18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע"

תמליל

1 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב -עטיפה- הנדון: דו"ח מיידי על כינוס אסיפה מיוחדת בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט )להלן: "חוק החברות"(, הוראות תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"ל )להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"(, הוראות תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"ס )להלן: "תקנות ההצעה"(, הוראות תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס''א )להלן: "תקנות עסקה עם בעל שליטה"( והוראות תקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית(, התש''ס )להלן: "תקנות האסיפות"(, ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה )להלן: "האסיפה"(, אשר תתקיים במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 18, תל-אביב, ביום 23 בדצמבר, 2014, בשעה 11:00. נושאים על סדר יומה של האסיפה אשר ידונו כהחלטה אחת 1.1. אישור התקשרות החברה עם חברת גרין פורסט גלובל )א.ש.ר( בע"מ, ח.פ )להלן 1 "הרוכש" ו/או "הניצע"(, חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר אלכס רבינוביץ, בעל עניין בחברת 2 אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ, בעלת השליטה בחברה )להלן: "אקס.טי.אל"(, בעסקה לפיה תוקצנה 2,622,647 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב אשר תהוונה 34.23% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ללא דילול, במועד ההשלמה ולאחר איחוד הון, כהגדרתם להלן )להלן: "מניות רגילות" ו"המניות המוקצות בסבב הראשון", בהתאמה(, כנגד תמורה של 230 אלפי דולר ארה"ב. בנוסף, במועד חזרת מניות החברה להיסחר ברשימה הראשית של הבורסה, ללא הגבלת זמן, תוקצנה לרוכש 2,622,647 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב )להלן: "המניות המוקצות 3 בסבב השני"(, כנגד תמורה של 230 אלפי דולר ארה"ב נוספים )להלן: "התמורה"(. יובהר כי המניות המוקצות בסבב השני יוקצו בהתאם להוראות כל דין לרבות סעיף 328 לחוק החברות, ככל שיידרש, ובכפוף לאישורים הנדרשים על פיו. כמו כן במסגרת העסקה תעמודנה לרוכש אופציות כדלקמן: )1( לרוכש תינתן אופציה לא רשומה, ללא תמורה, לרכוש עד 3,416,818 מניות רגילות, במחיר מימוש של 33 אג' למניה, בתמורה לסך בשקלים השווה ל- 300 אלפי דולר )ארה"ב(. אופציה זו ניתנת למימוש עד לחלוף 12 חודשים ממועד ההשלמה, כהגדרתו להלן. לאחר חלוף המועד למימוש האופציה, כאמור, תפוג האופציה, ולרוכש לא תהא כל זכות בקשר עמה )להלן: "האופציה הלא רשומה"(; )2( לרוכש תינתן אופציה לרכוש את 4 מניות אקס.טי.אל המוחזקות על ידי החברה במחיר של 35 אגורות למניה. האופציה ניתנת למימוש עד לחלוף 6 חודשים ממועד ההשלמה כהגדרתו להלן..1 1 למיטב ידיעת החברה בהתאם לפרטי אקס.טי.אל המופיעים באתר הבורסה ונכון למועד דיווח מיידי זה, מר אלכס רבינוביץ, מחזיק ב % מהון המניות המונפק והנפרע של אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ ו % בזכויות ההצבעה. 2 נכון למועד דיווח מיידי זה, אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ, מחזיקה ב % מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, ו % בדילול מלא. 3 יובהר כי, המניות המוקצות בסבב הראשון ובסבב השני יוקצו במחיר של כ- 33 אג' למניה. 4 המחיר משקף הנחה של כ- 10% משווי מנית אקס.טי.אל במסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, נכון למועד הדיווח הראשון. ביום 30 באוקטובר, 2014, שער הנעילה של מניות אקס.טי.אל עמד על אג' למניה. יצוין כי למועד דיווח מידי זה עומד שער מנית אקס.טי.אל על אג' למניה.

2 בתום מועד זה תפוג האופציה ולרוכש לא תהא כל זכות בקשר עמה ו- )3( לרוכש תינתן אופציה לרכישת נכסיה, זכויותיה והתחייבויותיה של החברה בתחום ה- Resperate במחיר עלות המלאי, כפי שיהיה במועד מימוש האופציה )להלן: "פעילות החברה"( ותוך נטילת התחייבויות החברה הנוגעות לתחום פעילות החברה, כפי שיהיו במועד מימוש אופציה זו. האופציה ניתנת למימוש עד לחלוף 6 חודשים ממועד ההשלמה כהגדרתו להלן. בתום מועד זה תפוג האופציה ולרוכש לא תהא כל זכות בקשר עמה, והכל בהתאם לתנאים המפורטים להלן. כמו כן, הרוכש העמיד לחברה הלוואה בסך של 40 אלפי דולר ארה"ב לתקופה של 60 יום, בתנאים של עסקה מזכה, ההלוואה אינה נושאת ריבית וללא הפרשי הצמדה. כמו כן, ההלוואה ניתנה ללא העמדת בטחונות וערבויות. במועד ההשלמה כהגדרתו להלן, תפרע ההלוואה באמצעות מכירת מניות אקס.טי.אל אשר בבעלות החברה, לרוכש, בשווי ההלוואה, קרי בסך של 40 אלפי דולר ארה"ב, במחיר של 30 אג' למניה. במסגרת ההתקשרות, לחברה תינתן הזכות החברה תהיה זכאית לאופציית Put לחייב את הרוכש לרכוש את כל או חלק ממניות אקס.טי.אל, אשר יהיו בהחזקתה במועד מימוש האופציה, במחיר של 30 אג' למניה וזאת לתקופה של שישה חודשים ממועד השלמה. רכישת פוליסת ביטוח מסוג Run-off לתקופה של 7 שנים לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים ואשר כיהנו בחברה בגובה הכיסוי הביטוחי הקיים בחברה במועד חתימת ההסכם, כהגדרתו להלן, כמפורט להלן. אישור ביצוע איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 1:10 באופן שבו כל 10 מניות רגילות, תהפוכנה למניה אחת, ללא ערך נקוב ובהתאם לכך לאשר את תיקון תקנון החברה )להלן: "איחוד הון"(. איחוד ההון יבוצע ככל שהדבר דרוש לצורך קבלת אישור הבורסה. בנסיבות בהן לא יבוצע איחוד הון, תבוצע התאמה בכמות המניות המוקצות. המרת הלוואת אקס.טי.אל בסך 50 אלפי דולר ארה"ב למניות רגילות של החברה, ע"י הקצאת 569,470 מניות רגילות של החברה לאקס.טי.אל. במחיר של 33 אג' למניה )להלן: "הלוואת 6 5 אקס.טי.אל"(. יובהר כי ההחלטות בסעיפים יתקבלו כהחלטה אחת לצורך השלמת העסקה נשוא דיווח מיידי זה. כמו כן, יובהר כי כלל הנתונים המספריים בדיווח מיידי בנוגע להקצאות המפורטות לעיל ולהלן, הינם בהתאם לביצוע איחוד הון, כאמור בסעיף 1.4. לעיל. כמו כן, יובהר כי במידה ויחליט הרוכש כי ברצונו לממש את אחת ו/או יותר מהאופציות המוצעות לו, כאמור לעיל בסעיף 1.1 ו/או במידה ותחליט החברה לממש את זכותה לאופציית Put כאמור בסעיף 1.2 לעיל, תפרסם החברה דיווחים מיידים בהתאם לחוק החברות, תקנות ההצעה, תקנות ההצעה על בעלי שליטה וכן האופציה תמומש בכפוף לכל האישורים על פי דין, לרבות אישור הבורסה. להלן הפרטים הנדרשים על פי תקנות עסקה עם בעל שליטה לצורך אישור העסקה המוצעת תיאור עיקרי העסקה המוצעת לאישור כללי ביום 2 בנובמבר, 2014, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה עם הרוכש, בהסכם לרכישת 5,245,295 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב אשר תהוונה 51% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, במועד ההשלמה ולאחר איחוד ההון כהגדרתם להלן בתמורה ל- 460 אלפי דולר ארה"ב כמות המניות בהמרת הלוואת אקס.טי.אל, נקבעה על פי שער המניה בעסקה, קרי כ- 33 אג' למניה. לפרטים אודות ההלוואה ר' דיווחים מיידיים של החברה מיום 18 ביוני, 2014 ו- 31 באוגוסט, 2014 )מס' אסכמתאות: -2014, , בהתאמה(.

3 - 3 - ביום 14 בדצמבר, 2014 וביום 15 בדצמבר, 2014 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי לרוכש יוקצו 2,622,647 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב אשר תהוונה 34.23% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, במועד ההשלמה ולאחר איחוד ההון כהגדרתם להלן בתמורה ל- 230 אלפי דולר ארה"ב ובנוסף לכך לרוכש יוקצו 2,622,647 מניות רגילות של החברה, בתמורה לסך בשקלים השווה ל- 230 אלפי דולר ארה"ב. כמו כן, הוסכם כי יתר האופציות שהוסכמו בין הצדדים, ביום 2 בנובמבר, 2014, יעמדו בתוקפן, קרי אופציה לא רשומה, רכישת הפעילות ורכישת מניות אקס.טי.אל, כמפורט לעיל. כמו כן אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את זכאות החברה לאופציות,Put וכן את עדכון אופצית מכירת מניות אקס.טי.אל שבהחזקת החברה, מחיר 35 אג' למניה. )להלן: "העסקה"(. תיאור עיקרי העסקה: ביום 30 בספטמבר, 2014 יזם מר אלכס רבינוביץ, בשם חברת גרין פורסט גלובל )א.ש.ר( בע"מ, פנייה לחברה בהצעה לביצוע עסקה לרכישת 51% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, בתמורה ל- 500 אלפי דולר ארה"ב וכן הקצאת אופציות ל- 12 חודשים בעבור 300 אלף דולר באותו מחיר מניה. במסגרת ישיבת דירקטוריון החברה מיום 13 באוגוסט, 2014, הוחלט כי מנכ"ל החברה, מר אלון דולצ'ין ביחד עם שני דירקטורים בחברה, שאינם נמנים על בעלי השליטה )גב' מיכל בריקמן ומר יואב ויזר( ינהלו את המגעים בנוגע להצעתו של מר אלכס רבינוביץ, בשם חברת גרין פורסט גלובל )א.ש.ר( בע"מ, כאמור לעיל. בין הצעה ראשונית זו, לעסקה, כהגדרתה לעיל, נערכו מספר שינויים, ובכללם ירידה מתמורה של 500 אלפי דולר ארה"ב ל- 460 אלפי דולר ארה"ב לרכישת 51% מהון מניות החברה ובהמשך הוסכם כי 40 אלפי דולר ארה"ב ישמשו כהלוואה מזכה לחברה וכן שאר האופציות לרוכש המפורטות לעיל ולהלן. כמו כן, בהתאם 7 להנחיות הבורסה, האופציה הניתנת לרוכש, לרכישת המניות הנוספות, כהגדרתן להלן, יהיו באופן שלפיו ההקצאה האמורה לא תביא להפחתת אחוז החזקות הציבור מתחת ל- 10% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. לאחר אישור העסקה על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, נחתם הסכם בין החברה ובין הרוכש )להלן: "ההסכם"(, לפיו בתמורה ל- 460 אלפי דולר ארה"ב תקצה החברה לרוכש ניירות ערך של החברה בהיקף ובתנאים כמפורט להלן. לנוכח התארכות הליך אישור העסקה, פנה הרוכש בבקשה לעדכון התנאים, וביום 14 בדצמבר, 2014 וביום 15 בדצמבר, 2014 נערכו ישיבות של ועדת הביקורת של החברה ודירקטוריון החברה יחד עם הרוכש והוסכם כי הרוכש ישקיע, בשלב הראשון סך של 230 אלפי דולר ארה"ב תמורת מניות החברה במחיר של כ- 33 אג' למניה ולאחר יציאת מניות החברה מרשימת השימור של הבורסה, ישקיע סך נוסף של 230 אלפי דולר ארה"ב וכן זכאות לאופציית Put לחברה ועדכון מחיר מכירת מניות אקס.טי.אל, כמפורט לעיל. החברה תקצה לרוכש ניירות ערך של החברה כמפורט להלן: הקצאת 2,622,647 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, אשר מהוות כ % מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה ללא דילול, ולאחר איחוד ההון, ו % מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה ולאחר איחוד הון בדילול מלא, במחיר למניה של כ ש"ח. בנוסף, יוקצו לרוכש 2,622,647 מניות רגילות, במועד חזרת מניות החברה להיסחר ברשימה הראשית של הבורסה, וללא הגבלת זמן להתקיימות תנאי זה, בתמורה לסך בשקלים השווה ל- 230 אלפי דולר ארה"ב, בכפוף לקבלת האישורים הרלוונטים כאמור בסעיף 1.1 לעיל. השלמת העסקה תתבצע במועד התקיימות כל התנאים המתלים ולא יאוחר מהמועד האחרון )להלן: "מועד ההשלמה"(, כמפורט בסעיף 2.1 )ד'( להלן בדו"ח המיידי לכינוס אסיפה כללית מיוחדת. 7 על פי ההנחיות על פי החלק השני לתקנון הבורסה, פרק י'- הקצאה פרטית: א. רישום למסחר של מניות וניירות ערך המירים רשומים, אשר יוקצו בהקצאה פרטית, מותנה בכך ששעור החזקות הציבור לאחר הקצאה, בכל סוג של מניות, לא יפחת מ- 10% או משעור החזקות הציבור הנדרש מחברה חדשה מסוגה, הנמוך מבין השניים. ב. רישום למסחר של מניות שתנבענה מהמרת ניירות ערך המירים לא רשומים למסחר או מהמרת זכות לא רשומה, אשר יוקצו בהקצאה פרטית, מותנה בכך ששעור החזקות הציבור לאחר הקצאה של ניירות הערך ההמירים הלא רשומים או לאחר הענקת הזכות הלא רשומה, בכל סוג של מניות, לא יפחת מ- 10% או משעור החזקות הציבור הנדרש מחברה חדשה מסוגה, הנמוך מבין השניים.

4 - 4 - א. ב. ג. יודגש כי בהתאם לסעיף 328 לחוק החברות יראו את ההקצאה, המפורטת לעיל, לרוכש כרכישה של מניות בהקצאה פרטית שמטרתה להקנות לרוכש מעל 45% מזכויות ההצבעה בחברה כאשר, לאחר ההקצאה, אין אדם אחר המחזיק למעלה מ- 45% מזכויות ההצבעה בחברה. בנוסף, הרוכש העמיד לחברה במועד חתימת ההסכם, הלוואה בסך של 40 אלפי דולר ארה"ב לתקופה של 60 יום, בתנאים של עסקה מזכה- ההלוואה אינה נושאת ריבית וללא הפרשי הצמדה. כמו כן, ההלוואה ניתנה ללא העמדת בטחונות וערבויות. במועד ההשלמה כאמור, תפרע ההלוואה באמצעות מכירת מניות אקס.טי.אל אשר בבעלות החברה, לרוכש, בשווי ההלוואה, קרי בסך של 40 אלפי דולר ארה"ב, במחיר של 30 אג' למניה. בנוסף, לחברה תינתן הזכות לאופציית Put לחייב את הרוכש לרכוש את כל או חלק ממניות אקס.טי.אל, אשר יהיו בהחזקתה במועד מימוש האופציה, במחיר של 30 אג' למניה וזאת לתקופה של שישה חודשים ממועד השלמה. כמו כן, הלוואת אקס.טי.אל בסך 50 אלפי דולר ארה"ב, תומר ל- 569,470 מניות של החברה אשר יוקצו לאקס.טי.אל, תמורת 33 אג' למניה, על פי התנאים לרכישת המניות המוקצות. יצוין כי, שווי חוב החברה לאקס.טי.אל. שכנגדו מוקצות המניות, בהתאם לשווי ההוגן ועל פי כללי חשבונאות מקובלים הינו 50 אלפי דולר ארה"ב. כמו כן, במסגרת ההסכם יעמדו לרוכש אופציות כדלקמן: לרוכש תינתן אופציה לא רשומה, ללא תמורה, לרכוש באותם התנאים לרכישת המניות המוקצות כאמור, 3,416,818 מניות רגילות נוספות, במחיר מימוש של 33 אג' למניה, בתמורה לסך בשקלים השווה ל- 300 אלפי דולר )ארה"ב(. האופציה ניתנת למימוש עד לחלוף 12 חודשים ממועד ההשלמה. לאחר חלוף המועד למימוש האופציה, כאמור, תפוג האופציה, ולרוכש לא תהא כל זכות בקשר עמה. התאמת האופציה הלא רשומה לחלוקת מניות הטבה, הנפקת זכויות, חלוקת דיבידנד ומגבלות על מועד המימוש הינן כמפורט בנספח א' המצורף לדוח זה. לרוכש תינתן אופציה לרכוש את מניות אקס.טי.אל המוחזקות על ידי החברה במחיר של 35 אגורות 8 למניה. האופציה ניתנת למימוש עד לחלוף 6 חודשים ממועד ההשלמה. בתום מועד זה תפוג האופציה ולרוכש לא תהא כל זכות בקשר עמה. לרוכש תינתן אופציה לרכישת נכסיה, זכויותיה והתחייבויותיה של החברה בפעילות החברה )נכון למועד דיווח מיידי זה, מחיר עלות המלאי, נאמד בכ- 170 אלפי דולר ארה"ב( ותוך נטילת התחייבויות החברה הנוגעות לתחום פעילות החברה, כפי שיהיו במועד מימוש האופציה )הנאמדות למועד דיווח מיידי זה בכ- 249 אלפי דולר ארה"ב(. האופציה ניתנת למימוש עד לחלוף 6 חודשים ממועד ההשלמה. בתום מועד זה תפוג האופציה ולרוכש לא תהא כל זכות בקשר עמה. להלן פרטים נוספים אודות העסקה המוצעת שעל סדר היום, הנדרשים בהתאם לתקנות ההצעה: האם הניצע הוא צד מעוניין ופירוט העובדות שבשלהן הוא צד מעוניין: הניצע הינה חברה פרטית בבעלותו המלאה של בעל עניין בבעלת השליטה בחברה, כאמור בסעיף 1.1 לעיל. ככל שהעסקה המוצעת תאושר ותבוצע ויוקצו לרוכש המניות המוקצות בסבב הראשון, ללא הקצאת המניות המוקצות בסבב השני וללא הקצאת המניות שינבעו ממימוש האופציה הלא רשומה, ולאחר ביצוע איחוד ההון, יחזיק הרוכש ב- 2,622,647 מניות החברה אשר יהוו כ % מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, ללא דילול וכן בכ % מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא. ככל שהעסקה המוצעת תאושר ותבוצע, יחד עם הקצאת המניות המוקצות בסבב הראשון ועם המניות המוקצות בסבב השני, המניות שינבעו ממימוש האופציה הלא רשומה, ולאחר ביצוע איחוד ההון, יחזיק הרוכש ב- 8,662,113 מניות החברה אשר יהוו כ % מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, ללא דילול וכן בכ % מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא. הניצע הינו "צד מעוניין" כאמור בסעיף 270)5( לחוק החברות, מאחר ולאחר ההקצאה, יגדלו החזקותיו כבעל מניות מהותי בחברה בניירות הערך של החברה..3 8 המחיר משקף הנחה משווי מנית אקס.טי.אל במסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, נכון למועד הדיווח. בנוסף, ר' ה"ש 3 לעיל.

5 - 5 - תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור שהם יהוו מהון החברה: המניות המוקצות בסבב הראשון תהיינה שוות בזכויותיהן ובתנאיהן למניות הרגילות של החברה, לאחר ביצוע דילול הון, ותהוונה כ % מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה, ללא דילול וכ % מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא. המניות המוקצות בסבב השני, לאחר הקצאת המניות המוקצות בסבב הראשון ולאחר קבלת האישורים הנדרשים על פי כל דין, תהיינה שוות בזכויותיהן ובתנאיהן למניות הרגילות של החברה, לאחר ביצוע דילול הון, ותהוונה כ- 25.5% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה, ללא דילול וכ % מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא. המניות שינבעו ממימוש האופציה הלא רשומה, לאחר הקצאת המניות המוקצות בסבב הראשון ולאחר הקצאת המניות המוקצות בסבב השני תהיינה שוות בזכויותיהן ובתנאיהן למניות הרגילות של החברה, לאחר ביצוע דילול הון, ותהוונה כ % מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה, ללא דילול וכ % מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא. התמורה בעד ניירות הערך המוצעים: התמורה נקבעה במהלך מו"מ בין הצדדים ואושרה על ידי האורגנים הרלוונטיים של החברה לאור הערכת שווי הפעילות שנמסרה לחברה ע"י מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי. מעריך השווי, מר אבנר גפני, מברזלי יעוץ כלכלי ועסקי )2008( בע"מ, אמד את שווי פעילות החברה ב- 0, את השווי הנכסי ב- 1.3 מליון ש"ח ואת שווי השלד הבורסאי ב אלפי ש"ח )נכס המס הוערך בתנאים מסוימים בכ- 8.5 מליון ש"ח(. הערכת השווי מצורפת לדיווח מיידי זה כנספח ב'. התמורה שנקבעה במסגרת העסקה כנגד הקצאת המניות המוקצות הינה 460 אלפי דולר ארה"ב באופן שבו 230 אלפי דולר ארה"ב ראשונים ישולמו לחברה עם במועד ההשלמה ו- 230 אלפי דולר ארה"ב נוספים 9 ישולמו לחברה במועד חזרת מניות החברה למסחר ברשימה הראשית של הבורסה. התמורה נקבעה במו"מ שהתקיים בין הרוכש לבין הדירקטורים שאין להם עניין אישי בעסקה נשוא דיווח מיידי זה המתבסס על הערכת השווי של מומחה בלתי תלוי, כאמור. 10 התמורה שנקבעה במסגרת העסקה כנגד הקצאת המניות הנוספות הינה 300 אלפי דולר ארה"ב. התמורה נקבעה בהתאם למחיר המניה על פיו הוקצו המניות המוקצות, כאמור לעיל ובאופן שהקצאת המניות הנוספות לא תביא את אחוז החזקות הציבור בחברה לסך הנמוך מ- 10% מהון המניות המונפק והנפרע של 11 החברה. מחיר מניית החברה בבורסה: המחיר הממוצע של מניות החברה בששת החודשים שקדמו למועד דוח זה הינו כ אג' מחיר מניית החברה בסמוך לפני החלטת דירקטוריון החברה, ביום 14 בדצמבר,2014, בדבר אישור העסקה המוצעת, הינו 3.2 אג'. מחיר המניה החברה בסמוך לפני פרסום דוח מיידי זה היה אג'. הואיל וביום 14 בדצמבר 2013, עמד שער הנעילה של מניית החברה בסיום המסחר בבורסה על ש"ח והואיל ומחיר המניה על פי העסקה, לפני ביצוע איחוד הון הינו כ ש"ח, הרי שהמחיר למניה על פי העסקה כפורט לעיל, גבוה בכ % משער הנעילה של מניית החברה. שם בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בעסקה ומהות עניינם האישי אקס.טי.אל הינה בעלת שליטה בחברה ומחזיקה ב % מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, ללא דילול, וכן ב % מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא. מהות העניין האישי: מהות העניין האישי של אקס.טי.אל בעסקה המוצעת הינו כי הרוכש הינה חברה פרטית בבעלותו המלאה של בעל עניין באקס.טי.אל..4 9 בהתאם לשער הדולר ביום ה- 28 באוקטובר, 2014, העומד על ש"ח ובהתאם למחיר לאחר ביצוע איחוד ההון. 10 בהתאם לשער הדולר ביום ה- 28 באוקטובר, 2014, העומד על ש"ח. 11 ר' ה"ש 7 לעיל. למניה בשווי של כ- 33 אג' למניה,

6 א) ב) א. ב. ג. ד. כמו כן, אקס.טי.אל הלוותה לחברה סך של 50 אלפי דולר ארה"ב אשר יומרו, במסגרת העסקה וכתנאי להשלמתה למניות החברה, כמפורט לעיל ולהלן. שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי בעסקה ומהות העניין האישי למר דוד בסה, דירקטור בחברה וכן דירקטור באקס.טי.אל, עניין אישי בעסקה שכן הינו דירקטור באקס.טי.אל אשר לה עניין אישי כמפורט בסעיף 4 לעיל. למר עמית יונאי, דירקטור בחברה וכן דירקטור באקס.טי.אל, עניין אישי בעסקה שכן הינו דירקטור באקס.טי.אל אשר לה עניין אישי כמפורט בסעיף 4 לעיל )יובהר כי מר עמית יונאי חדל לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ביום 4 בנובמבר, לפרטים נוספים ר' דיווחים מיידים מיום 4 בנובמבר,,2014 מס' אסמכתאות:.) , למר יהושע )ג'וש( לוין, דירקטור בחברה וכן מנכ"ל אקס.טי.אל, עניין אישי בעסקה שכן הינו מנכ"ל אקס.טי.אל אשר לה עניין אישי כמפורט בסעיף 4 לעיל. למר שלמה שלו, דירקטור בחברה וכן מועמד לתפקיד דירקטור באקס.טי.אל, עניין אישי בעסקה שכן הינו דירקטור באקס.טי.אל, אשר לה עניין אישי כמפורט בסעיף 4 לעיל. הדרך שבה נקבעה התמורה בעסקאות המוצעות התמורה נקבעה במהלך מו"מ בין הצדדים ואושרה על ידי האורגנים הרלוונטיים של החברה לאור הערכת שווי הפעילות שנמסרה לחברה ע"י מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, כאמור בסעיף 3 לעיל. הוראות בדבר ההצבעה באסיפה הכללית המועד הקובע ) ) החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, כי כל מי שיהיה שהיה בעל מניות בחברה ביום 11 בנובמבר, 2014, יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה אישית או על ידי מיופי כוח, על פי כתב מינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה, אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ- 48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניה בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש''ס המניין החוקי ואסיפה נדחית אין לפתוח בשום דיון באסיפה אלא אם כן נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. המניין החוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או באמצעות שלוח, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים או המייצגים, בעצמם או באמצעות כתב הצבעה, לפחות 33 1/3% או יותר מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא לה מניין החוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים לאחר מכן, לאותה השעה ולאותו מקום. המניין החוקי באסיפה הנדחית הנחוץ לנושאים לשמם כונסה האסיפה שנדחתה יהא שני בעלי מניות המחזיקים והמייצגים לפחות 10% מהונה המונפק והנפרע של החברה. הרוב הנדרש בכל אחת מההחלטות שעל סדר היום הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בסעיפים לעיל, אשר יובאו לאישור האסיפה כהחלטה אחת, הינו הרוב בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: כתב הצבעה במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )א( לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה

7 - 7 - ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס''ו ותקנון החברה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע''מ:. ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה כחלק מהדיווח המיידי. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט. הצבעה של בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות, באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם כתב ההצבעה יתקבל בכתובתה הרשומה של החברה )המופיעה להלן(, בצירוף אישור בעלות, לא יאוחר מ- 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות רשום במרשם בעלי המניות של החברה, יצרף למסמך זה, בנוסף על האמור לעיל, גם צילום תעודת זהות או צילום דרכון או צילום תעודת התאגדות. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה )להלן: "המסמכים המצורפים"( יש להמציא למשרדי החברה עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע. סמכות רשות ניירות ערך רשות ניירות ערך או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה, רשאים תוך 21 ימים ממועד הגשת דוח מיידי זה, לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדוח המיידי, תוך מועד שיקבע, וכן רשאים הם להורות לחברה על תיקון הדוח המיידי לפי ההסבר, הפירוט, הידיעות והמסמכים כאמור, תוך מועד שיקבעו. ניתנה הוראה כאמור, יידחה המועד לאסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מעשרים ואחד ימים ממועד פרסום הדוח המיידי המתוקן, והחברה תודיע על כך בדוח מיידי אשר יכלול הזמנה לכינוס אסיפה חדשה. נציגי החברה לטיפול בדוח זה נציג החברה לטיפול בדוח זה הינו עו"ד אילן גרזי ממשרד עו"ד פרל כהן צדק לצר ברץ, מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 18, תל-אביב 67021; טלפון עיון במסמכים כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע''מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: )"אתר ההפצה"(; אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע''מ: וכן במשרדי החברה, ברחוב התדהר 16, ת.ד. 4131, רעננה )אצל סי אף או דיירקט בע"מ(, בין השעות 16:00, - 09:00 בתיאום מראש. בכבוד רב, אינטרקיור בע"מ באמצעות אלון דולצ'ין, מנכ"ל

8 בדצמבר, 2014 אינטרקיור בע"מ )להלן: "החברה"( לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים ג.א.נ., לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב הנדון: דו"ח מיידי על כינוס אסיפה מיוחדת בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט )להלן: "חוק החברות"(, הוראות תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"ל )להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"(, הוראות תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"ס )להלן: "תקנות ההצעה"(, הוראות תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס''א )להלן: "תקנות עסקה עם בעל שליטה"( והוראות תקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית(, התש''ס )להלן: "תקנות האסיפות"(, ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה )להלן: "האסיפה"(, אשר תתקיים במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 18, תל-אביב, ביום 23 בדצמבר, 2014, בשעה 11:00. נושאים על סדר יום של האסיפה 1.1. אישור התקשרות החברה עם חברת גרין פורסט גלובל )א.ש.ר( בע"מ, ח.פ )להלן 12 "הרוכש" ו/או "הניצע"(, חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר אלכס רבינוביץ, בעל עניין בחברת 13 אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ, בעלת השליטה בחברה )להלן: "אקס.טי.אל"(, בעסקה לפיה תוקצנה 2,622,647 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב אשר תהוונה 34.23% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ללא דילול, במועד ההשלמה ולאחר איחוד הון, כהגדרתם להלן )להלן: "מניות רגילות" ו"המניות המוקצות בסבב הראשון", בהתאמה(, כנגד תמורה של 230 אלפי דולר ארה"ב. בנוסף, במועד חזרת מניות החברה להיסחר ברשימה הראשית של הבורסה, ללא הגבלת זמן, תוקצנה לרוכש 2,622,647 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב )להלן: "המניות המוקצות 14 בסבב השני"(, כנגד תמורה של 230 אלפי דולר ארה"ב נוספים)להלן: "התמורה"(. יובהר כי המניות המוקצות בסבב השני יוקצו בהתאם להוראות כל דין, לרבות סעיף 328 לחוק החברות, ככל שיידרש, ובכפוף לאישורים הנדרשים על פיו. כמו כן במסגרת העסקה תעמודנה לרוכש אופציות כדלקמן: )1( לרוכש תינתן אופציה לא רשומה, ללא תמורה, לרכוש עד 3,416,818 מניות רגילות, במחיר מימוש של 33 אג' למניה, בתמורה לסך בשקלים השווה ל- 300 אלפי דולר )ארה"ב(. אופציה זו ניתנת למימוש עד לחלוף 12 חודשים ממועד ההשלמה, כהגדרתו להלן. לאחר חלוף המועד למימוש האופציה, כאמור, תפוג האופציה, ולרוכש לא תהא כל זכות בקשר עמה )להלן: "האופציה הלא רשומה"(; )2( לרוכש תינתן אופציה לרכוש את 15 מניות אקס.טי.אל המוחזקות על ידי החברה במחיר של 35 אגורות למניה. האופציה ניתנת למימוש עד לחלוף 6 חודשים ממועד ההשלמה כהגדרתו להלן למיטב ידיעת החברה בהתאם לפרטי אקס.טי.אל המופיעים באתר הבורסה, ונכון למועד דיווח מיידי זה, מר אלכס רבינוביץ, מחזיק ב % מהון המניות המונפק והנפרע של אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ ו % בזכויות ההצבעה. 13 נכון למועד דיווח מיידי זה, אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ, מחזיקה ב % מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, ו % בדילול מלא. 14 יובהר כי, המניות המוקצות בסבב הראשון ובסבב השני יוקצו במחיר של כ- 33 אג' למניה. 15 המחיר משקף הנחה של כ- 10% משווי מנית אקס.טי.אל במסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, נכון למועד הדיווח הראשון. ביום 30 באוקטובר, 2014 שער הנעילה של מנית אקס.טי.אל עמד על אג' למניה. יצוין כי למועד דיווח מידי זה עומד שער מנית אקס.טי.אל על אג' למניה.

9 א. בתום מועד זה תפוג האופציה ולרוכש לא תהא כל זכות בקשר עמה ו- )3( לרוכש תינתן אופציה לרכישת נכסיה, זכויותיה והתחייבויותיה של החברה בתחום ה- Resperate במחיר עלות המלאי, כפי שיהיה במועד מימוש האופציה )להלן: "פעילות החברה"( ותוך נטילת התחייבויות החברה הנוגעות לתחום פעילות החברה, כפי שיהיו במועד מימוש אופציה זו. האופציה ניתנת למימוש עד לחלוף 6 חודשים ממועד ההשלמה כהגדרתו להלן. בתום מועד זה תפוג האופציה ולרוכש לא תהא כל זכות בקשר עמה, והכל בהתאם לתנאים המפורטים להלן. כמו כן, הרוכש העמיד לחברה הלוואה בסך של 40 אלפי דולר ארה"ב לתקופה של 60 יום, בתנאים של עסקה מזכה, ההלוואה אינה נושאת ריבית וללא הפרשי הצמדה. כמו כן, ההלוואה ניתנה ללא העמדת בטחונות וערבויות. במועד ההשלמה כהגדרתו להלן, תפרע ההלוואה באמצעות מכירת מניות אקס.טי.אל אשר בבעלות החברה, לרוכש, בשווי ההלוואה, קרי בסך של 40 אלפי דולר ארה"ב, במחיר של 30 אג' למניה. במסגרת ההתקשרות, לחברה תינתן הזכות החברה תהיה זכאית לאופציית Put לחייב את הרוכש לרכוש את כל או חלק ממניות אקס.טי.אל, אשר יהיו בהחזקתה במועד מימוש האופציה, במחיר של 30 אג' למניה וזאת לתקופה של שישה חודשים ממועד ההשלמה. רכישת פוליסת ביטוח מסוג Run-off לתקופה של 7 שנים לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים ואשר כיהנו בחברה בגובה הכיסוי הביטוחי הקיים בחברה במועד חתימת ההסכם כהגדרתו להלן, כמפורט להלן. אישור ביצוע איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 1:10 באופן שבו כל 10 מניות רגילות, תהפוכנה למניה אחת, ללא ערך נקוב ובהתאם לכך לאשר את תיקון תקנון החברה )להלן: "איחוד הון"(. איחוד ההון יבוצע ככל שהדבר דרוש לצורך קבלת אישור הבורסה. בנסיבות בהן לא יבוצע איחוד הון, תבוצע התאמה בכמות המניות המוקצות. המרת הלוואת אקס.טי.אל בסך 50 אלפי דולר ארה"ב למניות רגילות של החברה, ע"י הקצאת 569,470 מניות רגילות של החברה לאקס.טי.אל, במחיר של 33 אג' למניה )להלן: "הלוואת אקס.טי.אל"(. יובהר כי ההחלטות בסעיפים יתקבלו כהחלטה אחת לצורך השלמת העסקה נשוא דיווח מיידי זה. כמו כן, יובהר כי כלל הנתונים המספריים בדיווח מיידי בנוגע להקצאות המפורטות לעיל ולהלן, הינם בהתאם לביצוע איחוד הון, כאמור בסעיף 1.4. לעיל. כמו כן, יובהר כי במידה ויחליט הרוכש כי ברצונו לממש את אחת ו/או יותר מהאופציות המוצעות לו, כאמור לעיל בסעיף 1.1, ו/או במידה ותחליט החברה לממש את זכותה לאופציית Put כאמור בסעיף 1.2 לעיל. תפרסם החברה דיווחים מיידים בהתאם לחוק החברות, תקנות ההצעה, תקנות ההצעה על בעלי שליטה וכן האופציה תמומש בכפוף לכל האישורים על פי דין, לרבות אישור הבורסה. פירוט לגבי הנושאים על סדר היום: להלן הפרטים הנדרשים על פי תקנות עסקה עם בעל שליטה לצורך אישור הנושא שעל סדר היום: תיאור עיקרי העסקה המוצעת לאישור כללי ביום 2 בנובמבר, 2014 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה עם הרוכש, בהסכם לרכישת 5,245,295 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב אשר תהוונה 51% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, במועד ההשלמה ולאחר איחוד ההון כהגדרתם להלן בתמורה ל- 460 אלפי דולר ארה"ב. 16 כמות המניות בהמרת הלוואת אקס.טי.אל, נקבעה על פי שער המניה בעסקה, קרי כ- 33 אג' למניה. 17 לפרטים אודות ההלוואה ר' דיווחים מיידיים של החברה מיום 18 ביוני, 2014 ו- 31 באוגוסט, 2014, , בהתאמה(. )מס' אסכמתאות: -2014

10 לנוכח התארכות הליך העסקה, פנה הרוכש בבקשה לעדכן התנאים, וביום ה- 14 בדצמבר, 2014 וביום ה- 15 בדצמבר, 2014 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי לרוכש יוקצו 2,622,647 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב אשר תהוונה 34.23% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, במועד ההשלמה ולאחר איחוד ההון כהגדרתם להלן בתמורה ל- 230 אלפי דולר ארה"ב ובנוסף לכך לרוכש יוקצו 2,622,647 מניות רגילות של החברה, בתמורה לסך בשקלים השווה ל- 230 אלפי דולר ארה"ב. כמו כן, הוסכם כי יתר האופציות שהוסכמו בין הצדדים, ביום 2 בנובמבר, 2014, יעמדו בתוקפן, קרי אופציה לא רשומה, רכישת הפעילות ורכישת מניות אקס.טי.אל, כמפורט לעיל )תוך עדכון מחיר מניות אקס.טי.אל. ל- 35 אג' למניה( כמו כן אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את זכאות החברה לאופציית,Put בהתאמה, למכירת מניות אקס.טי.אל שבהחזקת החברה, במועד מימוש אופציית ה-,Put במחיר 30 אג' למניה. )להלן: "העסקה"(. תיאור עיקרי העסקה: ביום 30 בספטמבר, 2014 יזם מר אלכס רבינוביץ, בשם חברת גרין פורסט גלובל )א.ש.ר( בע"מ, פנייה לחברה בהצעה לביצוע עסקה לרכישת 51% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, בתמורה ל- 500 אלפי דולר ארה"ב וכן הקצאת אופציות ל- 12 חודשים בעבור 300 אלף דולר באותו מחיר מניה. במסגרת ישיבת דירקטוריון החברה מיום 13 באוגוסט, 2014, הוחלט כי מנכ"ל החברה, מר אלון דולצ'ין ביחד עם שני דירקטורים בחברה, שאינם נמנים על בעלי השליטה )גב' מיכל בריקמן ומר יואב ויזר( ינהלו את המגעים בנוגע להצעתו של מר אלכס רבינוביץ, בשם חברת גרין פורסט גלובל )א.ש.ר( בע"מ, כאמור לעיל. בין הצעה ראשונית זו, לעסקה, כהגדרתה לעיל, נערכו מספר שינויים, ובכללם ירידה מתמורה של 500 אלפי דולר ארה"ב ל- 460 אלפי דולר ארה"ב לרכישת 51% מהון מניות החברה ובהמשך הוסכם כי 40 אלפי דולר ארה"ב ישמשו כהלוואה מזכה לחברה וכן שאר האופציות לרוכש המפורטות לעיל ולהלן. כמו כן, בהתאם 18 להנחיות הבורסה האופציה הניתנת לרוכש, לרכישת המניות הנוספות, כהגדרתן להלן, יהיו באופן שלפיו ההקצאה האמורה לא תביא להפחתת אחוז החזקות הציבור מתחת ל- 10% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. לאחר אישור העסקה על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, נחתם הסכם בין החברה ובין הרוכש )להלן: "ההסכם"(, לפיו בתמורה ל- 460 אלפי דולר ארה"ב תקצה החברה לרוכש ניירות ערך של החברה בהיקף ובתנאים כמפורט להלן. כפי שתואר לעיל, ביום ה- 14 בדצמבר, 2014 וביום ה- 15 בדצמבר, 2014 נערכו ישיבות של ועדת הביקורת של החברה ודירקטוריון החברה יחד עם הרוכש והוסכם כי הרוכש ישקיע, בשלב הראשון סך של 230 אלפי דולר ארה"ב תמורת מניות החברה במחיר של כ- 33 אג' למניה ולאחר יציאת מניות החברה מרשימת השימור של הבורסה, ישקיע סך נוסף של 230 אלפי דולר ארה"ב וכן זכאות לאופציית Put לחברה, ועדכון מחיר מכירת מניות אקס.טי.אל, כמפורט לעיל. החברה תקצה לרוכש ניירות ערך של החברה כמפורט להלן: הקצאת 2,622,647 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, אשר מהוות כ % מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה ללא דילול ולאחר איחוד ההון, ו % מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה ולאחר איחוד הון בדילול מלא, במחיר למניה של כ ש"ח. בנוסף יוקצו לרוכש 2,622,647 מניות רגילות, במועד חזרת מניות החברה להיסחר ברשימה הראשית של הבורסה, וללא הגבלת זמן להתקיימות תנאי זה, בתמורה לסך בשקלים השווה ל- 230 אלפי דולר ארה"ב, בכפוף לקבלת האישורים הרלוונטים כאמור בסעיף 1.1 לעיל. 18 על פי ההנחיות על פי החלק השני לתקנון הבורסה, פרק י'- הקצאה פרטית: א. רישום למסחר של מניות וניירות ערך המירים רשומים, אשר יוקצו בהקצאה פרטית, מותנה בכך ששעור החזקות הציבור לאחר הקצאה, בכל סוג של מניות, לא יפחת מ- 10% או משעור החזקות הציבור הנדרש מחברה חדשה מסוגה, הנמוך מבין השניים. ב. רישום למסחר של מניות שתנבענה מהמרת ניירות ערך המירים לא רשומים למסחר או מהמרת זכות לא רשומה, אשר יוקצו בהקצאה פרטית, מותנה בכך ששעור החזקות הציבור לאחר הקצאה של ניירות הערך ההמירים הלא רשומים או לאחר הענקת הזכות הלא רשומה, בכל סוג של מניות, לא יפחת מ- 10% או משעור החזקות הציבור הנדרש מחברה חדשה מסוגה, הנמוך מבין השניים.

11 השלמת העסקה תתבצע במועד התקיימות כל התנאים המתלים ולא יאוחר מהמועד האחרון )להלן: "מועד ההשלמה"(, כמפורט בסעיף 2.1 )ד'( להלן. יובהר כי התמורה בגין המניות המוקצות בסבב הראשון ובסבב השני תשולם בדולר ארה"ב או בש"ח על פי יחס ההמרה של הדולר לשקל ביום ביצוע התשלום. יודגש כי בהתאם לסעיף 328 לחוק החברות יראו את ההקצאה, המפורטת לעיל, לרוכש כרכישה של מניות בהקצאה פרטית שמטרתה להקנות לרוכש מעל 45% מזכויות ההצבעה בחברה כאשר, לאחר ההקצאה, אין אדם אחר המחזיק למעלה מ- 45% מזכויות ההצבעה בחברה. בנוסף, הרוכש העמיד במועד חתימת ההסכם, הלוואה בסך של 40 אלפי דולר ארה"ב לתקופה של 60 יום, בתנאים של עסקה מזכה- ההלוואה אינה נושאת ריבית וללא הפרשי הצמדה. כמו כן, ההלוואה ניתנה ללא העמדת בטחונות וערבויות. במועד ההשלמה כאמור, תפרע ההלוואה באמצעות מכירת מניות אקס.טי.אל אשר בבעלות החברה, לרוכש, בשווי ההלוואה, קרי בסך של 40 אלפי דולר ארה"ב, במחיר של 30 אג' למניה. בנוסף, לחברה תינתן הזכות לאופציית Put לחייב את הרוכש לרכוש את כל או חלק ממניות אקס.טי.אל, אשר יהיו בהחזקתה במועד מימוש האופציה, במחיר של 30 אג' למניה, וזאת לתקופה של שישה חודשים ממועד ההשלמה. הערך הכלכלי של אופציית ה- Put כאמור בסעיף קטן זה )להלן בסעיף קטן זה: "אופציית ה- Put "(: הערך הכלכלי של אופציית ה- Put, כשהוא מחושב לפי הנחיות הבורסה, הינו כ- 3 אג' בעבור כל מנית 19 אקס.טי.אל. השווי ההוגן של אופציית ה- Put המוצעת נאמד תוך יישום מודל בלק אנד שולס. הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם כדלקמן: מועד החישוב: 18 בדצמבר, מחיר מנית אקס.טי.אל )בש''ח( מיום 17 בדצמבר, 2014, לצורך החישוב: 45.9 אג'. תקופת המימוש: 6 חודשים. תוספת המימוש: 30 אג'. שיעור ריבית חסרת סיכון: 0%. סטיית תקן שבועית: 11.66%. תשואת דיבידנד: 0%. כמו כן, הלוואת אקס.טי.אל בסך 50 אלפי דולר ארה"ב, תומר ל- 569,470 מניות של החברה אשר יוקצו לאקס.טי.אל, תמורת 33 אג' למניה, על פי התנאים לרכישת המניות המוקצות. יצוין כי, שווי חוב החברה לאקס.טי.אל. שכנגדו מוקצות המניות, בהתאם לשווי ההוגן ועל פי כללי חשבונאות מקובלים הינו 50 אלפי דולר ארה"ב. כמו כן, במסגרת ההסכם יעמדו לרוכש אופציות כדלקמן: 1. לרוכש תינתן אופציה לא רשומה, ללא תמורה, לרכוש באותם התנאים לרכישת המניות המוקצות כאמור, 3,416,818 מניות רגילות נוספות, במחיר מימוש של 33 אג' למניה, בתמורה לסך בשקלים השווה ל- 300 אלפי דולר )ארה"ב(. האופציה ניתנת למימוש עד לחלוף 12 חודשים ממועד ההשלמה. לאחר חלוף המועד למימוש האופציה, כאמור, תפוג האופציה, ולרוכש לא תהא כל זכות בקשר עמה )להלן: "תקופת המימוש"(. התאמת האופציה הלא רשומה לחלוקת מניות הטבה, הנפקת זכויות, חלוקת דיבידנד ומגבלות על מועד המימוש הינן כמפורט בנספח א' המצורף לדוח זה. 19 יובהר כי נכון למועד הדיווח החברה מחזיקה ב- 4,354,881 מניות אקס.טי.אל., וזאת טרם פרעון ההלוואה בסך של 40 אלפי דולר ארה"ב אשר נפרעת באמצעות מכירת מניות אקס.טי.אל המוחזקות על ידי החברה, כאמור.

12 לרוכש תינתן אופציה לרכוש את מניות אקס.טי.אל המוחזקות על ידי החברה במחיר של אגורות למניה. האופציה ניתנת למימוש עד לחלוף 6 חודשים ממועד ההשלמה. בתום מועד זה תפוג האופציה ולרוכש לא תהא כל זכות בקשר עמה. הערך הכלכלי של האופציה כאמור בסעיף קטן זה )להלן בסעיף קטן זה: "האופציה"(: הערך הכלכלי של האופציה, כשהוא מחושב לפי הנחיות הבורסה, הינו כ אג' בעבור כל מנית אקס.טי.אל. השווי ההוגן של האופציה המוצעת נאמד תוך יישום מודל בלק אנד שולס. הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם כדלקמן:.2 מועד החישוב: 18 בדצמבר, מחיר מנית אקס.טי.אל )בש''ח( מיום 17 בדצמבר, 2014, לצורך החישוב: 45.9 אג'. תקופת המימוש: 6 חודשים. תוספת המימוש: 35 אג'. שיעור ריבית חסרת סיכון: 0%. סטיית תקן שבועית: 11.66%. תשואת דיבידנד: 0%. לרוכש תינתן אופציה לרכישת נכסיה, זכויותיה והתחייבויותיה של החברה בפעילות החברה )נכון למועד דיווח מיידי זה, מחיר עלות המלאי, נאמד בכ- 170 אלפי דולר ארה"ב( ותוך נטילת התחייבויות החברה הנוגעות לתחום פעילות החברה, כפי שיהיו במועד מימוש האופציה )הנאמדות למועד דיווח מיידי זה בכ- 249 אלפי דולר ארה"ב(. האופציה ניתנת למימוש עד לחלוף 6 חודשים ממועד ההשלמה. בתום מועד זה תפוג האופציה ולרוכש לא תהא כל זכות בקשר עמה..3 ב. ג. הדרך שבה נקבעה התמורה בעסקה המוצעת התמורה נקבעה במהלך מו"מ בין הצדדים ואושרה על ידי האורגנים הרלוונטיים של החברה לאור הערכת שווי הפעילות שנמסרה לחברה ע"י מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי. מעריך השווי, מר אבנר גפני, מברזלי יעוץ כלכלי ועסקי )2008( בע"מ, אמד את שווי פעילות החברה ב- 0, את השווי הנכסי ב- 1.3 מליון ש"ח ואת שווי השלד הבורסאי ב אלפי ש"ח )נכס המס הוערך בתנאים מסוימים בכ- 8.5 מליון ש"ח(. הערכת השווי מצורפת לדיווח מיידי זה כנספח ב'. התמורה שנקבעה במסגרת העסקה כנגד הקצאת המניות המוקצות הינה 460 אלפי דולר ארה"ב באופן שבו 230 אלפי דולר ארה"ב ראשונים ישולמו לחברה עם במועד ההשלמה ו- 230 אלפי דולר ארה"ב נוספים ישולמו לחברה במועד חזרת מניות החברה למסחר ברשימה הראשית של 21 הבורסה. התמורה נקבעה במו"מ שהתקיים בין הרוכש לבין הדירקטורים שאין להם עניין אישי בעסקה נשוא דיווח מיידי זה המתבסס על הערכת השווי של מומחה בלתי תלוי, כאמור. 22 התמורה שנקבעה במסגרת העסקה כנגד הקצאת המניות הנוספות הינה 300 אלפי דולר ארה"ב. התמורה נקבעה בהתאם למחיר המניה על פיו הוקצו המניות המוקצות, כאמור לעיל ובאופן שהקצאת המניות הנוספות לא תביא את אחוז החזקות הציבור בחברה לסך הנמוך מ- 10% מהון 23 המניות המונפק והנפרע של החברה. שם בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בעסקה ומהות עניינם האישי 20 המחיר משקף הנחה משווי מנית אקס.טי.אל במסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, נכון למועד הדיווח. בנוסף, ר' ה"ש 15 לעיל. 21 בהתאם לשער הדולר ביום ה- 28 באוקטובר, 2014, העומד על ש"ח ובהתאם למחיר למניה בשווי של כ- 33 אג' למניה לאחר ביצוע איחוד הון. 22 בהתאם לשער הדולר ביום ה- 28 באוקטובר, 2014, העומד על ש"ח. 23 ר' ה"ש 18 לעיל.

13 שם נכון למועד הדיווח, אקס.טי.אל הינה בעלת שליטה בחברה ומחזיקה ב % מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, ללא דילול, וכן ב % מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא. להלן פירוט בעלי המניות המהותיים, כהגדרתם בחוק החברות, באקס.טי.אל והחזקותיהם, למיטב ידיעת החברה בהתאם לפרטי אקס.טי.אל המופיעים באתר הבורסה, ולמועד דיווח מיידי זה: אלכסנדר רבינוביץ דוד בסה שלום מנובה מניות שיעור החזקה הצבעה )%( הון )%( ,822,592 21,705,987 17,136,242 ד. מהות העניין האישי: )1 )2 )3 )4 מהות העניין האישי של אקס.טי.אל בעסקה המוצעת הינו כי הרוכש הינה חברה פרטית בבעלותו המלאה של בעל עניין באקס.טי.אל. כמו כן, אקס.טי.אל הלוותה לחברה סך של 50 אלפי דולר ארה"ב אשר יומרו, במסגרת העסקה וכתנאי להשלמתה למניות החברה, כמפורט לעיל ולהלן. אישורים ותנאים מתלים לעסקה המוצעת ביום 2 בנובמבר, 2014, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם. ביום 14 בדצמבר, 2014 וביום 15 בדצמבר, 2015 נערכו ישיבות ועדת ביקורת ודירקטוריון החברה והוחלט לאשר את ההתקשרות עם הרוכש בעדכון תנאי העסקה כפי שהוסכמה ביום 2 בנובמבר, 2014, קרי הקצאת המניות בסבב הראשון והקצאת המניות בסבב השני בתמורה ל- 230 אלפי דולר ארה"ב שישולמו לחברה בכל אחד מהסבבים )תוך עדכון מחיר מניות אקס.טי.אל( וכן זכאות לאופציות,Put לחברה למכירת מניות אקס.טי.אל, כמפורט לעיל. השלמת העסקה המוצעת וכניסתה לתוקף כפופה לאישור האסיפה הכללית של החברה, כמפורט בסעיף 4( להלן, וכן לביצוע כל התנאים המפורטים בהסכם ולהלן )להלן: "התנאים המתלים"(, שיושלמו לא יאוחר מיום 30 בדצמבר, 2014 )להלן: "המועד האחרון"(: קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: "הבורסה"( לרישום למסחר של 2,622,647 המניות המוקצות בסבב הראשון ו- 2,622,647 המניות המוקצות בסבב השני, אשר יוקצו לחברת גרין פורסט גלוב )א.ש.ר( בע"מ, 569,470 מניות רגילות של החברה אשר ינבעו מהמרת הלוואת אקס.טי.אל ויוקצו לאקס.טי.אל. וכן 3,416,818 המניות הנוספות אשר ינבעו ממימוש האופציה הלא רשומה שתוקצה לחברת גרין פורסט גלוב )א.ש.ר( בע"מ. רכישת פוליסת ביטוח Run-off כמפורט בסעיף 1.3 לעיל. המרת הלוואת אקס.טי.אל בסך 50 אלפי דולר ארה"ב למניות רגילות של החברה, ע"י הקצאת 569,470 מניות רגילות של החברה לאקס. טי.אל. קבלת אישור העסקה נשוא ההסכם על ידי האסיפה הכללית של החברה, ברוב הדרוש על פי הדין ולאחר פרסום דו"ח עסקה על ידי החברה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך והתקנות לפיו וכן אישור על ידי האסיפה הכללית של החברה )לאחר שנתקבל אישור דירקטוריון החברה, ככל שאישורים כאמור נדרשים על פי דין( של ביצוע הקצאת המניות המוקצות בסבב הראשון, הקצאת המניות המוקצות בסבב השני והקצאת המניות שתנבענה ממימוש האופציה הלא רשומה. יובהר, כי המניות המוקצות תהיינה חסומות בהתאם להוראות חוק ניירות ערך.

14 ה היה ולא יתקיימו כל התנאים המתלים עד למועד האחרון, ההסכם לא יכנס לתוקפו ולא תהיה למי מהצדדים כל טענה, תביעה או דרישה כנגד משנהו בשל כך, למעט טענות בגין הפרת התחייבויות הכלולות בהסכם, ככל שהופרו. עסקאות דומות בין החברה לבעל השליטה או שלבעל השליטה היה עניין אישי בהן ביום 25 ביולי, 2012 בעקבות חתימה על מזכר הבנות שחתמה החברה עם חברת אקס.טי.אל ועם קרן מדיקה, בעלת עניין בחברה, השלימה החברה הסדר עם נושיה ובעלי מניותיה, במסגרתו הומרו איגרות החוב של החברה ורוב חובותיה של החברה למניות החברה וכן רכשה אקס.טי.אל את השליטה בחברה. לפרטים נוספים בדבר ההסדר, אנא ראו דיווחים מיידים מיום 14 ביוני, 2012, מספר אסמכתא וכן מספר אסמכתא , מיום 16 ביוני, 2012 מספר אסמכתא , מיום 19 ביוני, 2012 מספר אסמכתא , מיום 21 ביוני, 2012, מספר אסמכתא , מיום 24 ביוני, 2012, מספר אסמכתא , מיום 25 ביוני, 2012, מספר אסמכתא וכן מספר אסמכתא , מיום 27 ביוני, 2012, מספר אסמכתא וכן מספר אסמכתא , מיום 1 ביולי, 2012 מספר אסמכתא , מיום 2 ביולי, 2012, מספר אסמכתא , מיום 10 ביולי, 2012, מספר אסמכתא , מיום 12 ביולי, 2012 מספר אסמכתא , מיום 15 ביולי, 2012, מספר אסמכתא , מיום 16 ביולי, 2012 מספר אסמכתא וכן מספר אסמכתא ומספר אסמכתא , מיום 18 ביולי, 2012 מספר אסמכתא , מיום 19 ביולי, 2012, מספר אסמכתא , מיום 23 ביולי, 2012, מספרי אסמכתא וכן ומספר אסמכתא ביום 18 ביוני, 2014 דיווחה החברה על קבלת הלוואה, לתקופה של 60 ימים, בסך של 50 אלף דולר ארה"ב, ללא ריבית והפרשי הצמדה, מאקס.טי.אל. ביום 31 באוגוסט, 2014 דיווחה החברה על הארכת ההלוואה עד ליום 19 באוקטובר, לפרטים נוספים ראו דיוחים מיידים מיום 18 ביוני, 2014, מספר אסמכתא: ומיום 31 באוגוסט, 2014, מספר אסמכתא: בכפוף לאישורים הנדרשים, תומר ההלוואה, כאמור בסעיפים 1.4 לעיל ו- 2.4 להלן. החברה תהיה זכאית לאופציית Put אשר תחייב את הרוכש לרכוש את כל או חלק ממניות אקס.טי.אל, אשר יהיו בהחזקתה במועד מימוש האופציה, במחיר של 30 אג' למניה. רכישת פוליסת ביטוח מסוג Run-off לתקופה של 7 שנים לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים ואשר כיהנו בחברה בגובה הכיסוי הביטוחי הקיים בחברה במועד דיווח מיידי זה, כמפורט להלן. אישור ביצוע איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 1:10 באופן שבו כל 10 מניות רגילות, תהפוכנה למניה אחת, ללא ערך נקוב ובהתאם לכך לאשר את תיקון תקנון החברה. לאחר איחוד ההון, ההון הרשום של החברה יעמוד על סך של 100,000,000 מניות רגילות של החברה והון המניות המונפק והנפרע של החברה יעמוד על סך של 4,470,128 )ללא הקצאת המניות המוקצות בסבב הראשון, ללא הקצאת המניות המוקצות בסבב השני, ללא המניות שיוקצו כתוצאה מהמרת הלוואת אקס.טי.אל וללא המניות הנוספות שינבעו במקרה של מימוש האופציה הלא רשומה(. כאמור, איחוד ההון יבוצע ככל שהדבר דרוש לצורך קבלת אישור הבורסה בנסיבות בהן לא יבוצע איחוד הון, תבוצע התאמה בכמות המניות המוקצות. 24 המרת הלוואת אקס.טי.אל בסך 50 אלפי דולר ארה"ב ל- 569,470 מניות של החברה. יובהר כי ההחלטות בסעיפים יתקבלו כהחלטה אחת לצורך השלמת העסקה נשוא דיווח מיידי זה. לתקנות שעל סדר היום, הנדרשים בהתאם העסקה המוצעת להלן פרטים נוספים אודות ההצעה: זהות הניצע 24 כמות המניות בהמרת הלוואת אקס.טי.אל, נקבעה על פי שער המניה בעסקה, קרי כ- 33 אג' למניה.

15 חברת גרין פורסט גלובל )א.ש.ר( בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר אלכס רבינוביץ, בעל עניין בחברת אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ, בעלת השליטה בחברה. היות הניצע צד מעוניין א. הניצע אינו מחזיק בניירות ערך של החברה, נכון למועד דיווח מיידי זה. ככל שהעסקה המוצעת תאושר ותבוצע ויוקצו לרוכש המניות המוקצות בסבב הראשון, ללא הקצאת המניות המוקצות בסבב השני וללא הקצאת המניות שינבעו ממימוש האופציה הלא רשומה, יחזיק הניצע ב- 2,622,647 מניות החברה אשר יהוו כ % מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, ללא דילול וכן בכ % מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא. ככל שהעסקה המוצעת תאושר ותבוצע, יחד עם הקצאת המניות המוקצות בסבב הראשון ועם המניות המוקצות בסבב השני, המניות שינבעו ממימוש האופציה הלא רשומה, ולאחר ביצוע איחוד ההון, יחזיק הרוכש ב- 8,662,113 מניות החברה אשר יהוו כ % מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, ללא דילול וכן בכ % מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא. הניצע הינו "צד מעוניין" כאמור בסעיף 270)5( לחוק החברות, מאחר ולאחר ההקצאה, יגדלו החזקותיו כבעל מניות מהותי בחברה בניירות הערך של החברה. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומהון החברה תנאי המניות המוקצות בסבב הראשון והמניות המוקצות בסבב השני בהתאם להוראות ההסכם ובכפוף לתנאים המתלים, במועד השלמת העסקה ובמועד חזרת מניות החברה לרשימה הראשית של הבורסה ובכפוף לאישורים הנדרשים כאמור לעיל, בהתאמה, תקצה החברה את המניות המוקצות בסבב הראשון ואת המניות המוקצות בסבב השני אשר תהוונה כ- 51% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה, ללא דילול וכ % מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא. המניות המוקצות בסבב הראשון והמניות המוקצות בסבב השני ובתנאיהן למניות הרגילות של החברה. תהיינה שוות בזכויותיהן המניות המוקצות תרשמנה למסחר בבורסה, בכפוף לקבלת אישור הבורסה, ותוקצנה כשהן נקיות וחופשיות, למעט המגבלות על מכירה חוזרת על פי סעיף 15 ג לחוק ניירות ערך, התשכ"ח בהתאם להוראות ההסכם, בכפוף לתנאים המתלים ובמימוש האופציה הלא רשומה לרכישת המניות שתנבענה ממימוש האופציה הלא רשומה תהיינה שוות בזכויותיהן ובתנאיהן למניות הרגילות של החברה, לאחר ביצוע דילול הון, ותהוונה כ % מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה, ללא דילול וכ % מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא. המניות המוקצות בסבב הראשון והמניות המוקצות בסבב השני לרוכש, המניות שינבעו מהמרת הלוואה לאקס.טי.אל ויוקצו לאקס.טי.אל., והמניות שתנבענה ממימוש האופציה הלא רשומה תרשמנה על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ. הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצע, של בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה למיטב ידיעת החברה, החזקות בעלי עניין והציבור בניירות הערך של החברה לפני ביצוע ההקצאה נשוא דוח מיידי זה, הינה כמפורט להלן: שיעור החזקה )דילול מלא( הצבעה הון שיעור החזקה הצבעה הון שם המחזיק אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ מניות אופציות לא רשומות 24,460, ,000 75, ,000 8,783,032 קבוצת Medica Venture Partners עמית יונאי * יואב ויזר אלון דולצ'ין

16 א ,523 11,458,019 ציבור ,562,523 44,701,278 סה''כ * יובהר כי מר עמית יונאי חדל לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ביום 4 בנובמבר, לפרטים נוספים ר' דיווחים מיידים מיום 4 בנובמבר,,2014 מס' אסמכתאות: , הרוכש למיטב ידיעת החברה, החזקות בעלי עניין והציבור בניירות הערך של החברה לאחר ביצוע הקצאת המניות המוקצות בסבב הראשון, לאחר ביצוע איחוד הון וכן לאחר הקצאת מניות החברה לאקס.טי.אל, הינה כמפורט להלן: שם המחזיק אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ ג. מניות 2,622,647 אופציות לא רשומות שיעור החזקה )%( הון הצבעה שיעור החזקה )דילול מלא( )%( הון הצבעה ,015, ,303 קבוצת Medica Venture Partners ,500 עמית יונאי * ,500 יואב ויזר ,000 אלון דולצ'ין ,252 1,145,802 ציבור ,252 7,662,245 סה''כ * יובהר כי מר עמית יונאי חדל לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ביום 4 בנובמבר, לפרטים נוספים ר' ב. דיווחים מיידים מיום 4 בנובמבר, 2014, מס' אסמכתאות: , הרוכש למיטב ידיעת החברה, החזקות בעלי עניין והציבור בניירות הערך של החברה לאחר ביצוע הקצאת המניות המוקצות בסבב הראשון והקצאת המניות בסבב השני, לאחר ביצוע איחוד הון וכן לאחר הקצאת מניות החברה לאקס.טי.אל, הינה כמפורט להלן: שם המחזיק אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ ד. מניות 5,245,295 אופציות לא רשומות שיעור החזקה )%( הון הצבעה שיעור החזקה )דילול מלא( )%( הון הצבעה ,015, ,303 קבוצת Medica Venture Partners ,500 עמית יונאי * ,500 יואב ויזר ,000 אלון דולצ'ין ,252 1,145,802 ציבור ,252 10,284,893 סה''כ * יובהר כי מר עמית יונאי חדל לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ביום 4 בנובמבר, לפרטים נוספים ר' דיווחים מיידים מיום 4 בנובמבר,,2014 מס' אסמכתאות: , הרוכש למיטב ידיעת החברה, החזקות בעלי עניין והציבור בניירות הערך של החברה לאחר ביצוע הקצאת המניות המוקצות לרוכש, הקצאת המניות הנוספות שתנבענה ממימוש האופציה הלא רשומה, לאחר ביצוע איחוד הון וכן לאחר הקצאת מניות החברה לאקס.טי.אל, הינה כמפורט להלן: שם המחזיק אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ מניות אופציות לא רשומות שיעור החזקה )%( הון הצבעה ,662,113 שיעור החזקה )דילול מלא( )%( הון הצבעה ,015,493

17 ,303 קבוצת Medica Venture Partners ,500 עמית יונאי ,500 יואב ויזר ,000 אלון דולצ'ין ,252 1,145,802 ציבור ,252 13,701,711 סה''כ * יובהר כי מר עמית יונאי חדל לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ביום 4 בנובמבר, לפרטים נוספים ר' דיווחים מיידים מיום 4 בנובמבר,,2014 מס' אסמכתאות: , התמורה בעד המניות המוקצות התמורה שנקבעה במסגרת העסקה עבור המניות המוקצות הינה סך של 460 אלפי דולר ארה"ב באופן שבו 230 אלפי דולר ארה"ב ראשונים ישולמו לחברה במועד ההשלמה ו- 230 אלפי דולר ארה"ב נוספים ישולמו לחברה במועד חזרת מניות החברה למסחר ברשימה הראשית של 25 הבורסה. שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי בתמורה, ומהות עניינו האישי של כל אחד מהם: אקס.טי.אל הינה בעלת שליטה בחברה כמופרט לעיל. למר דוד בסה, דירקטור בחברה וכן דירקטור באקס.טי.אל, עניין אישי בעסקה שכן הינו דירקטור באקס.טי.אל אשר לה עניין אישי כמפורט לעיל. למר עמית יונאי, דירקטור בחברה וכן דירקטור באקס.טי.אל, עניין אישי בעסקה שכן הינו דירקטור באקס.טי.אל אשר לה עניין אישי כמפורט לעיל )מר עמית יונאי חדל לכהן כיו"ר דירקטוריון כאמור בסעיף 3 לעיל(. למר יהושע )ג'וש( לוין, דירקטור בחברה וכן מנכ"ל אקס.טי.אל, עניין אישי בעסקה שכן הינו מנכ"ל אקס.טי.אל אשר לה עניין אישי כמפורט לעיל. למר שלמה שלו, דירקטור בחברה וכן מועמד לתפקיד דירקטור באקס.טי.אל, עניין אישי בעסקה שכן הינו דירקטור באקס.טי.אל, אשר לה עניין אישי כמפורט לעיל. מחיר מניות ו/או כתבי התחייבות של החברה בבורסה המחיר הממוצע של מניות החברה בששת החודשים שקדמו למועד דוח זה הינו אג'. מחיר מניית החברה בסמוך לפני החלטת דירקטוריון החברה ביום 14 בדצמבר, 2014, בדבר אישור העסקה המוצעת, הינו 3.2 אג'. מחיר המניה החברה בסמוך לפני פרסום דוח מיידי זה היה אג'. הואיל וביום 14 בדצמבר 2013, עמד שער הנעילה של מניית החברה בסיום המסחר בבורסה על ש"ח והואיל ומחיר המניה על פי העסקה, לפני ביצוע איחוד הון הינו כ ש"ח, הרי שהמחיר למניה על פי העסקה כפורט לעיל, גבוה בכ % משער הנעילה של מניית החברה. העדר הסכמים בין הניצע לבין מחזיק מניות בחברה למיטב ידיעת החברה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים, או מי מטעמם, לבין מחזיק מניות בחברה ו/או מחזיק ניירות ערך של החברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך או בנוגע לזכויות הצבעה. יצוין כי הניצע הינו בעל עניין בבעלת השליטה בחברה, כאמור בסעיף 1.1 לעיל. מניעה או הגבלת ביצוע פעולה בניירות הערך המוצעים על פי סעיף 15 ג לחוק ניירות ערך, תשכ"ח ותקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 15 א' עד 15 ג' לחוק(, תש"ס- 2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות המימוש:: 25 בהתאם לשער הדולר ביום ה- 28 לאחר ביצוע איחוד ההון. באוקטובר, 2014, העומד על ש"ח ובהתאם למחיר למניה בשווי של כ- 33 אג' למניה,

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

תכניתאופציות

תכניתאופציות לכבוד רשות ניירות ערך לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ תאריך: 6 באוגוסט 2007 ארד בע"מ ("החברה") הנדון: דו"ח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית בהתאם לתקנה 20 ותקנה 21 לתקנות ניירות

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי מ ת א ר בהתאם להוראות סעיף 15 ב( 1 )(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס 2000 יחד עם

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל

ה תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה, כולם או חלקם, תוך זמן העשוי להיות קצר

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc צ'ק קאפ טיוטה מס' 1 2 לציבור (טיוטה מס' 4 3 לרשות ני"ע ולבורסה) 18 24 בנובמבר 2010 טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך להנפקת ניירות הערך לציבור, ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך עלפי טיוטת התשקיף. ייתכנו

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

‏03/01/2011

‏03/01/2011 ניתוח פרוקסי: LTD. PPHE HOTEL GROUP סוג אסיפה: שנתית תאריך כתיבת המסמך: 2/5/2019 תאריך אסיפה: 15/5/2019 אנליסט: רם עבודי: Ram.Abudi@entropy.co.il מנהלת מחלקת אסיפות: מיכל אלרואי Michal.Alroi@entropy.co.iI

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בעמ דוח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ( להלן: "החברה"( שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63> דוח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ) להלן: "החברה") שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

Page 1 of תאריך הדפסה: 06/09/ :37:16 דהפולס לאבס בע"מ דהפולס לאבס בע"מ D U N S תיאור עסקי מנדיי. קום בע"מ MONDAY.COM LTD

Page 1 of תאריך הדפסה: 06/09/ :37:16 דהפולס לאבס בעמ דהפולס לאבס בעמ D U N S תיאור עסקי מנדיי. קום בעמ MONDAY.COM LTD Page 1 of 8 D U N S 60 031 3931 תיאור עסקי מנדיי. קום בע"מ MONDAY.COM LTD שם נוסף : דהפולס בע"מ ח.פ: 51 474488 7 נוסד : 2012 2 / מעמד משפטי : חברה פרטית סטטוס משפטי : פעילה דרך בגין 52 תל אביב יפו 6713701

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוקף ההסכם, ביטול ההסכם, חסימת הכרטיס... 5 קרפ 6. ביצוע

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד