1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6"

תמליל

1 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג פרק יד פרק טו...19 פרק טז...19 פרק יז...20 פרק יח...21 פרק יט...21 פרק כא...23 פרק כב פרק כג פרק כד פרק כה...27 פרק כו...28 פרק כז...29 פרק כח פרק כט פרק לא...35 פרק לב פרק לג פרק לד פרק לה...39 פרק לו...40 פרק לז...41 פרק לח פרק לט פרק מא...47 פרק מב פרק מג פרק מד פרק מה...53 פרק מו...54 פרק מז...55 פרק מח...56 פרק מט...57 פרק נא...59 פרק נב...61 פרק נג פרק נד פרק נה...63 פרק נו פרק נז...65 פרק נח...66 פרק נט...67 פרק סא...70 פרק סב פרק סג פרק סד פרק סה פרק סו ירמיה...76 פרק א פרק ב פרק ג פרק ד פרק ה פרק ו פרק ז פרק ח פרק ט פרק יא פרק יב פרק יג פרק יד פרק טו פרק טז פרק יז פרק יח פרק יט פרק כא פרק כב פרק כג פרק כד פרק כה פרק כו פרק כז פרק כח פרק כט פרק לא פרק לב פרק לג פרק לד פרק לה פרק לו פרק לז פרק לח פרק לט פרק מא פרק מב פרק מג פרק מד פרק מה פרק מו פרק מז פרק מח פרק מט פרק נא פרק נב יחזקאל פרק א פרק ב פרק ג פרק ד פרק ה פרק ו פרק ז פרק ח פרק ט פרק יא פרק יב פרק יג פרק יד פרק טו פרק טז פרק יז פרק יח פרק יט פרק כא פרק כב פרק כג פרק כד פרק כה פרק כו פרק כז פרק כח פרק כט פרק לא פרק לב פרק לג פרק לד פרק לה פרק לו פרק לז פרק לח פרק לט פרק מא פרק מב פרק מג פרק מד פרק מה פרק מו פרק מז פרק מח הושע פרק א פרק ב פרק ג פרק ד פרק ה פרק ו פרק ז פרק ח פרק ט פרק יא פרק יב פרק יג פרק יד יואל פרק א פרק ב פרק ג פרק ד עמוס פרק א פרק ב פרק ג פרק ד פרק ה פרק ו פרק ז פרק ח פרק ט עובדיה פרק א יונה פרק א פרק ב פרק ג פרק ד מיכה פרק א פרק ב פרק ג פרק ד פרק ה פרק ו פרק ז נחום פרק א פרק ב פרק ג חבקוק פרק א פרק ב פרק ג צפניה פרק א פרק ב פרק ג חגי פרק א פרק ב זכריה פרק א פרק ב פרק ג פרק ד פרק ה פרק ו פרק ז פרק ח פרק ט פרק יא פרק יב פרק יג פרק יד מלאכי פרק א פרק ב פרק ג...286

2 2 פרק א ישעיה נ ב ו את י ש ע י ה ב ר אמ וץ ד א ת נ ב י ע ל א נ ש י ה וד ה ו י ת ב י י ר וש ל ם ב ימ י ע ז י ה י ות ם אח ז י ח ז ק י ה ו מ ל כ י א ד ב ית י ה וד ש מ ע ו ש מ י א ד ז ע ו כ ד י ה ב ית א ור י ת י ל ע מ י ו א צ ית י אר ע א ד א ת ר ג יש ת מ ן ק ד ם פ ת ג מ י א ר י י י מ ל יל ע מ י ב ית י ש ר א ל ק ר ית י ל ה ון ב נ ין ח ב ב ת ינ ון ו יק ר ת נ ון ו א נ ון מ ר ד ו ב מ ימ ר י ד ע ת ור א ז ב נ י ה ו ח מ ר א א ור י א ד מ ר וה י י ש ר א ל ל א א ל יף ל מ ד ע ד ח ל ת י ע מ א ל א א ס ת כ ל ל מ ת ב ל א ור י ת ו י ע ל ד א ת ק ר יא ו ע ם ק ד יש ו ח ט ו כ נ יש א ב ח יר א ו אס ג יא ו ח וב ין א ת כ נ יא ו ב ז ר ע א ר ח ימ א ו אבאיש ו את אמר לה ון בנין חביבין וחביל ו א ורחתה ון שבק ו ית פ ולחנא דיי קצ ו בדחלת קדישא דישראל ובדיל ע ובדיה ון בישיא אסתחר ו והו ו ל אח ור לא מסתכלין למימר על מה לקנא ע וד מ וספין למחטי ולא אמרין מה דין כל ריש מרע ו כ ל ל ב ד ו מ ש אר ע מ א ו ע ד ר יש א ל ית ב ה ון ד ש ל ים ב ד ח ל ת י כ ול ה ון ס ר ב ין ומ ר ד ין א ת ג ע ל ו ב ח וב ין כ מ ח א מ ר ס ס א ל א ש ב ק ין מ ז ד ונ יה ון ו ל א מח מ ד ין ל ת י וב ת א אף ל א ז כ ו ן ל ה ון ל אג נ א ע ל יה ון. אר ע כ ון צ ד י א ק ר ו יכ ון י ק יד ת נ ור אר ע כ ון ל ק ב ל יכ ון ע מ מ י א מ ח ס נ ין י ת ה וב ח וב יה ון צ ד י את מ נ כ ון א ת ח ל פ ת ו ה ו ה ל נ וכ ר א ין. ואשת ארת כנשתא דצי ון כמטללתא בכרמא בתר דקטפ והי כערסל מבת ותא במקשיא ב ת ר ד אב ע י וה י כ ק ר ת א ד צ י ר ין ע ל א ל ול פ ון מ ות ר ט וב י ה ד יי צ ב א ות א ש אר ל נ א ש יז ב א ב ר ח מ וה י א ית ע מ נא ח וב ין ד כ א נ ש ס ד ום פ ון א ב ד נ א וכ י ת ב י ע מ ור ה א ש ת יצ נ ק ב יל ו פ ת ג מ א ד יי ש ל ט ונ י א ד ע וב ד יה ון ב יש ין כ ש ל ט ונ י ס ד ום א צ ית ו ל א ור י ת א ד א ל ה נ א ע מ א ד ע ב ד יה ון ד מ י ן ל ע ם ע מ ור י לא ר ע ו א ק ד מ י ב ס ג יא ות נ כ ס ת ק וד ש יכ ון א מ ר י י ש ב ע ית מ ס ת ע ל ו ת ד כ ר ין ות ר ב פ ט ימ ין ו ד ם ת ור ין ו א מ ר ין ו ג ד י ן ד כ א ל ין ל א ר ע ו א ק ד מ י ב ה ון. י י כ ד א ת ון את ן ל א ת ח ז אה ק ד מ י מ ן ת ב ע ד א מ י דכ ון ל מ ית י ול א ת ד ש א ע ז ר ת ל א ת וס פ ון ל אי ת אה מ נ ח ת א נ יס א ק ור ב ן מ ר ח ק ה וא ק ד מ י י ר ח ין ו ש ב ין כ נ יש א א ת ון מ ת כ נ ש ין ל א ש ב ק ין ח וב יכ ון ל ק ב ל א צ ל ות כ ון ב ע ד ן כ נ יש ת כ ון. י י ר ח יכ ון ומ וע ד יכ ון ר ח יק מ ימ ר י ה ו ו ק ד מ י ל ר ח וק אס ג ית י ל מ ש ב ק. 2

3 3 ט ו כ ד כ ה נ י א פ ר ס ין י ד ה ון ל צ ל אה ע ל יכ ון מ ס ל יק נ א א פ י ש כ נ ת י מ נ כ ון ו אף כ ד א ת ון מ ס ג ן ל צ ל אה ל א ר ע ו א ק ד מ י ל ק ב ל א צל ות כ ון מ ד י י ד כ ון ד ם ז כ אי מ ל י ן. ט ת וב ו ל א ור י ת א ו א ד כ ו מ ח וב יכ ון ו אע ד ו ב יש ות ע וב ד יכ ון מ ק ב יל מ ימ ר י א ת מ נ יע ו מ ל אב א ש י י אל יפ ו ל א וט ב א ת ב ע ו ד ינ א ז כ ו ד א נ יס ד ונ ו ד ין י ת מ א ע ב יד ו ק ב יל ו ק ב יל ת אר מ ל ת ב כ ן כ ד ת ת וב ון ל א ור י ת א ת ב ע ון מ ן ק ד מ י ו אע ב יד ב ע ות כ ון א מ ר י י א ם י ה ון ח וב יכ ון כ ת ימ ין כ צ ב ע ונ ין כ ת ל ג א י ח ו ר ון א ם י ס מ ק ון כ ז ה ר ית א כ ע מ ר נ ק י י ה ון. י כ. כ א ם ת יב ון ות ק ב ל ו ל מ ימ ר י ט וב א ד אר ע א ת יכ ל ון. ו א ם ת ס ר ב ון ו ל א ת ק ב ל ון ל מ ימ ר י ב ח ר ב ס ג אה ת ת ק ט ל ון א ר י מ ימ ר א ד יי ג ז ר כ ן. א יכ ד ין ת ב ו ע וב ד ה א ל מ ה ו י כ ט ע ית א ק ר ת א מ ה ימ נ תא ד ה ו ת מ ל י א ע ב ד י ד ינ א ק וש ט א ה ו ה מ ת ע ב יד ב ה וכ ע ן א ינ ון ק ט ול י נ פ ש ן. כ כ כ כ כ כ ס פ ך ה ו ה ל פ ס ול א ו ח מ ר י ך מ ע ר ב ב מ י ר ב ר ב י ך מ ר ד ין ו ש ות פ ין ל ג נ ב ין כ ול ה ון ר ח ימ ין ל ק ב ל א ש וח דא אמ ר ין ג ב ר ל ח ב ר י ה ע ב יד ל י ט ב ב ד ינ י ו א ש ל ם ל ך ב ד ינ ך ד ין י ת מ א ל א ד י נ ין וק ב יל ת אר מ ל ת א ל א ע ל ת ל ק ד מ יה ון. ב כ ן א מ ר ר ב ון ע ל מ א י י צ ב א ות ת ק יפ א ד י ש ר א ל ק ר ת א י ר וש ל ם א נ א ע ת יד ל נ ח מ ות ה ב ר ם ו י ל ר ש יע י א כ ד א ת ג ל י ל מ ע ב ד פ ור ע נ ות ד ין מ ס נ א י ע מ י ו את יב נ ק מ א ל ב ע יל ד ב ב ו את יב מ ח ת ג ב ור ת י ע ל ך ו א ב ר ר כ מ א ד מ נ ק ן ב ב ור ית א כ ל ר ש יע י א ו אע ד י כ ל ח וב ך. ו א מ נ י ב י ך ד י נ י ק וש ט א ת ק נ ין כ ב ק ד מ ית א ומ ל כ י מ ל כ ך כ ד מ ן או ל א וב ת ר כ ן י ת ק ר י ל ך ק ר ת א ד ק וש ט א ק ר ת א מ ה ימ נ ת כ כ כ ל. ל צי ון כד יתעבד ב ה דינא תתפר וק ודעבד ו א וריתא ית וב ון ל ה בזכ ו י ת ב ר ון מ ר וד ין ו ח י ב ין כ ח ד א ו ד ש ב ק ו א ור י ת א ד יי י ש ת יצ ון. א ר י ת ת ב ה ת ון מ א יל נ י ט ע ו ת א ד ח מ ד ת ון ו ת ת כ נ ע ון מ ג נ י ט ע ו ת א ד א ת ון מ ס ת י ע ין ב ה ון. א ר י ת ה ון כ ב וט מ א ד י מ נ ת ר ט ר פ וה י וכ ג נ ת ש ק י א ד מ י ן ל ית ל ו יה י ת וק פ יה ון ד ר ש יע י א כ נ ע ור ת כ ת נ א ו ע וב ד י ד ה ון כ נ יצ וץ נ ור א כ מ א ד מ ק ר ב ין ד ין לסטר דין ודלקין תרויה ון כחדא כן יס ופ ון רשיעיא אינ ון וע ובדיה ון בישיא ולא יהא עליה ון חיס. פרק ב פ ת ג ם נ ב ו אה ד א ת נ ב י י ש ע י ה ב ר אמ וץ ע ל א נ ש י ה וד ה ו י ת ב י י ר וש ל ם. ו יה י ב ס וף י ומ י א מ ת ק ן י ה י ט ור ב ית מ ק ד ש א ד יי ב ר יש ט ור י א ומ נ ט ל מ ר מ ת א ו י ת פ נ ון ל מ פ ל ח ע ל וה י כ ל מ ל כ ות 3

4 4 י יה ב ון ע מ מ ין ס ג יא ין ו י מ ר ון א ת ו ו נ ס ק ל ט ור ב ית מ ק ד ש א ד יי ל ב ית ש כ נ ת א ל ה י ה ד י ע קב וילפיננא מא ורחן דתקנן קדמ והי ונה ך בא ולפן א וריתי ה ארי מצי ון תפ וק א וריתא וא ולפן פתגמא דיי מיר ושלם. ו י ד ין ב ין מ ל כ ו ת א ו י וכ ח ל ע מ מ ין ס ג יא ין ו יע פ פ ון ס י פ יה ון ל ס כ ין ומ ור נ י ת יה ון ל מ ג ל ין ל א יט ול עם באפי עם זין ולא ית אלפ ון ע וד מבכן קרב י ימ ר ון ד ב ית י ע קב א ת ו ונ ה ך ב א ול פ ן א ור י ת א ד י א ר י ש ב ק ת ון ד ח ל א ת ק יפ א ד ה ו ה פ ר יק ל כ ון ד ב ית י ע קב א ר י א ת מ ל י את אר ע כ ון ט ע ו ן כ מ ל ק ד מ ין ו ע ננ ין כ פ ל ש ת א י וב נ ימ וס י ע מ מ י א אז ל ין. ו א ת מ ל י את אר ע ה ון כ ס ף וד ה ב ו ל ית ס וף ל ג נ ז וה י ו א ת מ ל י את אר ע ה ון ס וס ו ן ו ל ית ס וף ל ר ת יכ וה י י ו א ת מ ל י את אר ע ה ון ט ע ו ן ל ע וב ד י י ד יה ון ס ג ד ין לד את ק ינ א א צ ב ע ת יה ון. ו י מ א ך א נ ש א ו י ח ל ש ת ק וף ג ב ר ין ו ל א ת ש ב וק ל ה ון. ו י ע ל ון ל מ ע ר ק ב מ ע ר ק ב ט ג ר א ול א ט מ ר א ב ע פ ר א מ ן ק ד ם ד ח יל א ד יי ומ ז יו י ק ר י ו י מ א כ ון. י י ט ט י י י ע ינ י ר מ ות א נ ש א י מ אכ ן ו י ח ל ש ת ק וף ג ב ר ין ות ק יף י י ב ל ח וד וה י ב ע ד נ א ה ה י א ר י י ומ א ד ע ת יד ל מ ית י מ ן ק ד ם י י צ ב א ות ע ל כ ל ג יו ת נ י א ור מ י ל ב א ו ע ל כ ל ת ק יפ י א ו ע ל כ ל ר ב ר ב נ י ע מ מ י א ת ק יפ י א ו ח ס ינ י א ו ע ל כ ל ט ור נ י מ ד ינ ת ו ע ל כ ל ט ור י א ר מ י א ו ע ל כ ל ר מ ת א מ נ ט ל ת ו ע ל כ ל ד י ת ב ין ב מ ג ד ל ר ם ו ע ל כ ל ד ש ר ן ב ש ור כ ר י ך. ועל כל דיתבין בניסי ימא ועל כל דשרן בבירניתא שפירן. ו י מ א ך ר מ ות א נ ש א ו י ח ל ש ת ק וף ג ב ר ין ו ת ק יף י י ב ל ח וד וה י ב ע ד נ א ה ה י ו ט ע ו ת א ג מ יר א י ס ופ ון. ויעל ון במערת טנריא ובמחילי עפרא מן קדם דחלתא דיי ומזיו יקרי ה באתגלי ותי ל מ ת ב ר ר ש יע י אר ע כ. ב ע ד נ א ה ה יא י ר ח ק ון ב נ י א נ ש א י ת ט ע ו ת כ ס פ יה ון ו י ת ט ע ו ת ד ה ב ה ון ד ע ב ד ו ל ה ון ל מ ס ג יד ל ט ע ו ת א ול צ ל מ נ י כ ל מ יע ל ב מ ע ר ת ט נ ר י א וב ש ק יפ י כ יפ א מ ן ק ד ם ד ח ל ת א ד יי ומ ז יו י ק ר י ה ב א ת ג ל י ות י ה ל מ ת ב ר ר ש יע י אר ע כ א ת מ נ ע ו ל כ ון מ ל א ש ת ע ב ד א ל א נ ש א ב מ ע ב ד י ה ד ח ל א ד נ ש מ ת ר וח ח י ין ב א פ וה י א ר י י ומ א ד ין ה וא ק י ם ומ ח ר ל ית וה י ו כ ל מ א ח ש יב ה ו פרק ג 4

5 5 א ר י ה א ר ב ון ע ל מ א י י צ ב א ות מ ע ד י מ יר וש ל ם ומ יה וד ה ס מ ך וס ע יד כ ל ס מ ך מ יכ ל ו כ ל ס ע יד מ ש ת ג ב ר וג ב ר ע ב יד ק ר ב ד י ין ו ס פ ר ומ ש ת א ל ו ס ר ב ח מ ש ין ונ ס ב א פ ין ומ ל י ך מ יל ך ו א מ ר ומ ש ת מ ע ו ח כ ים ו ס וכ ל ת ן ב ע צ ו א מ נ י י נ ק י א פ ר נ ס יה ון ו ח ל ש י א י ש ל ט ון ב ה ון. ו י ת ג ר ון ע מ א ג ב ר ב ג ב ר וג ב ר ב ח ב ר י ה י ש ל ט ון ע ול ימ יא ב ס ב א וד ש י ט ב ד י ק יר. א ר י י ח וד ג ב ר ב א ח וה י מ ז ר ע י ת ב ית א ב וה י ל מ ימ ר כ ס ו א ית ל ך ר ב ת ה א ע ל נ א ומ ג ב ית א ה ד א ת ה א ת ח ות י ד ך. יתיב בעדנא ההיא למימר לית אנא כשר למהוי ריש ובביתי לית מה דאיכ ול ולית מה ד א ת כ ס י ל א ת מ נ ונ י ר ב ב ר יש כ ל ע מ א ר י א ת ק יל ו י ת ב י י ר וש ל ם ו א נ ש י ה וד ה ג ל ו א ר י מ מ ל ל פ ומ ה ון ו א ג ר ע וב ד יה ון ג ל ן ק ד ם י י ומ ר ג ז ין ק ד ם י ק ר י אש ת מ וד ע ות א פ יה ון ב ד ינ א אס ה יד ב ה ון ו ח ט א יה ון כ ס ד ומ א י ק ב ל ין ו ל א מ נ ע ין ו י ל נ פ ש יה ון א ר י ג ר מ ו ד ת ית י ל ה ון ב יש י י א מ ר ו ל צ ד יק א ט וב יכ ון א ר י פ ר י ע וב ד יה ון י ש ת ל מ ון. ו י ל ר ש יע י א ד ע וב ד יה ון ב יש ין א ר י ג מ ל א ד יד יה ון י ת ת ב ל ה ון. ע מ י ד ס ר כ וה י ב ז ז ה וי כ מ ע ל ל י ל כ ר מ א וכ מ ר י ח וב א ש ל יט ו ב י ה ע מ י מ ש ב ח ך אט ע י ו ך ו א ור ח ש ב יל ך ק ל ק יל י י ט ע ת יד ל מ ד ן י י ומ ת גל י ל מ ע ב ד פ ור ע נ ות ד ין מ ן ע מ מ י י י ב ד ינ א י ע ול י ת ס ב י ע מ א ו ס ר כ וה י ו א ת ון א נ ס ת ון י ת ע מ י ח ט וף מ ס כ נ א ב ב ת יכ ון. מה לכ ון דאת ון ממסכנין ית עמי ואפי חשיכיא מבלין את ון ומיתין בדיניה ון אמר יי א לה ים צ ב א ות. ט ו א מ ר י י ח ל ף ד א ת ר ב ר ב א ב נ ת צ י ון ו אז ל ן מ ר ימ ן צ ו אר ומ ס ר ב ק ן ע י נ ין אז ל ן וב פ ת ה ן מ ק פ ן וב ר ג ל ה ן מ ר ג ז ן. י י י כ. כ כ ו יש ע ב יד י י י ק ר ת ב נ ת צ י ון ו י י י ק ר ה ן י ע ד ב י ומ א ה ה וא י ע ד י י י י ת ת וש ב ח ת ד מ ס נ י א וש ב יס י א ו ס ב כ י ע נ ק י א ו ש יר י י ד י א ו ח נ יס נ ס י כ ל יל י א ו ש יר י ר ג ל י א ו ק ל מ ס מ ס י א ו ק ד ש י א ו ח ל יט ת ע ז קת א ו ט ל ט ול י כ ת ונ י א ו ש וש יפ י א ל ב ור נ ק י א ומ ח כ י 5

6 6 כ כ כ ומ ח ז י ת א ו ק ר ט ס י א ו כ ת ר י א וכ ב ינ ת ו יה י א ת ר ד ה ו אה י ה ב ן ב וס מ ין י ת מ ס י א ת ר ד ה ו אה אס ר ן פ ס יק י א י ה י ר וש מ ין ד מ חא וחלף אקפ ות פתא גז וז ריש וחלף דהו אה מהלכין בגיוה יסרן סקין דא פ ורענ ותא תתעביד מנה ון ארי טע אה בש ופרה ון. כ שפר גברי ך בחרבא יתקטל ון ועבדי נצחני ך בקרב ו י צד ון ו יס ופ ון ת ר ע י ק ר ו ה א ו ת ת ר וק ין אר ע א ו ת ח ר ו פרק ד ו י ת ק פ ן ש ב ע נ ש ין ב ג ב ר א ח ד ב ע ד נ א ה ה יא ל מ ימ ר מ ד יל נ א נ יכ ול ומ יד יל נ א נ ת כ ס י ל ח וד י ת ק ר י ש מ ך ע ל נ א כ נ וש ח ס וד נ י ש ר א ל. ב ע דנ א ה ה וא י ה י מ ש יח א ד יי ל ח ד ו ה ו ל יק ר ו ע ב ד י א ור י ת א ל ר ב ו ול ת וש ב ח א ל ש יז ב ת ו יה י ד א ש ת אר י ת וב ל צ י ון וד ע ב ד א ור י ת א י ת ק י ם ב יר וש ל ם ק ד יש י ת א מ ר ל י ה כ ל ד כ ת יב ל ח י י ע למ א י ח ז י ב נ ח מ ת י ר וש ל ם. א ם י ע ד י י י י ת ת ג אל ת ב נ ת צ י ון ו י ת א ש ד י ד ם ז כ י ד ב יר וש ל ם י ג ל י מ ג ו ה ב מ ימ ר ד ין וב מ ימ ר ג מ יר ו י ב ר י י י ע ל כ ל מ ק ד ש ט ור א ד צ י ון ו ע ל א ת ר ב ית ש כ ינת י ה ע נ ן י ק ר י ה א מ ט יל ע ל וה י ביממא ו אמטתא וזיה ור כאשא שלה ובי בליליא ארי יתיר מן יקרא דאמיר ל אית אה על והי שכנתא תהי מננא על והי בגנ ון. ו ע ל י ר וש ל ם ת ה י מ ט ל ת ע נ נ י ל אט ל ל ה ע ל ה ב ימ ם מ ש ר ב ול ב ית ס ת ר ול אג נ א מ ז ר מ ית ומ מ ט ר פרק ה א מ ר נ ב י א א ש ב ח י ה כ ע ן ל י ש ר א ל ד מ ת יל ל כ ר מ א ז ר ע י ה ד אב ר ה ם ר ח מ י ת וש ב ח ת ר ח מ י ל כ ר מ י ע מ י ח ב יב י י ש ר א ל י ה ב ית ל ה ו ן אח ס נ א ב ט ור ר ם ב אר ע א ש מ ינ ו ק ד ש ת ינ ון ו י ק ר ת ינ ון ו ק י מ ת ינ ון כ מ צ ב ג פ ן ב ח יר א וב נ ית א מ ק ד ש י ב ינ יה ון ו אף מ ד ב חי י ה ב ית ל כ פ ר א ע ל ח ט א יה ון ו א מ ר ית ד י ע ב ד ון ע וב ד ין ט ב ין קד מ י ו א ינ ון אב א יש ו ע וב ד יה ון. נ ב י א א מ ר ל ה ון ה א ב ית י ש ר א ל מ ר ד ו מ ן א ור י ת א ו ל א צ ב ן ל מ ית ב כ ע ן י ת ב י י ר וש ל ם ו א נ ש י ה וד ה ד ינ ו כ ע ן ד ינ א ק ד מ י מ ן ע מ מ ה ט ב א א מ ר ית ל מ ע ב ד ע וד ל עמ י ו ל א ע ב ד ית ל ה ון מ ה ד ין א מ ר ית ד י ע ב ד ון ע וב ד ין ט ב ין ו א ינ ון אב א יש ו ע וב ד יה ון. וכ ע ן א ח ו י כ ע ן ל כ ון י ת ד א נ א ע ת יד ל מ ע ב ד ל ע מ י א ס ל ק ש כ נ ת י מ נ ה ון ו יה ון ל מ ב ז א ת ר ע ב ית מ ק ד ש ה ון ו יה ון ל ד י ש. 6

7 7 ו א ש ו ינ ון ר ט יש ין ל א א ס ת ע ר ון ו ל א י ס ת מ כ ון ו יה ון מ ט ל ט ל ין וש ב יק ין ו ע ל נ ב י י א א פ ק יד דל א י ת נ ב ון ע ל יה ון נ ב ו א א ר י ע מ א ד יי צ ב א ות ב ית י ש ר א ל ו א נ ש י ה וד ה נ צ ב א ד חד ו ת י ה ו א מ ר ית ד י ע ב ד ון ד ינ א ו ה א א ינ ון א נ וס ין א מ ר ית ד י ע ב ד ון ז כ ו ו ה א א ינ ון מ ס ג ן ח וב ין. ו י ד מ ק פ ין ב ית א ע ל ב ית א ח ק ל א ונ ס א ב ח ק ל ת ה ון מ ק ר ב ין אמ ר ין ע ד ד נ ח ס ין כ ל א ת ר ומ ד מ ן ד ית ב ין ב ל ח וד יה ון ב ג ו ה ד אר ע א מ ר נ ב י א ב א וד נ י ה ו ית י ש מ ע כ ד א ת ג ז ר ית ד א מ ן ק ד ם י י צ ב א ות א ם ל א ב ת ין ס ג יא ין ל צ ד ו י ה ון ר ב ר ב ין ו ט ב ין מ ב ל י י ת י א ר י ב ח וב א ד ל א י ה ב ו מ ע ש ר יא ב ית ע ס ר א ש כ ר ין ד כ ר ם י ע ב ד ון ב ית א ח ד א וב ית כ ור ז ר ע י ע ב יד ת ל ת ס א ין. י ו י ד מ ק ד מ ין ב צ פ ר א ל מ ש ת י ח מ ר ע ת יק ר ד פ ין מ אח ר ין ל מ פ ט ר מ ר מ ש ין ע ל ש ו י ה ון ח מ ר א ונ ס ין מ ד ל יק ל ה ון. י ו ה ו י ע ל י ד י כ נ ור ו נ ב ל ק ת ר וס א ב וב א ו ח מ ר א מ ש ת יה ון וב א ור י ת א ד יי ל א א ס ת כ ל ו ו ע וב ד ג ב ור ת י ה ל א ח ז י י ב כ ן ג ל ו ע מ י מ ב ל י ד ע ת א ו י ק יר ה ון מ ית ו ב כ פ נ א ו ס ג ו ה ון ב ב צ ור ת א ב צ ח ות ב כ ן אפ ת י את ש א ול נ פ ש ה ופ ת ח ת פ ומ ה ו ל ית ס וף ונ ח ת ו י ק ר ה ון ו ס ג ו ה ון ו א ת ר ג וש ת ה ון ו ד ת ק וף ב ה ון. ט ט י י ו י מ א ך א נ ש א ו י ח ל ש ת ק וף ג ב ר ין ו ע ינ י ר מ י א י מ א כ ון. ות ק יף י י צ בא ות ב ד ינ א ו אל ה א ק ד יש א ק ד יש ב ז כ ות ו י ת פ ר נ ס ון צ ד יק י א כ מ א ד א מ יר ע ל יה ון י ס ג ון ו נ כ ס י ר ש יע י א צ ד יק י א י ח ס נ ון. ו י ד מ ש ר ן ל מ ח ט י צ ב ח ר נ ג ד ין ח וב ין ב ח ב ל י ל מ א אז ל ין ס ג ן עד ד ת ק יפ ין ו כ ג ד יל ת ע ג ל ת א ח וב ין. י ו נ ד ע ינ י כ. ד אמ ר ין א ימ ת י י וח י ו יג ל י פ ר ש ת י ה ב ד יל ד נ ח ז י ו י ק ר ב ו י ית י מ ל כ י ד ק ד יש א ד י ש ר א ל וי ד אמרין לרשיעיא דמצלחין בעלמא הדין את ון טביא ולענותניא אמרין את ון רשיעיא הלא במיתי נה ורא לצדיקיא יחש ו ך לרשיעיא ויבסמ ון פתגמי א וריתא לעבדיה ון וייתי מרדא לרשיעיא וידע ון דבס ופא מריר חט אה לעבדי כ כ כ וי דחכימין בעיני נפשה ון וקביל אפיה ון ס וכלתנין. ו י ד ג ב ר ין ל מ ש ת י ח מ ר ו ג ב ר ין מ ר י נ כ ס ין ל א ת ר ו אה מ ן ע ת יק. מ ז כ ן ל י ה ל ח י ב א ח ל ף ד מ ק ב ל ין מ נ י ה מ מ ון ד ש ק ר וז כ ות ז כ י א ב רש ע מ ע ד ן מ נ ה ון. 7

8 8 כ כ כ ב כ ן י ת א כ ל ון כ ק ש א ב א ש ת א ו כ ע מ יר א ב ש ל ה וב ית א מ ס ג ן ת וק פ ה ון כ ש ב ז י ה י ומ מ ון א ונסיה ון כ אבקא דפרח ארי קצ ו בא וריתא דיי צבא ות וית מימר קדישא דישראל רחיק ע ל כ ן ת ק יף ר וג ז א ד יי צ ב א ות ב ע מ י ה ו א ר ים מ ח ת ג ב ור ת י ה ע ל יה ון כ ד מ ח נ ון ו ז ע ו ט וריא והו אה נבלתה ון משגרן כסחיתא בג ו ש וקיא בכל דא לא תב ו מח וביה ון דית וב ר וגזי ה מנה ון ועד כען מתקפין מרדיה ון וע וד מחתי ה עתידא לאתפרע מנה ון. ו י ז ק וף את ל ע מ מ י א מ ר ח יק ו י כ ל י ל י ה מ ס י פ י אר ע א ו ה א ב פ ר יע מ ל ך ב מ ש ר י ת י ה כ ע נ נ ין ק ל יל ין י ית כ ל ית ד מ ש ל ה י ו ל ית ד מ ת ק יל ב י ה ל א י נ ום ו ל א י ד מ ו ך ו ל א י ש ת ר י ז ר יז ח ר צ י ה ו ל א ת ת פ ס יק ע ר ק ת מ ס נ י כ ד י ג יר וה י מ ח ר פ ין ו כ ל ק ש ת ת י ה מ ת יח ן פ ר ס ת ס וס ו ת י ה כ ט נ ר א ת ק יפ ין ו ג ל ג ל וה י קלילין הא כעלע ול כ ל. נ יה ומ י ל י ה כ אר י א ו י נ ה ום כ ב ר אר י ו ן ו י כ ל י ו י ח וד ב ז א ו יש יז יב ו ל ית ד מ צ יל. ו י כ ל י ע ל וה י ב ע ד נ א ה ה יא כ א ת ר ג וש ת י מ א ד א ם י ב ע ון ר ש יע י א ס ע יד מ י ת ב י אר ע א ע ק א ותבר איתי עליה ון ברם צדיקיא דיה ון בשעתא ההיא יתכס ון מן קדם בישת פרק ו ב ש ת א ד א ת נ ג ע ב ה מ ל כ א ע ז י ה א מ ר נ ב י א ח ז ית י י ת י ק ר א ד יי ש ר י ע ל כ ור ס י ה ר ם ומ ת נ ט ל ב ש מ י מ ר ומ א ומ ז יו י ק ר י ה א ת מ ל י ה יכ ל ש מ ש ין ק ד יש ין ב ר ומ א ק ד מ וה י ש ת א ג פ ין ל ח ד ש ת א ג פ ין ל ח ד ב ת ר ין מ כ ס י א פ וה י ד ל א ח ז י וב ת ר ין מ כ ס י ג ו י ת י ה ד ל א מ ת ח ז י וב ת ר ין מ ש מ ש. ומ ק ב ל ין ד י ן מ ן ד ין ו אמ ר ין ק ד יש ב ש מ י מ ר ומ א ע ל אה ב ית ש כ נ ת י ה ק ד יש ע ל אר ע א ע וב ד ג ב ור ת י ה ק ד יש ל ע ל ם ול ע ל מ י ע ל מ י א י י צ ב א ות מ ל י א כ ל אר ע א ז יו י ק ר י וזע ו אילות ספי היכלא מקל מל ולא ובית מקדשא אתמלי אמטת ו א מ ר ית ו י ל י א ר י ח ב ית א ר י ג ב ר ח י ב ל א וכ ח א א נ א וב ג ו ע מ א ד מ ג ע ל ב ח וב ין א נ א י ת יב א ר י י ת י ק ר ש כ ינ ת מ ל ך ע ל מ י א י י צ ב א ות ח ז אה ע ינ ו א ש ת ד י ל ו ת י חד מ ן ש מ ש י א וב פ ומ י ה מ מ ל ל ד ק ב יל מ ן ק ד ם ד ש כ נ ת י ה ע ל כ ור ס י י ק ר א ב ש מ י מ ר ומ א ע יל מ ן מ ד ב ח ו ס ד ר ב פ ומ י ו א מ ר ה א ש ו ית י פ ת ג מ י נ ב ו את י ב פ ומ ך ו י ע ד ון ח וב ך ו ח ט א ך י ת כ פ ר ון. וש מ ע ית י ת ק ל מ ימ ר א ד יי ד א מ ר י ת מ ן א ש ל ח ל א ת נ ב אה ומ ן י ז יל ל אל פ א ו א מ ר ית ה א א נ א ש ל ח י ת ו א מ ר א ז יל ו ת ימ ר ל ע מ א ה ד ין ד ש מ ע ין מ ש מ ע ו ל א מ ס ת כ ל ין ו ח ז ו מ ח ז א ו ל א י ד ע ין. 8

9 9 ט פ יש ל ב י ה ד ע מ א ה ד ין ו א וד נ וה י י ק ר ו ע ינ וה י ע מ ע ם ד ל מ א י ח ז ון ב ע ינ יה ון וב א וד נ יה ון י ש מ ע ון וב ל ב ה ון י ס ת כ ל ון ו ית וב ון ו י ש ת ב ק ל ה ון. י ו א מ ר ית ע ד א ימ ת י י י ו א מ ר ע ד ד י צ ד ון קר ו י א מ ב ל י י ת יב וב ת י א מ ב ל י א נ ש א ו אר ע א ת ח ר וב ו ת צ ד י י ו י ר ח ק י י י ת ב נ י א נ ש א ו ת ס ג י צ ד י ות א ב ג ו ה ד אר ע ו י ש ת א ר ון ב ה ח ד מ ן ע ס ר א צ ד יק י א ו ית וב ון ו יה ון ל צ ר ב א כ ב וטמ א ו כ ב ל וט א ד ב מ ת ר טרפ והי דמין ליבשין ועד כען אינ ון רטיבן לקימא מנה ון זרעא כן גל ותא דישראל יתכנש ון וית וב ון ל ארעה ון ארי זרעא דק ודשא נצבתה ון. פרק ז ו ה ו ה ב י ומ י אח ז בר י ות ם ב ר ע ז י ה מ ל ך ש ב ט א ד ב ית י ה וד ה ס ל יק ר צ ין מ ל כ א ד א ר ם ופ ק ח ב ר ר מ ל י ה ו ד י ש ר א ל ל יר וש ל ם ל אג ח א ק ר ב א ע ל ה ו ל א י כ יל ל אג ח א ע ל ואתחוא לבית דוד למימר אתחבר מלכא דארם עם מלכא דישראל למיתי על והי וזע ל ב י ה ו ל ב א ד ע מ י ה כ א ש ת ד י ות א יל נ י ח ור ש א מ ן ק ד ם ר וח ו א מ ר י י ל יש ע י ה פ וק כ ע ן ל ק ד מ ות אח ז א ת וש אר ת ל מ יד ך ד ל א ח ט ו וד ת ב ו מ ח ט אה ל ס יפ י מ ז יק ת ב ר יכ ת א ע ל ית א ד י ב כ ב ש ח ק ל מ ש ט ח ק צ יר י ו ת ימ ר ל י ה א ס ת מ ר ו נ וח ל א ת ד ח ל ו ל ב ך ל א י ז וע מ ן ק ד ם ת ר ין ר ב ר ב י א ד א ינ ון כ א וד י א מתנניא האלין בתק וף רגז רצין וארם ובר רמליה ח ל ף א ר י מ ל ך ע ל ך א ר ם ב יש א א פ ר י ם וב ר ר מ ל י ה ו ל מ ימ ר. נ ס ק ב אר ע א ד ב ית י ה וד ה ונ ח ב ר ינ ון ונ ש ו ינ ון ע מ נ א ו נ מ ל י ך מ ל כ א ב ג ו ה י ת מ ן ד כ ש ר ל נ כדנן אמר יי אלהים לא תק ום ולא תהו מ מ ל כ א ר י ר יש א ר ם ד מ ש ק ו ר יש ד מ ש ק ר צ ין וב ס וף ש ת ין ו ח מ ש ש נ ין י ב ט ל ון ב ית י ש ר א ל וריש אפרים שמר ון וריש שמר ון בר רמליה אם לא תהימנ ון במלי נביא ארי לא ת ת ק י מ ון. י ו א וס יף נ ב י א ד יי ל מ ל ל א ע ם אח ז ל מ ימ ר. ב ש מ י י י א ל ה י ש אל ל ך את א מ ן ק ד ם י י א ל ה ך ש אל ד י י ת ע ב יד ל ך נ ס ע ל אר ע א א ו ת ת ח ז י ל ך את ו א מ ר אח ז ל א א ש אל ו ל א א נ ס י ק ד ם י ו א מ ר ש מ ע ו כ ע ן ב ית ד ו ד ה ז ע ר ל כ ון ד א ת ון מ ה ל ן י ת נ ב יי א א ר י ת ה ל ון אף י ת פ ת ג מ י ב כ ן י ת ן י י ה וא ל כ ון את א ה א ע ול מ ת א מ ע ד י א ות ל יד ב ר ו ת ק ר י ש מ י ה ע מ נ וא ל. 9

10 10 ט ש מ ן ודב ש י כ ול ע ד ל א י ד ע ע ול ימ א ל ר ח ק א ב יש א ול ק ר ב א ט ב ט א ר י ע ד ל א י ד ע ע ול ימ א ל ר ח ק א ב יש א ול ק ר ב א ט ב א ת ת ר ט יש אר ע א ד י א ת מ ע יק מ ן ק ד ם ת ר ין מ ל כ ה י י ית י י י ע ל ך ו ע ל ע מ ך ו ע ל ב ית א ב ו ך י ומ ין ד ל א א ת ו ל מ י ומ א ד א ת פ ל יג ו ב ית י ש ר א ל ע ל ד ב ית י ה וד ה י ת מ ל כ א ד א ת ור. י י ו יה י ב ע ד נ א ה ה יא י כ ל י י י ל ע ם ק ט ר י מ ש ר י ת ג ב ר י א ד ס ג יא ין כ ד ב וב י א ו י י ת ינ ון מ ס י פ י אר ע א דמ צ ר י ם ו ל ע ז יז י מ ש ר י ת א ד א ינ ון ת ק יפ ין כ ד ב ר י ת א ו י י ת ינ ון מ ס י פ י אר ע א ד א ת ור. ו י ית ון ו י ש ר ון כ ול ה ון ב ר ח וב י ק ר ו י א וב ש ק יפ י כ יפ י א וב כל מ ד ב ר י נ ע צ וצ י א וב כל ב ת י ת וש ב ח ת כ. ב ע ד נ א ה ה יא י ק ט ול י י ב ה ון כ מ א ד מ ת ק ט יל ב ח ר ב א ח ר יפ א ב ס ב כ י א וב מ ג ר י א ב ע ב ר י נ ה ר א ב מ ל כ א ד א ת ור ו י ת מ ל כ א ו י ת מ ש ר י ת י ה ו אף י ת ש ל ט ונ י כ ח ד א י ש יצ כ כ אר ע כ וב ור י ה כ כ ו יה י ב ע ד נ א ה ה יא י ק י ם ג ב ר ע ג ל ת ת ור ין ות ר ין ע ן. ו יה י מ ס ג י ט וב מ ש ח י כ ול ש מ ן א ר י ש מ ן וד ב ש י ת פ ר נ ס ון כ ל צ ד יק י א ד א ש ת א ר ון ב ג ו ו יה י ב ע ד נ א ה ה יא י ה י כ ל א ת ר ד יה ון ת מ ן א ל ף ג ופ נ ין ש ו י ן ב א ל ף מ נ ין כ ס ף ל ה וב א י ב ג יר ין וב ק ש ת ן י ה כ ון ל ת מ ן ה ר י ה וב א י וב ור ת ה י כ ל אר ע וכל ט וריא דבית יה ודה די במעדר יתפלח ון לא תיע ול לתמן דחלת ה ובאי וב ור ויהי ל ב ית אר ב ע ה ב ק ר ן ד ת ור ין ול ב ית מ ש ר י ע ד ר ין ד ע ן. פרק ח ו א מ ר י י ל י ס ב ל ך ל וח ר ב וכ ת וב ע ל וה י כ ת ב מ פ ר ש מ וח י ל מ ב ז ב ז א ול מ ע ד י ע ד א ו אסהיד קדמי סהידין מהמנן ית לוטיא דאמרית ל אית אה בנב ו את א וריה כהנא והא את ו אף כ ן כ ל נ ח מ ת א ד א מ ר ית ל אי ת אה ב נ ב ו את ז כ ר י ה ב ר י ב ר כ י ה א נ א ע ת יד ל אי ת א ע ד א ו ע ל ית ל ו ת נ ב יא ת א ו ע ד י את ו יל ד ת ב ר ו א מ ר י י ל י ק ר י שמ י ה מ וח י ל מ ב ז ב ז א ול מ ע ד י א ר י ע ד ל א י ד ע ע ול ימ א מ ק ר י א ב א ו א מ א י ש ב י י ת נ כ ס י ד מ ש ק ו י ת ע ד א י שמ ר ון ק ד ם מ ל כ א ד א ת ור. ו א וס יף מ ימ ר א ד יי ל מ ל ל א ע מ י ע וד ל מ ימ ר. ח ל ף ד קץ ע מ א ה ד ין ב מ ל כ ות א ד ב ית ד ו ד ד מ ד ב ר ל ה ון ב נ יח כ מ י ש ל וח א ד נ ג ד ין ב נ יח ו א ת ר ע יא ו ב ר צ ין וב ר ר מ ל י 10

11 11 ב כ ן ה א י י מ י ת י ומ ס יק ע ל יה ון י ת מ ש ר י ת ע מ מ י א ד ס ג יא ין כ מ י נ ה ר א ת ק יפ יא ו ח ס ינ י א י ת מ ל כ א ד א ת ור ו י ת כ ל מ ש ר י ת י ה ו י ס ק ע ל כ ל פ צ יד וה י ו יה ך ע ל כ ל כ יפ וה ו י ע ד י ב אר ע א ד ב ית י ה וד ה כ נ ח ל מ ג ב ר ע ד י ר וש ל ם י מ ט י ו יה י ע ם מ ש ר י ת י ה מ ל י פ ת א י אר ע ך ע מנ ו א ל. י י א ת ח ב ר ו ע מ מ י א ו א ת ב ר ו ו אצ ית ו כל ד י ב ס י פ י אר ע א את ק יפ ו ו א ת ב ר ו את ק יפ ו ו א ת ב ר א ת מ ל יכ ו מ ל ך ו י ע ד י מ ל ל ו פ ת ג מ א ו ל א י ת ק י ם א ר י ב ס ע ד נ א א ל ה א ר י כ ד נ ן א מ ר י י ל י ב מ ת ק ף נ ב ו את א ו א ל פ נ י מ ל מ ה ך ב א ור ח ע מ א ה ד ין ל מ ימ ר. ל א ת ימ ר ון מ ר וד ל כ ל ד י מ ר ע מ א ה ד ין מ ר וד ו ל ד ח ל ת י ה ל א ת ד ח ל ון ו ע ל ת וק פ י ה ל א ת מ ר ון ת ק וף. י י ית יי צבא ות יתי ה תימר ון קדיש וה וא דחלתכ ון וה וא ת וקפכ ון. ו א ם ל א ת ק ב ל ון ו יה י מ ימ ר י ה ב כ ון ל פ ור ע ן ול א ב ן מ ח י ול כ יף מ ת ק ל ל ת ר ין ב ת י ר ב ר ב י י ש ר א ל ל ת ב ר ול ת ק ל א ע ל ד א ת פ ל יג ו ע ל ד ב ית י ה וד ה ד י ת ב ין ב יר וש ל ם. ט ט ו י ת ק ל ון ב ה ון ס ג יא ין ו י פ ל ון ו י ת ב ר ון ו י ת צ ד ון ו י ת אח ד ון. נ ב י א ט ר ס ה ד ות א ל א ת ס ה יד ב ה ון א ר י ל א מ ק ב ל ין ח ת ום ו ט מ ר א ור י ת א ל א צ ב ן ד י ל פ ון ב י ק ד מ וה י י כ. א מ ר נ ב י א ע ל ד א צ ל ית י ק ד ם י י ד א מ ר ל ס ל ק א ש כ נ ת י ה מ ד ב ית י ע קב וב ע ית י מ ן ה א ע ד ד א נ א ק י ם ו ע ול ימ י א ד יה ב ל י י י י ת ק י מ ון ב נ א את ין ומ ופ ת ין ד א מ יר ן ל מ ית י ע ל ישראל דאם יחז ון וית וב ון תבטיל גזירתא די גזרא עליה ון דיגל ון מלאתחז אה קדם יי צבא ות די שכנתי ה בט ורא דצי ון. ו א ר י י ימ ר ון ל כ ון ע מ מ י א ד א ת ון ב ינ יה ון ת ב ע ו מ ן ב ד ין ומ ן ז כ ור ו ד מ נ צ פ ין ו ד מ נ ה מ ין ה לא כ ן א ור ח ע מ מ י א פ ל ח י ט ע ו ת א ע מ א מ ן ט ע ו ת י ה ת ב ע ין ח י א מ ן מ ית י כ ד ין ת ימ ר ון ל ה ון ל א ור י ת א ד א ת י ה יב ת ל נ א ול ס ה ד ו א נ ח נ א ש מ ע ין א ל א ת ג ל ון ל ב ינ י ע מ מ י א ו י ימ ר ון ל כ ון כ פ ת ג מ א ה ד ין מכ ע ן ל ית ל י ה מ ן ד ש ח ר ו י ב ע ינ י כ ו י ע ד י ת ק ל א ב אר ע א ו יה י ע ק א וכ פ ן ו יה י א ר י י ח ז י כ פ ן ו ס יג וף ו י ל וט ו י ב ז י ש ום פ ת כ ר י ה ו ט ע ו ת י ה ו י ת פ נ י ל ע יל א ל מ יב ע י פ ור ק ן ב ת ר ד ת ת ח ת ם ג ז יר ת א ו ל א י כ ול. כ כ ו ס ע יד מ י ת ב י אר ע א י ב ע י א ר י י י ת י ע ל וה י ע ק א כ פ ן ו ש ל ה ב י ע ק א ק ב ל וב ד ור. א ר י ל א י ש ת ל ה י כ ל ד י ית י ל א ע ק א ל ה ון כ ע יד ן ק ד מ י ג ל ו ע ם א ר ע ז ב ול ן ו ע ם א ר ע נ פ ת לי וש אר ה ון מ ל ך ת ק יף י ג ל י ע ל ד ל א אד כ ר ו ג ב ור ת י מ א ו נ ס י י ר ד נ א ק ר ב כ ר כ י ע מ מ י פרק ט 11

12 12 ע מ א ב ית י ש ר א ל ד ה ו ו מ ה ל כ ין ב מ צ ר י ם כ ד ב ק ב ל א נ פ ק ו ל מ ח ז י נ ה ור ס ג י י ת ב ין ב אר ע א ט ול ימ ות א נ ה ור א אז ה ר ע ל יה ון. אס ג ית א ע מ א ב ית י ש ר א ל ל ה ון אס ג ית א ח ד ו א ח ד יא ו ק ד מ ך כ ח ד ו ת נ צ ח י ק ר ב כ מ א ד ה ו ו ח ד ן ב פ ל ג ות ה ון ב ז ת מ ד י ן. י י י א ר י אע ד ית א י ת נ יר מ ר ו ת י ו י ת ש ול ט ן ע ק ת י ה של ט ון ד ה ו ת מ פ ל ח ב י ה א ית ב ר כ י ום א ר י כ ל מ ס ב ה ון ומ ת נ ה ון ב ר ש ע א ת ג ע ל ו ב ח וב ין ה א כ כ ס ו ד מ ל וש א ב ד ם ד ל א ד כ ן ר ש מ י כתמא מנ ה כן כמא דלית בי ה צר ו ך אלהין לאת וקדא בנ ורא כן יתן עליה ון עממיא דתקיפין כאשתא ויקטל ונ ון. א מ ר נ ב י א ל ב ית ד ו ד א ר י ר ב י א ית י ל יד ל נ א ב ר א ת י ה ב ל נ א ו ק ב ל א ור י ת א ע ל וה י ל מ ט ר ה ואתקרי שמי ה מן קדם מפליא עצה אלהא גברא קים לעלמיא משיחא דשלמא יסגי עלנא בי ומ וה ס ג י ר ב ו ל ע ב ד י א ור י ת א ול נ ט ר י ש ל מ א ל ית ס וף ע ל כ ור ס י ה ד ו ד ו ע ל מ ל כ ות י ה ל את ק נ א י ת ה ול מ ב נ א ב ד ינ א וב ז כ ות א מ כ ע ן ו ע ד ע ל מא ב מ ימ ר א ד יי צ ב א ות ת ת ע ב יד ד י ט ט י פ ת ג מ א ש ל ח י י ב ד ב ית י ע קב ו א ש ת מ ע ב י ש ר א ל. ו א ת ר ב ר ב ו ע מ א כ ול ה ון א פ ר י ם ו י ת יב שמ ר ון ב ר ב ו וב ת ק וף ל ב ב ל מ ימ ר. רישיא גל ו ולטבין מנה ון נמני נכסיא אתבזז ו ודשפירין מנה ון נקנ ו ת ק יף י י ס ג אה ר צ ין ע ל וה י ו י ת ב ע ל י ד ב ב וה י י ע ר ר. א ר ם מ מ ד ינ ח א ופ ל ש ת א י מ מ ע ר ב א וב ז ו י ת נ כ ס י י ש ר א ל ב כ ל א ת ר ב כ ל ד א ל א ת ב ו מח וביה ון דת וב ר וגזי ה מנה ון ועד כען מתקפין מרדיה ון וע וד מחתי ה עתידא לאתפרע מנה ון. ו ע מ א ל א ת ב ו ל פ ול ח ן מ ן ד אי ית י ע ל יה ון מ ח א ו א ול פ ן מ ן ק ד ם י י צ ב א ות ל א ת ב ע ו ש יצ י י י מ י ש ר א ל ר יש ו ה ג מ ון ש ל ט ון ו א ט ר ון י ומ א ח ס ב ונ ס יב א פ ין ה וא ר יש א ו ס פ ר מ ל יף ש ק ר ה וא ח ל ש ו ה ו ו מ ש ב ח י ע מ א ה ד ין מ ט ע ן ו ר ב ר ב נ וה י מ ס ל ע מ ין. ע ל כ ן ע ל ע ול ימ וה י ל א י ח ד י י י ו ע ל י ת מ וה י ו ע ל אר מ ל ת וה י ל א י ר ח ם א ר י כ ול ה ון ח נ יפ ין ובישין וכל פ ומה ון ממללין שקר בכל דא לא תב ו מח וביה ון דית וב ר וגזי ה מנה ון ועד כען מתקפין מרדיה ון וע וד מחתי ה עתידא לאתפרעא מנה ון. א ר י ת ד ל יק כ א ש ת א פ ור ע נ ות ח וב יה ון ח ט אי א ו ח י ב י א ת ש יצ י ו ת ש ל וט ב ש אר ע מ א ות ש יצ י ס ג י מ ש ר י ת 12

13 13 י ח י ס ין. י כ. ב ת ב ע ור מ ן ק ד ם י י צ ב א ות ח ר וכ ת אר ע א ו ה ו ה ע מ א כ יק יד ת נ ור גב ר ע ל א ח וה י ל א וב ז מ ן ד ר ומ א וכ פ ין ו ש יצ י מ ן צ פ ונ א ו ל א ש ב ע ג ב ר נ כ ס י ה ק ר יב י ה י ב ז ון. ד ב ית מ נ ש ה ע ם ד ב ית א פ ר י ם וד ב ית א פ ר י ם ע ם ד ב ית מ נ ש ה כ ח ד א י ת ח ב ר ון ל מ ית י ע ל דבית יה ודה בכל דא לא תב ו מח וביה ון דית וב ר וגזי ה מנה ון ועד כען מתקפין מרדיה ון וע וד מחתי ה עתידא לאתפרע מנה ון. פרק י ו וי ד ר ש מ ין ר ש מ ין ד מ ינ ס וכ ת ב ד ל יא ו כ ת ב ין. ל אס ט אה מ ד ין מס כ נ ין ול מ ינ ס מ ה ד ר ע ן מ ח ש יכ י ע מ א ב ד ינ א ל מ ה ו י אר מ ל ן ע ד יה ון ו י ת נ כ ס י י ת מ י א י ב ז ון. ומ ה ת ע ב ד ון ל י ומ א ד י ס ע ר ון ע ל יכ ון ח וב יכ ון ול ר יג וש ע ק א מ ר ח יק י ית י ל אן ת ע ר ק ון ל ס ע יד ו ה יכ א ת ש ב ק ון י ק ר כ ון. ב כ ן ב ר מ ן אר ע כ ון א ס יר ין ת ת אס ר ון וב ר מ ק ר ו יכ ון ק ט יל ין ת ת ר מ ון ב כ ל ד א ל א ת ב ו מח וביה ון דית וב ר וגזי ה מנה ון ועד כען מתקפין מרדיה ון וע וד מחתי ה עתידא לאתפרע מנה ון. ו וי א ת ור אה ש ול ט ן ר וג ז י ומ ל א ך ש ל יח מ ן ק ד מ י ע ל יה ון ב ל ו ב כ נ יש א ח נ יפ א א ש ל ח ינ י ה ו ע ל ע מ א ד ע ב ד ו ע ל א ור י ת א א פ ק ד ינ י ה ל מ ב ז ב ז א ול מ ע ד י ע ד אה ול ש ו י ות י ה לד י יש כ ס ין ש וק ין. ב ח י ס. ו ה וא ל א כ ן מ ד מ י ו ל ב י ה ל א כ ן מ ח ש יב א ר י ל ש יצ אה א מ ר ב ל ב י ה ו ל א ס פ א ע מ מ ין ל א א ר י י ימ ר ה ל א כ ל ש ל ט ונ י כ ח ד א כ מ ל כ ין ח ש יב ין ק ד מ ה ל א כ מ א ד כ ר כמ יש כ ב יש א ק ד מ י כ ן כ ל נ ו א ם ל א כ מ א ד אר פ ד מ ס יר א ב יד י כ ן ח מ ת וכ מ א ד ע ב ד ית ל ד מ ש ק כ ן אע ב יד ל שמ ר ון. י י כ מ א ד א ש כ ח ת י ד י מ ל כ ו ן ד פ ל ח ן ל ט ע ו ת א ו צ ל מ נ יה ון מ יר וש ל ם ומ יק מ ת א ד שמ ר ון. ה ל א כ מ א ד ע ב ד ית ל שמ ר ון ול ט ע ו ת ה א כ ן אע ב יד ל יר וש ל ם ול צ ל מ נ י א ד י ב ו יה י א ר י י ש יצ י י י ל מ ע ב ד י ת כ ל ד א מ ר ב ט ור א ד צ י ון וב יר וש ל ם אס ע ר ע ל ע וב ד י ר ם ל ב א ד מ ל כ א דא ת ור ו ע ל ת וש ב ח ת ר מ ות ע ינ וה י י א ר י א מ ר ב ת ק וף י ד י ע ב ד ית וב ח וכ מ ת י א ר י ס וכ ל ת ן א נ א ו אג ל ית י ע מ מ י א מ מ ד ינ א ל מ ד ינ א ו ק ר ו י ת וש ב ח ת ה ון ב ז ית י ו א ח ת ית ב ת ק וף י ת י ת ב י כ ר כ ין תק יפ ין. ו א ש כ ח ית כ ק נ ה י ד י נ כ ס י ע מ מ י א וכ מ כ נ ש ב יע ין ש ב יק ין כ ל ד י ר י אר ע א א נ א כ נ יש ית ו ל א ה ו ה נ ט יל מ כ א ו ש ד י כ א ופ ת ח פ ומ א ומ מ ל יל מ ל 13

14 14 ט ט ה א פ ש ר ד י ש ת ב ח ח ול יל א ע ל ד ח ל יל ב י ה ל מ ימ ר ה א א נ א ח ל יל ת א ם י ת ר ב ר ב מ ס ר א על דנגיר ב ה למימר הלא אנא נגרית כארמא ח וטרא לממחי לא ח וטרא מחי אלהן מן דמחי בי ח ל ף ד א ת ר ב ר ב מ ל כ א ד א ת ור ב כ ן י ש ל ח ר ב ון ע למ א י י צ ב א ות ב ר ב ר ב נ וה י מ ח א ות ח ות מ נ י י ק ר ה ון מ יק ד י יק ד ון כ יק יד ת א ש י ו יה י מ ר י נ ה ור י ה ד י ש ר א ל ו ק ד יש י ה מ ימ ר י ה ת ק יף כ א ש ת א ופ ת ג מ וה י כ ש ל ה וב ית א ו י ק ט ול ו יש יצ י ש ל ט ונ וה י ו ט ור נ וה י ב י ומ א ח י י כ. כ ו יק ר ס ג י מ ש ר י ת י ה נ פ ש יה ון ע ם פ ג ר יה ון י ש יצ י ו יה י ת ב יר ו ע ר יק. וש אר ע ב ד י ק ר ב י ה י ס ופ ון ל מ ה ו י ע ם ד מ נ י ן ומ ל כ ו ח ל ש א י ת ח ש ב ון. ויהי בעדנא ההיא לא י וספ ון ע וד ש ארא דישראל ושיזבת בית יעקב לאיסתמכא על עממיא דהו ו מפלחין בה ון ויסתמכ ון על מימרא דיי קדישא דישראל בקש ו כ ש אר דלא חט ו ודתב ו מחט אה ש ארא דבית יעקב ית וב ון למפלח קדם אלהא גבר א ר י א ם י ה י ע מ ך י ש ר א ל ס ג י כ ח ל א ד י מ א ש אר ד ל א ח ט ו וד ת ב ו מ ח ט אה י ת ע ב ד ון ל ה ון ג ב ור ן ד מ ת ג ב ר ין ומ ד ב ר ן ב ז כ כ כ ארי גמירא ושיצ אה יי אלהים צבא ות עבד עם כל רשיעי בג ו ארע ב כ ן כ ד נ ן א מ ר י י א לה ים צ ב א ות ל א ת ד ח ל ע מ י י ת יב צ י ון מ א ת ור א ב ש ול ט נ י ה י מ ח ינ ך ומ ר ו ת י ה י ר מ י ע ל ך כ ד ב א ור ח מ צ ר י ם. כ א ר י ע וד צ ב ח ר כ ז ע יר ו יס ופ ון ל ו ט י א מ נ כ ון ד ב ית י ע קב ו ר וג ז י ע ל ע מ מ י א ע ב ד י ת ב ל א ל ש יצ י ות ה ון. כ ו י ית י ע ל וה י י י צ ב א ות מ ח א כ מ ח ת מ ד י ן ב ש ק יף ע ור ב ומ ר ו ת י ה ת ע ד י מ נ כ ון כ מ א ד ע ד ת מ ר ו ת פ ר עה ע ל י מא ו י ת ע ב ד ן ל כ ון ג ב ור ן כ ד ב א ור ח מ צ ר י ם. כ מ ש יח כ כ ל. ל ל ו יה י ב ע ד נ א ה ה יא ת ע ד י מ ר ו ת י ה מ נ ך ו נ יר י ה מ ע ל צ ו ר ך ו י ת ב ר ון ע מ מ י א מ ן ק ד ם א ת א ע ל ע י ת ע ב ר ב מ ג ר ון ל מ כ מ ש י מ נ י ר ב נ י מ שר י ת י ג ז ו ע ב ד ו י ר ד נ א ב ג ב ע ב ת ו ל ה ון א ת ב ר ו י ת ב י ר מ ת א א נ ש ג ב ע ת ש א ול ע ר ק אר ימ ו ק ל יכ ון א נ ש ב ת ג ל ים א צ ית ו ד י ת ב ין ב ל י ש ד ד י ר ין ב ע נ י ה ע נ ת ות. אתבר ו אנש מדמנה יתבי גיבים גל ע ד כ ע ן י ומ א ר ב ו ס ג י ע ד ן ל י ה ל מ יע ל ה א ס נ ח ר ב )מ ל כ א ד א ת ור נ ט ל ו ע ב ר ת ל ת אר נ ין ודבר עמי ה ארבעין אלפין ג וספנין דדהב דבני מלכין קטירי תגא יתבין בה ון ודבר עמי ה מאתן אלפין אחידי סיפין ור ומחין ודבר עמי ה מאתן ושיתין אלפין מחצצי גירין ג וברין דרהטין קדמ והי מ אה אלפין א ורכא דמשריתי ה ארבע מ אה פרסין צואר ס וסותי ה ארבעין 14

15 15 ל פרסין מנין משריתי ה מאתן ושתין אלפין ריב וא חסר חד וכן את ו על אברהם כד רמ ו יתי ה לג ו נ ורא יקדתא וכן עתידין למיתי עם ג וג ומג וג כד ישלה עלמא קצי למתפרקא משריתא קדמיתא כד עבר ו בירדנא שת ו מיא דהו ו בירדנא משיריתא תניתא כד עבר ו בירדנא חפר ו בירין ושת ו מיא( אתא וקם בנ וב קרית כהניא לקביל ש ורא דיר ושלם ועני ואמר לחיל ותי ה הלא דא היא קרתה יר ושלם דעלא ארגשית כל משריתי ועל ה כבשית כל מדינתי הא היא זעירא וחלשא מכל כרכי עממיא דכבישית בתק וף ידי על ה קם מניד ברישי ה מ וביל ומיתי בידי ה על ט ור בית מקדשא די בצי ון ועל עזרתא דביר ושלם. ה א ר ב ון ע ל מ א י י צ ב א ות ר מ י ק ט ול ב מ ש ר י ת י ה כ ב ע וט ד מ ת ב ע יט ב מ ע צ ר ת א ו ר מ י ק ומ א י ת ק ט פ ון ו ת ק יפ י א י מ א כ ון. ל ו י ק ט יל ג ב ר י מ ש ר י ת י ה ד מ ת ג בר ין כ ב ר ז ל א ו ע ב ד י ק ר ב א ע ל אר ע א ד י ש ר א ל י ת ר מ ון. פרק יא ו י פ וק מ ל כ א מ ב נ וה י ד י ש י ומ ש יח א מ ב נ י ב נ וה י י ת ר ב ו ת ש ר י ע ל וה י ר וח נ ב ו אה מ ן ק ד ם י י ר וח ח וכ מ א ו ס וכ ל ת נ ו ר וח מל ך וג ב ור א ר וח מ ד ע וד ח ל ת א ד י ו יק ר ב ינ י ה ל ד ח ל ת י ה י י ל א ל ח יז ו ע ינ וה י י ה י ד אן ו ל א ל מ ש מ ע א וד נ וה י י ה י מ וכ ו י ד ין ב ק וש ט א מ ס כ ינ ין ו י וכ ח ב ה ימ נ ות א מ ח ש יכ י ע מ א ד אר ע א ו י מ ח י ח י ב י אר ע א ב מ ימ ר פ ומ י ה וב מ מ ל יל ס פ ו ת י ה י ה י מ מ ית אר מ יל וס ר ש יע ו יה ון צ ד יק י א ס ח ור ס ח ור ל י ה ו ע ב ד י ה מ נ ות א מ ק ר ב ין ל י ב י ומ וה י ד מ ש יח א ד י ש ר א ל י ס ג י ש ל מ א ב אר ע א ו י ד ור ד יב א ע ם א מ ר א ו נ מ ר א ע ם ג ד י א י ש ר י ו ע ג ל א ו אר י א ופ ט ים כ ח ד א ו י נ יק ז ע יר י ה י מ ד ב ר ל ה ון. ו ת ור א ו ד יב א י ר ע י ן כ ח ד א י ש ר ון ב נ יה ון ו אר י א כ ת ור א י כ ול ת ב נ ו יח י ך י נ ק א על ח ור ח ו י פ ת ן ו ע ל ח יז ו ג ל ג ל י ע ינ י ח ו י ח ור מ ן ח ס יל א י ד וה י י וש י ל א י ב א ש ון ו ל א י ח ב ל ון ב כ ל ט ור א ד ק וד ש י א ר י ת ת מ ל י אר ע א ל מ יד ע י ת ד ח ל ת א ד יי כ מ י א ד ל י מ א ח פ ן. ויהי בעדנא ההיא בר ברי ה דישי עתיד דיק ום את לעממיא לי ה מלכון ישתמע ון ויהי א ת ר ב ית מ יש ר וה י ב יק ר. י ו יה י ב ע ד נ א ה ה יא י וס יף י י ת נ י נ ות ג ב ור ת י ה ל מ פ ר וק י ת ש אר א ד ע מ י ה ד א ש ת אר מ א ת ור ומ מ צ ר י ם ומ פ ת ר וס מ ה וד ו ומ ע יל ם ומ ב ב ל ומ ח מ ת ומ ג ג ו ת י מ י י ו י ז ק וף את ל ע מ מ י א ו י כ נ יש מ ב ד ר י י ש ר א ל ו ג ל ות י ה וד ה י ק ר ב מ אר ב ע ר וח י אר ע ו ת ע ד י ק נ א ת א ד ב ית א פ ר י ם ו ד מ ע יק ין ל ד ב ית י ה וד ה י ש ת יצ ון ד ב ית א פ ר י ם ל א י ק נ ון ב ד ב ית י ה וד ה וד ב ית י ה וד ה ל א י ע יק ון ל ד ב ית א פ ר י ם. 15

16 16 י ו י ת ח ב ר ון כ ת ף ח ד ל מ מ ח י פ ל ש ת א י ד י ב מ ע ר ב א כ ח ד א י ב וז ון י ת ב נ י מ ד ינ ח א בא ד ום ומ ו אב י וש יט ון י ד יה ון וב נ י ע מ ון י ש ת מ ע ון ל ה ון. ט ו י ב ש י י י ת ל יש ן י מ א ד מ צ ר י ם ו יר ים מ ח ת ג ב ור ת י ה ע ל פ ר ת ב מ ימ ר נ ב י וה י ו י מ ח ינ י ה ל ש ב ע א נ ח ל ין ו יה כ ון ב י ה ב ס נ ד ל ין. ט ות ה י א ור ח כ ב יש א ל ש אר א ד ע מ י ה ד י ש ת אר מ א ת ור אה כ מ א ד ה ו ת ל י ש ר א ל ב י ום מ ס ק יה ון מ אר ע א ד מ צ ר י ם. פרק יב ו ת ימ ר ב ע ד נ א ה ה יא א וד י ק ד מ ך י י א ר י ע ל ד ח ב ית ק ד מ ך ה ו ה ר וג ז ך ע ל י וכד ו ד ת ב ית ל א ור י ת א י ת וב ר וג ז ך מ נ י ות ר ח ם ע ל ה א ע ל מ ימ ר א ל ה א פ ור ק נ י א נ א ר ח יץ ו ל א א ז ד ע ז א א ר י ת וק פ י ו ת וש ב ח ת י ד ח יל א י י א מ ר ב מ ימ ר י ה ו ה ו ה ל י ל פ ר יק. ותקבל ון א ולפן חדת בחדוא מבחירי צדיקי ו ת ימ ר ון ב ע ד נ א ה ה יא א וד ו ק ד ם י י צ ל ו ב ש מ י ה ח ו ו ב ע מ מ י א ע וב ד וה י א ד כ ר ו א ר י ת ק יף שמי שבח ו קדם יי ארי גב ורן עבד גליא דא בכל ארע ב וע י וש ב ח י כ נ ש ת א ד צ י ון א ר י ר ב א א מ ר ל א ש ר אה ש כ ינ ת י ה ב ג ו ך ק ד יש א ד י ש ר א ל. פרק יג מ ט ל כ ס ד י ל ו ט ל א ש ק אה י ת ב ב ל ד א ת נ ב י י ש ע י ה ב ר אמ וץ. על כרכא דיתבא שליוא זק ופ ו אתא ארימ ו קלא לה ון אניפ ו יד וייעל ון בתרעהא מ ת נ ד ב ין. א נ א פ ק ית ל מ ז מ נ י אף ע ר ע ית ג ב ר י ו י ת פ ר ע ון מ נ ה ון ר וג ז י ת וק פ י ו ת וש ב ח ת ק ל ה מ ון ב ט ור י א ד מ ות ע ם ס ג י ק ל א ת ר ג וש ת מ ל כ ו ן ע מ מ י א ד מ ת כ נ ש ין י י צ ב א ות מ מ נ י מ ש ר י ן ב ק ר ב את ן מ אר ע א ר ח יק א מ ס י פ י אר ע א י י ומ נ י כ ס ד ל ו ט ק ד מ וה י ל ח ב ל א כ ל ר ש ע י אר ע איליל ו ארי קריב י ומא דעתיד למיתי מן קדם יי כביזא מן קדם שדי יית ע ל כ ן כ ל י ד י א י ת ר ש ל ון ו כ ל ל ב א ד א נ ש א י ת מ ס א פ יה ון. ו י ת ב ה ל ון ע ק א ו ח ב ל ין י ח ד ונ ונ ון ז יע כ ל יד ת א י ז וע ון ג ב ר ל ח ב ר י ה י ת מ ה ון א פ י ש ל ה וב ין הא י ומ א מ ן ק ד ם י י ע ת יד ל מ ית י אכ ז ר י ו ת ע ב ור ות ק וף ר ג ז ל ש ו אה אר ע א ל צ ד ו ו ח י ב ה א י ש יצ י מ נ 16

17 17 א ר י כ וכ ב י ש מ י א וכ ס ל יה ון ל א י ז ה ר ון נ ה ור יה ון וק ב ל ש מ ש א ב מ פ ק י ה ו ס יה ר א ל א מ ז ה ר נ ה ור י י ו אס ע ר ע ל ז ד י ר ין ב ת ב ל ב יש ת א ו ע ל ר ש יע י א ח וב יה ון ו א ב ט יל ר ב ות ר ש יע ין ות ק וף ת ק יפ ין אמ א י ך. י י י ט ט י י י א ח ב ב ד ח ל י מ ד ה ב א ד מ ת י ק ר ין מ נ י ה ב נ י א נ ש א ו ע ב ד י א ור י ת א מ מ ס נ נ א ד א ופ יר. ע ל כ ן ש מ י א אז יע ות ז וע אר ע א מ את ר ה א מ ן ק ד ם י י צ ב א ות וב י ום ת ק וף ר וג ז י ו יה י כ ט ב י א מ פ ר ד וכ ע אן ו ל ית ד מ כ נ יש ג ב ר ל ע מ י ה י ת פ נ ון וג ב ר ל אר ע י ה י ע ר ק ון. כ ל ד י ש תכ ח ב ה י ת ק ט ל ו כ ל ד י ע ול ל כ ר כ י צ י ר א י ת ק ט ל ב ח ר ב ו ע ול ימ יה ון י ט ר פ ון ל ע ינ יה ון י ת ב ז יז ון ב ת יה ון ונ ש יה ון י ש ת כ ב ן. ה א א נ א מ י ת י ע ל יה ון י ת מ ד י ד י ב כ ס פ א ל א מ ט ק ס ין ו ד הב א ל א מ ת ר ע ין ב י ו ק ש ת ת ה ון ע ול ימ ין י ב ז ע ן ו ע ל ו ל ד מ ע ין ל א י ר ח מ ון ע ל ב נ י א ל א ת ח וס ע ינ יה ון. ות ה י ב ב ל ד ה ו ת מ ל ק ד מ ין ח ד ו ת מ ל כ ו ן ת וש ב ח ת ר ב ות כ ס ד א י כ ה פ יכ ת א ד ה פ ך י י י ת ס ד ום ו י ת ע מ ור כ. כ כ ל א ת ת ב ל ע ל ם ו ל א ת ש ר י ע ד ד ר ו ד ר ל א י פ ר וס ת מ ן ע ר ב י מ ש כ נ י ה ו ר ע י ן ל א י ש ר ון ת מ ן. ו י ש ר ון ת מ ן ת מ ו ן ו י ת מ ל ון ב ת יה ון א וח ין ו י ש ר י ן ת מ ן ב נ ת נ ע מ ין וש יד ין י ח י כ ון ת מ ן. ו ינ פ צ ון ח ת ול ין ב ב ר נ י ת ה ון ו יר וד ון ב ב ית מ יש ר י ת פ נ וק יה ון ו ק ר יב ל מ ית י ע ד ן ת ב ר ה ד ב ב ל ו י ומ ה א ל א י ת ר ח ק ון. פרק יד א ר י י ר ח ם י י ע ל ד ב ית י ע קב ו י ת ר ע י ע וד ב י ש ר א ל ו י ש ר ינ ון ע ל אר ע ה ון ו י ת וס פ ון ג י ור ין ע ל יה ון ו י ס ת מ כ ון ע ל ב ית י ע ק ו י ד ב ר ינ ון ע מ מ ין ו י וב ל ונ ון ל אר ע ה ון ו י ח ס נ ון ב ית י ש ר א ל ע ל א ר ע ש כ נ ת א ד יי ל ע ב ד ין ול אמ ה ן ו יה ון שב ין ל ש וב יה ון ו י פ ל ח ון ב מ ש ע ב ד יה ון. ח י ב ו יה י ב י ומ א ד ינ יח י י ל ך מ צ ע ר ך ומ מ ר ו ת ך ומ ן פ ול ח נ א ק ש י א ד א ת פ ל ח ב ך. ו ת ט ול מ ת ל א ה ד ין ע ל מ ל כ א ד ב ב ל ו ת ימ ר א יכ ד ין ב ט יל ת מ ר ו ת מ שע ב ד נ א ס ף ת ק וף ת ב ר י י ת ק וף ר ש יע ין ש ול ט ן ח י ב ין. ד ה ו ה מ ח י ע מ מ ין ב ת ק וף מ ח א ד י ל א פ ס יק מ פ ל ח ב ת ק וף ע מ מ ין מ פ ל ח ו ל א מ נ ע. נ ח ת ש ד וכ ת כ ל אר ע א י ב ע ו ת וש ב ח אף של ט ונ ין ח ד יא ו ע ל ך ע ת יר י נ כ ס י א אמ ר ין מ ע יד ן ד ש כ יב ת א ל א ס ל יק מ ח ב ל א ע ל נ 17

18 18 ש א ול מ ל ר ע ז ע ת ל ך ל ק ד מ ות מ ית ך א ע יר ת ל ך ג ב ר ין כ ל ע ת יר י נ כ ס י א אק ימ ו מ כ ור ס ו ת ה ון כ ל מ ל כ י ע מ מי י י כ ול ה ון י ת יב ון ו י ימ ר ון ל ך אף א ת מ ר ע ת א כ ו ת נ א ל נ א ד מ ית א ת ח ת ל ש א ול י ק ר ך א ת ר ג וש ת ת וש ב ח ת ז מ ר ך ת ח ות ך י ש ו ון ר מ ה ו ע יל מ נ ך ר יח ש איכדין אתרכינתא מן ר ומא דהויתא זיותן בני בגו אנשא ככ וכב נ וגהא בין כ וכביא א ת ר ט יש ת א ל אר ע א ד ה ו ית א ק ט ול ב ע מ מ י י ו א ת א מ ר ת ב ל ב ך ל ר ומ א א ס ק ע יל מ ן ע מ י ה ד אל ה א א ש ו י כ ור ס י מ ל כ ות י ו א ת יב ב ט ור ז מ ן ב ס י פ י צ פ ונ י ט ט א ס ק ע ל ו י כ ל ע מ א א ה י ע יל א י מ כ ול ה ון. ב ר ם ל ש א ול ת ת ח ת ל ס י פ י ג וב ב ית אב ד נ ח ז ך ע ל ך י ד וק ון ב ך י ס ת כ ל ון ו י ימ ר ון ה ד ין ג ב ר א א ז יע אר ע א אצ ד י מ ל כו ת י ש ו י ת ב ל כ מ ד ב ר א ו ק ר ו וה י פ ג ר ל א ס יר וה י ל א פ ת ח ת ר ע י י כ ל מ ל כ י ע מ מ י א כ ול ה ון ש כ ב ין ב יק ר ג ב ר ב ב ית ע ל מ י ו א ת א ת ר כ ית נ א מ ק ב ר ך כ ח ט ט מ יר ח פ י ק ט יל ין מ ט ע נ י חר ב נ ח ת ין ל ג וב אב נ י ב ית אב ד נ א כ פ ג ר מ ד ש ד ש. כ. ל א ת ה י כ ח ד מ נ ה ון ב ק ב ור ה א ר י אר ע ך ח ב יל ת א ו ע מ ך ק ט יל ת א ל א י ת ק י ים ל ע ל ם ז ר ע מ ב א ש ין. כ את ק ינ ו ל ב נ יה ון ק ט ול ב ח וב י א ב ה ת ה ון דל מ א י ק ומ ון ו י ח ס נ ון אר ע א ו י ת מ ל ון א פ י ת ב ל ב ע יל ד ב ב כ כ ו א ת ג ל י ל א ת פ ר ע א מ נ ה ון א מ ר י י צ ב א ות ו א ש יצ י ל ב ב ל ש ום וש אר ב ר וב ר ב ר א מ ר י ו א ש ו ינ ה ל יר ות ת ק ופ ד ין ב ית צ ד ו ב יצ ין ד מ י ן ו א ה מ מ ינ ה כ מ א ד מ ה מ מ ין ב מ ב ינ א ו א ת ב ב ינ ה ל ש יצ אה א מ ר י י צ ב א ות. כ כ ק י ם י י צ ב א ות ל מ ימ ר א ם ל א כ מ א ד ח ש יב ית כ ן ת ה א וכ מ א ד י ע צ ית ה יא ת ק ום. למתבר את ור אה ב ארעי ועל ט ורי עמי אד וששיני ה ותעדי מנה ון מרותי ה ונירי ה מעל צ ו ר יה ון י ת פ ס ק. כ כ כ כ ד א מ ל כ א ד י מ ל י ך ע ל כ ל י ת ב י אר ע א ו ד א ג ב ור ת א ד י מ ר מ מ א ד ש ל יט ע ל כ ל מ ל כ ו ת א ר י י י צ ב א ות מ ל ך ומ ן ו ע ד י ה וג ב ור ת י ה מ ר מ מ א ו ל ית ד ית יב ינ י ב ש ת א ד מ ית מ ל כ א אח ז ה ו ה מ ט ל נ ב ו את א ה ד ל א ת יח ד ון פ ל ש ת א י כ ול כ ון א ר י א ת ב ר ש ול ט ן ד ה ו ה מ פ ל ח ב כ ון א ר י מ ב נ י ב נ וה י ד י ש י י פ וק מ ש יח א ו יה ון ע וב ד וה י ב כ ון כ ח יו י מ פ ר י 18

19 19 ל. י ק ט ול. ל ו י ת פ ר נ ס ון ח ש יכ י ע מ א ו ע נ ו ת נ י א ב י ומ וה י ל ר וח צ ן י ש ר ון ו י מ ית ב כ פ נ א ב נ ך וש אר ע מי ך א ל יל י ע ל ת ר ע ך צ ו ח י ע ל קר ו ך א ת ב ר ת ון פ ל ש ת א י כ ול כ ון א ר י מ צ פ ונ א פ ור ע נ ות א את י ו ל ית ד מ אח ר ב ז מ נ וה ל פרק טו ומ ה י ב ס ר ון א ז ג ד י ע מ מ י א א ר י י י ש כ ל יל צ י ון וב ה י ת ר ח צ ון ח ש יכ י ע מ מ ט ל כ ס ד ל ו ט לא ש ק אה י ת מ ו אב א ר י ב ל יל י א א ת ב ז יז ת ל ח י ת מ ו אב ו א ינ ון ד מ יכ ין וב ל יל י א א ת כ ב יש כ ר כ א ד מ ו אב ו א ינ ון ר ד ימ ין. סליק ו לבתיא דדיב ון לבמתא למבכי על נב ו ועל מידבא מ ואבאי מיללין בכל רישיה ון מ ר ט ה וב כ ל ד ק ן ג ל ו ב ש וק יה ון י ס ר ון ס ק ין ע ל א יג ר יה ון וב ר ח וב יה ון כ ול ה ון מ י ל ל ין מ צ ו ח ין וב כ ן. וצ ו ח ו י ת ב י ח ש ב ון ו א ל ע ל ה ע ד י ה ץ א ש ת מ ע ק ל ה ון ע ל כ ן מ ז ר ז י מ ו אב מ י ל ל ין ו ע ל נ פ ש יה ון מ צ ו ח ין. ב ל ב ה ון מ וא ב א י י ימ ר ון ל מ ע ר ק ע ד צ וע ר ע ג ל ת ת ל ת ות ר ב ת א א ר י ב מ ס וק ית ל וח ית ב ד ב כ ן י ס ק ון ב י ה א ר י ב מ ח ות ית ח ור נ י ם צ ו ח ת ת ב יר י ק ר ב י ב ס ר ון. אר י מ י נ מ ר ים ל צ ד ו י ה ון א ר י י ב ש ע ס ב א ס ף ד ת אה י ר וק ל א ה ו ע ל כ ן ש אר נ כ ס יה ון י ת ב ז ז ון ות ח ומ ה ון ד ע ל י מ א מ ע ר ב א י ת נ ס יב מ נ ה ון. א ר י אק פ ת צ ו ח ת א י ת ת ח ום מ ו אב ע ד א ג ל י ם מ י ל ל י ן וב א ר א ל ים מ צ ו ח ין. א ר י מ י ד ימ ון א ת מ ל יא ו ד ם ק ט ול ין א ר י א מ נ י ע ל ד ימ ון כ נ יש ת מ ש יר י ן ל ש יז ב ת מ ו אב מ ל ך ב מ ש ר י ת י ה י ס ק ול מ ב ז ש אר א ד אר ע ה ון. פרק טז י ה ון מ ס ק י מ ס ין ל מ ש יח א ד י ש ר א ל ד י ת ק וף ע ל ד ה ו ו ב מ ד ב ר א ט ור כ נ ש ת א ד צ י ון. ו יה י כ ע ופ א ד אפ ר ח וה י מ ק נ י ה ו יט ל ט יל י ת פ ק ן ו יה ו י ן ב נ ת מ ו אב מ ג יז ן ל ה ון ל אר נ ון. א ת מ ל יכ ו מ ל ך ע ב יד ו ע צ ה ש ו יא ו כ ל יל י א ט ול י ך ב ימ מ א ב ג ו ט יה ר א ט מ ר י מ ט ל ט ל י א ומ ב ד ר י א ל א ת ק ר ב ון. י ת י ת ב ון ב י ך מ ט ל ט ל י מ ל כ ות מ ו אב ה ו י ס ת ר א ל ה ון מ ן ק ד ם ב ז וז ין א ר י ס ף מ ע י ק א א ש ת יצ י ב ז ז א ס פ ו כ ל ד ה ו ו ד י ש ין מ ן ארע ב כ ן מ ש יח א ד י ש ר א ל י ת ק ן ב ט וב כ ור ס וה י ו ית יב ע ל וה י ב ק ש וט ב ק ר ת א ד ד ו ד ד א ין ו ת ב ע ד ין ו ע ב ד ק ש ו 19

20 20 שמענא רברבי מ ו אב דמתג אן לחדא יקיריה ון ומפנקיה ון וגותנ ותה ון לקבל פ ורענ ותה ון ל א ש ו י ל ה ון. ב כ ן מ י ל ל ין מ וא ב א י ע ל מ וא ב א י כ ול ה ון מ צ ו ח ין ומ י ל ל ין ע ל א נ ש כ ר ך ת וק פ ה ון ד ו ן י מ ר ון ב ר ם כ ב יש ין. א ר י א ת ב ז יז א מ ש ר י ת ח ש ב ון א ת ק ט ל א ס יע ת ש ב מה מ ל כ י ע מ מ י א ק ט יל ו ש ל ט ונ יה ון ע ד י ע ז ר מ ט ו ט ע ו ל מ ד ב ר א מ ט ל ט ל יה ון ג ז ו ע ב ר ו י מ ע ל כ ן כ מ א ד אי ת ית י מ ש ר י ן ע ל י ע ז ר כ ן אי ת י ק ט ול ין ע ל ש ב מ א א ר ו ינ ך ד מ ע ת א ח ש ב ון ו א ל ע ל ה אר י ע ל ח צ ד י ך ו ע ל ק יט פ י ך ב ז וז ין נ פ ל ו ת ת כ נ יש ב יע ו ח ד ו ה מ ן כ ר מ ל א וב כ ר מ י א ל א י ד וצ ון ו ל א י ח י כ ון ו ח מ ר ב מ ע צ ר י א ל א י ע צ ר ון ע צ ור ין ע צ ור אב ט ל ית. י י י י ע ל כ ן מ ע יה ון ד מ וא ב א י כ כנ ר י א ה מ ן ו ל ב ה ון ע ל א נ ש כ ר ך ת וק פ יה ון ד ו ן. ו יה י א ר י י ח ז י א ר י י ל אה מ ו אב ע ל ב מ ת א ו י ע ול ל ב ית ט ע ו ת י ה ל מ ב ע י ו ל א י כ ול. ד ין פ ת ג מ א ד י מ ל יל י י ע ל מ וא ב א י מ ב כ ן. וכ ע ן מ ל יל י י ל מ ימ ר ב ת ל ת ש נ ין כ ש נ י א ג יד א ו י ס וף י ק ר ה ון ד מ וא ב א י ב כל ה מ ון ס ג י א וש אר צ ב ח ר כ ז ע יר י ס וף כ ל י ק ר יה ון. פרק יז מ ט ל כ ס ד ל ו ט ל א ש ק אה י ת ד מ ש ק ה א ד מ ש ק מ ת ע ד י א מ מ ל כ ו ות ה י לכ ר ך מ ח מ ר ש ב יק ן ק ר ו יה ון ח ר ב ו ל ב ית מ ש ר י ע ד ר ין ד ע ן י ה ון ו י ש ר ון ו ל ית ד מ נ י ו י ב ט יל ש ול ט ן מ א פ ר י ם ומ ל כ ו מ ד מ ש ק וש אר י ח יד א ין מ א ר ם ו יק ר ה ון כ יק ר ב נ י י ש ר א ל י ה ון א מ ר יי צ ב א ות. ו יה י ב ע ד נ א ה ה יא י מ א ך י ק ר י ע קב ו ע ות ר י ק ר י ה י ג ל ו יה י כ מ כ נ ש ח צ ד ק מ ה ו ד ר ע י ה ש וב ל ין י ח צ וד ו יה י כ מ ל ק ט ש וב ל ין ב מ יש ר ג ב ר י ו י ש ת א ר ון ב י ה ע ול ל ין כ ב יע ור ז ית א ת ר ין ת ל ת א ג ר ג ר ין ב ר יש ע נ פ א אר ב ע א ח מ ש א ב ס וכ א מ ר ד א כ ן י ש ת א ר ון י ח יד א ין צ ד יק י א ב ג ו ע ל מ א ב נ י מ ל כ ו ת א א מ ר י י א ל ה א ד י ש ר א ל. ב ע ד נ א ה ה יא י ס ת מ י ך א נ ש א ל פ ול ח ן עב ד י ה ו ע ינ וה י ל מ ימ ר ק ד יש א ד י ש ר א ל י ס ב ר ון. ו ל א י ס ת מ י ך ע ל א ג ור י א ע וב ד י ד וה י וד את ק נ א א צ ב ע ת י ה ל א י ת ק י ים ו א ש ר י א ו ח נ יס נ ס י ב ע ד נ א ה ה יא י ה ו י ן ק ר ו י ת וק פ יה ון כ כ ר ך דח ר יב ו א ת ח מ ר ד י א ש ת ב יק מ ן ק ד ם ב נ י י ש ר א ל ות ה י ל צ ד א ר י ש ב ק ת א ל ה א ד פ ור ק נ י ך ו ד ח ל ת ת ק יפ א ד י מ ימ ר י ה ב ס ע ד ך ל א א ד כ ר ת ב ד יל ד א ת נ צ יב א נ צ ב א ב ח יר א ו ע וב ד ין מ ק ל ק ל ין אס ג ית. 20

21 21 י י ב א ת ר ד א ת ק ד ש ת ון ל מ ה ו י ע ם ת מ ן ק ל ק ל ת ון ע וב ד יכ ון ו אף כ ד ע ל ת ון ל א ר ע ב ית שכנתי תמן הוה חזי לכ ון למפלח שבקת ון פ ולחני ופלחת ון לטעותא ארחיקת ון תי ובתא עד דמטא י ום תברכ ון בכן הוה כיבכ ון למפחת נפש. ו י ה מ ון ע מ מ ין ס ג יא ין ד י כ מ ה מ י י מ א ה מ ן ו א ת ר ג וש ת מ ל כ ו ן ד כ א ת ר ג וש ת מ י ין ת ק יפ ין מ ת ר ג ש ין. י מ ל כ ו ן ד כ א ת ר ג וש ת מ י ין ס ג יא ין מת ר ג ש ין ו יז וף ב י ה ו י ע ר וק מ ר ח יק ו ית ר ד ף כ מ וץ ט ור י א ק ד ם ר וח א וכ ג ל ג ל א ק ד ם ע ל ע ול י ל ב ז ז נ ל ע ד ן ר מ ש א ו ה א כ ד ל א ה ו ה ע ד ד ל א צ פ ר א ו ה א כ ד ל ית וה י ד ין ח ול ק ל אס נ נ א ו ע ד ב פרק יח ו י אר ע א ד את ן ל ה ב ס פ ינ ן מ אר ע א ר ח יק א ו ק ל ע יה ון פ ר יס ן כ נ ש ר א ד ט א יס ב כ נ פ וה י ד מ ע ב ר ל נ ה ר י ה וד ד מ ש ל ח ב י מ א א ז ג ד ין וב ד ג וג ין ע ל א פ י מ י א א ז יל ו א ז ג ד ין ק ל יל ין ל ו ת ע מ א א נ יסא וב ז יז א ל ו ת ע מ א ד ת ק יף מ ב כ ין ול ה ל א ע מ א א נ יס א וב ז יז א ד ב ז ו ע מ מ י א אר ע י כ ל ד י ת ב ין ב ת ב ל וד ש ר ן ב אר ע א כ מ ז ק ף את א ע ל ט ור י א ת ח ז ון את א וכ מ ת ק ע ש ופ ר א ת ש מ ע ון פ ור ק ן. א ר י כ ד נ ן א מ ר י י ל י אנ יח ל ע מ י י ש ר א ל ו א ש ק יט ל ה ון ו א ת ר ע י מ מ ד ור ק וד ש י ל א וט ב א ל ה ון ב ר כ ן ו נ ח מ ן אי ת י ל ה ון ב פ ר יע כ ש ח ין פ צ יח ע ל ש מ ש כ ע נ ן ט ל ב ש ח ין ח צ ר. א ר י ע ד ל א י מ ט י ז מ ן ח צ ד א א ל נ א ל אפ ר ח א וב ס ר א מ נ ה ס מ ד ר ו י ק ט ול ש ל ט ונ י ע מ מ י א ב ח ר ב א ו י ת ת ק יפ יה ון י ע ד י ו י ע ב ר. ישתבק ון כחדא לע ופא דט וריא ולבעירא ד ארעא בקיטא יהי שרי על והי כל ע ופא דשמיא ו כ ל ב ע יר א ד אר ע א ע ל וה י י ע ב ר ון ס ת ו ב ע ד נ א ה ה יא י י ת ינ י ה ב ת וק ר ב ת א ל ק ד ם י י צ ב א ות ל ע מ א א נ יס א וב ז יז א ו ל ו ת ע מ א דיתקף מבכן ולהלא עמא אניסא ובזיזא דבז ו עממיא ארע ה ל אתרא דאתקרי שמא דיי צבא ות דשכנת ה בט ורא דצי ון. פרק יט מ ט ל כ ס ד ל ו ט ל א ש ק אה י ת מ צ ר א י ה א י י מ ת ג ל י ב ע נ ן י ק ר ה ל א ת פ ר ע א מ מ צ ר י ם ו י ת ב ר ו ט ע ו ת מ צ ר א י מ ן ק ד מ וה י ול ב א ד מ צ ר א י י ת מ ס י ב מ ע יה ון. ו א ג ר י מ צ ר א י ב מ צ ר א י ו יג יח ון ק ר ב ג ב ר ב א ח וה י וג ב ר ב ח ב ר ה ק ר י ב ק ר י ומ ל כ ו ב מ ל כ ותתמסי ר וחא דמצראי במעיה ון וחכימיה ון אסלעם ויתבע ון מן טעון ומן חרשין ומן בידין ומ ן ז כ ור 21

22 22 י ו א מ ס ר י ת מ צ ר א י ב י ד ר ב ון ק ש י ומ ל ך ת ק יף י ש ל וט ב ה ון א מ ר ר ב ון ע ל מ א י י צ ב א ות. ו י צ ד ון מ י א מ י מ א ונ ה ר ה ון י ח ר וב ו י יב ש. ויצד ון נהרותה ון ויבש ון ויחרב ון נהריה ון עמיקיא קני וג ומא לא יסק ון. ו י יב ש ר וב ה ד נ ה ר א ו יה י ב כ יפ י ו כ ל ב ית מ ז ר ע נ ה ר ה ון י יב ש ו י ח ר ב ו ל א י צ מ ו י צ ד ון צ י ד י נ ונ י א ו י ת א ב ל ון כ ל דה ו ו ר מ ן ב נ ה ר א ח כ ת א ופ ר ס י מ צ ד ן ע ל א פ י מ י א י צ ד ון. ו י ב ה ת ון פ ל ח י כ ת נ א ד ס ר יק ין ומ ח ן מ נ ה מ צ ד ן. ו יה י א ת ר ב ית ש ת י מ ח א כ ב יש ין א ת ר ד ה ו ו ע ב ד ין ס כ ר א ו כ נ ש ין מ י א ג ב ר ל נ פש ב ר ם א ט פ ש ו ר ב ר ב י ט אנ ס ח כ ימ י א ד מ ל כ וה י ל פ ר עה מ ל ך ד ט ע ו א יכ ד ין ת מ ר ון ל פ ר עה ב נ י ח כ ימ ין א נ ח נ א ו א ת ב ר מ ל כ ין ד מ ל ק ד מ ין. י י י אן א ינ ון ח כ ימ ך ו יח ו ון כ ע ן ל ך ו י ד ע ון מ ה מל ך י י צ ב א ות ע ל מ צ ר י ם. א ט פ ש ו ר ב ר ב י ט אנ ס ט ע ו א נ ש מ פ יס אט ע י ו י ת מ צ ר א י ר ב נ י פ ל כ ה בת י וב ט ט י י ר מ א ב ינ יה ון ר וח ד ט ע ו ו אט ע יא ו י ת מ צ ר י ם ב כ ל ע וב ד יה ון כ מ א ד ט ע י ר ו י א ומ ד ש ד ש ו ל א י ה י ל מ צ ר י ם מ ל כ א ד מ ל ך ר יש ו ה ג מ ון ש ל ט ון ו א ט ר ון. ב ע ד נ א ה ה יא י ה ון מ צ ר א י ח ל ש ין כ נ ש ין ו יז וע ון ו י ת ב ר ון מ ן ק ד ם א ר מ ות ג ב ור ת א ד יי צ ב א ות ד ה וא מ ר ים ע ל יה ון. י ות ה י אר ע א ד ב ית י ה וד ה ל מ צ ר י ם ל ד ח ל א כ ל ד י ד כ ר י ת ה ל י ה י ז וע מ ן ק ד ם מ ל כ א ד יי צ ב א ות ד ה וא מ ל י ך ע ל יה ון. י ב ע ד נ א ה ה יא י ה ו י ן ח מ ש ק ר ו ין ב אר ע א ד מ צ ר י ם מ מ ל ל ן מ מ ל ל כ נ ע נ אה ו ק י מ ן ב ש מ א ד יי צ ב א ות ק ר ת א ב ית ש מ ש ד ע ת יד א ל מ ח ר ב י ת אמ ר ה יא ח ד א מ נ ה ון. י ק ד ם י כ. ב ע ד נ א ה ה יא י ה י מ ד ב ח א מ ת ק ן ק ד ם י י ב ג ו אר ע א ד מ צ ר י ם ו ק מ ת א ב ס ט ר ת ח ומ ה ו יה י ל את ול ס ה יד ק ד ם י י צ ב א ות ב אר ע א ד מ צ ר י ם א ר י י צ ל ון ק ד ם י י מ ן ק ד ם ד ח ק יה ון ו יש ל ח ל ה ון פ ר יק ו ד י ן ו יש יז ב ינ ון. כ ו ת ת ג ל י ג ב ור ת א ד יי ל א וט ב א ל מ צ ר א י ו י ד ע ון מ צ ר א י ל מ ד ח ל מ ן ק ד ם י י ב ע דנ א ה ה יא ו י פ ל ח ון ב נ כ ס ת ק וד ש ין וב ק ור ב נ ין ו ינ ד ר ון נ ד ר ין ק ד ם י י ו יש ל מ ון. כ כ ו י מ ח י י י י ת מ צ ר י ם מ ח א ו י ס נ ון ו ית וב ון ל פ ול ח נ א ד יי ו יק ב ל צ ל ות יה ון ו י ס י י ת ה ון. ב ע ד נ א ה ה יא ת ה י א ור ח כ ב יש א מ מ צ ר י ם ל א ת ור ו ינ וח ון א ת ור א י ל מ צ ר א י ומ צ ר א י ב א ת ור א י ו י פ ל ח ון מ צ ר א י י ת א ת ור א כ ב ע ד נ א ה ה יא י ה י י ש ר א ל ת ל ית אה ל מ צ ר א י ול א ת ור א י ב ר כ א ב ג ו ד אר ע 22

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1 פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין, 1 מס' מיום ראשון, י' בכסלו תשס"ט, - - הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 5373237-03 www.bonuspro.net פרטיכל מס' 1 מישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימה 19:00, ביום ראשון,

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

ט ט ט ט ט ט ט ל ל ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ל ה קט ל ת קט ל ת קט ל

ט ט ט ט ט ט ט ל ל ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ל ה קט ל ת קט ל ת קט ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ה קט ת קט ת קט ת י ק ט ו ק ט ת ם ק ט ת ן קט נו Niphal (N) simple passive נ ק ט נ ק ט ה נ ק ת

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו

30 ממ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו 30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקורס כולל 36 שיעורים המקיפים את יסודות הדקדוק והתחביר

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילו ת גופנית במ עמקים לחץ עומק לחץ ברומטרי בגובה פני הים= 1 אטמוספרה (760 מ"מ כספית). צלילה לחץ ברומטרי+ לחץ של עמוד המים. לחץ יחסי: הלחץ הנוצר על ידי עמוד המים מעל הצולל. כל 10 מטר = 1 אטמוספירה. לחץ

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

חנן ח בר 'הטור השביעי' ומלחמת 1948 ]א[ במשך תקופת מלחמת 1948, מאז 29 בנובמבר 1947 ועד אביב 1949, המשיך נתן אלתרמן לפרסם בעיתון דבר את "הטור השביעי", ט

חנן ח בר 'הטור השביעי' ומלחמת 1948 ]א[ במשך תקופת מלחמת 1948, מאז 29 בנובמבר 1947 ועד אביב 1949, המשיך נתן אלתרמן לפרסם בעיתון דבר את הטור השביעי, ט חנן ח בר 'הטור השביעי' ומלחמת 1948 ]א[ במשך תקופת מלחמת 1948, מאז 29 בנובמבר 1947 ועד אביב 1949, המשיך נתן אלתרמן לפרסם בעיתון דבר את "הטור השביעי", טורו השירי הקבוע מאז שנת 1943. בתקופה זו, זכה אלתרמן

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBE

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מעמ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשעו, DECEMBE PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת 24.80 AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBER 2015 ט ב ת צילום: ד"ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

prolog-POLphrase-finalFIX.indd

prolog-POLphrase-finalFIX.indd פ ש יי אצ 'י אל ה, ל ו ד ז 'י ה א י ב יז נ ס ז פ ו ז נ נ י ה פ ר ו ש ה פ ו ז נ ץ ' פ נ ה [פ נ יו ם] מ יאו ו מ י פ נ ה [פ נ יו ם] פ ו ז נ ץ ' צו או פ נ ה [פ נ י] ס או י כ ץ ' ד ז 'י אנ ק ו י ה ד ו ב ז 'ה

קרא עוד

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובחר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החבר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיון 5,000-5,000- ספורטק עיר ימים 1519 עירוני 1346 הקמת איצטדיון

קרא עוד

איך לבנות חיים מגיד

איך לבנות חיים מגיד איך לבנות חיים מגיד ספרי מגיד How to Build a Life Studying Mesillat Yesharim with Hadar Goldin עריכה: דרור יהב עורך אחראי: ראובן ציגלר עורכת משנה: שירה פינסון עימוד: חיה זיידבנד עיצוב פנימי: אליהו משגב

קרא עוד

מסע אל העבר יום שני, ר"ח שבט הנאום האחרון יוסף רזניק רגע לפני הכניסה לארץ ו- 47 ימים לפני פטירתו, פותח משה רבנו בנאומו הגדול האחרון. "ו י ה י ב א ר ב

מסע אל העבר יום שני, רח שבט הנאום האחרון יוסף רזניק רגע לפני הכניסה לארץ ו- 47 ימים לפני פטירתו, פותח משה רבנו בנאומו הגדול האחרון. ו י ה י ב א ר ב מסע אל העבר יום שני, ר"ח שבט הנאום האחרון יוסף רזניק רגע לפני הכניסה לארץ ו- 47 ימים לפני פטירתו, פותח משה רבנו בנאומו הגדול האחרון. "ו י ה י ב א ר ב ע ים ש נ ה )ליציאת מצרים(, ב ע ש ת י ע ש ר ח ד ש )החודש

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA>

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA> מסכתמנחותפרקא' כּ ל ה מּ נ חוֹת 1 )))) גמרא סדורה מנחות מסכת פרק ח' - ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה לימוד פרק זה פרק התודה מוקדש לאבי מורי ר' יעקב משה ווינט לרגל הגעתו לגבורות שיזכה מור אבי יחד עם אמי מורתי להמשך

קרא עוד

משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 קרית ביאליק תוצאות סופיות עם פירוט זמנים משחה מס' דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות

משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 קרית ביאליק תוצאות סופיות עם פירוט זמנים משחה מס' דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות 50 מ' חזה בוגרות 00:30.65 00:33.05 00:33.58 00:34.05 00:34.85 00:37.38

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח היצ ונ לן ל ד זלר ו שצל ל אל וכל ים ו עם מ גם ו ע ת ו ת תר הו על יות כ מנגו אב מנהג ה החם ום מים בש ב ללב כןשכ גם לענ ושיש לו על ומש לד מ וה כל א וא שת יו זת ש ושם בש נו מה ב שאז שיע שלי כי נה נו ס לנים

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

מסע אל העבר יום שני, א' בתשרי - יום של ישועות יוסף רזניק ראש השנה הוא יום בריאת האדם, והוא גם היום שבו הקב"ה דן כל אדם ואת העולם בכללותו וקובע את גורל

מסע אל העבר יום שני, א' בתשרי - יום של ישועות יוסף רזניק ראש השנה הוא יום בריאת האדם, והוא גם היום שבו הקבה דן כל אדם ואת העולם בכללותו וקובע את גורל מסע אל העבר יום שני, א' בתשרי - יום של ישועות יוסף רזניק ראש השנה הוא יום בריאת האדם, והוא גם היום שבו הקב"ה דן כל אדם ואת העולם בכללותו וקובע את גורלם לשנה הבאה. ביום זה תוקעים בשופר כמו בשעת המלכת מלך,

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ תוכן העניינים א. מספרים מכוונים על ציר המספרים................. ב. השוואת מספרים

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

Emor .indd

Emor .indd הוספה מיוחדת עמ' כב úיון רúח ער " פר מור ' ע"ח זכרו ו ופרו, ומ עם מúכיו? יסו עבו - רב ו כנע עובר ו ריך בימי ספיר ניˆוú זמן úעבו י" בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר מור, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט.

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: מ י ש ה י ה - צט. ... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט 7201702200 מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט. מהדורה מנוקדת, מפוסקת, מחולקת לסוגיות ולפסקאות עם לימוד

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד