ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים נחום בלס נייר מדיניות מס' ירושלים, אלול תשע"ז, ספטמבר 2017

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים נחום בלס נייר מדיניות מס' ירושלים, אלול תשע"ז, ספטמבר 2017"

תמליל

1 ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים נחום בלס נייר מדיניות מס' ירושלים, אלול תשע"ז, ספטמבר 2017

2 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מרכז טאוב נוסד ב ביוזמתם של הרברט מ' סינגר, הנרי טאוב וארגון הג'וינט האמריקאי. המרכז ממומן באמצעות קרן צמיתה שהוקמה על ידי קרן הנרי ומרלין טאוב, קרן הרברט ונל סינגר, ג'ין וג'ון קולמן, קרן משפחת קולקר-סקסון-הלוק, קרן משפחת מילטון א' ורוזלין ז' וולף וארגון הג'וינט האמריקאי. מרכז טאוב מעמיד בפני מקבלי ההחלטות המובילים בארץ ובפני הציבור הרחב תמונה כוללת, המשלבת בין הממדים החברתיים והכלכליים בהתוויית המדיניות הציבורית. הצוות המקצועי של המרכז וצוותי המדיניות הבין-תחומיים, הכוללים חוקרים בולטים בתחומם באקדמיה ומומחים מובילים בתחומי המדיניות, עורכים מחקרים ומעלים חלופות למדיניות בנושאים חברתיים-כלכליים מרכזיים העומדים על סדר היום במדינה. המרכז מציג ניתוחים אסטרטגיים לטווח ארוך והערכות של חלופות למדיניות בפני הציבור ובפני מקבלי ההחלטות על ידי כתבות בתקשורת, תכנית פרסומים פעילה, כנסים ופעילויות אחרות בישראל ובחו"ל. פרסום זה, ככל פרסומי המרכז, הוא על דעתם ואחריותם של מחבריו בלבד. אין בו כדי לחייב את המרכז, את חבר הנאמנים שלו, את עובדיו האחרים ואת התומכים בפעולותיו. כתובת המרכז: רחוב האר"י 15, ירושלים טלפון: פקס: דואר אלקטרוני: אתר אינטרנט:

3 3 םיברע םידימלת לש םיידומילה םיגשיהה ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים נחום בלס* תקציר מערכת החינוך במגזר הערבי סבלה במשך שנים רבות מהזנחה ומקיפוח, שהתבטאו בפערים גדולים בינה ובין מערכת החינוך במגזר היהודי הן במשאבים הן בהישגים. אמנם פערים אלו ממשיכים להתקיים, אך בשנים האחרונות יש עדויות לתהליך חיובי של צמצומם. השכלתם הפורמלית של המורים במגזר הערבי שווה לזו של למורים במגזר היהודי, ולעתים אף עולה עליה; מספר התלמידים בכיתות במגזר הערבי מתקרב למספר התלמידים בחינוך העברי; שיעורי הלומדים בחינוך הקדם-יסודי ובחינוך העל-יסודי, שפיגרו הרבה שנים אחרי המגזר היהודי, גם הם כמעט זהים כיום. בשנים האחרונות נרשמו הישגים גם בשיעורי הערבים הפונים להשכלה גבוהה ובשיעור בעלי התארים. ההישגים בולטים במיוחד כאשר משווים בין תלמידים משני המגזרים בעלי רקע חברתי- כלכלי דומה. אמנם עוד רבה הדרך לשוויון של ממש, אך עבודה זו מראה כי המערכת מתקדמת בכיוון הנכון. * נחום בלס, חוקר ראשי, מרכז טאוב לחקר המדיניות בישראל. תודתי נתונה ללורה שרייבר על עזרתה בעיצוב התרשימים.

4 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 4 מבוא מחקר החינוך בישראל שופע עבודות המצביעות על ההבדלים הגדולים בין ההישגים הלימודיים של תלמידי המגזר היהודי לאלו של תלמידי המגזר הערבי. התופעה הייתה ידועה כבר בשנים הראשונות להקמת המדינה, ובאה לידי ביטוי בנתוני מבחני הסקר שהועברו מאז סוף שנות החמישים לכל תלמידי כיתות ח'. מאוחר יותר פורסם מחקרם של באשי, דייויס וקאהן )1981(, שהצביע על הפערים בהישגים הלימודיים של תלמידי בית היסודי הערבי לעומת עמיתיהם היהודים. בשנים שלאחר מכן פורסמו עבודות רבות 1 גם 2 בנושא הפערים בחינוך העל-יסודי ובחינוך הגבוה. ההסברים שניתנו לקיומם של פערים אלו גם הם מוכרים. העיקריים שבהם מתייחסים להפליה ולפערים בתקציבים, במבנים ובציוד, ברמת המורים ובגודל הכיתות; לפערים התרבותיים והחברתיים ולקשיים הייחודיים לאוכלוסייה הערבית, הנאלצת ללמוד נוסף למקצועות הרגילים גם עברית וערבית מדוברת. כל העבודות והמחקרים שהצביעו על עובדות אלו התבססו על נתונים אמינים, וחלקם הגדול נערכו במקצועיות וביטאו ולרוב ממשיכים לבטא את המציאות לאמיתה: קיימים פערים גדולים בין כלל התלמידים הערבים לכלל התלמידים היהודים. אולם בשנים האחרונות מתחוללים מתחת לאף ממש תהליכים המחייבים חשיבה מחדש על הפערים הלימודיים בין התלמידים היהודים לתלמידים הערבים. תהליכים אלו נוגעים הן לצד התשומות הן לצד התפוקות קרי, הן להשקעה במשאבים הן להישגים ועל פי רוב הם מצביעים על מציאות מורכבת. לצד הפליה קשה ומתמשכת, בתחומים לא מעטים אפשר להבחין במגמה חיובית של שיפור מהותי וצמצום פערים. להלן יוצגו נתונים על פערים בתשומות ובתפוקות המתייחסים הן לשני המגזרים בכללותם הן לתת- קבוצות בתוכם, הנבדלות זו מזו ברקע החברתי-כלכלי שלהן. 1. שינויים במשאבים המוקצים לחינוך הערבי תקציבים למרות השינויים שחלו בשנים האחרונות בשיטות התקצוב בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים, הפערים בתקציבים בין המגזר היהודי למגזר הערבי הן לתלמיד הן לכיתה עדיין גדולים מאוד. הפערים קיימים בבתי ספר בכל רמות הטיפוח, והם גדולים במיוחד בבתי הספר בעלי מדד הטיפוח הגבוה )כאלו המשרתים אוכלוסייה חלשה(. פערי התקצוב באים לידי ביטוי בסדרת תרשימים המופיעים בשני פרסומים עדכניים של משרד החינוך )משרד החינוך, 2016 א, 2016 ב'(. להלן יוצגו שניים מהתרשימים. תרשים 1 מציג את התקצוב לתלמיד בחינוך היסודי לפי מגזר ומדד טיפוח בשנים הנתונים שבתרשים כוללים את כל ההוצאות ומתייחסים לחינוך הרשמי 1 ראו אבו אסבע )2007(; אדלר ובלס )1996, 2009(; 2003, בלס, זוסמן וצור )2010(; לביא )1997(. 2 עבודות אלו התבססו, בין היתר, על מבחני המשוב שנעשו בשנים 2001; 1998, 1996, על מבחני המיצ"ב החל מ ; על מבחני הבגרות שהיו נהוגים מאז קום המדינה ואף לפני כן; על המבחנים הפסיכומטריים ועל מבחנים בין-לאומיים PIRLS(.)PISA, TIMSS,

5 5 םיברע םידימלת לש םיידומילה םיגשיהה בלבד, דהיינו ללא בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים, הכוללים את כל החינוך החרדי, וללא חלק מהחינוך הערבי זה המשרת תלמידים מקבוצות חברתיות-כלכליות מבוססות יותר. ראוי לציין שבדברי ההסבר לתקציב מופיע לראשונה מאז קום המדינה נתון המצביע על יתרון שהיה ב למגזר הערבי על פני המגזר היהודי בשעות הוראה לתלמיד בחינוך היסודי הרגיל )הצעת התקציב, 2016(. חשוב להדגיש את ההבדל בין הנתונים בתרשים המתייחסים, כאמור, לכלל ההוצאה לתלמיד לנתונים המופיעים בהצעת התקציב ומתייחסים לשעות הוראה בלבד. עוד חשוב להדגיש שהנתון המופיע בתקציב מתייחס לכלל אוכלוסיית התלמידים, ואינו מביא בחשבון נתוני רקע חברתי- כלכלי. היות שאוכלוסיית התלמידים הערבים היא הרבה יותר חלשה, היתרון הקל שיש למגזר הערבי )1.70 שעות שבועיות לתלמיד ערבי לעומת 1.67 לתלמיד יהודי( אינו בגדר העדפה מתקנת משמעותית. תרשים 1. עלות ממוצעת לתלמיד בבתי ספר יסודיים w בחינוך הרגיל לפי מגזר וחמישוני טיפוח, בשקלים חינוך עברי 2015 חינוך עברי 2012 חינוך ערבי 2015 חינוך ערבי ,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 חזק בינוני-חזק בינוני חלש-בינוני חלש חמישון טיפוח מקור: נחום בלס, מרכז טאוב נתונים: משרד החינוך )2016( תרשים 2 מתייחס לעלות הממוצעת לתלמיד בחטיבת הביניים באותן השנים, ומצביע על מגמה דומה, אם כי קצת יותר חלשה. חשוב להדגיש שהשיפור בתקצוב לתלמיד הושג

6 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 6 במידה רבה עקב הירידה המהירה יותר במספר התלמידים בכיתה במגזר הערבי, שגם היא מהלך חשוב ומבורך. 27,000 תרשים 2. עלות ממוצעת לתלמיד בחטיבת הביניים לפי מגזר וחמישוני טיפוח חינוך עברי 2015 חינוך עברי 2012 חינוך ערבי 2015 חינוך ערבי % 25,000 23,000 11% 21,000 19,000 15% 17,000 13% 14% 15% 15,000 13,000 11,000 חזק בינוני-חזק בינוני חלש-בינוני חלש חמישון טיפוח מקור: נחום בלס, מרכז טאוב נתונים: משרד החינוך )2016( כוח האדם בהוראה כידוע, אין קנה מידה מוסכם להערכת איכותם של מורים, ועל כן נהוג להשתמש לשם כך במשתנים שונים. אחד המשתנים המקובלים ביותר בהקשר זה הוא השכלת המורים, וליתר דיוק התואר האקדמי שלהם )תרשים 3(. בשנים האחרונות הולכים ומתרבים הנתונים המצביעים על כך ששיעור המורים האקדמאים במגזר הערבי גבוה כיום משיעורם

7 7 םיברע םידימלת לש םיידומילה םיגשיהה במגזר היהודי. גם שיעור המורים בעלי תואר שני במגזר הערבי מתקרב לזה של היהודים וגדל מהר יותר, אם כי בהיבט זה הפערים עדיין ניכרים. תרשים 3. שיעור המורים האקדמאים מכלל המורים ושיעורי הגידול בין 2000 ל לפי מגזרים ותואר אקדמי חינוך קדם-יסודי שיעור הגידול מ עד % % +157% +223% +1,714% בעלי תואר - חינוך עברי בעלי תואר - חינוך ערבי בעלי תואר שני ומעלה - חינוך עברי בעלי תואר שני ומעלה - חינוך ערבי 100% 80 חינוך יסודי שיעור הגידול מ עד 2015 חינוך על-יסודי שיעור הגידול מ עד % +29% % +143% +73% % +86% % +441% מקור: נחום בלס, מרכז טאוב נתונים: משרד החינוך )2016(

8 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 8 אמנם רמת ההשכלה והוותק אינם קנה מידה מדויק לאיכות ההוראה, אך רובם המכריע של המורים הערבים מקבלים את הכשרתם האקדמית הן בתחום התוכן הן בתחום הפדגוגי באותם מוסדות ובאותם תנאים של עמיתיהם היהודים. 3 יש גם אינדיקציות לכך שעקב ריבוי הפונים, ובעיקר הפונות, להוראה בחברה הערבית, האפשרות של מוסדות החינוך לבחור את הטובים מבין מסיימי המוסדות להכשרת עובדי הוראה גדולה יותר במגזר זה. נתונים אלו מאפשרים לקבוע שאיכותו של סגל ההוראה במגזר הערבי קרובה מאוד כיום לזו של סגל ההוראה במגזר היהודי, שקצב השיפור בהשכלת המורים במגזר הערבי מהיר יותר מאשר במגזר העברי, ושקצב העלייה בוותק דומה בחינוך היסודי והעל-יסודי ומהיר יותר בחינוך הקדם-יסודי )ראו לוח נ' 1 (. מספר התלמידים בכיתה בשנים האחרונות נקט משרד החינוך צעדים שונים לצמצום מספר התלמידים בכיתות. במגזר היהודי המהלך לא הניב פירות של ממש, אך במגזר הערבי היו התוצאות מרשימות יותר )לוח 1(. מדברי ההסבר לתקציב עולה כי ב מספר התלמידים בכיתה בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים במגזר הערבי היה נמוך יותר מאשר במגזר היהודי. רק בחטיבה העליונה מספר התלמידים בכיתה במגזר הערבי היה גבוה יותר. ככל הנראה, יש לייחס את המהפך בתחום זה ליישום תכנית החומש לבניית כיתות לימוד מחד גיסא, ולצמצום המהיר בריבוי הטבעי ולמיצוי שיעורי הלמידה מאידך גיסא. יש לזכור גם שנתוני הרקע החברתי-כלכלי של תלמידי המגזר הערבי מחייבים העדפה מתקנת נרחבת )הבאה לידי ביטוי, למשל, במספר התלמידים בכיתה(, ושוויון בהיבט זה ובוודאי יתרון למגזר היהודי עדיין מצביע על מידה של הפליה. לוח 1. מספר התלמידים הממוצע בכיתה מתוקצבת בחינוך הרגיל חינוך יהודי חינוך יסודי חטיבת ביניים חטיבה עליונה סך הכל חינוך ערבי חינוך יסודי חטיבת ביניים חטיבה עליונה סך הכל )נתונים זמניים( מקור: ספר התקציב של משרד החינוך ל יש רק שלוש מכללות ערביות להכשרת מורים )מתוך 26 המוכרות במועצה להשכלה גבוהה(.

9 9 םיברע םידימלת לש םיידומילה םיגשיהה יום חינוך ארוך נקודה מעניינת, שעשויה להיות בעלת משמעות בהקשר של הישגים לימודיים, היא שיעור החשיפה ליום חינוך ארוך, דהיינו שהייה בבית הספר עד 15:30 או עד 14:30 תלוי בהתארגנות של בית הספר המאפשרת פעילויות חינוכיות מגוונות, העשרה וטיפוח )תרשים 4(. מתברר שהדרוזים 4 הם המגזר היחיד שבו כמעט כל החינוך היסודי כלול בתוכנית יום חינוך ארוך. 5 מספר המחקרים העוסקים בהשפעת יום חינוך ארוך על הישגים לימודיים בישראל אינו רב, ובולט בהקשר זה מחקרם של רימון ורומנוב )2009(, אשר מצאו כי ליום חינוך ארוך אין השפעה של ממש על הישגי התלמידים. עם זאת, החוקרים התייחסו לדרוזים כאל שאר עמיתיהם הערבים ולא ייחסו די משקל לכך שכל התלמידים הדרוזים נכללו בתוכנית, ושהישגיהם היו גבוהים יותר מאלו של עמיתיהם הערבים אף שמדד הטיפוח של בתי הספר שלהם היה נמוך בהרבה. אי לכך, למרות ממצאיהם של רימון ורומנוב, קשה להתעלם מהאפשרות שהכללתם של כל הדרוזים בתוכנית יום חינוך ארוך קשורה להצלחתם הרבה של תלמידי מגזר זה במבחני הבגרות בשנים האחרונות. תרשים 4. תלמידים במסגרת יום חינוך ארוך בחינוך יסודי דרוזי בדואי ערבי עברי 99% % 61 22% 20% מקור: משרד החינוך )2016( 4 בשל מספרם המועט של הצ'רקסים אין משמעות של ממש להוספתם כאן. 5 בשנים תשס"ב ותשס"ג הופעל במגזר היהודי יום חינוך ארוך בכ- 490 בתי ספר, שהיוו 23 אחוז מבתי הספר בחינוך הממלכתי )ומאז המספרים לא השתנו בהרבה(. בפיקוח ממלכתי-דתי כמעט שליש מבתי הספר נהנו מיום חינוך ארוך, ואילו בפיקוח אחר )חרדי( רק שביעית נכללו בתוכנית. במגזר הדרוזי כמעט כל בתי הספר נהנו מיום חינוך ארוך, לעומת בין רבע לשליש במגזר הערבי והבדואי.

10 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 10 אפשר אפוא לקבוע כי אף שבאופן כללי הפערים בין החינוך העברי לחינוך הערבי בתקצוב לילד ולכיתה הם עדיין גדולים, הרי בסוגי תשומות אחרים, כגון כוח אדם בהוראה וגודל כיתה, הפערים מצטמצמים. 2. תוצאות והישגים בקרב תלמידים ערבים שיעורי למידה החינוך הקדם-יסודי ההתקדמות הגדולה בשנים האחרונות ניכרת דווקא בחינוך בגיל הרך, אשר חשיבותו היא מן המוסכמות. בתוך 15 שנים בלבד סגר המגזר הערבי כמעט לחלוטין את הפער בגילי ארבע חמש, אם כי בגילי שלוש הפער עדיין משמעותי. אשר לגילי שלוש ארבע, ההתקדמות בשיעורי הלמידה בשנים הייתה בולטת יותר במגזר הערבי משום שיישום חוק לימוד חובה בגילים אלו הוחל ביישובים הכלולים באשכולות החברתיים- כלכליים הנמוכים, ורוב היישובים הערביים נמצאים באשכולות אלו. לעומת זאת, מאז 2012 ההתקדמות הייתה גדולה דווקא במגזר היהודי, באותם המקומות שעד אז החוק לא הוחל עליהם. בשנים אלו ההתקדמות הבולטת ביותר במגזר הערבי היא דווקא בגילי שנתיים, שבהם חלה עלייה ניכרת בשיעורי הלמידה )פי שבעה ויותר(, ואילו בשיעור המקביל במגזר היהודי חלה עלייה של 42 אחוזים "בלבד" )לוח נ' 2 (. תרשים 5. שיעורי למידה בחינוך הקדם-יסודי לפי מגזר חינוך ערבי חינוך עברי % 24 3% קבוצת הגיל 4 5 מקור: נחום בלס, מרכז טאוב נתונים: משרד החינוך )2016(

11 11 םיברע םידימלת לש םיידומילה םיגשיהה 86% 66% תרשים 6. שיעורי הלמידה בקרב בני לפי מגזר חינוך ערבי חינוך עברי בנים בנות 96% % סך הכל 91% % מקור: נחום בלס, מרכז טאוב נתונים: משרד החינוך )2016(

12 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 12 שיעורי הלמידה בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים כבר הגיעו מזמן לכמעט 100 אחוזים. גם בחטיבה העליונה ניכרת התקדמות גדולה מאוד )תרשים 6(. שיעורי הלמידה במגזר היהודי עלו מאז 1990 מכ- 90 אחוזים ל- 97 אחוזים. במגזר הערבי, לעומת זאת, הם עלו בקצב הרבה יותר מהיר מ- 63 אחוזים ל- 93 אחוזים וכיום כמעט שאין הבדל בין שני המגזרים. במגזר הערבי בולט במיוחד השינוי בשיעורי הלמידה בקרב הבנות. אלו עלו מ- 59 אחוזים ב ל אחוזים ב מרשימת היישובים המצטיינים בשיעורי נשירה נמוכים, כפי שפורסמה ב"תמונה החינוכית" שפרסם לאחרונה משרד החינוך ) 2016 ג'(, עולה כי שישה מבין עשרים הם במגזר המיעוטים. בהתחשב בעובדה ששיעור הרשויות המקומיות הערביות מכלל הרשויות המקומיות הוא כ- 40 אחוזים, ושכולן מצויות בשליש התחתון של הרשויות מבחינת הרמה החברתית-כלכלית, מדובר בהישג רב-משמעות. לימודים על-תיכוניים והשכלה גבוהה השלמת בגרות והמשך לימודים גבוהים. כידוע, לא כל הניגשים לבחינות הבגרות בתום הלימודים בתיכון זכאים לתעודת בגרות. ואולם אי עמידה בבחינות אינה חוסמת בהכרח את האפשרות להמשיך בלימודים גבוהים; חלק מהנכשלים )ראו בהמשך( מצליחים להשלים את הבחינות מאוחר יותר, ואחרים ממשיכים ללמוד גם ללא תעודה. מהנתונים בדבר השכלתם האקדמית של בוגרי בתי ספר על-יסודיים )גם ללא תעודת בגרות( בתום שמונה שנים מסיום התיכון עולה כי בקרב היהודים חלה ירידה בשיעור הממשיכים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה מ- 48 אחוזים ל- 43 אחוזים ואילו בקרב הערבים יש יציבות ואף עלייה קלה מ- 28 אחוזים ל- 29 אחוזים )למ"ס, 2016, ראו לוח נ' 3 (. מספר הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה. לנתונים על השינויים בשיעורי הממשיכים ללמוד בתום שמונה שנים מסיום לימודיהם בתיכון נלווים עוד כמה תהליכים שחלו במגזר הערבי: גידול מהיר יחסית בניגוד לעלייה האטית מאוד במגזר היהודי בשיעור הערבים שהתקבלו למוסדות להשכלה גבוהה; ירידה בשיעור המתקבלים שאינם לומדים )למעט עלייה קלה בתואר השני באוניברסיטאות(; ירידה גדולה בשיעור הנדחים מלימודי התואר הראשון והשני באוניברסיטאות; ועלייה בחלקם של הערבים מתוך כלל מקבלי 6 התארים )לוח 2(. בסיכומו של דבר, גם בהיבט זה אפשר לראות שיפור ניכר בקרב הערבים לא רק בפנייה להשכלה גבוהה כי אם גם ברמה האקדמית. לנתונים אלו יש להוסיף אלפי סטודנטים ערבים הלומדים במוסדות לימוד אקדמיים בירדן, ברשות הפלסטינית ובארצות אחרות. למרות כל האמור לעיל, אין להתעלם מהעובדה שב רק 36 אחוזים מבני הערבים היו בעלי יותר מ- 13 שנות לימוד, לעומת 72 אחוזים מעמיתיהם היהודים. 6 בהנחה שאמנם יש לאשש אך נראית סבירה לחלוטין, לפחות ברמת התואר השני שהמוסדות להשכלה גבוהה לא הורידו את רמת הדרישות.

13 13 םיברע םידימלת לש םיידומילה םיגשיהה לוח 2. נתוני הפונים להשכלה גבוהה ובעלי תארים, לפי מגזר התפלגות המועמדים לשנה א' במכללות אקדמיות לפי סטטוס, עבור כל מגזר בנפרד התפלגות המועמדים לשנה א' לתואר ראשון באוניברסיטאות לפי סטטוס, עבור כל מגזר בנפרד התפלגות המועמדים לשנה א' לתואר שני באוניברסיטאות לפי סטטוס, עבור כל מגזר בנפרד התפלגות מקבלי תארים ממכללות לפי מגזר התפלגות מקבלי תארים מאוניברסיטאות לפי מגזר התקבלו ולומדים התקבלו ולא לומדים נדחו התקבלו ולומדים התקבלו ולא לומדים נדחו התקבלו ולומדים התקבלו ולא לומדים נדחו ראשון שני ראשון שני שלישי יהודים % ערבים 54% יהודים 67% ערבים 59% 18% 23% 58% 10% 32% 47% 15% 38% 11% 8% 10% 9% 4% 13% 20% 70% 10% 20% 68% 14% 18% 89% 92% 90% 91% 96% 20% 26% 50% 15% 35% 42% 13% 45% 4% 6% 9% 5% 2% 13% 16% 66% 14% 21% 66% 12% 22% 96% 94% 91% 94% 97% מקור: שנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עיבוד: נחום בלס, מרכז טאוב הישגים לימודיים מבחני המיצ"ב. מבחני המיצ"ב מתקיימים בכל שנה בכיתות ה' וח' למחצית )ולאחרונה לשליש( מאוכלוסיית התלמידים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי. 7 המבחנים נערכים בכמה מקצועות עברית וערבית )לפי המגזר(, אנגלית, מתמטיקה ומדעים והם מכוילים מאז 2007 כך שאפשר להשוות את הציונים בין השנים. מן הנתונים עולה כי בהישגיהם של כלל תלמידי ישראל חל שיפור של ממש )בלס, 2016(. הדבר נכון גם לגבי כל מגזר לחוד. בקרב תלמידי כיתות ה' במגזר דובר הערבית השינויים בהישגים שנרשמו בין השנים תשס"ז לתשע"ו הובילו לעלייה כוללת ניכרת במתמטיקה, לעליות מתונות יותר באנגלית, ולצמצום הפערים בין שני המגזרים בשני מקצועות אלו. בכיתות ח' הצטמצם הפער במדע ובטכנולוגיה, גדל הפער במתמטיקה, והפער באנגלית נותר ללא שינוי )ראמ"ה, 2016(. 7 בשנת הלימודים תשע"ד לא התקיימו מבחני מיצ"ב.

14 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 14 בלוח 3 מושווים ההישגים הממוצעים של המגזר היהודי והערבי במיצ"ב בשנים כאשר מתייחסים לכלל התלמידים, ההפרשים בכל המקצועות הם גדולים מאוד הן בכיתות ה' הן בכיתות ח'. אך כאשר מחלקים את התלמידים בכל מגזר לשלוש קבוצות על פי נתוני הרקע החברתי-כלכלי של בתי הספר שהם לומדים בהם, ההפרשים בציונים קטנים בהרבה. בכיתות ה' מצטמצם ההפרש עד כדי מחצית, ובכיתות ח' אפילו לפחות מזה. הדבר בולט במיוחד בקבוצה האמצעית מבחינת נתוני הרקע, שבה בחלק מהמקרים הציונים של האוכלוסייה הערבית טובים מאלו של האוכלוסייה היהודית. לוח 3. ההפרשים הממוצעים בציוני המיצ"ב בין דוברי עברית לדוברי ערבית לפי מדד הטיפוח )נתוני רקע חברתי-כלכלי(, כיתה ה' הפרש ממוצע כללי נתוני רקע חברתי-כלכלי נמוכים נתוני רקע חברתי-כלכלי בינוניים נתוני רקע חברתי-כלכלי גבוהים כיתה ח' הפרש ממוצע כללי נתוני רקע חברתי-כלכלי נמוכים נתוני רקע חברתי-כלכלי בינוניים נתוני רקע חברתי-כלכלי גבוהים אנגלית 25.9 מתמטיקה מדע וטכנולוגיה * ציון שלילי מבטא יתרון לערבים מקור: נחום בלס, מרכז טאוב נתונים: ראמ"ה צריך לומר שכאשר מתבוננים בכל מגזר לחוד משקלם היחסי של בתי הספר הערביים בשליש הנמוך גבוה הרבה יותר מאשר חלקם של המוסדות היהודיים, ובשליש הגבוה המצב הפוך )יש מעט בתי ספר ערביים בשליש השני, ועוד פחות מכך בשליש השלישי(. כמו כן, חשוב להדגיש שחלוקה גסה לשלוש קבוצות לפי מדד חברתי-כלכלי מטה לרעה את הישגיהם של תלמידים ערבים, משום שייצוגם בחלקים החלשים יותר בתוך כל קבוצה גדול יותר. פירוש הדבר הוא שבקבוצה התחתונה, הכוללת את שלושת העשירונים התחתונים, חלקם של הערבים בעשירון החלש ביותר גבוה בהרבה מחלקם של התלמידים היהודים ולהפך. לעומת זאת, בשליש העליון חלקם של היהודים בעשירון העליון גבוה יותר מחלקם של הערבים. המסקנה המתבקשת היא שחלוקה עדינה יותר לעשירוני טיפוח עשויה להציג את נתוני ההישגים של תלמידי המגזר הערבי באור חיובי יותר. בחינת השינוי בציוניהם של התלמידים בשני המגזרים )תרשים 7 ולוח נ' 4 ( מגלה גם היא שתי תופעות מעניינות:

15 15 םיברע םידימלת לש םיידומילה םיגשיהה א. חל שיפור בהישגי התלמידים בשני המגזרים. ב. השיפור בקרב תלמידי המגזר הערבי הוא משמעותי יותר הן כאשר מתבוננים על הפערים המוחלטים בין הציונים הן כאשר מתבוננים בשיעורי השינוי )למעט במתמטיקה בכיתה ח', שם הפער המוחלט גדול יותר במגזר הערבי מאשר במגזר היהודי(. בשני המגזרים סטיות התקן ברוב המקצועות צומצמו )לוח נ' 4 (, אם כי לא בהרבה. בקרב הערבים היה צמצום ניכר בשני מקצועות )מתמטיקה ואנגלית בכיתות ה'(, היעדר שינוי בשניים )אנגלית בכיתות ה', מדע וטכנולוגיה בכיתות ח'( וגידול באחד )מתמטיקה בכיתות ח'(. בקרב היהודים היה צמצום בשלושה מקצועות )מתמטיקה ואנגלית בכיתות ה' ואנגלית ב-ח'( היעדר שינוי באחד )מתמטיקה בכיתות ח'( וגידול באחד )מדע וטכנולוגיה(. תרשים 7. שיעור העלייה בציוני המיצ"ב כיתות ה' וח' חינוך עברי ציון מתמטיקה - כיתה ה' מתמטיקה - כיתה ח' % +14% +3% +5% חינוך ערבי +11% +18% +7% +14% אנגלית - כיתה ה' אנגלית - כיתה ח' מקור: ראמ"ה )2016( עיבוד: נחום בלס בחינות הבגרות התקדמות גדולה של המגזר הערבי ניכרת גם בהישגיו בחינוך העל-יסודי, ובמיוחד בבחינות הבגרות. כאן ייבחנו הנתונים מכמה היבטים. שיעורי הנבחנים מבין הלומדים: היות ששיעורי הלמידה במגזר הערבי דומים מאוד לאלו שבמגזר היהודי, ורוב הלומדים בכיתה י"ב גם ניגשים לבחינות הבגרות, אפשר לראות בשיעורי הנבחנים מבין הלומדים נתון המייצג במידה רבה את יכולתה של המערכת לכוון את תלמידיה להגיע לקו הסיום של הלימודים, כלומר לגשת לבחינות הבגרות. נתוני

16 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 16 8 משרד החינוך מצביעים על שתי עובדות עיקריות: שיעור הניגשים לבחינות הבגרות במגזר הערבי דומה לזה שבמגזר היהודי, ובמגזר הדרוזי הוא אף עולה עליו. מאז שנת 2000 קצב השיפור במגזר הדרוזי והבדואי דומה לזה 9 שבמגזר היהודי, ואף עולה עליו. 100% תרשים 8. שיעור הניגשים למבחני בגרות מתוך קבוצת הגיל ממוצע ארצי בדואי דרוזי ערבי עברי מקור: משרד החינוך )2016( שיעור הזכאים. שיעור הזכאים לתעודת בגרות מקרב הניגשים לבחינה הוא קריטריון חשוב, אולם קריטריון חשוב יותר הוא שיעור הזכאים מקבוצת הגיל )תרשים 9(. הנתונים מורים כי גם כאן הפערים הצטמצמו מאוד. שיעור התלמידים הדרוזים הזכאים לבגרות עולה על זה של התלמידים היהודים, ואילו הפער בין התלמידים היהודים לערבים הצטמצם מ אחוזים ב ל- 12 אחוזים ב חשוב להדגיש שהנתונים מהימנים. משרד החינוך מקפיד על דיווח מדויק של הלומדים והניגשים לבחינות הבגרות, בשל הקשר ההדוק שלו להעברת תקציב שכר הלימוד לבתי הספר. 9 ברור שאין להתעלם מכך שהמגזר היהודי הגיע כבר ב לרמה גבוהה מאוד, שממנה קשה יותר להתקדם. 10 לא כולל ערביי מזרח ירושלים.

17 17 םיברע םידימלת לש םיידומילה םיגשיהה תרשים 9. שיעור הזכאים לתעודת בגרות מתוך קבוצת הגיל, לפי מגזר ממוצע ארצי בדואי דרוזי ערבי עברי 70% מקור: משרד החינוך )2016( איכות תעודת הבגרות. 11 מסיבות השמורות עמו הפסיק משרד החינוך ב לפרסם את נתוני בחינות הבגרות באופן המאפשר להשוות את איכות התעודה על פי מגזר. עם זאת, מנתוני חדר המחקר של משרד החינוך אפשר בכל זאת ללמוד על שיעורי הלומדים, הניגשים והזכאים לתעודת בגרות לפי מגזר ומין, ועל הציונים הממוצעים שלהם במקצועות השונים, 12 והנתונים כאן הם לא פחות ממרתקים. ההשוואות שלהלן מתייחסות לשיעור העוברים את הבחינה מתוך כלל הניגשים לבחינות הבגרות, ולציון 11 הנתונים בחלק זה של העבודה מבוססים על נתוני חדר המחקר של משרד החינוך ועל עיבודים שעשתה חוקרת מרכז טאוב הדס פוקס. 12 ההשוואה מתמקדת בחינוך הממלכתי היהודי ובחינוך הערבי והדרוזי. נתוני החינוך הממלכתי- דתי מאוד דומים לאלו של החינוך הממלכתי היהודי תופעה מעניינת לכשעצמה, בהתחשב ברקע החברתי-כלכלי החלש יותר של תלמידי החינוך הממלכתי-דתי. נתוני החינוך החרדי ואלו של ערביי מזרח ירושלים אינם נכללים בחישוב וכמעט שאינם רלוונטיים בשל שיעורי ההשתתפות הנמוכים בבחינות הבגרות, שסיבתם בעיקר אידאולוגית. בחינוך הערבי האוכלוסייה הבדואית אינה נכללת משום שהיא ייחודית ונפרדת, ורק לאחרונה מתחילה בתהליך של התקרבות לכלל האוכלוסייה; האוכלוסייה הצ'רקסית אינה רלוונטית בגלל מיעוט התלמידים הצ'רקסים.

18 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 18 שלהם. התייחסות כזאת מתגברת על סוגיית הגודל של האוכלוסיות. 13 מלוח 4 עולה כי בתקופה הנדונה ) ( חלה ירידה ניכרת בסך הניגשים היהודים לבחינה במתמטיקה )וגם במקצועות אחרים(. הסיבה לכך דמוגרפית בעיקרה צמצום בגודל השנתונים וגידול יחסי בחלקה של האוכלוסייה החרדית. באוכלוסייה הערבית, לעומת זאת, מספר הניגשים לבחינות בגרות עלה ב- 43 אחוז. לוח 4. מספר הנבחנים בבגרות במתמטיקה, לפי רמת לימוד פחות מ- 3 3 יחידות 4 יחידות 5 יחידות סך הכל יהודים 50,436 9,501 15,099 20,847 4, ,273 7,454 12,588 23,637 2, ,163-2,047-2,511 +2,790 הפרש 2,395- ערבים 9,987 1, , ,263 1, , , ,063 הפרש 191+ מקור: משרד החינוך )2016( מסקירת התפלגות הניגשים לפי מספר יחידות הלימוד עולה כי בחינוך היהודי חלה ירידה גדולה במספר הניגשים לבגרות בארבע ובחמש יחידות )המוסברת בחלקה בירידה הכוללת במספר התלמידים(, ועלייה במספר הניגשים לבגרות בשלוש יחידות. הנתונים במתכונתם הנוכחית אינם מאפשרים לקבוע אם העלייה בשיעור הניגשים לשלוש יחידות מקורה בתלמידים שלמדו קודם ברמה גבוהה יותר, או בתלמידים שלמדו קודם ברמה נמוכה יותר. לעומת זאת, מספר הנבחנים הכולל במגזר הערבי גדל מאוד: הגידול העיקרי, יותר מ- 100 אחוזים, חל בקרב הנבחנים בשלוש יחידות. כן חלה עלייה של כ- 2 אחוזים במספר הנבחנים בארבע יחידות, וירידה של 3 אחוזים בקרב הנבחנים בחמש יחידות. מהשוואה בין החינוך היהודי הממלכתי לחינוך הערבי והדרוזי עולה כי בשיעור העוברים את בחינת הבגרות במתמטיקה חמש יחידות בחינוך הממלכתי היהודי חלה בתקופה המדוברת ירידה קלה )לוח 5(. 14 בחינוך הממלכתי הערבי חלה ירידה תלולה מ- 15 אחוזים ל- 7 אחוזים בלבד, ורק בחינוך הדרוזי חלה עלייה קלה מ- 11 אחוזים ל- 12 אחוזים. באותה תקופה נרשמה מגמה דומה במתמטיקה ברמת ארבע יחידות, ועלייה 13 לדוגמה, העובדה שמספר התלמידים הדרוזים הוא קטן בהרבה ממספר התלמידים בחינוך הממלכתי היהודי, ושכל שינוי קטן יחסית במספר הזכאים מתבטא בשינוי גדול בשיעור מתוך כלל האוכלוסייה, אינה רלוונטית בהקשר הנוכחי לסוגיה של השיעור מקרב כלל האוכלוסייה. 14 בחינוך הממלכתי-דתי הוא ירד מ- 17 אחוזים ל- 13 אחוזים. הנתון הושמט מן הלוח מתוך הנחה שההשוואה לחינוך הממלכתי בלבד רלוונטית יותר.

19 19 םיברע םידימלת לש םיידומילה םיגשיהה תלולה בניגשים לבגרות ברמת שלוש יחידות. הירידה בשיעורי הניגשים לבחינה במתמטיקה ברמות הגבוהות היא אכן תופעה שלילית ומדאיגה, אולם העלייה במספר הניגשים לבחינה ברמת שלוש יחידות במגזר הערבי יכולה להצביע על התפתחות חיובית דווקא: הצטרפות אוכלוסיות חלשות יותר לזכאים לתעודת בגרות. חשוב לשים לב גם לכך שהציון הממוצע של הנבחנים היהודים, 15 הערבים והדרוזים דומה מאוד. לוח 5. שיעורי הזכאים והציון הממוצע במתמטיקה לפי מגזר, מתוך כלל התלמידים בשכבת י"ב ממלכתי יהודי שיעור זכאים ציון ממוצע ממלכתי ערבי שיעור זכאים ציון ממוצע שיעור זכאים דרוזי ציון ממוצע % 11% 12% 24% 22% 21% 32% 33% 49% % 9% 7% 2% 16% 18% 26% 25% 36% % 17% 16% 27% 25% 26% 38% 39% 48% 5 יחידות יחידות יחידות מקור: משרד החינוך )2016( הפער הגדול ביותר בין המגזר היהודי למגזר הערבי הוא באנגלית )לוח 6(. אמנם חלו במקצוע זה שיפור קל בקרב הערבים ושיפור ניכר בקרב הדרוזים, אך שיעורי הזכאים עדיין נמוכים בהרבה מאשר בקרב היהודים. עם זאת, הציון הממוצע של אלו שעברו את 16 הבחינה הוא דומה. 15 גם סטיות התקן של ממוצע ההישגים בכל קבוצות האוכלוסייה דומות למדי )בסביבות 12 נקודות(. נתון זה מחליש את הטענה כי ההישגים של תלמידי המגזר הערבי קשורים במידה זו או אחרת בהעתקות ובשיקולים אסטרטגיים של בתי הספר, המחליטים את מי להגיש לבחינות ובאיזו רמה. 16 יצוין שיש הבדל של 10 אחוזים בשיעורי הזכאות לבגרות באנגלית חמש יחידות גם בין המגזר הממלכתי היהודי למגזר הממלכתי-דתי.

20 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 20 לוח 6. שיעורי הזכאים והציון הממוצע באנגלית ברמת חמש יחידות לפי מגזר ממלכתי יהודי שיעור זכאים ציון ממוצע ממלכתי ערבי שיעור זכאים ציון ממוצע % % 2005 שיעור זכאים 10% דרוזי ציון ממוצע % 25% % 14% % 58% מקור: משרד החינוך )2016( כאשר בוחנים את מקצועות המדעים והטכנולוגיה )תרשים 10( מתגלים כמה נתונים מפתיעים הסותרים חלק מה"אמיתות" הנפוצות באשר לאיכות תעודות הבגרות בכלל, ולפערים בין יהודים לערבים בפרט. העובדה הבולטת הראשונה היא שבמגזר הממלכתי היהודי שיעורי הזכאים לתעודת בגרות הכוללת את מקצועות המדעים ברמה של חמש יחידות עלו בכל המקצועות, 17 ובצורה בולטת למדי )לוח נ' 5 (. במגזר הערבי התמונה מורכבת יותר. בכימיה ובביולוגיה שיעורי הזכאים עלו, והיו אפילו יותר גבוהים מאשר במגזר היהודי. לעומת זאת, בפיזיקה ובמדעי המחשב הם ירדו והיו נמוכים יותר מאשר במגזר היהודי. מעניינת במיוחד ההתפתחות במגזר הדרוזי: שיעור התלמידים הדרוזים הזכאים ברמה של חמש יחידות עלה במהלך התקופה בכל מקצועות המדעים, אך הציון הממוצע תמיד נמוך יותר מאשר במגזרים האחרים. הסבר אפשרי להישגיהם הגבוהים מהמצופה של תלמידי המגזר הערבי והדרוזי במקצועות המדעים נעוץ בשונות הגדולה בין בתי הספר במגוון המקצועות המוצעים, ברמת ההוראה שלהם ובמספרם. בישראל חלקם של בתי הספר הערביים בקבוצת בתי הספר המציעים מגוון מקצועות מצומצם יותר הוא גבוה )איילון, 2010; 2000, Ayalon, 2006(. בבתי הספר שבהם המגוון הוא מצומצם "נאלצים" התלמידים לבחור בין מעט מקצועות, ואז הם יכולים להקדיש להם תשומת לב רבה יותר ולקבל ציונים גבוהים יותר. הסבר אחר, מתקבל יותר על הדעת, הוא מודעות ההורים והתלמידים הערבים לצורך לפנות למקצועות לימוד המאפשרים להשתלב במסלולי הקידום המקצועי הפתוחים בפני הציבור הערבי ובהם בעיקר רוקחות ורפואה. גם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על כך ששיעורי הזכאים מבין הנבחנים לתעודת בגרות במקצועות שונים ברמה מוגברת )ארבע יחידות ומעלה( דומים 18 מאוד בקרב היהודים והערבים, והם גבוהים מאוד בכל המקצועות )לוח 7(. 17 גם בחינוך הממלכתי-דתי חלה עלייה, אם כי מתונה יותר. 18 עם זאת, במגזר הערבי הם גבוהים יותר בקרב הדרוזים והנוצרים מאשר בקרב המוסלמים.

21 21 םיברע םידימלת לש םיידומילה םיגשיהה תרשים 10. אחוז השינוי בשיעור התלמידים שעברו את מבחני הבגרות, 2015 לעומת 2005 ממלכתי עברי ערבי דרוזי 7 2% 1% 5% לוח 7. שיעור הזכאים מקרב הנבחנים בבחינות בגרות במקצועות מוגברים לפי דת, 2015 יהודים מוסלמים נוצרים דרוזים אנגלית 93% 89% 90% 93% מדעי החברה 82% 74% 64% 95% מתמטיקה 98% 99% 97% 98% פיזיקה 98% 100% 99% 99% כימיה 98% 98% 96% 99% ביולוגיה 93% 83% 82% 97% לימודי מחשב 99% 99% 98% 97% אלקטרוניקה 91% 99% 95% 94% -2 מדעי המחשב ביולוגיה פיזיקה כימיה מקור: הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל 2016 עיבוד: נחום בלס, מרכז טאוב

22 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 22 תמיכה נוספת בנתונים אלו מתקבלת כאשר מנתחים את נתוני "התמונה החינוכית". מבין עשרים היישובים שבהם שיעורי המצטיינים הם הגבוהים ביותר שמונה יישובים הם ערביים ודרוזיים; מבין עשרים היישובים המצטיינים בשיעור לומדי מתמטיקה ארבע 19 או חמש יחידות ארבעה הם ערביים או דרוזיים, וכן הלאה )לוח נ' 6 (. עד כאן הושוו בעיקר )למעט בכמה היבטים( כלל התלמידים מהמגזר העברי לכלל התלמידים מהמגזר הערבי. כעת ייבחנו הנתונים תוך התייחסות לנתוני הרקע של התלמידים. תרשימים 11 א' ו- 11 ב' מראים את הזכאות לבגרות של בוגרי מחזורי הלימודים בתשס"ב )2002( בתשס"ז )2007( לאחר שמונה שנים. הנתונים שבתרשים 11 א', המתייחסים לשיעור הזכאים הסופי, מצביעים על נסיגה שחלה בין 2010 ל הן במגזר היהודי )למעט בקבוצת אלה שהשכלת אימם היא בין 9 ל- 12 שנות לימוד( 20 הן במגזר הערבי. חשוב להצביע על כך שבעוד בקרב התלמידים שלאימותיהם השכלה מעל 13 שנות לימוד יש לערבים יתרון על פני היהודים, הרי בקרב התלמידים שלאימותיהם השכלה נמוכה יותר יש ליהודים יתרון על פני הערבים )לוח נ' 7 ( תרשים 11 א'. שיעור הזכאים לתעודת בגרות בתום שמונה שנים מסיום הלימודים בתיכון לפי מגזר והשכלת אם שנות הלימוד של האם חינוך עברי חינוך ערבי 51 55% 64 69% 84% 91% עד חינוך עברי חינוך ערבי מקור: נחום בלס נתונים: למ"ס, השנתון הסטטיסטי לישראל, 2016; מצטיין הוגדר מי שניגש לבחינות בגרות בהיקף של 30 יחידות והציון הממוצע שלו עמד על 90, ומי שניגש לבחינות בגרות בהיקף של 25 יחידות והציון הממוצע שלו היה בשנתון הסטטיסטי אין נתונים על השכלת האב.

23 23 םיברע םידימלת לש םיידומילה םיגשיהה תרשים 11 ב' מתייחס לשיעור הנכשלים בבחינות הבגרות בשנים אשר השלימו את לימודיהם בתום שמונה שנים וזכאים לתעודת בגרות. בקרב קבוצה זו שיעורי הזכאים במגזר העברי והערבי דומים מאוד בקרב אלו שהשכלת אימם עד 12 שנות לימוד, וגבוהים יותר אצל הערבים שהשכלת אימם מעל 13 שנות לימוד. תרשים 11 ב'. שיעור הנכשלים בבחינות הבגרות שהשלימו את לימודיהם בתוך שמונה שנים לפי מגזר והשכלת אם שנות הלימוד של האם 16% 23% % 48% חינוך עברי חינוך ערבי 2015 עד חינוך עברי חינוך ערבי מקור: נחום בלס נתונים: למ"ס, השנתון הסטטיסטי לישראל, 2016; 2011 שני מחקרים שנערכו לאחרונה מאפשרים בחינה נוספת של הישגי התלמידים במגזר הערבי בבחינות הבגרות, תוך התייחסות לנתוני רקע שונים. המחקר הראשון )מעגן, 2016( עקב אחרי הישגי תלמידים שנבחנו בבחינות המיצ"ב בכיתה ח' בשנים ואחר מסלול ההשכלה שלהם במהלך עשר השנים שלאחר מכן. המחקר השני )מעגן, 2017( עקב אחרי הקריירה הלימודית של מחזור תלמידי כיתה א' שהחל את לימודיו ב תחילה יוצג המחקר הראשון. במבחן המיצ"ב בשנת נבחנו תלמידי כיתות ח' בארבעה מקצועות: מתמטיקה, מדעים, אנגלית וקריאה. במסגרת המחקר קובצו הנתונים של כל תלמיד שנבחן במיצ"ב עם הנתונים על הישגיו בבחינה הפסיכומטרית, ועם הנתונים על לימודי המשך במסגרות להשכלה גבוהה המעניקות תואר אקדמי מוכר.

24 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 24 לוח 8 מראה בבירור את היתרון שיש לתלמידי המגזר היהודי על פני תלמידי המגזר הערבי מבחינת נתוני ההשכלה של הוריהם, וכצפוי גם את הפער בציונים בין שני המגזרים. פער זה נע בין 13.7 נקודות באנגלית ל- 5.6 במדעים. המחקר גם מצביע על כך שכשמחלקים את התלמידים היהודים )לצורך הקיצור נתייחס רק לתלמידי החינוך הממלכתי( והערבים לרביעוני הישגים, הציון הממוצע של התלמידים היהודים עולה בכל רביעון על זה של התלמידים הערבים )מעגן, 2016, עמ' 7(. המסקנה המתבקשת היא שנקודת הפתיחה של התלמידים הערבים )הציונים במיצ"ב כיתה ח'( נמוכה מזאת של התלמידים היהודים. לוח 8. השכלת ההורים של תלמידי כיתות ח' שנבחנו בבחינות מיצ"ב לפי לאום וציון השכלת האם )מס' שנות לימוד( השכלת האב )מס' שנות לימוד( הציון במתמטיקה במיצ"ב הציון במדעים במיצ"ב הציון באנגלית במיצ"ב הציון בקריאה במיצ"ב מקור: מעגן )2016( יהודים ממוצע סטיית תקן 2.89 ערבים ממוצע 9.65 סטיית תקן אך למרות נקודת הפתיחה הנמוכה יותר של התלמידים הערבים )הן נתוני ההשכלה של ההורים הן הציונים במבחן בכיתה ח'(, כאשר מתבוננים בציון הממוצע בתעודת הבגרות ובשיעורי הזכאים לבגרות איכותית )המאפשרת לימודים במוסד להשכלה גבוהה(, הישגיהם כמעט זהים לאלו של עמיתיהם היהודים. הממצא המשמעותי ביותר הוא שבשיעורי הכניסה למוסדות להשכלה גבוהה יש שוויון בין יהודים לערבים שהיו ברביעון ההישגים הגבוה במיצ"ב, אך נפתחים פערים רציניים בקרב כל האחרים )תרשים 12(.

25 25 םיברע םידימלת לש םיידומילה םיגשיהה תרשים 12. שיעורי הכניסה להשכלה גבוהה, לפי רביעוני ההישג הממוצע בבחינות המיצ"ב )בכיתה ח'( ממלכתי-ערבי ממלכתי-עברי % 8% רביעון עליון 2 3 רביעון תחתון מקור: מעגן )2016( במחקר השני )מעגן, 2017(, העוקב אחרי המסלול הלימודי של המחזור שנכנס לכיתה א' ב- 1996, נתוני הרקע באים לידי ביטוי במשתנה השכלת ההורים )למעשה השכלת האם(. מסקירה של הישגי התלמידים במיצ"ב בכיתה ח' ושל ממוצע הציונים בבחינות הבגרות, ובהתחשב בהשכלת האם, עולה כי ממוצע הציונים בבחינות המיצ"ב של התלמידים הערבים שהשכלת אימותיהם נמוכה נמוך במידה ניכרת )9 נקודות( מזה של עמיתיהם היהודים )תרשים 13(. גם בבחינות הבגרות הוא נמוך יותר )3.4 נקודות(. 21 לעומת זאת, בין ציוניהם של התלמידים הערבים שהשכלת אימותיהם מעל 13 שנות לימוד לעמיתיהם היהודים כמעט שאין פער בבחינות המיצ"ב ובבחינות הבגרות: הפער עומד על נקודה אחת פחות או יותר לטובת היהודים במיצ"ב ולטובת הערבים בבחינות הבגרות. 21 גם בקרב אלו שהיו ברביעון העליון מבחינת הישגיהם במבחן המיצ"ב יש פערים ניכרים בהישגים במבחן הפסיכומטרי בין יהודים לערבים.

26 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 26 תרשים 13. הציונים בבחינות המיצ"ב והבגרות של תלמידי כיתה א' מחזור 1996 חינוך ערבי חינוך עברי ממוצע בגרות ממוצע מיצ "ב ממוצע בגרות ממוצע מיצ "ב 1-12 שנות לימוד 13 שנות לימוד ומעלה חשוב לציין שסולם הציונים בבחינות המיצ"ב ובבחינות הבגרות אינו זהה, ועל כן יש להתבונן בהבדלים בין מגזרים בכל מבחן בנפרד. מקור: מעגן )2016( עיבוד: נחום בלס, מרכז טאוב כאשר מסתכלים על כלל מסלול הקריירה הלימודית הרי הישגי הבוגרים הערבים שהשכלת אימותיהם היא עד 12 שנות לימוד נופלים מאלו של היהודים בשיעורי המסיימים תיכון, הנבחנים בבחינות הבגרות, הזכאים לבגרות, הניגשים לבחינות הפסיכומטריות והנכנסים להשכלה גבוהה )תרשים 14(. אולם התמונה משתנה באופן מהותי כאשר מתייחסים לתלמידים שלאימותיהם 13 שנות לימוד ומעלה. כאן התלמידים הערבים משתווים פחות או יותר בהישגיהם לעמיתיהם היהודים בשיעורי הנבחנים לבגרות, ובשיעורי הניגשים לפסיכומטרי הם אפילו עולים עליהם במקצת.

27 27 םיברע םידימלת לש םיידומילה םיגשיהה תרשים 14. המסלול הלימודי של תלמידי כיתה א', לפי השכלת האם מחזור 1996 חינוך ערבי חינוך עברי % 17% פנו להשכלה גבוהה סיימו תיכון זכאים לבגרות פנו להשכלה גבוהה סיימו תיכון זכאים לבגרות 1-12 שנות לימוד 13 שנות לימוד ומעלה מקור: מעגן )2016( עיבוד: נחום בלס, מרכז טאוב התמונה משתנה באופן מהותי כאשר מתייחסים לציונים בבחינה הפסיכומטרית )תרשים 15(. מתברר כי גם תלמידים ערבים שהישגיהם בבחינת המיצ"ב היו ברביעון העליון השיגו בבחינה הפסיכומטרית ציון הנמוך ב- 120 נקודות מעמיתיהם היהודים.

28 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 28 תרשים 15. הציון הפסיכומטרי הממוצע, לפי רביעוני ההישג הממוצע 22 בבחינות המיצ"ב )כיתה ח'( ממלכתי-ערבי ממלכתי-יהודי רביעון עליון 2 3 רביעון תחתון מקור: מעגן )2016( עיבוד: נחום בלס, מרכז טאוב רביעון הישגים הישגי תלמידים יהודים וערבים במבחנים בין-לאומיים בסעיף זה יוצגו הישגי התלמידים הישראלים במבחנים הבין-לאומיים, תוך התייחסות נפרדת למגזר ולרמה החברתית-כלכלית. 23 ישראל משתתפת בשלושה מבחנים בין- לאומיים, כל אחד מהם מועבר בשכבת גיל אחרת: PIRLS בחינוך היסודי, TIMSS בחטיבת הביניים, ו- PISA בחטיבה העליונה. בכל אחד משלושת המבחנים הישגי התלמידים הערבים נמוכים מהישגי עמיתיהם היהודים, גם כאשר מתייחסים למדד הטיפוח של בתי הספר שהם לומדים בהם..PIRLS 2011 בתרשים 16 מוצגים ההישגים בקריאה במבחן PIRLS בפילוח לפי קבוצות 22 המרכז הארצי לבחינות אינו מפרסם את הנתונים של המגזר הערבי לפי חלוקה לבדואים, לדרוזים ולערבים, ועל כן קשה לבחון את הבדלי ההישגים ביניהם. 23 חשוב לזכור שהגדרת משתני הרקע החברתי-כלכלי שונה בכל אחד מהמבחנים, ושונה גם ממדד הטיפוח.

29 29 םיברע םידימלת לש םיידומילה םיגשיהה הרקע החברתי-כלכלי בכל מגזר שפה בנפרד. בשני המגזרים, ככל שהרקע החברתי-כלכלי גבוה יותר הציון גבוה יותר, והקשר בין רקע חברתי-כלכלי להישגים נשמר בכל אחד ממגזרי השפה בנפרד(. כפי שכבר צוין, ייתכן שחלק מההבדלים בהישגים לפי קבוצות טיפוח מוסבר בחלוקה הגסה לשלוש קבוצות בלבד, ובמשקל היחסי הגבוה יותר של הערבים החלשים מבחינה חברתית-כלכלית בכל אחת משלוש קבוצות הטיפוח. תרשים 16. הישגי תלמידים במבחן PIRLS 2011 לפי שפת הבחינה ורקע חברתי-כלכלי דוברי ערבית דוברי עברית 0 גבוה בינוני נמוך רקע חברתי-כלכלי * אין תלמידים ערבים בקבוצת הרקע החברתי-כלכלי הגבוה מקור: מעגן )2016( עיבוד: נחום בלס, מרכז טאוב.TIMSS 2015 גם במבחן זה, ככל שהרקע החברתי-כלכלי גבוה יותר הציון גבוה יותר, והקשר בין רקע חברתי-כלכלי להישגים נשמר בכל אחד ממגזרי השפה בנפרד. 24 עם זאת, מהשוואה בין תלמידים מאותו רקע חברתי-כלכלי עולה כי הפער בין ממוצעי הציונים במתמטיקה של תלמידים דוברי עברית ושל עמיתיהם דוברי הערבית קטן יחסית: בעוד הפער בהישגים במתמטיקה בין כלל התלמידים היהודים לכלל התלמידים הערבים עומד 24 השפעת החלוקה הגסה בין הקבוצה על פי נתוני רקע חברתי-כלכלי תקפה, כמובן, גם כאן וגם בדיון על מבחני.PISA

30 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 30 על כ- 70 נקודות, הפער בין תלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה משני מגזרי השפה עומד על 12 נקודות בלבד, בין תלמידים מרקע בינוני משני מגזרי השפה על 11 נקודות, ובין תלמידים מרקע נמוך משני המגזרים על 30 נקודות )תרשים 17(. מכאן שלפחות חלק מן הפער הגדול יחסית שקיים בין שני מגזרי השפה בהישגים במתמטיקה מוסבר באמצעות 25 הרקע החברתי-כלכלי של התלמידים. תרשים 17. הישגי תלמידים במבחן TIMSS 2015 לפי שפת הבחינה ורקע חברתי-כלכלי דוברי ערבית דוברי עברית נמוך בינוני גבוה רקע חברתי-כלכלי מקור: מעגן )2016( עיבוד: נחום בלס, מרכז טאוב.PISA 2015 במבחן זה התמונה דומה יותר למבחן PIRLS מאשר למבחן.TIMSS הפער הגדול בין המגזרים בכללותם, העומד על 104 נקודות )יותר מסטיית תקן שלמה(, נשמר גם כאשר מתבוננים בכל קבוצה חברתית-כלכלית בנפרד )תרשים 18(. אמנם בתוך קבוצת 25 השיעורים היחסיים של תלמידים בשלוש קבוצות הרקע החברתי-כלכלי שונים מאוד בשני מגזרי השפה. במגזר דוברי העברית, כשישית )16 אחוזים( מהתלמידים משתייכים לקבוצת הרקע הנמוך, וכמעט מחצית )46 אחוזים( לקבוצת הרקע הגבוה. לעומת זאת, במגזר דוברי הערבית כשני שלישים )65 אחוזים( מהתלמידים משתייכים לקבוצת הרקע הנמוך, ורק 6 אחוזים לקבוצת הרקע הגבוה. נתונים אלו הם אומדנים המחושבים ממדגם.TIMSS

31 31 םיברע םידימלת לש םיידומילה םיגשיהה הרקע הנמוך הפער בין שני מגזרי השפה מצטמצם מ- 104 נקודות ל- 67 נקודות אך הפערים בתוך קבוצות הרקע הבינוני דומים לפער הכללי בין מגזרי השפה, והפערים בתוך קבוצת הרקע הגבוה אף גדולים מהפערים בין מגזרי השפה בכלל האוכלוסייה: הפער לטובת דוברי העברית עומד על 105 נקודות בקרב תלמידים מרקע חברתי-כלכלי בינוני, ועל 119 נקודות בקרב תלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה. 449 תרשים 18. הישגי תלמידים במבחן PISA 2015 לפי שפת הבחינה ורקע חברתי-כלכלי דוברי ערבית דוברי עברית גבוה בינוני נמוך רקע חברתי-כלכלי מקור: מעגן )2016( עיבוד: נחום בלס, מרכז טאוב לוח 9 מצביע גם הוא דווקא על מגמה של הרחבת הפערים בין יהודים לערבים, ולא על צמצומם. מתברר שאמנם ההישגים של שני המגזרים השתפרו, אך בקרב המגזר העברי השיפור רב יותר.

32 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 32 לוח 9. ציון ממוצע במתמטיקה במבחני PISA וההפרש בין דוברי עברית לדוברי ערבית לפי רקע חברתי-כלכלי דוברי עברית נמוך בינוני נמוך גבוה בינוני גבוה בינוני נמוך גבוה בינוני נמוך גבוה דוברי 361 ערבית הפרש מקור: מעגן )2016( עיבוד: נחום בלס, מרכז טאוב סיכום ודיון בעבודה זו נסקרו נתונים מן השנים האחרונות המתארים את מצב מערכת החינוך הערבית בהשוואה למערכת החינוך היהודית באופן כולל, והושוו קבוצות בעלות נתוני רקע חברתי-כלכלי שונים בשני המגזרים. מהנתונים עולה תמונה חיובית בעיקרה של שיפור במצבם היחסי של התלמידים במגזר הערבי )ובעיקר במגזר הדרוזי(, הן בהיבטים של התשומות המופנות אליהם הן בהיבטים של סוגי התפוקות המצופות. הנתונים חיוביים במיוחד כאשר בהשוואה בין התלמידים היהודים לערבים מביאים בחשבון את נתוני הרקע החברתי-כלכלי שלהם. אלו נמדדים על פי השכלת ההורים, האשכול החברתי- כלכלי של היישוב שהם גרים בו ו/או מדד הטיפוח של בתי הספר שהם לומדים בהם. את המשתנים שנבדקו בפרק זה ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות: כאלו הקשורים להתמדה ולמוטיבציה, וכאלו הקשורים להישגים ולכישורים. בקבוצה הראשונה אפשר לכלול שיעורי נשירה, בחירה במקצועות מוגברים בחטיבה העליונה, השתתפות בבחינות בגרות, היבחנות במבחנים הפסיכומטריים ופנייה למוסדות על-תיכוניים ולמוסדות להשכלה גבוהה. בקבוצה השנייה אפשר למנות ציונים בבחינות המיצ"ב, ציונים וזכאות בבחינות הבגרות, ציונים במבחנים הבין-לאומיים ובבחינה הפסיכומטרית, קבלה למוסדות להשכלה גבוהה וסיום הלימודים בהם. כאשר בוחנים את המשתנים מהקבוצה הראשונה )התמדה ומוטיבציה( הרי הישגי התלמידים הערבים במיוחד כאשר מביאים בחשבון את נתוני הרקע החברתי-כלכלי דומים לרוב לאלו של עמיתיהם היהודים, ולעתים אף עולים עליהם. לעומת זאת, כאשר בוחנים את המשתנים מהקבוצה השנייה )הישגים וכישורים( התמונה מורכבת יותר. במבט מכליל, בבחינות המתקיימות בתוך בתי הספר ושלתוצאותיהן יש חשיבות רבה לתלמידים, למורים או לשתי הקבוצות כאחת, התוצאות של התלמידים הערבים דומות לאלו של היהודים )שוב, רק לאחר שמנכים את השפעת המשתנה החברתי- כלכלי(. אך במבחנים שנערכים מחוץ לבתי הספר, או במבחנים שאין להם השלכה ממשית

33 33 םיברע םידימלת לש םיידומילה םיגשיהה ומידית על עתיד התלמידים או המורים, הישגי התלמידים הערבים נופלים לרוב, ובמידה ניכרת, מהישגי עמיתיהם היהודים )מבחן TIMSS הוא חריג בודד במקרה זה(. השאלה הנשאלת כמעט מאליה היא מדוע בחלק מהמשתנים המבטאים הישגים לימודיים וחינוכיים ההישגים של התלמידים הערבים דומים מאוד לאלו של עמיתיהם היהודים, ולעתים אף עולים עליהם, ואילו במשתנים אחרים ההישגים של הערבים, גם בעלי נתוני הרקע החברתי-כלכלי הגבוה, הם נמוכים בהרבה? להלן יוצגו כמה תשובות אפשריות. התשובה האינטואיטיבית, השגורה בפיהם של גורמים שונים, היא שבמבחנים שמקיים משרד החינוך, ושלתוצאותיהם יש השלכות הן על המורים הן על התלמידים, קיימת תופעה רחבת היקף של העתקה )העולה בהרבה על היקפה במגזר היהודי(, והציונים אינם משקפים את היכולות האמתיות של התלמידים. בהסבר זה יש כמה פגמים. על פי נתוני משרד החינוך ל- 2017, שיעור הבחינות הפסולות במערכת החינוך בכללותה בשנים עומד על פחות מאחוז אחד. שיעורי ההעתקה או הסיוע של המורים לתלמידים בעת הבחינה, לפי מגזר, נעים ממקסימום של 2.12 אחוזים במגזר הבדואי ב- 2012, למינימום של 0.21 אחוזים במגזר היהודי ב במגזר הערבי טווח הבחינות הפסולות נע בין 1.76 אחוזים ל אחוזים, ובמגזר הדרוזי בין 1.16 אחוזים ל אחוזים. גם אם היקף התופעה גדול בהרבה מהמדווח, היות שלא כל המעתיקים והמורים המסייעים לתלמידיהם לפתור נכון את הבחינות נתפסים, הרי לא סביר שהשפעת התופעה יכולה להיות כל כך חזקה. גם אם ההעתקה בבחינות היא אכן רחבת היקף, קשה הרבה יותר לזייף שיעורי למידה והשתתפות בבחינות. ועל כן אם יש קשר כלשהו בין שיעורי למידה ומוטיבציה ללימודים )משתנים המתבטאים בלימוד מקצועות ברמה מוגברת ובהשתתפות בבחינות בגרות( להצלחה בבחינות )הן ברמת הזכאות הן ברמת הציונים(, הרי שהוא צריך להתבטא בשני המגזרים באותה מידה. העובדה שהציונים וסטיות התקן שלהם דומים כל כך בשני המגזרים גם היא מצביעה על כך שלתופעת ההעתקה בבחינות לא יכולה להיות השפעה כל כך חזקה )סטיות התקן צריכות להיות נמוכות יותר והציונים גבוהים יותר ככל שהיקף ההעתקות גדול יותר(. תשובה אפשרית שנייה נוגעת, כאמור לעיל, לדרך הצגת הנתונים. הדוחות של ראמ"ה מחלקים את הנבחנים לפי מגזר ורמת טיפוח בחלוקה "גסה" לשלוש קבוצות )חלש, בינוני וחזק(. היות שסביר להניח שבקבוצה החלשה של הערבים שיעור התלמידים המגיעים מהעשירונים החלשים ביותר גבוה בהרבה מאשר בקרב היהודים, סביר להניח גם שהציון הממוצע של ה"חלשים" הערבים נמוך יותר מזה של ה"חלשים" היהודים, בגלל נתוני הרקע שלהם. וכך בכל קבוצה. תשובה אפשרית שלישית מתייחסת להבדלים בין המבחנים השונים. מצד אחד ניצבים מבחני הבגרות, המיצ"ב ו- TIMSS, הבוחנים לכאורה ידע הנלמד בבית הספר, ומצד שני ניצבים המבחן הפסיכומטרי ומבחני PIRLSS ו- PISA, הבוחנים יותר אינטליגנציה וכישורים כלליים, ונתונים יותר להשפעות של רקע תרבותי. הסבר אפשרי רביעי הוא שמכיוון שההורים הערבים הם, לרוב, דור ראשון לבעלי השכלה אקדמית גבוהה, הרי נתוני הרקע החברתי-כלכלי כפי שנבדקו בהקשר הנוכחי )בעיקר השכלה של הורים( אינם מבטאים באופן מלא את אותו ההון התרבותי שממנו

34 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 34 נהנים התלמידים היהודים, ושממלא תפקיד חשוב מאוד ביכולת להגיע להישגים לימודיים. יהיו ההסברים אשר יהיו, הנתונים מורים כי הפער הגדול בהישגים בין כלל התלמידים היהודים לכלל התלמידים הערבים מוסבר במידה רבה מאוד בנתוני החברתי-כלכלי שלהם. ולכן, אם רוצים לצמצם אותו, ראוי להתמקד בראש וראשונה במישור החברתי- הכלכלי הכללי. כל זאת, בלי לפטור את מערכת החינוך בכללה מאחריותה לפעול בנושא במסגרתה היא.

35 35 םיברע םידימלת לש םיידומילה םיגשיהה מקורות אבו עסבה, ח'אלד )2007(, החינוך הערבי בישראל: דילמות של מיעוט לאומי, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות. אדלר, חיים ונחום בלס )1996(, "אי שוויון בחינוך ", בתוך יעקב קופ )עורך(, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים, המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל. אדלר, חיים ונחום בלס )2003(, "אי שוויון בחינוך בישראל", בתוך יעקב קופ )עורך(, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2003, המרכז לחקר מדיניות חברתית בישראל. אדלר, חיים ונחום בלס )2009(, "אי שוויון במערכת החינוך בישראל: תמונת מצב", בתוך יעקב קופ )עורך(, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים, המרכז לחקר מדיניות חברתית בישראל. איילון, חנה )2000(, "זכות הבחירה ואי-השוויון בחינוך: היבטים חברתיים של הרפורמה במבנה הלימודים בחטיבה העליונה", בתוך חנה הרצוג )עורכת(, חברה במראה, רמות, עמ' איילון, חנה )2010(, "סוגים של בידול בתוכניות לימודים ואי-שוויון בהישגים", בתוך יצחק קשתי )עורך(, הערכה, חינוך יהודי ותולדות החינוך: אסופה לזכרו של פרופ' אריה לוי ז"ל, רמות, עמ' באשי, יוסף, סורל קאהן ודניאל דיוויס )1981(, ההישגים הלימודיים של בית הספר הערבי היסודי בישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים בית הספר לחינוך. בלס, נחום )2016(, "בת מצווה לכוח המשימה הלאומי לקידום החינוך )ועדת דוברת(: מה השתנה?" בתוך אבי וייס )עורך(, דוח מצב המדינה חברה, כלכלה ומדיניות 2016, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, עמ' בלס, נחום, נועם זוסמן ושי צור )2010(, תקצוב החינוך היסודי , בנק ישראל. הצעת התקציב )2016(, הצעת תקציב לשנות הכספים ודברי הסבר מוגשים לכנסת העשרים: משרד החינוך והסעיפים הכפופים לו חוברת י"א, עמ'.20 מעגן, דוד )2016(, מחקרי אורך "מינהליים" במערכת החינוך, סקירה שהוצגה במסגרת יום העיון "שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות", היוזמה למחקר יישומי בחינוך האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים יוני 2016, מרכז הרצל. מעגן, דוד )2017(, הישגים עתידיים של נבחני המיצ"ב בישראל: ניתוח מעקב אורך בן 10 שנים. ועידת הכלכלה של ישראל. משרד החינוך, מינהל כלכלה ותקציבים ) 2016 א(, מערכת השקיפות: השוואה תקציבית תשע"ב, תשע"ד, תשע"ה.

36 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 36 משרד החינוך, מינהל כלכלה ותקציבים ) 2016 ב(, עובדות ונתונים. משרד החינוך ) 2016 ג'(, התמונה החינוכית לבתי הספר העל-יסודיים. ראמ"ה )2012(, פירלס 2011: מחקר בין-לאומי להערכת אוריינות קריאה של תלמידי כיתה ד', מבט ישראלי. ראמ"ה )2016, עודכן ב (, מחקר טימס 2015: מחקר בין-לאומי להערכת הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ח' במתמטיקה ובמדעים, מבט ישראלי. ראמ"ה )2016(, מיצ"ב תשע"ו. ראמ"ה )2016, עודכן ב (, פיזה 2015: אוריינות בקרב תלמידים בני 15 במדעים, בקריאה ובמתמטיקה, מבט ישראלי. רימון, עופר ודמיטרי רומנוב )2009(, "הערכת תרומתו של יום חינוך ארוך להישגים הלימודיים", רבעון לכלכלה, )2(, 56 עמ' Ayalon, Hanna (2006), Nonhierarchical Curriculum Differentiation and Inequality in Achievement: A Different Story or More of the Same? pp. Teachers College Record, 108 (6),

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] חברתי- בין בנים לבנות בהישגים במבחנים מערכתיים בחינת מגמות והתאמת הנתונים למודלים שונים של יואל רפ, בין-מגדריים עינת נוטע-קורן, ענבל רון-קפלן, אימאן עואדיה, ענר רוגל, הדס גלברט, אמג'ד בשארה פברואר 2013

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

מערכת החינוך הפרק סוקר את התפתחות שירותי החינוך בשנים האחרונות. הסקירה מתייחסת לשינויים הכמותיים - תלמידים, מוסדות חינוך ומורים - שחלו בשנים האחרונות

מערכת החינוך הפרק סוקר את התפתחות שירותי החינוך בשנים האחרונות. הסקירה מתייחסת לשינויים הכמותיים - תלמידים, מוסדות חינוך ומורים - שחלו בשנים האחרונות מערכת החינוך הפרק סוקר את התפתחות שירותי החינוך בשנים האחרונות. הסקירה מתייחסת לשינויים הכמותיים - תלמידים, מוסדות חינוך ומורים - שחלו בשנים האחרונות במערכת החינוך בישראל. השנה בחרנו להרחיב מעט את היריעה

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

אי שוויון במערכת החינוך: מי מתנגד ומי נהנה מהפערים? נחום בלס הפרק הבא הוא הרחבה והעמקה של טורי דעה וקטעים אחרים שפרסם המחבר בבמות שונות, כמו גם של תגו

אי שוויון במערכת החינוך: מי מתנגד ומי נהנה מהפערים? נחום בלס הפרק הבא הוא הרחבה והעמקה של טורי דעה וקטעים אחרים שפרסם המחבר בבמות שונות, כמו גם של תגו אי שוויון במערכת החינוך: מי מתנגד ומי נהנה מהפערים? נחום בלס הפרק הבא הוא הרחבה והעמקה של טורי דעה וקטעים אחרים שפרסם המחבר בבמות שונות, כמו גם של תגובות לדבריו. הכתוב בו הוא על דעת המחבר בלבד. תקציר המאבק

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ממצאי הערכה עיקריים אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ל- 2020 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 מיצוי משאבי הסביבה והידע חיזוק החוסן הקהילתי "עיר חכמה" חיזוק הקהילתיות קידום

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

בשיתוף משרד החינוך אגף שח"ר, משה"ח במחוזות דרום, י-ם, ת"א, והמנהל לחינוך הדרוזי והצ'רקסי תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט מסלול עיוני מואץ ושינו

בשיתוף משרד החינוך אגף שחר, משהח במחוזות דרום, י-ם, תא, והמנהל לחינוך הדרוזי והצ'רקסי תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט מסלול עיוני מואץ ושינו תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט מסלול עיוני מואץ ושינוי מבני צומח להגברת הצלחה לימודית ולמניעת נשירה בבתי ספר תיכוניים נוער בסיכון- תלמידים שבכיתה ט' טרם התכנית, היו בעלי ההישגים הנמוכים בשכבה,

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

57 פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס* תקציר פער השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה הו

57 פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס* תקציר פער השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה הו 57 פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס* תקציר פער השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה הוא נושא נחקר ומדובר מאוד. יש הטוענים כי הפערים בשכר

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E720ECF7F8EF20E2F0E3E9F85FF1E5F4E95F >

<4D F736F F D20E3E5E720ECF7F8EF20E2F0E3E9F85FF1E5F4E95F > דו"ח מחקר נגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירים מהפריפריה החברתית בישראל מאת יריב פניגר, חנה איילון, עודד מקדוסי הדו"ח מוגש לקרן גנדיר מארס 2013 * * ד"ר יריב פניגר, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב;

קרא עוד

מגמות בשיעורי תעסוקה

מגמות בשיעורי תעסוקה מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מדיניות ניירות סדרת מגמות בשוק העבודה: פערים בשיעורי התעסוקה ובשכר איל קמחי נייר מדיניות מס' 1021.07 LABOR MARKET TRENDS: EMPLOYMENT RATE AND WAGE DISPARITIES Ayal

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

שילוב בדואים בהשכלה גבוהה הערכת הפיילוט "שער לאקדמיה" במכללה האקדמית ספיר דגנית לוי פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי דוח זה נכתב במסגרת הערכת התוכנית להרחבת נגי

שילוב בדואים בהשכלה גבוהה הערכת הפיילוט שער לאקדמיה במכללה האקדמית ספיר דגנית לוי פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי דוח זה נכתב במסגרת הערכת התוכנית להרחבת נגי שילוב בדואים בהשכלה גבוהה הערכת הפיילוט "שער לאקדמיה" במכללה האקדמית ספיר דגנית לוי פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי דוח זה נכתב במסגרת הערכת התוכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לערבים, דרוזים וצ'רקסים המחקר הוזמן

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט - 2012 אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה אזרחים יקרים, הקמתה של מדינת

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

התלמידים הישראלים אומרים כן ללמידה Online_דוח הערכה

התלמידים הישראלים אומרים כן ללמידה Online_דוח הערכה התלמידים הישראלים אומרים כן ללמידה Online על השאלה - האם יש מקצוע שהיית רוצה ללמוד ואין לך אפשרות ללמוד אותו בבית הספר: כ- 5 מהתלמידים ב היהודי וכ- מהתלמידים ב ה השיבו בחיוב, ובמילים אחרות: בית הספר נותן

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

בידול, אי שוויון ושליטה מתרופפת תמונת מצב של החינוך הישראלי שלמה סבירסקי נוגה דגן בוזגלו דצמבר 2009 مركزأدفا AdvaCenter מרכז אדוה מידע על שוויון וצדק

בידול, אי שוויון ושליטה מתרופפת תמונת מצב של החינוך הישראלי שלמה סבירסקי נוגה דגן בוזגלו דצמבר 2009 مركزأدفا AdvaCenter מרכז אדוה מידע על שוויון וצדק בידול, אי שוויון ושליטה מתרופפת תמונת מצב של החינוך הישראלי שלמה סבירסקי נוגה דגן בוזגלו דצמבר 2009 مركزأدفا AdvaCenter מרכז אדוה מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל AdvaCenter מרכז אדוה مركزأدفا מידע על

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

הועדה לבחינת יחס מורה תלמיד בכיתה דו"ח מסכם ינואר 2015 טבת תשע"ה

הועדה לבחינת יחס מורה תלמיד בכיתה דוח מסכם ינואר 2015 טבת תשעה הועדה לבחינת יחס מורה תלמיד בכיתה דו"ח מסכם ינואר 2015 טבת תשע"ה תוכן: פתח דבר... III רשימת טבלאות... IV חברי הוועדה... 7 פרק א' - גודל כיתה ויחס תלמיד מורה ממצאי מחקרים... 8 תקציר... 8.1.2.3 רקע... 10

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

פריון העבודה בישראל דן בן-דוד תקציר מדינת ישראל היא אחת החממות המרכזיות של העולם המפותח ליצירתיות וחדשנות שתי תכונות שהן מרכיבים מרכזיים בהגברת הפריון

פריון העבודה בישראל דן בן-דוד תקציר מדינת ישראל היא אחת החממות המרכזיות של העולם המפותח ליצירתיות וחדשנות שתי תכונות שהן מרכיבים מרכזיים בהגברת הפריון פריון העבודה בישראל דן בן-דוד תקציר מדינת ישראל היא אחת החממות המרכזיות של העולם המפותח ליצירתיות וחדשנות שתי תכונות שהן מרכיבים מרכזיים בהגברת הפריון, שמניע את הצמיחה הכלכלית. למרות זאת, פריון העבודה

קרא עוד

תקנון לימודים לתואר ראשון

תקנון לימודים לתואר ראשון תקנון לימודים לתואר "בוגר" ''סטודנט'' הגדרה סטודנט המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו הוא מי ש: א. התקבל ללימודים לתואר "בוגר" ו/או הורשה להמשיך את לימודיו על-פי כללי המכללה ותוכנית הלימודים בה הוא לומד. ב.

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

משרד החינוך מחוז דרום, צפון, ת"א וי-ם, אגף שח"ר, מינהל תכנית החומש, מינהל החינוך הבדווי ומינהל החינוך הדרוזי תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט תכ

משרד החינוך מחוז דרום, צפון, תא וי-ם, אגף שחר, מינהל תכנית החומש, מינהל החינוך הבדווי ומינהל החינוך הדרוזי תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט תכ תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט תכנית משותפת ל במחוזות, אגף שח"ר, יכולות מיסודה של קרן רש"י מסלול עיוני מואץ ושינוי מבני צומח להגברת הצלחה לימודית ולמניעת נשירה בבתי ספר תיכוניים נוער בסיכון- תלמידים

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012 התחשבנות העירייה עם משרד החינוך בגין בתי ספר תיכוניים 1. מבוא השתתפות משרדי הממשלה במימון הרשויות המקומיות היא אחד המקורות החשובים ביותר בהכנסות הרשויות המקומיות. בנוסף למענק הכללי המועבר ממשרד הפנים,

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

המכללה האקדמית עמק יזרעאל

המכללה האקדמית עמק יזרעאל מדריך לנרשם תשע"ב מדריך לנרשם לתואר ראשון לשנת הלימודים תשע"ז 1 מועמדים יקרים, אנו מברכים אתכם עם הצטרפותכם כמועמדים ללימודים במכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן. כסטודנטים במכללה, תוכלו ליהנות מרמת

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

אקדמית

אקדמית תואר ראשון לשנת הלימודים תשע"ח )2017-2018( דרישות של אוניברסיטה חוויה של מכללה ברוכים הבאים דבר הנשיא מתעניינים יקרים, בחירת מסלול לימודים אקדמיים איננה עניין של מה בכך מאחר שעשויות להיות לה השפעות מרחיקות

קרא עוד