יחסות יחיד 1 יחסה )case( היא סימון מורפולוגי למעמד תחבירי של שם במשפט. כמה שפות שמיות, כגון אכדית, אוגריתית וערבית קלאסית, מציגות מערכת יחסות אשר מהן

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "יחסות יחיד 1 יחסה )case( היא סימון מורפולוגי למעמד תחבירי של שם במשפט. כמה שפות שמיות, כגון אכדית, אוגריתית וערבית קלאסית, מציגות מערכת יחסות אשר מהן"

תמליל

1 יחסות יחיד 1 יחסה )case( היא סימון מורפולוגי למעמד תחבירי של שם במשפט. כמה שפות שמיות, כגון אכדית, אוגריתית וערבית קלאסית, מציגות מערכת יחסות אשר מהן אפשר לשחזר את מערכת היחסות הפרוטושמית התשתיתית. מערכת זו כוללת שלוש יחסות: )1( נומינטיב ;)nominative( אקוזטיב )accusative( או יחסת המשלים; )3( גניטיב )genitive( או יחסת הסומך. מערכת תלתית זו משקפת את שלושת היחסים התחביריים הבסיסיים: היחס הפרדיקטיבי, היחס הקומפלטיבי )או האדברביאלי( והיחס האטריבוטיבי בהתאמה. המערכת כוללת את שלוש הפונימות התנועתיות הפרוטושמיות כדלקמן: /u/ מסמנת את יחסת הנומינטיב, /a/ את יחסת האקוזטיב, ו-/ i / את יחסת הגניטיב. מערכת משולשת זו )טריפטוטה, )triptote תקפה, בדרך כלל, לסימון השם בצורת היחיד שלו. בצורות הזוגי והריבוי המערכת היא דיפטוטית )דיפטוטה, )diptote ומעמידה את הנומינטיב /u/ כנגד היחסה העקיפה,)oblique( המאחדת את האקוזטיב עם הגניטיב ומסומנת על ידי /i/ )טבלה 1(. נומינטיב u nominative רבים oblique עקיפה i a i משלים accusative סומך genitive תנועות היחסה באות היחסה כדלקמן: bayt-u כמוספיות בנומינטיב, טבלה 1: מערכת היחסות השמית אחרי גזע השם. bayt-a למשל, באקוזטיב, המילה bayt-i "בית" בגניטיב. בערבית קלאסית תיטה על פי אף הכינויים נוטים על פי מעמדם התחבירי במשפט, אולם התפוצה המשלימה בסביבות תחביריות שונות מתבטאית לא על ידי הוספת סימן יחסה כבשם אלא על ידי אלומורפיה )אנחנו נשוחח על הכינויים בהמשך הקורס(. הבה נתבונן בדוגמאות מן האוגריתית כדי להמחיש את צורתן ותפקידן של היחסות. כזכור, בכתב האוגריתי, אשר בעיקרו הוא כתב עיצורי, שלושה סימני כתב הברתיים אל"ף בצירוף כל אחת משלוש התנועות:. סימני כתב אלה ישמשו עבורנו עוגן לבדיקת מערכת היחסות האוגריתית בשמות אשר,, /ʔ/ היא הפונימה האחרונה בגזע השם. בבואה ביחסות שונות: בנומינטיב, בדוגמאות שלהלן תשמש המילה באקוזטיב, בגניטיב. כפי שהיא "כיסא" מתועדת השורה הראשונה היא שורת טרנסליטרציה, אחריה שורת טרנסקריפציה, המשחזרת גם את תנועות המילים, לאחריהן שורת גלוסות המבהירה את המבנה המורפולוגי של כל מילה, ומימין תרגום המשפט. נומינטיב המילה kptr ks šbth kaptār-u kussiʔ-u=šibt-i=hu כפתור כיסא שבתו. 1.3:VI:14-15) Caphtor-NOM chair-nom=seat-gen=his (KTU מציגה בסימן הכתב האחרון שלה הן את הפונימה האחרונה בגזע השם, /ʔ/, והן את התנועה המסמנת את יחסת הנומינטיב הבאה אחרי הגזע, /u/:.kussiʔ-u יחסת הנומינטיב מלמדת כי שם העצם 1 אסכולות בלשניות אחדות הרחיבו את מושג היחסה כך שתכלול רכיב אבסטרקטי על פי מעמדו התחבירי או הסמנטי של השם ביחס לחלקי משפט אחרים. גם את הסימון התחבירי והסמנטי של מילות יחס יכניסו תחת קורת הגג של מערכת היחסות. עמוד 1

2 "כיסא" בא ביחס פרדיקטיבי אל מרכיב אחר במשפט (כלומר היחס בין נושא לנשוא, הוא היחס הבונה משפט), ובמשפט זה הוא משמש כנשוא המשפט. שאר סימני היחסה בשורת הטרנסקריפציה משוחזרים. המרכיב אשר אליו מתייחס השם "כיסא" הוא שם המקום "כפתור", המשמש כנושא המשפט, ושיחזור היחסה כאן תואם ניתוח זה : כפתור (הוא) כסא שבתו (של האל). יחסת הנומינטיב היא היחסה הבסיסית של השם, ומשום כך תופיע לא רק במשפטים אלא תחבור לשם גם כאשר הוא מחוץ למשפט, למשל כאשר הוא בא ברשימות מילוניות. אנו מכירים רשימות כאלה מאוגרית, שם השמות כתובים בכתב היתדות ההברתי, למשל : ) (Ug :iii:13 ma-al-ku /malku/ ) (Ug :ii:2 כסף kàs-pu /kaspu/ ) (Ug :iii:4 עבד ab-du /ʕabdu/ אקוזטיב יחסת המשלים mlkk לבטח יהפוך את כס מלכותך. ks yhpk l lū yahpuku kussiʔ-a=mulk-i=ka verily he_shall_turn_over chair-acc=kingship-gen=yoursgm ) (KTU 1.6:VI:28 בדוגמה זו מופיע השם "כיסא" כשאליו חבורה יחסת המשלים,/a/ שכן תפקידו התחבירי של השם הזה במשפט הוא משלים כמושא ישיר של הפועל "יהפוך". יחסה זו חבורה לשם בכל מעמד אשר בו השם בא להשלמת המשפט, כלומר : להבעת היסוד המשלים את הקשר שבין הנושא לבין הנשוא או אחד המרכיבים האלה, כפי שימחישו הדוגמאות הבאות, הלקוחות מתוך אנקדוטה מן הערבית : l-un t-an... he_stole man-nom purse-cmp אדם גנב ארנק... אחר כך זרק את הארנק 2 ויצא (כשהוא) בורח. = t-a he_threw the=purse-cmp then = h ib-an and=he_exited fleeing-cmp בשתי הופעותיה הראשונות בדוגמה זו, היחסה חוברת לשם שמעמדו מושא ישיר, ומתאר על מה פעלה פעולת הגנבה או פעולת הזריקה 3. בהופעתה השלישית, היחסה חוברת לשם תואר, כאן בינוני פועל, המתאר את האדם העושה את פעולת היציאה : האדם בורח ביציאתו. דוגמאות נוספות להמחשת שימושי 4 יחסת המשלים נראה מן הבבלית הספרותית העתיקה : הם מיהרו יומם ולילה (Gilgamesh Schøyen 2:54). it -am u ši t-am they_rushed day-cmp and night-cmp גם כאן המשלים אינו מושא ישיר, אף אינו מתאר את מצבם של האנשים המבצעים את הפעולה, כלומר את נושא המשפט, כפי שראינו בדוגמה האחרונה מן הערבית ". יומם ולילה" הוא תיאור הפעולה עצמה. הן המשלים המתאר את מצב הנושא והן המשלים המתאר את הפעולה, כל אחד מאלה הוא תיאור, אדברב 2 Magānī l-adab (Beirut) Gotthelf Bergsträsser, Introduction to the Semitic Language: Text Specimens and Grammatical Sketches. Translated with Notes and Bibliography and an Appendix on the Scripts by Peter T. Daniels. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1983, p להבדל בין שתי הצורות ר' להלן. 4 בבבלית העתיקה נוספת m לתנועת היחסה כאשר השם בא בצורת הנפרד, כלומר כשאיננו נסמך. לסיומת קדומה זו ר' עוד להלן. שלמה יזרעאל, מבוא לבלשנות שמית (תשע"א) : יחסות עמוד 2

3 ב" ב" ב" מ".)adverb( תפקיד היחסה הוא, בכל המקרים דלעיל, לסמן שהשם אליה היא חוברת מעמדו במשפט משלים. הדוגמה הבאה מעניינת במיוחד, משום שהיא מדגימה חוסר בהירות באשר לתפקיד השם הנושא את יחסת המשלים. ib i t š tt-am חברי, ראיתי חלום. 2:4) my_friend I_have_seen dream-cmp (Gilgamesh Schøyen ib i t š ni t-am חברי, ראיתי שני)ת.) 2:33) my_friend I_have_seen second-cmp (Gilgamesh Schøyen ib i t š l št-am חברי, ראיתי )ב(שלישי)ת.) 2:44) my_friend I_have_seen third-cmp (Gilgamesh Schøyen ib i t eb t-am חברי, ראיתי )ב(רביעי)ת.) Nippur:9) my_friend I_have_seen fourth-cmp (Gilgamesh מין המילה "חלום" האכדית הוא נקבה. המספרים הסודרים מותאמים, אם כן, לנקבה. בבוא מספר סודר ביחסת המשלים הוא יכול להתפרש בשתי דרכים: )1( כשם מספר מועצם, "שנייה", "שלישית", "רביעית", דהיינו: חלום שני, חלום שלישי, חלום רביעי. במקרה זה המשלים הוא מושא ישיר, ומביע השלמה ליסוד הפעולה המובע בפועל. )2( כתיאור )אדברב(: "שנית", )פעם ה(שנייה", )פעם ה(שלישית", )פעם ה(רביעית". במקרה זה התיאור משלים את הקשר בין הנושא לבין הנשוא, את הקשר בין עושה הפעולה לבין הפעולה עצמה, את המשפט כולו. בתהליכים היסטוריים שונים פוניטיים ואחרים נוטות היחסות להיעלם, חלקן או כולן. בגעז, אשר בה התנועות הקצרות /i/ ו-/ u / התמזגו ל-/ ə /, נשתמרה רק יחסת האקוזטיב /a/, אשר משמשת גם כסמן לשם הנסמך )בכל מעמד תחבירי(. בעברית, אשר בה נעלמה מערכת היחסות לחלוטין, נהוג סימון המושא הישיר המיודע על ידי מילת היחס א ת. המושא הישיר הלא מיודע אינו מסומן מורפולוגית. אדברבים נוטים היום להיגזר על ידי מוספיות שונות )- ית, - ות, וכו'(. ובכל זאת נשתמרה יחסת המשלים הקדומה,*-am המשמשת לעיתים כסמן אדברביאלי, תפקידו לאדברב. דוגמאות: ו יהו ה ה ל ך ל פ נ יה ם יו מ ם כלומר כמורפימת גזירה מוספית לשם עצם ומשנה את ב ע מ ו ד ל ה א יר ל ה ם ל ל כ ת יו מ ם ו ל י ל ה )שמות יג 21( א נ י מ ל א ה ה ל כ ת י ו ר יק ם ה ש יב נ י י הו ה )רות א' כא( ע נ ן ל נ ח ת ם ה ד ר ך ו ל י ל ה ב ע מ ו ד א ש אף בעברית של ימינו שרדו צורות אדברביאליות בגיזרון זה, ביניהן י ומ ם, ח נ ם, אמ נ ם, אולם בניגוד לסופיות האחרות שצויינו לעיל מוספית זו אינה פרודוקטיבית, כלומר אינה משמשת לגזירת אדברבים חדשים בשפה. בערבית בת זמננו, אשר אף בה מערכת היחסות הקדומה אינה עוד בתוקף, נשתמרו צורות אדברביאליות בנטייה המקבילה לזו העברית, בסיומת, כדוגמת fawran l n יד", ʔabadan "לעולם לא" או ʔahlan "ברוך הבא". יחסת הסומך )גניטיב( וצירופי סמיכות "למשל", לעומת שתי היחסות שנידונו לעיל, יחסת הנומינטיב ויחסת המשלים, יחסת הסומך אינה מתייחסת לנושא או לנשוא או ליחס שביניהם, אלא כשמה כן היא: מסמנת את היחס בין שם ליסוד הנסמך אליו. סמיכות בין שני מרכיבים אפשר שתהיה בין שם לשם, בין שם לכינוי, בין מילת יחס לבין שם: עמוד 3

4 ב י ת נסמך ב ית של של ל ב ית של ל סומך ו ו ו טבלה 2: סמיכות העמדת היסודות הנמצאים ביחס של סמיכות ביניהם זה תחת זה מראה כי בעברית בת זמננו אפשר שיבוא שם בעמדת הנסמך, אפשר שתבוא המילה של, ואפשר שתעמוד מילת יחס אחרת. בעוד שבשורה הראשונה מופיע במשבצת הנסמך השם ב ית, המסומן כנסמך על פי תבניתו, במשבצת הנסמך שבשורה השנייה תבוא המילה של, והשם ב י ת מוצא את מקומו מחוץ למסגרת הסמיכות ומקבל בהתאם את צורת הנפרד של השם. בעמדת הסומך אפשר שיבוא שם או כינוי. בלשון המקרא נמצא גם צירופים אשר בהם הסומך הוא משפט, כפי שמראה השוואת שתי השורות התחתונות לשורה הראשונה בטבלה 3: כ ל כ ל ה י מ ים ו א ש ר ח י י ך ה ת ה ל כ נו א ת ם ה ל כ נו מ ק ד ש ב ר נ ע )בראשית ג 14( )שמואל א כה 15( )דברים ב 14( בטבלה זו הנסמך הוא טבלה 3: סמיכות בין שם למשפט בעברית המקראית בשתי השורות הראשונות, לצירוף הסמיכות ואכן מופיע בצורת השם הנפרד משבצת הנסמך תופסת עתה מילת הזיקה א ש ר. וא ש ר )המיודעת( בשורה השלישית. השם ה י מ ים ה י מ ים ולא בצורת הסמיכות נמצא מחוץ את. ברי כי בניגוד למקובל היחס בין שני היסודות העומדים זה לצד זה אינו יחס סימנטי של שייכות,)possessive( כי אם יחס לוואי )attributive( במישור התחבירי. שהרי בניגוד לצירופים כמו בית, צירופים כגון בית מחסה, ספר הג'ונגל או מערכת יחסות אינם מביעים שהמחסה הוא בעליו של הבית, שהג'ונגל הוא בעליו של הספר, או כי היחסות הן בעליהן של המערכת. ודאי כך בצירופים עם כינויים: הלכתי לקראתו או קראתי לו אינו אומר כי "הוא" )= ו של לקראתו( בעליו של "לקראת" או כי "הוא" בעליו של "ל"... כמובן כך גם בדוגמאות הנתונות מלשון המקרא, שהרי לא "ימי", לא "הימים" ולא "אשר" אינם הבעלים של "התהלכנו אתם" או כיו"ב משפטים. בשפות אשר בהן מערכת היחסות מלאה וסדירה, הסומך אם הוא שם יסומן על ידי יחסת הסומך, הגניטיב. בדוגמה הבאה מן האוגריתית, השם "כיסא" מסומן על ידי יחסת הסומך בבואו אחרי מילת היחס "תחת": t t ks t t =kussiʔ-i תחת הכיסא 1.2:IV:7) under=chair-gen (KTU עמוד 4

5 השם הנסמך אם הוא שם יסומן על ידי היחסה התואמת את מעמדו של השם במשפט : אם הוא נושא או נשוא יסומן על ידי הנומינטיב, אם הוא משלים יסומן על ידי האקוזטיב, כפי שכבר ראינו בדוגמה הראשונה שהובאה מן האוגריתית : šbth כפתור כיסא שבתו (KTU 1.3:VI:14-15). ks kptr ptā -u kussiʔ-u=šibt-i=hu Caphtor-NOM chair-nom=seat-gen=his הסומך ביחסת הגניטיב, אולם הנסמך ביחסת הנומינטיב, שכן שם העצם "כיסא" הוא הנשוא במשפט זה. בדוגמה הבאה מן הערבית, שני צירופי סמיכות n-u=lʕarab-i, li ו,awsaʕu=lʔalsinat-i- העומדים ביחס פרדיקטיבי ביניהם. בשניהם הנסמך מסומן ביחסת הנומינטיב ואילו הסומך מסומן ביחסת הגניטיב, המביעה את יחס הסומך לנסמך. השם האחרון h b n,, מסומן ביחסת המשלים בהיותו משלים אדברביאלי של הנשוא. wa=lisa n-u=lʕarab awsaʕu=lʔalsinat-i h b-an and=language-nom=the_arab-gen most_widespread=the_languages-gen course-acc 5 והלשון הערבית היא הנפוצה בין הלשונות במרחב (=מבחינה גיאוגרפית). יש לתת את הדעת עוד לעובדה, כי לא כל לוואי מתאר יבוא ביחס של סמיכות עם השם המתואר. לעיתים היחס בין השם לבין הלוואי הוא יחס של תמורה (אפוזיציה,)apposition, כפי שנראה בדוגמה זו מן הבבלית העתיקה : אני חזק (Hammurabi Codex, Prologue, V:3-13). š -um dann-um... n king- NOM strong-nom I הנושא במשפט זה הוא "אני", ו" חזק" הוא הנשוא. השם והתואר עומדים זה לצד זה ביחס של תמורה, ושניהם מסומנים ביחסת הנומינטיב. מערכת היחסות בזוגי ובריבוי בצורות הזוגי והריבוי המערכת היא דיפטוטית ומעמידה את הנומינטיב /u/ כנגד היחסה העקיפה (,)oblique המאחדת את האקוזטיב עם הגניטיב ומסומנת על ידי ( /i/ טבלה.)1 בדוגמאות הבאות, מן הבבלית הספרותית העתיקה, מושוות צורות היחיד (זכר) עם צורות הריבוי המקבילות. סימון היחס הפרדיקטיבי : יחיד : האל (הוא) כוחך (Gilgamesh Schøyen2: 52). נשוא נושא il-um id-ka god-nom strength_your רבים : נשוא נושא il-u šb god-nom-pl they_are_seated האלים יושבים (Atra Hasis 3:iii:030). סימון כמשלים : זכר : משלים פועל il-am t b god-acc youpl_slaughtered שחטתם אל (Atra Hasis 1:239). Aš-Šāfiʕī, ar-risāla (Būlāq 1321), Bersträsser 1983: 183. שלמה יזרעאל, מבוא לבלשנות שמית (תשע"א) : יחסות 5 עמוד 5

6 רבים: משלים פועל issi il-ihe_summoned god-obl-pl הוא זימן את האלים. (1:232 (Atra Hasis סימון כסומך : יחיד: סומך נסמך )מילת יחס ) i il-im like god-gen כמו אל. v:026) (Gilgamesh P רבים: סומך נסמך t b t il-imidwife god-obl-pl מיילדת האלים. (AH3iii:033) כפי שכבר נזכר לעיל, התקופות העתיקות של האכדית מציגות סיומת m לאחר תנועת היחסה. תוספת מי"ם זו מכונה בשם מימאציה.)mimation( באכדית עיצור זה נשמט כאשר לפניו תנועה ארוכה, ומשום כך אינו מופיע בצורות הריבוי שצוטטו לעיל. בצורות ריבוי הנקבה, אשר בהן תנועת היחסה אינה ארוכה, המימאציה נשמרת. השוו את צורת הרבים בדוגמה הראשונה לצורת היחיד בדוגמה השנייה: p i l- t-im silver man-pl.f-obl הכסף של הנשים (192:13 (ICK 1 š i l-t-im gold of man-f-obl הזהב של האישה ) :14 (TCL 9:19 לתולדות מערכת היחסות בשפות השמיות ההיסטוריה הארוכה של משפחת הלשונות האכדיות מאפשרת מעקב אחר תולדות מערכת היחסות במשפחה זו. במרוצת התקופה הבבלית העתיקה, הלכה המימאציה ונעלמה מסופי המילים. בתקופה מאוחרת הרבה יותר, נטו גם התנועות הקצרות של סיומות היחסה להישמט. תהליכים דומים מתועדים גם בלשונות השמיות האחרות. מערכת היחסות קיימת ופועלת כסידרה בערבית הקלאסית, אולם אין קיימת מערכת דומה בדיאלקטים הערביים בני זמננו )בדיאלקטים בדואים ובערבית של תימן יש שרידים למערכת, אולם השרידים הצורניים אינם משקפים מערכת יחסות סדירה כבערבית הקלאסית או כבערבית הסטנדרטית החדשה(. אף העברית, הארמית, השפות האתיופיות החדשות ושפות דרום ערב החדשות אינן מציגות מערכת יחסות כבשפות העתיקות. נראה שהיעלמות מערכת היחסות היא תופעה פוניטית בראשיתה, המתחילה בנשילת תנועות היחסה הקצרות בסופי מילים. בגעז, אשר בה נתמזגו הפונימות התנועתיות הקדומות /i/ ו-/ u / לכדי שווא /ə/ )או אפס תנועתי(, נותר בעינו סימון יחסת אקוזטיב /a/. נשילת התנועות הקצרות הסופיות מתאפשרת, מן הסתם, לאחר שאינן מוגנות עוד על ידי עיצור סופי, כדוגמת המימאציה האכדית. תיעוד למימאציה יש אף בשפות שמיות אחרות, אף כי לא סדיר כתיעוד הנתון לנו מן האכדית. מן העולם העתיק מתועדים בכתבי המארות המצריים )מראשית האלף השני לפנה"ס( שמות מקומות בארץ כנען שבסופיהם <m>, כגון ʔapqum " אפק". כמה מאות שנים לאחר מכן, מתעדים מכתבי אל-עמארנה )מן המאה ה- 14 לפנה"ס( מילים כנעניות אשר סיומות היחסה שלהן מבוססות היטב, אולם בלא מימאציה. בשפות הכנעניות המאוחרות, עברית ופיניקית של אמצע האלף הראשון לפני הספירה, התנועות הסופיות של השם אינן מתועדות ומערכת היחסות אינה פועלת. בעוד שהדיאלקטים הערביים בני זמננו לא שימרו את מערכת היחסות של הערבית הקלאסית הסדורה, הערבית הקלאסית מתעדת צורה שונה ותפקוד שונה של העיצור הסוגר את הברת היחסה. ראינו לעיל, שהאכדית בתקופותיה הקדומות מתעדת מימאציה, דהיינו m הנוספת לתנועת היחסה אם היא קצרה עמוד 6

7 וסוגרת את ההברה הסופית במילה. m זו אינה נוספת כשהשם במצב נסמך )ואז גם במקרים רבים נושלת תנועת היחסה; ר' להלן(, אף לא כשתנועת היחסה ארוכה, בין אם משום שסמן הריבוי מתלכד עמה, בין אם מסיבה אחרת. הצורות עם m ובלי m, הבאות בתפוצה משלימה, מהוות, אם כן, אלומורפים של היחסות. הערבית הקלאסית מתעדת אף היא אלומורפיה של תנועות היחסה, אולם הן צורתה והן סביבות התפוצה המשלימה שלה שונות. בערבית סגירת ההברה באה בתוספת n )ולא m כבאכדית(, וזו באה 6 כאשר השם המסומן על ידי היחסה אינו מיודע: bayt-un "בית" al=bayt-u "הבית". משנשלו התנועות הסופיות הקצרה, נתבטל ההבדל ביחסה בקבוצה גדולה של צורות שמניות. תפיסת היחסות עשויה במקרה זה להתערער אצל דוברי השפה, וכך תתערער גם תפיסת ההבדל בין יחסת הנומינטיב לבין היחסה העקיפה בצורות שבהן תנועת היחסה נשתמרה משום שהייתה ארוכה )בדרך כלל בצורות הריבוי של הזכר; )הש' לעיל האכדית il ו- ili "אלים"(. היות שתדירות ההופעה של היחסה העקיפה בשפה רבה באורח משמעותי מתדירות הופעת יחסת הנומינטיב, והיות שהבדל המשמעות בין היחסות כבר אינו תופס בשפה, ייטו הדוברים שלא להבדיל בין שתי היחסות, ולהותיר על כנה את הצורה העתיקה של היחסה העקיפה. כך, למשל, באשורית החדשה צורת הריבוי היא אחידה וצורתה i- )או, בשינוי פוניטי, e-(. אף צורת ריבוי הזכר בעברית, - ים, וצורת הריבוי המקבילה לה בדיאלקטים ערביים בני זמננו, i- n )או e-(, n תוסבר בצורה דומה. כפי שכבר ראינו בדוגמאות אחדות מן האכדית, היחסה בשם הנסמך נוטה ליפול באכדית אם אין תנאים מיוחדים לשמרה. הנשילה הזו קוראת בדרך כלל כאשר תנועת היחסה קצרה. הדוגמה הבאה, מן הבבלית 7 הספרותית, אשר בה הצורה b š n מפגינה את שימור היחסה גם בצורת הנסמך: היא עצמה צירוף סמיכות )בין השם abu לבין הכינוי,)š n an-u ab- -š n š -u אנ ו אביהם )היה( ה. (AH1:7) An-NOM father-nom-their king-nom בשפות אחרות, כגון באוגריתית ובערבית, תנועת היחסה הקצרה נשמרת כסידרה גם עם השם הנסמך. בגעז, אשר בה נשתמרה רק יחסת האקוזטיב /a/, מסמנת תנועה זו בנוסף ליחסה גם את השם הנסמך: f let-a he_finished song-acc הוא גמר את השיר. 39) p. (St. Yared s Weninger, Geez, əd t bot-a əyon לפני מזבח ציון. 40) p. before altar-cst Zion (op. cit., 6 7 תהליכים דומים של נשילת תנועות קצרות סופיות או הברות סופיות שנסגרות בעיצור אפי סופי מוכרות גם משפות אחרות. כך למשל באנגלית, אשר בה נעלמו e- או -en מסופי מילים לעומת הגרמנית, אשר בה לא קרתה הישמטות דומה. בתקופה שבה נכתב הטקסט הזה, בשלהי התקופה הבבלית העתיקה, כבר נשמטה המימאציה מסופי המילים. עמוד 7

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE9EF20E1EEF1F4F820E2E9F8F1E420EEFAE5F7F0FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEE9EF20E1EEF1F4F820E2E9F8F1E420EEFAE5F7F0FA2E646F63> יX 1 זכר ונקבה במספר: המין הדקדוקי בשמות המספר כמערכת פגיעה. עירית מאיר 1 החוג ללשון עברית, אוניברסיטת חיפה אין זה סוד כי ההבחנה בין צורות הזכר לצורות הנקבה בשמות-המספר בעברית בת-ימינו הולכת ונעלמת. צורות

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

Microsoft Word - Template Semantics-10.doc

Microsoft Word - Template Semantics-10.doc 1 תרומתו של הבניין למשמעות הפועל עידית דורון תקציר המאמר עוסק בשאלה שהעסיקה לשונאים רבים והיא: האם יש לבניין תרומה שיטתית למשמעות הפועל? בהסתמך על קביעתו של הבלשן דה-סוסיר כי משמעות לשונית נבנית על ניגוד,

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ . [,] ו 0 f() f() עמוד מתוך 6 ז. אולחא מס' הקורס 97 חדו''א הנ מכונות f ( ) ( )( )( ) f (,), תשובות I ) פונ' לכן קיים פתרון רציפה וגזירה בקטע כך ש 0 ) (? f ( ) +, ± ± 0.58 (, ),.58,.4 יש n פעמים להשתמש

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F E4F8F7F220E4EEE3F2E920ECF9E0ECFA20E4EEE7F7F82E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F E4F8F7F220E4EEE3F2E920ECF9E0ECFA20E4EEE7F7F82E646F63> 9 3 הרקע המדעי לשאלת המחקר (סקירת ספרות) המחקר המוצע שייך לשני תחומי ידע: מבנה הלשון העברית והיבטים פסיכולוגיים ופסיכולינגוויסטיים של קריאה. בפרק זה אציג רקע מדעי השייך לכל אחד מתחומים אלה. בחלק הראשון

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340)

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340) קיץ תשס"ג, 2003 והבעה הבנה לשון, שאלון א משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח ההערכה: 50 נקודות 25 נקודות 25 נקודות חלק I: הבנה והבעה חלק :II אוצר המילים והמשמעים ושם המספר חלק :III מערכת הצורות אוווו

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - rec3.ppt

Microsoft PowerPoint - rec3.ppt תכנו ת מונח ה עצ מים משתני מחלקה, עצמים מוכלים ועצמים מוצבעים א וה ד ברז יל י א ונ יברס י ט ת תל אביב משתנ י מח ל קה Static Members משתני מחלקה members) (static משתנים סטטיים מוגדרי ם בתוך מח לקה ואולם

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

מתכונת עיצוב 3013

מתכונת עיצוב 3013 מדעי המחשב פרק ראשון Java שאלה 1 שאלה 1 נכתב ע"י ראמי ג'באלי C# Java 2 א. שאלה ב. הערה: במבחן כתוב שיש שלשה אחת בלבד של פנסים כאלו. ולמרות זאת נשאיר את המשתנה הבוליאני כך שאם נמצאו הפנסים בתחילת המערך

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_match הפונקציה preg_m

1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_match הפונקציה preg_m 1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_ הפונקציה preg all הפונקציה str_replace הפונקציה preg_replace 2 מהי תבנית

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

Microsoft Word - 8.doc

Microsoft Word - 8.doc מבט על השפה הערבית והדיאלקטים הערביים 1. פתח דבר רפיק אבו- בכר חקר הלהגים הערביים אינו זוכה לתשומת לב מיוחדת בקרב הבלשנים והמדקדקים הערביים בני זמננו בגלל קנאתם לערבית הספרותית ומחששם לפגיעה ביוקרתה ובמעמדה

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. .  ( ( ' ) ( [ ) ( [   [ ( ( '     (. [ (... (.  :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :..  ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :.  [ :. :. :. [  :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: , מספר השאלון: א. מ

בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשעג, 2013 מועד הבחינה: , מספר השאלון: א. מ בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: 245 011114, מספר השאלון: א. משך הבחינה: שלוש שעות וחצי. עברית: הבנה, הבעה ולשון

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד