עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-"

תמליל

1 עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1

2

3 פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות הלמידה" מדידה המיועדת לתמוך בשיפור מתמיד של הלמידה, תוך הלימה ליעדים הלימודיים ולחזון הביתספרי. התפיסה המובילה של ראמ"ה היא שמבחנים אינם מטרה לכשעצמה, אלא כלים בשירות הלמידה. כחלק מתפיסה זו, הרואה בבית הספר את מוקד העשייה החינוכית, עודכנה בשנת תשס"ז מתכונת ההערכה הארצית, והיא משלבת הערכה פנימית )מיצ"ב פנימי( לצד הערכה חיצונית )מיצ"ב חיצוני(. פרטים נוספים על מתכונת ההערכה אפשר למצוא באתר ראמ"ה:. מבחני ההישגים במיצ"ב פותחו על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( כדי לבחון באיזו מידה תלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים עומדים ברמת הדרישות המצופה על פי תכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה: מדע וטכנולוגיה, אנגלית, שפת אם )/( ומתמטיקה, בשתי דרגות כיתה: ה' וח'. בשפותאם נערכה בחינה גם בכיתה ב'. דוח זה מכיל ריכוז נתונים אודות תוצאות מבחני ההישגים של תלמידים בבתי ספר ברשות המקומית שהשתתפו במיצ"ב במהלך השנים. נתוני ההישגים הלימודיים של התלמידים ובתי הספר ברשות המקומית מוצגים לצד נתונים ארציים מקבילים מאותן שנים בהן נבחנו תלמידי הרשות המקומית. הנתונים כוללים, כאשר הדבר רלוונטי, חלוקה לפי מגזרי שפה ) /(. בנוסף מוצג ממוצע הישגי התלמידים בבתי ספר מרשויות בעלות רקע חברתיכלכלי דומה )עפ"י סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( של אותו מגזר שפה. כדי לאפשר השוואה רבשנתית של ציוני המיצ"ב, הנהיגה ראמ"ה מערך כיול סטטיסטי של ציוני המבחנים, המתרגם את הציונים הגולמיים בכל שנה לסולם מיצ"ב רבשנתי. סולם זה נועד לאפשר השוואה תקפה של הישגים במבחני המיצ"ב לאורך השנים. שנת הבסיס להשוואה הרבשנתית נקבעה להיות. סולם המיצ"ב הרבשנתי נקבע כך שבשנת הבסיס )( הציון הממוצע של כל תחום דעת, בכל דרגת כיתה, היה 055, וסטיית התקן 055. הנתונים בדוח הנוכחי מוצגים בסולם זה. במבחנים בשפתאם )/( לכיתות ב' לא נערך הליך כיול בין שנים, ועל כן נתוניהם אינם מדווחים בדוח זה. הדיווח המוגש לכם הוא פרי עבודה מאומצת של צוות ראמ"ה וע מו שותפים רבים: שלוש החברות הזכייניות מטח )פיתוח המבחנים(, טלדור )תפעול המבחנים(, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה )עיבוד הנתונים(; ועדות ההיגוי בכל תחום דעת שכללו את המפמ"ר או נציגו, וכן צוות מפקחים, מדריכים ומורים; יועצים ממאגר המומחים של ראמ"ה, וגורמים רבים במטה המשרד ומחוזותיו. אנו מקווים שהתובנות העולות מנתוני המיצ"ב יסייעו למערכת החינוך לאפשר לכל ילדה וילד בישראל למצות את מיטב יכולתם ולהביא לצמצום פערים בחברה הישראלית. ב ב ר כ ה, מ.בלר פרופ' מיכל בלר מנכ"לית ראמ"ה 3

4 תוכן העניינים הקדמה... 5 המבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' הישגי התלמידים ברשות... 7 המבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ח' הישגי התלמידים ברשות המבחן באנגלית לכיתות ה' הישגי התלמידים ברשות המבחן באנגלית לכיתות ח' הישגי התלמידים ברשות המבחן במתמטיקה לכיתות ה' הישגי התלמידים ברשות המבחן במתמטיקה לכיתות ח' הישגי התלמידים ברשות המבחן ב לכיתות ה' הישגי התלמידים ברשות המבחן ב לכיתות ח' הישגי התלמידים ברשות המבחן ב לכיתות ה' הישגי התלמידים ברשות המבחן ב לכיתות ח' הישגי התלמידים ברשות תיאורי המבחנים... 91

5 הקדמה מבחני ההישגים במיצ"ב נועדו לבדוק באיזו מידה עומדים תלמידי בתי הספר היסודיים ותלמידי חטיבות הביניים ברמת הדרישות המצופה על פי תכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה: מדע וטכנולוגיה, אנגלית, שפתאם )/(, ומתמטיקה בשתי דרגות כיתה: ה' וח'. בשפותאם )/( נערכה בחינה גם בכיתה ב'. בכל מקצוע לווה פיתוח המבחנים ע"י ועדת היגוי שכללה את המפמ"ר להוראת המקצוע או את נציגו, וכן אנשי אקדמיה, מפקחים, מדריכים ומורים להוראת המקצוע. דוח זה מכיל ריכוז נתונים אודות תוצאות מבחני ההישגים של תלמידים בבתי ספר ברשות המקומית שהשתתפו במיצ"ב במהלך השנים. נתוני ההישגים הלימודיים של התלמידים ברשות המקומית מוצגים לצד נתונים ארציים מקבילים מאותן שנים בהן נבחנו תלמידי הרשות המקומית. הנתונים כוללים, כאשר הדבר רלוונטי, חלוקה לפי מגזרי שפה ) /(. בנוסף מוצג ממוצע התלמידים בבתי ספר מרשויות בעלות רקע חברתיכלכלי דומה )עפ"י סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( של אותו מגזר שפה. החל מתשס"ז חולקו בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים לארבע קבוצות שקולות ומייצגות של בתי ספר, המכונות "אשכולות" אשכולות א', ב', ג' וד'. כל אשכול נבחר כך שייצג את כלל בתי הספר, ומידי שנה משתתפים במבחני וסקרי המיצ"ב בתי ספר המשתייכים לזוג האשכולות }א', ג'{ או }ב', ד'{, לסירוגין )פירוט נוסף על החלוקה לאשכולות נמצא באתר ראמ"ה:.) חלוקת בתי הספר לאשכולות התחשבה במספר בתי הספר בכל רשות מקומית. ברשות מקומית קטנה נכללו כל בתי הספר ברשות באשכול אחד; ברשות מקומית בגודל בינוני חולקו בתי הספר ברשות לשני אשכולות; וברשות מקומית גדולה חולקו בתי הספר לארבעה אשכולות. כתוצאה מכך, קטנות מתקיימות בחינות מיצ"ב בכל אחד מארבעת תחומי הדעת רק אחת לארבע שנים, כאשר בכל פעם נבחנים כל תלמידי הרשות. הבינוניות מתקיימות בחינות מיצ"ב בכל אחד מתחומי הדעת אחת לשנתיים, כאשר בכל פעם נבחנים כמחצית מתלמידי הרשות. הגדולות מתקיימות מדי שנה בחינות מיצ"ב בכל תחומי הדעת. ברם, בכל תחום דעת נתון, נבחנים מדי שנה רק כרבע מתלמידי הרשות הלומדים בבתי הספר המשתייכים לאשכול שבו מתקיים המבחן החיצוני. מכיוון שתמונת ממצאים שנתית המבוססת על כרבע מהתלמידים בלבד, אינה בהכרח מספקת תמונה מייצגת ונאמנה של ההישגים ברשות כולה, בדוחות הרשויות הגדולות אוחדו נתוני שנתיים עוקבות ומוצגים בהן ממוצעים דושנתיים. דוח זה מתייחס לרשות מקומית בגודל בינוני שבתיה"ס שבה משתייכים לאשכולות ב' וד'. על כן בכל תחום דעת נבחנים כמחצית מתלמידי הרשות, ונתוניהם מוצגים בעבור השנים, ו. כדי לאפשר השוואה רבשנתית של ציוני המיצ"ב, הנהיגה ראמ"ה מערך כיול סטטיסטי של ציוני המבחנים, המתרגם את הציונים הגולמיים בכל שנה לסולם מיצ"ב רבשנתי. סולם זה נועד לאפשר השוואה תקפה של הישגים במבחני המיצ"ב לאורך השנים. שנת הבסיס להשוואה הרבשנתית נקבעה להיות. סולם המיצ"ב הרבשנתי נקבע כך שבשנת הבסיס )( הציון הממוצע של כל תחום דעת, בכל דרגת כיתה, היה 055, וסטיית התקן 055. הנתונים בדוח הנוכחי מוצגים בסולם זה. במבחנים בשפתאם )/( לכיתות ב' לא נערך הליך כיול בין שנים, ועל כן נתוניהם אינם מדווחים בדוח זה. נדגיש כי אין לערוך השוואות ישירות בין הציונים הממוצעים במקצועות השונים, וזאת משום שמדובר בתכנים שונים, הגדרות שונות לציפיות בכל מקצוע, והעדר דרך להבטיח כי המבחנים הנם ברמת קושי זהה בכל המקצועות. אפשר לבחון את הישגי התלמידים ברשות המקומית במקצועות השונים באמצעות ההשוואה לנתונים הארציים המקבילים. בדוח הנוכחי מדווחים הישגי הרשות המקומית במבחנים החיצוניים בשנים בכל אחד ממקצועות הליבה: מדע וטכנולוגיה, אנגלית, מתמטיקה ושפת אם )/(. בכל אחד מהפרקים מוצגים נתוני הרשות המקומית הנוגעים למבחן במקצוע אחד ובשכבת גיל אחת. הנתונים המדווחים בפרקים אלה כוללים הצגת הנתונים ברשות הן ברמת כלל הנבחנים ברשות והן )כאשר הדבר רלוונטי( בחלוקה למגזרי השפה )בתי ספר ובתי ספר (. לצד נתוני הרשות מוצגים נתונים ארציים מקבילים. בנוסף, מוצגים לצד הממוצעים הרשותיים נתונים מקבילים דוברות אותה שפה ) /( מרקע חברתיכלכלי דומה )ר' פירוט בעמ' הבא(. הנתונים המדווחים בדוח זה מחושבים ברמת תלמיד, כלומר כאשר יחידת הניתוח היא התלמיד. כך 5

6 למשל, מוצג ממוצע הישגי התלמידים ברשות המקומית במבחן מסוים בהשוואה לממוצע התלמידים. המקביל בקרב כלל ראמ"ה רואה חשיבות עליונה בהקפדה על טוהר בחינות. נוהל העברת המבחנים כולל הנחיות קפדניות לשמירה על טוהר הבחינות. הליך חישוב נתוני המיצ"ב כולל בדיקה נרחבת לאיתור הפרה של טוהר בחינות. נתוני התלמידים בבתי ספר בהם עלה חשד לפגיעה בטוהר הבחינות אינם נכללים בחישוב הנתונים של אותו מבחן בכל הרמות המדווחות. בתי ספר בהם נמצאה עדות לפגיעה בטוהר הבחינות מטופלים על פי נוהל משמעתי, כנדרש. הדוח הבית ספרי מכיל הערה ברורה בדבר הפרה של טוהר הבחינות. הנתונים הארציים והרשותיים המדווחים בדוח הנוכחי אינם כוללים את נתוניהם של בתי ספר שבהם נמצאה פגיעה בטוהר הבחינות. מהימנות ותוקף הממוצע הארצי במקצוע ה לכיתה ה ב אינם עומדים בסטנדרט הנדרש, ולפיכך ממוצע זה מוטל בספק. במבחני המיצ"ב נבחנו גם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות בחינוך הרגיל: עולים חדשים הנמצאים בין שנה לשלוש שנים ומתקשים עדיין בשפה ה, תלמידים בעלי לקויות למידה ותלמידים המקבלים תמיכה מתוכנית השילוב )להלן "משולבים"(. תלמידים אלו נבחנו באותם נוסחי מבחן כמו עמיתיהם לכיתה אך בתנאי היבחנות מותאמים )פרט למבחן בשפתאם שבו הם נבחנים ב"כיתות האם" הרגילות(. נתוני ההישגים המדווחים בדוחות הרשותיים כוללים את נתוני התלמידים שדווחו על ידי בתי הספר כבעלי לקויות למידה, אך אינם כוללים את נתוניהם של תלמידים עולים חדשים ושל תלמידים הזכאים לתמיכה מתכנית השילוב. תלמידי בתי הספר החרדיים השתתפו במיצ"ב באופן חלקי ונבחנו במבחנים ב ובמתמטיקה לכיתות ה' בלבד, ונתוניהם אינם כלולים בדוחות הרשותיים. לתשומת לבך נתוני הישגים רשותיים אינם מד ווחים כאשר מספר הנבחנים בקטגוריה כלשהי קטן מ 50. במקרים אלה לא תופיע העמודה המתאימה בתרשים. מספר הנבחנים אינו כולל תלמידים הלומדים בבתי ספר בהם נמצאה פגיעה בטוהר בחינות. לא יוצגו נתונים לרשות כאשר נמצאה פגיעה בטוהר בחינות בכל בתי הספר בקבוצת הדיווח. כאשר מסיבה כלשהי אין לרשות נתונים בשנה מסוימת, יוצג בלוחות הסימון "" ולא תופיע העמודה המתאימה בתרשים. הניתוח על פי הרקע החברתיכלכלי של תושבי הרשות ואופן חישובו נתוני המיצ"ב הארציים בשנים תשס"ז מצביעים על קשר בין הרקע החברתיכלכלי של התלמידים ובין הישגיהם במבחני המיצ"ב. ועוד, זאת ממצאים תלמידים בין הפערים כי מראים אלה מרמות חברתיותכלכליות הנם שונות משמעותיים וניכרים כבר בהישגים במבחנים בשפתאם בכיתות ב'. חשוב, איפוא, לבחון את הישגי התלמידים ברשות המקומית גם לאור הרקע החברתיכלכלי המאפיין את תושבי הרשות ואת תלמידיה. לשם כך, בדוח הנוכחי מדווחים לצד הממוצעים הרשותיים גם ממוצעי קבוצת ההשוואה החברתיתכלכלית, הכוללת רשויות מקומיות הדומות לרשות ברקע החברתיכלכלי של תושביהן )להלן, " "(. בדוח הנוכחי, נעשה שימוש בסיווג הרשויות המקומיות לאשכולות חברתייםכלכליים שנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )לפירוט נוסף אודות שיוך הרשויות לעשרה אשכולות חברתייםכלכליים ר' אתר הלמ"ס בלשונית "הודעות לעיתונות" בהודעה: "אפיון הרשויות המקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתיתכלכלית של האוכלוסייה בשנת 555" בקישור:.) בדוח הנוכחי, לשם הניתוח קובצו עשרת האשכולות החברתייםכלכליים לשלוש קבוצות רקע חברתיכלכלי: רקע חברתי כלכלי נמוך, בינוני וגבוה וכל רשות שויכה לאחת משלוש קבוצות אלו. 6

7 שנה המבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' הישגי התלמידים ברשות בתרשים הבא מוצגים נתוני הציון הכולל )בסולם רבשנתי( במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' של התלמידים בכלל בתי הספר ובחלוקה לבתי ספר ו ברשות המקומית. לצד נתוני הרשות מוצגים נתונים ארציים מקבילים של התלמידים. לוח 9: מספר הנבחנים ברשות במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' תרשים 1: הישגי התלמידים ברשות )בסולם רבשנתי( במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' מדע וטכנולוגיה ה' ממ וצ ע בס ול ם רב שנ תי מדע וטכנולוגיה ה' מדע וטכנולוגיה ה' כאשר מספר הנבחנים ברשות הנו קטן במיוחד או שנתוני הרשות חסרים, נתוני הרשות אינם מוצגים בתרשים. הערה: 7

8 שנה המבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ח' הישגי התלמידים ברשות בתרשים הבא מוצגים נתוני הציון הכולל )בסולם רבשנתי( במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ח' של התלמידים בכלל בתי הספר ובחלוקה לבתי ספר ו ברשות המקומית. לצד נתוני הרשות מוצגים נתונים ארציים מקבילים של התלמידים. לוח : מספר התלמידים שנבחנו ברשות במדע וטכנולוגיה לכיתות ח' תרשים : הישגי התלמידים ברשות )בסולם רבשנתי( במדע וטכנולוגיה לכיתות ח' מדע וטכנולוגיה ח' ממ וצ ע בס ול ם רב שנ תי מדע וטכנולוגיה ח' מדע וטכנולוגיה ח' הערה: כאשר מספר הנבחנים ברשות הנו קטן במיוחד או שנתוני הרשות חסרים, נתוני הרשות אינם מוצגים בתרשים. 8

9 שנה המבחן באנגלית לכיתות ה' הישגי התלמידים ברשות בתרשים הבא מוצגים נתוני הציון הכולל )בסולם רבשנתי( במבחן באנגלית לכיתות ה' של התלמידים בכלל בתי הספר ובחלוקה לבתי ספר ו ברשות המקומית. לצד נתוני הרשות מוצגים נתונים ארציים מקבילים של התלמידים. לוח 3: מספר התלמידים שנבחנו ברשות באנגלית לכיתות ה' תרשים 3: הישגי התלמידים ברשות )בסולם רבשנתי( באנגלית לכיתות ה' אנגלית ה' ממ וצ ע בס ול ם רב שנ תי אנגלית ה' אנגלית ה' הערה: כאשר מספר הנבחנים ברשות הנו קטן במיוחד או שנתוני הרשות חסרים, נתוני הרשות אינם מוצגים בתרשים. 9

10 המבחן באנגלית לכיתות ח' הישגי התלמידים ברשות בתרשים הבא מוצגים נתוני הציון הכולל )בסולם רבשנתי( באנגלית לכיתות ח' של התלמידים בכלל בתי הספר ובחלוקה לבתי ספר ו ברשות המקומית. לצד נתוני הרשות מוצגים נתונים ארציים מקבילים של התלמידים. לוח : מספר התלמידים שנבחנו ברשות באנגלית לכיתות ח' שנה תרשים : הישגי התלמידים ברשות )בסולם רבשנתי( באנגלית לכיתות ח' אנגלית ח' ממ וצ ע בס ול ם רב שנ תי אנגלית ח' אנגלית ח' הערה: כאשר מספר הנבחנים ברשות הנו קטן במיוחד או שנתוני הרשות חסרים, נתוני הרשות אינם מוצגים בתרשים. 11

11 שנה המבחן במתמטיקה לכיתות ה' הישגי התלמידים ברשות בתרשים הבא מוצגים נתוני הציון הכולל )בסולם רבשנתי( במבחן במתמטיקה לכיתות ה' של התלמידים בכלל בתי הספר ובחלוקה לבתי ספר ו ברשות המקומית. לצד נתוני הרשות מוצגים נתונים ארציים מקבילים של התלמידים. לוח 5: מספר התלמידים שנבחנו ברשות במתמטיקה לכיתות ה' תרשים 5: הישגי התלמידים ברשות )בסולם רבשנתי( במתמטיקה לכיתות ה' מתמטיקה ה' ממ וצ ע בס ול ם רב שנ תי מתמטיקה ה' מתמטיקה ה' הערה: כאשר מספר הנבחנים ברשות הנו קטן במיוחד או שנתוני הרשות חסרים, נתוני הרשות אינם מוצגים בתרשים. 11

12 שנה המבחן במתמטיקה לכיתות ח' הישגי התלמידים ברשות בתרשים הבא מוצגים נתוני הציון הכולל )בסולם רבשנתי( במבחן במתמטיקה לכיתות ח' של התלמידים בכלל בתי הספר ובחלוקה לבתי ספר ו ברשות המקומית. לצד נתוני הרשות מוצגים נתונים ארציים מקבילים של התלמידים. לוח 6: מספר התלמידים שנבחנו ברשות במתמטיקה לכיתות ח' תרשים 6: הישגי התלמידים ברשות )בסולם רבשנתי( במתמטיקה לכיתות ח' מתמטיקה ח' ממ וצ ע בס ול ם רב שנ תי מתמטיקה ח' מתמטיקה ח' הערה: כאשר מספר הנבחנים ברשות הנו קטן במיוחד או שנתוני הרשות חסרים, נתוני הרשות אינם מוצגים בתרשים. 1

13 המבחן ב לכיתות ה' הישגי התלמידים ברשות בלוח ובתרשים הבאים מוצגים נתוני הציון הכולל )בסולם רבשנתי( ב לכיתות ה' של התלמידים בבתי הספר ברשות המקומית. לצד נתוני הרשות מוצגים נתונים ארציים מקבילים של התלמידים. שנה לוח 7: מספר התלמידים שנבחנו ברשות ב לכיתות ה' מס' מס' נבחנים תרשים 7: הישגי התלמידים ברשות )בסולם רבשנתי( ב לכיתות ה' ה' הערה: כאשר מספר הנבחנים ברשות הנו קטן במיוחד או שנתוני הרשות חסרים, נתוני הרשות אינם מוצגים בתרשים. 13

14 1

15 המבחן ב לכיתות ח' הישגי התלמידים ברשות בלוח ובתרשים הבאים מוצגים נתוני הציון הכולל )בסולם רבשנתי( במבחן ב לכיתות ח' של התלמידים בבתי הספר ברשות המקומית. לצד נתוני הרשות מוצגים נתונים ארציים מקבילים של התלמידים. שנה לוח 8: מספר התלמידים שנבחנו ברשות ב לכיתות ח' מס' מס' נבחנים תרשים 8: הישגי התלמידים ברשות )בסולם רבשנתי( ב לכיתות ח' ח' הערה: כאשר מספר הנבחנים ברשות הנו קטן במיוחד או שנתוני הרשות חסרים, נתוני הרשות אינם מוצגים בתרשים. 15

16 המבחן ב לכיתות ה' הישגי התלמידים ברשות בתרשים הבא מוצגים נתוני הציון הכולל )בסולם רבשנתי( במבחן ב לכיתות ה' של התלמידים ברשות המקומית. לצד נתוני הרשות מוצגים נתונים ארציים מקבילים של התלמידים. הספר בבתי לוח 1: מספר התלמידים שנבחנו ברשות ב לכיתות ה' שנה מס' נבחנים 05 מס' 0 תרשים 9: הישגי התלמידים ברשות )בסולם רבשנתי( ב לכיתות ה' ה' הערות: 0. כאשר מספר הנבחנים ברשות הנו קטן במיוחד או שנתוני הרשות חסרים, נתוני הרשות אינם מוצגים בתרשים. 5. מהימנות ותוקף הממוצע הארצי במקצוע ה לכיתה ה ב אינם עומדים בסטנדרט הנדרש, ולפיכך ממוצע זה מוטל בספק. 16

17 17

18 המבחן ב לכיתות ח' הישגי התלמידים ברשות בתרשים הבא מוצגים נתוני הציון הכולל )בסולם רבשנתי( במבחן ב לכיתות ח' של התלמידים ברשות המקומית. לצד נתוני הרשות מוצגים נתונים ארציים מקבילים של התלמידים. הספר בבתי לוח 91: מספר התלמידים שנבחנו ברשות ב לכיתות ח' שנה מס' נבחנים מס' תרשים 10: הישגי התלמידים ברשות )בסולם רבשנתי( ב לכיתות ח' ח' הערה: כאשר מספר הנבחנים ברשות הנו קטן במיוחד או שנתוני הרשות חסרים, נתוני הרשות אינם מוצגים בתרשים. 18

19 תיאורי המבחנים המבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' המבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' בדק ידע והבנה בנושאי לימוד הנלמדים בכיתות ג'ה' ומיומנויות חשיבה מדעית וטכנולוגית. המבחן התבסס על תוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי, תשנ"ט, וכלל שאלות בשישה נושאים שונים, המוגדרים נושאי חובה. המבחנים, המפרטים המלאים, המחוונים והערכות למורה הכוללות חומרים פדגוגיים נמצאים לרשותך באתר האינטרנט של ראמ"ה,, בחלונית "הערכה בית ספרית" > "מבחני מדף". להלן הנושאים שהופיעו במבחן והשנים בהן הופיעו: חומרים ואנרגיה מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה עולם היצורים החיים עולם מעשה ידי האדם כדור הארץ והיקום האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו המבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ח' המבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ח' בדק ידע והבנה בנושאי לימוד הנלמדים בכיתות ז' וח' ומיומנויות חשיבה ואוריינות מדעית וטכנולוגית. מפרט המבחן התבסס על תוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים תשנ"ו, וכלל שאלות בנושאים המוגדרים כנושאי חובה בתוכנית הלימודים. המבחנים, המפרטים המלאים, המחוונים והערכות למורה הכוללות חומרים פדגוגיים נמצאים לרשותך באתר האינטרנט של ראמ"ה,, בחלונית "הערכה בית ספרית" > "מבחני מדף". להלן הנושאים שהופיעו במבחן והשנים בהן הופיעו: חומרים: מבנה, תכונות ותהליכים אנרגיה ואינטראקציה מערכות טכנולוגיות ומוצרים כדור הארץ והיקום תופעות, מבנים ותהליכים ביצורים חיים מערכות אקולוגיות מידע ותקשורת המבחן באנגלית לכיתות ה' המבחן באנגלית לכיתות ה' בדק את שליטת התלמידים בנושאים מתוך תכנית הלימודים באנגלית. המבחנים, המפרטים המלאים, המחוונים והערכות למורה הכוללות חומרים פדגוגיים נמצאים לרשותך באתר האינטרנט של ראמ"ה,, בחלונית "הערכה בית ספרית" > "מבחני מדף". להלן הנושאים שהופיעו במבחן והשנים בהן הופיעו: (Access to Information from Spoken Texts( הבנת הנשמע )Access to Information from Written Texts( הבנת הנקרא )Written Presentation( הבעה בכתב 19

20 המבחן באנגלית לכיתות ח' המבחן באנגלית לכיתות ח' בדק את שליטת התלמידים בנושאים מתוך תכנית הלימודים באנגלית. המבחנים, המפרטים המלאים, המחוונים והערכות למורה הכוללות חומרים פדגוגיים נמצאים לרשותך באתר האינטרנט של ראמ"ה,, בחלונית "הערכה בית ספרית" > "מבחני מדף". להלן הנושאים שהופיעו במבחן והשנים בהן הופיעו: (Access to Information from Spoken Texts( הבנת הנשמע )Access to Information from Written Texts( הבנת הנקרא )Written Presentation( הבעה בכתב המבחן במתמטיקה לכיתות ה' המבחן במתמטיקה לכיתות ה' בדק את שליטת התלמידים בנושאים מתוך תכנית הלימודים החדשה במתמטיקה )שפורסמה ב 555(. המבחן כלל כ 05 שאלות המשקפות את הנושאים והעקרונות המופיעים בתכנית הלימודים ואשר בדקו את ההבנה והשליטה במיומנויות מתמטיות הנלמדות בכיתות א'ה'. המבחנים, המפרטים המלאים, המחוונים והערכות למורה הכוללות חומרים פדגוגיים נמצאים לרשותך באתר האינטרנט של ראמ"ה,, בחלונית "הערכה בית ספרית" > "מבחני מדף". להלן הנושאים שהופיעו במבחן והשנים בהן הופיעו: מספרים שלמים שברים גיאומטריה ומדידות המבחן במתמטיקה לכיתות ח' המבחן במתמטיקה לכיתות ח' בדק את שליטת התלמידים בנושאים מתוך תכנית הלימודים במתמטיקה, והתבסס על הנושאים הנלמדים בכיתות ז'ח'. המבחנים, המפרטים המלאים, המחוונים והערכות למורה הכוללות חומרים פדגוגיים נמצאים לרשותך באתר האינטרנט של ראמ"ה,, בחלונית "הערכה בית ספרית" > "מבחני מדף". להלן הנושאים שהופיעו במבחן והשנים בהן הופיעו: חשיבה כמותית, חקר נתונים וסטטיסטיקה אלגברה גיאומטריה תחום מספרי תשע"א 1

21 המבחן ב לכיתות ה' המבחן ב לכיתות ה' נועד להעריך את רמת השליטה של התלמידים בתחום החינוך הלשוני בהתבסס על תכנית הלימודים ב לבית הספר היסודי. המבחנים, המפרטים המלאים, המחוונים והערכות למורה הכוללות חומרים פדגוגיים נמצאים לרשותך באתר האינטרנט של ראמ"ה,, בחלונית "הערכה בית ספרית" > "מבחני מדף". להלן הנושאים שהופיעו במבחן והשנים בהן הופיעו: הבנת הנקרא לשון ומטהלשון הבעה בכתב המבחן ב לכיתות ח' המבחן ב לכיתות ח' נועד להעריך את רמת השליטה של התלמידים בתחום החינוך הלשוני בהתבסס על תכנית הלימודים לביה"ס העליסודי. המבחנים, המפרטים המלאים, המחוונים והערכות למורה הכוללות חומרים פדגוגיים נמצאים לרשותך באתר האינטרנט של ראמ"ה,, בחלונית "הערכה בית ספרית" > "מבחני מדף". להלן הנושאים שהופיעו במבחן והשנים בהן הופיעו: הבנת הנקרא לשון ומטהלשון הבעה בכתב המבחן ב לכיתות ה' המבחן ב לכיתות ה' נועד להעריך את רמת השליטה של התלמידים בתחום השפה ה מתוך תכנית הלימודים לביה"ס היסודי. המבחנים, המפרטים המלאים, המחוונים והערכות למורה הכוללות חומרים פדגוגיים נמצאים לרשותך באתר האינטרנט של ראמ"ה,, בחלונית "הערכה בית ספרית" > "מבחני מדף". להלן הנושאים שהופיעו במבחן והשנים בהן הופיעו: הבנת הנקרא ידע לשוני הבעה בכתב הערה: מהימנות ותוקף הממוצע הארצי במקצוע ה לכיתה ה ב אינם עומדים בסטנדרט הנדרש, ולפיכך ממוצע זה מוטל בספק. המבחן ב לכיתות ח' המבחן ב לכיתות ח' נועד להעריך את רמת השליטה של התלמידים בתחום השפה ה מתוך תכנית הלימודים לביה"ס העליסודי. המבחנים, המפרטים המלאים, המחוונים והערכות למורה הכוללות חומרים פדגוגיים נמצאים לרשותך באתר האינטרנט של ראמ"ה,, בחלונית "הערכה בית ספרית" > "מבחני מדף". להלן הנושאים שהופיעו במבחן והשנים בהן הופיעו: הבנת הנקרא ידע לשוני הבעה בכתב 1

22

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים נחום בלס נייר מדיניות מס' ירושלים, אלול תשע"ז, ספטמבר 2017

ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים נחום בלס נייר מדיניות מס' ירושלים, אלול תשעז, ספטמבר 2017 ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים נחום בלס נייר מדיניות מס' 04.2017 ירושלים, אלול תשע"ז, ספטמבר 2017 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מרכז טאוב נוסד ב- 1982 ביוזמתם של הרברט מ' סינגר, הנרי טאוב

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] חברתי- בין בנים לבנות בהישגים במבחנים מערכתיים בחינת מגמות והתאמת הנתונים למודלים שונים של יואל רפ, בין-מגדריים עינת נוטע-קורן, ענבל רון-קפלן, אימאן עואדיה, ענר רוגל, הדס גלברט, אמג'ד בשארה פברואר 2013

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ממצאי הערכה עיקריים אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ל- 2020 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 מיצוי משאבי הסביבה והידע חיזוק החוסן הקהילתי "עיר חכמה" חיזוק הקהילתיות קידום

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

מערכת החינוך הפרק סוקר את התפתחות שירותי החינוך בשנים האחרונות. הסקירה מתייחסת לשינויים הכמותיים - תלמידים, מוסדות חינוך ומורים - שחלו בשנים האחרונות

מערכת החינוך הפרק סוקר את התפתחות שירותי החינוך בשנים האחרונות. הסקירה מתייחסת לשינויים הכמותיים - תלמידים, מוסדות חינוך ומורים - שחלו בשנים האחרונות מערכת החינוך הפרק סוקר את התפתחות שירותי החינוך בשנים האחרונות. הסקירה מתייחסת לשינויים הכמותיים - תלמידים, מוסדות חינוך ומורים - שחלו בשנים האחרונות במערכת החינוך בישראל. השנה בחרנו להרחיב מעט את היריעה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint בית ספר שריד מנהלת בית הספר : שגב ורד סגנית בית הספר: עירית אייזיק יועצת בית הספר: ענת ויתקון-קורון רכזת צרכים מיוחדים : חנה בוטנרו רכזת א-ב : קרן מזן צוות א-ב : קרן מזן, רויטל סמט, יעל סעדיה, נתלי כהן,

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

בשיתוף משרד החינוך אגף שח"ר, משה"ח במחוזות דרום, י-ם, ת"א, והמנהל לחינוך הדרוזי והצ'רקסי תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט מסלול עיוני מואץ ושינו

בשיתוף משרד החינוך אגף שחר, משהח במחוזות דרום, י-ם, תא, והמנהל לחינוך הדרוזי והצ'רקסי תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט מסלול עיוני מואץ ושינו תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט מסלול עיוני מואץ ושינוי מבני צומח להגברת הצלחה לימודית ולמניעת נשירה בבתי ספר תיכוניים נוער בסיכון- תלמידים שבכיתה ט' טרם התכנית, היו בעלי ההישגים הנמוכים בשכבה,

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ניוטון חוק המנוף ומנופים מסוג ראשון מטרות השיעור: להדגים

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

מדע וטכנולוגיה לכיתה ב מדריך למורה יצא לאור במרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תלאביב. כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ולאוניברסיטת תלאביב.

מדע וטכנולוגיה לכיתה ב מדריך למורה יצא לאור במרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תלאביב. כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ולאוניברסיטת תלאביב. מדע וטכנולוגיה לכיתה ב מדריך למורה יצא לאור במרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תלאביב. כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ולאוניברסיטת תלאביב. הסדרה במבט חדש פותחה במרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012 התחשבנות העירייה עם משרד החינוך בגין בתי ספר תיכוניים 1. מבוא השתתפות משרדי הממשלה במימון הרשויות המקומיות היא אחד המקורות החשובים ביותר בהכנסות הרשויות המקומיות. בנוסף למענק הכללי המועבר ממשרד הפנים,

קרא עוד

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית ד"ר י. זלץ מ

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית דר י. זלץ מ 0815-1615 בהתפתחות ודיבור- תצפיות בסיסית ד"ר י. זלץ מערכת לימודים שנה א' סמסטר א'- תשע"ח 1000-1230 אקוסטיקה במדעי ה והדיבור ד"ר נ. אמיר תרגיל- אקוסטיקה במדעי ה ד"ר נ. אמיר התפתחות שפתית מוקדמת- התנסות

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332 דף עבודה אחוזים באילו מהאיורים הבאים החלק הצבוע מהווה אותו אחוז מהם? מהו גודלו החלק ואיזה אחוז הוא מהווה מהם? (1) (ה) התבוappleappleו באיור משמאל. רשמו איזה חלק מהווה החלק הצבוע בשבר פשוט ובכתיב אחוזים.

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

טרנספורמציה של ציוני בחינות שמואל אבן-זהר יועץ סטטיסטי מבוא: לא מכבר רגשו סטודנטים באחת האוניברסיטאות כאשר נודע להם שפקולטה מסוימת הוציאה הנחייה למרצי

טרנספורמציה של ציוני בחינות שמואל אבן-זהר יועץ סטטיסטי מבוא: לא מכבר רגשו סטודנטים באחת האוניברסיטאות כאשר נודע להם שפקולטה מסוימת הוציאה הנחייה למרצי טרנספורמציה של ציוני בחינות שמואל אבן-זהר יועץ סטטיסטי מבוא: לא מכבר רגשו סטודנטים באחת האוניברסיטאות כאשר נודע להם שפקולטה מסוימת הוציאה הנחייה למרצים שהציון הממוצע שהם נותנים לא יעלה על 80. העניין יצא

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

אשכול: מדעים וחברה לכיתה י'

אשכול: מדעים וחברה לכיתה י' אשכול מדעים וחברה כיתה י' אשכול זה מהווה אשכול כניסה לתכנית של החטיבה העליונה. בהתאם לכך, הדגש המושם בו הוא שימור של הידע הרלוונטי מחטיבת הביניים. באשכול זה נלמדים התכנים המתמטיים בהקשרים של תופעות מתחומי

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

57 פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס* תקציר פער השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה הו

57 פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס* תקציר פער השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה הו 57 פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס* תקציר פער השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה הוא נושא נחקר ומדובר מאוד. יש הטוענים כי הפערים בשכר

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

תכנית הוראה

תכנית הוראה תכנית הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות ה יעדים עקרונות לתכנון דרכי הוראה תשע"ב 1 פיתוח תכנית ההוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות ה: ייזום רעיון כתיבת התכנית : זהבה שמש, מנהלת האגף לפיתוח יוזמות

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשעה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני ניהול וארגון מערכות חינוך באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הלימוד לשנה א'. במערכת משובצים מספר שיעורי בחירה, חלקם

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \340\345\370 \351\344\345\343\344 \351\354\343\351\355 1.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \340\345\370 \351\344\345\343\344 \351\354\343\351\355 1.ppt) קידום אוריינות בגיל הגן השפעו ת של פעילו ת הור ה-ילד: כתיב ה לעומת קר יאת ספר אירי ס ביה"ס ל חינו ך, לוי ן ודורית ארם אוניברסיט ת תל אביב תודו ת: לימור נוחי, סיון שתיל-כרמון, סיגלית אבירם על עבודת ריכוז

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד