פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת"

תמליל

1 פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: Accessed: 12/11/ :00 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at. JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact Mandel Institute for Jewish Studies / " is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Tarbiz /.

2 תושרפארקיובהבר ןתוירוקמשתקפקופמ תאמ ףסוי ןמינייה ךשמב ןמז אל טעומ יתקסע שרדמב ארקיו הבר יתשקיבו דומעל לע ויתונוכת תויתורפסה לשרפסה לעו ביטהכירעה.ולש םנמאו,יתאצמרבחמששרדמ הז אלקפתסה ףוסיאב טוקילו לש לכ אבה לא היה אלא רחב תארמוחה בורל תושרפה תונדפקב הבשחמבו,הליחתהמגמבהרורב תיארנו ןיעלעיגהל ידילהיצארגטניא הנבמוללכושמ לש *השרפה בורבו ןבור לשתושרפה ףאחילצהרבדבהדימב,העיתפמבשחתהב ךכב אלש אוה רצי תארמוחהיוצרה,ולאלאשמתשהםהיתושרדב לש,וימדוקןהמשרחב תא המהיהש םלוה תאויתורטמ,אוהףריצותוביטחתוביטחלדעבציעש ןהמהדיחי,השדח הפיקמהרישעו,רתויתכאלמב.תבשחמתעשבהדובע וזאליתילעה לעתעדההנררועתתש תויעב יבגל תצקמ ויתושרפ לש,שרדמה םא תוירוקמ ןה םאו לשמ ךרועשרדמה.ןה םרבףוסבל יתקקזנ רוריבל ןיינע הז לעב,יחרוכללגב תולאשתוינדרטתודחא ולעש ורזחו ולעו ךות ידכיתדובע יאורשפאהיהםלעתהל.ןהמתולאשהלא ןהשולש :רפסמב )א( עודמ עיגמ רפסמויתושרפ לש,שרדמהתודסוימה לעםירדסה לשרוזחמהאירקה,יתנשדולתהםישולשל,עבשו העש רפסמש,םירדסה יפ לעתומישרה תונושהתועודיה 1,ונל וניאהלוע לע )ג( 25 המישרבהפיקמה,רתויבוליאוהמישרבתרחא ןיא רתוי 20 ןדפ )ב( המןביטלשתושרפה,,תולופכהארקיוב,הברונייהםתואםירדסהלכלשדחאםהמ ושדקוה יתש תושרפ לששרדמה םוקמב?תחא יפכדועש 2,חכווינ אלהרדגוההשרפ ה השרפ כ,,הלופכאלאןתועטבתואצמנאופאתושרפהלאכ קרםיימעפלכבשרדמה דלוכ השרפ ברדסלןושארההשרפ אכרדסלירחא ; תומ םאו ןכ ןה תוגירח ןניאו תולוע הנקבדחא םעותטישלשךרועהלכב,רוביחהדחייללכלרדסהשרפ.תחא המ רשפהעפותה שמחש תושרפ תומלששרדממ ארקיו הבר תורזוח ןאולמב אתקיספבברדאנהכ? ןיברמאנשחקלשלעבאתקיספהארקיומ הבר ןיבעירכנש,ךפיהל ירה םצערבדהררועמההימת,הבררבחמשחיכומה תא ותלוכי לש הריצי תיאמצע ראשב יקלח,ורפס קפתסי עתפלתקתעהבתושרד תומלששרדממ,רחארבחתנש ךומס ונמזל.אוה יאדו שישןחוכב לשתולאש,ולאתוקזחמה וז תא,וז ידכדילוהלםיקופקפ,םירוהרהו םא םנמא לכ ויתושרפ לש שרדמ ארקיו הבר לשמ וכרוע.ןה,םיקופקפ ותו ;אל ןכש אל לכונ רמול ןאכ םוש רבדתואדווב,תונקספבו יכ לכתושרפה לש,שרדמה ומכ ןהש 1. ןייע ורמאמבלש.י,לאויתידקדפסחל )ג כשת(ימע 130 המישרבותמכסמה.םשלעתמאתה םתקולחתימינפהלשבור םישרדמה םימודקהתקולחלםירדסהדמעהנושארל.י,רודואית MGWJ םיכרכ (1885 1S87) ןןייעו םג ירבדב,ש אמדתיבדומלתה ( 1883 ),גימע 201 /יאו.2 ןלהלימע.349

3 [6] ףסוי ןמינייה 340 םש,ונינפל תויוצמ לכב,דיה יבתכ ללוכ תא ידירש,הזינגה ןכו תואבומ ןה ידי-לע לעב ךורעה 3. הניחבמ וז ןיאבצמה לש ארקיו הברהמודללכ הזל לשאתקיספהברד,אנהכ שיםילדבה םירכינ ןרפסמב ןרדסבו לש תוקסיפהדיה יבתכב,םינושהםידיעמה תורורב לעתופסוה,םייונישוהשעמםהידי לשםיקיתעמ 4.םירחואמיאדוובו ןיאתוושהל תא ובצמ לש ארקיו הבר לשו( )אתקיספה םבצמל לשישרדמ,ונדמלייאמוחנתועיגהש ונידילרפסמב /,תורודהמ/, ןוגכספדנהאמוחנת ר,,ןומדקה לש רבוב וא יתשתורודהמה לש םירבד הבר, ונידיבש רבתסמו תוחפלש קלח ןמםיפוליחה ןהיניבש שי תולתל תורוסמב תומודק,ידמלףאש ןה רבכ ויהתוקולח ולא.ולאמ וליאושרדמב ארקיו הבר!דתיה ידיב לכםינומדקה תרוסמהדיחא עגונב רפסמל.תושרפה םאו לכב תאז ץלאינ ליטהל קפסןתוירוקמב לשתודחא,ןהמ ירההיהנםיבייחסחייל תאתופסוההוללהתורודל םינושארה שממירחא םצע רוביח ;שרדמה רורבו ןיאשעיצהל רבד הז אלאתורשפאכ.אדירג ךא םא םנמא לבקתי לע,ונתעד המכשויתושרפמ לששרדמה אל ואצי ידימ וכרוע,ןושארה אל לכונ םגםלעתהל ךכמ ןהעשבו ונאשםישקבמ ראתל תא ויפוא לש שרדמה יכרדו,ותכירע אל לכונךמתסהל לע תושרפ תוקפקופמ ולא לעו תועפות וא תונוכתתויוצמה ןהב.דבלב םרב ןיא ךירצ רמול ןיאשהרעשהב וז ידכ עורגל ןכרעמ ןתומדקמו לשתושרפהוללהןמצעלשכ * ןכשוליפאחכווינ ןהשתופסות,שרדמל ירה ןה תופסות,תומודק ףאו ןהתופקשמתורוסמתויטניתואתוירוקמו אל תוחפ ולאמארקיובש הבר.ופוג חתפנ תייעבב יוביר,,םירדס ה םיחנומה דוסיב ורודיס לש.שרדמה םנמא רורב רבתסמולעבלש ארקיו הבר התיה תרוסמ הנוש לש תקולחםירדסההלאמתועודיה ןונל ןיאו ךכב ידכ,ונאילפהל ןכש םג ראשבםישרדמהםיילארשיצראהםינומדקה םינמתסמאלתחאישאר,םירדסאלשונרכיהםתואםושמ םוקמרחא 5. הלאשההרקמב ןנד איהרקיעב :תיתומכ תפסות לשהרשעםירדסהלעמו לע םתוא 20 דע 25 םיעודיה ונל ראשמ,תורוקמה הניאתרמואאלא.ינשרד רתי לע :ןכ אל קרםירדסהםיפדועההניחבמ תירפסמ םיגרוח ןמ,לבוקמה אלא ףא ןיב ראשםירדסה בר םרפסמ לש וללה םניאש םיהזםיעודיל ונל ןמתומישרהתונושה ן םאו ןכ אצויהקולחהשהתיהש ינפללעבארקיו הבר הנוש טעמכ תיצחמב.םירקמה המודו לכונש איצוהל ללכמ ןויד תא,תורשפאה ךרועש ארקיו הבר ומצעףיסוה,,איצמה רםירדס אלש ויה אלו *וארבנ ןכש םארשפא דוע,ראתל אוהש היה עבוק ול רדס ארקיול,גכ דכ ידכשורדל ןיינעב שאר,הנשה 3. :הוושה.מ,תוילגרמאובמשרדמלארקיו,הבר,ך שתימע ןייעדוע.ןלהל 5. ןוגכ אמוחנת,דבוב פ אריו,The Bible as read.etc מע?142 זט רדס ל תישארב,טי ;דכ ןייעו המ בתכש.י,ןאמ ואםירבדהברספדנה(,המו )ןמרביל,,רדס לםירבד,א י I ןכו?הברההווהשהוירבדב.חקבלא סבלבויה.לל,גרובצביגקרוידינ,ו שת מע זכתורעהבו.םש

4 [3] תושרפארקיובהבר ןתוירוקמשתקפקופמ 341,לשמלירה ןיאללכבתולעהללע,תעדההיהש רצוי רדסלע,דכדיאצוה ( תא,),,ללקמה ידכ אהיש ודיבךיראהל ןיינעבףדגמהדחיילו תארובידהאשונב.תורזממה ףאו :תאז וליא היה רדס הז,יודב היהיאדוובליחתמ,דכ ב,י ונייהתליחתברופיסה אציו ( ןב.דשא ), תילארשי אלועצמאב!ןיינעה ןלהלהלבט הוושמ לש תקולחםירדסה 6 תומישרביפ לעותושרפה לש ארקיו :הבר )א( )ב( )ג( )ד( )ה( יפל תומישר ה.א.אארקיו ( לא ) השמ *א.ד שפנ ( יכאטחת ) הגגשב *א.ה שפנו ( יכאטחתהעמשו ) לוק.הדי *שפנ ( יכלעמת ) לעמ בי.ו הז (ןברק ) ןרהא יפכ איהש תפקתשמ תושרפב לש ארקיו הבר א פ )םש( ב פ.םש( ברבד לא ינב ) לארשי ג פ.ב(.אשפנו יכבירקתןברק ) החנמ ד פ )םש( ה פ.ד(גיםאו לכתדעלארשי ) וגשי ו פ )םש( ז פ.ו(א וצ תא ) ןרהא ח פ )םש( ס פ.ז(אי תאזו תרות חבז ) םימלשה 0) )ז( )ח( )ט(.חא חק ( תא ) ןרהא.יח ןיי (רכשו לא ) תשת.איאתאז ( ) היחה א.ביהשאל ( יכ ) עירזת )י( טכ.גי... (שארב וא ) ןקזב )אי( אהיתאזו (היהת תרות ) ערוצמה )בי(.דיגל * יכ (...ואובתיתתנו ) עגנ )גי( א.וטשיא ( שיא יכהיהי ) בז )די(.וטהכהשאו ( יכ ) בוזי )וט( א.זישיא ( שיאדשא ) טחשי )זט( *א.חיהשעמכ (ץרא ) םירצמ )זי( א.טיםישודק ( ) ויהת )חי( גכ.טיםתעטנו ( לכ ) ץע י פ )םש( אי פא.ט(יהיו םויב ) ינימשה בי פ )םש( גי פ )םש( די פ )םש(.גי(וט פ אםדא יכהיהירועב ) ורשב זס פ )םש( זי פ )םש( הי פ )םש( טי פ )םש( כ פ.זט( אירחא ) תומ אכ פ.םש( גתאזב אובי ) ןרהא בכ פ )םש( גכ פ )םש( דכ פ )םש( הכ פ )םש( 6. ידכלקהללעןוידה יתפסוהתאתויתואה זכ אםירדסל תומישרבשףא(לע יפןיאש דופסימ ה הזהםלוה תאםירדסהלכבשהמישרהמישרו ).דוחל * רדס הזאצמנ קרקלחב ןמ.תומישרה

5 342 ףסוי ןמינייה [4] )טי( א.אכדומא ( לא ) םינהכה )כ( זי.בכ שיא (...שיא רשא ) בירקי )אכ(.גכט *...םתרצקו (םתאבהותא ) רמע )בכ( *וט.גכםתרפסו (,),םכל )גכ( *א.דכ...וחקיו ( ןמש תיז ) ךז )דכ( «די.הכ יכו (ורכמת ) רכממ )הכ(.הכהל יכו (ךומי ) ךיחא )וכ( גגכ םא (יתקחב ) וכלת )זכ( א.זכשיא ( יכאילפי ) דדנ )םש(וכ פ זכ פ.םש( זכרוש וא,),בשכ חכ פ טכ פ.גכ(דכשדחב יעיבשהדחאב ) שדחל ל פ מ.גכ(םתחקלו ) םכל אל פ )םש( בל פ.דכ( דיאצוה תא ) ללקמה )םש(גל פ דל פ )םש( הל פ )םש( ול פבמ.וכ(יתרכזו תאיתירב ) בקעי זל פ )םש( ירהלכבשתומישרהדחי עיגמ רפסמםירדסהרפסבארקיו ~ 27 ל ףא( לע יפ ןיאש ףא תחא ןהמהדבל העיגמ רפסמל );הזכ וליאוארקיוב הבר רפסמה אוה רפסממתושרפה תא יתשתושרפה,).,תולופכה שי ובארקיוב הבר םושב ; המישר דגנכ הז םירסח ובהעברא ןמםירדסה שישהמישרב 35 םא( ערגנ 12 םירדס םניאש וז וא.תרחא כ הסתוגירחה ; 16 כ הסףדועהירפסמה 8. תושרפהתוריתיה :ןה ;ג פ ה פ ; ז פ ; ;ט פ ;אי פ ;וט פ ;אכ כ פ ;זכ פ ;טכ פ ;ל פבל פ : ; ;ול פ :תורסחהורדס ה ; רדס ;ירדס ;כ רדפ.בכםרברשפאהשעמלםצמצלתצקמב תארפסמ,םיפוליחה ןכשהשולשב ןמםירקמה ל נה הארנלילעבהשרפהש תפסונ הארקיוב הבר הניא אלאףילחתהשרפל /,הרסח התלחתהשהכומס.הל ולאו :ןה ז פ ארקיול(,ו )ב האבםוקמב רדס ה ארקיו(,ה וט פ,גי( )ב דגנכרדס י,גי( );טכ );די ^זפ,בכ( )זכ דגנכרדס כ,בכ( ).זירפסמתויטסה תוישממהרסחב וא רתיב דרוי אופא םרב--רשעל םג הז ןיידע רפסמ!םיהדמדוחייב םייואר תמושתל בל םתוא םירדסה םיפדוע ה ארקיובש,הבר ן דיתולחתהש תוכומס דואמןהיתולחתהל לשםירדסהםימדוקה םהל ; ולאו :ןה ה פתקחורמתלחתהמרדסה םדוקה קר 12 ;םיקוספ בל פ 8 וט פ ;םיקוספ כ פ 9 ;םיקוספ טכ פ 14 ;םיקוספ ןכו ;ל פ 12.םיקוספ םרב דוע רתוי,הומתהמכש ןמםירדסה םילבוקמה םיראשנקחרמב טעומ רתויב ןמרדסהםדוקה ;ףסונה ולאו :ןה ח פ רדס( )ה חוור לש 12 ;םיקוספ אל פ רדס( )גכ חוורלש (!) 5 ;םיקוספ זל פ רדס( )זכ בושחוורלש (!) 5!םיקוספ רצוק ינוציק הז לשקחרמה ןיב רדסרדסל אל ראותי םושבהקולח לשםירדסההגהנש.השעמללכבהשימחישמוח הרות םיאצמנתומישרבםירדסה קר םירקמ,םירופסםהבש חוורה וניאהלוע לע םיקוספ :םיטעומ םעפ (!)תחא 7 ;םיקוספ םעפ (!)תחא 9; םעפ % רדס הזאצמנ קרקלחב ןמ.תומישרה

6 343 תושרפארקיובהבר ןתוירוקמשתקפקופמ [11] תחא 12 ן םעפו תחא 713! םאו יבגל תומישר ה רשפא דוע,רעשלידימש םעפ וללכנ ןהבםירדס,םייביטאנרטלא יפלםיגהנמהםיקולחה לשתוליהק תונוש לעו( ךכדועדומענ ),ןלהל ירה ןיא לבקל ןורתיפ הזכ יבגל תכירע הריצי ומכשרדמה *ובלש םולכ חרטי ךרועה רבחלהשרדדדשרפ,תפסונ קר ינפמ שי ש םיגהונליחתהל רדסקוחירב המכ םיקוספ ןמרדסהלבוקמהודיב? ןיאענמיהל,םירוהרהמ םא םנמא ןתואתושרפהתוחינמה םירדסםיכומסםיפוכתו הז הזלדעידכקחרמ לש אל רתויהשימחמדערשעדבינשםיקוספ,דבלב ןלוכתוירוקמ ןהוללכנושרדמבידי לעךרועה.ומצע םרטב עירכנ ןיינעב,הז רוזחנהלאשל :תרחא תייעב תושרפהתופתושמהארקיול הבר.אתקיספלו ןיב יפל ותעד לש.ח,קבלא רוקמש תושרפ ולאארקיוב,הבר יכ ךיא רשפאךרועלשארקיו הברלכבויתורוקמםיברה אל ויהאקוודתושרפל ולא םושתושרד תורחא דבלמ ולא, אתקיספבש ןיב יפל הרבסה 8,הכופהה ראשיתהמוקמבהאילפה תירקיעה :איהו המ עינה תא וכרוע לש ץבוקלודג לש,תושרדותלוכיש רוצילתושרד תופי ולשמ הניא תלטומ,קפסב לואשל רבחממרחא לככ ודיש תעגמ 9 ווליפאו םיכסנ ותרעשהל לש.מתוילגרמ 10, די שתחאהכרע תאארקיוה הבראתקיספהו, כ רדןיידע ונאםיהמת לע ותוארבחמהרשכומה,ץורחהועתפלשרחבךרדבהלקהתאזה לשתקתעה ירבד,ומצע םבתכשרוביחב.רחא אישוק וז דוע תקזחתמ,קודבנשכל וזיאבהדימ ויה תושרפה וללהתושורד ינשבםיצבקה םג.דחי ןכש םא הרוקמ לש השרפ כארקיובש הבר אוה,אתקיספב םשל המריבעה התוארבחמהארקיול,הבר םש היוצמ רבכהשרפ תרחאותואל,רדס איההשרפ אכ ו םאו רמאתשקיבשביחרהל לככ,רשפאה ירהרשפא היה םגריבעהל תא אכ פ,אתקיספלאקסיפ כ תרחא םויל?רופיכ תמועל תאז תוארנ השרפ זכ איה(אקסיפ ט רוש וא ) בשכ השרפו חכ איה( אקסיפ ח תשרפ )רמועה תורתוימןיטולחל :אתקיספב ןכש ןיא ךרוצהתשארב תשרפכ םוי א לש,חספ יכ רבכ הנשיאקסיפ םויל הז אקסיפ( ז יהיו יצחב ); הלילה וליאותאירקל תשרפרמועה םויב בוטללכ אל!דתיהתונמדזה,י אבהבש גהונ קר םוי בוט.דחא ךכיפל יארשפאללכבתולעהל לע,תעדהורבחמש לש דחאםישרדמה ל נה קיתעה תא לכ שמחתושרפה תונודנה הזמ.הזלהרבעה וז הניא הלוכי תויהל השעמ -רבחמה,ךרועהאלאיאדוהשעמקיתעמ.איהףאוקיתעמ,הז ואםיקיתעמ,ולא אל ןכתייוריבעהש 7. יתנייצ קד תאםידקמה,םיגלפומה ןכש םג תומישר בםייוצמ דוע,םירדס ןיאשקחרמה םהיניבעיגמםירשעלדחאו,םיקוספשורדכ? ןייעולצא,לאוי,ל נכימע 129 ירמאמבוץיבדתב גל ),ד כשת(,מע 368. הרקמהרכזנה,הנורחאלובשןיאןיברדסרדסלאלא 13,םיקוספאוה סב ארקיוןיברדס זרדסל ח ןלעוךכדוע.ןלהל 8. ןייע ורמאמבל נהלשקבלאימע ולתורפסבוהמושרה םשהרעמ ןכשלכ,תוקסיפהתונדהתושרפבדפסמ,ארקיורבעוהשרדמלארקיו!הברלבאאללכימוחה םיאתמהדחאלםידעומהרבעוהאתקיספל ןוגכ(אכ פארקיובש ).הבר 10. אובמב,ל נכ,מע 13.

7 [6] ףסוי ןמינייה 344 אלל םוש ךרוצ םעטו תושרפארקיומ הבר,אתקיספל ףאו אל.ךפיהל ןיא אצומ אלא,חינהלתורבעההש ויה :תוירטסדד ןתצקמ ארקיומ הבר,אתקיספל ןתצקמואתקיספהמ ארקיול.הבר לאו,המתתקיתעמש ואםיקיתעמ םינושוריבעהתושרפתומלששרדממ הז,ורבחל ינשב םינוויכה ן ןכש ינש םישרדמ ולאו ולא דבלבםיהז שממ תניחבמ הנבמהידדדנטסה תנוכתמהוהדיחאה לש,אקסיפהדדשרפ דםינייפואה.םהלקודבנשכל תאהרקמה לש לכ השרפ,,תפתושמ תאזכ,דוחל אלו ךבסנ תאהיעבהידי לעהחנהה,תיתורירשהלכששמחתושרפהתואבחרכהב ותואמ,רוקמה ירה לכונעירכהל דימיבגל ןתצקמ,תוחפל הזיא היה ןמוקמןושארה.ירוקמהוהשרפ כיאדווב ןיא המוקמארקיוב,הבר ןכש היוצמ,םש,רומאכהשרפתרחא ותואל.רדסהשרפ טכשדוחב ( ), יעיבשה ןכוהשרפ ל םתחקלו ( םכל םויב ) ןושארה תושורד אלל קפסאתקיספב לבאארקיוב הבר ןה.תורתוימ יכ אל וז,דבלב ןיאשוללהתולחתה לשםירדסםושב,המישראלא ףא,וזקחרמהש ןיבשהנושארה ןיבלרדסהםדוקה יפ לע( תקולחםירדסה תחנומהודוסיב לש ארקיו )הבר וניאאלאהעברא רשע ;םיקוספ ותואבורפסמ םיקוספתקחורמהשרפ להשרפמ.טכ ןיאאופא,חינהלשולששתושרפה ל נה ןהתוירוקמארקיוב.הבר תמועל תאזםיארנ,םירבדהתשרפש רוש וא בשכתשרפורמועהןרוקמארקיוב,הבר ןכש ןיא תושרפההלאה תושורד,אתקיספב יכ אל,ושמיש יפל גהנמהףקתשמה,הב תואירק ;םידעומל וליאוארקיוב הבר שי ךרוצ השרפ ב לכל דחא ןמםירדסה,וללה ירהש לכב תומישרםירדסה ליחתמ רדס,בכ ב,זיומוקמבש,אב יפכ,הארנה,בכ זכ ותקולחב לששרדמ ארקיו הבר? ןכוליחתמ רדסלכבתומישרה וא ב,גכ ט תריצק( )רמועה וא ב,גכ וט תריפס( ).רמועה רשאתשרפל,רמועהיאדו ןיאחינהלהשמישש האירקלהרותב םויב בוט לש?חספ רבכוטבלתה דכב.דםיובלדגמאובמבותרודהמל,רעישורבתסמ שהשרדש וזהניאדובכל םוי בוט,ינשאלא ןיינעלתלחתהתריפסרמועה ילואו(הושרד תבשב לוחדעומה. 11 )חספ רתויתכבוסמ איה תלאש תשרפ רוש וא, בשכ ירהשהרואכל ןיאקפקפל,ךכבהשרפש וא וזתוחפלהכשמה קרפב איה גכ תשרפ תודעומתרותבש, םינהכ הבש וארק םויב בוט ןושאר לש חספ יפל לכ תורוקמ הכלההראה 12.םילארשיךףאו יינידסייהבורק,אל לשחספ לעהשרפ 13,וז ןכו %,דילקה וליאו(הבורקההעודיה לש ייני ינוא ירטפ /,םייתמחריאדואיהשתבשל ובש וארק תא רדסהיהיו יצחב /,הלילה אלו,חספל יפכהדיעמשהרטפההתזמרנה 14 ).הב וליאוהאירק 11..ד,םיובלדנמאתקיספברד,אנהכקרוידינ,ב כשת טע *וט תא,הרעשההוארקשושרדו תשרפברמועהתבשבלוח,דעומהךירצתוחדלתעכ,ןיטולחלןייעודוע.ןלהל 12. הנשמהליגמ,ג ה ןאתפסות,םש ),ד פ(ג פ ה * תכסמ,םידפוס דהמ,רגיה,זי פ.ה 13. יטויפ,ייניאיקימע( ),אסראיהוהמותח.ומשב 14.אשמ המוד ןיטויפ,ייני אמימע( ).צןייע םגירקחמ /,ייניתועידיןוכמהרקחלהרישה תירבעה,ב מעבערתורעהבו.םש

8 345 תושרפארקיובהבר ןתוירוקמשתקפקופמ [11] יהיו ביצחב הלילה אב לש חספןאמ רכדהמש ז ףאו לע יפ ןכ,המוד שיש תוארל רקיעאקוודאקסיפב,תאז וזו םגותעד לש,םיובלדנמ ןכשאיהתאצמנהעבראבדי יבתכ לשאתקיספה!,א( 2,א,ק ),כףסונוךכלףאדחאביעטקמ םש 15 (הזינגהרדסה :אוהיהיו יצחב, הלילה,רמועה יהיו ). חלשב תמועל תאז תאצמנאקסיפה רוש וא בשכ קר השולשב די~יבתכ לע ),כ,ק,א( םיינשבו םהמ ףסונב לע תשרפ יהיו יצחב! הלילה רתי :ןכאתקיספב יתבר ןיא םוש אקסיפ תרחא םויל ןושאר לש חספדבלמ יהיו יצחב 16. הלילהיאדוובו ןיא,ןועטל תאשאקסיפה יהיו יצחב הלילהקיתעהקיתעמהדחא מ םישרדמהםירדוסמה לעהשימחישמוח, הרותאיהשו תחאתושרדה הנושארבש אל ויה ללכ,תודחוימ םימיל,םיבוט אלא ורמאנ לעתוישרפ,הרותבש ןוגכתושרדה לע תרשע,תורבידה לע רשע רשעת לעו ינברק /ימחל ואצמו ןמוקמאתקיספב ירחא וגהנש הלוגב 17 תורקל יתורבידתועובשברשע ו רשעתןורחאב לש.חספ... ןכואתקיספה יהיו יצחב הלילהאיה יפל גהנמבורקהגהנמללבבןירוקש אב לשמ הוח חספ וכשמ מש(,בי )אכ 18. הרבס וזהיושע.דתיהלבקתהל לע,ונתעד וליא עדונ ונלויהשםימייק 15. המב,סיובלדגמ מע גי סמ( 3)..א,גרבדלוגתידקרפס גמ ),ח כשת( מע 75, ןעוטןיאש הקסיפהיהיו יצחב הלילהתירוקמ ב רדספבאלאהרבעוהםשל ןמאתקיספה.יתברוקומינ ירקיעה הקסיפש וזהרסח דידגתכב,אהארנהיניעב.גךמסומרתויב מע( ) ךאאוהםלעתמ,ךכמ לכשראש דיה יבתכםידיעמתודעתידגנםיללוכו תאהקסיפה.תאזהדשאותנעטלהשקשתוארל הקסיפ וז,תירוקמכןוויכתואצמנשרבכעבראתוקסיפ,חספלידהאיההלוכי הכירצו איבהל ידילהנקסמה,הכופההתצקמשראשתוקסיפהחספל.תודושחףוסבלאוהןעוטםג שהתרוצהנוש תצק תואקסיפהמ. תוליגרהדבלמתויטס לש,ךכבדזמהמודרקיעש הגירח האוה,ךכברפסמש תואתחיתפההקסיפב וז וניאאלא 4, דגנכ 9 תושרדהתואבה ןהירחאל ןוליאובורבתואקסיפה סחיהןיבתואתחיתפתושרדלאוהךופהימע( 79). םדבאל וזדבלבעבראשתואתחיתפללכ ןניא תוחפ ןמליגרהןייעו(הלבטב,םש מע 78 ), אלא.גשומצעחתפמ םש מע( 74) הירואיתושרד ש לש ןיינעתובשחנףא ןהןיעמ תוחיתפ * ךרדבו וזאוהריבסמ,םש( מע 77) תאהנבמהקסיפה, םתחקלו ףאשלעיפןיאשהבאלא 3,תואתחיתפירהשיהבדוע 2 תושרד לש ןיינע תושמשמה ןיעכ החיתפ כ הס 5 תואתחיתפןיעמותואתחיתפדגנכ 6 תושרד.תודחאהנבמ הזןיא ובידכ דדועלםיקופקפ * םדבסחיה ילאמרונ ההברהרתוי יפלתטיש.ג הקסיפביהיו יצחב הלילה לש (!) 9 תואתחיתפןיעמותואתחיתפדגנכ (!) 4 תושרדתורחא שי ובידכקינעהללקשמ ףסונ דשח ל ונדשחהש תאתקסיפיהיו יצחב! הלילה 16. לכבםיסופדה? ןיאודומללםולכ ןמ,,הפסוה הףוסבש המ,םולשישיאתללוכהםיעטק ןה יהיו ליצחב, הלילה ןהרוש ל וא, בשכ ןכש ןיא ונאםיעדוי,ללכ המןביט לשתופסוהולא ןכיהו?ואצמנןייעוירבדברידהמהשידב מע.בצק פורפ.א.אךברוארסמ,ילי כבש יסוד יד לשאתקיספהיתברתואצמנןתוא יתשתופסוהה יהיו ( ) רוש ו (!)ידחאתוקסיפהיהיו יצחב הלילה דמועה ו ן,עמשמםגשןאכ ןהתניחבתפסותדחואמףוגל.דפסה 17. לעךכןייעדוע.ןלהל 18..ל,גרובצניגםישוריפ םישודיחו ימלשוריל,גימע 136, עה * 151 ןכוןעוטןאמורפסב,ל נה מע 412, ןהיכרועש םירחואמה (?!)ידמל לשתותקיספהוללכםהירפסב,תושרפ ןהיהיו ליצחב

9 [6] ףסוי ןמינייה 346 םעפ יאםישרדמ, םייטילימוה יפלתנוכתמהתדחוימהתינייפואהוארקיול,דבראתקיספלו ברד,אנהכ םגראשלישמוחהרותה 19 ; ךא ןוויכ ןיאשרבדה,ןכיאדואקסיפש וזהשעמ וידי לש ךרועאתקיספה.איה םרב דיא,ןכתיי ךרועש,אתקיספהאיהש שרדמילארשידדא קהבומ )םודקו( עבקי ורפסבהשרפ םויל אלשחספאלשםאתהבגהנמל י אעודיה?וגלרבכואיבה.מ 20 יאלוז תונעטתוענכשמ,הרואכלתאירקש וכשמ ההזה(השעמלתאירקל יהיו יצחב, הלילה ןכש ןיא ןיב וז וזלאלא קחרמ לש הנומש םיקוספ ),דבלבהילעש רסמנ ונלהנושארל יפמ,ייבאארומאילבברודהמ,יעיברה הניאתפקשמ גהנמלארשי-ץרא.םודק םאו םנמא,וניאריתשבשתותקיספההשרדה םויל,א לש חספתסחייתמתשרפל יהיו יצחב, הלילה ירה ונילע,קיסהל,הרואכלםישרדמשולאורבעהכירע יפל גהנמץראלררח? םנמאו ןעוט ךכםיובלדנמאובמב 21.ולש תאםינמיסהםיקהבומהתכירעלל וח ואתעפשהל וח וזאוה האוררקיעבןאצמיהב לש תוקסיפ :ולא,הו דקפ תא הרש תשרפו( )הדיקעה שארל ;הנשהאקספהיינש,תוכוסל,ונייהםויל בוט ינש לש 22 ;תויולגאקסיפתאזו ל הכרבה הרואכלתחמש ל הרותםויבש בוט ינש לש ינימש ; תרצע רשע ו רשעת 23. תוקסיפ ולא ןניא,תוירוקמ יפל,ותעד אלא תופקשמ תרוסמ תרחואמ לש. הלוגה דא רדס תוקסיפה הנושה( ןיטולחל לכב ;דידבתכ רבכו ןייצ.ח 24,קבלאתמאב ש ןיא רדס, תותקיספל ןנשיש תופסוה תוטמשהו לכב דיה~יבתכ רורב שו אלש לכ תוקספה, הלילה ןהרוש ל וא, בשכןתואשוקיתעה יפכ ןהש ןמםישרדמה,הדותלתושרפשוולא ויה אופאתודעוימ ןתליחתמירדסלהאירקה.תיעובשהאלא,ןאמשאלש,גדובצניגכהלות תאהקתעהה םיכרועב.םמצעיאדוםויהש ןיאדועםוקמהעיבקל,תידוגיטאקהתכירעשאתקיספהברדאנהכ איהתרחואמ ; ידמלןייעואובמבארקיולהבר לש,תוילגרמימע 31.ךליאוירבדגרובצניג אתקספה שיהיו יצחב הלילהאיהיפלגהנמבורקהגהנמללבבןידוקש אבלשלוחדעומהחספ וכשמ םיסחייתמהרואכל ירבדל בראפפהליגמב,אל.אאמשו ןיאןאכאלאתועט,סופדךירצו תויהלםויב אלש, חספיפלוגהנמייבא )םש( ןםאשאל,ןכדציכןתיברמולגהנמשאתקיספה לשתאירקיהיו יצחב הלילהםויבבוטןושארבורק גהבמל, לבבםאןיאםיארוק םשתאתשרפ וכשמ אלאםויב אלשמ הוח? 19. אלא םא ןכ,הינבםידירשש לשםישרדמ םייטילימוההלאכםיעקושמ ישרדמב -אמוחנת ובדמלי םיבושה * ןכשףאלעיפשיש םישרדמלולאתבוכתמ,תדחוימןמיסשרכיהההלשאיהחיתפה תלאשב,הכלה ירהתואצמבםהב םג,תושרפןהלשהרסחהחיתפתיבייפוא.וזםדב לכתייעב ישרדמ ובדמלי-אמוחבתםתומדקוהכובסידכמןודלהבתרגסמב.וז..M,Zulay Zur Liturgie der.bab,juden Stuttgart,1933.p,63-4 n ימע.זט די 22. םרבאקסיפ וז יאדוובהביא,תירוקמןכשןיאהלםופדהינרוצהדחוימהץבוקלולוכ? ןייעו ירבדב םיובלדבמ,ומצעימע רבכש גרובצביגליעל( עהב 18) הארהבאקסיפ יבימשללשחספ? ןכו,םיובלדבמימע.וט 24.,קבלא-ץנוצתושרדה, לארשיב מע 105.ךליאו

10 347 תושרפארקיובהבר ןתוירוקמשתקפקופמ [11] ורבחתנורדוסו ןמזב,),דחאדידנתכב!,אהארנה רבאכמס יניעברידהמה 25, ובשתואב תוקסיפה רשע,,רשעת תאז ו,,הכרבה ףוסב,ץבוקה זעמ ןיאש ולא אלא תוקסיפ םוילבוט ינשלש,תויולגאלש ויהאתקיספב.תירוקמהםרבהנורחאלחיכוה.ערשיילפ 26 תותואב,םיתפומבואקסיפהש תאזו,,הכרבהתדעוימתבשל ובשםיארוק רדס,הזאיהש תחמש הרות לש ינב,,לארשי-ץראהלחה( ןבומכ קר תחאשולשל םינשךרעל ןיאו הל ךיראת עובקחולב );הנשה ןאכמוהמוקמש לשאקסיפ וזתמאבףוסבץבוקה.אקווד ןכו הליג,רשיילפ רשע ש רשעת איה האירקהתילארשיצראה תבשל,דעומה-לוח ןה חספב ןה.תוכוסב התעמ אל רתונהברה ינמיסמ תכירע ץראלךרח הנמש *םיובלדנמ ןכשתאירק,הו דקפ תא הרששארבהנשהרבכ תרכזנגהנמכ יביטאנרטלאאתפסותבt27 ףאוויתובורקמ לש דילקה שארל הנשה,חכומ וארקש השרפ.וז ןכ רבדה ףא יבגל תאירקשדוחב ישילשה,תועובשבםוקמב,פהעבש תועובש,בד(,זט ),טהנשמהש תעבוק 28.התואךכיפל ןיא דוע רחש לכל הנעטה לש תעפשה תרוסמ לרח לע בור דיה יבתכלשאתקיספההלבטלו(האבהשיחמהלהעפשה )וז $ אלא בורדיהייבתכםימלוה תא יגהנמ,לארשידדא םא םג אל דימת תא המ עבקנשהנשמבהכלהכ.תיביטמרונ אל היה חוור לארשיד ראב גהנמדיחאדיחיויבגלתואירקההרותבםידעומבש * םנויסנו לש ילעבהכלההעובקל גהנמבייחמהלע.והותבדוחייבאלוחילצה,וללה יפכ,הארנהגיהנהל תאתושרפהתורצקהםידעומללכב,םוקמ ןוגכהעבש תועובש גחלתועובשהשדוחב ו יעיבשה שארל,הנשה אלא ואצמנ,תוליהק הארנכ לכב,םינמזהופידעהש תושרפ תורישע רתויןנכותב תונתונהיוטיבשרופמ רתויועמשמלידוחייה לש,םויה ןוגכתשרפ ןתמהרותתועובשלתשרפוהדיקעהשארלהנשה םושמ(היצאיצוסאה םערפוש וליא לש ).קחצי םרב ןיא םג קיסהלןאצמיהמ,תותקיספב ןתרות ש תרות ןויצ תוכשמנו ירחא גהנמ, י א לשתושרדשדוחב ל, יעיבשהי אבשףא ימיבםיארומאהםהירחאווקיזחה ןידב הנשמה ^ אלא ףאלארשיךראב ויה םיגהנמה,םיקולח אקוודואתקיספה ברד,אנהכהיפלש היה גהנמה אורקלתועובשב,פב ןתמ הרות דוגינב,הנשמל איה תודע הנמאנ לע.ךכ ךכ שיריבסהל אופא םג תאתפדעה תשרפ יהיו יצחב הלילה וא( 25. מע,וט די מע.זט 26. תחמש חדותלשינבץרא / לארשייניס טנ ),ו כשת(דוחייב,מעאיר *תשרפ רשע,רשעת התאירקותומיב גח / וכוץיברת ול ),ז כשת(דוחייבימע 155. הוושהו םגירבדב.נ,דירפתירק רפס זל ),ב כשת( מע 514, עה 17.,המודןיאש םהיתויוגייתסהב לש.נהידפ יניסבס ),ח כשת( מע נ,ךליאו לשו.א,גרבדלוגתידקרפס גמ ),ח כשת(ימע 71 עהבו 3,םשידכרערעל תא ויתונקסמלש.דשיילפ 27. הליגמ ג פ ).ד פ(ןייעואתפסותבהטושפכ,הימע ןייע גדובצניג,ל בכ עה א דציבוטפא ה יבאר ב,ב חימע 299, עה 4.

11 348 ףסוי ןמינייה [10] ),,וכשמ הבש לולכרופיסה יטאמארדה לע תאיצי םירצמ,המצע םויל,א לש.חספ ירהו ותואדידבתכ!,אםיובלדנמשהאור וב דע ןמאנרדסלירוקמה לש,תוקסיפהאוה דיעמה םג לעתאירקיהיו יצחב,,הלילה,אב לש,חספ ןיאו וב רכז לכ רקיעהאירקל תיביטאנרטלא תשרפב רוש וא. בשכ ףוס :רבד הארנ קדצש.מ 30,םולשישיא,ותרעשהבירבדשייבאאנדיאהו גוהנ :אמלעךשמארות רכוהליגמ( אל ),אםירתוסה ןה תאהנשמה ןה תאאתיירבה ),םש( אל ואבשדחל גהנמדוגינבתורוקמל,םייאנתה אלא הזש היה גהנמםודק!]ילארשירדא[ תאבוהכלהה,ורקעל ףאו לע יפ ןכ ראשנ,גהנמהגהנמש רקוע,.,הכלה רתי לע :ןכדי-בתכב ןמ,הזינגהללוכהתובורקתורצויו לשםינטייפ םיילארשי-ץרא 31,םימודק היוצמ המישר לש תושרפה ויהש םיארוק 32 םנמזבדעומה-לוחב ןהילעו,תותתשומ,השעמלתובורקהתשמחל ימי לוחדעומה חספ לש 33 סחניפ לשוןטייפה השמ 34.,עודיכ ןיאהנשמה 35 תותיירבהותועבוקןיידערדסהאירקבייחמלכל ימילוח!דעומהאתיירבבו תאצמנ קרהארוההראשבו תומיחספה טקלמארוקו וניינעמ לש 36. חספ דע הכ ונעדי קרתומישר )תונוש( לשםיארומאםיילבברבדב רדסהאירקה *מ הוחל וז לש ייבאונרכזהש וזו לש בר אפפ ).םש(המישרה,ל נהתפקשמה אלל קפסדחאםיגהנמהויהשםיגוהנלארשי~ץראב 37, תעבוק םויל א לשמ הוח תאתאירק יכ ואובת ארקיו(,גכ י = תשרפ ),רמועה םויל ב תאז תקוח חספה תומש(,בי )גמ ןכו.האלההנהו ותואןטייפ,סחניפגהנש יפלהמישר וזיבגל ימימ הוח,חספרביחףא הבורקםוילבוט,ןושארתססובמה לעתאירק,.,וכשמ ירהו הז ותוא,גהנמהוילעשזירכמ ייבאיבגל ינשםימיהםינושארה לשחספ * קריפלשייבאםיגהונליחתהלםויב,באוהש םויבוט ינשינבללבבהצוחנו ובהשרפהכורא,רתויאלארקיוב,גכ,טאלאםידקהלףוסל קרפ בכ רוש ( וא ), בשכםאתהבגהנמלםודקה יביטאגרטלאה םויל בוטןושאר אמשו( ףא וגהנךכךותמהנווכתאצלידי ינש,םיגהנמה ונייהאורקלדחאבינשמםימיהםיבוטה לשתויולגיפלתרוסמהתחאה וכשמ ינשבויפלתרוסמהתרחאהתשרפ תודעומתרותבש 30. ריאמ ב,,ןיעאתקיספל,יתבר שיר,זי פףד?,ופ ימע.א 31. ןייעורמאמב לש.מ,יאלוזתועידיןוכמהרקחלהדישהתירבעה,הימע.טמק 32. ןיא ונאםיעדוי לא ןוכנ תא םנמז לשםינטייפולא 33.,יאלוז,םש ימעאכק ימעו אלק.ךליאו 34.,יאלוז,םש ימע טמק.ךליאו 35. אלא םא ןכשרפנ תא,הנשמה ןייעויתומלשהב לש.חקבלארדסל,דעומ ימע 502. שירעשל ויחשףוסבהפוקתה.תיטנזיבה לכבש תומיחספהםיארוקתשרפ בתודעומתרותבש םינהכ I 36. הליגמ,אל א? וליאו,אתפסותב,םש ג פ )ד פ( ה :הסרגה ראשו לכ תומיחספהןיגלדמ תוניינעמחספהןיבותכה. הרותב 37. ףא לע יפאיהשתנייצמ תאןמוקמהרותב לשתואירקהיפ לעתושרפה!תוילבבה

12 349 תושרפארקיובהבר ןתוירוקמשתקפקופמ [11],,םינהנ? אלו דועאלאךרדבש וז ףאוחילצהרומשל לע תאירק תשרפרמועה,הדעומב ז טב ).ןסינב ףאו לע יפיבגלש ראש ימימ הוח אל עבקנ רדסהאירקדיחא ןמזב,םודק ףאורחאל ןכמ דוע וגהנ ירדסהאירק םינוש יפכ וניארש ןכש( ןיא םוש םעט גייחמה תאירק תחא תושרפה וללה םויב םיוסמ ),אקווד ירה רבתסמ תאירקש תשרפ רמועה םויב ב לש חספהלבקתנבלשבםדקומ,ידמל ינפמ איהשהאירקההמיאתמה םויל,הז הנדהתווצמ ב,.,םויהרבד הז שי וב םושמ עויסעיתפמתעצהל,ההגהעיצהש.מ שיא 38 םולש אתפסותב הליגמ ג פ ),ד פ( :הםוי/ 7 בוט ןושאר לש חספ ןירוק תשרפב ףנהתרותבש /,םינהכםירבדהוםיהומת :דואמ המ ןיינעתשרפ ףנהלצא םוי א לש?חספ יאדו ןיאשקפתסהלושוריפב לש.שןמרביל 39 םלעתמה(ירבדמ ):םולש שיא ףא יפל אסריגהונינפלשהשוריפםיליחתמשארקיוב,פ,גכ,בוארקולכלהשרפהתשרפ ףנהפ ע,גכ ט. ךליאו ךיא ןכתיי אורקל תא תשרפ תודעומה םשב תשרפ, ףנה אלו דוע רבודמשכ לע םוי א לש,חספוילאשםיסחייתמםיקוספה דדע ז םש ן וליאותשרפ ףנה תסחייתמ םוי ל 40, ףנה אוה ז ט.ןסינבהסריגה תשרפ ףנה תאצמנדי בתכב,הניו דידבתכבןודנולסופדבו ;ןושאר קרדידבתכטרופרע סרוג תודעומ םוקמב, ףנה ןיאו םוש קפס וזש איה,ההגההאבהקלסל תאישוקהוילעשונדמעבשיילו תאאתפסותה םע הנשמה ןאקוודו ןוקית הזרשאמ תאהתוירוקמ לשהסרגה השקה /,רתוי ןכלתלבקתמ לע תעדה ותרעשה לש,םולש שיא וטמשוהש םילמ תודחא אתפסותב ידי-לע,גוליד ךירצו :סורגל םוי בוטןושאר לש חספ ןירוק,רבתסמ ןה יפילע,תותקיספה םילשהל,אתפסותב םויבש בוט ןושאר ןירוק וכשמ... םויבו ינש ןירוק תשרפ /,ףנה הנהו ןה יפ לע גהנמה גצוימה ידיילע סחניפ,וירבחו שיש וא( יהיו יצחב ), הלילה יפכ עיצהש.םולשישיא ךותמםפוריצ לשםידירשהםיזמרהו םינושה ונאצמנ,םידמל ץראבש לארשיהתיההגוהנתאירקתשרפרמועהםויב ינש לשחספדועףוסמ ימי ;םיאנתהוליאו יבגל תאירק םוי א ויהםיגהנמה :םיקולח שי וארקש תשרפ תודעומתרותבש םינהכ שיווארקשיהיו יצחב הלילה וא(). וכשמ ןיאאופאדועקפקפל,ךכביתשש,תותקיספה ןהבשהאירקה םויל בוט ןושאר איה יהיו יצחב, הלילהתוגציימ תרוסמתילארשיצרא המודק.תיטניתואו ןוויכהמוקמשירוקמה לשהשרדה לעידחא תומ אוה,אתקיספב אלוארקיוב,הבר יפכ,ונרריבש ירה וראשנונידיב תעכ קר יגש םירקמ לשתושרפ תולופכארקיוב.הבר םרב תחא םייתשמ,הלאהשרפ,ה יאדו הניאש השרפ הלופכ לכ,רקיע אלא הסחוי ידי לע תועטב םיקיתעמה ותואל רדסה וילעש תתתשומ השרפה ;תמדוקה וליאו ותימאללשרבדאיהתכיישרדסל,רחאותלחתהשתקחורמ ןמםדוקה רשעדכיבשב.םיקוספ 38. ריאמ ב ןיעאתקיספל,יתברל נכ,עהב אתפסותהטושפכ,ה מע 1169.ךליאו 40. תגכהגשמהכוס,גבי מ.תוליבקמו

13 [12] ףסוי ןמינייה 350 יפלתרתוכה הנתינש הלםיסופדב י כבו פ ראשבדיה יבתכ ןיאתורתוכהלאכאצמנב ללכ תסחייתמהשרפ הרדסלליחתמה,קיוב,ד א שפנ ( יכ אטחת,),,הגגשבוילאש תכייש םגהשרפ,דתקסועההלוכןיינעבשפנה ; אלאהשרפש התשרוד תאקוספ ג :םש 41 םא ןהכהחישמה,.,אטחיםירקוחהםינשרפהו ולביקתאיוהיזההעטומההזה לש.השרפה ףא לע יפ ןכ ןיא ולרחש ; וליאשהיה,ןכ אל ויה הניינעהנבמו לשהשרפה םינבומ לכ :םכרוצ םא אשונה אוה ןהכהלודגהאטוחה המ ןיינע,ס ח ז,ןאכל םינדהםחבשב לשלארשי םהינקזוםירשקתמוקוספל וטוכמסו ינקזהדעה תאםהידי לע שאר,,רפח קחורמההעבראב רשע םיקוספ תישארמ רדסה ל נה ףאו קסוע אשונב הנוש,ןיטולחל אוה ןברקתגגשהדעה ו רתי לע :ןכללכלודג,אוהרשאתמהבורקבםייפלאלתואתחיתפ 42,ונידיבש לכש אתחיתפ תחתופה( קוספב, קוחר חוקלה יפ לע בור ןמ )םיבותכה תמייתסמ דימת קוספבןושארה :םימעפלו( ינשה וא )ישילשה לש רדסה ;אקווד הגהו אתחיתפבהשרפל ה אבומ ירחא קוספ ג םא ( ןהכהחישמה,),אטחי דוע קוספהמויסב ףוסב(,ס ),גףאש אוה ךייש ןיינעל ץוחנויכרוצלהשרדה אלל,קפס אוה קוספ!גי הזו המויס לשאתחיתפה ןוקיתב(יחרכה,החסונב ותואש עיצמתוילגרמושוריפב ):םוקמל אלש ונידכ לש רשב םדו וניד לש.ה בקה רשב םדודיחיל אשונ,םינפרוביצל וניא אשונ,םינפ לבאה בקה וניא ןכ םא 7 ןהכהחישמה אטחיאיבהו תא,רפה,ד( )ג םא 7 לכ תדע לארשי...וגשי ובירקהו להקה רפ ןב רקב,תאטחל,ד( ),,.גי אתחיתפ וז החיכומ,תורורברדסהש וילעש דסיךרועה תאהשרפהליחתה גי,ד בוש רדס וניאש עודי ונל םושמ רוקמ.רחאהתעמ ףאהנבמינויערה לשהשרפה תקסועהרקיעבחבשב הדעה הינקזו אוה ריבס ;ללכושמו תאו םינמיסההעצמאבש ),ו ה( םהבש רבודמ לעםהיתואטח לש םינהכ,םילודג שיתוארלשרדמכ יפלתנוכתמההיוצמהארקיוב הבר המ בותכהלעמל תוישרפ ןמ ךיגעה ףא( לע יפ ןיאש רבדה ןיוצמ ןאכ ).שוריפב תוכימס וזתשרדנךרדב,דוגינה ידכ קזחל תא הניינע תאוהתמגמ לשהשרדה :הלוכ הכרעש לשהדעה הינקזו לשו םנברקהלוע לע הז לשםיגהכה ;םיאטוחה ןיאוהדע לשםיקידצ הקוקזםינהכל וללה העש איהש תשקבמהרפכ לע.היאטח השרפ וז ראשנ ונלאופא קר דועהרקמדחאדיחיו לשהשרפ,,הלופכלכבץבוקה,ולוכ ונייה.ב ףאו לע יפרשפאש,ןועטלאקוודש שארברוביחה שקיבךרועה חתפל ינש םיביטומ,םיישארתניחבםיביטומ םיחנמלכל :רפסההשמ דוסיה ותאובנוהנומאל הרותבהלוכהשרפב( ),אתריחב ו לארשידוסיההתניתנל םעללארשידבלבהשרפב( 41. קבלאורמאמבל ינה םבלבויה.לל,גרובצניגימע הכ * תוילגרמ ותרודהמבהוושה( תא תרתוכהשארבש )השרפה? ןכו.א.מןיקרימ תרודהמבשרדמ הברולש.םוקמל 42. יפלונובשח לש.ו ).ז.ב(רכבורפסב Die.גיצפייל 1913, Prodmien.etc ימע 103 ךליאו $ לוכה ךסל לשףלאכהנומשותואמ,תואתחיתפ ןתוא הנמ,רכב שיףיסוהל דועדפסמ רכינ לש,תואתחיתפתואצמנה םישרדמבולגתנש ומסרפתנוזאמבתכרכב תא.ורפס

14 351 תושרפארקיובהבר ןתוירוקמשתקפקופמ [11] ),ב ירה רבתסמ,רתוי אלש הטס ףא ןאכ ןמללכה טוקנה :ודיב רדפ השרפ- -דהא /,תחא אצוי אופאהשרפש ב ףא איההרושההתוירוקמו תלטומ.קפסב ןכאותרשאתמ הרעשה לש השרפ וז יפ-לע ינש םילוקיש םיפסונ ןיאש( םהב דבל ידכ ):עירכהלהיציזופמוקהש וז אל התלע הפי 43,דחוימב איהשו תללוכ תביטח רמוח תלעב ףקיה רכינ,סב( )דתרזוחה םעפהיינש,דכ פב.ז ירהוףא תורזחהלאכ ןה הכתורידנשרדמב,הז דע שיש םגהעפותב וז ידכררועל דשח יבגל תחא יתשמ?תושרפההרקמב,ןנד ןיא קפקפל,הברההשרפש ב איה הניאש.תירוקמ םרב ןיידע ונידיב ףדוע לודג לש תושרפ ארקיוב הברהאוושהב רפסמלםירדסה לבוקמה.ריבסהו,המוד ןיאשתוארל תאםירדסהםיעודי-יתלבה,תופסותכ אלא.ךפיהל םאלעבשרדמהרביח תא ויתושרדריתושרפ,םירדסל אלש ולבקתנגהנמב יפכשבגתנש ופוסב לש,רבד ירהרשפאראתללקנבשקיבשוהשימםילשהלרבחלותושרד ףאםתואל םירדסה ויהש,,םירסח ארקיוב.הבר שיאופא,רעשלםירדסהשםיעודיה ונל ןמתומישרה ןה תופסותה לכב םתוא,םירקמה םהבש םה םיאב םיפוכת םיבורקו דואמ רדסל רחא םהינפלש וא,םהירחאלש וניאש.תומישרביפ לעלוקיש הז שי םוקמ,,לוספל תא ד פ קחרמה( רדסל,אבהדחוימהארקיול הבר יפכרבסוהש,ליעל וניאאלא 12 );םיקוספ תא ח פ ןכש(קחרמה,ז פמהאבהםוקמברדסהליגרהליחתמה,ה,דיאוה קר םינש רשע?םיקוספ אלו דועאלאתועיפומש ןאכ שולש תושרפ,ז,ח םוקמב ט שיש קר רדס דחאבורב )תומישרה? תא די פ רדסה(,אבהדחוימהר קיולאוהקחרמב לש 8 םיקוספ )דבלב? תא טי פ 44 קחרמה( רדסל,אבהדחוימהשרדמל,ונלש קר אל פ קחרמה( הנממ דעהשרפל,האבהתדחוימה,ר קיול וניאאלא זל פ קחרמה(,ול פמתדחוימהשרדמל,ר קיו וניאאלא 9 )םיקוספ t תא 12 )םיקוספ 5 ).םיקוספ תאו םרב ןיאעירכהללכבםירקמה ךא קרויפ לעהדימהדדנקינאכימה לש רפסמםיקוספה ןיבשרדס.רדסל,ןכשדצמ,דחא םג ןיבבי פגי פל ןיאשרפההאלאהשולשרשעםיקוספ ו םרב ינשםירדס ולאםיאצמנ םג לכב,תומישרה יפכרבכש.ונייצ ןוויכו,ךכש ןיא םעט קיפסמליטהל קפסןתוירוקמב לש יתשתושרפהוללהשרדמבארקיו.הברירהש ןיא ונל,החטיבםתללכהש לש יגשםירדסםיכומס הז הזלתומישרב איה ירפףוריצ ינשםיגהנמ םייביטאנרטלא? וליאוהיה,ךכ ונייה םיטונ,רמול קרשדחא םהמ היה,לבוקמ ןמ,םתסה ידיבלעב ארקיו.הבר םרברשפארשפאוריבסהלםיכרדבתורחא תאםאצמיהתומישרב לש ינש,םירדס ףא לע יפ ןיאש ןיב הז הזל 21 קוספ 45. םאו ןכתייאופא ינששםירדס 43. ןכש איהתלעבףקיה,טעומתללוכ קראתחיתפ,תחאםויסהו סב ונברקל לשםדא ןושארה וניאםלוה תאוקה לשהשרפה.הלוכ ז אהי דבבדקהמוד 44. ףא לע יפאתחיתפהשהנושארההשרפבש וזתטטוצמתלהקבהבריפ לעארקיוהבר T ןייע ויתורעהב לשתוילגרמתישארל.השרפה 45. ןייעורמאמב לשלאוי,ל נה מע 129,ירמאמבורוזחמה יתנש תלתה חולו, הנשהץיברת

15 [14] ףסוי ןמינייה 352 הלאכ וגהנדחיותואב,גהנמה ירהרשפאףאש וגהנמ לש לעבשרדמהורית.ךכ תמועל תאזררועתמהמךקופקפ יבגלהתוירוקמ לש,י פ ףא לע יפןיאשחוורה ןיברדסהחנומה הדוסיב לשהשרפ הזםיכומסל ול ןטק ןמ,שורדהאלא םצעש רפסמםירדסה *תופיפצו ותואבקלח לש רפסארקיוהארנ.זרפומםוקמברדסדחא,ח( א תק תא )ךרהאתומישרבש שי ונינפלר קיוב :השולש,ט פ,י פ אי פ ; םאו שי ןאכ,הפסוה ירהיאדו,י פשההזה דחאל םירדסה,םילבוקמה איה,הפסונש אלו ט פ וא,אי פ,םירדסהשםהילעש ןה,תותתשומ םניא םיעודי םושמ רוקמ.רחאךדיאמ,המוד ןיאש הביס תקפסמ,,לוספל תחאיתשמתושרפהבכ וא,גכןיאשןהיניבאלא 16 ;םיקוספףאו אלתחאיתשמתושרפה זכ וא,חכףאשןהיניב שי ותוא.קחרמ יכרדסהוילעשתססובמבכ פאצמנלכב,תומישרה הזושמשמה דוסי גכ פל אצמנ ףא אוה יתשבתומישרהתוירקיעה וז לש ג סק וזו לש ד נק?םירדס ימו בורעי וגל אלש היה ףא ידיבלעב ר קיוגהנמהאורקל תא ינש םירדסה?וללה רבכו ונייצזכ פש לע(רדסהליחתמה,בכ )זכ הניא אלאףילחתרדסל לבוקמה לכב,תומישרהליחתמה 10 םיקוספ םדוק,ןכל ונייה,בכ.זי ןכו אצמנ לכב תומישרה רדסליחתמה,גכט וא,גכ,וט ולשהליבקמ.חכ פ לכמו םוקמ קחרמ לש 16 םיקוספ ןיב רדסרדסל וניא רצק דע ידכ,ךכ שיש ובדבלב ידכליטהל קפסתוירוקמב תושרפ,ד םירדסה.םינודנה אלו ונלספ תא טכ פ תאו ל פ שארב,הנושארבו םושמ חוורהש ןיב לכ תחא ןהמהתמדוקל אוה קר 14 ;םיקוספ ןכשיאדווב ןיאעובקלםירמסמ,ןועטלוחוורשלש 14 םיקוספ ןטק ןמ,ריבסהוליאולש 16 םיקוספןיידעלבקתמלע.תעדה אלא תושרפ,ולא תופתושמה ארקיול הבר אתקיספלו ברד,אנהכ תודושח,וניניעב םושמןהשתושורדאתקיספבאלל לכ קפס ן םאו ןכ םש,ןמוקמ אלושרדמב.ונלש ךכבונמצמצ תארפסמתושרפהתוירוקמהםישולשמעבשוםירשעלעבשו וא(םירשעל,ששו םא הכננ םג תא 46 ),י פ רפסמרבכש וניא,זרפומ ןכש לכבתומישרה דחי שי 27,םירדסוליאוהמישרבהפיקמהןלוכבש שי 25. רתי לע,ןכוראשנ תעכונידיברקיעב,םירדסדוושרפקחרמהשםהיניב וניא רצק רוציק :גלפומ קר ןיב א פ ג פל ראשנ חוור לש 17 םיקוספדבלב ן ןיבבכ פ,גכ פל ןכו ןיב זכ פחכ פל חוור לש 16 םיקוספ ן וליאו גל ),ד כשת(ימע ; 368 ןכוהמבתכש.מ םולשישיא דומלתה תיבב,ג,מע 263. ןורתפהלש.י,ןאמ לכבשםידקמה לשדפסמ קיפסמ יתלב לשםיקוספ ןיברדסדחאאבלוירחא שיתואדלתקולח םירדס תיביטאנרטלאלשםיגהנמםיימוקמ,םיגושןיאובידכריבסהלתאםירדסהםיכומסה ותליחתל לשרפסהשימחמישמוחהדות * ןוגכ הז ןמתסמהר קיוב ג פ קיו(,ב ),אוניאשקחורמתליחתמ דפסהאלא 17 קוספ \ וא הזאצמנהיתשב תורודהמהלשםירבדהברלע,בד,א.י יכ יאדווב ןיא לכתורשפא,ןועטליפלשהזיאגהנמאוהש אלןמיסשאררפסארקיו ואםירבד םגהלחתה לש רדס.שדחןייעו םגהמןעטשלאוידגנןאמןיינעב,הז ורמאמבל נה ).םש( 46. ןכשונילעהםיקופקפיבגלןתוירוקמשרדמבארקיוהבר לשתושרפה :תואבה ב פ? ד פ ן ח פ ; די פ ; טי פ ; כ פ ןטכ פ \ ל פ ; אל פ ;זל פילואו( םג ).י פ

16 353 תושרפארקיובהבר ןתוירוקמשתקפקופמ [11] ןיב לכ ראשםירדסהקחרמה אוהתוחפל 21,םיקוספשורדכ ץוח(,ג יפ בי פמףאש תומישרבםירדסה םיאצמנ ינשםירדס ולא הז דיל,הז ).רומאכ,בגאידי לע,,הקוליס לשאל פ ונרתפ דועהרקמ לשהרזח לע ותוארמוחהותואבחוסינ שממ יתשב תושרפ ;תודרפנאלותוראשנ,דוע,השעמלתורזחהלאכשרדמבארקיוהברלכרקיע 47. יפל,וננועיטםילשהשםילשמה תאםירדסה םיליגר ה ויהשםירסחארקיוב,הבר שי ילוא םוקמ,הלאשל שמהמדנו אל השע ךכ םגתשולשבםירקמהונרכזהש,ליעלםהבש לבקתמ,םשורההשרפהשהגירחהארקיובש הבר הניא אלאףילחת רדסל ;ליגרה םהו,ז פ וט פ.זכ פו רשארדס ל ליגרה,ז פש יפכ,הארנה תשמשמ ול,ףילחת ןיא אוה אצמנ אלאהמישרב תחא?דבלב ןיאו אופא,תעדל םא אוה היה גוהנתקולחבםירדסה לש. םילשמ ה רשאוט פל,זכ פלו יוניש םוקמתלחתהרדסה וניא ררוגוירחאםירקמב וללה יוניש ישממ לש אשונה * ןכתייואופאהייטסש תאזכ התארנ תרסח.תובישחלכמו םוקמ ןיא,החטיברואל ןוויגה ברה לש תקולחםירדסה ףאתומישרב, תולבוקמ ה וליא םירדסקוידב ויה ינפלםילשמה,םילשהש יפל,ונתעד תאםירדסה.םירסחה ףא לע יפאלשואציםירבדהרדגמ,הרעשה ירה שיםהבלכבןפואידכררועלםיקופקפ יבגל ןתוירוקמ לש תושרפה תונודנההדימב,תאזכ שיש םוקמ,לואשל דציכ עיפשת ןתאצוה ללכמןובשחה לע תונקסמ רקחמה יתרכזהש תישארב,רמאמה רבדב תונמא הכירעה לששרדמההיכרדו 48. ןכש אל ונלספ תאתושרפה,ל נה םושמ ןניאשתומלוה תא תונוכתשרדמהוללכב וא םושמ ןהש תולפונ ןמראשה תניחבמ ביטהכירעה ויא תדימ.התחלצהףא לע יפ ןכ,ררבתמהשעמלש ןיאתושרפהתורכזנה ןמתוינייפואהרתויב תונמא ל היציזופמוקה לש ארקיו.הבר קר םייתש ןמ תושרפהתוקפקופמה תוכייש,הלאלןהבש תרכינהיצארגטניא. האלמ,ךדיאמ לכ,תושרפהןהבשרסוחהכירעה וא ייא התחלצהםיטלוב,ןיעל תוארנ ונל תעכ.תוקפקופמהעשברפסמשתושרפהתודיעמה לע היציזופמוק תעדומהלועמו דרי קר ~ 27 מ ~ 23,ל ירה ומלענ לילכ לכ ןתוא,תושרפה הרואכלש היה ןהב ידכרערעלתצקמב תא ונתנקסמ לע התמרההובגה לשהכירעה לעו היצארגטניאהשדח לשרמוחהיתרוסמהידיב.ךרועההאצות וז שי הב ידכקזחלדודימב המ תוקפסה ונילעהש יבגל ןתוירוקמ לש תושרפה ;תונודנה ןכו שי הב םושמ ^ושיא ןיפיקעביכרדלחותינהונשמתשהשןהבידכדומעל לע ביט,שרדמה לע תונורקעהכירעה ולש לעו תדימהחלצהה לש ורבחמ בצעל תודיחי,תומלש תולעב הנבמ,ללכושמ ידי-לעףוריצתוביטח רמוח,יתרוסמלביקש ןמםינשרדהומדקש ול ץוח,ט פמ ז עטק ןטקרזוחהםייונישבםירכינ,זכיפב.בי 48. רקחמהזםרט.םסרופ.49 קדרחאלרמגתביתכרמאמהעיגהידילקלחהינשהלשורפסלש.יןאמ The Bible as read,.etc תכירעב.י,הנזיטגיסניס ףאןאמדמוע םשתומוקמבםיבר לעףדועםירדסהרפסבש,ארקיוםיחקולשכןובשחב ןה תאםירדסהתומישרבשתונושה ןה תאהלאםינמתסמה.םישרדמב

17 [16] ףסוי ןמינייה 354 ותעד,איהונינפלשתונדעמםידדסויהשםיגוהנםיגהנמב םייביטאנדטלאןייעו(ליעל עהב 45). םדב ןיאאוהקיסמ םושתונקסמיבגלןתוירוקמ לשתושרפהשדדמבש,ד קיותוססובמה לעםידדס,,םייביטאנרטלאהלאכ ן לעו ןכ ןיאוירבדםיעגונרקיעל,הייעבההבשיתנד.ןאכ ןאמףאזמור תייעבלתושרפהתופתושמהר קיול,כ רדספלואלאןיאשוירבדםישרופמ לכםכרוצ ן ןכשרשקב,קיול,זט,אידחא תומימע( 88),קיולו,בכ זכרוש וא,,בשכימע( 117) אוההנפמןוידלדחוימ לעתושרפויהשתודעוימהאירקלםידעומבךשמהב,דפסהאלשקיפסה.ובתוכל לע קיו,גכ גכ שדוחב ( ) יעיבשה,גכו מםתחקלו ( ) םכל וניא ןד לכרקיעתרגסמבהריקסה לעםירדסה סבש ארקיותושרדהותוססובמה.םהילעעמשמ ותעדלש אלושמישתושרפהוללה (= טכ פ )ל פוללכ םירדסתותבשל ןאליממו ףאתושרדהתוסחייתמהןהילא,ןרוקמ ןמ,םתסהאתקיספבברד,אנהכ אלוארקיוב.הברהנקסמ וזתספותהרואכל םגיבגל פירחא תומ,פורוש ואבשכ $ ךכוןיבמ.י הנז תאותעד לש ןאמ ויתורעהב,תופסונהימע 167, עה 143. םרביבגל פ רוש ואבשכעמתשמ םצעבירבדמ ןאמ,ךפיהה ונייה וזשהשרדרדסלליחתהש,זכ,בכ ובשאוההאור הביטאנדטלא רדסלליחתמה,בכ *זי ןוויכו הזשןורחאה ונניאארקיוב,הבר ירההשרדה לע דוש וא בשכהשורדשרדמב הזתכיישו,ולאלואתקיספלברדאנהכהוושה(ימע , ןכוימע 113 ן אלאםששולפנתויועט :סופדהרושב 19 ל צ Lev,.םוקמב 21.10, 21.1 הרושבו 20 ל צ.,Lev םוקמב 20.12). תמועל,תאזןייצמ ןאמשוריפב ימע( 119 עהו 132 ),םשאלש וגהני אב שורדלז טבןסינבתשרפבדמועהףא(לע יפוארקשהתוא * ידהשןיא ןיריטפמאיבנבלוחב,דעומה ןיאוראתלהשרדאללהקיז,הרטפהלתעדל ).ןאמעמשמהשרדהשתשרפלרמועהונידיבשהרושק תאירקל,רדסההרוקמואופאארקיובהבראלואתקיספב ןכו(דיעמ.י,הנזימע 168, עה 145). ףאו לע יפ םירבדהש,םימותסהמודםגשןאמ,רובסןמשתושרפ ה תופתושמהםיתשזכ פ(ולא )חכ פו ןהתוירוקמשרדמבאדקיו.הבר ןיאתעדל המהתיהותעדלשןאמיבגלאכ פףא(איהיפלידחא ),תומהנניאשללכאתקיספבברד.אנהכותריקס לש ןאמ לעתושרדה תודחאהדבלמ(תושרד ) ונדמליהפיקמ םגתאתושרפה לשארקיו.הבר,םדב,וכרדכ ןיאאוהשפחמאלאםיזמרםיינושל הרטפהל ן אוהוםילעמ ןיעירמגלםינמיסמםידחאםהשלכהכירעלתעדומהפיאשוהיציזופמוקל תמלשומויתושרפב לש,שרדמהדבעמםתקיזללוכיבכ לש לכיביכרמהשרדה.הרטפהלוליאו הנעט וזהמצע לשהקיזה,הרטפהלתמלענה ןמ ןיעההניאתענכשמללכבורב,םידקמה םגו,רידהמה.י,הנז ויתורעהבגייתסמםיתיעלתובורק ןמ תוחכוה הרשקל הזיפבש.ןאמ

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

המעבר לכיתה א'

המעבר לכיתה א' מנהלת ביה"ס: גאולה ציטרינוביץ מנהלת החט"צ : יהודית בן משהנוימן רכזת חט"צ - יהודית בן משה גננת מרינה גלזברג סייעת פדגוגית מישל הלל מחנכת א' דבי כהן גננת יהודית בן משה סייעת פדגוגית עינת שבתאי מחנכת א' מאיה

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

בס"ד באר ב פניני באר בשדה פרשת נשא פרקי אבות פרק א'

בסד באר ב פניני באר בשדה פרשת נשא פרקי אבות פרק א' פניני שדה פרשת נשא פרקי אבות פרק א' כל הזכויות שמורות למכון 'שדה' הוצאה לאור של שיעורים, מאמרים וביאורים בתורת רבי נחמן מברסלב ותלמידיו לחומר נוסף ניתן לבקר באתר www.mota.breslev.org להארות והערות עידו

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 2 Foundation Sources:

קרא עוד

בקעי אליקסוב ןיא ץלטגמ רוטיא הליחתכל זביק ץב.א תורוקמ ןידה.1 תויגוס ארמגה.א ןיא!ילטבמ רוסיא הליחתכל.ב רבע ולטיבו.2 תוסד םינושאר.ב רוסיא לוטיבה - אתייר

בקעי אליקסוב ןיא ץלטגמ רוטיא הליחתכל זביק ץב.א תורוקמ ןידה.1 תויגוס ארמגה.א ןיא!ילטבמ רוסיא הליחתכל.ב רבע ולטיבו.2 תוסד םינושאר.ב רוסיא לוטיבה - אתייר בקעי יקס ץלטגמ רוטיא זביקץב תורוקמ ה.1 תויגוס ארמגה!ילטבמ רבע טיבו.2 תוסד םינושאר ה אתיירד.1 אתיירדמ.2 מ םוכיס הכלהו השסמל ארבס ב.ג ב סהימ הריתס ב.ד בוי הריתסה ;א ב רוקמ םהימ ךלהמ היגוסה תועד םינושארה

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

 ג ד ז 120, גו' 34, טלא 2015 ח מח! י י הו ז ל: לה כאה א ט כ א מ ל ה א כ ל ה ז ג ז א ו ח ך ט ל מ ם ל מ ז ח ג א ז א ב א ל ה ה ב ט ל ל ך ז ה ב ז ט מ, ל מ ו מ ם ג ם א ל ז ה מ. למ גב וכל זא גגך גכלב // ה ם-ל

קרא עוד

פסק דין אמרז - שצפ

פסק דין אמרז - שצפ ןלסא" קי'צרוטקרט" ביב לתב םולשה טפש תיב - ופי א"ת 36703-07 סנפלסט בע"מ נ' אלוניאל בע"מ ואח' תעבותה הנתבעות סנפלסט בע"מ ע "ר וש א ד"ה עו ן רדלק ב עי ד"ה ע "ב י 1. אלוניאל בע"מ נ ג ד ע "ו לח ד "הוע גרב ילב

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

22 מרץ 2016 י"ב אדר ב תשע"ו סימוכין: דיווח לשנת 2015 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב סעיף 11 להלן דיווח לפ

22 מרץ 2016 יב אדר ב תשעו סימוכין: דיווח לשנת 2015 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשעב סעיף 11 להלן דיווח לפ מרץ 06 י"ב אדר ב תשע"ו סימוכין: 060 דיווח לשנת 05 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב- 0 סעיף להלן דיווח לפי סעיף לתקנות המים ( מניעת זיהום מים( ( מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב-

קרא עוד

ספר נכתאב יצירה אלמבאדי[ עם פירוש הגאיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם באר והכין יוסף בכה ר דוד קאסח יוצא לאור פעם ראשונה על ידי הועד

ספר נכתאב יצירה אלמבאדי[ עם פירוש הגאיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם באר והכין יוסף בכה ר דוד קאסח יוצא לאור פעם ראשונה על ידי הועד ספר נכב יצ מבדי[ עם פירוש הגיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם בר כין יוסף בכה ר דוד קסח יוצ ור פעם רשונה על ידי הועד להוצת ספרי רס ג בשתוף עם קרן יהודה ליב פשטיין שתו חנה ממחה כויות בל

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

שם המספר תרגיל שלושה ושבעה, שבעים ושלושה עשים ושתיים, ראשון חמש, שלושים ושתיים שמונים ותשעה ארבעים וחמישה, ארבעים וארבע שניים, שלושה, מ

שם המספר תרגיל שלושה ושבעה, שבעים ושלושה עשים ושתיים, ראשון חמש, שלושים ושתיים שמונים ותשעה ארבעים וחמישה, ארבעים וארבע שניים, שלושה, מ שם המספר תרגיל 321 1. שלושה ושבעה שבעים ושלושה עשים ושתיים ראשון חמש שלושים ושתיים שמונים ותשעה ארבעים וחמישה ארבעים וארבע.4.5 שניים שלושה מיליון מאתיים חמישה.6 אחת אלף שבע מאות וחמישים חמישה חדרים וחצי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

לקראת מודל רציונלי של הגנות בדיני שטרות

לקראת מודל רציונלי של הגנות בדיני שטרות רקל תונ * א אמ ב המגידרפ תוגוסנה ינפמ דבלב פ הריסמב ן 2 ןוכ יקלח בוצק המה א ןידכ רסח 4 ורותיו לוטיב לוטיב תח ו 6 תויזוח 7 תגשה ה א ןידכ 8 תיקוח 9 יא תלבק תעדוה ליח ג המגידרפ 2 תופכ ה ל ףויז המיתח 2 רסוח

קרא עוד

End of Life Issues Show# 36 September 19 th 2015 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קמו בענין סימני מיתה כ"ד מנ"א תש"ל. מע"כ ידידי הרב הגאון מהר"ר חיי

End of Life Issues Show# 36 September 19 th 2015 שות אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קמו בענין סימני מיתה כד מנא תשל. מעכ ידידי הרב הגאון מהרר חיי End of Life Issues Show# 36 September 19 th 2015 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קמו בענין סימני מיתה כ"ד מנ"א תש"ל. מע"כ ידידי הרב הגאון מהר"ר חיים דובער גולעווסקי שליט"א. מה שאומרים הרופאים שסימני

קרא עוד

י ק ר הי ה ה' "וד בר בי מי ם?!ובל ה ה ם א ד ר איו חזון נפר ץ" ו א בי חי ה לוי (שנדא פרקיםב-ז)/ ראשי פרלזים: ו.מבוא 2. משכן שילה המשכן 3. לקיחת הארון ו

י ק ר הי ה ה' וד בר בי מי ם?!ובל ה ה ם א ד ר איו חזון נפר ץ ו א בי חי ה לוי (שנדא פרקיםב-ז)/ ראשי פרלזים: ו.מבוא 2. משכן שילה המשכן 3. לקיחת הארון ו י ק ר הי ה ה' "וד בר בי מי ם?!ובל ה ה ם א ד ר איו חזון נפר ץ" ו א בי חי ה לוי (שנדא פרקיםב-ז)/ ראשי פרלזים: ו.מב 2. משכן שילה שכן 3. לקיחת הארון ו. מב חולל 4. בעניין שיבת הארון 5. מנפילה לישועה 6. סום

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ The Privilege against Self-Incrimination a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמה? Author(s): עמנואל גרוס and Emanuel Gross Source: Bar-Ilan

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] חברתי- בין בנים לבנות בהישגים במבחנים מערכתיים בחינת מגמות והתאמת הנתונים למודלים שונים של יואל רפ, בין-מגדריים עינת נוטע-קורן, ענבל רון-קפלן, אימאן עואדיה, ענר רוגל, הדס גלברט, אמג'ד בשארה פברואר 2013

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4F0E7E9E5FA20ECEEE5F1E3E5FA20E7E9F0E5EA BEEF6E120FAE0E9EEE5FA5D>

<4D F736F F F696E74202D20E4F0E7E9E5FA20ECEEE5F1E3E5FA20E7E9F0E5EA BEEF6E120FAE0E9EEE5FA5D> A/H1N1 שפעת 2009 מצגת למוסדות חינוך החל מפעוטונים ומעונות יום, גנים בתי ספר, פנימיות, ישיבות ועד למוסדות להשכלה גבוהה 1 שירותי בריאות הציבור 31 אוגוסט 2009 התחלת האירוע ב- 25.4.09 פורסם לראשונה בתקשורת

קרא עוד

דיק הציפוד ב ליוסף בן תנחום יהודית דישור " מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם " א. 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף בן תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא

דיק הציפוד ב ליוסף בן תנחום יהודית דישור מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם א. 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף בן תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא דיק הציפוד ב ליוסף ב תנחום יהודית דישור מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם א 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף ב תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא % 262 רך; אביו היה מדקדק ופרש חשוב 1 מלבד פרט זה החשוב מעט

קרא עוד

בס יעתא ד ש מיא קונטרס וא?תטוש תורת ~ a "ך בו יבואר על פי דעת תורתינו הקדושה, גודל מעלת עטיפת בגדי הראש אמ ו תינו ושיש הצניעות ויורד הלא וחופה וזקנותי

בס יעתא ד ש מיא קונטרס וא?תטוש תורת ~ a ך בו יבואר על פי דעת תורתינו הקדושה, גודל מעלת עטיפת בגדי הראש אמ ו תינו ושיש הצניעות ויורד הלא וחופה וזקנותי בס יע ד ש מיא קונטרס?תטוש תורת ~ a "ך בו יבר על פי ת תורתינו הקדושה, גודל מעלת עטת בגדי הראש אמ ו תינו ו הצניעות ויורד א וחופה וזקנותינו ה את בנות הרדיד הגוף ישר כדרך (ה"ש") שנהגו הצנועות כסה מדורי הצדקניות

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח היצ ונ לן ל ד זלר ו שצל ל אל וכל ים ו עם מ גם ו ע ת ו ת תר הו על יות כ מנגו אב מנהג ה החם ום מים בש ב ללב כןשכ גם לענ ושיש לו על ומש לד מ וה כל א וא שת יו זת ש ושם בש נו מה ב שאז שיע שלי כי נה נו ס לנים

קרא עוד