פיננסית מתקדמת א'

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פיננסית מתקדמת א'"

תמליל

1 מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א

2 א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב דוחות כספיים... 3 עקרונות במאזן...4 הפרדה בין נכסים נטו... 4 נכסים והתחייבויות מלאי... 4 רכוש קבוע... 4 ר"ק שנתקבל כתרומה... 5 נכס בבעלות המלכ"ר שאחרים משתמשים בו ללא תמורה או בתמורה סמלית.5 נכס שהמלכ"ר קיבל לצורך העברה לאחרים...5 יצירות אומנות ואוספים... 6 עצים בגנים בוטאניים וחיות בגני חיות... 6 סכומים שהתקבלו למעט תרומות, ומיועדים לשימוש בשנים הבאות...6 הפרשות ועתודות... 6 עקרונות בדוח על הפעילויות ובדוח על השינויים בנכסים נטו...7 סכומים שהמלכ"ר מקבל, ושלא קיימת לגביהם הגבלה... 7 סכומים שהמלכ"ר מקבל וקיימת לגביהם הגבלה...7 שחרור מהתניה לפעילות... 7 שחרור מהתניה לר"ק... 7 ר"ק שהתקבל כתרומה וקיימות לגביו הגבלות...8 מכירת ר"ק... 8 מימון קרן קבועה...8 תקורות ייעוד סכומים... 9 מועד ההכרה במענקים... 9 תרומות בנכסים מתכלים...9 תרומות של שירותים סכומים שהתקבלו לכיסוי )שירותי עבודה(...10 גירעון מצטבר מהפעילות...10 הקבלה חיצונית הקבלה פנימית...10 מסים תרומות שהובטחו למלכ"ר וטרם התקבלו עד לתאריך המאזן תרומה לקרן אנונה...12 תרומה של נכס לקרן אנונה

3 מלכ"רים ג"ד + 69 תקן 5 התקן חל על כל מלכ"ר למעט קופות חולים וגופים שחל עליהם חוק בריאות ממלכתי )שחל עליהם תקן 18(. וכן מוסדות להשכלה גבוהה שהם תחת פיקוח המועצה להשכלה גבוהה )מל"ג(. מעצם הגדרת מטרותיו, פעילות המלכ"ר מוגבלת. ההגבלה מעצם ההגדרה של המלכ"ר לא מקבלת ביטוי בדוחות הכספיים של המלכ"ר. מלבד ההגבלה הזו, חלה על המלכ"ר הגבלה ברמה גבוהה יותר שהיא הגבלה חיצונית. הגבלה חיצונית נובעת מתנאים שקובעים התורמים למלכ"ר, והיא מחולקת ל- 2 סוגים: 1. הגבלה זמנית זו הגבלה שפוקעת עם חלוף זמן מסויים או כאשר מתרחש אירוע מסויים. 2. הגבלה קבועה זו הגבלה שאינה פוקעת לעולם. המשמעות היא שהמלכ"ר לא יכול לעולם להשתמש בנכס אלא רק בפירות, לדוגמה, שהתקבלו מהשקעת הנכס. שיטת הדיווח במלכ"ר השיטה החשבונאית א. באופן עקרוני קיימות 2 גישות דיווח במלכ"ר: בגישה זו המלכ"ר מציג דוח כספי נפרד עבור כל קרן )קרנות( 1. גישת הקבצה )מטרה( במלכ"ר. היתרון של גישה זו הוא שהיא מאפשרת מעקב ספציפי אחרי כל מטרה בנפרד. החסרונות בגישה זו: קיים קושי להבין את המצב הכספי של המלכ"ר בכללותו. א. הדיווח מאוד מסורבל. ב. הגישה הכוללנית בגישה זו מציגים דוח כספי עבור כל הפעילות של המלכ"ר, ללא 2. אבחנה בין הפעילויות השונות. החיסרון המרכזי בגישה זו הוא שאין הפרדה בין הנכסים המוגבלים לבין הנכסים שאין לגביהם הגבלה. התקן מאמץ את הגישה הכוללנית ומתגבר על החיסרון שלה ב- 2 אופנים: במסגרת ההון העצמי של המלכ"ר, שנקרא "נכסים נטו", עורכים הפרדה בין: א. נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה i. נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה זמנית.ii נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה קבועה.iii במסגרת הביאורים של הדוחות הכספיים, המלכ"ר צריך לפרט את סך הנכסים ב. המוגבלים בהגבלה זמנית, ואת סך הנכסים המוגבלים בהגבלה קבועה. בסיס הדיווח ב. באופן עקרוני התקן מאמץ את הבסיס המצטבר. יחד עם זאת, הוא מאפשר למלכ"רים בעלי מחזור נמוך )750,000 צמוד למדד ממוצע של 1995( לדווח על בסיס מזומן או מזומן מתואם )בסיס מזומן + סעיפים ספציפיים מבסיס מצטבר(. תקציב ג. אם מלכ"ר מעוניין להציג את נתוני התקציב בגוף הדוח, הוא רשאי לעשות זאת רק אם התקציב נערך ע"פ כללי חשבונאות מקובלים. בדוח על הפעילויות נראה תקציב וביצוע. אם התקציב לא נערך לפי כללי חשבונאות מקובלים, ניתן לצרף אותו במסגרת הביאורים לדוחות תוך ציון העובדה שהוא לא נערך לפי כללי חשבונאות מקובלים. דוחות כספיים דוכס של מלכ"ר יכללו את הדוחות הבאים: מאזן מקביל לדוח על המצב הכספי א. דוח על הפעילויות המקביל לרווה"ס. מפרט את ההכנסות וההוצאות. ב. דוח על השינויים בנכסים נטו המקביל לדוח על השינויים בהון העצמי. ג. דוח על תזרימי המזומנים. ד. ביאורים. ה. 3

4 עקרונות במאזן הפרדה בין נכסים נטו 1. יש לערוך הפרדה במסגרת הנכסים נטו לקבוצות הבאות: נ"נ שלא קיימת לגביהם הגבלה. א. התקן מאפשר לחלק את הקבוצה הזו למרכיבים הבאים: נ"נ ללא הגבלה ששימשו לפעילויות שלא יועדו מדובר על נ"נ שהשימוש I. בהם חופשי מכל הגבלה כלשהי. השורה התחתונה של הדוח על הפעילויות, כלומר, עודף ההכנסות על ההוצאות )או הגירעון השנה(, זורם לקבוצה זו. נ"נ ללא הגבלה ששימשו לפעילויות שיועדו ע"י הנהלת המלכ"ר לא קיימת.II הגבלה על נכסים אלו אלא נקבע להם ייעוד ע"י ההנהלה, וכמו שנקבע להם ייעוד ההנהלה גם יכולה לבטל אותה, ולכן לא קיימת לגביהם הגבלה וניתן לשנות את הייעוד שלהם. כל הר"ק שלא קיימות לגביו נ"נ ללא הגבלה ששימשו לרכוש קבוע.III הגבלות. נ"נ שקיימת לגביהם הגבלה זמנית. ב. נ"נ שקיימת לגביהם הגבלה קבועה. ג. נכסים והתחייבויות הנכסים וההתחייבויות במאזן יוצגו בהתאם לסדר הנזילות שלהם, לפחות נזיל. מהנזיל ביותר עד.2 מלאי מלאי יימדד לפי הנמוך מבין עלות לבין שווי מימוש נטו. המהות של מלאי במלכ"ר שונה ממהות המלאי בחברה עסקית. רכוש קבוע הר"ק נמדד, בעיקרון, כמו חברה רגילה. או שיטת העלות או הערכה מחדש. נדגים את עקרונות הרישום במלכ"ר באמצעות ר"ק. כאשר חברה רגילה רוכשת ר"ק היא רושמת: ח' ר"ק ז' מזומן מכיוון שלחברה עסקית יש הון עצמי אחד, לא נדרשת פעולה נוספת. במלכ"ר, לעומת זאת, בעת הרכישה נרשום אותה פקודה: ח' ר"ק ז' מזומן אבל בנוסף נצטרך לבחון האם יש צורך בביצוע פעולות מיון בתוך הנכסים נטו, כי למלכ"ר יש מספר קבוצות של הון עצמי )עד 5 קבוצות(. במקרה הזה, אם המלכ"ר לא עורך הפרדה של הנ"נ ללא הגבלה, אזי לא נדרשת פעולה נוספת. אם המלכ"ר עורך הפרדה בנ"נ ללא הגבלה, יש לבצע שחרור מפעילות לר"ק, שמשמעותו מיון פנימי בין נ"נ ללא הגבלה ששימשו לפעילויות שלא יועדו לבין נ"נ ללא הגבלה ששימשו לר"ק, ונרשום: ח' נ"נ ללא הגבלה שלא יועדו ז' נ"נ ללא הגבלה ששימשו לר"ק שחרור מפעילות לר"ק. פעולה זו תבוא לידי ביטוי בדוח על השינויים בנ"נ. נניח כי ב- 12/2009 המאזן של המלכ"ר מורכב ממזומן שלא מוגבל בסך 100,000. מאזן 100,000 מזומן נ"נ ללא הגבלה שלא יועדו )100,000( ב- 1/1/2010 נרכש ר"ק בסך 100,000. 1/2010 פ "י 1: ח' ר"ק 100,000 ז' מזומן 100,

5 מאזן )אחרי פ"י 1(: 100,000 ר"ק נ"נ ללא הגבלה שלא יועדו )100,000( ולכן יש לבצע פ"י 2: ח' נ"נ ללא הגבלה שלא יועדו ז' נ"נ ללא הגבלה ר"ק 100,000 ואז, המאזן ייראה כך: 100,000 ר"ק נ"נ ללא הגבלה ששימשו לר"ק )100,000( טיפול בפחת נניח כי באותה שנה נוצרו הוצאות פחת של. 10,000 ח' הוצאות פחת 10,000 10,000 ז' פחנ"צ המאזן אחרי פעולה זו נראה: 90,000 ר"ק מהדוח על הפעילויות 10,000 נ"נ ללא הגבלה שלא יועדו )100,000( נ"נ ללא הגבלה ר"ק שוב, המאזן לא תואם ולכן יש לבצע פקודה שנקראת "שחרור סכומים לכיסוי פחת": ח' נ"נ ללא הגבלה ר"ק 100,000 ז' נ"נ ללא הגבלה שלא יועדו 10,000 ר"ק שנתקבל כתרומה הר"ק יירשם לפי שוויו ההוגן רק אם מתקיימים 2 תנאים: א. ניתן לאמוד את השווי ההוגן באופן מהימן. ב. השווי של הר"ק מהותי ביחס לפעילות של המלכ"ר. אם לא ניתן לאמוד את השווי ההוגן, או שהוא לא יירשם בכלל, או שהוא יירשם בעלות סמלית של. 1 פ"י: יש להכיר בר"ק שהתקבל כנגד גידול בנ"נ. כלומר, לעולם לא מכירים בהכנסה בגין ר"ק שהתקבל: ח' ר"ק ז' נ"נ ללא הגבלה ר"ק / נ"נ הגבלה זמנית / נ"נ הגבלה קבועה כלומר, את קבלת התרומה נראה בדוח על השינויים בנ"נ. מלכ"ר רכש ר"ק ששוויו ההוגן 150,000 תמורת 120,000. המלכ"ר עורך הפרדה בין נ"נ ללא הגבלה. ח' ר"ק 150,000 ז' מזומן 120,000 ז' נ"נ ללא הגבלה ר"ק 30,000 תרומה וכן, שחרור מפעילות לר"ק: ח' נ"נ ללא הגבלה שלא יועדו 120,000 ז' נ"נ ללא הגבלה ר"ק 120,000 נכס בבעלות המלכ"ר שאחרים משתמשים בו ללא תמורה או בתמורה סמלית נכס הינו בבעלות המלכ"ר, אולם מבחינה כלכלית המלכ"ר לא יקבל ממנו הטבות כלכליות כי הוא לא משתמש בו, ולכן, אסור להכיר בו כנכס אלא יש להכיר בהוצאה..5.6 נכס שהמלכ"ר קיבל לצורך העברה לאחרים מדובר על מצב בו המלכ"ר משמש כמתווך. כלומר, הנכס לא בבעלותו, הקודם. בהתאם לתקן ניתן לרשום את קבלת הנכס באחת מ- 2 אפשרויות: א. ח' נכס להעברה ז' זכאים בניגוד למצב.7 5

6 כלומר, המלכ"ר מכיר גם בנכס וגם בהתחייבות. ב. ח' נכס להעברה ז' הכנסות בגין נכסים להעברה ח' העברת נכסים הוצאה ז' זכאים ההשפעה היא אותו דבר, אולם באפשרות זו מראים את הפעולה גם בדוח על הפעילויות. כאשר המלכ"ר מעביר את הנכס, הוא יסגור את ההתחייבות: ח' זכאים ז' נכס להעברה יצירות אומנות ואוספים יוכרו כנכס בעל אורך חיים בלתי מוגדר, כלומר, הם לא מופחתים באופן שוטף..8 עצים בגנים בוטאניים וחיות בגני חיות התקן מאפשר לרשום אותם כהוצאה או כנכס )ר"ק(. לפי אורך החיים. בדר"כ מקובל להכיר בהם כר"ק.9 סכומים שהתקבלו למעט תרומות, ומיועדים לשימוש בשנים הבאות יוכרו כהכנסות מראש. למשל, תקצוב מראש לשנה הבאה. הפרשות ועתודות יש להכיר במלכ"ר בהפרשות ועתודות בגין הטבות לעובדים כמו בחברה עסקית רגילה. דגש מיוחד לגבי שבתון: בחלק מהמלכ"רים קיימת שנת שבתון שמשמעותה היא שלאחר 6 שנות עבודה העובד בשנה השביעית מקבל שכר ללא עבודה. במצב רגיל יוצרים עתודה בגין שבתון )התחייבות(. יחד עם זאת, קובע התקן כי במידה והעובד יפעל לקידום שמו של המלכ"ר ומטרות המלכ"ר בשנה השביעית, אין להכיר בהתחייבות אלא נכיר בהוצאות בשנה השביעית הערה: כל סכום שמיועד לר"ק יוצג במאזן כחלק מהרכוש הקבוע. 6

7 עקרונות בדוח על הפעילויות ובדוח על השינויים בנכסים נטו 1. סכומים שהמלכ"ר מקבל, ושלא קיימת לגביהם הגבלה יוכרו כהכנסה. לדוגמה, הקצבות, תרומות, דמי חבר וכד'. סכומים שהמלכ"ר מקבל וקיימת לגביהם הגבלה לא יוכרו כהכנסה אלא כזקיפה לנ"נ המוגבלים )או זמנית או קבועה(: ח' מזומן ז' נ"נ הגבלה זמנית / קבועה שחרור מהתניה לפעילות כאשר מלכ"ר מקבל סכום שהוא מוגבל זמנית, נרשם: ח' מזומן ז' נ"נ הגבלה זמנית בשלב מאוחר יותר, אם המלכ"ר משתמש בסכום לפעולה שאינה רכישת נכסים, הוא מכיר בהוצאה: ח' הוצאות ז' מזומן באותו מועד ההגבלה שהייתה פוקעת. לכן יש להקטין את הנ"נ בהגבלה זמנית. הקיטון בנ"נ הגבלה זמנית יירשם כהכנסות שחרור מהתניה לפעילות: ח' נ"נ הגבלה זמנית ז' הכנסות שחרור מהתניה לפעילות פקודה זו משפיעה על 2 דוחות: דוח על השינויים בנכסים נטו וגם על הדוח על הפעילויות. דוגמה: ב- 1/1/2010 מלכ"ר קיבל תרומה בסך 10,000 לחלוקת מלגות. ב- 1/4/2010 הוא חילק מלגות בסך. 15, קבלת התרומה: ח' מזומן 10,000 ז' נ"נ הגבלה זמנית 10, הוצאות בגין חלוקת המלגה: ח' הוצאות בגין חלוקת מלגות 15,000 ז' מזומן 15,000 שחרור מהתניה לפעילות: ח' נ"נ הגבלה זמנית 10,000 ז' הכנסות שחרור מהתניה לפעילות 10,000 שחרור מהתניה לר"ק מדובר על מצב בו מלכ"ר מקבל תרומה שמיועדת לרכישת ר"ק, ומאוחר יותר הוא רוכש ר"ק. במועד קבלת התרומה המלכ"ר רושם: ח' מזומן ז' נ"נ הגבלה זמנית כאשר הוא רוכש את הר"ק )באותו סכום(: ח' ר"ק ז' מזומן באותו יום פוקעת ההגבלה, ולכן יש להקטין את הנ"נ הגבלה זמנית )אין להכיר בהכנסה(, כנגד נ"נ ללא הגבלה ששימשו לר"ק: ח' נ"נ הגבלה זמנית ז' נ"נ ללא הגבלה ר"ק

8 דוגמה: ב- 1/1 קיבל מלכ"ר תרומה בסך 100,000 לרכישת ר"ק.. 150,000 המלכ"ר עורך הפרדה בנ"נ ללא הגבלה. 111 תרומה: ח' מזומן 100,000 ז' נ"נ הגבלה זמנית 100, רכישת ר"ק: ח' ר"ק 150,000 ז' מזומן 150,000 שחרור מהתניה לר"ק: ח' נ"נ הגבלה זמנית 100,000 ז' נ"נ ללא הגבלה 100,000 שחרור מפעילות לר"ק: ח' נ"נ ללא הגבלה שלא יועדו 50,000 ז' נ"נ ללא הגבלה ר"ק 50,000 ב- 1/2 הוא רכש ר"ק תמורת ר"ק שהתקבל כתרומה וקיימות לגביו הגבלות במקרה כזה הר"ק יירשם כנגד גידול בנ"נ המוגבלים )זמנית או קבועה(. מכירת ר"ק אם התמורה ממכירת הר"ק לא מוגבלת, יש להכיר בעת המכירה ברווח או הפסד הון שמוצג במסגרת פריטים מיוחדים )סעיף שלא קיים בבינלאומי(. דוגמה: ב- 1/1/2009 מלכ"ר מכר ר"ק שעלותו המופחתת 40,000 תמורת 50,000. מכירה: ח' מזומן 50,000 ז' ר"ק 40,000 ז' רווח מיוחד 10,000 שחרור מר"ק לפעילות: ח' נ"נ ללא הגבלה ר"ק 40,000 ז' נ"נ ללא הגבלה פעילויות שלא יועדו 40,000 אם התמורה ממכירת הר"ק מוגבלת, אסור להכיר ברווח בדוח על הפעילויות, אלא יש לזקוף אותה לנכסים נטו עם הגבלה. דוגמה: באותו מצב אלא שהתמורה מוגבלת: ח' מזומן 50,000 ז' ר"ק 40,000 ז' נ"נ הגבלה זמנית 10,000 מימון קרן קבועה קיימים מקרים בהם תורם שהגביל סכום בהגבלה קבועה דורש מהמלכ"ר להתחייב לשמור על הערך הריאלי של הקרן. במידה והמלכ"ר לא מצליח לייצר פירות הדרושים לשמירה על הקרן הקבועה, עליו להכיר בהוצאות מימון בגין שמירת הקרן הקבועה. דוגמה: ב- 1/1/2010 מלכ"ר קיבל. 100,000 בהתאם להנחיות התורם המלכ"ר יכול להשתמש בפירות בלבד לצורך הענקת מלגות. באותו יום הפקיד המלכ"ר את הסכום בפיקדון שנושא ריבית שנתית בשיעור 8%. הריבית נצברת לפיקדון. המלכ"ר התחייב לשמור על הערך הריאלי של הקרן הקבועה נדרש: פ"י לשנת 2010 תחת 2 הנחות: א. המדד עלה בשנת 2010 בשיעור 5%. ב. המדד עלה בשנת 2010 בשיעור 10%

9 ח' מזומן 100,000 ז' נ"נ הגבלה קבועה 100,000 ח' פיקדון 100,000 ז' מזומן 100, הנחה א' ח' פיקדון 8,000 ז' נ"נ הגבלה קבועה 5,000 ז' נ"נ הגבלה זמנית 3, הנחה ב' ח' פיקדון 8,000 ז' נ"נ הגבלה קבועה 10,000 ח' הוצאות מימון PN 2, תקורות בחלק מהמקרים המלכ"ר מסכם עם התורם שסכום מסויים מתוך התרומה שלו ישמש למימון הפעילות השוטפת של המלכ"ר, כאשר הסכום משתחרר במועדים שנקבעים מראש. הסכומים הללו מנוהלים במסגרת ההגבלה הזמנית, לכן במועד שבו הם משתחררים לפי תנאי ההסכם יש לבצע שחרור מהתניה לפעילות: ח' נ"נ הגבלה זמנית ז' הכנסות שחרור מהתניה לפעילות אם בפועל ההוצאות שאותן הסכום ששוחרר היה אמור לממן נמוכות מהסכום ששוחרר, יש להחזיר להגבלה את היתרה בפעולה הפוכה: ח' הכנסות שחרור מהתניה לפעילות ז' נ"נ הגבלה זמנית 9. ייעוד סכומים אם ההנהלה של המלכ"ר מייעדת סכומים למטרות מסוימות והמלכ"ר עורך הפרדה בנ"נ ללא הגבלה, במועד הייעוד נרשום: ייעוד סכומים: ח' נ"נ ללא הגבלה שלא יועדו ז' נ"נ ללא הגבלה שיועדו במועד שבו מתבצעת המטרה: שחרור סכומים שיועדו ח' נ"נ ללא הגבלה שיועדו ז' נ"נ ללא הגבלה שלא יועדו 11. מועד ההכרה במענקים התקן מתלבט בין 3 מועדים להכרה במענק: א. המועד בו מתקבלת תרומה לחלוקת מענקים; ב. מועד ההחלטה על חלוקת מענקים. כלומר, המועד בו קובעים את הזכאים למענק; ג. מועד חלוקת המענק. מכיוון שבסיס המדידה הוא בסיס מצטבר, בהתאם לתקן יש להכיר במענקים במועד שבו המלכ"ר קובע מי הזכאים למענק. זהו המועד שבו נוצרה מחוייבות. תרומות בנכסים מתכלים יוכרו כהוצאה והכנסה אם מתקיימים 2 תנאים: א. ניתן לאמוד את השווי ההוגן באופן מהימן; ב. הסכום הוא מהותי ביחס להיקף הפעילות של המלכ"ר. ח' הוצאות ז' הכנסות מתרומה.11 9

10 12. תרומות של שירותים )שירותי עבודה( התקן מאפשר למלכ"ר לטפל בתרומות כאלה באחת מ- 2 חלופות: א. לא לרשום דבר. לא מכירים בשום דבר. ב. להכיר בהוצאה או בגידול בנכסים כנגד הכנסות מתרומה או גידול בנכסים נטו. ניתן לטפל בתרומות לפי אפשרות זאת רק אם מתקיימים 3 תנאים: I. ניתן לאמוד באופן מהימן את השווי ההוגן;.II מדובר בסכום בהיקף מהותי ביחס לפעילות המלכ"ר;.III מתקיים מבחן המומחיות והנחיצות. כלומר, מדובר בעבודה הדורשת מומחיות כלשהי, שבמידה והמלכ"ר לא היה מקבל אותה כתרומה הוא היה צריך בכל מקרה לשלם עבורו. זהו סעיף 25. כלומר, אם נאמר כי המלכ"ר מיישם את סעיף 25 בתקן, המשמעות היא שהמלכ"ר מיישם את האפשרות השנייה. דוגמה 1: בשנת 2010 העסיק המלכ"ר בהתנדבות רופאים בהיקף שך 100 שעות. התעריף לשעה של רופא הוא. 300 אפשרות ראשונה לא לרשום דבר. אפשרות שנייה לבדוק שמתקיימים התנאים: 1. ניתן לאמוד באופן מהימן 2. מהותי 3. מתקיים מבחן הנחיצות והמומחיות ח' הוצאות שכ"ע 30,000 ז' הכנסות מתרומה 30,000 דוגמה 2: מלכ"ר רכש מגרש. עורך הדין שערך את חוזה הרכישה תרם את סך טרחתו בסך 20,000.. אפשרות ראשונה לא לרשום דבר. אפשרות שנייה )לפי סעיף 25(: ח' מגרש 20,000 ז' נ"נ ללא הגבלה ר"ק 20, סכומים שהתקבלו לכיסוי גירעון מצטבר מהפעילות יוכרו כרווח מיוחד. 14. הקבלה חיצונית זהו מצב שבו תורם מתנה את תרומתו בכך שהמלכ"ר יגייס תרומה בסכום שנקבע מתורם נוסף. מועד ההכרה בהקבלה חיצונית הוא המועד שבו מכירים בתרומה מהתורם השני, כי עד אז אין זכות לקבל את התרומה. הקבלה פנימית זהו מצב שתורם מתנה את תרומתו בכך שהמלכ"ר יקצה ממשאביו סכום דומה לאותה מטרה. מועד ההכרה בהקבלה פנימית הוא המועד שבו הנהלת המלכ"ר מחליטה להקצות את הסכום בהתאם להתניית התורם. יש לשים לב כי הקבלה פנימית לא מהווה ייעוד סכומים אלא היא יוצרת הגבלה כלפי המלכ"ר, מאחר והיא מהווה התחייבות כלפי חיצוניים. דוגמה: ב- 1/1 התחייב תורם להעביר למלכ"ר 100,000 לצורך חלוקת מלגות, אם המלכ"ר יקצה סכום דומה לאותה מטרה. ב- 1/4 החליטה הנהלת המלכ"ר להקצות 100,000 לחלוקת מלגות ממקורותיה. ב- 1/6 חולקו מלגות בסך. 60, אין פקודה, מאחר והמלכ"ר לא התחייב עדיין להקצות אותו סכום. 114 הקבלה פנימית ח' נ"נ ללא הגבלה פעילויות שלא יעדו 100,000 ז' נ"נ הגבלה זמנית 100,

11 תרומה ח' מזומן 100,000 ז' נ"נ הגבלה זמנית 100,000 חלוקת מלגות ח' הוצאות חלוקת מלגות 60,000 ז' מזומן 60,000 שחרור מהתניה לפעילות לגבי מה שמומן מהתורם: ח' נ"נ הגבלה זמנית 30,000 ז' הכנסות שחרור מהתניה לפעילות 30,000 שחרור מהקבלה פנימית לגבי מה שמומן ע"י המלכ"ר: ח' נ"נ הגבלה זמנית 30,000 ז' נ"נ ללא הגבלה פעילויות שלא יועדו 30, מסים בעיקרון, מלכ"ר לא משלם מסים על הפעילות הרגילה שלו, ולכן בדוח על הפעילויות לא מציגים סעיף של הוצאות מס. אם בכל זאת המלכ"ר משלם מס בגין פריט כלשהו )הכנסה או הוצאה, נכס(, העיקרון המנחה הוא לזקוף אץ המס לסעיף עצמו. כלומר, להגדיל הוצאות או נכסים או להקטין הכנסות ולהקטין נכסים נטו. דוגמה 1 מס על שכר: מלכ"ר משלם מס שכר )בעבר גם מס מעסיקים(. את המסים בגין השכר זוקפים להוצאות שכר, כלומר, נציג הוצאות שכר כולל המס הוצאות גדולות יותר. דוגמה 2 מס תשומות: מלכ"ר לא יכול לקבל החזר על מס תשומות )כמו אדם פרטי(. לכן נזקוף את מס התשומות להוצאה או לנכס. דוגמה 3 מקדמות בגין הוצאות עודפות: מלכ"ר משלם מקדמות בגין הוצאות עודפות בשיעור של 90% מההוצאה )הוצאות עודפות הן הוצאות שלא מוכרות ע"י מס הכנסה בניכוי, כגון הוצאות רכב וטלפון והוצ' נסיעות לחו"ל(. מלכ"ר לא מקבל החזר בגין המקדמות, ולכן נציג את ההוצאה הרלוונטית כולל המקדמות ששולמו בגין העודפות. אם למשל, המקדמה היא בגין אחזקת רכב, הוצאות אחזקת הרכב יכללו את המקדמות. דוגמה 4 מס על הכנסה עסקית: יקוזז מההכנסה עצמה. דוגמה 5: אם מסיבה כלשהי מלכ"ר צריך לשלם מס על תרומות מוגבלות, או תרומות שנזקפו לנ"נ, במקרה כזה נקטין את הנ"נ. 17. תרומות שהובטחו למלכ"ר וטרם התקבלו עד לתאריך המאזן בהתאם לתקן ניתן להכיר בהן אם מתקיימים 3 תנאים: א. מדובר בהתחייבות בלתי חוזרת של התורם; ב. ההסכם ניתן לאכיפה מבחינה משפטית; ג. התרומה לא תלויה באירוע עתידי. בהתאם לתקן ניתן לבחון האם 2 התנאים הראשונים מתקיימים בהתבסס על אירועים לאחר תאריך המאזן. דוגמה 1: ב- 12/2010 הבטיח תורם להעביר למלכ"ר 200,000 שישמשו את המלכ"ר כרצונו. ב- 1/2/2011 הוא העביר 60,000 במזומן. ב- 1/3/2011 הוא העביר 70,000 בשיק דחוי. ב- 1/5/2011 הוא העביר 70,000 במזומן. ב- 31/3/2011 נחתמו הדוחות הכספיים לשנת מאחר ולא מדובר בהתניה בשל אירוע עתידי, אנו מכירים בתרומות שהתקבלו. ח' חייבים 130,000 ז' הכנסות מתרומה 130,000 11

12 דוגמה 2: ב- 1/12/2010 התחייב תורם להעביר למלכ"ר 100,000 אם קבוצתו תזכה בגביע המדינה בכדורגל. ב- 1/2/2011 זכתה הקבוצה. ב- 31/3/2011 נתחמו הדוחות לשנת בגלל שמדובר בתרומה שתלויה באירוע עתידי, לא נרשום ב דבר גם אם התרומה התקבלה לפני שנחתמו הדוחות. תרומה לקרן אנונה מדובר על מצב שבו תורם מעביר למלכ"ר סכום כסף, ובתמורה המלכ"ר מתחייב לשלם לו קצבה. הטיפול החשבונאי: א. מועד קבלת התרומה בהתאם לתקן, המלכ"ר צריך להכיר בהתחייבות במועד קבלת התרומה בהתבסס על ערך אקטוארי. ההפרש בין הסכום שהתקבל לבין ההתחייבות שהוכרה תיזקף לנ"נ בהגבלה זמנית אלא אם בהתאם להתניית התורם לא ניתן להשתמש בסכום שייוותר אלא רק בפירות שלו ואז זה יהיה בהגבלה קבועה. גם אם התורם לא מגביל זה עדיין בהגבלה זמנית. הסכום שהתקבל ח' מזומן ההתחייבות ז' אנונה לשלם ז' נ"נ הגבלה זמנית / קבועה ההפרש )יוצג בדוח על השינויים נטו( ב. בעת תשלום הקצבה ח' הוצאות מימון )בהתאם לריבית( ח' אנונה לשלם ז' מזומן ג. התאמת אנונה בהתאם לתקן, בכל תאריך מאזן המלכ"ר צריך להעריך את סכום ההתחייבות ולעדכנו. פעולה זו נקראת "התאמת אנונה". העדכון יהיה כנגד נ"נ הגבלה זמנית / קבועה. במקרה שההתחייבות קטנה נרשום: ח' אנונה לשלם ז' נ"נ הגבלה זמנית / קבועה ד. פטירת התורם במצב זה יש ראשית, לאפס את ההתחייבות )התאמת אנונה( כנגד נ"נ. אם הסכום שנותר לא מוגבל, יש לשחרר מהתניה לפעילות )ח' נ"נ התניה זמנית, ז' הכנסות משחרור התניה לפעילות(, ואם הסכום מוגבל אין צורך לעשות דבר תרומה של נכס לקרן אנונה זהו מצב בו מלכ"ר מקבל נכס כתרומה ומתחייב לשלם לתורם קצבה חודשית. ההבדל בין מצב זה לקודם, יבוא לידי ביטוי רק במועד קבלת התרומה )שאר המועדים ללא שינוי(. הרעיון הוא שהמלכ"ר קיבל ר"ק כתרומה והתחייב להקצות משאבים לקצבה. לדוגמה, הר"ק שהתקבל הינו בשווי 1,000,000 וההתחייבות הינה בגובה. 700,000 תרומה ח' ר"ק 1,000,000 ז' נ"נ ללא הגבלה ר"ק 1,000,000 הקבלה פנימית ח' נ"נ ללא הגבלה פעילויות שלא יועדו 1,000,000 ז' אנונה לשלם 700,000 ז' נ"נ הגבלה זמנית 300,000 סכום ההקבלה הפנימית, במקרה זה, הוא לא זהה לסכום התרומה. 12

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

פרק כה (1) - גד 69

פרק כה (1) - גד 69 כה. תוכן עappleייappleים כללי חשבוappleאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים appleוסחמשולבשלגילוידעתמספר 69 עמוד 1499 (1) (2) דוחות כספיים של מוסדותלהשכלהגבוהה תקןחשבוappleאותמספר 9 (מעודכן 2016 ) 1563 ) 1569

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - IFRS \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt)

(Microsoft PowerPoint - IFRS  \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt) IFRS IFRS בראי המס- מצג ת צוות 3 זמי פליטר, רו"ח שי אהרונוביץ,עו"ד ארנון רצקובסקי, רו"ח אלדר בן-רובי,עו"ד מישל דהאן, רו"ח איתן צחור,עו"ד 25 ביוני, 2008 נדל"ן להשקעה- עיקרי התקן תקן 40) 16 (IAS מדובר בנדל"ן

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

למאירה -אני עדכנתי את כל המקומות בהם מספר השנה

למאירה -אני עדכנתי את כל המקומות  בהם מספר השנה היערכות לתום שנת מס 4102 ותחילת שנת מס 4102 חוזר לקוחות לשנת המס 4102 שנת המס מגיעה לסיומה וכמדי שנה גם השנה אנו שמחים לערוך עבורכם "חוזר לקוחות" הכולל מכלול נושאים בתחומי המס השונים ודיני עבודה לסיומה

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63> הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד? מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

macro-ex

macro-ex תרגילים לקורס: מבוא לכלכלה מאקרו תשע"ב שנה"ל תשע"ב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה המחלקה לכלכלה 14211021-01-02 - קרו מאאאא- לכלכלה מבוא מרצים: דר' סאלם אבו-זאיד, דר' בנימין ברדוגו,

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

הפקדה חד פעמית

הפקדה חד פעמית נכסים חוברת עדכונים, כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 1 מתוך 242 תוכנת נכסים חוברת עדכונים מה יש במסמך? במסמך זה ניתן למצוא תיאור של כל התוספות, השיפורים והתיקונים שתוקנו בסדר

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד