.No 12 (62) הינש הנש ידי-לע אצוי םירבעה םירפוסה תדוגא לארשי-ץראב תהק* ן ןכותה I ןןילג די בולוקוס ןבהוםוחנ באה. -. ןבהו םיונטרה.א באה - :םישיא

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download ".No 12 (62) הינש הנש ידי-לע אצוי םירבעה םירפוסה תדוגא לארשי-ץראב תהק* ן ןכותה I ןןילג די בולוקוס ןבהוםוחנ באה. -. ןבהו םיונטרה.א באה - :םישיא"

תמליל

1 .No 12 (62) הינש הנש ידי-לע אצוי םירבעה םירפוסה תדוגא לארשי-ץראב תהק* ן ןכותה I ןןילג די בולוקוס ןבהוםוחנ באה. -. ןבהו םיונטרה.א באה - :םישיא םיונטרה.אבולוקוס :םישיא.א םוחנ םיריש ןדמל קחצי םיריש.ב קיניצבט ףסוי... (ףוס)רופס,ןופצה יגלשכ.ג שרב רשא... הקיתעה םירצמ ירישמ.ד (בס) ביבא-לת זומת ח"כ I צ " ר ת רנוולק ףסוי הדמתהה רידןורשכ לע רוסיפורפ.. רנזולק הדמתהה ףסוי ריד ןורשכ לע.ה רוסיפורפ הנומאה לע.א לאקזחי ןב :םיליבש.ו יכדרמ :םיליבש יכדרמ... הנומאה לע.א לאקזחי ןב :תומישר.א א,ןטק,ןטק סקנפמ םיפד סקנפמ םיפד :תומישר יחמק.ז.ד יחמק.ד ןומרכ.מ... ;םירפס הפוקת תרוקב לש הפוקת לש ןמור ןמור :םירפס תרוקב ןומרכ.ח.מ ן "אפ "אפ בולק בולק תועידי תועידי.ט תוברתהו תונמאה תוברתהו תונמאה,תורפסה,תורפסה םלועב.י םלועב תכרעמב תכרעמב ולבקתנש ולבקתנש םירפס.אי םירפס ןדמל קחצי,ןופצה יגלשכ (ףוס) רופס קיניצבט ףסוי הקיתעה םירצמ ירישמ שרב רשא ןמטונ םוחנ.ןקז ןקז ןפס.ב ןפס.םיתיז.בןיע.א.םיתיז :תונומת ןיע.א :תונומת ןמטוג.בי םוחנ ינורעס... וימורעמב *להוא"'ה :ןוטיליפ *להוא"ה :ןוטיליפ.גי ינורעס ו המיתחה ריחמ :לארשי-ץראב ייאמ 500 הנש יצח) 1 :ייאל 1 הנשל e :ץראל-ץוחב םירלוד 3 דנש יצחל!םירלוד 6 הנשל דדוב ןוילג ריחמ טנס 12 ליחב!ייאמ 20 לארשי-ץראב תועדומה ריחמ דומע יצח!ייאל - 5 םלש דומע!ייאל דומע עבר!ייאל ייאמ 500 דומע 1/16,.מ 800 -דומע '/ םיריחמהמ החנה תועובק תועדומל.הלהנהה םע םכסהה יפל ל"נה ןנונגסו תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה Tel-Aviv 24 I J uiy לארשי-ץרא.ביבא-לת,50.ד.ת,םינזאמ :תבותכה H MOZNAYIM, P. O. B. 50, TEL-AVIV, Palestine תומרנלטל; moznayim yavnehst. tel-aviv יולה הדוהי 'חר :הלהנהה!19 הנבי 'חר,אית :תכרעמה תיב 37 This content downloaded from on Wed, 14 Mar :36:56 UTC

2 ורפסמ תוייגיס"י אייב זיש,ע tea ka te י"אמ 30 -ב תוירגיס 20 J U השידחהו הנורחאה תרצותה ץיסרפ הנשושל דבכה הלבאב םימוחנת ותיבו שרב רשא תידדה הרבח מ"עב,ביבא-לת םינמזלו בשו רבוע ןובשחב תונודקפ תלבקמ םיטנמוקודו תורטש.םיחונ םיאנתב םיעובק םיקיש לש הריכמו הינק,אגיבוגל םירחא ץוחבו ץראב םיפסכ תרבעה,תורז תועבטמו.קנב יקסע דתיו ץראל.םיתב ןינב םשל ןוכסחל תוצובק.יתישעת טידרקל תדחוימ הקלחמ.563 ןופלת- 119.ד.ת.ביבא-לת יארשא" קנ 1 :ןעמה SO 0= ביבא-לת מ"עב "ריבד" תרבח תירפס לע המיתה עדמ-ריבד הנש ונתניש םירפסה 12 תא "עדמ-ריבד" הירפסה ליכת א"צרת_ץרת תנשב :שדחל רפס בונבוד ןועמש יפייס תאמ תודיסחה תודלות ידי םצעב תירבע םיבותכ םירפס 3 םירפס 3 בונבוד.ש 'םורפ תאמ םלוע םע ימי ירבד אירול ףסוי ריר תאמ םירצמ 'םייתורבחה 'םיינידמה םייחה תא 'הקיתעה םירצמ ימי ירבד תא ףיקמ םירויצו תופמ 'תונומת עפש.'ובו החפשמה ייח 'תדה 'תונמאה תא םירפס 2 רואב רתיל רפסל םיפסונ תאמ ותעיסו קנרפ בקעי תודלות צ יאתבש ימימ תיחישמה העונתה תא ףיקמ רואת עתו תונומת ףורצב 'םינושאר תורוקמ יפ לע 'קנרפ םירפס 2.הנושארה םעפה וז דלפנרב.ש ר"ד תאמ הילע :,ינב םהרבא 'ם"במר 'ארזע ןב םהרבא 'י"שר לע תופיקמ תויפרגונומ הדוהי 'םימודאה ןמ הירזע 'לאנברבא הדוהי 'ימורה לאונמע 'היפלעובא םירפס 2 'ןכו רגייג 'ןוסלדנמ 'התניפש 'לארשי ןב השנמ 'הנדומ הירא לעיו,להנ טמרופב סופד תונוילנ 140 בורקב וליכי דחיב םירפסה לכ ייאל 1.20 קר םימתוחל.י"אל ב ךרעב גישהל ולכוי א"צרת ץרת תנשל םימתוחה לב םימדוקה בונבוד ידפס תא "תלודג החנהב.תוטרופמ תועדומכ עבקי המיתחה ןמז תנשל המיתחה תלבקתמ טפשמה תולאשל ןוחרי "4* *ך 4* ך ישומשהו ינויעה L* a Wr ImJ I Iff לע טדטשנזיא.ש ריד תכירעב םילשוריב דואל אצויה ללוכהו ל"והבו?"אב ;יד-יכרזעו םיטפוש,סידמו-מ לש םתופתתשהבו :םירמאמ.1 לכל ירוטסיהה ירבעה טפשמה עדמב (ב 'יללכה טפשמה עדמב (א יטפשמה רטשמהו טפשמה תלאשב (ג 'ותוחתפתה תופוקתו ויתועצקמ לש יטפשמה םבצמ לע (ד 'חרזמה תוצראבו לארשי ץראב גוהנה יללכהו ירבעה טפשמב םירפס תרקב (ה.םימעה ןיב םידוהיה :תועידי. 2 התלועפ םע רשקב לארשי ץרא תלשממ לש תיקקוהמה התלועפ לע (א ןידה תיב תלועפ לע (ב.היתובשומו תיטירבה תורסיקה לש תיקקוחמה תירבעה הימונוטבאה תודסומ לש תיטפשמה םתלועפ לע (ג.הלשממה לש ריעה ידעוו תויריעה 'ימואלה דעוה 'םירחבנה תפסא) לארשי ץראב 'ירבעה םולשח טפשמ) םיימואלה ןידה יתב תולועפ לע (ד (היתובשומו םבצמ לע (ה '(םידבועה תורדתסה לש םירבחה טפשמ 'תונברה דרשמ הלכשהה לע (ז 'ןידה יברוע ןיב (ו 'הלוגה תוצראב םידוהיה לש יטפשמה 'תויעוצקמהו תויעדמה תויטפשמה תורבחה 'תיטפשמה תורפסה 'תיטפשמה.םימתוחל תויטפשמ תוארוהו תובושתו תולאש (ח ןיד-יקספ ץנוק.3.ךרכ לכ ףוסב טרופמ חתפמ םע לארשי ץרא תלשממ לש ןוילעה טפשמה תיב לש ל"וחב י"אב :הנשל המיתחה ריחמ םירלוד 5 י''אל 800 "טפשמה" לע "6 ",1. "ןידה יקספ ץבוק" לע "10 " ''ןידה יקספ ץבוק" םע "טפשמה" לע "ידיקפל םג ןכו טפשמל םירועשהו הטיסרבינואה ידימלתל תדחוימ החנה - ןידה יכרוע ידיקכלו טפשמה יתב 763.ד.ת םילשורי "טפשמה" :הלהנההו תכרעמה ינינע לכל תבתכה,,Hamishpath" Jerusalem P. O. B. 763 O Q This content downloaded from on Wed, 14 Mar :36:56 UTC

3 ידי-לע אצוי לאדשי-ץדאב םירבעה םירפוסה תדוגא ןימינב 'ר :ךרועה piniib הונקא םובנטכיל.י :תכרעמה רבח (ב"ם) ב"י ןוילג ץ"רת,זומתב ח"כ,ביבא-לת - םילשורי הינש הנש (*םי^יא א ןבהו באה - םייובירה בולוהוס םוחנ תאמ חוכמ הפי היה ןבה חוכש אלא,הלודלד תפוקתבו הלולכש תעשב I באה! תובשחמ לעב - ןבהו,השעמה ןודשכ לעב היה באה תא ביעה רטלו ייח ץק לש םימיאהךוזחב בגשנה דוההו,באה ץרא לע ותדוגא - באה,ןויגהה ריבא - ןבהו,הישעתה קנע היה ערואמ לש הגדדמה-תיתחתל והדירויו,לימא לש סופאה ץק רדה םלועב םילעפ בר - באה!ויתולעמ םימשב הנב - ןבהו,דסי םנמא,ותתימ דוחיבו,ןבה ייח :תועט יהוז לבא.ךרע-רסח ומכ יבג לעש 'תוליצאה םלועב ףחר-קהו,"דמח תיב ןכוש"ו הישעה רישע קרפ םה באה ייח םג תאז לכב,שגרה תא רתוי םיעזעזמ אל,"הבכרמ השעמ"בו "תישארב השעמ,,ב קסע,תונידמהו תוכלממה.והומכ םיטעמש תואצותה ברו ןכותה םא יכ 'םייחה תוצראב הלחנו לפשה םלועב קלח ול ןיאש ימכ,ינמרגה םעה ברקמ ןבו בא ויה אל הינמרג דסוה םוימל םלועב הטילשהלו הטמל תוליצאה תא דירוהל חרוטו למעש ימכתניוצמו תגלפומ הדמב וארנ םרדהו םלעפש,הלאה םידוהיה ינשכ הליבומכ - ןבהו,לזרב לש דומעכ,קזחו טושפ היה באד!,רישעהיה אל.תודוד ינש ךשמב הכלממה ייח תועוצקמ לכב,תאזכ,תפפכנו השימג הבש תופיקתהו ישוקה לכ תודמל,הדלפ לש לכ הרוצב םמתיה תא ועבקש,"ונב תאו ותוא» לש הזה דמצכ םע,םיגונה,םיהכה,םילהוצה,םיזילעה - םיעבצה לכב הקידבמ ץראב הבשחמהו הלכלכה,םייחה תועוצקמ לע הריהזמו תטלוב ךכ,תולילצ,רטשמ,חיכ ולוכ היה באה!דוסו לפרע לש תומוהת,קותיה קתני אל םאו רכו ודכנו ונבו בא :םיכלמ ויה.םתדלומ,ןונש,הסיסת ולוכ - ןבהו,לפכה חול וא,םילעפה-חול ןיעמ חוכב םיבר תורוד ףוס דע בברתשהלו ךשמהל אוה לוכי יזא,רטיפיכ ןתיא היה באה!חומ יטמקו חור-יטובל,םיבצע-טטר,תוקד,תוכלמה תא תחשומה הנוהכה,רתכהו םכה,תרוסמה,השוריה - ןבהו,שישרתכ רידאו ריבכ,ץרענ םידובג-ריש,סופא-וייחו!ךרוצה תעשב הילע ןגהל הירחאמ םיעוטנה םינודיכה תובבר אוברו,שדוקה חור לש םיקרבב,ושפנ םע קבאנ,הזוח,הגוה,טלסה ןיעמ לע םינעשנ םינזור,םינויאג םיתרפא,שחיה ימר םינמשח ויה תושישגו תוקידב ךותמ,תוקפס לש םירוסיב,תנדועמ תוליצאב תולשלשו םהיתוחפשמ תודועתו םהיסכנ תעפשו םהידבע ןומה תרפרפמ-תפגנתמ,תישואי השק-תוזח - וייחו! תילכת-לכל-רקוח לש 'הישעתה ינזור,רחסמה םלוע ירידא,םינגרוב ויה!םהיסוחי השק.םיחצרמ דימ,תירזכא,רתימבו םדב תעבוטו,שפנ ייונעב רודמ,תומוהתו םיבצחמב תכתמ-תורצוא ילעב,תשרחה ינודא םיריצ יגש.הזל הז רתוי םידגנתמ םיכפה ינש ןוימדב רעשל רשא,םידוהיה לבא - תורשמה יאשונו םילייחה יניצק ויה!רוד דחא הוש-דצ היה תאז לכבו - הזמ הז רתוי םינוציקו םיקוחר ינפל דוע רשא,םירצמה ןמו תוטיגה ןמ וחיגיו ועקבתה הז ךא םצעבו םעבט קמועב יובחו סומכ,יונטר רטלו ונבו לימא ןיביקושע,םילפאה תואובמב םיברקע לא ובשי הנש םינומש-םיעבש שדחל םהימי לכ ורתח,וצמאתה םהינש :םתדובעו םהייח תוהמ וטגב םיצוצר,הנידמה ייחמ םידונמו םילדבנ,המוק יפופכ,טפשמ אליעלו אליעל וממורתיו,תולודגב וכלהתה םהינש! םלועב םישודח רשא ךונחהו תעדה תוניעט לכמ םיקחורמ,ודבדה ךותב רדעכ ןואשה,םוסרפהו הלהתה ייחמ וחרב םהינש!וגהנמכ םלועהמהלדה םתנוכשמ איהש לכ האיצי ירחא יכ,םהל ללמ ימ - ץוחב הלעמל ויה,םלועב םהל ואציש ןיטינומה,תאז לכבו,קרבהו עגר,רומג יתלב שפוח לש ןיע ףרהכ עגר ירחא,תומוחה ןיב קשועו ךשוח לש םיכוראהו םיברה תורודה לא ךדעב ןיע ףרהכ תונורשכ,הדתי המשנו בחר בל היה םהינשל!יבמיפו חבש לכמ,השדחה הינמרג שארב זועב וכרד םהינשו!םירידא םיחצנמ,תיחרזאהו תיתוברתה המלשהה םלוסב תולעל וחילצי,הצורמו אוהו '"םינזאמה" דעב יתורפסה ועויס תא ונל חיטבה בולוקוס םוחנ דימעהל ולכי רבכ יכ דע,הזכ םיסקמו אילפמ ןוזפח ףועמב הנושאיהו '"םישיא. תויפרגונומב,ולש םיביבח יכה תועוצקמה דחאב ותוא חתופלא באה ןמ הלעו ךולה.הלאכ הילילעה יבר םישנא ינש םברקמ םינש הזיא ינפל.ס.נ עגנ הז ןינעב.םיונטרה רבד לע איה ולא לש השדח הרדסב!ובלמ הזכ רבד תודבל לוכי היה אל רפסמו הזוחו דדושמ םוש ז ןבה םג.ס.נ בתכ וישכע.עטקו זיקסא קר היה הז לבא ("הריפצה לש ןוטיליפב דטלו לשו הז לימא לש םהינקז תובאש,רבדה דורב אלה ךשמההו,"םיגזאמ"ה דעב תופסוהו טיונש הברה םע שדחמ אוהה קלחה תא ליקייח,בילו ןמלז םשב םא יכ,רטלו וא לימא םשב ובקנ אל אוהש '(ןבה)יונטר רטלו לא עגונה יפרגויבהו יפרגונומה קלחה תא םיליכמה,ףוסהו רמוחהו ויתונורכז דוסי לע התע,דז.ם.נ די לע ובתכנ,וז היפרגונומב רקיעה,םידמלמ וא םינונח יקסע ויה םהיקסעו 'הזב אצויכו סודדאטו.תכרעמה -.ןורחאה ןמזב הז ןינעב רואל אציש הבורמה יתורפסה,דתיה תאזו,אברו ייבאד תויוהב םיעוקש ויה םהבש חורה ישנאו This content downloaded from on Wed, 14 Mar :37:40 UTC

4 (ביס) גי ןוילג םינזאמ הב תא ישנארכומ ליבשב,םיקיפסמ הזחשההו םיעצמא הנכהה ול ןיאב הובגה םיעדמה שרדמ קל נשהצור האמ ינפל ונניאו וא,תושירדלו,םינומש ינפל תוריקחל הנפנו,ולש ןטקה תשרחה סמ והילהשוע וניאו ןהישובלמבולכואו ןהיגהנמב ומדו!תונטקל זב איה יכ ןעי,הרשמ לוע ד לודג השולש-טינש,טק ןויער הזיאל םינש-דפסמ ושפנ תא אשונו,םינש זג ותוא,םד ותוא,םרשבו םמצע תודיתעב ןימאה ונטר לימא?אוהה לודגה ןויערה היה המ לועב תחא הביטח" התוא,ךכ לכ ישוע םדא ינבש תודובע הברהש ןימאה אוה,תונוכמה תדובע יזנכשאה םעה ייחב הנפ-שארל ע תושעהל תולוכי,םידי תדובעב,ןמזהו םידירשה הכ דובאב טבו,ןיוע,תוחפה לכל,וא,אנוש קירמאב םידיה תוכאלמ וטעמתנ רבכ םהה םימיב.תונוכמ ידי ןדגנכו,טועמה תילכת דע ןיאב וברתנ הרידב תוכאלמה תרחא תושענה לכ תאו 1 לע לא הרכה ידיל עיגה ונטרו,תונוכמ,יעזגה,הרורב ךלהש יונשהש ךלה הזה,דדחתהו חרכומ לח בל יל אובל רשוכה תעש ול העיגהש וב תונעל יאדכש לודג ןינע אוה הז רבדשו,זנכשאב םג ימי ודעב ורצעש,שובכ חוכ לככ הפוקת ארוב תגרדמל תונוכמ-השוע תגרדממ הלע ןכבו יו,םירוסאה תיבמ רתוה שובחהו לש ץולח :לוכיבכ,ללכב תונוכמ תדובעל,השדח אורבל-ץורפיו נכומ הכאלמ שונאה םידיה םוקמ יולמ לש ןוקתהו שודחה יררועמ שאר שעל רבמטפסב קיידמוא"יב הברמה דלונ ילכ ונטר לימא,םדאה תמכחב יושע ילכ ידי לע שובכ,ריבכךרדב דבועךלוה תויהלשיא הז שדקהןיא ומא,ןכבו.תוינקסעה םידי,רמ רתוי רב עמ" ףוגב :רמוא יננה האירב שפנ".שדחמו רצוי.םילעופ ןיעמ אלא,םיבר הב ושד רבכש בגההיה לש קבא ןולאכלכמ ןוסחו ענמ,דל זראכ ידכ רוחב,ןינעה לש ותרדגהו וקויד ליבשב איצממ היה אל ונטר לימא עזגה ארובו ידוהיה רוקממ יבשוימ!ןושאר ירע איה דשה יה שעמב-םלגמו יכ םישגמ,ינואג חצמ,םייממע אוהתוחכ רדסמ,ביחרמ,ריבסמ לי הז ראוצב דילי ידחא לש היה אוה תואצמה -.םינוא םלוע ברולש חוכ וללח יאלממו םיינומה,םיפיקמ או חוימ תידוהי,היסנמגב םש הלוגס שי רקביו הבחרהו,ןילרבהמשגה,הרבסה לש הז דיקפתב יבש אצמהל תורגבה םינושאר תדועתב -ףכית,תישארב-יארוב דבעםג,עוצקמ לכב,ונל שי,םנמא םישרש,תושמש,תופוקת תובא סנכנ ירפמ,תוגוכמ-תשרח-תיבל -,םימלע-תבונת ובעיו לבא רות קיפסהש יציפמ רכשב,םוי ריכש לעופ,םילוטסופא-מידגזיא,דאמ גלפומ רפסמב,ונל רבכ ןייצמה,יתנובת לבא,קד וקם-חרי,םירידא םילכ-יאשונ,עפש יכילומ,םיינואג םידיבעמ תואצמהה לכו,והתו ךשוח םלועה היה םהידעלב רשא,רוא-יליצאמ התואב ינע היה איה.הזה שיאה,חרזמה ידוהי ןיב חיכש רבדהשןואג,םחנמ ןב השמ יבד תניחב,ןומטב םישובח ויה םישודתהו צבל ריעצ שיא הכז םאו,ינועמםייממעה םינשרפה תפומ,ןיטשנרב ןרהא 'ד,היפוסוליפב םיריבסמה מל תא ףיסוהמ והרצעיש לושכמתוגיגנ לש קהבומ יכה ןמגרותמה,יול חצנמה,עבטה תמכחב ויה אל ונטר לש ויתובא!ןכש לכקיזחמ ילכ" היהש יפ לע ףאש.לאסאל דנניררפ,רנגו דראכיר מ קיספה ןכ לע,ףסכ ןעשמ םהמ,ינויעה םומסילאיצוסה תרותב ףושאד"ו "אנת","ומצעל הכרב מה תדובע יכ ןעי םגו,ודי תיחידוהיה לש ואדומא ה-ה,יתורוקה ודיקפתבו ירקיעה ונכתב לבא רתיו חור ראש הז עוצקמב ול הככ.םהימודו-סקראמ לראק :הטישה ארוב,ןתיאה רוצה,רחאה תא םג תעדל דומלל קקותשיו םלועב םא יכ,םירפס תביתכב אל-ונטר לימא טפשמ םג היה,ישעמה דצב קוסעל ליחתהשמלש םיבודברשו תואצותו תודלות ידי לעו-,זנכשאב,השעמה ה ןוינכתל םנכהל טלחיו,םיעדמו,ןתלומעת,קהבומ דימלת-,יללכה םלועב םג,תודסומו תורבח רתפנ הככו,וקלחב הלפנ הנטק יאקירמאה איצממה לש-םילעפ בר ןרדסו,השעמל-הכלה קסופ דובעיו,דימתמו ץורח טנדוטסלעבט-חומולעת יחנעפמו םיאיצממ ןומה לש-ךכ רחאו,ןוסידא ריני'זניאל ךמסיו,הכלהכ וירומל שמ לעב רותב הלודג הרבח לש ריבסמהו ךוותמהו רשפמה,םיניכה שיא לש הז דיקפת םג יב ומצעב דסיל הסנ ךכ רחאו םיטעמ לארשי לש דחוימ ןורשכ והירה,םימעו תוצרא ןיב שוק ילב לבא,תודבכב תיל?ךוותו הריצי.יאנגל - םיברו,חבשל ותוא םישרוד חור תא חינה אל הזה קסעה ךאבור?ךוות המו הריצי המ לבא.תמדוק הריציש,גילפד ןאמ ןטקה תשרחה תיב תא רוכמיו.םירחא T םתויחטש לע ףרפרל םייושע,םירקבמו טירפוס וליפא,םישנאה ב ריחמב לבק רשא טעומה ןוההו חורב ץורחלו םילידבמ םיוק טטרשל,ןימוחת םחתל,םירבד לש ונפ רוע ותויהבו,ותיחמ יכרצל!ךוות קר הזו.תישארב השעמ הז :רמאל הר,רמנ תינקספ מל,ץראה דיליו ךמסומ רינייזניא,הנמיה תער הלמ,וז הלמ ירחא ררגת םימעפל זא,ךוות :םירמואשכו א,ינכתה עוצקמב םיקסעה דחאב ןוימב שי ןידה תוועו תעדה תולקמ המכ,יוה."תורסרס" איהו חיו הכו הכ ןפיו,םינטק םוי םוי,ומוהת דע דרויו בקונו,רבד לש וירוב לע דמוע התאשכ!הז סמ הדובע ול איצמיש,לודג ןינע וא,וז האצמהו הריציל םדק המ עדויו יקב התאשכ,דיחיבו מ אצוי אוה,לימא לש וגהנמב,הז,"תורצוי"ה ךל םיפלחתמ ףכית,ךוות לש ונינע המו.תרחא הכ-יזנכשא-ןובשחבו רדסב וירבד זפחנ ךניאו,דאמ דע ריהזו ןותמ השענ החא םינפ לב לעו This content downloaded from on Wed, 14 Mar :37:40 UTC

5 a י 1 ז א מ (גיס) בי ןרילג "המוח"כ וללה הרעשה ירבד עובקל קירמא יולג םג םאה ז תירוקמ הריצי תא ארב אל סובמולוק?תירוקמ הריצי דחה בושיה תא השע אל אוה!עבטב אל ךרדה תא הלג סובמולוק!וירחא רייתל איהה ךרדה העדונ רבכש,רבדל אוה ףוס ףוסו התוא אצמו רזח אוהו וז אתלימ הפוריאו כ?ךוות וא הריצי התיה סנסנרה תפוקת נשויל הקיתעה תונמאה תרטע תרזחה וילגת!יפויה םלועב תיקנע יכה הריציה שהו הבשחמה םלועב - דאמ תוטעומ ןה ושבולו הרוצ תוטשופ ןהש אלא,ןיא א,רתוי תובר ןה - תולכתסההו ןויסנה אכ תואצמהב ךוותמה.שומשו דמחה ףולח אלמלא.ןתוא ללכשמהו כרצהו ןרציה ןיב ןתמהו אשמה אלמלא - התיעו הןימעב הלעל ינרמסתו המוא הת-ה אלמלא,ףוגה ידירוב ףקונו?יחורל תיעע םיפנכ המלע : * T : t - *ז- חסו םילכ,םישודחו תואצמה תולבקמ?הטירמל ןלדגל?ןקעצ ת 1 אך ןעמל אב תממודו תעקוש תוברתה לכ התיה תשמכנ תוברתה לכ התיה דוזחמירסוח י?פלמ איה הרז? םא!םיהלא,ןטךמ ונדמעה ונחנא.רזוח אלו ומוקמב דמועו הקלס:? דימת ר??ל ונדמעה לבא וז רפסמ העקנ רתוי הברה הלמאו ש לודג ס?נ טאצולאל י'חיאול.םינואג,הרוע םיריבסמ תעלות? םהל,ד? תויהל בוט הל לעמ ר#אל שטילד-הצלוש ץוחמו,הילטיאב הלובגל היה רצוי רו,תיבנידנקסה תורפסה תא סינכהש שאל יוטסלוט תאו יקסבייוטסוד נ ויהיו ויה םהומכ םידוהי יפלאו םה ומו אלל םיפופכ,םע יל? םיעוגע? פא.ידסומ,ינחור,יתורפס,יעדמ 'האליע,םלועמו זאמ םה ררוע«? לכ יול!? מ - םתוימואל תואיצמב םידומ םניאש דוהי םה ורוע:. :דירומ ךא" ז אלו הלעמ רמאל אל הז רודךזךן ןתנ ילו הז רבד!םלעתה םתמשנ שרש ם^-מו יפל,ןווכתמב,הלמהת לא,םפךע ויתושגרו זע ונוימד,םח ומד לארשי םא,דיחיה גתמה ידוהיה ץחלש ונוצרב הפרמ יולת,לעה לקמ לכ קו ומל - םיתפשהותד תשרא חסונו תחא" תעדה דמוא!ןךך-אל לא ארוקו יתייה ץק?,הה הגלפמ יחאל,תרחא וא וז ימך ךא,יחורו בטב ורוקמ דוהיה ןיא.ותאירב תליחתמ וב תועובטה מך אלל םיפופכל,םע ילכ םיעוגעגל בלתמ םימעפיי םה ותפילקב לפוקמה הז עה ינבמ רתוי,רחא םע לש םיימואל,יהא יל וחלס,הה "רתוי" ותוא,וחלס בוש אוה,יפורע ידוהי לש ןמיס יל,םישנא לצא םג הלוד?יוצמה הנןמ ידומלת חומ תך.סא ד;,יד; אל ז חוכב םולהםימעפל ינתחלע םיצלחתמ לבא איה,םהימימ,םכב התיהע איה הלועה -לנויצנדטניאה םה םה העקבו הלאה םידוהיהו המכה המיקה איה יצנרטניא אלא ינכפהמ קמוס ןווג לש חעקה בל לטנ ילע,רשכו עונצ םדא לכל דחא,ית?האע א םיקידצ ו"למ וה ימ,"וטנדיפסיא" - םימעה לכל תחא ומחן יל רק; לכ דקומ לע תולעהל ר השרו,ידוהי וניחא :ותוא ונבהא תימד ואצא? לע רזכאתמ טהר?אל םגש רשפא,תקיודמ הרדגהב םתא!דיעוה,קיתע אוה תפמ? ירקיעה ןויערה יוגעה ררועמה סיאל םדוקו ודגה ןויערה תא טנק הגה הזל םדיק א" לש רמוחה םגו,םיאיבנה םהל ומדקו (*םיריש - םיאלטמ םע-פע-תומלועו םולח-יפונ ע? ו םתארקל אענו אלו עורפ ער?מ יא!הלבקתה" :ץרחנ וילע,יעך?מ ןכ אל "!'םתה, לכ!ןל אל,לוב?-ןיא-ביתנ!ןל אל,!ןדעב םרגסו םילוב? לג?" :הוצ ילע "!'התע, לכ למ??ו יןאכ,ה-פוח? ןצע,יבבל ת?נעא ר?ע לכל,לא,המלו יתעגנ עוגרמ-לא תפץוב יע?נ לעו ונלךוג-תמךא לא ינתקתו קתו םא ןדמל קחצי מ בוש ןכ םאו,תוינמורה ה "תשלושמה המתרב«רפסל "ןרדה,"ד ךותמ (* (אבה ןויצגב.לביטש ךשמה) האצוהב הלא םימיב This content downloaded from on Wed, 14 Mar :37:40 UTC

6 (ב"ס) בי ןוילג ם נ ז א מ ופצה יגיקועפ קינצבט ףסוי תאמ (ףוס) לכ לודגה.רקסו לש םו'צב ופסאתנ רפסמ םימי רובעכ םו'צה.םישנו םירבג המכ דועו בודה דיצב קלח וחקלש,םיריצה עצמאב.דוחל םירבגהו דוחל םישנה ובשי.הפל הפמ אלמ היה ול חנומ היה ושאר.תובחס אלוממ בודה רוע לטומ היה םויצה דחא.הממד.רתיה םויצב םייחב היה וליאכ,תומודקה ויתופכ לע,םירבגה לכ טאל ומגל הנממו ש "י לש הלודג סוכ גזמ םיבוסמה.בודל ול קשנו שגנ דחא לכ.בודה רוע לע וכפש רתונה תאו ץצק,בודה לא שגג דחא לוגוו.ול ביבסמ דוקרב ואצי ןכ ידחא הלפנ ףכה.םימעפ הלעמל הנקרזיו תינמיה המודקה ופכ תא!םדא ןברקל וייחב קקותשה בודהש ןמיס - הטמל הינדפצב םימיענבו בוטב וימי וילע ורבע דציכ ן בודה ייח לע דיש ורש זא והוגרהיו םשמ והושרג הנהו - ותרואמב ןושיל ול היה םח המו וקקל,ןובאיתב ולכא,בודה רשבמ לוכאל ובשי,סקטה לכ םותכ ויפ תא וחשמ.בודה תא םג דבכל וחכש אלו םהיתותפש תא קומע ורבקו ופסא ויתומצע תא,םיחתנ םיחתנ וב ובחתו ןמושב ונתנ המודקה ףכה תא םיבלכה ינשמ טלפמל הנייהת ןעמל,גלשב לע ולת דוקדקה זא *ופותל לקמ ול שמשתש,ןמשל הנתמב הובג ץע תרמצ - ןטישל ןטקה.רקסו םע באה וכלה הלאה םירבדה רחא םתא וחקל.םיתובע םיצע ןיב יובחה,רעיב םילילאה םוקמ,םיאבצ ינרק ףאו,ןטקה,רקסו םגרהש,יאנסו לעוש לש תודוע ןליא תרקנב דמעש לילאה ינפ תא וחרמ ןמושב.ןמושו רשב לע לילאל ודוה.ןליאה יפנע לע ולת תונתמה ראשו שודק תונתמ דוע איבהל וחיטבהו דיצה תחלצה.בורקה םוידוטקפה ןכוס תא םו'צב ואצמ התיבה םבושב תותמומה תויחה תורוע תא תובורק םיתעל םלצא הנוק היה אוה םהו תילוגוו רבדל ביטיה ןכוסה הדוטקפונמו תונוזמ םחל רכומו.םיפתושמ םירכמו תורותס לע,ןורחאה דיצה לע החישב וחתפ וימורעמב "להא"ה תדמע ונלצא שופתל יבב חילצה ןויסנפ עונצהו םינשב ךדה»להוא"ה יטהלו תיתונמאה הבקסומ תרות ףוצר ולוכ,תוניצר לברוסמ ימדקא ןורטאית.וישעמ ירחא רהרהל םיזיעמ ןיאו בוגנטכו.דיתעל החטבהו יגופס,םיירילה 'ץרפ יששנ"מ דוע ונילע בבחתנ הז םינוקוךורטא-ת ןורטאית רותב "להואה» לש ונוויכו ויפא תא וטילבהש,תילאיצוס היסרפסכא םיקחשמהש,הדבועל םישידא דאשהל ונלוכי אל.יתונמא ןוצר לעב םילעופ םתופיע לע תרבגתמה שדוק-תדרח -אלמו שיבכב םמוי םידבועה םילעופ הגצהה תורמל,»םיגייד"ב םגו.המבה ישרק לע םהיתושגר תא םישבגמ םיברעב הדיריבו.תובבלה תא שובכל "להוא"ה עדי,קחשמה תויביטימידפו תינצבקה המחנ ץוצינ וז הריעצ הידוטסב םילעופה רובצ האר ץראב ונייח לש תיתוברתה ןורטאיתש הבוקרה החנהב לשבנ '.ומעט תא»להוא-ה הנש םואתפו תוילביבה תוזחמה םג רשפא.יכ"נחה רוקמהמ בואשל ךירצ ירוקמ ילארשיצרא,»לחרו בקעי» להקל שגוה הז סושמו,"להואה" תהונמ תא וכירדה»המיבה לש שויפ ישלש םיודבה ייחמ תויפרלונתא תונומת ףורצ אלא וניא הזחמה יפוריאה להקה תא ןינעיש רשפא,וניתובא תא ונל ריכזהל תוכירצ»להוא"ה בורפה לכלו םייארפה םידוקדל םישידא םיראשנ ונא.הקיטוסכא ירחא טוהלה הרוחסה תא ורקס השעמ תעשבו הת ותש,וידחי ולכא תא לודגה.רקסו םותרי רחמש,ורמגו ונמנ חקמה לע ודמעו איבי םשמו,ותרוחס תא םוידוטקפה לא איבי,הטרנל םיאבצה,דיוצמ לנרויזו םינותע ויה ןכוסל ףסכ םגו םיצוחנה םירבדה תא.לודגה םלועב שחרתמה לע באה הקסול חש אוהו ייכטמ דודה תאמ לנדו'זה תא רבכ הז שקב ןטקה הקסו םינושה םירויצל ןנובתה הבר תונרקסב.(ןכוסה תא הנכ ךכ).ןטקה ויחאו ותוחא םג וילא וולנ תיבה הז המ יל אנ רבסה - ןכוסה לא הגפ - ידוד - יטוח םע םידומעו םיתב תיבה די לעו תוגולחה-בד לודגה?הלא לכ םה המ - לזרב םהבש,םיתב םה הלאו,הלודג ריעב בוחר והז - תא הריאמו שא תרבוע לזרבה יטוח ךרדו םישנא םיררוגתמ םיצורשכו.הילאמ תקלדנ הדונמו רותפכב עוגנל קר שי םיתבה-.תיבכנ הרונמהו רותפכב בוש םיעגונ רואה תא תובכל.תודקוי וליחתה ןטקה הקסו יניע ךיאו םיתבב םייח םישנאש,ייבטמ דודה,התא רמוא - לע לופל םילוכי םינוילעה אלה?ןותחתה דודמב תויחל רשפא יטוח תרזעב יכ,התא רמוא דועו.םתוא קונחלו םינותחתה?דוד,יב הטשמ ךניאה - םיתבב תורונמ תוקלדנ לזרבה הקזחב םייונב םיתבהש,ןטקה הקסול ול ריבסהו ךייח ןכוסה םיתב לש תונומת םילנרויזב ול הארה ףא.לופיל םילולע םניאו.לזרבה יטוח תרזעב תיבוחרה ינפ לע םיעסונה,םישנא םע :לאש רחאו תואתשה ךותמ עגר וילע ץיצה ןטקה הקסו תרזעב ועסי אל עודמ? םיתבב עוסנל םישנאל םהל המל -?חרוא ץורל םירהממ ךכ לכ סה אלה,םיאבצ לש ןטקה וחמו,רבדה תא הפי ול ריבסה ייבטמ דודה ול ןתנ ןכוסה.והופקת תונושמו תונוש תולאשו לבלבתנ הקסו תשלש ועעונתה דוע בר ןמזו ריוצמה לנדו'זה תא הנתמב םילכתסמ ויה.הדודמה דואל ןותעה יבג לע םינטקה םישארה.םהימשר יאלפ תא הזל הז םילגמו תונומתב ךפהנ קחשמהו,תוילרטאיתה תא הללז היפרגונתאה.הוהמה לש הכובנה המיל.היח הרוצ ךא ונשגרה אל (ןבל) דחא סופטט ץוח.תיפרגונתא הנשמל םג אוצמל הצר היצרניא יפ לעו ויניע הארמל ןימאה אל.עתפנ להקה בקעיו לצנמה םזילטיפקה למסל ויניעב היה ןבלו.ילאיצוסה דוסיה תא ןאכ הזחמה.הליעוה אל וז שורס-תובדנחה םג אלא.לצונמה ןוירטלורפה למסל.שגר-םירםו םמעשמ ראשנ רמגנ זאמ.ןושארה ילרטאיתה לשנה היה הז.ךרדהמ הטנ "להואה,.םיניע תזיחא תשרפ הליחתמו קחשמה השגרמ היפצ תדרח."והימרי, תגצהל "להואה# ןנוכתמ המלש הנש םיכלהתמ םיקחשמה.תונשב םידדותסמ '.החותמה תילרטאיתה הריפסומטאב.יזוידנרג רבדל ומצע תא ןיכמ להקה.תורזח ירוכש ללשו תולוקו םיעבצ תכורעת,תוינומה תוניצס.אדירג הירופטוב ףוסבו אלש דע ויתושגר תא םימיהדמו.רפוצה ןיע תא םיאמסמה םיינוציח םיטקפא ייזרה.הריפוא הלוכש וז הגצהב םולכ שיגרה אל אוהש,שיגרהל חכ וב רוצעי,תודוכל תוציפק.תודודמ תועונת.המשנה הלטינ.קחשמה תא ירמגל קנח (תולג) הנורחאה הנומתבו,תילרטאית הקיטמיתמ,תורואפתו םידגב ראפ.םומעשה קר חילצה.הבילעמ תוילאיצניבורפ.לבוקמב דורמל רוסאו.לגרתהל ונא םיליגר.תרוסמה חכ ונב קזח לבא יולהב עגופה.קותשל חונ רתויו,םילעופה לעפמב עגופ "להוא"ב עגופה This content downloaded from on Wed, 14 Mar :38:03 UTC

7 םינזאמ (א"ם)בי וילג VIII לש םילודגה םידליה לא רבחתה ןטקה הקסוש םוימ אוה ןה.םיטועפה םע םירבדב אב תוקוחר םיתעל קד היה,תוטרויה.הדמע ול אצומ היה דימת.בודה דיצב ול קלח םג,דיצב רבכ היה רהמל וילע היה םויב רפסמ םימעפ.בהא אל לטב תכלל םיאצמנ םלוכ םא,תוארלו םיאבצה הערמ םוקמל םיקילחמה לע היה ךירצ ןמזל ןמזמו םיחרוב תובקע ןיא םאו,םהיתומוקמ לע הלבמ היה תובורק םיתעל.םיצע איבהלו םישקומב קודבל הרעיה תכלל,הדמודה לע םינגנמ,םיריש םירש,םיחחושמ ויה.וירבח לצא םיברעה תא הנהמ היהו רמז ילכ ינימ לכב הפי ןגנ ןטקה,רקסו «('רוברבהלע םהלש םו'צהש ןמז לכ םימיה וילע ורבע ךכ.םיעמושה ינזא תא.ילובמיסקינ תוטדויב אצמנ (הקד רופכ תפילקב הסכתמ גלשה - סרמ) לופ-ינמ שדוחב.דצל,תוטרויהמ םירטמוליק הרשע קחרמב בוד תרואמ התלגתנ וטילחהו םילוגוו השמח ופסאתנ לודגה!רקסו לש םו'צב.ברעמ דחא לוגוו היה םהיניב -םכשה רקבב בודה לע וידחי תאצל םיכירצ םה םג ויבא םע ןטקה הקסו.םדוקה דיצב קלח חקלש למג,ותיבל שיא שיא םילוגווה וכלהשכ.דיצב ףתתשהל ויה עצבל ךיא לבא.בודה לע ודבל תאצל ןטקה הקסו בלב ןוצרה תא חקי.םיאור ןיאב םו'צה ךותמ קמחתי אוה ןכא?ונוצר תא ובכשי םלוכ תע,ברע םע ול חרביו,ץעה-יקילחמ םע והבור תא קוחדל רשפא יא ךא חונמ ול ןתנ אל ןויערה.ןושיל,אוה םרב.בודה דגנ ידיחי דוע אצי אל תוטרויהמ שיא העשה חקל ברעה תחורא ינפל.רעשכ ותרובגו וחכ בר המ הארי,ןטקה הקסו תוחאהו םאה.םו'צה תא אציו הבורה תא הבנגב ןטקה.רקסו.הקסו לש ותאיציב ושיגרה אלו םיאבצ תורועמ תוורפ ורפת תא םש הקסו.שיא היה אל ץוחב םג םו'צב היה אל באה ארקו ץע לש םיקילחמב - וילגד תאו ויפתכ לע הבורה יא רבכו ותצורמב רקסו גילפה המ ןמז רובעכ.בלכל לע ץורל ביטימ היה אוה תוטדויה םוקמ תא ןיחבהל היה רשפא ותוארב וילע החנ ותעד.הצירב דאמ זפחנ התעו ץע לש םיקילחמ העבש קחרמב דעיב בכעתהל וילע היה וב חיגשמ שיא ןיאש.רוברבה הארמכ והארמש רמז-יצכ (1 םש ןולל,ץע יפנעמ להוא ול םיקהל,תוטדויהמ םירטמוליק תאצל םיריצה ראש וננוכתי םרטב בודה לע םכשה רקבב תאצלו תוטרויהמ IX X ברעה תדועס תא לוכאל ולכ דבכ ותחפשמ םע לודגה.רקסו הפקת הגאד.םו'צה לא רזח םרט ןטקה הקסוו,ןושיל בכשל וננוכתיו םו'צב אצמי אל ןבהש,הזה הרקמכ הדק אל דוע,םירוהה תא אצמנ אוה הפיא עדי אל שיא.ןושיל םיבכוש לכהש העשב תולבל הקסו היה ליגר ןהבש,תוטרוי המכב ותוא שפח באה,וטילחה.אצמנ אל םוקמ םושב ךא,ויערמ תרבחב ונמז תא המו ןטקה הקסו םוקמ היא דיגי הלהו ןמשל ארקי לודגה הקסוש םע ןמשה סנכנ םו'צה לאו םיטעומ םיעגר ויה אל.ול היה םילילצהש ידכ ףותה תא םמח ןמשה הפצרה לע ובשי ונגס תוכהל ןמשה ליחתה,ףותה םמחתהש רחאל.רתוי םילולצו םיקזח ויהי אירקה ןמשה.הנתמב ול ונתנ הז ךאש בודה ףכ התואב וב ףותב תואכהה.הלמב הלמ וירחא רזוח היה ןגסהו םיקוספ וזיא םע דחי םו'צב םיאצמנה לכ.רבגתהו ךולה,קזחו ךולה וכלה!וא,וא,וק!וא,וא,וק -:ףותה תיולב תוכשוממ וקעצ ןמשה עמשנ אל^"ואוק,ואוק" תוקעצו ףותה ילילצל ץוחמ לילצ םוש וליאכ היה המדנ.תחקלתמה הדודמה רואל םו'צב הלילה תימודב ףותב חכב הכה,ןמשה בהלתה.םו'צה לא ופע הרדנוטה ילילא תודוא לע םילילאה תא לואשלו הפצרה לע בבותסהל ליחתהו,ףלעתמכ םיניע םוצע ץראה לע רפסמ םיעגר בכש.ןטקה.רקסו אירב ןטקה הקסוש,תוחורה תבושת תא רסמ ויניע תא חקפשכו.תצקמב העגרנ.רקסו ירוה שפנו םו'צה תא ואצי ונגסו ןמשה.םלשו הללוחתה תוטרויהמ םירטמוליק הששכ ןטקה,רקסו קחרתנשכ המידק ךלה הקסו גלש יתפ וינפב קרוז ליחתה חורה.הגרופ,םינפל ךלי אוה-לבדעתי ףא גלשה ול רעסי,חודה והלטלטי גלש ירובצ רתויו רתוי השק התשענ ךרדה ךא.וצפח תא גישי ןיאו ביבסמ הכשח.עגרב עגר ידמ םהב לקתנ אוהו וינפל םילודג תקרושה תחא גלש תפוס ךפה לכה.םיצעה תא ול-פא האוד אוה.םימיא תמהנ תמהונו ביבסמ תא ונא םימלוב ןבלו - הרוהטה תונמאב עגופ בוגנטכו לש ודימלת םג להקה ידי לע תלאשנ וז הלאש?«'להוא"ה הצור המ?הז המל ויחיטרי-ב רגכ ונמעפנ ןינועבצה ידגב קהכמ ןה "רתסא תלגמ" תגצה ירחא.לעפתהל םינמאתמו וניתושגר לש היצזינכימל ;"להואה«לש שדחה הנפמל ונלגרתה רככו טעמ העשתדוע ייזרח עיקשה המ םשל JRURn רבכ ונלבס םיקחשמה תורכ תסיפאו ותב ןתוא לבקל ונייה םינוכנ הררב ןיאמו קחשמה לש היצזיבוכלו םיעיפומה הגצהההבלוב םרט תפוקתמ םיקזוקה ונל ופיסוי המ?הז םירופ-סרפכ םישדח.ה-פ לע הרעקה תא ךפהו לאינד אב םואתפו.הנוילע תילרטאית הגרדמ?שארב שורושחא םע םיטרניגידה תכורעת תנינעמ ימ חא?וינבו ןמה םשב,היתואצמהב העונצ,תקיודמ הגצהה.קחשמל רמוח קפס ילב םע- לש "RUR» תיזוזג תויטוידטפמ ץוח הז הזחמב תרתפנה המילבורפה איה המו? יח לארשי להואה יקחשמ ליבשב תרשכומ איה ןיא הארנכ אלא,תיתוברתו סעט-תלעב לגתנ (תוינומה תוניצס,רוא,םידגב) םיליגרה "סיילהוא"ה םינטמכה ואצוהשכ והונבשח ונאו םיממתמ םיערק ףוטע יבוזעכ ונינפל ךלהתה "להוא-ה הרסה המבהש וישכע םיאור ונאו להוא-ה ימורעמ תא הלג לאינד.ידנדל דיב תויטסלפ תועונת םישוע,הטבה תא םהידעצב הפי םידדומ םיקחשמהש םואתפ ז ןטק טרפ םתוא דמלל טושפ וחכש,הארנכ.קחשל םיעדוי םניא לבא לגרו.ןורטאיתב ררושה יגולויריאה רבשמה תא ונל התארה "רתסא תלגמ-ו םיקחשמ ללכהמ םיאצוי) "םיבבוח חסונב הליגר תילאיצניבורפ הגצה האצי ןכלו,רתסא חלגט-ב ידה 'והשמ עיבהל ןוצר תוחפה לכל היה תוזחמה לכב םא םידחא תומוקמבו םיטובור יסופט תחל וחילצהש היקסבוקניסו רניטנטסנוק.הרומג תוינקיר.(לכירדאה-ןברכ חילצה "להואה-לש המבה ישרק לעמ םיעמוש ונאש הנכסה תקעז-! SOS.דחי םיקחשמה םע ללוש ותוא וכילוה ןמזה לכש םואתפ שיגרה להקהו.םדא ינבל וכפהי םיטובודהו וז הקעזל ררועתת תוירוכצהו א ףום-ףוסו תינשקע תוריסמ ךותמ תושק תויוטבלתה וטבלתה םינש שמח ינורלס םניא םיטובורהש ונל הלג קפ'צ לש הזהמה.תוכלהתמ תובוב קר,םיקחשמ אלמ "להואה«,תמאבו."להואה«לש הרמ תואיצמ אלא רבחמה לש ונוימד ירפ דועב,תילרטאית תעמשמ יליגרתל שמשמה י'ור ידיב רכוח קר םלוכ.םיטובור בצמ רורב םשל ינו ר עס רמ ירבדל םוקמ םינתונ וננה :תכרעמה תרעה ונממ תרדענ קחשמה שפנש תרחא הכרעהל םג םוקמ תוצקהל 'ןבומכ 'חמשנו '"להוא"ב םירבדה This content downloaded from on Wed, 14 Mar :38:03 UTC

8 (ביס) בי ןוילג םינזאמ של דיבכ ןוצר ותוא ףקת התרמצ הנהויפי:,הל םסק. תכפתשמ הקותמ חופיע.םיענו בוט ;אמגמ קיךוה פוקמ םילגדה הפצרה לע םילוגוו,הלכ האלמ יך?ו םיענו.בודה דיצ לע םיחחושמו.םךאמ םדא;. ה תא חקול איה ;ךייחמו וילא טיבמ וה.בודה תא וינפל האורו ץעה,חיבםןה ץע? הילע ביבסמ ןנובתמ תא רמוא,יטועפ,ןכ יכ,םשלה,רנה-ןיע?.דת?צמ ץימא הנ םנמואה דש םלועמ עמש אל דוע הקסו ךא,וב תוריל שקבמ אוה םדאה ןיא ךא,בודה לע רעתשמו ןיכס ףאו,וטאל להנתמ בודהו ץורל פב לכתסמ בודה ןוכנ אוה!יב הטשמ התא,יא - ט עיפוה תונליאה ןיבו בודה י ול ינגנמו םילוגוו םידמוע וירבע רביאה לכב ז הניגנמה הקותמ המ כ לכ הפי הניגנ עמש אל םלועמ דמ םיצעה יאפע לעו םיריעצ םינבל :םעזב ןטקה ימצעב אלה,בודה ינב תא גורהל שקבמ התא המל -? היחל ותוא יכפהבו הצרא םימשמ ותוא ידירוהב,רבכ ויתשנע,ךילא ;וינפל קדטצמ הקסו יבל אצ?. המ והוגרהי םדאה ינבש תרמא אלה -?וחומ ירחא והודבעיו ףטלמו,רקסו תארקל ךייחמ.דבל,תוריבסמ םינפ רימעמ ונינש' םרוט,התאו ינא :- T : : T T T.התיבה תכלל ול ארוקה באה ע פומו םלענו זג לכה.ושאר תא ;חפה י הנמוט I - T ינא - האור ונניא אוה םירבאה לכב ול םח.גלשב בכשל יבוט הקסול.םדרנ אוה.המואמ וינפל,הך.ש? א?ה ילגר וואנ המ אה לוק תלוע.אובי אלו עמשי אל חאה ךא חבנ אוה,םו'צה לא הקסו לש ובלכ רזח רקוב תונפל ותא חקל לודגה,רקסו.םו'צה חתפ ינפל ויתופכב רתחו ןוגיב יתועבצא דיעךת יןתבהא בלכה.בלכה תובקעב וכלה ץע לש םיקילחמ לעו םילוגוו ינש.חפה חתפ לכוא אלו תא רותחל ליחתהו,הקסו בכש םשש םוקמה לא םתוא ליבוה?י?וש?.ויתופכב גלשה ימאל רמא המ.ןיידע םשנ,רקסו,גלשל תחתמ והואיצוהשכ,יתאבה ופוג תא ופשפש ףרט םימ;ה לכ תורועב והולתח,ויניע תא חקפש דע גלשב?חרב המל :ךויחב באה והלאש.םו'צה לא והואיבהו,יח? יתנמט אל םויה ךא,הלאשה לע תונעל הצר אל וליאכ "רקסו שירחה המ ןמז.ךתבהא ילע הקזח י? :תודקויה ויניעב ויבא ינפב ולכתסהב,שחלב בישה ףוסבלו תא גרוה יתייה-םואתפ הללוחתהש הגר-פה אלמלאו -...תוטרויה תא םכתאצ ינפל דוע בודה הקיתעה םירצמ ירישמ "יעטג הך: יז בךכ ליי הךבךי.הלצ? הנצ ;ימ תוחוכ'!? 2 רבדל היפ החתפ : t ז «ז.םידומחה תומוקמה לכל ךתוחאמ םיעשעשמו םימי םיריש" :ףכואה ךותמ) ("הרשב תכלוהו ךבל תא תבהואה נ השוע ינא המ ךזווא העידוא הנה >יך; ומ? חפה ןזממאן אצא ;יתעלותב דכל; ןושיאךה,ברעמ אי?; וחיר תא.ואלמ הנובל וינרפצ. T T : T JT,חפה ורה; החת?נ!וית?הא י?.תעלותב דכלנ רשא ם;ר?מ ינ? לע ופלח; בדנ? תופוע לכ :ןוששב עירחו,דרוו תא אצמת הנורחאל,רבד; רותה לוק "!רוא ץךאה יאך,' :הנח;..ףועה,יל תארק ורדח? יתאצמ יחא תא...זילע; י? יבלו,ך?ימימ דוע רוסא אל ;ךד; ךות? ןוכשת יד; אצא ךמע קר שרב רשא םוגרת This content downloaded from on Wed, 14 Mar :38:03 UTC

9 םינזאמ (ביס) גי ןוילג דמההה ןורועכ לע בונרשט לאומש לש ותריטפל הנש תאלמל) רנזולק ףסוי ר"ד דוסיפורפ תאמ שנ םינוש םיחבשו תובורמ תולהת םישלש ךשמב.הברה ונל ויה אל ותומכ י םידימתמ םירפוס לבא םהילע רוזחא אל.-,תתימבו וייחב ךשמב.תואל אלבו ףרה אלב תורפסה תדובע תא דבע הנש םיתשו רשכ לע :תורקי רתויה ה םיטעומ הריצי-ןורשכב םיננוחמ -!ורשבב םיננוחמה סה םהמ,וינפל םיארוק האר םולכ? וירבדל לוק תב אצמ םולכו.ותביתכב אוה רזופמ םעה.רבדה אלפי האר אלו םולכ? םהיתובלב דה ואצמ י וירבדש,םחורי תא וניש וירבדש ז.המוא-ירוריפ אלא,תילארשי הכרב המואקר וליפא 'ואיתירמח הכרב,ולמעב אוהש לכ הכרב ןמיס יח תא תרדסמ אהתש,הכלממהבוטה לש תרכה תא םיעדוי.םירבעה םירפוכה,ונלוכ אלה -?תינחור ה ךותמ אל השענ לבה!.םייחרכההימכחו ה"ירפוסל תילארשיה המואה לש צרו הרבה ךותמ אלא,חכ-הפוימהיה אל ידחא ירבע ןותע 'ףאש תורמלו תובזכאה לכ תורמלו אלה הכהו.םילטבו םימלעתמםושמ םה ולאצמ אלתיתמא הכימתש דועב תונוערג אלב וימיב םייקתהל לוכי,דחא רובצבו תחא ןושלבו דחא,ותדובע תא 'דובעל ץיבונרשט לאומש ףיסוה הלא לכ חורמל -,דצ םידובצבו תונוש תונושלבו האר תומוקמ םיללח הסוכמ י הדש,ןורחאה ומוי דע,ומעל.ףיטמו רפוס תדובע שמו לדג רבד ןיאו - ונכותב ףיסוה טועפןב-יפ-לע-ףאו -,"חלשה","ןמזה","הריפצה","ץילמה" - וינפל,םינופ ונאש,הניפ לבב םוקמב,ךכיפלו,לארשי-ץראל אבשכו,תירבעה תונותעה הדש לע דובעל ה הבוחהו הפיקת וחור ןיאש,וללכב ימו 1 ידוהיה ץובקה לש תרבודמה ןושלה איה תירבעה ןושלהש פר וידי,שאיתמ אוה דימ,- ץראב!לעפתוימשרה תונושלה ןמ תחא םנ איה תימואלה ןושלהש םוקמב.ונלש תינידמה תונקסעה איהלעךכ רפוסה לש ותעפשה אהת וז ץראבש,תווקל היה רשפא הרואכלו יתוברתה הדובעה דוהיב איה.וינפ ךכו תא השק הבזכא ןאכ ףא המדיק ירה - רתויב הלודג םיארוקה איהש ינפמ רתויב םיבורמ יגיהנמ הלשלע,םיימואלה םייחה לע תורפסה לש התלועפ ץראב איה ןכיה יכרצל םישמתשמ םידוהיהש ויצה,רמאנ הלהנהה לע - ץראב תודהיה לש הנוילעה הלהנהה לע,רובצה תחא לכב טעמכש,תונוש ימ תונושל?וירבדלו ירבעה רפוסל בל םש וז הלהנה לש הישארמ ימ?תינ מימ,קוחרהו בורקה רבעב םנ ומעז היהינפמ להבנ ימ?השקה ולבסמ לקהל הסנמו ורעצב ףתתשמ םינותעו םירפס - לבב לש לוק-תב!יביצנוןיא ןאכ ףא,ןכא -?תורשיה ויתועצהל בל םש ימו רשבה.הזב אצויכו רשפא-יא םירוריפ-סירוריפ הררופתנ תילארשיה תורפסהש.דדמבו ינפמו,תינחורה תוינויצה לשו ןויצ-תבח לש העונתה,הלוגב התיחשמ תילארשיה המואה לש הדיחיהו תחאה תימואלה תורפסה ידי-לע חילצתש הלוגב החתפתהו המק,תינידמה תוינויצה לש תא העודי אל תמייק השדחה ונתורפפש םוימ ךכיפלו.תירבעה תורפסל תורפסהתוכזה שיש,ץראב םויכ שי העונת המ םלואו.תירבעה תורפסה התולד לע,הלש םיארוקהו םינוקה טועימ לע תוניקהו תונלבוקה-? וקספ,דמעה התפטה ירפ לעכ הילע תוארהל תירבעה רסוה לע,תורפס ירבדל הכותב לוק-תב רסוח לע,תינחורהו תירמחה םירפוסה,ונלוכ ונאש ומכ הז רבדב שיגרה ץיבונרשט לאומשו לודנ תורבק תיב.הב םיאצויה םינוחריהו םינותעלו הירפוסל הבימת ונירפוסמ המכו המכ ףקתש דועבו.הזב םישיתמ,םלוכ םיירבעה,תואמל תע יבתכו םירפפ תואצוה וב ורבקנש,תירבעה תורפסה ןייעמש איה,םיירבעה םירפוסה תורשע םה הז לע םידע רקה שואיה אל ךיאו.םלועמ הכרב ןמיס םהיאיצומו םהירבחמ םהב ואדימתה אלש ץיבונרשט לאומש הנה -,םהמ ןוזח ספאו םתתסנ םתריצי דעוה טמ םימעפ עבש,"םקו-קידצ לופי עבש".תירובצה ותדובעב -?בלה בזכאתי אל ךיאו םידיה הניפרת ןיאו תופר םהידי ןיא לכ תורמלש,ונכותב םיטעומ שי םלואו.ץיבונרשט לאומש תלוז - ונממ ושאיתנ לכה - לופנל ימואלה םיפיסומש,לודגה ךכ יפ לע ףא"ה ילעב םה םה.םישאיתמ םה ותגרדמל ותוא איבהש דע ומויק לע םחלהלו וב ךומתל ףיסוה אוה םישוע שי.תונולשכהו תובזכאה לכ רחאו םיאנתה לכב לועב.ץראב ךושמל ידוהיה ימננוטבאה ץובקה לש תרתובה-תלונ אוה ףום-ףוםש,םויכ םיטסימיטפואה.דמשנ-יתלבו קומע ידוהי םומסימיטפוא ךותמ ךכ דוםיהךדק לש הינינעב ץיבונרשט לאומש עסנ םימעפ המכ רעוב םבלבש ינפמו םיטעומ םהש ינפמ דאמ ונל םה םירקי וללה,םתוללובתה לכבו םתושידא לכב םידוהיה תא םש ריכה,ץראל-ץוחל םה הלאמ ףא ונל םירקי םלואו.םלועל הבכ וניאש 'ידוהי הלפנ קוצינ אל ןכ-יפ-לע-ףאו - םהלש תושנרההךואפקו ןיחומה-תונטק לכב,תומכחתהו "םינויע" אלב,יעצמא-יתלבו םימת בל ךותמ ךכץרא םישועה םשב םעל אורקל,ריבסהלו ףיטהל ףיסוה אוהו וברקב וחוד םילוכי םניאש ינפמ ךכ םישוע םה."םיבר תונובשח ושקבי"ש אלב.חילצהו השע ףום-ףוםו,םינבה-ץראו תובאה הבס ינפמ דועו.םתמשנ שרוש איה הלועפהש ינפמ,תרחא תושעלתא תופרהל ידכ דע ובלב הקזח,דתיה אל הבזכא םוש יכ שי םולכו.םהיהלא תא םידבועה םירחאכ םתמוא ידבוע - לש םה :תחא תיתמאה-תדדוחמה הרמאה ובלב היח,רתיהש,המוד,הדובעמ וידי תונובלעו םיער םיעגפו םירוסי וב חלשי םא ףא ויהלאב בזכאתיש םידוהי ימ םכל שי םולכ?תושעל שי המ" ז י ולה והירמש ר"ד -?תושק תורצ ינימ לכו לכ ילע טעמכ תובבלה תא רריע,ףיטהו בתכ הנש םיתשו םישלש דימתה העש העש טעמכו םוי םוי.תורפסבו םייחב הבושח העפוה תוחפ דוע עודי ןבומבו הלוגב ומכ,תירבעב םייתורפסה םירבדל - המואה איה ךכו םידוהיה םה הלאש ןויבמו "?םידוהיה ןמ םיבוט ןמ אצוי הדמתה ןורשכב וננוחש,וללה המואה - ידבועמ דחאו רשפאש המ תושעלו רשפאש המכ םכותב דובעלו ףיפוגל ךירצ ורבק ינפל םויה םידמוע ונאש "-,קי ב ו גרש ט לאומש היהומכ,ללכה המואה לש החיחתו התמוקתל תושעל רשפאש המ לב תושעל,הברה ונממ םילודג םירפוס ונל שיו ויה.ותבצמ יוליג ינפלו ןנערה.הקספה אלב - רקיעהו,שואי אלבו תואל אלב איהש This content downloaded from on Wed, 14 Mar :38:14 UTC

10 (ב" 0 ) בי ןוילג ם י 3 ז א מ ונרשט לש עבשובלב יח!שאיתיהיה לודג קיבונרשט דופ,המוד לאומשכ 'יכ שיא אל לבא.תרחא הבסמ וא וז םאכ תימואלההב לפט ונתדובע לכ םנ,התמוקתל ומכעייס,ונתורפס אוהו.המקו - "םירפוסה תדונא" הלפנ ה הבורקו הנותע-,דטאל "םינזאמ" ןוחעה תעעונתמש לש,הקודסו ומויקלו ודוסיל עייס,הדיחי הנבב הינמחר ע לכךירצ םלואו יאדו,תולודנ.םחכ-תידאשב הב הדוגאה םיכשומ התשע אל,יאדו."םירפוסה תדוגא" לש שוקב םא אצוי ףא קתעהו תכלוהו תמייקתמדקתמ הדוגאהאיה דועירה לכ לבא ;רופשלו הבטהל הלש קתעה תוילוכי תומדקתהו םייקה לכ הריהמ ;הוקת רתוי ןיא העונת תמללש קד.חותפו רופשו לודיגל הוקת שי געהו תחא םעפ םיםוםה.םיאתמו ודמעיהאנ ךאםויק ידיל עיגהל קת אהת אל בושו הלוכ העונתל ץקה אובי דחיב ותדבא תא םיכבמ ונאש אוה אוה הז הדמתה ןורשכו סא!שאיתהל רוסא!דומעל רוסא ךכיפלו אוה הז הדמתה ןורשכ.ץיבונרשט לאומש לש דנמז-סדוקש ותריטפ םע ש התורפסב תומדקתהו העונת לש םישקה םיטעומבש םילועמה ןמ היה קיבונרשט לאומשו,םיטעומה תלחנ ונכותב הלועפו הדובע שי ךכו!םיירובצהו תואל םיעדוי םניאש,המואהו תורפסה ידבועבש םילועמה ןמ -הלא בזכא לכ יחא השדח הלועפ שי,ןולשכ.שואיו דיתעל הוקת שיו ערקנ וניא ירוטסיהה םוקמ שיש העשב ףא ונידי הנקזחת-!תפומל ונל אוה אנ אהי סיבו טאל טאל קר םא ףא,ונצפח זוחמ תא םהל שידקה רקיה חונמהש.םירקיה םילעפמה תא ךישמנ.םידי ןויפרל לה םישעמה לא םהיתמ ץיבונרשט היה ךכ,לודגה יתורפסהו ימואלה לעפמב דימתנ.םחבזמ לע ןברקל לפנו וייח לכ שכ ףא,ןינע לכבו רבד לכב וב הלגתנ הלענ.הנושלבו הצראב המואה תיחת :ול שי ףיקמו ללוכ דחא םשש תקסופ הדובעה ןיאשכו.הקספ אל לבא ונתפיאשב קמאמ-חכו ררועמ-חכ הז רכז אהיו ונבל לע רקיה ורכז חא פלו התומדקתהל וייחב חונמה ףאש ןהילאש,המלשה הלואגה לאו האלמה היחתה לא םויכ רבדמ ינאש,"םירפוסה תדוגא" ירה ימואלה דועיה םשגתי ובש,םוי ותוא דע חפטלו ריקוהל ונל,דוצ ןתואו ונירפוס ןקז.הישדחממ דחא לש תומשגתהל ועייסש,הלא לכ תא ריקוהל עדנ זא וא.ואולימב לודגה ארשי-ץראבו הלוגב הברהו הברה לפט!החמשלו ןוששל ונל ךפהי ןייבונרשט לאומש לש לבאה םויו,וז לשכ רחא ןולשכו הבזכא רחא הכזכא תדוגא" םייקתתש,תורשפא ןיא.ץ"רת :ענבהלו זומת ב"כ,ביבא-^ת הנומאה לע.א 1 (* םיליבש לאקזחי ןב יברדמ תאמ תירחא דע םלוע תומי תישארמ הרבחה תא םיווהמה תולוגס.םימיה תדחוימ תושר ןהמ תחא לכלו,ןה תובר שפנה ךא,תטעומ ןתעפשהש ןהמו.רבודמ ןתעפשהש ןהמ!םדאהיכ ייחב תוינויגהה היתויארב אל אוה הנומאה לש התעפשה הכ הישעמו הוברקי,רישעמ!םישעמב הלגתמה התוהמב םא דצה.הוקחרי המלשה המוקה תא תווהמו תועיפשמ ןלוכש,ןהבש הושה םייקמ םא יכ גהל הברמו רבדמ וניא יתמאה ןימאמה.םדאה לש,השועו תוערהו תובוטה תודמה לכל דתי ןהמו הגפ ןהמ תוישפנה תולוגסה תחאו,םינושה םהייולגב רובצהו דיחיה ייחבש לכב םייקל םהירחא רזחמו,םישעמה לוע דימת וילע לבקמ אוה,םישעמב םילזלזמ וינבש רוד תיאד םא.םהיקודקדו םהיטרפ ןניא ןהש,הלאה עד,ןיעה ןמ יומס סצורפ לש לכה ךס םא יכ ילב הנומא,אדירג תישפנ העפוהב הנומאה.הנומאה םג איה םהו,הנומאה לוע םהילעמ וקרפ!םבלמ הרקענ הנומאהש ךל חורה ייחב ישונא ינחור הככ הנומאה!יול םש והבו והתה תא םה םיאור ןינבל אלו הריתסל אל םילגוסמ םניא.םישעמהו שע יכ,םהילע תפחרמה םיהלאהחוד תא םיאור םניאו,םייחבש םיביחמ םניא וללה םדא ינב םבל תא לכוא קפסה המ םניאו םדאה בלב תמאה רוא תוצצונתה איה?הנומאה איה ךותב םיקחש העיקרמה שפנה תומד!תובבלה רוא איהםשפנ,האשונ יעושעש םה םיקופקפה!םיקפקפמ םא יכ םיללוש םלועה לכ תא תסנרפמ הנומאה.םלוע ייחל םתדיבעמואל העש ייח בויחה וא הלילשהו,הערכה ןאכ ןיא םלוא םתואג םהילעו וזנ וניאש רבד ךל ןיא!םיברהו דיחיה לש תואיצמה הנומאה איהו.םישעמ ידיל האיבמה,הנומא ללכל םבלב דוע ועיגה וסי איה,הידעלב ןימייקתמ םניא םהינש ןימאמהו רפוכה,רתיהלו הנממרוסאל תובוח הליטמו,הבירחמו הנוב,השועו תרדוג רמצמה"ש,המלש הנומאב ןימאמ םהמ דחא לכו,םתיוהו הביט םהייח יפל.ןיאצחל הנומא ןיא יכ,םדאה לכ תא תשרוד איהו ה הנומאה (ינוברג) "שפנל ץוח תואיצמה םע םיכסמ תוממור ושפנב,ןוטלשל העיגהש העשבו,הינפל םימחר ןיא!תינכפהמ איה ךנוצר םתנומא ירפ םה םהישעמו,ושגפנ הב לודגו ןוטקהיתומא!םדאהעברא ךותמ החוד איהו 'הדיב תויפיפ ברחו הנורגב לא תנומא ךותמ תואצויה םינרקב טבה,םדאה תא ריכהל םישובכה לכ התורמ תא לבקל םנוצרב ןיאש,הלא לכ תא דעלב הנובת ןיאו הצע ןיא "תחא הניחב ןה הנומאהו שפנה ןויערביכ" הנומאה תורבגתה תעב ויה,םיינידמהו םיינחורה,םילודגה ינטקה לש םתונטקלו םילודגה לש םתולדגל רוקמה איה ןיא,הנומאה.םהה םימיב וקקחנ רתויב םיירזכאה םיקוחהו,יתד וא ינידמ,הלש עקרקה ילודג אלא םניא םה םישעמה ידובגו חורה ילודג תופטעתמ תונומא יתש ןיאו דחא רתכב םישמתשמ םיכלמ ינש תונושה םייחה תורוצלו תובורמה םלועה-תורותל דוסיה ךותמאיה אבה ואל אופיא אוה,המשנ לכ היחת אל!תחא תילטב."סידה'. ןוחרי,ר-ודב םירמאמ הש^'ש רבכ וספדנ הז םשב תא קנוי אוה הכותמ,הנומאה לש רוא ינרק טה ןוצרה ישרש םיריבכה םישעמה תמשנ איה!אב הריציה הכ הנממו םייחה דשל האלמ איה!תורודה לכבו םינמזה לכב הנומאה תסיפת םצע This content downloaded from on Wed, 14 Mar :38:26 UTC

11 םינזאמ (ב"ס) בי ןוילג,דיחיה תושרב החילסו םימחר רה תושרל תאצוי איהש העשב צ ףרצל םא יכ,הלאה םירבדה תנווכמ איהש,תאזה תישפנה.םיינוציחהו םיימינפה הב ןיא,דחא דועמ הלוכ איה תרתומהו הנובה הנומאה םלעה ידי לע התושרב הייח תא םיחפקמה,םילופקו םילופכ תכלוה איהו,היגפל הרשי הכרד,הקלחו הטושפ איה,רתסהו *דיתעה לא דימת הנופ איה ךא,רבעב םה הישרש.םירשימ הל שמשמ וניא אוה םלוא,תויולג םיניעב הוהה תא האור איה.רשק הדובע הליטמ איה ןכ לע.אבה םלועל רודזורפ,רבעמ קר לועב םיאשונ םהו,דיתעה ןברק אוה הוהה *םינימאמה לע םימלענ דיתעהו הוההש הנומאל הל יואו.הענכהו הבהא ךותמ ךושח המלוע * ריהזמה דבעה יעושעשב ק ר העוקש איהו,היניעמ,תנוונתמו תכלוה איה.םירחא לש םנחלושל הפצמ איהו,הייחב הלטבה םיאב ןימהו הדובעה םוקמבו,קסופ הלש הריציה חכ םלועמ םדאה תא תוקיחרמה,תויזה ידיל םיאיבמה,םומעשהו שדוקה חוד,םייח םימ רוקממ תעבונ הנומאהש ןמז לכ.השעמה ןוזחש םימיב ךא,םומ הקוחר תוגלפתההו היקיזחמ לע הרוש הרוסמה,רבעה ירוישמ קר תסנרפתמ הניא איהו םתסנ הנומאה ידי לעו,רוקמה ילגר תא םיקחוד םישרפמה,ןוזחה םוקמב האב שיא שיא *תצרופ תקולחמה םכרצ לכ ושמש אלש םידימלת...והער תפש ןיבמ םדא ןיאו,ויהלאל הנופ II תובשחמל ףינס םהירבד תא םישוע םניא הנפה הנומאה ישנא תיבשחמה ינפ רתסלק םה םהישעמו,רוקמ םלוכ םה,םירחא.םינפבמ םא יכ ץוחה ןמ ןניא םהיתויאד בלה קמועבש תושגרההו םהינפל יולג םלענה?תרחא היאר ישממה םלועה תא םיאור םה םבל ןוזח אוה םנויגה םהיתומא עברא ךותב אוה קחרמהו םיבשוח םירחאש םוקמב םיאור םה *םשפנ תריש םהיתובשחמו םיליחתמ הבשחמה ילעבש דועב,ןורחאה םוכסה תא םימכסמ םהו ןמ והשמ הב שי יכ,הנוכנו הרשי םתשגרה.םיפורצ ףרצל םינפב הלגתמה ףוס ןיאה רוקממ תעבונ איהו,תיחצנה היוהה ןיא,רצויה ידימ ותניתנכ םלועה תא םיאור םה.םינוש *ופוס דעו םלועה ףוסמ תופוצ םחור יניעו,םיכסמ םהינפל.םינש יפלאב םירחא וארי אלש המ דחא עגרב וארי םינימאמה ילודג םהל ןיריהנו,רפסב ארוקה םדאכ םייחה תכסמב םיארוק םה רשא תא עיבהל םיעדוי םה ןכ לע,םהייח יליבשכ שפנה יליבש םירויצהש םוקמב אב םוגמגה התומכ ןיאש תוטשפב םבלב הרורב הניא הרטמהש העשב-הצילמהו,םישטשוטמ םה םיישפנה אולמ לכב םמלוע םיאורה,הנומאהו בלה ישנא ןכ אל,תשרופמו.יוטבה ינמא םבורב םה,םהיניע דגנמ רתסנ רבד ןיאו,ובחר,םעה ןושל איה םנושלו,רורבו טושפ אוה בתכבו רובדב םנונגס רשא הכזה הנומאה ומכ ףטושו רורב לכה,ןחהו תומימתה ןושל םשפנו םנושל ןיב הציחמ ןיא *םבלב,ופוס דעו םלועה ףוסמ טיבמה,תוריהב ם יניע לעב אוה הזוחהו עודיו יולג לכה ;םיכלמה ירתכ ומכ םינטקה םיכפה תא האורו האור ןימאמה.םייקמו רזוג,השועו רמוא אוה ןכ לע,וינפל ןוצר תעשבו,רבדל תעו תושחל תע עדוי אוה 'דוגרפה ירוחאמ,תורודה ןוצר לע לכה תא דימעמו,ןידה רזג תא ערוק אוה,הנרודחת רשי ויניע,ןאכלו ןאכל לכתסמ וניא אוה םלועה ןוצר חורה ישעמ ונממו,ונוצר זכרמ םהש,ושפנ ייחל יונפ ולוכ אוהו,ותנומא תדועת דבלמ תרחא הדועת וינפל ןיא.םיאצוי םשגהו איה,ךרדב ותכלבו ותיבב ותבשב ;החונמ ול תנתונ הניאש תפחרמ ויניעל.םלועב,ומויק תילכתו ותיוה דוס תא ול תשחול קידצו" ;וז הריפסב םשונו יח אוהו,רדהנה םלועה תומד דימת.('ד,יב קוקבח) "היחי ותנומאב תוישונאהש,םייחצנה םילעפמה לכב היחה חורה איה הנומאה התאיבמו 'הבשחמה עבטמ תא םג תעבוט איה ;ףרה ילב תרצוי הניא איה םאו,ןאכ לכה ןאכ איה םא רחוסל תדבוע תויהל םיקוחר םהו םתוא בייחמ ןויגההש תונויער שי?ןאכ ימ,ןאכ אל םלועמש ףא,ולספנש םילככ תיוז ןרקב םה םיחנומ,ונבלמ הנומאה רהוזו תושמשה ןיב ודלונ םה יכ,שומש ידיל ועיגה םניאו,תוכלמה דוסימ םהב ןיא ;םהילע הגג אל השודקהו רוא תעפושה תוברתה לש לזרב ןאצ יסכנ ןובשחב םיאבומ םא,םלועב תוכלמ ידיל העיגמ תונויערה תראפת ןיא.הריציה תעקובה,הנומאה לש הרובגה ירעש תא תרבוע הניא איה,םלועב חצנמ ומצעל אוהשכ ןויערה אל חצנה םוהתמ הלועו השוע,ומש הנומאו,ורצוי בלב זונגה,םלענה חכה ותוא םא יכ עיפשמ ןויערבש שודחה ןיא יכ.ןוחצנ ידיל איבמו תושפנ ול שגרה תא.רדגמ,הימתמ שודחה ;וב הנומאה אלא םדאה ינב לע שדח ןויער תיאר םא השעמ ידיל איבמ וניא ךא,הבשחמהו,וללוחמ תנומאב הרוקמש ךל עד תירובצ העונת וירחא ררוגה שאב רעובה הנסה ןמ ץוצנ בהבהמ םתמשנבש הלא קר יכ.תולודג תושעלו םירחא ביהלהל םילוכי,לכא ונניאו ילעב דימת ויה תורפסבו םייחב תולודגה תוכפהמה ירובג ךותמו,הימדב תססובתמה תוישונאה תא ואר םה,הריבכ הנומא וארקו דלונה תא ואר ;.הנובהו סרוהה ןימאמה לש חודה זוע םהינפל ריאת םתנומאו רבד לכ רשפ םיעדוי םה!ייח ךימדב :הל םניאו,םהילגרל תצבורה הנכסה תא םה םיאור ;םהייח ךרד תא לע םשפנ תא רוסמל םיכירצ םהש העשב םג רוחאל םיעתרנ ירחא םהימי לכ םירזחמ םהיניבש שפנה ילעב.םבבל תנומא,תמאב ומייקל םדיב ןיא םא םירעטצמ םהו,ומייקל םשפנ אשמ ימי לכ".םימייקמ םיאנ םג םא יכ םישרוד םיאנ קר םניא םה 'ה תא תבהאו,הז ארקמ לע רעטצמ יתייה - אביקע יבר רמא,ךשפנ תא לטונ אוה וליפא,ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיהלא היהש ןויער לש וחכ הז ו"ונמייקא אל ידיל אבש וישכע םיתיממו,וליבשב םהייח תא םידיקפמ םדא יגב,בלבש הנומאל.ותוא ןימייקמ םה םמדבו,ולהאב םמצע תא III האור איה,האובנה ןמ הב שי םילודגה םינימאמה תיאר תומלוע.היניעל טלובו יח לכה!הבשחמ ירויצב אלו תונומתב יטרפ לכב םירדוסמו םיכורע םהשכ,הינפ לע םיפחרמ םימלש»אב הנומאה ןמ רובצהו דיחיה ייחבש הרפמהו רצויה חכה השגרהה.רשיה לכשבש תוטשפה ןמ הב שיש הנומאה התוא יטויפה ףועמה,דליה לש הכזה תומימתה,ןושארה םדאבש המימתה םניא םהש דועב,ןיעב םתווהתהב םתוא האור איהו,םהיטרפ.תודודה לש בלה ןוזחו,דובגה לש דיבכה ןוצרה,רדושמה לש לכ תא הכיתמה טיהלא שא הב ;םידחאתמ תווצקה תאזה הנומאב לכה תא האירה,העטמה ןוימדה תיזה ןאכ ןיא.ןוזח קר תשפותה,הפיקמהו תרדוחה שפנה תוזח םא יכ,לפרעה ךותמ השדח הריצי תרצויו,תדרפנ יתלב הגיזמ םתגזממו,םירמחה לעב אוה הזוהה בלה ןוזח ךותמ שממ לש השיפת םירבדה תאהניאו,ןמזהו םוקמה ןמ הלעמל איה.הירחא ןיד,רדהמ ןיאש,היפמסאב,םינורתפ םהל ןיאש,תומולח האוד ובלש,טהול תונוימד איהו,הכולמה הדבל הלו,לשומ הנוצר ;םויה ירקמל תדבעושמ This content downloaded from on Wed, 14 Mar :38:26 UTC

12 (ב"ס) בי ןוילג םינזאמ 10 ארל לכל תאשנתמ IV דמולמה דיחיה תראפת איה ;תדחימו תדחאמ הנומאה ב היתווצמ תובברו הבהאבו תוריסמב תארשהל םוקמ הב שי ךא,תללוכ איה.לודגה ןומהה תלוגסו דיחיה בל.םימלועה םדאה ינב לש םהיפוצרפש םשכו,דיחיו דיחי לכ לש חורה ח איה םהילאו ןוזחו שיא שיא,ותנומאו שיא שיא ;תונוש םהיתונומא ךכ םינוש ה תולש רשועב אל הנקב הלוע איה ןיא,תחא הנומא םינימאמה םדא ינב ינש.ובל איה!םיזונג רשויהו תעבוט איהו,הלש ןינוגב תרדהתמו השש שפנו שפנ לכ!דחא נימאמה בלב.שפנה התנומאב תמאה םתוח תא רורב לכה!תוחולה צויה ידי תחתמ אצי!וזמ וז תונוזינ ןהיתשו,ודלונ םימואת הנומאו תמא םס 'םהילע םירוסי המשב ;החצמב תמא תוא הנימאל ךתומ ןדורפבו ןהייח ןרובחב םודרגה לע הלוע איה המשבו,תוצראו תובבל תשבוכ איה תמא לעו ה קמועל הדמה תויה םילבוסה ויה יעוגעג,םיתעה תומולח,םימשה תונויזח לכ תא הנמ ימ.דקומה נומאש ורמא דבכו םתישארש.הלא שפנ יעוזעז ךוחב םילפוקמה,יפויהו םיהלא תאו רעצה תא עדי ימ.דאמ אגשי םתירחאו רעצמ ש הנומא קר תוחפה הבר הנומא וב ירסומב שיש,הבשחמב םלועה ירואמ,הבשחמהו שגרה ילודג לש גונעתה ברק!עמשנל םידחיתמ השענםהו,שא דוקיכ םשפנו.חורה םהילע האבש העשב,תדבו אלו רתונ אל,םהייח םהב ןיעמ ךותמ תעבונה תמאה תא םיאורו,םבל ןוזח םע השמ?םיברב הרלגי רשא רע,החונמ םהל תנתונ הניאש,חבזמה,לצרהו שא רשא ילע דימת םרשבמ הניכשה,ט"שעב,ו י"ראה,ןייטשנייאו סוקינרפוק,דמחמו הדוב או םהילע תרמוש,םתומצעב הרוצע,תרעוב שאכ םבלב םתנומאו,גיהלא תא וזח יה ןבומב,םיברב הנומאההביט עידוהל ואצי םהיתומא עברא ךותמ.הלכלכל ואלנו רתה םדאה םהל התוכזבו רמוא םבל יכ,םשפנ םע םדוחי ךותמ הדלונ איהש ףא יפנכ לצב אוה היולגו,םיברה תנומא איה םתנומאש,השעמ הניכשה עי וייח ימיו ה ןמ םדא הלגמה רתומשלודגה אלפה" קר הנניא איה הנומאה.םהילע תפחרמה ילכלכ וא,םילבונ תיתוברתינמרגה ררושמה רמאש ומכ,"טיהלא תא םדאה ןבל ול ונ וניאש,ןיעה תדיח ןמ ןורתפו ותיוה דוס תא ;םדאה תא םג ול הלגמ םא יכ א תרפשמה אוה,הדובע םשמו,םייחל רבעמ םייחה תא ול הארמ איה וייח זהו תונויגש,האור האלמה ןיעב,ימסוקה םלועה ייח לע,ללכהו טרפה ייח לע ףיקשמ,הבירחמו הנוב םתוא איה םא יכ םניא םה ויגשומו וירויצ.ונוק םע דחיתמ אוהו תומגמוגמ תורדגהב םיוטב תא םהל םיאצומש,םיימינפה םייחה ה ההימכה התוא לש,םיגהנמבו םיסומנב תומיאתמ רתוי םייח תורוצ םהל םירצויו לבוקמה העדה יפל רואש איה,תישיגאה.םהירחא םיאכהו רודה ינב תא םישמשמה כ לומ דומעל,הניב ךותמ אצויה דחא ץוצינו,םלועה ידומע םה הלאכ םינימאמ תא הליצמו,שואיוםיכוז םניא םה םאו םלועה לכב הרעב ריעבהל לודג וחכ.םבל ל תוא איה התדידיוםינהנ,םהירחא םיאבה םהידימלת,םנוזח ידפ תא םהיניעב תוארל ה לש רצויה הנומא ינרק.וז הכז הנומא תובקעב םיאבה.םישעמה רהוז ויזמ תואצוי ןה,'הלטבל תואצוי ןניא וז הגומא-תמא ךותמ תואצויה במ הנומאה תעיקש.תורודלו ןתעשל םייח םימ רוקמ ןרוקמו,בלל תוסנכנו בלה ןמ סה איה יכ,םדאה השודק 'הרהטו תוזירז,תומימתו רוא לש עפש ןכותמ ןה תועפוש שונאה םויקה ידוסי ושענו,ןתורמ תא םהילע םילבקמ םדאה ינבו,שפנה תוריסמו נממ לטונ,םירורפ איהש,תובהלתהה םא יכ,עירכמ דבל ןויגהה ןיא הפ.םתעדמ אלש םהל םיפיפכ יל םדאה תא איבמ.ןמוא תנומאו הבשחמה רשוי,השגרהה ךוז,שפנה רהוט םג ו איה חכ תשושת לא איהה הריפכה לע טשפתמ אוהו,ומצע ינפב םלוע אוה הנומאה םלוע דחא רמא,ונממ תסנרפתמ תעדה םג ;םינושה םהייולגב םייחה לכ א ןיז ילכ.דל ןיאו ה ידיב אל ןוטלשה ;םלוע תומימ וב םיקוקחה ויקוח יפ לע יח הז םלועו.םיקימעמה םיאלמ הלאו הלאשםלועל םיטיק הביט םהש היקוח ךא,הנתשמ הנומאה ןכות מה,םינוניבה ידיבהחקלנ םשמש - בלסדבמ ןמחנ 'ר דמוא - הנומא םלוע" שי.דעו ינוניבה ןוטלש ימיונממו ורבס ונממ,םדאה ייחמ קלח אוה הז םלועו ;"הנומאה דה!הערכה חכ וב ;ןוכשי םירתסמב אוהו טרפה לעו ללכה לע ותלשממ ויוכס היובח הניפב ונכשמו ונתנ ונממ םייחה תרותו םלועה תרות בונה,ןויערה םוקמב...בלבש אה תעיקש לש דוד שוע וניאו תולודג This content downloaded from on Wed, 14 Mar :38:26 UTC

13 a י נ ז א מ (ב*ס> בי ןוילג תומישר ןטק סקנפמ םיפד הפיחב ןמטוג םוחנ תכורעתל רופסה תודוא לע והש מ הטשפהה תא.ר ו פ ט ה י :היה תישארב ;תוילב-רסומ ףונה תועונתב יביטימירפה םדאה רשק ותולכתסה תאו יוכו םיעמ-תימה ;עורז-חוכ 'ולש תינושארה היפוסוליפה איה איה,ותהימת,תטשפומה האידיאה.הלובאפב,רופסב הלת אל,יח וא םדא,ערואמ לש שובל-אלל תלטרועמה ויה וליאו-הוריכה אל,םינומדקל העודי,דתיה,ה"בקה,הב םילחוב יאדוב ויה התוא םיריכמ םלג אלא,"תוטשפומ" רצי אל אוה ףא,לוכיבכ,ףונב,רויצב,רמוחב,תטשפומה ולש האידיאה תא םינפ לב לע.אוה םופא,לוכיבכ,ומלוע.רואתב "עדמה רפס"..."ךורא רמאמ" אלו "עדמ-רפס" אל רחאל.רתוי הברה.-יתוי םירחואמ "ךוראה רמאמה"ו רחאלו םיבלמו לאומש ירפסו תישארב רפס 'רופס.האיסידואהו םאיליאה םדאה בלל ריבסה ;ןזואה תא -יבס רופסה ריבסהל שקב ;םלוע לש ונושבכ תא המתה והז.םויה דע תאז שקבמ אוה ןיידעו.םחנלו,באוכה,האתשמה שונאה ייחב ירקיעה וריקפת תאז,םיקחשל דע ראבל םינואפןיא הלעתמהובא םינוא-ןיאב ףאו ךרב ערוכה.ררושמה לש וחומ ינפ לע הליחת תפלוח וז םדא-יללעמל ןכ-יפ-לע-ףא ןמאנה בינה הנה אוה ;ונמצע תא,ונימיב ראבמה אוה רופסה םיפרוגש יפכ,"תוירוטרובאל" תוחכוהב -.רקיעה באכהוהזו.הלואגה - סרהה םגאב אצמת,בינה ונל,םצעבאצמהבו קרבה-ףולח םעש םשכו.איה הלודג תמא לש ובאכ אוה אוהו.ךה ונייה.ררושמה חור תא האידיאה ףולחב םנ ןב רמוא,"גוח ךותב גוח ;ומלוע תא ה"בקה ארב םינוח-מיגוח",ןושארה ןרוקמב רקיעב תואידיאה ןתוא תונמאנ ךכ םושמו.ןנוחמה האתשמ.קחרמב דומעל אוה יהולאה ודיקפת תמאה ררושמו ןוסרמא םיפד השלש-טינשב לפקמ יקסבייוטמוד.רפסמה וא ררושמה לש ורפסב הארמל דוחיבו,םלועה לש תמצמוצמה העונתה הארמל שגורו אוה ףא."םיניע--יולנו לפונ" ותוא לש ורפסב,ןאבש אלא.ולוכ די ור פ תא בואכל ;הלאה םירצה םיגוחה ךותב הדבהו-תעד-לב-אלל עלקנה,םדאה,האידיא-ימורעמ ינפל םידמוע ונא ןיא,ומצע עבטב ימוהת היהש רשא חצנה-דיקפת םג אוהו.ומחנלו - ובאכל י ו ט ב תתל,ומע דחי,שאה-ףולחב םג ם-אור ונא אלא - הבלב םע-הו קרבה לש סרהה ינפל.םדאה לש ם-אלפ-לכ-לע םיאלפה תריצי הבותכה וא תרבודמה הלמל םדאה-ןאבו,רקח לש הטשפה םש.םדאה חוד תא,םיהלאה שא "הרותה" רופסב רבדמ בותכה ןאכ) ןומדקה רפסמה :הארו קודוץווכתמו-וינפלש סיהלאה-תוזחמ תמיאמ דערנו י םיבחרמ-הדשב דמועה "םופא"הו "הדוא"ה םהל המודבו,"םינושאר םיאיבנ" ירופסבו םודקה ןמטוג םוחג םיתיז ןיע...ויתומיאב,תטשפומה האידיאה תא אלמ היה יאדו (יוכו םייראה םידראב"ה לש םיקיתעההלענה ונבומב,רופסל ץוחמש,המלש הנומאב ןימאמ ינאו האידיאש אלא,"תוטשפה"ב וקחישש,םירחואמה םיפוסוליפה לכ ןוגכ :תויתואה תא הנמו דומע.םלועב אלפ דוע םדאה רצי אל,רתויב אוה םלועה.ר ו פ ם ה - תומדה,הנומתה םע דחי ובלב הרצונ וז ךחור-יניע ינפל אנ היחהו ך-ראה-תאו םימשה-תא םיהלא ארב תישארב" רמולכ רופסה ףאו.תומה אוה העונחה-רסוח.עגרל תקסופ-יתלב םילמה העונתלש הרירבה תאו,הלא תא המשרש,תאזה תבתוכה דיה תא,העונת חרכהב אוה תימימש-תימלוע העונת התוא לש השוריפ,רורב-דע עדתו הארתו - תורושה ךותב "תפחרמה םיהלאה חור" תאו אל םא עדוי ימו םמצע ץראו םימשכ,ןה תויחצנ הלאה םילמהש היפוסוליפ רתוי היפוסוליפה לכ.םה ועדי אל םיתמ םיפיעס לש "תיטאטס" קפוד.היחה רופסה-תעונתב ומלנתנ םהיתודיחו םייחה תולאש לכו םילפוקמו רפסה תויתוא ךותב םייחה,ונל ונל רורב תחא אלו..,?םהמ..םלוע-לש-וקפודכ םייחצנ םה וראשנ ךכ םושמו,םכותב םלה חצנה.םיעלסכו םירהכ,םמצע עבטה-ינתיאמ תחא איה הבותכה הלמהש ןבוחב היח םש ךא הראשנ,רופסב הפקתשנש,םלועה-חאובב :הזמ רתוי דועו,םלועל דבאי אל אוה.חצנ תולגמב וייח תא לפקש םעה ירשאו האב היארה םצע ףאו,הפלחתנ המצע איהש דועב,ןיפילח-אלל הענו תגרדמל התולעהל ושקבש,ןבאל ירבעה ונלש זובה םנ ילוא ןאבמו,רפסמ דחא לש ויניעב םיאור ונא ףונה תא.םויה דעו.רופסה ונלש ןמ הטשפהה.תיחצנ הניא רמוחה-טצעב איהש דועב,תיחצנ האידיא םיהלא.תמה,יטאטסה רמוחב אלו,תימאנידה היחה הלמב,דתיה.ולש ופונ תא ונל הארהש רפסמ םלע ותואו) תואידיאה לכ תא :רקיעו ללכ קפס,ונייחב ןיאו,וישעמב,םיהלאב תולכתסהה וליאו תטשפומ הלמו טשפומ שי ("תואצמהה לכ וליפא" :םעפ םשר גנאב ןאמרה אלפנ ינלוח.ענהו יחה רופסה לש היחה העונתב.דחיה,ונישעמב תימלוע האידיא לכ לש הנושארה הקרבהה.ימלועה רופסב אוצמלרופסה תריציב םולגה,לודגה אלפה ותואש,דמל התא ןאכמו This content downloaded from on Wed, 14 Mar :38:38 UTC

14 (ב"ס)בי ןוילג םינזאמ 12 ז רופס-ונלש ןומדקה הילא עינהל ןיאש,וז ואמ ךשמב הטשפהב א העדיש ינפל דוע ש יערא-תריצי איהש לש תמצמוצמ תיצמת.םהירציו םדא-ינב תעונתב שרגת השדחה "הקינבטה"ש דוחפלו םסהל ןיא ךכ םושמ יאו תלכתב איהש-לכ המיגפ וליפא םוגפת אל איה.אל.היחה הלמה תא,םירפצה-ןורבו םימשה-תלכתב םג םוגפת אלו םירפצה-ןורבו םימשה ורשבמו ושפנמ ךאש.םדאה לש ורופסב,תוליגמב,הלמב םילפוקמה...ידש-הזחמב באכיו ידש-הזחמ הזחי יחמק.ד תנקותמ תרבח by םימלוחה הלא שפנה-ינידעו,שפנב ןנקמ שואי.םנויכשמ תויזהב םתושילתמ טלפמ םהל םיאצומו תואיצמה ןמ םיקחרתמ רתוי,חירסימה וא תיתרבחה האידיאה לע יטוריאה דוסיה רבגתמ רעונה יגוחב.תויטסימ רקיעה אנ ילאיצוסה וא ימואלה שפוחה רקיע םוקמב.םיטלתשמ םיטנורוסה תרוסמה-י-ישקו םישנאה לע םיקיעמ החפשמה ילככ גייס אלל הבהאה םיפוח לש הבוח לש לוע לכ טרפה לעמ קורפל אוה ןוצרה ןכש,םיאכדמ,המוא לש ירובצה החור-ךלהב והבו והות לש,היכרנא לש הפוקת יהוז ידי לע סשפנ-יקמעמב ועזעוז םדאת-ינבשכ,רעסה ינפלו רעסה רחאלש הפוקת.םיעותו םה םיתות,הלע אל ןיידעש וא הפי הלע אלש,ינכפהמ ןויסנ הביטקיפסרפ ילוטנ,המחלמ-תרעס םיאלמהו ישונא רורחשל םיפאושה,םינכפהמה ישנא,רפסמ ידיחי יבלמ,תימצע האנוה לכ אלל תוארל תוחוקפ םהיניע,םה םיסוכמה םידנר ןיא.םהימורעמב םירבדה תא םדאהי-ינב םה םיאור,יהולא רסומ ןיא!השודגו הלוהב תונתואת ןימב תמעטומו תיארנ הרמה תמאה!ףיעצ דוע.הילע םיזגהל ץפחו ]ינע םיאצומו הב םילחוב ןיבו היסורב 1905 תנש לש הכפהמה ןיב,םיברע-ןיב לש וז הפוקת ןמור,"ןובצעה" ולש ןמורכ תויחהל ינבואר.א רמוא,הב הלודגה הכפהמה תוקוחר תונפב םיסוכיט השלש ידי-לע םינוס םינמזב ובתכנש,םינמוי תרוצב הלודגה היסא :הלאכ םיקוחר ברקל יושע ירבע רפוס קרש,קפס ןיא.םלועבש.םילשוריבו ריביסב,קסנירק ריעב ובתכנ םינמויה.לארשי-ץראו תימינפה היסור,םהלש םינושה םימילקאה םע הייא,ר םלועה יקלח תשלש רואיתב בר בחרמ שיו ןווגמ לכה.םינושה םישנאהו םרמ רחא לכב הנושה יוהה,םינושה םיפונה ןמשה :ןקזה יסוגנוטד לע םיבבלמה םיעטקכ,יטוסכא-יטנמור םיקרפלו,הפי אלו םהייחב וטיגפנש םישינא השלש םמצע םינמויה ימשור ףאו,רגייצוא םתויסופיטב הבשחמה תא םיררועמו סה םיירוקמ ישונאה םלרוגב ודחאתנ יכ,םייחל םייטסיליהינה וא םייטיתכה םהיסחיו םהיתויוחב,הנתיאהו תימצעה רמוחמ שולל ערי םג םא-יכ,ראתל ינבואר דיב הלע רוד לש ךלהמ קר אל םה םינמויה תשלש.רשבו ר ע םהיי-ע סורקלו םיימצע םיסופיט הטילש םייחה.גולוכיםפ-ןמא דיב וטטרושש,תונמאנ תויומד שלש לש םייחונמא שפנ-ירויצ תוישיאל תואיכ,חושילוחו תוניצר,היוה-תופיאש,םייח-יוק הלגמ םהמ דחא לכ.התעבה חוכלו החורל םאתהב,הנושלב התיש-ירמ תא תכפושה הנכו היח לע-ףאו,תדחוימה ולשי תשראהו שיא שיאו ויפאו ט"א שיא,ויטבלו שיא שיא תשלש' ךותנ ןכש,ורבח תיוה תא שיא ראבמ,והער תא שיא םילשמ ןכ-יפ.רידופסהו םירואיתה םיכייתשמ םינמויה רסוטה-ט"או ררושמה פונקל,ח טנדוטסה,הניזל תפתושמ הנוכת ןמטוג םוחנ ןקז ןפס םירפס תרקב הפוקת לש ןמור (ץ"רת,ביבא-לת.לביטש ףסוי םהרבא תאצוה ינבואד.א תאמ ןובצע) א ייונעו תודידבה רפסו ישונאה רעצה דפס?בצעה איה ןובצעה רפס םיטבלתמה,תושמשהךיב תפוקתמ םיסופיט-סישנא לש הרוש ונינפל.םדאה םיכלהתמ םישנאהו תוכפהמ יתש ןיבש וז איה הפוקתה.הוקת אלל םהירוסיב טמשנ וליאכ עקרקהו םדימ הנהה דבא ;םייחה םעט םהמ לטינ וליאכ,םיללצכ וחכפתנ יכ,המוד ןיכרע-יונשל םיפאושה םתואו,בלב הנומא ןיא.םהיתחתמ ב יגוה סה.תוילאוטקלטניאה איהו,ןטםיליהינה-ןקיטפקםה טסילאנרויזה,רקניללו 'כ םא,םה ןכות ירישע םהיתונויגה,םהייה-םלוע.םתויב םיישפחו םלוכ תיעד תמסיס םמוי םחל אוה ןובצעה.םמנש לע לטותש לרוגה-אשמ אוה דבכ ימי לכ הנלכאת ןובצעב,ךרובעב המדאה הרורא" :איה רפסה שיאיב רפוסה יכ,ןיבנ אלו עדנ אלו" :םה ונמוי יפדמ דהאב פונק רדושמה ירבדו,'ךייח הלועה,יתסנה ןובצעה לבה ףיקי דחאכ ונלוכ תא יכ,סה ונירוסי וניער ידוסי תא איה םג הולמ,תראממהו המויאה,וז השגרהו "...המדאה ןטבמ שרח-שרח תומשניי םיקחרממ זמורו ריאמ דחא רולדגמ םג יב,המוד.םהידעצ לכב סתשלט,םתבצחמ-רוקמל היהנה םשפנב תרפרפמ םתרבה-ףםל תחתמ ירהש,ולאה תושולחה וכיו ורעתי,םתחונמ תא ואצמי,םהימעפ ומישי המש םוקמ,םהיתיבא-תמדאל לכ םיטיעממ םירופסה ירובג תשלשש,הי-תכורב תדלומה םוקמ שרוש וב...הרואכל הב תוגהל ךכ.תוערואמ-תבר הנניאו הרישע הנניא רופסה לש תינוציחה המקרה השקי ןכ לע.םישנא השלש םה םהימשורש,םינמוי השלשב תנחינ הלובפה."ןובצע«ןמורה ןכת תא רפסל תצקמב.דלפומוז הניז המלעה,תיטסיסרוקה התיח ח"פרת תנשב קסנירק ריעב ררושמה :העובק הדובע-ירסוחמ םישנא,לארשי-ירוחב םיכלהתמ ויה הביבס הניזב םיבהאתמ םתשלש.ןיקפרד ירבעה הרומה,רקניל ןטסילנרו'זה,פונק This content downloaded from on Wed, 14 Mar :38:38 UTC

15 13 םינזאמ <ב" 0 ) בי ןוילג,םחיש ירמ הינפל םיכפושו נקל וא רקנילל הבח ןיעמ הירחא םירזחמל תושידאו' מוק-הבגו ףוג א רב,זראכ כ ךותל חונצל אוה גהונ הניז.היריכמ רתיב הירחא דח-ןולחל רעבמ תולכתסה הו ריעה ןמ םלענ השעמה הבוהא השעמב קלח החקלש ל הניז תעסונ םעפ.הליפמ פונק,לארשי-ץראל עסנו פ הבהא בוש התריעבו אמש ופוסו הניז ונק םיאצמנ ב"ערח תנשב ""ב וריקב רחאל השענ פונק א לצא רזוע-דבוע אוה.ערל ש הרעסה-חוחכמ לעפתמו א הזוח אוה לבא,רקניל הלוח קר.םימיה לכ שוריל רקניל עיגמ ריערתבו כ,תוירבה ןיב אוה ברועמ ה הצורמו תגעולו הדח ןיעב מ,ודובכל ףשנ ךרוע רקניל,התוארל אב רקניל.הנה -המלעה יחא,ריעצ וב הרוי.."ןקז ידוהי אב" ותארקל ךכ?רמולכ?לארשי ארשי ץראב תויחל בוט ג תירזכאהו הדחה תולכתסהה לעב,העבההו תבשחמה ריהב,ינבואר הדבכה,תיטשילאירה וכרדמ המ-תדמב םעפה רס,המוד,החוכפה-החוקפה ףובצעב וירובג לש תירסומ-תינחורה םתמר.ונוימדל רורד ארקו הדיבכמה תוקוצמ ימ ב לארשי-ץרא לש וז הנניא הפוקתה ףא?יתומש. לש וו הנניא תלעב ררושמ שפנ תקבאתמו תסכרפמ ןאכ.םלועה תמחלמ ימיבכ הכשחו שונאה לרוגל תוירחא-דבוכו ךרע-תמשחמ.תושגר םיסומע,םיבחר םיקפא םירופסה וא רופסה ןכות תא ןווגמה רבד ועצ שיו הריש שי.הי-סלועב ותדועתו שי.וירופס ראש לש םידומעה ןיבמ תצבצבמה תוינוטונומה-תדמ תא טעממו הדחה ותולכתסהל דעבמ ץרפתמה דוסי,הז רופסב,יריל טעמכ,ילטנמיטנס דוסי.תיחולחל-תשודגו תיבבל ןאכ תישענש ינבואר לש קינחמ וירופס ראשב.הזה ןמורת תורוש ןיבמ תעקוב םייחה תמיילבורפ.םתילכתו םייחה תוהמ רבדב תיפוסוליפ וא תירסומ הלאש לכ וברקב ינבואר ודיב דקפוה וליאכ םימעפל המודו,םייקה דבעו ןויגהה שיא אוה םש יכ,המוד ירחא ררגהל אלש שש אוה רהזנ.תואיצמה תא תקיודמו הנמאנ דיב יאתל "ןובצע*ב םלוא.דבלב יטסילאיר רויצב אוה קפתסמו תוישונא-תויתיבח תומילבורפ תועדה-הגוהו ררושמה.ותוא תודירטמה םלועה תויעבל םיכלהמ ןתנ וליאכ תויגרטה תשחומו תטלכומ "ןובצע"ב.רפסה יפד ןיבמ חכב םיצרפתמ ובש תקצומ עקרקב,תידוסי תואיצמב ךרוצהו םדאה לש ותודידב,םייחבש תימוהתה הפיערמו תננערבה,תונמאה לש תיחצנה התויח :םירקיעה רקיעו,םילגרל תחתמ.רקוב לטכ היתופט ד םייח,םיבשוחו םיגוה םהשכ םישנאה תא ונינשל םיאור ונא הז רפסב פונק ררושמה לש ונמוי ךותמ תצרפתמה תוילקיסומה,אלפ הארו.םילבוסו םישיאל םיפנכ החימצמ (טלחהב הזה שוחה תא ינבואר רכח ויתוריצי רתיב ישפח שיא לש תוינוימדה ויתויזהל ולוכ רסמתנ ינבואר.ןובצעב םילבוסה ילבכמ ררחתשהל ךרוצ שח וליאכ,תוינויגה-יתלב תויסטגפל רורד ארקו פונקכ יירישו םייבביי םיסופט רצויו םירבדה תא ריחשמה םזילאירה םי-ח-תוחכ ןיידע םיצצורתמ רקניל!ושרגב םגו דלפרמוז הנימ םג תא תעדויהו הפיה הניז הנה.היהנה ןמ שי םשפנ ןויבחב.םיידוסיו םיאלפנ,התשרב םדכללו התביבשבש םישנאב קחשל התדועת תחא יכ,המוד.הז החכ,שחו,הילא תיפכ,יתובהלתה תדמ יפלו תישפנה ותנוכת יפל,םהמ דחא לכ יכ איה,יארב תלכתסמ איהשכ.הנובתהו ןחה תאלמ השאה לרוגב רושק ולרוג יכ ויליתפ לכ,הל םיעודי ויקושח לכ,הואגב ךקדזמה,ןבלה הדאוצ תא האור םוארי ירמ הלאה םיטוחה תועבצאלו תופטלמ םיניעל םה ישמ-יטוחכ,םהייוטב לכ יתעדי.ןכ םנמא.םתוא םיתפוכ םיטוחה.םהיניע הנצצונת ותוא ינפמ םהינפ ובסי המל תולוכתה,תוריהבה םיניעהו...ידמל יתנזאה םיניע "...רוק הזיא,האר.,.שיא ינפב רשי טיבא רשא...הלא יניע?ררקמ טבמ לככ יכ.םלוכב הטשמ איהו רעצב חב םיגוה,הב םיבהאתמ לכה.הל תורק חתמנ הינוריא לש טוח (םתהו יניצרה שונק דבלמ) ינבואר תריציבש םישנאה הידידי תמשנ ךותל לולצל הי-תתמבו יגולוכיספ שוחב הנחנ איה.היתורעה לע ןטכיליהינה רקניל...םיכחונמה היפא-יוקו תוישיא תחא תלספמ תטיר שב םלגלו ןבתב םילגלגהמ,הדשב םיבכוש םה ובש םויב תורזפתמה היתורעש תא עלוק "!תמודא שאב תורעוב םימשה יתאפשיכ,שמשה אוב תעל ריצח לדגמו "םיקחוצו הצפח איה ןיא.רקנילל הביאכמו התסרוה הניז לבא,התקרסת איה הפי הכ היתורעש תא עו-קל תצמאתמ איה,ועסנ רחאלש יפ-לע-ףא,חור-תחנ ול םורגל ןיא לבא הזה שיאה לא הבח לש המ-ץמש השח םג איה,רקניל השעמכ 'תורופאה םיניעה" לעב,יניצה-ץצולתמה רקניל תא תואנהל הל ןתונ הבל,לצכ סנכי בורעי ידמ".פונק ןכו «'."תשוב הנעדת אלש,תויניצרה,תופוצחה,דתיהו עגפת ןפ האריה הנ-עכ שרה בשיו ןולחל הכומסה תיוז התואל שורפי הרומה וירחאו «'."ןתונלכס עקפתש דע וזכ הלמחב ךב לכתסיו בשי,םימל,םהירדח לש זןתושמה לתוכב תושיקנ ירי-לע םתוא הריעמ איה הלילב.ןיקפרד תיתונמא תלוכיב ראותמ הז סופיט,הב בהאתמ אוה םגו לייטל וינפל העיצמ שיא לש ותנוכת,ותונלטב,הניזל ותשיג-ותבהא,הנמאנו היח הרוטקירק,הריכב הז לכ ותלכ תא הללגב בזע טעמכש רחאל ותבהא תורנה -,סינוא-יןיא.ןמא דיב ריוצמ.שפנ-תבהא התוא םיבהוא,הניז ירחא םיררגנ הלא לכ המ לבא,השא התואב ובהאתה םתשלשו םה םינוש םישנא הש ש וינפ לע הושמ םש רקניל!בוהאה רוציל םתשיג ינפאו םתנהא-יכרד םינוש.קנאנו הכובו לחוז ןיקפדדו היוהו םלוח פונק.תחלצומ הצלהב ותכובממ טלמנו ןורפע-ימושרב םיוטב תא םיאצומ םתומשרתהו םתולתפתה,הלא המשנ-ילופיק חכ תא וז הדמב טילבהל ינבוארל התלע אל םלועמ יכ,המודו,םיטעמ,אוה ריטודנוק ןיעמ טגפשל תניז לש הבל םרב.ןאכ ומר ותעבהו ותולכתסה וגהנש,םיזעונה םינכפהמה םתואמ.רוטאי-פורפםכא-םופיט פונק לש ויונכ יפכ םיתעל םוניאר,המרחההש ה"לפמה םע דחי ךכ-רחא תונהילו םיקנב "םירחהל".םיטנדוטסהו םירגתמה תוינולוקב ונמויב,תורקה ריביס תוברעב םג הניזל ותבהא חא וברקב אשונ שונקו,ושפנב ללוחתנש יונשה תא תוטשפב דפסמ אוה,םש ויתויוח תא םשור אוה. תונליאה" ורעתסנ תוחורה.לפונ קנע-ז-א האר רעיב הרעס םויבש העשב תא ולטלט הלעמלו,המדאל תחתמש םהישרשל דע ולח,םתמוק אלמ ודער.םילהובמ םיסוס רדעכ,גלש תוסוכמה,תוכימסה םהילע-תומער ועינהו םהישאר,תמעור ןוא-חקעז,םעז-תיארפ ברק-תקעזב ץרפתמ ולוכ רעיה היה םיעגרו,םיפפור,םידדוב הללי-חולוק יפלאל תטרפנ,תררופתמו דימ תרכתשמ החיהש,תופיעמ ילגר ודעמ,התיבה יאובב שמא,יתטקש ינא םגו"."טקשה-טקשה ביבס יתמק םויהו גופוקת לע תופוקת,ילע ורבע תורוד,יתנשי,יתנשי,חנ-תסיפאמ תשגרה,רעס רבע םהינש לע.רעיה תויוחכ ןה ויתויוח "רעיכ קתשומ,טקשומ ורקבב שח וזכ השגרה ןיעמו סומסוקה תשגרה וב האלפנו הנתיא ררושמ This content downloaded from on Wed, 14 Mar :39:03 UTC

16 ( 3 "ס) בי ןוילג a י נ ז א מ וילע רכע זא םג,!:ימיה.הנילופ יכיראמל הינסיבש דיתעה יכ ינא שישיה תא ןימאמ!יננה ןיורד ידיסחמ י.א" :ינודיא שובל רדב םואתפ לעדמועו הלעמזגור אוהש המצע העשב ירכדמ דוהיב אוה בהי-תמ"השענ יניצר...הנורחאב סייחב םיראשנל ש ילע הסוכמה,רהלתמלו רידגמל ןגה-עקרקב לזרבה,רבגתמהדוח ןיעמל לעב זא ךפהנ אוה םג.תונומאה תלאש תא ויתפש ותקעז-ולוק רצויה אשנ,ירוקמה וליאכ,ול ןואגה ןיב לעממ,קחרה,יקסבוקיזירימו יוטסלוט ןיב ןיחבמ,דר-שמל טעמכ צמ אוה.קזוחמ שיבלמ אוהשכ ןיא תונמא עגר;ףוסבלו לע ורבדב."יתשרחה,עגיהו למעה הכ."למה-לעב ןיבו יהולא תכב,הריעסמהותצ-פתמההחמצעמאוה הדובע רכתשמ ןכ לעיכ,געל לש שובלב וירבד תא הטלתשנ ערל תודגנתה-ייה לש רקיעבו רוסי איה הדובעה יכ,רבאל רזוע-לעופ השענ ה וחדיש תא לטבמ אוה,תמ רבד לעכ טיבמ ודג לוע יכ,הארונ האיגש,ונממ האצי האיגש"ריהי לכ לש תיחצנה ותודיחי לש תקסופ-יתלבה התרזח איה תונמא.הליעפ כמה,חדה יגהנמ תא ונלבק אלש לועה הזב אל,תונמא ארקת,בלה לע הכת רשא איה קרו,סראה בל לע הכת תונמאה...דיחיו,חצנל (ושי תא) והונפדהש הזב םא יכ...םועבק תונמא.תונמא לש רדגב סנכנ וניא דבלנ ןינעמ אוהש תונמא לש ףד יכ...םיברד תא איטחמו אטוחכ,הער םמוזכורבחל תיהבאהו הצימאה,הבידנה ותבהא ןאכמו."םדאה בלב ןכושה יעבט חכ שיל " איכנ היה לכ-סדוקו ןמזב וב,הרומה...פונק ררושמה טבה םלועמ,הקשפ,ךא. ".םיאיבנה רתיכ ןקמעהו ןצילה,"תעדה לק" דקניל,הז ירוקמו יח סופיט ילע בוהא היפאב ירבעה וקה םנמאו.ונמויב רקניל בתוכ."ןיבצע"ב םהינמוי-ימשור,םירבחה תשולש לכמ הכפה 'וישעמבש שאיה--דבוכ,הלודגה ותוניצר איה ש ןכ-לע,תירילה והניפחו יוטכלוטמ ותולעפתה.הל יתורפס-ירוטסיהו יתונמא ךרעש הבושחו תירוקמ תריצי ןאכ ונינפל תובורמה היתוילוחמ תחא הנניא ותריצי.תירבעה תורפסה ךינח ונניא ינבואר תא הבושחו םימתה יסוגנוטה יוההו ריביס לפנ עבט-תינופמיס הנחמב דדובו ידיחי ינבואר ךלהמ ןכש.ונלש תיתורפסה הירוטסיהה לש קפה-תיחכפה,תיצראה היארו ול תרפח לבאחרזא-תוכז ול הנק הז רפסב יכ,המוד.רז םלועמ אבש םדאכ,םירפוסה,תומדא ילע תויחל ידכ "םידורו םיפקשמל" םהיתויוח לע םייח םישנאו הפוקת ןאכ םיראותמ ןכ-לע יכ,ונתורפס תודלוחב,הז רקניל לש וז,קרסו לחכ ילב םהש תומכ.ירונצה וניוהמ קלח םהש,םיקרבש םיקדה םתמשנ-ילופקו תא ופע אשי רובעי רשאב.טסילטפו,יאקיניצ תפטושה-תילאירה,פונק לש ונמויב הבגשנה-תירישה ןושל,-,ש,לבח חי דימ לבא,היפימ בהלתמ םיקרפלו הניז תא הקלח דימת הנניא יקניל לש ונמויב תמכחו-טח-תינוריאהו הניז לש הנמו ב גרה תובהלתההו קיחצמ טפשמ,תיניצ הצלה ריככמש המ - ףטש-רסוח,דבוכ ןיעמ,הגיזמ רסוח םימעפל שגרומ.תיעבט פלש הפוקתב,ד-פרח תנשב םילשוריב םשרנ לש תישילש וא הינש האייקב קר גשומו שחומו חנושארה האירקה לע םיתעל חה תטלוש!הלא םימי ונתאמ םיקוחר המנ םמע םיפחוס ןויגהה-ירישו עבטה-ידואת,תינופמיסה תורעתסההש םוקמב,פונק ניצ תא הארמו הקיתעה סובי תובוחרב טטושמ.ותוא םיממחמו ארוקה תא מ שרודה ריעצ רלדנס לבלבל ול םיענ.ןשיה תומשנ שלש תורפרפמ ןאכ.תחנ ןיא רופסה ןינב תניחבמ סג ושפה ןייה.,לע,םינושה תואקשמה לש םכרע תורוזפ יכ סא,םיזכרמ הש'- ש,תולובאפ שלש ןאכ ונינפל השעמלו לוע רקילה...םילגרב סנכי שארב רשאמ רתוי ץיפהל ידנ םהב שיש,םהמ דחא לכ לש ונמויב תורעה סש-ריעז הפ-ריעז ד לע הלוע וסיכב הטורפ ןיאב "".תוקיז ץיפמו םיקלחה תשלש תא רחאמה ידיחיה טוחה.ישילשהו ינשה לש ויפא לע רוא דידי םכותבו םינויצה םינקסעה,..הקולה תלבק יפד לע תפחרמ העינכמה-,דמיסקמהו תבלבלמה התומדש,הניזל הבהאה איה רועמ drapeau) ןושלמ ןיקפרד) ילגד.היבהוא לש םינמויה םוי-םוי.הניז תומד תנכוד דוע ובייב םג לבא,הננער תוירויצ :םינוש םישובל תופילח תשבולה םירבדה תאצרה לבא ע חחושמו הליגרנ ןשעמ,ופי בוחרב יברעה שי,ץצולתמו דח,ךתוח,בקונ ןונגסו,בל הבוש הז םעו תצרפתמ תוילקיסומ חתמ םימיה דחאב עיפוהל הכירצש,הניזל ובל,תיתונמא חרצי איה ךובצע" ידהש,הלא לכ תא לקנב חיכשהל ידכ םהב אוה האוב םויב...הנחתה רבעל וטבמ חא,םתומד הירובגו!הנמיו המולח,הפוקת לש התיצמת תא הברק לא הטלקש היתובושת הניז םלוא.תיתודידי םינפ תלבקל.רפסמה לש ונושלכ,'םייחה תכתמב וקצוה"' םהיתושגרהו סהיתונויגה חומ,רקניל חנקדזה. :ומצעל ארוק רקנילו ותב יכ,הלודג תוילטנמיטנס תרתתסמ תויניצלו צע תא אוה האור הנה.וינפ לע הונמ םשש דירי תדרוי איה,המילב לע היולת הריק ושארל דיריב המדקתה הרוקהש הרמב...הדצה תוטהל...קמעתמ ךגיגה,תדרוי הרוקה,ןינעה קמוע רוקה םג דרת רתויב קומעה קמועה ףוס,תונמא.שפנה תודוסימ דוסי,יעבט תכ תונמא".התויעבטמו התויתרכחמ,הפיחד,הציחל תונמא.ןימה תואתכ,בערה תשגר,'יכ הואתו השגדה ן"אפ בולק תועידי העדוה הלבקתנ ןילופב םירבעה םיאנוחעהו םירפוסה תודגאתהמ -- :תומואה אל«:ריעמ אוהו "...דוע אלו חל םתכ ראשיו ן"אפ-בולק לש ימלועה דוהאב םיינעה םירפוסה לש םתופתתשה רבד ה והז."סייסה רשא איה הדריש סרגנוקה הרוקה תנמ סנבתהב,התע דוהיב לבק תילאוטקא ת בישה סלוא.ומצעלשכ דבכנ עופה עבטה תוהכל,לרוגל תודגנתהב תודגאתה עצב המ.רתויב לודג םידוהי רובצ לש ותבישי םוקמ,השרוב הלא םיבולק לש אל תוחפה לכל,הז לכל תוקחוש םינפ לש םתופתתשה דה אהי בר המ העדיש,ןילופב םירבעה םיאנותעהו םירפוסה ננקמ,פונק לש ויפא תא ןייצמה הז וק,הל הצוחמו,תוניצרה תינלופה תודהיה ברקב הז סרגנוקב תירבעה תורפסה חכ-יאב ש אוהו,וימורעמ לכב תוא-הל שייבתמ ץראב ירבע אוהש ן"אפ-בולקל וברמ לש ורסוה רבד תא שיחהל ןכ לע הלדתשה לה לש הרוצב רמוג אוה תינויח דסונ העדתונותעהמ העינמדבכ עודיכו רבדה ךרע לע ודמע לארשי ץראב ונירבח.לארשי א תא אטבל שוב לבא,לארשי-ץראב םתדובעב.ל"נה וברמה This content downloaded from on Wed, 14 Mar :39:03 UTC

17 15 םינזאמ (ב" 0 ) בי ןוילג ר העידי ונלבקש רח.<ל עש ינלופה ן"אפ בי.לק כ,הבושת ונממ ונלבק וחלש יכו,ביבא -לתב יב,ןייצל ונילע ללכב ונירבח תופתתשה רבדב כרמה תוארוהל םאתחב ץוח.ןמכיפ.יו ןהכ.י צה ונירבח ונירבחמ דוככל וכרענש,םינפה כ.י ריד אשנ,ינלופה צ.סרגנוקב הנושארה סיגנוקה לש תורפסה רבד-לע ריכזתה רסמנ אל תוילמרופו תוינכט תובס סושמ תלבוקמה הרוצב רבכ ךרענ ריכזתו סרגנוקה תעשב סרגנוקה יריצל תירבעה.המ ןמז רובענ םלועב םיבולקה לכל חלושיו תופש שמחב ספרוי.ן"אפ תעונתב אב ם 1 אנ אשנ ינלופה ן"אפ בולק ייע ינויב ב"כב ךרענש התשמב - :הלאה םירבדכ דמא וב.ןהכ בקעי ריושמה,ירבעה ן"אסה חכ,ארקתש,תירבעה תורפסה לע האצרהה תא םידקהל יתעדב ןיא» הבוח יל ינא האור לבא!םיבולק-ןאפה לש אבה סרגנוקב,תווקל שיש.יפכ תירבעה תורפסה.םירצק םירבדב,ינודאו יתוריבג,םכינפל ונמצע תא גיצהל רותב הנימב תדחוימו השדח תוחתפתה ךותל הסנכנ איה לבא,איה השדח אל ןינבו םעה תמוקת תונויער לע תחפוטמו האושנ.תימואלה היחתה תצולח םייחל,תירבעה הפשה םג התאו,תירבעה תורפסה הררועתה,תדלומה ץרא תורוד.דיתעה ינפ לא היפוצ איה ןוחטבבו הוקתבו 'םידדצ-יבורמו םישדח ינפ לע דרופמו רזופמ םע רשא,לודגה ןויזחה לע ןוהמתב וטיבי ילוא ואובי,תוירזכא תופידר לש תואמ תונש ירחא ץבקתהלו בושל לחה הבר לבת ןעמל,םיבר םימי הממשו השטנ רשא,וצרא תמדא תא הרפהו רינ ןעמל יצמאמ ךותמ עיקבהו תולע ןעמלו ויפמ התרכנ רשא ונושל תא תויחה וז הריציבש תוימצעה םלוא.תימצעו השדח חור-תריצילו תוריחל םינתיא תוברתה לש תורוצו םיכרע םג הברקב גזמלו טולקל הל העירפמ הניא לכ ומכ,השדחה תירבעה תורפסה :ןכ לע רתי ;תיללכה-תישונאה תינרדומה.םדאה חור תונוחצנ ירי לע המידק תפחדנו ףרה ילב הנוזינ,תינררומ תורפס יטניא םיסחיב םיאב םירבע םירפוסש,ךכל םרוג םעה לש דימתמה רוזפהו ללוהמה קחשמה אלמי ישארה דיקפתה תא.דלפנרוק לופ לש יתמרדה ודובעב.שטיוד טסנרא הככ םירישעמו,תונושלו םימע,תוצרא לש םחור לאו םתומצע לא םיימ אוה.דאמ תילניגיריא האצמה ידיל אב אומרט יתפרצה ל"ומה ןכ.םינווגה-יבר םהיתונויסנ עפשב םה םתורפס תא םיעדוי-אלבו םיעדויב לש םינושארה םיקרפה םירשע תא ליכיש,רפס איצוהל רמוא לוכי םירשע בולקךאפה םג םירפס העודי הרמב בשחהל,לארשי-ץראב וזכרמ רשא,ירבעה םיקרפ םירשע" היהי רפסה םש.םיריעצ םירבחמ לש,יצרא-ןיבכ."םינושאר רחאמ לכב.תונוש תוצראב תועיבקב םיבשוי םירבע םירפוס המכש תירבעה חורה תרצות לכ תא זכרל איה הרורבה המגמהש אורקל,רמאהל ךירצ ונוצרב שי,םרב רפס הזיא 'ארוקה עידוי הבש,הפטעמ אצמת ראילפמסכא.תומלשב קצומ עקרקב תורפסה לש התושרתשהל יאדוב ליעויש המ,לארשי-ץראב ןיינעמ רפס םגניסמ.ג רבח,ילש לש וער.ינולירט דראודא לע.התעפשהו הדובכ תלדגהלו.םכתרבח ךותב הנושארה םעפב,םילענ םירבח,ונחנא םידמוע ןכ הנה םדאה תומדקתהב הנומא יאלמ,השדח-הקיתע תורפס לש החכ-יאב ונחנא ידימ ונשכר רשא,םימרה םיכרעה לע הדות יאלמ,םימעה לכ תוחאבו הנתנ רשא,הפשה התואש,הוקת יאלמו,תימלועה תורפסה לש חורה-ילודג."תומ-לא תונב תוריצי םלועל ןתתו בושת דוע,שדוקה-יבתכ תא םלועל םעפ תוברתהו תונמאה 'תורפסה םלועב תיבב ךמסוה.הירגנוה ריצי,ןיטש גיודול דוסיפורפ תמ הניוב רוסיפורפכ םסרפתנ ךכ רחא.ןילרבב תונברב שמישו םינברל שרדמ םינשב םייגולויצוסו םייפוסוליפ םיאשונ לע םירפס הברה בתכו "היפוסוליפה דרונ» ןוחריה תא ךרעו "גנוטייצ השיסופ"ב תועיבקב ףתתשה תונורחאה 'תיממעהו תיפורטנליפה 'תידוהיה תוירובצב בר קלח חקל םג אוה."דיז דנוא.ותומב היה תחאו םיעבש ןב.לצרהלו יודרונל יסרפ דידי היהו לא לויטל אצי,ינלופה רפוסה,דנומסייא ןאילוי.ינלופ רפוס תומ השק עצפנ וטוא תנואתבו,]"אפ לש סיגנוקה תל-ענ רחאל םיטפרקה ירה.ויעצפמ חמי רבח,לסק-ןייטשנצק גיודול איצוה גיוצנזור ץנרפל ןורכז-רפס םירמאמה לב ופסאנ ןורכזה-רפסב.תודהיה יעדמל הימדקאה לש לעופה דעוה לש ותומ רחאל תידוהיהו תיללכה תונותעב גיוצנזר ץנרפ לע ובתכנש לעו חונמה לש תינחורה ותוישיא לע המלש הנומת ןתונ רפסה.ףוסוליפה.ויתוריציבו וייחב תודהיה ברקב ול שכרש הצרעהה לש תיבמופ הריכמ ןילרבב הכרענ רבכ אל הז.ריוהנפוש תירפס תירפסמ םיכרכ םיעבש םג הליכהש 'ךאבזירג דראודא ררושמה תירפס,וטסירא,המנד,ץרוה 'היפוסוליפה עוצקמב רקיעב,עדמ ירפס 'ריוהנפוש תורעה רפסה ילושב ןייצל לגרה היה ריוהנפושל.דועו ןדרה 'גניסל,פופ םימעפל וכפהנ ולא תורעה.(תילגנא,תיתפרצ 'תינמרג,תימור) רוקמה ןושלב תיצקוע תורעהמ םג ריוהנפוש ענמנ אלש שיו 'רבחמה םע ףירח חוכול "ןפלס" '"! קיר" "טוידיא","םלוג» '"רומג הטוש","עגושמ» ןוגכ 'תונונשו ןייצ םירפסה דחא ילושב.םלש רפס רבחל היה רשפא תורעה המכמ.המודכו הכוראהו תחא הלמ תב איה רתויב הרצקה רשא,תורעה 120 ריוהנפוש.ןוגה יעדמ רמאמ ידכ הב שי רתויב יציקמ" תאצוהב עיפוה יולה הדוהי יריש לכ לש יעיבר ךרכ.ידודב.ח ר"ד תאמ םירואיבו תורעה םע.טרופקנרפב "םימדרנ ורקוח',עודיה ןטסיליבונהו רקבמה איצוה "טסיילק ןופ ךירנייה ייח"."גאלרפנקירב" תאצוהב אצי רפסה.ןרדפ לרק,הטנד לש ינורטאיתמ דחאב.דמוד רותב סנרפ לוטנאל "לילגה ביצנ" "לילגה ביצנ" סנרפ לוטנא לש תללוהמה הליבונה תא םיגיצמ ןודנול.המרדל הדבועש,(יחרזא.מ לש ירבעה ומוגרתב "תורבעמ» ןוחריב הספדנ).ןוטלימאה קירטפ ידי לע השענ דובעה לע גיצהל שגנ רנסי ינמרגה רסי'זרה.המרד רותב "סיז ידוהיה" (לביטש תאצוהב תירבעב עיפוה) רגנוטכיופל "סיז ידוהיה" חא המיבה,ילגנאה םזיטנמורה לש רתויב םייסופטה וחכ יאבמ דחא,ינולירס.דאמ םיעוופו םיללוה םייח יח,יברע םי-דדוש תב השאל ול חקל,םי-דדוש היה הלעה ףוסבלו ילשו ןוריב םע עעורתה,הפוריא לש תונושה הריבה ירעב לש ותריטפ תעשב חכונ סג איה.וייגר-איוב דקומה לע ןורחאה לש ופוג תא.ןוריב לש ותורגח תבס תא ויניע ומב ריכהל ידכ 'ןוריב תירפסה גריבמהב הדסונ תאזה האמה תישארב.םירועל הירפס הנומ איה התע,ךרכ 5000 הרסוה תישארב התנמ איה.םירועל הנושארה.2, תושב.שיא האמ חב ושמתשה 1905 תנשב.םיכרכ גרוברמו גרבמירונ,בלצורו,האיספילב התע תומייק וליאכ חויורפס ה נ ו בר וס ה הזירכה תיגיגח הבישיב?עוניארה איצממ אוה ימ לש יתמאה ואיצממ אוה יידמ חונמה איצממהו דמולמה יכ,תיאסירפה םיחאה יכ,ורבס םיבר.הז ןודינב תועד יקולח הכ דע ויה 'עודיכ.עוניארה,םיטנדוטסה ביבח היה חונמה.ץייושב,ןרבבש הטיסרבינואב היפוסוליפל. תודלותל ןויכרא"ה חא ךרע אוה.ןילופו היסור יאצוי םידוהיה טרפב.ןוסידאל הרוכבה רתכ תא ונתנ םירחאו עוניארה יאיצממ םה ריימול This content downloaded from on Wed, 14 Mar :39:14 UTC

18 עמב ולבקתנ (ביס) בי ןוילג םינזאמ 16 ירפס,םישיא,ימואלה דעוה םעטמ ש לש ורבק לע הבצמ 'ו לע תבותכה.שיש ןבא םשב רנזולק.י ריד ומאנ.ימואלה דעוהו ושגנ "המיבה" ירבח - הזחמה.בוקשטוג לרקל רג.א דבוע יומבה לע רואפתה לע 'הבקסומב בה" תמייסמ םיבורקה יהש ימ'סאילא םירמ - אה ןמזב הכרע צמ םירפס תאצוהב מ ץעה ףירצ,תירוקמה 3000 ךרעב ליככ ןולמה קלח ינשב ןמור,"חריה רפסה חא סופדל הרסמ שדוחה דוע עיפוי רפסה וניא הז רופס."תננרמה" וי,"היחתה" יש 'ב תרבוח האצי ריקחה תדעו לש ח"וד אלקחב םידוהיה,ןיפור לרק,תיטיבוסה היסורב עה ןוטלש תנוקת,ףסא פכ) ונמשא,זזה.ח תרבוח רואל האצי - רישמ :הנכתמ."ברעמו "חמר תפוקתב הילטיאב נתב ירקו ביתכ!ןמלוו ש תא ןואג יאה בר רבח!רשיילפ.ל.י,תפרצב ח הדוהי 'ר!רקב בקעי לג.נ.מ ר"ד,אניוב םיד קחצי 'ר לש ומוגרתב ןאנמ ז.א.ש,תיריהקה והיה בושיה!חילמלא עיברה םדק יזנג :תמגרותמ הפי תורפס II..ןוסניול םהרבא םוגרת.ןמור.לובמה.ץיבקנס קירנה.ימע 300.ץ"רת,ביבא-לת.לביטש תירפס :הרבחו עדמ ידפס III ףסוי תאמ םירועיש.השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה אובמ :ןושארךרכ.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב רוסיפורפ.רנזולק די-לע םירפס-תאצוהל הרבח.ץ"רת.םילשורי.םיפסאמה רוד!יללכ.ימע 309.תירבעה הטיסרבינואה,"הרבח» םירפס תאצוה.הילטיא תיחת ימיב.ןוסניליב.מ.ימע 260.ץ"רת,ביבא-לת יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבב םיאצמנה הלבקב די-יבתכ.לאוי רכששי תופתתשהב םולש םשרג םרקחו םראת.םילשוריב תאצוהל הרבח.ץ"רת םילשורי 'ז הנש,ירפס תירק"ל תדחוימ הפסוה.ימע 258.תירבעה הטיסרבינואה די-לע םירפס :םיפמאמו תע יבתכ IV. :תונוש.V תירבעה ןושלה דעו תאצוהב,תירבעה ןושלה לולכשל ןועבר.וננושל,ביבא-לת,יא תרבוח 'ג ךרכ.ינורפצ.א רייד :ךרועה.לארשי ץראב.ימע 97,ץ"רת זומת לש האטבמ ילכ.הרמזהו הרישה ינינעל יעדמו יתונמא ןוחרי.ללה.ש <מו גרבדנז יכדרמ ר"ד תכירעב.השדחה הניגנל י"אה הרבחה.ימע 32.ירושג יזכרמה ביטרפואוקה תאצוה.גדב צ רה.נ ידיב ודבע 'טרופסא יקחשמ.ימע 106.ץ"רת,השרו."ריעצה רמושה- לש אובמ תיולב םינוש די יבתכ י"פע ואצוה.תונטק תותכסמ עבש,קרוי-וינ,ץ"רת "ךולב" תאצוה.ר עג י ה לאכימ ר"ד י"ע תורעהו.ימע 100 םיצע בטוח השעמ.ב.חרואהו ברה.א,רפסה-יתבל תולגמ הלהנהה לש ךונתה תקלחמ תעצה יפ לע אצי.ןונגע י"ש תאמ.ימע 28.ביבא-לת,"תונמא" תאצוה,לארשי-ץראב תינויצה ח מ צ.ש :יארחאה ךרועה ============ יזכרמה דעוה לארשי-ץראב םירבעה םירפוסה תדוגא לש 'בגה לש דבכה הלבאב ףתתשמ ץיסרפ הנשוש המא הילע תומב?ףידע יאמ אנ-לוקש םינזאמב ףידע יאמ הכותו - הרוהט תירבע תרצות תורפס.1 עי לש בושיב.זזה.ח ת-ןילדב 'לבימש רואל.ןוסלנצכ ךורב 88.ץ"רת ץעה ףירצ.ינדה רבע א-לת.הפצמ.םינושמק.באר רתסא תוירגיסה.ימע 58,ביבא-לת "הירומ" תאצוה.םילשוריב םילעוש.לאירבג-ןב.י.ימע 375.ץ"רת "ב י ד נ" - "ל י ל ג" This content downloaded from on Wed, 14 Mar :39:14 UTC

19 תירוקמה הירפסה לש ירישעה רפסה ב ךרכ'א דפס ף^י יעש בושיב ביבא-לת ןילרב לביטש י א םירפס תאצוה :םישדח םירפס רואל ואצי לובמה ינש קלח ןוסניול.א םגרת ץיבסבס קירבה תאמ ןמח לימ 250 וריחמ.םידומע 230 ליכמ רפסה זזה ח תאמ.לימ 125 הירפסה ימתוח ליבשב י.לימ 125 הירפסה ימתוחל,לימ 220 וריחמ הוקת-חתפ,הפיח,םילשורי,ביבא-לת "ןך י ך ס"מיב םיישארה םינכוסה לצא םגישהל ץראבש םירפס ירכומו םינכוסה לכ לצא כ"כ?הלופעו הלוגב "םינזאמ" ימתוח חולשמב זרדזהל םישהבתמ הינשה הנשל המיתחה ימד - הפיחבו - םילשוריב וננכוס אוה ביבא-לתב ונחכ אב מ 'ה לורק יבצ 'ה רפיצנצ ל 'ה ם ינזאמ" ליבשב תועדומו םייונמ,םיפסכ לבקל חכ יפוימ םהו רהמל םימתוחה םישקבתמ הלהנהה תדובע לע לקהל ידכ.וז הנשל המיתחה ימד קוליסבו תונובשחה רודיסב "םינזאמ" תלהנה ש המוק,37 יולה הדוהי בוחר,ביבא-לת :הלהנהה תבותכ Illllllllllllllllllllllll Illlll IlilUlllllltlllllll II IMIIIilllllllltllllllill Illl!!!l lll!llll!!lllllllli!11llll! IIIIIMimilllllllllllltlllllllll fi :תוניטצהו דובכ תותוא ^ דזר^י ייירריי י^וירי = ויצלךושאר יבסי למרכ/" רקילו סרא,קאינוק a* 1900 זירפ 1897 גרובמה נ$ 1911 ונירוט 1906 הניו ^ הבקסומ ןודנול ילבמוו ביבא-לת ופי ' ןודנול - 178'9 שטידרוש "ץולפ" תרבח הילגנאב :הפוריא. ך jg היקבלסוכ'צב ןילדב-הינמרגב.ףנ'ג הירציושב * י =.גיצנדב.השרו - הינלופב.הניו - הירטסואב.סקורב ןף^זק-ןףשאר ^.טדרטשמא-דנלוהב.ןגהנפוק "ילמרכ" תרבח-הינדב t III III.סריא-סניוב - הניטנגראב.קרוי-וינ-תירבה תוצראב 'ימא :תויונכוסו םיפינס I ז יד ויד היליזרבב,םילשורי - "יחרזמ למרכ" תרבח - לאישי-ץיאב :היסא If,הירדנסכלא,וריה-י-"יחרזמ למרכ" תרבח-םירצמב :הקירפא ""-,-," י -,*יייי-י!י-יי nt,v יןיייי ימי -I," =2 ן 1.תוירבעה תובשומה לכו תפצ 'הפיח 'ופי,ביבא לת 3=:.גרובסינהוי.לופנרט הרוסנמ 'ץאוס.דיעס-טרופ. = וריב 'יחרזמ למרכ"" תרבח הירוסב י. ייבמוב ודוהב ~ רה חרזמב lliiuiiiiiitiiimiiiiii I ווו,ןיי This content downloaded from on Wed, 14 Mar :39:22 UTC

20 I א"ת,מ"עב םירפס תאצוהל הרבח /הפצמ ביבא"לת תאצוה i רואל אצי זיעה ףירצ י"אב הדשה ייחמ רופס תאמ רואל אצי םילשוריב םילעוש לאירבגךב י מ תאמ ינדה רבע םמוקמש ויתוערואמב תופילחו םינווג-בר אוה הז ןמור ףדה ןמ החותמ וב ארוקה לש ותונרקס.רבדמבו םילשוריב תנפ.הבר הבהאבו הגונע דיב בתכנ רפסה טרפבו םיודבה ייחמ ןושארה ןמורה והז.ןורחאה דעו ןושארה ןושארה הנטיפ תא הל האצמ הלוחה ףס לע ןוילעה לילגה נצנו ץראב רבעה יפיע 'הריציה תחמשו הדובעב שובכה ילבח הטושפה הרפה.ןאצה רדע,היחמצו הצבה,שפוחה דילי רודה אל.תחא המקרל םימקרנ הלא לכ-הנוכמהו םדאה,תיעזגהו.םעט-תבוטו המחו הקד ךא,םיעבצ-תבר רשא,ריעצ דבוע.החיר תא הפ תנתונ תדלומה עקרק םלתה ןמ.טעב םג הנושאר השירחל אצי,םינש ךשמב הדבע תדלומלו ול איה הבוט רקוב תעש.רוהטו םח דא הלוע חתפנש ייאמ ךרוכמ.י"אמ 125 כ "ל ב רפסה ריחמ "הפצמ" תאצוה ירפס תצפהל תישארה תונכוסה,ביבא-לת,67.ד,ת,ס"עב "תוברת" םימיב ראותת תירבעב הנושארה םעפב.דועס ןבא לש ותביבסמ.זועו המזי תואלמ תויטילופ תורויטנבא לש תכובסת ןאכ.ונתורפסב שדח רפסה ירה הז לכ ךותמו.ייאמ "הירומ" ימתוחל (י"אמ 200 :ריחמה,הפיח,םילשורי,ביבא-לתב,"הירומ" םירפס רחסמ יתבב גישהל.אבס-רפכ.הלופע 'הירבט 'הוקת-חתפ str>>.moriah>>, New-York, 46, Cannal :הקירמאב.4 הנשל,ץראה תרצות ן>מל :השרוב S~:!ll!lllll!llll1llltlllllllllll!llllll!llllllllllll!tllllllllllllllllllllll!l!1n1lllll!l!U!lll WilffilWnillUIWIUIIIIIOafiiniB^s I רואל אצי I! הריכמל אצמנו 22 ץבוקה תא םינתונ ונא ןכותה בר ןיוצמה יתורפסה ןינעה אלמו "ת ס נ כ" חבושמ רינ לע םילודג םידומע 432 בוהז ילמרונה וריחמש םיבוהז - 10 םייתנש יצח םימתוחל ירמגל םנח םייתנש םימתוחלו המיתחה ימד תא ומלשיש,הלאל קר ןתינ הזה סרפה ישדח ךשמב (בוהז 60 -הנשל,בוהז 30 -הנש יצחל) ז ש ילוי-ינוי :הינלופל תישארה תונכוסה אשרוו "רבע " םירפס רחסמ תיב "יביב חל I םירופסו תודגא רוזחמ 1 תאמ םינמזו םיגחל םירוענה-ינבל רה לאומש :ןבתה איבנה והילא לש וסוכ.א - םיברועהו הנויה.ג.םיהלאה רה לומ.ב ייחב ןורחאה גחה ה.םימודקה-דפוש.ד.יחצנה ןמה.ז.םיאנומשחה ברח.ד השמ תדגא.י.םישודקה-רג,ט.רמועב ג--ל.ח תכלממב יובשה בי.גלשה-לכיה אי ותסה.ביבאה-חדפ.גי.חרקה!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIMIM This content downloaded from on Wed, 14 Mar :39:22 UTC