OCs

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "OCs"

תמליל

1 ברד ירד על דרום ספרד?... על מטאורולוגיה דרך האינטרנט Dept. of Environmental Sciences Tel Hai College Prof. Giora Rytwo Environmental Physical Chemistry MIGAL, Galilee Research Institute LTD. שקפים רבים במצגת זה מושאלים מאתריאקדמיה אינטרנט בכיכרמגוונים. ברוב המקרים מצויין המקור 1 1 תכנית השיעור הרבה מפות, ועל גשם ושלג: המטאורולוגי הישראלי השירות ומפות שלהם,COLA-IGES אתר ארה"ב, והמטאורוגרמות,NOAA אתר אתר גרמני מפורט 2 2 1

2 סוגי עננים נתחיל ממשהו נחמד- עננים! מה זה? סרטון לשם לימוד סוגי העננים נעקוב אחר המופיע ב : ניתן גם לגלוש ל: באופן כללי שמות העננים מורכבים מ: מילה שמצביע על הגובה או על היות הענן מוריד גשם: צירו- אלטו-, נימבו- מילה שמצביע על היות הענן ערמתי או שכבתי: סטרטו-, קומולוס נשתדל להציג עננים כאלו במציאות, במידת האפשר. 3 3 מים באוויר-אוי צרה צרורה... הבנה מעמיקה של הנושא מחייבת לעסוק בשיווי משקל תרמודינמי בין פזות שונות של מים, הווה אומר בפרמטר פיסיקלי הנקרא אנרגיה החופשית. כמובן שבמסגרת הנוכחית נדבר בצורה איכותנית יותר שלושת מצבי הצבירה: גז נוזל מוצק 4 4 2

3 אנרגיה במעברי פאזה של מים השקעה )deposition( סובלימציה )sublimation( עיבוי קפיאה אידוי המסה 5 5 לחץ חלקי? את כמות המים באוויר מודדים "כלחץ של אדי מים" ומכנים לחץ אדים הכוונה, כמה מהלחץ הכולל הוא למעשה תרומה של מים )גזיים!( כל גז תורם תרומתו ללחץ הכולל בהתאם לכמות המולקולות שלו בתוך נפח אוויר נתון גם אדי המים תורמים תרומתם. יותר "לחץ אדים" משמעותו, חד משמעית, יותר מולקולות אדי מים בנפח אוויר נתון. 6 m nrt RT M RT P = = = V V M P = X P H2O H2O 6 3

4 הרכב האטמוספירה: מרכיבי האוויר סמוך לקרקע שם סימן כימי שכיחות )באחוזים( מסה מולקולרית )ביחידות מסה אטומית ) % N 2 חנקן % O 2 חמצן % Ar ארגון % H 2 אדי מים O ppm דו תחמוצת הפחמן CO ppm 18 Ne ניאון ppm 0.04 O 3 אוזון מסה מולקולרית היא המסה של המולקולה אשר מבוטאת ביחידה הנושאת את השם "יחידת מסה אטומית" ( Unit 1 amu Atomic Mass ימ"א שווה הקירוב למסה של אטום מימן(. ppm- Parts Per Million חלקים למיליון, כלומר מספר המולקולות של החומר מתוך סך הכל מיליון מולקולות אוויר. 7 7 כיצד עובר החומר ממצב צבירה אחד לשני? מעבר מולקולות בין אדים לנוזל מתרחש כל הזמן קצב המעבר תלוי בטמפרטורה מעברי פאזה

5 כאשר קצב האידוי שווה לקצב ההתעבות, החומר נמצא בשיווי משקל או: מעברי פאזה "לחץ אדים בשיווי משקל" "לחץ אדים ברוויה" במצב זה, אם נוסיף עוד אדי מים הם מיד יהפכו לנוזל רוויה באדי מים כאשר מים נמצאים בשיווי משקל אם אדי מים, בטמפרטורה מסויימת -תנאים אלו נקראים "רוויה". לחץ אדי המים ברוויה עולה עם הטמפרטורה, כפי שניתן לראות מהגרף בשקף הבא מצב רוויה גם נקרא "100% לחות", מכיוון שיש את כמות האדים המקסימלית האפשרית בטמפרטורה הנתונה. לחץ אדי המים ברוויה הוא כמעט בלתי תלוי בלחץ האטמוספרי. במילים אחרות- לחץ אדי מים ברוויה בטמפרטורה של 0 צלסיוס, למשל הוא 6.2 מיליבר גם בים המלח וגם בפסגת האוורסט!!!

6 "נקודת הרוויה" או "לחץ אדים ברוויה" )עבור לחץ קבוע( קו לחות מוחלטת ברוויה ככול שהטמפרטורה גבוהה יותר, קצב "יציאת" המולקולות מהנוזל גדל, ויש יותר אדים באוויר במצב רוויה, כל כמות נוספת של אדי מים באוויר תהפוך לנוזל )תתעבה( חישובים לחץ אדים בפועל האוויר לא חייב להיות ב"שיווי משקל". הווה אומר- לחץ האדים באוויר ברגע נתון לא בהכרח ברוויה )והלחות לא בהכרח 100%(, והוא יכול בהחלט להיות קטן ממנו בטמפרטורות האוויר המקובלות, תווך הערכים שלחץ האדים יכול לקבל נע בין mb

7 לחות יחסית קלה מאוד להגדרה לאחר שהובהרו הפרמטרים: לחץ אדים בפועל, חלקי לחץ האדים ברוויה בטמפרטורה הנתונה כמובן שעולה מכך באופן ברור שעליה בטמפרטורה של גוש אוויר ללא שינוי בכמות אדי המים בו, מקטינה בהכרח את הלחות היחסית שלו זאת לא על ידי הקטנת המונה )לחץ אדים בפועל, הנשארת קבוע(, אלא על ידי הגדלת המכנה )לחץ אדים ברוויה(. את אותו משפט ניתן לנסח על פי יחס העירוב: עליה בטמפרטורת האוויר מעלה את יחס העירוב ברוויה לחות מוחלטת לעומת לחות יחסית שקף 5: גרם מים ק"ג אוויר יבש

8 התפלגות הלחות והשתנותה בזמן אז איך מגיעים לרוויה? או על ידי: הוספת אדי מים )הגדלת המונה( ירידה בטמפרטורה )הקטנת המכנה( שילוב של שניהם RH = amount of vapor maximum vapor amount at actual T

9 טמפרטורת הלח 19 T w לחות באוויר מודדי בעזרת פסיכרומטר- זה למעשה שני מדי חום זהים בתכונותיהם, אשר אחד מהם באוויר והשני עטוף בבד לח. התהליך הינו טרמודינמי כעיקרו : מד החום היבש מודד את טמפרטורת האוויר. במד החום הלח, הבד מאדה מים אל הסביבה. לשם כך הוא לוקח חום ממד החום, ותוך כדי כך גורם לירידת הטמפרטורה. ככל שההפרש בין כמות האדים באוויר בפועל לכמות אדי המים הרוויה גדול יותר, הבד מאדה יותר מים, לוקח יותר חום, ועקב כך מוריד יותר את הטמפרטורה. הטמפרטורה אליה מגיע מד החום הלח, נקראת טמפרטורת לח מההפרש בין שני מדי החום, וטמפרטורה מד החום היבש, ניתן לחשב את הלחות 19 תרמומטר לח אידוי המים מהשרוול גוזל חום מהסביבה. האוויר סביב הגולה מתקרר. שרוול טבול במים מזוקקים

10 Mixing ratio [g/kg] טמפרטורת טל T dew בטמפרטורת הטל מדובר על הורדה בטמפרטורה של גוש אוויר ללא תוספת אדי מים נוספים עד להגיעו של גוש האוויר למצב רוויה של אדי מים. במילים אחרות, טמפרטורת הטל היא הטמפרטורה אליה מגיעה גוש אוויר המקורר עד שהלחות היחסית שלו היא.100% דוגמאות להמחשת ההבדל בין T W לבין T. dew בחדר הטמפרטורה היא 26 מעלות הלחות. מד החום הלח מראה 20 מעלות. מה הלחות? מה יחס העירוב? מה טמפרטורת הטל? על החלון נוצרת טיפות מים )בחוץ או בפנים?( מה טמפרטורת החלון? Tמטאורולוגיה a ואקלים

11 23 23 סיכום זמני- לחות כמות האדים המקסימלית שיכולים "להיות" בנפח אוויר נתון נקראת "לחץ אדים ברוויה", וזו עולה עם הטמפרטורה. משפט זה איננו מדוייק מבחינה מדעית, ורק בא להמחיש את התופעה. ראו כאן או כאן. התופעה היא למעשה תלויה במים ובאדי המים )כולל הטמפרטורה( ולא באוויר. אדי מי מאוד קרים התעבו לטיפות גם אם האוויר )או כל גז אחר...( מסביבם חם...ולהיפך: אדי מים חמים לא ייצרו טיפות אלא אם יתקררו כמות האדים בפועל מחולקת לכמות המקסימלית האפשרית בטמפרטורה הנתונה- זו הלחות היחסית אוויר בתנאים נתונים, אפשר להביאו לרוויה בשתי "שיטות" או שילוב שלהם: על ידי הוספת לחות לאוויר. תוך כדי כך הטמפרטורה שלו יורדת, עד להגעת האוויר לרוויה ( -)RH=100% זו טמפרטורת לח על ידי קירור גוש האוויר ללא הכנסת לחות נוספת. תוך כדי כך מורידים את הכמות המקסימלית ה"מותרת", עד שזו משתווה עם מה שיש בפועל. זו טמפרטורת הטל

12 יצירת עננים...איך? בעננים יש טיפות מים או גבישי קרח, מכאן שיצירת עננים מחייבת לפחות 100% לחות. l ישנם למעשה ארבעה מנגנוניים ליצירת טיפות: קירור נפח נתון של אוויר עקב מגע עם משטח או גוש אוויר קר יותר )למעשה- הבאת האוויר לנקודת הטל( קירור הנובע מכך שגוש אוויר עולה מעלה: ראינו כבר שכשעולים הטמפרטורה יורדת. זה גם מביא לנקודת הטל תוספת אדי מים לאוויר בעקבות התאדות, המלווה בעליה בלחות היחסית )למעשה הגעה לטמפרטורת הלח( ערבוב של מנגנונים- הווה אומר, גם עליה/התפשטות וגם אידוי מה גורם לגוש לעלות? ישנן מספר סיבות שיכולות לגרום לגוש האוויר לעלות, ובעקבות זה להתפשט, בעקבות זה להתקרר, ובעקבות זה להגיע לרוויה, ובעקבות זה ליצור ענן. תהליכי קונווקציה )convection( )יצירת לחץ נמוך מקומי( מערבולות וחיכוך בין גושי אוויר )חזית( השפעה טופוגרפית )"ענני הרים"( תהליכי התכנסות נרחבים )convergence( )שקע(

13 שקף 12: סיבות לעליית אוויר מכשול אורוגרפי - קונבקציה מאולצת התחממות מקומית - קונבקציה חופשית התכנסות מפגש חזיתי שקף 15: התנהגות גושי האוויר בחתך רוחב מעל ישראל וירדן מאתר קורס באונ ' העברית,

14 יצירת עננים לשם תהליכי יצירת העננים נעקוב אחר המופיע ב : ברוב המקרים עננים נוצרים בתהליך התקררות ללא תוספת אדים. גוש אוויר עולה- מתקרר עד שכמות האדים שלו משתווה לטמפרטורת הטל הגדרת ענן "ענן" - חלק מהאוויר בו קיימות טיפונות מים או חלקיקי קרח הנראים לעין 35 איפיון הענן נקבע לפי צורתו וגובה הופעתו הענן משמש לאבחון מצב האטמוספירה בזמן ובמקום נתון 35 14

15 גובה בסיס הענן LCL עננים נוצרים כאשר לחות של גוש אוויר לפחות ברוויה. ענן הוא תרחיף של חלקיקים נוזליים )מים( או מוצקים )קרח( בתווך של גז )אוויר(. בעקבות זאת, דרוש עיבוי לצורך הווצרות ענן עיבוי )לחות יחסית של 100% או יותר( יכול להתרחש על ידי עליה בכמות אדי המים בגוש אוייר )"הגדלת המונה" בהגדרה של לחות יחסית(, או על ידי ירידת הטמפרטורה של גוש אוויר נתון )הקטנת המכנה(... מכיוון שבד'כ האוויר קר יותר נמצא למעלה )פרט למצבי אינוורסיה(, הרי גוש האוויר העולה מעלה יתקרר ובסופו של דבר יגיע לגובה בו לחותו היחסית 100%, ושם יווצר ענן הגובה בו נוצרים העננים מסומן כLCL lift condensation level מכיוון שבכדי שגושי אוויר ייטו לעלות דרוש חוסר יציבות, אזי עננים התקבלו בד'כ באטמוספירה בלתי יציבה ברמה כזו או אחרת גרעיני התעבות CCN להוריד את הטמפרטורה. בפועל מתברר, שלא תמיד מספיק חלקיקים כל ללא וסטרילי, לחלוטין נקי באוויר מעבדה מניסיונות מרחפים, מתברר שעיבוי של טיפות בתנאים כאלו )הנקרא נוקלאציה הומוגנית( מתקבל רק בכ- 400% לחות יחסית!!! למצב בו יש יותר אדי מים מרוויה לאותה טמפ', אך לא נוצרות טיפות קוראים על רוויה.super saturation או מצב זה יכול להמשך, עד שהפרעה כלשהי )תנודה, זהום, מכה כדומה( תגרום להתגבשות )התעבות( פתאומית. באוויר "אמיתי" מרחפים מספר רב של חלקיקים: אבק, אבקני צמחים, גבישים של מלחים או מזהמים כאלו או אחרים. התעבות CCN cloud condensation גרעיני הם אלו חלקיקים nuclei. במצב כזה רווית יתר המקסימלית היא של כ- 110% )הווה אומר רק 10% מעל(. 15

16 סוגי CCN הרכב וסוג ה CCN משתנה עם המיקום הגאוגרפי. מעל האוקיאנוסים: בעיקר גבישים מיקרוסקופיים של מלח. מעל היבשה: בעיקר חלקיקי חרסית )אבק( או אבקת צמחים. המשותף ל CCN השונים הוא היותם "מסיסים" או במילים אחרות הידרופילים, מורטבים על ידי מים. חלקיק הידרופובי, )שומן, פחמימנים שונים( עקב היותו דוחה מים לא יאפשר למולקולות מים להצטבר סביבו עד להווצרות טיפה הסבריים פשטניים אפקט טומפסון- מים עטופים בקרום שנקרא מתח פנים. מולקולת של אדים צריכה "תתגבר" על הקרום, בכדי להצטרף ל"מים הנוזלים" ככל שרדיוס הטיפונת קטן יותר "חוזק הקרום" גדול יותר. מכאן שקשה לטיפונות קטנות לגדול. מכאן שאפקט זה מקשה על יצירת טיפות קטנות מדי אפקט ראול: כשיש חלקיקים הידרופיליים )"אוהבי מים"( באוויר, מים נוטים להספח אליהם בקלות רבה יותר. מכאן שחלקיקים כאלו יגרמו לטיפה לגדול בקלות רבה יותר, וכך יהיה קל יותר להתגבר על אפקט טומפסון

17 אפקט טומפסון תופעת מתח הפנים הקיימת בכל נוזל מכתיבה את זה שבתוך בועה או טיפה הלחץ מעט גבוה יותר מאשר בחוץ. למעשה ככל שהמשטח המגביל "עקום" יותר )הווה אומר- רדיוס הטיפה קטן יותר( הפרש הלחץ גדל בטיפה כדורית DP=2g/R, כאשר 0.078=g N/m הוא מתח הפנים של מים טהורים )ב- 20 מעלות,משתנה מעט עם הטמפרטורה) בעקבות תופעה זו, מעל משטח מים פתוח, בטמפרטורה C 20 עיבוי יתקבל ב - e=23.5mb r=0.1 mm, DP=2g/R=2*0.078/1x10-4 =15.6mb לטיפה של מעל 39.1=e שהעיבוי יתרחש רק כאשר!!! mb מכאן טיפה עוברית ומיקרוסקופית כזו יש לה שטח פנים מאוד גדול יחסית לנפח. מכיוון שהאידוי מתבצע משטח הפנים, הרי שהסיכוי שהיא תתאדה גדול בהרבה מהסיכוי שהיא תגדל אפקט ראול מדובר בתכונה קולגטיבית אשר לפיה לחץ האדים של ממס בתמיסות יורד בהתאם לשבר המולרי שלו. ככל שהשבר המולרי של הממס קטן מאחד )הווה אומר- ריכוז המומס בתמיסה גדול יותר(, כך קטן לחץ האדים הנמצא איתו בשווי משקל, באותו יחס. כמובן שכאשר ישנו חלקיק מסיס עם מולקולות מים מעטות מסביבו השבר המולי של המים קטן יחסית)בין ) ובהתאם לכך, ה"אוויר" מסביב לאותו חלקיק מגיעה לרוויה מהר יותר, ומתעבים עוד מים על החלקיק, המגדילים אותו ויוצרים טיפה ניתן להסתכל על אפקט זה גם כשאיפה של החלקיק להקטין את ריכוזו. כמובן שחלקיק הידרופובי ידחה מים, והאפקט לא יתקיים עבורו. נקודה זו חשובה ומעניינת: מזהמים הידרופוביים לט מהווים!CCN

18 גודל טיפות המצאות חלקיקים קטנים ומרחפים, "ימשוך" אל החלקיק מולקולות מים. האיור ממחיש את הגודלו הקטן של CCN לעומת טיפות למיניהן. רדיוסי הטיפות במיליונית המטר-מיקרונים,(r) מהירויות הנפילה (v) בס'מ לשניה, ו n -הינו ריכוז הטיפות האלו בנפח של ליטר אוויר. תהליך יצירת הטיפה מסביב ל CCN נקרא נוקלאציה הטרוגנית. החלקיקים היעילים ביותר ליצירת טיפות הינם אלו שרדיוסם נע בין 0.1 ל 0.8 מיקרון סוגי עננים שכבתיים - )סטרטוס( ערימתיים - )קומולוס( עליה איטית קונווקציה חימום מקומי אי יציבות זרמים אנכיים ועלייה מהירה הפרש טמפ' גדול עם הסביבה תכולת אדי מים גבוהה עלייה איטית זרמים אנכים מתונים תוחלת חיים ארוכה יותר תכולת אדי מים נמוכה יותר

19 סוגי עננים באלה ניכר הענן: במבנהו שכבתי, ערמתי, גלי בהרכבו טיפות מים, גבישי קרח, מעורב בכמות הנמדדת בשמיניות בגובהו הנקבע על פי גבה בסיסו טרופופאוזה גבוהים ק"מ בינוניים ק"מ נמוכים סוגים ושמות 46 חלוקה לפי אופי העננים: קומולוס ענן ערמתי 1. סטרטוס ענן שכבתי 2. צירוס ענן דמוי נוצה 3. נימבוס ענן המוריד גשם 4. חלוקה משנית: "נימבו" עננים מורידי גשם 1. "אלטו" עננים בינוניים )2-5 ק"מ( 2. "צירו" עננים גבוהים )מעל 5 ק"מ(

20 47 47 עננים נמוכים - סטרטוס סטרטוס (St( - ענן שכבתי נמוך מאד )מאות מטרים ופחות(, גבולותיו אינם חדים. מופיע בלילות לחים ויציבים )עלול להפוך לערפל( או בקרעים מתחת ענני גשם. מלווה ראות לקויה. עשוי להוריד רסס קל

21 - סטרטוקומולוס מאתר קורס באונ' פרופ' העברית, דיין עננים נמוכים סטרטוקומולוס (Sc( - ענן שכבתי בעל התפתחות ערמתית מעטה. אפור עם גוונים המשתנים בסדירות מסוימת. עשוי להוריד רסס או גשם עננים נמוכים קומולוס - קומולוס (Cu( - ענן ערימתי שבסיסו אופקי וכהה, ופסגותיו מעוגלות ומבהיקות בלובנן )ראשי כרוב(. מצוי בגדלים שבין מאות מטרים לבין קילומטר. הגדולים שבהם עשויים להוריד גשם

22 עננים נמוכים מפותחים - קומולונימבוס קומולונימבוס (Cb( ענן הרעמים הענן הערמתי המפותח בטבע. פסגותיו מגיעות לטרופופאוזה, נתקלות בה ומתפשטות בצורת סדן לבן מגבישי קרח. מידותיו - קילומטרים, ומהירות הזרמים האנכיים בו עשרות מ\שנ')!( בענן נוצרות סופות רעמים. מוריד מטרות וברד. תחת בסיסו קרעי קומולוס נמוכים. מלווה פרצי רוח עננים בינוניים - נימבוסטרטוס נימבוסטרטוס (Ns( - ענן שכבתי נרחב )עשרות ק"מ( המכסה בגוון אחיד את השמיים. מוריד גשם או רסס רצוף וממושך

23 עננים בינוניים - אלטוסטרטוס אלטוסטרטוס (As( - שכבתי. רצועות רכות אפורות או משטח אחיד מבהיק במקצת. השמש נראית דרכו כמו דרך זכוכית מפויחת. עשוי להוריד גשם קל עננים בינוניים - אלטוקומולוס אלטוקומולוס (Ac( - שם קולקטיבי למגוון צורות ערימתיות בגבה בינוני אלטוקומולוס טורי: אלטוקומולוס מגדלי:

24 עננים גבוהים - צירוס צירוס (Ci( - דמוי סיבים או שערות ומכיל גבישי קרח בלבד. לרוב שקוף לשמש ולירח עננים גבוהים - צירוסטרטוס צירוסטרטוס (Cs( שכבתי, סיבי או בעל מראה חלבי, מכסה ברציפות את השמיים. שקוף למחצה, יוצר הילה בקוטר 22 סביב השמש או הירח. Cs Cu

25 עננים גבוהים - צירוקומולוס צירוקומולוס (Cc( - ענן גלי דמוי כבשים לבן ועדין

26 59 59 גידול טיפות ענן גם לאחר שנוצרו טיפונות בגודל מיקרוסקופי, הם אינן מספיק כבדות בכדי ליפול, והם מרחפות בענן. ענן הוא למעשה טיפות מים או קרח התייחסות לכוחות הפועלים על טיפה כזו, תראה שלמעשה מהירות נפילתה באוויר שקט לחלוטין ולמינרי )בלי מערבולות( תהיה לכל היותר 0.02 ס'מ לשניה )כ 0.8 מ' לשעה(. במהירות שכזו, טיפה לעולם לא תגיע לקרקע... במציאות, האוויר הינו תווך שיש בו מערבולות. המהירות במצב כזה תיהה כ- 36 מ לשעה. גם מהירויות אלו נמוכות מאוד, מכיוון שהאוויר כמעט אף פעם לא "עומד" לחלוטין. בפועל, הטיפה לא תעזוב את הענן ותיפול כגשם. מכאן שבכדי שהטיפה תרד כגשם, מספר רב של טיפות חייבות להתלכד לטיפה גדולה יותר, של לפחות 0.4 מ'מ )מהירות תאורטית של כ מטר לשניה, שהן כ 1300 מ' לשעה(. התלכדות- איסוף ככל שטיפה קטנה יותר מהירות נפילתה מצומצמת יותר. מה שיוצא מכך, הוא שטיפות גדולות יותר נופלות מהר יותר מטיפות קטנות יותר, ושיש ערך סף מתחתיו טיפות כלל לא נופלות זאת אומרת שככל שטיפה גדולה יותר היא "משיגה" קטנות ממנה, ו"אוספת" אותם, וגדלה תוך כדי כך, ומגבירה עוד את מהירותה, וחוזר חלילה... התהליך יעיל עוד יותר, אם יש בתוך ענן זרמים אנכיים "כלפי מעלה" שמרימים מעלה את הטיפות הקטנות יותר בתוך הענן, ומביאים אותם אל הטיפה הגדולה, וכך "מדביקות" יותר טיפונות לטיפה גדולה וכבדה יותר

27 תהליכי יצירת משקעים מעננים 1. תהליך 1: התנגשויות מולקולריות של אדי מים היוצרות טיפונות עובריות 0.1-1µm בגודל )droplets( 2. תהליך 2: גידול טיפונות הענן בתהליך ההתעבות )condensation( הטיפונות מתעבות על גרעיני התעבות )CCN( בגודל 0.2µm )אבק, מלחים, תרכובות גופרית( בתהליך איטי: טיפונת )בגודל )1-10µm תהפוך לטיפת גשם )בגודל )2000µm תוך למעלה מ- 10 שעות 1µm = 10-3 mm = 10-6 m תהליכי יצירת משקעים מעננים )המשך( A תהליך 3: גידול הטיפונות ע"י התנגשויות )collision( והתלכדויות.)coalescence(.3 B C D 62 A B טיפונת גדולה נופלת מהר ומתנגשת עם טיפונת קטנה ואיטית בענן בעל טיפונות בגודל אחיד הסיכוי קטן להתנגשויות C חלק מהטיפונות מוסטות וחלקן נישאב D עירבול בענן והתנגשויות של טיפונות בגדלים שונים ומסלולים שונים 62 מאתר קורס באונ ' העברית, 27

28 תהליכי יצירת משקעים מעננים )המשך( תהליכי ההתעבות, התנגשות והתלכדות מתרחשים בענן חם )ענן ללא גבישי קרח( תהליך 4: ענן קר גידול גבישי קרח בתהליך דיפוזיה )Bergeron Process(.1.2 טיפונות מעל רום הקיפאון בענן קופאות על גבי גרעיני התקרחות IN( )Ice Nuclei בשל מחסור ב- IN נקבל טיפות מקוררות ביתר וגבישי קרח )"ענן מעורב"( תהליכי יצירת משקעים מעננים )המשך( תהליך 4:.3 )המשך( גבישי הקרח "סופגים" את אדי המים מטיפונות המים וכך גדל הגביש על חשבון הטיפונת

29 תהליכי יצירת משקעים מעננים )המשך( תהליך 5: גביש הקרח מתנגש עם גבישים אחרים וטיפונות מקוררות ביתר בענן בתהליך ה"איסוף" )Aggregation( וגדל לפתית שלג מבוא למטאורולוגיה, או"פ 29

30 67 67 סוגי משקעים )הנושא נידון במצגת השלג( עננים מתחלקים לקרים, חמים ומעורבים. קרים מכילים רק קרח, חמים רק מים, ומעורבים את שניהם. גבישי קרח יכולים להווצר או על ידי קפיאה של טיפונות מים בענן, או על ידי דפוזיציה )ההיפך מסובלימציה(. הכל תלוי בטמפרטורה קיים דימיון רב בין תהליך הקפיאה לתהליך העיבוי. גם כאן תיתכן קפיאה הומוגנית, אך זו עלולה להתרחש רק בטמפרטורות של )40-( מעלות. במצב רגיל הקפיאה הינה מסביב לגרעין קפאון. כגרעינים כאלו יכולים לשמש כל מה שמשמש כ CCN קפיאה הטרוגנית מאפשרת קפיאה בטמפרטורות גבוהות יותר, אך גם במקרה זה- בעננים מופיע קרח בטמפרטורות של כ )5-( מעלות. גם תהליך גידול של גבישי קרח, מזכיר במידת מה את המתרחש עם טיפות. גם כאן גבישים מיקרוסקופיים צריכים להתחבר ביניהם. גבישי קרח מאווררים בעקבות כוחות דחיה חשמליים- הם למעשה שלג רסס גשם מטר סוגי משקעים בענן שכבתי הזרם העולה איטי וגם טיפות קטנות נופלות. בערימתי על הטיפות "להתגבר" על זרמים חזקים, ורק הגדולות נופלות - טיפות זעירות מעננות שכבתית - טיפות בינוניות, עוצמה מתונה - טיפות גדולות, מעננים ערמתיים ברד מטר של טיפות מים שהועלו וקפאו לכדורי קרח שלג - גבישי קרח שנוצרו ככאלה בסובלימציה )מעבר ישיר מאדים לקרח( וירגה - שובל משקעים שאינו מגיע לקרקע. מענן בינוני, גבוה

31 תהליכי יצירת משקעים מעננים )המשך( גדלים אופייניים של גרעין התעבות, טיפונת ענן וטיפת גשם

32 32 דרב םיננעב םיברועמ הרוטרפמטהש םהלש תחתמ,ספאל שחרתמ ךילהת ארקנה גנימייר תומייק וקיפסה אלש,רתויב תוררוקמ םימ תופיט ןנעב אופקל רשאכ שיבג חרק שגנתמ הפיטב,וזכ הערפהה תמרוג הפיטל אופקל תעב תחא הנועבו. תושגנתה םע דוע דועו תופיט תוררוקמ רתיב םתאפקהו תרצוי שוג חרק לודג תיסחי רסחו הרוצ תרדגומ המוד( חיטבא"ל )"והילא ארקנה לפוארג. םיננעב,םיברועמ םע תומירז תויכנא תוקזח תופיט םימ תולוע תודרויו ןנעה ךותב. תוררקתמ ןה ןתיילעב תואפוקו, םתדיריב קלח תפטעמהמ לזנתמ תדימב.המ ךכ םירצונ ישוג דרב,תופילק תרוצב ומכ לצב. 71 ריווא גזמו היגולוטמילקל אובמ לפרע לפרע הז "חנומ"ה ןנע לע עקרקה ינפ. לפרע רוטיק רצונ רשאכ שוג םימ םח ריוואהמ.וילאמש תולוקלומ םימ,תודאתמ תובעתמו הרזח תואבשכ עגמב םע ריוואה רקה.ןהילעמש ןתינ תוארל לפרע גוסמ הז לעמ ןיע ואת וא תוכרב,םיגד,לשמל ימיב ףרוח.םירק לפרע יתנירק רצונ רשאכ ריוואה ררקתמ תויטיאב ךלהמב,הלילה דע ועיגהל תרוטרפמטל לטה.ולש םיאנתה םישורדה םשל תורצווה לפרע הזכ םה הליל ריהב םשל( תחירב,)הנירק רדעה,חור תוביצי תירפסומטא ידכב רומשל לע תויתבכש )היסרווניא( לש ריוואה בורקה,עקרקל ריוואו.חל ןוויכמ ריוואהש ונניא,ינגומוה םנשי םירוזא םהב לפרעה ךימס רתוי.םירחאמ ןוויכמ רבודמש לע ריווא,רק לפרעה הטונ "שולגל" רבטצהלו תיתחתב ילפק עקרק. ןתינ רזעהל תוירושיקהמ קלחב ףקשב יגוס" "םיננע 72 ריווא גזמו היגולוטמילקל אובמ 71 72

33 ערפל )2( ערפל הסעה נוצר כאשר גוש אוויר לח וחם מוסע אל עבר משטח קר ממנו. דוגמא לכך היא ערפל שנוצר בלילות קיץ מעל מישור החוף. הקרקע מתקררת מהר מהים, ואם ישנה רוח חלשה המסיעה אוויר ימי לח וחמים אל היבשה הקרה ממנה, נוצר ערפל סמיך למדי, היכול להחזיק עד לשעות הצהריים. כמו כן הזכרנו כבר את ערפל ההרים. ערפל הרים: פשוט ענן הנוצר על פני הר, בעקבות עליה של גוש אוויר והתקררות על פני השטח קישוריות links ספרות מבוא למטאורולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה, יחידה 2 קורס מהאוניברסיטה העברית:

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא גורמת לאיבודים באנרגיה הזורמת בתוך החומר. ברגע שמפעילים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \362\341\345\343\344 \345\347\345\355.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \362\341\345\343\344 \345\347\345\355.ppt) עבודה וחום כימיה פיסיקלית - 6967 שעור מס' 4 עבודה וחום (Atkns 7-54 (קריאה מלווה מומלצת : ע"י ע.עבודה חום ע"י ע 2.אינטראקציות 4 דני פורת ד"ר el: 02-6586948 e-mal: orath@chem.ch.huj.ac.l Oce: Los Angeles

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 6967 האנרגיה הפנימית פנימית: אנרגיה הכוללת של המערכת האנרגיה תמיד ניתן למדוד את האנרגיה הפנימית של לא המערכת U=q+W U=U final -U initial 4 דני פורת ד"ר Tel: -6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 69167 דני פורת ד"ר Tel: 02-6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il Office: Los Angeles 027 Course book: Physical Chemistry P. Atkins & J. de Paula (7 th ed) Course site: http://chem.ch.huji.ac.il/surface-asscher/elad/daniclass.html

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E420312D20F9E5E5E920EEF9F7EC20E5E2E6E9ED20E0E9E3E9E0ECE9E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E420312D20F9E5E5E920EEF9F7EC20E5E2E6E9ED20E0E9E3E9E0ECE9E9ED> 2 1 כימיה פיסיקלית 69167-2004 סיל בוס קור ס 1. תרמודינמיקה א- תכונות הגזים ב- החוק הראשון של התרמודינמיקה: מושגים ומנגנונים ג- החוק השני והשלישי: מושגים ומנגנונים ד- דיאגרמת פזות ה- שיווי משקל כימי 2.

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

Microsoft Word - chemistry-practice

Microsoft Word - chemistry-practice 1 תוכן פרק - 1 מבנה האטום... 3 פרק - 2 קשרים כימיים וסוגי החומרים... 19 פרק 3 חישובים סטוכיומטריים... 31 פרק 4 תכונות הגזים... 42 פרק 5 תרמוכימיה... 5 2 פרק - 1 מבנה האטום 1) מודל גרעיני של האטום 127 2

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

Microsoft Word - chemistry-ruppin-sea.doc

Microsoft Word - chemistry-ruppin-sea.doc 1 סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס כימיה בסיסית. הספר הוא חלק מקורס חדשני וראשון מסוגו בארץ בנושא זה, המועבר ברשת האינטרנט.On-line הקורס באתר כולל פתרונות מלאים לספר התרגילים, וכן את התיאוריה הרלוונטית

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

נושא: צפיפות חומרים

נושא: צפיפות חומרים נושא: צפיפות חומרים רצף מערכי שעורים כיתה ז: נפח מסה משקל וצפיפות מילכה ברקו גרש 3.11.2011 מושגים בסיסיים: נפח ומסה מסה=כמות החומר. מכשיר מדידה: מאזניים. יחידות: ק"ג, גרם, טון. נפח= המקום שהגוף עשוי החומר/ים

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

Microsoft Word - דף עליון.doc

Microsoft Word - דף עליון.doc קרנוי טכנולוגיות בע"מ www.carnoy.co.il אודות החברה חברת DONGGUAN CARNOY ENERGY-CONSERVATION SICENCE CO.,LTD מסין מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתקדמות לחיסכון באנרגיה. טכנולוגיית החברה מבוססת על

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת Respiration 1 הנשימה ד ר רונית אחדות-הכהן ronita@cc.huji.ac.il 1 פיזיולוגיה של מערכת הנשימה נושאי הקורס מבנה ותפקידי מערכת הנשימה תפקוד מכני של מערכת הנשימה אוורור הריאה מחזור

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

, פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשע"ח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי

, פתרון מוצע לבחינת מהט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשעח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: דר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418( 90828 מועד: קיץ תשע"ח שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס גב' קלאודיה אלזהולץ ד"ר מרגריטה ריטנברג ד"ר אדית ולדר- המכללה הטכנולוגית

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילו ת גופנית במ עמקים לחץ עומק לחץ ברומטרי בגובה פני הים= 1 אטמוספרה (760 מ"מ כספית). צלילה לחץ ברומטרי+ לחץ של עמוד המים. לחץ יחסי: הלחץ הנוצר על ידי עמוד המים מעל הצולל. כל 10 מטר = 1 אטמוספירה. לחץ

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 סמ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 סמ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בסמ?.1 8 נתונה תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה מקבילית שצלעותיה שוות ל- 3 ס"מ ול- 7 ס"מ. מהו הטווח

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין זה קסם, מאחורי "פלא זה" עומד הסבר מדעי, והנה הוא לפניך: הדינמיקה של טיסת המטוס.

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

מיכון והנדסה הדרכה מערכות חישת עומס וזרימה משותפת ש.ש. מעיתונות חו"ל איור 1 מערכות הידראוליות בעלות חישת עומס Sensing( )Load או בקיצור:,LS הולכות ונעש

מיכון והנדסה הדרכה מערכות חישת עומס וזרימה משותפת ש.ש. מעיתונות חול איור 1 מערכות הידראוליות בעלות חישת עומס Sensing( )Load או בקיצור:,LS הולכות ונעש מיכון והנדסה הדרכה מערכות חישת עומס וזרימה משותפת ש.ש. מעיתונות חו"ל איור 1 מערכות הידראוליות בעלות חישת עומס Sensing( )Load או בקיצור:,LS הולכות ונעשות פופולריות, בזכות יכולתן להביא לחיסכון באנרגיה ובדלק

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני

פתרון מוצע לבחינת מהט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשעט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 97,97 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 9 שאלה מנוף D מחובר בנקודה לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך נייד. בנקודה מופעל על המנוף כוח [] =P בכיוון המתואר. במצב זה המנוף נמצא

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Parsel modules complete Overview Biology Overview Mathematics Overview Science Overview Chemistry Overview Physics Popularity and Relevance.doc University of Tartu Freie Universität Berlin Lund Universtiy

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

דברי פתיחה

דברי פתיחה מדינת ישראל משרד התשתיות הלאומיות מדריך למשקיע במפעל קוגנרציה נערך בנובמבר 1993 ע"י: אנוש - מערכות פרויקטים וניהול זיאד נאסר - מהנדס יועץ יאני - הנדסת חשמל אדי בית הזבדי - עריכה חדשה (ממוחשבת מאי 1998,

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\344\354\351\353\351 \344\364\370\343\344 1.doc)

(Microsoft Word - \372\344\354\351\353\351 \344\364\370\343\344 1.doc) תהליכי הפרדה הרצאה 1 1.11.006 לב ליבו של כל תהליך ביוטכנולוגי הוא הביוריאקטור. לשלב זה יש מספר תהליכים מקדימים: עיקור. הכנת חומרי גלם ומילוי הריאקטור הכנת מזרע. תהליכים אילו נקראים תהליכי מעלה הנהר ustream.

קרא עוד