי ילוו י או ן ני ינו לשיו לוו ן דר י ב ל" ך יו ד טו ךלו וין אר ליו לי שו לו לל קיו ל נ ו ו" ויו "נן לנמוךל דו טו ד דיו וי" דל יוא לו"קוי ל ר יניה דמול רי הטךדהו ויו ל"ה חד מו בדו ו ר נ י די ביני וחדא דרי " יובל לוליולירו בריא ד דו בונ ל ן ניא יי ויד י הו נייו ל לו הו י ל ול ידנ ור נייה רבו ימ ני ולא דרי יני ילל לו לל לינן י ה " " ה לירו ינו ורי ראי לוה ר מו טר וין ליו רל הור ה לו"ו וו ד טל לט ל נ ירנו ינן י לו"קוי דמי דלךי ו ו ון "י לור מו לן ס טל וו נןלו ת דרי נל ליו לו איטלנו ין ו הון י שננ י ו בונ נדר אמך טדליןלנין מונא ל ל נט ני רו יןו ט י לר ךנה לה ין ה לו לה דר י ין " י נ נלו לה ני לט ין נלו לה נרה לאחר ין והבל וד יטוללניר ירוסי יד טד וטר ו נלו נוא ד א לנךיטור לחר לא וו "ד וה ולהוי ונחה נלו טר קי ל מנתאר ב נלו ומרי לה ו " ומקנא רוו ין דלא דלבוולדי ודי ול ל ל ן ךר ל נלו בל ין י ינהו ל דאור שנאס טלוי דניא וי לבויט לו הלקוו וננו ין דל לו ד יוד לא ודל ארס ין יב נל ונין ה ונה ל י רה ל ו ון ל י הוא ד וי ובנין י לוו בו ני הרון ונ וני לקו ירו לי די.

10 לא והל לקח ן ה וי ו"מאן לח ט ו ל י חו ל י רינן לה וח הי טלקח ר אן ו ילוטה ו ל ואת לו ל דו ה ו בה נה בו ו יד ו הדי דות אדני איו ה וב רה טי א ון ל נטב יל ל ל אל לק ול ווא ני ל לוי י י נילמאויאנךי בוב נק מלו טדלי ה ן יבה ני"נת בוין וי י מלו לי ברו איר דאל לו בי ויאל ה די וי ה תרי ה להויל ה ו לא ל לו לו ל חך טןרו היבל ד יל י יוי " לןלינן יאדיר יךי י דיל הוא ופיק ל ו לוייו ללא ו דינה יןהודאלא מ נ ינידב י דר טר לל דלינן לנין ור הי ו דו " הני י ו ות ינו וט ל" לר י ינו יו וה לפי נו יו טו ובל י או הני ני דאין ינ י יו " יוי לר הל ו ךא דלא א לש ן נסי ל בל נבי י בל ל בטוה ין ו בקניןשלו דו ין ל בקנינה ל א בל דבל ו י טו "ר הל לל י א ו ני קנין אה ון חן ט ליו אךה וו נטסי ינן י נטסי ין הנקרי לט וו ך ה קלה דע ה י בל הא היט ל חינ" י הט א לא י יי ל ל ן ב ין שול הל לחיר ךר דינן י" א" ולקן בו ל הינו בי י ה ל וא לוו בקו לו ל הלבדל אבל נטי וטלנל ויו דלסינן ו לר י יא הל יד לח רו יינו ק לחר לו מיה טירו בי וטל או ל ן ול חיו את ר י וו יוו י ילט השה מו בל יו ויא יד ויל ש ויא יד וננ ד ל י" ל נה ו י הווי ל י י י ויויו ביר לוקח הלוחו וין י שיל ר"הקרק בל אוא תקו ו מ וו נינא ל ליי " ל א ו יד "ני יה טדרסי ב לקוו נ וליל טי ל ל ווטל לין ה יטל בי ל נ ל ול ה בל יר ותה לב ן" ב ח ת י" י ו ו י "ו ו "

11 ו י ו לו ה בל ו ה ון יה י דל ו לא ל ךן י נ ל וי י י ר הוב ילו ני ל ן ני הי טבה י וני לול לא ן ו יר לד יויל ו ין י ול י ל ו ל יו י י י ט ב ו ין דין לי בי ל ל ודרי וננ י יור וי יו ני ורווינןוי ב אי לו ו ר ל ו" וין ין י ל י וי ולו י רי ב" ד ה ל" ו ור הנ ד ליה א ין יי י י ו נ יו אין לו נו נ הו ול יל ירו ן ר ו ין קנו ידו קו וי ידו ו י ו י ני וו בי ל ו לל יא ה לו ו נין נו ין בל ו ני דיויול ל ין יל ין ביב ל יו יו" י ו יבין סינן י ט ידו י דה ו וי ו נ אוה י ב נ אוטל י בק ק ו יי י י ט בל י נ ל ו ויו" לי ט ו וי י נו דין ב טדי יוי ינן ב יק ין א ני ין ול לו דר י בק בילו ינו ל רול ר יו ווי ירו ו י בי ד ר ויו וו י י ל ויי ל " ו ו ו ב ו ינן ו ר רוי לב יו "ו ו ירו יו " ויי לול דין ין ניה ו ב ן ובוי ו ח י קק וי ו יו הוא ה וווו י ן ילי ביי י ול הר ן " ן " יו י יויו וו י יאל ו יןלי ובי י י ב וויה ס ן ו ד ילי קר ירו וי ן דינן יןלי ו יר ירו ו ו ני ירו ו י יו יל " י ירו לי

12 דה בא ירי ואיקנא יא טל ק ניה א ילי שיי ני וך ה אוה ויד ל ו נרי ד מממךל וינו א ינו נו רו ל יה טו נו ב לקין אהבט לה אל לי ון הךרנו ק ללה לי בארא יךי יךול לול וד יי טו ל דו אש יילי י ח ל קני יה א יטה לומר נת ל יילבלי הי" יא ממקל ל מאו בני י רב י"ר טל" ו רי נובל ו הדל אור יישנה ני " בה טל ו הל מ דלינ י ה י ל בל"דל ךחובתנ בלא לות אב יב ל וךר ות י" ט ר הדל ההו לבל ל ל ואי" או ינ ל" לאר טובי הבל מאר יל יון ייה ר לה לאר מרו וי וי ור לה ב לו " טדרין לקח ור ל ן מקו טלואהי ן קנינ ול וד קני מקט וט נוה ון י שלש ולק ובל א ה וי ולק ני י מני דו ל אלו ו מ"ב קיי ל בה לן אר ני חו רי מן ר וו ר נו לה שורח ליהודיןלא נה הלשה לה ור יב ר ולאו ךי לו לבל הי מאטלה ין לרות הדי שי שור יא י שעל י יב טדרינן ו יני דיב לה ו"ה רה קיי שהר ור י ני ודי ב ין וךר ותנ הד לה וךר וומתב ליויו לו י רו ךר " לשה ו ללו מ חד ללו ין ארו לו מטר ל ליו ו דרךי הלי דרי ו י ש להו ל טר מאט י איקני ליה י ו דרינ טי ד רבנן בי וח קינט יהודה בר קללירו מליר יה מינ דרא אר שוידלמ ורב קי שה ו י בל שטר ש לק בייהו לירול אבי אמר דל יינן אל ול רבא טלו רולט וח אי ליס מו הואיני וי בי דקא יד בו א יט " יניו לו לתא ני א דל תי אר דסיאליה דב ללבא אין לו לבל וי ל נךי טדי וה יו טרו טר לו אל שי היה וו יתו יור בין טי ו בקרוב הי יל יר ירוי ו ירטיו יו ד יט לי ין תךלו ל טראבל ולי רוק וט לו והלוי ינויךול בו ללוח ט א קל ר יו ילט היה רו הי דוי ראו ולהילט ל ן דר ה הה רו בו לו וי א אריס אוו לילו "ה קל ר בו ביו וט יתו י י ךלו וי טרו הלו ךר ה" ילו ן ק ונ ולה לירו יו וי ךרו דר ר שרי ל וארוי ן בו די הלוא ורוי ו וו ו י יי " י"ו" " י י ו יי י י ו י י י י י " י י"" וי י ו

13 או אין ךרו לו ל ן ור דמי ו הי לי מאיו ל הת ו או י יו מל ון וךר מיאיו ת דל חיו ליה לבל יו ן יר ו"יו ל ל ו ל י י וא ו רדנלה ליה באוהלמי י טתו ליהבי"א ך וט רליה ךד ו ני נךי לינא י ר רב ומבדי יון דול שו ה אי י די ןלא נין דין וו יני י וניח ל יו ני בה ה "י א ובה ינה ל לא דני יטור טל ניו ראין ומל יב והי א"י הוורו אי ול דאאור לא נ ל נין דבין א וי ביני לוב ר י א" ו נלטה מל ותנ והא לא ל ואלו ולט רבנ ד י אביו ה וי יןל טור וננ ן י ילק ואי איו לרי לה ה ל דאלינן י ילוה ולאטל לו נינו נ וו סינן הוא ל י בני לי ל אר ה יאו י די אי ו לינ ר ל בר י א לה י בו דלא לי רה ""ל לא לר ילו ת ינ עד א"ליון ודית רהוטלא י קנה ואילו ת י יוו הךא לו ק ל יביל לייו למטוךי אביו לארלי יו ר" בידואטון ט ון רש יר אטטוהשני נו וא "את"תו הרל ני ון ה ו"יי דיון לטי שהירלר "ר יוינויהשט ין ו ד ובת "ר ויל אלו לור ךי יו ד "י י"אךהן "ונ ילאל א וא א וט וייר הרו הט ךר בל ל י ית וריש סודויי ואלנה י ו בולדור וטו הדר ו ל ךד יו רוי ליש ו חן י לא יו ולא טל שנה ובי ךר ל יךא ל "ר דו יו "מ ללוב דורלנ נו בין ט לךוב ויקי י ו ל רה יירולו אד ו לי ו ו ו לח נסי ל הליונה "רו וין נו רו וו "דה לנ וןי ל ו נ יד נה ליט אוי רסינן" רן ון ו דו אפויי ר ו דיןשאו לט ו טמך ל ליונה ול נךי דני ן נדין נ בדו יד שו ויי וודין ר לוון לו ר הו ני א"לי א טינן איןבידושל לוין נ יקי ו א ה דו י וו מר וה ו ור ויי ב ו " ו ו ו " "

14 יי יול י י ין נו ל מ א או לי ל ולי י ליטו ל ט ור ו א" נ ויו " ל " נייני ל ני ר ול ויו ו ינ מר ק וי הדל נ ור ין טדי" רי לי לי הר מ רו בל ול רי רי ין לו לה ו" ו יו לו ו טהדי י לע הרק" י יול י וו י" ני ל או טלו וי " לני קק וה א שהיי" ו מטרה לי ר ב ן ל לר ל וו רול ו ל רו ל לו נלוקל לל וי לו ין הט י נו ינן יר והוב ריה ור ליו לי יטור וי שר ללוק רתא ו י בד ייר ולבד ולו י לי ליו ר והי יקל ו קלק נ וו לו לו נ מארו לו לו ת ך ונ יב בל ו ד וי" לי לקדקב ין" " י ו ינ ד לול י ליה דרי נ" לאנסדי ליה י י טט ולול" ל הו לו " ל נ רו שוטבין ה ישיה ירו לקבוו י קרקע ודי י יב א" או ינ יה ו דר ל ל ל ודי ה בלקו ר לוק" ו דילינן י ני י ד"א מאל " לבור מלו וד ולב ו לו ול ר ה י י " י דל ןקו נינ דייה ו ול ור לו וד לוק ר ד נו ר ני ירט טלי תרי ונו לקוו" להו וי דינט טדו לנייו" י מי בל ל ר י לאה להו ט "ו ו ו ו א ש לו לק" לא ב ה לו ו ו לקי ו דל ר ול ק ד לו י סב ל לו" ובר י בר שני טל הקל"קנו בטו לוונלטי ונה ודטו י וו קנה ל הק ו ק ל ק ו קו ו ין נן ט נ אין פילו ין" יו ין ילו בל ין לט נינו ד נ"ה ל ד ליו וךן ר ל קן הירו למ ללאר ין ל ין רק ייול לטב ליו ר טסינ ק ין לו קני נטסיו קלט ר ו י אטר וב ד ל קן לו נין ו טה י של וארי ין לי נו יו ין יו ב ו ן ין ללוק טלו יו ותא"ל י נסי הו ין יל לוטלן לא און לו לירו י ינו ל דר י" ל ו ל דל דלו י ה ו וו ו

15 י נו רנא י י ר ול ו י וין נו " " ל ה ר ל ל יי דר ה ש ל נייו לר " ר לוי יני להא בא לנ ו ל ר" בא "דךי דר" ו ל ל ריידר בה ל וי י ל בני ה ר ל" ו י י הו ו אד"למיה י הב נו י ו ו ינלוח יול ימאי ב יו ל לו לו ן א ן נ והן או לר ן א אב למו ב יי י "וי וי נין י ךין ד בד לו "" ל ול קנ לו ו " דרו ל נינבושא דלי ה י דו י י יימ ו נ ל ו ד י ל ו י וסי לן ל קנין "ל ן ני ו ר נטי אי י ן לו ני ני לו ני ר ל ון ליו דו "וא ו ו דל ול יו ובין לני ודי י ו ל ל ב ל ב ו ו ר י ו ו ד ול " ר יי ך" ו ה א נ יי ן ין ן די ל ן א לה ד ן א ר ו ון ין יו א וו ה לוני ו לי א ניןך ל קנ ו נו ן ין י ן ין ה נה י וו י י ד " " " ר י ל ני נ י דין אה נ ל דבר " יי ל הר י י ן י י י ינ ל ל יל ין וי " ו ב. " ד ל י

16 נאי" וו יןו ו ינו י ט תייושיאירול ק לא וו נין יה ידו וו ו ליו ינ וי וי ר ינ ו מר ני לו נה בין ני לי ההני אשי ביו י וה ר רב בי" לו וט לד נ י ו ב אבר וי נ לול ו ו רב לו ול י הנ ק י\יבי לר ננ הנ ותיר ר" י טריול נל נה לבל "ל ינו יני יוד" אמר ילד ליה ל" איללדבל ישנו לי יו יר"י י ד ק ממת ליה ב ויבא לאלול י ד ללד ליה בולב נ ונ" ר נ ול לור קננ ב ד לד קנה ד" רב ל ד ל ל ממרקנ ל לו ל נ ה י ה ר בו יו נו ר או לי א ו לא די ונ וממ לי ל קק טל י ניו ן ין אי י יול המקי לול לא י לי קק ה ב י ד דושל ד טדי " לו ו ל בנו יד הללו די ניי ל ו ו י ני קק ל וי ו" ללו"י ט י קו מ" לנ ור ל דה יוד לו דה הו י ךן ל נ"ל ק ד דה לו ונל יוי בוקנ"" וי רי" ל וט דר יודנ ו" נ" ין ד בד ין לו וני ל רבט וני וי" ל י" וני רבו" ד י קו דל ל ו ל קני ל רולהיר בל וו ין לו יל לא ו נה וי ט" נ" ו ר לוחיי לא מאון לידווילו ו קני י " לא ו ו ין י ל ד יב יה בו רבו ד מנה רי ד ות" ו לדב בל ל ו י לרו י ללב לו ו" לי קנ ו" ינן ט ר לו קנ ננ נה ו ני ה ו ל נט ל ן י רר ד לא יורב וי וו ליי קנוי י ד ל ש נ" לדון ן ו בד לי ו לבו ויוי ל שר ליו טו היל ו ה לי י ך ו" ו"וקונה ו ט והו ור ו " יר ר ליי ו דרי ל ידי רי ו ט" ל ידי ולד שיא ל ל יד נקנ " יר אין ין חרי לד קנין אחי לד י וי דל יבך בו ון י י טון ומאלינ ר בה נין לד ל רבו לא ו ל ר דו ר בל יה וה קנינו ייינ י ן לא א י יהוטי י הט ו י ל רו ה י לל דר" קמר ון טל ול לו לי דניו ן י י דולי ליי בר יל י "ל ל ניו ינ וט י ל קר יורן ע לירו ני י י ל ו י " " ו ו "

17 " ל " ן ו ל ד ל ו ו מק ליונה דלי ר ו ל מן דייה בו יו ל ה ב מאחולא ה יירנו ק לו וו ו ייל וור ייל יר ו לו קנין וי רו טממו ק שי" ב" ואל ר במקח הד מק ו לו לא די י קנ וו י" " " ק ול שין לו ל נן לו י"ק נ ע יל י ד " ל בד ינה וו ו בד יו ר וי ידו ו ל י רה ו ליא ו נרי וט לשילירו ו ק י לשי ו דינו ליונ ן וא לו ינ ה ה יקלו י נן ור לךלד י לקו ו " ד וי הי ויי ו ל ל אי יוי לוו נ וב ו וו לקט " ק וי לייהי הקיי ו ו ני י" קן ייו ני" יביו י ר ה ל י ליןואילח וש ו וי ין בן ו ו לי י ידו" י" וקנ ד בל ל לו י י ו ומט ירהו ל לו קקו לקו הךנט ל ו וני ו וךל לו יה ל ק ליי י ל ל בו יינו לו וט ל ליו הד" י י" לן או לי נ איו ול בלמאור י י קיי ה ה" ד ודי הוי לו ל ו והו בד לדי" יו הרו ליו דה " להיל ל ט" י וו רט" וממי י וה לו יש י ו ו וה ומי לו ל לני ו שו א לקו ותין וול לו קיו קהלאוי לי י י והו ידוי טר ד ד י נטי ב ולוקי יטול קוב " " ךד" וווו וין רין לטור רוק וול וק" ל וי ויקנה א רט דל" יין יוו יור לוי ךד" י ולוין ין ל לךור קר די ל יאו בדי טיקנ ולו ין ו ד ולי די י ד וקי"קק ין יין ל נ לךור הדלי ד ל י ו" דט ב ל דיולי דו יוי" דל"ל ל ני ולוו "ד וווו לוד ו האורוטו ד א ד ו ו ךלו וי ליוי ו אי ינו יטי יו ו נר יו בי ל וו יטי ל ו ל ה טו נר " ווו" הי" ו ש ני רי לו דל ד ר י דיןיוי ו וי ל ל די היוי ו וס וו ל דול יו לא דךל ן אל י או ן והרוב יוטלו יד ה לךיילו דדו ו יה דר ט ב ל יי ל בנ בר אוו ללוק י ו יוי ב יה יל וב ח ו וו. י

18 ן ילו " יו מ דן יולי ראן לו ב י ולנין יי ו ו ט יוי יוי ני א י רו י ליוי ו י יר ק ו לן ט וךר ין יךו די ון רי\ ד ללני לממר י יי ופו יטו ל י ל די ול ד קי ני" ין יטי להל ה רו נר יו"ל "" " ט ל ל לל יי ידו ובי רק בל וי "י י וו אי י ו ו הרנ ונ נו ךי בד ר דר ול ד יו ו ודאי ו ד יו לי ד יו ויי ו " ל טוי ל ל ין י ל יטר ובר די " י בו י ייי ו ליי ירט ו ליויטר ו ל ל ל הד בי שי ל היאי י י יי יש ל י ךדי ל לבל המאר ו " וד ל טר ר ו הלוק "א יו ו ד יל וו הלק "ט ש רי"יר י סא ל ל י ל י הוו א י י ו מממ דר י" אי ין יה י בד ו יו י יי ר ל ו ו הוירו בל ה י ליל ו יי די מט יי ו חו לא ו י לו י טי בדטלו ו רי דו י ל י ו א ן ר י ויעי י ן י ו ן ול ו ו טריין דר ו ין וי דר ןה שי טריי ו ן ן י יי דטו ר א ו ן קו ן ט י ו י ההההו ו ו וו ל י ו ליהיה ו ה ריו ין ו ו א לו ין ונה ונ לו רוי ל יט ו ד" טל ל י י וט ל ל ון י ןל ל ל די ה ל ו ור י" ו ו נינ איל ר רו ד לן ואי ו ו נ " י" ין ו ן " א ה יו ו קיי ה " ו ל ט יון טו י אי ילו יול ן ו ו ו י י י י הה והן ט י לין י ול ן י ד יו בי י י"ד ל נין ו ו יי יו נ ורו ו י יוי די ב. ו

19 ךל ואלו שין דברי ו יות לי ו יורו הךריו והלי מ ל יממר י לוךד רוי י י וו ו לי י" ל ניטון וילו ול דר" ל ה א ין וקי טון טרי י ו מךריי ליהוה לאטי י ליי אמרי ריי נדלי די ל אוני לך ולקבורה למנו בנין יוי ו יב לו יוי הרה לר ו ל ליך אי הוי ל הו דבל וילו רוי ול י י לי תו נוי אךל ו מהיל ט לט ממט ת א ו קיי אן י שאין ון ו קו רוי י להטי לוקח טממ"לא בי קו רב ריי ן נהד.ו י ל מי ול ל לו ו" ו" נד לול ינה בקיי ר ר יוי לדידי לי ו לו ני לי נסי וה לל ה יךור ר נד מיני רהיל ילו ו ו בל ו ה" ין " בל לוי יו לוו י ךר וה שהי י ו לפי דיי לרי ל נין רון יריו בד ו בו מק ני אקיי ל ני א " והי יני ל ב ל יו אנין הני לא יו ב"ד אל יו ו" " י לי יו י יו ב"ד יו י שי יו י יי לי ל י ין בון ד" יו מאיר ול ול דלי רבי י ו ו ל ט יומי לי יו ד י ר הר ב"י לה ר" י" רי ל ר יומר " "ל ר י יק וי ו ו יטי י ל ו י י ו " קר שי י דיי נקד ד ל י "ל והא י דיו ר ל ר" ר ו נ יוי הטי ר ב אי ולי יהוד בי י י יי י יו יוי ב וי א ני סיב י ן וי י לי ו דיו ד א ל לו וב " י ול בין ין ל לי י רוי י ןיי ר טלב ש ר ה וריןיי טלי ו טנ וי יט וי י י לי יה ב ולי וב" יני ייליננו די ין ב למין ר לט יוהנהלי דווליל נין נ לולי י יהו ו ה ו רטן ויול ו ו וו הבי ני י שיור וויו י י יול דברי ן בו רביי ךל ונ י ו י מ ה ינו דליד ון ו ו די י טוו י א ל ון וי י ל " " י ל יו לרי וא ן רי לאה ד נ י וט ו יוי וני דאי דני ל ל ולבו ין ירו בל ה א יוי ני לי ו די ר י ו יח ו ו ו. ו.

20 ל ון נו " וי ל ד ו היוי ולית ליהלרב נן ו ו ויו ו ךן ל נ "א ולנ דיו לט ךך ומקינ בד ו "ד יה ו נן א " ידי י יךולי לו י ננו "ק ו ונ ט וי ובאי ו בלוו הד י ו ל יול ד און יולי לו ה לידו ני י בו הוי לו ו וי יו"לו וקי ו ולי וךון ני סך ו דר מא קוי יט ו ינו יו ון הו לוט קו וק חו ינולאויליו טי " נטי ליי" ון ב"ד וורי ן לו ה י ש יהוד" נ טדר סד ר בימאי ל ון ו לי "י הא מי דר" ל ר למין ל אותן ד וליטי וק טון וקי טל וודקל יהיט וק ה ו י ילי ילו נסי באוו יו "י ימדי הד יו דאמי ליי יותל ויו ב ואלי יו דל י לב נוה יד ליוי יו בינ דל ד דין ה ךל ד ו ן י יה יה יי ייה ליה ר ד הוי יין יה וי י ל נן תת יד בי רו" ב"ד והרופ" די" י וין ביל מי"נךי ליול ון יי ליה להיו הירי ל " וב" לרוי ד וי לךו הדין הא" י" ני בו יה להה דיני י ה " יתידי אינן ב אוי בדין וי אבל ניבני ךלה ד ו " א נ" ונת ט בין ד הנין ין ו הילוין ממ לא ךל " הוו לו נ א ור" דט"תוסוור ריתי ו די ול ו ד בב "ל יל יי הו לי ו לדנן לקי א תה לת ידי וי אידל ל ל דו נן בי נל דידי י ובו ונ ה והל דתני לי יותד ו לא ב"ד דה לה בבי י ל ל ל ל יו ל יו דדנ י די ד בל ליטה "ד נחמן י יי י הדיוו יוי היה לקול רו ל תר ד הן י לדד ה ירל לולל ו ל ל יו ד" יומאי וח נאל מי ניינ ה יי ו ננ ו ו ואין ל ב ו ו לי לווא אי ל ו ן י נין יבי ה ו ו ין לנ נ אוו ובטלוי א היוי דאינה לוי ל ו וי ילו בל וריל י נה י רו י די י טו ו נ ו נ ן וי ליוי בי י "" " "

21 " וה " יה לא אאטל ל קו טד" ור ו מללה וינ הי מאה ךנ הד" ה וי וה לד" בני ט ב נ ה הי טה לל ונה לי ולנ ההונ" לק וי בל ר ל הוי ד ולקי יה ו טובה ו " לה ה הונה ולוןינ מננ קי ודינל ל ו ל ול ב מ " ממ ו ל ל " ו יה ה ת ו שניה לו " דילת" היבה יאלרי בל ךא נה ו רטן ו נה וי \בלו די הוא ות הו קיי י נ " ה ב"דוהיא יה ה מון " דין וטר לטו ל ני אין והליק לה ויו לפי ר ו"ול היתויו"ו "ו ה ה וו ד ל ב"ד להירו לי הי וו דלבלובול וי ליי לו ב אידוי נה ד" ל יר " מאיו רוי י הולא ד וה י" יוי לה ין נו לנ ל" ש להירו ידה ט וך ליו למתל יא טלו י ליו בר שי אק לא נ וו י והניו ל ויוב ו וו די י לו י ין וייךולי להיו " " " ביד וב וא א לו ביתוי י מי יי דמי אי דהו שנ לר ה ל טלו ד ו ול ב ל ו דל י א לו לול דיי ני ור דל" ו ל דאי יה אה וי אא דר" אי "ל ן ל "ל רה " לי דה בר די י ו י בר לקי א" ונ ין ל ללי ולא נמאת לא בט ו לי לה המך ד ו טו ניק ו ךלו וי לו ב"ד ו ל הו דל ול הלביי וי ליד יו מת דר לה יוו לו ר ל וי ד ו ו נסלה ל וי לידה בל ב דין הי י רוי ל בט לי ל אוילין ין רה יול ל ל לי ובי רי לרב לי ליב רי ל ל ל ינה ל ל " ה" ו רי בוה אל ד יוס יא וטר ב ל " ליט לה ו י ט לו ד ל וקנ נ ני לטו וי הנ " ד י נאי ה " באך ו ר יא ל לו ונוי י" ו ן ון לי ל ונ ללו ו ן ו ו וי היד וי ן דיו דין ""טי לי לדד ל ול ב טה ין ר וילל י ד" נ א ה טב ד יו יו ל ל הי י של ו י ו טלו לוד ויב ין" רו" ול " י" ו. " ו

22 ייק י" ו י י ר" למ י לה ו לה די"יוול א ל לש י ל "ר בוהי ו "י ל ירו ל דר יד רנס ללי וטל ו ו נאמ ני י די יוד ר ולמקח ד ל רנ יו די ו טר לש א מאו חד לל" ו ר ינט ל ור מי יו מי ל לי ל יר י" ולמק רנ די" ל היו לי לול דר לנות ונ שנל בון י לד ךלול ורת ו ל" טר ש לוו ש לו לא ור טו" ובח אלנ חבה " לא ר מ ווו הי ל ו בל בון ךו" ו א הי י י" ונ ר ה לרו בל ני ו לה ני טו ייקנ ל מ" ו שה ד לוו יהא טי ול ת ל היא י ו\ ט וב"יו דר" ו לה בל א רת דטדי די לש ל וי ו ל שיר לא די לט ה י ב ן ר ין ין " אי י נ לא ל רינו מ בל נר לנ לו "נו מוךר יט ל וא יקב במירה יו י יול ל בי " יור יויו ה ל לה טת ל טילו וב לטיל ונו י ל י י ד די ו דין " יא טדר" רט י ד" ור ו ווהול ושותה ירלו קה ינו י ראלא ל"בד מר וו תו ו ור ננה לשו ו טדר" ק ל ל טו ו ו לו י ק לו\ י רי איר ומר ל" וטר ין ל לינו ו לטתו רי דרי בי וי ל ו ת ונל ל ניא וסו יט דל ננו הנה וקלין שי ו ברי רינן נ ובא ו וין לדין ו סי יוי יי בח ו ב יי וי תו ויש ל ל" ו טנ ו ל" ו י שריט שו בה ר ט ר ר י יא ילו וה ואוי ו י לד ר ין י טרנו יו לו וי וי י ואטו וי" ו ירו נ ו ש דיוו נ י נ ו טןב יאסינן ו ו ו י ר ו ו י י ל ב ד ו י ב נ י

23 נ רי ן בד וה ור ךדי ד א בד נ"ל ויסקו לנ ובה ב ה וו ונוי ל הי ה ל ו ויו אל ואו י וטלת ו רבנ ול י ל" ד ו אי יבממוו יו י רוינ ליל ונויה ל ו ן ת" " בוי ני מאןהיא ךה " ממיל ל ני"לי ו לנ ולמו מל" " דתי ו" ו" ו ויקי ר "ן לי ואר אי ל נ ק" אלא ה תה ל וקי אונו אלא ו מטול של הר מ לא ל בב"ד ול לי"דר" ון בר ול ל קל לאארי" " אורה וטל ק ברי ינן ל לול ל אינ ךס ורנן ס נר ךו י ל מ דין אין טרנ אנו דני" ה שעדין ליול ל ובה וה ורה ל וו" ליל י נה ךלי דר יא א דתא ק י מ דארלא ינן ל לאיה דרבא ל דרי מ" א בו אא מ ל" ך וטל ה לנ ל ה דלה דין או על וטר י ביא ני ליט" יתי י ליו ליו יוי א חמשי הליח ךיו ר ר בו יר לו ל בן יוס וון לו רל ו או ורוו" הני הדל הט ד ב ד לוו ל וו טל שליח נ ליט בעהדינין ן ל היח אלה טיה י ד ניוי" וב" ון ו י נור" ין הנטר ין ליו דיין י דקדק י" טר ו ין " קד ת לו ו ר יאלהו ליח רב חן דין ל ביא ו רוי ר ול אא וב ל הן לנ דין ראון מ חן " לי ל מו טל והיל ר ויטה בד דיוו רי דין ילי יל שליח בילו רי ו דטלנ רי נ וילו ו ין ל וטט נל וו מ אלא א יקל ו ללט י דל" ל יל " יה וי ר דנן אוללוו א ר י ה והר ו ל ש י" יו דתו "ו ל ינוני א ית תו ור י דרי ור י ע י וו י ון ן יה דלי" בן אר ו ר י ל ר לו וא ון ו" נ וסי לתרו יאול יי ל וו ה יד ך טו ל ליו ךר ל יו ול ון " ן ונה א ל "לוו ויו קח וו ול לרו יל ר וטר ן ל תל י ל י קרק ו י ל "לו ו ונ לי ונו לוי דר ו י וו ל ו ד ה א"ישל לי ו קל ויל ר ד" ר ן ה ל רי ו וב נ ו " ל

24 י לאד ויו לי י ל י ו לו ל " לי לי ל ר" " מי" ה וה וה נמי ט י טוב נ נ ורשיןמ " " " " " "" " " לוט ל ידו י ול ביו ל דרט נ לשי ב " "" ל נ " " "" "" " מ "

25 י וייו חד " אי לני י י לא י לר ל להו ד לני נן ר ורא ול וב ל רב ט ר ונא רי ר י ונ וי" לי לד וילו ו י לשליח וור י ל לו לני ומו טלו נו ו די ל דריו א ויה ל ול ר ל ל לא הרי נו קרק דנין ו והל ל י ווי דנ ו וי היד או בל ד" להו בין וי לי ליא ול ן ליה קיי טלא ל דבריו וא נ"ד ינא קי א אר לי לדבריו ויוליאני קני רב מויב קוד ולי יהדרינא לן ול לו ה והן נלו " ן יה ל ל לוי" ל טל י דל לו ל י ל ל דבריו בל ל י י עיר ו ה י י ל דיו וי י ל ליו ר ל י וסימל הוי בל י ו ורו לא י ה ן יקול ה וי דין י ליו ויק י ח ל י ל השלי ל י ו לו קבל י ור ל ק לק וי ו רו נ וין דין יקבל לולו ד וול על מו ריו י לוא רא יל לי ל לא ל ריו ריו" ד נן הי ל וני ולא לוי יל נ ל ו לא ל י" לממ ר לא ד ל יות ודר בנהנהליה שה ליו יטול יו לוו ירו הללי לי יה לו ליח ילני וי ו הול לי י יוו ל י יל י לינ ד דר" ל לני לי י יא ין ובין ל לקוי וק לי י לקיו ול ל ל לט ו נ דין ל ו ו ו ינ לו יול י י וו ולו י וו נ א יא ו ון ינו לו טלבד לו שי וא לקע ו מו י" רו ין ו דל הדין א ט יתוי"ו ל ל ל וו טרווי ווא ל דינין א י וו י ל י יטו י ניו ו ד וי ו ח ורו יךו ר רופוס וו יינ יל וב ובל שו בול די טל ה ותו בל וט ל קבל ודהר וננ ול ר ו א הטו ו וי י י וו " י נו יי ור וי ינ דינה ר " י ן י ליה ליו ר ל ל נן לי יקר יקר וא ביד ניידי ן ינו ס בר י ידי דר ניי בלו ידידלוק ואל ן ני א ד ךי יו חנילי ני ישוא רו די יד לו דון בא י" ורה " וינו הדון י דין ין הקדון והל קי יוד י ו ד ו ב ו ו סד ד ו יולי ול רו די ו י ו נ

26 אי מרו או בון ובו י י" דרבל חא ד לטט ליו קדו יראי א י א למדינהי טא הד ל יו ד ותו שר פדו א ט ר ד ין ניי" י די י ו ד יו לו וו ד ת דון י ל ן ל יי פדון ין ולוו יאור ן ני ווו ראו ה ו ני ו ל נ יד ו בין ו ול ויה בו ונט ין הלוי ס ל נ יורוי ד טו י י ק" ו ו נ א ימ הו ד ל ין ול י יו ו י ידו קיד ל ו ן הלי ין ל" י די ד ה י ור ס דה י ל בדי ו רנן ל יור י ל ן וד י די וי לו יר אין הון ונ וו י י טי יונ ט דו י ון ד ו לאו הי ק ל י נ ו ל ו ו י ב לל ו ו ו ד דין דו ו ו ו ון ו לליו וךל ו י ן טת לד ן ליי י ו ין די לויהו י ו ל ו ו ור " ו דו ד ו ט ר ל ר ן ס ו י רן ה וי ח ו ט נ יי י ן אין וידה או ול דר ידו דל רון ן ין לו יות לנק יו י וי וד ו ד י יו י"יה ו ור ו בל ו לן ילו ויל וו ו ן דין רו א יו י ו י י ולי ה" ין ס לי ן ו ר יי ון ו ן ול ל ו ור טי ל ן ין ו ו"וחן וי י

27 ו לא ו"ר ל ין " לו ייר לוי יו ן ר ו ל ו י "וי יו ו ן י ו יויא ומא תתלי יי י ל ני יויא לא לו ו ו ן ל ולו "ו ל וי ו י ין וט ל וירי" ה ין ל וי רק ן " ל י ל י ד לא וי ד ט ו ין ר ליד ין ה י י ינן ן י ו ן י וי ן ן יין ו ליר ר ל יון ו ין י וי ו ן ן ו יון ן ו י יא ן ולי " ו ו ןלין י ד ו י וךלו ן וי בול ו ל יס ו ויו וי של ין ו ו ו י ו לו וי יור רב קין ו ילו א ד ונו ר לון ו וטו יק " ל ויו י א רו ו ק ין א רן א י ו י ל ר י בל ו ני די ון למ לו ין ל ו לי ד ו ו ו וו ויש ל ו ן יו נ ללתל ו י ל יד ן די ל י ד א י ו " ן יו ו ל ן וי לו ן ו ש י א ן י א ווו ן ו ו ן ן י י ו ב ו ן ל ין וי ב ו ון ן י י ן ן ן י וי י ל י ו י י ו וי י י י.

28 ו רן די ול ן נ ו ו טהה ויאל ן וי ולד " יו ויןד ו וט ול יהן יר י נחן ל ו לל ר נ נטרי" ו ון ן ל נין וא ל דיני" ו ליו הד יר ון הו ני ד ו טן י יי ה י ין ון וווהרנו י ן י ל יל טיל ב נחן ט ווט הרי וחו יא די חד ני יון בו וני ו יול ן יח רול רויןט דין חר יחי טהי וטירו ר וולי די" טיי וו דולי ו " ן ן וניחן ה לי ל דמי טל ללל ון ונ חדי ל" ה י יו וי "ל ליויי ל טי ךן לרנ וו יי " יט ר י ול ליולי ה ט דין ד ין ל לטב ליוי יטר ה וינא בטיר ייוי אויורנולי דבר דרי י י ר הו ו י וו וו" ו ה ונין ו " ול וס י י ויקנ די י בדוולי וין ה י דא נ" והון ורולי יי ט ו ו ל ביו י יה ןלי בל ן ד " לין יי ח ו ו ומן לבי וה ין ד י" ו ט ין לוי יל יי בי ין יו יחלו נ ייו יי ל וב יו יוי רי טל ך יו נ י ה אי חו ל ין י וין לי ל י יי ל ני וךרין ן בן לךט יט ל יני יו ל ו ון לל לי ל י ליו ין ו י חב לו וי" רי יטו ד קדון ון ין ו ר ו ון י א יט דר וה ו ב יטל דון ו הו ל" ו ו לל ן יד וו ין פו ד י י לח נ בויד ולי ו דה י ןו ו ו ו ב ון ד"יו ד ב יתו ט חל וין ן ו ו לי די וי ל ו ה י ן ו י ד ד שו וי וין ליו ין ול" ט. ".. "

29 לר ן די וו טן ו יו ול ב ל או יו הו ל ו א ו יי י ו ן ן ון ון לו רי" ע טיל י נ ל ון טילו וו לפי רהלדוו הואוי קו וניב א ו ט ךהוא אוו וילו מיו ל י טנויותר " י וטן וןלי י ן ו ל י ורן טון יוס ו יור וו ל י ש י ו הד י טון ול טון וי ד ב ו ל סא לו יל הק וא ל ן ק ול ל ל ן ד י י ויי י מטרוהקן י ל ליט לא וו וו ק א ר והו ס י יי ל יל ו ל דין לא רק וא לו לו ה ל ל וש ו ק וו י ין י ל ט ק טבן בי יה לוי" ההני ילי תילי טר ו רי" י א ל דלסי ני וני דני וא ביה דו בינ"הו די וי יי ל וי י רו דינ" שדי אפדב וע האה ונ יאל יו ר א יו רו ן דל רי לל י ה טוו ט ר ת לי לב ונ דר יט ה " ל י" ר ן לט יו רי ורולי י לאוקוי הונ לייו וא דבו ד רינן דל יהוול ק י"לו ליו א"וטדל י ן וו ד ו ון יביד ו נ ל יהיב ס וי לי ל יה טיודי" ל י ל וי "ד רי. ולי לו יו ו ב י ו ן הו לך ון לי ורו לו יי יוולי ד ל ול י יט ל נ" רו י לן טו לו ר ון וי שי ד ו די י ידו ב ל"טון ליו ן ל "ד וו ךי וללהיר הן ור ן י לו ל ל נו י ו ד י יוו לר י למור א חל וו י" י ד ו ו לט ר או. ינן ו די. יו ד וני פ ה ון רו א ו יי ורו ני וני ל ן ו טי ר י ל ש י וו ב וני ו ליה ואי י ו רינן וית נן י וין לינ יי יון ה י י טח ל י ק יי ין לי סי דא ל ני בו דל ו ינ י ".

30 " " "" " ל ו וי וי ל ל יו.ר י ל וי ו ר לי לו וי י נ י ין ל ו ו י ן ביוו י ו ו ו וי ו ן י ו ו יל י ק י ל ו וי ן י" ן ין ו ל ן ון ן י י י י ון ט ל ו וו ל ל ו ו ו

31 ט אור ה ו ד יני י ו" נו נ ו א ורי ה ל היולןרי ו לו לי ל בי י יול יו ל לו יול י י דלל וי ואיו וין בדמי י לוק ה נון לו ן ו ן י וו " א" קי" יו י ט וו ן ל" ן אי" ו יו דרב י יב ור ו י" טי א" א " יה" י יו ור נו י לי י יל ל י ללי ייליו ו דאי י ל" י דלק לי וו ל י ד" "בי ל ד ני אב ורי " טד לו ו הי י" י ני ון ו ולן י ט י י" ל י ולל למח" ל דה וולי י י ל ודי רו ו ווו טדי ה ו ו וני" יוי ד ד נ נ וי ו לי" רו י אה ל ני לויןוי ב יליא ורי דל ין וי ן לן י טדר יו לו י נרו רוליל ין רומן א וי יןנרי ל ני וו ן רי ו בו י " וה ד נ י ינו י ר ן ל ל ב ו יו י דטיב ן בורי לט יו וין ו לויי ב ו יוא ונ וו לו אי ד ויו ו ד ל נ ר שנ נו י ר ט וו וו אווס ו ו ר לו אי יו נרן י י ו וה נ וו י די ל ונט ליולנ וו ו ון נ ד ו ד נר לל טל וא ו דו נ י ב י ו ו י ד ודי ו ו " ו " ידי נתו י דין ל שא " ו ד ו לו ו לל לו ן י ט" שי " י דורו לו ורב י ר וש י רב רוי ד ימ ו רינ ו " ו ו ן לו א" ן ת א ו ט ויוו ו וט יר וה ו ו ן הןרוי ה ו ל ון ב ין בר י ני ו נינ ד ו

32 ו ו אוד ו ני י ר" לקי רב א לי יו מי ולל בי א וא דין נלה מון ני לי ה וא ול לה שיק" לי באוו ון ויטל ירו לאי ל יר ל רק ו י ךל נלו וי ד ל י קו יו ו ל ן דין יו י ן ל ליו " ל ון ב ילו וי קר ו ל ילוהלויי שטו ון "ריר י ון יי ןיי ול יו ירו וט " וברי לקק ט ל טהאותר ילקת ן והוא ול והוברילל ירושה לולו ן לה ן קר ל ילו וי ווטן א ל אי דין ר והו ירו ו ונ ק ן יק ויהאו דל ו ריורי ה ילק יו בי לק אינה ט ו אי ירו י ח בי ידו לה ד ילו ווו שישו בין ין לי ט לי שא ו י ק ילו ו ה ו אבי ו לל ני הן נל ל ול ילט ול ש יו ילו וילק ל והוא וטל לי וילן ר ו ש לו נלו לה י" והו יטרו וי ני נ ר ילו ינו ר י י יו ול ו י י ור ר ר ד ל ל ני ל ברי ללא טו ל ו ה י י ד וה ל י יבה לדין ל יה יל ור ה ניחלה ו וטלירות בל י יו ני בו יו הן יווין ו י יב דמ לי לרי"ו א ויל י ן ל וא ו דין ן ל בל בל לו ני אנו פירו ן לוי ויל"בהן די ה יו ט ל ל ונין וי לל ודני ל יו י ו ו ן ט יל ר יי ול וו ן וי" קל וו וט איר ילו ירו לוי יי לי ה א י ן קק וא יו ירו ו יו רלוין והויל ל ן ט ן וי ו ירוי ן רוט או הקרק הקוד קד ו י בטל רנט ן ל ן לו " ו ל רא " לקי לי י ו ו ו ין" ואד לי ל ן ילנט יל י ר י ל יק יי ו י יו י ין ל טא י הו יל יטדר ו ין ל דיא ו ו דיליויי דלי ל י דקלי י ה ון לו ל ילנורויו י י ון ח ו ין ל י ונ ו\ ר ו אי י ו ו

33 ון מי יויו ו ן י די"וי לל"ה לל ורא שילי י בייךד בי מל וא בר דן ל לי דין נד" י " הוי ו בלנ נדין ב"ה נ ורה וילק ל"ול קק וו ילו בה וך לה ך יו ולקות מ ר י ל ני א יא שי לי ל די מו הין ון הויה ני ניני ני ל או בני בל וב לאו וו בךוב וין ו טדינו דל ה ממקל פי" ו ו" ניטלי" י ךת" לי והיא ה ל ו לבו י י ל וריו יו ליט לו קנה לי הי וי ול י" י ו ל טד וי יהוה ךי"לו בל ני בל וט ל ני ו שי אא ר ו ני י מ לו ואר מי ונולתו ני ביה ולו ו ולד בי נדונ\"בתו וות ונ וילוידי" ב לבעל נינהט ני ב ות ולו ךד י ל ל ךילד ו בומת ור ר"ונא רחיא ול וודה חנני ט נרה ו בייתה לוקה ודו הדי ב ה ני בינ הה ורה נונ ב ולן ני ית ו דל ן ווי ב בי וד קיי ל די" ל יו ל י קל ו יות וד נדין ל ל ךלי ני א ו"דמאי" ני ון ד"ן מי י" ולוהו ור" ר ו ר ביה בי י ו ור" ל י י ו יודנ ר הין בח " מו בי אה ו ו ל ו די אר א\ו לו ויו ויו לו ויהקיי לבלה לב די יו ד ותיה דר ו ניא ויה דב המ" יהוד בל ו דני יטמל וד ילו ךס לה לו יהוד לטור שו יטוליהדין יב ור י ו לטו ל ו לקן" לן ליוהוא ו ל י ול ות ני " ו ו י לו ד לרו מ י "ן ניי ו ן ו ו ל לטול י לו ייל יר ילוי ייד וו לו אינו לוי דו ו לן ן ין בו י יי ובל ן דין יןד לאוי לל ו וה רנו קדונו לי ה ב ו ל יקטד ין לי ן ן ן ל ן ייר י" לאה קדונו קל ן ני ו לד הי ייר ו ו ן נוו הן מי לבל יי ט סולה רב חד רבה וא לין לו " ול קן סול לו די בלו ידוי" ן ויו טי ל נט שי לל ד חול יני דולין לו ו יד ן וטי ל בב ו ין יד דין י יה ל בניו ובנויו ל י"ד ן וי אחרי לה ני י ל חבלו לו ו י שחל ו ל לךרב ד בל ו יל ן ד בי ו ר ו ורבו אוךל ו ן ב י דולה לד יו " ה ב ו ט לוילק ו וט י ". ח י

34 לא לו לרו י ולא ו ו ו והרו ל י הרה ולא י ה ךןדין וא יקי ל י " לי אד י ליו יטר ל ירויר וי ויא י. לבא ד דיה ללי י יול טלי יו סיר י וי ו בריוורי ויי ו ונין ני ו" ליל ילו ורי לת ו ו אא י שו י" ול י דלקי י ו נ י דין ו ו שלח י יויאל וין ש ו יו ארה די י וויה ר ל ד ון יר ב"י י" אווב ד רוויה י יוב שו י דין נ ה ר וק רוה ול בוד וה אר ירטו דין לליו שיר ותו ד הדי ע טון קנו לרא ו א רש ייני ול הי ו לאלרול ין ה לול דבוה ל בד ל לו ללו קני הין י י והל ךל ל נ ו י ו" די ר ול ין להימד קיי ליו ינ בד ימא יור קיב וו ון קו קי וו טו ו ש ד י ןל יוא ו י וו לוי י א" לו ל נל ן ר הרון יודר" ו לי ין י י י ין ינ ת לבליו ולטבו קי לולו י ד ני לוק הן שו והך י ל אן ה לאו נוא י ן ילה מנ ר ו יינו ו רו ולא יוד לרוי לולוי וו ווה נן ו ן י י י למול וו שר ר" לי ני ו". " לוי א דאי א י ו י י ול ר ין מ דר קיייה דל ורב קי יל"ו יני ו ננ ר ד ב נ הר ר ד לריאל לו קי לל " ד לד טו טטן ן "ט לל לי לו היש די ל ו ו שי ו "י ענין ראון ני א י אי י וול ב ו ו י וי נ ן וין אי לקי דל לימ רי ה ו רוה למול יו ה לו רו ך"א נ ר ו ליו טל ן ל דאני ע וא י ל ד אנ י בדי ליה פי ד ה א ו ר לש ד ן תרי ד י ד אלט ו ד ו תל ו י ו וי וי די א י י ר ולא " ו י ו.. וי

35 ו ויו וין רו וו לו ו בד ו יו דו בד י ויו ד ידיו ו טין יו " ל י לו בו ויטתו א ו ו דברי ט רו ב ו ו ליא וריה ר אאליה נ יו ינויל ב\ יו ורין יו יטול יל והלא רולב קנא ר ו נ יה אלא ני ון וי ל נב ו נול ל ל ידי ו "הול מו וו לו ד ב וי וי בד נחן " יוהו דו ד לו לי " הקן וא ניד קנוי ב" ל קנה וד ד ולי" דרהל ה די ל י לור דקי ד דבי דל יי" ליו קנ וו ליו י בד לק ומויי ה ודט הו לי ל ינייו יהיב רוי ל נולירבנן "ד ניי יני לי ל" לב פא נוי ו יד לנט דן י ר יה ו ולו ל יוב לט ליר יו דבוי ברי דר ני"לינ י ל בינו לי קרקינ " וותבינ" ך "י ווו" וטחי חרול ידי ור דאי דקמלי" ל ל לי י מי וו ר ו די וא ינו ין ךל ל י לל ר ל " ו ו וו לו ברי דה דיןיא יו י קלוימ ויו הו ו ן שה הידוי ש יו י ול האו י ד ליי לביה לי ר לון של לון ל ור ר ור ר"הודברי "יוי ון די י ליל דר בר יקי ללו ס י" בח בל רו "לו ור ר וין י" דיר וי" וט לי בל ר נה ו ינט ךן ל ליוו לו ל לט י מת לור דין י"ב י ללוחו א ללו קרק ו לי לא דין ן ו ו ל ול קלק ויולוימנ ולריו יל" ו קק נלי יק ר דר לווין לו לי לולו יל לי לא טל רא ל בן ר ליה ו לו לי י ו ל בחליו לי ו ל הי יל י בו בננ ל והדל ולאלוי י דר נ דין ן לקו די בי לי ורי י ל ן היו בח "יל לוין ךיר ו י בריהדין י ריטי" ו ו דין וה לי ריו טו ו לי ין נו ד לי וה ול יבדו ד ש א ב ומיל לו י נן א ות ו ויר נ לו לוו לדולל דין ני הוא יל ו הדי לי י לל ויובל ורו ויו נ ר" ד רי קונה ו נ דין רו ל והד נלן דט " י ון ל ולו דיונ ויו ל ובא ל ינ ו י רו ו י ו לו ל י רי טן לל לו ל וו ל ליול ן ק ו וו ל ור לבד י לו לו לו נטסי לי ול וי ק ל וי יוש ויר לו י ו ו י ו

36 יול יו ל ה ה וו וי ו יבא ן ויול לאחרי וו ל לל וו יו וווי לו ליו דח ו ויל א ודי דמליו וי יה הי ו דין י יה י ליה לל שיל קול ן י" יה יל דב בוןואיי לינ רליה הו ואי לה א א ותיו ו י וי י הוה ה לא טהון ל ו ו וה ון וךיון ו דנידין ה לו חוו י דשקיל לוה ןהו ר ו ךל ן ו של ר דלי יותר קלוי הר דין שי נ "לי י ו שור ולולינ ונ ורו ל ו דין ש ילקו די ל ה הקל י ילו די שי טךרט יןונן ויט נ ור שונ ננ דךי ור י וו א טו וא נמ "ר וטלו הורהחי ר לו רולו י וטרט ל אי" ל ה נר ואין ו י י ל יודקיי הור י י א ה ה ור וה וה א יה ו שה ונול יו יוה נול נ י י י יוי מתואורי שור ני" ר קי הור ד דרי ל ימאל ר קיא אור נבל י" "ד יל י בר תני יו ואווי יה ר קי בר וינינהו הט וקממלי נא בה ול בר ליק ולניק קר לנו לו ודמי ר" ר סר לבי ט" ר קי קי ברו דנן ישמ קי ני ני" די ד לן ר ל ר ין הדין קי ו והלט דהאי דקאר דקי "ללפי של שלאוו י וד לקח יהול ליו ו "ו ותו וו וחל"להיו ל ני י ו"רא נו וטו שי י ו ירש ווי ריו אהוא קר ליט הוו ו ובא ו וו וך ל ורישו דין א וו בח ן ולי י יד יקנ אוו ניור ו הוי היו ו היל וו ט לו וןני וטו ןני אוי היור שימטרנ לו ור בה לק ו ן קרק וו יו אותו ן ו די ו שי הו נוהשהוי לוק הי ד אר ל יטב ליו ל נט ידי לר בה בור ו הדלטי לאוי ן נ ב אה ן ולין ותן די ול נן ר א ל" לו יתאי ליוי וטאו פי וו רי ו ר ר ינ ו ללוק מי לקינןלו יי\ נח" יד" דינהו ל" י" י לקינ לוולא דל י דין ה ר נ י לי ת ולי" בדמי" ו לשל הטי ל ידוי שב או ל לא ירו ק י אוט ין ו בנ דין ו וא ל בר ל ד נובדיו רא ו יי ל וו נ בנין ל ה יי ובקיאיבו הרי וא ה ו ך לו י ול ו ט ול ו ואו וי ו ואנו בל ו ו ני ו יו ן רולט ור י י ו לולא י י ו הלרןה בל ורבנ היה בד ה ו ונ ני וא או דיטו י ו ו

37 דין ו א די ני אני י וא ו ח ךד" יו י היטרד רושל ו ואה לא וא" לה י ובני ני ורי לו שת אין לו וין אין לו רשו או ל" נול ר ר " שון ן וין לו תי וי וי ין וא דרטי י נאדניאשוין דרי רי ו ל ורי ו ור ין ולו אור לואק ר יונן י ו אין שוין לו ו ו יוט י וי בב ד ממוישו ארי מו ניו יט ד יניהו וה הטלל בדי דטלתריליי דינן לאומי ד דה חו לר ו ברו רוי יחן טלינ ש אושל י הלין לו די ראוילי"אל ארי ל ולו שדה לא רוה יט בל י י הי לדלי יוו יאי" בו י אוה שה טן א דין הי ל ל יןל וילי ה י תחל ו או יא ו רוי נ ד ו יו רד ישוו אוו בקו ט ליי א שיןלווידו אי ל קיאי חוה ואל מר ד ת יולו לין דה ו חוונ ל לנונ ו אר וי ןט ד ו ד וי ויו לי ינ וי לי ור וא ול לידלבל יל א"ל ני ט לי ע וידו ל א"ל ילו ה להלי לי בנסי ל או י "נה טלי בא ח ליונ ובטל וךול ווי וא י יוד ד י דינ י בוי ואו ווו ניו בנין ו ל לח "ל יוו ו ויולאדיו י שו בינו לו ד וו ין י ל ול ו נאו ילננוליו ךד לי ל"ו ל יד יונן ן ין לו ד רי ביר ה ליו ביר" די רי יוובנ מני אבל לק לן ל וירמרי ו ובה ר ולדד ון נןלו ווו נ ב יה וא לו טו מינו דין ט וטמור ולי והידו ו ה או י ינט אר ל ה ו או דנן ון ל יו נון לאל ד מרו ינו ה נו נון ל" דו נ ור לב יור לו נ י הו או נון לודי לו ו ו וו ול יהו אדו לוב ון דו לו הו ה בתי לילרי י נון ל ו ח וו טן ל ו י ו ו י אליו א ין לו דיו שט הי ו ל שלאוןאין א וו יילי דרטי ל ובך ל טשהל דין וב דן ר הי י א ח ר לל

38 י וי ו ין י ל י י שלו לי ינין ל לי טו דין ו ל י ל או הוי ל דוי הדין " ל נידיניןבט דני לול יידוי ו לי בה וה וו ל ון י ו שנה דר נו וא ד ידו יי מ שוא שי טוו דר ורו לאד ר ולב ו ויהט י נו י ין ד ול רו לקי קח ס ןל א בל לטו" ון לקי הו ותל ונטל רולו לי הו ו דו נןלו ו דול קן נול ר ונול ר ר ויו לאיבו ותן ד לא לי ד רית הין נוי ה מ ר ו ל י ל לנוב ולא וי ול י לי לו לו ל ל נול נט נט ק יול ל ונייר נל נו א וא הי וור י" לוקי ו קןד י נו ין יק וי ל ללי לי ה דר דול רוי וי"ל הול אבל לי ב ה ן ל ל טלוקרבו ולוק י ו ו בדר בל וקי ל וינ ןרי ור לוחן ר ו ין אר לון ו י ל ללדבר יה י מל ל יט ורוךל ר ין ו ל אסור י י ו הי הרו ול ומש דל וייל ב ל לב ר קן " ן בי סד ו י א בל י ן ולאשי ין לב ו ל י ל ה י " דךל מן יל י א וו ל וט י ו ל ל לו דר ו ממו ט מ "ח וליק ו ין לה" לול ד ו ט לו ירו ו ו י ושללניט ל יב ילו מו ירט ל ק וידו דרי בן או יטיןוין ו והין והי לקנו הן בל נ ולוקי ל ה טון יו רא וו ו ב וו ב י ל וליק ל י ק "ל ל בא "ל הו י שט י ומרי דל ל ו א יר ו דיליה יר ן ו ן ויו י נ ינן ין לוקן וטיןמן לי קי ו" "ו לו נו די לו י ו קין קו יו ה ן י ירין ל נירין וי קון נוי י ול ו"ו ב י ול ול " וטי י ב"נ ל ל קי ו וו ו רו י י ו ו " ו" " " ו "ו

39 י יטי טיוא ו ין לא ולא ל ו ל וי ובדי לוי שתי הב טו ךן וו ל מרות דואו ו לוי ו מ הדי הקי י י לו" ה ואין בו רטי ה וותר ני טד לוקי ן ליל בי טן לי טלן ה ו למין ול יי" ל ו ולוקי שן ליל לנולי ל קו י" ולי אן מר וךלי הני ביוד לי ל יינותי ולו לקי ול ומל ארבובדינרי ק" ינוקו ב דר אל לא מול ךה הבדי לרה ול א ואי לוקי ו רו הדילוק הבמ בליל ון ל בל ומר נור רב" י ב ליון מי ל י לטור ו ל ביו ונון לו לוקי קי" יל וי מוט וא ר לואד ייאו ו ני יולי יהו ל לבא ב והנין ה שלי ד איקל בר בל לא דבר מוה ל נילני קנ נד אור מו ליקח דל ו ה ד טל ה לוקי הוא וד ו" לור הטד ל הבטוו אין בל בתו נין חדוו דבלי ולי או א ךד" י ילו ל ו מאנו ל לובן וי ל לי י ולא ינן בודי וין לוק" וד " ו וי י ובדי וד ו ל לוי או וי וי ור ורי תלוה חולין ין שביי י לוקי יוד רי מנו ילו בי ומ ושר לוחי הדין י ני ול וק ל דב ךולי" נו י " לי ו י יק ל ין לוקתין מנו ראוי "בד וו ו ל וי ור וליח די מה ור ונונח לו לו ול ר למו ר" שו" ניבורי בלו" יו נ ניליניו לו הטסיהודי נ ול יב ל י טייח וק ל נ בה י ולי נאנה ךן וברו ונן נ נו הלחטיו נ ךו לויה יינ נ קו ל ינ ולי י לה ולמינני טוךלי לההולי ו לייד ל ו טו יולי ולוין לי בנ בדי" עיקו טוב רטת וו ול רבייריהלר טו תי דט וי בדי טות ד ול ירל ט ל דר ר ד ילדאי יל"ד לוי "ה בא לי " לממ ו ין ררל לב י ד ניו בדיאל ני ל הי די ין "ו אי י מ ויהו י י מו ב וריונן ינאי טן ין אר מר דקלי טס ו טאן ן ה ל דדי ינ בלוק ד ל" יב בן נדלארביייה בן לתא ויט דרי ו לי יד ולוייהו בית י ר מיני לחי י ן לברי דא"רי רב דרה מ" ר בל י ל ן ור ד" נו בר ן בל בלח ל ר ואר י יה ידר ב ל לק י יו " ו ו

40 י י אידנאדקלי יט רא בל טה לן ניטי י טינו י ואל וי קב ילואלא י ו טרו ו ידו הדר ראון י ליה ו הותר א י א שי "" ברי " ול ני י בדיו ל ן יוק טליא ד די "ת ללו א ור טל ילנ דר ני ור לט יר ת עו אלא ל ימאךול ול ד טר ללו וליש טנל ו" נין לד מאולהניה בונדו ה יו י"ל טי ממ ל ונמאראין נל יני " ליו ד הדברהלישי יק למ טלי ךיר ליק ב ד לא יד בל וב ל ליו יו ולא י וך ד ללאי ו" לו לרי ויודיו נבו ך וו נ ה נ ל ללה שלו הדבר ול ריי ינו נר ול י" ין לו ו נב ווה ל תק ינו ל נמל ו" לו טו י לו ו י" ו ונ וי יל הדר ור לו ל לורה לא ני וטי דו לאד י ונתו י י ד" לור דהו דו וו וי" ין ין י ו לוי אד א אלאלה יני מ ליק ב ה הה ה "טו" י ניר וורה בל דל ליק האלי יו לר י רי אותט וירח אל יו טד" ה""טו יי וךוי ךו ה לו לל לובלי ולבונהוולהלבן " דריאי לו" ונו ו ו בו וורו ור ל לו אללן ובן נוא בני ווויה קו "ד נולי ין סר ליל ל י \ן אור ל דו י לי קריי י דבל ויוד ותן היו ו וו הבי ני בל ן ובךל וילו לוה ה דה ס לורטו נהו הי דיל ול נוי ו הו" דברי להקי הקריבין לסלו בלי ו קילי ל ךור ריבי" אבל וד דר לובה ת ינו לו ה" ה הובה הקרב אוו ין נו ול וי וי שוו וטי יךו אלו לטו ד בלה י יינ ן בילא בלבונ ין מני קדינ"מל וליו דל" י ב נין או לי ילהיוין ראבי אלני חו לני דלני ור א ינן הי רול לאי לי ינ ו רנול ל ל ננ אודורו שקליבי אל ו י דאשו יה לנ ול י בק ור י לול לו אי חול בק ל ל ו לו י לבןדר תלוללי תנול לי לך לבןיאור והיא ל לו תל לן ו ו ל ק נ ו י י ו י"

41 לו לו בי ול ן אי רוי ד י י ל י ו נול ן לו ול ו" ולקו י יו נטל ו ו ילו ךי ב ור לו ווי רו לן \ו בקו י ב "א יט ךדדק לט לו תרול ול לי הולורלו ול טן לט ב קו לי לורטיטן ל ק ל" רול ד ו י לו בי ו לן י לול לן י יבו לי וקליבו וקל קו ו ללולן לי יקט לעא בי ליה י ו לי דלאו וי לי דו וךל יקו לט דקקי ומה הי ו לחורא קי דסוד נוי" ין לדין בה ן לנריב ל ר ינן ידוי ו לו ולא "ר דרי א לר ו ל ר קלי ל וק ו ו לקנו טל ן ול ו י ן הו יק ש בי ו ומו הי ר" ו ל"א ו"רו קי ידר יי י"לו היי דלילו ל"ה ללן נין ו יו יו דיקינמי דתי יני ב ד ו לךו " ק ירו בו ה לוה ד ר ק י ה ל נה ין אול דקל וב בי וו דו הי וי לולול וילי להן וקלו ורילן תי" לבד יהו בד וד ורי" ן ל ורי ל ד" ליו וי" ורי להן ול ל ול לו ה י ילו לק קובו לו" יי י" "י וין וד ודה ול וךל לו י" רי דו וי נ לקו י דוח דירבי יל"י ירי בל ו דו ו ורי סי ורי בי שךירין ל י וורי וליתי ויי דות ובחוה ו ה ל א רב אר ול הלטה ייוי ל י יובד א ל או" ו ור י וד ל וו נין ין ונ ני י ל ד " ד יר "ו ליר ו לו דל י ין וי לן וא לי. נו ה ל "י "וו נ ל בלל יל לו ין וי י וטלי לן ו ל" לי ו לו לו" ולרי"ו ל בל ו ור ל רי ין מול ו י קול ינו ד ו" ו לור ו ל יר ויי י ד דק דני ו" דל י לטו לל ו ר ל ו" ו ד וייו דלי מויו י ילו ויי " א בל לי ל שו ו ך ן י ו" יל" ולילתנט בל ידקא בנינן למר רבאי די לן ן ו ל ב ו טהי"יד יי ן ייונן ו טול ויד ל בל אד ד א וי ויוי " יי דו " ר ". " י י י י " י ו י. י "

42 " " " " " "

43 י ין דמי י ר י ל שו ייןוי יא דהודו דרינן י ל י לת ור לא ו ו ו ה ל הי ל וו ך ל" די" "ל י י ו י ר י י י יאדוד ו ל ק דודלו ב ו א " נילי ן וו ו דו ן ת וךר ח וורי" ולנו י"ן " בי נו ל נו ל רי י לונו אד ן ול י ו לי י י וי יו ת וו י" י ינ י וו ךן ל שט ויו יל ויאו ו נ ט ור נר ו ו ל ל " ו" " ל בלור ל ב וו ו ר ל י י ו נ דורטי וי " ון או" יו ו וו "וי ריא א לי רימ א"לוי ו וו וןיךלו יווו י וי" ו " ר י וו וד ו ו ו וןיי ו ון ין ו ו ולו ל ד ל ל וד י ללו " לו ב ו י ין וי ו ע ל יר ל וי וטו ו ו או ו י יטא ה ל ו ל וי י" ו י " וי יון ון ליו ל ד ב ייו וב ין א ב ו ו ו ו יול י ו ט י ו "ליו. ו. ו י י. " ו י י "י

44 ר " ל ר ו דרי קיב" ן די "ה ולא ל" ו ריוי ידו ולין ה" יי ד ו" הי חי אול ד" ע ו ו וי ל ה" לי יי ל ויו היא שון ו ד לו ור לילדו ולי י ל יו יו ול דמ לד יל ונ לוני לט וי אינו ו וול אולין בט יו יו ליה ק ל סו ר הו ר ל בלו " דל לי י דיי יי וד יי ר יר" טנו ידו לוי לו דל ויו ו י יד בר לו ביט ורי" ב ל י ול נולי" י תיי יל לי וה ה ין י וי ל "טו לי י" לה לק לי" דו ו ל ור ל י וין ו ו ךד ויר או ו" ונה הול בי לו י ממ ויר" ד ו ו לטור י וי ול ו און לאי י ה י" ד טד לי אי לו יול י לד וה טר ר ל יד י י ול ו לר לל ל לי דה ולן ו ו אב ר ופיו יל לאייח י סו ט" ו" ב ר בי וי לר לח י לו י ירותאילו ר ו ין וו ולן ב ו ויור י טי ךד הדה וליאל ו לה י" יו בי" ן וו דו הביח ב ו ל ר ו י " יטו ו ולר ך י י לו ל ו ו ולק ו ו ו ובה" ר ל ויט ורא טי א וא ט ו וק לו וי" ל ו ור י לוו ו וא ר ולד או יט ל ט ו י ולד יטי ו לי ר לשט ו ו י ו ו יר וו ן ו וב וי ר יו ון י ל ר ו ל ו ו ל י ""

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

גבורות ה'

גבורות ה' עבור חד ער גבום דבר י בו לדב חד שי ויו וכמ ר ה וי כ לנייבאחדי ווצי ולכ קב היו שני ע ו יר בים אות תת היראית נז יה ו נש כמו לו שי כל לרשיתר מזה עמוקי וי ו מ ל רב מל ד ואל חד דווי חד שנחדו גזרויו מ דר ח מש

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1 פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין, 1 מס' מיום ראשון, י' בכסלו תשס"ט, - - הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 5373237-03 www.bonuspro.net פרטיכל מס' 1 מישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימה 19:00, ביום ראשון,

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח היצ ונ לן ל ד זלר ו שצל ל אל וכל ים ו עם מ גם ו ע ת ו ת תר הו על יות כ מנגו אב מנהג ה החם ום מים בש ב ללב כןשכ גם לענ ושיש לו על ומש לד מ וה כל א וא שת יו זת ש ושם בש נו מה ב שאז שיע שלי כי נה נו ס לנים

קרא עוד

גבורות ה'

גבורות ה' ר בא זו מ והפר בי ה ל ר והח ך והו פל ר בו ם שרי בו ך יי כ ו ר ה ני ני השי ודו וה ך ע ו ור ו י ו בת יל בדר ו הם בקוש הו זכר שב ג י הרי פר א י ור ולכ גבורוו ר נד בזרוע זו יר הי פ רמייס ו הושיב הי בגבהי ש

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

Emor .indd

Emor .indd הוספה מיוחדת עמ' כב úיון רúח ער " פר מור ' ע"ח זכרו ו ופרו, ומ עם מúכיו? יסו עבו - רב ו כנע עובר ו ריך בימי ספיר ניˆוú זמן úעבו י" בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר מור, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח ן יל י י וא שלא ברים ש ם לי שא ם ש ש ז ים בל יוש וי ם ש א לומרשוב כ א א ע ם ש שר ב א שש ש בן ולא ק שום ור ם א כ ק ש ע על כ שונ ור שו כבר ניב י ם א רש עיק שר ם ש אם ו לש ש י אר האורמל מנא י ב א כדרו ש וגם

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

Lag Baomer indd

Lag Baomer indd עיונים ובי ורים בעניני יום וב ור ר ב"י ובı ז יוˆ ל ור לזכו ני לומ י ו מכי וריי, רו פי ˆ וחס, ר ונים לכל בר ב ו " חים ח ובים רב חסי ר' י ר ל פרים מנ ו רב חסי ר' יוסף מ וכל בני מ פח ם יחיו ולזכו בי ם " רב

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

Breishis .indd

Breishis .indd úיון רנו ער " פר בר י ' ע"ט כח יבורו ú נח נבר úם ו"ˆריך י ון"? ין "כú חúב ú '" ב רבנו חכמ עיú ב ב ר ועˆמו בעז י. בר פ ח ל ר ב ו פר בר י, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס 'ל ר ב ' ( ליון רנו),

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

Voero .indd

Voero .indd ú יון רסט ﬠר " פר ו ר בין ﬠ ו ú ר במכו בר - ﬠונ ﬠ ú כפיר מˆרים ﬠנין " מירי מ מי מ ú ú ú י" בוננו ב ח פרטי בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר ו ר, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס 'ל ר ב ' ( ליון רסט), ו

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

הארקה חלק 1

הארקה חלק 1 הארקה חלק 1 דרישות שיטות התקנה הגד ר ו ת ועק רו נ ות האר ק ה הגנה ע"י האר קה Bonding Strap Dispensing Container greater than 5 gallons Grounding Strap (איפוס ( (חיבור לפס או אלקטרודת הארקה) EARTHING Earth

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובחר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החבר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיון 5,000-5,000- ספורטק עיר ימים 1519 עירוני 1346 הקמת איצטדיון

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

נר מצוה

נר מצוה י ז י י י " י יי ו י וי יי י י ו י ו יו ו ו ו ' " " " הלף הגיני כחבו כזר דולי זי ורדים בו ומו נצח נוגלה זובבת ש וי זולף חול יריעו שושני זלת כודו וול ידו בנןריח רו נחב מלכ זח בכל זאדו ושהלה גדילים על כניה

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש רשמת מצלמות מוק רו - ערת שו מקר: סו שח נצפ צומת / כשם/ רחוות/ככרות תנוע נם צורם / פרקם/של לכ מרכם צורם/ שחם פתוחם /מוסות צורם כר שח צור תרך עכון : ום רשון 30 צמר כמות סמון ל 183 86 106 9 עת ונ 1 צפון עת

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA>

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA> מסכתמנחותפרקא' כּ ל ה מּ נ חוֹת 1 )))) גמרא סדורה מנחות מסכת פרק ח' - ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה לימוד פרק זה פרק התודה מוקדש לאבי מורי ר' יעקב משה ווינט לרגל הגעתו לגבורות שיזכה מור אבי יחד עם אמי מורתי להמשך

קרא עוד

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7> לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת 02-5802986

קרא עוד

Ekev .indd

Ekev .indd úיון רנ ער " פר ע ב ' ע"ח "כú מˆו - כפ וטו" - מ י מ" ú? מיון בין úוחו ú ופן ú ˆ י ים ב ין ובע מזוז ú ם מיר ביע - "עú מ ˆריכים ו ך"? בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר ע ב, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס

קרא עוד

משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר וחכמים אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוס

משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר וחכמים אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוס משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוסרין עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו, יפתחו לו בכבוד המקום?!

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

ט ט ט ט ט ט ט ל ל ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ל ה קט ל ת קט ל ת קט ל

ט ט ט ט ט ט ט ל ל ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ל ה קט ל ת קט ל ת קט ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ה קט ת קט ת קט ת י ק ט ו ק ט ת ם ק ט ת ן קט נו Niphal (N) simple passive נ ק ט נ ק ט ה נ ק ת

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח וכןיש ר שחיה קמן נד ון ות ם חלב באו נ ו כ ב ים וין של אותו וגם וא בצמו דיי ו גב דבוקודם מב סכ צרי וכן ראיהיות ד א מרב שנמן י משכיר בית ברו ם עם שהו ע קמא דפסחיםשחי דקמר תםבדי כל ה סן חב בבי הי פי נפק להי

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Mikets .indd

Mikets .indd úיון עו ער " פר מ ı ' ע"ז ברך ú ון מˆרי, רמי, ו ú ון ו? ו עס חוúין ú י ו י ין יúוח וחיúוף ב ים במúך חúומו וú ו מח ב בטú בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר מ ı, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס 'ל ר ב '

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

בזק בינ"ל: מוצרים ושירותים

בזק בינל: מוצרים ושירותים 1 דצ מבר 2006 קבוצת ניסן תיאו ר הקבוצה ייצור, שיווק ומכירה של מוצרים רפואיים מתכלים המשמשים לחבישה וספיגת דם פיתוח ייצור ושיווק של מכשור רפואי לשיפור תהלכי זרימת דם בגוף יצור פיתוח ושיווק של בדים לא ארוגים

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 קרית ביאליק תוצאות סופיות עם פירוט זמנים משחה מס' דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות

משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 קרית ביאליק תוצאות סופיות עם פירוט זמנים משחה מס' דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות 50 מ' חזה בוגרות 00:30.65 00:33.05 00:33.58 00:34.05 00:34.85 00:37.38

קרא עוד

- דר יזהר אופלטקה - שילוב טכנולוגיה בבית הספר

- דר יזהר אופלטקה - שילוב טכנולוגיה בבית הספר שילוב ט כנולוגי ה בב ית הספר שחיקה וה תחדשות של ה מורה לחץ, בת קופתנו עדיף על הקיים" "החדש האדרת ה שינויים והחידושים בחינוך שינויים מבניים שינויים ניהוליים שינויים ארגוניים שינויים טכנולוגיים שינויים פדגוגיים

קרא עוד

איך לבנות חיים מגיד

איך לבנות חיים מגיד איך לבנות חיים מגיד ספרי מגיד How to Build a Life Studying Mesillat Yesharim with Hadar Goldin עריכה: דרור יהב עורך אחראי: ראובן ציגלר עורכת משנה: שירה פינסון עימוד: חיה זיידבנד עיצוב פנימי: אליהו משגב

קרא עוד