דוח ביניים לדוגמה 2014

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "דוח ביניים לדוגמה 2014"

תמליל

1 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06

2 תוכן עניינים דו"ח סקירה לרבעון הראשון דו"ח סקירה לרבעון השני והשלישי דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר )חלופה א' שיטה לפי מהות ההוצאה( דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר )חלופה א' שיטה לפי מאפיין הפעילות של ההוצאה בישות( דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח או הפסד )חלופה ב' שיטה לפי מהות ההוצאה( דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח או הפסד )חלופה ב' שיטה לפי מאפיין הפעילות של ההוצאה בישות( דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )חלופה א'( דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )חלופה ב'( דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים )חלופה גישה ישירה( דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים )חלופה גישה עקיפה( כללי ביאור ביאור עיקרי המדיניות החשבונאית ביאור תיקונים לתקני ביאור 4 ביאור 5 ביאור 6 דיווח כספי ופרשנויות שפורסמו עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח שינויים במלאי/ עלות המכירות, העבודות והשירותים רכוש קבוע ביאור 7 מוניטין ביאור 8 מכשירים פיננסיים ביאור 9 תשלום מבוסס מניות ביאור 0 אגרות חוב ביאור כשלים והפרות תנאים של מכשירי חוב ביאור תביעות משפטיות ביאור הון מניות ביאור 4 דיבידנדים ביאור 5 שינויים באומדנים שדווחו בתקופות דיווח קודמות ביאור 6 הפרשות והתחייבויות תלויות ביאור 7 אירועים לאחר תום תקופת הדיווח ביאור 8 עסקאות עם צדדים קשורים ביאור 9 מסים על הכנסה ביאור 0 דיווח מגזרי ביאור מכירת חברות מאוחדות ביאור צירופי עסקים ביאור השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ביאור 4 התאמה בגין ביאור 5 הצגה מחדש של ביאור 6 סיווג מחדש דוחות חברה נערבת שאינם ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )IFRS( אשר צורפו לדוחות החברה דוחות כספיים לתקופות דיווח קודמות ביאור 7 התאמה לא מהותית של מספרי ההשוואה ביאור 8 אישור הדוחות הכספיים לפרסום דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים פרופורמה לדוגמה

3 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX )בלתי מבוקרים( דוחות אלה כוללים מידע כללי ומיועדים לצורך הדגמה בלבד! לפיכך, דוחות אלה אינם מיועדים לספק הנחיות או ייעוץ ספציפי בנושאי חשבונאות ואין לראות בהם משום תחליף לקבלת ייעוץ מקצועי!

4 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX )בלתי מבוקרים( תוכן עניינים ע מ ו ד דוח סקירה של רואי החשבון דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים )בלתי מבוקרים(: דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח או הפסד / רווח או הפסד ורווח כולל אחר דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים יש להתאים את שמות הדוחות בהתאם למדיניות החברה להצגת נתוני הרווח הכולל. יתווסף כאשר החברה בחרה להציג דוח על הרווח הכולל בנפרד מהרכיבים המוצגים בדוח רווח או הפסד.

5 דו"ח סקירה לרבעון הראשון דו"ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של מבוא סקרנו את המידע הכספי המצורף של החברה וחברות בנות )להלן "החברה" או "הקבוצה"(, הכולל את הדו"ח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום במרץ 0XX ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר, או רווח או הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ% מכלל הנכסים המאוחדים ליום במרץ,0XX והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ% מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופה של שלושה חודשים כמו כן, הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני אשר ההשקעה שהסתיימה באותו תאריך. בהן הינה כ xxx ליום במרץ,0XX וחלקה של החברה או הקבוצה בתוצאותיהן הינו כ xxx לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים. היקף הסקירה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. מסקנה בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי.IAS 4 בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970. בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited תלאביב/חיפה/ירושלים/באר שבע/אילת, xx בxxxxx.0XX, כאשר דוחות פעילות משותפת לא נסקרו על ידינו יתווסף "כמוכן, לא סקרנו את המידע הכספי של חלק מהפעילויות המשותפות אשר נכסיהן המתייחסים לזכות החברה מהווים כ XX % מכלל נכסי החברה ליום במרץ,0XX ואשר הכנסותיהן המתייחסות לזכות החברה מהוות כ XX % מכלל הכנסות החברה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך."

6 דו"ח סקירה לרבעון השני והשלישי דו"ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של מבוא סקרנו את המידע הכספי המצורף של החברה וחברות בנות )להלן "החברה" או "הקבוצה"( הכולל את הדו"ח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 0 ביוני / בספטמבר,0XX ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר, או רווח או הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של שישה/תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו. לא סקרנו את המידע הכספי לתקופות הביניים התמציתי של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ% מכלל הנכסים המאוחדים ליום 0 ביוני / בספטמבר,0XX והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ% וכ%, בהתאמה, מכלל ההכנסות המאוחדות כמו כן, הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים של השקעות לתקופות של שישה/תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. המטופלות לפי שיטת השווי המאזני אשר ההשקעה בהן הינה כ xxx ליום 0 ביוני/בספטמבר,0XX וחלקה של החברה או הקבוצה בתוצאותיהן הינו כ xxx וכ xxx אלפי, בהתאמה, לתקופות של שישה/תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. המידע הכספי לתקופות הביניים התמציתי של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים. היקף הסקירה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. מסקנה בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי.IAS 4 בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970. בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited תלאביב/חיפה/ירושלים/באר שבע/אילת, xx בxxxxx.0XX, כאשר דוחות פעילות משותפת לא נסקרו על ידינו יתווסף "כמוכן, לא סקרנו את המידע הכספי של חלק מהפעילויות המשותפות אשר נכסיהן המתייחסים לזכות החברה מהווים כ XX % מכלל נכסי החברה ליום 0/ ביוני/בספטמבר,0XX ואשר הכנסותיהן המתייחסות לזכות החברה מהוות כ XX % וכ,%XX בהתאמה, מכלל הכנסות החברה לתקופות של שישה/תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך."

7 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי תקנה 40 )א( תקנה 4 )א( IAS 4.8(a) IAS 4.0(a) ביאור ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX 0XX 4 4 ליום בדצמבר 0XX 4 נכסים נכסים שוטפים מזומנים ושווי מזומנים מזומנים מוגבלים בשימוש נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נכסים פיננסיים זמינים למכירה נכסי מסים שוטפים לקוחות חייבים ויתרות חובה הכנסות לקבל מעבודות לפי חוזה הקמה מלאי מלאי בניינים למכירה נכסים שוטפים אחרים 5 נכסים של קבוצת מימוש המוחזקת למכירה 5 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה סה"כ נכסים שוטפים נכסים לא שוטפים מזומנים המוגבלים בשימוש לזמן ארוך נכסים פיננסיים זמינים למכירה הלוואות וחייבים לזמן ארוך נכסי מסים נדחים נדל"ן להשקעה השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני רכוש קבוע, נטו מוניטין נכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו נכסים ביולוגיים נכסים בגין הטבות לעובדים נכסים אחרים סה"כ נכסים לא שוטפים סה"כ נכסים אם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה, דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללו לפחות את כל אחד מהכותרות ומסיכומי הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי.IAS 4 סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]4.0 ]IAS יש לזהות בבירור כל דוח כספי ואת הביאורים. בנוסף, יש לרשום את שם הישות המדווחת והאם הדוחות הכספיים הם של ישות בודדת או קבוצה של ישויות ולחזור על כך כאשר הדבר נדרש כדי שהמידע יהיה ניתן להבנה. בדוחות יסומן כל סכום מהותי שהוצג או סווג מחדש. ]תקנה 4 )ג([ 4 בחברות אשר מציגות את דוחותיהן במטבע השונה משקל חדש/ דולר ארה"ב/ אירו, יתווסף נספח תרגום לשקלים חדשים של הדוחות. התרגום יבוצע לפי הוראות.IAS ]תקנה 40 )א ([ 5 ניתן להציג נכסים של קבוצת מימוש המוחזקת למכירה ונכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה בשורה אחת בדוח על המצב הכספי. הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 4

8 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי )המשך( תקנה 40 )א( תקנה 4 )א( IAS 4.8(a) IAS 4.0(a) ביאור ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX 0XX ליום בדצמבר 0XX התחייבויות והון התחייבויות שוטפות אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד התחייבויות פיננסיות אחרות ספקים זכאים ויתרות זכות הפרשות הוצאות לשלם בגין עבודות לפי חוזה הקמה התחייבות בגין מסים שוטפים התחייבויות בגין הטבות עובדים התחייבויות שוטפות אחרות התחייבויות של קבוצת מימוש המוחזקת למכירה סה"כ התחייבויות שוטפות התחייבויות לא שוטפות הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים אגרות חוב אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה/חברה מאוחדת התחייבויות פיננסיות אחרות התחייבויות מסים נדחים התחייבויות בגין הטבות לעובדים הפרשות התחייבויות אחרות סה"כ התחייבויות לא שוטפות הון הון מניות רגילות X ש"ח ע.נ. פרמיה על מניות קרנות הון עודפים )יתרת הפסד( סכומים שהוכרו ברווח כולל אחר ונצברו בהון המתייחסים לקבוצת מימוש המוחזקת למכירה הון המיוחס לבעלים של החברה האם זכויות שאינן מקנות שליטה סה"כ הון סה"כ התחייבויות והון תאריך אישור הדוחות הכספיים שם יו"ר הדירקטוריון שם מנהל כללי שם סמנכ"ל כספים )*( )*( )*( ראה ביאור 4 )*( אם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה, דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללו לפחות את כל אחד מהכותרות ומסיכומי הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי.IAS 4 סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]4.0 ]IAS בחברות אשר מציגות את דוחותיהן במטבע השונה משקל חדש/ דולר ארה"ב/ אירו, יתווסף נספח תרגום לשקלים חדשים של הדוחות. התרגום יבוצע לפי הוראות.IAS ]תקנה 40 )א ([ או מי שממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה, לרבות ממלא מקומו של המנהל הכללי בהיעדרו. ]תקנה 46[ 4 הסמיך הדירקטוריון דירקטור לחתום בשם יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, יצוין בביאורים דבר ההסמכה והסיבות לה. ]תקנה 46[ הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 5

9 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS חלופה א' הצגת כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר )חלופה א' שיטה לפי מהות ההוצאה( תקנה 40 )ד( תקנה 4 )ב( IAS 4.8(b)(i) IAS 4.0(b) ביאור לתקופה של שישה/תשעה חודשים שהסתיימה ביום 0 ביוני/בספטמבר 0XX 0XX לשנה שהסתיימה ביום בדצמבר 0XX לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום /0 במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX 0XX הכנסות הכנסות ממכירות, מעבודות ומשירותים הכנסות מהשקעות רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ורווח )הפסד( הון ממימושו הכנסות אחרות סה"כ הכנסות () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () הוצאות שינויים במלאי תוצרת גמורה ומלאי בתהליך חומרי גלם וחומרים מתכלים שנצרכו הוצאות פחת והפחתות הוצאות בגין הטבות עובדים הוצאות יעוץ הוצאות אחרות רווח )הפסד( בגין חלוקת נכסים שאינם מזומן לבעלי המניות רווח )הפסד( נטו מגריעת נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות 4 מופחתת רווח )הפסד( נטו מסיווג מחדש של נכסים פיננסיים לשווי הוגן 4 דרך רווח או הפסד סה"כ הוצאות רווח )הפסד( מפעולות רגילות () () () () () () () () () () () () () () () הכנסות מימון הוצאות מימון הכנסות )הוצאות( מימון, נטו חלק החברה ברווח או הפסד של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה מסים על הכנסה רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות רווח )הפסד( נטו מפעילויות שהופסקו רווח )הפסד( לתקופה אם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה, דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללו לפחות את כל אחד מהכותרות ומסיכומי הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי.IAS 4 סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]4.0 ]IAS ניתן להציג את פריטי ההכנסה וההוצאה שהוכרו בדוח על הרווח הכולל בשתי חלופות דוח יחיד על הרווח הכולל )חלופה א'( או בשני דוחות: דוח רווח או הפסד נפרד ודוח שני שמתחיל ברווח )הפסד( לתקופה ומציג רכיבים של רווח כולל אחר )חלופה ב'(. ניתן להשתמש באחת מהשיטות הבאות להצגת הוצאות בדוח רווח או הפסד סיווג שמבוסס על מהות ההוצאות )שיטה (, וסיווג המבוסס על מאפיין הפעילות של ההוצאות בישות )שיטה (. 4 יתווסף בחברות אשר מיישמות את.IFRS 9 במידה והחברה מציגה רווחים או הפסדים בגין נכסים פיננסיים כהכנסות או כהוצאות מימון, שורות אלה תוצגנה מחוץ לרווח התפעולי. הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 6

10 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS חלופה א' הצגת כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר )חלופה א' שיטה לפי מהות ההוצאה( )המשך( תקנה 40 )ד( תקנה 4 )ב( IAS 4.8(b)(i) IAS 4.0(b) ביאור לתקופה של שישה/תשעה חודשים שהסתיימה ביום 0 ביוני/בספטמבר 0XX 0XX לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום /0 במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX 0XX לשנה שהסתיימה ביום בדצמבר 0XX רווח כולל אחר סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס : רווח )הפסד( מהערכה מחדש של רכוש קבוע/ נכסים בלתי מוחשיים, נטו ממס רווח )הפסד( בגין השקעות במכשירים הוניים שיועדו לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, נטו ממס רווח )הפסד( בגין שינויים בשווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי הוגן דרך רווח או הפסד המיוחסים לשינויים בסיכון 4 אשראי, נטו ממס מדידות מחדש של ההתחייבות )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת, נטו ממס חלק ברווח הכולל האחר של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס אחר, נטו ממס סה"כ סכומים אשר יסווגו בעתיד 5 לרווח או הפסד, נטו ממס: רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו ממס רווח )הפסד( בגין גידור תזרימי מזומנים, נטו ממס הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס חלק ברווח הכולל האחר של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס אחר, נטו ממס סה"כ סה"כ רווח כולל אחר לתקופה סה"כ רווח כולל לתקופה אם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה, דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללו לפחות את כל אחד מהכותרות ומסיכומי הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי.IAS 4 סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]4.0 ]IAS ניתן להציג כל רכיב של רווח כולל אחר לפני השפעת המס, תוך הצגה בסכום מצרפי אחד את המסים על הכנסה מכל מרכיבי הרווח הכולל האחר שמאותו סוג )בהתאם לסיווג/לאי הסיווג העתידי של הסכומים לרווח או הפסד(. יתווסף בחברות אשר מיישמות את הוראות.IFRS 9 4 יתווסף בחברות אשר מיישמות את השלב השני של IFRS 9 בדבר התחייבויות פיננסיות. 5 ניתן להציג תיאומים בגין סיווג מחדש לרווח או הפסד של סכומי רווח כולל אחר בגוף הדוח או בניכוי מהרווח הכולל, המוכר לתקופה בגין הפריט הרלוונטי. הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 7

11 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS חלופה א' הצגת כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר )חלופה א' שיטה לפי מהות ההוצאה( )המשך( תקנה 40 )ד( תקנה 4 )ב( IAS 4.8(b)(i) IAS 4.0(b) ביאור לתקופה של שישה/תשעה חודשים שהסתיימה ביום 0 ביוני/בספטמבר 0XX 0XX לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום /0 במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX 0XX לשנה שהסתיימה ביום בדצמבר 0XX רווח )הפסד( לתקופה מיוחס ל: בעלים של החברה האם זכויות שאינן מקנות שליטה סה"כ רווח כולל לתקופה מיוחס ל: בעלים של החברה האם זכויות שאינן מקנות שליטה רווח )הפסד( למניה רגילה אחת )בש"ח( בת X ש"ח ע.נ. המיוחס לבעלים של החברה 4 האם רווח )הפסד( למניה בסיסי מפעילות נמשכת מפעילות שהופסקה רווח )הפסד( למניה בסיסי IAS 4. רווח )הפסד( למניה מדולל מפעילות נמשכת מפעילות שהופסקה רווח )הפסד( למניה מדולל אם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה, דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללו לפחות את כל אחד מהכותרות ומסיכומי הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי.IAS 4 סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]4.0 ]IAS במסגרת זו ייוחס הרווח שו במרכיבי רווח או הפסד. במסגרת זו ייוחס הסכום המצרפי של הרווח הכולל שו במרכיבי רווח או הפסד, ושל הרווח הכולל האחר. 4 הגילוי לגבי רווח למניה יינתן בהתייחס לרווח )הפסד( לתקופה. חובת גילוי אודות רווח למניה חלה אך ורק על חברות שמניותיהן הרגילות, או מניותיהן הרגילות הפוטנציאליות רשומות, או מצויות בהליך רישום למסחר בשווקים ציבוריים. חברות אשר הנפיקו בבורסה לני"ע אג"ח ללא אופציית המרה )אג"ח סטרייט( בלבד אינן מחויבות לתת גילוי אודות נתוני הרווח למניה. [. [IAS הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 8

12 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS חלופה א' הצגה של כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר בישות( )חלופה א' שיטה לפי מאפיין הפעילות של ההוצאה תקנה 40 )ד( תקנה 4 )ב( IAS 4.8(b)(i) IAS 4.0(b) ביאור לתקופה של שישה/תשעה חודשים שהסתיימה ביום 0 ביוני/בספטמבר 0XX 0XX לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום /0 במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX 0XX לשנה שהסתיימה ביום בדצמבר 0XX () () () () () הכנסות ממכירות, מעבודות ומשירותים עלות המכירות, העבודות והשירותים רווח )הפסד( גולמי () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () הכנסות מהשקעות הוצאות מחקר ופיתוח הוצאות מכירה ושיווק הוצאות הנהלה וכלליות הכנסות )הוצאות( אחרות רווח )הפסד( בגין חלוקת נכסים שאינם מזומן לבעלי המניות רווח )הפסד( נטו מגריעת נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות 4 מופחתת רווח )הפסד( נטו מסיווג מחדש של נכסים פיננסיים לשווי הוגן 4 דרך רווח או הפסד רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ורווח )הפסד( הון ממימושו רווח )הפסד( מפעולות רגילות () () () () () הכנסות מימון הוצאות מימון הכנסות )הוצאות( מימון, נטו חלק החברה ברווח או הפסד של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה () () () () () מסים על הכנסה רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות רווח )הפסד( נטו מפעילויות שהופסקו רווח )הפסד( לתקופה אם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה, דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללו לפחות את כל אחד מהכותרות ומסיכומי הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי.IAS 4 סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]4.0 ]IAS דוח יחיד על הרווח הכולל )חלופה א'( או בשני דוחות: דוח רווח או הפסד ניתן להציג את פריטי ההכנסה וההוצאה שהוכרו בדוח על הרווח הכולל בשתי חלופות נפרד ודוח שני שמתחיל ברווח )הפסד( לתקופה ומציג רכיבים של רווח כולל אחר )חלופה ב'(. סיווג שמבוסס על מהות ההוצאות )שיטה (, וסיווג המבוסס על מאפיין הפעילות של ניתן להשתמש באחת מהשיטות הבאות להצגת הוצאות בדוח רווח או הפסד ההוצאות בישות )שיטה (. יתווסף בחברות אשר מיישמות את.IFRS 9 במידה והחברה מציגה רווחים או הפסדים בגין נכסים פיננסיים כהכנסות או כהוצאות מימון, שורות אלה תוצגנה מחוץ 4 לרווח התפעולי. הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 9

13 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS חלופה א' הצגה של כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר )חלופה א' שיטה לפי מאפיין הפעילות של ההוצאה בישות( )המשך( תקנה 40 )ד( תקנה 4 )ב( IAS 4.8(b)(i) IAS 4.0(b) ביאור לתקופה של שישה/תשעה חודשים שהסתיימה ביום 0 ביוני/בספטמבר 0XX 0XX לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום /0 במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX 0XX לשנה שהסתיימה ביום בדצמבר 0XX רווח כולל אחר סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס : רווח )הפסד( מהערכה מחדש של רכוש קבוע/ נכסים בלתי מוחשיים, נטו ממס רווח )הפסד( בגין השקעות במכשירים הוניים שיועדו לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, נטו ממס רווח )הפסד( בגין שינויים בשווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי הוגן דרך רווח או הפסד המיוחסים לשינויים בסיכון 4 אשראי, נטו ממס מדידות מחדש של ההתחייבות )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת, נטו ממס חלק ברווח הכולל האחר של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס אחר, נטו ממס סה"כ סכומים אשר יסווגו בעתיד 5 לרווח או הפסד, נטו ממס: רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו ממס רווח )הפסד( בגין גידור תזרימי מזומנים, נטו ממס הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס חלק ברווח הכולל האחר של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס אחר, נטו ממס סה"כ סה"כ רווח כולל אחר לתקופה סה"כ רווח כולל לתקופה אם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה, דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללו לפחות את כל אחד מהכותרות ומסיכומי הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי.IAS 4 סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]4.0 ]IAS ניתן להציג כל רכיב של רווח כולל אחר לפני השפעת המס, תוך הצגה בסכום מצרפי אחד את המסים על הכנסה מכל מרכיבי הרווח הכולל האחר שמאותו סוג )בהתאם לסיווג/לאי הסיווג העתידי של הסכומים לרווח או הפסד(. יתווסף בחברות אשר מיישמות את הוראות.IFRS 9 4 יתווסף בחברות אשר מיישמות את השלב השני של IFRS 9 בדבר התחייבויות פיננסיות. 5 ניתן להציג תיאומים בגין סיווג מחדש לרווח או הפסד של סכומי רווח כולל אחר בגוף הדוח או בניכוי מהרווח הכולל, המוכר לתקופה בגין הפריט הרלוונטי. הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 0

14 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS חלופה א' הצגה של כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר )חלופה א' שיטה לפי מאפיין הפעילות של ההוצאה בישות( )המשך( תקנה 40 )ד( תקנה 4 )ב( IAS 4.8(b)(i) IAS 4.0(b) ביאור לתקופה של שישה/תשעה חודשים שהסתיימה ביום 0 ביוני/בספטמבר 0XX 0XX לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום /0 במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX 0XX לשנה שהסתיימה ביום בדצמבר 0XX רווח )הפסד( לתקופה מיוחס ל: בעלים של החברה האם זכויות שאינן מקנות שליטה סה"כ רווח כולל לתקופה מיוחס ל: בעלים של החברה האם זכויות שאינן מקנות שליטה רווח )הפסד( למניה רגילה אחת )בש"ח( בת X ש"ח ע.נ. המיוחס לבעלים של החברה 4 האם רווח )הפסד( למניה בסיסי מפעילות נמשכת מפעילות שהופסקה רווח )הפסד( למניה בסיסי IAS 4. רווח )הפסד( למניה מדולל מפעילות נמשכת מפעילות שהופסקה רווח )הפסד( למניה מדולל אם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה, דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללו לפחות את כל אחד מהכותרות ומסיכומי הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי.IAS 4 סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]4.0 ]IAS במסגרת זו יוקצה הרווח שו במרכיבי רווח או הפסד. במסגרת זו יוקצה הסכום המצרפי של הרווח הכולל שו במרכיבי רווח או הפסד, והרווח הכולל אחר. 4 הגילוי לגבי רווח למניה יינתן בהתייחס לרווח )הפסד( לתקופה. חובת גילוי אודות רווח למניה חלה אך ורק על חברות שמניותיהן הרגילות, או מניותיהן הרגילות הפוטנציאליות רשומות, או מצויות בהליך רישום, למסחר בשווקים ציבוריים. חברות אשר הנפיקו בבורסה לני"ע אג"ח ללא אופציית המרה )אג"ח סטרייט( בלבד אינן מחויבות לתת גילוי אודות נתוני הרווח למניה. [. [IAS הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

15 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS חלופה ב' הצגת דוחות רווח או הפסד ומרכיבי רווח כולל אחר בשני דוחות דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח או הפסד )חלופה ב' שיטה לפי מהות ההוצאה( תקנה 40 )ד( תקנה 4 )ב( IAS 4.8(b)(ii) IAS 4.0(b) ביאור לתקופה של שישה/תשעה חודשים שהסתיימה ביום 0 ביוני/בספטמבר 0XX 0XX לשנה שהסתיימה ביום בדצמבר 0XX לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום /0 במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX 0XX הכנסות הכנסות ממכירות, מעבודות ומשירותים הכנסות מהשקעות רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ורווח )הפסד( הון ממימושו הכנסות אחרות סה"כ הכנסות () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () הוצאות שינויים במלאי תוצרת גמורה ומלאי בתהליך חומרי גלם וחומרים מתכלים שנצרכו הוצאות פחת והפחתות הוצאות בגין הטבות עובדים הוצאות יעוץ הוצאות אחרות רווח )הפסד( בגין חלוקת נכסים שאינם מזומן לבעלי המניות רווח )הפסד( נטו מגריעת נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות 4 מופחתת רווח )הפסד( נטו מסיווג מחדש של נכסים פיננסיים לשווי הוגן 4 דרך רווח או הפסד סה"כ הוצאות רווח )הפסד( מפעולות רגילות () () () () () () () () () () הכנסות מימון הוצאות מימון הכנסות )הוצאות( מימון, נטו חלק החברה ברווח או הפסד של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה () () () () () מסים על הכנסה רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות רווח )הפסד( נטו מפעילויות שהופסקו רווח )הפסד( לתקופה אם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה, דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללו לפחות את כל אחד מהכותרות ומסיכומי הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי.IAS 4 סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]4.0 ]IAS ניתן להציג את פריטי ההכנסה וההוצאה שהוכרו בדוח על הרווח הכולל בשתי חלופות דוח יחיד על הרווח הכולל )חלופה א'( או בשני דוחות: דוח רווח או הפסד נפרד ודוח שני שמתחיל ברווח )הפסד( לתקופה ומציג רכיבים של רווח כולל אחר )חלופה ב'(. סיווג שמבוסס על מהות ההוצאות )שיטה (, וסיווג המבוסס על מאפיין הפעילות של ניתן להשתמש באחת מהשיטות הבאות להצגת הוצאות בדוח רווח או הפסד ההוצאות בישות )שיטה (. יתווסף בחברות אשר מיישמות את.IFRS 9 במידה והחברה מציגה רווחים או הפסדים בגין נכסים פיננסיים כהכנסות או כהוצאות מימון, שורות אלה תוצגנה מחוץ 4 לרווח התפעולי. הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

16 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS חלופה ב' הצגת דוחות רווח או הפסד ומרכיבי רווח כולל אחר בשני דוחות דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח או הפסד )חלופה ב' שיטה לפי מהות ההוצאה( )המשך( תקנה 40 )ד( תקנה 4 )ב( IAS 4.8(b)(ii) IAS 4.0(b) ביאור לתקופה של שישה/תשעה חודשים שהסתיימה ביום 0 ביוני/בספטמבר 0XX 0XX לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום /0 במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX 0XX לשנה שהסתיימה ביום בדצמבר 0XX סה"כ רווח )הפסד( לתקופה מיוחס ל: בעלים של החברה האם זכויות שאינן מקנות שליטה רווח )הפסד( למניה רגילה אחת )בש"ח( בת X ש"ח ע.נ. המיוחס לבעלים של החברה האם רווח )הפסד( למניה בסיסי מפעילות נמשכת מפעילות שהופסקה IAS 4.A רווח )הפסד( למניה בסיסי רווח )הפסד( למניה מדולל מפעילות נמשכת מפעילות שהופסקה רווח )הפסד( למניה מדולל אם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה, דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללו לפחות את כל אחד מהכותרות ומסיכומי הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי.IAS 4 סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]4.0 ]IAS הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

17 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS חלופה ב' הצגת דוחות רווח או הפסד ומרכיבי רווח כולל אחר בשני דוחות דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח או הפסד )חלופה ב' שיטה לפי מאפיין הפעילות של ההוצאה בישות( תקנה 40 )ד( תקנה 4 )ב( IAS 4.8(b)(ii) IAS 4.0(b) ביאור לתקופה של שישה/תשעה חודשים שהסתיימה ביום 0 ביוני/בספטמבר 0XX 0XX לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום /0 במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX 0XX לשנה שהסתיימה ביום בדצמבר 0XX () () () () () הכנסות ממכירות, מעבודות ומשירותים עלות המכירות, העבודות והשירותים רווח )הפסד( גולמי () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () הכנסות מהשקעות הוצאות מחקר ופיתוח הוצאות מכירה ושיווק הוצאות הנהלה וכלליות הכנסות )הוצאות( אחרות רווח )הפסד( בגין חלוקת נכסים שאינם מזומן לבעלי המניות רווח )הפסד( נטו מגריעת נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות 4 מופחתת רווח )הפסד( נטו מסיווג מחדש של נכסים פיננסיים לשווי הוגן 4 דרך רווח או הפסד רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ורווח )הפסד( הון ממימושו רווח )הפסד( מפעולות רגילות () () () () () הכנסות מימון הוצאות מימון הכנסות )הוצאות( מימון, נטו חלק החברה ברווח או הפסד של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה () () () () () מסים על הכנסה רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות רווח )הפסד( נטו מפעילויות שהופסקו רווח )הפסד( לתקופה אם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה, דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללו לפחות את כל אחד מהכותרות ומסיכומי הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי.IAS 4 סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]4.0 ]IAS ניתן להציג את פריטי ההכנסה וההוצאה שהוכרו בדוח על הרווח הכולל בשתי חלופות דוח יחיד על הרווח הכולל )חלופה א'( או בשני דוחות: דוח רווח או הפסד נפרד ודוח שני שמתחיל ברווח )הפסד( לתקופה ומציג רכיבים של רווח כולל אחר )חלופה ב'(. ניתן להשתמש באחת מהשיטות הבאות להצגת הוצאות בדוח רווח או הפסד סיווג שמבוסס על מהות ההוצאות )שיטה (, וסיווג המבוסס על מאפיין הפעילות של ההוצאות בישות )שיטה (. 4 יתווסף בחברות אשר מיישמות את.IFRS 9 במידה והחברה מציגה רווחים או הפסדים בגין נכסים פיננסיים כהכנסות או כהוצאות מימון, שורות אלה תוצגנה מחוץ לרווח התפעולי. הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 4

18 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS חלופה ב' הצגת דוחות רווח או הפסד ומרכיבי רווח כולל אחר בשני דוחות דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח או הפסד )חלופה ב' שיטה לפי מאפיין הפעילות של ההוצאה בישות( )המשך( ביאור לתקופה של שישה/תשעה חודשים שהסתיימה ביום 0 ביוני/בספטמבר 0XX 0XX לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום /0 במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX 0XX לשנה שהסתיימה ביום בדצמבר 0XX סה"כ רווח )הפסד( לתקופה מיוחס ל: בעלים של החברה האם זכויות שאינן מקנות שליטה רווח )הפסד( למניה רגילה אחת )בש"ח( בת X ש"ח ע.נ. המיוחס לבעלים של החברה האם רווח )הפסד( למניה בסיסי מפעילות נמשכת מפעילות שהופסקה IAS 4.A רווח )הפסד( למניה בסיסי רווח )הפסד( למניה מדולל מפעילות נמשכת מפעילות שהופסקה רווח )הפסד( למניה מדולל אם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה, דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללו לפחות את כל אחד מהכותרות ומסיכומי הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי.IAS 4 סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]4.0 ]IAS הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 5

19 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS חלופה ב' הצגת דוחות רווח או הפסד ומרכיבי רווח כולל אחר בשני דוחות דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל תקנה 40 )ד( תקנה 4 )ב( IAS 4.8(b)(ii) IAS 4.0(b) ביאור לתקופה של שישה/תשעה חודשים שהסתיימה ביום 0 ביוני/בספטמבר 0XX 0XX לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום /0 במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX 0XX לשנה שהסתיימה ביום בדצמבר 0XX רווח )הפסד( לתקופה רווח כולל אחר סכומים אשר לא יסווגו בעתיד 4 לרווח או הפסד, נטו ממס : רווח )הפסד( מהערכה מחדש של רכוש קבוע/ נכסים בלתי מוחשיים, נטו ממס רווח )הפסד( בגין השקעות במכשירים הוניים שיועדו לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, נטו 5 ממס רווח )הפסד( בגין שינויים בשווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי הוגן דרך רווח או הפסד המיוחסים לשינויים בסיכון 6 אשראי, נטו ממס מדידות מחדש של ההתחייבות )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת, נטו ממס חלק ברווח הכולל האחר של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס אחר, נטו ממס סה"כ סכומים אשר יסווגו בעתיד 7 4 לרווח או הפסד, נטו ממס: רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו ממס רווח )הפסד( בגין גידור תזרימי מזומנים, נטו ממס הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס חלק ברווח הכולל האחר של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס אחר, נטו ממס סה"כ סה"כ רווח כולל אחר לתקופה סה"כ רווח כולל לתקופה סה"כ רווח כולל לתקופה מיוחס ל: בעלים של החברה האם זכויות שאינן מקנות שליטה אם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה, דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללו לפחות את כל אחד מהכותרות ומסיכומי הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי.IAS 4 סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]4.0 ]IAS חברה שבחרה בחלופה זו תציג את הדוח על הרווח הכולל מיד לאחר דוח על רווח או הפסד. סה"כ הרווח לתקופה, כפי שמופיע בדוח על רווח או הפסד. ניתן להציג כל רכיב של רווח כולל אחר לפני השפעת המס, תוך הצגה בסכום מצרפי אחד את המסים על הכנסה מכל מרכיבי הרווח הכולל האחר שמאותו סוג 4 )בהתאם לסיווג/לאי הסיווג העתידי של הסכומים לרווח או הפסד(. יתווסף בחברות אשר מיישמות את הוראות.IFRS 9 5 יתווסף בחברות אשר מיישמות את השלב השני של IFRS 9 בדבר התחייבויות פיננסיות. 6 ניתן להציג תיאומים בגין סיווג מחדש לרווח או הפסד של סכומי רווח כולל אחר בגוף הדוח או בניכוי מהרווח הכולל, המוכר לתקופה בגין הפריט הרלוונטי. 7 הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 6

20 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS חלופה א' ללא הצגת פריטי הרווח הכולל האחר על פני הדוח דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )גרעון בהון( לתקופה של שישה/תשעה חודשים שהסתיימה ביום 0 ביוני/ 0 בספטמבר 0XX יתרה ליום בינואר 0XX השפעת שינויים במדיניות חשבונאית שינויים בגין תיקוני טעויות יתרה ליום בינואר 0XX לאחר תיאומים למפרע והצגות מחדש ביאור הון מניות פרמיה על מניות רווח כולל אחר המתייחס לקבוצת מימוש המוחזקת למכירה תקבולים על חשבון כתבי אופציה / רכיב הוני של מכשירים פיננסיים מורכבים קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע/ נכסים בלתי מוחשיים קרן הערכה מחדש של נכסים פיננסיים זמינים למכירה קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים קרן הון בגין הפרשי תרגום של פעילויות חוץ קרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה עודפים )יתרת הפסד( מניות החברה המוחזקות על ידי החברה / חברה מאוחדת תקבולים על חשבון מניות שטרם הוקצו סך הכל מיוחס לבעלים של החברה האם זכויות שאינן מקנות שליטה סה"כ )( )( תקנה 40 )ד( IAS 4.8(c) IAS 4.0(c) רווח )הפסד( לתקופה רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה סה"כ רווח כולל לתקופה )( () )( () )( )( )( )( )( () הנפקת מניות של החברה/חברה מאוחדת )בניכוי הוצאות הנפקה של X ( דיבידנד שהוכרז/ ששולם בידי החברה/ חברה מאוחדת רכיב הוני של מכשירים פיננסיים מורכבים בניכוי הוצאות הנפקה מיוחסות הנפקת כתבי אופציה למניות מימוש כתבי אופציה למניות המרת אגרות חוב להמרה למניות מכירת )רכישת( מניות באוצר תשלום מבוסס מניות העברה לעודפים רכישת/ מכירת מניות בחברה מאוחדת )( יתרה ליום 0 ביוני/בספטמבר 0XX ניתן להציג את פריטי הרווח הכולל האחר בשתי חלופות הצגה במקובץ בשורה אחת )חלופה א'( או הצגה מפורטת בדומה להצגה בדוח על הרווח הכולל )חלופה ב'(. הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 7

21 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS חלופה א' ללא הצגת פריטי הרווח הכולל האחר על פני הדוח דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )גרעון בהון( לתקופה של שישה/תשעה חודשים שהסתיימה ביום 0 ביוני/ 0 בספטמבר 0XX )המשך( יתרה ליום בינואר 0XX השפעת שינויים במדיניות חשבונאית שינויים בגין תיקוני טעויות יתרה ליום בינואר 0XX לאחר תיאומים למפרע והצגות מחדש ביאור הון מניות פרמיה על מניות רווח כולל אחר המתייחס לקבוצת מימוש המוחזקת למכירה תקבולים על חשבון כתבי אופציה / רכיב הוני של מכשירים פיננסיים מורכבים קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע/ נכסים בלתי מוחשיים קרן הערכה מחדש של נכסים פיננסיים זמינים למכירה קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים קרן הון בגין הפרשי תרגום של פעילויות חוץ קרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה עודפים )יתרת הפסד( מניות החברה המוחזקות על ידי החברה / חברה מאוחדת תקבולים על חשבון מניות שטרם הוקצו סך הכל מיוחס לבעלים של החברה האם זכויות שאינן מקנות שליטה סה"כ )( )( תקנה 4 )ב( IAS 4.8(c) IAS 4.0(c) רווח )הפסד( לתקופה רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה סה"כ רווח כולל לתקופה )( () )( () )( )( )( )( )( () הנפקת מניות של החברה/חברה מאוחדת )בניכוי הוצאות הנפקה של X ( דיבידנד שהוכרז/ ששולם בידי החברה/ חברה מאוחדת רכיב הוני של מכשירים פיננסיים מורכבים בניכוי הוצאות הנפקה מיוחסות הנפקת כתבי אופציה למניות מימוש כתבי אופציה למניות המרת אגרות חוב להמרה למניות מכירת )רכישת( מניות באוצר תשלום מבוסס מניות העברה לעודפים רכישת/ מכירת מניות בחברה מאוחדת )( יתרה ליום 0 ביוני/בספטמבר 0XX ניתן להציג את פריטי הרווח הכולל האחר בשתי חלופות הצגה במקובץ בשורה אחת )חלופה א'( או הצגה מפורטת בדומה להצגה בדוח על הרווח הכולל )חלופה ב'(. הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 8

22 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS חלופה א' ללא הצגת פריטי הרווח הכולל האחר על פני הדוח דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )גרעון בהון( לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום /0 במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX )המשך( יתרה ליום בינואר/באפריל/ביולי 0XX השפעת שינויים במדיניות חשבונאית שינויים בגין תיקוני טעויות יתרה ליום בינואר/באפריל/ ביולי 0XX לאחר תיאומים למפרע והצגות מחדש ביאור הון מניות פרמיה על מניות רווח כולל אחר המתייחס לקבוצת מימוש המוחזקת למכירה תקבולים על חשבון כתבי אופציה / רכיב הוני של מכשירים פיננסיים מורכבים קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע/ נכסים בלתי מוחשיים קרן הערכה מחדש של נכסים פיננסיים זמינים למכירה קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים קרן הון בגין הפרשי תרגום של פעילויות חוץ קרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה עודפים )יתרת הפסד( מניות החברה המוחזקות על ידי החברה / חברה מאוחדת תקבולים על חשבון מניות שטרם הוקצו סך הכל מיוחס לבעלים של החברה האם זכויות שאינן מקנות שליטה סה"כ )( )( תקנה 40 )ד( IAS 4.8(c) IAS 4.0(c) רווח )הפסד( לתקופה רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה סה"כ רווח כולל לתקופה )( () )( () )( )( )( )( )( () הנפקת מניות של החברה/חברה מאוחדת )בניכוי הוצאות הנפקה של X ( דיבידנד שהוכרז/ ששולם בידי החברה/ חברה מאוחדת רכיב הוני של מכשירים פיננסיים מורכבים בניכוי הוצאות הנפקה מיוחסות הנפקת כתבי אופציה למניות מימוש כתבי אופציה למניות המרת אגרות חוב להמרה למניות מכירת )רכישת( מניות באוצר תשלום מבוסס מניות העברה לעודפים רכישת/ מכירת מניות בחברה מאוחדת )( יתרה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX ניתן להציג את פריטי הרווח הכולל האחר בשתי חלופות הצגה במקובץ בשורה אחת )חלופה א'( או הצגה מפורטת בדומה להצגה בדוח על הרווח הכולל )חלופה ב'(. הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 9

23 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS חלופה א' ללא הצגת פריטי הרווח הכולל האחר על פני הדוח דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )גרעון בהון( לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX )המשך( יתרה ליום בינואר/באפריל/ביולי 0XX השפעת שינויים במדיניות חשבונאית שינויים בגין תיקוני טעויות יתרה ליום בינואר/באפריל/ ביולי 0XX לאחר תיאומים למפרע והצגות מחדש ביאור הון מניות פרמיה על מניות רווח כולל אחר המתייחס לקבוצת מימוש המוחזקת למכירה תקבולים על חשבון כתבי אופציה / רכיב הוני של מכשירים פיננסיים מורכבים קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע/ נכסים בלתי מוחשיים קרן הערכה מחדש של נכסים פיננסיים זמינים למכירה קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים קרן הון בגין הפרשי תרגום של פעילויות חוץ קרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה עודפים )יתרת הפסד( מניות החברה המוחזקות על ידי החברה / חברה מאוחדת תקבולים על חשבון מניות שטרם הוקצו סך הכל מיוחס לבעלים של החברה האם זכויות שאינן מקנות שליטה סה"כ )( )( תקנה 4 )ב( IAS 4.8(c) IAS 4.0(c) רווח )הפסד( לתקופה רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה סה"כ רווח כולל לתקופה )( () )( () )( )( )( )( )( () הנפקת מניות של החברה/חברה מאוחדת )בניכוי הוצאות הנפקה של X ( דיבידנד שהוכרז/ ששולם בידי החברה/ חברה מאוחדת רכיב הוני של מכשירים פיננסיים מורכבים בניכוי הוצאות הנפקה מיוחסות הנפקת כתבי אופציה למניות מימוש כתבי אופציה למניות המרת אגרות חוב להמרה למניות מכירת )רכישת( מניות באוצר תשלום מבוסס מניות העברה לעודפים רכישת/ מכירת מניות בחברה מאוחדת )( יתרה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX ניתן להציג את פריטי הרווח הכולל האחר בשתי חלופות הצגה במקובץ בשורה אחת )חלופה א'( או הצגה מפורטת בדומה להצגה בדוח על הרווח הכולל )חלופה ב'(. הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 0

24 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS חלופה א' ללא הצגת פריטי הרווח הכולל האחר על פני הדוח דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )גרעון בהון( לשנה שהסתיימה ביום בדצמבר 0XX )המשך( יתרה ליום בינואר 0XX במדיניות שינויים השפעת חשבונאית שינויים בגין תיקוני טעויות 0XX בינואר יתרה ליום לאחר תיאומים למפרע והצגות מחדש ביאור הון מניות פרמיה על מניות רווח כולל אחר המתייחס לקבוצת מימוש המוחזקת למכירה תקבולים על חשבון כתבי אופציה / רכיב הוני של מכשירים פיננסיים מורכבים קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע/ נכסים בלתי מוחשיים קרן הערכה מחדש של נכסים פיננסיים זמינים למכירה קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים קרן הון בגין הפרשי תרגום של פעילות חוץ קרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה עודפים )יתרת הפסד( מניות החברה המוחזקות על ידי החברה/ חברה מאוחדת תקבולים על חשבון מניות שטרם הוקצו סך הכל מיוחס לבעלים של החברה האם זכויות שאינן מקנות שליטה סה"כ )( )( תקנה 4 )ב( IAS 4.8(c) IAS 4.0(c) רווח )הפסד( לשנה רווח )הפסד( כולל אחר לשנה סה"כ רווח כולל לשנה )( () )( () )( )( )( () )( () הנפקת מניות של החברה )בניכוי הוצאות הנפקה של X אלפי ש"ח( דיבידנד שהוכרז/ ששולם בידי החברה/ חברה מאוחדת רכיב הוני של מכשירים פיננסיים מורכבים בניכוי הוצאות הנפקה מיוחסות הנפקת כתבי אופציה למניות מימוש כתבי אופציה למניות המרת אגרות חוב להמרה למניות מכירת )רכישת( מניות באוצר תשלום מבוסס מניות העברה לעודפים רכישת/ מכירת מניות בחברה מאוחדת )( יתרה ליום בדצמבר 0XX ניתן להציג את פריטי הרווח הכולל האחר בשתי חלופות הצגה במקובץ בשורה אחת )חלופה א'( או הצגה מפורטת בדומה להצגה בדוח על הרווח הכולל )חלופה ב'(. הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

25 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS חלופה ב' הצגת פריטי הרווח הכולל האחר על פני הדוח דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )גרעון בהון( לתקופה של שישה/תשעה חודשים שהסתיימה ביום 0 ביוני/ 0 בספטמבר 0XX יתרה ליום בינואר 0XX השפעת שינויים במדיניות חשבונאית שינויים בגין תיקוני טעויות יתרה ליום בינואר 0XX לאחר תיאומים למפרע והצגות מחדש רווח לתקופה התאמת שווי הוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו ממס הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס סה"כ רווח כולל לתקופה ביאור הון מניות פרמיה על מניות רווח כולל אחר המתייחס לקבוצת מימוש המוחזקת למכירה תקבולים על חשבון כתבי אופציה / רכיב הוני של מכשירים פיננסיים מורכבים קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע/ נכסים בלתי מוחשיים קרן הערכה מחדש של נכסים פיננסיים זמינים למכירה קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים קרן הון בגין הפרשי תרגום של פעילויות חוץ קרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה עודפים )יתרת הפסד( מניות החברה המוחזקות על ידי החברה / חברה מאוחדת תקבולים על חשבון מניות שטרם הוקצו סך הכל מיוחס לבעלים של החברה האם זכויות שאינן מקנות שליטה סה"כ )( )( תקנה 40 )ד( IAS 4.8(c) IAS 4.0(c) )( () )( () )( )( )( )( )( )( הנפקת מניות של החברה/חברה מאוחדת )בניכוי הוצאות הנפקה של X ( דיבידנד שהוכרז/ ששולם בידי החברה/ חברה מאוחדת רכיב הוני של מכשירים פיננסיים מורכבים בניכוי הוצאות הנפקה מיוחסות הנפקת כתבי אופציה למניות מימוש כתבי אופציה למניות המרת אגרות חוב להמרה למניות מכירת )רכישת( מניות באוצר תשלום מבוסס מניות העברה לעודפים רכישת/ מכירת מניות בחברה מאוחדת )( יתרה ליום 0 ביוני/בספטמבר 0XX ניתן להציג את פריטי הרווח הכולל האחר בשתי חלופות הצגה במקובץ בשורה אחת )חלופה א'( או הצגה מפורטת בדומה להצגה בדוח על הרווח הכולל )חלופה ב'(. הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

26 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS חלופה ב' הצגת פריטי הרווח הכולל האחר על פני הדוח דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )גרעון בהון( לתקופה של שישה/תשעה חודשים שהסתיימה ביום 0 ביוני/ 0 בספטמבר 0XX )המשך( יתרה ליום בינואר 0XX השפעת שינויים במדיניות חשבונאית שינויים בגין תיקוני טעויות יתרה ליום בינואר 0XX לאחר תיאומים למפרע והצגות מחדש רווח לתקופה התאמת שווי הוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו ממס הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס סה"כ רווח כולל לתקופה ביאור הון מניות פרמיה על מניות רווח כולל אחר המתייחס לקבוצת מימוש המוחזקת למכירה תקבולים על חשבון כתבי אופציה / רכיב הוני של מכשירים פיננסיים מורכבים קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע/ נכסים בלתי מוחשיים קרן הערכה מחדש של נכסים פיננסיים זמינים למכירה קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים קרן הון בגין הפרשי תרגום של פעילויות חוץ קרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה עודפים )יתרת הפסד( מניות החברה המוחזקות על ידי החברה / חברה מאוחדת תקבולים על חשבון מניות שטרם הוקצו סך הכל מיוחס לבעלים של החברה האם זכויות שאינן מקנות שליטה סה"כ )( )( תקנה 4 )ב( IAS 4.8(c) IAS 4.0(c) )( () )( () )( )( )( )( )( )( הנפקת מניות של החברה/חברה מאוחדת )בניכוי הוצאות הנפקה של X ( דיבידנד שהוכרז/ ששולם בידי החברה/ חברה מאוחדת רכיב הוני של מכשירים פיננסיים מורכבים בניכוי הוצאות הנפקה מיוחסות הנפקת כתבי אופציה למניות מימוש כתבי אופציה למניות המרת אגרות חוב להמרה למניות מכירת )רכישת( מניות באוצר תשלום מבוסס מניות העברה לעודפים רכישת/ מכירת מניות בחברה מאוחדת )( יתרה ליום 0 ביוני/בספטמבר 0XX ניתן להציג את פריטי הרווח הכולל האחר בשתי חלופות הצגה במקובץ בשורה אחת )חלופה א'( או הצגה מפורטת בדומה להצגה בדוח על הרווח הכולל )חלופה ב'(. הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

27 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS חלופה ב' הצגת פריטי הרווח הכולל האחר על פני הדוח דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )גרעון בהון( לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX )המשך( ביאור הון מניות פרמיה על מניות רווח כולל אחר המתייחס לקבוצת מימוש המוחזקת למכירה תקבולים על חשבון כתבי אופציה / רכיב הוני של מכשירים פיננסיים מורכבים קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע/ נכסים בלתי מוחשיים קרן הערכה מחדש של נכסים פיננסיים זמינים למכירה קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים קרן הון בגין הפרשי תרגום של פעילויות חוץ קרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה עודפים )יתרת הפסד( מניות החברה המוחזקות על ידי החברה / חברה מאוחדת תקבולים על חשבון מניות שטרם הוקצו סך הכל מיוחס לבעלים של החברה האם זכויות שאינן מקנות שליטה סה"כ )( )( יתרה ליום בינואר/באפריל/ביולי 0XX השפעת שינויים במדיניות חשבונאית שינויים בגין תיקוני טעויות יתרה ליום בינואר/באפריל/ ביולי 0XX לאחר תיאומים למפרע והצגות מחדש רווח לתקופה התאמת שווי הוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו ממס הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס סה"כ רווח כולל לתקופה תקנה 40 )ד( IAS 4.8(c) IAS 4.0(c) )( () )( () )( )( )( )( )( )( הנפקת מניות של החברה/חברה מאוחדת )בניכוי הוצאות הנפקה של X ( דיבידנד שהוכרז/ ששולם בידי החברה/ חברה מאוחדת רכיב הוני של מכשירים פיננסיים מורכבים בניכוי הוצאות הנפקה מיוחסות הנפקת כתבי אופציה למניות מימוש כתבי אופציה למניות המרת אגרות חוב להמרה למניות מכירת )רכישת( מניות באוצר תשלום מבוסס מניות העברה לעודפים רכישת/ מכירת מניות בחברה מאוחדת )( יתרה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX ניתן להציג את פריטי הרווח הכולל האחר בשתי חלופות הצגה במקובץ בשורה אחת )חלופה א'( או הצגה מפורטת בדומה להצגה בדוח על הרווח הכולל )חלופה ב'(. הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 4

28 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS חלופה ב' הצגת פריטי הרווח הכולל האחר על פני הדוח דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )גרעון בהון( לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX )המשך( ביאור הון מניות פרמיה על מניות רווח כולל אחר המתייחס לקבוצת מימוש המוחזקת למכירה תקבולים על חשבון כתבי אופציה / רכיב הוני של מכשירים פיננסיים מורכבים קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע/ נכסים בלתי מוחשיים קרן הערכה מחדש של נכסים פיננסיים זמינים למכירה קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים קרן הון בגין הפרשי תרגום של פעילויות חוץ קרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה עודפים )יתרת הפסד( מניות החברה המוחזקות על ידי החברה / חברה מאוחדת תקבולים על חשבון מניות שטרם הוקצו סך הכל מיוחס לבעלים של החברה האם זכויות שאינן מקנות שליטה סה"כ )( )( יתרה ליום בינואר/באפריל/ביולי 0XX השפעת שינויים במדיניות חשבונאית שינויים בגין תיקוני טעויות יתרה ליום בינואר/באפריל/ ביולי 0XX לאחר תיאומים למפרע והצגות מחדש רווח לתקופה התאמת שווי הוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו ממס הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס סה"כ רווח כולל לתקופה תקנה 4 )ב( IAS 4.8(c) IAS 4.0(c) )( () )( () )( )( )( )( )( )( הנפקת מניות של החברה/חברה מאוחדת )בניכוי הוצאות הנפקה של X ( דיבידנד שהוכרז/ ששולם בידי החברה/ חברה מאוחדת רכיב הוני של מכשירים פיננסיים מורכבים בניכוי הוצאות הנפקה מיוחסות הנפקת כתבי אופציה למניות מימוש כתבי אופציה למניות המרת אגרות חוב להמרה למניות מכירת )רכישת( מניות באוצר תשלום מבוסס מניות העברה לעודפים רכישת/ מכירת מניות בחברה מאוחדת )( יתרה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 0XX ניתן להציג את פריטי הרווח הכולל האחר בשתי חלופות הצגה במקובץ בשורה אחת )חלופה א'( או הצגה מפורטת בדומה להצגה בדוח על הרווח הכולל )חלופה ב'(. הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 5

29 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 06 IFRS חלופה ב' הצגת פריטי הרווח הכולל האחר על פני הדוח דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )גרעון בהון( לשנה שהסתיימה ביום בדצמבר 0XX )המשך( יתרה ליום בינואר 0XX השפעת שינויים במדיניות חשבונאית שינויים בגין תיקוני טעויות יתרה ליום בינואר 0XX לאחר תיאומים למפרע והצגות מחדש ביאור הון מניות פרמיה על מניות רווח כולל אחר המתייחס לקבוצת מימוש המוחזקת למכירה תקבולים על חשבון כתבי אופציה / רכיב הוני של מכשירים פיננסיים מורכבים קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע/ נכסים בלתי מוחשיים קרן הערכה מחדש של נכסים פיננסיים זמינים למכירה קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים קרן הון מהפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ קרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה עודפים )יתרת הפסד( מניות החברה המוחזקות על ידי החברה/ חברה מאוחדת תקבולים על חשבון מניות שטרם הוקצו סך הכל מיוחס לבעלים של החברה האם זכויות שאינן מקנות שליטה סה"כ )( )( תקנה 4 )ב( IAS 4.8(c) IAS 4.0(c) רווח )הפסד( לשנה התאמת שווי הוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו ממס הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס סה"כ רווח כולל לשנה )( () )( () )( )( )( () )( )( הנפקת מניות של החברה )בניכוי הוצאות הנפקה של X אלפי ש"ח( דיבידנד שהוכרז/ ששולם בידי החברה/ חברה מאוחדת רכיב הוני של מכשירים פיננסיים מורכבים בניכוי הוצאות הנפקה מיוחסות הנפקת כתבי אופציה למניות מימוש כתבי אופציה למניות המרת אגרות חוב להמרה למניות מכירת )רכישת( מניות באוצר תשלום מבוסס מניות העברה לעודפים רכישת/ מכירת מניות בחברה מאוחדת )( יתרה ליום בדצמבר 0XX ניתן להציג את פריטי הרווח הכולל האחר בשתי חלופות הצגה במקובץ בשורה אחת )חלופה א'( או הצגה מפורטת בדומה להצגה בדוח על הרווח הכולל )חלופה ב'(. הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 6

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרג

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשעט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רוח מתרג המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרגל: מתן חגי, רו"ח עוזרת הוראה: גל אקריש הוראות נוספות:

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי מ ת א ר בהתאם להוראות סעיף 15 ב( 1 )(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס 2000 יחד עם

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל

ה תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה, כולם או חלקם, תוך זמן העשוי להיות קצר

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

דו יח שנתי של קרן השתלמות 2015 פרח י קרן השתלמות

דו יח שנתי של קרן השתלמות 2015 פרח י קרן השתלמות דו יח שנתי של קרן השתלמות 2015 פרח י קרן השתלמות דו ח שנתי של קרן ההשתלמות פדה - קוץ השתלמות תוכו העניינים סקירת הנהלה הצהרות מנהלים רריח הדירקטוריון וההנהלה ברבר הבקרה הפנימית על ריווח כספי דין וחשבון

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

Print

Print היערכות לקראת תום שנת המס 2016 2016 2016 2016.03-6386808 BDO This publication has been carefully prepared, but it has been written in general terms and should be seen as broad guidance only. The publication

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: השותפות( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת 2017 1 של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתחות עסקיה א. ב. לעניין הודעת השותפות וקבוצת דלק בע"מ

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד