<4D F736F F D20E0E9F0E3F7F120F1EC202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF20392E30395F2E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20E0E9F0E3F7F120F1EC202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF20392E30395F2E646F63>"

תמליל

1 אינדקס סל בע"מ דוח דירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 3 בספטמבר 29 בהתאם לתקנה 48 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 197, אינדקס סל בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת בזאת לסקור את נתוני הפעילות לתקופה של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 3 בספטמבר 29 (להלן: "תקופת הדוח"). יצוין, כי החברה הינה חברה ייעודית חד תכליתית -Company) (SPC-Special Purpose אשר מטרתה הינה לעסוק בהנפקה מעת לעת של תעודות סל, תעודות סחורה, תעודות בחסר, תעודות מורכבות, אופציות כיסוי, והנפקת ניירות ערך דומים אחרים כפי שיאושרו על ידי דירקטוריון הבורסה, והשקעת סכומי ההנפקות. להלן ריכוז נתונים אודות יתרת התעודות המוחזקות ע"י חברת הבת וסך התעודות שבמחזור, נכון ליום מובהר, כי התנאים המלאים והמפורטים של התעודות שבמחזור מפורטים בתשקיף ההנפקה של התעודות, ובדיווחים הרשמיים של החברה כפי שפורסמו מעת לעת במערכת המגנ"א בנוגע לתנאי התעודות. תעודות סדרה א' סדרה ב' סדרה ג' סדרה ד' סדרה ה' סדרה ו' סדרה ז' סדרה ח' סדרה ט' סדרה י' סדרה יא' סדרה יג' סדרה יד' סדרה טו' סדרה טז' סדרה יז' סדרה יח' סדרה יט' סדרה כ' סדרה כא' סדרה כב' סדרה כג' סדרה כד' סדרה כה' החזקות אינדקס מחסנית סל בע"מ (תעודות רדומות) ב תעודות שבמחזור (החזקות הציבור) ב 335,236,18 413,92,332 14,93, ,761,632 1,446,347 8,76, ,78,54 43,525,56 3,42,87 1,775,42 2,526,923 4,168,763 93,348,948 16,515,584 45,422, ,831, ,741,693 16,241, ,59,187 11,382,621 12,132,12 4,46,211 78,945,387 34,875,522 46,979, ,938, ,75, ,154, ,218, ,113, ,36,446 4,14, ,59,43 21,822, ,83, ,623, ,786,82 281,782,97 329,871, ,811,651 22,236,37 287,379, ,75,36 124,526, ,63,984 99,61,987 34,83, ,873,998

2 - 2 - תעודות סדרה כו' סדרה כז' סדרה כח' סדרה כט' סדרה ל' סדרה לה' סדרה לו' סדרה מ' סדרה מא' סדרה מט' סדרה נ' סדרה נא' סדרה נב' סדרה נג' סדרה נד' סדרה נה' סדרה נז' סדרה נח' החזקות אינדקס מחסנית סל בע"מ (תעודות רדומות) ב תעודות שבמחזור (החזקות הציבור) ב 7,353,48 34,187,98 23,473,483 7,58,241 17,766,874 11,694,668 29,917, ,939,253 29,157,369 4,439,54 8,38,292 42,834,426 4,324,286 19,64,786 3,512,845 7,75,572 42,818,368 12,53,42 3,465,152,11 213,437, ,224,917 23,516,74 212,791, ,16,72 22,367, ,987,24 362,466, ,938,631 68,884,141 63,7,993 88,525,474 72,94,164 17,444,274 46,97,855 7,932,428 99,767, ,99,677 9,87,61, מצב כספי הנכסים השוטפים של החברה הסתכמו נכון ליום 3 בספטמבר 29 בסך 3,522,12 אלפי בהשוואה לסך של 2,19,347 אלפי ביום 3 בספטמבר 28 ו- 1,446,95 אלפי ביום 31 בדצמבר 28. עיקר הנכסים השוטפים של החברה כוללים בעיקר מזומנים וניירות ערך המשמשים כבטוחה עבור מחזיקי התעודות. הנכסים הבלתי מוחשיים, נטו של החברה הסתכמו נכון ליום 3 בספטמבר 29 בסך של כ- 396 אלפי לעומת סך של כ- 54 אלפי ביום 3 בספטמבר 28 וכ- 349 אלפי ביום 31 בדצמבר 28. ההתחייבויות השוטפות של החברה הסתכמו נכון ליום 3 ב בספטמבר 29 בסך של 3,484,713 אלפי בהשוואה לסך של 1,982,57 אלפי ביום 3 ב בספטמבר 28 ו- 1,49,998 אלפי ביום 31 בדצמבר.28 עיקר התחייבויות אלה מקורן בתעודות הסל אותן הנפיקה החברה. יתרה זו מוצגת בניכוי הוצאות הנפקת התעודות. ההון העצמי של החברה הסתכם נכון ליום 3 בספטמבר 29 בסך 37,83 אלפי בהשוואה לסך של 37,317 אלפי ביום 3 בספטמבר 28 ו- 37,31 אלפי ביום 31 בדצמבר.28

3 תוצאות הפעילות נכון ליום 3 בספטמבר 29 שווי התעודות שהונפקו ע"י החברה מסתכם בסך של כ - 3,44 מיליוני לעומת 1,932 מיליוני ו- 1,392 מיליוני ביום 3 בספטמבר 28 וביום 31 בדצמבר 28, בהתאמה. לצורך חישוב הכנסות החברה בתקופת הדוח שוערכו ניירות ערך, חוזים עתידיים ואופציות סחירות הכלולים בנכסי החברה על פי שווי השוק שלהם ליום המאזן, בעוד לפי שערוכם הכלכלי, הייתה רושמת החברה הכנסות נמוכות בסך של כ- 1,967 אלפי. הכנסות מדמי ניהול, מעסקאות פיננסיות ומימון, נטו - הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ- 1,564 אלפי בהשוואה לסך של כ- 12,124 אלפי בתקופה המקבילה אשתקד ולסך של 11,52 אלפי בשנת 28. ברבעון השלישי של השנה הסתכמו ההכנסות בסך של כ- 5,598 אלפי בהשוואה לסך של כ- 7,984 אלפי ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות הנהלה וכלליות - הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ- 9,772 אלפי, לעומת כ- 1,966 אלפי בתקופה המקבילה אשתקד וסך של 1,358 אלפי בשנת 28. עיקר ההוצאות נובעות מתשלום דמי ניהול והחזר הוצאות לחברת האם, חברת אינדקס תעודות סל בע"מ וכן מהפחתה חד פעמית של הוצאות שנרשמו בעבר כהוצאות נדחות. הוצאות ההנהלה והכלליות ברבעון השלישי של השנה הסתכמו בסך של כ- 5,69 אלפי בהשוואה לסך של כ- 7,199 אלפי ברבעון המקביל אשתקד. רווח כולל, נטו הסתכם בתקופת הדוח בסך כולל של כ - 52 אלפי לעומת סך של כ- 659 אלפי בתקופה המקבילה אשתקד ו- 643 אלפי בשנת 28. הרווח הכולל, נטו ברבעון השלישי של השנה הסתכם בסך של כ- 335 אלפי בהשוואה לסך של כ- 497 אלפי ברבעון המקביל אשתקד. 3. נזילות ומקורות מימון תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם בתקופת הדו"ח בתזרים חיובי בסך של כ- 3,673 אלפי, בהשוואה לתזרימים שליליים ששימשו לפעילות שוטפת בסך של כ- 26,312 אלפי ולסך של כ- 17,53 אלפי בתקופה המקבילה אשתקד ובשנת 28, בהתאמה. תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של השנה הסתכם בסך של כ- 4,13 אלפי בהשוואה לתזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת בסך של כ- 21,162 אלפי ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ - 8,41 אלפי. תזרים המזומנים ששימש לפעילות מימון הסתכם בתקופת הדו"ח בתזרים שלילי בסך של כ- 7,281 אלפי בהשוואה לתזרימי מזומנים חיוביים שנבעו מפעילות מימון בסך של כ- 12,29 אלפי ובסך של כ- 7,876 אלפי בתקופה המקבילה אשתקד בשנת 28, בהתאמה.

4 - 4 - תזרים המזומנים ששימש מפעילות מימון ברבעון השלישי של השנה הסתכם בסך של כ- 5,58 אלפי בהשוואה לתזרים מזומנים שנבע מפעילות מימון בסך של כ- 12,197 אלפי ברבעון המקביל אשתקד. השינויים נובעים בעיקר מקבלת ופירעון אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר. ליום 3 בספטמבר 29 לחברה עודף נכסים שוטפים לעומת התחייבויות שוטפות בסך של 37,47 אלפי, המושקעים בעיקרם בהשקעות לזמן קצר ובמזומנים, לעומת סך של כ - 36,777 ביום 3 בספטמבר 28 ו- 36,952 אלפי ביום 31 בדצמבר 28. עיקר המימון של החברה הינו ממקורותיה העצמיים של החברה. 4. פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם במהלך תקופת הדו"ח ועד ליום הדוח לא חלו שינויים מהותיים בסיכוני השוק של החברה ו/או בדרכי ניהולם, לעומת הפרטים אשר נכללו בדו"ח הדירקטוריון של החברה אשר צורף במסגרת הדו"ח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר הגדרות "": חשיפה לנכס מסוים במונחי מטבע (ב לרוב) במקרה של אופציות זוהי הנגזרת הראשונה לפי בלאק-שולס כלומר השינוי בשווי האופציה כפונקציה של שינוי במחיר נכס הבסיס. "קנית חוזה סינטטי": קנית CALL ומכירת PUT באותו מחיר מימוש ולאותו תאריך מימוש. "מכירת חוזה סינטטי": מכירתCALL וקנית PUT באותו מחיר מימוש ולאותו תאריך מימוש יובהר כי שערי החליפין ששימשו לקביעת השווי ההוגן הינם שערים יציגים ליום המאזן. 6. טבלאות מבחני רגישות להלן טבלאות מבחני רגישות המפרטות ומתארות את ההשפעה של שינוי עלייה או ירידה בערך המדד. פרמטר זה משפיע על שווי הנכסים וההתחייבויות של החברה. נציין, כי בכל הקשור לסדרות אשר הונפקו על ידי החברה, לא חל שינוי מהותי בחשיפות בגין הסדרות מהמתואר בדוח הדירקטוריון שפרסמה החברה לתקופה שהסתיימה ביום

5 - 5 - סדרה מדד יחוס מכשיר רגיש נכסים שערוך הנכסים בעקבות (*) : עלייה של 1% בגורם השוק עלייה של 5% בגורם השוק שווי הוגן שערוך הנכסים בעקבות : ירידה של 1% בגורם השוק ירידה של 5% בגורם השוק 323,437,485 47,379,795 13,941, ,788,893 9,98,37 75,183,759 23,555,83 42,24,48 3,689,34 12,986,334 42,371,567 1,895,58 19,635,755 37,93,25 86,314, ,532,72 16,84,1 15,424,92 225,77,551 1,863,918 97,35,665 4,331,822 75,266,996 33,365,941 7,43,239 59,29,531 22,862,267 7,163,821 17,269, ,188, ,74, ,455,148 2,34,783 4,237,253 7,685,949 4,651,261 4,16,651 18,681,229 28,934,635 7,36,515 4,711,56 11,481,36 36,676,41 386,86,15 13,27, ,583,428 9,469,872 71,165, ,92,829 39,816,81 3,861,238 97,598,18 4,141,288 1,973,436 18,622,789 35,911,983 81,645, ,532, ,487,86 14,64,11 213,992,49 1,299,336 91,953,175 4,124,465 71,337,24 31,634,572 6,681,95 56,91,43 21,664,626 6,793,4 16,364,169 12,56,43 23,446, ,31,13 189,918,679 4,21,8 7,285,759 38,517,493 3,891,36 17,75,171 27,415,596 6,973,496 38,574,558 1,231,616 34,198, ,673,574 14,674,922 24,994,358 1,49,742 79,21, ,28,778 44,232,736 3,517,441 18,374,487 44,61,846 1,816,68 2,648,721 39,948,516 9,984,27 282,532,41 169,192,196 16,245,73 237,548,612 11,428,5 12,118,154 4,539,178 79,196,968 35,97,311 7,44,573 62,328,19 24,59,99 7,534,242 18,175, ,871, ,34,55 129,879,165 21,762,887 4,453,498 8,86,138 42,785,28 4,321,943 19,657,288 3,453,674 7,747,535 42,848,562 12,731,14 356,959, ,967,354 15,48, ,199,824 11,1,177 83,219, ,861,752 46,441,63 3,345, ,762,641 46,832,125 1,738,33 21,661,687 41,966,783 95,653, ,532, ,544,391 17,66,54 249,326,673 11,993,81 17,2,644 4,746,535 83,126,94 36,828,68 7,765,96 65,446,57 25,257,55 7,94,664 19,81,258 14,553, ,327, ,33, ,184,991 4,669,743 8,486,327 44,918,796 4,537,234 2,633,346 31,972,713 8,134,555 44,985,563 13,98, ,72, ,261,133 16,142, ,45,289 11,511,612 87,238,53 235,514,726 48,649,391 3,173, ,15,795 49,62,44 1,659,925 22,674,653 43,985,5 1,322,968 31,531, ,896,586 17,887,35 261,14,734 12,557, ,283,134 4,953,892 87,56,912 38,56,5 8,127,24 68,564,995 26,455,192 8,275,85 19,986, ,236, ,621, ,727,21 231,67,95 4,885,989 8,886,517 47,52,563 4,752,525 21,69,44 33,491,752 8,521,574 47,122,565 15,23, ,221, ,875,59 14,675,1 24,19,37 1,28,72 8,361, ,59,488 44,166,55 3,437,974 17,763,76 44,65,581 1,567,552 2,259,319 4,365,334 93,387,66 279,994, ,43,94 16,416, ,561,222 11,291,633 11,649,797 4,147,136 78,599,44 34,627,388 7,226,675 62,369,761 23,952,832 7,48,426 18,113, ,649, ,872, ,48,354 28,442,8 4,324,95 8,3,789 42,675,348 4,35,828 19,521,164 3,38,778 7,74,393 42,74,39 24,994, , , , , , , , , ,57.8 5, , , , ,72.8 1,15.3 1, , , , , סדרה א סדרה ב סדרה ג סדרה ד סדרה ה סדרה ו סדרה ז סדרה ח סדרה ט סדרה טו סדרה טז סדרה י סדרה יא סדרה יג סדרה יד סדרה יז סדרה יח סדרה יט סדרה כ סדרה כא סדרה כב סדרה כג סדרה כד סדרה כה סדרה כו סדרה כז סדרה כח סדרה כט סדרה ל סדרה לה סדרה לו סדרה מ סדרה מא סדרה מט סדרה נ סדרה נא סדרה נב סדרה נג סדרה נד סדרה נה סדרה נז סדרה נח

6 - 6 - שערוך ההתחייבויות בעקבות: שווי הוגן שערוך ההתחייבויות בעקבות: סדרה מדד יחוס מכשיר רגיש נכסים עלייה של 1% בגורם השוק עלייה של 5% בגורם השוק ירידה של 1% בגורם השוק ירידה של 5% בגורם השוק 318,474,217 44,36,641 13,935,59 193,857,865 9,892,979 74,74,519 23,762,456 41,98,455 3,573,14 11,472,398 42,331,367 1,864,191 19,495,549 37,931,99 86,938, ,918,78 159,537,984 15,414, ,364,18 1,731,11 96,765,7 4,26,477 74,961,133 33,111,322 6,981,281 59,165,55 22,722,418 7,129,467 16,868, ,947, ,54,42 122,6,13 197,91,69 4,199,31 7,63,656 4,518,339 4,9,469 18,577,364 28,86,771 7,33,928 4,677,45 11,262,92 31,712, ,771,554 13,24, ,654,819 9,37,662 7,666, ,77,53 39,72,747 3,743,158 96,131,745 4,13,4 1,952,962 18,469,23 35,935,57 82,271,49 251,922, ,15,899 14,62,99 212,555,386 1,166,221 91,672,112 4,38,634 71,15,81 31,368,621 6,613,846 56,51,531 21,526,52 6,754,232 15,98,768 12,266,14 23,214, ,584, ,494,338 3,978,29 7,23,463 38,385,795 3,875,182 17,599,68 27,341,783 6,945,9 38,536,531 1,11, ,236,18 425,31,727 14,665,971 24,6,91 1,415,296 78,742, ,447,858 44,114,163 3,42,87 16,813,5 44,559,334 1,775,42 2,521,895 39,928,411 91,65, ,914,43 167,925,69 16,225, ,172,651 11,295,81 11,857,93 4,482,32 78,96,455 34,854,23 7,348,717 62,279,478 23,918,335 7,54,73 17,756,49 133,628,94 225,794,17 128,427,382 28,327,43 4,42,33 8,3,848 42,65,883 4,35,757 19,555,12 3,379,759 7,716,766 42,818,368 12,512, ,997, ,566,814 15,396, ,263,956 1,937,614 82,78, ,133,261 46,319,871 3,232, ,153,73 46,787,31 1,686,649 21,548,241 41,924,831 96,273, ,91, ,312,153 17,36, ,981,283 11,86,591 16,95,798 4,74,163 82,851,778 36,596,724 7,716,153 65,393,452 25,114,252 7,879,938 18,644,229 14,31,35 237,83, ,848, ,743,395 4,641,34 8,44,41 44,783,427 4,521,45 2,532,876 31,898,747 8,12,65 44,959,287 13,762,71 368,759,62 467,831,9 16,127, ,467,1 11,459,931 86,818, ,818,664 48,525,579 3,62, ,494,355 49,15,267 1,597,878 22,574,587 43,921,252 1,94,839 37,95, ,699,238 17,848,99 259,789,916 12,425, ,43,693 4,926,6 86,797,11 38,339,425 8,83,589 68,57,426 26,31,169 8,255,173 19,532,5 146,991, ,373, ,27,12 229,159,747 4,862,36 8,84,233 46,915,971 4,736,333 21,51,632 33,417,734 8,488,443 47,1,25 15,13,5 335,236,18 425,31,727 14,618,234 24,6,91 1,446,347 8,76, ,78,54 44,114,163 3,42,87 16,813,5 44,559,334 1,775,42 2,526,923 39,928,411 93,348, ,914,43 167,741,693 16,225, ,172,651 11,295,81 11,857,93 4,436,859 78,96,455 34,854,23 7,348,717 62,279,478 23,918,335 7,54,73 17,756,49 133,628,94 225,794,17 128,427,382 28,327,43 4,42,33 8,3,848 42,65,883 4,35,757 19,555,12 3,379,759 7,716,766 42,818,368 25,6, , , , , , , , , ,57.8 5, , , , ,72.8 1,15.3 1, , , , , סדרה א סדרה ב סדרה ג סדרה ד סדרה ה סדרה ו סדרה ז סדרה ח סדרה ט סדרה טו סדרה טז סדרה י סדרה יא סדרה יג סדרה יד סדרה יז סדרה יח סדרה יט סדרה כ סדרה כא סדרה כב סדרה כג סדרה כד סדרה כה סדרה כו סדרה כז סדרה כח סדרה כט סדרה ל סדרה לה סדרה לו סדרה מ סדרה מא סדרה מט סדרה נ סדרה נא סדרה נב סדרה נג סדרה נד סדרה נה סדרה נז סדרה נח

7 - 7 - טבלת רגישות במונחי נטו (**) סדרה מדד יחוס עלייה של 1% בגורם השוק עלייה של 5% בגורם השוק ירידה של 1% בגורם השוק ירידה של 5% בגורם השוק רגישות במונחי נטו 2,87 114,772 11,355 9,679 47,529 79, ,713 1,477 7,21 19,5 9,249 41,574 53,521 87,385 7,732 15, ,558 38, , ,621 57,945 61,43 45,327 24,48 18,57 6,899 19,255 71,54 4,132 15,753 1,594 23,8 19, , , ,725 15,666 2,24 4,963,268 3,343,154 6, ,28 87, ,24-26, , ,326 1,513,936 4,2 3,867 14,27-1, ,67 2,613,994 1,32,17 1,652 1,46, ,97 27,657 71,345 35, ,62 61,957 44,27 139,849 34,354 41, , ,1 1,449,135 2,43,93 38,222 82, ,922 16,182 13,866 73,865 29,587 34,11 219,268 4,963,985 3,314,461 3, ,68 99,21 499, , , ,81 1,466,435 37,887 2, ,587-23, ,63 2,61,7 1,336,96 1,12 1,437,14 133, ,62 85, , ,951 68,6 39, ,124 39, ,41 24, ,72 1,446,486 2,424,341 42,978 82, ,699 16,178 15,564 73,814 28,46 38,26 219,828 4,961,832 3,4,54 11, ,868 63, , ,59 121, ,815 1,68,938 44,824 51, ,446 41, ,84 2,621,966 1,232,238 29,718 1,345,39 132,49 249,846 42, , ,956 49,753 53,55 143,298 24, ,28 243, ,887 1,454,432 2,441,597 28,79 82, ,368 16,189 1,47 73,967 31,95 26, ,148 4,961,115 3,429,233 14, ,288 51, ,455-33, , ,6 1,656,44 47,137 62,47 1,66 63, ,871 2,625,953 1,197,349 39,251 1,314, , ,441 27, ,811 22,624 43,651 57, ,23 19, ,94 244, ,825 1,457,8 2,447,349 23,953 82, ,592 16,192 98,772 74,18 33,132 22,36 217, , , , , , , , , ,57.8 5, , , , ,72.8 1,15.3 1, , , , , סדרה א סדרה ב סדרה ג סדרה ד סדרה ה סדרה ו סדרה ז סדרה ח סדרה ט סדרה טו סדרה טז סדרה י סדרה יא סדרה יג סדרה יד סדרה יז סדרה יח סדרה יט סדרה כ סדרה כא סדרה כב סדרה כג סדרה כד סדרה כה סדרה כו סדרה כז סדרה כח סדרה כט סדרה ל סדרה לה סדרה לו סדרה מ סדרה מא סדרה מט סדרה נ סדרה נא סדרה נב סדרה נג סדרה נד סדרה נה סדרה נז סדרה נח המספר בניכוי התחייבות בשל ניירות ערך סחירים. סך הנכסים פחות סך ההתחייבויות. * **

8 ניתוח של הסיכונים בחברה לפי מודל שווי והוגן בסיכון ) Risk (Value at (להלן: "מודל ("Var בהתאם לתיקון התשס"ז מס' 2 בהוראות התוספת השנייה לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 197 (להלן: "התיקון" ו/או "התקנות"), על חברות שעיקר עיסוקן בתחום הפיננסי, לכלול בדיווח השנתי ניתוח לפי מודל שווי הוגן בסיכון Risk Value at (להלן "VaR" או "מודל ה-.("VaR בהמשך לתיקון כאמור, הקימה החברה צוות בראשותם של מנהל הסיכונים בחברה ומנכ"ל החברה שמטרתו הייתה להיערך ליישום התקנות. בתום תהליך שכלל אפיון דרישות, בחינת יכולות של מערכות שהוצגו על ידי מספר ספקים, הטמעת המערכת שנבחרה ובניית תשתית לתפעול שוטף של המערכת על ידי אנשי החברה, החל מסוף שנת הדיווח הקודמת מבוצעים בחברה חישוב שבועי של VaR על כל התעודות המצויות במחזור, BackTesting וניתוח סיכונים, בין היתר, על סמך מודל ה- VaR. א. מודל ה- VaR הגדרה VaR מוגדר כ מקסימלי שעלול להיגרם לתיק ברמת מובהקות שהוגדרה, כתוצאה משינויים בגורמי סיכון במשך פרק זמן מסוים. כך לדוגמה, אם VaR שחושב ברמת מובהקות של 95% עבור אופק זמן של יום אחד שווה ל- 1 מיליון, אזי לפי המודל, בהסתברות של 95% התיק לא יספוג גדול מ- 1 מיליון במהלך יום המסחר הבא או במילים אחרות ההסתברות שהתיק יפסיד יותר ממיליון במהלך יום המסחר הבא הינה 5%. קיימות שלוש גישות עיקריות לחישוב VaR גישה אנליטית, גישה היסטורית וגישת המונטה-קרלו. השיטה הנפוצה ביותר היא הגישה ההיסטורית שאומצה בחברה, כפי שיתואר להלן. BackTesting הינו תהליך הבודק את איכות מודל ה- VaR עלי ידי השוואת ים בפועל מול תוצאות ה- VaR. על פי התקנות, יש לספור את כמות הפעמים, בהן ים בפועל היו גדולים מתוצאות ה- VaR. ב. תהליך הטמעת מערכת לחישוב VaR בחברה בפני הצוות ליישום VaR הוצגו כאמור מספר ספקי מערכות לניהול סיכונים. לאחר בחינת יכולות המערכות שהוצגו, התאמתן לדרישות החברה וניתוח היבטים נוספים לרבות תפעוליים, בחרה החברה במערכת של חברת דנאל פתרונות מתקדמים בע"מ, הכוללת בתוכה מודול לניהול סיכונים שפותח יחד עם יועץ לניהול סיכונים, ליאון סנדלר. תהליך ההטמעה של המערכת כלל טיוב הנתונים, התממשקות למפיצי מידע והתקשרות עם רויטרס לצורך קבלת קבצים של נתונים היסטוריים של גורמי סיכון, מתוך בסיס נתונים של Israeli IRF,Risk Factors המהווה בסיס נתונים עבור מרבית הבנקים וחברות הביטוח בארץ מזה מספר שנים. נתונים היסטוריים של גורמי הסיכון נדרשים לצורך חישוב VaR היסטורי, השיטה שאומצה על ידי החברה, כפי שיתואר בהמשך. בשלב אחרון של תהליך ההטמעה, בוצעו חישובי VaR וניתוח התוצאות.

9 - 9 - לאור מורכבות וחשיבות הנושא, התקבלה החלטה בחברה, כי מספר עובדים יתמחו ויתמקצעו בתפעול המערכת ויפתחו מיומנות שתאפשר לתפעל את המערכת ולנתח את תוצאות ה- VaR. ג. תיאור המתודולוגיה לחישוב VaR בחברה חישובי VaR מבוצעים על פי גישת הסימולציה ההיסטורית VaR).(Historical Simulation בגישה זו יוצרים סימולציה של גורמי סיכון אליהם חשופה הפוזיציה, על סמך שינויים שחלו בגורמי הסיכון בעבר. לאחר יצירת סימולציה של גורמי הסיכון, מבוצע שערוך מחדש של התיק ) Full (Valuation עבור מחירי גורמי סיכון החדשים. הגישה ההיסטורית מתמודדת עם טיפול במכשירים לא ליניאריים כגון אופציות ומתחשבת בקורלציות בגורמי סיכון השונים. להלן תיאור השלבים בחישוב ה- VaR ההיסטורי, כפי שמחושב על ידי החברה. ד. שלב א' חישוב שווי הוגן בשלב ראשון מבוצע חישוב שווי הוגן של כל אחד ממכשירים המרכיבים את התיק. בחלק מהמכשירים, כגון חוזים עתידיים, אופציות, איגרות חוב וכו' מבוצע חישוב שווי הוגן לפי מודל Marked to ) ובחלק מהמכשירים כגון מניות נלקח שווי שוק של המכשיר (Marked to Model).(Market לגבי תעודות סל כהתחייבות, במקרים בהם שווי שוק לא משקף נכון את השווי ההוגן, לדוגמה כתוצאה מהעדר עסקאות בסמוך לסוף המסחר, שווי הוגן מחושב על פי נוסחת שווי הוגן (נוסחת ההמרה) של התעודה, כפי שפורסמה בתשקיף. ה. שלב ב' יצירת סימולציה של מחירי גורמי הסיכון בשלב זה מבוצע חישוב של שינויים יומיים (במקרה של VaR יומי) בגורמי הסיכון הרלוונטיים ויצירת תרחישים באופן בו בכל תרחיש נוצר מחיר חדש של גורם הסיכון השווה למחיר ליום החישוב בתוספת השינוי היומי שחל באותו גורם סיכון. במקרה של תעודות סל, בהן ההתכסות מתבצעת באמצעות ניירות ערך (מניות או איגרות חוב) המרכיבות את מדד הייחוס, שימוש בשיטה מקובלת בה מחושבים שינויים במדד הייחוס בעבר, גורם לתוצאות מעוותות. הסיבה לכך נעוצה בשוני בין הרכב המדד לפיו מתבצעת ההתכסות לבין הרכבי המדד בחלון הזמן ההיסטורי, שבמהלכו מחושבים השינויים במדד הייחוס. על מנת להימנע מתוצאות מעוותות, סימולציה של מדד הייחוס בתעודות הסל במקרים כאלה מבוצעת לא על סמך שינויים במדד בעבר אלא על סמך שינוים בעבר במרכיבי המדד או בגורמי סיכון אליהם הם חשופים. במילים אחרות, בשיטה זו שינוי במדד בסימולציה מבטא את השינוי שהיה חל במדד אילו מחירי המרכיבים שלו היו משתנים לפי השינויים בסימולציה. במקרים בהם לא קיימים נתונים היסטוריים של מחירי מניות, מתבססים על הביתא שלהן. במקרים בהם לא קיימים נתוני על מדדי מניות אג"ח, משתמשים בסימולציה של המדד כפונקציה של שינויים במרכיביו או במח"מ של מרכיביו, לפי העניין.

10 - 1 - ו. ז. ח. שלב ג' תמחור מחדש של התיק בשלב זה מבוצע שערוך של מכשירים המרכיבים את התיק עבור מחירי גורמי סיכון בכל אחד מהתרחישים שנוצרו בשלב הקודם. השערוך מתבצע לפי המודלים המקובלים מודל,Black&Scholes היוון תזרימי מזומנים וכו'. שלב ד' יצירת וקטור שינויים ומציאת אחוזון בשלב זה מחושבים שינויים בערך התיק על ידי הפחתה של תוצאות השלב הקודם משווי הוגן המקורי ומחושב VaR המהווה אחוזון בהתאם לרמת המובהקות שנבחרה. פרמטרים לחישוב VaR רמת מובהקות 95% 1 יום אופק החישוב חלון זמן היסטורי שנתיים ט. תוצאות VaR ל להלן טבלאות מבחני רגישות המפרטות ומתארות את ההשפעה של שינוי עלייה או ירידה בערך המדד. פרמטר זה משפיע על שווי הנכסים וההתחייבויות של החברה. תעודות סל מניות בארץ 3/9/29 שם הסדרה סדרה 3 חודשים שהסתיימו ביום 3/9/29 מקסימאלי ( ) מקסימאלי (%) ממוצע ( ) ממוצע (%) ערך נתון לסיכון ברמת מובהקות של ( ) 95% ערך נתון לסיכון ברמת מובהקות של (%) 95%.5%.5%.7%.6%.7%.7%.2%.3% -178,572-27, ,364-28,28-41,866-75,519-9,341-7,197.1%.1%.2%.4%.1%.2%.3%.3% -44,685-42,16-35,212-15,81-6,865-15,46-13,662-6,1.5%.5%.7%.14%.7%.7%.7%.8% -178,572-27, ,364-59,661-41,866-75,519-32,157-15,512 ת"א 25 ת"א 1 בנקים נדל"ן 15 תל-דיב 2 ת"א 75 יתר 12 יתר 5 א ב ד ח כז טו טז כח

11 תעודות סל מניות בחו"ל 3/9/29 3 חודשים שהסתיימו ביום 3/9/29 שם הסדרה סדרה מקסימאלי ( ) מקסימאלי (%) ממוצע ( ) ממוצע (%) ערך נתון לסיכון ברמת מובהקות של ( ) 95% ערך נתון לסיכון ברמת מובהקות של (%) 95%.3% -4,575.5% -7,91.8% -13,211 ניקיי מט"ח ג תעודות סל מניות חו"ל שקליות (מנוטרלות מט"ח) 3/9/29 3 חודשים שהסתיימו ביום 3/9/29 שם הסדרה סדרה מקסימאלי ( ) מקסימאלי (%) ממוצע ( ) ממוצע (%) ערך נתון לסיכון ברמת מובהקות של ( ) 95% ערך נתון לסיכון ברמת מובהקות של (%) 95%.7% -15,313.7% -1,192.11% -15,635 יורוסטוקס 5 שקלי יא.4% -32,496.6% -27,225.14% -46,68 נאסדק שקלי ו.1% -222,162.29% -57,156.43% -652,893 סין שקלי ז.9% -9,267.24% -2,166.47% -43,11 ניקיי שקלי ה.9% -83,549.9% -67,93.16% -128,848 הודו שקלי יד.6% -1,26.6% -79,552.11% S&P 5 שקלי יח -175,258.8% -13,336.1% -13,34.13% -19,697 דקס שקלי יט תעודות בחסר 3/9/29 3 חודשים שהסתיימו ביום 3/9/29 שם הסדרה סדרה מקסימאלי ( ) מקסימאלי (%) ממוצע ( ) ממוצע (%) ערך נתון לסיכון ברמת מובהקות של ( ) 95% ערך נתון לסיכון ברמת מובהקות של (%) 95%.23% -7,784.8% -2,7.23% ט 7,784- שורט 25.7% -1,157.8% -3,881.2% י 12,634- שורט 1

12 תעודות מורכבות 3/9/29 3 חודשים שהסתיימו ביום 3/9/29 שם הסדרה סדרה מקסימאלי ( ) מקסימאלי (%) ממוצע ( ) ממוצע (%) ערך נתון לסיכון ברמת מובהקות של ( ) 95% ערך נתון לסיכון ברמת מובהקות של (%) 95%.1% -1,635.1% -1,484.3% -2,96 מעוף אגרסיבי נח.3% -12,278.5% -17,217.9% מורכבת 75/25 יג 31, ,995.2% -34,111.4% מורכבת 9/1 כ 75, ,488-2,143.1% -5,14 תיק ממשלתי קצר כב.21% -9,398.28% -2,891.38% מורכבת 8/2 כג 9, ,854.1% -4,14.2% -11,883 תיק ממשלתי קצר + 5 כד % -4,7.4% -7,792 תיק ממשלתי קצר + 2 כה % % -1,114 תיק קצר בינוני + 15 כו.8% -13,336.1% -13,34.13% -19,697 ממשלתי בינוני כט.1% % 5,592.8% -414 תיק מניות פרימיום ל תעודות סל אג"ח 3/9/29 3 חודשים שהסתיימו ביום 3/9/29 שם הסדרה סדרה מקסימאלי ( ) מקסימאלי (%) ממוצע ( ) ממוצע (%) ערך נתון לסיכון ברמת מובהקות של ( ) 95% ערך נתון לסיכון ברמת מובהקות של (%) 95% -3,115-2,565-6,351 גילונים לה.1% -17,132-1,671.1% לו 26,857- גליל ,533-3,369 תל-בונד 2 יז 9,685-.1% % -1,224 שיקלי כא -3,676-1,853 תל-בונד 4 מ 6, ,118-2,747 תל-בונד 6 מא 7,987-.2% -4,48.1% -1,686.2% נג 4,693- גליל נד 82- גליל % נה 424- גליל % -299 שחר כללי מט נ 93- שחר נא 1,64- שחר % נב 314- שחר ,487.1% -3,46 מק"מ נז

13 י. VaR של תיק המורכב מכל התעודות VaR) (Diversified שווה ל- 842,935, המהווים.27% מתוך השווי של התעודות בידי הציבור. סכום זה נמוך מסכום תוצאות ה- VaR של התעודות הבודדות VaR),(Undiversified אשר שווה ל- 1,261,54, כתוצאה מקורלציות בין גורמי הסיכון. החישובים בוצעו על פי מתודולוגיה שתוארה לעיל. כצפוי, תוצאות ה- VaR הנמוכות הינן תוצאה של מדיניות התכסות מדויקת ושמרנית עד כמה שניתן והימנעות מקסימאלית של החברה מלקיחת חשיפות. החברה מבהירה כי בחישובי ה- VaR מחושבים אינהרנטית המשקלים של כל מרכיבי המדד ובמידה שהמשקולות של הנכסים המגבים לא תואמים את משקלם במדד ה- VaR של התעודה יגדל. במידה וה- VAR של תעודה כלשהי יעלה על 75, אלף החברה תיתן גילוי מפורט יותר בגין אותה סדרה ספציפית. 8. שינויים מהותיים שחלו במהלך תקופת הדוח ביום 5 בינואר 29, הודיעה החברה על תשלום דיבידנד ו/או ריבית למחזיקי תעודות הסל ו/או תעודות מורכבות, לפי העניין מסדרות ד', ח', יג', יז', טו', טז', כ', כא', כג', כז', כח', לה', לו', מ' ו- מא', בהתאם לתנאי התעודות, באופן שסכום הדיבידנד שישולם למחזיקי תעודות הסל (סדרה ד') בגין התקופה שתחילתה ביום 2 ביולי 28 וסיומה ביום 31 בדצמבר, 28 יהיה.71 לכל 1 ע.נ של תעודת הסל (סדרה ד'), סכום הדיבידנד שישולם למחזיקי תעודות הסל (סדרה ח') בגין התקופה שתחילתה ביום 2 ביולי 28 וסיומה ביום 31 בדצמבר, 28 יהיה.2 לכל 1 ע.נ של תעודת הסל (סדרה ח'), סכום הריבית שישולם למחזיקי תעודות מורכבות (סדרה יג') בגין התקופה שתחילתה ביום 21 בדצמבר 27 וסיומה ביום 31 בדצמבר, 28 יהיה.147 לכל 1 ע.נ של תעודות מורכבות (סדרה יג'), סכום הריבית שישולם למחזיקי תעודות הסל (סדרה יז') בגין התקופה שתחילתה ביום 1 בנובמבר 27 וסיומה ביום 31 בדצמבר, 28 יהיה.25 לכל 1 ע.נ של תעודת הסל (סדרה יז'), סכום הדיבידנד שישולם למחזיקי תעודות הסל (סדרה טו') בגין התקופה שתחילתה ביום 2 ביולי 28 וסיומה ביום 31 בדצמבר, 28 יהיה.135 לכל 1 ע.נ של תעודת הסל (סדרה טו'), סכום הדיבידנד שישולם למחזיקי תעודות הסל (סדרה טז') בגין התקופה שתחילתה ביום 2 ביולי 28 וסיומה ביום 31 בדצמבר, 28 יהיה.23 לכל 1 ע.נ של תעודת הסל (סדרה טז'), סכום הריבית שישולם למחזיקי תעודות מורכבות (סדרה כ') בגין התקופה שתחילתה ביום 21 בדצמבר 27 וסיומה ביום 31 בדצמבר, 28 יהיה.98 לכל 1 ע.נ של תעודות מורכבות (סדרה כ'), סכום הריבית שישולם למחזיקי תעודות הסל (סדרה כא') בגין התקופה שתחילתה ביום 1 בנובמבר 27 וסיומה ביום 31 בדצמבר, 28 יהיה.217 לכל 1 ע.נ של תעודת הסל (סדרה כא'), סכום הריבית שישולם למחזיקי תעודות מורכבות (סדרה כג') בגין התקופה שתחילתה ביום 21 בדצמבר 27 וסיומה ביום 31 בדצמבר, 28 יהיה.43 לכל 1 ע.נ של תעודות מורכבות (סדרה כג'), סכום הדיבידנד שישולם למחזיקי תעודות הסל (סדרה כז') בגין התקופה שתחילתה ביום 2 ביולי 28 וסיומה ביום 31 בדצמבר, 28 יהיה.666 לכל 1 ע.נ של תעודת הסל (סדרה כז'), סכום הדיבידנד שישולם למחזיקי 8.1

14 תעודות הסל (סדרה כח') בגין התקופה שתחילתה ביום 2 ביולי 28 וסיומה ביום 31 בדצמבר, 28 יהיה.81 לכל 1 ע.נ של תעודת הסל (סדרה כח'), סכום הריבית שישולם למחזיקי תעודות הסל (סדרה לה') בגין התקופה שתחילתה ביום 6 בספטמבר 27 וסיומה ביום 31 בדצמבר, 28 יהיה.166 לכל 1 ע.נ של תעודת הסל (סדרה לה'), סכום הריבית שישולם למחזיקי תעודות הסל (סדרה לו') בגין התקופה שתחילתה ביום 4 ביוני 28 וסיומה ביום 31 בדצמבר, 28 יהיה.261 לכל 1 ע.נ של תעודת הסל (סדרה לו'), סכום הריבית שישולם למחזיקי תעודות הסל (סדרה מ') בגין התקופה שתחילתה ביום 11 בפברואר 28 וסיומה ביום 31 בדצמבר, 28 יהיה.182 לכל 1 ע.נ של תעודת הסל (סדרה מ') וסכום הריבית שישולם למחזיקי תעודות הסל (סדרה מא') בגין התקופה שתחילתה ביום 11 בפברואר 28 וסיומה ביום 31 בדצמבר, 28 יהיה.177 לכל 1 ע.נ של תעודת הסל (סדרה מא'). ביום 8 בינואר 29, הודיעה החברה על תשלום דיבידנד למחזיקי תעודות הסל (סדרות א' ו-ב') של החברה. סכום הדיבידנד שישולם למחזיקי תעודות הסל (סדרה א') בגין התקופה שתחילתה ביום 2 ביולי 28 וסיומה ביום 31 בדצמבר 28, יהיה.462 לכל 1 ע.נ של תעודת הסל (סדרה א'). סכום הדיבידנד שישולם למחזיקי תעודות הסל (סדרה ב') בגין התקופה שתחילתה ביום 2 ביולי 28 וסיומה ביום 31 בדצמבר 28, יהיה.385 לכל 1 ע.נ. של תעודת הסל (סדרה ב'). ביום 8 בינואר 29, הודיעה החברה, כי ביום הוחלט על שינוי שיעור המרווח בתעודות בחסר (סדרה י'), כהגדרת המונח בסעיף לתשקיף החברה מיום, באופן שהחל מיום, שיעור המרווח ביחס לתעודות בחסר (סדרה י') יעמוד על שיעור ריבית בנק ישראל בניכוי 1.25%. כמו כן, הודיעה החברה כי ביום הוחלט על שינוי שיעור המרווח בתעודות הסל (סדרה יח'), כהגדרת המונח בסעיף לתשקיף החברה מיום באופן שהחל מיום , שיעור המרווח ביחס לתעודות הסל (סדרה יח') יעמוד על שיעור ריבית בנק ישראל בניכוי 1.5%. ביום 18 בינואר 29, הודיעה החברה כי כי ביום הוחלט על שינוי בשיעור דמי הניהול שיחול ביחס לתעודות סל (סדרה טו') באופן שהחל מיום, שיעור דמי הניהול שיחול ביחס לתעודות סל (סדרה טו') יעמוד על %. על פי דו"ח הצעת מדף מיום 25 בינואר 29, רשמה החברה למסחר 17,5, תעודות סל (סדרה מא'). 16, תעודות 29, הציעה החברה לציבור עד 25 בינואר על פי דו"ח הצעת מדף מיום מורכבות (סדרה כב') בנות 1. ע.נ. כל אחת, כאשר כולם הוזמנו במסגרת ההצעה לציבור. המחיר שנקבע בדוח הצעת המדף ליחידת תעודת מורכבות (סדרה כב') היה ליחידה. מחיר זה משקף גיוס מיידי של כ- 15,976, ברוטו. ביום 25 בינואר 29, הודיעה החברה על תשלום דיבידנד למחזיקי תעודות הסל מסדרות ה', ז' ו-יח' כדלקמן: סכום הדיבידנד (הכולל ריבית) שישולם למחזיקי תעודות הסל (סדרה ה') בגין התקופה שתחילתה ביום 2 באוקטובר 28 וסיומה ביום 19 בינואר, 29 יהיה 9.56 אגורות לכל 1 ע.נ של תעודות סל (סדרה ה'), סכום הדיבידנד (הכולל ריבית) שישולם למחזיקי תעודות הסל (סדרה ז') בגין התקופה שתחילתה ביום 2 באוקטובר 28 וסיומה ביום 19 בינואר, 29 יהיה 1.45 אגורות לכל 1 ע.נ של תעודות סל (סדרה ז') וסכום הדיבידנד (הכולל ריבית) שישולם למחזיקי תעודות הסל (סדרה יח') בגין התקופה שתחילתה ביום 2 באוקטובר 28 וסיומה ביום 19 בינואר, 29 יהיה 1.18 אגורות לכל 1 ע.נ של תעודות סל (סדרה יח'). כמו כן, צויין, כי סכום הדיבידנד (הכולל ריבית) שהתקבל בפועל

15 בתקופה שתחילתה ביום 2 באוקטובר 28 וסיומה ביום 19 בינואר, 29 הינו בשיעור הנמוך מהערך שנקבע כתנאי סף להכרזה בתשקיף. משכך, לא יבוצע תשלום דיבידנד (הכולל ריבית) למחזיקי תעודות סל (סדרות ג', ו', יא' ו-יד'), במועד זה, והדיבידנד (הכולל ריבית) שנצבר ישולם ביחד עם הדיבידנד (הכולל ריבית) שיתקבל עד למועד הבא של חלקות הדיבידנד (הכולל ריבית). ביום 25 בינואר 29, הודיעה החברה כי ביום, הוחלט על שינוי בשיעור עמלת ההמרה באופן שהחל מיום , שיעור עמלת ההמרה ביחס לתעודות הסל (סדרות מ' ו- מא') יעמוד על.5%. ביום 4 בפברואר 29 ובתיקון לדוח אשר פורסם ביום 5 בפברואר 29, הודיעה החברה על תשלום ריבית למחזיקי תעודות בחסר מסדרות ט' ו-י' כדלקמן: סכום הריבית אשר נצבר בגין כל 1 ע.נ. תעודות בחסר (סדרה ט') של החברה בגין תקופת הריבית אשר תחילתה ביום 1 באוגוסט 28 וסיומה ביום 31 בינואר 29 הינו אגורות לכל 1 ע.נ. תעודות בחסר (סדרה ט') וסכום הריבית אשר נצבר בגין כל 1 ע.נ. תעודות בחסר (סדרה י') של החברה בגין תקופת הריבית אשר תחילתה ביום 1 באוגוסט 28 וסיומה ביום 31 בינואר 29 הינו אגורות לכל 1 ע.נ. תעודות בחסר (סדרה י'). ביום 5 בפברואר 29, הודיעה החברה על פרטי דירוג תעודות הסל (סדרות יז', מ' ו- מא') העוקבות אחר מדד תל בונד, 2 מדד תל בונד 4 ו- תל בונד, 6 בהתאמה. לפירוט אודות פרטי הדירוג ראה דיווח מיידי של החברה מיום זה. על פי דו"ח הצעת מדף מיום 16 בפברואר 29, רשמה החברה למסחר 24,2, תעודות סל (סדרה טו'). ביום 12 במרץ 29, הודיעה החברה כי לאור הגידול המשמעותי בביקוש הציבור לתעודות מורכבות (סדרה כב') החברה לא תוכל להנפיק כמות תעודות העולה על הסדרה הרשומה למסחר ולא תוכל לספק ציטוטים למכירה (הנפקה) של התעודות שייגרמו לכך ששווי אחזקות הציבור יעלה על היקף הסדרה הנוכחית הרשומה למסחר. לנוסח המלא של הדיווח המיידי ראה דיווח מיידי של החברה מיום זה. ביום 15 במרץ הודיעה החברה כי דירקטוריון החברה קיבל החלטות הנוגעות לתעודות הסל המדורגות של החברה (סדרות א', ב', ד' ו- טו') העוקבות אחר מדד ת"א, 25 מדד ת"א, 1 מדד ת"א בנקים ומדד ת"א, 75 בהתאמה, והמדורגות על ידי מדרוג בע"מ *Aaa שעיקרן כמפורט בדוח המיידי של החברה מיום זה. בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 23 באפריל 29 (כפי שתוקן, בשל טעות סופר, ביום 12 במאי 29), הודיעה החברה על תשלום דיבידנד למחזיקי תעודות הסל מסדרות ג', ה' ו-יח' כדלקמן: סכום הדיבידנד שישולם למחזיקי תעודות הסל (סדרה ג') בגין התקופה שתחילתה ביום 2 בינואר 29 וסיומה ביום 19 באפריל 29, יהיה 8.65 יין של יפן לכל 1 ע.נ של תעודות סל (סדרה ג'), סכום הדיבידנד (הכולל ריבית) שישולם למחזיקי תעודות הסל (סדרה ה') בגין התקופה שתחילתה ביום 2 בינואר 29 וסיומה ביום 19 באפריל 29, יהיה 6.5 אגורות לכל 1 ע.נ של תעודות סל (סדרה ה') וסכום הדיבידנד (הכולל ריבית) שישולם למחזיקי תעודות הסל (סדרה יח') בגין התקופה שתחילתה ביום 2 בינואר 29 וסיומה ביום 19 באפריל, 29 יהיה.51 אגורות לכל 1 ע.נ של תעודות סל (סדרה יח'). כמו כן, יצוין, כי סכום הדיבידנד (הכולל ריבית) שהתקבל בפועל בתקופה שתחילתה ביום 2 בינואר 29 וסיומה ביום 19 באפריל 29 ביחס לתעודות הסל (סדרות ו', ז', יא' ו-יד'), הינו בשיעור הנמוך מהערך שנקבע כתנאי סף להכרזה בתשקיף. משכך, לא יבוצע תשלום דיבידנד (הכולל ריבית) למחזיקי תעודות סל (סדרות ו',

16 ז', יא' ו-יד'), במועד זה, והדיבידנד (הכולל ריבית) שנצבר ישולם ביחד עם הדיבידנד (הכולל ריבית) שיתקבל עד למועד הבא של חלקות הדיבידנד (הכולל ריבית). ביום 26 באפריל 29 הודיעה החברה, כי דירקטוריון החברה קיבל החלטה לפיה חברת הבת של החברה, חברת אינדקס מחסנית סל בע"מ, תפעל כעושה שוק בהתאם לכללים והמגבלות החלים על עושה שוק בתעודות סל בהתאם להוראות פרק ט' לחלק השלישי לתקנון הבורסה וכן להוראות פרק יב' להנחיות לפי החלק השלישי לתקנון הבורסה, לרבות החלטות דירקטוריון הבורסה מכוחן, וכי חברת הבת נערכת לקבלת האישורים הנדרשים מהבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ לעשיית השוק בתעודות הסל של החברה. ביום 1 ביוני 29 הודיעה החברה, כי החברה הבת, אינדקס מחסנית סל, תחל לפעול כעושה שוק בתעודות הסל של החברה, החל מיום , לאחר שקיבלה את אישור הבורסה לכך ביום , בהתאם לכללים והמגבלות החלים על עושה שוק בתעודות סל, כמפורט בהוראות פרק ט 'לחלק השלישי לתקנון הבורסה, בפרק יב' להנחיות לפי החלק השלישי לתקנון ובהחלטות דירקטוריון הבורסה מכוחן). ביום 2 במאי 29 הודיעה החברה, כי לאור הגידול המשמעותי בביקוש הציבור לתעודות מורכבות (סדרה כ') החברה לא תוכל להנפיק כמות תעודות העולה על הסדרה הרשומה למסחר ולא תוכל לספק ציטוטים למכירה (הנפקה) של התעודות שייגרמו לכך ששווי אחזקות הציבור יעלה על היקף הסדרה הנוכחית הרשומה למסחר. לנוסח המלא ראה דיווח מיידי של החברה מיום זה (מס' אסמכתא ). ביום 21 במאי 29, הודיעה החברה כי ביום הוחלט על שינוי בשיעור דמי הניהול שיחול ביחס לתעודותסל (סדרה ז') באופן שהחל מיום, שיעור דמי הניהול שיחול ביחס לתעודות סל (סדרה טו') יעמוד על 1%. ביום 2 ביוני 29 הודיעה החברה על תיקון שטרי הנאמנות שנחתמו בין החברה לנאמן ביום , ביום , ביום , ביום וביום , באופן שבו המילה "הקובע" הוספה בהתייחס למדדים הרלוונטיים בנוסחאות ההמרה, לאחר שמילה זו הושמטה בטעות במקור. ביום 8 ביוני 29 הודיעה החברה על שינוי בשיעור ההטבה בגין תעודות סל (סדרות א' ו-ב') ל- %, החל מחלוף 7 ימים ממועד ההודעה כאמור, קרי - מיום ביום הודיעה החברה, כי ביום הוחלט על שינוי שיעור המרווח בתעודות בחסר (סדרה ט'), כהגדרת המונח בסעיף לתשקיף החברה מיום, באופן שהחל מיום , שיעור המרווח ביחס לתעודות בחסר (סדרה ט') יעמוד על שיעור ריבית בנק ישראל בניכוי 1.25%. כמו כן, הודיעה החברה, כי ביום הוחלט על שינוי שיעור המרווח בתעודות הסל (סדרה יא'), כהגדרת המונח בסעיף לתשקיף החברה מיום , באופן שהחל מיום , שיעור המרווח ביחס לתעודות הסל (סדרה יא') יעמוד על שיעור ריבית בנק ישראל בניכוי 1.5%. ביום הודיעה החברה על תשלום דיבידנד למחזיקי תעודות הסל מסדרות ז', יא' ו-יח' כדלקמן: סכום הדיבידנד (הכולל ריבית) שישולם למחזיקי תעודות הסל (סדרה ז') בגין התקופה שתחילתה ביום 2 באפריל 29 וסיומה ביום 19 ביולי, 29 יהיה אגורות לכל 1 ע.נ של תעודות סל (סדרה ז); סכום הדיבידנד (הכולל ריבית) שישולם למחזיקי תעודות הסל (סדרה יא') בגין התקופה שתחילתה ביום 2 באפריל 29 וסיומה ביום 19 ביולי, 29 יהיה אגורות לכל 1 ע.נ של תעודות סל (סדרה יא'); וסכום הדיבידנד (הכולל ריבית) שישולם למחזיקי תעודות הסל (סדרה יח') בגין התקופה שתחילתה ביום 2 באפריל 28 וסיומה ביום 19 ביולי, 29 יהיה.38 אגורות לכל

17 ע.נ של תעודות סל (סדרה יח'). כמו כן, צוין, כי סכום הדיבידנד (הכולל ריבית) שהתקבל בפועל בתקופה שתחילתה ביום 2 באפריל 29 וסיומה ביום 19 ביולי, 29 הינו בשיעור הנמוך מהערך שנקבע כתנאי סף להכרזה בתשקיף. משכך, לא יבוצע תשלום דיבידנד (הכולל ריבית) למחזיקי תעודות סל (סדרות ג', ה' ו-יד'), במועד זה, והדיבידנד (הכולל ריבית) שנצבר ישולם ביחד עם הדיבידנד (הכולל ריבית) שיתקבל עד למועד הבא של חלקות הדיבידנד (הכולל ריבית). בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום , הודיעה החברה, כי במועד הדיווח הוחלט על שינוי בשיעור דמי הניהול שיחול ביחס לתעודות סל (סדרה יד') באופן שבו החל מיום , שיעור דמי הניהול שיחול ביחס לתעודות סל (סדרה יד') יעמוד על 1%. ביום , הודיעה החברה על סכום הריבית אשר נצבר במהלך תקופת הריבית לגבי מחזיקי תעודות בחסר מסדרות ט' ו-י' כדלקמן: סכום הריבית שישולם למחזיקי תעודות בחסר (סדרה ט') בגין תקופת הריבית שתחילתה ביום 1 בפברואר 29 וסיומה ביום 31 ביולי, 29 הינו 3.38 אגורות לכל 1 ע.נ של תעודות בחסר (סדרה ט); כמו כן, צוין, כי סכום הריבית שהתקבל בפועל בתקופה שתחילתה ביום 1 בפברואר 29 וסיומה ביום 31 ביולי, 29 הינו בשיעור הנמוך מהערך שנקבע כתנאי סף להכרזה בסעיף לתשקיף החברה מיום 11 בפברואר 27. משכך, לא תשולם ריבית למחזיקי תעודות בחסר (סדרה י') בגין התקופה האמורה. על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום , רשמה החברה למסחר 4,, תעודות מורכבות (סדרה כ') ו- 3,, תעודות מורכבות (סדרה כב' ש) הוקצו עובר דוח הצעת המדף לאינדקס מחסנית סל בע"מ, חברה בבעלות ובשליטה מלאות של החברה (להלן: "החברה הבת"). ביום הודיעה החברה, בהמשך לדו"חות המיידיים של החברה מיום ומיום , בקשר עם תעודות מורכבות (סדרה כ') ותעודות מורכבות (סדרה כב') (בהתאמה), כי נתקבלו האישורים הרגולטורים להרחבת הסדרות האמורות, שבוצעה ביום , בהיקף של כ- 45, מיליון לגבי סדרה כ' וכ- 31, מיליון לגבי סדרה כב'. בהתאם הודיעה החברה, כי החל מיום , לא תהיה מניעה חוקית לחברה ליתן ציטוטים במהלך המסחר לקנייה ומכירה של התעודות האמורות. בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום עדכנה החברה את הציבור לגבי שווי החזקות הציבור בכל תעודות הסל (סדרות א' - יא', יג' יח', כ', כא', כב', כג', כז', כח',לה', לו', מ', מא', מט'- נה', ו- נז' - נח') וכן לגבי שווי ההחזקות הכולל שעמד על סך של, 2,941,722,65 כפי שהיו נכון ליום ביום , פרסמה החברה דו"ח הצעת מדף, מכוח תשקיף החברה שפורסם ביום 28 באוגוסט 27 ותוקן ביום 14 ביולי 28, שבמסגרתה הוצעו לציבור: כמות של 35, ע.נ. ב תעודות סל (סדרה יט'), כמות של 16, ע.נ. ב תעודות מורכבות (סדרה כד'), כמות של 16, ע.נ. ב תעודות מורכבות (סדרה כה'), כמות של 16, ע.נ. ב תעודות מורכבות (סדרה כו'), כמות של 16, ע.נ. ב תעודות מורכבות (סדרה כט) וכמות של 16, ע.נ. ב תעודות מורכבות (סדרה ל'). כמו כן, במסגרת דוח הצעת המדף הנ"ל, רשמה החברה למסחר כמות של 15,, תעודות סל (סדרה טו'), כמות של 13,4, תעודות סל (סדרה יח'), כמות של 5,, תעודות סל (סדרה יט'), כמות של 1,, תעודות סל (סדרה כז'), כמות של 3,, תעודות מורכבות (סדרה כד'), כמות של 3,, תעודות מורכבות (סדרה כה'), כמות של 2,, תעודות מורכבות (סדרה כו'), כמות של 2,, תעודות מורכבות (סדרה כט') וכמות של 2,, ע.נ. תעודות מורכבות (סדרה ל'), אשר הוקצו, עובר לדוח הצעת המדף, לחברה הבת.ביום הודיעה החברה לציבור על תוצאות

18 הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום , כדלקמן: במסגרת ההצעה לציבור התקבלו הזמנות לרכישת 17,812 תעודות מורכבות (סדרה כד') ו- 162,126 תעודות מורכבות (סדרה כה'). בסך הכל הוקצו 16, תעודות מורכבות (סדרה כד') ו- 16, תעודות מורכבות (סדרה כה'), כאשר הזמנות הציבור נענו באופן חלקי, כך שכל מזמין תעודות מורכבות (סדרה כד') יקבל יקבל כ % מהזמנתו וכל מזמין תעודות מורכבות (סדרה כה') יקבל כ % מהזמנתו. המחיר ליחידת תעודות מורכבות (סדרה כד') ויחידת תעודות מורכבות (סדרה כה'), שנקבע באופן המפורט בדוח הצעת המדף האמור, הינו ליחידה (לגבי אחת מהסדרות האמורות). מחיר זה משקף גיוס מיידי של כ- 15,976, ברוטו לגבי כל אחת מהסדרות האמורות. ביום הודיעה החברה לציבור על תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום , כדלקמן: במסגרת ההצעה לציבור התקבלו הזמנות לרכישת 356,636 תעודות סל (סדרה יט'). בסך הכל הוקצו 35, תעודות סל (סדרה יט'), כאשר הזמנות הציבור נענו באופן חלקי, כך שכל מזמין תעודות סל (סדרה יט') יקבל יקבל כ % מהזמנתו. המחיר ליחידת תעודות סל (סדרה יט'), שנקבע באופן המפורט בדוח הצעת המדף האמור, הינו 52.1 ליחידת תעודות סל (סדרה יט'). מחיר זה משקף גיוס מיידי של כ- 18,23,5 ברוטו. ביום הודיעה החברה לציבור על תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום , כדלקמן: במסגרת ההצעה לציבור התקבלו הזמנות לרכישת 16,58 תעודות מורכבות (סדרה כו'), 16, תעודות מורכבות (סדרה כט') ו- 16,34 תעודות מורכבות (סדרה ל'). בסך הכל הוקצו 16, תעודות מורכבות (סדרה כו'), 16, תעודות מורכבות (סדרה כט) ו- 16, תעודות מורכבות (סדרה ל'), כאשר הזמנות הציבור נענו באופן חלקי, כך שכל מזמין תעודות מורכבות (סדרה כו') יקבל יקבל כ % מהזמנתו, כל מזמין תעודות מורכבות (סדרה כט') יקבל 1% מהזמנתו וכל מזמין תעודות מורכבות (סדרה ל') יקבל כ % מהזמנתו. המחיר ליחידת תעודות מורכבות (סדרות כו', כט' ו- ל'), שנקבע באופן המפורט בדוח הצעת המדף האמור, הינו ליחידה (לגבי אחת מהסדרות האמורות). מחיר זה משקף גיוס מיידי של כ- 15,976, ברוטו לגבי כל אחת מהסדרות האמורות. ביום הודיעה החברה על שינוי שחל בהון המונפק של החברה, כתוצאה מהנפקה לציבור ו/או הקצאה לחברה הבת (לפי העניין), של תעודות הסל (סדרות טו', יח', כז' ו- יט') ותעודות מורכבות (סדרות כד' ו- כה'). ביום הודיעה החברה על שינוי שחל בהון המונפק של החברה, כתוצאה מהנפקה לציבור ו/או הקצאה לחברה הבת (לפי העניין), של תעודות מורכבות (סדרות כו', כט' ו- ל'). ביום החלטתה פרסמה החברה דיווח מיידי בדבר החלטת החברה מיום לערוך שינוי בשיעור עמלת הניהול בתעודות סל ((סדרה ח') ובתעודות סל (סדרה טו'), באופן שהחל מיום שיעור דמי הניהול שיחול ביחס לתעודות האמורות יעמוד על.5%. על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום , מכוח תשקיף החברה מיום , הקצתה החברה לחברה הבת, עובר לדוח הצעת המדף האמור, 1,, תעודות מורכבות (סדרה כד'). ביום הודיעה החברה על שינוי שחל בהון המונפק של החברה, כתוצאה מהקצאה לחברה הבת, של תעודות מורכבות (סדרות כד')

19 באמצעות דוח מיידי שפרסמה החברה ביום (אשר תוקן באמצעות דו"ח מיידי מתקן מיום ) הודיעה החברה, כי ביום אישר דירקטוריון החברה את מדיניות החברה ביחס לפעילות מול מוסדות פיננסיים בחו"ל, בהתאם למתווה שנוסחו המתוקן צורף לדו"ח המיידי האמור, מיום ביום 2 בינואר 29, ביום 18 בפברואר 29, ביום 17 במרץ 29, ביום 12 באפריל 29, ביום 12 באפריל 29, ביום 2 במאי 29, ביום 18 במאי 29, ביום 2 ביולי 29, ביום 2 ביולי 29, ביום 2 באוגוסט 28 וביום 17 בספטמבר 29 הוציאה החברה דיווח למחזיקי התעודות, על החזקותיה בנכסים ומשקלם, ביחס לכל תעודה ותעודה אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן ביום פרסמה החברה תיקון לתשקיף מדף מיום , אשר במסגרתו בוצעה הרחבה בלבד של סדרת תעודות סל (סדרה ד') וסדרת תעודות סל (סדרה ז') של החברה, המצויות במחזור ממועד פרסום תשקיף הנפקתן (קרי, מיום ) והעוקבות, בהתאמה, אחר מדד ת"א-בנקים ומדד.HSCEI בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום הודיעה החברה, בדבר חלוקת דיבידנד (הכולל ריבית) למחזיקי תעודות הסל (ג', ז' ו- יח') של החברה, כדלקמן: סכום הדיבידנד ששולם למחזיקי תעודות סל מהסדרות האמורות, בגין התקופה שבין ה ועד ה , עמד על 8.25 יין של יפן לכל 1 ע.נ. של תעודות הסל (סדרה ג'); אגורות לכל 1 ע.נ. של תעודות סל (סדרה ז'); ו-.11 אגורות לכל 1 ע.נ. של תעודות הסל (סדרה יח') ריכוז סיכוני אשראי לא חל שינוי מהותי במדיניות החברה בדבר הגופים שמולם תבצע החברה את פעילות הכיסוי והשאלות,ביחס למפורט בדוח הדירקטוריון אשר צורף במסגרת הדו"ח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 28. נכון למועד הדו"ח, לחברה יש פעילות מהותית בכיסוי ההתחייבויות בגין תעודות הסל מול הבנקים בישראל בהפקדת פיקדונות וביצוע השאלות. הבנקים העיקריים שלחברה יש פעילות עמם הנם הבנק הבינלאומי לישראל בע"מ ובנק מזרחי טפחות בע"מ. להלן פירוט של יתרות החברה בשקלים באלפי, ביחס לסך הנכסים המנוהלים ע"י החברה, נכון ליום (נתונים באלפי ובאחוזים מתוך סך הנכסים המנוהלים ע"י החברה בכל הסדרות):

20 - 2 - חשיפה בגין הגוף פיקדונות באלפי חשיפה בגין השאלות חשיפה ב- % ב- % ב- % באלפי אלפי הבנק הבינלאומי הראשון , , ,654 לישראל בע"מ , , בנק מזרחי טפחות בע"מ 461, , קסם תעודות סל בע"מ 37, ,627.3 מבט תעודת סל בע"מ 9, ,136.5 תכלית תעודות סל בע"מ 18, ,516.5 פסגות תעודות סל בע"מ 17, , ,836 הראל סל בע"מ.1 5, ,198 I Share Ltd שווי אחזקות החברה ליום הנו: 3,465,152 אלפי. להלן פירוט של יתרות החברה ואינדקס מט"ח בע"מ (להלן- הקבוצה) ביחס לסך הנכסים המנוהלים ע"י הקבוצה, נכון ליום (נתונים באלפי ובאחוזים מתוך סך הנכסים המנוהלים ע"י הקבוצה בכל הסדרות): חשיפה בגין פיקדונות חשיפה בגין השאלות חשיפה באלפי באלפי ב- % ב- % ב- % הגוף באלפי הבנק הבינלאומי הראשון , , ,581 לישראל בע"מ , ,834 בנק פיבי לונדון , , בנק מזרחי טפחות בע"מ 458, , קסם תעודות סל בע"מ 37, ,679.3 מבט תעודת סל בע"מ 9, ,337.5 תכלית תעודות סל בע"מ 18, ,516.5 פסגות תעודות סל בע"מ 17, , ,836 הראל סל בע"מ.1 5, ,198 I Share Ltd שווי אחזקות הקבוצה ליום הנו: 3,552,142 אלפי.

21 להלן פירוט ביחס לכל סדרה בנפרד, של הגופים שלגביהם קיימת חשיפה בשיעור של 5% או יותר מנכסי אותה סדרה לכושר הפירעון של חייב אחד, נכון ליום (לא כולל פעילות שוטפת מול ברוקרים בחו"ל שמוצגת להלן בנפרד): היקף החשיפה ב- % משווי הנכסים המגבים לסדרה בגין תעודות של חברות בגין בגין המנפיקות שווי אחזקות סדרה הגוף פיקדונות השאלות תעודות באלפי דירוג הגוף AA Positive (מעלות ( 97, א' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ AA Positive (מעלות ( 117, ב' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ AA+ (מעלות ( Stable 1, ג' בנק מזרחי טפחות בע"מ AA+ (מעלות ( Stable 9, ה' בנקמזרחי טפחות בע"מ AA+ (מעלות ( Stable 7, ו' בנק מזרחי טפחות בע"מ AA+ (מעלות ( Stable 155, ז' בנק מזרחי טפחות בע"מ AA Positive (מעלות ( 3, ט' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ AA Positive (מעלות ( 2, י' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ AA+ (מעלות ( Stable 16, יא' בנק מזרחי טפחות בע"מ AA+ (מעלות ( Stable 11, יג' בנק מזרחי טפחות בע"מ AA+ (מעלות ( Stable 79, יד' בנק מזרחי טפחות בע"מ

22 היקף החשיפה ב- % משווי הנכסים המגבים לסדרה בגין תעודות של חברות בגין בגין המנפיקות שווי אחזקות סדרה הגוף פיקדונות השאלות תעודות באלפי דירוג הגוף לא קיים דירוג 8, קסם תעודות סל בע"מ טו' AA Positive הבנק הבינלאומי (מעלות ( 14, הראשון לישראל בע"מ יז ' 19, קסם תעודות סל בע"מ לא קיים דירוג AA+ (מעלות ( Stable 75, יח בנק מזרחי טפחות בע"מ AA+ (מעלות ( Stable 15, יט' בנק מזרחי טפחות בע"מ AA+ Stable בנק מזרחי טפחות (מעלות ( כג' בע"מ קסם תעודות סל בע"מ לא קיים דירוג פסגות תעודות סל בע"מ לא קיים דירוג AA+ (מעלות ( Stable כו' בנק מזרחי טפחות בע"מ 1, כז' תכלית תעודות סל בע"מ לא קיים דירוג AA+ (מעלות ( Stable 29, לו' בנק מזרחי טפחות בע"מ AA+ (מעלות ( Stable 14, נא' בנק מזרחי טפחות בע"מ 1, נג' תכלית תעודות סל בע"מ לא קיים דירוג AA+ (מעלות ( Stable 3, נז' בנק מזרחי טפחות בע"מ AA Positive (מעלות ( 11, נח' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

23 בנוסף, לחברה ישנם חשבונות דרכם מתבצעת פעילות בחו"ל, באמצעות בנק מזרחי טפחות בע"מ הפועל באמצעות ברוקר בחו"ל, כאשר הפעילות העיקרית הינה רכישה של חוזים עתידיים סחירים בחשבונות בנק מזרחי טפחות בע"מ בברוקר וניירות ערך של המדד לייחוס וכן הפקדת בטחונות (בדרך כלל במזומן) בחשבונות הפעילות. מדיניות החברה הינה לפעול בהפקדת בטחונות במזומן, על מנת לאפשר פעילות בחוזים עתידיים מול הברוקר בחו"ל (ישירות ו/או באמצעות בנק ו/או חבר בורסה ישראלי), שיוחזקו בחשבון מיועד נפרד Account) (Segregate עבור לקוחות הברוקר, ובאופן נפרד מנכסי הברוקר ופעילות הנוסטרו שלו. למיטב ידיעת החברה הפיקדונות מופקדים בבנק JPMORGAN CHASE BK NA המדורג.Aaa להלן פירוט ביחס לכל סדרה בנפרד, של הברוקר בחו"ל עימו מבוצעת פעילות כאמור, וערך היתרות בחשבון הפעילות, נכון ליום : ב- % משווי הנכסים המגבים לסדרה יתרה בגין סדרה הברוקר יתרה בגין ניירות ערך דירוג הגוף פיקדונות סחירים (2.14) ג' (2.55) 1.77 ה' ו' BBB Stable (S&P) (3.6) 12.1 ז' MF GLOBAL LTD/GN יא' יד' יח' יט' 11. תרומות החברה לא קבעה מדיניות בנושא תרומות.

24 א( דירקטורים בעלי מומחיות וחשבונאות פיננסית 92 לדעת דירקטוריון החברה, המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון בהתאם לסעיף )(12) לחוק החברות, התשנ"ט (להלן: "חוק החברות"), שעליהם להיות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בסעיף 24 לחוק החברות ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בכל כשירות מקצועית), תשס"ו 25 (להלן: "תקנת המומחיות") יעמוד על דירקטור אחד. החברה סבורה כי בהתחשב בפעילות החברה ובניסיונם העסקי של הדירקטורים בחברה, המספר המזערי האמור מאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה והדין בכל הנוגע לבדיקת מצבה הכספי של החברה, לעריכת דוחותיה הכספיים ולאישורם. נכון לתאריך דוח זה הדירקטור שנקבע כבעל מומחיות כאמור הינו מר אורי בן דב. 13. סקר עמיתים בחודש יולי, 25 פרסמה רשות ניירות ערך הנחייה לפי סעיף 36 א' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח בעניין גילוי בדבר מתן הסכמה לביצוע סקר עמיתים שמטרתו, כמתואר בהנחיה האמורה, בחינת קיומם של נהלי ביקורת נאותים במשרדי רואי חשבון. דירקטוריון החברה נתן הסכמתו לביצוע סקר עמיתים ונכון לשתף פעולה ליישום ולקידום הביקורת כאמור לעיל. הסכמה כאמור כפופה לחובת סודיות ולחובה להימנע מניגוד עניינים כלפי החברה בהן יחויב רואה החשבון הסוקר, ולאחריות המבקרים החיצוניים של החברה כלפי החברה ביחס לאמור לעיל. 14. גילוי בדבר מבקר פנימי לא חל שינוי מהותי בגילוי בדבר מבקר פנימי,ביחס למפורט בדוח הדירקטוריון במסגרת הדו"ח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 28. אשר צורף 15. גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים האורגן בחברה האחראי על בקרת העל (כמשמעותה בגילוי דעת 76 של לשכת רואי החשבון בישראל) הינו דירקטוריון החברה. לאור עיסוקה של החברה, הדוחות הכספיים הינם פשוטים ואין צורך בתהליכים מורכבים יותר מהאמור להלן לאישור דוחות אלה. במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה על ידי הדירקטוריון, מועברת טיוטת הדוחות הכספיים, טיוטת דוח דירקטוריון וטיוטת העדכונים לדוח תקופתי השנתי לעיונם של חברי הדירקטוריון מספר ימים לפני מועד הישיבה הקבועה לאישור הדוחות. במהלך ישיבת דירקטוריון נסקרות התוצאות הכספיות, המצב הכספי ומוצגים נתונים על פעילות החברה וניתנות תשובות לשאלות הדירקטורים

25 בישיבה נוכח גם הרואה החשבון החיצוני של החברה אשר נותן את חוות דעתו המקצועית ביחס לסוגיות החשבונאיות בקשר לדוחות הכספיים. לאור הדיון כאמור, מתקיימת הצבעה לאישור הדוחות הכספיים דוח בסיסי הצמדה בהתאם למאזן הצמדה הרצ"ב לדוח זה. 17. דוח פוזיציות ב 17.1 להלן דוח פוזיציות ב ליום : מדדי מניות נקוב (באלפי ) Short Long עד שנה ערך הוגן (באלפי ) short 4,215 8,741 8,246 Long 32,86 54,557 8, ,76 1,52,54 5, ,246 57, ,669 אופציות רכש לא למטרות הגנה אופציות מכר לא למטרות הגנה חוזים עתידיים לא למטרות הגנה החזקה מרבית ב בתקופת הדוח: לאור אופי פעילותה של החברה שמבצעת פעילות ב מדי יום ככיסוי בגין תנודות במדדים, הרי שהיקף הפעילות ב משתנה מדי יום בהתאם לשינוי בהיקף ההתחייבויות למחזיקי התעודות. לפיכך, ככל שהיקף ההתחייבויות והתעודות גדל כך צפויים לגדול הערכים של ה. לא ניתן ללמוד על קשר בין הנתונים האמורים לבין נכסים והתחייבויות אחרים, על הפוזיציות בחברה, על החשיפות והסיכונים הנובעים מהם או על הרווחיות הנגזרת מהם להלן נתונים בקשר להחזקה מרבית בחוזים לתקופת הדוח:

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc צ'ק קאפ טיוטה מס' 1 2 לציבור (טיוטה מס' 4 3 לרשות ני"ע ולבורסה) 18 24 בנובמבר 2010 טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך להנפקת ניירות הערך לציבור, ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך עלפי טיוטת התשקיף. ייתכנו

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל

ה תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה, כולם או חלקם, תוך זמן העשוי להיות קצר

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי מ ת א ר בהתאם להוראות סעיף 15 ב( 1 )(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס 2000 יחד עם

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

תכניתאופציות

תכניתאופציות לכבוד רשות ניירות ערך לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ תאריך: 6 באוגוסט 2007 ארד בע"מ ("החברה") הנדון: דו"ח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית בהתאם לתקנה 20 ותקנה 21 לתקנות ניירות

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

חלק 1- חשבון עובר ושב הערות (1) לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל- 4 פעולות על ידי פקיד במח

חלק 1- חשבון עובר ושב הערות (1) לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל- 4 פעולות על ידי פקיד במח חלק 1 חשבון עובר ושב לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל 4 פעולות על ידי פקיד ב פעולה בערוץ ישיר. זכאות כאמור של אדם בעל מוגבלות תחל ב 1 בחודש שלאחר

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד