zohar 5-22

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "zohar 5-22"

תמליל

1 ux`eminwdufrmxdmrnixfr l`xuil wg ctpn infid sc glw zwxr iwl`d `pydn i`gfi xa ofrnw `"rif iax WcTd ofwla x`an FAcnFNduExiornlcngpelwWExRmr FnFiA mfi zfiwxrd itl wngn oa zfidl dmfy cala zfxetq zftca `Ad mlfr "inlfrdxdgdlrtn"icilrxf`l`vfi w"tl r"yz feoy Wcg `"aaez WnW zia w"dir

2 הוצאת: שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי" מפעל עולמי להצלת הדת מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"קמרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש ארץ ישראל טל: / פקס: MIFAL HAZOHAR HOILUMI C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 Ramat Beth Shemesh 99093, Israel Tel: / fax: hazohar.com@gmail.com בב י כנסיו, בב י מדר ו, ב מחו, לכל החברים וידידים, ולכל אחד ואחד מי ראל, ל רב הגאולה לימה בב"א תקנת האריז"ל ללמוד זוהר "חק לישראל" דבר יום ביומו כפי שנדפס בספר "חק לישראל" בדקות ספורות בלבד תזכה להיות בן עולם הבא בלימוד הזוהר נביא את המשיח נדפס באותיות גדולות מאירות עינים למען ירוץ הקורא בו, ועתה קבלו מאתנו שולחן ועליו לחם וכל מיני מגדים והתענגו בו, ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרותיך, תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף * כל הזכויות שמורות ואין למכור או לסחור או לקבל רווח עבור הטקסט או חלקו מותר ומצוה ללמוד ולזכות את הרבים בחינם בלבד ניתן ל"מפעל הזוהר העולמי" על ידי הרב הצדיק המקובל הרב בניהו שמואלי ראש ישיבת "נהר שלום" (רח' שילה 6 ירושלים) לעילוי נשמת מורינו ורבינו הצדיק הקדוש רבי מרדכי בן מרים שרעב"י זיע"א שליט"א

3

4 ד" ה צ ד יק א ינו נו ת ן ש נ ה ל ע ינ יו ב יו ם וב ל י ל ה ע ד ש מו כ יח ה ר ש ע ים ומ ב יא ם ש י ש ובו ב ת ש וב ה (ז ה ר ה ק דו ש,ח ל ק א, כ:). א ילו ה יו יו ד ע ים ב נ י ה עו ל ם ג ד ל ה ש כ ר ל ה ח ז יר ח ב רו ל מוט ב ה יו רו ד פ ים א ח ר יו ת מ יד כ מו ש רו ד ף א ח ר י כ ס ף ו ז ה ב (ז ה ר ה ק דו ש פ ר ש ת ת רומ ה קכח : - קכט.). מ צ ו ה ש א ת ה רו א ה ש ב נ י א ד ם נו ה ג ים ב ה ק לות ר אש ומ ע ט ה מ ה ש מ ק י מ ין או ת ה, ה נ ה מ צ ו ה זו ב ו ד אי מ מ ת נ ת ומ צ פ ה ע ד כ י י ב ח ר ב ה א יש כ ש ר ו י ש ר ל ה ז ה ר ב ה, ול עו ר ר ר ב ים ע ל מ צ ו ה זו ל ק י מ ה ב א ה ב ה ל כ בו ד קוד ש א ב ר יך הוא ו כו ' (ז ה ר ה ק דו ש פ ר ש ת ת רומ ה,ק ב ה י ש ר פ ר ק ס ). כ ל מ צ ו ה ש א ין ל ה דו ר ש ו א ין מ י ש י ב ק ש או ת ה ת ד ר ש נ ה ל פ י ש ה יא כ מ ת מ צ ו ה, ומ צ ו ה ש א ין ל ה רו ד פ ים ר ד ף א ח ר יה ל ע ש ו ת ה, ש ה מ צ ו ה מ ק ט ר ג ת ו או מ ר ת כ מ ה ג רוע ה א נ כ י ש נ ת ע ל מ ת י מ כ ל ו כו ' (ס פ ר ח ס י דים או ת ק"ה).

5 d oey`x mei gly oey`x mei gly `"rhpwscglyzyxtxdfandxewn dxigae drici וּאביּו וּאביּו וּאביּו וּאביּו.'וֹגו לכּשׁא לחנ דע,חתפּ הדוּהי יבּר (במ היעשי) הכּ םימשּׁה ארוֹבּ 'ה לאה םהל שׁי המּכּ.'וֹגו םהיטוֹנו תדוֹבעבּ לכּתּסהל םדא ינבל שׁי המּכּ.אוּה ךוּרבּ שׁוֹדקּה.הרוֹת ירבדבּ לכּתּסהל םהל,הרוֹתּבּ לדּתּשׁמּשׁ ימ לכּשׁ תוֹנבּרק לכּ בירקמ וּלּאכּ.אוּה ךוּרבּ שׁוֹדקּה ינפל םלוֹעה ךוּרבּ שׁוֹדקּהשׁ אלּא,דוֹע אלו,ויאטח לכּ לע וֹל רפּכמ אוּה תוֹאסכ המּכּ וֹל םינקּתמוּ.אבּה םלוֹעל יבּר יבּר יבּר יבּר ךרדּבּ ךלוֹה היה הדוּהי,וֹתוֹא לאשׁ.אבּא יבּר םע דחי הצוֹר ינא דחא רבדּ, ךוּרבּ שׁוֹדקּה עדיּשׁ ןויכּ ;לאשׁל וינפל אטחל םדאה דיתעשׁ אוּה?וֹארבּ עוּדּמ,התימ וילע רזגלו םיפּלא התיה הרוֹתּה ירהשׁ,םלוֹעה ארבנ אלּשׁ דע םינשׁ,הרוֹתּבּ הּבּ בוּתכו (טי רבדמב) םדא.להאבּ תוּמי יכּ (זכ םש) יכּ שׁיא.תמיּו ינוֹלפּ יחיו.תמיּו.תוּמי םאו,תוּמי הלילו םמוֹי הרוֹתּבּ לדּתּשׁי םא וּלּפאשׁ,הזּה םלוֹעבּ םדאל אוּה ךוּרבּ שׁוֹדקּה הצר המ E`aie E`aie E`aie E`aie,'Fbe lfmw` lgp cr (bi xacna),gzt dcedi iax (an diryi) minxd `xfa ii l`d dm `lmyq`l `Wp ipal Edl zi` dom.'fbe mdihfpe Edl zi` dom,`ed Kixa `WcEwc `pgleta lcyw`c o`n lkc,`ziixf`c inna `lmyq`l iowl `nlrc oipaxfw lm axwn EN`M,`ziixF`A `Ed Kixa `WcEwc `N` cfr `le.`ed Kixa `Wcw oiiqxek dnm Dil oipwyne,ifafg lm lr Dil xrkn,iz`c `nlrl.(xqg) iax iax iax iax l`w,`a` iax icda `gx`a lif` ded dcedi rcic oeim,`l`wl `pira cg dnn,dil xfbnle,diow ihgnl Wp xa oiofc `Ed KixA `Wcw ded `ziixf` `dc.dil `xa i`n`,dzin Dilr DA aizke.`nlr ixai` `l cr oipw oitl` ixz,`ziixf`a (hi xacna).ld`a zeni im mc` (fk xacna) Wi` `Wcw iraw i`n.znie ipflr igie.znie.zeni im lcyw` i` ENit`C,`nlr i`da Wp xal `Ed Kixa lcyw` `l i`e,zeni `ilile `nni `ziixf`a

6 l`xuil wg oey`x mei gly e `zewixr xa,`gx` cga `NM,zEni `ziixf`a.`hfgm afhm (h zldw) Y`c dnm,`nlr `Eddc dn,kx`nc ixfbe,kx`nc ifgxf`,dil EWx Kl zi`c dn.eda gxhnl Kl,rCpnl EWx Kl zilce,li`w `lmyq`le rcpnl,lxua z` `ihgl LiR z` oyy l` (d zldw) aizm,oi`nr oifipb,oixzqe `Ed KixA `WcEwc ifgxf`c,dil.`l`wl ol zil fipbe mizq `EdC `dc,fipbe mizq `Nk `ziixf` `d,ikd i` wqrznc o`ne,ied d`nr `WiCw `nw `id i`e,`wicw DinWA wqrz` EN`k `ziixf`a.`lmyq`le `l`wl ol zil,ikd DinWE,`iilbe mizq `Nk `ziixf` Dil aizke,`iilbe mizq `WiCw mixac),epipale Epl zflbpde Epidl` 'iil zfxyqpd `piirle,`l`wl EWx zi`c,epl zflbpd iil zfxyqpd la`.eda rcpnle Eda `lmyq`le liki o`nc,oiifgz` Dile,oEPi` Dilic,Epidl` omw lme,`nizq ifyrc `wacz`l E rcpnl.l`wnl לא ישׁתּדּל בּתּוֹרה ימוּת, הכּל בּדרך אחד, פּרט לפרישׁוּת אוֹתוֹ עוֹלם, כּמוֹ שׁנּאמר (קהלת ט) כּטּוֹב כּחוֹטא. לוֹ, דּרכי רבּוֹנך וּגזרוֹת אמר רבּוֹנך מה לּך לטרח בּהם? מה שּׁיּשׁ לך רשׁוּת לדעת וּלהסתּכּל - שׁאל, וּמה שּׁאין לך רשׁוּת לדעת - כּתוּב (שם ה) אל תּתּן את פּיך לחטיא את בּשׂרך, שׁדּרכי הקּדוֹשׁ בּרוּך הוּא וּסתריו גּנוּזים עליוֹנים, נסתּר וגנוּז אין לנוּ שׁהוּא לשׁאל. אמר לוֹ, אם כּך, הרי התּוֹרה כּלּהּ נסתּרת וּגנוּזה, שׁהרי היא שׁם קדוֹשׁ עליוֹן, וּמי שׁמּתעסּק בּתּוֹרה כּאלּוּ התעסּק בּשׁמוֹ הקּדוֹשׁ, ואם כּך אין לנוּ לשׁאל וּלהסתּכּל. לוֹ, כּל התּוֹרה נסתּרת אמר (hk נסתּר וּגלוּיה, וּשׁמוֹ הקּדוֹשׁ הנּסתּרת וגלוּי, וכתוּב (דברים כט) לה' אלהינוּ והנּגלת לנוּ וּלבנינוּ. הנּגלת לנוּ, שׁיּשׁ לנוּ רשׁוּת לשׁאל וּלעיּן וּלהסתּכּל בּהם ולדעת בּהם. אבל הנּסתּרת לה' אלהינוּ, שׁלּוֹ הם, ולוֹ נראים, שׁמּי יכוֹל לדעת וּלהתדּבּק בּדעתּוֹ הנּסתּרת, וכל שׁכּן לשׁאל? " היומי לישראל נערך ונסדר על ידי "מפעל הזוהר העולמי" לקירוב הגאולה ברחמים. - דפי " חקקקק או אצל מלכות דוד רחוב השומר 74 ב"ב ניתן לקבל בחינם לזיכוי הרבים בלבד. טל':

7 f l`xuil wg oey`x mei gly בּאאאא וּראה, אין רשׁוּת לבני נסתּרים העוֹלם לוֹמר דּברים וּלפרשׁם, פּרט למּנוֹרה הקּדוֹשׁה רבּי שׁמעוֹן, שׁהרי הקּדוֹשׁ בּרוּך הוּא הסכּים על ידוֹ. וּמשּׁוּם וּלמטּה, שׁדּוֹרוֹ רשׁוּם למעלה ועל זה דּברים נאמרים בּגלוּי על ידוֹ, ולא יהיה דוֹר כּדוֹר שׁהוּא שׁרוּי בּתוֹכוֹ, עד שׁיּבא מלך המּשׁיח. oinizq oinn xninl `nlr ipal EWx zil,ifg,ofrnw iax `WiCw `pivea xa,ofl `WxtlE `xcc oibae.ifci lr mmyq` `Ed Kixa `Wcw `dc oinn `C lre,ze `Nirl `Ed `niwx Dilic `c `xck `xc `di `le,ifci lr `iilbz`a ExnY`.`giWn `Mln iziic cr,dieba ix`w Edi`c (297cenr)xdGdxF`xtq FNMe,uEgle dtvn `Ed FzxFY lm,i"x`d iazke mipetze xdgd xtqa wqfr Fpi`W in(fh xfcd lfcb W`xe ax zfidl,mw iwp`n zfidl `N` dxfya wqfr Fpi`e,zE`Oxe zerḧ zerh `N` miig zfgx` bivi `l i`ceae- miiga wlg `le miig Fl oi`e,zfixad lr xxyudle.cala l`hie miig axd oxn iazke xdgd ceol icilr lr,wtplwonmiigmdwi"x`doxniazkemipetzexdgdxtqawqfrfpi`win,ofxg`ddgdxfca,uegle dtvn `Ed wqfrw FzxFY lmw dpn`p rci,miwqfte cenlzae dpwnae `xwna dlela zfidl`n`dxfyawqfrfpi`e,ze`oxezerhfnm`ede,wtpldx`demiigawqrfloi`e,b`fcm.miigawlg`lemiigfloi`e,zfixadlrxxyudlexfcdlfcbw`xeaxzfidl,mwiwp`n `ilile `nfi lka oigev,dlra mr Dl zfvxl DAbl xryic o`n EpA zil :Wcg xdf ipetza oire,`xwiolad`xzerolad.adadoicoialkadaoigeve.oiwewdoka,drlrac`zixf`a iazkexdgdceolicilr`n`miigzfgx`bivi`li`ceae.pikw`wlqllcywico`nzile didy`nwdgndaxd Epkx`dxakE.xF`FNMWdxF`ixrWxtQAoke,calAl`hiemiIgaxdoxn.d`xIn care dad`n car `N`,lAwn cala l`hie miig axd oxn iazke xdgd icilr lrwx wx,dgd xfca dpikxd KiWndl xwt` i`(fi l`hiemiigaxdoxniazkexdgdicilr`n`dpfilrpikwkiwndlxwt`i`ofxg`ddgdxfcae (h"i,'fawrzwxrdpxnfwdkxadlkid).wctd gexa EPW cala xdgd xtqa waci,dgd mlfra `Ad mlfr afh zf`xl mini adf` miig utgd Wi`d in(gi cala l`hie miig axd oxn iazkae `AdmlFraFhzF`xldXcwiYlAmFizFNalilAnminiadF`miIgutgdWi`dindGdxFCaE.WcTdgExAEPWcalAl`hiemiIgaxdoxniazkaExdGdxtqAwAci,dGdmlFrÄ (h"i,'fawrzwxrdpxnfwdkxadlkid) lel` WcgA FzF` cnfnd lkl dnwpd WCwnE sebd xdhn xdf ipety xtq(hi `EdiM,axwWgaEmlWalAdfxEAgAcnllEpAlAFzxFzeFzad`rHIW,LiptNnoFvxidi,okaE.eiWExRoianoi`A`nlrA`qxibAENt`lEl`WcgAcnFNdlkldnWPdWCwnEsEBdxdhn (mipetydlrkln`qmxtqzncwd)

8 g ipymeigly ipymeigly a-`"r`qwscglyzyxtxdfandxewn milv`pdlkz`ekezallekmc`d התּעו התּעו התּעו התּעו יבּר.'ה חכּ אנ לדּגי םהירשׁא,וּ יסוֹי יבּרו אחא םיבכוֹכ ידבוֹע םימּעמ לארשׂי שׁוֹדקּהשׁ,םלוֹעה לשׁ תוֹלזּמוּ הנּכּתהו םהב הצוֹר אוּה ךוּרבּ ירהשׁ,םהבּ ראפּתהו םהב ליבשׁבּ אלּא ארבנ אל םלוֹעה,הרוֹתּב וּלדּתּשׁיּשׁ לארשׂי,וּרשּׁקתה דחאבּ דחאשׁ םוּשּׁמ םה הזּה םלוֹעבּ הטּמל לארשׂיו ראשׁ לכּ לשׁ םוּיּקו,וֹמוּיּק םישׂוֹעשׁ ןמזבּ?יתמיא.םימּעה.םנוֹבּר ןוֹצר אאאאבּ שׁוֹדקּה ארבּשׁכּ,הארוּ וֹניקתה,םלוֹעבּ םדא אוּה ךוּרבּ הנוֹילע המגדכּ (תדבּכמ) וֹל ןתנו, םשּׁשׁ,ףוּגּה עצמאבּ וֹפּקתו וֹחכּ קזח אוּהשׁ,בלּה הרוֹשׁ (ןוֹזמוּ) לכּ.ףוּגּה לכּ ןוֹזּנ םשּׁמוּ ףוּגּה לכו) (וּנוֹזּנ םשּׁמ ףוּגּבּשׁ םירביא םתוֹא ירהו םוֹקמבּ קזּחתמוּ זוּחא בלּה הלעמלּשׁ ןוֹילע (וֹבּ זוּחאו) אוּהשׁ, הזו,הלעמל הרוֹשּׁשׁ שׁארה חמ.הזבּ רשׁקנ הרוּצבוּ הרוּצבוּ הרוּצבוּ הרוּצבוּ ךוּרבּ שׁוֹדקּה ןיקתה וֹז השׂעו םלוֹעה אוּה (וֹתוֹא).ףוּגּה לכּ עצמאבּ הרוֹשׁ בלּהו,בלּה ביבס ףוּגּה ירביא ןיקתהו,דחא ףוּג dyre dyre dyre dyre.ii gk `p lcbi (ci xacna) iqfi iaxe `g` iax icafr oiorn l`xui oepi` i`mf,i irxz` `Ed Kixa `WcEwc.`nlrC zflgne miakfk `l `nlr `dc,eda x`rz`e,eda ipmz`e,eda,`ziixf`a oelcywic,l`xuic ofdipiba `N` ixa` i`da zl l`xuie.oxwwz` cga cgc oiba,oior x`w lkc `neiwe,dilic `neiw oepi`,`nlr.ofdix`nc `zerx icarc onfa izni`,`nlra Wp xa `Ed Kixa `Wcw `xa cm,ifg d`nr `peebm Dil oiwz` (`xiti) Dil adie, `ixw oozc,`tebc `zirvn`a DiRwEze Dilig `RwEY `EdC.`Al (`pffne) ofy` ooyne,`teb lkc.`teb lm (EpfY` ooyn `tebc itiiw oepi` lke) cig` `Al `de (a"r `"qw sc) `gfn Edi`C.`Nirlc d`nr xz`a swy`e `Nirl ix`wc,`wixc (DiA cig`e).`ca xwwz` `ce, `peebae `peebae `peebae `peebae.`nlr `Ed Kixa `Wcw oiwz`,`cc care (Dil) `tebc itiiw oiwz`e,`teb cg

9 h ipymeigly םינוֹזּנ םירביא םתוֹא לכו,לכּה קזח אוּהשׁ,בל וֹתוֹאמ בל וֹתוֹאו.םייוּלתּ וֹבּ לכּהו ןוֹילעה חמּבּ זחאנו רשׁקנ.הלעמל הרוֹשּׁשׁ אאאאבּ שׁוֹדקּה ארבּשׁכּ,הארוּ הרשׁה,םלוֹעה אוּה ךוּרבּ (רדּס) לכּ בוּשּׁי ביבס סוֹניקוֹאה םי תא םיעבשׁ לכּ בוּשּׁיו,םלוֹעה,םילשׁוּריל ביבס םלּכּ תוֹמּאה לכּ עצמאבּ הרוֹשׁ םילשׁוּריו רהל תבבוֹסמ איהו,בוּשּׁיּה תוֹרזע ביבס תיבּה רהו,תיבּה תוֹבבוֹס תוֹרזע ןתוֹאו,לארשׂי םיבשׁוֹי םשּׁשׁ,תיזגּה תכּשׁלל ןיאשׁ וּנינשׁו.הלוֹדגּ ןירדהנס תיבּ יכלמל אלּא,הרזעבּ הבישׁי.םדּבל דודּ תכּשׁלו תכּשׁלו תכּשׁלו תכּשׁלו,חבּזמּה ביבס תיזגּה,םלוּאה תיבּ ביבס חבּזמּהו תיבל לכיההו,לכיהל םלוּאהו הרוֹשׁ םשּׁשׁ,םישׁדקּה שׁדק.ןוֹראו םיבוּרכוּ תרפּכו הניכשּׁה ץראה לכּ לשׁ בלּה אוּה ןאכו םתוֹא לכּ וּנוֹזּנ ןאכּמוּ,םלוֹעהו ירביא םהשׁ,בוּשּׁיּה תוֹמוֹקמ שׁארה חמּמ ןוֹזּנ הז בלו.ףוּגּה בוּתכּשׁ וּהז.הזבּ הז זחאנו תומש) (וט וֹמכּ.'ה תּלעפּ ךתּבשׁל ןוֹכמ.רתּסנ דבּכנ דוֹסבּ,ןוֹילעה ךלמּה דוֹסב אוּהו,הלעמל הלעמל הז.`tEB lkc `zirvn`a ix`w `Ale,`AlC Dipxgq `RwEz `EdC,`Al `Eddn EpfY` oitiiw oepi` lke xwwz`,`al `Edde.oiilY DiA `Nke,`Nkc.`Nirl `ixwc d`nr `gfna cg`z`e `xw`,`nlr `Ed Kixa `Wcw `xa cm,ifg (xcq` `"q) `aexi lm xgq`c qepiwf`c `Oil xgq` `NM oine` oiraw lkc `aexie.`nlrc lwexie.mlwexil.`ixw `aexi lkc `zirvn`a m zfxfrl xgq` ziad xde.ziad xdl `xgq` `ide oozc,zifbd zmwll oxgq zfxfr oepi`e.l`xuic,dxfra daiwi zil,opipze.oiazi dlfcb ixcdpq.ediicfgla cec zia iklnl `N` zmwle zmwle zmwle zmwle zial xgq` gafode.gafol xgq` zifbd Wcw zial lkide.lkidl mle`de.mle`d miaexke zxrke,`ixw dpikw oozc,miwcwd `kdne.`nlre `rx` lkc,`al `Ed `kde.ofx`e.`tebc itiiw oepi`c,`aexic ixz` oepi` lk EpfY`,`ca `C cig`z`e,`wixc `gfon ofy` `c `Ale aizkc `Ed `cd (eh zeny).ii YlrR LYaWl ofkn `Mlnc `fxa Edi`e,`Nirl `Nirl `c `peebm.d`nizq `xiti `fxa,d`nr

10 i iyily mei gly iyily mei gly `"rbrwscglyzyxtxdfandxewn zaya dxez iyecig ycgnd zlrn זזזזא שׁיקּמוּ,םייּחה ץע ררוֹעתמ חוּר וֹלּשׁ םילעה םתוֹאבּ,אבּה םלוֹע ךוֹתּמ תחא תוּבישׁנ,םיענענתמ ןליאה יפנע םתוֹאו ה םלוֹעה לשׁ תוֹחיר םילוֹעו.אבּ וֹתוֹא וֹתוֹא וֹתוֹא וֹתוֹא,ררוֹעתמ םייּחה ץע שׂרוֹפוּ,תוֹשׁוֹדק תוֹמשׁנ איצוֹמוּ תוֹמשׁנ הז לכּ םעו.םלוֹעה לע הלּא.תוֹסנכנ תוֹמשׁנוּ תוֹאצוֹי םיאצוֹי הלּא,הלּא םיררוֹעמ םייּחה ץעו,םיסנכנ הלּאו.הודחבּ זאו זאו זאו זאו םירטּעתמ םלּכּ לארשׂי תוֹמשׁנ ןתוֹא לשׁ תוֹרטעבּ.החוּנמבּ הודחבּ םלּכּ,תוֹשׁוֹדק הּתוֹא םהל שׁי תבּשּׁה לכו לכו,החוּנמ הּתוֹאו הודח םילוֹע םלּכּ,ןגּבּשׁ םיקידּצּה לשׁ ןוֹילע גנעבּ םיגנּעתמוּ תאצוֹיּשׁ ןויכּ.אבּה םלוֹעה תוֹחרוֹפּ תוֹמשׁנּה לכּ,תבּשּׁה.תוֹלוֹעו אאאאבּ,תבּשׁ תסנכנּשׁכּ,הארוּ םעה לע תוֹרשׁל תוֹדרוֹי תוֹמשׁנ םיקידּצּה תוֹמשׁנו,שׁוֹדקּה ןתוֹא,תוֹדרוֹי תוֹמשׁנוּ.לארשׂי לע וּרשּׁשׁ ןתוֹא,תוֹלוֹע תוֹמשׁנּה,תבּשּׁה תאצוֹיּשׁכּ.הלעמל תוֹלוֹע.םיקידּצּה תוֹמשׁנ oicm oicm oicm oicm oirxh oepi`a Wiw`e,iIgc `pli` xry`,iz`c `nlr FBn cg EaiWp gex,dilic `nlrc oigix oiwnqe,orprpzn `pli`c oitpr oepi`e.iz`c `Edd `Edd `Edd `Edd,oiWiCw oiznwp wir`e,xry` iigc `pli` oiznwp,`c lm mre.`nlr lr UixtE oiwtp oin`,oin` ixrzn oin`,oil`r oiznwpe,oiwtp.decga iigc `pli`e,oil`r oin`e,oicke,oicke,oicke,oicke oepi`c oixhra oixhrzn EdNM l`xui lke.`giipa decga EdNM,oiWiCw oiznwp lke,`giip `Edde,decg `Edd ofl zi`,zaxd `bepra oibprzne oiwnq EdNM,pba ic `iiwicv `c `nlrc,d`nr EdNM,`zAW witpc oeim.iz.oiwnqe oigxr oiznwp lr `iixwl oiygp oiznwp `zaw liir cm,ifg.`nirl oiwnq `iiwicvc oiznwpe.`wicw `Or Ex`WC oepi`,oiwnq oiznwp,`zaw witp cm oiznwp oepi`,oiygp oiznwpe.l`xuic Ediilr.`iIwiCvC

11 `i iyily mei gly ןויכּ ןויכּ ןויכּ ןויכּ תוֹמשׁנּה לכּ תוֹלוֹעשׁ תוֹלוֹע,לארשׂי לע וּרשּׁשׁ ךלמּה ינפל תוּמדבּ תוֹדמוֹעו אוּה ךוּרבּ שׁוֹדקּהו,שׁוֹדקּה שׁוּדּח הזיא :םלּכּ תא לאוֹשׁ?הרוֹתּבּ םלוֹע וֹתוֹאבּ םכל היה שׁוּדּח וינפל רמוֹאשׁ ימ ירשׁא השׂוֹע הודח המּכּ.הרוֹתּה לע סנּכמ.אוּה ךוּרבּ שׁוֹדקּה וּעמשׁ :רמוֹאו וֹלּשׁ הילמפּ תמשׁנ תרמוֹאשׁ הרוֹתּ שׁוּדּח וֹתוֹא םידימעמ םלּכו.הז ינוֹלפּ,הטּמל םה.תוֹבישׁי יתּשׁבּ רבד הלעמל אוּה ךוּרבּ שׁוֹדקּהו.רבד וֹתוֹאל םתוֹח אאאאבּ שׁדּחתמ רבדּשׁכּ,הארוּ תבּשׁבּ תדרוֹיּשׁ המשׁנוּ הרוֹתּבּ םישׁדח םירבדּ םתוֹאבּ הקסּעתה לשׁ הילמפּה לכּ,הלעמל הלוֹעו,רבד וֹתוֹאל הבישׁקמ הלעמ םיפנכבּ םיבּרתמ שׁדקּה תוֹיּחו לאוֹשּׁשׁכוּ.םיפנכבּ םישׁבּלתמוּ אלו אוּה ךוּרבּ שׁוֹדקּה םתוֹא תוֹיּח זא,ןיקתוֹשׁו,ןיבישׁמ?בוּתכּ המ שׁדקּה (א לאקזחי) נּשׁ וֹמכּ,ןהיפנכ הניפּרתּ םדמעבּ (בל בויא).דוֹע וּנע אל וּדמע יכּ (ח הימחנ).םעה לכּ וּדמע וֹחתפכוּ oeim oeim oeim oeim Ediilr Ex`WC oiznwp EdNM oiwnqc `Mln iow `pweica oiniiwe iwlq.l`xuic i`n,ednkl li`w `Ed Kixa `WcEwe,`WiCw d`mf.`ziixf`a `nlr `EddA Ekl ded `WECg dom.diow z `ziixf`c `WEcgC o`n Edi` `ilntl WipM,`Ed Kixa `Wcw ciar decg zc,`ziixf`c `WECg ErnW,e,Dilic dnn `idd inwen EdNke,ipFltc `c `znwp `Ed Kixa `WcEwe,zl oepi`.iyaizn ixza.dnn `iddl mizg,`nirl `znwpe,`ziixf`a WCgz` dnn cm,ifg,oiycg oinn oepi`a zwqrz` `zawa gpc `Eddl oiziiv,`nirlc `ilnr lm.`nirl iwlqe owalzne,oircba oiaxzn WcTd zfige,dnn oiaz `le,`ed Kixa `Wcw ofl li`w cke.oircba,aizk dn WcTd zfig oicm,oiwzwe (` l`wfgi) mcnra Y`C dnm,oditpk dpirxy (al aei`) `l Ecnr im.cfr Epr (g dingp).mrd lk Ecnr FgztkE

12 l`xuil wg iriax mei gly ai iriax mei gly a"rdrwscdnexzzyxtxdfandxewn rxdxvidcbpkreiqmdzevnd `Ed Kixa `Wcw ciar icdq dom,dcedi iax `hira EdNke,`Wp ipaa Eda `cdq`l iflbx hiwf` `xtva mw.dilawl oiniiw `zecdqae l`eny),oie oifixkn,dilawl oiniiw `iicdq,kdnl xw`m Llbx xfnw (c zldw).'fbe xnwi eiciqg ilbx (a` `lmyq`l ifpir gyt`.llbx lbrn qnr (c ilyn).kly mw.ehiai gkpl Lipir (c ilyn),i `iicdq,`nlra.'fbe rxn LpFWl xfvp (cl mildz) i `iicdq,`lnnl xeq (cl mildz) i `iicdq,`nlr inna ifci hiwf`.afh dure rxn רבּי יהוּדה, כּמּה עדים אמר עשׂה הקּדוֹשׁ בּרוּך הוּא להעיד בּעצה וכלּם בּהם בּני אדם, וּבעדוּת עוֹמדים מוּלוֹ. קם רגליו ללכת - בּבּקר, מוֹשׁיט עדים עוֹמדים מוּלוֹ, מכריזים ואוֹמרים: (שמואל-א ב) רגלי חסידיו רגלך ישׁמר וגוֹ'. (קהלת ד) שׁמר כּאשׁר (משלי ד) תּלך. פּלּס מעגּל רגלך. פּוֹתח עיניו להסתּכּל בּעוֹלם - העדים אוֹמרים: (שם) עיניך לנכח יבּיטוּ. קם לדבּר - העדים אוֹמרים: (תהלים לד) נצר לשׁוֹנך מרע וגוֹ'. מוֹשׁיט ידיו בּדברי העוֹלם - העדים אוֹמרים: (שם) סוּר מרע ועשׂה טוֹב. אםםםם מציּת להם - יפה, ואם לא והשּׂטן עמד על - כּתוּב (זכריה ג) ימינוֹ לשׂטנוֹ. כּלּם מעידים עליו בּחטאיו למעלה. אם רוֹצה האישׁ להשׁתּדּל בּעבוֹדת כּלּם הקּדוֹשׁ בּרוּך הוּא - מעידים סנגוֹריא לפניו, ועוֹמדים להעיד עליו טוֹבוֹת בּשׁעה שׁצּריך לוֹ. קםםםם בּבּקר, מברך כּמּה ברכוֹת. מניח תּפלּין בּראשׁוֹ בּין עיניו - רוֹצה להרים ראשׁוֹ, רוֹאה שׁם i` ohvde (b dixkf) aizm,`l i`e.ze`i,edl ziiv Dilr oicdq EdNM.FphUl Fpini lr cnfr `lcyw`l Wp xa ira i`.`nirl ifafga oicdq EdNM,`Ed Kixa `WcEwc `pgleta,o`ah Dilr `cdq`l oiniiwe,diow oixfbipq.dil Kixhv`c `zrwa mw oility gp`.o`kxa dnm Kxan,`xtvA ing,diwix `twfl ira.ifpir oia DiWixA

13 bi iriax mei gly םוּשׁרו זוּחא ןוֹילעה שׁוֹדקּה וֹל תוֹיוּלתּ תוֹעוּצרוּ.וֹשׁאר לע ירה.וֹבּל לע הז דצּמוּ הז דצּמ טישׁוֹמ.וֹנוֹבּר דוֹבכבּ לכּתּסמ תרשּׁקתמ תרחא די האוֹר,וידי ריזחמ,שׁוֹדקּה םשּׁה רשׁקבּ.וֹנוֹבּר דוֹבכבּ לכּתּסמוּ וֹדי הוצמ לשׁ ףוּטּעבּ ףטּעתמ העבּרא,וֹתוּסכּ תוֹיּוז עבּראבּ.העבּרא דגנכל םיאצוֹי םיכלמ, ךלמּה לשׁ תמא ידע העבּרא םייוּלתוּ,תוֹיּוז עבּראמ םייוּלתּ הבּ.לוֹכּשׁאבּ םיבנעכּ ם ההההמ םייוּלתוּ דחא אוּהשׁ לוֹכּשׁא דצּמוּ הז דצּמ,םיבנע המּכּ וֹבּ םייוּלתוּ,תחא הוצמ הז ךכּ,הז תוֹרוֹמזוּ םיגּז םיבנע המּכּ הּבּ וּלּא םיצר העבשׁ.םהבּ םירוּרצ תלכתּ לשׁ תוֹרוֹרצ העבשׁ םה דחא לכבּ הּבּ ךרכל ךירצּשׁ השׁלשׁ דע לידּגהל וֹא,דחאו לע ףיסוֹי אל,ףיסוֹיּשׁ ימ.רשׂע אל,טעמיּשׁ ימ.רשׂע השׁלשׁ.העבשּׁמ טעמי,וּנדמלו וּנדמלו וּנדמלו וּנדמלו דודּ דוֹס איה וֹז תלכתּ הכזּשׁ םהרבא טוּח הזו, ךלמּה?תלכתּ הזּ המ.וירחא וינבל וֹבּ.לכּה תילכתּ (יאדּו) הדוּהי יבּר.ארקנ דוֹבכּה אסּכּ,רמוֹא יבּר יבּר יבּר יבּר תוֹכירכּ עבשׁ, קחצי השׁלשׁ םאו.קידּצּה ידי לע םירחא השּׁשּׁמ תכרבּתמ איה ירהשׁ.יאדּובּ לכּה תיעיבשׁ הניכשׁ איהשׁ.DiWix lr miwxe cig`,d`nr `WiCw `nw.dial lr `qib i`dne `qib i`dn oiily oirevxe `ci ing,ifci hiwf`.dix`nc `xwia lmyq` `d xcd`.`wicw `nwc `xexwa `xxwzn,`xg` `tehra shrz`.dix`nc DixwiA lmyq`e Dici oiwtp oikln rax`,dizeqkc oiieif rax`a,devnc `iily,`mlnc hfww icdq rax`.rax` zencwl.`lmz`a miaprm EdA oiilze,oiieif rax`n dn dn dn dn,miapr dnm DiA oiilye,cg Edi`C,`lMz`,`cg devn,i`d KM.xhq i`dne xhq i`dn,eda oixixv oixfnfe oibfe,miapr dnm DiA oiilye,lkzc oixixv draw oepi` oin` oihidx draw cr d`bq`l F`,cge cg lka Dia `kxkl irac.xqily lr Ediilr siqfi `l,siqfic o`n,xqily.draxn hrni `l,hrnic o`n,`p`ze,`p`ze,`p`ze,`p`ze `ce.`mln cecc `fx `Ed,zlkz i`d.ifxza ifpal Dia dkfc,mdxa`c `heg.`nkc zilky.zlkz i`n (i`ce),xnf` dcedi iax.ixw` cfamd `QM iax iax iax iax pikw idi`c okixk draw, wgvi `kxazn `id `dc.i`ce `NkC `zriaw

14 l`xuil wg iriax mei gly,xur zlz i`e.wicvc `ci lr,oipxg` iwn.olikn xur zlza denwe`c dnm,oepi` xur zly.ednkc `gzt `id i`de Dlic `peebe,`dpeeba `niwxe,cg `heg `ide lr zxpke.zxpm mia lif`c `pep cgn,witp `Nirl ielz ded xfpm,`c lre.ixwz` DnW obpn cecc xfpk Edi` i`ce cecc) `dc,cecc `qxrn liir ifpeeb,km oibae.d`nr `WiCw `Mlnl,eil`n.`iiqxEM cr `riwxne,`riwx cr ( zevn Y`c dnm,devn aizm `kde z` xafr dy` recn.`id KlOd.KlOd zevn (gi a mikln) (b xzq`) xdg ci כּמוֹ, הם עשׂר שׁלשׁה, עשׂר, עשׂרה מדּוֹת בּשׁלשׁ שׁבּארוּה. הכּל פּתח וזהוּ וּרשׁוּמה, אחד והיא חוּט אחד מדּג יוֹצא וצבעהּ, בגוניה וכנּרת. כּנּרת בּים שׁהוֹלך זה כּנּוֹר ועל. שׁמהּ נקראת על שׁהרי, דּוד מטּת מעל היה תלוּי מנגּן דּוד ודּאי הוּא כּנּוֹר ( )שׁל דּוד מאליו, העליוֹן הקּדוֹשׁ למּלך, הרקיע עוֹלים עד גּוניו ולכן. הכּסּא וּמהרקיע עד שׁנּאמר כּמוֹ, מצוה וכאן כּתוּב מצות )אסתר. המּלך היא ( ב יח - )מלכים מצות את עוֹבר אתּה מדּוּע ( ג. המּלך (299 cenr) xdgd xf` xtq oipicd wynl oznbq - mipetyd (k,zfxitqd zfxfpve micegin xtqd dfa o`ka xacn im,mipetyd xtq `xwpw il d`xp.xdf ipety zwir`c `Ed Yp` [mipetyd zncwda] ('` oetza) W FnM,mipETY dgd WcTd ofwla mi`xwp mde.oxitq xur ofl opixwe,oipety xur mde,micegie zfnxd itexv KxC lr KlFd xtqd df ixac axe,'eke zfcwp Eid md zfxitqd dpde wynl oirp`a oirp` `lmyq`l zfxitqd ixfpva mcgizd ici lr Wcgd o"ae d"nn oetyd mlfr mvr mibiqd on aihd oalle xxal,zfnlfr oety micegia xacn im,mipety xtqd df `xwp okl.oipicd xacn `Ed xw` mlfrde drxde ongd itl mipfw milmn milka miwfctd zfnw icegi ici lr zlqrde zfgkfze miig KxcA zfcod zenvr lr aafq eixac axw xdgd xtq om oi`x dn.dgd WFcTd FA.`zEripvC `xtqe `xc` ixtqae mihren zfnfwna zlef micegi on xacn Fpi`e,xqEn (FNW mipetyd xtq WixA afwhicif Wxid iav EpiAx axd) " דפי "חק לישראל היומי -. נערך ונסדר על ידי "מפעל הזוהר העולמי" לקירוב הגאולה ברחמים ב"ב 74 או אצל מלכות דוד רחוב השומר :' טל. ניתן לקבל בחינם לזיכוי הרבים בלבד

15 eh iying mei gly iying mei gly `"rerw-a"rdrwscglyzyxtxdfandxewn ziviv zevn ceq ייייכּ דוֹסי,וּנדמלו. ךלמּה תוצמ,דחאכּ םירטּעתמ ךלמּבּ שׁרשׁו ראשׁ לכל חתפוּ ןוֹרכּז יהוֹזו בוּתכּשׁ,םירתכּה (חיק םילהת) וּחתפּ רעשּׁה הז בוּתכו.קדצ ירעשׁ יל וֹתא םתיארוּ בוּתכּ הז לעו.'הל לילכהל,'ה תוצמ תא םתּרכזוּ םה ןכלו.םירתכּה ראשׁ לכּ הזבּ םידמוֹע אלו תוּדע םידיעמ.תוצמ איהשׁ םוּשּׁמ,םמוֹקמבּ,וּנינשׁו וּנינשׁו וּנינשׁו וּנינשׁו.ןיקרזנ הוצמ ישׁימשׁתּ הברעו בלוּל ירה,תּ םאו המּל,םה השּׁדק ישׁימשׁתּ,השּׁדק ישׁימשׁתּ אלּא?םיקרזנ םשּׁה תביתכבּ םימוּשׁרשׁ םוּשּׁמ.שׁוֹדקּה,םיטוּח םתוֹא,קחצי יבּר ןאכּמ םייוּלתּ ךיא תוֹארהל םלוֹעה ידדצ העבּראל ןאכּמוּ לע תטלוֹשׁ איהו,הז םוֹקמּמ לכּ בל איהשׁ,בלּה דוֹסבּ לכּה,םינוֹילעה בלו הזּה םלוֹעה אוּה לכּהו,ןוֹילעה בלּבּ היוּלתוּ.הנוֹילע המכחמ אצוֹיּשׁ בלּבּ הז לשׁ רוּעשׁ,קחצי יבּר ( ךראו) תוֹיּתוֹאבּ ראבּתנ הז לשׁ.רזעלא יבּר לשׁ תוֹקוּקח recn recn recn recn.klod zevn z` xafr dy` (`i dingp) zevn im `Mlna `WxWe `cfqi,`p`ze.klod x`w lkl `gzte `xzk `Ed i`de.`cgm oixhrzn,aiykc.oixzm (giw mildz).wcv ixrw il EgzR,aizkE (giw mildz) mzi`xe,aizk `C lre.iil xrxd df lk i`da `llk`l,ii zfvn lm z` myxkge FzF` `le,`zecdq icdq oepi` `C lre.oixzm x`w.zevn idi`c oiba EdiiYkEcA iniiw,opipze,opipze,opipze,opipze alel `d,`niz i`e.oiwxfp,devn iwinwy i`n`,oepi` dxcw iwinwy,'eke daxre daizma oiniwxc oiba,dxcw iwinwz `N`.oiwxfp.`WiCw `nwc oiily Kid d`fg`l,oiheg oepi`,wgvi iax.xz` i`dn,`nlr ixhq 'cl,o`mne o`mn lkc `Al idi`c,alc `fxa.`nm lr `hlw idi`e `Nke.d`Nr ana `ilze,i`nrc `Ale,`nlr i`d,wgvi iax.d`nr dnkgn wtpc,ana `Ed,i`dC `xerw (`kxf`e `"q) oeez`a xnz`,i`dc.xfrl` iaxc otilb

16 fh iying mei gly שׁוֹדקּה,הדוּהי יבּר תכלל הצוֹרשׁ ימ :אוּה ךוּרבּ הזּה בלּה רחא ךלי,יתארי רחא.הילע םידמוֹעשׁ םיניעה ירחאו נּשׁ וֹמכּ?הלּא םיניע םה ימ (דל םילהת).םיקידּצ לא 'ה יניע ירחא וּרוּתת אל,םתּא לבא המ.םכיניע ירחאו םכבבל םינז םתּאשׁ םוּשּׁמ?םעטּה.םהירחא ןאכּ םעטּה המ,אייּח יבּר רשׁא בוּתכּשׁ,םירצמ תאיצי?םירצמ ץראמ םכתא יתאצוֹה,םירצמּמ וּאציּשׁכּשׁ םוּשּׁמ אלּא גרה הזבוּ,הז קלחבּ וּסנכנ.םירצמבּ גרה אוּה ךוּרבּ שׁוֹדקּה וֹמוֹקמבוּ,רכּזנ וֹמוֹקמבּ ןכלו?וֹמוֹקמבּ הזּ המ.הזבּ םריהזה.הּמוֹקמ איה וֹז הוצמּשׁ םוּשּׁמ הנשׁ הנשׁ הנשׁ הנשׁ בוּתכּ,אסיי יבּר (ז הכימ) מיכּ םירצמ ץראמ ךתאצ י םוֹיּכּ!?ימיכּ.תוֹאלפנ וּנּארא ןמזבּ ירהשׁ,בתּכל וֹל ךירצ היה אלּא!וּבכּעתה אלו,וּאצי דחא םינוֹילע םימי םתוֹא וֹמכּ, לארשׂי תסנכּ םהב הכרבּתהשׁ אוּה ךוּרבּ שׁוֹדקּה דיתע ךכּ,תוּלגּהמ לארשׂי תא איצוֹהל בוּתכּ זאו (בי היעשי) םוֹיּבּ םתּו?תאז תעדוּמ הזּ המ.ץראה לכבּ תאז תעדוּמ השׂע תוּאג יכּ 'ה וּרמּז,'וֹגו וּארק 'הל וּדוֹה אוּהה שׁוֹדקּה השׂעיּשׁ הּלּשׁ םיגהנמ המּכבּ תאז עדוּתּ ןמז וֹתוֹאבּ.הוצמ ףוּטּעבּ תאז העדוֹנ ושׁכעשׁ םוּשּׁמ irac o`n,`ed Kixa `Wcw,dcEdi iax xzae,`c `Al xza Kdi,iYlgC xza Kdnl Y`c dnm.oipiir oepi` o`n.dlr oiniiwc oipiir, (`l mildz) `l my` la` miwicv l` ii ipir `nrh i`n.mkipir ixg`e mkaal ixg` ExEzz sc) (`"r e"rw.mdixg` mipff my`c oiba,mixvn z`ivi `kd `nrh i`n,`iig iax.mixvn ux`n mkz` iz`vfd xw` aiykc.l`r `wleg i`da,mixvon Ewtp ckc oiba,`n` lre.mixvnc `lehw `Ed Kixa `Wcw lihw,i`dae.`ca Edl xdcf` Dixz`aE,xkCz` Dixz`a `C.DliC xz` `id,devn i`dc oiba.dixz`a i`n ip ip ip ip aizm,`qii iax (f dkin) ux`n Lz`v inim n mfim,inim.zf`ltp EP`x` mixvn irai `N`.EaMrz` `le Ewtp `pnf cga `dc,dil.l`xui zqpk Eda `kxaz`c,oi`nr oinfi oepi`k on l`xuil Edl `wr`l `Ed Kixa `Wcw oiof KM aizm oicke,`zelb (ai diryi) EcFd `Edd mfia mye z`f zrcen dur ze`b im ii ExOf,'Fbe E`xw iil WdC oiba.z`f zrcen i`n.ux`d lka `pnf `EddA.devnc `tehra z`f `rcfnyw`

17 fi iying mei gly,םלוֹעבּ םיסּנו תוֹתוֹא אוּה ךוּרבּ בוּתכּ זא (די הירכז) אוּהה םוֹיּבּ ךוּרבּ.דחא וֹמשׁוּ דחא 'ה היהי 'ה ךלמי.ןמאו ןמא םלוֹעל 'ה.ןמאו ןמא םלוֹעל ciaric,dlic oiqenp doka,z`f `rcfnyw` aizm oicm,`nlra oiqpe oiz` `Ed Kixa `Wcw dixkf) (ci ii KExA.cg` FnWE cg` ii didi `Edd mfia.on`e on` mlfrl ii KFlni.on`e on` mlfrl (299cenr)xdGdxF`xtq xdgd xdgd xdgd xdgd on on on on xzfi xzfi xzfi xzfi daewyd daewyd daewyd daewyd inia inia inia inia mipetyd mipetyd mipetyd mipetyd ceol ceol ceol ceol hxrzpw hxrzpw hxrzpw hxrzpw mrhd mrhd mrhd mrhd(`k (`k (`k (`k xtq,zfxf`odipwlwzfxwixf`gxfeuivdxw`ongnux`dlkaz`fzrcen,miignininipd mipety xtq lw WFcTd ceona wifgdl l`xui zcr ldw micedid ElAwe EnIw,xdGd xtqe mipetyd mixtqawzfxfdhzfcfqoiadlebivdlmcil`loi`cmbde.owfcrexrpn,miaxecigixdgde.c`nc`nmz`ixwamiadlznemdixacz``nvamizfwokirlrs`,en`dmiwfctd sl`miwifgnmipetydceoladpd,miwp`d`nwfctdxdfceolacg`mfwnaewifgdm`mxa mrhde.dpwedpwlkambdpneomxcdfe.mipetydceolamiwifgnmiyailraaxhrnm,miwp` diuraxzfimbfr`ed`hgixw`mc`lmim,xdgdonxzfidaewydiniamipetydceolhxrzpw FzEkf i`gfi xa ofrnw iax durw mipety miraxd im recie,daw d"iur d"xivi d"`ixa z"eliv`a `EdmXWxzFidIUrmlFrAoTznmcEOloMlr,xRqOdKxcAxzFimiWxcPWoeiM,on`Epilrobï.mipETYd xtqa milibx lmd daewyd inia okl.ofawgde xrqod cfq (EdipA Fxtql FznCwdA ig Wi` oa) sebde sebde sebde sebde WtPd WtPd WtPd WtPd ipety ipety ipety ipety(ak (ak (ak (ak ofvx d"ni`a x"w`nl dpxd W`x lel`a cg`a l-` i"wakn m"ilra ax,l`xuia miptl z`fe ta mixx`zn milil`d,mpfw `"A,`xwni"lr`"A,dpWedpWiCno"icEOl`iz`iM,mnW`ip o"iqexb mwl,sebd ipetze WtPd ipety,s"eve d"pw mipety xtqa dpwol xcq o"d,dpwn i"lr.oeaewi F"l di`a lm m"ixwf` ElNde o"ixdhn ElNd mixnfb (Fc`xbFliA qetc xdf ipetzl DiBOd zncwd KFYn) i`gfi i`gfi i`gfi i`gfi oa oa oa oa ofrnw ofrnw ofrnw ofrnw iaxd iaxd iaxd iaxd dnbw dnbw dnbw dnbw xdgd xdgd xdgd xdgd ipety ipety ipety ipety cfq cfq cfq cfq(bk (bk (bk (bk `EdWipRn,xdfipETYmzF``xwe,z"iW`xAzNnAWmipR'rdgztEdNBi`gFioAoFrnWiAx dficilrw,'ekedxfya`edkexawfctdffpbwfepbdxf`d`ede,f"x`ixhnibx"f`e,xf`ofwl KxAzimXdFzF`Kxaidficilre,daEWYicilreilrxarXdnlMoTzlmc`dzlkiAdidi.EpiAli blxm f`e,ziw`xa ini zwxn zf`ae zfxecqw,elnd mipxm mki`hg didiw mdmfimirax`den`w,daewyinizxurelel`wcgamipetydxtqacnlll`xuioibdfpokle icilrlmdotzle,dxfyixacdlmmrmflxdeilrepiaxdwnlzfipwzfgendepypf`wofvxini.daewy (.`"psc'goniq,epilrobifzekfoilaennodmdwfcvepiaxlwicvixr) xdf xdf xdf xdf ipety ipety ipety ipety cnll cnll cnll cnll xxfrn xxfrn xxfrn xxfrn on` on` on` on` Epilr Epilr Epilr Epilr obi obi obi obi FzEkf FzEkf FzEkf FzEkf afh afh afh afhmw mw mw mw lrad lrad lrad lrad(ck (ck (ck (ck xiplrdxvwa,xi`ifxpodmdsqfiawriepixfnwfctdof`bdaxdwdaodicinly,llmwfxippd lkacnlimipety,[afhmwlrad]'ekeiaxeixfoniylaw.zrlkafzf``vywickaoeikaohẅ.mfi lka dpxd (afhmwxzm) gha gha gha gha owiy owiy owiy owiy f`e f`e f`e f`e,wfctd,wfctd,wfctd,wfctd xdgd xdgd xdgd xdgd ipetyn ipetyn ipetyn ipetyn cg` cg` cg` cg` n n n n,won,won,won,won dpxd dpxd dpxd dpxd mcw mcw mcw mcw dlil dlil dlil dlil lka lka lka lka cnll cnll cnll cnll(dk (dk (dk (dk `xiy `xiy `xiy `xiy lae lae lae lae f`ewfctdxdgdipetyncg`ncnlywondpxdmcwdlillka,ly`miwl`idielvri`.`xiylaeghaowiy.ofvxidiomon`,`wecfz`xiefzad`epalarhikxazimxde.feafronmwlraxfril`iaxaxdepxfnoal`xuifxfni`pn (afhmwxzm)

18 gi " יפד -.םימחרב הלואגה בוריקל "ימלועה רהוזה לעפמ" ידי לע רדסנו ךרענ ימויה ימויה ימויה ימויה לארשיל לארשיל לארשיל לארשיל קקקקח " :'לט.דבלב םיברה יוכיזל םניחב לבקל ןתינ ב"ב 74 רמושה בוחר דוד תוכלמ לצא וא iyymeigly iyymeigly a"rbxscldwiezyxtxdfandxewn zayi`venay`dixe`nzkxaceq אאאאבּ ישּׁשּׁה םוֹיּבּ,הארוּ ץפוֹק,ברעה ןמז עיגּמּשׁכּ וֹתוֹא םינפבּ (תרוּדמ) רוֹא סנכּהל הלעמל הלוֹעו,שׁאה םינקּתּתמ זא.םינוגּה ךוֹתל םירדּסמוּ,הטּמל לארשׂי,תוֹנחלשׁ םיניקתמוּ תוֹדוּעס.וֹנחלשׁ תא דחאו דחא לכּ תאצוֹי תחא תבהלשׁ זא ןויכּ.הרוּדמ הּתוֹאבּ הכּמוּ הּתוֹא תוֹלגּלגּתמ,הּבּ הכּמּשׁ,הרוּדמ הּתוֹאו תבהלשׁ,הבּר םוֹהתּ בקנל תוֹסנכנו.םשׁ תוֹבשׁוֹיו םשׁ תוֹנמטנו הּתוֹאו הּתוֹאו הּתוֹאו הּתוֹאו דצּמ איה תבהלשׁ דצּמ איהשׁ םוּשּׁמוּ,ןימיּה הּתוֹא תא הריבעמ,ןימיּה הּתוֹא הסינכמוּ,הרוּדמ תבשׁוֹיו,הבּר םוֹהתּ בקנל ןויכּ.תבּשּׁה תאצ דע םשׁ םעל ךירצ,תבּשּׁה תאצוֹיּשׁ,שׁאה לע ךרבל לארשׂי,הלילּה וֹתוֹא לכּ הרוּדמ הּתוֹא לע תטלוֹשׁו,הטּמלּשׁ הכרבּבּ תבהלשׁ הּתוֹא תאצוֹיו.הרוּדמ הּתוֹא תענכנו,axrc `pnf `hn ck d`zizw `nfia,ifg `Edd Fbl bilc (`xecn `"p),`x`c `xfdp oiptyzn oicm.oipeeb Fb `lr`l `Nirl `wnqe oipwzne,oizcerq oixcqne,zl l`xui `afdlw cg oicm.dixfzr cge cg lm,oixfzr,dia WhaC oeim,`xecn `EddA WhaE witp oil`re `xecn `Edde,`aFdlW `Edd olblbzn.ony zazie oxohz`e,`ax `nfdzc `AwEpA `Edde `Edde `Edde `Edde oibae,`pinic `xhqn Edi` `afdlw `Eddl xar`,`pinic `xhqn `EdC,`Ax `nfdzc `AwEpl Dil lir`e,`xecn,`zaw wtpc oeim.`zaw witpc cr ooy aizie,`w` lr `kxal l`xuic `Orl Edl Kixhv`,zlC `zkxaa,`afdlw `Edd `wtpe,`ilil `Edd lk `xecn `Edd lr hilwe.`xecn `Edd `itmz`e

19 hi zay mei gly zaymeigly a"rgtscglyzyxtxdfandxewn םוֹיבּ םוֹיבּ םוֹיבּ םוֹיבּ הדוּעסּבּ,תבּשּׁה לע גנּעתתּ זא בוּתכּ היּנשּׁה הּתוֹאשׁ.יאדּו 'ה לע.'ה,שׁוֹדקּה קיתּעה הלגנ העשׁ,החמשׂבּ תוֹמלוֹעה לכו לשׁ הודחהו תוּמלשּׁהו יהוֹזו,םישׂוֹע וּנא קיתּעה.יאדּו וֹתדוּעס הדוּע הדוּע הדוּע הדוּע סּבּ לשׁ תישׁילשּׁה תלחנ ךיתּלכאהו בוּתכּ תבּשׁ הדוּעסּה יהוֹז. ךיבא בקעי אוּהשׁ ןיפּנא ריעז לשׁ םימיּה תשׁשׁ לכו.תוּמלשׁבּ.םיכרבּתמ תוּמלשׁ הּתוֹאמ וֹתדוּעסבּ חמשׂל םדא ךירצו,וּללּה תוֹדוּעסּה םילשׁהלוּ השׁ הנוּמאה תוֹדוּעס ן לשׁ שׁוֹדק ערז לשׁ המלשּׁה הנוֹילעה הנוּמאהשׁ,לארשׂי םימּע לשׁ אלו םהלּשׁ איה םיבכוֹכּ תדוֹבע ידבוֹע, ךכּ םוּשּׁמוּ.תוֹלזּמוּ (אל תומש) ינבּ ןיבוּ יניבּ.לארשׂי אאאאבּ וּללּה תוֹדוּעסּבּ,הארוּ הדוּעס םגוֹפּשׁ ימוּ,הנוּמאה ינבּ םהשׁו ךלמּה לכיהמ םהשׁו ךלמּה ינבּ םהשׁ לארשׂי םיעדוֹנ ינבּמ וֹניאשׁ,ןוֹילעה ךלמּה ינבּמ וֹניאשׁ וֹמצע תא הארמוּ,הלעמל םגפּ הארמ,םהמ תחא `nfia `nfia `nfia `nfia aizm,`piipz `zcerqa,`zawc (gp diryi) `iddc.i`ce 'ii lr.'ii lr bprzy f` oinlr EdNke,`WiCw `wiyr `ilbz` `zrw,opicar `wiyrc `zeecge EnilWE,`zeecgA.i`Ce `Ed Dilic `zcerqe `zcerqa `zcerqa `zcerqa `zcerqa LiYlk`de aizm,`zawc d`zily `zcerq `id `C.Lia` awri zlgp,oinfi `ziw EdNke.`zEnilWa iedc,oir` xirfc icgnl Wp xa irae.okxazn EnilW `Eddn oepi`c,izcerq oin` `nlw`le,dizcerqa `WiCw `rxfc,`znilw `zepnidn izcerq,`id ofdlic `dc,d`nr `zepnidn ic,l`xuic ipibae.zflgne miakfm zcfar icafr oiorc `le, Kk (`l zeny).l`xui ipa oiae ipia,l`xui oercfnyw`,oin` izcerqa,ifg `lkidn oepi`c.`mln ipa oepi`c mibtc o`ne,`zepnidn ipa oepi`c,`mlnc,`nirl `zenibr ifg`,ediipn `zcerq cg

20 l`xuil wg zaymeigly k,`ed d`nr `Mln ipan e`lc היכל המּלך, ושׁאינוֹ מזּרע ifg`e Dinxb ישׂראל, ונוֹתנים קדוֹשׁ שׁל `rxgn e`lc `Ed `Mlnc `lkid ipan e`lc שׁלשׁה דברים עליו חמר שׁל - דּין הגּיהנּם וכוּ'. `WiCw `xneg Dilr oiadie.`ed l`xuic.'ebe mpdibc ראה, בּכל שׁאר zlzc `pic,oinn וּבא הזּמנּים והחגּים צריך אדם Wp xa ira,oibge oipnf x`w EdNkA,ifg `ze לשׂמח וּלשׂמּח את העניּים, ואם הוּא שׂמח לבדּוֹ ולא,icgl icg `Ed i`e.ipmqnl icgnle נוֹתן לעניּים - ענשׁוֹ רב, `dc,ibq DiWpFr,ipMqnl aidi `le,ifcfgla שׁהרי לבדּוֹ שׂמח, ולא נוֹתן,aizM Dilr.`xg`l Ecg aidi `le שׂמחה לאחר. עליו כּתוּב ifcfgla,icg (מלאכי ב) וזריתי פרשׁ על i`e.mkibg WxR mkipr lr Wxt izixfe (a ik`ln) פּניכם פּרשׁ חגּיכם. ואם הוּא,`xg`l aidi `lc ab lr s`,icg `zawa Edi` בּשׁבּת, אף על גּב שׂמח aiykc,oibge oipnf x`wm,`wpfr Dilr oiadi `l לא - נוֹתן לאחר שׁלּא נוֹתנים עליו ענשׁ כּבשׁאר Wxt `le,w mkibg WxR.mkiBg WxR הזּמנּים והחגּים, שׁכּתוּב d`pu פּרשׁ חגּיכם. אמר פּרשׁ.mkYAW mkicrfne mkiwcg (` diryi) aizke.w `l zaw חגּיכם, ולא פּרשׁ שׁבּתּכם..iWtp EN`e וכתוּב (ישעיה א) חדשׁיכם mexne.l`xui ipa oiae ipia,aizm KM ipibae שׂנאה נפשׁי. ואלּוּ וּמוֹעדיכם שׁבּת לא אמר. oiadi,`zawa gkyw` `zepnidn lkc כּך כּתוּב בּיני וּבין וּמשּׁוּם,d`Nr `znwp,`xg` `znwp Wp xal Dil ישׂראל. וּמשּׁוּם שׁכּל בּני.iz`c `nlrc `nbecm,da EnilW lkc בּשׁבּת, `znwp האמוּנה נמצאת `WcEwc `nw.zaw Edn.zAW ixw` Kk ipibae נשׁמה אחרת, נוֹתנים לאדם נשׁמה שׁכּל נשׁמה עליוֹנה,.iFxhq lmn milw Edi`c `nw.`ed Kixa השּׁלמוּת בּהּ, כּדגמת העוֹלם הבּא. וּמשּׁוּם כּך נקראת שׁבּת. מה זּה שׁבּת? שׁם שׁל הקּדוֹשׁ בּרוּך הוּא, שׁם שׁהוּא שׁלם מכּל צדדיו. " היומי לישראל נערך ונסדר על ידי "מפעל הזוהר העולמי" לקירוב הגאולה ברחמים. - דפי " חקקקק או אצל מלכות דוד רחוב השומר 74 ב"ב ניתן לקבל בחינם לזיכוי הרבים בלבד. טל':

21 `k zay mei gly.אוּה ךכּ יאדּו,יסוֹי יבּר תא םילשׁמ אלּשׁ םדאל יוֹא יהמוּ.שׁוֹדקּה ךלמּה החמשׂ תוֹדוּעסּה שׁלשׁ וּלּא?וֹתחמשׂ תוֹדוּעס,הנוּמאה לשׁ בקעיו קחצי םהרבאשׁ החמשׂ םלּכו,םהבּ םילוּלכּ המלשׁ הנוּמא,החמשׂ לע.וידדצ לכּמ,וּנינשׁ וּנינשׁ וּנינשׁ וּנינשׁ םירטּעתמ הזּה םוֹיּבּ,םיקנוֹי םינבּה לכו,תוֹבאה ראשׁ לכבּ ןכּ ןיאשּׁ המ הזּה םוֹיּבּ.םינּמזּהו םיגּחה םוֹיּבּ.םיחנ םנּהיגּה יעשׁר.תוֹמלשׁ תוֹרטעבּ תרטּעתמ הרוֹתּה הזּה םוֹיּבּ.םלוֹעבּ םיררוֹעתמ אלו םיפּכנ םינידּה לכּ הזּה,Wp xal Dil iee.`ed Kk i`ce,iqfi iax o`ne.`wicw `Mlnc `zeecg milw` `lc.`zepnidn izcerq zly oin`.dilic `zeecg EdNke.EdA olilm awrie wgvi mdxa`c izcerq.ifxhq lmn,`zenilw `zepnidn Ecg lr Ecg,`p,`p,`p,`p oipa lke,oda` oxhrzn `nfi oicda oibg x`w lka ikd e`lc dn,oiwpi oicda.oigiip mpdibc `IaiIg,`nFi oicda.oipnfe.`nlra oixrzn `le,oiitmz` oipic lm,`nfi.oinilw oixhra `xhrzn `ziixf` `nfi oicda (301cenr)xdGdxF`xtq xerw xerw xerw xerw cnfl cnfl cnfl cnfl x`nh`qn x`nh`qn x`nh`qn x`nh`qn WFcTd WFcTd WFcTd WFcTd EpiAx EpiAx EpiAx EpiAx did did did did,kli`e,kli`e,kli`e,kli`e Wcg Wcg Wcg Wcg W`x W`x W`x W`x axrn axrn axrn axrn miwfctd miwfctd miwfctd miwfctd lel` lel` lel` lel` inia inia inia inia(ek (ek (ek (ek my my my my EpiAxC EpiAxC EpiAxC EpiAxC ointza ointza ointza ointza xhrne xhrne xhrne xhrne FziNhA FziNhA FziNhA FziNhA shrn shrn shrn shrn,dntyd,dntyd,dntyd,dntyd xg` xg` xg` xg` mfi mfi mfi mfi icn icn icn icn,xdf,xdf,xdf,xdf ipetza ipetza ipetza ipetza xg` mfi icn,xdf ipetza xerw cnfl EpiAx did,kli`e Wcg W`x axrn miwfctd lel` inia bdpnm) mixermd mfi cr FnilWde,mY EpiAxC ointza xhrne FziNhA shrn `EdWM,dNtYd,(`picp`hU`w qetc xdf ipetza `aeom,zfgilqde mingxd inia xdf ipetyd cnll mipfnctd FxcgnrnWpFlFwminrRdOke,WcwW`WbxaEdlFcBzExxFrzdAzcgindrEpzAdfFcEOldide.zF`xFp zfikaa lni ilelie gpb igepb cm dvegd,zn`d znkga eiceol z` xzfia EpiAx xiyqd dnglod iptnw mipxaw,miciqgd ipwf mixrqne mgzngn`n`,dowfnvrxbyqdexcgnmiptlxcgaqpkpdid,lel`wcgamipetydcnnwke eiceolrnwldurniwp`emiciqgmivawzneidf`e,hrnofngdminrtlgzr`hiiwidlwlw.d`ltp zewiznae dwfcw zenirpa FWcw drn mi`vfi mixacd ErnWe,oFNgd ixfg`n (l`ix`zlfbw`x±l`xuilworiwfn) FNM FNM FNM FNM qtfy qtfy qtfy qtfy EN`M EN`M EN`M EN`M zecg`d zecg`d zecg`d zecg`d on on on onwlg wlg wlg wlg qtfyd qtfyd qtfyd qtfyd(fk (fk (fk (fk Fpi`e,rEcIM d"lil `xwpd dlbpd wlga dxfyd iweala wx wqfre xfrp `EdW Epid,dliNA xfrpd mxd zxfy zpiga EdGW,dizFcFqe dxfyd ifxa Epid,f"x `IxhniB x"f` im,dxfyd xf`n utg mbutgm`omoi`xdn.fwtpaaigznefnmzecg`dz`dgfcen`mdnfcdfixd,m"fi`xwpw WxiRWFnkE,"FvtgmXdzxFzAm`iM"pdflr,FbiVdlFlxWt`i`WmBd,xYqPdzxFY ivd EN`kE,WFcTd KiWl`d.'EkeFNMqtFYEN`MzEcg`donwlgqtFYdiM,dxFYAWdfwlgmBb (miwfcw zwxr miqr zpzm)

22 ak " יפד -.םימחרב הלואגה בוריקל "ימלועה רהוזה לעפמ" ידי לע רדסנו ךרענ ימויה ימויה ימויה ימויה לארשיל לארשיל לארשיל לארשיל קקקקח " :'לט.דבלב םיברה יוכיזל םניחב לבקל ןתינ ב"ב 74 רמושה בוחר דוד תוכלמ לצא וא (302cenr)xdGdxF`xtq mkzncxyn mkzncxyn mkzncxyn mkzncxyn mipwi mipwi mipwi mipwi ExEr ExEr ExEr ExEr(gk (gk (gk (gk oepi`,`zepnidnc `xewwa EwACz`C oepi`,`zepnidnc `fx irazc oepi`,wcv itcfx il` ErnW.ErnW Eaixw,d`Nr `Mlnc ifgx` oircic (:a"isc'awlg-:`"pwsc'`wlgxdf),dxfyd zfcfq bivdl miwtan mpi`e] ofdixfga `zpiwc oikinc oiniip Exrz`.xrz` `zenirp lẅ.oirci `le oiniip,`alc oicam,oipce` oinih`.o`ng `le,olmyqn `le irci `le,[zn` KxC oilw z`nx `ziixf`.o`ng `le o`ng,olmyqn doa irci `le oigibwn `le,ediiow `niiw `ziixf` FbA oeedy dn cr,dipce` oikxic o`n zile,gbwic o`n zil.oercpze,oipiir EgzR,oiWRh ElMYq`.xidpC `xfdp ofkl ilbz`e,rcpnl ElMYq`.EkiizErxC `kfwg (dxfyixzqa:`"qwsc'`wlgxdf) xdgd xdgd xdgd xdgd ceol ceol ceol ceol zlrn zlrn zlrn zlrn lcb lcb lcb lcb(hk (hk (hk (hk `Al ofkl zi`c,pikw iabl Exrz`e EnEw:FpFWl dfe,(`pipy aizp'l oety) mipetya EW Edfe.EkipiA Edi`e,DA rcpnl Epzlkq `la dpiailaowixalmklwiixdw,dwfctddpikxdliawaexxfrzdeenew:[xdgdxe`iaemebxy].mkkfza`idwirlrs`,dzf`bivdlezrcl gafi`)dptymiwfctninl`ejpfrwid`p`xwofbm,(endirwi)`xwxnf`lfwdnnc`fxe dcvduivmfcqglke,xivgoilk`coxiramoepi``nm,xivgxuadlm,`xw`dnz`ide,(`.oicar Ediinxbl oicarc cqg lm,(my) lwfalawtfclftw,'`xwlfw'(ndirwi)aezmwfnm,xacdcfqe:[xdgdxe`iaemebxy] dlezfxwll`xuincg`ecg`lm lm lw zfnwp zellm `idw,dwfctd dpikwd znxdl lnrz zxnf` dpikxd la`,dnty FWExR d`ixtw,'jpfr Wid `p `xw' aezmdn di`x `iane,l`xui dod mnm,'xivg xuad lm'w liawa,xtrn invr z` mixdl gm DA oi` xnflm),'`xw` dn','dcvd uivm FCqg lke',zfnda FnM zrc ila zfevod miufrw xnflm,xivge aur ilkf` zfndam icka dpiidyw,miufrw zfevoa mzpem oi`w xnflm,miufr md mnvrl,miufrw micqgd lm.zfevodmiufrmdmnvrzlrfzlwx`n`mxvfilgexzgprirwdl.oicar Ediinxbl oicarc cqg lm,`ziixf`a oilcywnc oepi` lm Elit`e `N`,df EUr `l,dxfyd wqr lr mpnf ExqOW,mdAW miafhd ENt`e :[xdgd xe`iae mebxy].mxvfil gex zgp rirwdl icka,dievxd dpem ila,mnvr mteb zlrfzl.giwnc`gexedi``ce,`nlrl,aewi`leklfdgex['eke]`pnf`edda,giwodgexepidc,mlfrdl,aewi`leklfdgex,xfcdlrp`iddzra:[xdgdxe`iaemebxy] z`drcux`dd`lnim,aezmdmiwldnlxddn`blcrmdizfxvlmnl`xuiz`l`blkixsd.mlfraxi`nfpi`e,kldeflwnyqpdgdgexd'fbemxd `le,dwai`ziixf`loicarcoepi`oin`c,`nlrlaezi`le`nlrondillificoinxbco`noflie.dlawc dnkga `lcyw`l o`rä mlfrdnflkliewnyqigiwnlwfgexwminxfbdmiwp`mzf`lmdlif`:[xdgdxe`iaemebxy] lwzigelgledxnila,xnflm,dwaildxfydz`miufrdmddodw,mlfrlaewllkei`le znkga oiadle lcywdl mivfx mpi`e,dxfyd lw iurod wlga wx minvnhvn im,zrce lku.devn inrhe dxfyd zfcfqa limudle rcil,dlatd.`nlra oca`e bxde dfiae `Axge `zeipr oinxbc ofl ie EBxY] dgae qnge axge zeipr EidIW,ElNd mdiurna minxfb mdw,mdl if` :[xdgd xe`iae m.mlfra zfcnwde zfbixde ('r zf`"mnq"d zncwd)

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

catalog

catalog קטלוג בוכנות 1 פרופיל חברה חב' ש.ג הידראוליקה פעילה כ שנה, מתמחה במערכות הידראוליות ופנאומטיות. במשך שנות פעילותה הרבות צברה ניסיון רב במתן פתרונות בתעשייה. הפתרונות משולבים הידראוליקה, מכאניקה, מסגרות

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

מפר ד"ס התורה ומ דה החסי דות ע ל התורה אמרות טהורות אמירה appleעימה ע לי יח מות appleערך ויצא לאור בסייעתא ד מיא ע"י מערכת "ע לים לתרופה" אappleטווערפען טבת ת ע"ט לפ" תרומה - אמרות טהורות פרשת תרומה úåøåäè

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

Microsoft Word - S10.DOC

Microsoft Word - S10.DOC מפתח ההלכות רסז. דיני התפילה בערב שבת. רסח. דין הטועה בתפילת השבת. רסט. דין הקידוש בבית הכנסת. רע.לומר משנת 'במה מדליקין'. רפא. שלא יכרע ב- 'ולך אנחנו מודים'. רפב.קריאת התורה והמפטיר בשבת. רפג. למה אין

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ה ז ה ר ש ח ב ר ה ת נ א ה א ל ק י ר ב ן ש מ עו ן ב ר יו ח אי זיע"א ו ב ו : " ס פ ר ה ז ה ר", "ז ה ר

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ה ז ה ר ש ח ב ר ה ת נ א ה א ל ק י ר ב ן ש מ עו ן ב ר יו ח אי זיעא ו ב ו :  ס פ ר ה ז ה ר, ז ה ר ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ה ז ה ר ש ח ב ר ה ת נ א ה א לק י ר ב ן ש מ עון ב ר יוח אי זיע"א ו ב ו : " ס פ ר ה ז ה ר", "ז ה ר ח ד ש ", "ת ק ו נ י ה ז ה ר" מ נ ק ד t ת ק ו ני ז הר ח

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח תכנות דינמי פרק 6, סעיפים -6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח בסוף את הטוב ביותר. סכום חלקי sum) (subset הקלט: סדרה

קרא עוד

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005 מס' סד' מהפכים )Inverters מאושרים להתקנה *נא לשים לב:ל הממיר ותאריך ה 4 שנים סה"כ מאי 5102 15.12.12 25.10.13 בהתאם לתעודת בדיקה 05.02.13 15.01.13 15.01.13 29.01.13 29.01.13 29.01.13 10.12.12 10.12.12 10.12.12

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

prolog-POLphrase-finalFIX.indd

prolog-POLphrase-finalFIX.indd פ ש יי אצ 'י אל ה, ל ו ד ז 'י ה א י ב יז נ ס ז פ ו ז נ נ י ה פ ר ו ש ה פ ו ז נ ץ ' פ נ ה [פ נ יו ם] מ יאו ו מ י פ נ ה [פ נ יו ם] פ ו ז נ ץ ' צו או פ נ ה [פ נ י] ס או י כ ץ ' ד ז 'י אנ ק ו י ה ד ו ב ז 'ה

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

PNIM 1-288

PNIM 1-288 תרומת כליה הלכה - רפואה - מעשה ישי שריג בוחן כליות ולב ישי שריג עריכה: האלי סולומון עימוד: אברהם כהן נדפס בישראל, תמוז ה'תשע"ח יולי 2018 הספר יוצא לאור בשיתוף עמותת 'מתנת חיים', טל: 02-5000755 לפניות בנושא

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

VOCABULARY SYMBOLS AND ABBREVIATIONS Table of Contents: Chapter Four Abbreviations for Hebrew parts of speech present tense noun, masculine noun, dual

VOCABULARY SYMBOLS AND ABBREVIATIONS Table of Contents: Chapter Four Abbreviations for Hebrew parts of speech present tense noun, masculine noun, dual VOCABULARY SYMBOLS AND ABBREVIATIONS Table of Contents: Chapter Four Abbreviations for Hebrew parts of speech present tense noun, masculine noun, dual, masculine noun, masculine or feminine noun, masculine

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

שם הקורס:

שם הקורס: סמינר בנושא: תיאוריות ויישומן לתלמידי מחקר מס' קורס: 290.4049 מועד: סמסטר ב', יום ד', 12:15-13:45 מרצות: שדמי: eshadmi@univ.haifa.ac.il : azisberg@univ.haifa.ac.il שעות קבלה: בתיאום מראש אתר הקורס: אתר

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

מספר קורס 290

מספר קורס 290 מספר קורס 091.092: העצמה במערכת הבריאות תכנית ההשלמה לתואר ב"א בסיעוד בנצרת מרצה: גב' סאוסן שחאדה סילבוס הקורס היקף שעות: שעתיים סמסטריאלי, נקודות זכות מועד: תשע"ג, 9.319., סמסטר ב', ימי רביעי :99.-3:39.

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

איך לבנות חיים מגיד

איך לבנות חיים מגיד איך לבנות חיים מגיד ספרי מגיד How to Build a Life Studying Mesillat Yesharim with Hadar Goldin עריכה: דרור יהב עורך אחראי: ראובן ציגלר עורכת משנה: שירה פינסון עימוד: חיה זיידבנד עיצוב פנימי: אליהו משגב

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

, פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשע"ח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי

, פתרון מוצע לבחינת מהט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשעח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: דר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418( 90828 מועד: קיץ תשע"ח שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס גב' קלאודיה אלזהולץ ד"ר מרגריטה ריטנברג ד"ר אדית ולדר- המכללה הטכנולוגית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 6967 האנרגיה הפנימית פנימית: אנרגיה הכוללת של המערכת האנרגיה תמיד ניתן למדוד את האנרגיה הפנימית של לא המערכת U=q+W U=U final -U initial 4 דני פורת ד"ר Tel: -6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד