Microsoft Word - דוח תקופתי 0.docx

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - דוח תקופתי 0.docx"

תמליל

1 א( ב( ג( א( א( שמ החברה: מס' חברה ברשמ: מס' חברה ברשות: כתובת: טלפונ: פקסימיליה: בנק דיסקונט לישראל בע"מ רח' יהודה הלוי 23 תל אביב בדצמבר 2012 במרס תאריכ המאזנ: תאריכ הדיווח: להלן פירוט סעיפי הדוח לפי סדר התקנות: תקנה 9 10 ג' א' 22 דוחות כספיימ וחוות דעת רואי החשבונ המבקרימ שימוש בתמורת ניירות ערכ רשימת השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות לתאריכ המאזנ שינויימ בהשקעות בחברות בנות ובחברות קשורות בתקופת הדוח רווחימ של חברות בנות וחברות קשורות וההכנסות מהנ בתקופת הדוח יתרות אשראי מסחר בבורסה תגמולימ לבעלי עניינ ולנושאי משרה בכירה בעל השליטה בתאגיד עסקאות עמ בעל שליטה ( 24 המניות וניירות הערכ האחרימ שכל בעל ענינ בתאגיד מחזיק בתאגיד ( 24 החזקות בעלי עניינ במניות או בניירות ערכ אחרימ של חברה מוחזקת של התאגיד 24 א 24 ב 25 א א' 26 ב' הונ רשומ, מונפק וניירות ערכ המירימ מרשמ בעלי המניות של התאגיד מענ רשומ פרטימ על הדירקטורימ פרטימ על נושאי משרה בכירה פירוט מספר מורשי החתימה העצמאיימ כפי שנקבעו בידי התאגיד פרטימ על רואי החשבונ שינוי בתזכיר או בתקנונ ( 29 המלצות הדירקטורימ בפני האסיפה הכללית והחלטותיהמ שאיננ טעונות אישור האסיפה הכללית בדבר ( 29 החלטות אסיפה כללית מיוחדת ( 29 החלטות החברה 5 חתימות שאלונ ממשל תאגידי 1

2 זה. תקנה 9 הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים בצירוף חוות דעת רואי חשבון מבקרים מצורפים ומהווים חלק בלתי נפרד מדוח תקנה 10 ג' שימוש בתמורת ניירות ערך שהוצעו בתשקיף שפורסם לאחרונה לפני תאריך הדוח תקנה 11 רשימת השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות ליום מס' המניה בבורסה סוג המניה מספר המניות שווי נקוב בש"ח עלות בסכומימ מדווחימ ל * באלפי ש"ח ערכ מאזני בסכומימ מדווחימ ל * באלפי ש"ח שיעור החזקה** בהונ ב% בזכויות הצבעה ב% מחיר שוק לפי שער בורסה ל באלפי ש"ח ,889, ,649 60,916 31,413 11,784 5,034 92, , , ,900 16,375 66,588 1,243 4,177 1,267 94, , , ,222 6, ,000,000 8,000 1,250 2,799, ,812 6,121, , , ,215 62,055 1,599 2,000,000 8,000,000 1,250 2,799, ,812 6,121, , ,000 5, א. במניות ובשטרי הונ המירימ חברות בנות וחברות קשורות בארצ בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ דיסקונט ליסינג בע"מ דיסקונט מנפיקימ בע"מ דיסקונט נאמנות בע"מ דיסקונט גמל בע"מ תכלית דיסקונט ניהול תיקימ בע"מ דיסקונט ישראל שוקי הונ והשקעות בע"מ "בדל" שרותי מחשב ומנהלה בע"מ חברת נדבכ לנדל"נ והשקעות בע"מ חברה לרישומימ של בנק דיסקונט לישראל בע"מ סמדר חברה לרישומימ בע"מ רעננ חברה לרישומימ בע"מ שוברי קניה לכל בע"מ נכסי הר לוי בע"מ ציר חברה למסחר בע"מ * להחזקה ישירה בלבד. ** במישרינ או בעקיפינ א ב מנית יסוד מנית יסוד 2

3 תקנה 11 רשימת השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות ליום שיעור החזקה** מס' המניה בבורסה סוג המניה מספר המניות שווי נקוב בש"ח עלות בסכומימ מדווחימ ל * באלפי ש"ח ערכ מאזני בסכומימ מדווחימ ל * באלפי ש"ח בהונ ב% בזכויות הצבעה ב% מחיר שוק לפי שער בורסה ל באלפי ש"ח א. במניות ובשטרי הונ המירימ חברות בנות וחברות קשורות בארצ הבנק הבינלאומי הראשונ 1,445, ,624, ,099 1,326,675 26,533, ש"ח לישראל בע"מ (¹) , , ,561 ש"ח כרטיסי אשראי לישראל בע"מ 56 מנ הנהלה א 1 מנ הנהלה ב ,104 1,000 1,000 כספונט בע"מ (²) , ,250 6,250,000 מרכז סליקה בנקאי בע"מ ,313 3, ,000 א חברת כספות הבנקימ בע"מ ,587 1, ,000,000 שירותי בנק אוטומטיימ בע"מ ,294 5,500 5,500 מניות בכורה יוניטק טכנולוגיות בע"מ ,250 1,000 1,000 בית מניב ) ישראל ( בע"מ מנית הנהלה , ש"ח לייפ אונ קי ישראל בע"מ (1,593) 4, , ש"ח די אנד בי החברה לנתוני אשראי בע"מ , ש"ח ניהול עושר אישי בע"מ ,445 7,449 FIMI Israel Opportunity Fund. P.L ,461 5,516 P.FIMI Opportunity Fund L. 3,124, ,816 $ 5,000,000 50,000 חברות בנות בחו"ל Discount Bancorp Inc. 215, ,607 SF 33,000,000 33,000. (Swiss)IDB Bank Ltd 12,197 2,243 $ 500, ,000 Discount Reinsurance International Limited להחזקה ישירה בלבד. * במישרינ או בעקיפינ. ** הערות: הבנק מחזיק ב 25% בסמכות למנות דירקטורימ.הדירקטורימ ימונו לפי המלצת הבנק, שתאושר ע"י נגיד בנק ישראל. לפרטימ בדבר הסכמ עמ פי.בי. (1) החזקות בדבר המשכ החזקת הבנק בבנק הבינלאומי, בדבר מתווה לירידה בהחזקות ובדבר הפקדת חלק מהמניות בידי נאמנ, ר' ביאור 6 ד' לדוחות הכספיימ. הבנק מחזיק ב 10% בהונ ובזכויות ההצבעה וכרטיסי אשראי לישראל בע"מ מחזיקה 10% בהונ ובזכויות ההצבעה. (2) 3

4 תקנה 11 רשימת השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות ליום מס' המניה בבורסה סוג המניה מספר המניות שווי נקוב עלות בסכומימ מדווחימ ל * ערכ מאזני בסכומימ מדווחימ ל * שיעור החזקה** בהונ בזכויות הצבעה א. במניות ובשטרי הונ המירימ חברות המוחזקות ע"י בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ מרכנתיל נכסימ בע"מ ב.מ.ד. חיתומימ ויזומ השקעות בע"מ מניות יסוד מרביט סוכנות לביטוח (1996) בע"מ תכלית דיסקונט ניהול תיקימ בע"מ מרכנתיל השקעות בע"מ מרכנתיל הנפקות בע"מ חברות המוחזקות ע"י דיסקונט ישראל שוקי הונ והשקעות בע"מ אי.אפ. הקרנ הבינלאומית (יועצימ) בע"מ( ¹ ) דיסקונט חיתומ והנפקות בע"מ די סי אמ וונצ'ר ניהול בע"מ מניפ שרותימ פיננסימ בע"מ גולדנ גייט מנג'מנט קומפני (גי.גי.בי.אפ.) בע"מ פרינט א.ק. תקשורת בע"מ להחזקה ישירה בלבד. * במישרינ או בעקיפינ. ** הערות: בפרוק מרצונ. (1) בש"ח באלפי ש"ח באלפי ש"ח ב% ב% ,962 1,499, , ,000 10, ,000, ,717 99,624,400 1,499, , , , ,000, ,571,745 4

5 תקנה 11 רשימת השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות ליום א. במניות ובשטרי הונ המירימ חברות המוחזקות ע"י כרטיסי אשראי לישראל בע"מ דיינרס קלוב ישראל בע"מ דיינרס (מימונ) בע"מ( ² ) כ.א.ל. (מימונ) בע"מ ד.ק. החברה לניהול ושיווק אשראי בע"מ( ² ) יציל פיננסימ בע"מ מס' המניה בבורסה סוג המניה נדחות מספר המניות שווי נקוב בש"ח עלות בסכומימ מדווחימ ל * באלפי ש"ח ערכ מאזני בסכומימ מדווחימ ל * באלפי ש"ח שיעור החזקה** בהונ ב% בזכויות הצבעה ב% יציל פקטורינג בע"מ( ³ ) כספונט בע"מ (¹) כאל (פקדונות) בע"מ שלמה כ.א.ל. בע"מ אי.אר.אנ. ישראל בע"מ מניות בכורה 5,100 1, , , ,000 2, ,100 1, ,000 19, ,000 14, ,000 2, להחזקה ישירה בלבד. * במישרינ או בעקיפינ. ** הערות: ראה לעיל בהחזקה ישירה על ידי הבנק. (1) חברה בת של דיינרס קלוב ישראל בע"מ, בתהליכי פירוק מרצונ. (2) חברה בת של יציל פיננסימ בע"מ. (3) 5

6 תקנה 11 רשימת השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות ליום שיעור החזקה** מס' המניה בבורסה סוג המניה מספר המניות שווי נקוב בש"ח עלות בסכומימ מדווחימ ל * באלפי ש"ח ערכ מאזני בסכומימ מדווחימ ל * באלפי ש"ח בהונ ב% בזכויות הצבעה ב% 75,258, ,589 א. במניות ובשטרי הונ המירימ חברות המוחזקות ע"י Inc. Discount Bancorp A.S.Discount Bank Of New York U Israel. 46,015,000 4,601,500 Discount Bank ( Latin America ) (¹) 200,000 2,000 IDB Leasing Inc. (¹) IDB Real Estate Holdings Inc. (¹) IDB Property ( Industrial Development ) LLC (³) Holdings IDB Property Holdings (.F.F ) LLC (³) 10 1,000 IDBNY Realty ( Delaware ).Inc (¹) מניות 1,000,000 1,000 בכורה 1,000,000 10,000 IDB Capital Corp. (¹) 10 1,000 IDB Realty LLC (²) מניות 1,000,000 1,000 בכורה 300,000 6,000 Inc,DB Properties Representacoes DB Brazil Ltd. (4) להחזקה ישירה בלבד. * במישרינ או בעקיפינ. ** הערות: חברה בת של.ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK (1) חברה בת של. REALTY.INC (DELAWARE)IDBNY (2) חברה בת של Inc. IDB Real Estate Holdings (3) Bancorp Discount מחזיקה 1% בהונ ובזכות ההצבעה ו York Israel Discount Bank of New מחזיק 99% בהונ ובזכויות ההצבעה. (4) 6

7 תקנה 11 רשימת השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות ליומ סוג שווי נקוב בש"ח ערכ מאזני ל באלפי ש"ח תנאי הצמדה שיעור ריבית שנת פרעונ אחרונה ב. בשטרי חוב וכתבי התחייבות נדחימ (אינמ נסחרימ בבורסה) 2, % צמוד מדד 83,553 68,721 כתב התחייבות נדחה דיסקונט מנפיקימ בע"מ צמית 2.9%0% צמוד מדד 7,259 2,650,000 תכלית דיסקונט ניהול תיקימ בע"מ שטרי הונ צמיתימ דיסקונט ישראל שוקי הונ 2014 לא צמוד 720, ,781,000 שטר הונ נדחה (¹) והשקעות בע"מ % צמוד מדד 9,262 12,000,000 כתב התחייבות נדחה כרטיסי אשראי לישראל בע"מ % לא צמוד 30,000 30,000,000 כתב התחייבות נדחה כרטיסי אשראי לישראל בע"מ % לא צמוד 36,000 36,000,000 כתב התחייבות נדחה כרטיסי אשראי לישראל בע"מ % צמוד מדד 30,000 30,000,000 כתב התחייבות נדחה כרטיסי אשראי לישראל בע"מ % לא צמוד 20,000 20,000,000 כתב התחייבות נדחה כרטיסי אשראי לישראל בע"מ % צמוד מדד 83,128 80,000 כתב התחייבות נדחה בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ הערה: עפ"י החלטת דירקטוריונ הבנק מיומ 26 באוגוסט 2008, הלוואות שניתנו לחברה בהתאמ להסכמ מסגרת מחודש מרס 2007, הומרו לשטרי הונ שאינמ (1) צמודימ ואינמ נושאימ ריבית, לתקופה של 5 שנימ לפחות. ג. יתרת הלוואות יתרה ל תנאי הצמדה שיעור ריבית שנת פרעונ אחרונה באלפי ש"ח 5% 12% ליבור פריימ +1% 84 1, ,729 מניפ שרותימ פיננסימ בע"מ מניפ שרותימ פיננסימ בע"מ גולדנ גייט מנג'מנט קומפני (גי.גי.בי.אפ.) בע"מ די אנד בי החברה לנתוני אשראי בע"מ צמוד מדד לא צמוד צמוד דולר לא צמוד טרמ נקבע טרמ נקבע טרמ נקבע טרמ נקבע 7

8 שינוי סוג ההשקעה שינוי בערכ נקוב שינוי בעלות * תקנה 12 פרטי השינויימ בחברות בנות ובחברות קשורות בשנת 2012 (בשקלימ חדשימ אלא אמ צוינ אחרת) תאריכ שמ החברה השינוי מהות השינוי בש"ח באלפי ש"ח 651, ,044 1,547,428 2, , ,000, מיזוג מכירה פירוק מיזוג פירוק מיזוג עמ יציל פיננסימ פירוק מיזוג עמ יציל פיננסימ פירוק פירוק מיזוג עמ כאל מיזוג עמ כאל פירוק מיזוג עמ תכלית דיסקונט ניהול תיקימ פירוק פירוק בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ גרינ בול שוקי הונ בע"מ V.IDB International N. דיסקונט משכנתאות הנפקות בע"מ MBD MEZZANINE INVESTMENTS LLC יציל (1998) 2001 בע"מ יציל שרותי מימונ בע"מ יציל אלפיימ (1998) בע"מ כרטיסי אשראי לישראל (אחזקות) בע"מ כרטיסי אשראי לישראל (אינטרנשיונל) בע"מ כאל פקטורינג בע"מ כאל אינטרנשיונל בע"מ ICC UK LTD מרכנתיל שוקי הונ בע"מ במד רשומימ בע"מ מרכנתיל לקנ בע"מ 1 ש"ח

9 תקנה 13 רשימת רווחימ של חברות בנות וחברות קשורות וההכנסות של הבנק מהנ בשנת 2012 (באלפי שקלימ חדשימ אלא אמ צוינ אחרת) רווח (הפסד) שדווח ע"י החברה לשנת 2012 הכנסות שנתקבלו או זכאימ לקבלנ בשנת 2012 לפני מס אחרי מס( ¹ ) דיבידנד דמי ניהול ריבית הפרשי הצמדה ועמלות מימונ עמלות תפעוליות הכנסות תפעוליות אחרות 35, , ,564 2, ,467 14,626 2,217 1, , , ,000 1, , , ,383 1,485 2,039 2,259 51,640 3,032 (888) 8, ,000 חברות בנות וחברות קשורות בארצ 293,000 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ 1,373 דיסקונט ליסינג בע"מ 4,088 דיסקונט מנפיקימ בע"מ 1,796 נאמנות דיסקונט בע"מ 3,173 דיסקונט גמל בע"מ 3,180 תכלית בית השקעות בע"מ דיסקונט ישראל שוקי הונ והשקעות בע"מ 52,771 דיסקונט למשכנתאות לבית סוכנות לביטוח 4,703 (2005) בע"מ 142 "בדל" שרותי מחשב ומנהלה בע"מ 10,935 חברת נדבכ לנדל"נ והשקעות בע"מ חברה לרישומימ של בנק דיסקונט לישראל בע"מ 1,036 סמדר חברה לרישומימ בע"מ רעננ חברה לרישומימ בע"מ שוברי קניה לכל בע"מ נכסי הר לוי בע"מ ציר חברה למסחר בע"מ הבנק הבינלאומי הראשונ לישראל בע"מ 286,000 כרטיסי אשראי לישראל בע"מ כספונט בע"מ הערה: (1) לרבות רווח מפעולות בלתי רגילות, ולאחר זכויות בעלי מניות חיצוניימ. 9

10 תקנה 13 רשימת רווחים של חברות בנות וחברות קשורות וההכנסות של הבנק מהן בשנת 2012 (באלפי שקלימ חדשימ אלא אמ צוינ אחרת) רווח (הפסד) שדווח ע"י החברה לשנת 2012 לפני מס אחרי מס( ¹ ) דיבידנד הכנסות שנתקבלו או זכאימ לקבלנ בשנת 2012 דמי ניהול ריבית הפרשי הצמדה ועמלות מימונ 5,691 7,522 חברות בנות וחברות קשורות בארצ (המשכ) מרכז סליקה בנקאי בע"מ חברת כספות הבנקימ בע"מ 16,982 21,679 שירותי בנק אוטומטיימ בע"מ יוניטק טכנולוגיות בע"מ בית מניב ) ישראל ( בע"מ לייפ אונ קי ישראל בע"מ די אנד בי החברה לנתוני אשראי בע"מ ניהול עושר אישי בע"מ 3,711 3,711 P.Opportunity Fund L FIMI Israel. 162$ 162$ P.FIMI Opportunity Fund L. חברות בנות בחו"ל (36,932) 42,711$ 57,175$ Discount Bancorp Inc CHF 986CHF Bank Ltd (Swiss)IDB. 296$ 296$ Reinsurance International Limited Discount חברות המוחזקות ע"י בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נכלל בדוחות מרכנתיל דיסקונט בע"מ מרכנתיל נכסימ בע"מ נכלל בדוחות מרכנתיל דיסקונט בע"מ ב.מ.ד. חיתומימ ויזומ השקעות בע"מ נכלל בדוחות מרכנתיל דיסקונט בע"מ מרביט סוכנות לביטוח (1996) בע"מ נכלל בדוחות מרכנתיל דיסקונט בע"מ תכלית דיסקונט ניהול תיקימ בע"מ נכלל בדוחות מרכנתיל דיסקונט בע"מ מרכנתיל השקעות בע"מ נכלל בדוחות מרכנתיל דיסקונט בע"מ מרכנתיל הנפקות בע"מ חברות המוחזקות ע"י דיסקונט ישראל שוקי הונ והשקעות בע"מ נכלל בדוחות דיסקונט ישראל שוקי הונ והשקעות בע"מ אי.אפ. הקרנ הבינלאומית (יועצימ) בע"מ נכלל בדוחות דיסקונט ישראל שוקי הונ והשקעות בע"מ דיסקונט חיתומ והנפקות בע"מ נכלל בדוחות דיסקונט ישראל שוקי הונ והשקעות בע"מ די סי אמ וונצ'ר ניהול בע"מ נכלל בדוחות דיסקונט ישראל שוקי הונ והשקעות בע"מ מניפ שרותימ פיננסימ בע"מ נכלל בדוחות דיסקונט ישראל שוקי הונ והשקעות בע"מ גולדנ גייט מנג'מנט קומפני (גי.גי.בי.אפ.) בע"מ נכלל בדוחות דיסקונט ישראל שוקי הונ והשקעות בע"מ פרינט א.ק. תקשורת בע"מ עמלות תפעוליות הכנסות תפעוליות אחרות הערה: (1) לרבות רווח מפעולות בלתי רגילות, ולאחר זכויות בעלי מניות חיצוניימ. 10

11 תקנה 13 רשימת רווחים של חברות בנות וחברות קשורות וההכנסות של הבנק מהן בשנת 2012 (באלפי שקלימ חדשימ אלא אמ צוינ אחרת) רווח (הפסד) שדווח ע"י החברה לשנת 2012 הכנסות שנתקבלו או זכאימ לקבלנ בשנת 2012 לפני מס אחרי מס( ¹ ) דיבידנד דמי ניהול ריבית הפרשי הצמדה ועמלות מימונ עמלות תפעוליות הכנסות תפעוליות אחרות חברות המוחזקות ע"י כרטיסי אשראי לישראל בע"מ נכלל בדוחות כרטיסי אשראי לישראל בע"מ דיינרס קלוב ישראל בע"מ נכלל בדוחות כרטיסי אשראי לישראל בע"מ דיינרס (מימונ) בע"מ נכלל בדוחות כרטיסי אשראי לישראל בע"מ כ.א.ל. (מימונ) בע"מ נכלל בדוחות כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ד.ק. החברה לניהול ושיווק אשראי בע"מ נכלל בדוחות כרטיסי אשראי לישראל בע"מ יציל פיננסימ בע"מ נכלל בדוחות כרטיסי אשראי לישראל בע"מ יציל פקטורינג בע"מ נכלל בדוחות כרטיסי אשראי לישראל בע"מ כספונט בע"מ נכלל בדוחות כרטיסי אשראי לישראל בע"מ כאל (פקדונות) בע"מ נכלל בדוחות כרטיסי אשראי לישראל בע"מ שלמה כאל בע"מ נכלל בדוחות כרטיסי אשראי לישראל בע"מ אי.אר.אנ. ישראל בע"מ חברות המוחזקות ע"י דיסקונט בנקורפ אינק. נכלל בדוחות דיסקונט בנקורפ אינק. Israel Discount Bank Of New York נכלל בדוחות דיסקונט בנקורפ אינק..IDB Mortgage Corp נכלל בדוחות דיסקונט בנקורפ אינק. (Latin America)Discount Bank נכלל בדוחות דיסקונט בנקורפ אינק..IDBNY Leasing Inc נכלל בדוחות דיסקונט בנקורפ אינק..Theogreer Inc נכלל בדוחות דיסקונט בנקורפ אינק..Inc (Delaware)IDBNY Realty נכלל בדוחות דיסקונט בנקורפ אינק..IDB Capital Corp נכלל בדוחות דיסקונט בנקורפ אינק..Realty Inc IDBNY נכלל בדוחות דיסקונט בנקורפ אינק. Inc,DB Properties תקנה 14 מיון יתרות האשראי לציבור שבאחריות הבנק ראו ביאור 4 לדוחות הכספיימ. תקנה 20 מסחר בבורסה כתבי התחייבות נדחימ דיסק התחייבות א' נפרעו ב 10 תשלומימ שנתיימ שווימ ביומ 20 במאי של כל אחת מהשנימ 2003 עד 2012 (כולל). ביומ 20 במאי 2012 הושלמ פירעונ התשלומ האחרונ. תקנה 21 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה שכר יו"ר הדירקטוריונ ונושאי משרה בכירה ראו עמודימ לדוחות הכספיימ. סכומימ ששולמו בשנת 2012 לאנשי מפתח ניהוליימ ראו ביאור 22 ג' עמוד 409 לדוחות הכספיימ..1.2 תקנה 21 א בעל השליטה בתאגיד Treetops Acquisition Group Ltd. Treetops Acquisition Group II Ltd. תקנה 22 עסקאות עם בעל שליטה ראו ביאור 22 לדוחות הכספיימ. תקנות 24 א( ), 24 ב( ( המניות וניירות הערך האחרים שכל בעל עניין בתאגיד מחזיק בתאגיד ו/או בחברה מוחזקת של התאגיד, אם פעילותה מהותית לתאגיד, בתאריך סמוך ככל האפשר לתאריך הדוח ראו בדוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניינ ונושאי משרה בכירה מיומ 1 בינואר 2013, מס' אסמכתא:

12 תקנה 24 א הון רשום, מונפק וניירות ערך המירים מניות רגילות א' בנות ע.נ. של 0.1 ש"ח כל אחת מניות רגילות א' הנ ע"ש ונסחרות בבורסה לניירות ערכ בתל אביב 6% מניות בכורה צוברות בנות ע.נ. של ש"ח כל אחת (שווה ערכ ל 10 לירות שטרלינג כל אחת) זכויות ההצבעה של מניות הבכורה היננ זכויות מוגבלות בהונ המניות אינ מניות רדומות. ניירות ערכ המירימ: מספר המניות בהונ הרשומ 1,961,000,000 מספר המניות בהונ המונפק 1,053,869,295 40,000 40,000 ביומ 31 בדצמבר 2012 פקעו 719,136 כתבי אופציות לא סחירימ של נושא משרה לשעבר ושל נושא משרה בבנק (דיסקונט אפ 2006), אשר הוחזקו בנאמנות עלידי עו"ד רוננ ברק מרחוב אבא הלל 14 (בית עוז), רמת גנ, ולא נותרו עוד כתבי אופציות מסוג זה. בהתאמ, לאחר הפקיעה, נמחק מרשמ כתבי אופציות לא סחירימ. תקנה 24 ב מרשם בעלי המניות של התאגיד מספר זהוי: שמ: סוג זהוי: מספר מזהה אחר שמ מניה: רגילה א יתרת מחזיק: Treetops Acquisition Group LP כתובת: Clifton House, 75 Fort Street P.O. Box 1350 GT, George Town Grand Cayman, Cayman Island מספר זהוי: שמ: סוג זהוי: מספר מזהה אחר שמ מניה: רגילה א יתרת מחזיק: Treetops Acquisition Group II LP כתובת: Clifton House, 75 Fort Street P.O. Box 1350, GT, George Town Grand Cayman, Cayman Island מספר זהוי: שמ: אמיתי שרה ז"ל סוג זהוי: מספר תעודת זהות שמ מניה: רגילה א יתרת מחזיק: 33 כתובת: ע"י ישראל גיל, עו"ד רחוב אחד העמ 14 חיפה מספר זהוי: סוג זהוי: מספר תעודת זהות שמ: גיטר מוזס ברנהרד שמ מניה: רגילה א יתרת מחזיק: כתובת: ISAL (AMLET) N. V ת.ד תלאביב מספר זהוי: סוג זהוי: מספר תעודת זהות שמ: פינקלשטיינ אהוד שמ מניה: רגילה א יתרת מחזיק: 1 כתובת: רח' המשנה 4 תלאביב מספר זהוי: סוג זהוי: מספר תעודת זהות שמ: פנצר נתנ שמ מניה: רגילה א יתרת מחזיק: 500 כתובת: ת.ד חיפה מספר זהוי: שמ: כתובת: פלדמנ אבי סוג זהוי: מספר תעודת זהות שמ מניה: רגילה א יתרת מחזיק: 1 רחוב העיט 5 רעננה מספר זהוי: סוג זהוי: מספר תעודת זהות שמ: כתובת: פרמונ עובדיה יהודה הלוי 5/4 אשדוד שמ מניה: רגילה א יתרת מחזיק:

13 תקנה 24 ב מרשם בעלי המניות של התאגיד (המשך) 13 מספר זהוי: סוג זהוי: מספר ברשמ החברות שמ: חברה לרישומימ של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שמ מניה: רגילה א יתרת מחזיק: כתובת: רח' יהודה הלוי 23 תלאביב מספר זהוי: שמ: Recanati Elias סוג זהוי: שמ מניה: רגילה א יתרת מחזיק: 10 כתובת: U.S.A. 315 West 70th Street, Apt 5K New York, NY מספר זהוי: שמ: סוג זהוי: Redfield Walter C. שמ מניה: רגילה א יתרת מחזיק: 474 כתובת: 156 West 56th Street New York, NY USA מספר זהוי: שמ: כתובת: מספר זהוי: שמ: סוג זהוי: Samuels Walter R. שמ מניה: רגילה א יתרת מחזיק: Park Avenue New York, NY U.S.A. Starzec Mary סוג זהוי: שמ מניה: רגילה א יתרת מחזיק: 4148 כתובת: U.S.A. 2 Stoneleigh Road Scarsdale, NY מספר זהוי: סוג זהוי: מספר תעודת זהות שמ: דודסונ דוד & דודסונ מרימ שמ מניה: רגילה א יתרת מחזיק: 10 כתובת: רח' סמולנסקינ 15 חיפה. מספר זהוי: שמ: ברלב יהודה סוג זהוי: מספר תעודת זהות שמ מניה: רגילה א יתרת מחזיק: 30 כתובת: טולקובסקי 3 א', תלאביב מספר זהוי: שמ: מילר רפאל סוג זהוי: מספר תעודת זהות שמ מניה: רגילה א יתרת מחזיק: 40 כתובת: רח' פדויימ 7, הוד השרונ. מספר זהוי: שמ: נוימנ דוד סוג זהוי: מספר תעודת זהות שמ מניה: רגילה א יתרת מחזיק: 62 כתובת: דוד שמעוני 14 ירושלימ מספר זהוי: שמ: סוג זהוי: Meyer Mary Eleanor שמ מניה: רגילה א יתרת מחזיק: 2 כתובת: U.S.A. 762 Charing Terrace Towson, MD מספר זהוי: סוג זהוי: מספר תעודת זהות שמ: רבניאנ הרצל שמ מניה: רגילה א יתרת מחזיק: 185 כתובת: רחוב המיסדימ 2/11 ת.ד. 953 כפר סבא מספר זהוי: סוג זהוי: מספר תעודת זהות שמ: כתובת: סביונ טל רחוב גאולימ 44 זכרונ יעקב שמ מניה: רגילה א יתרת מחזיק: 11000

14 תקנה 24 ב מרשם בעלי המניות של התאגיד (המשך) מספר זהוי: סוג זהוי: מספר ברשמ החברות שמ: כתובת: הדר חברה לביטוח בע"מ רחוב בנ יהודה 1 תל אביב שמ מניה: בכורה 6% יתרת מחזיק: תקנה 25 א מען רשום המען הרשום: יהודה הלוי 23, תל אביב כתובת דואר אלקטרוני: טלפון: פקסימיליה:

15 א( תקנה 26 פרטים על הדירקטורים המכהנים ד"ר יוסי בכר, יו"ר הדירקטוריון התאריך בו החלה הכהונה כדירקטור: 1 בינואר 2010 ת.ז.: תאריך לידה: 3 באוגוסט 1955 מען להמצאת כתבי בידין: רח' יהודה הלוי 23, תל אביב נתינות: ישראלית חברות בוועדות הדירקטוריון: יו"ר ועדת מיחשוב יו"ר ועדת אשראים יו"ר ועדת כוח אדם (עד ליום 28/1/2013 היה שם הוועדה "ועדת שכר ותגמולים") יו"ר ועדת תיאום ועדת אסטרטגיה ועדה לניהול סיכונים (עד ליום 19/6/2012) דח"צ כהגדרתו בחוק החברות: לא דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות:לא כהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין: לא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית: כן עובד של הבנק, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין בבנק: לא השכלה: אקדמאית דוקטור (Ph.D) במנהל עסקים (התמחות במימון), אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי מוסמך (MBA) במנהל עסקים (התמחות במימון), אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי בוגר בכלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים תעודות מקצועיות: רואה חשבון עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור: יו"ר דירקטוריון בנק דיסקונט לישראל בע"מ יו"ר דירקטוריון כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (החל מ 03/2012 ). מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון, עמיעד אב בע"מ (החל מ 7/2007) יו"ר דירקטוריון, בכר יוסי, חברת רואי חשבון (החל מ 6/2002) דירקטור וסגן יו"ר דירקטוריון ב 1/2010) Israel Discount Bank of New York (12/2012 דירקטור ב. Inc 1/2010) Discount Bancorp (12/2012 יו"ר דירקטוריון בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ (דירקטור החל מ 05/01/2010, יו"ר החל מ 25/01/ /2012) יו"ר ועד מנהל, אוניברסיטת חיפה (10/2007 1/2011) יו"ר ועדה מייעצת לענייני אסטרטגיה בכלירמרק קפיטל בע"מ (4/ /2009) יו"ר דירקטוריון לא פעיל בסטונהיג' (ישראל) שירותים פיננסיים בע"מ (10/ /2009) "בן משפחה" של "בעל ענין" אחר בתאגיד: לא האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף )(12) 92 לחוק החברות: כן 15

16 א( תקנה 26 פרטים על הדירקטורים המכהנים (המשך) אילן בירן התאריך בו החלה הכהונה כדירקטור: 29 באוקטובר 29, 2008 באוקטובר 2011 ת.ז.: תאריך לידה: 3 באוקטובר 1946 מען להמצאת כתבי בידין: רח' ישראל גלילי 5/19, תלאביב נתינות: ישראלית חברות בוועדות הדירקטוריון: יו"ר ועדת תגמול (החל מ 1/2013 ) ועדת ביקורת ועדת אשראים ועדת מיחשוב ועדה לניהול סיכונים ועדת תיאום (החל מ 1/2013 ) ועדה לבחינת דוחות כספיים (עד ליום 31/12/12) דח"צ כהגדרתו בחוק החברות: כן דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות: כן כהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין: כן בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית: כן עובד של הבנק, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין בבנק: לא השכלה: אקדמאית בוגר בכלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בראילן תעודות מקצועיות: דיפלומה/לימודים אסטרטגיים בתחום אסטרטגיה וכלכלה, אוניברסיטת ג'ורג'טאון, וושינגטון ארה"ב עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור: יו"ר דירקטוריון רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ יו"ר דירקטוריון Ltd. Centrition (החל מ 7/2003) יו"ר הוועד המנהל במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן (ע"ר) יו"ר דירקטוריון קונטרופ טכנולוגיות מדויקות בע"מ (החל מ 1/2012) יו"ר דירקטוריון סינקאר אקס בע"מ (החל מ 1/2011, דירקטור החל מ 11/2010 ) יו"ר דירקטוריון מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ ( ) דירקטור בדלתא שלוש ישראל בע"מ ( /2008) דירקטור ויו"ר ועדת אסטרטגיה ומו"פ בתעשייה האווירית ( ) דירקטור בבנק מסד בע"מ ( ) דירקטור, חבר ועדת הכספים וועדת הביקורת בנטפים בע"מ ( ) יועץ Venture Partner באתגר קרן הון סיכון שותפות מוגבלת (עד 12/2009) "בן משפחה" של "בעל ענין" אחר בתאגיד: לא האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף )(12) 92 לחוק החברות: כן 16

17 א( תקנה 26 פרטים על הדירקטורים המכהנים (המשך) אלי אליעזר גונן התאריך בו החלה הכהונה כדירקטור: 10 בנובמבר 2010 ת.ז: תאריך לידה: 5 באוקטובר 1949 מען להמצאת כתבי בית דין: רח' הזמיר 16, מבשרת ציון נתינות: ישראלית חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: ועדת כוח אדם (עד ליום 28/1/2013 היה שם הוועדה "ועדת שכר ותגמולים") ועדת אסטרטגיה ועדת ממשל תאגידי דח"צ כהגדרתו בחוק החברות: לא דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות: לא כהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין: לא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית: כן עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא השכלה: אקדמאית מוסמך במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים. בוגר בכלכלה וחטיבות לימודים משלימות, האוניברסיטה העברית בירושלים. שנת השתלמות באוניברסיטת קליפורניה, ברקלי ארה"ב. עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור: יו"ר דירקטוריון גו אלפא בע"מ, חברה בבעלותו (החל מ 4/2009) יו"ר דירקטוריון קואופ ישראל רשת סופרמרקטים בע"מ (החל מ 9/2012 ) שותף, דירקטור ומנכ"ל משותף בטארה החזקות, ניהול והשקעות במלונות בע"מ (החל מ 9/2009 ) דירקטור בכנס אינטרנשיונל אירגון קונגרסים בע"מ (החל מ 7/2010) דירקטור במרכז הקונגרסים הבינלאומי אי.סי.סי ירושלים בניני האומה בע"מ (החל מ 1998 ) יו"ר דירקטוריון מלון מעלה החמישה (2/2011 9/2012) יו"ר דירקטוריון בית לוחמי הגטאות ע"ש יצחק קצנלסון למורשת השואה והמרד (7/2008 ( 1/2013 נשיא התאחדות המלונות בישראל ( /2010) דירקטור בטמבור בע"מ ( ) מנכ"ל רשת שרתון מוריה ישראל ( ) "בן משפחה" של "בעל עניין" אחר בתאגיד: לא הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף )(12) 92 לחוק החברות: כן 17

18 א( תקנה 26 פרטים על הדירקטורים המכהנים (המשך) אילן כהן התאריך בו החלה הכהונה כדירקטור: 10 בנובמבר 2010 ת.ז: תאריך לידה: 16 בספטמבר 1958 מען להמצאת כתבי בי דין: מגדלי עזריאלי המגדל העגול קומה 38, תל אביב נתינות: ישראלית חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: יו"ר ועדת אסטרטגיה ועדת מחשוב ועדת תיאום ועדת שכר ותגמולים (עד ליום 19/6/2012) דח"צ כהגדרתו בחוק החברות: לא דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות: לא כהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין: כן בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית: כן עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא השכלה: אקדמאית מוסמך במנהל עסקים, INSEAD, Fontainebleau France (בהצטיינות). בוגר בכלכלה וניהול, אוניברסיטת תל אביב (בהצטיינות). עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור: יו"ר דירקטוריון אינסוליין מדיקל בע"מ יו"ר דירקטוריון מקווה ישראל כל ישראל חברים דירקטור בדקה התשעים בע"מ דירקטור באדמונד דה רוטשילד שרותי השקעות בע"מ ("אדריס")(החל מ 06/2012 ). דירקטור בפי.או.סי. חברה להשקעות (1999) בע"מ דירקטור במסע: פרויקט לעידוד תוכניות ארוכות בישראל לצעירי העם היהודי בע"מ דירקטור בפי. או. סי קפיטל אינווסטמנט בע"מ (החל מ 8/1994) מנכ"ל אילן כהןהשקעות ויזמות בע"מ מנכ"ל יילדיועצי השקעות בע"מ חבר ועד מנהל (בהתנדבות) בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב ע"ש תד ולין אריסון (החל מ 10/2011) דירקטור וסגן יו"ר דירקטוריון באדמונד דה רוטשילד פרייבט אקוויטי מנג'מנט בע"מ (2009 עד 03/2012) דירקטור בעמותת כל ישראל חברים ( /2009) "בן משפחה" של "בעל עניין" אחר בתאגיד: לא הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף )(12) 92 לחוק החברות: כן 18

19 א( תקנה 26 פרטים על הדירקטורים המכהנים (המשך) דוד לוינסון התאריך בו החלה הכהונה כדירקטור: 21 במרס 2012 ת.ז: תאריך לידה: 21 בפברואר 1946 מען להמצאת כתבי בידין: רח' נחשון 27, רמת השרון נתינות: ישראלית חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: ועדת אשראים ועדה לניהול סיכונים (החל מ 1/2013 ) ועדה לבחינת דוחות כספיים (עד ליום 31/12/12) דח"צ כהגדרתו בחוק החברות: לא דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות: כן כהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין: כן בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית: כן עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא השכלה: אקדמאית בוגר בכלכלה וסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים. מוסמך במינהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב. עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור: דירקטור חיצוני בגב םי חברה לקרקעות בע"מ (משנת 2006) דירקטור חיצוני באקסלנס נשואה שרותי בורסה בע"מ (2010 2/2013) דירקטור בבנק אוצר החייל בע"מ ( /3/2012) דירקטור חיצוני בישיר קרנות נאמנות ( ) יועץ פיננסי ועסקי לחברות וקרנות (08/ ) Private Equity יועץ לקבוצת "המשביר לצרכן" ( /2011) "בן משפחה" של "בעל ענין" אחר בתאגיד: לא הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף )(12) 92 לחוק החברות: כן 19

20 א( תקנה 26 פרטים על הדירקטורים המכהנים (המשך) עידית לוסקי התאריך בו החלה הכהונה כדירקטורית: 25 במרס , במרס 2012 ת.ז.: תאריך לידה: 16 באוגוסט 1950 מען להמצאת כתבי בידין: רח' קהילת קובנה 6, תל אביב נתינות: ישראלית חברות בוועדות הדירקטוריון: יו"ר ועדת ביקורת ועדת כוח אדם (עד ליום 28/1/2013 היה שם הוועדה "ועדת שכר ותגמולים") ועדת תגמול (החל מ 1/2013 ) ועדת ממשל תאגידי ועדה לניהול סיכונים ועדת תיאום יו"ר הוועדה לבחינת דוחות כספיים (עד ליום 31/12/12) דח"צ כהגדרתו בחוק החברות: כן דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות: כן כהונה כדירקטורית חיצונית לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין: כן בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית: כן עובדת של הבנק, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין בבנק: לא השכלה: אקדמאית מוסמכת בכלכלה, אוניברסיטת תל אביב בוגרת כלכלה וסטטיסטיקה, אוניברסיטת תל אביב עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם היא משמשת דירקטורית: דירקטורית בסלקום ישראל בע"מ (החל מ 3/2011) דירקטורית בנטוויז'ן בע"מ (7/ /2011) חברת הנהלה בתואר סמנכ"ל בכיר בבנק אגוד לישראל בע"מ (2/ /2008) דירקטורית באגוד ליסינג בע"מ (3/ /2008) דירקטורית באגודים סוכנות לביטוח (1995) בע"מ (9/ /2008) דירקטורית באגודים בע"מ (9/ /2008) דירקטורית בלבלוב סוכנות לביטוח (1993) בע"מ (2/ /2008) "בת משפחה" של "בעל ענין" אחר בתאגיד: לא האם בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף )(12) 92 לחוק החברות: כן 20

21 א( תקנה 26 פרטים על הדירקטורים המכהנים (המשך) חורחה ספרן התאריך בו החלה הכהונה כדירקטור: 31 בינואר 2006 ת.ז.: תאריך לידה: 23 באפריל 1947 מען להמצאת כתבי בידין: רח' צמרות 16/142 הרצליה נתינות: ישראלית וארגנטינאית חברות בוועדות הדירקטוריון: יו"ר ועדת ממשל תאגידי ועדת ביקורת ועדה לניהול סיכונים ועדת תיאום ועדת אשראים (עד ליום 19/6/2012) דח"צ כהגדרתו בחוק החברות: לא דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות: לא כהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין: לא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית: בעל כשירות מקצועית עובד של הבנק, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין בבנק: לא השכלה: אקדמאית מוסמך במנהל עסקים (MBA) ומוסמך בחשבונאות מקצוע/התמחות: ראיית חשבון וניהול עסקים במגמת שיווק עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור: דירקטור ומנכ"ל ב Ltd.Power Phone Marketing דירקטור ומנכ"ל משותף ב Ltd.T.M. Intertrom דירקטור ומנכ"ל ב Ltd.Power Dialing דירקטור ומנכ"ל ב.Inter American Marketing Services Ltd דירקטור ומנכ"ל ב Ltd.Cadillac Properties and Building Company דירקטור ומנכ"ל ב Ltd.Israel Learning Systems "בן משפחה" של "בעל ענין" אחר בתאגיד: לא האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף )(12) 92 לחוק החברות: לא (CPA,The National University Of Buenos Aires, Argentina, Faculty of Economic Science) 21

22 א( תקנה 26 פרטים על הדירקטורים המכהנים (המשך) אילן (אילון) עייש התאריך בו החלה הכהונה כדירקטור: 1 בנובמבר 2008 ת.ז.: תאריך לידה: 3 בדצמבר 1956 מען להמצאת כתבי בידין: רח' החילזון 5, רמתגן נתינות: ישראלית חברות בוועדות הדירקטוריון: יו"ר ועדה לניהול סיכונים ועדת ביקורת ועדת ממשל תאגידי ועדת אשראים ועדת אסטרטגיה ועדת תיאום ועדת כוח אדם (החל מ 1/2013 ) (עד ליום 28/1/2013 היה שם הוועדה "ועדת שכר ותגמולים") ועדה לבחינת דוחות כספיים (עד ליום 31/12/12) דח"צ כהגדרתו בחוק החברות: לא דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות: כן כהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין: כן בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית: כן עובד של הבנק, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין בבנק: לא השכלה: אקדמאית בוגר כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב תעודות מקצועיות: רואה חשבון עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור: דירקטור ומנכ"ל משותף ביבול שוקי הון בע"מ (החל מ 1/2003) דירקטור ב 4/2007) Harisha Tuff Lanka (Private) Limited (12/2009 יו"ר דירקטוריון טוף מרום גולן (2000) בע"מ (4/ /2008) יו"ר השותף הכללי במפעלי טוף, שותפות מוגבלת (4/ /2008) דירקטור חיצוני ויו"ר ועדת השקעות בקופת תגמולים של עובדי י ב מ ישראל בע"מ (12/2003 9/2007) "בן משפחה" של "בעל ענין" אחר בתאגיד: לא האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף )(12) 92 לחוק החברות: כן 22

23 א( תקנה 26 פרטים על הדירקטורים המכהנים (המשך) יוסף צ'חנובר יצהר התאריך בו החלה הכהונה כדירקטור: 3 ביוני 2009 ת.ז.: תאריך לידה: 1 באוקטובר 1933 מען להמצאת כתבי בידין: אמירים 12, סביון נתינות: ישראלית חברות בוועדות הדירקטוריון: ועדת כוח אדם (עד ליום 28/1/2013 היה שם הוועדה "ועדת שכר ותגמולים") ועדה לניהול סיכונים ועדת אסטרטגיה (החל מ 1/2013 ) דח"צ כהגדרתו בחוק החברות: לא דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות: לא כהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין: לא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית: כן. עובד של הבנק, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין בבנק: לא השכלה: אקדמאית דוקטור (PhD) בפילוסופיה ומדעי היהדות, מאוניברסיטת בוסטון, בהמשך ללימודים ב,Jewish Theological Seminary אוניברסיטת בוסטון LL.M הסמכה למשפטים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה לימודים לקראת תואר מוסמך באוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה למנהל עסקים (חסר הגשת עבודת גמר לתואר מוסמך) מוסמך למשפטים,Magister Juris האוניברסיטה העברית בירושלים מוסמך להוראה ממשרד החינוך עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור: דירקטור בקבוצת עזריאלי בע"מ (החל מ 5/2010) נשיא ויו"ר חברת ע.י.צ. השקעות בע"מ נשיא ויו"ר חברת עתידיםאתגר ניהול קרנות בע"מ דירקטור בהראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ דירקטור ויו"ר דירקטוריון ג.י.ן. יעוץ כלכלי ונהול בע"מ (החל מ 6/2012 ). דירקטור במוזיאון ישראל יו"ר חבר הנאמנים של מרכז משה דיין בפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תלאביב (החל מ 4/2012 ) יו"ר עמותת קרן דר' יעקב איסלר לסיוע לנכים ולמשפחות שכולות חבר וגזבר בעמותת קרן אלי ויזל ישראל חבר עמותת קרן רש"י (ע"ר) חבר עמותת ק.מ.ר קידום מרכזים רפואיים בע"מ חבר המועצה הציבורית המייעצת של מפעל הפיס (החל מ 2/2013 ) סגן יו"ר דירקטוריון הלל: המרכז לחיים יהודיים בקמפוס בישראל בע"מ (חל"צ) (2008 4/2012) דירקטור בחברת נובה מכשירי מדידה בע"מ (עד ל 5/2007) "בן משפחה" של "בעל ענין" אחר בתאגיד: לא האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף )(12) 92 לחוק החברות: כן 23

24 א( תקנה 26 פרטים על הדירקטורים המכהנים (המשך) ריצ'רד מוריס רוברטס התאריך בו החלה הכהונה כדירקטור: 10 בנובמבר 2010 ת.ז: תאריך לידה: 21 באפריל 1941 מען להמצאת כתבי בי דין: רחוב ברקוביץ 4, תל אביב נתינות: ישראל וארה"ב חברות בוועדות הדירקטוריון: ועדת ביקורת דח"צ כהגדרתו בחוק החברות: לא דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות: לא כהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין: לא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית: בעל כשירות מקצועית עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא השכלה: אקדמאית בוגר במשפטים,(LL.B) האוניברסיטה העברית בירושלים תעודות מקצועיות: עורך דין עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור: שותף מייסד של שבלת ושות' (בשנת 1973) ומאז משמש כשותף מנהל של הפירמה דירקטור בשרו נאמנים בע"מ (החל מ 1973) דירקטור בשרו שירותים בע"מ (החל מ 1973) דירקטור בשיריז חברה לנאמנות בע"מ (החל מ 1993) דירקטור ובעלים של חברת עו"ד ריצ'רד רוברטס (1997) (החל מ 1997) דירקטור במפעלות המרכז הבינתחומי הרצליה בע"מ (החל מ 1998) דירקטור באד וליו בע"מ (החל מ 2001) דירקטור במעלית השקעות הון סיכון בע"מ (החל מ 9/2011). דירקטור בהלל ישראל בע"מ (חל"צ) (החל מ 6/2012 ). יו"ר הועד המנהל של עמותת שיעור אחר (ע"ר) (החל מ 2006) חבר ועד מנהל בדוקואביב העמותה לקידום הסרט הדוקומנטרי (ע"ר) (החל מ 2008) דירקטור בסימדע בע"מ ( ) דירקטור במגדלי אפולוניה (1994) בע"מ ( ) "בן משפחה" של "בעל עניין" אחר בתאגיד: לא הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף )(12) 92 לחוק החברות: לא 24

25 א( תקנה 26 פרטים על הדירקטורים המכהנים (המשך) עליזה רוטברד התאריך בו החלה לכהן כדירקטורית בתאגיד: 28 בנובמבר 2012 ת.ז: תאריך לידה: 12 בינואר 1946 מען להמצאת כתבי בידין: הרצל רוזנבלום 6, תלאביב נתינות: ישראלית חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: ועדת מחשוב (החל מ 1/2013 ) דח"צ כהגדרתו בחוק החברות: לא דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות: לא כהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין: לא בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית: כן עובדת של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא השכלה: אקדמאית בוגרת במתמטיקה ופיזיקה,(B.Sc.) האוניברסיטה העברית בירושלים עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם היא משמשת כדירקטורית: דח"צית ברדהיל ביופארמה בע"מ (משנת 2011) דח"צית באיי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ (משנת 2011) דח"צית בנייר חדרה בע"מ (משנת 2011) דח"צית בקווינקו להז'ר אינטרנשיונל בע"מ (משנת 2010) דח"צית באר. וי. בי אחזקות בע"מ (משנת 2008) דח"צית בפרוסיד קרן הון סיכון בע"מ (משנת 2006) דח"צית בקמהדע בע"מ (משנת 2005) דירקטורית בפוינטר טלוקיישן בע"מ (משנת 2010) דירקטורית במובייל מקס טכנולוגיות בע"מ (משנת 2007) דח"צית בקמור מוטורס בע"מ ( ) דח"צית באורד בע"מ ( ) דירקטורית בחילן טק בע"מ ( ) דירקטורית בבי. ג'י.איי השקעות (1961) בע"מ ( /2012) דח"צית בווידמד בע"מ ( ) דח"צית בכלל תעשיות והשקעות בע"מ ( ) דח"צית בפריזמה שוקי הון בע"מ ( ) דח"צית בפילת טכנולוג' סי אינטרנשיונל בע"מ ( ) "בן משפחה" של "בעל ענין" אחר בתאגיד: לא הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף )(12) 92 לחוק החברות: כן 25

26 א( תקנה 26 פרטים על הדירקטורים המכהנים (המשך) יהלי שפי התאריך בו החלה הכהונה כדירקטור: 10 בנובמבר 2010 ת.ז: תאריך לידה: 19 במרס 1951 מען להמצאת כתבי בי דין: אנשי בראשית 31, הוד השרון נתינות: ישראלית חברות בוועדות הדירקטוריון: ועדת ביקורת (החל מ 11/2012 ) ועדת אשראים ועדת כוח אדם (עד ליום 28/1/2013 היה שם הוועדה "ועדת שכר ותגמולים") ועדת תגמול (החל מ 1/2013 ) ועדת אסטרטגיה ועדת מיחשוב ועדה לבחינת דוחות כספיים (עד ליום 31/12/12) דח"צ כהגדרתו בחוק החברות: לא דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות: כן כהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין: כן בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית: כן עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא השכלה: אקדמאית בוגר בכלכלה וחטיבות משלימות בסטטיסטיקה ומתמטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים (בהצטיינות). תעודה בחשבונאות לבעלי תואר, אוניברסיטת תל אביב (עבודת סמינריון מצטיינת). לימודי תואר מתקדמים בכלכלה מתמטית מסלול ישיר לדוקטורט, האוניברסיטה העברית בירושלים (לא סיים את המסלול) תעודות מקצועיות: רואה חשבון עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור: דירקטור במייסופרמרקט ישראל (אם אס איי) בע"מ (החל מ 2011 ) מנכ"ל ודירקטור חברה פרטית, בבעלותו, לייעוץ עסקי (יהלי שפי (חברה בערבון בלתי מוגבל)) (החל מ 6/2009 ) (בין השנים 2002 ל 2009 החברה לא היתה פעילה). בעלים ודירקטור של חברת יהלי נכסים בע"מ (מ 2003 ) יועץ לביילינק יחסים בינלאומיים בע"מ (החל מ 2010 ) יו"ר דירקטוריון התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ ( ) מנכ"ל הפניקס חברה לביטוח בע"מ ( ) מנכ"ל הפניקס אחזקות בע"מ ( ) "בן משפחה" של "בעל עניין" אחר בתאגיד: לא הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף )(12) 92 לחוק החברות: כן 26

27 תקנה 26 א פרטים על נושאי משרה בכירה ראובן שפיגל תאריך תחילת כהונה: 1 בינואר 2011 ת.ז.: תאריך לידה: 27 בנובמבר 1956 התפקיד שהוא ממלא בתאגיד: מנהל כללי של הבנק התפקיד שהוא ממלא בחברה בת, חברה קשורה של התאגיד או בבעל ענין בו: יו"ר דירקטוריו בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ (החל מ 3/2012 ) יו"ר דירקטוריון.Discount Bancorp Inc (החל מ 1/2011, דירקטור החל מ 1/2006) יו"ר דירקטוריון אידיבי (סוויס) בנק בע"מ (החל מ 3/2012, דירקטור, החל מ 3/2011 ). דירקטור Israel Discount Bank of New York (החל מ (1/2006 בעל עניין בתאגיד: כן "בן משפחה" של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד: לא השכלה: אקדמאית מוסמך במנהל עסקים, New York Institute of Technology בוגר במנהל עסקים, New York Institute of Technology נסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: נשיא 2/2006) Israel Discount Bank of New York (12/2010 נשיא 4/2006) Discount Bancorp Inc (12/2010 דירקטור ויו"ר דירקטוריון (נשיא) ב Inc 12/2006) IDBNY Realty (Delaware), (12/2010 יו"ר דירקטוריון כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (החל מ 1/2011 2/2012) יו"ר דירקטוריון חברת ב'ת למ'ד דל'ת בע"מ (3/2011 8/2011) דירקטור ויו"ר דירקטוריון דיסקונט בנק לטין אמריקה (11/2006 2/2012) יו"ר דירקטוריון דיינרס קלוב ישראל בע"מ (7/ /2011) יו"ר דיינרס (מימון)בע"מ (08/ /2011) דירקטור באידיבי קפיטל קורפ (11/ /2010) (2/2011 2/2006) מנכ"ל Israel Discount Bank of New York 27

28 תקנה 26 א פרטים על נושאי משרה בכירה יוסף ברסי תאריך תחילת כהונה: 1 באפריל 2000 ת.ז.: תאריך לידה: 21 במאי 1955 התפקיד שהוא ממלא בתאגיד: סגן מנהל כללי בכיר חשב חשבונאי ראשי וראש מערך החשבות של הבנק התפקיד שהוא ממלא בחברה בת, חברה קשורה של התאגיד או בבעל ענין בו: דירקטור בבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ (החל מ 07/2012 ) דירקטור בבדל שרותי מחשב ומנהלה בע"מ (החל מ 2/2002) דירקטור בחברת נדבך לנדל"ן והשקעות בע"מ (החל מ 11/2002) דירקטור ב Guernsey Discount Reinsurance International Limited, (החל מ (3/2008 דירקטור בדיינרס קלוב ישראל בע"מ (החל מ 7/2011 ) בעל עניין בתאגיד: לא "בן משפחה" של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד: לא השכלה: אקדמאית בוגר בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תלאביב תעודות מקצועיות: רואה חשבון נסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: חשבונאי ראשי וראש מערך החשבות של הבנק וכן דירקטור בחברות הבת שלו יו"ר דירקטוריון דיסקונט גמל בע"מ (עד ל 12/2008) דירקטור בכרטיסי אשראי לישראל בע"מ (6/2010 6/2011) דירקטור בדיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות בע"מ ) 9/1999 6/2012) יובל גביש תאריך תחילת כהונה: 11 בינואר 2011 ת.ז.: תאריך לידה: 22 באוגוסט 1958 התפקיד שהוא ממלא בתאגיד: סגן מנהל כללי בכיר ראש החטיבה הבנקאית התפקיד שהוא ממלא בחברה בת, חברה קשורה של התאגיד או בבעל ענין בו: יו"ר דירקטוריון דיינרס קלוב ישראל בע"מ (החל מ 1/2012 ) בעל עניין בתאגיד: לא "בן משפחה" של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד: לא השכלה: אקדמאית בוגר במדעי החברה והרוח, האוניברסיטה הפתוחה נסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: יו"ר דירקטוריון בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ (3/ /6/2012) יו"ר דירקטוריון אייס אוטו דיפו בע"מ (9/ /2010) יו"ר דירקטוריון מעלות סוכנות לביטוח ( ) מנכ"ל פריזמה שוקי הון בע"מ (4/2008 8/2009) מנכ"ל בנק לאומי למשכנתאות בערבון מוגבל ( ) 28

29 תקנה 26 א פרטים על נושאי משרה בכירה (המשך) אסתר דויטש תאריך תחילת כהונה: 1 ביוני 2006 ת.ז.: תאריך לידה: 6 בפברואר 1960 התפקיד שהיא ממלאה בתאגיד: סגנית מנהל כללי בכירה היועצת המשפטית הראשית וראש מערך הייעוץ המשפטי של הבנק התפקיד שהיא ממלאה בחברה בת, חברה קשורה של התאגיד או בבעל ענין בו: בעלת עניין בתאגיד: לא "בת משפחה" של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד: לא השכלה: אקדמאית בוגרת במשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים תעודות מקצועיות: עורכת דין נסיונה העסקי בחמש השנים האחרונות: יו"ר דירקטוריון דיסקונט נאמנות בע"מ (יו"ר 2/ /2011 דירקטורית החל מ 1/ /2011) דירקטורית בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (7/2007 6/2009) יאיר אבידן תאריך תחילת כהונה: 9 ביוני 2010 ת.ז.: תאריך לידה: 25 בדצמבר 1959 התפקיד שהוא ממלא בתאגיד: סגן מנהל כללי מנהל הסיכונים הראשי של הבנק וראש מערך ניהול סיכונים התפקיד שהוא ממלא בחברה בת, חברה קשורה של התאגיד או בבעל ענין בו: אין בעל עניין בתאגיד: לא "בן משפחה" של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד: לא השכלה: אקדמאית מוסמך במנהל ומנהיגות בחינוך, אוניברסיטת תל אביב מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב בוגר בכלכלה וסטטיסטיקה, אוניברסיטת תלאביב נסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: דירקטור בבנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ (1998 8/2010) סגן ראש החטיבה העסקית, בנק דיסקונט לישראל בע"מ (1/ ) מנהל אגף שלוחות חו"ל ומידע ניהולי, בנק דיסקונט לישראל בע"מ (8/2006 1/2010) חבר חיצוני בוועדת השקעות של קופת תגמולים של עובדי יבמ ישראל בע"מ ( ) 29

30 תקנה 26 א פרטים על נושאי משרה בכירה (המשך) שלמה אבידן תאריך תחילת כהונה: 26 באפריל 2010 ת.ז.: תאריך לידה: 28 באוקטובר 1952 התפקיד שהוא ממלא בתאגיד: סגן מנהל כללי ראש חטיבת התפעול והלוגיסטיקה של הבנק התפקיד שהוא ממלא בחברה בת, חברה קשורה של התאגיד או בבעל ענין בו: יו"ר דירקטוריון דיסקונט גמל בע"מ (החל מ 5/2010) יו"ר דירקטוריון נדבך לנדל"ן והשקעות בע"מ (החל מ 5/2010) יו"ר דירקטוריון ציר חברה למסחר בע"מ (החל מ 5/2010) יו"ר דירקטוריון נכסי הר לוי בע"מ (החל מ 5/2010) דירקטור בבדל שירותי מחשב ומנהלה בע"מ (החל מ 6/2006) דירקטור בבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ (החל מ 6/2010) בעל עניין בתאגיד: לא "בן משפחה" של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד: לא השכלה: אקדמאית מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב בוגר בכלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן נסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: יו"ר דירקטוריון מרכז סליקה בנקאי בע"מ (4/2009 5/2010) יו"ר דירקטוריון שירותי בנק אוטומטיים בע"מ (4/2009 5/2010) סגן ראש חטיבת תפעול ומידע, ממונה על התפעול ועל המשכיות עסקית בבנק דיסקונט לישראל בע"מ (2006 4/2010) אורית אלסטר תאריך תחילת כהונה: 21 במרס 2011 ת.ז.: תאריך לידה: 4 באפריל 1965 התפקיד שהיא ממלאה בתאגיד: סגנית מנהל כללי ראש החטיבה העסקית של הבנק התפקיד שהיא ממלאה בחברה בת, חברה קשורה של התאגיד או בבעל ענין בו: דירקטורית ב Inc.Discount Bancorp (החל מ 12/2012 ) דירקטורית ב York Israel Discount Bank Of New (החל מ 2/2013 ) בעלת עניין בתאגיד: לא "בת משפחה" של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד: לא השכלה: אקדמאית מוסמכת במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב בוגרת במשפטים, אוניברסיטת תל אביב בוגרת בכלכלה, אוניברסיטת תל אביב נסיונה העסקי בחמש השנים האחרונות: מנהלת אגף חברות גדולות בבנק דיסקונט לישראל בע"מ (1/2007 3/2011) דירקטורית בבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ (7/ /2008) 30

31 תקנה 26 א פרטים על נושאי משרה בכירה (המשך) שי ורדי תאריך תחילת כהונה: 26 באפריל 2010 ת.ז.: תאריך לידה: 9 באפריל 1965 התפקיד שהוא ממלא בתאגיד: סגן מנהל כללי ראש חטיבת טכנולוגיות ותכנון של הבנק התפקיד שהוא ממלא בחברה בת, חברה קשורה של התאגיד או בבעל ענין בו: יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל בדל שירותי מחשב ומנהלה בע"מ (החל מ 5/2010, דירקטור החל מ 8/2004) דירקטור בדיסקונט גמל בע"מ (החל מ 2008) דירקטור בכרטיסי אשראי לישראל בע"מ (החל מ 6/2011) בעל עניין בתאגיד: לא "בן משפחה" של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד: לא השכלה: אקדמאית מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב בוגר בהנדסה תעשייה וניהול, אוניברסיטת תלאביב נסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: דירקטור בבנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ ( /6/2012) חבר ועדת מיחשוב של הבורסה לניירות ערך בת"א (החל מ 5/2010) סגן ראש חטיבת תפעול ומידע, מנהל המחשוב בבנק דיסקונט לישראל בע"מ (2004 4/2010) 31 אברהם (אבי) לוי תאריך תחילת כהונה: 28 באוגוסט 2011 ת.ז.: תאריך לידה: 9 בנובמבר 1966 התפקיד שהוא ממלא בתאגיד: סגן מנהל כללי ראש חטיבת נכסי לקוחות של הבנק התפקיד שהוא ממלא בחברה בת, חברה קשורה של התאגיד או בבעל ענין בו: יו"ר דירקטוריון דיסקונט נאמנות בע"מ (החל מ 2/2012, דירקטור החל מ 10/2011 ). יו"ר דירקטוריון חברה לרישומים של בנק דיסקונט לישראל בע"מ (החל מ 03/12 ). דירקטור ב Ltd.IDB (swiss) Bank (החל מ 03/2012 ). בעל עניין בתאגיד: לא "בן משפחה" של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד: לא השכלה: אקדמאית מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת בראילן בוגר בכלכלה, אוניברסיטת תלאביב קורסים מקצועיים: קורס להכשרת מנהלים בכירים וקורס ייעוץ מוצרים נגזרים (בנק הפועלים) נסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: מנהל סניף לונדון, בנק הפועלים (2007 6/2011) מנהל סקטור בחטיבה העסקית, בנק הפועלים ( ) דירקטור וחבר בוועדת השקעות, בנק יהב בע"מ ( ) דירקטור, 2007) BHI Jersey (6/2011 דירקטור, N.V. 2007) Hapoalim International (6/2011 דירקטור,. Commerce 2009) BritishIsrael Chamber of (6/2011

32 תקנה 26 א פרטים על נושאי משרה בכירה (המשך) גלעד סוקולוב תאריך תחילת כהונה: 1 באוקטובר 2011 ת.ז.: תאריך לידה: 10 בפברואר 1969 התפקיד שהוא ממלא בתאגיד: סגן מנהל כללי ראש חטיבת אסטרטגיה, שיווק ושירות התפקיד שהוא ממלא בחברה בת, חברה קשורה של התאגיד או בבעל ענין בו: אין בעל עניין בתאגיד: לא "בן משפחה" של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד: לא השכלה: אקדמאית מוסמך במנהל עסקים, Northwestern University, Chicago U.S.A בוגר במשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים נסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: סמנכ"ל לפיתוח עסקי, 2010) HCL CLEANTECH (8/2011 יועץ עצמאי בתחום אסטרטגיה ופיתוח עסקי ( ) ראש מטה אסטרטגיה עסקית וגלובלית, בנק לאומי לישראל בע"מ ( ) יוסף פרץ תאריך תחילת כהונה: 12 באוגוסט 2011 ת.ז.: תאריך לידה: 30 בספטמבר 1957 התפקיד שהוא ממלא בתאגיד: סגן מנהל כללי ראש מערך משאבי אנוש של הבנק התפקיד שהוא ממלא בחברה בת, חברה קשורה של התאגיד או בבעל ענין בו: בעל עניין בתאגיד: לא "בן משפחה" של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד: לא השכלה: אקדמאית מוסמך במנהל עסקים, שלוחת אוניברסיטת T.V.U מוסמך במנהל ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת חיפה בוגר במדעי החברה, אוניברסיטת תלאביב קורסים מקצועיים: קורס גישור (גישור נווה צדק), קורס ניהול פיננסי (המרכז הישראלי לניהולהמי"ל) נסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: דירקטור בבנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ (03/ /6/2012). ראש אגף משאבי אנוש, משרד ראש הממשלה (2005 8/2011) 32

33 תקנה 26 א פרטים על נושאי משרה בכירה (המשך) יגאל רונאי תאריך תחילת כהונה: 3 ביולי 2011 ת.ז.: תאריך לידה: 24 באפריל 1964 התפקיד שהוא ממלא בתאגיד: סגן מנהל כללי ראש החטיבה הפיננסית של הבנק התפקיד שהוא ממלא בחברה בת, חברה קשורה של התאגיד או בבעל ענין בו: יו"ר דירקטוריון דיסקונט מנפיקים בע"מ (החל מ 7/2011) יו"ר דירקטוריון ב'ת למ'ד ד'לת (החל מ 08/2011 ) דירקטור, דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות בע"מ (דש"ה) (החל מ 10/2012 ) בעל עניין בתאגיד: לא "בן משפחה" של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד: לא השכלה: אקדמאית מוסמך במנהל עסקים (התמחות במימון), אוניברסיטת בראילן בוגר בכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים נסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: מרצה בתחומי ניירות ערך ומימון במכללה למינהל (החל מ 1994) יו"ר דירקטוריון ריט 5/2008) 1 (6/2011 דירקטור חיצוני, יו"ר ועדת השקעות וחבר בוועדות ביקורת ומאזן בד"ש ניהול קופות גמל בע"מ (2008 6/2011) מנכ"ל גמולות היחידה לניהול נכסי קופות הגמל של בנק הפועלים ( ) ניר אבל תאריך תחילת כהונה: 18 במאי 2011 ת.ז.: תאריך לידה: 5 ביוני 1960 התפקיד שהוא ממלא בתאגיד: סגן מנהל כללי מבקר פנימי של הבנק התפקיד שהוא ממלא בחברה בת, חברה קשורה של התאגיד או בבעל ענין בו: מבקר פנימי בחלק מחברות הבת של הבנק בעל עניין בתאגיד: לא "בן משפחה" של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד: לא השכלה: אקדמאית בוגר בכלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים תעודות מקצועיות: רואה חשבון נסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות: מבקר פנימי ראשי, הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ (8/2006 3/2011) 33

34 ג( אינ. תקנה 26 ב פירוט מספר מורשי החתימה העצמאיים כפי שנקבעו בידי התאגיד תקנה 27 פרטים על רואי חשבון סומכ חייקינ רואי חשבונ רחוב הארבעה 17 תל אביב טלפונ: זיו האפט רואי חשבונ דרכ מנחמ בגינ 48 תל אביב טלפונ: תקנה 28 שינוי בתזכיר או בתקנון באסיפה מיוחדת מיומ 28 בנובמבר 2012 הוחלט על תיקונ תקנונ הבנק בהתאמ לנוסח מסומנ שצורפ כנספח 1 לדוח המיידי שהגיש הבנק ביומ 23 באוקטובר 2012 על כינוס האסיפה (אסמכתא מספר ), וזאת, כמפורט בדוח המיידי על שינוי בתזכיר ו/או בתקנונ שפרסמ הבנק ביומ 28 בנובמבר 2012, אסמכתא מספר המידע הנכלל בדו"ח האמור מובא על דרכ ההפניה. למידע נוספ, ראו גמ בעמוד 219 לדוח.הדירקטוריונ. תקנה 29 א( ( המלצות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית והחלטותיהם שאינן טעונות אישור האסיפה הכללית בדבר תשלומ דיבידנד: ביומ 26 בנובמבר 2012 החליט הדירקטוריונ לשלמ ביומ 27 בדצמבר 2012, לבעלימ של 6% 40,000 מניות בכורה צוברות בנות נ. ע כל אחת, שרשומ בספר בעלי המניות, דיבידנד ביניימ בשיעור של 6%, ולהמליצ בפני האסיפה השנתית של הבנק שתתקיימ בשנת 2013 להכריז על דיבידנד זה כדיבידנד סופי. סכומ הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט..1 שינוי בתקנונ התאגיד: ביומ 23 באוקטובר 2012 הוחלט על כינוס לאסיפה, אסיפה כללית מיוחדת שעל סדר יומה תיקונ תקנונ הבנק בהתאמ לנוסח מסומנ שצורפ לזימונ כמפורט בדוח מיידי על כינוס אסיפה שפרסמ הבנק, אסמכתא מס' אזכור זה מהווה הכללה על דרכ ההפניה של המידע הנכלל בדוח האמור..2 ( החלטות אסיפה כללית מיוחדת תקנה 29 אסיפה שנתית שהתקיימה ביומ 12 ביוני 2012: 1.1 אושר כדיבידנד סופי לשנת 2011, דיבידנד 1.2 בכורה צוברות בנות ש"ח ע.נ. כל אחת. סכומ הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט. ביניימ בשיעור של 6% ששולמ ביומ 28 בדצמבר 2011, לבעלימ של 6% 40,000 מניות אושר תשלומ מענק שנתי ליו"ר הדירקטוריונ בגינ שנת לפרוט בנושא ראו בדוח מיידי שהגיש הבנק על כינוס האסיפה ביומ 7 במאי 2012 (מס' אסמכתא ). אזכור זה מהווה הכללה על דרכ ההפניה של המידע הנכלל בדוח האמור..1 אסיפה כללית מיוחדת שהתקיימה ביומ 28 בנובמבר 2012: לאשר תיקונ תקנונ הבנק. ראו תקנה 28 לעיל. למנות את גב' עליזה רוטברד כדירקטורית בדירקטוריונ הבנק בתוקפ ממועד אישור האסיפה..2 34

35 ב 1 תקנה 29 א החלטות החברה פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי, לנושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, שבתוקפ בתאריכ הדוח: 1.1 באסיפה כללית מיוחדת שהתקיימה ב 21 במרס 2012 אושרה התקשרות של הבנק לרכישת פוליסה לביטוח אחריות הדירקטורימ ונושאי המשרה האחרימ, וכנ המבקר הפנימי, אשר מכהנימ כיומ ואשר כיהנו בעבר בבנק ובחברות שהבנק מחזיק בהנ במישרינ או בעקיפינ, 50% או יותר בהונ או בזכויות ההצבעה, ובכלל זה מי שכיהנו כנושאי משרה בחברות בקבוצת הבנק ושהינמ בעלי שליטה בבנק. הפוליסה תכסה גמ נושאי משרה שמונו על ידי הבנק לכהנ בחברה בה מחזיק הבנק פחות מ 50% בהונ או בזכויות ההצבעה. תנאי ההתקשרות העיקריימ הינמ כדלקמנ: המבטחת על פי הפוליסה הינה כלל חברה לביטוח בע"מ. תקופת הביטוח הינה לתקופה שבינ 1 באפריל 2012 ועד ליומ 31 במרצ הפרמיה שתשולמ בגינ קבוצת הבנק עבור הפוליסה, לתקופת הביטוח, לא תעלה על הסכ שאושר בגינ השנה הקודמת (כ 765 אלפ דולר ארה"ב). חלקו של הבנק (ללא חברות בת) בפרמיה האמורה לא יעלה על הסכ שאושר בגינ השנה הקודמת (כ 450 אלפ דולר ארה"ב). גבול אחריות המבטח על פי הפוליסה הינו בסכ של 150 מיליונ דולר ארה"ב לתביעה ולתקופת הביטוח. במקרה של תביעה נגד מי מנושאי המשרה, לא תחול כל השתתפות עצמית על נושאי המשרה עצממ. הבנק ישא בהשתתפות עצמית של 75,000 דולר ארה"ב לאירוע. ועדת הביקורת ולאחריה הדירקטוריונ קבעו, כי נתקיימו בהתקשרות בעסקאות עמ בעלי עניינ), התש"ס 2000 ("תקנות ההקלות") בציינמ, (5) לתקנות ההקלות. יצוינ, כי למועד פרסומ הדוח, הבנק פועל לחידוש החיסוי לדירקטורימ ונושאי משרה לתקופה נוספת. התנאימ המנויימ בתקנה 1 ב( 5 ) לתקנות החברות (הקלות לעניינ זה, כי נתקיימו בהתקשרות התנאימ המנויימ בתקנה.1 בחודש יוני 2009 ועדת הביקורת ולאחריה בחודש יולי 2009 הדירקטוריונ, אישרו בכפופ להוראות כל דינ, מתנ פטור מראש לדירקטורימ ולנושאי המשרה האחרימ בבנק, אשר יחול על הדירקטורימ שמונו לאחר יוני 2007, כמפורט ברשימה שצורפה לדוח המיידי על כינוס האסיפה שפרסמ הבנק ביומ 22 ביולי 2009 (מספר אסמכתא אזכור זה מהווה הכללה על דרכ ההפניה של המידע הנכלל בדוח האמור), וכנ על כל מי שיהיה דירקטור או נושא משרה אחר בעתיד, למעט אמ הוא בעל שליטה שלגביו תידרש החלטה ספציפית. הפטור הוא מאחריות בשל נזק שנגרמ לבנק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיו, למעט עקב הפרת חובת הזהירות כלפיו בחלוקה. כמו כנ, על אפ האמור לעיל, הפטור לא יחול בשל כל אחד מאלה: 1. הפרת חובת אמונימ. 2. הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אמ נעשתה ברשלנות בלבד. 3. פעולה מתוכ כוונה להפיק רווח אישי לא כדינ. 4. קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה. התחייבות הבנק לפי החלטה זו תחול גמ לגבי פעולות שעשה נושא המשרה לפני מתנ התחייבות זו, והיא תעמוד לזכות נושא המשרה גמ לאחר סיומ כהונתו כנושא משרה בבנק. ההחלטה אושרה באסיפה כללית מיוחדת שהתקיימה ביומ 27 באוגוסט בחודש יוני 2009 ועדת הביקורת ולאחריה בחודש יולי 2009 הדירקטוריונ, אישרו מתנ התחייבות לשיפוי לדירקטורימ ולנושאי המשרה האחרימ בבנק, אשר תחול על הדירקטורימ שמונו לאחר יוני 2007, כמפורט ברשימה שצורפה לדוח המיידי על כינוס האסיפה שפרסמ הבנק ביומ 22 ביולי 2009 (מספר אסמכתא אזכור זה מהווה הכללה על דרכ ההפניה של המידע הנכלל בדוח האמור), וכנ על כל מי שיהיה דירקטור או נושא משרה אחר בעתיד, למעט אמ הוא בעל שליטה שלגביו תידרש החלטה ספציפית, וכנ להחיל את השינויימ שנעשו בנוסח ההחלטה לעומת ההחלטה שאושרה ע"י האסיפה הכללית ביומ 26 ביוני 2007, גמ לגבי מי שקיבל התחייבות לשיפוי מהבנק עפ"י ההחלטה האמורה, והכל בהתאמ למפורט בסעיפ 4 לדוח המיידי האמור. ההחלטה אושרה באסיפה כללית מיוחדת שהתקיימה ביומ 27 באוגוסט בחודש מאי 2007, אישרו ועדת הביקורת ולאחריה הדירקטוריונ, בכפופ להוראות כל דינ, מתנ פטור מראש לדירקטורימ ולנושאי המשרה האחרימ המכהנימ בבנק ולמי שכיהנו כדירקטורימ וכנושאי משרה אחרימ בו, כמפורט ברשימה שצורפה כנספח ב' לדוח המיידי על כינוס האסיפה שפרסמ הבנק ביומ 21 במאי בדוח האמור) (מספר אסמכתא אזכור זה מהווה הכללה על דרכ ההפניה של המידע הנכלל הפטור הוא מאחריות בשל נזק שנגרמ לבנק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיו, למעט עקב הפרת חובת הזהירות כלפיו בחלוקה. כמו כנ, על אפ האמור לעיל, הפטור לא יחול בשל כל אחד מאלה: 1. הפרת חובת אמונימ. 2. הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או 1.4

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בעמ דוח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ( להלן: "החברה"( שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63> דוח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ) להלן: "החברה") שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

Page 1 of תאריך הדפסה: 06/09/ :37:16 דהפולס לאבס בע"מ דהפולס לאבס בע"מ D U N S תיאור עסקי מנדיי. קום בע"מ MONDAY.COM LTD

Page 1 of תאריך הדפסה: 06/09/ :37:16 דהפולס לאבס בעמ דהפולס לאבס בעמ D U N S תיאור עסקי מנדיי. קום בעמ MONDAY.COM LTD Page 1 of 8 D U N S 60 031 3931 תיאור עסקי מנדיי. קום בע"מ MONDAY.COM LTD שם נוסף : דהפולס בע"מ ח.פ: 51 474488 7 נוסד : 2012 2 / מעמד משפטי : חברה פרטית סטטוס משפטי : פעילה דרך בגין 52 תל אביב יפו 6713701

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

1

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי:

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

‏03/01/2011

‏03/01/2011 ניתוח פרוקסי: LTD. PPHE HOTEL GROUP סוג אסיפה: שנתית תאריך כתיבת המסמך: 2/5/2019 תאריך אסיפה: 15/5/2019 אנליסט: רם עבודי: Ram.Abudi@entropy.co.il מנהלת מחלקת אסיפות: מיכל אלרואי Michal.Alroi@entropy.co.iI

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

תכניתאופציות

תכניתאופציות לכבוד רשות ניירות ערך לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ תאריך: 6 באוגוסט 2007 ארד בע"מ ("החברה") הנדון: דו"ח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית בהתאם לתקנה 20 ותקנה 21 לתקנות ניירות

קרא עוד

ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010

ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010 ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010 רשות התאגידים רשם העמותות דבר ראש רשות התאגידים... 4 מבוא... 6 מוסדות העמותה... 8 כללי... 8 אסיפה

קרא עוד

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי מ ת א ר בהתאם להוראות סעיף 15 ב( 1 )(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס 2000 יחד עם

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

הנחיות לניהול עמותה

הנחיות לניהול עמותה כללי ניהול תקין של עמותה ירושלים, מרץ 4102 לכבוד תוכן עמוד כללי:...2 אסיפה כללית:... 2 ועד העמותה:...3 מורשי חתימה:...4 ועדת ביקורת או גוף מבקר:...4 רואה חשבון מבקר:...5 שם העמותה:... 5 מטרות העמותה:...

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל

ה תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה, כולם או חלקם, תוך זמן העשוי להיות קצר

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד