<4D F736F F D20E7E5E5E35FE9F2EC5FE3E5F8E95FF1E5F4E92E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20E7E5E5E35FE9F2EC5FE3E5F8E95FF1E5F4E92E646F63>"

תמליל

1 חוות דעת מומחה שם המומחה: יעל דורי מענו: רח' לילינבלום 41 תל אביב אני הח"מ יעל דורי, נושאת ת.ז. מס' , נתבקשתי על ידי "אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה" לחוות דעתי מן הבחינה התכנונית ובהתאם לנוהג ולפרקטיקה, ביחס להיבט הסטטוטורי של פיתוח מתחם מלונאי בעמק ססגון שבבקעת תמנע. הנני נותנת חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט והנני מצהירה בזאת כי ידוע לי היטב, שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעתי כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט. פרטי השכלתי: 1. B.L.A, תואר ראשון באדריכלות נוף, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון, חיפה. 2. M.Sc., תואר שני בתכנון ערים ואזורים, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי פרטי נסיוני: ערים, הטכניון, חיפה פוקס לוין, אדריכלות נוף ותכנון הסביבה. תפקיד: אדריכלית נוף ברוס לוין אדריכלים, אדריכלות נוף ותכנון הסביבה. תפקיד: אדריכלית נוף ומנהלת פרוייקטים היום אדם טבע ודין, אגודה ישראלית להגנת הסביבה. תפקיד: ראש תחום תכנון. משמשת כממלאת מקום של הארגונים שעניינם שמירה על הסביבה בועדות מחוזיות לתכנון ובניה ת"א ומרכז, ממלאת מקום בועדה לשמירה על הסביבה החופית ונציגה בועדת היגוי איים מלאכותיים. להלן חוות דעתי: כללי חוות דעת זו מתייחסת להיבט הסטטוטורי לאפשרות פיתוחו של מתחם מלונאי בעמק ססגון שבבקעת תמנע, עשרות קילומטרים צפונית לאילת. כמו כן אפרט בהמשך את ההשלכות של הפיתוח המוצע על סביבתו הרגישה ועל הציבור. אתייחס להלן לתכניות המאושרות, החלות על השטח, וכן להיבטים תכנוניים נוספים, ביניהם ערכיות השטח, המאוים ע"י פיתוח המתחם למלונאות. 1

2 ערכיות השטח מבחינה אקולוגית ונופית עמק ססגון נחשב לפנינה של הטבע. בקעת תמנע היא אתר מטויל ונחשב, הנמצא, יחד עם אתרים כמו מצדה ומכתש רמון בראש האתרים החשובים בישראל. מצויים בו ערכי טבע, נוף ומורשת ברמה בינלאומית. בחוות דעת אחרות, המצורפות לעתירה, מפורט ערכו הרב של השטח וכן רגישותו לפיתוח. כהקדמה לחוות הדעת, העוסקת בעיקר בהיבט הסטטוטורי, ברצוני להדגיש את ההיבט האנושי, הציבורי. בארץ קיים המושג "לרדת לאילת" או "לרדת דרומה". בקעת תמנע היא חלק מאותה מסורת רווחת בקרב היורדים דרומה והמבלים באילת, הן מבחינת חווית הנסיעה והן מבחינת הביקור עצמו. הנוף, הנשקף כבר מכביש הערבה הינו נוף מדבר, אותו נוף הגורם לכלל הציבור לעשות את המאמץ ולהגיע לדרום נוף משחרר, פראי, חופשי מפיתוח. כל סממן של פיתוח מוריד את עוצמת החוויה ומרדד אותה. פיתוח של מתחם מלונאי כה גדול באמצע המדבר הינו בכיה לדורות. הנוף והרצף של השטחים הפתוחים המדבריים שייכים לכולנו. גידור של 300 דונם באמצע "שומקום" הינו בעל השפעה מזיקה הרבה יותר מאשר תיחום דומה באזור מפותח. א. השטח ההיבט הסטטוטורי- היחס בין התכנית המפורטת לתכניות הנוספות החלות על השטח המיועד למתחם המלונאי היה במקורו שמורת טבע. הייעוד שונה עבור המתחם המדובר בשנת 1995 בהליך של שינוי תכנית המתאר המחוזית. להלן אפרט את הרקע הסטטוטורי לאישור שניתן לפני כשנתיים לתכנית המפורטת של הקמת המתחם המלונאי בבקעת תמנע, בעמק ססגון. תמ"א 35 תכנית מתאר ארצית לבניה, לפיתוח ולשימור, אושרה בשנת 2005 תכנית המתאר הארצית הכוללת אמורה להוביל את ישראל לעבר אמצע המאה ה 21 לפי עקרונות תכנון עדכניים. תמ"א 35 ערוכה לפי העקרונות שהותוו לראשונה במסמך "ישראל 2020", שם נכתב רבות על חשיבות השטחים הפתוחים והרצף שלהם. לפי התמ"א, מחולק כל שטח הארץ לחמישה "מרקמים", אשר לכל אחד מהם סדרת הנחיות לפיתוח האפשרי. המרקמים הינם מרקם עירוני, כפרי, שמור משולב, שמור ארצי וחופי. לפי דרוג זה קבוע גם היחס בין שימור לפיתוח במרקמים, כאשר המרקמים החופי והשמור ארצי הם המוגנים ביותר. תמנע הינה חלק ממרקם שמור ארצי. בנוסף, אחד מעקרונות התכנון העיקריים של התמ"א הוא השמירה על השטחים הפתוחים ועל הרצף שלהם. לשם כך יש בתמ"א התייחסות מפורשת לשטחים פתוחים בעלי חשיבות לאומית, ע"י הגדרת ה"מכלול הנופי". תמנע היא אחד ממכלולים אלו. 2

3 עוד מוגדר האזור כולו כ"אזור בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה". ספציפיות טרם אישורו של פיתוח במרחב. תחולת התמ"א על התכנית הגדרה המחייבת בדיקות ראשית יש לציין כי תמ"א 35 חלה על התכנית המפורטת, וזאת על פי סעיף המעבר מס' 17.3 לתמ"א, בו נכתב: "תכנית שהופקדה וכן תכנית שהוחלט על הפקדתה לפני תחילתה של תכנית זו, רשאי מוסד התכנון לאשרה או להפקידה, לפי הענין, אף אם אינה תואמת הוראות תכנית זו ובלבד שקיים בה דיון נוסף ונימק את החלטתו." התכנית המפורטת, מס' 177/03/12 אושרה להפקדה טרם כניסת תמ"א 35 לתוקף, אולם אושר רק ביום ולכן הוראות המעבר חלות עליה. כך. ככל הידוע לי, מתוך פרוטוקולים של הדיונים שנערכו בנוגע לתכנית המפורטת בועדות התכנון השונות, לא התקיים דיון נוסף, בו נשקלו הוראותיה של תמ"א 35 ביחס לתכנית, למרות ההוראה בסעיף לדעתי דיון מעין זה היה הכרחי, לא רק משום שהוא מחויב על פי הוראות התמ"א, אלא גם משום שישנן סתירות בין תכנית זו לבין הוראות התמ"א, כפי שאפרט להלן. אמנם, לפי הגדרות התמ"א תכנית הינה "תכנית מחוזית או תכנית מקומית", אך זה המקום להדגיש כי התכנית השנויה במחלוקת, התכנית המפורטת שמספרה 177/03/12, הינה תכנית הסותרת את התכנית המקומית מבחינת הוראותיה, ולכן היה על הועדה המחוזית להתייחס אליה כאל מקומית ואף למספרה יש לציין כי מסמך סביבתי שהוכן עבור תכנית זו עדיין ממוספר באותו מספר של התכנית המקומית. הסתירה, אשר תפורט להלן, כוללת בינוי שונה לחלוטין מזה שאושר בתכנית המקומית, באופן שיש לו השלכות משמעותיות על השטח וכן הגדלה של זכויות הבניה במידה ניכרת עד כמעט הכפלתן. התכנית, שבה הוסב ייעוד השטח מפתוח מוגן, ע"י הגדרתו כ"שמורת טבע" לאזור נופש ותיירות, היא השינוי לתכנית המתאר המחוזית, שינוי מס' 12 לתמ"מ 4. זו אמנם אושרה לפני שנים רבות, ב 1995, אולם, כפי שאראה בהמשך, לו שינוי זה היה מוצע כיום, ספק אם המועצה הארצית ומוסדות התכנון האחרים היו בוחרים לקדמו באותו אופן. א. מרקם שמור ארצי בתכנית המתאר הארצית מוגדר השטח הנדון כחלק מ"מרקם שמור ארצי". ההוראות כוללות התייחסות לתוספת שטח לפיתוח, סעיף ומורות כי תוספת שטח לפיתוח בתכנית מתאר מחוזית תעשה בתנאים הבאים: "נשמרו, ככל האפשר, רציפות השטח הפתוח, ערכי הטבע, החקלאות והנוף, והפיתוח המוצע משתלב בסביבתו." 3

4 לפי סעיף 6.1 לתמ"א, העוסק ב"פיתוח צמוד דופן", ישנן הוראות נוספות החלות על שטח זה: סעיף : "תכנית מתאר מחוזית לתוספת שטח לפיתוח תופקד רק אם תוספת השטח לפיתוח היא צמודת דופן לשטח בתחום אותו מרקם המיועד לפיתוח בתכנית מתאר ארצית תקפה או בתכנית מתאר המחוזית כוללת מופקדת." במקרה דנן, אין כל פיתוח מאושר בקרבת מקום. ההגדרה ל"צמוד דופן" על פי התמ"א הינה: "בהמשך ישיר לשטח המיועד לפיתוח או לבינוי, לפי העניין, למעט צמוד דופן למבנה בודד או למקבץ מבנים בודדים שאינם מצויים בהמשך רציף לשטח המיועד לפיתוח או לבינוי". החריגים להוראות אלו מובאים בסעיף וכוללים חריגות רק לגבי שימושים של הרחבת מוסד ציבורי, מערכות תשתית ופיתוח נילווה לשרותי תיירות. אולם, הסייג המופיע לגבי תיירות גם הוא לא היה יכול להצדיק את התכנית, כך בסעיף ס"ק : 3 "במקרים חריגים, תוספת השטח לפיתוח מיועדת לשרותי תיירות המשרתים אתר ביקור סמוך". אין חולק על העובדה כי מתחם המלונאות עומד בזכות עצמו ולא נועד לשרות של פוקדי פארק תמנע, ולכן הסייג האמור אינו רלוונטי לגביו. מכאן, לפי הוראות תמ"א 35 אין להתיר פיתוח כלשהו במקום עקב החשיבות הארצית של השטח היותו חלק ממרקם שמור ארצי, שם נקבעו הוראות למניעת פיתוח שאינו המשך לפיתוח קיים אלא יהווה ההתערבות חדשה, שלילית, בשטח. דהיינו, השינוי לתכנית המתאר המחוזית לא היה יכול להיות מאושר לפי תמ"א 35. ב. השטח מוגדר כ"בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה" לפי תמ"א 35 מוגדר השטח בתשריט ההנחיות הסביבתיות כ"שטח בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה", חלק ממרחב רחב המוגדר כך במקום זה. סעיף לתמ"א קובע: "תכנית מתאר מחוזית המייעדת שטח לפיתוח בתחום המסומן בתשריט כבעל רגישות נופית סביבתית גבוהה תופקד רק אם התקיימו התנאים הבאים: 1.הוגש למוסד התכנון נספח נופי סביבתי, כמפורט בסעיף 11 להלן. 2.הנספח הועבר לקבלת חוות דעת בכתב מהמשרד לאיכות הסביבה, חקלאי גם ממשרד החקלאות. מרשות הטבע והגנים ובשטח 3.בחן מוסד התכנון את התכנית על פי ממצאי הנספח וחוות הדעת, הנדרשות בתכנית." ככל שהיו, וקבע את ההוראות 4

5 אמנם, הוראות אלו מתייחסות לתכנית מחוזית, אשר אושרה טרם כניסתה לתוקף של תמ"א 35 אולם הוראות אלו והגדרת השטח כ"בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה" מעידות על כך כי לשטח ערך רב וכי אין לאשר במקום פיתוח ללא הקבוע בתמ"א בדיקות סביבתיות ונופיות, אשר תצגנה בפני מוסדות התכנון והציבור את ההשפעה של מיקום המתקן במקום זה. במידה והיה קיים תסקיר השפעה על הסביבה או נספח סביבתי כמו זה הנדרש כאן, אזי ניתן היה להעמיד מול מקבלי ההחלטות את התשתית העובדתית ולבדוק אם אכן מוצדקת כאן חריגה מהתכנית. אולם, לתכנית לא נעשה כל תסקיר! לתכנית המפורטת הוכן בתחילת 2005 "מסמך סביבתי". יש לציין כי אין מסמך זה מהווה תחליף ראוי או עומד במקומו של "נספח נופי-סביבתי" לפי הוראות תמ"א 35, שכן המסמך נערך לפי הנחיות היחידה הסביבתית של חבל אילות, וכן נבדק על ידם ואילו הנספח הנופי-סביבתי לפי הוראות התמ"א עובר ביקורת של המשרד להגנת הסביבה, שהינו גוף בלתי תלוי ואינו קשור ליזמי התכנית. ועוד, בעיון במסמך הסביבתי ניתן לראות כי כמה עובדות צורמות נוספות הלוגו המופיע בראש המסמך הוא של "קבוצת איגרא", יוזמי המלון ואת הלווי להכנת המסמך הסביבתי בצע אדם שהינו מנהל הפרויקט של קבוצת איגרא. עובדה צורמת נוספת היא העדרן של חלופות תכנוניות, חלופות הנדרשות הן לפי תקנות תסקירי השפעה על הסביבה (תשמ"ג) והן לפי הוראת המועצה הארצית באשר תוכנו של נספח נופי- סביבתי לפי סעיף 11 לתמ"א. בנוסף לאי עמידה בהוראות התמ"א, לדעתי אין מסמך זה עומד באמות המידה האתיות והמקצועיות על מנת להחשב כ"נספח נופי סביבתי" לפי תמ"א 35. אמת כי השינוי משטח פתוח מוגן לפיתוח לתיירות ונופש התקבל טרם אישורה של תמ"א 35, אך דברים אלו מצוינים על מנת להדגיש את האבסורד שבאי עריכתה של בדיקה סביבתית מקיפה ללימוד ההשפעות האפשריות של התכנית על סביבתה. זאת ועוד, התכנית המפורטת לפריסת הבינוי, שאושרה לאחר כניסתה לתוקף של תמ"א 35, שונה לחלוטין מהתכנית המקומית שקדמה לה, אשר קבעה מוקד מלונאי בתחום מצומצם בתכנית, כפי שיובהר בהמשך. גם בשל כך היתה חובה על מוסד התכנון הרלוונטי לדרוש תסקיר השפעה על הסביבה, גם במקרה של תכנית מקומית. רק תסקיר השפעה על הסביבה מלא, שהוכן לפי הנחיות תסקירי ההשפעה תשמ"ג, היה יכול לתת ביד מקבלי ההחלטות את הבסיס להצדקתו של בניית מתחם המלונאות במתכונתו המוצעת. ג. השטח הינו חלק מ"מכלול נופי" "מכלול נופי" הוא אחד הכלים שקבעה תמ"א 35 להגנה נוספת על שטחים פתוחים בארץ, בייחוד על אלו בעלי ייחוד, אשר לא סופקה עבורם הגנה בתכניות מתאר קיימות. המכלולים נועדו לשמר ערכי טבע, נוף מורשת חקלאות ודת. 5

6 השטח הינו חלק מ"מכלול נופי", אשר ניתן לראות את גבולותיו והיקפו בנספח לחוות הדעת. מפת המכלול מתוך תשריט המרקמים של תמ"א 35 מוצגת בקנה מידה דומה לזה של התכנית המקומית, כל שניתן להתרשם כי המתחם המלונאי, נשוא חוות הדעת, הינו חלק מהמכלול. כך לפי סעיף 9.1 לתמ"א: "9.1 מכלול נופי תכנית החלה בשטח המסומן כ"מכלול נופי" תופקד רק אם התקיימו התנאים הבאים: "9.1.1 שקל מוסד תכנון את הפיתוח המוצע בהתחשב בצורך בפיתוח זהיר ומבוקר בשטחים הכלולים במכלול נופי, שטחים עתירי ערכים של טבע, חקלאות, נוף ומורשת הוגש למוסד תכנון נספח נופי-סביבתי התכנית תאפשר רק את התכליות הבאות, כולן או מקצתן: 1.שרותי תיירות המשרתים אתר סמוך תכנית מקומית המייעדת שטח לבינוי העולה על 500 מ"ר תופקד רק אם התקבל אישור המועצה הארצית." מכל אלו עולה כי התכנית במתכונתה הנוכחית סותרת את הוראות תמ"א 35, הן מבחינת עצם הפיתוח במרחב השמור, הן מבחינת היעדרו הבולט של תסקיר השפעה על הסביבה או נספח נופי. ככתוב לעיל, אין בעריכת "מסמך סביבתי, המונחה ומלווה ע"י היחידה המקומית תחליף לנספח לפי התמ"א. בנוסף לליקויים שציינתי קודם, לגבי עורכי המסמך ובדיקתו, הרי שלפי סעיף 11 נדרשות חלופות תכנוניות, כך לפי סעיף 11 לתמ"א: " התייחסות לחלופות תכנוניות, ככל הניתן גם בשטחים שאינם ברגישות נופית סביבתית" למותר לציין כי במסמך לא מופיעות כל חלופות תכנוניות. אישורה של המועצה הארצית לבינוי המוצע בתכנית! סעיף ועוד, דורש במפורש את,35 לאור כל האמור לעיל, הסיבות הבאות: דעתי היא כי אישורה של התכנית המפורטת סותר להוראות תמ"א מן 1. אישור בינוי כה גדול במכלול נופי "תמנע" ללא אישור המועצה הארצית, למרות ההוראה הברורה בסעיף ל"מכלול נופי". שיכיל, 2. העדרו של נספח סביבתי נופי כנדרש בסעיף 11, בנוסף לבדיקה סביבתית מקפת של התכנית, השלכותיה וסביבתה, גם חלופות תכנוניות. 3. לא התקיים דיון נוסף, כמתחייב על פי הוראות המעבר, סעיף 17.3, בו מוסד התכנון, במקרה זה, ועדה מחוזית דרום, היה אמור לנמק מדוע ניתן לאשר את התכנית המפורטת על אף שהיא מנוגדת להוראות התמ"א! 6

7 ב ) א ) ס, תכנית המתאר המחוזית המאושרת תמ"מ 14 4/ שינוי 12 (אושרה בשנת 1995) השינוי לתמ"מ כלל הפיכת שטחי תעשיה לשמורת טבע וכן הפיכת שטח שמורת טבע לאזור תיירות ונופש האתר נשוא חוות הדעת. השינוי לתמ"מ 14/4 נערך בד בבד עם התכנית המקומית תכנית ל"אתר תיירות ונופש "בקעת תמנע", שמספרה 2/112/02/12, דבר המצוין גם בהוראות השינוי לתמ"מ עצמו בזו הלשון: "אזור התיירות ונופש המסומן באות א' ע"ג התשריט יהא ע"פ הוראות תכנית מתאר מס' ".2/112/02/12 הוראות אזור זה כללו התייחסות כוללנית בלבד, כך בסעיף "תיירות ונופש": אזור התיירות והנופש מיועד להקמת מתקני תיירות ונופש וטיולים. בהתאם לתכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות." לא ניתן ללמוד מהשינוי לתמ"מ מהו אותו מתחם לתירות ונופש או מהם המתקנים הרצויים, ולכן עיקר ההסתמכות במקרה זה הינה על התכנית המקומית. יש לציין כי שינוי זה לא היה מתקבל לפי הוראות תמ"א 35. התכנית המקומית תכנית מתאר "אתר תיירות ונופש "בקעת תמנע" מס' 2/112/02/12 התכנית המקומית, אשר נערכה ואושרה במקביל לשינוי מס' 12 לתמ"מ 4, מכילה התייחסות קצרה בלבד, אולם ברורה ביותר, לגבי כוונות עורכי התכנית בנוגע לשטח. ככלל, מכילות ההוראות והתשריט חלוקה לשלושה מתחמים שונים, האחד הינו מתחם לאתרי ביקור ), השני לאתרי ביקור ומלונאות והשלישי לשער לפארק כולו (ג). המתחם שסימונו ב', בו ניתן להקים מלון, הוא נשוא חוות דעת זאת. ככל הידוע לי, לתכנית זו לא נערך תסקיר השפעה על הסביבה. ( יש לזכור כי תכנית זו נערכה עבור שטח של 72,300 דונם, שטח גדול לכל הדעות, כאשר המתחמים לבינוי ולפיתוח היו אמורים להיות מתוכננים ביתר פרוט בתכניות המקומיות. למרות עובדה זו עורכי התכנית הקפידו להדגיש מהי מידת הפיתוח הרצויה באותו מתחם שסימונו ב', בגודל של כ 300 דונם באמצע המדבר. בהוראות סעיף זה, בפרק ב "תכליות ושימושים", בסעיף 2 "אזור תיירות ונופש" "ק 1.ב נכתב: " אזור תירות ונופש המסומן בתשריט באות ב': בשטח זה יוקמו בנוסף לשימושים המפורטים בסעיף א' לעיל גם מוקד תיירות כולל תכלית כמלונאות, תירות נופש ומרפא ושרותים הנלווים אליהם. המוקד יכלול מלון אחד בשטח כולל של עד 8% מסך השטח בגובה שאינו עולה על 3 קומות. תנאי למתן היתר בניה בשטח זה הוא אישור תכנית מפורטת שתכלול תכנית בינוי, פריסת המבנים, גובהם ופרוט חומרי הבניה, באופן שישתלבו בנוף." 7

8 זהו הסעיף מכוחו מתוכנן המלון נשוא חוות הדעת. להלן אראה כי בחינה קפדנית של הסעיף תביא אותנו בהכרח למסקנה כי התכנית המפורטת סותרת את הוראותיו. התכנית המפורטת תכנית מתאר "אתר תיירות ונופש בקעת תמנע-אזור ב' מס' 177/03/12 התכנית אושרה בשנת 2006 ופורסמה בילקוט הפרסומים. מס' 5553, כלומר, לאחר כניסתה לתוקף של תמ"א 35. במסגרת התכנית המפורטת, מתוך 300 הדונם של מתחם ב', אשר הוקצה לתיירות ולנופש ככתוב לעיל, הוקצו 100 דונם לשטח פרטי פתוח וכ- 200 דונם לאזור תיירות ונופש. עוד נקבע בתכנית זו כי הבינוי למלון יהיה "בינוי פרוס" וכי המלון יהיה מורכב מארבעה בתי מלון שונים ומתחם נוסף מתחם הקבלה המרכזי. אישור תכנית זו סותר, לדעתי, את התכנית המקומית ואת הוראותיה הספציפיות בנוגע למלון האחד, לבינוי הרצוי והמותר ולאופי המתחם כולו. אין מקום להשוואה בין ההשלכות הסביבתיות והציבוריות של מתחם מלונאי אחד, "מלון אחד" כלשון התכנית המקומית, המרוכז ב 8% משטח המתחם, כלומר, על כ 24 דונם אל מול בינוי פרוס של חמישה מתחמי בינוי מלונאיים, חמישה מבננים גדולים הפרוסים על פני 200 דונם בלב המדבר! התכנית המפורטת היא למעשה שינוי מוחלט של התכנית המקומית ולא פרוט של הוראותיה לקראת הוצאת היתרי בניה וביצוע. התכנית המפורטת מכילה שינוי של ייעודי השטח ושל היקפם. אם בתכנית המקומית השימושים המותרים היו מלון אחד, מוקדי ביקור ותיירות נופש ומרפא, הרי שבתכנית המפורטת יש מתחם מלונאי אחד גדול, פרוס על פני השטח, ומחולק לחמישה מוקדי בניה, ללא השארת כל אפשרות למימוש ייעודי קרקע אחרים. אם בתכנית המקומית היה ברור כי הטבע, אותו ערך שבגללו נערכה התכנית ואותו רצו לשמר, ימשיך ויתקיים בינות למוקדים הבנויים, הרי שבתכנית המפורטת הטבע מגורש מתוך אותו מתחם ענק ומגודר של יותר מ 200 דונם! להלן אפרט כיצד סותרת התכנית המפורטת את הוראות התכנית המקומית: א. כמות הבינוי המותרת לפי הסעיף בתכנית המקומית המתייחס למתחם תירות ב', מוקצה שטח בן כ- 300 דונם. מכאן, השטח המוקצה למלון הינו 8% מ- 300 דונם כלומר 24 דונם. זהו הפירוש של המשפט "שטח כולל של עד 8% מסך השטח" אין הכוונה לכמות הבינוי כי אם לקביעת מתחם המלונאות, אותו ניתן להקצות בתכנית מפורטת, בשטח של עד 24 דונם ובתוכו ליישם מלון אחד, על חדרי האירוח, מתקניו השונים ושאר הצרכים הדרושים לו. הפרוש המוטעה בתכנית המפורטת, לפיו הכוונה כאן היא לשטח בינוי, כלומר, ל 24,000 מ"ר, הינו מוטעה, משום שאינו מוגדר כך בהוראות התכנית. במקומות אחרים, בהם רצו להגדיר שטח רצפה, כתבו כך במפורש, בדיוק כפי שנעשה באותה התכנית בהתייחס לאזור המסומן באות א', שם הוגדרו 8

9 מוקדי הביקור 2,000 "עד מ"ר למוקד ביקור ועד 0.01% מסך השטח". נוסח זה מדגיש עד כמה אבסורדית היא ההתייחסות ל 8% כאל כמות בינוי המותרת ולא למתחם בתוך כלל השטח שוב, 24 דונם, שנועדו למתחם של מלון אחד מתוך סך השטח של 300 דונם. לדעתי אין דרך אפשרית אחרת לפרש את המלים "אחוז מסך השטח" ולא את המלים "מלון אחד". - שהינו, ב. השימושים הרצויים במתחם תיירות זה השימושים המפורטים בסעיף זה למתחם תיירות ונופש ב' אינם רק מלון. אם הכוונה הייתה לבנות רק מלון, לא היה נכתב כי המוקד יהיה "מוקד תיירות כולל תכלית כמלונאות, תיירות נופש ומרפא ושירותים הנלווים אליהם, כלומר, מלבד המלון היו אמורים לקום שירותים נוספים, נפרדים לצרכי תיירות נופש ומרפא. השימושים הנוספים הרצויים במתחם, אליהם מפנה הסעיף בנוסף לשימושים אלו, מפנה הסעיף המדובר גם לסעיף הקודם, סעיף א, בו נכתב: "בשטח זה יוגדרו מוקדי ביקור שבהם מרוכזים אובייקטים בעלי ענין למבקרים. בתחום מוקדי הביקור תותר הכשרת דרך גישה, חניה מסודרת, שרותים וסככות צל לשם התארגנות לפני הביקור באתר ובכל מקרה זכות הבניה לא תעלה על 2,000 מ"ר למוקד ביקור ועד 0.01% מסך השטח...." כלומר, בנוסף למלון, שרותי נופש ומרפא, היו יכולים להיות מפותחים באזור גם מוקדי ביקור רלוונטים. אם כל הבינוי מופנה למלון, והתכנית מאשרת את פריסת הבינוי שלו על פני כל השטח קיימת סתירה לשימושים הרצויים במקום לפי התכנית הראשית, וכמובן גם לכמות הבינוי, אותה אפרט בהמשך. ג. אופי המתחם המתוכנן הפתיחות לציבור ראשית, בניגוד לתכנית המקומית, שם הוקצו שימושים שונים באותם דונם, 300 אשר חלקם, יש להניח, היו מגודרים, וחלקם פתוחים לציבור, הרי שכאן מדובר על גידור של 202 דונם של שטח מדברי!! השלכות של גידור שטח כה גדול באמצעו של בית הגידול המדברי הינן הרסניות, כפי שיפורט בהמשך. הגידור מונע את הרצף האקולוגי, אך גם את התנועה החופשית של הציבור באזור, ולכן קיימת סתירה מהותית בין מהותו של אזור המוגדר "לתיירות נופש", כך בתכנית המקומית, לבין אזור מלונאות סגור, המשרת ציבור ספציפי בלבד. שנית, בהוראות התכנית נכתב כי יהיו במקום שימושים שונים, מלבד המלון, כמו תיירות נופש ומרפא וכן אופציה למוקדי ביקור, כמו במתחם א' בתכנית הראשית. בתי המלון מתוכננים כל פני כל השטח ולכן אין מקום לכל פעילות אחרת, אשר היתה אמורה להיות כאן. אופי וכמות הבינוי 9

10 הצגתי לעיל את כוונות עורכי התכנית המקומית ואת הבינוי שהוקצה לפי הוראותיה. הפירוש, אם נקרא לכך בשם זה, אותו נתנו עורכי התכנית המפורטת לכתוב במקומית הינו בלתי סביר וחוטא למקור המחייב. כאמור, המלון היה אמור להיות מלון אחד, מתוכנן במתחם אחד, בגודל של עד 24 דונם. כך היו מתאפשרים גם שימושים אחרים וכך היה גם נשמר אופי השטח אקולוגית וציבורית. עורכי התכנית המפורטת בחרו להתחכם ולתכנן כמה בתי מלון, כאשר העובדה כי הם מופעלים ע"י מבנה מרכז (מתחם בנוי נוסף) ונמצאים בבעלותו של אדם או חברה אחת, אמורה להפוך את התכנון הנ"ל ללגיטימי, אך לא כך הדבר. פריסתם של בתי המלון השונים על פני כל השטח המיועד לתיירות ונופש חוטאת לכוונה הראשית של עורכי התכנית המקומית. כפי שעולה ממסמכי התכנית עצמם, כל מלון פונה לקהל יעד אחר, נמצא בחלק אחר של השטח ונהנה משירותים נילווים משלו, כמו בריכות. כך למשל עתידים לקום מלון הספא, מלון הילדים ומלון לרכבי 4X4.אין זה מלון אחד, גם אם הרווחים מהפעלתו זורמים לחברה אחת בלבד. אין זה מלון אחד גם אם כל השטח מגודר כ"בועה" אחת גדולה בשטח. ד. שטח עיקרי ושטחי שירות. כפי שתואר לעיל, הרי שעיקר הסתירה לתכנית המקומית הינה בנוגע לאחוזי הבניה המותרים, לפי זו, כל המלון כולו, על מתקניו השונים, היה אמור להיות מתוכנן במתחם בגודל של 24 דונם. הפרוש כי הכוונה הייתה לתת 24,000 מ"ר לבינוי המלון מוטעה, משום שמדובר על אחוז בינוי מסך השטח, כפי שהוכחתי בסעיפים לעיל. אולם, גם אם יש מאן דהוא שיקבל הסבר זה, הרי שעורכי התכנית לא הסתפקו בכמות בינוי זו אלא הגדילו עשות, ופרשו זו הוקצתה לשימושים עיקריים בלבד. כך לפי "טבלת אזורים, זכויות הנחיות ומגבלות בניה", פרק ג בתכנית המפורטת: היעוד מס' מגרש שטח בדונם היקפי בניה מירביים למגרש במ"ר אחוזי תכסית מירביי ם במגרש סה"כ לכל הקומו ת (מעל הקרק ע ( קוי בנין מס' קומות מכסימלי הערות מס' יחידות אכסון מיקום עיקרי שרות סה"כ ,000 10% 30,000 6,000 24,000 מעל הקרקע אזור תיירו ת ונופש 12,000 12,000 מתחת לקרקע קו בנין 0 תותר בניית מצללות וסככות צל ניתן לראות כי בסופו של דבר, ההתייחסות לאותם אחוזי פיתוח מכלל השטח התבטאה בקביעת אחוזי הבניה העיקריים ולא בהתייחסות לשטח, אולם עורכי התכנית הוסיפו שטחים נוספים, ובסה"כ השטח הבנוי מגיע ל 42,000 מ"ר!! 10

11 כמות בינוי זו סותרת את המתוכנן, גם לפי פרוש המקל ראש בהוראות התכנית המקומית. הצדקה לפיתוח של מטר מרובע עודף מעל 24,000 מ"ר! אין כל שטחי השרות, אם לא צוינו במפורש, אמורים להיכלל בכמות הכוללת המוקצית בתכנית הראשית. לפי פרוש זה, סך כל הבינוי, שרות ועיקרי, היה אמור להיות 24,000 מ"ר. אישור התכנית המפורטת לפי כל האמור לעיל, נראה שקיימת סתירה מהותית בין התכנית המקומית לבין התכנית המפורטת. לכאורה, אם שתי התכניות, המקומית והמפורטת, היו ברמה הירארכית שווה מבחינתה סטטוטורית, או אז ניתן היה להצדיק את הבינוי המוצע בתכנית המפורטת בינוי פרוס בשטח, המנוגד לזה שאושר. אולם, לעניות דעתי, אין כל אפשרות לבצע שינוי מעיו זה במסגרת תכנית, הנופלת ברמתה ההירארכית מזו שקבעה את העובדות קודם לכן. העובדות - ניתן לבנות בשטח מתחם אחד למלונאות, למלון אחד בלבד, בשטח כולל של עד 8% מסך השטח המיועד למטרות תיירות ונופש. כל חריגה מהקווים הללו הינה בבחינת "סטייה ניכרת" לתכנית, דהיינו, חריגה מהאפשרויות שתכנית מפורטת יכולה להכיל מבחינת מקומה בשרשרת התכנונית. אם רצתה הועדה המחוזית של מחוז דרום לאשר בינוי למתחם מלונאות על פני כל השטח המיועד לתיירות ונופש, אזי היתה אמורה לנקוט בהליך תכנון שונה לחלוטין. ההליך שנבחר אינו עומד, לדעתי, במבחן המנהל התקין. לא רק שהיה צורך בהפקדת תכנית ברמה הירארכית שווה לקודמתה תכנית ברמה מקומית, אלא שיש להניח כי נדרש היה שינוי לתכנית המתאר המחוזית, שכן זו החלה במקום, אותו שינוי מס' 12 לתמ"מ 4, קבעה כי פרוט המתחם המדובר ייעשה באמצעות תכנית מקומית שמספרה צוין שם במפורש - 2/112/02/12. מכאן, העברתה של התכנית המפורטת בהליכי התכנון במתכונתה הנוכחית פסולה. הן עקב תוכנה, שסותר את הקבוע בתכנית הגבוהה ממנה בהירארכיה, הארצית תמ"א 35. והן עקב היותה סותרת לתכנית המתאר ב. ההיבט האקולוגי וחשיבותו הציבורית של השטח המיקום המוצע למתחם המלונאות הינו כיום שטח פתוח, שטח ערכי, אשר מלבד ההיתר לפתח פיתוח מבוקר של מלון אחד, כך מוגדרת כל סביבתו בתכניות המתאר החלות בשטח, החל מהתכנית הארצית, דרך התכנית המחוזית המאושרת וכלה בתכנית המקומית. חשיבות השטח הפתוח, גודלו ורציפותו הינם עקרונות אשר ידועים כיום לכל. מצוקת השטחים הפתוחים בארץ גם היא מוכרת למוסדות התכנון ואין טעם להרחיב עליה במסגרת זו. בניגוד לאיזור הצפון והמרכז, הערבה הינה אחד מחבלי הארף היחידים, אשר ניתן להרגיש בהם את המרחב הפתוח. 11

12 ישנם שטחים רבים בארץ, אשר מוגדרים כרגישים, אבל לשטח מדברי ייחוד משלו. אם פגיעה בשטח פתוח ערכי הינה בלתי הפיכה, במדבר טענה זו נכונה עשרת מונים. יכולת ההשתקמות של שטח מדברי נמוכה ביותר, ואין להשוותה למרכז או בצפון הארץ.לכן כל פיתוח במדבר יכול להותיר את רישומו במרחב למשך מאות ואלפי שנים. מתוך חוות דעת של האקולוג דרור הבלנה, רשות הטבע והגנים, שנכתבה בהתנגדות לתכנית להקמת חוות בודדים במרחב הנגב הזהה: "פעילות אדם בשטחים טבעיים גורמת נזק ישיר ועקיף למערכות האקולוגיות הטבעיות. מעל ערכי סף מסוימים יכולה פעילות האדם לגרום להידרדרות בתפקודי המערכת והבאתה למצב שאין ממנו יכולות שיקום טבעית. התיישבות אדם ופיתוח חקלאי יוצרים מוקדים המשפיעים על השטחים הטבעיים במספר מעגלי השפעה הנגרמים מהשפעות שוליים ביוטיות וא-ביוטיות. השפעות אילו אינן עולות ביחס ישר עם העלייה בגודל היישוב ולכן לפיזור המרחבי של האוכלוסייה האנושית במרחב יש השפעה מרחיקת לכת בנוגע להשפעתה על המערכת האקולוגית הטבעית בתוכו היא פועלת." לפי מחקר של רשות הטבע והגנים "יחידות הנוף בנגב" (רשות הטבע והגנים, 2000), מתחם המלונאות יהווה מוקד פעילות אנושית חדש בשטח המוגדר "ללא הפרות" ולכן כל פיתוח שם הינו בכיה לדורות, הרבה דורות (שם, מפה 9.2 עמ' ). 77 רגישות השטח מחייבת משנה זהירות. אין מדובר בשטח בעל יכולת שיקום ולכן התרה של עבודות כלשהן, גם אם אין הן נראות בלתי הפיכות לעין המתבונן, אין לבצען ללא עריכת תסקיר השפעה על הסביבה להבנת השלכותיהן, וכמובן, למציאת חלופות. כל עבודות הפיתוח מהוות התערבות של פעילות אנושית במקום, פעילות הרסנית במקרה זה. כאשר מדובר במדבר, גם עבודות עפר, גידור, או אפילו מעבר כלי רכב עלולים לגרום לאותה פגיעה בלתי הפיכה. בנוסף תתקיים במקום פעילות אנושית של תאורה, השלכת פסולת, הכנסה של חמרים כימיים וביולוגיים ועוד. על כל אלו כותב הבלנה בחוות הדעת שנתו כנגד פיתוח חוות הבודדים במרחב המדובר: כך על נסיעה בשטח במדברי בלתי מופר - "סביב מוקדי יישוב קיימת תנועת רחבים רבה הנובעת מצרכי החיים במקום וכתוצאה מפעילויות פנאי שונות. טווח ההשפעה גם במקרה זה הולך ופוחת ככל שמתרחקים מהיישוב עצמו. נסיעת רכב בשטח טבעי עלולה לגרום לפגיעה ישירה בבע"ח וצמחים ע"י דריסה. יתרה מכך ירידה מדרכי הרכב גורמת להרס מחילות ולפגיעה בבע"ח שבהן. עקבות הרכב גורמות להידוק הקרקע ולפגיעה בקרום הקרקע הביולוגי. הקרום הביולוגי הוא חברה של אורגניזמים החיים בשכבת הקרקע העליונה שהמין הדומיננטי בהם הוא האצה החוטית.Microcoleus מין זה מפריש רב סוכרים המדביקים את חלקיקי הקרקע ובכך מונעים סחף קרקע, תורמים לנגר העילי ותורמים למאגר החנקן וחומרי המזון שבקרקע. הקרום הביולוגי מהווה מקור עיקרי לחומר אורגני במדבר ומרבית בעלי-החיים גם ברמות גבוהות 12

13 יותר במארג המזון מתבססים על מקור מזון זה. לפיכך, פגיעה בקרום הביולוגי במדבריות עלולה לגרום לקריסת המערכת האקולוגית. הידוק הקרקע ושבירת תוואי הקרקע הטבעי עלולים לגרום להטיית הנגר העילי מנתיבי הזרימה הטבעיים ולהטיית המים לתוואי עקבת הרכב עצמה. שינוי שכזה עלול לפגוע בחי ובצומח המתבססים על נתיבי הזרימה הטבעיים ועלול לגרום להעמקת עקבות הרכב ולארוזיה של הקרקע. ידוע שעקבות רכב באזורים מדבריים נותרות במשך עשרות רבות של שנים ובמרבית המקרים מעמיקות ומתרחבות. לפיכך, ירידה של רכב בודד מדרך רכב עלולה לגרום לפגיעה ארוכת שנים בנוף ועלולה לגרום לנזק ארוך טווח לתפקוד הטבעי של המערכת האקולוגית המדברית. ממחקרים שנערכים בימים אלה עולה שפגיעה בקרומי הקרקע ובכיסוי הצומח הטבעי עלולה להוציא את המערכת המדברית משיווי המשקל בו היא נמצאת. מחקרים אלו חוזים שהמערכת לא תוכל להתאושש בצורה טבעית ויש להשקיע מאמץ שיקומי רב על מנת לאפשר למערכת לחזור לתפקודיה הטבעיים. עקבות הרכב מותירות צלקות בנוף המדברי הבתולי ומעודדות מטיילים נוספים להמשיך ולפגוע בטבע. כך על נושא הפסולת הצפויה, כזכור, מפעילות של חוות בודדים אחת - "פעילות אדם ביישוב ובשטחי החקלאות יוצרת פסולת רבה אורגנית ואנ-אורגנית. באזורים מדבריים מיעוט המשקעים גורם לפירוק איטי של הפסולת הניתנת לפירוק ושאר המוצרים הלא מתפרקים יוותרו במדבר וימשיכו להצטבר. לבד מההפרעה האסתטית למטייל הפסולת מהווה איום משמעותי על מערכת האיזונים העדינה של המערכת האקולוגית המדברית. בעלי חיים עלולים להיפגע באופן ישיר על-ידי פסולת כגון פציעה מקצוות חדים של קופסאות שימורים, חנק ע"י בליעת ניילון או הכנסת הראש לקופסאות וכו. אפילו פסולת אורגנית יכולה לגרום לפגיעה. אכילה של מזון אליו לא מורגלים בעלי החיים המדבריים עלולה לגרום למותם. אכילה של מזון עשיר בסוכרים יכולה לגרום לתמותה מידית או לפיתוח סכרת אצל מינים הרגילים לחיות על דיאטה דלה. פיזור פסולת מביא גם לפגיעה עקיפה בבעלי החיים. יצירת ריכוזי מזון מלאכותי בשטח טבעי עלולה לגרום להתבססות של מינים מסוימים על פסולת ולגידול בלתי מבוקר של אוכלוסייתם. מינים אלו שבתנאים טבעיים אוכלוסייתם קטנה, עלולים להוות איום על מינים רבים אחרים. גידול משמעותי באוכלוסיית העורבים כתוצאה מפיזור פסולת גורמת פגיעה קשה במיני עופות מדבר רבים, בזוחלים מכרסמים ובחסרי חוליות. אפילו פרטים צעירים של יונקים גדולים כמו צבי הנגב נראו מותקפים על-ידי להקת עורבים. ריכוז פסולת הופך מוקד ריכוז לבעלי חיים ועלול להוות מרכז להעברת מגפות וטפילים." כל על נושא התאורה במדבר - "תאורה מלאכותית המשפיעה על שטחים טבעיים מהווה גורם שנהיה נפוץ ככל שגדלה פעילות האדם באזור מסוים. עוצמת ההשפעה תלויה בעוצמת התאורה, זוית ההארה ומבנה השטח. טווח ההשפעה של האור יכול לנוע ממטרים ספורים עד עשרות ואפילו מאות מטרים. עוצמת התאורה בשטח נתון יכולה להשפיע על יכולת הראייה של טורפים ונטרפים ובכך להשפיע ישירות על פעילותם. שינוי בפעילות המינים האחרים יכולה לגרום לשינוי עקיף בפעילות הפרט כתוצאה מהשינוי בסיכון הטריפה, בזמינות המשאב ובתחרות שיגרמו לשינוי ביחס בין רווח והפסד הצפויים מפעילותו. לפיכך, באזורים החשופים לתאורה מלאכותית ישנה ירידה ניכרת בפעילות בע"ח. שינוי בדפוסי תאורת הירח כתוצאה מתאורה מלאכותית עלולה לגרום גם לשינויים במחזורי הרבייה הטבעיים וביכולת ההתמצאות במרחב של מינים רבים. מכלול ההשפעות עלול להביא לפגיעה באוכלוסיות טבעיות על-פני 13

14 שטחים טבעיים החשופים לתאורה באופן ישיר או אפילו לאוכלוסיות שמזהות את מקור האור כאמצעי להתמצאות במרחב." תופעות שליליות נוספות, אותן לא מנה הבלנה, אך הן בולטות בשטח ויש להן השפעה אקולוגית הינן הגידור והרעש האנושי. הרעש הינו אחד מהגורמים המפרים את המערכת הקיימת, שעלול לשבש, עד כדי הכחדה, את התנהלותם של המינים הטבעיים. הגידור הינו בעיה חמורה, אשר יש לה השפעות אחרות, מלבד זו האקולוגית. הצבת מחסום באמצעו של בית הגידול עלול לגרום להכחדה גדולה של בעלי החיים, אשר הגדר הוצבה במסלול תנועתם. הגדר חוצה בתי גידול, גורמת לתמותה מיידית ומהווה גורם זר ומסוכן בשטח. מלבד זאת, גדרות רבות, הקיימות בשטח, מהוות מפגע ויזואלי לכל באי הסביבה. כל ההשפעות שנמנו לעיל, הינן חלק מתאור הפעילות האנושית הצפויה במקום המיועד להקמת מתחם מלונאות: עבודות העפר- בתוך יישוב עירוני עבודות אלו נחשבות כמותרות ללא היתר למען שיפור תשתיות, במקרה זה, של שינוי פני השטח במדבר וכניסת כלים כבדים, הן הרסניות ובלתי הפיכות. גידור אם המקרה של יישוב עירוני ניתן להציב גדר ולהסירה אחר כך ללא יצירת מפגע, הרי שבמדבר מדובר בהפרה של איזון אקולוגי עדין. תאורה אין מדובר בתאורה המצטרפת למוקדים קיימים אלא יצירת מוקד חדש במרחב, על פגיעותיו השליליות על מערכת החי הטבעי במקום. פסולת הן לפסולת האורגנית הצפויה במקום והן לפסולת היבשה תהיינה השלכות על מערכת החי והצומח. דוגמאות אלו ממחישות את הפגיעה הצפויה במקום עם ביצוע עבודות. עבודות אלו הינן בלתי הפיכות, ולכן אל לגורם כלשהו להחל בהן טרם בדיקת כל החלופות וקבלת האישורים הדרושים בהליך מסודר ומוסכם על הכל. הארץ היא נכס הכלל, וכל גורם המנכס חלקים ממנה ועושה בהם כרצונו חייב יהיה לתת את החשבון ולעמוד בפני הציבור. לשם כך הוגדרו הליכי התכנון המקובלים, לשם כך קיים סדר עבודות ואישורים טרם כל פיתוח. מתחם המלונאות אינה פיתוח בקנה מידה קטן, אשר ניתן לאשרו לאחר ביצוע, תוך העלמתו מהעין הציבורית. רגישות המקום מחייבות שקיפות מלאה ועריכת כל הדרוש טרם נגיעה כלשהי בשטח. ההתחלה הטובה ביותר חייבת להיות תסקיר השפעה על הסביבה להבנת מהן השפעותיה דל התכנית במתכונתה הנוכחית במקום זו שקדמה לה. 3. תסקיר השפעה על הסביבה 14

15 התכנית המוגשת נוגעת בסביבה מהרגישות בארץ. היא משפיעה ומשנה שטחים המוגדרים בתכניות מתאר ארציות כשטחי משאבי טבע, נוף פתוח, שמורות טבע וגנים לאומיים, גם אם היא אינה כוללת אותם ישירות בתוכה. הגשת תסקיר השפעה על הסביבה למועצה הארצית בטרם החלטה היתה יכולה לשנות את התכנית המוצעת ולהקטין מאד את נזקיה העכשויים והעתידיים, עד כדי ביטולה. לדעת המתנגדת, אם היו מובאות העובדות הקיימות בשטח בנוגע לפגיעות הנופיות, האקולוגיות והאחרות היתה מתקבלת תוצאה שונה לחלוטין מהתכנית העומדת כיום לאישור. * פגיעה אקולוגית - ע"י הקמה של מערכות אנושיות של בניה, גידול בעלי חיים, שתילת צמחים שונים מהקיימים - ישנה פגיעה ושינוי של המערכות הטבעיות הקיימות, נוצר איום על מינים שונים והרצף האקולוגי במקום עלול להיפגע. מלבד זאת, המסדרון האקולוגי במקום ייקטע (הוא כבר קטוע בחלקו) ובכך יש לגרום לאובדן של מינים נוספים ולערעור המערכות ובתי הגידול של כל חבל ארץ זה. יש לזכור כי מתחם המלונאות אינו מספק את כל האנרגיה והתשתיות הדרושות להן בשטחו הוא, אלא כל הקמה של מבנה בסביבה זו יגרום למשיכת תשתיות נוספות של כבישים, מים, חשמל, ביוב וכד', אשר להן השפעה על טווח נרחב בהרבה מהמתחם עצמו. *פגיעה נופית בתי המלון הינם נטע זר בנוף הפתוח, אשר במקומות אלו נצפה למרחוק. כל מלון יגרום לשינוי של סביבתו הקרובה והרחוקה וישנה לחלוטין את הנוף מסביב, מנוף פתוח, טבעי לנוף אנושי, מנוקד במבנים, מואר בלילות, מגודר וכד'. מתחם המלונאות הינו למעשה הקמה של יישוב חדש. ליישובים חדשים יש מתנגדים רבים בקרב הממסד, הן התכנוני והן האחר. הנזקים הפוטנציאליים מבחינות חברתית, כלכלית ואקולוגית של כל יישוב חדש כבר ידועים למערכת התכנון והממשל, אישור, ולכן אלו אמורים כעת להיבחן לעומק לפני כל לפי הוראותיו של היועץ המשפטי לממשלה (מס' הנחיה מתאריך ). כך גם צריך להיות לגבי מתחם המלונאות, בייחוד לאור הנסיון הקיים מהשטח בשנים האחרונות. לכל נקודת התיישבות חדשה במרחב יש השפעה שלילית על המרחבים הפתוחים, השפעה שלילית על הממשק האקולוגי והשפעה שלילית מבחינה חברתית. כמו יישוב חדש, המתחם המלונאי זקוק לכל התשתיות האנושיות לשם קיומו חיבורים לתשתית של חשמל, מים, ביוב, תקשורת, ולתשתיות פיסיות של דרכים, מבנים, תאורה עוד. ידוע כבר כי לכל נקודה של יישוב אנושי במרחב השפעות גדולות בהרבה מבחינה אקולוגית. מתוך הנחיית היועץ מר מני מזוז: "עבודת מטה זו (הכוונה לבדיקות טרם ההחלטה י.ד.) צריכה לכלול התייחסות למדיניות התכנון הכוללת, לחלופות האפשריות, ולמגוון ההיבטים הכרוכים בהקמת יישוב, ובהם היבטים תקציביים, תשתיתיים, סביבתיים, תעסוקתיים וחברתיים." אין כל ספק כי קודם להגשת תכנית זו לאישור היה צריך להיערך תסקיר השפעה על הסביבה, שצריך היה לכלול, מלבד היבטים אקולוגיים ותכנוניים גם היבטים כלכליים וחברתיים. 15

16 לסיכום, מתחם המלונאות המתוכנן בעמק ססגון אינו קביל בעיני. לא מבחינה סטטוטורית, עקב היותו סותר את מהות העיקרון של שמירת רצף שטחים פתוחים ולא מבחינה ציבורית, עקב היותו מתחם מגודר ענק, הסגור בפני הציבור, במקום לשמשו לתיירות ולנופש. ערך השטח, שטח מדברי רגיש, לא יסולא בפז, וכך גם מתייחסות תכניות המתאר השונות למרחב סביבו. מצויה במקום שמורת טבע גדולה, אין לפתח במרחב כל פיתוח חדש שאינו צמוד דופן. אישורה של תכנית "הבינוי הפרוס" במועד כה מאוחר, למעשה לאחר כניסתה לתוקף של תמ"א 35, הינו תעודת עניות לוועדה מחוזית דרום. שוב אנו עומדים בפני עובדות שנקבעו בלא הצדקה, תוך התעלמות מההיבט הסביבתי, שהינו העיקרי כאן, שוב אנו עומדים בפני אי יכולתו של הציבור להשפיע ו/או לשנות הליכי תכנון, חלקם ישנים וחלקם שנעשו באופן בלתי סביר מבחינת האינטרס הציבורי. מן הראוי שאישור התכנית המפורטת יבחן מחדש, וכי מוסדות התכנון הרלוונטיים יוכלו לתת את דעתם על ההשלכות של אישורה בלוויית הבדיקות המתאימות, בדמות תסקיר השפעה על הסביבה. כמו כן יש לבחון את אופן הבינוי והפיתוח, כולל כמות השטחים, פריסתם וסגירת המתחם בפני הציבור הרחב. כיום, כאשר לרצף ערכי טבע, נוף ומורשת קבלו תוקף ומעמד הן בתכניות סטטוטוריות והן כעקרון שיש לשמור עליו למען הציבור הנוכחי ולדורות הבאים, יש צורך בבחינה של החלטות מעין אלו, כמו התכנית המאושרת בתכנית המפורטת, גם אם אישורה היה כדין ועל אחת כמה וכמה, במידה ואכן יתברר כי אישורה אינו עומד בנהלים הדרושים. תאריך חתימה 16

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יו"ר הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015

1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יור הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015 1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יו"ר הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015. 1. רקע מסמך זה נערך במענה לפניית הוועד המקומי בקיסריה

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 מבוא לדיני התכנון והבנייה עו"ד רמי מנוח שעור 4 התכניה: הליכי הכנת תכנית בניין עיר; ב) מי רשאי ליזום הכנת תכנית? תכנית מתאר ארצית - סעיף 51: המועצה הארצית תפרסם בדרך הנראית לה את נושא התכנית שעומדים לערוך

קרא עוד

הוראות לעריכת הוראות התכנית

הוראות לעריכת הוראות התכנית חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית פרדס חנה כרכור - תכנית מתאר כוללנית מחוז: חיפה מרחב תכנון מקומי: פרדס חנה - כרכור סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך 77 דברי הסבר לתכנית

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

אל:

אל: חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית תכמ 2015-711 שם תכנית: תכנית מתאר מקומית כוללנית מבשרת ציון מחוז: ירושלים מרחב תכנון מקומי: הראל סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC TBPIRUT0 0001 א/ כ/ כ/ כ/ א/ כ/ מס' דף : 1 26/01/2015 25 תכנית מפורטת: חפ/ 1332 סדר יום לועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: שם: "קסטרא" תוספת שימושים וזכויות בניה בעלי עניין : חב' חוצות היוצר חיפה

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

קובץ_פנימי[TOD11]

קובץ_פנימי[TOD11] ד"ר יודן רופא - "עקרונות התכנון של פיתוח עירוני מסביב לרכבת" מאמר זה מציג את עקרונות התכנון והעיצוב האורבני האמורים להנחות את המתכננים של אזורי פיתוח עירוני מסביב לרכבת. הוא פותח בתיאור הגורמים התכנוניים-פיזיים

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תת 2009-967 - יו"ר - חבר - מ"מ חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - מ"מ חבר בהשתתפות: גב' ג. אורון אדר' נ. אנג'ל מר ע. אמזלג גב' נ. יוגב גב' ו. פוהורוליס גב' ט. דבורסקי מר י. פרלשטיין

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

עתמ בבית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעניין: עתירה כנגד תמ"ל 1003 )תכנית לקידום מתחמים מועדפים גן יבנה מערב( העותרים:

עתמ בבית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעניין: עתירה כנגד תמל 1003 )תכנית לקידום מתחמים מועדפים גן יבנה מערב( העותרים: עתמ בבית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעניין: עתירה כנגד תמ"ל 1003 )תכנית לקידום מתחמים מועדפים גן יבנה מערב( העותרים: 1..2.3.4 המצאת כתבי בית דין בפקס - נגד- 1. משרד האוצר - הוועדה

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מחקר מדיניות: מתווה לניהול סביבתי של הנגר העילי בנחלי ישראל המלצות מדיניות צוות המחקר פרופ עזרא סדן, רות לובנטל- מנהל וכלכלה דר אבנר קסלר- הנדסת ניקוז

מחקר מדיניות: מתווה לניהול סביבתי של הנגר העילי בנחלי ישראל המלצות מדיניות צוות המחקר פרופ עזרא סדן, רות לובנטל- מנהל וכלכלה דר אבנר קסלר- הנדסת ניקוז מחקר מדיניות: מתווה לניהול סביבתי של הנגר העילי בנחלי ישראל המלצות מדיניות צוות המחקר פרופ עזרא סדן, רות לובנטל- מנהל וכלכלה דר אבנר קסלר- הנדסת ניקוז עו ד ישי שנידור- ההיבט המשפטי אבי אוזן- אקולוגיה איריס

קרא עוד

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תבע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת - 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: 2102102 שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור התעשייה גבעת שאול מוזמנים 00:11 )נספח ב'( ב. דיון עקרוני

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

תמ"א 38 תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה: מענה אמיתי או פתרון מדומה? דצמבר 2011

תמא 38 תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה: מענה אמיתי או פתרון מדומה? דצמבר 2011 תמ"א 38 תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה: מענה אמיתי או פתרון מדומה? דצמבר 2011 מחקר וכתיבה: ניר שלו מיפוי: נאוה שיר סדר ועיצוב: רון הרן תודה מיוחדת לד"ר דליה דרומי, לאדר' ליטל ידין, לאדר' נעמה מישר,

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשעט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יור החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2019 מצ"ב מדיניות השר לאחר התייעצות עם ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון,

קרא עוד

תיירות חוף כרמל - ועדת היגוי מס

תיירות חוף כרמל  - ועדת היגוי מס 22/02/2010 ועדת היגוי מס' : 4 אדר' ערן מבל : עורך התכנית. תכנון פיזי ואדריכלי יוסי שק : מרכז צוות התכנון. תכנון פיזי. אביעד שר שלום : יועץ תיירות, פנאי ונופש עירית קרן : חב' קונטקט : מיתוג ותקשורת שיווקית

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אודיטוריום ע"ש איתן דויטש לזכרם של בוגרי התיכון שנהרגו במלחמות 1 תכנית מתאר כוללנית קרית טבעון על סדר היום - 19:30 התכנסות והרשמה 20:00 הצגת עיקרי ניתוח מצב קיים - לרמן אדריכלים ומתכנני ערים 20:00-20:45

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

פרוגרמה חברתית – כלכלית – תיירותית

פרוגרמה חברתית – כלכלית – תיירותית עריכת הנספח: דר' רונית דוידוביץ מרטון, אדר' נעה שבדרון ד.מ.ר. תכנון ופיתוח עירם ואזורים בע"מ נובמבר 205 הנספח מתבסס על חומרים מקצועיים אשר הוכנו לאורך גיבוש תכנית המתאר על ידי היועצים המקצועיים לתכנית:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ב- מועצה אזורית יואב תכנית מתאר כוללנית סיכום שלב א' ' סקר המצב הקיים, חזון, מטרות ויעדי התכנית מתווה לקידום התכנית תכנית העבודה שלב אבן דרך מספר חודשים 3 שלב א': לימוד המצב קיים וניתוחו 2 שלב ב': הגדרת

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד