1 דיור בר השגה בחברה הערבית בישראל למידה מהנעשה בעולם והערכת המצב בארץ מחקר וכתיבה: ד ר ענאיה בנא-ג יריס מתכננת ערים; ענאן מעלוף, מתכנן ערים.

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "1 דיור בר השגה בחברה הערבית בישראל למידה מהנעשה בעולם והערכת המצב בארץ מחקר וכתיבה: ד ר ענאיה בנא-ג יריס מתכננת ערים; ענאן מעלוף, מתכנן ערים."

תמליל

1 1 דיור בר השגה בחברה הערבית בישראל מחקר וכתיבה: ד ר ענאיה בנא-ג יריס מתכננת ערים; ענאן מעלוף, מתכנן ערים.

2 פרסום זה הופק בתמיכה כספית של שגרירות גרמניה בישראל. התכנים הם באחריותו הבלעדית של המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי ושתיל הקרן החדשה לישראל, ואינם משקפים את עמדות שגרירות גרמניה.

3 דיור בר השגה בחברה הערבית בישראל מחקר וכתיבה: ד ר ענאיה בנא-ג יריס מתכננת ערים; ענאן מעלוף, מתכנן ערים.

4 דיור בר השגה בחברה הערבית בישראל מחקר וכתיבה: ד ר ענאיה בנא-ג יריס מתכננת ערים. ענאן מעלוף, מתכנן ערים. ביצוע וניתוח סקר: מוחמד ח לאיילה ועדת היגוי: סאמר סוויד; סולטאן אבו עביד; רנין עודה; שמוליק דוד איה זינאתי עלי סאלח; שירה איתן. עיצוב: פרסום זה הופק בתמיכה כספית של שגרירות גרמניה בישראל. התכנים הם באחריותו הבלעדית של המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי ושתיל הקרן החדשה לישראל, ואינם משקפים את עמדות שגרירות גרמניה. המחקר נערך במסגרת פרויקט קידום זכויות דיור לחברה הפלסטינית בישראל. פרויקט משותף של המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי ושתיל, במימון השגרירות הגרמנית.

5 תוכן העניינים מבוא... 6 תמצית המחקר... 6 רקע כללי פרק ראשון הזכות לדיור: הרמה הבין לאומית הזכות לדיור ולדיור בר השגה: רקע וסקירה כללית דיור בר השגה: הגדרה ורקע למידה ממדינות ומערים בעולם: מדיניות דיור, תכנון וקרקע שיטה 1: בנקאות קרקע ציבורית שיטה 2: שינוי ייעודי קרקע שיטה 3: תפיסת ערך קרקע Capture( Land (מ... Value 16 שיטה 4: הנחיות מחייבות לקידום דיור בר השגה בתהליכי תכנון עירוני...17 שיטה 5: תכנון מקומי מכליל שיטה 6: חכירת קרקעות דרכים נוספות לפיתוח דיור בר השגה ומדיניות קרקעית ניתוח השיטות וסיכום פרק שני הזכות לדיור בישראל והמדיניות הנגזרת עיגון חוקתי של הזכות לדיור בישראל התרחשויות מרכזיות במדיניות הדיור הציבורי בישראל בשנים האחרונות פרק שלישי דיור ותכנון בחברה הערבית פלסטינית בישראל מדיניות הדיור והתכנון בחברה הערבית האוכלוסייה הערבית בישראל: רקע כללי המרחב המצומצם: סקירה רוחבית סימני המצוקה והחלטות ממשלה בנושא סקר צרכים והעדפות לדיור בחברה הערבית התמקדות בחמישה יישובים מרכזיים פרק רביעי דיון, מסקנות והמלצות המלצות לפעולה... 50

6 מבוא תמצית המחקר מחקר זה נערך במסגרת הפרויקט קידום זכויות דיור לחברה הפלסטינית בישראל, פרויקט משותף של המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי ושתיל, במימון השגרירות הגרמנית. המחקר עוסק בנושא הנגשת הדיור ודיור בר השגה בחברה הערבית. למחקר היו כמה מטרות, ובראשן: 1 לתמוך 1. בפעילותם של ארגוני החברה האזרחית בסוגיות הדיור בר ההשגה והתכנון בחברה הערבית. 2 לסקור 2. את המצב הכללי )הדמוגרפי, החברתי כלכלי וכדומה(, התכנוני והשיווקי ביישובים הערביים. 3 לסקור 3. את התוכניות ואת ההתערבויות הממשלתיות בנושא הדיור בחברה הערבית. 4 ללמוד 4. מדוגמאות להתערבויות ממשלתיות ועירוניות ברחבי העולם בתחום הדיור בר ההשגה. 5 להשוות 5. בין המדיניות בעולם למדיניות בישראל, וללמוד תובנות חדשות מהשוואה זו. המחקר הוא מחקר השוואתי יישומי, הבוחן כמה כלים קרקעיים ותכנוניים לקידום דיור בר השגה במדינות אחרות בעולם, במיוחד במדינות ה OECD, ומשווה אותם למדיניות בישראל, ובעיקר למקרה המסוים של האוכלוסייה הפלסטינית בישראל, מתוך התחשבות במאפייניה הייחודיים. בבסיס המחקר עמדו חמש שאלות: 1 מהם 1. צורכי הדיור והדיור בר ההשגה בחברה הערבית בישראל היום, ומהם החסמים העיקריים העומדים בפני הגדלת ההיצע? 2 מהם 2. הפתרונות והכלים המוצעים בישראל? והאם הם מקדמים פתרונות דיור ודיור בר השגה בחברה הערבית? 3 מה 3. אפשר ללמוד בתחום זה ממדינות אחרות בעולם )בעיקר ממדינות ה OCED (? 4 מהם 4. הכלים העיקריים ליישום מדיניות שתקדם דיור בר השגה הנגזרים מתוך השיטות הנסקרות, על רקע הצרכים וההעדפות של החברה הערבית פלסטינית בישראל? 5 האם 5. יש מודלים וכלים מתאימים ונגישים הניתנים ליישום לשם קידום דיור בר השגה בחברה הערבית בישראל? 6

7 הדו ח עוסק בעיקר בסוגיית הדיור והתכנון ביישובים הערביים, שבהם גרים כ 85% מהאוכלוסייה הערבית בישראל. הדו ח אינו סוקר את כלל הבעיות והחסמים של תכנון ודיור בחברה הערבית, ולא כלל בחינה לעומק של הערים המעורבות ושל המצב בכפרים הבלתי מוכרים בנגב. סוגיות אלו מחייבות סקירה ולמידה מעמיקה, ושני הארגונים, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי ושתיל, פועלים במסלולים נוספים לקידום הנושאים האלה. בדו ח שלהלן ארבעה פרקים: הפרק ראשון סוקר את הזכות לדיור ולדיור בר השגה בספרות החוקתית התכנונית העולמית. נוסף על כך, הפרק מציג כמה כלי מדיניות ותכנון ליישום דיור בר השגה ממדינות שונות בעולם. בסוף הפרק, וכחלק מניתוח הסקירה הכללית, מוצגים סיכום ו גזירה של מאפיינים משותפים לכלים הנסקרים כדי לפתח מנגנון להערכת פתרונות ולקידומם. הפרק שני מתמקד בסקירת הזכות לדיור, הדיור הציבורי והדיור בר ההשגה בישראל. פרק זה סוקר גם את ההתרחשויות המרכזיות בנושא הדיור והתכנון בישראל, ואת השתנות גישות הממשלה לטיפול בסוגיות האלה. הפרק השלישי בוחן את סוגיית הדיור והדיור בר ההשגה בחברה הפלסטינית בישראל בהיבט רוחבי. הפרק סוקר את מדיניות התכנון, הקרקע והדיור, ואת התרחשויות בחומש האחרון. נוסף על כך, בפרק מוצגים ממצאי סקר עמדות, צרכים והעדפות שנערך במדגם מייצג של חמש ערים ערביות. הפרק הרביעי והאחרון דן באפשרויות ובכיווני הפעולה המחייבים פעולות מאקרו ומיקרו לטיפול בסוגיית הדיור בכלל, ובסוגיית הדיור בר ההשגה בפרט. בפרק זה מוצגת המלצה למודלים שאפשר להשתמש בהם, הן במדיניות כללית, הן במקרים מסוימים, בעזרת כלים קרקעיים ותכנוניים נגישים. רקע כללי האוכלוסייה הערבית בישראל סובלת ממצוקת קרקע ודיור וממשבר תכנוני מאז קום המדינה, וכבר בשנת 2000 קשרה ועדת אור בין יחס המדינה לאוכלוסייה הערבית לבין בעיות הדיור, היעדר תכנון ביישובים הערביים, הפקעת הקרקעות וצמצום המרחב של היישובים האלה. 1 למרות זאת התחיל נושא מצוקת הדיור בחברה הערבית להעסיק את משרדי הממשלה למיניהם רק בשנת 2014, לאחר הקמת קבינט הדיור בעקבות המחאה החברתית בשנת המחאה החברתית הרחבה בשנת 2011 הציבה את נושא הדיור והזכות לדיור במרכז השיח הפוליטי והציבורי. בעקבות מחאה זו הובילה הממשלה כמה החלטות בנושא זה, אך החלטות אלו התעלמו מנושאי הדיור ביישובים הערביים ומהצורך בהחלטות מותאמות לצרכים, למבנה הקרקע ולשאר המאפיינים המייחדים את היישובים האלה. שלוש שנים לאחר המחאה החברתית גובשה בקבינט הדיור החלטה על הקמת צוות 120 הימים, והדו ח שפרסם צוות זה תורגם בחלקו 1. ועדת אור: ועדת חקירה ממלכתית לבירור התנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים בחודש אוקטובר 2000, דין וחשבון נוסח מלא, ירושלים, אלול התשס ג אוגוסט

8 להחלטת ממשלה 922. שיח על מצוקת הדיור בחברה הערבית-פלסטינית אינו יכול לעסוק בנושא הדיור בלבד; מדובר במצוקה רחבה ועמוקה יותר שהיא תוצר של מדיניות מפלה ולא צודקת כלפי האוכלוסייה הערבית בתחום הקרקע והתכנון מאז קום המדינה, מדיניות שאחד הסימפטומים החמורים שלה הוא הריסות בתים. מטרת הדו ח היא לתאר את ההתרחשויות והתמורות בתחומים האלה: התפתחות הזכות לדיור, הדיור בר ההשגה והכלים המגוונים ליישומם תכנון, קרקע והסדרים, בעיקר משנת 2014 ועד היום, בהקשר הישראלי והעולמי. בחינה רוחבית היא בסיס ללימוד המושג והתפתחותו, ולבחינת אפשרויות הלימוד ממקרים אחרים בעולם. הדו ח מתמקד בכלים שמדינה מספקת כדי לתמוך ולעודד בניית דיור בר השגה בתוך היישובים. פעולת התכנון וההתערבות הממשלתית נועדה לנווט ולכוון את שוק הדיור, הפרטי והציבורי, כדי לשמור על זכויות המוחלשים ולאפשר נגישות לדיור לכל התושבים. מדיניות התכנון והדיור בכלל, ומדיניות זו ביישובים הערביים בפרט, עברה עד כה )נובמבר 2020(, ועודנה עוברת, שינויים מהותיים בשל המצב הפוליטי הלא יציב של ממשלות ישראל. חילופי ממשלות ושרים; החזרת מינהל התכנון למשרד הפנים לאחר שהיה חלק ממשרד האוצר בחמש השנים האחרונות; תוכניות ממשלתיות, כמו מחיר למשתכן, שהוחלפה ב תוכנית המחיר המופחת, או בשמה הידוע תוכנית ליצמן ; שינויים בחוק התכנון והבנייה עקב משבר הקורונה, שהשפיעו על תהליכי התכנון בכלל, ועל התכנון בחברה הערבית בפרט; הוראת השעה של הותמ ל שהוכנה עבורה הצעת מחליטים למתן אורכה; החלטת ממשלה 922 וההחלטה בספטמבר האחרון לתת אורכה ליישום ההחלטה, בלא תוספת תקציבית, עד סוף ההתרחשויות הרבות בזירה הפוליטית משפיעות, ועוד ישפיעו רבות, על תהליכי התכנון ביישובים הערביים. 8

9 1. פרק ראשון הזכות לדיור: הרמה הבין לאומית 1.1 הזכות לדיור ולדיור בר השגה: רקע וסקירה כללית המסמך החשוב הראשון שעיגן את הזכות לדיור הולם הוא ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם,)UDHR( שאימצה האספה הכללית של האו ם בשנת על ההכרזה חתמו כל 192 המדינות החברות באו ם, אף שהיא אינה אמנה מחייבת. בסעיף )1( 25 בהכרזה נקבע כי לכל אחד הזכות לרמת חיים נאותה למען בריאותם ורווחתם של משפחתו, לרבות מזון, ביגוד, דיור וטיפול רפואי ושירותים סוציאליים הכרחיים, וזכות לביטחון במקרה של אבטלה, מחלה, נכות, אלמנות, זקנה או חוסר 2 פרנסה אחר בנסיבות שאינן בשליטתו. את האמנה הבין לאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות )ICESCR( אימץ האו ם בשנת 1966, ו 153 מדינות אישרו אותה. אמנה זו היא המכשיר החשוב ביותר ברמת האו ם וזכויות האדם לעיגון הזכות לדיור. סעיף )1( 11 באמנה הוא ההוראה המקיפה ביותר בהקשר הזה, והוא קובע כי המדינות החברות באמנה הזאת מכירות בזכותו של כל אחד לרמת חיים נאותה עבורו ועבור משפחתו, לרבות מזון, בגדים ודיור נאותים, ושיפור מתמיד של תנאי החיים. המדינות החברות ינקטו את הצעדים המתאימים להבטיח מימוש זכות זו, מתוך הכרה בחשיבות המהותית של שיתוף פעולה 3 בין לאומי על בסיס הסכמה חופשית. חשוב לציין כי ברמה הבין לאומית ובאמנות המתמקדות בזכויות האדם הזכות לדיור נאות היא בדרך כלל הזכות הבסיסית לדיור, וכוונתה בעיקר להגן על אזרחים, ועל אנשים בכלל, מפגיעה בסיסית בתחום הזה, לרבות עקירה, רדיפה ומניעת השגה של קורת גג. הזכות לדיור הולם היא נושא מרכזי גם במטרות ובפעילות של הארגון תוכנית ההתיישבות האנושית של האו ם,)UN-Habitat( והיא נידונה בהרחבה בכנסים שעורך הארגון. כנסי Habitat נחשבים לפורום הבין לאומי החשוב ביותר לדיון בזכויות הדיור וההתיישבות, ופורום זה פועל להבטחת התקדמות המדינות בנושא זה. בכנס III 2016) )Habitat נידונה סוגיית הדיור. מסמך מדיניות מס 10, העוסק במדיניות הדיור, 4 מציע חמש אסטרטגיות המתקשרות למטרות הפיתוח בר הקיימא שנקבעו באו ם: 2. ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם, העצרת הכללית של האומות המאוחדות, האמנה הבין לאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, HABITAT III Policy Paper 10 Housing Polices, 29 February

10 1 יצירת 1. מסגרת דיור משולבת: הטמעת אסטרטגיות פעולה בתוכניות עירוניות, קידום מדיניות מגזרית, הן ברמה הארצית, הן ברמה העירונית. 2 אימוץ 2. גישה כוללנית: תמיכה בתהליכים תכנוניים שיתופיים, קידום מדיניות דיור הוגנת ופעולה להגנה על קבוצות פגיעות ומוחלשות ולמתן פתרונות דיור לקבוצות אלו. 3 קידום 3. דיור בר השגה: קידום ושיפור הישגיות הדיור סבסוד משקי בית בעלי הכנסות נמוכות כדי שיוכלו לשכור או להחזיק דיור הולם, והגדלת היצע הדירות במסגרת פרויקטים של דיור בר ההשגה. 4 שיפור 4. תנאי הדיור: שיפור תנאי המגורים של תושבים, כגון הגנה מפני אסונות טבע, סכנות ומחלות. כמו כן, קידום גישה ונגישות לשירותים בסיסיים, ובהם מים, תברואה, תאורה, חשמל ואיסוף אשפה. נוסף על כך, קידום זכויות חוקיות להבטחת קביעות )כמו זכויות קרקע( ואיסור הפליה בדיור ופינוי כפוי. 5 שדרוג 5. יישובים בלתי פורמליים: תמיכה בתוכניות שדרוג ופיתוח של שכונות ושל יישובים בלתי פורמליים. נוסף על כך, הבטחת הדיור היא מטרה מרכזית של העקרונות לפיתוח בר קיימא.)SDGs( עקרון מס 11 )ערים וקהילות בנות קיימא( מפרט את חשיבות קידום הנגישות 5 לדיור הולם, בטוח ובמחיר סביר, נוסף על מתן שירותים בסיסיים ושדרוג שכונות עוני. מדינת ישראל, כמו רבות ממדינות העולם, חתומה על כמה אמנות והכרזות הרואות בזכות לדיור זכות חוקתית. על בסיס חוק היסוד כבוד האדם וחירותו פסק בית המשפט העליון בשנת 1992 כי היעדרה של קורת גג היא פגיעה בכבודו של אדם, וכי הזכות למדור כחלק מן הזכות למינימום תנאי קיום אנושיים נתפסת גם היא 6 כזכות יסוד בעלת תוקף חוקתי. 1.2 דיור בר השגה: הגדרה ורקע נגזרת מהזכות לדיור היא הזכות לדיור בר השגה, ולפיכך מדינות רבות פועלות במגוון דרכים להבטיח זכות זו למשקי בית ולמשפחות בעלי הכנסה בינונית ונמוכה. להבדיל מהתפיסה המסורתית, מדיניות המקדמת דיור בר השגה אינה פועלת רק לשכן תושבים במעמד חברתי כלכלי נמוך בדירות דיור ציבורי, אלא מדובר במדיניות רב ממדית הפועלת להגדיל את היצע הדירות, להוזיל את עלויות הרכישה, וגם להגן על זכויותיהן של אוכלוסיות מוחלשות. לפי הגדרת ה UN-Habitat דיור בר השגה הוא דיור באיכות ובמיקום מספקים ובמחיר סביר; דיור המאפשר לדייריו לעמוד בעלויות מחיה בסיסיות אחרות, ואינו מאיים.5 ראו Sustainable Development Goals, Goal האגודה לזכויות האזרח בישראל, נייר עמדה: הזכות לקורת גג תיקון סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל,

11 על הנאתם מזכויות אדם בסיסיות אחרות, כמו חינוך בריאות וכו. 7 הגישה הנפוצה ביותר למדידה האם פתרון דיור הוא בר השגה היא חישוב שיעור הוצאות הדיור מתוך הוצאות משק הבית. לפי הגדרות מסוימות דיור בר השגה הוא פתרון דיור שעלותו אינה 8 עולה על 30% מהכנסת משק הבית ואינה באה על חשבון צרכים חיוניים אחרים. שיטות אחרות למדידה הן השוואת השכר השעתי של עובדים במשרה מלאה ושכר המינימום שנקבע במדינה לעלויות הדיור הממוצעות, או חישוב חלקה של ההכנסה של האוכלוסיות העניות בחברה מההכנסה החציונית הכללית במשק. 9 לפי שיטות אלו, דיור בר השגה הוא פתרון דיור שמחירו נמוך ממחירי הדיור בשוק בעקבות התערבות ממשלתית. 1.3 למידה ממדינות ומערים בעולם: מדיניות דיור, תכנון וקרקע מדיניות התכנון והקרקע משפיעה השפעה ישירה על מחירי הדיור ועל היצע הדיור בר ההשגה, ולכן היא אחד האמצעים היעילים ביותר לקידום פיתוח דיור בר השגה. מהתבוננות בנעשה במדינות ובערים אחרות בעולם אפשר להבחין שיש הסכמה שחלק גדול מהחסמים להשגת דיור בר השגה קשורים במדיניות התכנון והקרקעות, ובמיוחד בעלויות הקרקע הגבוהות. יש הטוענים כי חסמים אלו נוצרים בשל גישה מוגבלת לקרקעות שיש להן פוטנציאל פיתוח ומפרקטיקות תכנון המחילות סטנדרטים גבוהים יותר לבנייה ולפיתוח. לטענה זו מעט ראיות, והיא שנויה במחלוקת. לעומת זאת, בערים מסוימות פיתחו ויישמו מדיניות קרקע חברתית, הכוללת בנקאות קרקעות, תפיסת ערך, שינוי ייעוד והתאמתו ותמריצי פיתוח )ראו להלן(, והיא השפיעה מאוד על היצע הדיור ומחירו, וכמובן על הנגשת דיור בר השגה. בסקירה שלנו בחרנו להדגיש עוד את נושא מדיניות התכנון והקרקעות בהיותה רלוונטית ביותר למצבם של היישובים הערביים בישראל. חשוב להדגיש, בספרות המחקרית והמקצועית בשנים האחרונות נשמעת ביקורת הולכת וגוברת על השיטות לפיתוח דיור בר השגה שנסקור בהמשך. הדו ח לא ידון בביקורת זו, אולם חשוב להזכיר שרבים מהמבקרים טוענים שיזמים ובעלי הון מנצלים את השיטות האלה להעלאת ערכי נכסיהם ולקבלת סובסידיות ממשלתיות, הטבות מס והקלות רגולטוריות בממדים מנופחים, ושדרכים אלו תורמות בעיקר להגדלת הונם של המשקיעים והיזמים ואינן מקדמות פתרונות מספיקים לדיור, ובמקרים מסוימים אף מביאות לעליית מחירים כללית. כדי להשתמש בכלי המדיניות ביעילות למטרה שלשמה הם גובשו על המתכננים וקובעי המדיניות לשנות את התפיסה ולהקשיח 10 עמדות לטובת הציבור הרחב, על חשבון האינטרסים הצרים של היזמים. UN-Habitat, Global Housing Strategy: Framework Document, איתמר מילרד, הדיור הציבורי ותוכנית חמש הנקודות של משרד הבינוי, הכנסת מרכז המחקר והמידע, טלי חתוקה ולורנס וייל, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים דיור ציבורי?, ביטחון סוציאלי )2014(: Samuel Stein, Capital City: Gentrification and the real estate state, London: Verso Books,

12 מהי מדיניות תכנון וקרקע? מדיניות תכנון וקרקע היא מנגנון להשפעה על תהליכי התפתחות עירוניים, על שוק הדיור, על הרווחה החברתית והכלכלית של בני האדם ועל הסביבה. המדיניות הזאת קובעת את היחסים בין אזרחי המדינה לשוק, המתבטאים במונחים של זכויות קניין, בעלות ושימוש, ומושפעים ממגוון בעלי עניין, בעלי כוח ומשאבים משתנים, ובהם גם קובעי המדיניות. בעלי העניין האלה, כגון בעלי קרקעות, חקלאים, תושבי ערים, ממשלות, יזמי קרקעות ומשקיעי נדל ן, מתמודדים עם תפיסות שונות, לעיתים מנוגדות, ועם רעיונות מגוונים בדבר הטיפול הראוי ב בעיות התכנון והקרקע. השוני בתפיסות נובע מהקשרים מקומיים ומיעילותם של מנגנונים מסוימים, ולא של אחרים, בכל אחד מהמקרים וממקומות היישום. בעקבות זאת התפתחה לאורך השנים מדיניות תכנון 11 וקרקע אחרת בכל מדינה ובכל אזור. במחקר שערכו ד ר ג ולי לוסון מהמכון הטכנולוגי המלכותי של מלבורן,)RMIT( אוסטרליה, ופרופ האנו רונווארה מאוניברסיטת טורקו בפינלנד, ב 2019 הם סקרו שבע שיטות של מדיניות תכנון וקרקע בערים, שהונהגו בעולם בהקשר של דיור בר השגה. הסקירה מתבססת על בחינה של כ 20 מקרי בוחן הקשורים לשיטות האלה. הסקירה שלנו מתמקדת בשש משבע השיטות ומתארת כמה ממקרי הבוחן האלה, כדוגמאות לאפשרויות פעולה בעזרת הכלים שמציעה מדיניות הקרקע בהקשר של 12 דיור בר השגה. יש לציין כי המחקר של לוסון ורונווארה בחן מקרים במדינות מערביות, שבהן רוב הקרקעות לפיתוח הן בבעלות פרטית של התושבים. לעומת זאת, מבנה הבעלויות בישראל שונה במהותו, ובו כ 93% משטח המדינה הם בבעלות רשות מקרקעי ישראל, בבעלות המדינה, קק ל או רשות הפיתוח. 13 מכאן שבישראל יש לכאורה יתרון ראשוני לשימוש בכלי מקרקעין ובהטמעת מדיניות קרקעית ותכנונית, שכן התערבות ממשלתית במדינות המערב מחייבת רכישה של קרקעות, ואילו בישראל ההתערבות יכולה להתבטא בשינוי במדיניות ובמנגנוני הפעולה בקרקע. בהקשר של היישובים הערביים, שהרוב הגדול של הקרקעות שבתחומי השיפוט שלהם הוא בבעלות פרטית, שימוש בכלים התכנוניים והקרקעיים שיפורטו בהמשך הוא פוטנציאל חשוב. העמדה שלנו בנושא היא שחובתה של המדינה לפעול גם בתוך גבולות היישובים הערביים, וגם מחוץ להם, במרחב הכולל במדינה, ולנצל את משאבי הקרקע ואת הכלים הנוספים שנסקור להלן לקידום דיור בר השגה בחברה הערבית. Asian Land, reform: An analysis of definitions, types and approaches,kudzayi Tarisayi.11 Journal of Agriculture and Rural Development 4, 3 (2014): Julie Lawson & Hannu Ruonavaara, Land policy for affordable and inclusive housing: An.12 international review, RMIT University; University of Turku; Strategic Research; Academy of Finland 13. רחל אלתרמן, רון קנת ואיל סלינג ר, הבעלות הלאומית על המקרקעין ומחירי הדיור מחקר גישוש לקראת גיבוש מדיניות חדשה, מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, נובמבר

13 שיטה 1: בנקאות קרקע ציבורית בנקאות קרקע ציבורית פירושה התערבות ישירה של מוסדות ציבוריים, ממשלתיים ועירוניים, כגון תאגידים לתכנון ופיתוח קרקעות, בשוק הקרקעות. בשיטה זו גופים ציבוריים יכולים להשתתף בשוק הקרקעות על ידי רכישת קרקעות זמינות או על ידי שימוש בזכות החוקית של הפקעה ופיצוי כדי לקדם אינטרסים ציבוריים מוסכמים. במקרה שבו המוסד הציבורי הוא בעל הקרקעות מלכתחילה, הוא ישתמש בזכות הקניינית לתכנון ולקידום פתרונות דיור. שיטה זו יכולה לשמש גם אמצעי לקידום האינטרסים של הקהילה ולמניעת פעולות לא רצויות בקרקע, כגון רכישתה על ידי יזמים פרטיים וקידום פרויקטים שאינם תואמים את הצרכים, או אינם מעודדים פתרונות דיור נחוצים. בנקאות קרקע והתערבות ממשלתית בשוק מתניעה תהליך של הספקת קרקעות לפי צורך ציבורי ובתזמון מותאם. דרך זו נהוגה כבר שנים רבות בערי מערב אירופה, מאמסטרדם, הלסינקי ושטוקהולם ועד וינה. בשנים האחרונות גם ערים באסיה, כמו טוקיו וסיאול, מובילות תהליכים דומים. ערים כמו וינה הצליחו לבסס מערכת של רכישת קרקעות וחלוקתן לפיתוח תחרותי מוגבל שיש לו רווחים מוגבלים. גם באוסטרליה תאגידי קרקע מתערבים בשווקים פרטיים כדי להשפיע על תוצאות הפיתוח וכדי לייצר דיור ציבורי. בעבר שיטה זו נהגה לרכז את פעילות רכישת קרקעות לתכנן ולפתח שכונות שלמות שיועדו כולן לדיור ציבורי. על שיטה זו נמתחה הביקורת שהיא מביאה להיווצרות שכונות עוני מרוכזות ומידרדרות, ועל כן היא נהוגה פחות כיום, ובמקומה 14 נהוגה שיטה של פיזור הדיור הציבורי והתערבות בכל המרחב העירוני. אחת הסיבות לתמוך בשיטת בנקאות הקרקע הציבורית היא שהיא מביאה להורדת מחירי הקרקעות ובעקבותיהם גם להוזלת עלויות הפיתוח, ואלו משפיעות, כמובן, על המחיר הסופי של הדיור. כמו כן, כשמדובר בקרקע ציבורית, תהליכי התכנון ואפשרויות התכנון הם בדרך כלל מהירים ורחבים יותר. יתרה מזו, ההתערבות הציבורית עשויה להוביל למיתון התחרות המונופוליסטית גם על ידי השפעה על ערכי הנדל ן. בין הטיעונים נגד השיטה הזאת אפשר למצוא את הטענה שמקבלי ההחלטות אינם פועלים תמיד לפי האינטרס הציבורי הכללי, או לפי אינטרס ציבורי של קבוצה מסוימת )מוחלשת או בעלת צורך אמיתי בפתרונות(, ולכן ברבים מן המקרים אין למגזר הציבורי יכולת להוביל תהליכי תכנון מקומיים מסובכים שישפיעו על השוק וישיגו את המטרות שנקבעו בתחילת התהליכים. Kathleen Flanagan, Chris Martin, Keith Jacobs & Julie Lawson, A conceptual analysis of.14 social housing as infrastructure, AHURI Final Report No. 309, Australian Housing and Urban Research Institute Limited, Melbourne,

14 דוגמאות ליישום השיטה: 1 וינה, 1. אוסטריה: אחד המנגנונים הנהוגים בתחום בנקאות קרקע ציבורי הוא הקמת מוסדות ציבוריים או סמי ציבוריים לקידום מטרות חברתיות מסוימות. מוסדות אלו רוכשים את הקרקעות בהנחית העירייה )השלטון המקומי(. המוסדות יוזמים פרויקטים לדיור חברתי מוזל, דרך שיתופי פעולה מותנים ומבוקרים עם יזמים פרטיים. במקרים רבים העיר, או מוסדות עירוניים או ממשלתיים אחרים, מספקים סובסידיות מותנות ומציבים מגבלות על עלויות הקרקע, עלויות המימון ועלויות הבנייה, וכך גורמים להוזלת מחירי הקרקע ותהליכי הפיתוח הנלווים, ובסופו של התהליך להוזלת מחירי הדיור. 2 סין: 2. פעילות השלטון המקומי בתחום מדיניות המקרקעין ענפה. במקרים רבים השלטון המקומי מוביל מדיניות של רכישת מקרקעין או תפיסתם עד שהמחירים עולים, ולאחר מכן מתבצעת מכירה של המקרקעין )הקרקעות וכל פיתוח שמעליהן(. ההכנסות והרווחים מהפעילות הקרקעית מספקים ביטחונות להלוואות ולמענקים )באמצעות פלטפורמת מימון ממשלתית מקומית( עבור תהליכי פיתוח עירוני מבוקר, הכולל קידום פרויקטים של תשתית או של דיור בר השגה. תפקיד הרשויות במקרים אלו הוא לעודד פרויקטים חברתיים נטולי כדאיות כלכלית. מנגנון זה הצליח לאפשר לעיריות למלא תפקיד פעיל ביותר בצמיחה עירונית, ובמיוחד במתן דיור להשכרה ציבורית. למרות זאת, מנגנון זה נחשף לביקורת בגין הצטברות השליטה, הכוח וההון בעיריות, הגורמת במקרים מסוימים להתפשטות ולתופעה המכונה זחילה עירונית Sprawl(,Urban כלומר פיתוח עירוני המאופיין בצפיפות נמוכה ובהתפשטות נרחבת ובלתי רציפה(. 3 הולנד: 3. מנגנונים של קרקע ותכנון של העיריות מתבססים על הקמת חברות קרקע עירוניות ואגודות דיור אזרחיות המתחרות על רכישת קרקעות עם מפתחי פרויקטים ונדל ן. בקרקע שרוכשות החברות האלה הן יוזמות תכנון של פרויקטי דיור שתמהילי הדיור המגוונים שבהם כוללים דיור חברתי בר השגה. הרשויות המקומיות תומכות ברכישה ובפיתוח של הפרויקטים האלה מהתקציבים הציבוריים של הרשות, וכך מוזילות את עלויות הקרקע והפיתוח ומורידות את מחירי הדיור. 4 סינגפור: 4. סינגפור היא מדינת עיר קומפקטית קטנה וצפופה, ובה אוכלוסייה רב תרבותית המונה כ 5.6 מיליון תושבים. הממשלה היא הספק העיקרי של דיור ציבורי, ובו מתגוררים כמעט 80% ממשקי הבית. הממשלה ממלאת תפקיד דומיננטי בשוק הקרקעות, במיוחד מאז שחוקק חוק רכישת הקרקעות בשנת 1966, חוק המאפשר לה לאלץ בעלי קרקעות פרטיות למכור אותן ולהופכן לקרקעות ציבוריות. פעולה זו יכולה להוביל למחאה גדולה, עם זאת, המערכת בסינגפור תוכננה תכנון מאוזן היא מפצה את בעלי הקרקעות בגין הרכישה 14

15 ומבטיחה שהרווחים העיקריים יגיעו לרשויות ולא לבעלי עניין פרטיים. מערכת הרכישה מיישבת מחדש עסקים ודיירים ומציעה אלטרנטיבות למי שנפגעו 15 מתוכניות רכישת הקרקעות שלה. 5 נוסף 5. על הבעלות הישירה על קרקעות, הממשלה משתמשת גם בחוזי חכירה כדי לנווט את השימוש בקרקע. חכירת קרקע מבוססת על חוזה ובו תנאים מוסכמים בין המשכיר לשוכר הנוגעים לזכויות השימוש והשיפור ולמשך זמן החכירה. חכירת קרקעות, במקום רכישה, עשויה גם להפחית את עלויות הפרויקט ולהפוך את הפיתוח ליעיל וזול יותר. שיטה 2: שינוי ייעודי קרקע במדינות שבהן היקף הקרקעות שבבעלות ציבורית מוגבל וגם כספי ציבור הם משאב מוגבל, העיריות מאגמות השקעות דרך יוזמה לשינוי ייעוד קרקעות פרטיות לייעוד סחיר בעל ערך כלכלי גבוה יותר. לאחר אישור התכנון והשבחת הקרקע הבעלים הפרטיים נהנים מעליית שווי הנכס, והעירייה גובה את היטלי ההשבחה והמיסוי תמורת העלייה. היטלים אלו מוקצים להשקעות ציבוריות נדרשות, בדיור בר השגה, בתחבורה ובתשתיות חברתיות. שינוי ייעודי קרקע מאפשר שינויים במבנה הנכסים הקיימים, חלוקת עלויות הפיתוח והשארת זכויות הבעלות המקוריות על פי שווי אחזקתם המקורי או על פי נוסחת הערכת הגידול בשווי. 16 שיטה זו הונהגה בעבר בהולנד ובגרמניה, ובשנים האחרונות גם ביפן ובקוריאה הדרומית, במיוחד בעקבות ההרס שנגרם מרעידות אדמה. מדו ח של הבנק העולמי עולים כמה יתרונות של השיטה הזאת. 17 הייתרון העיקרי הוא ששיטה זו אינה מחייבת הון מקדים משמעותי לרכישת קרקעות מבעלות פרטית, אלא ההשקעה באה ממשאבי העירייה )הארגוניים( לשינוי ייעוד, ובכך היא עשויה להוזיל את עלויות הפיתוח עבור יזמים באותה קרקע )בין יזמים פרטיים בין ציבוריים(. שיטה זו נחשבת שוויונית יותר, במיוחד משום שעלויות הפיתוח מוטלות בעיקר על בעלי הנכסים המושפעים )הנהנים מרווח בשל ההשקעה(. ולבסוף, שיטה זו אינה מערבת כלי כפייה או עקירה של בעלי קרקעות ושומרת על זכויות הבעלות על הקרקע. Sock Yong Phang & Matthias Helble, Housing policies in Singapore, ADBI Working Paper , Tokyo: Asian Development Bank Institute, 2016 Improving land,joana Almeida, José Antunes Ferreira, Beatriz Condessa & Ricardo Tomé.16 European Planning readjustment, practice. Application of management models to Portugal Studies 26, 7 (2018): Nancy Lozano-Gracia, Somik V. Lall, Cheryl Young & Tara Vishwanath, Leveraging land.17 to enable urban transformation: Lessons from global experience, Policy Research Working Paper No. 6312, World Bank, Washington DC,

16 עם זאת, במקרים רבים שיטה זו מחייבת גביית היטלים ומיסים מחייבים בגין שינויי ייעודיי קרקע לשימוש מניב כלכלית, ואינה מובילה לרווחים היכולים לממן את עבודות הפיתוח הציבוריות או את ההשקעות החברתיות של הרשויות המקומיות. חסרונות נוספים של השיטה הם הצורך בחקיקה מתאימה, המזרזת ומגמישה את תהליך התכנון. כמו כן, גם כשמדובר בהשקעות קטנות יחסית, לוקח זמן רב להחזיר את ההשקעות הראשוניות בתכנון. ולבסוף, התהליך עלול להוביל לקונפליקטים, במיוחד אם מדובר בתהליך קביעת שווי הקרקע או בהשפעה על נכסים קיימים באזור. דוגמאות ליישום השיטה: דרום קוריאה: לצד חקיקה ענפה שקודמה כדי לאפשר פרויקטים של שינויי ייעודי קרקע, הקימה המדינה מסגרות תומכות לעידוד התאגדויות של בעלי קרקעות כדי לקדם תכנון או פיתוח של קרקעות שבבעלותם, יוזמות פרטיות של ההתאגדויות ושיתופי פעולה עם יזמים פרטיים. תמיכת המדינה מעודדת קידום תכנון ופיתוח התואמים את הצרכים ואת הדרישות הציבוריות. התאגדויות הבעלים פותרת סוגיות הקשורות בבעלי זכויות בשטחים קטנים, משום שהיא מאפשרת חיבור בין כל הבעלים ליצירת מגרשים גדולים יותר ובעלי פוטנציאל פיתוח כדאי, מתוך שמירה על הזכויות היחסיות המקוריות של כל הבעלים. היזמים הפרטיים השותפים משתתפים בעלות הפיתוח של הקרקע, הבעלים המקוריים מקבלים פיצויים בכסף או בדיור בפרויקט החדש )ביחס לשווי אחזקתם המקורית(, והעיר מרוויחה מההשבחה, שכן הרווח הזה מושקע בפיתוח פרויקטים חברתיים, כמו דיור בר השגה. שיטה זו גרמה לעיתים סכסוכים בין בעלי הקרקעות ליזמים בשאלת חלוקת הרווחים. עם זאת, לרוב זכו הפרויקטים להצלחה שכן כל הצדדים המעורבים הרוויחו מהם. השיטה בדרום קוריאה מבוססת על יזמות פרטית, אך נתמכת במסגרת חוקית ומוסדית )הקמת מוסדות המלווים את בעלי הקרקעות בתהליכי ההתאגדות והפיתוח(. המקרה של דרום קוריאה מעניין גם מדינות אחרות, ומכוני מחקר קוריאניים מציעים הדרכות וסדנאות למתעניינים. שיטה 3: תפיסת ערך קרקע Capture( )Land Value למוסדות ציבור, כגון משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, יש יכולת כלכלית וחוקתית להשקיע בתשתיות, או להשקיע השקעות ציבוריות גדולות ונקודתיות הגורמות לעליית ערך הנכסים הנמצאים בסביבתם ובקרבתם, ובכך הם יוצרים פוטנציאל רווח לבעלי הנכסים האלה בלא השקעה מצידם. במקרים מסוימים הבעלים אינם ממשים את הרווח עד שהזכויות במקרקעין ממומשות, במכירה או בבנייה. לפיכך, לפי השיטה הזאת, תפיסת הערך מפנימה את התוצאות החיובית של 16

17 ההשקעות הציבוריות ומאפשרת לגורמים ציבוריים להטיל מס על הנהנים הישירים והלא ישירים מההשקעה, בין שמדובר במס ישיר בין במס על מכירת המקרקעין, אם העסקאות מתקיימות בעקבות ההשקעה. 18 לאחר שהעירייה גובה את הרווחים, הם מוקצים להשקעה חוזרת בדיור בר השגה, בתכנון ובהרחבות עירוניות, בתשתיות, או בשירותים ציבוריים. שיטה 4: הנחיות מחייבות לקידום דיור בר השגה בתהליכי תכנון עירוני שיטה זו מציעה כלי מדיניות ותכנון המחייבים הכללת פתרונות דיור בר השגה או דיור ציבורי בכל פרויקט פיתוח, בין דרך שינוי ייעודי קרקע, בין דרך הסכמי פיתוח ממוקדים. פתרונות אלו אמורים לעודד בנייה שתוקצה לדיור בר השגה או לדיור ציבורי על פי המדיניות העירונית. בדרך כלל העיריות מוכנות לתמוך בהוספת זכויות בנייה, קומות או יחידות דיור, בתמורה לשריון דיור ציבורי או שימושים ציבוריים בשיעורים הנדרשים מכלל הבינוי המוצע בפרויקט. שיטה זו תלויה במידה רבה בלגיטימציה הפוליטית של השלטון וביכולת שלו ליישם את המדיניות ללא התנגדות התושבים, וכן בשיתופי פעולה בין גורמים פרטיים )לרבות בעלי קרקעות( לגורמים ציבוריים. בשנות האלפיים תפסה אסטרטגיה זו תאוצה באירופה ובארצות הברית ויצרה עניין רב בתכנון צעדים שיאפשרו הזדמנויות פיתוח לדיור בר השגה, במיוחד בערים שבהן לרשויות המקומיות יש מעט עתודות קרקע או סמכויות רכישה משלהן. ייעוד מכליל Zoning( )Inclusionary הכולל הנחיות והוראות ספציפיות יושם במדינות כגון צרפת, הולנד וגרמניה. 19 במקרים רבים, נוסף על הגדרת ייעוד מכליל, הרשויות מטילות קנסות על יזמים שאינם מצייתים להנחיות ואינם מפתחים דיור חברתי. דוגמאות ליישום השיטה: 1 וינה, 1. אוסטריה: בשנת 2018 התווספה לקוד הבנייה של וינה הנחיה ברורה שקבעה כי יש לתעדף את הבנייה לדיור בר השגה. באחת התוכניות ציינה הנחיית התכנון של עיריית וינה עוד כי 3/2 משטח הקומות הבנויות חייבים להיות דירות המוגדרות דיור בר השגה. 2 צרפת: 2. בחקיקה שנחקקה בשנת 2000 חייבה המדינה רשויות מקומיות שבהן יותר מ 3,500 תושבים )או 1,500 באזור פריז( להחזיק לפחות OECD, Building a global compendium on land value capture, 2018; Lourdes Germán &.18 Allison Ehrich Bernstein, Land value capture: Tools to finance our urban future, Policy brief, Lincoln Institute of Land Policy, 2018 Nico Calavita & Alan Mallach (eds.), Inclusionary housing in international perspective:.19 Affordable housing, social inclusion, and land value recapture, Lincoln Institute of Land Policy,

18 ב 20% ממלאי הדיור שיוקצה לדירות להשכרה בעלות נמוכה )שכירות חברתית(. המטרה העיקרית היא ליצור תמהיל חברתי מוגבר. 3 ארצות 3. הברית: 24 מדינות בארצות הברית משתמשות כיום בסמכויות תכנון כדי ליצור דיור ייעודי להשכרה או לרכישה. המדינות האלה מחייבות בחקיקה את הרשויות המקומיות לשלב דיור בר השגה בתוכניות שימושי הקרקע שלהן. דוגמאות לכך אפשר למצוא בקליפורניה, במסצ וסטס, בניו יורק, בניו ג רזי בוושינגטון די סי ועוד. הטכניקה הנפוצה ביותר היא אזורי הכללה Zoning(,)Inclusionary כלומר, חלק מהפיתוח )או שווה ערכו הכספי( באזור מסוים מוקדש לדיור בר השגה. בדרך כלל דורשים שיעור קבוע, כ 10% מערך הפיתוח או ממספר היחידות ומעלה. שיטה 5: תכנון מקומי מכליל בשיטה זו השלטון )המקומי או הארצי( מאציל סמכויות לתושבים מקומיים באזור מוגדר. סמכויות אלו כוללות קבלת החלטות בדבר הכלים הניהוליים שישמשו ליצירת אסטרטגיות פיתוח ותכנון לשכונות ויאפשרו פיקוח על מחירי הדיור בתוך השכונות, בעזרת מועצות שכונתיות. דוגמה ליישום השיטה: ברלין בשנות התשעים זיהה מחקר על שכונות בברלין התדרדרות חברתית ופיזית של שכונות מסוימות בעיר. המחקר מצא כי אזורים מוחלשים חברתית הושפעו מהזנחת שטחים ציבוריים, תשתיות, כיכרות ושטחים ירוקים, ומהיעדר שירותים ציבוריים. משפחות 20 שיכלו לעזוב את השכונות האלה עשו זאת והותירו אחריהן אוכלוסייה ענייה יותר. בעקבות זאת פיתחה עיריית ברלין תוכנית שנועדה לשקם את השכונות ולחדש אותן דרך יצירת לכידות חברתית גבוהה ופיתוח מנגנון סיוע שישתף את התושבים בתהליכי קבלת החלטות המשפיעים על שכונתם. העירייה הקימה מועצות שכונתיות לשכונות המשתתפות בתוכנית. מועצות אלו העניקו לתושבים קול, סיפקו במה לדיון ולייעוץ ואפשרו לתושבים להשתתף בהחלטות כיצד יש להשתמש בכספי התוכנית למימון פרויקטים של התחדשות מקומית. שיטה זו שיקמה וחידשה את השכונות מתוך הגנה על התושבים המקומיים ופיקוח על ההתפתחות של השכונה, לרבות התפתחות שוק הדיור. בתוך שכונות אלו הובטחו מחירי דיור סבירים ובני השגה. Participative neighborhood management in Berlin, European Commission, EU regional.20 and urban development,

19 שיטה 6: חכירת קרקעות בשנים האחרונות יותר ויותר רשויות מקומיות וממשלתיות מחכירות קרקעות פרטיות לטווח ארוך. תהליך החכירה קצר וזול הרבה יותר מתהליך רכישת קרקעות, ועל כן עשוי להוזיל את עלויות הפיתוח והבנייה ולקדם פתרונות דיור חברתיים. במדינות רבות, כגון ארצות הברית, פינלנד, הולנד וצרפת, מונהגים מודלים לחכירת קרקע, שבהם שני הצדדים מסכימים על תקופת החכירה ועל דמי החכירה, והחוכר אחראי לעלויות הפיתוח, הבנייה והתפעול בקרקע בכל אותה תקופה. היקף החכירה יכול להשתנות, ובמקרים מסוימים התהליך יכול לערב קרקעות קטנות המוחכרות לארגוני קהילה קטנים, ולא רק הסכמי חכירה גדולים מול רשויות גדולות וחזקות. בהקשר הזה חשוב לציין כי חכירת קרקע יכולה להיות דו כיוונית, בעלי קרקעות פרטיים המחכירים לרשויות ציבוריות, או רשויות המחכירות לגורמים פרטיים. במקרים מסוימים הרשות הציבורית יכולה להחכיר קרקע מבעלים פרטיים ולשווק את אותה בעצמה ליזמים פרטיים. דרכים נוספות לפיתוח דיור בר השגה ומדיניות קרקעית דרכים נוספות הן התערבויות נקודתיות של הממשלה בעזרת כלי מדיניות שברשותה, ומעורבותם של גורמים נוספים בשוק הדיור. נסקור שתי מקרים בהקשר הזה. ברצלונה: אכלוס דירות ריקות בתחילת יולי 2020 שלחה עיריית ברצלונה ל 14 חברות המחזיקות יחד 194 דירות רפאים בעיר מכתב האזהרה ובו דרישה למצוא דיירים בתוך חודש, ואם לא, תשתמש העירייה בכלים החוקתיים העומדים לרשותה ותבחר אם להשתלט על הנכסים האלה ולפצות את הבעלים בכחצי מערך הדירות, או להטיל עליהם קנסות גבוהים. מטרת העירייה הייתה להגדיל את מערך הדיור הציבורי לתושבים בעלי הכנסה נמוכה. מכתב זה מתבסס על תוכניות ועל צעדים קודמים של העיר לאכלוס דירות ריקות. בשנת 2016 נחקקו בברצלונה חוקים שאפשרו לרשויות להשתלט על נכסים שנותרו בלתי מאוכלסים במשך שנתיים או יותר, אולם חוקים אלו שימשו את העיר במקרים ספורים בלבד. לפי נציבת הדיור והשיכון העירונית, מטרת החקיקה הזאת אינה לרכוש את הנכסים או להשתלט עליהם בכפייה, אלא ללחוץ על בעלי הדירות להשכיר את יחידות 21 שבבעלותם. הסיבות לתופעת דירות הרפאים בברצלונה הן משקיעי נדל ן הרוכשים דירות יוקרה בערים מבוקשות, תהליכי גלובליזציה המאפשרים למשקיעים האלה לאתר נכסים בערים האלה ולהשקיע בהם בקלות רבה יותר, וגם התפתחותה של כלכלת Gig.21 O Sullivan,Feragus apartments Barcelona s, latest affordable housing tool: Seize empty Bloomberg CityLab, July 16,

20 ) כלכלת חלטורה (, המאפשרת, למשל, השכרה דרך אפליקציות. עם זאת, הכלים להתמודדות עם תוצאות התופעה יכולים להיות דומים גם במקומות שהסיבות לה אחרות לחלוטין. 2. ארצות הברית: יזמים מסוג אחר מספר רב של קהילות מאמינים ברחבי ארצות הברית מצטרפות למגמה הולכת וגדלה של המרת נכסי נדל ן לפרויקטים ציבוריים ולפיתוח דיור בר השגה. מגמה זו אף זכתה לכינוי,YIGBY ראשי תיבות של s Back Yard God Yes in )כן בחצר האחורית של אלוהים(. 22 למשל, בשנת 2018 החליטה הכנסייה האפיסקופלית בדנוור, קולורדו, להירתם למאמצים למציאת פתרון למשבר הדיור. הקהילה של הכנסייה החליטה להפוך את השימוש במגרש חנייה שבבעלות הכנסייה למתחם דיור ובו 50 יחידות דיור 23 שיועדו למחוסרי דיור. בווירג יניה החליטה הכנסייה הפרסביטריאנית בארלינגטון למכור נכסים שברשותה לעמותה ללא מטרות רווח ) הקואליציה לדיור בר השגה (. הכנסייה מכרה את בניין הכנסייה ששימש את הקהילה בתמורה לבניית מתחם דיור בן שבע קומות ובו יחידות דיור ומרחב שיכול לשמש את הקהילה לאירועי תפילה וכינוסים. דוגמאות כאלה יש במקומות רבים בעולם, גם בישראל ובשטחי הרשות הפלסטינית. במקרים מסוימים, כנסיות או ארגוני דת מקימים חברות פיתוח, המפתחות, בונות ומנהלות את נכסיהם. במקרים אחרים ארגונים אלו מפשירים חלקים מנכסיהם לטובת שימוש הקהילה, והם יכולים גם להתנהל כשחקן שוק מן המניין. בחלק גדול מהמקרים גופים אלו נזקקים לסיוע )לאו דווקא כלכלי(, ואף לחקיקה מיוחדת שתעודד אותם להשתמש בקרקעותיהם לצרכים חדשים. לרוב לארגונים אלו אין הידע התכנוני והנדל ני הדרוש לפיתוח ולשיווק דיור בר השגה, במקרים אחרים רשויות מקומיות או ממשלות מעודדות אותם בהצעת ליווי מקצועי, ואף ביוזמות חקיקה שמטרתן להקל את פעילותם למען דיור בר השגה. The Mercury in, God s backyard Bay Area churches build housing,marisa Kendall.22 News, June 16, Wittenberg,Alex yard Churches, are building housing developments in God s back Bloomberg CityLab, July 13, Biron,Carey building These, US churches are creating social housing with their old World Economic Forum, October 9,

21 ניתוח השיטות וסיכום מתיאור השיטות שלעיל אפשר לראות כי כל מהלך או מדיניות להשגת דיור בר השגה כוללים כמה כלים, בכמה רמות פעולה. הבחירה בין השיטות והכלים נעשית בשקלול המשאבים הציבוריים הקיימים, תמונת המצב המקומית ומאזני הכוחות במרחב, ביחס למטרות המדיניות הרצויות )מהו הצורך? עם מי אפשר לפעול?(. שיטה 1, בנקאות הקרקע, מבוססת על רכישת קרקעות והפיכתן למשאב ציבורי. מובן שבשביל לרכוש קרקעות ולהפוך אותן למשאב ציבורי דרושים השקעה או מימון ציבורי. גם אם לרשות או למדינה יש מלכתחילה בנק קרקעות, השימוש במקרקעין הזה נחשב השקעה ציבורית. ההחלטה מה לעשות עם הקרקעות האלה מחייבת גיבוש מדיניות ושימוש בכלים סטטוטוריים. בדוגמאות ראינו, למשל, שבמקרים רבים בנקאות קרקע מורידה את מחירי הקרקעות בשוק, לעומת זאת, במקומות אחרים משמשים הרווחים ממכירות הקרקעות הציבוריות במחירי השוק הגבוהים יחסית לתקצוב שירותים חברתיים אחרים או לתמיכה במשפחות הנזקקות לדיור. משמעות הדבר היא ששימוש בכלי העיקרי ליצירת בנק קרקעות חייב להיעזר בכלים תומכים או משלימים כדי לממש את היעדים והמטרות שנקבעו בתחילת התהליך )הורדת מחירים ושימוש ברווחים(. שיטה 2, שינוי ייעודי קרקע, משתמשת בראש ובראשונה בכלים תכנוניים וסטטוטוריים שמטרתם להשפיע על השחקנים המקומיים במרחב. בדוגמאות ראינו שנוסף על שינוי הייעודים רשויות מקימות מסגרות תומכות כדי לאגם כמה בעלי מקרקעין ולהגדיל את ההשפעה ואת פוטנציאל הכדאיות הכלכלית. כלומר, מלבד השימוש בכלי התכנון, הרשויות יוזמות מדיניות שתתמוך במטרות השיטה כדי לעודד, ואף להדריך, את בעלי הקרקע הפרטית. להבדיל מהשיטה הקודמת, כדי ליישם את השיטה הזאת אין צורך בבעלות ציבורית על הקרקע, כמו כן, ההשקעה הציבורית קטנה במידה ניכרת ביחס לשיטה הקודמת, ומסתכמת בעיקר בהשקעה במשאבי אנוש ובניתוב עבודת פקידות מקצועית שתתמוך בהליכי התכנון הדרושים. ממבט מקומי על המתרחש ביישובים הערביים בישראל, שיטה זו היא השיטה הנפוצה, אולם אחת הבעיות ביישומה הוא שהיא אינה נתמכת בחקיקה, במדיניות תומכת, או בכלים משלימים אחרים. גם בשיטה 3, תפיסת הערך, אין צורך בבעלות ציבורית על הקרקע, אולם הרשויות נדרשות להשקיע השקעה ציבורית גדולה, לצד עבודה מקדימה ליצירת מנגנוני מיסוי מתאימים. ההשקעה הציבורית מתבטאת ביצירת תשתיות או בהקמת מוסדות ציבוריים שיעלו את ערכי הקרקע לבעלי המקרקעין באזור מסוים. הרשות היא האחראית לבדיקת ההשפעה הקניינית ולקביעה מיהם הנהנים הישירים והלא ישירים מההשקעה הציבורית, ועל פי בדיקה זו היא האחראית להטיל את המס על הקרקעות המושבחות והמניבות. בשלב השלישי על הרשות לאגם השקעות ולקבוע מדיניות 21

22 השקעה מחודשת בתחומים נבחרים. קידום דיור בר השגה יכול להיות אחת המטרות העיקריות לשימוש ברווחי המיסוי. בשיטה 4, הנחיות מחייבות לקידום דיור בר השגה בתהליכי תכנון עירוני, הרשות משתמשת בכלים התכנוניים והסטטוטוריים העומדים לרשותה, נוסף על הלגיטימציה הציבורית והפוליטית שיש לה, לקידום מדיניות חברתית בתחום הדיור. בשיטה זו צריכה הרשות לקבוע )גם מתוך שיתוף ומשא ומתן( הנחיות לפיתוח קרקעות שיזמים וגורמים פרטיים צריכים למלא כדי להבטיח יצירת מלאי של דיור בר השגה. היישום יכול להיות דרך קביעת הוראות מחייבות או דרך חתימת הסכמים. בשיטה 5, תכנון מקומי מכליל, אומנם דרושה השקעה ציבורית תקציבית קטנה יותר, אולם יש צורך גם ביוזמה לשינוי מדיניות מעמיק שישנה את מערך קבלת ההחלטות, ואף את כלי התקצוב הציבורי. שיטה זו דורשת משא ומתן, לגיטימציה פוליטית, ליווי והדרכה, ולבסוף ביזור סמכויות לרמה מקומית נבחרת. שיטה 6, חכירת קרקעות, דומה במנגנוניה לשיטה 1, והעיקרון שמאחוריה הוא יצירת מלאי קרקעות ציבוריות ליישום פרויקטים חברתיים. השיטה יוצרת בנק קרקעות ציבוריות, אולם בנק זה אינו בבעלות מלאה של הרשות הציבורית, וכך נשמרות זכויותיהם של הבעלים המקוריים בכל מנגנון קבלת ההחלטות והזכויות הקנייניות. השיטה אינה דורשת השקעה ציבורית גדולה )בהשוואה לרכישה מלאה של קרקעות( ואינה מציעה רכישה לצמיתות, אלא חכירה לטווח זמן מוגדר וחלוקת התועלות והאחריות לפיתוח הנדרשות לשם שימוש בקרקע. כמו בשיטה 4 )ההנחיות המחייבות(, היישום דורש הידברות עם גורמים פרטיים, בין שהרשות הציבורית מעוניינת לחכור את הקרקעות בעצמה, בין שהיא רוצה להחכיר אותן בחזרה ליזמים פרטיים כדי שייפתחו אותן לפי הצרכים הנדרשים. סקירת השיטות והדיון שלעיל מעלים תובנות חשובות בדבר מנגנוני הפעולה שהשלטון )הארצי או המקומי( יכול ליישם כדי לעודד מדיניות של דיור בר השגה וליישם אותה. מנגנוני הפעולה מחייבים מדיניות ממשלתית התומכת ומעודדת השקעת משאבים, קרקעיים או כספיים, כדי להתמודד עם הנושא. לסיכום פרק זה, שיטות הפעולה שתיארנו לעיל תלויות בבעלויות הקיימות על הקרקע, במידת ההשקעה התקציבית הציבורית להשגת היעד החברתי ובמדיניות הציבורית. כאמור, להבדיל מהמצב במדינת ישראל, רוב הקרקעות במדינות שבהם יושמו הדוגמאות שהצגנו הן קרקעות בבעלות פרטית של התושבים. כלומר, המדינה צריכה לפעול כדי להשיג קרקע לשם הבטחת דיור בר השגה דרך רכישה או חכירה, או לחלופין להבטיח השקעות ציבוריות בתכנון או בפיתוח, ובכל הפעילויות האלה חייבים לתמוך כלים ניהוליים מדינתיים. במדינת ישראל רשות מקרקעי ישראל מנהלת 90% 22

23 מהקרקע, ולכן יש למדינה מעמד ויכולת לחולל שינוי אמיתי אם יוחלט על כך. שלושת מסלולי הפעולה להגדלת היצע הדיור בר ההשגה שנסקרו דרך הצגת השיטות הקרקעיות תכנוניות הם: 1 רכישה 1. או חכירה של קרקע ציבורית, או הקצאת קרקע אם היא כבר ברשות המדינה )כמו בישראל( 2 השקעות 2. וכסף ציבורי 3 כלים 3. ומדיניות: הסכמים, השבחה ומיסוי, האצלת סמכויות ועוד הסקירה שלעיל מלמדת על הצורך בהפעלת שלושת האמצעים האלה בעת ובעונה אחת כדי להצליח בייצור דיור בר השגה. השוני הוא במשקל שניתן לכל אחד מהאמצעים על פי הצרכים וההיבטים הקנייניים המקומיים. 23

24 2. פרק שני הזכות לדיור בישראל והמדיניות הנגזרת עד אמצע שנות השמונים של המאה ה 20 ראו ממשלות ישראל בעצמן שחקן מוביל בהבטחת קורת גג לתושבי המדינה, בעיקר ליהודים שבהם. גישה זו נבעה גם מראייה חברתית, אך בעיקר מגישה ציונית, שרצתה להבטיח את שליטת המדינה ביישובים ובשטחים שבגבולותיה ולספק פתרונות דיור לעולים החדשים. לאחר תקופה אינטנסיבית של הספקת דיור לעולים החדשים, ייהוד המרחב והקרקע ויישום מנגנונים להבטחת דיור ליהודים, ולאחר הפקעת קרקעותיהם של היישובים הערביים פלסטיניים, גזלתן והשגת השליטה ב 93% משטח המדינה, צמצום תחומי השיפוט של הרשויות המקומיות הערביות, הקמת יישובים, קיבוצים ומושבים יהודיים בתוך מועצות אזוריות ומניעת כניסתה של האוכלוסייה הערבית ליישובים האלה )באמצעות ועדות קבלה ועוד(, עברה המדינה לדרכי פעולה המתאימות יותר למגמות השוק החופשי בדיור. מגמות אלו התבטאו בצמצום מלאי הדירות הציבוריות ובחוסר השקעה בתחזוקת המלאי הקיים, והכסף ממכירות דירות הדיור הציבורי למעוטי יכולת הושקע בתחומים אחרים. כלומר, סוגיית הדיור חדלה להיות סוגיה אנושית ואזרחית והפכה לסוגיה נדל נית, חלק ממדיניות השוק החופשי. שינוי זה חיזק את כוחות השוק, ובהם קבלנים, משקיעים, ואף רשויות מקומיות. גם מחירי הדירות ואופי הבנייה הושפעו מהשינוי. השטח הממוצע של הדירות החדשות גדל ומספר החדרים הממוצע בדירות האלה עלה, וכך גם מחיר הדירות. למשל, משנת 2000 ועד 2011 גדל השטח הממוצע )ברוטו( של דירות חדשות מ 143 מ ר לכ 178 מ ר. גידול זה ביטא עלייה בסטנדרטים ובאיכות של הדירות החדשות, אם כי במקרים רבים לא תאמה העלייה הזאת את 25 הצרכים הבסיסיים של מרבית האוכלוסייה. 2.1 עיגון חוקתי של הזכות לדיור בישראל הזכות לדיור נכללת כיום ב חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ושם היא מוגנת בחלקה בלבד. לפי חוק היסוד, הזכות לדיור נגזרת מהזכות להגנה על כבוד האדם. בית המשפט העליון חיזק את הזכות לדיור מתוקף חוק היסוד בכמה פסיקות, כאשר קבע בכמה מקרים שהיעדר קורת גג היא פגיעה בכבוד האדם. היבטים נוספים של הזכות לדיור מוגנים גם הם בחוק היסוד הזה, ובהם, הזכות לשוויון בדיור. בית המשפט העליון קבע בכמה פסיקות שחל איסור על המדינה להקצות קרקעות ליישובים קהילתיים 25. שלמה סבירסקי וירון הופמן דישון, ממגורים לנדל ן: ההשלכות של הצטברות העושר בידי מעטים על שוק הדיור, מכון אדוה,

25 המפלים אזרחים על רקע שיוכם הדתי או הלאומי. במקרים אחרים קבע בית המשפט העליון כי אין להפלות אנשים בהקצאת תמיכות בשכירות, בהנחות לדיור או בסובסידיות ממשלתיות. אולם היעדר עיגון בחוק המתמקד בזכות לדיור עצמה מאפשר למדינה שלא לקדם מדיניות שתדאג לדיור נאות לכלל התושבים. מחקרים מראים שהחקיקה הממשלתית בתחום זכויות הדיור הצטמצמה לאורך השנים. בעשורים הראשונים, כמו שהוזכר לעיל, דאגו ממשלות ישראל בעיקר לשיכון גלי העלייה הגדולים ולתכנון ולבנייה של מלאי דירות, ובהן גם דירות ציבוריות. התפנית הראשונה במדיניות הממשלתית )ובחקיקה הנלווית לכך( החלה בשנות השמונים, כחלק ממגמה עולמית של מעבר ממדיניות מדינת רווחה למדיניות קפיטליסטית, מדיניות ששולטים בה כוחות השוק והגיונות כלכליים תועלתניים. 26 אולם מהפך זה נתקל בקונפליקטים, במיוחד לאחר קריסת ברית המועצות וגל העלייה החדש למדינת ישראל בתחילת שנות התשעים. בעקבות התפתחויות אלו קודמו כמה חוקים ותוכניות להבטחת קליטת העולים האלה. בתחילת שנות האלפיים חזרה המגמה הנאו ליברלית, והחקיקה הממשלתית בנושאי דיור כמעט שנעלמה, וכך יכלו כוחות השוק לפעול אף יותר. בעקבות זאת זינקו מחירי הדיור ומצוקת הדיור נהפכה לסוגיה חברתית מרכזית. המחאה החברתית הרחבה בשנת 2011 העלתה את נושא הדיור ואת הזכות לדיור לתודעת הציבור ועל שולחן הממשלה. בעקבות המחאה הובילה הממשלה כמה החלטות בנושא כדי להגדיל את היצע הדירות ולהוריד את מחירן. צעדים אלו כללו הסכמי גג עם רשויות מקומיות, הקמת ועדה ארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור )ותמ ל(, הקמת חברה ממשלתית לקידום שכירות ארוכת טווח, גיבוש תוכנית מחיר למשתכן )שנעצרה בשנת 2020, והפכה לתוכנית מחיר מופחת, או בשמה הידוע תוכנית ליצמן (, הפשרת קרקעות ציבוריות ליזמים במחירים מוזלים, הקמת הרשות להתחדשות עירונית ועוד. למרות זאת, ולמרות קידומן של מספר רב של הצעות חוק בנושא הדיור, החקיקה הממשלתית בנושא נותרה מעטה, ואת העלייה במספר הצעות החוק אפשר לייחס ליוזמות חקיקה פרטיות, שהגיעו לרוב מצד 27 האופוזיציה. כאמור, מספר מצומצם של חוקים עוסקים ישירות בדיור ומתווים מדיניות ברורה לממשלה בנושא. דוגמה לחוק כזה הוא חוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה(, התשנ ט בחוק זה מפורטות זכויות ברורות הקשורות בדיירי הדיור הציבורי, והוא קובע שדיירים ותיקים רשאים לרכוש את הדירות שהם מתגוררים בהן בהנחה גדולה, מתוך תפיסה שוויונית ורצון לתמוך באוכלוסיות מוחלשות. עם זאת, ואף שעד שנת 2008 נמכרו כ 26,000 דירות בשווי כ 2 מיליארד ש ח, לא רכשה הממשלה ולא בנתה שום דירה מהכספים שהיו אמורים לפי חוק להיות מיועדים לקרן הדיור הציבורי. כלומר, הממשלה 26. שלמה סבירסקי וירון הופמן דישון, האופציה הציבורית בדיור: דיור ציבורי אוניברסלי כמענה למשבר הדיור בישראל, מרכז אדוה, Michelle Oren, Housing Rights between Provisions and Protections: The Case of Israel.27 [forthcoming] 25

26 28 יישמה את החוק בחלקו בלבד ולא פעלה לקידום זכויות דיור לאוכלוסיות מוחלשות. כיום נמצאת מרב החקיקה הקשורה לדיור בסעיפים המפוזרים בחוקים שונים. למשל, אפשר למצוא סעיפי חוק המקדמים הנגשה של בעלי מוגבלויות לדיור, או סעיפים המסדירים את הזכויות בין שוכר למשכיר ואת זכויותיהם של דיירי דיור ציבורי מול המדינה, ועוד חוקים וסעיפי חוקים נוספים. אולם, כמו שהוזכר בתחילת הדיון הזה, עדיין אין בישראל חוק הקובע מדיניות ברורה המבטיחה את זכות האזרחים לדיור נאות ובר השגה. 2.2 התרחשויות מרכזיות במדיניות הדיור הציבורי בישראל בשנים האחרונות דו ח ועדת טרכטנברג אחת התוצאות המשמעותיות של מחאת יוקר המחייה בשנת 2011 היה הקמתה של הוועדה לשינוי כלכלי חברתי, או בשמה המוכר, ועדת טרכטנברג. ועדה זו מונתה בעקבות החלטת ממשלת ישראל, והיא עסקה בכמה נושאים הקשורים ליוקר המחייה בישראל. הורדת מחירי הדיור היה אחד הנושאים המרכזיים. לפי דו ח הוועדה, משנת 2007 ועד שנת 2011 עלו מחירי הדירות בכ 30% בערכים ריאליים. עליית מחירים זו נצפתה בכל המחוזות. בעקבות זאת עלו מחירי השכירות בשיעורים דומים. עליית המחירים, כך קבעה הוועדה, נבעה ממחסור חמור בהיצע הדירות ומעלייה בביקוש. הוועדה העריכה ב 2011 כי לאורך העשור הקודם נוצר חוסר ב 65,000 יח ד, בעקבות חסמים משלב התכנון ועד שלב הבנייה עצמה. חסמים אלו מתבטאים בהתארכות הליכי התכנון, בשחיקת המלאי התכנוני, בחסמים רבים בשיווקי הקרקעות של רשות מקרקעי ישראל, בחסמי פיתוח קרקעות, בחסמים כלכליים וקניינים ועוד, המעכבים כולם את תהליכי התכנון, הפיתוח, השיווק, הבנייה, ואף תהליכים של התחדשות עירונית. המלצות הוועדה פורסמו בספטמבר 2011, והן הזכירו, אם כי בקצרה, את משבר הדיור בחברה הערבית. הוועדה המליצה על כמה צעדים כללים אפשריים שמטרתם להוריד את מחירי הדיור בכל הארץ. ההמלצות היו, בין היתר: הגדלה של ממש בהיצע הדירות ובמגוון התמהילים; עידוד של שכירות לטווח ארוך, וכמו כן, הגדלה של היצע הדירות הקטנות )בעיקר באזור המרכז(. המלצות הוועדה דנו גם בדיור בר ההשגה ובדיור הציבורי. הוועדה הורתה להציע יותר פתרונות למשפחות ולפרטים המתקשים למצוא דיור בשוק הדיור הרגיל. הוועדה המליצה גם לחזק את מרכזי הערים, להאיץ את תהליכי הפיתוח העירוני, מתוך הגדלת הבנייה לאוכלוסיות מגוונות והשקת תהליכי התחדשות עירונית. בהקשר של משבר הדיור בחברה הערבית המליצה הוועדה לגבש פתרונות המתאימים למאפייני הבעיה והחברה, וככלל לסייע בהאצת תהליכי תכנון ופיתוח תשתיות. 28. דו ח מבקר המדינה, 2009; גיל גן מור, הנדל ניסטית: הפרה של הזכות לדיור על ידי מדינת ישראל, דו ח האגודה לזכויות האזרח, יולי

27 דיור ציבורי ותוכנית חמש הנקודות דיור ציבורי שונה במובנים רבים מדיור בר השגה. דיור ציבורי הוא מאגר דירות בבעלות המדינה או בבעלות חברות בת ציבוריות, המושכרות לציבור זכאים לפי קריטריונים הקבועים בחוק בעלויות מוזלות. במקומות רבים אחרים בעולם הרשויות הממשלתיות מחלקות קופוני דיור לאוכלוסיות מוחלשות המתקשות לעמוד לבדן בנטל הכלכלי של השכירות. חשוב להזכיר שפרויקטים של דיור ציבורי יכולים להיתקל בבעיות נלוות רבות שיש לחשוב עליהן מבעוד מועד. אחת הבעיות היא ריכוז זכאי דיור ציבורי במתחם מגורים מסוים, העלול להגביל את המוביליות החברתית של אוכלוסייה זו, ואף להוביל לקריסה כלכלית חברתית של הפרויקט. בעיה נוספת יכולה להתבטא בהתנגדות של תושבים שאינם מעוניינים שאוכלוסייה חלשה יותר תיכנס לאזורם, אף שהם מבינים את חשיבות היוזמות. תופעה זו נקראת בספרות המחקריתYard.NIMBY ( (Not In My Back התנגדות כזאת עלולה להכשיל את מאמצי התאקלמותם החברתית והכלכלית של דיירי הדיור הציבורי. מאגר הדירות של הדיור הציבורי בישראל הוא באחריותם של משרד הבינוי והשיכון ומשרד העלייה והקליטה. את המאגר מנהלות כמה חברות שיכון )בהן כמה חברות עירוניות(, כמו עמידר ועמיגור. לפי דו ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שהוגש לוועדת הכלכלה בשנת 2015, עמד מלאי הדירות של הדיור הציבורי על כ 60,000 דירות. 29 בשנת 2015 הוצגה לפני ועדת הכלכלה של הכנסת תוכנית חמש הנקודות להגדלת מאגר דירות הדיור הציבורי. כחלק מהתוכנית הציע משרד הבינוי והשיכון חמש נקודות לפתרון משבר הדיור הציבורי: 1 המדינה 1. תרכוש עד 5% מיחידות הדיור שישווקו במסגרת פרויקטים מחיר למשתכן. סעיף זה נועד להגדיל את היצע דירות הדיור הציבורי מ 700 ל 1,000 דירות בכל שנה ב 15 השנים הבאות. המשרד קבע כי אפשר לעשות זאת ברכישת דירות יד שנייה או דרך מכרזי קרקע. 2 המדינה 2. תאכלס כ 500 יחידות דיור ריקות על ידי הגמשת הקריטריונים לאכלוס מיידי. 3 חברת 3. עמידר תבנה פרויקטים רחבי היקף של התחדשות עירוניות, שבהם רוב יחידות הדיור יהיו יחידות דיור ציבורי. הדירות החדשות שייבנו, או התמורה שבגינן, יוקדשו לדיור הציבורי. בפרויקטים פוטנציאלים של עמידר, עמידר תהיה הגורם 29. איתמר מילרד, הדיור הציבורי ותוכנית חמש הנקודות של משרד הבינוי, הכנסת מרכז המחקר והמידע,

28 הממן של פרויקטים של התחדשות עירונית )התוכנית היא לבנות כ 2,650 יחידות דיור בהרצליה, בת ים, נתניה, אשדוד, אשקלון, רחובות, באר שבע, קריית גת, קריית אתא וביישובים נוספים(. נוסף על כך, המדינה הסכימה למודל מיצ ינג בינה לבין הסוכנות היהודית בהיקף של 50% לכל צד. 4 חברת 4. עמיגור תבנה באתרי הסוכנות היהודית פרויקט של התחדשות עירונית ובו דירות קטנות )55 מ ר( לזכאים )כ 2,500 יחידות דיור(. 5 הגדלת 5. היקף השיפוץ של הדירות הציבוריות הקיימות. למעט עמידר, חברות הניהול המנהלות את מאגר הדיור הציבורי אינן פועלות ביישובים ערביים. עמיגור, שהיא חברת בת של הסוכנות היהודית, פועלת בעיקר בפרויקטים לשיכון עולים חדשים, וחברות ניהול עירוניות ממשלתיות בבעלות משותפת של רשויות 30 מקומיות והמדינה פועלות בפתח תקווה, בתל אביב יפו, בירושלים ובחיפה. חשוב לציין כי ביישובים הערביים כמעט שאין דיור ציבורי. במבט רוחבי, ולפי בדיקה שערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בעבר, עולה כי כ 78.3% מהדירות הציבוריות נמצאות ביישובים יהודיים, כ 21.4% ביישובים מעורבים וכ 0.3% בלבד 31 ביישובים ערביים. 30. שם. 31. שם. 28

29 3. פרק שלישי דיור ותכנון בחברה הערבית פלסטינית בישראל 3.1 מדיניות הדיור והתכנון בחברה הערבית האוכלוסייה הערבית בישראל: רקע כללי החברה הערבית פלסטינית בישראל מונה היום כ 1.8 מיליון נפש, והיא כ 20% מאוכלוסיית מדינת ישראל. כ 85% מהערבים בישראל גרים ב 135 יישובים ערביים, 4.3% מהם בכפרים בלתי מוכרים בנגב והשאר בערים מעורבות. 32 רק בשלוש ערים ערביות האוכלוסייה עולה על 50,000 תושבים )נצרת, אום אל פחם ורהט(. חלוקה מוניציפלית ומחוזית: בישראל 79 רשויות מקומיות ערביות, והן מאגדות 111 יישובים. 24 יישובים ערביים שייכים למועצות אזוריות שמרבית אוכלוסייתן יהודית. 53% מהאוכלוסייה הערבית גרים במחוז צפון, 18% במחוז חיפה, 12% במרכז, 2% בתל אביב יפו, 1% בירושלים ו 14% במחוז דרום. הטבלה שלהלן מציגה את החלוקה המוניציפלית של הרשויות המקומיות הערביות: מספר רשויות מספר יישובים מספר התושבים אחוז מסה כ האוכלוסייה הערבית 25.9% 39.5% 2.3% 2.5% 25.5% 4.34% 477, ,687 42,266 45, ,273 80,000 עיריות מועצות מקומיות מועצות אזוריות יישובים במועצות אזוריות מעורבות ערים מעורבות כפרים בלתי מוכרים מועצות אזוריות 9 )חיפה, ירושלים, לוד, נוף הגליל, עכו, רמלה, ת א-יפו, מעלות תרשיחא, נווה שלום( לפי הגדרת הלמ ס יש תשעה יישובים מעורבים, והם ירושלים, תל אביב יפו, רמלה, לוד, עכו, מעלות תרשיחא, חיפה ונוף הגליל. בתוך יישובים אלו מתרכזים רוב התושבים הערבים בשכונות נפרדות, ובהן הם רוב האוכלוסייה. 29

30 על פי נתוני הלמ ס 96% מהרשויות המקומיות הערביות מדורגות באשכולות החברתיים כלכליים 1 5. התרשים שלהלן מתאר את פריסת הרשויות המקומיות 33 הערביות לפי דירוגן החברתי כלכלי. מספר רשויות מקומיות ערביות לפי אשכול חברתי-כלכלי עלהלמ ס עולה גם שרוב הרשויות המקומיות הערביות הן במחוז צפון )49 מתוך 73(, עשר רשויות ערביות הן במחוז חיפה, שבע במחוז מרכז, שש במחוז נגב ורק אחת במחוז ירושלים. יישובים ערביים )ללא יישובים במוא ז וללא כפרים בלתי מוכרים( רוב היישובים הערביים הם יישובים קטנים מבחינת מספר התושבים, ורק בארבע ערים יש יותר מ 35,000 תושבים. יתרה מזו, שטחי השיפוט של היישובים קטנים יחסית, עד כדי כך שהם אינם מספיקים לספק את צורכי הגידול והפיתוח של היישובים האלה. 33. אתר הלמ ס 30

31 3.1.2 המרחב המצומצם: סקירה רוחבית סקירה כללית מצוקת הדיור, התכנון, הבנייה והקרקעות נמצאת בלב ליבו של השיח הציבורי בחברה הערבית במדינת ישראל. סוגיה זו השפיעה לרעה על התפתחותם של היישובים הערביים, ועל היחסים שבין המדינה ורשויותיה לבין האזרחים הערבים, והיא אחד הגורמים להתגברות תחושות הניכור ואי האמון של הציבור הערבי במערכת השלטונית )ראו מדד הדמוקרטיה משנת 2003 ועד שנת 2019(. 34 תכנון המרחב הוא אחד התחומים העיקריים שבהם עוסקת הרשות המקומית הערבית, ולנוכח השלכותיו הרות הגורל על עתידם של האזרחים הערבים במדינה, הוא מעסיק את רוב התושבים. למותר לציין כי תחום התכנון אינו מוגבל לשחקנים מקומיים, ומעורבים בו גורמים מגוונים: מוסדות התכנון על כל דרגיהם, משרדי ממשלה, גורמים סביבתיים, רשויות מקומיות ובעלי אינטרסים. בשל מדיניות הקרקעות שהובילו ממשלות ישראל לדורותיהן אלפי משפחות ערביות מאוימות איום קיומי ומתמשך בשל החשש המתמיד להריסת בתיהן בתים שנבנו בלא היתר בשל היעדר תכנון. כאמור, סוגיית הדיור, התכנון והבנייה נמצאת בראש מעייניו של הציבור הערבי, וסביבה מתנהלות מערכות בחירות רבות, הן במישור הארצי, הן במישור המקומי. סקרים שבדקו את סדרי העדיפויות של הציבור הערבי מצאו כי סוגיית הדיור היא הסוגיה המדאיגה ביותר את הציבור הערבי. בשנים האחרונות חל שינוי מזערי לנוכח העלייה הניכרת במספר מקרי האלימות והרצח בחברה הערבית בשני העשורים האחרונים, עלתה סוגיית האלימות והפשיעה המאורגנת למקום הראשון, וסוגיית התכנון והבנייה ירדה למקום השני. יצוין כי שתי הסוגיות האלה מערערות את הביטחון האישי והקולקטיבי של האזרחים הערבים ומדירות שינה מעיניהם. מפאת קוצר היריעה לא נדון כאן בקשר שבין התכנון המרחבי לפיתוח הכלכלי ולאלימות, אף שיש קשר כזה והוא ראוי לבחינה מעמיקה. אם כן, עניין הקרקע הוא אחד הנושאים החשובים ביותר עבור האוכלוסייה הערבית. בהקשר זה נציין כי דו ח ועדת אור קבע במפורש כי ההפליה והיעדר תכנון הולם שיספק פתרונות ממשיים לציבור הערבי, עמדו מאחורי התלקחות האירועים באוקטובר :2000 האירועים, אופיים החריג ותוצאותיהם החמורות הם תולדה של גורמי עומק, אשר יצרו מצב נפיץ בקרב הציבור הערבי בישראל. גורמים אלה, כולל המדינה וממשלותיה לדורותיהן, כשלו בחוסר התמודדות מעמיקה ומקיפה עם הבעיות הקשות שמעמיד 34. תמר הרמן, אור ענבי, ויליאם קביסון ואלה הלר, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2019, המכון הישראלי לדמוקרטיה,

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:  דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספ

רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספ רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות 2017.01 יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספר טיומקין לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה,.zeckstein@idc.ac.il

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

‏כ"ב סיון, תשס"ו

‏כב סיון, תשסו מקרקעין יב/ 5 )ספטמבר )3102 32 שיקולים חברתיים בהליכי התחדשות עירונית מאת יעל פדן 1 גיל גן-מור שוו בנפשכם מקרה שבו נציג השלטון מגיע לשכונה מסוימת, שדייריה עניים, ומודיע לתושבים כי בתוך זמן מסוים יהיה עליהם

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

CECI Citizens Empowerment Center in Israel A Government that works. For us. המרכז להעצמת האזרח ממשל שעובד. בשבילנו. דו"ח מעקב ארנונה על דירות רפאים יי

CECI Citizens Empowerment Center in Israel A Government that works. For us. המרכז להעצמת האזרח ממשל שעובד. בשבילנו. דוח מעקב ארנונה על דירות רפאים יי CECI Citizens Empowerment Center in Israel A Government that works. For us. המרכז להעצמת האזרח ממשל שעובד. בשבילנו. דו"ח מעקב ארנונה על דירות רפאים יישום החלטת ממשלה מספר 1827: "ארנונה על מבנה מגורים שאינו

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית להרחבת ההיצע של דיור בהישג יד

כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית להרחבת ההיצע של דיור בהישג יד דיור בר השגה : כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית 2 דיור בר השגה : כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית תקציר מנהלים מטרות העבודה: לספק מסגרת מושגית, מבוססת על סקירת ספרות בין לאומית, להעשרת הדיון

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3 המחלקה לפיקוח תקציבי ניתוח השפעות השינויים בהיטל השבחה בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע- 2010 מוגש לוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה התש"ע- 2010 כתיבה:

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ 1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ראל, התש"ך 1960 החליטה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

קובץ_פנימי[TOD11]

קובץ_פנימי[TOD11] ד"ר יודן רופא - "עקרונות התכנון של פיתוח עירוני מסביב לרכבת" מאמר זה מציג את עקרונות התכנון והעיצוב האורבני האמורים להנחות את המתכננים של אזורי פיתוח עירוני מסביב לרכבת. הוא פותח בתיאור הגורמים התכנוניים-פיזיים

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשעט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יור החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2019 מצ"ב מדיניות השר לאחר התייעצות עם ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון,

קרא עוד

רופאים أطباء Physicians for לזכויות אדם لحقوق اإلنسان Human Rights ישראל إسرائيل Israel תקציב משרד הבריאות לשנת 2015: מערכת הבריאות הציבורית זוכה להגנ

רופאים أطباء Physicians for לזכויות אדם لحقوق اإلنسان Human Rights ישראל إسرائيل Israel תקציב משרד הבריאות לשנת 2015: מערכת הבריאות הציבורית זוכה להגנ רופאים أطباء Physicians for לזכויות אדם لحقوق اإلنسان Human Rights ישראל إسرائيل Israel תקציב משרד הבריאות לשנת 2015: מערכת הבריאות הציבורית זוכה להגנה בלתי מספקת ברברה סבירסקי נובמבר 2014 מרכז אדוה האגודה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד