ב"ה ערב שבת קודש פרשת נשא ד' בסיוון התשע"ט קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש זצוקללה"ה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ב"ה ערב שבת קודש פרשת נשא ד' בסיוון התשע"ט קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש זצוקללה"ה"

תמליל

1 ב"ה ערב שבת קודש פרשת נשא ד' בסיוון התשע"ט קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע א'רחצ שיחות אגרות פניני חסידות לפרשת השבוע הלכות, מנהגים וטעמיהם ניצוצות זמנים

2 מכיוון שכל אחד ואחת מישראל הוא בדרגת אלוקים" ) אלוקים אתם"(, שפירושו בעל היכולת והכוחות כולם" מובן שכל יהודי נעשה בעל הבית על מציאות העולם כולו, ולכן, כאשר אומר דאלאי גלות" )על הגלות( אזי תיכף ומיד באה הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו! )דבר מלכות, עמ' 4( > 4 דבר מלכות 7 > משיח וגאולה 8 > ניצוצי רבי > 11 הלכות ומנהגי חב"ד זמני השבוע* עלות השחר** זמן זריחת סוף חצות מנחה שקיעת צאת היום גדולה החמה*** הכוכבים 120 ד' 72 ד' ציצית החמה זמן ק"ש והלילה לפני לפני ותפילין תאריך הזריחה הזריחה ו', ד' בסיון ש"ק, ה' בסיון א', ו' בסיון ב', ז' בסיון ג', ח' בסיון ד', ט' בסיון ה', י' בסיון ו', י"א בסיון זמני הדלקת הנרות וצאת השבת חיפה תל אביב ירושלים פרשת צה"ש הדה"נ צה"ש הדה"נ צה"ש הדה"נ - 7:16-7:23-7:07 נשא 8:30 8:30 8:29 8:28 8:26 8:25 חג השבועות 8:33 7:19 8:31 7:26 8:29 7:10 בהעלותך הזמנים מתייחסים לא זור המרכז. באזור ההרים והעמקים יש שינויים שעשויים להגיע למספר דקות. לגבי זמן עלות השחר הנהוג בחב"ד קיימות שלוש דעות. הבאנו את הזמנים לפי הדעה המו קדמת ביותר והמאוחרת ביותר, וראוי להחמיר לפי העניין. זמני השקיעה כאן הם לפי השקיעה הנראית. אולם אדה"ז בסידורו )'סדר הכנסת שבת'( מכיר בשקיעה האמיתית, המאוחרת ממנה "בכמו ארבע מינוטין" )לשון אדה"ז שם. שיעור התלוי במיקום ובעונות השנה(. באר שבע הדה"נ צה"ש - 7:24 8:27 8:26 8:30 7:26 צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו יו"ר: הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב מערכת: לוי יצחק שייקביץ, יוסף יצחק אולידורט, אליהו קעניג, אברהם מרינובסקי מו"ל: המרכז לעזרי שליחות, ת"ד 1122 כפר חב"ד פקס: אינטרנט: דואר אלקטרוני: chabad@chabad.org.il ISSN

3 1 2 ו' א חסידישע פרשה הכתב והמכתב יום ש"ק א' ב' ג' ד' ה' ו' פרשת נשא נשיאת ראש בלימוד התורה התחלת )וראש( הפרשה היא "נשא את ראש", ש"ראש" עניינו לימוד התורה, ו"נשא את ראש )התנשאות ורוממות בה"ראש"( עניינו שלימוד התורה הוא מתוך תענוג. ועל-ידי העניין דנשיאת ראש בעבודת האדם, שעיקרו ושלימותו הוא על ידי לימוד התורה, נעשית גם ההתנשאות דכל הגוף )ועד להרגל(, היינו, שגם בעבודתו בעולם )הן בקיום המצוות והן בענייני הרשות, באופן ד"כל מעשיך יהיו לשם שמי" ו"בכל דרכיך דעהו", היא באופן של התנשאות. יום בחודש ד' בסיוון ה' בסיוון לימוד התורה לנשים מתשורה רימלר-שניידער. * שיחת שבועות תש"ל הוגהה ונדפסה בלקו"ש חחלק י"ד שיחה ב' לפרשת האזינו. העניין נתבאר יותר בשיחת שבת פרשת נשא אותה שנה. ו' בסיוון ז' בסיוון ח' בסיוון ט' בסיוון י' בסיוון י"א בסיוון )ע"פ תורת מנחם תנש"א - ג, עמ' 314( בשיחת חג השבועות תש"ל דיבר הרבי בעניין ברכת התורה לנשים, שלפי כמה מהאחרונים היו צריכות לברך בכל פעם שלומדות, בשונה מאנשים שיוצאים ידי חובה בברכה אחת מפני שמצוות תלמוד תורה עבורם היא חיוב תמידי. על כך נשאל: "לא תפסנו: הרי גם לטעם אדה"ז לפי שחייבות ללמוד מצוות הצריכות להן, הרי חיוב זה אינו תמידי, ולמה אין צריכות לברך בכל פעם שלומדות?". ועל כך השיב: 1. ולדידהו - ה"ז ]הרי זה[ ענין בפ"ע שנהנה ממנו )ולכן מברכת( וכיו"ב ]=וכיוצא בזה[ 2. ועוד כמה פרטים שלא הספיק הזמן לבארם )וכנראה שלא עמדו עליהם ע"ע עכ"פ ]עד עתה, על כל פנים[ - בנוגע להנ"ל ]=להנזכר לעיל[: לאדה"ז ה"ז ]=לאדמו"ר הזקן הרי זה[ חיוב: א( הקשור במצותיהן שכמה מהן חיובו כל היום ב( שבכלל גמרו קיום המצוה ולכן בכלל הברכה צ"ל ]=צריכה להיות[ בעת הגמר )וע"ד שאין מברכים על עשיית הסוכה - אף שנאמר "תעשה" ובירוש' ]=ובירושלמי[ שמברכין לעשות כו'( אלא שכיון שחייבות ללמוד כו' ענין דחביבותא וכו' מכל הנאות כו'. מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם ד' בסיוון ה'תשע"ט י"א בסיוון ה'תשע"ט ג' פרקים ליום הל' שכנים פרק י יב. פרק יג יד. הל' שלוחין ושות פין.. בפרקים אלו. פרק א. פרק ב ד. פרק ה ז. פרק ח י. הל' עבדים.. בפרקים אלו. פרק א ג. פרק ד ו. פרק ז ט. פרק א' ליום הל' פרה אדומה פרק יד. פרק טו. הל' טומאת צרעת.. בפרקים אלו. פרק א. פרק ב. פרק ג. פרק ד. פרק ה. פרק ו. מ"ע רלו. מ"ע רמה. מ"ע רמה. ספר המצוות מ"ע רמה. מ"ע רמה. מ"ע רלב. מל"ת רנח. רנט. רנז. רס. מ"ע קצו. מל"ת רלג. מ"ע רלד. רלג. מל"ת רסא. מ"ע רלה. מל"ת רנד. רנה.

4 א החידוש הגדול שנפעל בה' בסיוון מתן תורה התרחש אומנם בו' בסיוון, אולם יום קודם לכן, בה' בניסן, נפעל בבני ישראל ובעולם הגשמי חידוש עצום שבלעדיו לא היו יכולים לקבל את התורה הקדמת נעשה' ל'נשמע' ובניית המזבח, העמידו את בני ישראל ואת העולם בתנועה של ביטול', והכנה להשראת הקדושה בגשמיות, שהיא הכנה למתן תורה כללות העניין של מתן תורה בפעם הראשונה בששה בסיון, היה לאחרי הקדמת כמה וכמה עניינים שהיו בימים שלפני זה, החל מראש חודש סיון, כמו שנאמר 1 בחודש השלישי גו' ביום הזה )ראש חודש( באו מדבר סיני גו'", וכפי שמפורט בהמשך הכתובים פרטי ההכנות שהיו בימים שלאחרי זה, באופן ד"כל יומא ויומא עביד עבידתיה", 2 עד לקבלת התורה בששה בסיון. והנה, במסכת שבת 3 בסוגייא דמתן תורה נמנים פרטי העניינים שהיו בימי ההכנה לקבלת התורה, ושם איתא: בחמישי בנה )משה( מזבח והקריב עליו קרבן", כמו שכתוב 4 ויבן מזבח תחת ההר גו'". ]בפשטות הכתובים מצינו עוד פרטים שהיו ביום זה, אבל מכיוון שבגמרא מודגש רק העניין ד"בנה מזבח והקריב עליו קרבן", מובן, שזהו עיקר החידוש דיום זה, ובזה נכללים שאר הפרטים שהיו ביום זה חמשה בסיון[. ואף 5 שכללות העניין דבניית מזבח והקרבת קרבן מצינו כבר כמה וכמה פעמים לפני זה, 6 1( יתרו יט, א. 2( זוהר חלק א רה, סע"א. חלק ג צד, רע"ב. 3( פח, א. 4( משפטים כד, ד. 5( בהבא לקמן ראה ליקוטי שיחות חלק כח עמ' 20 ואילך. 6( ראה בראשית ח, כ. יג, יח. ועוד. דבר מלכות 4 ואם כן, לכאורה אין זה דבר חידוש הרי מכיוון שמודגש בגמרא שזהו העניין המיוחד שנפעל בחמשה בסיון, מובן, שבבניית המזבח והקרבת הקרבן בחמשה בסיון, ישנו חידוש מיוחד, כדלקמן. ועל פי זה יובן גם מדוע נעשה הדבר על ידי משה רבינו דווקא דלכאורה, בשלמא מה שהקרבת הקרבן הייתה על ידי משה, הרי זה 7 מפני שזהו עניין הקשור עם כוונתו של המקריב ) לרצונכם", 8 וכיוצא בזה(, ופשיטא שכוונתו של משה רבינו היא באופן הכי נעלה כו'; אבל בניית המזבח הכשרת המקום שבו יקריבו את הקרבן בלבד, הייתה יכולה להיעשות על ידי משרתי משה, זקני ישראל, וכיוצא בזה, ומדוע גם בניית המזבח הייתה הוצרכה להיעשות על ידי משה רבינו דווקא? אלא וודאי בהכרח לומר שזהו מפני העילוי המיוחד שיש בבניית המזבח והקרבת קרבן כאן, בחמשה בסיון. ב והביאור בזה בהקדים: בששה בסיון קיבלו בני ישראל את התורה, כלומר, שאז שמעו את דברי הקדוש ברוך הוא 7( ראה רמב"ן ויקרא א, ט. וראה ליקוטי שיחות חלק יז עמ' 12 )וש"נ(. ועוד. 8( ויקרא יט, ה.

5 וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור", 9 מן השמים דברתי עמכם". 10 ובחמשה בסיון הייתה ההכנה לזה תנועת הביטול מצדם של בני ישראל, שזהו כללות העניין דהקדמת נעשה לנשמע, היינו, שעמדו בתכלית הביטול, ולא היו אלא בבחינת כלי קיבול" לשמוע את דבריו של הקדוש ברוך הוא במתן תורה. והנה כל זה הוא בנוגע למתן תורה על ידי בני ישראל. וכמו כן מובן בנוגע לפעולה של מתן תורה ביחס לכללות העולם: החידוש דמתן תורה )ששה בסיון( ביחס לכללות העולם הוא שלוקחים דבר גשמי ועושים ממנו מציאות של קדושה. ובתור הכנה לזה היה צריך להיות העניין דבניית המזבח בחמשה בסיון, שעניינו הכשרת מקום שיוכל להיות כלי קיבול" להקרבת הקרבן, שעניינו לעשות מדבר גשמי עניין של קדושה )קרבן לה'(, על דרך ובדוגמת כללות החידוש של מתן תורה. כלומר: כשם שאצל בני ישראל הייתה צריכה להיות ההכנה דהקדמת נעשה לנשמע, היינו, שיהיו בבחינת כלי קיבול" לקבלת התורה, כמו כן בנוגע לכללות העולם שהיו צריכים לפעול בו שיהיה כל קיבול" לחידוש שנפעל במתן תורה, והכנה זו נפעלה על ידי בניית המזבח. והעניין בזה: בניית מזבח אינו עניין של בריאה יש מאין, כי אם שלוקחים מציאות שכבר ישנה בעולם עפר או אבנים, ובונים מהם מזבח, היינו, שתמורת היותם אבנים נפרדים, מאחדים אותם לבניין אחד מזבח", ועד שמבואר בגמרא 11 מזבח מזיח ומזין מחבב מכפר", שכל זה נפעל על ידי המזבח עצמו, כמרומז בשמו מזבח". ועל ידי זה נעשה מקום מוכשר וראוי כלי קיבול" להקריב עליו קרבן לה', היינו לקחת דבר גשמי, בהמה מסוג החי, או מנחה מסוג הצומח )סולת או שעורים(, ולעשות מממנו קרבן לה' קרבני לחמי לאישי ריח ניחוחי", נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני", שכל זה נפעל לאחרי בניית המזבח כאשר ישנו מקום מוכשר וראוי לכך. 9( יתרו כ, א. 10( שם, יט. 11( כתובות י, ב. ועל פי זה נמצא, שעיקר החידוש דחמשה בסיון הוא בניית המזבח, היינו, הכשרת מקום שיהיה כלי קיבול" לגילוי דמתן תורה )בדוגמת העניין דהקדמת נעשה לנשמע בעבודתם הפרטית של בני ישראל(, ומה שהקריב עליו קרבן אין זה עצם העניין דהקרבת הקרבנות, כי אם חלק מבניית המזבח, כי שלימות מציאות המזבח היא כאשר מקריבין עליו קרבן. וכדמוכח מהעניין ד"קיץ המזבח" 12 שכאשר הזבח היה בטל מנדרים ונדבות, לא השאירו את הזבח ריקם, אלא היו מקריבים קרבנות נוספים )ממה שנותר מ"מחצית השקל" שנתנו בני ישראל ללשכה (, 13 שמזה מובן, שמציאות הזבח היא בשלמותה רק כאשר מקריבים עליו קרבן. ג והנה, התורה היא נצחית היינו שמידי שנה בשנה נפעל בחמשה בסיון העניין ד"בנה )משה( מזבח כו'". ועניין זה שייך לכל אחד ואחת מישראל מצד בחינת משה שבו, כמבואר בתניא 14 בפירוש דברי הגמרא 15 על הפסוק 16 ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה גו'", ש"לגבי משה מילתא זוטרתי היא" ש"כל נפש ונפש מבית ישראל יש לה מבחינת משה רבינו עליו השלום, כי הוא משבעה רועים... ומשה רבינו עליו השלום הוא כללות כולם, ונקרא רעיא מהימנא כו'". ועל דרך זה מובן בנוגע לענייננו בניית המזבח על ידי משה רבינו בחמשה בסיון שמכיוון ש"כל נפש ונפש מבית ישראל יש בה מבחינת משה רבינו עליו השלום", יש לכל אחד ואחת מישראל נינת כח לפעול את ה"עבידתיה" דיום זה, לפעול שהעולם יהיה כלי קיבול", לגילוי של מתן תורה על ידי העניין דבניית מזבח, כנ"ל בארוכה. ומובן, שבזה נכלל גם העניין ד"מזיח ומזין מחבב ומכפר", היינו, שמתבטלים כל העניינים הבלתי רצויים ) מזיח גזירות ומכפר עוונות"(, ו"מחבב" את ישראל לאביהם שבשמים, ועד שמזין 12( שקלים פרק ד משנה ד )וראה רע"ב שם(. כתובות קו, ב. 13( ראה רמב"ם הלכות שקלים פרק ד הלכה ט. 14( ריש פרק מב. 15( מגילה כה, א. 16( דברים י, יב. 5

6 את העולם כולו יושפע שפע רב בכל העולמות". וכן הוא בנוגע לעבודה הפרטית שבחמשה בסיון נפעל אצל כל אחד ואחת מישראל כללות העניין דהקדמת נעשה לנשמע, וזוהי ההכנה המתאימה לכללות העניין דקבלת התורה מחדש ב"זמן מתן תורתנו". ד והנה, איתא במדרשי רז"ל 17 שכאשר בני ישראל אמרו נעשה ונשמע", אמר הקדוש ברוך הוא: אני אמרתי אלוקים אתם", 18 וכיון שאמירתו של הקדוש ברוך הוא כמוה כמעשה, נמצא, שעל ידי הקדמת נעשה לנשמע נעשו בני ישראל בדרגת אלוקים אתם", שזוהי דרגא נעלית יותר מאשר בני עליון כולכם". והימים האלה נזכרים ונעשים" 19 בחמשה בסיון מידי שנה בשנה, היינו, שעל ידי אמירת נעשה ונשמע בחמשה בסיון, מתגלה ומתעורר מחדש כללות העניין ד"אני אמרתי אלוקים אתם". ויהי רצון שכן יהיה גם בשנה זו היינו, שבעומדנו בחמשה בסיון, יהיה אצל כל אחד ואחת העניין דהקדמת נעשה לנשמע, ועל ידי זה יתגלה ביתר שאת וביתר עוז כללות העניין ד"אני אמרתי אלוקים אתם". מכיוון שכל אחד ואחת מישראל הוא בדרגת 17( שמות רבה ריש פל"ב. וראה ספרי ריש פרשת האזינו. 18( תהלים 19( אסתר ט, כח. סיכום אלוקים" ) אלוקים אתם"(, שפירושו בעל היכולת והכוחות כולם" 20 מובן שכל יהודי נעשה בעל הבית על מציאות העולם כולו, ולכן, כאשר אומר דאלאי גלות" )על הגלות( אזי תיכף ומיד באה הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו! ובפרט כאשר אמירת דאלאי גלות" היא בלשון עמי הארץ לשון המובן לכל, גם לאלו שיכולים לחשוב שמספיר העניין ד"מלכים אומניך ושרותיהם מיניקותיך", 21 אבל באופן שנמצאים עדיין בגלות, וצריך להתנהג באופן ד"דרשו שלום העיר גו'" 22 אזי אומרים להם דאלאי גלות"! וזוכים להתגלות מלך המשיח ביחד עם ההתגלות של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כמו שכתוב ונגלה כבוד ה' גו'", 23 ובאופן ד"ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד", 24 כשם שאני נכתב שם העצם, שם המיוחד ושם המפורש כך אני נקרא בגלוי בכל העולם כולו, במהרה בימינו ממש. )משיחת ליל ערב חג השבועות תשמ"ג. תורת מנחם התוועדויות תשמ"ג ח"ג עמ' 1533 ואילך. הנחת השומעים בלתי מוגה. וראה ליקוטי שיחות חלק כ"ח עמ' ואילך( 20( שלחן ערוך אורח חיים סימן ה. 21( ישעיה מט, כג. 22( ירמיה כט, ז. 23( ישעיה מ, ה. 24( זכריה יד, ט. הגמרא מספרת כי בערב חג השבועות, בחמישי בסיון, כהכנה למתן תורה בנה משה רבינו מזבח והקריב עליו קרבן. ויש לבאר את משמעות העניין ש"בחמישי בנה מזבח והקריב עליו קרבן": במתן תורה נתחדש, שמדבר גשמי נעשית מציאות של קדושה. הכנת בני ישראל לכך הייתה בתנועת הביטול שלהם באומרם נעשה ונשמע". בכך נעשו כלי קיבול' לשמוע ולקבל את דברי ה' במעמד הר סיני. כשם שנדרשה הכנה אצל בני ישראל, כך נדרשה הכנה בעולם. זה נפעל על ידי בניית המזבח, מעפר ואבני העולם שנעשים מוכשרים להקרבת קרבנות ומנחות, שעניינה העלאת הגשמיות לקדושה. נמצא, שבבניית המזבח פעל משה רבינו שיהיה העולם כלי קיבול' לחידוש של מתן תורה. התורה היא נצחית, וכשם שבפעם הראשונה בנה משה מזבח והכין והכשיר את העולם לגלוי של מתן תורה, כך בכל שנה, בערב חג השבועות, יש לפעול בעולם הכנה והכשר לגילוי זה. הדבר שייך לכל אחד ואחת מישראל, שכן בכל אחד ואחת ישנה מבחינת משה. 6

7 משיח וגאולה לא חידוש' של ליובאוויטש 7 כיצד תערב ליהודי הישיבה בגלות?! ידוע הפתגם שיהודי הוא קבלת עול'ניק", ובנידון דידן כדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו: לא מרצוננו גלינו מארץ ישראל ולא בכוחותינו אנו נשוב כו' אבינו מלכנו ית' הגלנו כו'"; אבל השאלה היא כיצד יערב ליהודי ) ווי קען אים איינגיין"( הישיבה בגלות, אפילו כשהקב"ה נותן לו בני חיי ומזוני רויחי, במעמד ומצב ד"אותותינו לא ראינו אין גו' אתנו יודע עד מה", כאשר בית המקדש וקדש הקדשים אינו בגלוי בד' אמותיו?!... ויהי רצון שלא יצטרכו יותר לדבר על עניין הגלות כו' מכיוון שתיכף ומיד נוכל לראות את בית המקדש וקודש הקדשים, ביחד עם הארון והלוחות, וכל החמישה דברים שחסרו בבית שני, שיחזרו מן הגלות, ולא עוד אלא שיהיו באופן נעלה יותר מכמו שהיו בבית ראשון. )יום ב' דחג השבועות תשמ"ו. התוועדויות תשמ"ו חלק ג, עמ' 502( היכן האמונה והציפייה כל היום?! האמונה בביאת המשיח והציפיה לביאתו אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח.. אחכה לו בכל יום שיבוא" מעיקרי האמונה היא, אחד מי"ג העיקרים. כל יהודי מבקש בכל תפילה ותפילה מימות החול ג' פעמים ביום: את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח.. כי לישועתך קיווינו כל היום", ובכל ימי השנה כולה, גם בשבתות וימים טובים מבקשים בכל תפילה ותפילה: ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים"! ולאחרי כל זה ישנם טיפשים" הטוענים שהבקשה והצעקה על היציאה מהגלות אל הגאולה דא לא י גלות", משיח נאו" היא חידוש" של ליובאוויטש"!... ליובאוויטש" אינה מתביישת ח"ו בכך, אדרבה: אשרינו שזכינו לכך!... הכוונה היא אפוא, לשלול את טעותם של ה"טפשים" על דבר ה"חידוש" שבדבר. בשלמא בנוגע לפסוק בתהילים ]...[ אבל מה יתרצו" בנוגע לאמירת את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח.. כי לישועתך קיווינו כל היום" בכל תפילה ותפילה מימות החול, וכן אמירת ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים" בכל תפילה ותפילה גם בשבתות וימים טובים האם אינם שומעים את פירוש המילות" בתפילות שלהם?!... והתירוץ לזה ]...[ באמור אלי כל היום איה אלוקיך": הפירוש הפשוט הוא באמור אלי כל היום", היינו, שבזמן הגלות מלעיגים האוייבים כל היום, באומרם, איה אלוקיך", כלומר, אם אלוקים הוא יקום ויעזרך", אם הוא אלוקים אמת ואתה עובד אותו, היה מושיע אותך ומוציאך מן הגלות". אמנם, מכיוון שבפסוקים שלאחרי זה נכפל הדבר באמרם אלי כל היום איה אלוקיך" הרי כפל העניין מרמז על הפירוש בפנימיות העניינים, שזוהי טענה ליהודי: כל היום איה אלוקיך"?! בעת התפילה חושב הוא אמנם על הקב"ה, ובנדון דידן, על תפילתו בקשר לגאולה; אבל, השאלה היא כל היום איה אלוקיך"?! )משיחת יום ב' דחג השבועות ה'תשמ"ה. התוועדויות ה'תשמ"ה כרך ד, עמ' , בלתי מוגה(

8 מדוע ערים בליל חג השבועות? בשנת תשכ"ב השמיע הרבי ביאור נפלא מדוע הלכו לישון בנ"י לפני מ"ת ומדוע מנהג ישראל להיות ניעורים כיום הרבי העיד על ביאורו שנתקבל בטוב החידוש בביאורו של הרבי והשוואתו עם דברי גדולי ישראל ביאור זהה של ה"שפת אמת" כפי שנמסר ע"י בנו בעל ה'אמרי אמת' ונחשף בשנים האחרונות אך עם מסקנות שונות! איתא בזוהר שחסידים הראשונים היו נעורים כל הלילה ועוסקים בתורה, וכבר נהגו רוב הלומדים לעשות כן. ואפשר לתת טעם על פי פשוטו: לפי שישראל היו ישנים כל הלילה, והוצרך הקב"ה להעיר אותם, כדאיתא במדרש ) פרקי דרבי אליעזר' פרק מא(, לכן אנו צריכים לתקן זה" )מגן אברהם סימן תצד(. בשנת תשכ"ב השמיע הרבי שיחה מיוחדת בחג השבועות במהלכה ביאר את דברי המדרש ]שיר השירים רבה פ"א יב, ב[ שבני ישראל ישנו כל אותו הלילה שלפני מתן תורה, ושינה של עצרת עריבה ואפילו פרעוש לא עקץ בם. בא הקב"ה ומצאן ישנים ועוררם. וזהו טעם המנהג שבליל חג השבועות נעורים כל הלילה ולומדים תורה כדי לתקן את שינת בני ישראל בלילה של מתן תורה. תוכן השיחה )שנדפסה לימים ב'לקוטי שיחות' כרך ד' עמ' 1024 ואילך, ובמהדורה מושלמת ב'תורת מנחם' כרך לד עמודים 56-51(: בני ישראל היו בתשוקה גדולה מיד בצאתם ממצרים ובמיוחד כשהיו קרובים ביותר לקבלת התורה, וכאשר סיימו משך מ"ט ימים ימי ספירת העומר להמשיך את מ"ט השערים )כל מה שיכולים להמשיך על ידי עבודה(, נתן להם הקב"ה במתן תורה את שער החמישים. שינתם לא היתה מפני היסח הדעת ח"ו ממתן תורה, אלא אדרבה שינה זו היוותה אחת מההכנות שלהם למתן תורה וראיה לכך מהנס שנעשה להם ניצוצירבי מאת הרב מרדכי מנשה לאופר 8 שהפרעושים לא עקצו אותם. שכבו בנ"י לישון לפני מ"ת כדי שתתפשט הנשמה מן הגוף ותקבל השגות גדולות ונעלות יותר השגות אלו יהיו )לדעתם( הכנה מתאימה להגילוי שיגלו להם מלמעלה במתן תורה. אמנם הנהגתם זו לא היתה לרצון, כי החידוש של מתן תורה הוא מעלת העבודה של נשמה בגוף, ולזה הוצרכה גם ההכנה להיות באופן כזה לא לשכב לישון, התפשטות הנשמה מהגוף, אלא לעסוק עם הגוף. וזהו טעם המנהג שלא לישון בליל שבועות קודם קבלת התורה: ההכנה לקבלת התורה היא לא ע"י שינה, שהנשמה תעלה מן הגוף ותעסוק עם עצמה להשיג השגות עליונות, אלא להתעסק עם הגוף )כולל גם התעסקות עם הזולת( נפש הבהמית וחלקו בעולם, ודווקא באופן כזה נעשית ההכנה לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות על כל השנה. בשנת תשכ"ו ) תורת מנחם' כרך מז עמ' 6( חזר הרבי על תוכן הדברים )בקצרה ובשינויים קטנים(, שלכאורה תמוה היתכן ששכבו בני ישראל לפני מ"ת ובפרט על פי דברי הר"ן אודות גודל התשוקה והגעגועים לקבלת התורה? וביאר, שענין זה קשור עם גילוי שער הנו"ן במתן תורה, שכן מ"ט השערים המשכתם היא על ידי עבודה, ולכן אילו היו ישנים, הרי זה חסרון, מה שאין כן שער הנו"ן שנמשך מלמעלה, ללא עבודה חשבו בנ"י שיומשך ע"י השינה. ומכל מקום היה חסרון בדבר הפעם הדגיש הרבי: וכפי

9 9 שהוכח מן העובדה מזה שלא התעוררו משנתם לקראת מתן תורה כי, לפני מתן תורה לא צריכים לישון, ללא חשבונות! הפעם חידד הרבי ואמר: א. התיקון על השינה היא בעצם העובדה שנעורים בליל שבועות. ב. אמירת ה"תיקון" קשור עם המבואר בזהר )חלק ג צז, ב ואילך( אודות ההכנה לקבלת התורה ע"י כ"ד קישוטין תיקונין דכלה. על השיחה דשנת תשכ"ב התבטא הרבי )תורת מנחם כרך ס' עמ' 349(: לא ראיתי בספרים שיתעכבו על שאלה זו. ובנוגע לביאור הענין אף שיכולים לחלוק כו', הנה בנידון דידן נתקבלו הדברים גם אצל מתנגדים )וראה גם המלך במסיבו' כרך ב' עמ' קמג(. המדרש: ב'לקוטי שיחות' שם צויין לשיר השירים רבה פ"א יב, ב )וכן הוא ב'פרקי דרבי אליעזר' פרק מ"א( כי שם אכן נאמר שהשם יתברך בא להעירם. אבל במדרש חזיתא סי' נו )וכן הובא בכמה ספרים( שהוצרך משה לעוררם ולהוציאם בעל כרחם. בני ישראל היו בתשוקה גדולה בכמה ספרים )ראה עבודת ישראל( דייקו שמהפסוק "ויוצא משה את העם" משמע, שלא מדובר באנשי מעלה, להיפך: וכל מקום דכתיב עם הם פשוטי בני אדם כנודע... אינו במדריגה גדולה... שהיו במדריגה קטנה" אבל בשיחה משמע שהיו במדריגות גבוהות. וראה גם ב'לקוטי מהרי"ח' שנדפס בסיגט בשנים תר"ס ותרע"א )שבועות( שיצוטט להלן. שינת בנ"י היתה שלא לרצון לאור ביאורו של הרבי אולי אפשר להמתיק את דברי הראב"ע: אולי לא יישן אדם בהם בלילה שישמעו קול ה' בבקר, כדרך כהן גדול ביום הכיפורים". - אבל מובן שדבריו אינם מתאימים עם דברי חז"ל. כשהרבי ציין לא ראיתי בספרים" הכוונה לספרי חב"ד. כי ישנם התייחסויות של כמה וכמה מגדולי ישראל לנושא זה כמו לדוגמא הר"ר לוי יצחק מבארדיטשוב, ובכל זאת דומה שביאורו של הרבי מתייחס לנקודה שאף אחד לא עמד עליה. מהפוסקים היה זה בעל ה'ישועות יעקב' )תצד ס"ק א( שביאר שמכיון שבני ישראל לא רצו לקבל את עסק התורה שלומדים בלילה )תורה שבעל פה( לכן נהגו ישראל להיות נעורים כל הלילה ולדבק עצמם בעסק התורה שבעל פה. - אבל אין זה שייך כ"כ לדברי המגן אברהם וכו'. ביאורי גדולי החסידות הראשון שהתייחס לנושא הוא רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זצ"ל, כמובא בספרו 'קדושת לוי' דרוש לשבועות )ד"ה ויוצא משה את העם כו'(: "ונראה הטעם למה היו ישראל ישינים משום שהקב"ה החזיר התורה על כל אומה ולשון שיקבלו אותה... וישראל היו סבורים שיתעכב הדבר. אולי ואולי ירצו האומות לקבל התורה ובאמת האומות לא רצו לשמוע מפי ה' מה שכתוב בתורה ] ואמרו להקב"ה לך מעמנו"[ ולא היה עיכוב אבל הם סבורים שיתעכב כנ"ל ולכך היו ישנים". ביאור נוסף מובא משמו בספר עבודת ישראל להרה"צ מקאזניץ: "ואמר הצדיק הגאון מוהר"ר לוי יצחק זצ"ל חלילה לחשוב על עם קודש שנפלו בתרדמת העצלות והשינה ביום הנכבד שידעו שיתן הקב"ה את תורתו להם. אלא יש לומר דכוונתם הי]ת[ה לשם שמים שמיום שני בסיון שהתחיל לעשות הכנה לקבלת התורה ועבדו בכל כוחם ובמחשבותם הקדושים עד שנפל עליהם ליאות ועייפות והיו מתייראים פן לא יוכלו לקבל את התורה במחשבה צלולה כראוי, על כן נתנו שינה לעיניהם ולעפעפם תנומה בכדי שיתחדשו מוחותיהם ויתחזקו עשתונותיהם בבהירות לקבלת תורה הקדושה". ודייק המגיד מקאזניץ בדברי רלוי"צ: "והנה מפשוטו של מקרא דכתיב ויוצא משה את העם... הם פשוטי בני אדם כנודע, ולכן ניחא לומר עליהם שהיו ישנים ונרדמים עד שהקיצן משה... ואף גם לפי מה שאמר החסיד ]=רלוי"צ[ הנ"ל דכוונתם היה לשם שמים, מכל מקום מוכרע שלא היו אותם האנשים במדרגה גדולה, כי מי שנכון לבו בטוח בה' אינו צריך להכנה ומתחזק בבטחונו להלוך אל ה' ולעבודתו ומן השמים ירחמו לחזק מוחו ולתת לו בהירות כו'".

10 ביאור נוסף הביא בספר לקוטי מהרי"ח': "כי הישראל בעת שומעם מקבלת התורה היה לבם בוער בקרבם מגודל השתוקק]ו[ת ובליל שבועות היה אצלם עד כלות הנפש והוכרחו לישן כי באם היו ניעור]ים[ לא היה יכולת בידם להחזיק נפשם עד זמן קבלת התורה מחמת גודל השתוקק]ו[ת". בספר ישמח ישראל )אלכסנדר( ביאר: "וכאשר ישראל הכינו את עצמם... והיה יכול לעלות על דעת איזה מישראל שהכין עצמו לקבלת התורה כראוי.. ולזאת הראה להם הקב"ה שכל עבודת האדם והכנתו הוא אין, ובלעדי עזרתו אין עזרה, וישנו וערבה להם שנתם, ונתבטל כל הכנתם. "וזהו ויוצא משה את העם, בעל כרחם שלא מדעתם והכנתם רק קבלו התורה חנם בלא שום הכנה שלהם, למען יראו וידעו כי רק מתנת חנם הוא...". אם נסכם את הביאורים שראינו עד כה: א( בנ"י הלכו לישון כי סבורים היו שמתן תורה יתעכב שמא אכן אומות העולם ירצו לקבל התורה. ביאור זה תמוה מאד שהתורה )בה נאמר צו את בני ישראל", דבר אל בני ישראל"( תינתן לאומות העולם כמבואר בכ"מ. ב( רצו לקבל התורה במוח צלול ובדעה בהירה. ג( להרגיע את התשוקה ) רצוא"(. ד( השי"ת הוא גרם לשינתם שלא יסברו שהכנתם היא העיקר. - אבל הוא היפך פשטות מדרשי חז"ל. ה( לא רצו לקבל התורה שבעל פה שזמנה בלילה. ו( פעולת שינתם היתה סור מרע. במעלת הניעור בליל זה העסק בתורה וסדר הלימוד נאמרו דברים רבים בספרי הפוסקים והמקובלים, וראה הנאסף בספר חג השבועות" להרב ימ"ב ליברמן )אה"ק תשנ"ז( פרק וא"ו )עמ' פז ואילך( ]ובאמרות קודש שבסוף הספר )עמ' שנז שסב( מספרי חסידות פולין בעיקר גור[. בשנת תשמ"ו הביא לדפוס ר' בנימין מנחם אלתר את תורותיו של סבו הרה"צ ר' אברהם מרדכי )בנו של השפת אמת( זצ"ל מגור ונקרא בשם אמרי אמת" ) חידושי תורה אשר אמר בשלחנו הקדוש בשבתות השנה ובמועדים"(. ישנן לפחות תשע התייחסויות בכרך הרביעי ]תרע"ב )עמ' 52( תרע"ד )עמ' 58( תרע"ו )עמ' 61( תרע"ז )עמ' 63( תרפ"ה )עמ' 76( תרפ"ח )עמ' 85( תרפ"ט )עמ' 86( תרצ"ג )עמ' 98( תרצ"ט )עמ' 107([ לשינת בנ"י בעצרת. פעם אחת אף הרחיב השאלה: והלא היו משתוקקין לקבלת התורה כדאיתא בר"ן סוף מסכת פסחים.. והאיך זה שהיו ישנים" )בשנת תרע"ו(. שינת בנ"י היתה שלא לרצון ביאור מאוד זהה )אך שונה( לביאורו של הרבי נאמר על ידו בשנת תרע"ב )שם עמ' 52( בשם בעל ה'שפת אמת' וכך נאמר שם: "אבי ז"ל אמר על הא דאיתא בזו]הר[ הק]דוש[ דבעיא לנטרא דכיא דמטי עליה בההיא ליליא שעד עתה היה בכח בני ישראל ]בכח ספירתם[ כדכתיב שבעה שבועות תספר לך, וכתיב מזוקק שבעתיים, וביום זה בא הגמר מהש]ם[ ית]ברך[ שהוא שער הנ', אתה ה' תשמרם לשון בירור, רצון שמים הוא שבני ישראל יעשו ההכנה כפי כחם והשאר בא אחר כך מן השמים, וכן כתוב בידך אפקיד רוחי פדית אותי ה' א']ל[ אמת, היינו שמוסרין כל כחם להשי"ת והוא גומר כדכתיב לא' גומר עלי... ובמדרש שבני ישראל היו ישנים בלילה שקודם מתן תורה והקב"ה העיר אותם בקולות וברקים, כי בני ישראל הרגישו בנפשם שמה שהיה בכחם כבר עשו ומסרו עצמם להשי"ת שהוא יגמור, וזהו שעורר אותם בקולות וברקים... לפי ששינת עצרת עריבה וכו', זהו איככה אלבשנה שהרגישו שאין להם יותר כח ומה שהיה בכחם כבר עשו...". נמצא, שלפי ביאורו של ה"שפת אמת" היה זה אכן צעד נכון שהלכו לישון, ולכן ממשיך שם: ע"י שמוסרין כחם להקב"ה והיינו דאיתא שצריכין להיות ממארי דחושבנא, אז הקב"ה מעורר בכל יום, כתיב אני ישנה ולבי ער ישנ"ה בגימ' שס"ה ולבי ער בשבועות שהוא לב כל השנה ]דכתיב ביה[ לב השמים...". אך לפי ביאורו של הרבי היה זה צעד לא נכון; החידוש בביאורו של הרבי מסביר, אפוא, גם את הסיבה שהביאה את בנ"י לשכב לישון, וגם את הצורך לתקן ענין זה. ויה"ר שנזכה תיכף ומיד ל"הקיצו ורננו גו'" ומלכנו נשיאנו בראשם שישמיענו נפלאות מתורתו, אכי"ר. 10

11 הלכות ומנהגי חב"ד הלכות ומנהגי חב"ד 1 שבת קודש פרשת נשא ה' בסיוון ערב חג השבועות היום יש לסיים את לימוד מסכת סוטה. קריאת התורה: לפי מנהג מדינתנו' 2 ההפסקות בין העליות שונות מהנהוג ברוב החומשים, והן כדלהלן: שני מתחיל: בני מררי' )ד,כט(. שביעי )וגם קריאת שיעור החומש היומי בשיעורי חת"ת, וכן להקוראים שוב את ה'שביעי' שמו"ת לפני תפילת שחרית כמנהג רבותינו נשיאינו( מתחיל: זאת חנוכת המזבח' )ז,פג(. אין אומרים אב הרחמים'. אין אומרים צדקתך'. פרקי אבות פרק ו. יום ראשון ו' בסיוון חג השבועות ערבית ממתינים להתפלל ערבית של חג עד לאחר צאת הכוכבים, כדי שיושלמו מ"ט ימי ספירת העומר תמימות תהיינה", לפני שנכנס יום טוב. 3 תפילה של יום טוב. בשמונה עשרה מוסיפים: ותודיענו", ואם שכח אינו חוזר. נשים הנוהגות להתפלל ערבית, יתפללו תחילה ואחר כך ידליקו את נרות החג. אשה שאינה מתפללת צריכה לומר קודם שתעשה מלאכה ברוך המבדיל בין קודש 1( בחו"ל פרשת במדבר. 2( כנדפס בחומש 'תורה תמימה' שהרבי השתמש בו לשמיעת קרה"ת. 3( שו"ע אדה"ז סי' תצד ס"ב. לקודש", וכן מי ששכח ותודיענו'. 4 הדלקת נרות יש להיזהר שלא להדליק אש חדשה, אלא להעביר אש מנר דולק ]יש להכין לצורך זה נר דולק מערב שבת[. הברכות: להדליק נר של יום טוב' ו'שהחיינו'. קידוש סדר הקידוש יקנה"ז: יין )ברכת הגפן(, קידוש ) אשר בחר בנו...'(, נר ) בורא מאורי האש'(, 5 הבדלה ) המבדיל בין קודש לקודש'(, זמן )שהחיינו(. בהבדלת מוצאי שבת קודש שחל ביום טוב, אין מקרבים הנרות ואין מאחדים השלהבת שלהם, וכן אין מביטים בציפורניים. ורק בעת ברכת בורא מאורי האש' מסתכלים בנרות כמו שהם כל אחד בפני עצמו". 6 החלטות טובות: חג השבועות הוא זמן המוכשר לעשות הכול לטובת לימוד התורה והעבודה ביראת שמים, וכן להתעסק בתשובה בהנוגע לתורה באין מפריע משטן המקטרג, כדוגמת זמן התקיעות בראש השנה ויום הקדוש דצום הכיפורים". 7 4( לוח כולל חב"ד. 5( הבשמים באים להשיב את הנפש, נשמה יתירה' שהיתה בו בשבת והלכה ממנו במוצ"ש, אבל ביו"ט )ע"פ נגלה( אין לאדם נשמה יתירה כלל" )שו"ע אדה"ז סי' תצא ס"א(. 6( ספר המנהגים )סדר הגדה( עמ' 39, מלקוטי טעמים ומנהגים של הרבי להגש"פ, כותרת קידוש', ד"ה הבדלה. 7( היום יום, ד סיוון, מתוך מכתב לבני הישיבות, מאג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ה עמ' עו. והורה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו: מכתב זה, צריכים ללומדו, וגם לפרסמו בין אלה שאינם יודעים אודותיו" ) תורת מנחם התוועדויות' תש"י, עמ' 92(. וראה ספר השיחות תש"ב עמ'

12 תיקון ליל שבועות נהגו כל ישראל להישאר ערים בליל שבועות. רובם נהגו, וכן מנהגנו, לומר תיקון' כנדפס. 8 מי שלא הספיק לסיימו בלילה, יסיימנו ביום. 9 הכרזת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע : 10 יש תחת ידי כתב יד אדמו"ר האמצעי, וכתוב שם שהוא מבטיח למי שיהיה ניעור בליל שבועות כל הלילה, שיזכה ל'כתר תורה'". היו לילות שלא קראו בליובאוויטש קריאת שמע שעל המיטה: שביעי של פסח, הושענא רבה, ליל שבועות, וליל ראשון של פסח. בכלל, בכל לילה נהג כ"ק ]אדמו"ר מהורש"ב[ לקרוא קריאת שמע )פרשה ראשונה ) 11 בהגיע חצות לילה, אפילו אם נשאר ער לאחר מכן )אפילו כל הלילה(, אלא שלא הבחינו בכך. בלילות שלא היה קורא קריאת שמע שעל המיטה כנ"ל היה מדבר לפעמים בעניין קריאת שמע, ולפעמים בפירוש המילות דקריאת שמע". 12 תיקונים לנוסח תיקון ליל שבועות' : 13 )א( בכל הדפוסים שראיתי, 14 הסיום דספר יצירה הוא:...נאמנת בפנים... אחד בפה ואחד בלב'. ואינו נכון. כי )נוסף לזה שחסר סיום בדבר טוב, הרי( נוסח זה אינו מובן כלל. וצריך להיות, כמו שהוא בכמה וכמה הוצאות דספר יצירה הנדפס כספר בפני עצמו: '...נאמנת. ג' רעות ללשון: דיבור רע, והמלשין, והמדבר אחד בפה ואחד בלב. ג' טובות ללשון: שתיקה, ושמירת הלשון, ודיבור אמת'. )ב( ומעניין לעניין: ב'תיקון' שנדפס בסלאוויטא )ועוד( בהעתקת מאמרו של רשב"י: 8( שו"ע אדה"ז סי' תצד ס"ג, ע"פ המ"א שם, ומקורו מזוהר פ' אמור )צח,א(, הנאמר גם ב'תיקון' עצמו, ש"חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה זה, והיו עמלים בתורה". וראה התוועדויות' תש"נ ח"ג עמ' ( הוראת אדמו"ר מהוריי"צ למנהלי הישיבה קודם חג השבועות תש"ד, קובץ ליובאוויטש' גיליון 3 עמ' ( ספר המנהגים עמ' 44, מ'ספר השיחות תורת שלום' עמ'.3 11( ספר השיחות תרצ"ו עמ' 1, וש"נ. 12( ספר השיחות תש"ב עמ' ( לקוטי שיחות כרך כח עמ' 315, בשינויים קלים. 14( ובהוצאות שונות בשנים האחרונות תוקנו הטעויות הללו. אנן בחביבותא תליא מילתא, דכתיב...', הובאו רק שני פסוקים. וצריך להיות כבזוהר: אנן בחביבותא תליא מילתא, דכתיב: ואהבת את ה' אלוקיך', וכתיב: מאהבת ה' אתכם', וכתיב אהבתי אתכם אמר ה'". נוהג נפוץ בין אנ"ש שלא לומר את נוסחאות ה'יהי רצון' ושלא לכוון ה'כוונות' כנדפס ב'תיקון' 15.כמו כן אין אומרים כלל את ה'קדישים' הנדפסים שם. 16 באשמורת הבוקר, מעט לפני עלות השחר, נוהגים לטבול במקווה ארבע טבילות. 17 לאחר מכן, כשכבר עלה השחר, ייצא לצרכיו וייטול ידיו שלוש פעמים על כל יד )רגילים ליטול לסירוגין(, עם כל ההקפדות כדין נטילת ידיים לסעודה, 18 ואז יברך את כל הברכות: על נטילת ידיים" ; 19 אשר יצר" ; 20 אלוקי נשמה" ; 26 הברכות הקצרות, המעביר שינה" ו"ברכת התורה". 21 וכן לקרוא ק"ש של שחרית. לאחר סיום הלילה טוב לישון מעט, כדי שיהיה אפשר להתפלל בכוונה. 22 שחרית: בבית המדרש של רבותינו נשיאינו התחילה התפילה בשעה הרגילה כבכל שבת ויום טוב. 23 הלל שלם, 24 קדיש תתקבל. שיר של יום ליום 15( ראה המלך במסיבו' ח"א עמ' ריח. וע' בכיו"ב: אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"א עמ' יח. היום יום י"א אדר א. ועוד. 16( אוצר' ס"ע רנב. 17( שער הכוונות, מובא בכף החיים סי' תצד ס"ק ז, וב'תיקון'. עלות השחר לדעת הגרא"ח נאה ז"ל, הוא בשעה 2:55 כיום בירושלים. 18( ולמעשה נוטלים אז לסירוגין כמו תמיד. 19( הוראה בחשאי" שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"א ר"ס ד. ובספר היכל מנחם' ח"ב עמ' ריג נדפסה הוראה ב'יחידות' שכן מנהגנו בפועל. 20( בקצות השולחן סי' ה ס"ב ובבדי השולחן שם ס"ק ג כתב, שאם לא יצא לצרכיו לא יברכנה, כי ברכה זו אינה חלק מברכות השחר שנתקנו תמיד, וכבר כ"כ הברכי יוסף סי' ו ס"ק ג בשם האריז"ל, עיי"ש. אבל ראה ב'יחידות' שבהערה הקודמת. 21( סידור אדמוה"ז )הוספות לשו"ע ח"א עמ' 347. במהדורה החדשה ס"ע תרח(. 22( לקוטי שיחות כרך יד עמ' 225. וראה היום יום י' שבט, בשם אדמו"ר הצמח צדק: מוטב לאכול כדי להתפלל מאשר להתפלל כדי לאכול". 23( אוצר' עמ' רנח. 24( ראה בס' מאמרי אדה"ז ע"פ התורה והמועדים" ח"א עמ' 12

13 ראשון, הושיענו, קדיש יתום. מתקנת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו: כל בני ישראל, גם הקטני קטנים/ות )מבן חודש ומעלה, ואף לפני כן ) 25 יהיו בבית הכנסת )לכל הפחות( בעת קריאת עשרת הדיברות. 26 מוציאים שני ספרי תורה. י"ג מידות פעם אחת. 27 ריבונו של עולם", בריך שמיה. 28 שמע, אחד אלוקינו, גדלו וכו' עד ישועה ורחמים". אין קוראים מגילת רות, 29 ואין אומרים אקדמות'. 30 בספר הראשון קוראים ה' קרואים בפרשת יתרו מ"בחודש השלישי" עד סוף הפרשה. את עשרת הדיברות קוראים ב'טעם העליון'. 31 בשעת קריאת עשרת הדיברות עומד הקהל, ופניו אל ספר התורה. 32 מניחים את הספר השני על הבימה מימין הספר הראשון, 33 ואומרים חצי קדיש. הגבהה וגלילה. בספר השני קוראים למפטיר וביום הביכורים", ומפטירים במרכבה דיחזקאל. 34 מעלים גדול וחכם למפטיר. ויש נוהגים שגם הקורא הפטרה זו בלחש עם המפטיר קורא אותה בעמידה, מפני כבודה. 35 בארץ ישראל, לאחר ברכות ההפטרה הזכרת נשמות. 36 מי שהוריו בחיים, יוצא מבית הכנסת בזמן הזכרת נשמות. א ב ל )רח"ל( בשנה הראשונה למות אביו או אימו, נשאר בבית הכנסת אך אינו מזכיר נשמות. 37 רבותינו נשיאינו דייקו לאחוז בעץ החיים של הספר תורה בעת אמירת יזכור". 38 בהזכרת נשמות אומרים: בן/בת פלונית". 39 וכידוע מנהג החסידים להזכיר גם את כ"ק מו"ח אדמו"ר )וכן את רבותינו נשיאינו שלפניו, בנוגע לאלו שהכירו אותם(, שזהו עניין שפעולתו היא עבור האומר...". 40 אומרים אב הרחמים'. גם מי שאינו מזכיר נשמות, אומר אב הרחמים'. 41 אשרי, יהללו, חצי קדיש. שמא, שעיקר ההלל )התגלות הכתר הוא הרצון, עיי"ש(, הוא בחג השבועות. 25( לקוטי שיחות כרך כג עמ' 251, ועמ' 256. וכמובן על המארגנים להשתדל למניעת הפרעות מהם )ראה שו"ע אדה"ז סי' צח סוס"א וסי' קכד סו"ס י מהשל"ה(. 26( לקוטי שיחות כרך כח עמ' 315. הטעם כמובא בלקוטי שיחות )חלק כג, עמ' 254( מפסיקתא דר"כ, שקריאת עשרת הדברות היא בדוגמת יום מתן תורה, ולכן יש לכנס את ילדי ישראל לשמיעתה אז. והרי ברור שהכוונה דווקא לקריאתה בציבור כתקנת חז"ל. על כן, בתי חב"ד רבים מארגנים מניין מיוחד לקריאת התורה בשעה הנוחה לילדים, ובו שישה אנשים שלא שמעו עדיין את הקריאה )או שבשעת שמיעתם התנו שאם יזכו לשמוע באופן כשר אח"כ עם הילדים, הרי עכשיו הם מכוונים שלא לצאת כלל(, ואח"כ אמירת הפסוקים, דברי התעוררות, ומחלקים פרסים וכו'. בדבר עריכת הגרלות, עדיף לארגן זאת באסרו חג, ואז גם להעניק בפועל את כל הפרסים לזוכים. 27( מסתבר שגם המתפלל בביכ"נ שלפי הנוסח שלהם אומרים זאת ג"פ, א"צ לומר זאת עמהם )ראה תהלה לדוד סי' סו ס"ק ז, ושו"ת אגרות משה או"ח ח"ג סי' פט(. 28( סידור אדה"ז. 29( פסקי הסידור אות קסו. ואכן מנהג זה אינו נהוג כלל אצל חסידי חב"ד, אף שהובא בשו"ע אדה"ז )סי' תצ סי"ז, תצד סי"ג( - המלך במסיבו' ח"א עמ' קעא ב. רצו. וראה אוצר' עמ' רסו. 30( זו ההוראה לרבים ולדורות ספר המנהגים שם, לקוטי שיחות חלק ל"ג עמ' ( לוח כולל חב"ד, משו"ע אדה"ז סי' תצד סי"א. 32( ספר המנהגים עמ' 44. וראה אוצר' עמ' רסג. 33( רמ"א סי' קמז ס"ח להניחו שם )ואצל הרבי נהגו להניחו 13 תפילת מוסף * בפסקה ומנחתם ונסכיהם" אומרים )במקום ושעיר לכפר"( ושני שעירים לכפר". 42 * בפסקה אלוקינו... מלך רחמן" צריך לומר: ל נ ויהם )ולא: ל נ ויהם"(. נשיאת כפיים: הכול מכסים את פניהם בטלית, מימין(. 34( לוח כולל חב"ד, משו"ע אדה"ז שם ס"ה. 35( לוח כולל חב"ד, משו"ע אדה"ז שם ס"ו. 36( בחו"ל מקיימים הזכרת נשמות ביום טוב שני, כדלהלן הערה.61 37( הוראת אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, אוצר מנהגי חב"ד' אלול תשרי עמ' רכא, וש"נ. 38( לקוטי שיחות כרך יד עמ' 233. המלך במסיבו' ח"א עמ' שט. 39( סידור תורה אור' עמ' 259, וכן נהג הרבי, המלך במסיבו' ח"ב עמ' קסו. 40( משיחת אחש"פ תשכ"ו )תודה למערכת הנחות בלה"ק'(. ועפ"ז יש להזכיר את כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. ולכאורה הכוונה לומר: אדמו"ר פלוני בן פלונית, ולהזכירו לפני ההורים )ע"ד האמור בשערי הל' ומנהג ח"א סו"ס קג לגבי הרחמן הוא יברך את אדמו"ר'. ועד"ז בפסוקים לשמות אנשים שלפני סיום שמו"ע(. 41( כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, אוצר' עמ' רסט. והוראת הרבי שכן נכון לנהוג המלך במסיבו' ח"ב עמ' נח נט. 42( שעיר עם שתי הלחם ושעיר לחובת היום. שער הכולל פ"מ סט"ו. קובץ יגדיל תורה' ברוקלין, גיליון יב.

14 וגם את הילדים מכניסים תחת הטלית. גם ידי הכוהנים מכוסות בטלית. 43 כוהן קטן שהגיע לחינוך )ואפילו מגיל שש (, 44 נושא את כפיו בברכה עם כוהנים גדולים כדי להתחנך במצוות. 45 כשהכוהנים נושאים כפיהם במוסף של יום טוב אומר הקהל ריבונו של עולם..." בשעה שהכוהנים מנגנים דווקא, אבל כשהכוהנים אומרים את התיבות, צריך לשמוע. כשמנגנים הכוהנים לפני התיבה וישם", אומר הקהל ריבונו של עולם... הצדיק". כשמנגנים לפני תיבת לך" ואם... אלישע". כשמנגנים לפני תיבת שלום" וכשם... לטובה". וכשהכוהנים אומרים תיבת שלום", מסיימים ותשמרני ותחנני ותרצני". אדיר במרום' אומרים אחר עניית אמן, כשעדיין הטלית על פניו. 46 הכוהנים נשארים על הדוכן עד אחר סיום קדיש תתקבל'. כך נהגו אצל הרבי. במקום שיורדים הכוהנים לפני כן, יש להימנע מלומר להם אז יישר כוח'. 47 היום יום השנה להסתלקות מורנו רבי ישראל בעש"ט נבג"מ זיע"א )תק"כ(, ומנוחתו כבוד במז'יבוז' מאכלי חלב 43( היום יום, טו בתשרי. לקוטי דיבורים ח"א עמ' 58. ציצית הלכה למעשה' פי"ב סכ"ז כח וש"נ. 44( סיפר הרה"ח ר' אשר לעמיל שי' הכהן, שהרבי שאלו מדוע לא הביא את בנו בן השש לנשיאת כפיים ) תשורה' לנישואי רוט דרוק, תשס"ב, עמ' 151(. וכן בנטעי גבריאל יו"ט ח"ב, הל' נ"כ פרק סב ס"ו. 45( שו"ע אדה"ז סי' קכח סמ"ט. 46( רשימות', היום יום וס' המנהגים שם. 47( ראה משנה ברורה סי' קכח ס"ק ס. ואפשר לברכם אז רק בהושטת יד ותו לא. הרבי היה מברך כל כוהן: יישר כוח, כוהן!" הכוהנים נוהגים להשיב: ברוכים תהיו". 48( על הדיון והמסקנא בקשר ליום ההסתלקות, ראה בספר השיחות תרצ"ט עמ' 333, וש"נ, וב'אוצר' עמ' רפח. אודות ההסתלקות, ראה רבי ישראל בעש"ט' הוצאת קה"ת, כפר חב"ד תשמ"ו, ח"ב פרק כד. צילום המצבה, ב'ימי חב"ד' ביום זה. 49( שו"ע אדה"ז סי' תצד סט"ז. בטעמי המנהג )שלא יכלו לשחוט ולהכשיר הכלים בשבת; לפי שדוד המלך נסתלק בעצרת והיו כל ישראל אוננין בו ביום ואסורים באכילת בשר; נוהגים לאוכלם בשחרית, אחרי הקידוש. 50 אחר כך מברכים ברכה אחרונה וממתינים שעה אחת, 51 ואוכלים סעודת יום טוב הכוללת בשר, 52 ושותים בה גם יין. 53 שותים היום רביעית יין לשמחת יום טוב. 54 סעודת יום טוב: חובתה המיוחדת בחג השבועות כדי להראות שנוח ומקובל לישראל יום שניתנה בו התורה. 55 אך ודאי אין לבסומי...". 56 מנהג הוא אצל רבותינו נשיאינו לומר תורה' בחג השבועות בעת סעודת יום טוב וגם לספר סיפור ממורנו הבעש"ט". 57 ונכון לנהוג כך. 58 כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו היה נוהג להזכיר גם את משה רבינו ודוד המלך. 59 בהתוועדויות חג השבועות ]שהתקיימו ביום טוב שני לפני השקיעה[ נהג הרבי נשיא דורנו לעורר על דבר חינוך, ועל דבר שיעורי חת"ת. יש מנגנים בהתוועדות זו ניגוני רבותינו נשיאינו מפני שהתורה נמשלה לדבש וחלב( ראה בארוכה בקובץ אהלי שם' כרך ו' עמ' רא ואילך, וש"נ. 50( מנהג אדמו"ר מהוריי"צ רשימות היומן' עמ' רה. מנהג הרבי אוצר' עמ' רפד. לוח כולל חב"ד. 51( של"ה מסכת שבועות ד"ה ההפטרה, ומציינים לש"ך יו"ד סי' פט ס"ק טז. שערי הלכה ומנהג' חיו"ד סי' יא, וראה אוצר' שם. זאת, גם בחלב וחמאה, אך כמובן, מלבד גבינה קשה שממתינים אחריה שש שעות )רובן ככולן של הגבינות הכשרות למהדרין בארה"ק כיום, אינן קשות"(. וראה פמ"ג לשו"ע יו"ד סי' פט, שפתי דעת ס"ק ז, דהפסק שעה מחליף קינוח" )אג"ק כרך כ עמ' רפט, שערי הל' ומנהג יו"ד סי' יא(. ההמתנה )אפילו בשש שעות מבשר לחלב( היא מגמר האכילה של סוג אחד עד תחילת האכילה של הסוג השני, ולא מגמר הסעודה או ברכה אחרונה עד תחילת הסעודה )דגול מרבבה ר"ס פט, ודלא כערוה"ש שם סוס"ד(. 52( מצווה שו"ע אדה"ז סי' תקכ"ט ס"ז. וראה חוה"מ כהלכתו פ"א ס"ז. 53( שו"ע אדה"ז שם ס"ד שישתה יין באמצע סעודתו, ]ונאמרה בזה הגבלה:[ אם ידו משגת" ]וגם לא נאמר בזה שיעור )משא"כ שני הדברים ביין שמחיוב שמחה דלהלן([. וראה בירור' בעניין זה ב'התקשרות' גיליון תקל"ט. 54( חובה שו"ע אדה"ז שם. וצ"ל רביעית, תורה אור' לאדה"ז עמ' ( שו"ע אדה"ז סי' תצד סעיף חי. 56( רשימת כ"ק אדמו"ר, ספר המנהגים עמ' 38 וש"נ. 57( ספר השיחות תש"ד עמ' ( תורת- מנחם התוועדויות' חלק מ' עמ' ( אוצר מנהגי חב"ד' עמ' שיא. 14

15 ועל פי הסדר שהורה הרבי בהתוועדויות דראש השנה, ועוד. לפני כל ניגון מכריזים שם בעל הניגון. ניגון ג' תנועות )להבעש"ט, הה"מ ואדה"ז(, א לי אתה )אדה"ז(, ניגון מקהלת אדמו"ר האמצעי, ימין ה' )הצ"צ(, לכתחילה אריבער )מהר"ש(, ניגון הכנה )רש"ב(, הבינוני )הריי"צ(, הוא אלוקינו / אתה בחרתנו )הרבי(, ניגון הקפות )הרלוי"צ אביו של הרבי(. לאחרי זה מנגנים כפי שהיה הסדר בסוף ההתוועדויות הגדולות )למעט שנים תשמ"ו ואילך(: ניגון הכנה, ד' בבות, ניע זשוריצי. ה'תהלוכה' לבתי הכנסת לשמח יהודים בשמחת יום טוב וכו', שייכת במיוחד לחג השבועות. 60 יום שני 61 ז' בסיוון אסרו חג כנהוג בכל שלושת הרגלים )וקל וחומר בזמן מתן תורה(, עורכים בכל אסרו חג ]או בימים הסמוכים לו[ כינוס תורה' בכל מקום שאפשר. כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו היה משתתף בזה בשיחה מיוחדת שאמר בהתוועדות דחג השבועות לכבוד הכינוס ( לקוטי שיחות כרך ח עמ' 252. וראה אוצר' עמ' רצ. התהלוכה הראשונה היתה בשנת תשט"ו. 61( על השמחה המיוחדת ביום זה, ראה שו"ע אדה"ז סי' תצד סי"ט. נתבאר בלקוטי שיחות כרך כח עמ' 24, ובלה"ק בס' שולחן המלך' ח"ב עמ' קמא. לבני חו"ל: יום טוב שני. בהדלקת נרות )אחרי צאת הכוכבים( מברכות: להדליק נר של יו"ט' ו'שהחיינו'. ערבית, קידוש וברהמ"ז של יו"ט. בשחרית מוציאים ב' ס"ת, י"ג מידות וכו' כדאתמול, בספר הראשון קוראים ה' קרואים בפ' ראה כל הבכור', ח"ק. בספר השני קוראים למפטיר כדאתמול. הפטרה בחבקוק )ספ"ב(: וה' בהיכל קדשו...'. הזכרת נשמות, אב הרחמים, מוסף כדאתמול, ונושאים כפיים גם היום. קידוש וברהמ"ז של יו"ט ]ביום ב' אין מנהג לאכול מאכלי חלב ע"פ לוח כולל חב"ד[. הנולד והנחלב ביום הראשון מותר ביו"ט שני. הרבי התוועד בסוף יום ב'. למחרת, יום ח' סיוון אסרו חג. בדבר בני חו"ל הנמצאים ביו"ט בארה"ק ולהיפך ראה הנלקט בס' נתיבים בשדה השליחות' ח"א עמ' קג ואילך. וע"ע. 62( שיחת יום ב' דחה"ש תשל"ח סי"ט. בשנת תשל"ט 63 הציע כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לערוך ביום נפרד כינוס תורה' גם לנשים, בקשר לעניינים הנוגעים לנשי ובנות ישראל, ובפרט טהרת המשפחה, כשרות האכילה ושתייה ונרות שבת קודש ויום טוב. כן עורר אודות הדפסת קבצי חידושי תורה שנאמרו בהזדמנויות אלו, ובכלל. ימי התשלומין עניינם אצירת גילויי החג, שלא יאבדו בטירדת הזמן. 64 ההוספה בתורה ובצדקה דימי התשלומין שייכת גם אם בחג השבועות נעשו כל העניינים בשלימות, ונעשית באופן ד'מעלין בקודש' באופן מיוחד בימים אלו. 65 בהמשך למדובר 66 אודות כינוסי ילדים בימים שלפני חג השבועות, והבאתם בחג השבועות עצמו לקריאת עשרת הדיברות, הציע הרבי נשיא דורנו הוראה, ועל מנת לפרסמה: לאסוף ולכנס ילדי ישראל הן בנים והן בנות, גם בימי התשלומין לחג השבועות, ומה טוב עד י"ב בסיוון ועד בכלל, לכנסם פעם אחת, ומה טוב פעמיים: פעם אחת לכנסם בבתי הספר שם לומדים הם תורה, בהוספה על סדר לימודם הרגיל, ועוד פעם לכנסם בבית הכנסת, מקום שמגדלין בו תפילה". על דרך זה יש לנהוג בבתי הספר ובתי הכנסת שבארץ הקודש. ובארץ הקודש בנוסף לזה יכנסו אותם גם במקומות הקדושים, ובמיוחד בכותל המערבי שאין השכינה זזה ממנו, ובמערת המכפלה )ובוודאי יקבלו רשיון לכך(, וגם בקבר רחל אימנו. 67 * אין אומרים תחנון עד שבת קודש י"ב בסיוון. 63( שיחת יום ב' דחג השבועות, הנחת הת' סנ"ו. 64( מדברי אדה"ז ספר השיחות תרח"ץ עמ' ( שיחת מוצש"ק במדבר תשל"ט, הנחת הת' סי"ט. 66( בער"ח סיון תש"מ, לקוטי שיחות כרך כ"ג עמ' ( משיחת ש"פ נשא תש"מ, לקוטי שיחות שם עמ'

16 ב"ה משפחת חסידי חב"ד בארץ הקודש מתאחדת: ג' תמוז - עשרים וחמש שנה עוצרים " עמדו הכן כולכם " יום שני, יום הבהיר כ"ח סיון תשע"ט היכל ארנה ירושלים 16 רכישת כרטיסים: kinus-chabad.co.il מוקד טלפוני: 6565* זמין בימים א-ה בין השעות 9:00-17:00 צעירי אגודת חב"ד "עמדו" עמידה והעכבה מהמרוצה בעניני העולם, הבלי הזמן... יו"ד שבט, תש"כ

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ב"ה התקשר ות קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שיחות אגרות פניני

בה התקשר ות קונטרס שבועי לאנש חסידי חבד לחיזוק ההתקשרות לכק אדמור רבי מנחם מענדל בהרהק רלוי מליובאוויטש זצוקללהה נבגמ זיע שיחות אגרות פניני ב"ה התקשר ות קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שיחות אגרות פניני חסידות לפה"ש הלכות, מנהגים וטעמיהם ניצוצות זמנים א'קד

קרא עוד

תזכורת לימים האחרונים דסוכות תשע"ט הרב לוי יצחק גרליק SICHOSACADEMY.ORG בס"ד. ערב חג הסוכות תשע"ט לכב' ק"ק אנ"ש שי' שע"י האיחוד האירופאי בריסל ו- virt

תזכורת לימים האחרונים דסוכות תשעט הרב לוי יצחק גרליק SICHOSACADEMY.ORG בסד. ערב חג הסוכות תשעט לכב' קק אנש שי' שעי האיחוד האירופאי בריסל ו- virt בס"ד. ערב חג הסוכות תשע"ט לכב' ק"ק אנ"ש שי' שע"י האיחוד האירופאי בריסל ו- virtual community at sichosacademy.org תזכורת לימים האחרונים דחג הסוכות, זמן שמחתינו, תשע"ט הנסיון הראה, שכדאי שכל ערב, הבעה"ב

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

SICHOSONLINE.ORG תזכורת תשעת הימים – מנחם אב תשע"ו – לוי יצחק גרליק –

SICHOSONLINE.ORG  תזכורת תשעת הימים – מנחם אב תשעו – לוי יצחק גרליק – בס"ד. שלהי תמוז תשע"ו לכב' אנ"ש שליט"א דק"ק שע"י האיחוד האירופאי בריסל ו- virtualcommunity@sichosonline.org תזכורת לתשעת הימים, שבת חזון )שחל בתשעה באב( ותשעה באב נדחה )שחל ביום א'( תשע"ו. הואיל ונדחה

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

נראה שאין חשש בעצם השימוש בחלב, אבל אלה הנזהרים מאכילת מוצרים תעשייתיים, נמנעים גם מחלב ומוצריו, כשאינם תוצרת בית(. * בין כלי הפסח של רבותינו נשיאינו

נראה שאין חשש בעצם השימוש בחלב, אבל אלה הנזהרים מאכילת מוצרים תעשייתיים, נמנעים גם מחלב ומוצריו, כשאינם תוצרת בית(. * בין כלי הפסח של רבותינו נשיאינו נראה שאין חשש בעצם השימוש בחלב, אבל אלה הנזהרים מאכילת מוצרים תעשייתיים, נמנעים גם מחלב ומוצריו, כשאינם תוצרת בית(. * בין כלי הפסח של רבותינו נשיאינו היו גם צלחות עם פסי זהב בשפתן. 37 * אדמו"ר מוהרש"ב

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

ב"ה. זמן שמחתנו ה'תשע"ז. מחיר: 10 ש"ח 7 ל מ ע ן או מ ר י י ג ד ל ש מ ך. ו ה ם נ ח ל ת ך ו ע מ ך. צ מ א ים ל י ש ע ך כ א ר ץ ע י פ ה ל מ י ם. ל ת ר ת ל

בה. זמן שמחתנו ה'תשעז. מחיר: 10 שח 7 ל מ ע ן או מ ר י י ג ד ל ש מ ך. ו ה ם נ ח ל ת ך ו ע מ ך. צ מ א ים ל י ש ע ך כ א ר ץ ע י פ ה ל מ י ם. ל ת ר ת ל ב"ה. זמן שמחתנו ה'תשע"ז. מחיר: 10 ש"ח 7 ל מ ע ן או מ ר י י ג ד ל ש מ ך. ו ה ם נ ח ל ת ך ו ע מ ך. צ מ א ים ל י ש ע ך כ א ר ץ ע י פ ה ל מ י ם. ל ת ר ת ל מו מ נו ח ה. הו ש ע נ ה ו הו ש יע ה נ א א ב ינו א

קרא עוד

בימה לדיון בין התמימים ואנ"ש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנש"א תשנ"ב גליון ה דבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

בימה לדיון בין התמימים ואנש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנשא תשנב גליון ה דבר מלכות שפ תולדות תשנב יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד בימה לדיון בין התמימים ואנ"ש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנש"א תשנ"ב גליון ה דבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד ב"ה תוכן ההחלטה התקיפה: לגלות יחידה שבנפש / עמ' 4 יומן

קרא עוד

מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מאמר ד"ה ואתה תצוה את בני ישראל שבת פרשת תצוה ה'תשמ"א י"ל בקונטרס פורים קטן ה'תשנ"ב

מכק אדמור מליובאוויטש מאמר דה ואתה תצוה את בני ישראל שבת פרשת תצוה ה'תשמא יל בקונטרס פורים קטן ה'תשנב מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מאמר ד"ה ואתה תצוה את בני ישראל שבת פרשת תצוה ה'תשמ"א י"ל בקונטרס פורים קטן ה'תשנ"ב לעילוי נשמת הרה"ג הרה"ח הרב מרדכי שמואל בן הרה"ח הרב משה ע"ה אשכנזי רב ומרא דאתרא דכפר חב"ד במשך

קרא עוד

קיצור שולחן ערוך סימן קכח

קיצור שולחן ערוך סימן קכח הלכה יומית הלכות שבת ומועד הלכות ברכות ונטילת ידיים עיון ת פילה - ביאור תפילת שמונה עשר ה מושגים ביהד ות - בנושא תפילה ובית כנסת "נמשלה התורה למים מה מים יורדים טיפין טיפין עד שנעשים נחלים כך האדם לומד

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

- - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב

- - קיץ תשסט מחשבת ישראל )לביס דתי( מחשבת ישראל, 1 יחל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב - - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי דתי, מהדורה

קרא עוד

Microsoft Word - MUG7.DOC

Microsoft Word - MUG7.DOC ש"פ ויגש - ה' טבת דידן נצח גליון ז יוצא לאור על ידי מערכת "יגדיל תורה" ברוקלין, נ.י. 770 איסטערן פאַרקוויי שנת חמשת אלפים שבע מאות חמשים ושמונה לבריאה קובץ משיח וגאולה ז 2 ב"ה מפתח דבר העורך... 3 ד' כתות...

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

797-P.indd

797-P.indd * הדלקת נש"ק (תמיד): "אף שהדלקת הנרות היא על ידי בעלת הבית (עקרת הבית), מכל מקום מנהג ישראל שגם הבעל משתתף בזה (באופן סמלי על כל פנים) על ידי הסיוע בהכנות לזה, כגון בהגשת הגפרורים או הנרות וכיוצא בזה".

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

תשרי 5773 תשע ג הלו קובץ לחיזוק ההתקשרות קובץ שמיני עצרת ושמחת תורה hnkugv ohnhn,v hshnk, sgu VAAD TALMIDEI HATMIMIM HAOLAMI יוצא לאור ע י תלמידי ישיב

תשרי 5773 תשע ג הלו קובץ לחיזוק ההתקשרות קובץ שמיני עצרת ושמחת תורה hnkugv ohnhn,v hshnk, sgu VAAD TALMIDEI HATMIMIM HAOLAMI יוצא לאור ע י תלמידי ישיב תשרי 5773 תשע ג הלו קובץ לחיזוק ההתקשרות קובץ שמיני עצרת ושמחת תורה hnkugv ohnhn,v hshnk, sgu VAAD TALMIDEI HATMIMIM HAOLAMI יוצא לאור ע י תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש המרכזית 770 איסטערן פארקוויי

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

ב"ה גיליון 30 תשרי תשע"ב מעיינותיך רבעון למחשבת חב"ד ראש השנה הרב יצחק גינזבורג יום כיפור הרב יואל כהן חג הסוכות הרב יוסף דוב סולובייצ'יק זצ"ל שמחת תו

בה גיליון 30 תשרי תשעב מעיינותיך רבעון למחשבת חבד ראש השנה הרב יצחק גינזבורג יום כיפור הרב יואל כהן חג הסוכות הרב יוסף דוב סולובייצ'יק זצל שמחת תו ב"ה גיליון 30 תשרי תשע"ב מעיינותיך רבעון למחשבת חב"ד ראש השנה הרב יצחק גינזבורג יום כיפור הרב יואל כהן חג הסוכות הרב יוסף דוב סולובייצ'יק זצ"ל שמחת תורה אסי שפיגל 3 2 תוכן העניינים זמני ואופני התשובה כ"ק

קרא עוד

והשיאנו ה' אלוקינו את ברכת מועדיך

והשיאנו ה' אלוקינו את ברכת מועדיך שיעור כללי במדרש רבה פרשת נשא והשיאנו ה' אלוקינו את ברכת מועדיך מו"ר ראש הישיבה שליט"א פרשת "נשא" לאחר מתן תורה תחל שנה וברכותיה פרשת "נשא" היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה, לרמוז לנו שאחרי חג השבועות זמן

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

1

1 1 סיפור נורא מהרה"צ הקדוש ר' ישראל מרוז'ין מספרים על הרה"צ הקדוש ר' ישראל מרוז'ין כאשר עוד היה בקטנותו ממש "בוצין בוצין מקטפיה ידיעה" בזמן שמנעו מאיתו תפוח, אמר את הברכה "בורא ברי העץ" ועל ידי כך הכריח

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

. : ] [ :. (. ( [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

מאמר מבואר ד"ה גדול יהי' כבוד הבית גו' תשכ"ב קונטרס שבת נחמו תש"נ יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

מאמר מבואר דה גדול יהי' כבוד הבית גו' תשכב קונטרס שבת נחמו תשנ יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד מאמר מבואר ד"ה גדול יהי' כבוד הבית גו' תשכ"ב קונטרס שבת נחמו תש"נ יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד מפתח כללי פתח דבר... 3 סקירה קצרה... 5 תוכן המאמר... 8 פתח דבר להוצאה הראשונה דהמאמר... 12

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

קובץ הערות התמימים ואנ"ש הערות וביאורים בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א יום הבהיר יו"ד שבט ה'תשע"ט יוצא לאור על ידי תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מאנטר

קובץ הערות התמימים ואנש הערות וביאורים בתורת כק אדמור שליטא יום הבהיר יוד שבט ה'תשעט יוצא לאור על ידי תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מאנטר קובץ הערות התמימים ואנ"ש הערות וביאורים בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א יום הבהיר יו"ד שבט ה'תשע"ט יוצא לאור על ידי תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מאנטרעאל תחת נשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א הערות התמימים ואנ"ש

קרא עוד

ספרי' אוצר החסידים ליובאוויטש היכל שמיני קובץ שלשלת האור מכתב שער שני כבוד קדושת אדמו"ר יוסף יצחק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שניאורסאהן מליובא וויטש יוצא לא

ספרי' אוצר החסידים ליובאוויטש היכל שמיני קובץ שלשלת האור מכתב שער שני כבוד קדושת אדמור יוסף יצחק זצוקללהה נבגמ זיע שניאורסאהן מליובא וויטש יוצא לא ספרי' אוצר החסידים ליובאוויטש היכל שמיני קובץ שלשלת האור מכתב שער שני כבוד קדושת אדמו"ר יוסף יצחק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שניאורסאהן מליובא וויטש יוצא לאור על ידי מערכת אוצר החסידים" 770 איסטערן פ ארקוויי

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

מחלוקת הגאונים בגדר בין השמשות - יוסף מימון. מאורנו ח

מחלוקת הגאונים בגדר בין השמשות - יוסף מימון. מאורנו ח מחלוקת הראשונים בגדר בין השמשות 137 מחלוקת הראשונים בגדר בין השמשות יוסף מימון פתיחה אמרו חז"ל: "בין השמשות, ספק מן היום ספק מן הלילה". ישנם הרבה נפקא-מינות הלכתיות לזמני היום, לכן חשוב להגדיר את זמן המעבר

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

ב"ה. זמן שמחתנו ה'תשע"ט מחיר: פראיירים לא מתחלפים מאמר חסידי ספוג לחלוחית לתחילת השנה 12 "ויהי בשלושים שנה" סקירה מקיפה ומרתקת אודות שנת הבני

בה. זמן שמחתנו ה'תשעט מחיר: פראיירים לא מתחלפים מאמר חסידי ספוג לחלוחית לתחילת השנה 12 ויהי בשלושים שנה סקירה מקיפה ומרתקת אודות שנת הבני ב"ה. זמן שמחתנו ה'תשע"ט מחיר: 10 24 10 פראיירים לא מתחלפים מאמר חסידי ספוג לחלוחית לתחילת השנה 12 "ויהי בשלושים שנה" סקירה מקיפה ומרתקת אודות שנת הבנין 26 לטעום גאולה הוראות והדרכות אודות שמחת בית השואבה

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5

צעד ראשון רישום לשנהל תשעט בבית ספר היובל יהוד מונוסון  שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון https://hayovelyahud.tik-tak.net/ שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 חזון בית הספר בית ספר "היובל" הוא בית אוהב מקבל ותומך לתלמידיו ולקהילתו. בית

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מועצה מקומית אפרת

מועצה מקומית אפרת פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2016 יום שני, ח' בשבט, ה'תשע"ו, 18 בינואר 2016 נוכחים: עודד רביבי יהודה שוויגר מנחם שפיץ מיכאל דהן דובי שפלר אבי חדידה אורית סמואלס דורון כהן נעמה טל - ראש

קרא עוד

א

א הקדימו נעשה לנשמע.רמב"ם הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ג' וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו, ואינו חייב ללמד בן חבירו אלא בחנם, מי שלא למדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיכיר שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, וכן

קרא עוד

ב"ה פתח דבר אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו החתן הת' הרב ברוך שיחי' עם ב"ג הכלה מרת חיה מושקא רוחמה תחי'. הת

בה פתח דבר אנו מודים להשית על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו החתן הת' הרב ברוך שיחי' עם בג הכלה מרת חיה מושקא רוחמה תחי'. הת ב"ה פתח דבר אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו החתן הת' הרב ברוך שיחי' עם ב"ג הכלה מרת חיה מושקא רוחמה תחי'. התודה והברכה מובעת בזה לבני משפחתנו, ידידינו ומכרינו

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

בס"ד הלכה לתלמיד מדריך למורה חוברת עבודה ולימוד דינים לפי ספר קיצור שולחן ערוך מקור חיים מאת: הרב חיים דוד הלוי זצ"ל מותאם לפי מנהגי העדות השונות עמוס

בסד הלכה לתלמיד מדריך למורה חוברת עבודה ולימוד דינים לפי ספר קיצור שולחן ערוך מקור חיים מאת: הרב חיים דוד הלוי זצל מותאם לפי מנהגי העדות השונות עמוס בס"ד הלכה לתלמיד מדריך למורה חוברת עבודה ולימוד דינים לפי ספר קיצור שולחן ערוך מקור חיים מאת: הרב חיים דוד הלוי זצ"ל מותאם לפי מנהגי העדות השונות עמוס מימון על פי תוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך החל

קרא עוד

הלכות מגילה ופורים טעקסט 2.doc

הלכות מגילה ופורים טעקסט 2.doc יד שבט l L טו שבט המשך סימן תרפה סדר ד' פרשיות לעיל סימן קל"ז סעיף ה') (ועיין טז שבט המשך סימן תרפה סדר ד' פרשיות הגה: ואם אי אפשר להם לבוא מכל מקום יזהרו לקרותם בנגינתם ובטעמם (מצא כתוב): יז שבט הגה:

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה הרעיון: דפדוף paging וזכרון וירטואלי.1.2.3 לחלק את מרחב הכתובות לדפים בגודל קבוע )למשל )4KB את הדפים ממפים לזכרון פיסי a. לא רציף b. לא כולם העברה מזכרון לדיסק לפי הצורך מספר הדף: page = addr 4K המיקום

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

???? 1 ?????? ??????.indd

???? 1 ?????? ??????.indd תשרי 5775 תשע ה אנוו קובץ לחיזוק ההתקשרות יומנים מבית חיינו ימים נוראים hnkugv ohnhn,v hshnk, sgu VAAD TALMIDEI HATMIMIM HAOLAMI יוצא לאור ע י תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש המרכזית 770 איסטערן פארקוויי

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד