אספקלריא לפרשת בהעלותך תשע"ט פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף חינוך חידות פולמוס סיפור ניתן להגיש תגובות לכל המאמרים, בכתובת המערכת :

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אספקלריא לפרשת בהעלותך תשע"ט פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף חינוך חידות פולמוס סיפור ניתן להגיש תגובות לכל המאמרים, בכתובת המערכת :"

תמליל

1 פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף חינוך חידות פולמוס סיפור ניתן להגיש תגובות לכל המאמרים, בכתובת המערכת : המערכת אינה אחראית לתוכן המאמרים וסגנונם אסור להדפיס את החיבור או חלקו למטרת מסחר בלא רשות מפורשת בכתב מהמו"ל (ישראל אברהם קלאר) עמוד א

2 תוכן העניינים (מהווה גם קישוריות למאמרים, בלחיצה) : אספקלריא לפרשת בהעלותך תשע"ט... ו אשרי האיש פנינים והארות מכל הדורות / ישראל אברהם קלאר... ו 'ובמושב לצים לא ישב' בביאור הקשר בין המשניות בתחילת פרק ג' ממסכת אבות... ו באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 'אהל מועד', כולל ישיבת מיר ירושלים... ח 'יהושע משרת משה" "אני עמל ומקבל שכר" (כולל סיפור נפלא מאת בעל ה'אור שמח')... ח באר צבי / הרב צבי קריזר, ראש כולל 'נזר אברהם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב, מח"ס באר צבי... יג גר שנתגייר כקטן שנולד... יג הודיה בפרשה / הרב חיים שולביץ... טז נונין המנוזרות... טז הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל, מרא דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים עיה"ק... יט כללי היתר 'שבות דשבות במקום מצוה וצורך גדול' (מתי מותר לומר לגוי לעשות איסורי דרבנן, כגון בשינוי ואין צריכה לגופה וכדו')... יט השבת של מ"י / הרב יחיאל פישל רוזנר, מח"ס 'מנחת יחיאל' ו'השבת של מ"י'. כג פניני עיון בפרשת השבוע... כג ויאמר שמואל / הרב שמואל ברוך גנוט, מראשי ישיבת משאת המלך - אלעד, מח"ס 'ויאמר שמואל' ושא"ס... כז ברית מילה בשבת כשע"י הברית יחללו הנוכחים שבת... כז ויברך דוד / הרב דוד אריה הילדסהיים, מח"ס 'ויברך דוד' ומעורכי ספרי הגאון מרוגוטשוב... ל במחלוקת הבבלי והירושלמי בענין שמחה בשבת ובביאור נוסח סוף הברכה האמצעית של שבת... ל ויצבור יוסף / הרב יוסף צברי, רב ומו"צ בעיר אלעד, ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים ושא"ס... לג שורש התאווה תחילת שליטת היצר... לג עמוד ב

3 חיי אברהם / הרב אברהם הבר, ירושלים... לה בענין צורת הנחת המנורה... לה חלקו של ידיד / הרב משה יעקב הלוי קנר, מח"ס 'שפתי מלך' על הרמב"ם, כותב 'איגרת לידיד' (טורונטו - קנדה)... מ בענין חצוצרות התרועה... מ חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים... מב "חייך, שלך גדולה משלהם" ", הדלקת המנורה", חשובה יותר מחנוכת הנשיאים"... מב יש מאין / הרב יצחק שלמה פייגנבוים, מו"צ בבני ברק, מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה'... מו מה החשיבות הגדולה שיש בהדלקת הנרות יותר משאר קרבנות שבזה נתנחם אהרן... מו לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' (מנצ'סטר)... מט איזה חלק שלנו נתעלה לשמי שמים ללמוד תורה"ק במשך ארבעים יום? מט משנת השב שמעתתא בפרשת בהעלתך... מט מוסר דרך' א ד ב רה שלום / הרב מנחם צבי גולדבאום, מחבר סדרת ' אור שעשועי - מ... נג לא יכעוס על חבירו עד שיודיענו סרחונו... נג מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי ועוד... נה החירות האמיתי!... נה מפרדס הכהונה / הרב גמליאל הכהן רבינוביץ, מחבר ספרי 'גם אני אודך' ', פרדס יוסף החדש' ושא"ס, מו"צ בבית הוראה 'אור החכמה'... נח שמונה ביאורים מדוע אין תוקעים בזמנינו בחצוצרות... נח נחלת ישכר / הרב ישכר דוד קלויזנר, עורך כתבי זקנו ה'משנה שכיר' הי"ד. מח"ס 'נחלת ישכר', נחלת הר חב"ד - קרית מלאכי... סא פרקי אבות (פ"א מ"ג) הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס... סא עמוד ג

4 עקבי חז"ל / הרב אברהם יעקב גולדמינץ, מח"ס בדמיך חיי, שבילי דירחא, ושא"ס... סו מדרשים ומשלים לפרשת בהעלותך... סו פרשת בהעלותך - השכינה שורה בישראל... ע פרשת בהעלותך - דגלים ומסעות המדבר... עח פתגמי אורייתא / הרב יוסף חיים אלבוים, בעמ"ח 'אורייתא' ו'דעת חכמה'... פד ברכה בשירת הלויים... פד קדש הם / הרב שלמה הכהן מונק, מח"ס 'קדש הם' ושא"ס... פח בענין שכינה מדברת מתוך גרונו של משה... פח תובנות / הרב נחמן דרקסלר... צא עניו מאוד מכל האדם... צא פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף.. צב פינת ההלכה / מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, בעל ילקוט יוסף. נמסר ע"י הרב ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי... צב צליית בשר בחג... צב חינוך... צו חינוך בפרשה / הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ', מפקח בתלמודי תורה ומרצה חינוכי... צו להגיע ליעד... צו חידות... צח חדוותא שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב בנימין צבי יהודה לוי, מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ... צח שאלות בפרשת בהעלותך... צח חדוותא דאפטרתא בהעלותך (זכריה ב - ד)... צח תשובות ל'חדוותא' נשא... צח תשובות לחדוותא דאפטרתא נשא (שופטים יג)... ק תשובות לחדוותא דאפטרתא חג השבועות (יחזקאל א)... קא כתב חידה / הרב אשר קופולוביץ... קב כתב חידה לפרשת בהעלותך... קב פתרון חידת פרשת נשא ' : זרוע'... קב פתרון חידת חג השבועות ' : כתר'... קג עמוד ד

5 פולמוס... קה פולמוס / הרב שמואל דוד בערקאוויטש לייקווד, ורבני ולומדי אספקלריא... קה עשרים ושנים מי יודע?... קה פולמוס / הרב שמואל דוד בערקאוויטש לייקווד, ורבני ולומדי אספקלריא... קח טהרת כלי חרס... קח סיפור... קיג קדיש על החי / סיפורו של הסופר רבי שלמה כהן זצ"ל מילידי פראג שחי לפני 150 שנה, בעיבוד הרב חנוך חיים ויינשטוק... קיג פרק ו' האיש המסתורי ביותר.... קיג סיפור / נמסר לזיכוי הרבים ע"י ידיד אספקלריא... קכב מדוע גלה הרב אברמסקי לסיביר?... קכב עמוד ה

6 אשרי האיש פנינים והארות מכל הדורות / ישראל אברהם קלאר 'ובמושב לצים לא ישב' בביאור הקשר בין המשניות בתחילת פרק ג' ממסכת אבות אשרי האיש פנינים והארות מכל הדורות / ישראל אברהם קלאר אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר : המזמור הזה משובח מכל המזמורים (מד' שוח"ט) 'ובמושב לצים לא ישב' בביאור הקשר בין המשניות בתחילת פרק ג' ממסכת אבות במסכת אבות (פרק ג משנה א) נאמר " : עקביא בן מהללאל אומר, הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה וכו' ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון וכו'". והנה המשנה הבאה אחריה כלולה משני חלקים, הא' " : ר"ח סגן הכהנים אומר, הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו". והב' " : ר"ח בן תרדיון אומר, שנים שיושבין ואין ביניהם דברי תורה הרי זה מושב לצים, שנאמר 'ובמושב לצים לא ישב'". ולכאורה אין מחוורת השייכות בין שני חלקיה של משנה זו? ושאלה נוספת ניתן לשאול כאן "שאלת סדר הדורות" : מדוע הוקדם מאמרו של ר"ח סגן הכהנים למאמרו של ר"ח בן תרדיון, לפי הסוברים שסדר הדורות היה להפךא? * ונאמרו בזה כמה יישובים, מכמה כיווני מחשבהב, ונמשיך אי"ה : ביאור שלישי : יש לציין שאכן בהרבה דפוסי משניות מחולקת משנה זו לשנים, וצריך בירור אם יש מקור קדום לחלק כך את המשניות. * ביאור רביעי : ב"נחלת אבות" (לר"י אברבנאל) ובפירוש הר"י יעבץ, מבארים : ר"ע בן מהללאל אמר עצה שלא יבוא לידי עבירה, להסתכל בשלושה דברים וכו', ואחריו רבי חנינא סגן הכהנים בא לומר שבזה בלבד עדיין לא ינצל לגמרי מעבירה, וצריך גם את סיוע מורא המלכות שמונע מלחטוא, א ב כפי שהובא שיש בכך דעות אמנם יש לציין שחלק מהמתרצים שיוזכרו לא הזכירו את כל פרטי השאלות וגם לא יישבו תמיד את כולן. עמוד ו

7 אשרי האיש פנינים והארות מכל הדורות / ישראל אברהם קלאר 'ובמושב לצים לא ישב' בביאור הקשר בין המשניות בתחילת פרק ג' ממסכת אבות ורבי חנינא בן תרדיון עם התנאים שאחריו באו להוסיף שאף בזה עדיין לא די כדי להנצל, ורק אם יעסוק בתורה יהיה נשמר לגמריג שכן משמעות המשנה שלולי התורה יבוא לכלל ליצנות. * וראה בר"י יעבץ בתוספת נופך, שר"ח סגן הכהנים מסיים את מהלך עקביא בן מהללאל שמתמקד ב"סור מרע", ור"ח בן תרדיון פותח את המהלך התולה בלימוד התורה. (ועי' דברי ר"מ אלמושנינו בסגנון דומה). * ביאור חמישי : באבות דרבי נתן (כ, א) נאמר " : רבי חנינא סגן הכהנים היה אומר : כל הנותן דברי תורה על לבו מבטלין הימנו הרהורי חרב וכו'". וראה בפירוש 'מגן אבות' (מהרי"ט צהלון, ה"מהריט"ץ") שזה המשך לדברי רבי חנינא סגן הכהנים "הוי מתפלל בשלומה של מלכות", כלומר " : אורה לך דרך ישר שלא תהא צריך להתפלל בשלומה שלך מלכות". עכ"ד. (יא"ק ): ולפי דבריו נראה להוסיף ביאור, שלכך נסמכה אמרת ר' חנינא בן תרדיון המדברת מלימוד התורה, וכן מרומז בה שהנותן דברי תורה על לבו מעבירין הימנו הרהורי ליצנות, שגם זה מדברי רבי חנינא סגן הכהנים באבות דרבי נתן [וזהו המשך המשניות שהמפנה לבו לבטלה מתחייב בנפשו, וכל המקבל עליו עול תורה מעבירין וכו' וכל הפורק וכו']. ג שלא יהיה לבו פנוי, ומביא ממשלי ב, י - יז, והוא בדומה לדברי הרמב"ם סוף הל' איסו"ב. ומופיעים בדברי הר"י יעבץ שם שתי הקצוות, שללא לימוד התורה אי אפשר להנצל, ושאחר לימוד התורה מיד מסתלק הקושי לנצח את היצר, שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, עי"ש. עמוד ז

8 באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 'אהל מועד', כולל ישיבת מיר ירוש לים 'יהושע משרת משה" "אני עמל ומקבל שכר" (כולל סיפור נפלא מאת בעל ה'אור שמח') באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 'אהל מועד', כולל ישיבת מיר ירושלים 'יהושע משרת משה" "אני עמל ומקבל שכר" (כולל סיפור נפלא מאת בעל ה'אור שמח') שה כ ל אם (יא, כח) א ד ני מ אמר י ח ריו ו שה מ ב ש רת מ ש ע בן נ ון מ הו ען י וי גדולה שימושה יותר מלימודה א] יהושע ב ן נון זכה להיות מוסר התורה, וכפי ששנינו (אבות א, א) "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים". ואעפ"כ בחרה התורה להדגיש להגדיר את יהושע דוקא בתואר של "משרת משה". וכך גם התואר של יהושע בפתיחה של נביא יהושע (א, אמר". שה ל ש רת מ ש ע בן נון מ הו אמר ה' אל י י שה ע בד ה' ו מות מ ח רי י הי א א) "ו וכן מפורש בדברי חז"ל (במד"ר כא, יד) שאמרו : שיהושע זכה להיות המנהיג של ישראל, כי הרבה שרתך והרבה חלק לך כבוד, והוא היה משכים ומעריב בבית הועד שלך, הוא היה מסדר את הספסלים והוא פורס את המחצלאות, לקיים מה שנאמר "נוצר תאנה יאכל פריה". א. ועלינו לבאר את הדברים, מהו הטעם שסידור הספסלים וכדומה, הם הדברים שגרמו ליהושע לזכות להיות המשך מסירת התורה והנהגת הדור? וכיוצא בזה מצינו שאמרו חז"ל (ברכות ז, א) על אלישע שיצק מים על ידי אליהו הנביא ", גדולה שימושה י ותר מלימודה". ולא מובן, הלא כל עיקר כבוד של תלמיד חכם הוא בשביל תורתו, ואיך זה שהשימוש הוא גדול מהלימוד? ב. עוד דבר שיש לבאר, במה שמסופר במנחות (ז, א), שאבימי שכח מסכתא ובא לפני רב חסדא שיזכיר לו אותה, ושואלת הגמ' "ולישלח ליה וליתי לגביה"? "סבר הכי מסתייעא מילתא טפי", ופרש"י משום "יגעתי ומצאתי". והנה בפשטות מקובל להבין ש"יגעתי ומצאתי" זה יגיעה בגוף הלימוד. אבל מהמעשה הנ"ל הוכיח מרן הג"ר אהרן קוטלר (משנת ר"א פר' בחוקותי; ח"א עמ' מ), שלא רק העמל של עצם הלימוד מועיל, אלא גם העמל בהכשר הלימוד. ד ועלינו לבאר את הדברים, מדוע גם עמל שלא בגוף הלימוד, גורם סייעתא דשמיא? סיפור עם האור שמח ב] כדי לבאר את הדברים נקדים, במה שסיפר החברותא של הגאון בעל האור שמח. ד וראה במהרי"ל (החדשות סי' קפז ד"ה ומה שכתבה) ובלקט יושר (ח"ב עמ' לט) ובתורת הבית לח"ח (מאמר ט). וע"ע במהר"ל באבות (ה, יד) במה ששנינו "הולך ואינו עושה שכר הליכה בידו". עמוד ח

9 באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 'אהל מועד', כולל ישיבת מיר ירושלים 'יהושע משרת משה" "אני עמל ומקבל שכר" (כולל סיפור נפלא מאת בעל ה'אור שמח') פעם בעת לימודם יחד, נתקשו מאוד בהבנת התוספות, ולא הצליחו לירד לעמקו. אמר לו רבי מאיר שמחה זצ"ל : מכיון שאין אנו מב ינים לאחר עמל גדול את דברי התוספות, צריכים אנו להתפלל לקב"ה, אבל אומר לך מה להתפלל, נתפלל שהקב"ה יתן בתוך ליבנו אהבת התורה! ואכן עמדו להתפלל, ואחר כך שבו ללימודם, ובעז"ה נתבררו היטב כל דברי התוספות, והבינו הכל על בוריו. לאחר שסיימו ללמוד, שאל החברותא את רב י מאיר שמחה זצ"ל, הנה מה שאמר הרב להתפלל על הבנת התורה, אני מבין, כמו שאמרו "הרוצה להחכמים יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו"! אבל את נוסח התפילה שאמר הרב להתפלל, איני מבין. כי לכאורה אם חסר לנו בהבנת התורה, מתאים היה להתפלל ולבקש מהקב"ה על הבנת התורה, ולהתפלל תפי לות של 'אתה חונן לאדם דעת' ', ותן בליבנו [בינה] להבין ולהשכיל', 'והאר עינינו בתורתך'. אבל מה הקשר בין אהבת תורה להבנת התורה? ענה לו רבי מאיר שמחה זצ"ל ע"פ משל, לאשה שהיה לה תינוק, והיתה צריכה לעזוב את ביתה לכמה שעות, ולצורך כך הביאה את התינוק לשכנה כדי שתשמור עליו. כששבה האם, מוצאת היא את התינוק בוכה הרבה, מיד נטלה האם את התינוק, טיפלה בו עד שפסק מלבכות. שאלה האם את השכנה : מדוע הנחת את התינוק לבכות כל כך הרבה? ענתה לה השכנה : השתדלתי מאוד הרבה עם התינוק, ולא ידעתי מה הוא רוצה, ולא יכולתי לעמוד על דעתו מפני מה הוא בוכה! אמר רבי מאיר שמחה, מה ההבדל בין האמא לשכנה? הרי גם השכנה היא בעלת שכל כמו אם התינוק, ולמה רק האמא הצליחה מיד להרגיע את התינוק? הטעם הוא, כי לאמא יש אהבה עזה לתינוק, כאילו התינוק הוא עצם מעצמיה, משא"כ השכנה, הגם שהיא בעלת שכל, אבל היא זרה, אין לה שייכות בעצם לתינוק. הרי אדם שיש לו כאב באחת מאבריו, אפילו בכף רגלו, הוא מרגיש את הכאב בכל גופו, מכיון שכל הגוף הוא אחד, וכמו כן אם התינוק, על ידי האהבה העזה שיש לה לתינוק, היא כחד גופא עם התינוק, ומרגשת את הצער של התינוק, ויודעת כל מה שמעיק על התינוק, וכמו שהאדם מרגיש את כאבי גופו, כך היא מרגישה את כאבי בנה, כי עובר ירך אמו הוא! המשיך רבי מאיר שמחה, ואמר : התורה הקדושה היא עמוקה מאוד, פעמים רבות קשה לעמוד על דבריה ולהבין אותה מפני עמקותה, אבל כל זה מפני שאנו זרים לתורה, אנו עומדים מבחוץ ולא מצליחים להבין או תה. אבל באמת התורה ויהודי הם כחד ממש, כאמרם "ישראל ואורייתא והקב"ה חד הוא", וכשמתרחקים אנו מהתורה, וישנם מחיצות בינינו ובין התורה, עיקר העבודה היא, להתקשר ולהתדבק לתורה הקדושה. ולכן על ידי אהבת התורה, אנו מצליחים לסלק את הריחוק, ומתדבקים בתורה הקדושה, עד שנעשים אנו יחד עם התורה לחד גופא, ואז מבינים אנו את כל סודותיה ומצפוניה! ה ה עפ"ז יובן היטב יסודו הנפלא של התורת חיים (סנהדרין כו, ב) שמה שאמרו "תורה מתשת כוחו של האדם", זה לא ענין גשמי, שהרי ודאי חוצבי עצים עובדים יותר קשה, אלא זה ענין סגולי, שכך היא דרכה של תורה, שכל עמוד ט

10 באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 'אהל מועד', כולל ישיבת מיר ירושלים 'יהושע משרת משה" "אני עמל ומקבל שכר" (כולל סיפור נפלא מאת בעל ה'אור שמח') ולכן כשראינו שאנחנו לא מצליחים להבין את התורה, היינו צריכים להתפלל לקב"ה, שיתן בליבנו אהבת תורה, במדה יותר גדולה. "אני עמל ומקבל שכר" ג] עפ"ז נמשיך להביא כאן יסוד גדול שאמר הג"ר יוסף זונדל מסלנט זצ"ל (הראני מו"ח שליט"א; ומובא בספר אילת אהבים עמ' קצב) בנוגע ל"עמל התורה", ואלו דבריו " : כי העיקר מה שנדרש מאתנו הוא העמל, כי על ידי העמל, ניכר וגלוי אהבתו ותשוקתו של האדם לחכמה". ומתבאר, שמה שאמרו ש"אין התורה מתקיימת רק במי שממית עצמו עליה", אין הטעם בגלל שקנין התורה והבנת התורה הוא פרי של העמל והיגיעה, רק מאחר שהוא עמל ויגע ונותן נפשו על התורה, בזה הוא מגלה את אהבתו הגדולה לתורה [וכדברי התנחומא (נח סי' ג) המפורסמים "שאין אדם לומד את התורה אלא מי שאוהב הקב"ה בכל לבו ובכל נפשו ובכל מאודו"], ונעשה כגוף אחד לתורה, ואז התורה מחזרת עליו כדי למסור לו את טעמי התורה וסדריה (עי' רש"י סנהדרין צט, ב ויבמות קיז, א). וכ"כ המהרש"א (ברכות כח, ב) לבאר מה שאומרים "אני עמל ומקבל שכר", שאין הכונה שכר בעולם הבא, שעל זה כבר אמר "אני רץ לחיי עולם הבא", אלא הכונה שאני עמל ומקבל שכר כאן בעולם הזה, מה שהתורה מוסרת להעמל את טעמיה וסדריה. והנה ממה שאמרו שזה מוגדר כ"שכר", מתבאר מינה, שקנין התורה והבנת התורה, אינו פרי של העמל והיגיעה, אלא תגמול. "יגעת ומצאת" ד] ואכן אומרים חז"ל (מגילה ו, ב) "יגעת ומצאת תאמין". וקשה, שהרי יגיעה זה היפך מציאה, שהרי לא ראינו מי שיגע למצוא מציאה, מאחר שמציאה באה בהיסח הדעת?! ומבאר הג"ר צדוק הכהן (מחשבות חרוץ אות י), שבאמת התורה הוא למעלה מהשגת אדם, וכל יגיעת אדם והשתדלותו שהוא רק כפי השגתו, לא היה כלל להשגה גדולה כזו דדברי תורה, שהיא חכמת ה' יתבר ך, וכשמשיג אחר כך, מכיר שהוא מציאה הבאה העוסק בה נעשה כח חומרו תש, כדי שיתגבר עליו כח נשמתו ודעתו וחכמתו, שכל זמן שחומרו של אדם מתגבר אין דעתו נכונה וצלולה. וכמו שאמרו שת"ח כל זמן שמזקינין מוסיפין חכמה, לפי שלעת זקנתן תש כח חומר שלהן לכך דעתו נוספת. והוכיח לה ממעשה דר"ל (ב"מ פד, א) שתש כוחו מעת שיקבל על עצמו עול תורה (וכ"ה במהר"ל ח"א לב"מ דף פז, א ובשל"ה שבועות אות רמה) עכ"ד. ולפי המבואר בפנים א"ש היטב (ממו"ח שליט"א), שמי שעמל בתורה מגלה את אהבתו לתורה (כמש"נ בסמוך), ועי"ז שובר את המחיצות בינו לתורה. וזה גופא 'התשת הכח', היינו שבירת המחיצות הגשמיות! וזה תפקידו של האדם, לנתק מעצמו את החמריות, ולעלות את עצמו לשכליות ורוחניות, ועי"ז זוכה לגלות את חלקי התורה הטמונים בתוככי נפשו מעת יצירתו, וכמש"כ הגר"א (משלי טז, כו) ש'יגעת ומצאת' הכונה, שמוצא את מה שאב ד ממנו שלימדוהו במעי אמו (ראה בשפתי חיים ח"ג מאמר 'אדם לעמל יולד'). עמוד י

11 באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 'אהל מועד', כולל ישיבת מיר ירושלים 'יהושע משרת משה" "אני עמל ומקבל שכר" (כולל סיפור נפלא מאת בעל ה'אור שמח') בהיסח הדעת, ולא בהשתדלותו בא לזה, אבל מכל מקום צריך גם כן ההשתדלות, כי אין הקב"ה מוסר דברי תורה אלא למי שמשתוקק אליהם. ו וכך גם כותב מוהר"ח מוואלזין (רוח חיים ריש פ"ד) " : כי לא על ידי עוצם שכלו והשתדלו הכינה וחקרה, כי אם על ידי עמלו עזרו ה' ומציאה מצא". ומוסיף לבאר שזה כונת חז"ל 'יגעתי ומצאתי תאמין' רצונם לומר, אחר שיגע בתורה, עם כל זה יאמין כי אך מציאה מצא, אבל 'יגעתי ולא מצאתי' ר"ל אם יאמר, כי אך על ידי היגיעה השכיל ולא מציאה מצא ', אל תאמין'. ולהיפך גם כן 'לא יגעתי ומצאתי אל תאמין', כי אי אפשר למצוא כי אם אחר היגיעה, שאז מזכהו ה' ומוצאז. נמצא, שלא העמל מביא את התוצאות, אלא כפי שביאר לן הג"ר יוסף זונדל מסלנט זצ"ל, שבגלל העמל, כמים פנים לפנים, כל מי שאוהב את התורה התורה גם אוהבת אותו, וכמו שאמרו במדרש (תהלים מזמור סג) עה"פ (משלי ח, יז) "אני אוהבי אהב ומשחרי ימצאונני". ומה הכונה שהתורה אוהבת אותו? מפרש המלבי"ם שם ", מי שכבר דבק בחכמה לאהבה אותה, תאהב החכמה גם אותו, ותגלה לו סודותיה, כאשר יגלה האוהב סודותיו לאהובו"! וכך אומרים חז"ל (תנדב"א פרק יח) " : משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שהיו עבדיו ובני ביתו מסובין לפניו על השולחן, כיון שראה אותם שאכלו את המאכל ומתק ו וכך גם מבאר הבית הלוי (מובא בהקדמה לאבהא"ז קנין), שזהו החידוש בדרכי התורה הקדושה, שיגיעה מצורפת למציאה, שאם אנו עמלים באיזה קושיא חמורה, באים במחשבה כמה דרכים אשר אחר העיון אינם מתקיימים, ולבסוף בא במחשבה תירוץ אחד מחוור ומבורר, והנה כל הדרכים הקודמים והמחשבות הקודמות, אין להם שייכות לתירוץ האחרון, ואם כן מדוע לא עלו במחשבה תיכף התירוץ האחרון? אלא שזהו הזכות, שבשבילך שיגענו מקודם להבין, זכינו לגלות את הביאור האמיתי. וע"ע בבית הלוי (פר' יתרו) ובפרי צדיק (שבת מאמר ז). ז יש לציין בזה מש"כ מוהר"ח בהקדמתו לספד"צ על הגר"א ", כי לא הראה את נפשו טוב, רק בעמלו אשר עמל בחכמה ובדעת ובכשרון, ואחר רב יגיעותיו, וכאשר חסו עליו מן השמים, ונתגלו לו מעיינות החכמה רד"ר וסתרין דסתרין, זו היה אצלו מתת אלוקים, וזולת זה לא רצה בם, אף כי רצו למסור לו מן השמים, בלא שום עמל ויגיעת בש ר, רזין וסתרין עליוני עליונין, על ידי מגידים מארי דרזין ושרי התורה, לא נשא עיניו לזה, עמו היתה וריחקה. ופעמים רבות השכימו לפתחו כמה מגידים מן השמים בשאלתם ובקשתם שרוצים למסור לו רזין דארוייתא בלא שום עמל, ולא הטה אזנו אליהם כלל כו', וענה ואמר, איני רוצה שתהיה השגתי בתורתו ית"ש על ידי שום אמצעי כלל וכלל, רק עיני נשואות לו ית"ש מה שרוצה לגלות לי וליתן חלקי בתורתו ית"ש אשר בעמלי אשר עמלתי בכל כוחי, הוא ית"ש יתן לח חכמה מפיו דעת ותבונה, שיתן לי לב מבין וכליתוי יעשו כשתי מעיינות, ואדע כי מצאתי חן בעיניו, ואיני רוצה אלא ממה שתוך פיו (עי' ילקו"ש משלי תתקלב ובשפתי חיים ח"ג מאמר 'עמלה של תורה'), וההשגות ע"י המלאכים המגידים ושיר התורה, אשר לא עמלתי ולא חכמתי, אין לי בהם חפץ" עכ"ד. מבואר באר היטב, שמציאה בלא יגיעה, אל תאמין! ומאידך גם כשיגעת, הרי זה בבחינת מציאה! והנה בהמשך מביא שם מוהר"ח בשם הגר"א, שמרן הבית יוסף היה לו מגיד ", כי זה היה בזמן שהיו הדורות כתקנן, והיה שרוי בא"י על אדמת הקודש, אבל בזמן הגר"א שרבו המתפרצים ובפרט בחו"ל אי אפשר כלל שיהיה כולו קודש קדשים בלי שום עירוב כלל". ולכאורה הדברים סותרים את הנ"ל שצריך דוקא ע"י עמל. אולם לפי המבואר בפנים נראה (יעוי' בשפתי חיים שם בהערה), שהחיסרון במציאה בלי עמל, זה כי לא ברור שזה אמיתה של תורה, ורק מה שבתוך פיו של הקב"ה ברור שזה מתוק ואמיתה (עפ"ד חז"ל שם בילקו"ש), ולכן אצל הב"י שלא היה חיסרון במגיד, לא היה בזה חיסרון ודו"ק. וע"ע בספר "מגן וצנה" להגרי"א חבר זצ"ל (פרק יא), מש"כ שיש חיסרון במגידים וכדו' מצד ש"לא בשמים היא", אולם מעמיד שם שלא בשמים היא, קאי רק בעניני הלכה ודינים המסורים למעשה, ולא בדרשות הכתובים ובגילוי פנימיות סודות התורה, מה שאינו נוגע למעשה, רק להבין פלאי יוצר בראשית והשגת טעמי התורה ומצותיה, שזה נחשב כעולם הבא שזוכים הצדיקים, שנהנים מזיו השכינה בהשגת טעמי התורה (. ויל"ע מדוע גם זה לא צריך לבוא מתוך עמל, ויעו"ש גם בהערה). עמוד יא

12 באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 'אהל מועד', כולל ישיבת מיר ירושלים 'יהושע משרת משה" "אני עמל ומקבל שכר" (כולל סיפור נפלא מאת בעל ה'אור שמח') עליהם, ושתו את המשתה ומתק עליהם, עמד אף הוא וצבר ציבורין ציבורים לפניהן שאין להם סוף. כך תלמידי חכמים, דומין בעולם הזה בדברי תורה, כיון שקראו את המקרא ושנו את המשנה ומתק עליהם, הקב"ה מרחם עליהם, ונותן בהם חכמה ובינה ודיעה והשכל ומעשים טובים ותלמוד תורה". ואמר בעל הברכת שמואל (מובא בהקדמה לח"ב) ", שהתורה אוהבת, רק את מי שאינו אוהב דברים אחרים, רק אותה, ורק לאיש כזה היא מוסרת את עצמה ומרשה לו לקנותה, אבל מי שאוהב אחרת עמה, א ין התורה נמסרת לו"! "משרת משה" ה] עפ"ז נשוב לבאר את הענין של "משרת משה" גדולה שימושה יותר מלימודה. וכבר ביאר בזה מרן המשגיח הג"ר ירוחם זצ"ל (דעת תורה בחוקותי עמ' רסח) : שכשמפקיר את עצמו כל כך לשמש ולשרת את רבו, כדי לקבל ממנו חכמה ודעת, וכל כך היה עמל בתורה הקדושה עד שהיה משרת תמיד את משה רבנו, הרי מראה אהבתו ותשוקתו לדברי ה', ולעמל על תורתו הרבה ולהשיגה - וזה העיקר אשר השי"ת דורש מאתנו. ובזכות זה זכה יהושע לכל השגות התורה עד לכדי שזכה להיות מוסר התורה. ולכן מובן שגם ההליכה לרב נכלל בכלל "יגעתי ומצאתי", מאחר שהמטרה ביגיעה זה להראות כמה האדם אוהב את התורה. וצא ולמד, במה אדם מגלה את אהבתו יותר לתורה, האם זה שעמל באיזה רמב"ם קשה, או זה שמוכן ללכת ברגל ביום חם ללמוד תורה?! לתגובות : עמוד יב

13 באר צבי / הרב צבי קריזר, ראש כולל 'נזר אברהם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב, מח"ס באר צבי גר שנתגייר כקטן שנולד באר צבי / הרב צבי קריזר, ראש כולל 'נזר אברהם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב, מח"ס באר צבי גר שנתגייר כקטן שנולד שה את ה עם ב כה ל מ ש פ ח תיו (יא, י) וברש"י : ורבותינו אמרו למשפחותיו על י ש מע מ ו עסקי משפחות, על עריות הנאסרות להם. ידועה הקושיה שהביא השב שמעתתא (בהקדמה אות ט') בשם המהר"ל (גור אריה פ' ו יגש, בראשית מ"ו י') מדוע נאסרו ישראל בקרוביהם, והלא במ"ת היה להם דין גרים כמבואר ביבמות (מו ): שהיו צריכים הזאה וטבילה כדין גרים, והרי קיי"ל (יבמות כב,. בכורות מז ). דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי. ותירץ המהר"ל, דרק בנתגייר מדעתו ורצונו הוי כקטן שנולד, אולם במ"ת שהקב"ה כפה עליהם הר כגיגית (שבת פח ). לא היה להם דין של קטן שנולד. בביאור החילוק אם נתגייר מרצון או בכפייה וכבר עמדו האחרונים בביאור החילוק והסברא בזה, דלכאורה האי דינא דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי הוי תוצאה מדין הגירות, שנשתנה מהותו מגוי לישראל ובזה נעשה כב ריה חדשה, וא"כ מה אכפ"ל אם קבלת הגירות היתה ברצון או באונס, הא סו"ס יצא מכלל ב"נ לקדושת ישראל. וכתבו הרבה מהאחרונים לבאר, דדוקא בגר שבא להתנתק מעברו, לצאת מכלל עכו"ם ולהכנס לכלל ישראל, הוי סברא שהוא כבריה חדשה וע"כ אמרינן דהוי כקטן שנולד מחדש, אולם דור המדבר היו כבר בכלל ישראל בהיותם בני אברהם יצחק ויעקב, וע"כ במ"ת לא היו כנולדים מחדש אלא אדרבה, המשיכו את ההשתלשלות מהאבות הק', וכל הגירות לא היתה אלא להוסיף עליהם קדושת ישראל. [וע"כ באמת הועילה כפייה, ולא שהכפייה יצרה את הגירות, דאל"כ לא מובן מה דאיתא בשבת שם מכאן מודעה רבא לאורייתא שקיבלו בכפייה, הלא קבלת מצוות באונס הוי חסרון בעצם הקבלה שזהו תנאי לחלות הגירות, אלא ע"כ שמאחר וכבר היו בני אברהם יצחק ויעקב היה שורשם טוב ובודאי על עצם הקבלת מצוות היה להם רצון גמור. ולפי"ז באמת עיקר החילוק הוא שהיו כבר כמעט גרים, ולא כפשטות הדברים שהכפייה לא מועילה לקטן שנולד]. וכעי"ז ראיתי מובא בשם רבי נפתלי טרופ זצ"ל והגר"י אברמסקי זצ"ל (ראשי שערים יבמות סי' ל', פנינים משולחן גבוה כאן). פשט אחר בדברי המהר"ל שעצם הכפיה יצרה את הגירות והנה בזבחים (קא ): דרשינן הפסוק שבסוף הפרשה (י"ב י"ד) תסגר שבעת ימים וגו', ואיתא שם, מרים מי הסגירה אם תאמר משה זר הוא ואין זר רואה את הנגעים, ואם תאמר אהרן הסגירה, אהרן קרוב הוא ואין קרוב רואה את הנגעים וכו'. והקשה שם המהרש"א, דאמאי אמרה הברייתא טעם אחר לגבי משה שהוא זר, תיפ"ל שגם משה עמוד יג

14 באר צבי / הרב צבי קריזר, ראש כולל 'נזר אברהם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב, מח"ס באר צבי גר שנתגייר כקטן שנולד הוא קרוב כמו אהרן. ובספר 'אור אברהם' (להגר"א גורביץ שליט"א עה"ת ח"ג עמ' קצ"ג), הביא בשם האוסטרובצער (בספרו מאיר עיני חכמים מהדו"ק סי' י"ח) שיישב ע"פ המהר"ל הנ"ל, דכל מה שלא אמרינן במ"ת דהוו כקטן שנולד הוא משום שכפה ההר כגיגית, ממילא לכו"ע נשארו קרובים, אולם לגבי משה עצמו שהיה על ההר לא היה אצלו כפייה אלא נתגייר מרצונו, א"כ לגבי דידיה שפיר הוי כקטן שנולד ותו ל"ה קרוב. [ועפ"ז ממשיך שם לבאר את לשון המשנה בריש אבות (א' א') דלגבי משה נקט 'קבל' תורה, דזה היה מרצונו, ואילו אח"כ נקט 'מסרה', דיש במשמע אף בע"כ]. ולדבריו יוצא חידוש גדול, שמשה רבינו ע"ה יהיה מותר באחותוח. והנה מדבריו אלו נמצא שהבין פשט בתירוץ המהר"ל שבמ"ת עצם הכפייה יצרה את הגירות, וע"כ לא אמרינן שהם כקטן שנולד [, והיינו דאע"פ דגם בנתגייר מחמת אונס הוי גר (, אלא שנחלקו הראשונ ים האם הוי גר אף אם המשיך אח"כ לעבוד ע"ז), מ"מ אין בו הדין ד'כקטן שנולד', דהסיבה לדין של 'כקטן שנולד' זה לא בגלל עצם שינוי המצב מגוי לישראל, אלא בצירוף מה שהאדם עצמו מעוניין להתנתק מעברו הגוי]. משא"כ משרע"ה שלא נתגייר מחמת הכפייה שפיר יש בו דין דקטן שנולד. וזהו דלא כביאור האחרונים הנ"ל בסברת המהר"ל, דהא לפי מש"נ לעיל בדברי המהר"ל הרי רק כשיש שינוי ומעבר ממצב של גוי ליהודי הוי סיבה שיהיה כקטן שנולד, וממילא לא יתכן לומר שלגבי משרע"ה יהיה הדין של 'כקטן שנולד', כי אף אמנם שלא היה צריך כפיית ההר כגיגית, מ"מ בודא י שהיה כבר בכלל ישראל והמשיך את שלשלת האבות, ובודאי דגבי דידיה לא יהיה הדין ד'כקטן שנולד'. ואולם את עצם הדבר שלגבי משרע"ה לא היה כפיית הר כגיגית, אלא שבניגוד לכל ישראל הוא קיבל התורה מרצונו המלא, כבר הובא בשם הגר"א בהגהות חשק שלמה במגילה (ז. בתוד"ה לכולהו), דהנה בגמ' במגילה שם יש כמה דעות מנין שאסתר ברוה"ק נאמרה, ואמר רבא דלכולהו אית להו פירכא לבר מדשמואל, והלימוד של שמואל היה ממה שנאמר (אסתר ט' כ"ז) 'קיימו וקיבלו' קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. והקשו שם התוס' (ד"ה לכולהו), דהא גם על שמואל יש פירכא, דרבא עצמו דורש בשבת (פח ). מקרא זה דקיימו וקיבלו דאע"פ שקיבלו את התורה בכפייה, אעפ"כ הדר קיבלוה בימי אחשוורוש שנאמר "קיימו וקיבלו היהודים" קיימו מה שקיבלו כבר. וא"כ הפסוק הזה נדרש ללימוד אחר ואיך אפשר ללמוד מכאן שמגילת אסתר ברוח הקודש נאמרה. והתוס' תירצו דשפיר יש ללמ וד מהפסוק את שני הדברים. וביאר בהגהות 'חשק שלמה' בשם הגר"א (וכ"ה ב"פנינים יקרים" אות קט"ז), דזהו משום שיש בפסוק קרי וכתיב. הכתיב ח. ובאמת דזהו קצת תימה לומר על אהרן ויהושע וכו' דגירותם היה מחמת כפייה. ואדרבה, ברש"י בפ' וזאת הברכה עה"פ והם תוכו לרגליך (ל"ג ג') הביא מהספרי שם שנפשות הצדיקים קיבלו את התורה מרצון. ועיין עוד מה שכתב החיד"א (בתורת החיד"א פר' יתרו) עה"פ ויתייצבו בתחתית ההר, על מי היתה כפיית ההר. והנה ע"פ הבנת האוסטרובצער מדוקדק לשון הכתוב (י"ב י"ב) אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו. ופירש"י דמאחר ויצאו מאותו רחם הוי כנאכל חצי בשרו, שאחיו בשרו הוא. ולכאורה אינו מובן, דמי לא סגי עצם הדבר שהם אחים, ומהו ההדגשה שיצאו מאותו רחם. אולם אי נימא דהוו כקטן שנולד א"ש, דבאמת אין כאן קורבה מצד אחוה, אלא רק מכך שיצאו מרחם אמם הוי כנאכל חצי בשרו. עמוד יד

15 באר צבי / הרב צבי קריזר, ראש כולל 'נזר אברהם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב, מח"ס באר צבי גר שנתגייר כקטן שנולד הוא "קיימו וקבל", אבל הקרי הוא "קיימו וקבלו". ממילא יש כאן שני לימודים, האחד הוא דרשת שמואל שלומד מהקרי שכתוב "קיימו וקיבלו", והיינו שקיימו למעלה מה שקיבלו למטה, ו אילו הלימוד השני שדרשינן בשבת 'קיימו מה שקיבלו כבר', זה נדרש מהכתיב, שכתוב "קיימו וקבל", דהיינו מה שמשרע"ה כבר קיבל בהר סיני הם עכשיו קיימו. והראיה לזה, דהנה במסכת שבת הגירסא היא 'אמר רבא אעפ"כ הדר קיבלוה בימי אחשוורוש דכתיב קיימו וקיבל היהודים', והיינו לפי הכתיב. ואילו כאן הגירסא היא 'אמר שמואל שנאמר קיימו וקבלו', והיינו שזה הולך לפי הקרי שהוא קיימו וקיבלו היהודים. עכ"ד [. אלא דאכתי יש לעיין אי כוונת הגר"א כהנ"ל שגבי משרע"ה היה מרצונו, או שכוונתו רק שהוא היה המקבל בפועל, וכהמשנה באבות 'משה קיבל', ודו"ק]. וידידי הרב נחום נבנצל שליט"א הוסיף לי נפקא מינה נוספת שיוצא לפי הביאור השני בתירוץ הנ"ל של המהר"ל, לגבי הדין המובא ביו"ד (סי' ר"מ סכ"ד) שאדם חייב בכבוד חמיו, וכתב הט"ז (ס"ק י"ט) שהמקור לזה הוא מדוד המלך שאמר לשאול 'אבי', והיה חמיו וקראו אבי. אולם הגר"א (ס"ק ל"ב) כתב שהמקור הוא מיתרו, שמשה נהג בו כבוד. והנה לפי הביאור השני בדברי המהר"ל (שהבאנו בשם האוסטרובצער) יוצא שיתרו לא היה כלל חמיו של משה, דמאחר ונתגייר מרצונו אמרינן דהוי כקטן שנולד, וע"כ דלדעת הגר"א הטעם שחייבים בכבוד חמיו הוא מצד הכרת הטוב, באופן ששייך גם ביתרו. [ואע"ג דאיכא למ"ד (ע"ז כד,. זבחים קטז ). יתרו קודם מתן תורה בא, וא"כ עדיין לא היה גר, אבל בילקוט (רמז רס"ח המובא בהגר"א) מוכח דס"ל שיתרו הגיע לאחר מתן תורה]. לתגובות : עמוד טו

16 הודיה בפרשה / הרב חיים שולביץ נונין המנוזרות הודיה בפרשה / הרב חיים שולביץ נונין המנוזרות י הי ב נ ס ע ה א רן (י, לה) ו במסורה 'תשעה נונין מנוזרות בכל המקרא, ב' מהן בתורה, וז' במזמור יאמרו גאולי ה' (תהלים קז). וכבר הביא רש"י מה שאמרו (שבת קטו ): פרשה זו עשה לה הקב"ה סימניות מלמעלה ולמטה, לומר שאין זה מקומה, רבי אומר לא מן השם הוא זה, אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו. מאן תנא דפליג עליה דרבי, רשב"ג, דתניא רשב"ג אומר עתידה פרשה זו שתיעקר מכאן ותכתב במקומה, ולמה כתבה כאן כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה, אך טעם זה אינו שייך בתהלים שפוסק בכל פסוק ופסוק בתוך פרשה של פורענות. ובר"ה (יז ): יורדי הים באניות עושי מלאכה במים רבים המה ראו מעשי ה' וגו' ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומם גליו יחוגו וינועו כשכור וגו' ויצעקו אל ה' בצר להם וגו' יודו לה' חסדו וגו', עשה להן סימניות כאכין ורקין שבתורה, לומר לך צעקו קודם גזר דין נענין צעקו לאחר גזר דין אינן נענין, הני נמי כיחידין, וכבר האריכו לדון מפני מה יורדי הים נחשבים יחידים יותר משאר חייבי הודיה. וביאר הערוך (ערך אך) שכשם שעושים נוני"ן הפוכין בפרשת ויהי בנסוע כך עושים בתהלים, וביאר המהר ש"א שהנונין הם סימן למיעוט, וכשם שמורים למעט פרשה זו בתורה, שאין זה מקומה, כך בתהלים משמעו ש'ויצעקו, וממצוקותיהם יוציאם' רק אם צעקו קודם גזר דין, אבל לאחר גזר דין לא תועיל צעקה, ולכאורה חלוק הוא המיעוט המורה שאין זו מקומה, ממיעוט המחלק בכח הצעקה גרידא. והנה המהרש"א (ר"ה שם) תמה, שהרי באותו פרק נאמר 'ויצעקו אל ה'' גם לגבי הולכי מדבריות ויוצאי מבית האסורים וחולה שנתרפא, ולמה בהם לא נעשו סימניות. וצידד שלפי המסקנא שיורדי הים כיחידים דמו, יתכן לומר ששלשת הראשונים נחשבו כרבים, ולכן לא התמעטו בסימניות, כי הם נענים גם לאחר גזר דין, ויש להתבונן בטעם הדבר. אכן, ענין היפוך הנ' הוא, כי ראשה הוא אות י', ובהפוכה היו"ד למטה [בזהר קנה. מבואר שהופכת פניה, אך במנחת שי הביא שיש הופכים את ראשה למטה], והיינו כי שם הוי"ה כסדרו תחילתו הוא י' ופניה קדמה, והשפע נמשך מאות לאות, וכשהי' מאיר בה' הרי היא נ', אך כאשר היא מתהפכת על ידי מעשה התחתונים, הרי היא מורה על דין ומיעוט השפע [ראה ביאור הגר"א בהקדמת תיקו"ז ושם תי' סג], ובזמן שנסעו מהר סיני, כביכול הסתיר השי"ת פניו מישראל, ובקש להסתלק מהם, ועל כך התפלל משה 'קומה ה', דהיינו שיתהפך הוי"ה ויעמוד כסדרו, ותהיה היו"ד למעלה, ובכך 'יפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך' שלא יהיה מקום לשליטת החיצונים [וראה שיח יצחק ח"א בדרוש ב' נונין]. עמוד טז

17 הודיה בפרשה / הרב חיים שולביץ נונין המנוזרות והטעם שנקבע ההיפוך דוקא ביורדי הים, הוא כדדברי אדוננו הגר"א (בביאורי אגדות ברכות נד,: הובא לעיל פר' נח) שעניין ארבעת החייבים להודות הוא, שהגיעו לישועה ע"י הכרתם שכל מצבם נובע מחטאם, ואי תפיסתם בגילוי שם הוי"ה, ועומק עיוותם מקביל לשיעור ריחוקם משם הוי"ה. ולפיכך יורדי הים שהם במקום המופקע לגמרי מיישוב, ריחוקם נרמז באות י', הולכי מדבר, שהיו בארץ הראויה ליישוב, אך במקום רחוק לגמרי מאדם, נרמזו בה' ראשונה, חבוש בבית האסורים, שהיה שרוי במקום יישוב אך הוגבל מלבא בין אנשים, נרמז באות ו', והחולה שהיה בעת צרתו בביתו, חטאו בה' אחרונה, והיינו שהריחוק הוא ביחס לגודל עוות התפיסה, וכפי שהפגם עמוק יותר, שורשו נעוץ באות יותר עליונה משם הוי"ה. ועל פי זה ביאר שסדר הצריכים להודות המובא בתהלים, עוסק בעת צרתם בטרם נצלו, כאמור 'כי המרו אמרי אל' ', אוילים מדרך פשעם' וגו', ולכן סדרם הוא כך, א. הולכי מדבריות, ב. יוצא מבית האסורים, ג. חולה, ד. יורדי הים, והיא 'הוי"ה מהופכת', דהיינו ש'יורדי ה ים' שהם באות י' ראשונה הוזכרו בסוף סדר ההוי"ה, ולדבריו מבואר למה ההיפוך נקבע בהם, אף ששאר ההוי"ה עומדת כסדרה, כי הם הרחוקים ביותר, ובהם נקבע היפוך בראשית השפע. וכן היא לשון בעל העתים (בהל' ס"ת שלו עמ' )37 'ולמה הן נכפפין, שכל רוכבי הים אינם מאמינים בחייהן ואמונתן, והן נכפפין לאחוריהן, להודיעך שאין חייהן חיין, והן כופרין באמונת בוראן'. ובזה מבואר גם מה שאמרו במסקנת הסוגיא ש'יורדי הים כיחידים דמו', שהרי הגר"א פירש שיורדי הים הם במקום המופקע לגמרי מיישוב, ונמצא שאין יחס ביניהם לכל יושבי תבל שהם רבים. והנה חלוק אופן קביעת הנונין בתהלים מאשר בתורה, כי בתורה נקבעה נון אחת לפני הפרשה ונון שניה אחריה, ואילו בתהלים נקבעה רק נון אחת בראש כל פסוק, ומה שבתורה נקבעו שני נונין, הוא לפי שנון פשוטה ונון כפופה הן בינה ומלכות, והיינו סוד תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ויחד הם מורים שראש הנו"ן שהוא סוד שער הנו"ן מחמישים שערי בינה, נמשך ומתגלה עד סוף נון [ובכללם נ' שערי טומאה כדי להוציא מפיהם את ניצוצי הקדושה המובלעים בהם], והוא ענין ם' סתומה דבינה בפסוק 'לםרבה המשרה', כי שני הנונין הם כשני חצאי אות ם, ומשלימים זה את זה, ובהם נראה איך ע"י התורה קוב"ה וישראל חד הוא [, וראה בשיח יצחק (שם אות נה ואילך) שביאר בזה מאמר חז"ל 'מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים']. ועל כך אמרו בז"ח שאלו ב' נונין הם כבודו של הקב"ה ממש, והן עיקרו של עולם, לכך בראות יעקב כן בירך את בניו, וידגו לרוב, ותרגומו וכנוני ימא יסגון, והקב"ה הוציא האומות מכלל אותם השני נונין, דכתיב 'לא נין לו ולא נכד', ואבימלך ביקש להשתתף עם יצחק ולהדבק באלו הנונין, דכתיב 'אם תשקר לי ולניני', ועתיד הקב"ה להחזיר הנונין למקומם וכו', והיינו כי אף שעתה הנונין הפוכים, הרי עתידים לחזור ולעמוד כמו שהיו הכרובים תחלה, פנים אל פנים. אכן, בתהלים נמנו שבעה נונין, וכולם בסופי הפסוקים, ויש לבאר עניינם כאמור בזהר (ח"ג יב ). ש זבח התודה איקרי שלמים, וגופו בת"ת ככל שלמים, ואילו חלות התודה הם עמוד יז

18 הודיה בפרשה / הרב חיים שולביץ נונין המנוזרות במלכות הטעונה תיקון, ובזה יבואר למה במזמור של חייבי תודה נקבעו שבעה נונין [וביותר, שהם ששה ביורדי הים, והשביעי ב'שופך בוז על נדיבים' היא המלכות, כמו שאמרו (במד"ר יט, כו) 'באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם, וכי חפורה היתה, אלא באר שחפרוה אבות העולם']. מעתה, אף ששני הנונין מורים שפרשה זו אינה במקומה, הרי עניינם הוא להחזירה ולהעמידה במקומה, אך בתהלים בא הנון של מלכות, והוא בגפו יצא, להורות כי יפה הצעקה לפניו, ועל ידה תבא הישועה, שהרי בדיני המלכות אין הצעקה מועילה אחר גזר דין. עמוד יח

19 הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל, מרא דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים עיה"ק כללי היתר 'שבות דשבות במקום מצוה וצורך גדול' (מתי מותר לומר לגוי לעשות איסורי דרבנן, כגון בשינוי ואין צריכה לגופה וכדו') הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל, מרא דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים עיה"ק כללי היתר 'שבות דשבות במקום מצוה וצורך גדול' (מתי מותר לומר לגוי לעשות איסורי דרבנן, כגון בשינוי ואין צריכה לגופה וכדו') שאלה : בשו"ע (שז, ה) מבואר, שדבר שאיסורו רק מטעם שבות (כגון לעלות לאילן), מותר לומר לגוי לעשותו, כשיש צורך גדול או לצורך מצוה וזה הקרוי "שבות דשבות במקום מצוה". האם נוכל ללמוד מזה, שמותר במקום צורך גדול או לצורך מצוה, לומר לגוי לעשות מלאכות שאסורות רק מדרבנן, כגון בשינוי או מלאכה שאין צריכה לגופה (להדליק את האור במרפק או הוצאת זבל לרשות הרבים)? תשובה : ע"ד מרן הגריש"א זצ"ל, אין ללמוד ולדמות מילתא דמילתא, ולא מצינו בדברי השו"ע היתר רק כשזה דבר שבעצם "אינו מלאכה" או כשיש שינוי בתוצאת המלאכה, אבל כשיש שינוי רק בפעולה ולא בתוצאה, אי"ז בכלל ההיתר הנ"ל, וכפי שנתבאר ב'הרחב דבר'. * ה ר ח ב ד ב ר : מלאכה שאין צריכה לגופה א] ידוע שנחלקו רבי יהודה ורבי שמעון האם מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה או לא, ונפק"מ כמבואר בגמ' (שבת קז, ב) אם צד בעלי חיים שלא לצורך, וכל כיוצא בזה. ודעת רוב הראשונים (רמב"ן רא"ש ועוד) כרבי שמעון שזה רק פטור אבל אסור, ודעת הרמב"ם (פ"א מהל' שבת ה"ז) כרבי יהודה שיש בזה איסור דאורייתא. השו"ע (שטז, ח) סותם כדעת רוב הראשונים, ובסוף כותב שדעת הרמב"ם שחייב. שינוי בגוף המלאכה ב] ונבוא להעמיד כאן, שהגם שמלאכה שאין צריכה לגופה נאמר בה "פטור אבל אסור", מ"מ מצינו הבדלים בין מלאכה שא"צ לגופה לשאר פטורי דשבת. עמוד יט

20 הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל, מרא דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים עיה"ק כללי היתר 'שבות דשבות במקום מצוה וצורך גדול' (מתי מותר לומר לגוי לעשות איסורי דרבנן, כגון בשינוי ואין צר יכה לגופה וכדו') הנה הרא"ש (בכורות פ"ג סי' ה) מביא מש"כ הרמב"ן שתלישת נוצה לצורך שחיטה ביו"ט שריא, וז"ל " : דעד כאן לא מיבעי לן אי שרי ביו"ט או לא, אלא תלישת צמר שאין עומד ליתלש אחר שחיטה, הלכך כיון דאפשר לשחוט בלא תלישה אי תליש הויא לה מלאכה שלא לצורך אוכל נפש ומשום הכי מיבעי ליה, אבל בעוף אע"ג דהיינו אורחיה ומתכוין לתלוש שרי, דהא אי לא תליש ליה מחיים סופו עומד ליתלש לאחר שחיטה ואיכא חיובא בגוזז לאח ר מיתה כמו בגוזז מחיים דלא אשכחן ביה פלוגתא בגמרא כו'., הרי הוכחנו דבין בעוף בין בבהמה חייב משום גוזז לאחר שחיטה, הילכך כיון שנתנה יו"ט לדחות אצל מלאכה זו איבעי גזיז ליה מחיים לצורך אוכל נפש שרי כמו לאחר שחיטה, ועוד דקי"ל כרבי שמעון דמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה, הילכך אפילו לכתחילה שרי משום שמחת יום טוב כו'". וכותב עלה הרא"ש " : ומה שכתב משום דמלאכה שאינה צריכה לגופה, כתבתי לעיל בשם ר"י, דאין לדמות איסור מלאכה שאינה צריכה לגופה, לעוקר דבר מגידולו כלאחר יד". וכונת הרא"ש, כמש"כ התוס' (בכורות כה, א ד"ה דהוה) וז"ל " : אין ללמוד מכאן שיהא מותר לתלוש נוצה מצואר של עוף כדי לשחוט ביו"ט, דהא לעיל פריש דהא דשרי הכא, משום שאין מתכוין, וללשון נמי שפירש דאפי' במתכוין בנוצה לא הוי כלאחר יד כדקתני בסמוך בתולש את העוף ואע" ג דאין צריך כאן נוצה והוי מלאכה שאינה צריכה לגופה, אין ללמוד מלאכה שאינה צריכה לגופה מכלאחר יד". והענין הוא, שבלאחר יד יש שינוי בגוף המלאכה, ולכן מצינו מקומות שהתירו בזה לצורך יו"ט או לצורך גדול, ומשא"כ במלאכה שא"צ לגופה, שהוא עושה את עצם המלאכה ורק למטרה אחרת. וממילא אין היתר לומר לגוי להדליק אור על ידי שינוי (כגון שידליק במרפק), מאחר שאין בזה שינוי בתוצאה רק בפעולה, אבל מותר לומר לגוי [במקום מצוה או צורך גדול] ליטול צפרניים בשינוי ביד (במקום בכלי) כי יש בזה שינוי גם בתוצאה (עי' ארח"ש פכ"ג הע' קעט; ושש"כ ח"ג לפרק ל הע' מו). וע"ע להלן אות ה. לא בכל דבר התירו שבות דשבות במקום מצוה ג] ונפק"מ להלכה, מה שכותב השו"ע (שז, ה) "דבר שאינו מלאכה, ואינו אסור לעשות בשבת אלא משום שבות, מותר לישראל לומר לאינו יהודי לעשותו בשבת, והוא שיהיה שם מקצת חולי, או יהיה צריך לדבר צורך הרבה, א ו מפני מצוה" דהיינו שהתירו בזה אמירה לעכו"ם, כי זה שבות דשבות במקום מצוה או לצורך גדול. ומדוייק מדברי השו"ע (ומקורו בלשון הרמב"ם פ"ו מהל' שבת), שמתיר רק "דבר שאינו מלאכה", וגם ש"אסור לעשותו בשבת רק משום שבות". אבל במקרה שיש צורת מלאכה, הגם שאינו אלא מדרב נן, כמו במלאכה שא"צ לגופה, לא יהיה זה בכלל ההיתר, ואין לך עמוד כ

21 הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל, מרא דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים עיה"ק כללי היתר 'שבות דשבות במקום מצוה וצורך גדול' (מתי מותר לומר לגוי לעשות איסורי דרבנן, כגון בשינוי ואין צריכה לגופה וכדו') בו אלא חידושו ואין לדמות מילתא למילתא ולהתיר אמירה לעכו"ם בכל תרי דרבנן (וכן שמעתי ממרן הגריש"א זצ"ל כדבר פשוט). ויסוד הדברים מבוארים בדבר הביה"ל (רעח, א ד"ה מותר) שכותב " : כי באיסור כביה אף דהיא מלאכה שא"צ לגופה, מ"מ מפני שהיא קרובה מאוד לאיסור תורה לא רצו להקל בה, וכמו שכתב הפמ"ג דלהכי אסרו בגמרא אף לר"ש בחולה שאין בו סכנה, ובשאר שבותים קי"ל דמותר לישראל לחלל אף בחולה שאין בו סכנה" (וע"ע בשעה"צ רעח, ד). שבות דשבות במלאכה שא"צ לגופה ד] וע"ע בשעה"צ (שלד, נז) מש"כ לגבי לומר לגוי לכבות דליקה שאסור, כי מאחר שאדם בהול על ממונו חיישינן דאי שרית ליה אתי לכבויי הוא בעצמו, אבל אילולי הך טעמא היה מותר. ומבאר השעה"צ " : היינו, אפילו למ"ד מלאכה שאינה צריכה לגופה דרבנן, וקי"ל לעיל (שז, ה) דשבות דרבנן מותר על ידי אינו יהודי במקום הפסד גדול". ומבואר שהשוה בזה את הדין של מלאכה שא"צ לגופה להיתר של אמירה לעכו"ם. אבל שוב הוסיף "ו עיין שם במגן אברהם בשם הר"ן טעם אחר דיש להחמיר בזה" והכונה שמלאכה שא"צ לגופה חמיר טפי. וכפי שכותב המג"א (שז, ז) " : ודע, שאין מדמין דבר לדבר בעניני השבותים, ואין לך בם להתיר אלא מה שאמרו חכמים, דלגבי מילה לא התירו שבות כו' וגבי לוקח בית בא"י מותר כו'. ובריב"ש (סי' שפד) כתב דאפי' לומר לעכו"ם לעשות שבות אסור אפי' במקום פסידא, דהא כיבוי נמי הוא מלאכה שא"צ לגופה, וגם עכו"ם שהביא דורון אסור אע"פ שלא עשה אלא איסור דרבנן כו'. והר"ן פ' חבית כתב ג"כ לחד שינויא, דשבות כדרכו אסור אפילו ע"י עכו"ם במקום פסידא, ולחד תירוצא כתב דשאני כיבוי כיון דאם צריך לגופו היה חייב מה"ת ואין הכל בקיאים בזה לפיכך אסור אפילו ע"י עכו"ם כו'". ועוד הראו בזה מש"כ השו"ע (תמד, ד), שאם נשאר חמץ בערב פסח שחל בשבת, יכול ליתנו לגוי על מנת שלא שיצא בו לכרמלית, ומותר רק לכרמלית מאחר שזה עצמו אסור רק מדרבנן והו"ל שבות דשבות במקום מצוה. ולכאורה קשה, מדוע לא מותר גם לרה"ר, מאחר שגם זה מלאכה שא"צ לגופה. ומוכח שמלאכה שא"צ לגופה אינו בכלל ההיתר. וע"ע במשנ"ב (שטז, לג) שכותב ש"צריך ליזהר שלא יצוה לאינו יהודי ליטול דג מן החבית של מים ולהניחו ביבשה אע"פ שירא שמא ימות ויפסדו המים, דלא מקילינן איסור דאורייתא ע"י א"י במקום הפסד ". ומוכח שגם בכה"ג שזה מלאכה שא"צ לגופה, הרי זה אסור (ועי' בנשמ"א לא, א שעמד בזה). וכל זה נפק"מ אם מותר לומר לגוי להוציא שקית זבל מביתו לרשות הרבים שזה מלאכה שא"צ לגופה, ולפי האמור גם כשיש בזה צורך גדול, אין להתיר. עמוד כא

22 הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל, מרא דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים עיה"ק כללי היתר 'שבות דשבות במקום מצוה וצורך גדול' (מתי מותר לומר לגוי לעשות איסורי דרבנן, כגון בשינוי ואין צריכה לגופה וכדו') לצורך מצוה ה] אך לצורך מצוה מצינו מש"כ המשנ"ב (שמ, ג) ש"אשה ששכחה ליטול הצפרנים מערב שבת ואירע טבילתה בליל שבת, מסיק המג"א שתאמר לגוי ליטול ביד, דהוי שבות דשבות במקום מצוה, ואם אי אפשר ביד מותר על ידו אפילו בכלי". והנה אם עושה הגוי ביד, הרי זה שינוי בתוצאת המלאכה וכפי שנתבאר לעיל (אות ב), אבל מה שמותר גם בכלי, מבואר שם במג"א שההיתר הוא מצד מלאכה שא"צ לגופה. לתגובות : עמוד כב

23 השבת של מ"י / הרב יחיאל פישל רוזנר, מח"ס 'מנחת יחיאל' ו'השבת של מ"י' פניני עיון בפרשת השבוע השבת של מ"י / הרב יחיאל פישל רוזנר, מח"ס 'מנחת יחיאל' ו'השבת של מ"י' פניני עיון בפרשת השבוע ח, ב : בהעלותך את הנרות. עיין רש"י שהביא מדרש רבותינו שמעלה היתה לפני המנורה שעליה הכהן עומד ומטיב את הנרות. לשון המשנה תמיד ל, ב אבן היתה לפני המנורה וכו'. ונחלקו באיזה כיוון של ההיכל היתה האבן עומדת. בדרך חכמה [פ"ג מבית הבחירה ד"ה ואבן] הביא שכתב הר"י עמדין בסידורו סדר המערכה דכיון שהנר האמצעי הוא נר המערבי והמנורה היתה מונחת צפון ודרום, וכיון שהמדליק מטה כלפי הקודש, א"כ האבן הזו היתה במערבה של המנורה, ולא הבנתי דאטו אם הוא במזרחה אינו יכול להדליק בפיה שנוטה לצד מערב, ואדרבה מסתברא שהיתה אחורי המנורה כדי שלא יתן אחוריו לצד קודש הקדשים כשמדליק וצ"ע עכ"ד. ונראה דמשום דקתני ואבן היתה "לפני" המנורה, וא"כ בשלמא למ"ד שהיתה המנורה עומדת בין מזרח למערב דאז פני המנורה הם למערב והמעלה היתה במזרח לפני המנורה, אבל לשיטת הרמב"ם ודעימיה שהיתה המנורה מונחת בין צפון לדרום היה צריך לומר שהיתה מאחורי המנורה ולא לפני המנורה. שוב ראיתי בספר אור לנתיבתי [להגר"י גולדשטוף שליט"א עמ' שט] שכתב בשם אביו דצריך לומר ד"לפני" דקאמר קודם למנורה. וכתב עוד מסתמא היתה בצפון שכל פניות הם לימין. ועיין שם עוד דגובה האבן לא נתפרש, ויש אומרים שהיתה ח' טפחים וחצי עכ"ל. וצריך ביאור דברמב"ם בפיה"מ מדות [פ"ב מ"ה] מבואר גבי שלוש מעלות מעל הדוכן דגובהן אמה וחצי, א"כ הכא נמי דבאבן הוי ג' מעלות כדתנן סוף פ"ג דתמיד, א"כ הכא נמי הוי גובהו אמה וחצי שהם ט' טפחים וצ"ע. ח, ב : בהעלותך את הנרות. פירש"י לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, ואמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהן שאתה מדליק ומטיב את הנרות. קשה שעבודה זו היא לא בתורת התנדבות כהקרבת הנשיאים אלא זו חובתו ככהן, ומה פיצוי יש בזה. וי"ל על פי הספורנו בסוף פרשת אמור [כד, ג] שאע"פ שהדלקת הנרות והטבתן כשרה לדורות בכהן הדיוט, מ"מ כל ימי המדבר היה ענין המשכן בכל יום כעניינו לדורות ביום כיפור, ולכן ניתן לאהרן הכהן הגדול כמו שנעשין לדורות ביום כיפור. ב. יעויין בריש פרשת תצוה דהקדימה התורה עריכת הנרות באהרן ובניו לפני שבכלל נצטוו על הכהונה, ומשמע שזה היה ציווי מיוחד לאהרן ובניו מחמת עצמם ולא עמוד כג

24 השבת של מ"י / הרב יחיאל פישל רוזנר, מח"ס 'מנחת יחיאל' ו'השבת של מ"י' פניני עיון בפרשת השבוע מחמת כהונתם וחובתם, ורק לדורות התייחדה המצוה רק לכהנים כחובה, ואתי שפיר שיחשב לפיצוי [. ממו"ר הגר"צ שחור שליט"א] ח, ב : בהעלותך את הנרות. בתמיד פ"ג מ"ט ואבן היתה לפני המנורה ובה שלוש מעלות שעליה הכהן עומד ומטיב את הנרות. וצריך טעם אמאי היו דוקא שלוש מעלות לא פחות ולא יותר. והנה בקול אליהו להגר"א מביא על הגמ' ב"מ [נט, ב] דר"א נחלק עם חכמים בתנורו של עכנאי והביא ראיה לשיטתו ג' פעמים א. חרוב יוכיח ב. אמת המים תוכיח ג. כותלי בית המדרש יוכיחו. והקשה דאי באות ראשון לא השגיחו עליו, אין ספק שלא יחזרו בהם מחמת האות האחרון יותר מן הראשון. וכתב דהנה ידוע שאין התורה נקנית אלא בשלוש מידות : הסתפקות במועט, ענוה, ושקידה רבה. הסתפקות במועט, כמשאחז"ל כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל וגו', ועוד אמרו חנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת. ענוה, כמשאחז"ל עה"פ ממדבר מתנה, מי שמשים עצמו כמדבר הפקר לכל ניתנה לו התורה במתנה, וכן אחז"ל עה"פ הוי כל צמא לכו למים, למה נמשלה התורה למים לומר לך מה מים מניחים מקום גבוה והולכין רק למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתן שפלה. שקידה, כמשאחז"ל [עירובין נד, א] במי אתה מוצאן במשכים ומעריב עליהן בביהמ"ד, ובלא שקידה יומם ולילה ודאי לא יזכה לכתרה של תורה, והשלוש תכונות היקרות האלה ההסתפקות, ושפלות הרוח, והשקידה ב תמידות על החכמה הם שערים גדולים לבוא אל הקודש פנימה, וזהו שהביא ר"א חרוב יוכיח, מים יוכיחו, כותלי ביהמ"ד יוכיחו, דיש בו סגולת ההסתפקות כחרוב, ענוה כמים, שקידה בכותלי ביהמ"ד, שהיה סבור דאולי משום הסגולה המיוחדת שיש בכל אחד לבוא אל שערי החכמה לפיכך יקבעו הלכה כמותו, ואפילו הכי לא סמכו עליו. ולפי"ז כתב בספר נבכי נהרות [יו"ל ע"י הרה"צ ר' שרגא צבי אלטמן זצ"ל] דאפשר דכיון דהשמן שמדליקין במנורה, שמן הוא רמז לחכמה כידוע [עיין הוריות יב, ב דשמן זית מחזיר הלימוד של ע' שנה], ממילא קודם ההדלקה צריך לעלות ג' מעלות רמז לג' מידות היקרות הנ"ל שרק מי שרכש אותן יוכל ע"י זה להכנס אל הקודש פנימה. ח, ד : עד ירכה עד פרחה מקשה היא. במנחות [כט, א] למדו מכאן שהיה עוד פרח סמוך לירכה חוץ מהח' פרחים המנויין בפרשת תרומה. ולכאורה צ"ע למה כתבה התורה את הפרח זה כאן ולא כתבתו בפרשת תרומה עם שאר הפרחים, וגם כל הפסוק וזה מעשה המנורה לכאורה אין מקומו כאן רק בפרשת תרומה, דכאן מיירי בסדר ההדלקה ולא בעשיית המנורה. ובספר טעמא דקרא האריך בזה ותמצית דבריו דהקרא כאן בא לומר את הדברים המעכבין במנורה דאל"ה אין יוצאין בה מצות הדלקה, וקאמר וזה מעשה המנורה מקשה זהב, דהיינו אם היא זהב צריכה להיות מקשה ולא חלולה, ואם אינה זהב עכ"פ עד ירכה עד פרחה מקשה היא ולא גרוטאות עכ"ד. עמוד כד

25 השבת של מ"י / הרב יחיאל פישל רוזנר, מח"ס 'מנחת יחיאל' ו'השבת של מ"י' פניני עיון בפרשת השבוע והנה רש"י כתב למה נסמכה פרשת מנורה לחנוכת הנשיאים לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, א"ל הקב"ה חי יך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. והרמב"ן כתב ולא נתברר לי למה ניחמו בהדלקת הנרות ולא ניחמו בקטורת בוקר וערב ששיבחו בו הכתוב ישימו קטורה באפיך וגו', ולכן פירש דיש לדרוש רמז מן הפרשה על חנוכה של נרות שהיתה בבית שני ע"י אהרן ובניו, רצונו לומר חשמונאי כהן גדול ובניו ע"ש. והנה איתא בר"ה [כד, ב] דחנוכת המנורה של בית חשמונאי שיפודין של ברזל היו וחיפום בבעץ [מין מתכת], העשירו עשאום של כסף, חזרו העשירו עשאום של זהב. ולפי "ז י"ל דאותו פרח נוסף שבגוף המנורה איידי דזוטר לא הזכירו בעשיית המנורה רק כאן, דכיו ן שאמרו שיש רמז בפרשה לחנוכת בית חשמונאי שהיא נעשית מבעץ וכסף שאר מיני מתכות ולא זהב, אף דסתם "מקשה" משמע כל המנורה בלי יוצא מהכלל, כיון שיש בה קולא דשרי בשל שאר מיני מתכות ולאו דוקא זהב, הוצרך לפרש דעכ"פ מקשה מעכב גם בשאר מיני מתכות ופירט יותר עד ירכה עד פרחה מקשה היא, ואגב כן הוזכר ג"כ אותו פרח שלא הוזכר שם. ומה שכתב בטעמא דקרא דפרח זה מעכב גם בשאר מיני מתכות ואין דינו כשאר הפרחים שאין צריך לעשותם אא"כ באה זהב ע"ש דבריו מחודשין לענ"ד. ואפשר דבפרשת תרומה דבאה המנורה עם גביעים כפתורים ופרחים לכך כתיב מנורה מלא וכן בפסוק הקודם כתיב מלא, אבל כאן דיש רמז למנורת של בית חשמנאי שלא היתה מזהב ובאה בלי גביעים כפתורים ופרחים לכך כתיב מנורה חסר. ח, יב : והלויים יסמכו את ידיהם על ראש הפרים. יש כאן שינוי דכתיב השם קודם הפועל, ואמאי לא כתיב וסמכו הלויים את ידיהם וכמו שאר הפרשה והקרבת וגו' והניף וגו' והעמדת. שוב ראיתי להמשך חכמה שכתב הנה במנחות [צד, א] מרבה כל בעלי חוברין לסמיכה, אמנם זה בקרבן יחיד שבא בשותפות, אבל בקרבן ציבור וכמו פר העלם דבר טעון סמיכה בזקנים שהם במקום ציבור, וכן בשעירי עבודה זרה לר"ש טעון סמיכה בזקנים שה ן במקום ציבור וכו', וא"כ בלויים לפי מאי דמסיק בסוף פרק קמא דהוריות דלגבי העלם דבר הוי שבט לוי ככל השבטים ומיקרו קהל, א"כ קרבן פר שלהם היה דין קרבן ציבור להם והוי טעונין סמיכה בזקנים, ולא סמכו רק זקני וראשי הלויים, וכן מסתברא דאיך יתכן דכל הלויים יסמכו על הפרים עכ"ל. והנה כתב המלבי"ם [אילת השחר אות קיא] וז"ל דרך הלשון שבמאמר המסודר יקדים את הפועל אל השם תמיד, וידבר ה' וילך אברהם וכדומה, וכל מקום שהקדים את השם אל הפועל יכון לבאר איזה גדר בהשם ", הכהן ומלק" בעצמו של כהן, או יכוון איזה סתירה והיפוך בין שם זה להש ם שלפניו, כמו "ואת אשמו יביא" יכוון איזה היפוך בין דין האשם לדין החומש, או יכוון איזה מיעוט ודיוק "ואל בני ישראל תאמר" למעט עכו"ם עכ"ל. עמוד כה

26 השבת של מ"י / הרב יחיאל פישל רוזנר, מח"ס 'מנחת יחיאל' ו'השבת של מ"י' פניני עיון בפרשת השבוע ולפ"ז יתכן לבאר כאן שהקדים השם אל הפועל, כדי לומר סתירה והיפוך מהשם הקודם, דפסוק קודם כתיב והניף אהרן את הלויים תנופה לפני ה', וקאי על כל כ"ב אלף לויים שנמנו, הניפן אהרן ביום אחד, אבל בסמיכת הלויים על ראש הפרים רק ראשי וזקני הלויים סמכו עליהן כדין קרבן ציבור כדברי המשך חכמה ולא כולן כמו למעלה, ולכן שינה הפסוק הלשון. וברינת יצחק [סורצקין] הקשה לר"י שסובר ששעיר ע"ז אין צריך סמיכה, למה סמכו הלויים על הפרים, ואם תמצי לומר דהוי קרבן שותפין ולא קרבן ציבור, הלא לדעת רש"י תמורה [ב, א] קרבן השותפין לר"י אין טעון סמיכה כלל, ואף לדעת רש"י ערכין [ב, א] דקרבן שותפין טעון סמיכה לר"י, ורק דסבירא ליה דאחד סומך לכולם, גם כן תיקשי דמקרא דהכא נראה דכל הלויים סמכו ידיהם ולא סגי שאחד יסמוך בשביל כולם וצ"ע עכ"ד. ולהנ"ל ניחא דאדרבה בקרא מדויק דרק ראשי וזקני הלויים סמכו וכדברי המשך חכמה. ח, כ : ויעש משה ואהרן וכל עדת בני ישראל ללויים. פירש"י משה העמידן, ואהרן הניפן. בפרדס יוסף החדש כתב הנה ברש"י מפורש דרק אהרן הניף ולא משה, וכ"כ באבן עזרא פסוק כ, אך ברשב"ם פסוק יג כתב דגם משה וגם אהרן הניפו את הלויים. וכתב דאהרן הניפם תחילה ואח"כ משה. וראה בגמ' סנהדרין [קי, א] דאשת קורח אמרה לו חזי מאי קעביד משה, דגייז לכו למזייכו ומיטלל לכו כי כופתא וכו' מפורש שגם מש ה הניפם, וגם פשטות פסוק יג נראה כן שהרי זה היה דיבור ה' אל משה רבינו, וצ"ע דברי רש"י ואבן עזרא הנ"ל. ועיין משך חכמה פסוק יג שנקט בפשיטות דגם משה וגם אהרן הגביהו את הלויים [וכ"כ המלבי"ם, ועיין בכור שור עה"ת שנתן טעם לב' תנופות], ולא הביא מדברי רש"י המפורשין שרק אהרן הניף ולא משה וצ"ע עכ"ד. ויש להעיר דמלשון התנחומא קורח סימן ג "נטלוני בידי וברגלי והיו מניפין אותי ואומרים לי הרי אתה טהור", דנקט לשון רבים וגם יד ורגל משמע דאהרן ומשה הניפו ביחד, אחד אוחז ביד והשני ברגליו ומניפין אותו. ועיין בעץ יוסף שם. עמוד כו

27 ויאמר שמואל / הרב שמואל ברוך גנוט, מראשי ישיבת משאת המלך - אלעד, מח"ס 'ויאמר שמואל' ושא"ס ברית מילה בשבת כשע"י הברית יחללו הנוכחים שבת ויאמר שמואל / הרב שמואל ברוך גנוט, מראשי ישיבת משאת המלך - אלעד, מח"ס 'ויאמר שמואל' ושא"ס ברית מילה בשבת כשע"י הברית יחללו הנוכחים שבת ש מר ו ב נ י י ש ר אל את מ ש מ רת ה' (ט, יט) ו מוהל הוזמן לברית בזמנה בשבת קודש. הורי הרך הנולד ומשפחתם המורחבת אינם שומרים שבת ובגלל קיום הברית יגיעו האורחים ברכביהם ויחללו את השבת בכל מהלך האירוע, בשמיעת מוזיקה, צילומים ועוד ועוד רח"ל. האם על המוהל לערוך את הברית בזמנה או לדחותה ליום ראשון, כדי למנוע חילולי שבת רבים שיגיעו במישרין ובעקיפין בגלל קיום הברית בשבת קודש. תשובה : א) מצוות מילת הבן מוטלת על האב ואם האב אינו מל אותו בזמנו, מצוותו על הבית דין, והמצוה מוטלת על כל אחד מישראל, וכתב הרמ"א (יו"ד סי' רסא) שאם המוהל אינו רוצה למול אלא בשכר, כופין אותו למול, וכתב הגר"א בביאורו דבי"ד כופין אותו למול כי המצוה מוטלת על המוה ל, כיון שכל ישראל מצווים למולו. אם כך, כאשר האב ביקש ממוהל זה למול את בנו, מקיים המוהל מצוה בכך שמל את התינוק, וכיון שהמילה עצמה אינה נעשית בחילול שבת, ואף אם ההורים החליטו לחלל שבת בשאט נפש בגלל ברית המילה, הרי אין באמת צורך בחילולה, וא"כ הסברא נותנת שעל המוהל לקיים את מצוותו, ומאי איכפת לן שבגלל המצוה החליטו הוריו ובני משפחתם לחלל שבת. סו"ס המוהל מל כהלכה ומקיים את המצוה בזמנה. ואף שעל ידי כך יתגלגל שהשבת תתחלל, סברא היא שאין להתחשב בסובבים, שהחליטו לחלל שבת בגלל המצוה. ודומה הדבר ליהודי שיודע שבגלל שיגיע להתפלל בבית הכנסת בשבת במנין, יגיעו יהודים אחרים לראותו וכל כיוצ"ב, ויחללו שבת בגלל כך. האם עליו להימנע מלהגיע לבית הכנסת רק משום שאחרים יחללו שבת על דעת עצמם, בגלל שהוא מקיים מצוה? ידועה תשובת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בקובץ תשובות, שמותר ומצוה להפגין בשבת נגד חילולי שבת, אף אם בגלל ההפגנה יגיעו שוטרים ויחללו שבת, משום שאין ההפגנה מדין אפרושי מאיסורא של החוטאים, או מדין מצות תוכחה, אלא מטעם שלא יהא מכשול לדורות, ולא יגררו אחריהם, ולא תהיה השבת נדרסת ברבים, ויש בזה משום העמדת הדת על תילה, וכל מצוה שמסרו ישראל נפשם עליה נתקיימו בידם כמבואר במסכת שבת דף קל ע"א, וא"כ חייבים להפגין כדי לא לאבד את הרשות הרבים, ושלא תחולל השבת בפרהסיא, למרות שיש בזה מכשול של השוטרים וכל הנלוים עליהם, לא חיישינן לזה. וכ"ה בחשוקי חמד (שבת קל, א). ולכאו' ה"ה בנידו"ד, שכאשר אדם מקיים מצ וה, אין זה מעניינו שאחרים מחללים את השבת בגלל שקיים מצוה כהלכתה. עמוד כז

28 ויאמר שמואל / הרב שמואל ברוך גנוט, מראשי ישיבת משאת המלך - אלעד, מח"ס 'ויאמר שמואל' ושא"ס ברית מילה בשבת כשע"י הברית יחללו הנוכחים שבת מנגד, ישנה סברא הפוכה, לפיה כשם שהמוהל חייב למול את התינוק בזמנו, כן חייב הוא במצוות ערבות לדאוג לכך שאחרים לא יחללו שבת, ובפרט שחילול השבת נגרם על ידי קיום המילה על ידו בשבת. וכדאי לדחות את המילה ליום ראשון ולהפסיד מצוה בזמנה, מאשר לגרום לחילול שבת המוני. ב) רבים הביאו שהאגר"מ (יו"ד סי' קנו) כתב להתיר למול בשבת עצמה, ואולם המעיין באגר"מ יראה שלא כך הם פני הדברים, וז"ל " : בדבר שמזדמן למע"כ ברית מילה אצל עוברי דת שמחללים שבת בפניו ומיחה בידם ואין שומעין לו ששואל מע"כ אולי לא ילך כשיזדמן לו עוד פעם ברית אצל אנשים עוברי דת כדי שלא יראה החלול שבת. לענ"ד אף שוו דאי יש איסור על האדם לילך למקום שעוברין על איסורי תורה, וראיה ממה שאיתא ביומא דף ע' שיש מצוה לראות בעשיית מצוה משום ברוב עם הדרת מלך והקמ"ל הוא רק שליכא בראיה משום אין מעבירין על המצות מאחר שאין עסוק בה עיין שם ברש"י. א"כ שמעינן ממילא דלראות בעבירה יש איסור דהא ברוב עם הוא ח"ו בזיון למלך. מ"מ מסתבר שאין לבטל בשביל זה מצות מילה בזמנה שחיובה היא על כל ישראל וכ"ש על המוהל כשליכא מוהל אחר שעליו ה וא החיוב ביחוד וב"ד כופין אותו כדאיתא ביו"ד סי' רס"א, ומחוייב לילך לשם למול אף שיראה בעשייתם עבירה דחלול שבת. אבל תיכף אחר מעשה המילה אין להישאר שם", עכ"ל. הרי שהאגר"מ התיר למול בשבת בכה"ג רק למול חשש המוהל שיראה חילולי שבת, וע"ז השיב האגר"מ שלמרות שיש איסור לראות חילול שבת, אך אין לבטל בשל כך מצוות מילה בזמנה. אך האגר"מ כלל לא דן באופן שקיום הברית עצמה גורמת לחילול שבת. ג) בשו"ת שבט הלוי (ח"ד סי' קלה) כתב " : אם הדבר קרוב לוודאי שיתרבה חלול שבת ע"י קיום הברית בשב"ק, כבר ידוע למע"כ שכתבתי בשו"ת שבט הלוי ח"א סי' ר"ה בהגהותי הקצרות לשו"ע דמעיקר הדין אם יודעים בודאי שעי"ז באים לחלול שבת מוטב לדחות המילה למחר דהרי אפי' באיזמל לצורך מילה אין מחללין ודוחין המילה מכ"ש חילול שבת של הבאת התינוק וצילומים וכיו"ב... ומה שת"ח אחד השיג עלי דשאני איזמל דאיכא חילול שבת בגוף מצות מילה שלא התירו במכשירין, משא"כ חילולי שבת אלה שלא שייכים לעצם המצוה של הבאת תינוק ואיזמל וכו', לא ניתן לדחות המצוה עבור זה, לבבי לא כן ידמה, וכדמות ראיה מש"כ תוס' וראשונים ביצה ו' ע"א ושבת קל"ט ע"ב בשם ר"ת לאסו ר קבורת מת ביום טוב שני בזה"ז מטעם דילמא יצוו לנו הגוים לכתוב ולעשות מלאכה בשבילם, כיון שרואים שמחללים יום טוב בקבורת מת, הרי אף דבעצם קבורה ביום טוב ליכא חשש חי לול אנו מדחים המצוה מחשש חילול אחר שלא בשעת המצוה, אף דגם בקבורה בו ביום איכא עשה דקבר תקברנו ביום ההוא ולאו דלא תלין, עיין יו"ד סי' שנ"ז ושס"ב", עכ"ל ועיש"ע. לכאו' אין הנידון דומה לראיה, משום ששם החשש הוא שע"י קבורת היו"ט ייאלצו הנכרים אותנו עצמנו לחלל שבת בכפייה, כנגד דעתנו. אך בנדו"ד המוהל מקיים מצוה כדינה, והאחרים החליטו על דעת עצמם לחלל שבת, ללא שום כפייה או אונס. א"כ מנין שיש להתחשב בהם. ומלבד זאת קשה לומר שכל החילונים לא ימולו כדת וכדין בשבת עמוד כח

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

. : ] [ :. (. ( [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. ולא היה בה עוד רוח ( פסוק 5( דפי עבודה - תנך מחצית שלישית קיץ 2016 ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי מלכים א י: 1-13 1.קרא מלכים א י, 1-13. א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עיני" ( פסוק 7( ציין שלושה דברים המוזכרים בקטע, שגרמו

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

. ' ' ' : [ " :' ( [ " ( : ' [ ( [ : ' " ' ( ) [ " [ ( " ( : [ ( ) " ( ' : ' ( ( ( ( [ [ [ (. :'. :. :.. ' : [. :. ) (. :.. [ :. ' ( ' [ [ ' : '. :. :

. ' ' ' : [ :' ( [ ( : ' [ ( [ : ' ' ( ) [ [ ( ( : [ ( ) ( ' : ' ( ( ( ( [ [ [ (. :'. :. :.. ' : [. :. ) (. :.. [ :. ' ( ' [ [ ' : '. :. : . ' : :' " : ' : ' ) " : ) : '. :. :. :.. :. :. ) (. :.. [ :. ' [ [ ' : '. :. :. :. : [. :. : '. ) :. :. [ :. :. :. : '. ) (. :. [ :. ] [ [ [ :.. :.. : :. : '. :. :. :. :. :. :. : [. :. :. :. :. ) (. :.

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

א

א הקדימו נעשה לנשמע.רמב"ם הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ג' וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו, ואינו חייב ללמד בן חבירו אלא בחנם, מי שלא למדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיכיר שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, וכן

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

Microsoft Word - חלק א סימן לט.rtf

Microsoft Word - חלק א סימן לט.rtf סימן לט גדר איסור מלאכה באבל, ובדין מלאכת אשתו. ראשי פרקים א.איסור מלאכה באבל- שלושה או שבעה? ב.איסור מלאכת בניו ועבדיו. ג.בגדר איסור "מלאכתו". ד.גדר האיסור בחנות של שותפים אליבא דהראב"ד. ה.בגדר הנ"ל לשיטת

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

מחלוקת הגאונים בגדר בין השמשות - יוסף מימון. מאורנו ח

מחלוקת הגאונים בגדר בין השמשות - יוסף מימון. מאורנו ח מחלוקת הראשונים בגדר בין השמשות 137 מחלוקת הראשונים בגדר בין השמשות יוסף מימון פתיחה אמרו חז"ל: "בין השמשות, ספק מן היום ספק מן הלילה". ישנם הרבה נפקא-מינות הלכתיות לזמני היום, לכן חשוב להגדיר את זמן המעבר

קרא עוד

מנשה צימרמן / הוצאה גרועה מלאכה ב. תוכן: א. המושג 'מלאכה גרועה' שתי הבנות במושג מלאכה שתי הבנות במושג מלאכה גרועה הבנה נוספת במושג מלאכה גרועה ב. שיטת

מנשה צימרמן / הוצאה גרועה מלאכה ב. תוכן: א. המושג 'מלאכה גרועה' שתי הבנות במושג מלאכה שתי הבנות במושג מלאכה גרועה הבנה נוספת במושג מלאכה גרועה ב. שיטת מנשה צימרמן / הוצאה גרועה מלאכה ב. תוכן: א. המושג 'מלאכה גרועה' שתי הבנות במושג מלאכה שתי הבנות במושג מלאכה גרועה הבנה נוספת במושג מלאכה גרועה ב. שיטת תוס' מלאכת הוצאה לתוס' תוס' הולך לשטתו - ראיות מהסוגיות

קרא עוד

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל מחמוד קעדאן מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה בהצטיינות. הרבה בהצלחה בכל, מאחלים באהבה רינת, אופיר, יעל, ודניאל.

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כפייה על מצוות כיבוד אב ואם. תלמוד-תורה מול כיבוד אב

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

- - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב

- - קיץ תשסט מחשבת ישראל )לביס דתי( מחשבת ישראל, 1 יחל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב - - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי דתי, מהדורה

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: ל"ט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - "חמדת

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: לט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - חמדת 1 הקדמה ל"ט אבות מלאכה המושג " מ ל א כ ה " ב ש ב ת המקור הראשון בתורה לאיסור מלאכה בשבת הוא פסוק בעשרת הדברות - ו יו ם ה ש ב יע י ש ב ת ל ה' א ל ה יך ל א ת ע ש ה כ ל מ ל אכ ה יך. א ת ה ו ב נ ך ו ב ת ך

קרא עוד

פרקים ט- י המסע בעקבות הענן והחצוצרות 1 המסע המתואר שיצא מהר סיני, היה צריך להסתיים בכניסה של בני ישראל לא"י וזוהי האווירה המופיעה בפרקנו. חשוב להדגיש

פרקים ט- י המסע בעקבות הענן והחצוצרות 1 המסע המתואר שיצא מהר סיני, היה צריך להסתיים בכניסה של בני ישראל לאי וזוהי האווירה המופיעה בפרקנו. חשוב להדגיש פרקים ט- י המסע בעקבות הענן והחצוצרות 1 המסע המתואר שיצא מהר סיני, היה צריך להסתיים בכניסה של בני ישראל לא"י וזוהי האווירה המופיעה בפרקנו. חשוב להדגיש את האוירה הזו, על מנת להמחיש את גודל השבר בעקבות חטא

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

Pri Shamaryahu: A Torah Journal in Honor of my Rebbe, Hagaon Harav Shamaryahu Meltzer shlit"a

Pri Shamaryahu: A Torah Journal in Honor of my Rebbe, Hagaon Harav Shamaryahu Meltzer shlita Touro College and University System Touro Scholar Hebrew Theological College Publications and Research Hebrew Theological College 2018 Pri Shamaryahu: A Torah Journal in Honor of my Rebbe, Hagaon Harav

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

ב"ה קובץ הערות וביאורים בתורת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ובעניני גאולה ומשיח, פשש"מ, רמב"ם, נגלה וחסידות נוסד בחודש תשרי - ה'תש"מ - שנת הארבעים גליון ה ]אל

בה קובץ הערות וביאורים בתורת כק אדמור נשיא דורנו ובעניני גאולה ומשיח, פששמ, רמבם, נגלה וחסידות נוסד בחודש תשרי - ה'תשמ - שנת הארבעים גליון ה ]אל ב"ה קובץ הערות וביאורים בתורת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ובעניני גאולה ומשיח, פשש"מ, רמב"ם, נגלה וחסידות נוסד בחודש תשרי - ה'תש"מ - שנת הארבעים גליון ה ]אלף-קנד[ יום הבהיר ר"ח כסלו - פרשת תולדות יוצא לאור על

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA>

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA> מסכתמנחותפרקא' כּ ל ה מּ נ חוֹת 1 )))) גמרא סדורה מנחות מסכת פרק ח' - ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה לימוד פרק זה פרק התודה מוקדש לאבי מורי ר' יעקב משה ווינט לרגל הגעתו לגבורות שיזכה מור אבי יחד עם אמי מורתי להמשך

קרא עוד

á

á וחידו"ת סווגיות ביני עמודי שנתלבנו הכוללים ברשת יעקב" "מנחת ע"ש ז"ל יעקב שוקרון רבי אלעד לכבוד ידידנו היקר יו"ל שוקרון הי"ו אברהם הרב שמחת בר המצוה לבנו לרגל נ"י אריה הבה"ח הגדול תשע"ב שבת עיצוב ועימוד:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר וחכמים אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוס

משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר וחכמים אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוס משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוסרין עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו, יפתחו לו בכבוד המקום?!

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

1 פירוש חזקוני לתורה * אתר דעת * חזקוני פירוש לתורה בעקבות דפוס וילנא תרל"ה 1875 צילום מהדורת הדפוס:

1  פירוש חזקוני לתורה * אתר דעת * חזקוני פירוש לתורה בעקבות דפוס וילנא תרלה 1875 צילום מהדורת הדפוס: 1 www.daat.ac.il פירוש חזקוני לתורה * אתר דעת * חזקוני פירוש לתורה בעקבות דפוס וילנא תרל"ה 1875 צילום מהדורת הדפוס: http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=43 הערך חזקיה בן מנוח באנציקלופדיה יהודית

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

<F9F2F820E4F7E3EEE420E5FAE5EBEF2E696E6464>

<F9F2F820E4F7E3EEE420E5FAE5EBEF2E696E6464> ספר על התורה שיעורים בפרשת השבוע נכתב בעזרת השי"ת החונן לאדם דעת ע"י בלאאמו"ר רבי חיים דוב זללה"ה רוט ה' תשע"ב פעיה"ק בני ברק תובב"א מצבת זכרון לדודתי הרבנית הצדקנית המופלאה ברוחב לב, בנשיאה בעול עם קרובים

קרא עוד

Microsoft Word - Document36

Microsoft Word - Document36 הרב מאיר טברסקי ראש ישיבה בעניני פסח שני ודרך רחוקה א. פסח שני (הל' א') מי שהיה טמא בשעת שחיטת הפסח שאין שוחטין עליו או שהיה בדרך רחוקה או נאנס באונס אחר או ששגג ולא הקריב בראשון הרי זה מביא פסח בארבעה

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

ותולדות אבות גלעד אנגלהרד תוכן: א. מבוא ב. מנין אבות המלאכות ולימודם מהמשכן. ג. מהיכן התרבו התולדות והאם יש תולדות בשאר התורה. 1. שיטת התוס' - התולדות

ותולדות אבות גלעד אנגלהרד תוכן: א. מבוא ב. מנין אבות המלאכות ולימודם מהמשכן. ג. מהיכן התרבו התולדות והאם יש תולדות בשאר התורה. 1. שיטת התוס' - התולדות ותולדות אבות גלעד אנגלהרד תוכן: א. מבוא ב. מנין אבות המלאכות ולימודם מהמשכן. ג. מהיכן התרבו התולדות והאם יש תולדות בשאר התורה. 1. שיטת התוס' - התולדות התרבו מפס'. 2. שיטת המהר"י כ"ץ - התולדות התרבו מסברא.

קרא עוד

erch-009

erch-009 ערכין דף ט. לתירוץ רב הונא שעושים שמונה חדשים מלאים ו"כגון שהיתה שנה מעוברת", מתי חל מולד תשרי של שנה שעברה ומתי בשנה זו? [תוד"ה מאי]. מולד תשרי שנה זו מולד תשרי שנה שעברה ברביעי כ"א תקפ"ט שבת שעה י"ב

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

קיסר השכונה

קיסר השכונה קיסר השכונה כתבה נאוה מקמל-עתיר אייר ולדילן חסמן הוצאת ידיעות אחרונות- ספרי חמד 2014 על הספר גדי, תלמיד כיתה ו', יתום מאב, מאוד רוצה כלב. אמו של גדי, אינה מסכימה שיגדל כלב. למרות ניסיונות שכנוע שלו. שכנו

קרא עוד

עלון המשפט ביה"ד "נתיבות חיים" שע"י מוסדות מענה שמחה י-ם בנשיאות הגאון הרב נפתלי נוסבוים שליט"א פנים מאירות 1 י-ם טל: פסקי דינים שכירות פוע

עלון המשפט ביהד נתיבות חיים שעי מוסדות מענה שמחה י-ם בנשיאות הגאון הרב נפתלי נוסבוים שליטא פנים מאירות 1 י-ם טל: פסקי דינים שכירות פוע ביה"ד "נתיבות חיים" שע"י מוסדות מענה שמחה י-ם בנשיאות הגאון הרב נפתלי נוסבוים שליט"א פנים מאירות 1 י-ם טל: 02-5023637 פסקי דינים שכירות פועלים ב - חזרת המעסיק אחרי התחלת המלאכה הרב יוסף פליישמן שליט"א

קרא עוד

G 1-64

G 1-64 אייגנר דוד הרב ועריכה: כתיבה עמיחי יהודה הרב הלכתית: הדרכה מקצועית: הדרכה קניגסוולד גבי ד"ר החקלאית') 'החקלאית (רופא זמיר שמואל ד"ר הוטרינריים) השירותים ראשי (רופא אשקלון והארץ התורה מכון והארץ התורה מכון

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

עלון 398

עלון 398 398 בס"ד, כא אייר התשע"א. מסכת מנחות פגג דףף עזז דףף דף עז ע"א א) מתני', ושלש חלות לעשרון. כתב המקדש דוד (סימן ל סק"ג), דאף על גב דליכא מידה של שליש עשרון, נראה דמחלקן בטורטני, דדוקא גבי חביתי כהן גדול

קרא עוד

מועצה מקומית אפרת

מועצה מקומית אפרת פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2016 יום שני, ח' בשבט, ה'תשע"ו, 18 בינואר 2016 נוכחים: עודד רביבי יהודה שוויגר מנחם שפיץ מיכאל דהן דובי שפלר אבי חדידה אורית סמואלס דורון כהן נעמה טל - ראש

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט.

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: מ י ש ה י ה - צט. ... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט 7201702200 מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט. מהדורה מנוקדת, מפוסקת, מחולקת לסוגיות ולפסקאות עם לימוד

קרא עוד

sefer wednesday.indd

sefer wednesday.indd הקדוּשה של בית מה זה בית? בית זה קביעות. שם אני חי. זה המקום שלי. זה לא רק המקום הפיזי שלי. אם יש לי בית באמת, זה אומר שגם מבחינה רוחנית יש לי מקום מיוחד בו אני חי. וכאן אומר האיז'ביצר תורה נפלאה, חשובה

קרא עוד

א בענין יציאה בחוטי שיער - סימן ש"ג הערות בדברי אחד מבני החבורה בגליון נ"ה, בענין יציאה בתכשיטים, ובדברי הרב שאול אסולין שם, בענין חשש דלמא שלפא בפאה

א בענין יציאה בחוטי שיער - סימן שג הערות בדברי אחד מבני החבורה בגליון נה, בענין יציאה בתכשיטים, ובדברי הרב שאול אסולין שם, בענין חשש דלמא שלפא בפאה א בענין יציאה בחוטי שיער - סימן ש"ג הערות בדברי אחד מבני החבורה בגליון נ"ה, בענין יציאה בתכשיטים, ובדברי הרב שאול אסולין שם, בענין חשש דלמא שלפא בפאה נכרית מבוא בגליון נ"ה עמ' פ' הובאו דברי אחד מבני החבורה,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

סימן י"א טבילה במקווה לאישה בימי אבלה סימן י"א - טבילה במקווה לאישה בימי אבלה תקציר: תשובה זו עוסקת בשאלה האם לאישה היושבת שבעה בעת נידתה מותר לטבול ב

סימן יא טבילה במקווה לאישה בימי אבלה סימן יא - טבילה במקווה לאישה בימי אבלה תקציר: תשובה זו עוסקת בשאלה האם לאישה היושבת שבעה בעת נידתה מותר לטבול ב סימן י"א - טבילה במקווה לאישה בימי אבלה תקציר: תשובה זו עוסקת בשאלה האם לאישה היושבת שבעה בעת נידתה מותר לטבול במקווה. על אף שיחסי אישות אסורים בימי השבעה, הטבילה תאפשר לה ולאיש ה להיות מותרים בחיבוק ומגע

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

הרב צבי יניר 3.rtf

הרב צבי יניר 3.rtf הרב צבי יניר ההלכה ה לפסיקת לימוד הירושלמי חשיבות (עיון בסוגיית תפילת ערבית מוקדמת) א. ב. 1 בשנים האחרונות ישנה התעוררות ללימוד התלמוד הירושלמי. דומני שההתעוררות היא אך ורק במישור של 2 'לעסוק בדברי תורה'

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\362\370.doc)

(Microsoft Word - \371\362\370.doc) ספר שאלות ותשובות "מגדל צופים" על ארבעת חלקי שולחן ערוך וביאורים בסוגיות הש"ס וברמב"ם חלק שביעי בספר נדפס קונטרס "קבורת קומות במבחן ההלכה המוכיח ש"קבורת קומות" אינה קבורה על פי ההלכה כן נדפס כנספח לספר

קרא עוד

שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל

שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל פנימי ומעגל חיצוני. כך שכל תלמיד יושב מול תלמיד אחר.

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל

בסד יחידה 1: אין לי ארץ אחרת למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל התשובות כאן:.0.2.3.4.5.6.7.8.9.01 ב. ארץ ישראל- לעם

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

קובץ

קובץ קובץ הערות התמימים ואנ"ש - מעלבורן גליון קכ"ג שבועות ה'תשע"ב עיון שנת "תהי שנת בלימודים"- - שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושתים לבריאה מאה ועשר שנה להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שנת שישים ושתים לנשיאות

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד