Votre Programme Matmidim Chiour BETH Semaine du 6 au 10 mars 2022 Souguia n 56 בס"ד Sujet de la semaine : Misvat Assé Chéhazman Grama (2) matmidim.com

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Votre Programme Matmidim Chiour BETH Semaine du 6 au 10 mars 2022 Souguia n 56 בס"ד Sujet de la semaine : Misvat Assé Chéhazman Grama (2) matmidim.com"

תמליל

1 Votre Programme Matmidim Chiour BETH Semaine du 6 au 10 mars 2022 Souguia n 56 בס"ד Sujet de la semaine : Misvat Assé Chéhazman Grama (2) matmidim.com

2 Cette semaine nous continuons la Souguia de Misvot Asssé chéhazman Grama : les femmes sont exemptées des Mitsvot positives qui dépendent du temps. Nous nous pencherons précisément sur la question de la Brakha si une femme veut accomplir une MACZG, ainsi que sur la Mitsva du récit de la Hagada pendant la nuit de Pessah et sur la bénédiction de la Havdala. Bon Limoud sur Matmidim! Tephila avant le Limoud י ה י ר צו ן מ ל פ נ י ך ה' א לה ינ ו ו א לה י א ב ת ינ ו, ש לא י א ר ע ד ב ר ת ק ל ה ע ל י ד י, ו לא א כ ש ל ב ד ב ר ה ל כ ה, ו י ש מ ח ו ב י ח ב ר י, ש לא א מ ר ע ל ט מ א ט הו ר ו לא ע ל ט הו ר ט מ א, ו לא ע ל מ ת ר אס ור ו לא ע ל אס ור מ ת ר, ו לא י כ ש ל ו ח ב ר י ב ד ב ר ה ל כ ה ו א ש מ ח ב ה ם. כ י י י י ת ן ח כ מ ה מ פ יו ד ע ת. ות ב ונ ה. ג ל ע ינ י ו א ב יט ה נ פ ל א ת מ תו ר ת ך Tephila après le Limoud מו ד ה א נ י ל פ נ י ך י י א לה ינ ו ו א לה י א ב ת ינ ו, ש ש מ ת ח ל ק י מ יו ש ב י ב ית ה מ ד ר ש. ו לא ש מ ת ח ל ק י מ יו ש ב י ק ר נו ת. ש א נ י מ ש כ ים ו ה ם מ ש כ ימ ים. א נ י מ ש כ ים ל ד ב ר י תו ר ה ו ה ם מ ש כ ימ ים ל ד ב ר ים ב ט ל ים. א נ י ע מ ל ו ה ם ע מ ל ים. א נ י ע מ ל ומ ק ב ל ש כ ר ו ה ם ע מ ל ים ו א ינ ם מ ק ב ל ים ש כ ר. א נ י ר ץ ו ה ם ר צ ים. א נ י ר ץ ל ח י י ה עו ל ם ה ב א, ו ה ם ר צ ים ל ב א ר ש ח ת. ש נ א מ ר ו א ת ה. א לה ים תו ר ד ם ל ב א ר ש ח ת. אנ ש י ד מ ים ומ ר מ ה לא י ח צ ו י מ יה ם, ו א נ י א ב ט ח ב ך 2

3 Programme du Dimanche L étude aujourd hui est dédiée pour la Réfoua Chéléma de Ariella Tehila bat Aviva Myriam 1. Une femme peut-elle réciter la Brakha sur une MACZG? רש"י מסכת קידושין דף לא עמוד א הא דר' יהודה - דאמר סומא פטור מן המצות בב"ק פרק החובל )דף לא מיפקידנא - שהיה סגי נהור יומא טבא לרבנן - סעודה לתלמידים פו ) תוספות מסכת קידושין דף לא עמוד א דלא מפקידנא ועבדינא - מכאן מדקדק ר"ת דנשים מברכות על מצות עשה שהזמן גרמא אף על גב דפטורות לגמרי דאפילו מדרבנן לא מיחייבי כדמוכח פרק מי שמתו )ברכות דף כ:( מ"מ יכולות הן לברך ואין כאן משום לא תשא את שמו לשוא )שמות כ( משום מברכות ברכה שאינה צריכה דאי לאו הכי היכי שמח רב יוסף והלא מפסיד כל הברכות כולן Revoir le Or Zaroua de la semaine derniere ספר אור זרוע חלק ב - הלכות סוכה סימן שיד ב[ מתני'. מקבלת אשה מיד בנה ומיד בעלה את לולביהן ולא אמרי' קא מטלטלה מידי דלא חזי לה ]...[ פשיטא מהו דתימא הואיל ואשה לאו בת חיובא היא אימא לא דלגבה איכא איסור טלטול קמ"ל כיון דראוי לאנשים תורת כלי עליו ומותר בטלטול לכל. מיכן אני המחבר לומד לנשים ]שלא[ לברך על כל מ"ע שהז"ג דאי יכולות לברך מאי איריא משום דראוי לאנשים תיפוק לי דראוי לה לעצמה ליטול ולברך מיהו רש"י שפי' כך לטעמי' שהוא אוסר להם לברך כדפרישית בהלכות ראש השנה אבל ר"ת מתיר להם לברך הוא יפרש דאשה לאו בת חיובא היא ואסורה לטלטלו שלא לצורכ' קמ"ל כיון שהרשות בידה ליטלו ולברך עליו הו"ל תורת כלי עליו לגבי דידה מיהו נראין דברי רש "י רא"ש מסכת קידושין פרק א סימן מט רבינו תם היה אומר דנשים יכולות לברך על כל מצות עשה שהזמן גרמא דאע"ג דפטירי ואפילו מדרבנן לא מחייבי כדמוכח בברכות פרק מי שמתו )דף כ ב()ז( גבי נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה ואין כאן משום לא תשא את שם לפי שמברכות ברכה שאינה צריכה)ח( דהך דרשא אסמכתא בעלמא היא דהא אמרי' בפ' מי שמתו )דף כא א( ספק קרא קרית שמע ספק לא קרא יחזור ויקרא ולא אסרינן מספק משום בל תשא הלכך כיון שמתכוונות לברכה אין כאן משום בל תשא ואי לאו הכי במה היה שמח רב יוסף והלא היו כמה ברכות ברכת ציצית ותפילין וכל ברכת מצות עשה שהזמן גרמא ואמרינן בפרק המניח )דף ל א( האי מאן דבעי למהוי חסידא ליקיים מילי דברכות ועוד הביא ראיה מדאמרינן בפ' בתרא דעירובין )דף צו א( דמיכל בת שאול היתה מנחת תפילין ולא מיחו בידה חכמים לרבי יוסי דאמר נשים סומכות רשות אבל רבי יהודה פליג עליה התם ואמר מיחו ומסתבר למימר)ט( דמה שמיחו מפני שהיתה מברכת שמע מינה לדרבי יוסי שרי לברוכי ועוד הביא ראיה מדאמר רב אחא 3

4 בערבי פסחים )דף קטז ב( סומא פטור מלומר ההגדה ופריך ליה והא אמר רבינא שאילתינהו לרבנן דבי רב ששת מאן אמר אגדתא בי רב ששת רב ששת בי רב יוסף רב יוסף ומוכח התם דלא פריך אלא ממה שמוציאין אחרים אבל מה שברכו הם עצמם לא קשיא ליה אף על גב דאיכא ברכה דאשר גאלנו מיהו אין זו ראיה כל כך דעדיפא מינה פריך ועוד דבברכה אשר גאלנו ליכא וצונו ותימה הוא היאך תאמר וצונו במילתא דלא מיחייבא לא מדאורייתא ולא מדרבנן גם נראה דמסומא אין כל כך ראיה דסומא אף על גב דפטור מדאורייתא מיחייב מדרבנן כדמוכח ההיא דפסחים דמשני קא סברי רב ששת ורב יוסף מצה בזמן הזה דרבנן ולכך היו יכולין להוציא אחרים ש"מ דאינהו מיחייבי מדרבנן הלכך יכולין לברך ולימא וצונו כמו שמברכין בנר חנוכה ובכל מצות דרבנן ומה שחייבו סומא מדרבנן ואשה פטורה לגמרי היינו טעמא משום דהוי ממין בר חיובא ועוד שלא יראה כמי שאינו נוהג בתורת ישראל אי פטרת ליה מכל המצות אבל אשה מחייבת במצות עשה שלא הזמן גרמא )ובמצות לא תעשה( ורבי יצחק בר יהודה ז"ל הביא ראיה דנשים מברכות על מצות עשה שהזמן גרמא מהא דאמרי' )מגילה דף כג א( הכל עולין למנין שבעה אפילו אשה ואפילו קטן ואף על גב דאשה אינה מצווה לעסוק בתורה ואומר ר"ת ז"ל דאינה ראיה דברכת תורה לפניה ולאחריה לאו משום מצות ת"ת שהרי אפילו בירך הערב נא או נפטר באהבה רבה חוזר ומברך לחובת קריאת התורה תדע שכהן הקורא במקום לוי חוזר ומברך ועוד דילמא מה שאשה וקטן עולין למנין שבעה היינו באמצע כדאמר במגילה בפ' הקורא את המגילה עומד )דף כא ב( תניא פותח מברך לפניה וחותם מברך לאחריה Les mots du jour à apprendre : Son frère (à elle) Son frère (à lui) Ses frères א ח וה א ח ו ה א ח וה י Programme du lundi L étude aujourd hui est dédiée pour la Réfoua Chéléma de Ariella Tehila bat Aviva Myriam (Suite) חידושי הרשב"א מסכת ראש השנה דף לג עמוד א ]...[ ור"ת ז"ל הביא ראי' דמעשה רב דהתם בריש המוצא תפלין בעירובין אמרינן דמיכל בת שאול היתה מנחת תפילין ולא מיחו בידה חכמים ואשתו של יונה היתה עולה לרגל ולא מיחו בידה חכמים אף על גב דמצות עשה שהזמן גרמא הוא ונשים פטורות, ועובדא נמי דפרק אין דורשין דהביאוהו לעזרת הנשים וסמכו עליו נשים לעשות להן נחת רוח וכן הסכימו שמותר לנשים לברך על כל מצות עשה שהזמן גרמא ואף על פי שאינה להם אלא רשות דמ"מ במצוה קא עסקי וחיובא הוא דלא חייבינהו רחמנא למעבד כאנשים אלא דאי בעו עבדי וצונו קרינן בהו. ויש שהביאו ראיה מרב יוסף דאמר בפרק החובל מריש הוה אמינא מאן דאמר לי הלכה כר' יהודה הוה עבידנא יומא טבא לרבנן דאנא לא מפקידנא ועבידנא, ואם איתא דכל היכא דפטור מן המצוה לא מצי מברך מאי יומא טבא, דלא מצי מברך והיה מפסיד כל הברכות הבדלה וקדוש היום וברכות של קרית שמע שחרית וערבית וכן כל הברכות, וא"ת כיון שהוא פטור היכי מברך דהא ברכה שאינה צריכה היא ואמרינן בברכות דאיכא משום לא תשא, י"ל דההיא מדרבנן היא ובכי הא לא אמור, ותדע לך דהא אמרינן בפרק מי שמתו ספק אמר אמת ויציב ספק לא אמר חוזר ואומר ואי ברכה 4

5 לבטלה אסורה דבר תורה משום לא תשא אף הוא אינו חוזר ואומר מספק משום לא תשא דדילמא מוציא שם שמים לבטלה. ויש דוחים דליכא ראיה מסומא דדילמא סומא חייב מדרבנן כיון דבר מינא דחיובא הוא, ואי נמי קטן שמברך משום דאתי לכלל חיוב והילכך מצו למימר וצונו, אבל נשים פטורות לגמרי ואפי' מדרבנן כדמוכח בהדיא בפרק מי שמתו גבי נשים חייבות בקדוש היום דבעי למימר דחייבות מדרבנן ופריך עלה א"כ כל מצות עשה שהזמן גרמא ניחייבו מדרבנן אלמא פטורות לגמרי, ומדאמרינן במגלה הכל עולין למנין שבעה ואפי' אשה ליכא ראיה, דדילמא התם בעולה באמצע שאינה מברכת שלא היו רגילין לברך אלא ראשון ואחרון כדאיתא התם בפרק הקורא את המגלה עומד, ועוד דשאני ברכת התורה שאינה משום שנון שהרי אפי' בירך על התורה או שנפטר באהבה רבה וחזר וקרא בבית הכנסת חוזר ומברך דהכי אתקון דהויא מצוה בפני עצמה והם אמרו שאפילו אשה כשרה לה, ומ"מ הסכמתן של ראשונים ז"ל שהיא מברכת ואין ממחין בידה דמסתמא מיכל בת שאול מברכת היתה בהנחת תפילין שו"ת הרשב"א חלק א סימן קכג שאלת עוד מצות עשה שהזמן גרמא שהנשים פטורות אם רצו לעשותה מה הן בברכת המצוה רשאות /רשאיות/ לברך או לא? ואף על פי שמחלוקת ראשונים ז"ל היא רוצה אני לעמוד על הסכמתך תשובה כבר ידעת מחלוקת הראשונים וראיותיהם. והסכמתי כדברי מי שאומר שאם רצו עושות כל מצות עשה ומברכות ממעשה דמיכל בת שאול שהיתה מנחת תפילין. דלא מיחו בידה אלא כרצון חכמים עבדא וסתמא דמילתא כיון דמנחת מברכת רמב"ם הלכות ציצית פרק ג הלכה ט ]...[ נשים ועבדים וקטנים פטורין מן הציצית מן התורה, ומדברי סופרים שכל קטן שיודע להתעטף חייב בציצית כדי לחנכו במצות, ונשים ועבדי' שרצו להתעטף בציצית מתעטפים בלא ברכה, וכן שאר מצות עשה שהנשים פטורות מהן אם רצו לעשות אותן בלא ברכה אין ממחין בידן, טומטום ואנדרוגינוס חייבין בכולן מספק לפיכך אין מברכין אלא עושין בלא ברכה. השגת הראב"ד : נשים ועבדים שרצו להתעטף בציצית מתעטפין בלא ברכה. כתב הראב"ד ז"ל א"א דוקא בציצית שאין בה כלאים. ויש שחולק ואומר אף בברכה ואומר שגם הברכה רשות ומביא סעד לדבריו מפ"ק דקידושין מדרב יוסף דאמר מריש הוה אמינא מאן דאמר לי הלכה כר' יהודה דאמר סומא פטור מן המצות עבידנא יומא טבא לרבנן דלא מיפקדנא ועבידנא ואם איתא דמאן דלא מיחייב לא חזי לברוכי א"כ איסורא קא עביד דאיהו בברכה קא עביד להו דאי בלא ברכה מאי יומא טבא איכא עכ "ל בית הבחירה למאירי מסכת ראש השנה דף לג עמוד א סמיכה על הקרבן יש בה סרך תשמיש בעל חיים כמו שביארנו במסכת חגיגה ט"ז ב' שהרי מעין תולדת רכיבה הוא ואעפ"כ נשים סומכות ואף על פי שלא נתחייבו בה וכל שכן שאר מצות שהנשים פטורות שרשאות לעשותן מתורת רשות ומ"מ דוקא שלא בברכה וכן כתבוה גדולי המפרשים וגדולי המחברים ואם ברכו יש בידם עון ברכה לבטלה וחכמי הצרפתים מתירים אף לברך הותרו במצוה הותרו בברכה שמ"מ רשות של מצוה הוא וכן הורו קצת חכמי גלילות אלו והביאו ראיה לדבריהם ממה שאמר רב יוסף במסכת קידושין ל"א א' לא מפקידנא ועבידנא אלמא שהיה מברך אף על פי שלא נתחייב ואף על פי שאמרו כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט דוקא במה שכל בני אדם פטורין וכן הביאו ראיה ממה שאמרו בעירובין צ"ו א' במיכל בת כושי שהיתה מנחת תפילין ובאשתו של יונה שהיתה עולה לרגל ומגדולי המפרשים נחלקו בסמיכה הואיל ויש בה סרך נדנוד עבירה ובציצית בכלאים וכבר כתבנו מזה במסכת חגיגה ט"ז ב Les mots du jour à apprendre : Ils ont montré Montrer Soeurs אח ו ו אח ו וי י אח ו ותא 5

6 פ) Programme du Mardi L étude aujourd hui est dédiée pour la Réfoua Chéléma de Chimon ben Juliette טור אורח חיים הלכות ציצית סימן יז וכתב הרמב"ם ז"ל יתעטפו בלא ברכה והוא הולך לשיטתו שפירש שנשים אין יכולות לברך בדבר שהן פטורות אבל ר"ת כתב שיכולות לברך אף על פי שהן פטורות ויותר טוב שלא יברכו בית יוסף אורח חיים סימן תקפט אות ו ד"ה ואע"פ שנשים (Optionnel) וכתב הר"ן )ט: ד"ה ולענין הלכה( דהלכה כרבי יוסי ורבי שמעון דאמרי נשים סומכות רשות כלומר דאף על גב דפטרינהו רחמנא אי סמכי ליכא איסורא משום משתמש בקדשים והוא הדין לכל מצות עשה שהזמן גרמא הילכך אם רצו נשים לעשות כל מצות עשה שהזמן גרמא הרשות בידן ולא חיישינן לבל תוסיף ולא לשבות דתקיעה וכן כתב הרא"ש )פ"ד סי' ז( בשם רבינו תם וכתב עוד )שם( בשמו שיכולות לברך על מצות עשה שהזמן גרמא אף על פי שהן פטורות ואין כאן משום ברכה לבטלה וכן כתב הר"ן )שם ד"ה ולענין ברכה וד"ה ומ"מ( גם כן והביא ראיית רבינו תם וכתב דאף על גב דאיכא דדחי לה נקטינן כרבינו תם דהא נוטלות עליהן שכר מדאמר רבי יוסי בר חנינא )קידושין לא.( גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה דמדקאמר גדול אלמא למי שאינו מצווה ועושה נמי יש לו שכר הילכך בכלל מצוה הן ומברכות ולא נימא הואיל ולא נצטוו היאך יאמרו וצונו דכיון שהאנשים נצטוו ואף הן נוטלות שכר שפיר יאמרו וצונו עד כאן לשונו: וכתב הרב המגיד בפרק ב' )ה"ב( כתב הרשב"א )חי' ר"ה )השלם( לג. שו"ת ח"א סי' קכג( שהעלו הראשונים שאף על פי שנשים פטורות רשאות לתקוע ולברך וכן נהגו ואין נראה כן מדברי רבינו בפרק ו' )הל' סוכה הי"ג( עכ"ל כלומר שכתב בפרק ו' טומטום ואנדרוגינוס לעולם אין מברכין לישב בסוכה מפני שהן חייבין מספק ואין מברכין מספק וכתב הרב המגיד לדעת רבינו ודאי שאין נשים מברכות והיאך יאמרו וצונו והן פטורות ובסוף הלכות ציצית "ג ה"ט( כתב גם כן הרמב"ם שנשים ועבדים וטומטום ואנדרוגינוס אין מברכין אם מתעטפין בציצית וההגהות כתבו שם )אות מ( שכן דעת רש"י שאסור לנשים לברך על מצות עשה שהזמן גרמא ושרבינו תם פסק שהן יכולות לברך והביא ראיה לדבר וסמ"ג כתב בסימן מ"ב )עשין קיט.( כל דברי רבינו תם ואחר כך כתב אבל זהו דבר תימה מהו וצונו בדבר שאינה מחוייבת לא מדאורייתא ולא מדרבנן דנשים במצות עשה שהזמן גרמא אפילו מדברי סופרים פטורות וכמו שמוכח בפרק מי שמתו )ברכות כ:( גבי נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה והאגור )סי' תתקי( כתב בשם רבינו ישעיה דוקא בלא ברכה שרי להו לנשים לתקוע לעצמן אבל אם בירכו גילו בדעתן שלשם חובה הן עושות חדא דעוברות על בל תוסיף ועוד דאיכא ברכה לבטלה עד כאן לשונוא ומה שכתב שעוברות על בל תוסיף אם מברכות אינו נכון כלל אלא שאין לי להאריך כאן שולחן ערוך אורח חיים הלכות ציצית סימן יז סעיף ב נשים ועבדים פטורים, מפני שהיא מצות עשה שהזמן גרמא. הגה : ומ"מ אם רוצים לעטפו ולברך עליו הרשות בידן כמו בשאר מצות עשה שהזמן גרמא )תוס' והרא"ש והר"ן פ"ב דר"ה ופ"ק דקדושין(, אך מחזי כיוהרא, ולכן אין להן ללבוש ציצית, הואיל ואינו חובת גברא )אגור סימן כ"ז( פי' אינו חייב לקנות לו טלית כדי שיתחייב בציצית ]...[ שם הלכות ראש השנה סימן תקפט סעיף ו אף על פי שנשים פטורות יכולות לתקוע וכן אחר שיצא כבר, יכול לתקוע להוציאן אבל אין מברכות ולא יברכו להן. הגה : והמנהג שהנשים מברכות על מצות עשה שהזמן גרמא על כן גם כאן תברכנה לעצמן, אבל אחרים לא יברכו להן אם כבר יצאו ואין תוקעין רק לנשים, אבל אם תוקעין לאיש המחוייב, מברכין לו אף על פי שכבר יצאו, כמו שנתבאר סימן תקפ"ה סעיף ב' הגהה א' )ד"ע ) 6

7 ביאור הגר"א אורח חיים סימן יז סעיף ב ]...[ אבל הרמב"ם ס"ל דאין רשאי לברך כמ"ש בס"ג וכמ"ש להדיא שם וטעמו דאין יכולין לומר וצונו דהא אף במה שמחוייבים מדרבנן פריך והיכן צונו כו' בפ"ב דשבת ומסומא אין ראיה דחייב מדרבנן ]...[ מחצית השקל אורח חיים סימן יז ס"ק א מגן אברהם יז סעיף ב ולברך עליו דאף מי כו'. דאי לא היו הנשים מקבלים שכר עליה, לא הוי שייך לברך ולברך עליו. דאף מי שאינו מצווה ועושה יש לו וליתן שבח על המצוה ההיא. בשלמא על מצוה שמקבל עליה שכר, ראוי לו יתברך שכר ושייך לומר וצונו כיון השבח עליה, שע"י שנצטונו בה אנו מקוים לזכות לשכר המצוה. אפילו עובד שלא על מנת לקבל פרס, מ"מ מצוה שניתן עליה שכר, בזה אנו מכירים גודל ערך המצוה שהאנשים נצטוו וגם הם ונותנים לו יתברך שבח, שקרבנו למצוה ההיא, ועל ידי זה קדשנו במצותיו, מה יש להם שכר שאין כן אי לא היו מקבלים שכר. ולכן כתב דאפילו מי שאינו מצווה ועושה מקבל שכר, דהא אמרינן בש"ס ]קידושין לא, א[, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. ואי לאו דגם מי שאינו מצווה ועושה מקבל שכר, היאך שייך על זה לומר גדול המצווה כו', הא אין להם דמיון כלל, דזה מקבל שכר וזה אינו מקבל שכר ושייך לומר וצונו. רוצה לומר דאין בזה משום דובר שקרים כיון שהאנשים נצטוו. ורוצה לומר וקאי וצונו על כלל אומת ישראל שנצטוו בה פרי מגדים אורח חיים אשל אברהם סימן יז ס"ק א ולברך. עיין מ"א. ובל תוסיף נמי ליכא בנשים כיון דאנשים מחויבים במצוה זו, גם אשה מאיש לוקחה, ואי"ה יבואר עוד במקום אחר קובץ שעורים קידושין אות קמב והר "ן כתב דמשו"ה נשים מברכות על מ"ע שהז"ג כיון דאנשים נצטוו ואינהו נמי שייכי במצוות שהרי [ נוטלות עליהן שכר, שפיר יכולות לומר וצונו ונראה מדברי הר"ן דצריך לצירוף שני הטעמים, ואינו מובן איזה טעם יש בזה שאנשים נצטוו שיכולות לומר וצונו והטעם השני גם כן צ"ע דנהי שמקבלות שכר כאינו מצווה ועושה מכל מקום הרי לא נצטוו ואיך יכולות לומר וצונו ועוד קשה לפי דברי הרמב"ן הנ"ל, דאינו מצווה ועושה כמו האבות לא שייך אלא בארץ ולא בחו"ל והרי רב יוסף היה בחו"ל וקיים את התורה אף שהיה סומא וכן נשים מברכות על מ"ע שהז"ג גם בחו"ל מטעמא דמקבלות שכר אות קמג ובתוס' ריב"א פ' בא כתב בשם חזקוני, "יש לך דברים שמקבלים שכר עליהם בעשייתן ואין מקבלין עליהן עונש כשאין עושין אותה, כגון מצה מליל ראשון ואילך רשות ומ"מ כתב באכילת הששה עשה, שנאמר שבעת ימים מצות תאכלו, וזהו שפירש במכילתא לפי שנא' ימים כלומר אם אכל מצה כל ז' ימים קיים שבעת ימים מצות תאכלו, לילות מניין, כלומר אם אכל מצה כל שבעה לילות מנין שקיים פסוק ומקבל שכר, ת"ל עד יום האחד ועשרים" עכ"ל, וז"ל הראב"ד בריש תורת כהנים, למ"ד נשים סומכות רשות אפילו סמיכה גדולה עליו מותרת בנשים, שכך נתנה בתורה, לאנשים חובה ולנשים רשות והנשים דומיא דאנשים לכל מ"ע שהזמן גרמא אעפ"י שיש בה איסור תורה כגון ציצית של תכלת לנשים, והא דאמרינן חגיגה ט"ז דאמרינן אקיפו ידייכו התם הנשים לא היה להם חלק בקרבן ומשום נחת רוח דנשים עשו הסמיכה, אבל הנשים בקרבן שלהן סומכות כאנשים עיין שם, וזו היא דעת ר"ת דנשים מברכות במ"ע שהזמן גרמא, אלא שדעת הראב"ד שם דלא קיי"ל כמ"ד נשים סומכות רשות, ודעת ר"ת לפסוק כהך מ"ד ויכולות לומר וצונו, שהמצוה ניתנה לנשים כמו לאנשים אלא שאין נענשות בביטול המצוה כמ"ש בחזקוני לענין מצה כל שבעה ]אלא דלפי"ז היה אפשר לברך על אכילת מצה כל שבעה וזה לא מצינו[ ותו ל"ק מדברי הרמב"ן, דקודם מ"ת לא היתה שום מצוה בחו"ל אבל לאחר שניתנה תורה והציווי היה גם לחו"ל גם נשים וסומא היו בכלל המצוה, אלא שאין נענשין בביטולן, ולפי"ז קודם מ"ת לא היו יכולין לומר וצונו, כמבואר מלשון הר"ן "כיון שהאנשים נצטוו" וקודם מ"ת לא היה שום ציווי Les mots du jour à apprendre : Faire honte (littéralement blanchir la face) Il lui a fait honte Mes soeurs אח ו ור י א פ י אח ו ור י ה אח ו ות י 7

8 Programme du Mercredi 2. Récit de la Hagada L étude aujourd hui est dédiée pour la Réfoua Chéléma de Ariella Tehila bat Aviva Myriam ספר החינוך פרשת בא מצוה כא לספר בענין יציאת מצרים בליל חמשה עשר בניסן כל אחד כפי צחות לשונו, ולהלל ולשבח השם יתברך על כל הנסים שעשה לנו שם, שנאמר ]שמות י"ג, ח'[ והגדת לבנך וגו'. וכבר פירשו חכמים דמצות הגדה זו היא בליל חמשה עשר בניסן בשעת אכילת מצה ]...[ ונוהגת בזכרים ונקבות, בכל מקום ובכל זמן. ועובר עליה ביטל עשה מנחת חינוך פרשת בא מצוה כא אות ו ו ) ונוהגת וכו'. ד"ז חידוש גדול אצלי למה יהיה נוהג מצוה זו בנשים כיון דהוי מ"ע שהז"ג ונשים ( פטורות ור"מ פ"ו גבי אכילת מצה כ' מפורש דנשים חייבות כמבואר בש"ס אבל כאן לא כתב זה ולא מצאתי זה בשום מקום וער"מ פי"ב מהלכות עכו"ם חשיב המ"ע שהז"ג שנשים חייבות קידוש היום אכילת מצה ופסח ושמחה והקהל ולא חשיב זה מה"ת יתחייבו נשים במצוה זו. ולו' הטעם שנשים היו ג"כ באותו הנס כמו מ"מ וד' כוסות כבר הוכיחו התוס' דד"ז אינו אלא דרבנן בכ"מ וע' שאג"א הק"ש בירר בראיות דגם בכל השנה נשים פטורות מזכירת י"מ מפני שהז"ג מכ"ש מצוה זו שהוא פ"א בשנה ודאי הז"ג ול"מ בשום פנים טעם למה יתחייבו נשים ואפ"ל לפי"מ שהביא הר"ם כאן פ"ז דזכור את יום צאתך מאמ"צ כמו שנאמר זכור את יום השבת לקדשו א"כ אפשר דהוי ג"ש מקידוש של שבת כמו דשם נשים חייבות ה"ה כאן אבל באמת בש"ס דילן אינו מוזכר וע' דף קט"ז דילפינן קד"ה מלמען תזכור ולא מן זכור וראיתי בסה"מ להר"מ שכתב דזכור הוא מצוה כמו זכור את יום השבת ואין כוונתו לגזרה שוה רק הביא דצריך להזכיר בפה ואין המכילתא בידי לעיין בו אבל כיון דהר"מ ל"ה ד"ז ואין עולה על זכרוני מי שיביא זה ד' הרהמ"ח צע"ג מנין לו לחייב נשים בפשיטות במצוה זו. ואין ראי' מאשתו שואלתו היינו דמצוה עליו שיהי' כן אבל על האשה ודאי אין מצוה כלל וגם החומרא של הרהמ"ח מביא לידי קולא כי לדבריו מוציאין נשים י"ח אנשים בסיפור י"מ ובאמת כל שאינו מחויב בדבר אין מוציא עש"ס גבי ר"י ור"ש דאמרו הגדה וכו' ולומר כיון דהתורה אמרה בדיבור זה בשעה שיש מצה וכו' והם חייבים באכמ"צ ג"כ חייבים בזה אין זה כלום דהתורה כתבה לגבי אנשים דאז הוא זמן חיוב ומצינו כי"ב במצות אחרות ומ"מ אין הנשי' חייבות וצע"ג בזה קובץ שעורים פסחים אות ריג דף קח ע"א[ נשים חייבות בארבע כוסות. שאף הן היו באותו הנס, והא דפטורות מסוכה אף על גב [ שהיו באותו הנס, תירצו בתוס' דהתם בעשה דאורייתא, אבל הכא ארבע כוסות דרבנן תיקנו גם לנשים. ויש לדקדק למה לא הקשו, מהא דאיצטריך קרא לחייב נשים במצה, וי"ל דהא פשיטא, דטעמא דהיו באותו הנס אינו אלא מדרבנן, אבל הקושיא מסוכה, דחזינן דנשים פטורות לגמרי, ואמאי ליחייבו מדרבנן מיהת, ותירצו, דבעשה דאורייתא לא תקנו חכמים, ולפי זה קשה, בהגדה דהיא דאורייתא ליפטרו נשים כמו בסוכה ובשו"ע מבואר דנשים חייבות גם בהגדה, ואפשר, דשו"ע אזיל לשיטת תוס' מגילה ד' בשם רבינו יוסף, דטעמא דהיו בנס הוא דאורייתא, או אפשר, דגם בעשה דאורייתא חייבות מדרבנן, אלא דלפי"ז תיקשי מסוכה דפטורות לגמרי, מיהו לקמן מוכח דאי מצה בזה"ז דאורייתא גם הגדה דאורייתא וא"כ נשים חייבו' בהגדה מדאורייתא כיון דחייבות במצה דחיוב הגדה ילפינן מחיוב מצה ברכי יוסף אורח חיים סימן תעג ס"ק טו הגהה. ויאמרו בלשון שמבינים הנשים וכו'. כתב הרב בית דוד סי' רנ"ו דאין הטעם מפני שהנשים חייבות בקריאת ההגדה, שהרי מצות עשה שהזמן גרמא היא, וכו' ואף על גב דאמרינן פרק ערבי פסחים דף ק"ח אריב"ל נשים חייבות בד' כוסות שאף הן היו באותו הנס, וכו' היינו דוקא במצוה דרבנן, 8

9 כמ"ש התוס' שם, אבל במצוה דאוריתא כיון שהיא מצות עשה שהזמן גרמא אין לחייב הנשים בשביל שהיו באותו הנס, שהרי מצות סוכה היו באותו הנס, כי בסוכות הושבתי, ועכ"ז פטורות, והכא מצות קריאת ההגדה כיון שהוא של תורה, כמ"ש הרמב"ם )פ"ז ה"א(, אין לחייבם מטעם דהיו באותו הנס. ואף על גב דחייבות באכילת מצה אף שהיא מצות עשה שהזמן גרמא והיא דאורייתא, היינו משום הקש דכל שישנו בכל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה ]...[ דעת מהר"ם בר ברוך בתשובותיו דפוס פראג סי' תע"ג, שכתב, דאין להקשות ממאי דקאמר נשים חייבות בקדוש היום דבר תורה, ומפיק לה מזכור ושמור, ולא פירש מטעם שאף הן כו', ע"ש. משמע דגם במ"ע דאורייתא חייבות מדאורייתא היכא דשייך טעם שאף הן. וכפ"ז נראה דחייבות בהגדה מדאורייתא. וכן ראיתי להרב החינוך פרשת בא מצוה יו"ד שבמצות ההגדה כתב ונוהגת בזכרים ובנקבות בכל מקום ובכל זמן, ועובר עליה ביטל עשה, עכ"ל. ומשמע מדבריו שחייבות הנשים בהגדה מדאורייתא. וכל זה נעלם מהרב בית דוד. והכי מוכח מדברי מרן בש"ע לעיל סי' תע"ב )סע' יד( שכתב גם הנשים חייבות בד' כוסות ובכל מצוות הנוהגות אותו לילה. ומשמע דגם בהגדה חייבות. וכן משמע קצת מדבריו בב"י. וגם הטור שכתב כגון מצה ומרור, לא כיון למעוטי הגדה כמו שחשב הרב בית דוד. ודו"ק. ועמ"ש מהר"ש אבוהב בשו"ת דבר שמואל סי' י"ב. והתוס' בסוכה דף ל"ח ע"א ד"ה מי שהיה עבד ואשה, כתבו, דבהלל דפסח נשים חייבות דכיון דחייבות בד' כוסות מסתמא לא תקנו ד' כוסות אלא כדי לומר הלל ואגדה. וראיתי להרמב"ח בשיטתו שכתב וז"ל, ומדברי תוס' דידן שכתבו דנשים חייבות בהלל דפסח משום דאף הן, משמע דסברי כרשב"ם )בפסחים קח ריש ע"ב(, דאלו סברי כתוס' דפסחים )שם ד"ה היו( הול"ל דחייבות גם בהלל דסוכה ועצרת, עכ"ל. וק"ק דאי סברי כרשב"ם תיפוק ליה דחייבות בהלל כמו שחייבות במצה, לפי מ"ש הרב הנז' לעיל דזהו טעם ההקש דכל שישנו לרשב"ם וכד' כוסות, ואמאי יהבי טעמא התוס' משום דד' כוסות נתקנו לומר הלל והגדה, ליהוו חייבות מטעם הלל גופיה. אך נראה שהתוספות בסוכה סברי כמ"ש התוס' בפסחים )שם ד"ה שאף(, דלא נאמר זה אלא במצות דרבנן, ודוקא במקום דאשכחן דאמרו בפירוש דחייבות. ולכן בהלל בסוכות ועצרת פטורות, כיון דלא מצינו שחייבום. וזה הורה ריב"ל בג' מימרות בחנוכה ומגילה וד' כוסותיא, לומר דוקא בהני. דאי לא, לימא כלל, כל מצות עשה שהזמן גרמא דרבנן שהיו באותו הנס חייבות. ותו דכיון דעיקר סוכה פטורה, ה"ה הלל דסוכות. וגם הלל דפסח הו"א דפטורות, לזה כתבו דכיון דחייבות בד' כוסות, נתקנו לומר הלל ואגדה, וחייבות. ולפ"ז גם לתוס' דפסחים וסיעתם חייבות והוא בכלל ד' כוסות. וגם זה נעלם מהרב בית דודי Les mots du jour à apprendre : Faire vivre Ton frère Votre frère אח וי י א ח ו ך א ח וכ ון Programme du jeudi L étude aujourd hui est dédiée pour la Réfoua Chéléma de 3. Havdala et Birkat Haner Chimon ben Juliette שולחן ערוך אורח חיים סימן רצו סעיף ח נשים חייבות בהבדלה כשם שחייבות בקידוש, ויש מי שחולק. הגה: ע"כ לא יבדילו לעצמן רק ישמעו הבדלה מן האנשים 9

10 מגן אברהם שם (Optionnel) לא יבדילו לעצמן. וב"ח כ' אפי' למ"ד שפטורות מ"מ יכולין להבדיל לעצמן כמו בשופר ולולב והמנהג שאפי' יש שם אנשים שיכולין לשמוע מפיהם מבדילין לעצמן עכ"ל ואפשר דדעת רמ"א במצוה שיש בה עשיה רשאין לעשות ולברך אבל בדבר שאין בה אלא הברכה כגון כאן אין רשאות ואפשר דמהאי טעמא לא נהגו לקדש הלבנה ועמ"ש סימן תכ"ו אבל ברא"ש פ"ק דקידושין משמע דכל ברכה שאין בה וצונו רשאים הנשים לומר ע"ש גבי הגדה ועסי' תקפ"ט ס"ו דאם כבר הבדילו האחרים אסור להבדיל לנשים ופשוט דרשאים לברך לעצמן על הבשמים ועל הכוס דברכת הנהנין הם והעיקר כדברי ב "ח משנה ברורה שם לד( נשים חייבות - אף על גב דהוי מצוה שהזמן גרמא דבדיני שבת איש ואשה שוין דאיתקש זכור לשמור וכמ"ש בריש סימן רע"א והבדלה נמי בכלל זכור הוא למ"ד הבדלה ד"ת וכמ"ש בריש הסימן ואפילו למ"ד הבדלה דרבנן דומיא דקידוש תקנוה והיש מי שחולק ס"ל דהבדלה כיון שהיא בחול אינה תלויה בעניני דיני שבת והיא בכלל שאר מצות שהזמן גרמא דנשים פטורות לה( לא יבדילו לעצמן - והב"ח כתב אפילו למ"ד שפטורות מ"מ יכולות להמשיך על עצמן חיוב ולהבדיל לעצמן כמו בשופר ולולב שג"כ פטורות ואפ"ה מברכות כמבואר לקמן בסימן תקפ"ט ]לד[ ומסיק המ"א דהעיקר כדברי הב"ח. והנה לפי מה שכתב המ"א לעיל בסק"ד דנהגו הנשים שלא לשתות מכוס הבדלה א"כ בלאו כל הטעמים האיך תבדיל בעצמה והלא אינה יכולה לשתות הכוס וכ"כ בעל דרך החיים אלא כונת המ"א להקל בשאין לה ממי לצאת דאז בע"כ תבדיל לעצמה ותשתה כדי שלא לבטל מצות הבדלה לו( מן האנשים - ואם האנשים כבר הבדילו לעצמם או שנתכונו לצאת בבהכ"נ לא יבדילו כדי להוציא הנשים אם אין שם זכרים גדולים או קטנים ששומעין ממנו דלהיש חולקין הוא ברכה לבטלה ]מ"א וש"א[ והנה בספר זכור לאברהם בערך הבדלה וכן בספר ברכי יוסף הביאו כמה פוסקים דס"ל דאפילו מי שהבדיל כבר יכול להבדיל בשביל הנשים מ"מ למה לנו להכניס עצמן בחשש ספק לענין ברכה אחרי דהיא יכולה להבדיל בעצמה וכמו שכתבנו בס"ק הקודם ועיין מה שכתבנו בביאור הלכה לענין ברכת הנר אם אשה חייבת בה כשמברכת לעצמה ביאור הלכה סימן רצו סעיף ח לא יבדילו לעצמן - עיין במ"א שכתב דפשוט דרשאים לברך לעצמן על הבשמים ועל הכוס דברכת הנהנין הם והא דלא נקט המ"א ברכת הנר דברכת הנר לאו ברכת הנאה הוא דלא נתקן על הנאת האור דא"ה היה צריך לברך בכל פעם כשרואה האור וכמו שהביא ב"י בשם הרא"ש ומסתפקנא אפילו למ"ד דנשים חייבות בהבדלה אם חייבות בברכת הנר דבשלמא הבדלה אף שהוא זמן גרמא נכללת במצוה דזכור שהיא שייכא לשבת וכמש"כ הרמב"ם ואפילו למ"ד דרבנן דומיא דקידוש תקנוה משא"כ נר שנתקן על בריאת האור במו"ש שאינה שייכא לשבת כלל והיא זמן גרמא מנ"ל דחייבות וא"ל כיון שנקבעת בברכת הבדלה חדא דינא להו דז"א דהא יכולין לברך אותה בפני עצמה ג"כ וגם אין מחויב לחזור אחר האור כדלקמן בסימן רצ"ח ס"א ואולי כיון דלכתחלה מצוה לסדרן ביחד חדא דינא להו. ויותר נכון לומר דאינה חייבת בברכת הנר לכו "ע שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן מז (Passages en petits carractères optionnels) ב. והנה בספקת המ"ב בבאור הלכה בנשים שכתב המג"א בסימן רצ"ו ס"ק י"א ופשוט שרשאין לברך על הבשמים ועל הכוס דברכת הנהנין הם ולא נקט גם ברכת הנר דאפשר דהוא בדוקא אף למה שמסיק המג"א דהעיקר כדברי הב"ח דנשים מבדילות לעצמן שמ"מ לא יברכו על האור וכן מסיק דיותר נכון לומר דאינן חייבות בברכת הנר ולא מסיק כלום לענין אם רשאות לברך ברכת הנר, ולע"ד יש להן לברך על ברכת הנר דכן הא משמע ממה שהמחבר כתב לדעה הראשונה סתם דנשים חייבות בהבדלה ולא מסיק אבל לא תברך על הנר. וגם אף אם נימא דשייך גם בזה פטור בנשים מצד שהוא זמן גרמא הא נשים מקיימות כשרוצות גם מ"ע שהזמן גרמא ומברכות עליהן, ומש"כ המג"א טעם דאולי בדבר שאין אלא הברכה אין רשאות הוא טעם קלוש מאד דלכאורה אף החולקין על התוס' וסוברין שנשים אין מברכות כשמקיימות מ"ע שהזמ"ג שפטורות הוא משום שאיך תאמר וצונו כמפורש בתוס' ר"ה דף ל"ג ע"א ד"ה הא. אבל בברכה שאין בה לשון וצונו גם לדידהו יש לברך מאחר דיכולות הנשים גם לברך וליכא משום לא תשא מ"ש מצוה דרבנן זו דברכה שלא יוכלו לקיים, ושפיר כתב 10

11 בעה"ש דאין בזה שום סברא לחלק, אך מש"כ עוד לדחות טעם זה משום דגם בהבדלה יש מעשה דשתיית הכוס, לא מובן דהא השתיה אינו בשביל מצות הבדלה אלא בשביל הברכה. וגם בעיקר הדבר להחשיב ברכת הנר לזמן גרמא אינו ברור דהא עצם חיוב הברכות לברך על המצות ולברך על כל דבר שאירעו לישראל ועל כל דבר מהבריאה שראו אנשי כנה"ג לתקן שיברכו אינו דבר שתלוי בזמן שהרי תקנה זו אינה תלויה בזמן שא"כ אף שאיכא איזו ברכה דתלויה בזמן משום שלא אפשר לראות ולהיות קודם הזמן אפשר שאין להחשיב זה כזמן גרמא כיון שעצם חיוב הברכה שתיקנו וחייבו אינו דבר התלוי בזמן, דלכן שפיר מברכות שהחיינו על כל דבר הבא מזמן לזמן אף לתוס' קידושין דף ל"ד ע"א ד"ה מעקה שנשים פטורות ממ"ע דיו"ט דהוא משום דעכ"פ ענין הרגל הוא דבר הבא מזמן לזמן ולא אמרינן דהאשה לא תברך שהחיינו מהאי טעמא דכיון דבא מזמן לזמן הוא זמן גרמא, ובשביל האיסור לעשות מלאכה לא מסתבר שיברכו שהחיינו, אלא הוא משום דעצם חיוב הברכות הוא בכל יום שיארע איזה דבר חדוש שצריך לברך שהברכות בכללן לאו זמן גרמא הוא, ולפ"ז יש גם לחייב לברך לנשים על האור שהרי גם ברכה דעל הנר במוצאי שבת יש לה דין דלאו הז"ג דאין לחלק כל ברכה בפ"ע שגם מדינא יש לה לברך וראיתי /שו"ע או"ח/ בסימן תכ"ו סעי' א' לענין ברכת הלבנה בחכמת שלמה שעל מש"כ המג"א מהשל"ה דברכת הלבנה הוא מ"ע שהז"ג שלכן הן פטורות מדינא ואף על גב דהן מקיימות כל מ"ע שהז"ג לא מקיימי מצוה זו מפני שהן גרמו פגם הלבנה שג"כ הקשה דאין להחשיב ברכת הלבנה בכלל מצוה שהז"ג דמה שהוא רק פעם אחת בחדש הוא מחמת שלא שייכא יותר דלא מתחדשת רק פעם אחת והוא כפרי חדש שלא מתחדש אלא פעם אחת בשנה ולא נחשב זמן גרמא, וקושיא זו לא קשה דזמן גרמא סברי שנחשב אף שהוא מחמת דליכא המציאות לזה, ול"ד לפרי חדש שליכא זמן מיוחד לכל הפירות דיש שנגמרים בזמן זה ויש בזמן זה עיין בב"ב דף כ"ח ע"א בשדה אילן דענבים בפרק אחד וזיתים בפרק אחר ותאנה בפרק אחר וכולן בשנה אחת, ובגינה דהיא בבית השלחין שעושה פירות תדיר יש פירות שנגמרין בהרבה זמנים שבכל יום בשנה שייך שיגמרו איזה פירות דהרי תלוי מתי נזרעו דאפשר ליזרע בכל יום מהשנה וממילא נגמרו כשבא הזמן שצריך מזריעה עד שיצמחו עד שיהיו ראויין ליתלש ג"כ בכל יום מהשנה וכן הרבה מיני פירות יש שנמצא שליכא זמן לברכת שהחיינו דפירות, אבל באיכא זמן קבוע אף שהוא מצד דליכא המציאות נמי נחשב זמן גרמא. וגם הא חג הפסח דמה שנצטוינו לחוג בט"ו בניסן משום דלא שייך ביום אחר מהשנה, וכן פורים וחנוכה ומ"מ הם בדין זמן גרמא ומה שחייבות נשים הוא מחדושא דקרא, ובפורים הוצרך ריב"ל במגילה דף ד' ע"א לומר בטעם חיובן בקריאת המגילה משום שאף הן היו באותו הנס, וכמו כן אמר ריב"ל בשבת דף כ"ג ע"א מטעם שאף הן היו באותו הנס, אף דלא היו שייכי ביום אחר מהשנה, ולכן לא מובן כלל קושיתו, אבל מה שכתבתי שכל חיוב הברכות הוא ענין חיוב אחד שתיקנו אנשי כה"ג הוא טעם נכון ומסתבר לע"ד דברכת קדוש הלבנה הוא תקנה מיוחדת שאינה על ההנאה ולא מצד דבר שלא מצוי ועניני חדושים שרואין דהא הרבה פעמים מברכין כשליכא אף עשרים יום משבירך בחדש שלפניה, והא דאיתא ברמ"א בעת שהלבנה זורחת ונהנין מאורה והוא ממס' סופרים הוא רק להדורא בעלמא, דהא להרמב"ם פ"י מברכות הט"ז אם אפשר לו לכוין בשעת המולד ממש דהוא בחדושה עדיף אף שאינה מאירה ובעה"ש מדייק גם מלשון רש"י דכתב בסנהדרין דף מ"א ע"ב ד"ה עד כמה מברכין, אם לא בירך היום יברך למחר, שכוונתו היום הוא בשעת חדושה והוא דיוק ברור אלא הוא רק להדור בעלמא שירגיש יותר במה שנתחדשה, אלא שהוא משום דנחשב בזה כקבלת פני אביהן שבשמים, מטעם שמרגיש בזה בבריאת השי"ת את העולם בזה שאיזו ימים לא ראוה כאילו אינה בעולם וחוזרת ליראות או מטעמים אחרים, ולכן אינה מכלל תקנת הברכות אלא תקנה חדשה שלכן כיון שהוא רק בשעת חדושה הוא מ"ע שהזמן גרמא שלכן פטורות הנשים. ונראה דטעם זה הוא כמפורש בגמ' דעל מה שאמר ר' אחא בסנהדרין מ"ב ע"א דנוסח הברכה הוא ברוך מחדש חדשים השיב ר' אשי האי נשי דידן נמי מברכי שלכאורה תמוה מ"ש מחדש חדשים דהיו מברכות הנשים מברכה ארוכה דמברכינן כדר' יהודה, אבל הוא משום דברכת מחדש חדשים הוא שייך לברך מצד הראיה כשאר ברכות הראיה שא"כ הוא בכלל תקנת אנשי כנה"ג חיוב הברכות על כל דבר שאין לפטור הנשים אבל ברכה הארוכה שמברכינן כדא"ר יהודה הוא ענין אחר שתיקנו על היכר שאיכא יותר מזה שהשי"ת ברא את עולמו שלכן הוא כקבלת פני השכינה ואינה מכלל תקנת כל ענין חיוב הברכות שלכן פטירי נשים מפטור דזמן גרמא, דמש"כ המג"א בתחלת הסימן דלישנא בעלמא נקט וכוונתו ע"ה כדפי' במחצה"ש לא נכון כלל דע"ה אין עושין מעצמן כלום אלא מתפללין ומברכין כמו Les mots du jour à apprendre : Se moquer Pardonner Derrière אח וכ י אח ול י א ח ור י 11

12 Biographies: קובץ שעורים Chiourim Kovets Rabbi Elh anan Bunim Wasserman est né à Birzai en Lituanie en Il a étudié à la Yeshiva de Telz auprès de Rabbi Chimon Shkop et Rabbi Eliezer Gordon, et fut reconnu dès son plus jeune âge comme un génie et quelqu un d exemplaire dans son comportement. Il était exceptionnellement assidu, prenant garde à ne pas perdre une seule minute. Le Rav de Poniewitz z l a raconté que lorsqu ils étudiaient ensemble à la Yéchivah de Radin, on lui apporta un télégramme disant qu il venait d avoir un fils. Rabbi El hanan ouvrit le télégramme, se leva et dit la bénédiction Hatov Véhamétiv, puis retourna immédiatement à la question qui les occupait avec profondeur comme s il ne s était rien passé. Pendant une période transitoire, il étudie à Brisk auprès de Rav H aïm Soloveitchik. En 1907, il entame son étude au Kollel Kodchim du H afets H aïm à Radin pendant trois années, de qui il se rapprochera énormément et deviendra le disciple Mouvhak. En 1921, il fonde sa célèbre Yechiva «Ohel Torah» à Baranovitch en Pologne, destinée aux jeunes Bah ourim. Il est considéré comme un des grands dirigeants du monde des Yechivot et du mouvement Agoudat Israël. pensant revenir à Vilna où il s était installé. Mais les Allemands s emparèrent de la Lituanie et il fut obligé de rester à Slobodka. Le 11 Tamouz 5701 (1941), les nazis attaquèrent les juifs de Slobodka et les exécutèrent. Avant d être tué, il s adressa à ses amis les Rabbanim et à tous les juifs. Il parlait doucement, avec le même calme intérieur qu à l accoutumée. Voici ses dernières paroles : «Au Ciel on nous considère apparemment comme des Tsadikim, car nous avons été choisis comme expiation pour le Klal Israël avec notre corps. C est pourquoi nous devons revenir à D.ieu totalement et immédiatement. Le temps presse, le chemin de la Neuvième Forteresse (endroit du massacre des martyrs de Slobodka-Kovno) est proche. Nous devons savoir que notre sacrifice s élèvera plus facilement grâce au repentir, et que par là nous sauverons la vie de nos frères et de nos sœurs en Amérique. Nous accomplissons à présent la plus grande des Mitsvot! «Tu l as détruite par le feu, tu la reconstruiras par le feu». Le feu qui dévore nos cadavres est le feu qui reconstruira la maison d Israël.» Dans un cri de «Chema Israël», son âme monta aux Cieux. Le Kovets Chiourim est un recueil de ses cours transmis sur le Chass. Il écrit aussi le Kovets Hearot sur Yebamot. Liste des 56 Souguiot étudiées sur Matmidim 1. Birkot Hatorah 2. Choméa Kéoné 3. Arévout 4. Kavana dans le Chema 5. Position pour le Chema 6. Méah Brah ot 7. Amen Yetoma 9. Les quantités pour les Brah ot 10. Les Brah ot de consommation 11. Brah a Chéeina Tsrih a 12. Ikar Vétafel 13. Méein Chaloch 14. Brah a sur un interdit 15. Anigrone Souguiot de Brah ot 17. Birkat Haguefen 18. Natei Inchei 19. Birkat Haréah 22. Les jus 23. Trima 24. Pat Kisnin (1) 25. Pat Kisnin (2) 26. Les Apéritifs 27. Zimoun (1) 28. Zimoun (2) 29. Zimoun (3) 30. Zimoun (4) 31. Zimoun (5) 32. Tefilat Haderekh 33. Birkat Hagomel 34. Birkat Hagomel (2) 38. Chéhéh éyanou sur un nouveau fruit 39. Chéhéh éyanou sur un nouveau Keli 40. Chéhéh éyanou sur les Mitsvot 41. Hatov Véhamétiv sur le vin 42. Cheva Brah ot (1) 43. Cheva Brah ot (2) Panim H adachot 46. Birkat Halevanah 47. H azarat Hachats (1) 48. H azarat Hachats (2) 49. H azarat Hachats (3) Sougiot sur les H aguim Hanouka 8. Emplacement de la Hanoukia 44. Ner Ich oubeto 45. Ner Ich oubeto (2) Pourim 16. Michloah Manot et Matanot Laevyonim Pesssah 20. Biour H amets Sefirat Haomer 21. Un seul grand compte 37. Bal Tossif 50. Tokh Kédé Dibour 51. Ein Chaliah Lidvar Avera (1) 52. Ein Chaliah Lidvar Avera (2) 53. Mitsva bo yoter Mibichlouh o Souguiot générales 54. Mitsvot lav lihanot nitanou 55. Mitsvat Assei Chehazman grama (1) 56. Mitsvat Assei Chehazman grama (2) Roch Hachana 35. Les trois Livres Soukot 36. Mitstaer Bon Limoud sur Matmidim! 12

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

א

א הקדימו נעשה לנשמע.רמב"ם הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ג' וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו, ואינו חייב ללמד בן חבירו אלא בחנם, מי שלא למדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיכיר שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, וכן

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Microsoft Word - Changer de nom - LV1 général - Sujet et question selon modèle HE1GEG11.docx

Microsoft Word - Changer de nom - LV1 général - Sujet et question selon modèle HE1GEG11.docx BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SESSION 2019 HÉBREU LANGUE VIVANTE 1 Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES et S coefficient : 3 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) coefficient : 4 Série L LVO et Langue vivante

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ציצית בלילה ספרי במדבר פרשת שלח פיסקא קטו קטו( ויאמר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית, אף הנשים במשמע. רבי שמעון פוטר את הנש

ציצית בלילה ספרי במדבר פרשת שלח פיסקא קטו קטו( ויאמר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית, אף הנשים במשמע. רבי שמעון פוטר את הנש ציצית בלילה ספרי במדבר פרשת שלח פיסקא קטו קטו( ויאמר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית, אף הנשים במשמע. רבי שמעון פוטר את הנשים מן הציצית מפני שמצות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

Vocabulaire des danses d Israël לך אלי תשוקתי לך אלי תשוקתי בך חשקי ואהבתי לך ליבי וכליותי לך רוחי ונשמתי השיבני ואשובה ותרצה

Vocabulaire des danses d Israël  לך אלי תשוקתי לך אלי תשוקתי בך חשקי ואהבתי לך ליבי וכליותי לך רוחי ונשמתי השיבני ואשובה ותרצה בך חשקי ואהבתי לך ליבי וכליותי לך רוחי ונשמתי לך אזעק בך אדבק עדי שובי לאדמתי לך אני בעודי חי ואף כי אחרי מותי לך ידי לך רגלי וממך היא תכונתי לך עצמי לך דמי ועורי עם גויתי Lecha Eli Paroles : Rabbi Avraham

קרא עוד

Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org

Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org I. Is there a mitzvah to eat matzah all of Pesach? a. Pesachim 120a - First night is a chova, the rest of

קרא עוד

Pri Shamaryahu: A Torah Journal in Honor of my Rebbe, Hagaon Harav Shamaryahu Meltzer shlit"a

Pri Shamaryahu: A Torah Journal in Honor of my Rebbe, Hagaon Harav Shamaryahu Meltzer shlita Touro College and University System Touro Scholar Hebrew Theological College Publications and Research Hebrew Theological College 2018 Pri Shamaryahu: A Torah Journal in Honor of my Rebbe, Hagaon Harav

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 ÉVOLUTIONS RÉVOLUTIONS RÉSOLUTIONS C ETAIT AU TEMPS D LA PREHISTOIRE VOICI DEUX OU TROIS CENTS MILLE ANS וכך הכל התחיל מאז נוצר האדם בצלמו ROULER SA BOULE EN TERRE SAINTE......גלגל אותה בארץ הקודש... LES

קרא עוד

Sujet Une question d'atmosphère LV2 16HE2GTMLR3

Sujet Une question d'atmosphère LV2 16HE2GTMLR3 BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2016 HÉBREU LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve : 3

קרא עוד

Microsoft Word - Une intégration difficile LV2 - Sujet Texte et questions selon modèle 10-12_19HE2GTG11.docx

Microsoft Word - Une intégration difficile LV2 - Sujet Texte et questions selon modèle 10-12_19HE2GTG11.docx BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2019 HÉBREU LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve : 3

קרא עוד

Microsoft Word - Tommer Déborah Chap 1 jour 8 texte.docx

Microsoft Word - Tommer Déborah Chap 1 jour 8 texte.docx 1 בינו עמי עשו Commentaire et explications du TOMMER DEBORAH : Par Michel BARUCH. 8 eme Jour La 9eme Midah : ʭ ʕʺ ʠʖ ʔʧʬʕ ʭʕʩʺ ˣʬ ʶ ʍʮʑ ˎ ʩʑʬ ˇʍʔʺ ʍʥ זוֹ מ דּ ה טוֹב ה ל ה קּ בּ "ה. שׁ ה ר י י שׂ ר א ל ח ט אוּ

קרא עוד

הסברים דקדוקיים Remarques Grammaticales 1. L'inflexion de la préposition ל... ( à/vers ),אתה,אני) En hébreu, les prépositions sont déclinées selon les

הסברים דקדוקיים Remarques Grammaticales 1. L'inflexion de la préposition ל... ( à/vers ),אתה,אני) En hébreu, les prépositions sont déclinées selon les הסברים דקדוקיים Remarques Grammaticales 1. L'inflexion de la préposition ל... ( à/vers ),אתה,אני) En hébreu, les prépositions sont déclinées selon les différents pronoms personnels etc. Le,ל ך,ל ך,ל י

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

. : ] [ :. (. ( [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

,Beautiful, Broken Me ענת פרופר גולדנברג, טכניקה מעורבת, 2017 "המכ ונה" - ד"ר קולט ליינמן איזה שם ניתן להעניק לעבודת ה" ready-made " הניצבת לפנינו, טו

,Beautiful, Broken Me ענת פרופר גולדנברג, טכניקה מעורבת, 2017 המכ ונה - דר קולט ליינמן איזה שם ניתן להעניק לעבודת ה ready-made הניצבת לפנינו, טו ,Beautiful, Broken Me ענת פרופר גולדנברג, טכניקה מעורבת, 2017 "המכ ונה" - ד"ר קולט ליינמן איזה שם ניתן להעניק לעבודת ה" ready-made " הניצבת לפנינו, טורסו של בובת ראווה בדמות אישה כרותת ראש וגפיים, כשאת

קרא עוד

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט.

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: מ י ש ה י ה - צט. ... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט 7201702200 מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט. מהדורה מנוקדת, מפוסקת, מחולקת לסוגיות ולפסקאות עם לימוד

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

פרשת כי תצא "ולא תהיה לאשה" וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו: (דברים כב, יט) ונתן

פרשת כי תצא ולא תהיה לאשה וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו: (דברים כב, יט) ונתן פרשת כי תצא "ולא תהיה לאשה" וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו: (דברים כב, יט) ונתן האיש השכב עמה לאבי הנער חמשים כסף ולו תהיה לאשה תחת

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

עלון 398

עלון 398 398 בס"ד, כא אייר התשע"א. מסכת מנחות פגג דףף עזז דףף דף עז ע"א א) מתני', ושלש חלות לעשרון. כתב המקדש דוד (סימן ל סק"ג), דאף על גב דליכא מידה של שליש עשרון, נראה דמחלקן בטורטני, דדוקא גבי חביתי כהן גדול

קרא עוד

משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר וחכמים אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוס

משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר וחכמים אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוס משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוסרין עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו, יפתחו לו בכבוד המקום?!

קרא עוד

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBE

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מעמ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשעו, DECEMBE PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת 24.80 AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBER 2015 ט ב ת צילום: ד"ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי

קרא עוד

תזכורת לימים האחרונים דסוכות תשע"ט הרב לוי יצחק גרליק SICHOSACADEMY.ORG בס"ד. ערב חג הסוכות תשע"ט לכב' ק"ק אנ"ש שי' שע"י האיחוד האירופאי בריסל ו- virt

תזכורת לימים האחרונים דסוכות תשעט הרב לוי יצחק גרליק SICHOSACADEMY.ORG בסד. ערב חג הסוכות תשעט לכב' קק אנש שי' שעי האיחוד האירופאי בריסל ו- virt בס"ד. ערב חג הסוכות תשע"ט לכב' ק"ק אנ"ש שי' שע"י האיחוד האירופאי בריסל ו- virtual community at sichosacademy.org תזכורת לימים האחרונים דחג הסוכות, זמן שמחתינו, תשע"ט הנסיון הראה, שכדאי שכל ערב, הבעה"ב

קרא עוד

Shabbat Sunset According to Rabbeinu Tam שבת לד-לה שקיעת החמה ע"פ שיטת ר"ת

Shabbat Sunset According to Rabbeinu Tam שבת לד-לה שקיעת החמה עפ שיטת רת פסחים דף צד. הרקיע זריחה מזרח כמה מהלך אדם בינוני ביום - עשר פרסאות, יום = 12 שעות = 720 דקות = 40 מיל = 10 פרסאות 1 מיל = 18 דקות ומעלות השחר עד הנץ החמה ארבעת מילין, משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים ארבעת

קרא עוד

á

á וחידו"ת סווגיות ביני עמודי שנתלבנו הכוללים ברשת יעקב" "מנחת ע"ש ז"ל יעקב שוקרון רבי אלעד לכבוד ידידנו היקר יו"ל שוקרון הי"ו אברהם הרב שמחת בר המצוה לבנו לרגל נ"י אריה הבה"ח הגדול תשע"ב שבת עיצוב ועימוד:

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

קובץ

קובץ קובץ הערות התמימים ואנ"ש - מעלבורן גליון קכ"ג שבועות ה'תשע"ב עיון שנת "תהי שנת בלימודים"- - שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושתים לבריאה מאה ועשר שנה להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שנת שישים ושתים לנשיאות

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

Microsoft Word - Document36

Microsoft Word - Document36 הרב מאיר טברסקי ראש ישיבה בעניני פסח שני ודרך רחוקה א. פסח שני (הל' א') מי שהיה טמא בשעת שחיטת הפסח שאין שוחטין עליו או שהיה בדרך רחוקה או נאנס באונס אחר או ששגג ולא הקריב בראשון הרי זה מביא פסח בארבעה

קרא עוד

מנחות עז פג 106

מנחות עז פג 106 בס"ד, יום ראשון כא' אדר ב' תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת מנחות עז פג (106) א. 1) מה הם המינים של לחמי התודה, ומנלן? ומה הוא השיעור של כל חלה וחלה של לחמי התודה לפי מידות מדבריות ולפי מדות ירושלמיות? 2)

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA>

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA> מסכתמנחותפרקא' כּ ל ה מּ נ חוֹת 1 )))) גמרא סדורה מנחות מסכת פרק ח' - ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה לימוד פרק זה פרק התודה מוקדש לאבי מורי ר' יעקב משה ווינט לרגל הגעתו לגבורות שיזכה מור אבי יחד עם אמי מורתי להמשך

קרא עוד

אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו ב"ד: אמר רב הונא ל. ועם בית דין מאי ועם ב"ד בפני בית דין לאפוקי שלא בפני בית דין דלא מתיב רבא ועוד זאת היתה ירושל

אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בד: אמר רב הונא ל. ועם בית דין מאי ועם בד בפני בית דין לאפוקי שלא בפני בית דין דלא מתיב רבא ועוד זאת היתה ירושל אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו ב"ד: אמר רב הונא ל. ועם בית דין מאי ועם ב"ד בפני בית דין לאפוקי שלא בפני בית דין דלא מתיב רבא ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה וכו' מאי ועוד זאת אילימא כדקתני זאת

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

erch-009

erch-009 ערכין דף ט. לתירוץ רב הונא שעושים שמונה חדשים מלאים ו"כגון שהיתה שנה מעוברת", מתי חל מולד תשרי של שנה שעברה ומתי בשנה זו? [תוד"ה מאי]. מולד תשרי שנה זו מולד תשרי שנה שעברה ברביעי כ"א תקפ"ט שבת שעה י"ב

קרא עוד

הגל החדש- עיצוב צרפתי עכשווי Le nouveau paysage domestique français Exposition proposée par Cédric Morisset ביוזמתו של סדריק מוריסה, המכון הצרפתי ומוז

הגל החדש- עיצוב צרפתי עכשווי Le nouveau paysage domestique français Exposition proposée par Cédric Morisset ביוזמתו של סדריק מוריסה, המכון הצרפתי ומוז הגל החדש- עיצוב צרפתי עכשווי Le nouveau paysage domestique français Exposition proposée par Cédric Morisset ביוזמתו של סדריק מוריסה, המכון הצרפתי ומוזיאון העיצוב חולון מציגים את התערוכה 'הגל החדש, נוף

קרא עוד

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כפייה על מצוות כיבוד אב ואם. תלמוד-תורה מול כיבוד אב

קרא עוד

תמורה ז יג 145

תמורה ז יג 145 בס"ד, יום ראשון כט' כסליו תשע"ב שם: זמן: מבחן שבועי מסכת תמורה ז - יג (145) א. 1) מה ילפינן מ"לא תקריבו" דכתיב גבי "מעוך וכתות ונתוק", ומה ילפינן מדכתיב "לא תקריבו" גבי "מיד בן נכר"? והאם האי קרא יכול

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

Microsoft Word - חלק א סימן לט.rtf

Microsoft Word - חלק א סימן לט.rtf סימן לט גדר איסור מלאכה באבל, ובדין מלאכת אשתו. ראשי פרקים א.איסור מלאכה באבל- שלושה או שבעה? ב.איסור מלאכת בניו ועבדיו. ג.בגדר איסור "מלאכתו". ד.גדר האיסור בחנות של שותפים אליבא דהראב"ד. ה.בגדר הנ"ל לשיטת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

ב"ה קובץ הערות וביאורים בתורת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ובעניני גאולה ומשיח, פשש"מ, רמב"ם, נגלה וחסידות נוסד בחודש תשרי - ה'תש"מ - שנת הארבעים גליון ה ]אל

בה קובץ הערות וביאורים בתורת כק אדמור נשיא דורנו ובעניני גאולה ומשיח, פששמ, רמבם, נגלה וחסידות נוסד בחודש תשרי - ה'תשמ - שנת הארבעים גליון ה ]אל ב"ה קובץ הערות וביאורים בתורת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ובעניני גאולה ומשיח, פשש"מ, רמב"ם, נגלה וחסידות נוסד בחודש תשרי - ה'תש"מ - שנת הארבעים גליון ה ]אלף-קנד[ יום הבהיר ר"ח כסלו - פרשת תולדות יוצא לאור על

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ותולדות אבות גלעד אנגלהרד תוכן: א. מבוא ב. מנין אבות המלאכות ולימודם מהמשכן. ג. מהיכן התרבו התולדות והאם יש תולדות בשאר התורה. 1. שיטת התוס' - התולדות

ותולדות אבות גלעד אנגלהרד תוכן: א. מבוא ב. מנין אבות המלאכות ולימודם מהמשכן. ג. מהיכן התרבו התולדות והאם יש תולדות בשאר התורה. 1. שיטת התוס' - התולדות ותולדות אבות גלעד אנגלהרד תוכן: א. מבוא ב. מנין אבות המלאכות ולימודם מהמשכן. ג. מהיכן התרבו התולדות והאם יש תולדות בשאר התורה. 1. שיטת התוס' - התולדות התרבו מפס'. 2. שיטת המהר"י כ"ץ - התולדות התרבו מסברא.

קרא עוד

מנחות פד צ 107

מנחות פד צ 107 בס"ד, יום ראשון כח' אדר ב' תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת מנחות פד צ (107) א. 1) "כל קרבנות הציבור והיחיד באים מן הארץ וכו'", מאי נינהו כל הקרבנות, ומנלן? 2) עומר ושתי הלחם שבאו מן הישן או מחוץ לארץ, מה

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

מחלוקת הגאונים בגדר בין השמשות - יוסף מימון. מאורנו ח

מחלוקת הגאונים בגדר בין השמשות - יוסף מימון. מאורנו ח מחלוקת הראשונים בגדר בין השמשות 137 מחלוקת הראשונים בגדר בין השמשות יוסף מימון פתיחה אמרו חז"ל: "בין השמשות, ספק מן היום ספק מן הלילה". ישנם הרבה נפקא-מינות הלכתיות לזמני היום, לכן חשוב להגדיר את זמן המעבר

קרא עוד

דף השבוע ה.-ה: נסדר ע"י אשר יעקב מילמן א( בענין עשרה בטלנין ב( בענין התשלומין של הקרבן חגיגה ז( בענין אם הלכה כרב או רב אסי ח( בענין יחיד לברך על קריא

דף השבוע ה.-ה: נסדר עי אשר יעקב מילמן א( בענין עשרה בטלנין ב( בענין התשלומין של הקרבן חגיגה ז( בענין אם הלכה כרב או רב אסי ח( בענין יחיד לברך על קריא דף השבוע ה.-ה: נסדר ע"י אשר יעקב מילמן א( בענין עשרה בטלנין ב( בענין התשלומין של הקרבן חגיגה ז( בענין אם הלכה כרב או רב אסי ח( בענין יחיד לברך על קריאת מגילתו ט( בענין היוצא בשיירא להקדים קריאתו ביתר עיון

קרא עוד

82 יקאו" מהני ומצטרףבהדיהיתרים שלו : כם" ע"ד. ע"ד שא' חייט אהד הלך באמצע ש"ת על אהע"ז תק"ע 5 ף שצמה וה"ה רובן ל"ת לשאלה גם בלא זה נראהכיון דהי' כל גופ

82 יקאו מהני ומצטרףבהדיהיתרים שלו : כם עד. עד שא' חייט אהד הלך באמצע שת על אהעז תקע 5 ף שצמה והה רובן לת לשאלה גם בלא זה נראהכיון דהי' כל גופ 82 יקאו" מהני ומצטרףבהדיהיתרים שלו : כם" ע"ד. ע"ד שא' חייט אהד הלך באמצע ש"ת על אהע"ז תק"ע 5 ף שצמה וה"ה רובן ל"ת לשאלה גם בלא זה נראהכיון דהי' כל גופו שלם ולא הי' לו חבורותבפניו ולאחר שהלך הניפוח הכירוהו

קרא עוד

Equipe du Festival Production & Direction artistique : Olivier Tournaud Attaché Audiovisuel, Institut français d'israël Caroline Boneh Directrice Eden

Equipe du Festival Production & Direction artistique : Olivier Tournaud Attaché Audiovisuel, Institut français d'israël Caroline Boneh Directrice Eden Equipe du Festival Production & Direction artistique : Olivier Tournaud Attaché Audiovisuel, Institut français d'israël Caroline Boneh Directrice Eden Cinéma Ltd - Production & Distribution Production

קרא עוד

ז 'אד ור פ אר י! מתה על פריז! קורסים לצרפתית של המכון הצרפתי* הברושור!* טל: כי צרפתית לומדים מצרפתים! חפשו אותנו ב w

ז 'אד ור פ אר י! מתה על פריז! קורסים לצרפתית של המכון הצרפתי* הברושור!*  טל: כי צרפתית לומדים מצרפתים! חפשו אותנו ב w ז 'אד ור פ אר י! מתה על פריז! לצרפתית של המכון הצרפתי* הברושור!* www.tsarfatit.co.il טל: 1-700-701-778 כי צרפתית לומדים מצרפתים! חפשו אותנו ב www.institutfrancais-israel.com TABLE DES MATIÈRES INFORMATIONS

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

פיוטים לשמחת תורה מתוך סידור לכל השנה כמנהג טרוייש (Troyes) וחיבורים בהלכה ירושלים,מכון שוקן למחקר היהדות, ספר כגון זה היה מצוי בבית היה

פיוטים לשמחת תורה מתוך סידור לכל השנה כמנהג טרוייש (Troyes) וחיבורים בהלכה ירושלים,מכון שוקן למחקר היהדות, ספר כגון זה היה מצוי בבית היה 266 18. פיוטים לשמחת תורה מתוך סידור לכל השנה כמנהג טרוייש (Troyes) וחיבורים בהלכה ירושלים,מכון שוקן למחקר היהדות, 19523 ספר כגון זה היה מצוי בבית היהודי בצרפת. הטקסט המרכזי: סידור לכל השנה ומסביבו ספרי

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

Hebrew - Drinking alcohol with non-Jews

Hebrew - Drinking alcohol with non-Jews 1 Drinking alcoholic beverages with non-jews Business meetings, social events, bars, happy hours, etc. איסורי שתיית שכר עכו"ם ושתייה במסיבת עכו"ם שאלות לענין שתיית שכר של עובדי כוכבים: מהו מקור וטעם האיסור

קרא עוד

ספר כבוד חכמים אסיפת חידושי תורה מאת רבנים, ראשי ישיבות, שלוחי כ ק אדמו ר, ותלמידי המתיבתא בעיר שיקאגו לכבוד יום ההילולא העשרים של כ ק אדמו ר מליובאוו

ספר כבוד חכמים אסיפת חידושי תורה מאת רבנים, ראשי ישיבות, שלוחי כ ק אדמו ר, ותלמידי המתיבתא בעיר שיקאגו לכבוד יום ההילולא העשרים של כ ק אדמו ר מליובאוו ספר אסיפת חידושי תורה מאת רבנים, ראשי ישיבות, שלוחי כ ק אדמו ר, ותלמידי המתיבתא בעיר שיקאגו לכבוד יום ההילולא העשרים של כ ק אדמו ר מליובאוויטש זצוקללה ה נבג ם זי ע יוצא לאור ע"י תלמידי מתיבתא ליובאוויטש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

חולין קלו קמא 130

חולין קלו קמא 130 בס"ד, יום ראשון יב' אלול תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת חולין קלו קמא (130) א. 1) אמאי כתבה תורה "ארצך" ו"ארצם" גבי ביכורים (באר היטב!)? 2) מה דעתו של רבי אלעאי למסקנת הסוגיא בעינן שותפות בבכורה ובראשית

קרא עוד

הרב ד"ר יהודה ברנדס הסוכה מבנה ומשמעות עיון בסוגיית הפתיחה של מסכת סוכה א. פתיחה 1 ההלכה הראשונה במשנת מסכת סוכה היא פסול סוכה שגובהה למעלה מעשרים אמה

הרב דר יהודה ברנדס הסוכה מבנה ומשמעות עיון בסוגיית הפתיחה של מסכת סוכה א. פתיחה 1 ההלכה הראשונה במשנת מסכת סוכה היא פסול סוכה שגובהה למעלה מעשרים אמה הרב ד"ר יהודה ברנדס הסוכה מבנה ומשמעות עיון בסוגיית הפתיחה של מסכת סוכה א. פתיחה 1 ההלכה הראשונה במשנת מסכת סוכה היא פסול סוכה שגובהה למעלה מעשרים אמה. 2 סוגיית הפתיחה של המסכת התלמודית מוקדשת לבירור טעמיו

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

נשיאת כפים כהלכתה

נשיאת כפים כהלכתה ההלכות קיצור הבסיסיות ומקורותיהם בפוסקים עדיין לידיעת הלומד הליקוט הזה באמצע שיפוץ יסודי. אפשר למצוא את המקורות בשו"ע ובאחרונים. ובע"ה נרחיב ונפרש כל שאפשר בליקוט כל המקורות בעתיד. הצב"י מרדכי הלל ג'וו

קרא עוד

SICHOSONLINE.ORG תזכורת תשעת הימים – מנחם אב תשע"ו – לוי יצחק גרליק –

SICHOSONLINE.ORG  תזכורת תשעת הימים – מנחם אב תשעו – לוי יצחק גרליק – בס"ד. שלהי תמוז תשע"ו לכב' אנ"ש שליט"א דק"ק שע"י האיחוד האירופאי בריסל ו- virtualcommunity@sichosonline.org תזכורת לתשעת הימים, שבת חזון )שחל בתשעה באב( ותשעה באב נדחה )שחל ביום א'( תשע"ו. הואיל ונדחה

קרא עוד

חולין קכט קלה 129

חולין קכט קלה 129 בס"ד, יום ראשון ה' אלול תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת חולין קכט קלה (129) א. 1) החותך כביצה בשר מאבר מן החי, האם צריך הוא הכשר משקין ושרץ כדי לטמא טומאת אוכלין (פרט), ומדוע? 2) מה דין טומאתה של קופת שאור

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

זבחים צא צז 91

זבחים צא צז 91 בס"ד, יום ראשון ה' טבת תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת זבחים צא - צז (91) א. 1) מה הוא האופן שעליו הסתפקה הגמ' בתדיר ומקודש איזה מהן קודם? והאם אפשר לפשוט ספק זה מדין הקדמת מוסף שבת לחטאת ועולה דמוסף ראש

קרא עוד

סימן י"א טבילה במקווה לאישה בימי אבלה סימן י"א - טבילה במקווה לאישה בימי אבלה תקציר: תשובה זו עוסקת בשאלה האם לאישה היושבת שבעה בעת נידתה מותר לטבול ב

סימן יא טבילה במקווה לאישה בימי אבלה סימן יא - טבילה במקווה לאישה בימי אבלה תקציר: תשובה זו עוסקת בשאלה האם לאישה היושבת שבעה בעת נידתה מותר לטבול ב סימן י"א - טבילה במקווה לאישה בימי אבלה תקציר: תשובה זו עוסקת בשאלה האם לאישה היושבת שבעה בעת נידתה מותר לטבול במקווה. על אף שיחסי אישות אסורים בימי השבעה, הטבילה תאפשר לה ולאיש ה להיות מותרים בחיבוק ומגע

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

Microsoft Word - חלק ג סימן לב.rtf

Microsoft Word - חלק ג סימן לב.rtf לב סימן הודאה במכשיר הקלטה ראשי פרקים א. טביעות עינא דקלא בסומא שהביא גט ב. נאמנות בטביעות עין ג. הודאה בטביעות עינא דקלא ד. טענת משטה, ואם טענינן ליה ה. כשרק שני דיינים מזהים את קול המודה במהלך ד"ת התעוררה

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

Menachot Daf 99 The Mitzvah of Talmud Torah

Menachot Daf 99 The Mitzvah of Talmud Torah תלמוד בבלי מסכת מנחות דף צט עמוד ב תניא, רבי יוסי אומר: אפי' סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה ערבית - אין בכך כלום, אלא מה אני מקיים לפני תמיד? שלא ילין שלחן בלא לחם. א"ר אמי: מדבריו של ר' יוסי נלמוד,

קרא עוד