T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1"

תמליל

1 T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1

2 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 2

3 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 3

4 עלי שור חלק ב עמוד מא אות ה P R I M A R Y S O U R C E S I N C H A Z A L משנה אבות פרק ג משנה טו הכל צפוי והרשות נתונה ט העם נדון והכל לפי ר עשה. תוספות יום ט שם הכל צפוי והרשות נתונה - כתב הר"ב בשם הרמב"ם שפירש הכל צפוי כל מעשה בני אדם מה שעשה ומה שעתיד שות. הכל גלוי לפניו. א תאמר כיון שהקב"ה יודע מה עשה האדם א"כ ה מוכרח במעו צדיק או רשע כי הרשות נתונה בידו וכו'. שאין ידיעת הש"י כידיעתינו. ע"פ שאנו אומרים בו ידיעה כמו שאנו אומרים ידיעה בנו. אין זה א בשתוף גמור. וכמו שאין בנו כח לדעת אמתת מציאתו יתברך כמו שנאמר הח וה תמצא אם עד תכלית שדי תמצא. )אי י"א ז'(. כך אין בנו כח להג מצ דעתו כי ה ודעתו אחד. לא כדעת האדם שה ודעתו שנים. ה שהנביא אומר כי לא מחשבותי מחשבותם. ו דברי הרמב"ם בסוף הח' פרקים שהקדים למס' זו. ושנוי בחבורו פ"ה מהות תשה. ומשש בספרו ורה פרק עשרים מחלק השלי ושם האריך. ]והראב"ד הג עליו בספ"ה מהות תשה וז"ל. לא נהג זה חבר מנהג ים שאין אדם מתחיל בדבר א ידע להשלימו. וה החל בשות וקוות והניח הדבר בק והחזירו ]לאמונה וט [ לו להניח הדבר בתמימות התמימים א יעורר לבם ויניח דעתם בספק. י שעה אחת. יבא הרהור בלבם על זה. עכ"ל. ני אומר שנהג מנהג ים. והם מים ז"ל. )כי זה שאמר( ]אמרו מאמר כיו"ב[ שלא השלים שאמר עליו Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 4

5 הראב"ד. הרי משנה שלימה שנינו בריש פרק ב' דחגיגה כל סתכל בד' דברים ראוי לו כאילו לא בא ם. מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור. ין אני רה שום חילוק בין דברי הם התנא לדברי הרמב"ם שבמה שאמר התנא ראוי לו כאילו לא בא ם. שנמצא שאוסר עליו להסתכל עיין חקור אחר ו הדברים מה לו שות כן. זה העיר לבות ]בני[ האדם ט לו לתנא לשתוק. כי שמא יבא הרהור בלבם. "ת שזהו כונת התנא שלא יבא הרהור בלבם. א"כ אף דברי הרמב"ם כן שהודיע לנו שאין להג ן לא יהרהרו כי לא יגו. ני אומר דתנא דידן נמי כשאמר הכל צפוי והרשות נתונה כונתו להודיע ששניהם אמתיים. וכדברי הרמב"ם בפירושו. כאורה ה"ל להתנא לומר הרשות נתונה והכל צפוי לומר )חשוש( ]צ"ל הרשות[ בחירה ביד האדם ין דבר נעלם אבל צפוי ונודע לו יתברך להעניש השכיר שזהו העי אשר עליו יסוד כל התורה. והיא הבחירה. חריה נמשך הידיעה להעניש השכיר אבל להודיע תחלה שהכל צפוי אין טעם בדבר. כי מה לנו לדעת ודע כל דבר אם לא שכבר נודע שהרשות נתונה. א ודאי דעת התנא להעיר ומר שאף שהכל צפוי אינו סותר את הבחירה. שעם כל זה הבחירה ביד האדם. כי הרשות נתונה. וכשאמר כך הרי העיר על השה. א הב דבר והיינו טעמא דממילא משמע שאין כאן תשה מדלא ביאר התשה אבל על כל פנים כאשר מוכח מדבריו שנאמרו בלשון אע"פ כבר העיר על ענין סתירת דבר הכמוס בו. עוד ראה זה ראיתי מצאתי במדרש רבה בפרשת בראת בפרשת כ"ב בענין הריגת קין והבל וז"ל אמר רבי שמעון בן יוחאי קשה הדבר לאמרו "א לפה לפרשו. לשני אתליטין שהיו עומדים ומתגושם לפני לך אילו רצה לך פירשן לא רצה לפרשן נתחזק אחד על חברו והרגו. ו מצווח ומר מאן יבעי דינא קדם מא כך ק דמי אחיך צועקים י מן האדמה עכ"ל. הרי ממש כדברי הרמב"ם שהעיר על לך כ לפרשן כי ידע וראה שמתגושן. א תירץ לומר למה לא פירשן א שקשה הדבר לאומרו י אפשר לפה לפרשו פ"ה לא נמנע ההי הם רשב"י מלהעיר על זה. ומה שלא אמר הרשב"י כן על חטא אדם וקדם ש הקב"ה להפרישו. נ"ל "ל כי בקין והבל רמוזה הבחירה. שהם רומזים על היצרים השנים שבהם הבחירה תלויה יצר ט ויצר הרע. כמבר במורה חלק שני פרק ל'. סוף דבר הרמב"ם הטיב אשר דבר ונהג מנהג ים והשלמים התנאים ההיים זלה"ה[ מדרש שמל כתב דמעיא לאו ק לפי דיעת הש"י היא כצופה ומביט העיה שעושה האדם והרי אין ראיית האדם למעשה זתו. מכרחת העיה ההיא. כך צפיית הש"י מעשה האדם. אינו מכרחתו. ין יך לומר ודע מה שעתיד יעשה האדם. "כ מוכרח עשה. כי לפניו יתברך אין קדימה יחור שאינו בחוק מן. וכתב שהר"ם מושנינו כתב שזהו דעת הרמב"ם עצמו בהבדילו ידיעתו מידיעתנו שה בזה הצד בעצמו דיעתו היא תמיד בהווה ין עתיד לפניו יתברך. אבל הכל הווה וכמו שבערכינו ידיעת ההווה אינה מכרחת. כן ידיעתו תמידי בהווה ינה מכרחת. אבל הספק שביד הבריות בזה לפי שאין אנו ים לצייר איך ת ידיעתו תמיד בהווה אף מה שה עתיד בערכינו. כן השריש הרמב"ם שאין ידיעתו כידיעתנו. ושלא נשתבש בזה. והיינו נמי דתנן הכל צפוי בלשון עבר כי הכל גלוי לפניו. לא מביט בעתיד עכ"ד ]ודע שזה שאמר ד"ש דיעת הש"י היא כצופה ומביט העיה שעושה האדם וכו' הן הנה מסקנת דברי הראב"ד ]שם[ שאומר דיעת הש"י כידיעת האצטגנינים וכו'. אך מסיים וכל זה איננו שוה. עוד דע שאף להראב"ד הקדימו בסברא זו הגאון רב סה בספר האמונות במאמר הרביעי ממנו. כי שם כתב לזה הענין. ין להאריך עוד[. דרך חיים כתב דלהכי תנן צפוי א צופה לפי דיעת הרעות שאינו רוצה בהם ג"כ צפוי. וצופה משמע שמבקש לראות ראות הרי כתיב והבט עמל לא תוכל ]חבקוק א' י"ג[ ע"כ: תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לג עמוד ב מר רבי חנינא: הכל בידי שמים - חוץ מיראת שמים, שנאמר א: ועתה ישר מה ה' היך של מעמך כי אם ליראה. אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא? והאמר רבי חנינא משום רבי שמעון בן יוחי: אין לו להקדוש ברוך ה בבית גנזיו א אוצר של יראת שמים, שנאמר: ביראת ה' היא אוצרו! - אין, לגבי משה מילתא זוטרתא היא. דאמר רבי חנינא: משל, לאדם שמבקם ממנו כלי גד ויש לו - דומה עליו ככלי קטן - קטן ין לו - דומה עליו ככלי גד. תוספות מסכת כתות דף ל עמוד א הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים - והא דאמרי' )שבת דף לב.( ם יעמוד אדם במקום סכנה מא לשמור עצמו מן הפורענות וכן קיר נטוי דאסור בור תחתיו התם מן הפעה לשמור עצמו דהא ודאי שבידו לית Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 5

6 עצמו אבל כשמביאין עליו מן השמים באונס אי אפשר לו לשמור אבל צינים פחים ם יבו עליו באונס אם רוצה ליזהר "ת והא דרנן )ב"מ דף קז:( והסיר ה' ממך כל חי זה צינה מא דבידי שמים ה וי"ל דהיינו חם הקב"ה עמו או יתן לו מלבום א יצטרך ליזהר "ת והא פחים בידי שמים ה כדאמרי' בבראת רבה בפרשה ט"ו א"ל אנטונינוס לרבי צלי עלי א"ל רחמנא זבך מצינתא א"ל דא צלותא היא יתיר חד כסו וצינתא אזלא א"ל תשתזב משרבא א"ל הא כדו צלותא דכתיב אין נסתר מחמתו וי"ל דא כתיב בערי דרכים או במלחמה כדרך שים עום דבדרך אין אדם ליזהר מן החום אבל אם רוצה לישב בביתו להר שב בבית של אבנים או נס במרתף ויש מפרם דצינים פחים חדא מילתא היא כלומר צינים שהם פחים לאדם לשון פח ומוקש ינו כן דבפ"ק דמסכת ע"ז )דף ג: ושם( מייתי לה ]אהא דכתיב ותעשה אדם כדגי הים מה[ דגים שבים כיון שקדרה עליהן חמה מיד מתים ]אף בני אדם כיון שקדרה עליהם חמה מיד מתים[ והא דאמר )ברכות דף לג:( הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים אין ענינו אן דהתם קאי על הד במעי אמו )נדה טז:( שגוזרין אם יהא עני או ער גבור או חלש טפש או ם אבל צדיק ורשע לא והכא מיירי במאורעות הבאות על האדם. H O W D O E S F R E E W I L L R E L A T E T O D I V I N E F O R E K N O W L E D G E? שו"ת ריב"ש סימן קיח עוד כתבת, שראית בתשתי ע"ד למוד ות, שהשגתי על הם הכל רבי לוי ז"ל, בענין ידיעת ה ב"ה בעתיד וראית מה שכתב ה ז"ל בהרבה מקומות בפירוש התורה, מהם בפרשת וירא יו, על הנסיון, בעתה ידעתי האפשרי. לו הן דבריו: כי השם יתברך יודע מה שראוי עשהו האדם לפי מה שסודר לו מפאת כי ירא הים אתה. זה ה מבר, שאין כל מה עשהו האדם כפי מה שסודר לו העליונים, אבל בחירתו מושלת על זה הסדור. זה תתקיים התורה, ויתקיים טבע מפאת העליונים, אבל אפשר עשה הפעות ההן ושלא יעשה אותן. וכן באר בתועלת החמי, בסוף אותה האפשר הנמצא בדברי', ויתקיים דע הש"י ו הדברים השפלים וכו'. ועל השגתי ראיתי יר דברי הראב"ד ז"ל )בה' פרשה, מקומות אחרים נתבררה כונתו בזה לקיים דברים ה. ומר: אם היו צדקת האדם דעות פ"ה(: א"א: אע"פ שאינה תשה נצחת על זה, ט ה לסמוך לו קצת תשה. ועכו, ורשעתו תלויים בגזרת הבורא ית', היינו אומרים, דיעתו היא גזרתו, והיתה לנו השה קשה מאד. שהבורא ית' הסיר זאת משלה מידו ומסרה ביד האדם עצמו, אין ידיעתו גזרה, אבל היא כידיעת האצטגנינים, והדבר ידוע, שכל מ' האדם, קטן וגד, מסרו הבורא יתברך בכח ודעי' מכח אחר מה יהיו דבריו של זה. והש"י זלו', א שנתן בו השכל להיות מחזקו לצאת מתחת זל, וה הכח הנתון באדם להיות ט או רע. יודע כח זל ורגעיו, אם יש כח בשכל להוציאו מידו אם לאו, וזאת הידיעה אינה גזרה; ע"כ דבריו ז"ל; ם כי הראב"ד ז"ל לא קשת אבאר לך מה הבדל בין ב' ו הדעות, מה השני מים? חתם: וכל זה איננו שוה. ם אי גם ה לא נטה לדרך ועם כל זה יראה שדעותיהם ות. הוחזק ונתפאר ונמשך במות החצונות. עד כאן דבריך. הנכון, לפי דעת האדון, בתחנון תפלה באתי, ר י כונתו בידיעת השם, על שראוי לסמוך. כי דעת רבי לוי ה, שאין ידיעת השם תשה: הפרש גד יש בין דעת הם רבי לוי ז"ל ין דעת הראב"ד ז"ל. ית' מקפת במה עשה האדם בבחירתו קודם צאת עשה הה לפועל, רק במה שראוי עשה מצד מה שאם היתה ידיעתו מקפת במה עשה בבחירתו מבלי שסודר לו מן העליונים, היתה שסודר לו מן העליונים. והדעת ה ידיעתו גזרה, טלה הבחירה; הבטל הבחירה, יבטלו מצות התורה זהרותיה ותגמיה ועונה. ועוד, שלפי דבריו, לא ימלט אם דע השם מעשה האדם הנעשה יש בו גנות גד, לתת חסרון בידיעת הש"י. ם ידענו, הנה יש רבוי ושנוי בידיעתו ית', אחרי שלא ידענו מקודם ועתה בבחירתו אחר העשותו, אם שלא ידענו. ם לא ידענו אף אחרי צאתו לפועל, הנה א"כ אינו מג מעשה ידענו, שהרי נתחדשה לו ידיעה; וזה גנות גד. ודעת הראב"ד ז"ל, שהש"י יודע הכל משני האדם, טלה גמ ועונש, ונתבטלו כל יעודי התורה האמורים בזה. Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 6

7 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 7 ש :םידדצ רדוסש ןמ,תזמה ו יצוהל דימ,לזמה ש ו אה קזח מ,זמ זמ קזח.כשמ ךרדבו השעיש םרט.ותושעה ירחאו ש הלשממ דיב בוט,ער העידי וז,הרזג איה תעיד מ ןיש,םינינגטצאה רחא ויהי לש וי. י"שה, דצמ לזמה דצמו, השעי,אה אצי מ לזמה. הארנ תעדמ ד"בארה ;ל"ז ןיידעו סייפתנ ברה ל"ז,ב :'תכו ו הוש ונניא. ל"נש בישהל הלאשב וז ש, ונחרכ ונל ש ןימאהל הריחב,וישעמ ידכ םייקל תוצמ ותה.הילומגתו ש ו ראמ :הרותב האר יתתנ ךינפל ו תרחבו.םייחב ו ונל,ןימאהל תעידיש י"שה תפקמ ב השעיש ותריחבב םרט אצי ה ה,ופל תתל םוש ןורסח ב. ו העידי תחרכמ וז ;ל ירחא ש חנוה,הריחב ו רשפא,ךפהה,הנה שכ ש השעי ופ,ינפ השעיש,ותריחבב שו רשפא ;וכפה ו העידי וז.תחרכמ ירהש השעיש איה פה ה,הריחבב ו התיה,תחרכמ הנה י העידיב איהה ץק תמאה רקשהו,דחי ש.ענמנ לו ש,נ השעמ 'דאה ךשמנ תעידיל ות השעמ םרט אצי,פל תכשמנ 'שעמל ה 'שענה,הריחבב תורשפאבו,וכפה ו ונ םרט אצי.פל בו ראשנ,ייריחב תעידיו לש י"שה םוש ילב,ןורסח יתלבו האיצומ.ותריחבמ ה הכלה ה פ הבושת תוכלה ם"במר אמש ת הו יש יש םדוקו ש י עשר, ש י יא רשפא ש י ו ת ש יש רשפאו יש עשר ירה ה,ויר עד תבושתש הלאש וז הכורא ץראמ הדמ הבחרו ינמ םי כו םירקיע םילודג םיררהו םימר םיית הב ךירצ התא ל ןיבהלו ב ינאש,רמ רבכ ונראב 'פב ינש תוכל ידוסי הרותה ש העידמ איהש ץוח ונממ ינבכ םהש םדא,םינש םתעדו א ומש התי ותעדו דחא ו לש ותעד םדא ה גישהל ויר ש םשכו םדאב גישהל אוצמלו תתמא נש ארה ינארי יחו םדאב גישהל אוצמלו ותעד לש,אר איבנהש יתשחמ םכיתשחמ ו םכרד,רד ש ןוו ונב ל יה םיאורבה םישעמהו ג עדנ ב השעמש קפס דיב ו וכשומ ו רזוג וי,ךכ ו ינפמ תלבק תדה דבלב עדונ א תויארב תורורב ימ,כחה ינפמו נ האנב ןינדש תא וישעמ יפכ וישעמ בוט ו ער ו רקיעה ש י האנה ןיית תגשה/+. /ד"בארה ןוו ש ונב ל יה םיאורבה השעמו.םהידי א"א גהנ רבחמה גהנמ םימכחה ש םדא ליחתמ ב ו ומילשהל ו לחה תאשב תוישוק חינהו ה אישוקב וריזחהו הנומ בוטו חינהל ה תומימתב םימימתה ו ררועי םבל חיניו םתעד קפסב ילו העש תחא אבי רוהרה םבלב, פ"עאו ש הבושת תחצנ בוט ךומסל תצק הבושת,רמו ויה תקדצ ותעשרו םית תריזגב ארה 'תי ונייה םירמ ש איה ותריזג התיהו ונל הלאשה השק דאמ וישכעו ארהש ריסה וז הלשממה ודימ הרסמו דיב ומצע הריזג איה תעיד םיש םינינגטצאה מ רחא ויהי לש ורד הו עודי ש הרקמ ןטק לודגו ורסמ ארה ב תזמה א ןתנש ותויהל וקיזחמ תאצל תחתמ לזמה ו ה ןותנה םדאב ותויהל בוט ער ארהו לזמה ויעגרו שב יצוהל ל ודימ וזו הניא,הריזג ו +.הוש ונניא

8 מלחמות ה' )רלב"ג( ג:ו Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 8

9 אור ה' ב:ה Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 9

10 ליקוטי מאמרים )ר' צדוק הכהן( עמוד קמד-קמה Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 10

11 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 11

12 אורות התשה טז:א אור שמח הות תשה פרק ה הה א להבין דברי רבינו אעתיק מה שכתבתי בימי עלומי. הכל צפוי והרשות נתונה )אבות פ"ג מט"ו(. על אמר העמוק ה כתב הר"מ בפירוש שנה שראוי למי שאמרו ה ר' עקיבא, וה מעיר ענין סתום וחתום, והיא ענין הידיעה והבחירה, והגזירה והחריצות, כי ה שני הפכים, כיון ודע הבורא בעתיד כל מפעלות הנמצאים אשר יעשו א"כ בטלה הבחירה, כי אם אפשרי לבחור היפך ממה דע הבורא א"כ לא ידע הבורא האמת, וזהו כפירה יותר ממה אמר בהעדר הידיעה לגמרי, והנה ע"כ יבחור האדם כפי מה שה בידיעת הבורא, "כ שב האדם מבחירי למוכרח, ע"ז התעורר הקי ר' עקיבא במלותיו הקצרים ועמוקים. הבין החקירה את נדבר תחילה מה בביט דברי הבל שאמר הפלסוף אשר אינו תורני, וה, כי ה חיש הבחירה, ויאמר כי באמת האדם מוכרח, וזה זרות מבהיל, כי רין אנו כי האדם כפי רצונו יעשה, ם נאמר כי זה בדמיון, כי ה באמת מוכרח להיות רוצה כך עשות כך, "כ אם רין אנו כי אחד יצווה חבירו וחבירו יתעורר עי"ז ויטיב מעו נאמר כי כן ה בהכרח מהידיעה הקודמת שחבירו יצווה ע"ז וה ישמור פקודתו, אם כן לדמיון אנו רים שבפקודת מלך וגזירתו יקח אנם לאנ מלחמתו, נאמר שכן מוכרח ה שה יגזור והם יוקחו, פ"ז בטלה השה, א"כ מה הצורך לאדם עמ להביא טרף לביתו וכיו"ב, ישב וינוח, ומה שה ידוע הבורא במזונו וטרפו יב, מן ההכרח שנאמר שה ג"כ ידוע הבורא עמ וייגע, ועי"ז יג מזונו וכיו"ב, א"כ אין דבר אשר בלתי מוכרח בידיעת הבורא, כן יאמר בהבלים כה, אך עפרא לפומיה. ]וזה יאמר על דבר דברים בל' כח השכלי, כי Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 12

13 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 13 דוסי רפעה הסכי כש דחוימה ]מהל )א הנה ונא ור בוט ו,ער ףא ףוסלפהל יתלבה,ןימאמ ערבש רדגו תיחשמש בו ינידמה סרו עבטה,תנה מ אי,ערה הש ןו אב חרכ תעידי ארה בוטה ומצעב םלשו ב,תומילשה מ חרכוי ערל תעידימ ארה בוטה םלשו רתוי יפכמ ל ןפב ש תופסות. )ב לוע קיחב ארה עשרל ו,ל ה רמוחמ דחא,וצרוק ו עור לש רוג עשרה ריסהל ות אר,תומילשו ו הלאשה תאזה יתיאר ימ,בישמש הנה לאשנ תאזכ ה לאשנ עודמ ארב בז ו םדא ו,הב ו,לבה ][ )יפכ( ארבש ארה לאוש תייה עודמ ךכ,ךכו ה לבה,ד"כע םהו םי םינה ילב,ןויע ארבש בז ו םדא ב"וו ה תומילשל תיצמה,הלב כ רה םימכחה םיעבטה ל,ב ו םיאורב הש םיחש םוקנל ןמ עשרה,עישרמו תיתו םתירב,ז"ע הש תשכ,חרכהב ו דחא ארקנ,עשר חרכומ ו חלושמ ערה כ ה חלושמ,קדצה ה ה לוע למעו,ער בוט ה,קדצ ונייה ל,קדצ יו קדצ,תומילשו ו תומילש רתוי תב הגהנהה )ג דכ גי ארה קדצ ש ןו?.חרכומ ונא נ םיאה םינחורה )םמה( ה םיחרכומ תעידימ ארה תמדוקה,תחרכמה םהש םינחור ב,רמוח םיגישמו ארה דע תית,םתגשה םיעזו םילחו,וינפמ ו אפוג הביס לא םתריחב חרכהב,בוטב ו דכ,ת"ישהל נש דכש ל חרכהב ותועידימ,תמדוקה ופכו השועה י )ד ז"פל פתי דאמ לשמה שחומש,ל יש םדא גרמ ארבנ םיעגפל םירקמו םיער ו החלצהה והת,דימת ו לוע כ"ג קיחב ארה, םסנשכ יריחב הלאש,ל רכש הלועפ,הבוט שנועו הלועפ הער השעי דגנתמש ןוצרל,ת"ישה בבסל,הריחבה ותושעב בוט עגפוי ערהו,חילצי ןעמל אי מ חלמ הלודג תריחבב,בוטל כו כ"פעא השעי בוט ה בוטה ה ךז יקנו,תלוסכ הלטב תנעט ףוסלפה הל הריחבה ץוח תורז דצמ שחומה דצמ ענמנ,ראבתנש ית ה םימה העידיב,החגשהבו ז"ע,בישא רבכ רה ל ימש ב ינומא,לאר דוחיבו מ"רה וירפסב רקעל םיתפומב םיש,שרוש ו ומענ י ט"ירה ורפסב תוזח השק יא ינבמ לאר םינימאמה וכבסנ תצק העידב תבזוכ,תאז,ו ומש ארה דומעל דימעמ םיאצמנה ילב גרמ ילבו ותלוז ש ו,לבתב ו בר ןויזב ףצקו,ת"ישהל ו ךיראא ב הי ןוילגה םיתפומהו.כי י"פע הרותה םוש ארבס הל הריחבה תצקמב ןמ תצקמה רכש,שנועו ו ןאכ הוצמ,הראו חרכהבו ךייש,יווצ ו נ ש כ הוצי השעי תאז, ו,השעי תווצל ו ל,מ ו נ רכש שנועו ו תות ןוצרב ארה,ותוצמ ו כ,עשרכ ו לועה קיחב עשרה,ושנועל ה השוע ןוצר,ארה םידל טפושה ץראה השעי,טפשמ הלאשהו הלודג,רתופ ד"בארהו ךיראה םימב ןיטקהל, דוחיבו םכחה ןיוצמה רפסב השעמ קלח 'ב פ א"כ ךיראה,ב תרהל ןורסח קיחב ארה ש תשמ השעמב,דיתעל דצ בורקה יפל תונכה תעכ דיתעל ו[ לנ יב 'סות הדנב ףד ז"ט ב"ע ה"ד ה,ש"דיב ו,ש"דיב הצור תונשל,לזמה בו יגילפ םיארומא שרדב לאומש ט"חוש( )לאומש קוספב )ה"פ( ו רצי )ל( א"יהד( ]תשחמ[, )ט א"חד דע ש,רצונ ו,ם"במרכ א"חו דע ש הרצונ,הבשחמה ו דצ בוריקה ]ק"ודו םל ב יפכ ומסהש ש םימכחה קיח ןינעו החגשההל ביסב,בזה בבוסי חרזמל תוצילמב תוחצ יפכ לדוג.ותמכח םל ןנתנ קמעב הלאשה תאזה הארנ ה םי םינה הפשמ,ץוחלו רקיע לודג,ונתרותב ז"עו הברה הרותה הי ו היתוצמ היתוקוחו וסי רדג, מה גרמה חגשוי ב טרפ,טרפו םלשויו ורכש ערפוי טרפ,טרפו 'דו ודבל ןח תוי,בלו ו לקוש ותעדב ינזאמב קדצ תעפמ, איבהלו םיבותכ ז"ע,רתומל תייה ךירצ קיתעהל,ך"נתה הארנ,ת ארהש דיתעב טרפב דצ,בוריקה תביסמ רדעה ת, תפשל אצמנה חיגשמ טרפב,םידיתעה השעשכ לשמל סמח קשע והער, ארקמו חווצ תומש(,בכ )בכ הנע הנעת ות קעצ עומש 'וכ עמשא,ותקעצ םדוק ןברש ארה קושעי,סומחי כ"חאו השעשכ קשעש,סמח

14 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 14 יוניש ארב, אצמנש יונש שמ,ל ו דגנתמ ירקיעל תד,ונישדק םיפוסלפה וגישה ז"ע ודוהו ב יוניש םוש ארב, ארקמו חווצ מ(,ג )ו ינא 'ד,יתינש ו הרוי םש תתימא,א כ יתראב דימתש,א"קמב נא,יוניש ילב פאש ו תומחלמ יתישענש ומדת,רג ילצא,דימת ינאש ו א דיתעב ינא הווה הוהב,רבעבו ו ליעוה תצק ב תפרל אישוקה,ןוכנ ןו ש ותעד תשדחתמ,וי ו םוש יונש,ןוצר ו השעש ו השעיש ה יפכ הש ונוצרב םודקה ותומדקב, ו ונוצרו ותעדו,דחא ךיאו תי םדוקש רמ, וישכעו השעישכ והשעמ, ל תעהלו,בל 'דו חלסי הגגש. קיתעאו ב י םסרופמה ר"רהומ אויל,גארפמ כ"שמ ב םי םיצרמנ ורפסב תורג,דקהב ונושל ותגשהב ג"בלרה [,ג"בלרה ראיו ]ונינפל ונחנאו ידימלת השמ וי רקש ל"זח םשב שודקה ךורב, ו ארקנ ךורב ב[ וי,םימיענ ארה םוש יראות,בויחה כ ךיראה לוטיבב הרומה,הקדצל גשומ ל ו רדגנ,ל ו ראותמ בויחב גשומ,ותוב ויראות,הלילשב ו םש תארוה ]שודק תתימא ומצע,עדונ ש לדבנ מ םשג ףוגו מו,םיאצמנה ז"עו נ שודק,ה"ב ןינעש שודק נ ימ ש,לדבנ טושפ תיתב,תוטישפה לדבנ,ונממ ה ש רדג דחוימו ב ליבשב ות רדג לדבנ ונממ ש,ורדגב ינפמ טושפ ו רדג ל לדבנ,ונממ ו ה ו ה ב[ וומידקה שודק 'ד לאירזע רפסב תדע שדוקה מ"רל ןב יאבג ]א"האמבו ז"כו ש ינפמ רדג דחוימ רדגויש ב ו ה,ותמכחב ופו ה, קיח ןיב הגשהה ש גישמ םיאצמנה ש ופ ראש,תועפ הגשהה כ"ג פ פיש ו םימעפל פ םימעפלו ופ רחא ה יפל לבקמה ךכ ותגשה גישמ יפל ןינע,לבקמה הגשה ופ כו ש נ ותומצע בוש השקי ךל ל ת הנתשמ יו ותומצע,הנתשמ ותומצע, 'תי ראותמ, וו ךרד םייחה ירש ל לאר תעדל ןימאהלו ךכל ש ש הנתשמ ונוצר יונש, ךייש ש יונשב,תועפה ןבהו םיה,הלאה הו בוט םד ותנומו יתנ( 'וכ קיתעהל ונושל ךוראה ש"ייע ורפסב )'יוצמה דועו םיקלסמ,ותאמ ש םיה,םישענה ףאש םיאצמנה ינפמ ש הביס םהל ךיא םיה םישענה ש 'תי הבס,םהל השעמהו,ודגנ אטח,ןועו ךכיפלו כס,ש ותומצעש םירמה 'תי ות רמ,דחוימ ליבשבו אישוקה השקה ךיא הווהתי ןמ טושפה םשג ונא ש םירמ היוה הטושפ ל"כע :קומעה ויו םיהומת הארמל ךיראהש וניניע,קימעהל נ שדחתמ צא יונש תאיצי הלועפ,ותאמ ו נש ארהש ערק םיה תוצחבו הלילה הכה םירוכב יונש, הככ נ ארהש םירצמהש ונע תא י"נב העשב ונעש יונש, ףרות וי,םוראה ייחו ישאר יתרב וי,יתממותשנ כ"חמב הארנ ישוקה לודגה ויב יתעדל רוסא,םרמל הנהד נ ארהש השוע הלועפ הישע ותאמ כ השעי ותושעב תעונתב ושפנ כש תלמהבו השעמ תאזה, ןוצרב הוהתמ, הארנ יאמ םוקמ הווהתי,יונש מ פנה ה פנה ותומצע ו[ ץצוח,ותומצעל עוד דוס םוצמצה ןיבמל ]ק"ד ו עעונת ופה לועפל סחייתמ ארהל ל,לו םוש צ"א,העונת ארו מ ונוצרב,טושפה נ ונוצרמ ותו,ו נ נ ש הצור,ןמזב ןמזב,,ו ןומדק ב ונוצרבו ותבו ותומדקכ, דימתו צא ונוצרב םודקה תויהל ונוצרב ךכ ןמזב ןייוצמה םיארבנל [ צא ךייש ןמז ]ל ו וישכעש ת וישכעש הצור יונש,ופב רמ.תאזכ בו ןיבת לדבהה ןיב נ ש וישכע ופל,וישכע נ ש ופ וישכע ריבסהל,ןזה תושדחתה תעכ פנב פנה תומצעמ ונוצר םודקה יש כ ןמזב, ו טושפ ןבומו ל ב,העד ו חווצש אורככ מה ש ש,טושפ םוש ןב תד ףוסלפ ריממל דכ ארה,םיארבנב ראות ש טשפומ י םי,םילדבנה םה םייש םיטשפומ רמוחמ [ כ ש ש שבמ ]ירמחב רמ ארה, ה ימ ונל קיחרה םיראותה

15 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 15 םיבויחה ם"במרהכ ל"ז רפסב הרומה יתיארו[ ב םי םיקומע ל יאדסח,ורפסב הברהו יל ל,ויב ירפס ידיב ]תעכ ונל רמ ארה לשמ,בויחב ונא נ ה ונא םיגישמ,תו ו יניא גשומ,ל וישעממ והונרכה ש,יח ונייה ש אצמנ ביוחמו,ותיצמב ו רדענ רדע,תה ו ללושמ רדע, עודיו ונל ש ו גיהנמו, םינפב םיבגשנ ונתעידימ וניתו,וניצפחו ונב תה ףסונ,ונשפנ ונתעידיו העיד תפסונ לא,ילויהה ו,וניצפח ארה יאד רדענ ותאמ תהו ץפחהו כ ונ דצ,הלילשה ז"פלו כ"ע ה םלוכ צא ש ןפב בייחמ יר יונשו ל לו,צא רדגויש, רדגוי כש ארקיו ש, ות ארקיו,,רדג ו הנ מ םילגה ו,םירדגה ז"כב ונ הש עודי צא הו, ו רדענ םושמ ןינע ינינעמ תומילשה,ל רדגוי,םלש םושב םירדגה צא,ומניא ו ממ םירדגהל,םילגהו :ב"זו ו סחי םירקוחהל,םניאש םי לו בתכ.בתכש בתכש ו,ל"זו ליבשבו אישוקה השקה ךיא בייחתי ןמ טושפה,םשג הנה הלאש וז, םיו םירתוסמ יפכ,ונראב,וו הלאשה הניא ופה,בויחב שמשה חריהו,דאהב תי תווהתהל קוחרה ותוכיאמ,וגוסמו רק םמחמ,ב"וו ארה ש ארב ה ונוצרב ותעדבו,הלאש ת ארהש לדבומה םשגמ גי םשג רידגת ארה,ב םישתו לג,ותמכחל ז"לבו דקה תאזה,הניא מ עדת לדבומה םשגמ גי,םשג יאד םיה םי וגי,םשגה םיו ףא תשחמ ינב םדא תבש 'סות(,בי( )ק"פ ב.)ש ה"ד דוע,בתכ,דועו םיקלסמ,ותאמ ש םיה,םישענה ףאש םיאצמנה ינפמ ש הביס םהל ךיא םיה םישענה ש הבס,םהל השעמהו,ודגנ אטח ןועו,ל"כע ותיישוקו,הומת חטב ארה, ו 'תי הביסה תיתימאה ל, ו ארב ערה תיתל,בוטה ךכזל,בוטה יפכ ראמש,ליעל ערה הריחבב השוע,ות ו ארב תה,אוטחל יאד הבסה תל בנגה ןלזגה רבגתי והער,וגרהו ימ ןתנ,תה ה ארה, ארבש רוחביש ןפב, אצמנו ש דגנ ונוצר ארבש, ךכ הצורו יש ךכ ונוצרב,ערה לו ארב,ךכ רע,בוטה ו ראיב השמ ורפסב עדמה תוכלה הבושת,ךרב וניתרו יב דומלתה ושריפ הרצקב אמוי(,חל )ב אבה אמטיל ןיחתופ, ו ןינע תריחב ערה ו[ ונווכ םילבוקמה תלח םוקמ ]עצמאב[ )הצמאב( הרהיט היע תיצמל אנליא בוטד,ערו צאו אנליא,ייחד ק"וד,םהיב םיתנ ]ןש ימל הנה ונכראה תריתסב,וי ונרצקו יפל,ןינעה ב ינא בשוח ז"כ ראמ ירפסב כחה םניא,י"ת ב וי ותמדקהב יל ל,הברה יתעמש יפמ ליגרה וירפסב דקהה תאז קעצ םכחה א"רהומ,יזנכשא ברהו דימעה וי ורפסב תכסמ.תא תאשהו ג"בלר,איבהש ויה םיתפומה יונישהו םיעבטה ונוצרב םודקה ענמנ,הקחמ ש הרקמב תויותה עיגיש ןמ,תפומה ו ופ תפומה םשל תית ו ראמ ענמנה לוטיבהו יש ופכ ילבל,תית יש בייחש נש אצמנ ה ורעב שדחתנ,תפומה לשמהו ב 'וכ תאירבב םלוע בייח, ופדריש בייחו םירצמ רחא י"נב.ל"כע וז ארבש אישוק ש ןפב ופדרי םירצמ םהירחא ערקי םיה,ב"וו ארבו דצ,תורשפאה כו ורחב ערה ערקנש, םיה ופדרשכ םירצמ,םהירחא םל אב תוצילמב תמבו,םידודח ותלאש םצע הלאשה לש העידי,הריחבו ש ת ש ארה תושדח ה יונש ןוצר, ו םדוק ךיא וי תויהל,הריחבה ו דצב תוירשפאה ה,הנוכנ ויש,תונתשהל כ"עו םירצמה,םיחרכומ ו םצעב הלאשה,הקומעה כו י ברה י [ סחי ופ םיסנה של ופה יצמה םירקוחה םבלמ י"פע,םינוויה תעדל םינרותה ז"כ ] י ביל ןיהומת,ןיפומו לאו העטת וש ב םילבוקמה כח הניא הישע לצא ארה ש( הרומ יכ ל"רה )גארפמ הש ונווכ הגשהה ונאש םיגישמ כח תומלועב םילגה רדגב,הישע ותמכח ותומצעל הניא תגשומ,ל תניאו תארקנ,כח ס"או ה"ב תיל הסחיל היל ףא הצוקב ד"ויד וש[ תניחב ךירא ןיפנא הגה

16 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 16 כחמ ]עוד ו כ ונראב םיש ונא ש ללשומ רדע,כחה ונאש םיגישמ ות,םכחל מו עודי ונל, מ הארנש ותמכח,םירוציב ותושבלתו לא םיארבנה םייקמ ןת םיאור ונא,כח ו וש םילבוקמה כח, ונאש ונייה םיגישמ ותושבלת לא תומלועה םוצמצב ילג ו( דוס םש ן"יש ת"ילד ד"וי )עדונכ ש השענ,כחב וו, כח איה הדוקנה,הנושארה הדוקנו הניא תלבקמ,קיח עדונכ,הסדנהב יא,הגשה ו,,, הנתו תעדו ה בחורה,ךרהו עדונכ םיאבל דוסב 'ד,ינפ םיה,םיקומע ו םהי ב"צ בר ןייעו[ רב הטוס,ב( )א שריפד י"שר ה"ד( )יניא ןוד הריחבהד תישפח א"א תויהל הריזגה,תמדוק ו תב לוק ושוריפ תגתה ןוצר ת"ישה,םיארבנהל תחרכמ.]קודו ימב דומלתה ונאצמ הברה ידגה ןינע, מה לאעמב ה"ר(,זט ;ב ר"ב,טמ )ט ב םש תישארב(,אכ )זי וש מ תרשה ל ימ דיתעש תימהל ךינב אמצב ו רומא לא ינב ןרהא םינהכה לש תמש רעב,בונ השמל ר"רקיו(,וכ,)ז ב"וו,םיבר םל ונאצמ מ דחא ל"זרל אמוי ףד ח"ל ב"ע רטפנ ןמ םלועה ארבנש דע ות [ קזחמ לחמו ]הריחבה ו א"בחר ןנחוי האר םיש ןיטעומ דמע ןלתשו ב רוד,רודו נש א"ש(,ב )ח 'דל יקוצמ ץרא תו םהי,לבת מה בגשנה ה תי יפל ו יפל,הריחבה ה ךיא הארש תי םיש,ןיטעומ ה הריחבה,תישפח ךיאו דמע ןלתשו ב,רוד ירה הש,חרכהב ו תמאנ ו הריחבה הומת ו םיש האר,ןיטעומ םיש ןו ה םיחרכומ ש אורבל דחא אורבל םי,הברה ו תי ופב ש נש,מ רמוח קד הב הרוצ,האנ ש,ארה אר מ,ונוצרב ו אר רמוחה ילויהה םע ז"עו[,הרוצה ונקת ונינומדק רצוי ר ארו הרוצהש,ךשוח תדחוימה תלבגומהו הנוכמ,הריצי רמוחהו ילויהה הרוצ תלבגומ רמוח טשפומ ומ לבקל תורוצה ארקנ,ךשוח ןייעו כ"שמ ן"במר קוספ ךשוחו פ"ע ]םוהת תיש ארבל אהיש חרכהב ןיטעומ ארבל םי,הברה ו תנ םכחל ץבקל םי ענמנה ןצק תונבלו ז"ע,דוסי ףאו ידלאהל ןנחוי לודג םיארומאה,ל"ז ראיו,ונינפל בו בתי םימה ר"הקב 'ג קוספ א"י ר"הק(,ג )ב ינפמ ארב םהרב עצמאב ד,השק מ,ךשפנ 'יה םהרבאש העידיב ןקתי ה 'יה,חרכומ יאמו 'יתר,םהרבאד ז"פלו,ריפש יתא.ק"ודו םל תופסותה ט"וי איבה םשב מ"רה ונישמלא ץורית,דדוחמ,ל"ז יפל תעידיש י"שה איה הפוצכ טיבמו הישעה השועש, ירהו תיאר השעמל ותלוז תחרכמ הישעה איהה ]ךכ[ )( תיפצ י"שה השעמ,ותחירכמ ו ךייש רמ ש דיתעש חרכומ, וינפל ידק,רוחיאו ש קיחב ןמזה ש דימת,הוהב ו ונכרעבש תעידי הוהה תחרכמ דימת הוהב הניאו,תחרכמ,ל"כע םי ונא םיעמוש ץוריתו ונא,םיאור ןוימדלד ךלוהשכ לועבל א"א גורהל תא וריבח ו( )השע לאשנ ארה,מ ז"ע בישנ ש תומימ תישארב םדוקו ותומדקכ ש,י ןו ש אטחיש תאזב ה תי וישכע תונתשהה ש השעי תאז ךפיה( יפכמ ש )ארה אה,ירשפאב אהד,רבכמ ליעוה,וצוריתב ו םופל.אטיהר םל הצרנשכ רמ תיש וכרדב ךירצ,הל ד וישכע השעיש דע ץק תדמעה םיארבנה רבכ ותומדקב, ו וי רפסל ל יש ישעמב, תושקהל עודמ עיגמ שנועה םיעשרהל רכשהו,םיל ז"ע ץוריתה,ןוכנ ד ש ארה דיתעב דצמ צאש 'ג יקלח ןמזה רבע הוה דיתע דחאכ,ה ש ו לש ומוקמ,םלוע ו ודכב ףיקמ,תומוקמה בבוס ןימ ןייע( תרגא דיסחה םהרבא ונב לש השמ םי םימיענ )ב ףיקמ,ןמזה הפוצ טיבמו כ טיבי הוהה הפוצ,דיתעה האורו תריחב השנמ הערל תריחבו היקזח,הבוטל ו לאשת עודמ השנמ קלח,ב"הועל ה חרכומ דימעהל למס האנקה תיבב 'ד תמחמ, ז"ע בישא מ אב תעידי הפוצש השעיש וישעמ, ד ןתנ תה תויהל, רחב ומצעל,ערה הארו ת"ישה םדוק ותריחב ירחא,ערב תצקו ונדמל ת"ושמ ש"ביר ןמיס ט"יק ש"ייע בטיה ז"חא[,קודו עיגה ילצא רפס תונומאה תועידהו ס"רל,ןג ראיבו ךרב מב ]'ד ו קמוע תנוכ 'סותה הדנב ףד ז"ט ב"ע ה"ד ה ידיב,םימש ל"יו רהד דיתעש

17 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 17,תויהל ש"ייע,בטיה ו קמוע תנוכ י"שר פ ב ןיקילדמ תבש(,בל א ה"ד )תששמ יר 'יה לופיל תששמ ימי יגש,תישארב וינפל תורודה םהישעמו סנקו םתונערופ.ןיועי ז"פל הרכל ךייש יווצ,הראו ו בישהל,ז"ע ש הפצ תישארמ כש הווצי תא עמש ותדוקפל הרמיש ו ףא,והווציש יפ ז"פלו תו םיאיבנה תוו םשדק לארל תעב וש ןאטח ושו י"נב ויחו ה,לטב כי בושל,וישכע ש ןו ש,ו ת"ישה האר כש םדוק חל איבנ ורחבי בוטה ו ו דוע עומשל,וקב ו הומת,רזו רז דאמ םינינעה םסמ,הריחבה כ יתארה לדוג תורזה תלחתב,מה יפלו ךרד הלטב התע ירמגל,הריחבה ו ב יתא מ ןנחוי,וטושפכ האר םיש,ןיטעומ שוריפ הארש םישנאהש ורחבי קדצב ה ויהי טעמה הריחבה םנוצרמ ב חרכה אר,ל, טיבמ דיתעה כ,הוהה ךייש ל רמ ה טעמ הארו,םת קוד מה רותפכ חרפו,ז"פל השענ תורז הלודג דגנתמו רדל הרותה כלו ימ,ל"זר ל ץורית ל הל הריחבה,הווהב ש ש רוחבי כ,ונראב אישוקהו וצע.דאמ ךרדב מ"רה ינישומלא בתי איגוס תומביב ףד 'נ,א"ע ןהל שמ ופיסוה ירהש, איבנ דמוע אבנתמו הנה ןב דלונ תיבל דוד,ומש והישאי ןדעו דלונ,השנמ ןייעו םש( 'סות ה"ד ושקהש )עדת ה ללפתה היקזח ומצע תמ ו האנה,לטב א כ"ע איבנה אבנתמ א ירש תויהל,אטוח יה ומ ןאכמ שמד ופיסוה, יפא ףיסוה שמ היחו ש ייקתנ האנה,אטחש תמחמ יאו אטח אשנו השא םינשב םינושארה דילומ,ש"ייע ז"פלו רשפא ד הליג האורש איבנל ללפתיש דיתעב היקזח לדוגמ ונוחטב 'דב דילויו,ןב ןבמו אצי,השנמ השנממו,והישאי אה ורזגנ םינש א כש,הליחתמ הלג איבנל יג אטחיש ללפתיו ש ןפב[ ]תונתשהל ךיראיו,וימי יר םינש,א,קודו ש ו הטוס(,חי,)ב שכ[ )ש"כ( ]מ"ר אמטת םימ ןיקד הת ש,וישכע ןישנוע דיתעה '.וכ ףוס ךל ץורית הלאשה,הקומעה רבכו שמ םילשמ םינש םיסכתמ הלמשב תחא הניא תקזחמ תוסכל,דחא כ ךושמי הסכתיו הלגתי, הככ רצק עצמ ץבקל ב םע,הריחבה כו קיזחי תחאה דגנתת,תינשה ליאמשהו,ןימיה ךבל תישת ןבל,ןומימ השמ ורפסב עדמה,ךרב ארה ותעדו,דחא ותעדו ףסונ וי ותומצע, דע םי רודגל םשב עדמ,ל רדגוי תוגשהב,םיארבנה ו ש גישהל,ארה ו גישנ ארה ש גשומ,םכ רצוק וניתגשה איהו,וניתראפת כ םכחה תית ש,ךעדא כו וי שוחה תרה גישהל םהינשש,עמשנה,םילבגומ ךיא וניתעדש תי גישת תעד ש,ארה ףסונ,וי וישעממ ש והונרכה רדענ רדע, ךיאו ו,גשומ ךיאו הצרת ןנתהל תוכיא, ו שממ כ לאשת תו תוכיאו ו ארב, ו הבושת לש כ בשח,ד"בארה בתכש וי ש גהנ גהנמ,םימכחה הארה רצוקב ךיראהש,הרומב ארה ותעד ףסונ קלוחמו ותאמ כ( איה לא תפסונש, דימת תדרפתמו םימעפל )ונממ ו ה גשומ,לבגומו ךכ גשומ,לבגומו התאו ןב םדא ה תימד תעל םורל עי תומוהתלו תחה לשל פומב,ךממ ה יתעמש ךי ריבכ האצמ ךדי תמכחב הדידמה,ןשחהו לבגומה ךת ףקומו,ךנויערב לפש אשונו ךתאמ םוקמב,ןמזבו רומא אנ יל תעמש ןשח ש לבקמ,הקחה אתמא ערב אתמא ירתו ישמוח,הנוסכלאב ה ות דיגה רועשה,יתימאה ה ימכח ץרא ו,בוריקב ו תלפשוה,ךניעב ת ןורסחמ כח ו תדמ,יתנת ןשחה ומצע ותביסמ לבקמ הקח ןייע( י ב"יפ תוכל תאמוט תמ )קודו ףאו רוקחת אצמל תעד,םיקלא תוניב ותעד איה הניא תדרפנ ותומצעמ, 'דו,דחא ו ןבומ ךל תעד ה עגיית ךמצע רותחל תיסמ םיב ונוכי םיצוריתבו,םיודב ו תוניב םצע שומה הג הג ןי ףוס רקחו ךתמכחמ ךתניבמ םיצורקה ךל ידלאמ.םימשה ל הצרת ילבל תוטנל לאמש ךרדה עמש ןימי אנ לוקב השמ דבע ןב,ןומימ ןתנ ךל יפל רצוק ךתעד,ןיבהל חונתו דומעתו ץקל,ןימיה ונאצמ ש םיאיבנל ש םהרב ודבעו םת ונעו םת עברא תמ,הנש תעידיו םיאצמנה העד תפסונ,תלבגמו ו בוש ה ויה,םיחרכומ ז"ע ץרית י,םעונ אמגוד ךה ןד,תומביב יא היקזחמ יא שניאמ,אנירחא ו חרכומ שרפל םיחספב,גנ( )ב יבג ו םיעדרפצ

18 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 18 ש ווטצנ שודק, ביתכ תומש(,ז ) עו ךב,ךיתוראשמבו,הומתש ה,ווטצנ ל"צו ד תרבס 'לה( הבושת ו"פ )ה"ה ש םייקתהל עדרפצב,רחא ימב הש רונתב ראמ( תיב )ןח מו ק"ומ(,חי )ב תב ינפ אש ינפל ל הריזגה,תוצירחהו ת"וש ןייע,בישהש עדנ רורב הניא,תחרכמ ו.יריחב עיצנו ינש ימ ימלשורי םישקומ,ז"פל ה"רב ק"פ ג"ה שלש תסקנפ םה תחא לש םי םירומג 'וכ תחאו לש םיינוניב לש םיינוניב ןתונ םהל שארמ הנשה דע,פ"כהוי ושע הבושת ןיבתכנ םע םיה ו ל ןיבתכנ םע םיעשרה יבר היננח ןהירבח ןנברד,יעב ו האור תא דלונה שריפ[ האורש ש,ו ו ןידי ות דימ ]בש ש ימ עימש ו ד ןומיס םשב ל"ביר ןד תא א ש העשב דמוע הב הנה ונאצמ ח"רד יעב הד עודי ת"ישהל ש,ו םנודיו,דימ אברדא הלאשה בוסת,ךפיהב יאמא,םנודי ה םיחרכומ ה תביסמ,תמדוקה כ"עו רבסד ונתטישכ תמדוקה וניהש פ"ע תרבס מ"רה,ינישומלא ש"אד ןושל[ האורה תא,דלונה ונייה טיבמש ןמז דיתעה כ,הוהה ז"כבו השענ תריחבב, םל ץוריתהב רשפא םתנווכש ש תחרכמ,הריחבה ןפבו בגשנה ונראיבש ןיידעש,יריחב ונאו םי השעיש תוירשפאבש,השעי םעטמו ןד ןבומש ףא דצ בוריקה יפכ[ ונראבש םשב ]א"ארה ףא םי םינויה,י,לאעמב ז"כב,ןד אהד חרכה,ל כ"שו תופסותה הדנ(,זט ב ה"ד )ה לזמהד הביס,ל ןיידע,ית ותריחבב ו בר ןמחנ ר"ב קחצי תבש(,ונק,)ב.ש"ייעי השק ז"פל ינש מ ימלשוריב פ 'ח אמויד 'ה פ"כהויש,'ז רפכמ ריעש ב פ"כהויו רפכמ,ךשחתשמ ח"ר תבתותיא ו ש רתפית ןתעדב ריעש איבהל ו,יבה ב"ביר,יעב ו האור תא,דלונה רפכיו,דימ הנה ומ םדוקד ה ןיחרכומ ש השעמה,ריעש יבי ו שוריפל מ"רה ינישומלא ש"א,ןב הארנו העישפבד יבה אה הוה כ רק ארקמ שדוק ו פ"כהוי,רפכמ כ"עו יריימ וסנאנש וגגש אבה רידעהב ש,םתריחב עודי לא ןדו,ז"יפע כ ןומה םישעמה תועפהו י,לבת ו אחינ היל ימקל אנווגב ינירחא ילימבו יקוחר,ןב ז"פלו בשוימ י ןנחוי אמויב,חל( )ב םישקומה,דמ ו האר [ תורודב דע רוד,למה ןושו ארקמה תישארב(,ז )א ךת יתיאר ]ינפל םי ןיטעומ דמע ןלתשו ב רוד,רודו ש,שוריפ הריזגב תיל ויהיש ה"בק,םי תויטרפב רזגנ ךיא כו ימו י, ו ץפחה הצורו רהטל ןיעייסמ, ו הכוזה תויהל, יפכו לש וצורית 'לה( הבושת ו"פ )ה"ה שנוע םהש םירצמה ורחב הערב הככ רמ דסחמש,םיה םויקב ומלוע תויהל הריזגב יא, ימ כו ית תריחבב, ו רחבי בוטב,שודקה ו תנ וסחייל וש ימל ידלאה,ןנחוי ודכו ש יל רבכ יתיאר כ רקוחהל דיסחה ע"ירה תדיקעב קחצי 'פ( רעש םיבצנ ריבסהש )ט"צ ןפב בורק ל ןינע עיבשהש העשה לאר,תורודל ש"ייע וי.ומענ יתו ית י"פעש י םילבוקמה שרפתי מ ןנחוי פנ ויתמב,םיונמה םהש םירומ ל וש ב רוד רודו ןתונ ןיצוצנ תמשנמ,םודק םימעפלו ימב תברק 'ד ץופחי ןתונ חונמ תמשנל םודק רשקתהל ושפנב ועייסמו,בוטה ו ארקנ ןלצא דוס,ריעה וקימעהו ב,ל הברהו ימ ל"זר םיעייסמ,םת ו ריפש השמ תק תבש(,אק )ב ו םמ ר"ב(,ונ )ז ךל רוד ש םהרבאכ ב"וו,םיבר םל שורד םיענ הנומאו,תיתימא איהו תנומאו לוגלגה םידומע םינוכנ ראבל םהיפ כ םי,םישק תיו ויקויד קוספ ש א"ש(,ב )ח 'דל יקוצמ,ץרא,שוריפ ןו םהש,'דל ונייה רבכש ורחב בוטהב םתויהב םתומצעב,ץראב כ"חאו תו םהי,לבת ונייה ןיצוצנ ותומשנמ וז דוסב,ריעה ז"כב ינפמ תעדש ותעייסו הקוחר,מ ןייע כ"שמ הידעס ןג תונומאב תועידהו מ,ישש רקוחהו דיסחה יאדסח ורפסב ר 'ד ח"בלרהו הבושתב ןמיס( )'ח ריה ילבל שורדל םיברב,מ תאו םיעונצ כח ילשמ(,אי )ב ל יתרחב רתוי ד"ע טשפה כ"שמ.םדוק יננהו רזהל הפ דחא יבאמ,אבא ינקז ברה היננח ןהכ ראיבש,ל"צז ב בותכה מב(,בי )ג השמו וינע דאמ מ פ"ע,דאה רבכו תלאש עדונ ףסיפה ךיא תי קיחב ישונאה לפש תויהל וכרעב יממ תוחפש,ונממ ה רדעה תכרעה,תעמה ו ב םישורד םיקומע,ןיבמל ז"כב תי תויהל םינינע יבה הונעל,הלודג,ו תרל ויתויורמוח תריהבו ומשג ךפהתנ,ינחורל הנו רתוי מ

19 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 19,םיארבנה ו האור תנומת דכ 'ד םינפ לא,םינפ ו רדענ ןמ,הריחבה ו ךייש יווצ הש,ןימאהל האר ןיע,ןיעב ו האור תלועפ הוצמ,הוצמו ל נ לפש וכרעב לומ תוחפה,לארבש ש ותמותב ךירצ,ןימאהל ו,יריחב ןימאהו תחגש ותומלשבו,ויתווצמבו ו מ בותכה השמו וינע דאמ מ, בו,וינע הש ינפ,דאה ו ר,מ ו םהל הוצמה תדחוימה איה,הנומאה בו םפמ ויה,םיריחב אה השמ א םידלא הו,םימש םורמל.ח"חפדו ז"יפעו יתראב םמ ירפסב מב( )א"ק מ ינפ,דאה ו,תאמ י"ר רמ ףא,תאמ ו דומלת רמ ינפ,דאה ו ממ,תרשה,שוריפ יגילפד ירפסב םש( ג"ק )ש"ייע ב יתיב ןמאנ ףא ממ,תרשה יסוי רמ ץוח ממ,תרשה ונייה ןנברד ירבס ד בגשנ ותגשהב רתוי ממ,תרשה ו הנ ותגשהב רתוי,ם ו רדענ הריחבה,ירמגל ותונתונע התיה הלודג רתוי.ם ל ושרד ו,תאמ יסוי רבס תגשהש םמה םיתרשמה רתוי הג,ותגש ונייהו ש םהל המ,םוקמב ד יסוי הימעטל ליזא הכוס(,ה,)א ד ה השמ םורמל בברתשא היל אסכ הטמל,הרשעמ ה ירדעינ הריחבה וה רתויו,ונממ ו ה םילודג םתונתונעב,םתפשו תמחמש לדוג םתגשה ה םיחרכומ תודימתב,רתוי לו ו ממ,תרשה ו ןינע ןוכנ תי ןינעהל,םדוקה קודו.ז"כב HASHGACHA PRATIS BY RABBI ARYEH LEBOWITZ

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

"ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ

ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ ןטצ לע ג נש תמלע תמ) עס תנס ס (פח ת ם '11 e ז תש תגנ : IC ( נת ךתפש תגט תש םננא תקד ז ז דP ש) 'ח( ( נש תתכ ''IIנז תת ת ןנ 0 ע (ג חפש גפכ כ דח 'IIC פנ ת 'תnםש a (ד נ פש גJ ךמצע כ א נ ת נ א ןח ( 'ם חi ס

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

א

א הקדימו נעשה לנשמע.רמב"ם הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ג' וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו, ואינו חייב ללמד בן חבירו אלא בחנם, מי שלא למדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיכיר שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, וכן

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

גבורות ה'

גבורות ה' ר בא זו מ והפר בי ה ל ר והח ך והו פל ר בו ם שרי בו ך יי כ ו ר ה ני ני השי ודו וה ך ע ו ור ו י ו בת יל בדר ו הם בקוש הו זכר שב ג י הרי פר א י ור ולכ גבורוו ר נד בזרוע זו יר הי פ רמייס ו הושיב הי בגבהי ש

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Microsoft Word - Chacham_Tzvi_77[1].doc

Microsoft Word - Chacham_Tzvi_77[1].doc שו"ת חכם צבי סימן עז זה כתבתי שנית על ענין הנזכר אצבי"א סבור הייתי שלא יסתפק אדם אשר בשם חכם ונה בחיי כל בעל חי גשמי שהם תלויים ו ושבהעדרו יעדרו בעליו ע"כ באתי בקצרה בתשתי הראשונה ועתה רה אני שמקצת מחכמי

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

קרפ וושאר טסרת החיתפ קרפל וושאר קרפ הז קלוחמ השלשל : (א השעמ העיקתה היאנתו ; (ב וביט לש רפושה ויתונוכתו ; (ג תעשב העיקת םוריח. (א השעמ העיקתה :היאנתו

קרפ וושאר טסרת החיתפ קרפל וושאר קרפ הז קלוחמ השלשל : (א השעמ העיקתה היאנתו ; (ב וביט לש רפושה ויתונוכתו ; (ג תעשב העיקת םוריח. (א השעמ העיקתה :היאנתו קרפ וו טסרת החיתפ קרפל וו קרפ קלוחמ ה (א מ העיקתה היאנתו (ב יט ויתונוכתו (ג תעשב העיקת םוריח (א מ העיקתה היאנתו קרפה חתופ תעצהב ה עומ תרדגהו יאמ ןימ ןכיהו םיעקות דבלב ןכיהו תורצוצחב רחא ןד םיב םינוש םילחה

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

בקעי אליקסוב ןיא ץלטגמ רוטיא הליחתכל זביק ץב.א תורוקמ ןידה.1 תויגוס ארמגה.א ןיא!ילטבמ רוסיא הליחתכל.ב רבע ולטיבו.2 תוסד םינושאר.ב רוסיא לוטיבה - אתייר

בקעי אליקסוב ןיא ץלטגמ רוטיא הליחתכל זביק ץב.א תורוקמ ןידה.1 תויגוס ארמגה.א ןיא!ילטבמ רוסיא הליחתכל.ב רבע ולטיבו.2 תוסד םינושאר.ב רוסיא לוטיבה - אתייר בקעי יקס ץלטגמ רוטיא זביקץב תורוקמ ה.1 תויגוס ארמגה!ילטבמ רבע טיבו.2 תוסד םינושאר ה אתיירד.1 אתיירדמ.2 מ םוכיס הכלהו השסמל ארבס ב.ג ב סהימ הריתס ב.ד בוי הריתסה ;א ב רוקמ םהימ ךלהמ היגוסה תועד םינושארה

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח היצ ונ לן ל ד זלר ו שצל ל אל וכל ים ו עם מ גם ו ע ת ו ת תר הו על יות כ מנגו אב מנהג ה החם ום מים בש ב ללב כןשכ גם לענ ושיש לו על ומש לד מ וה כל א וא שת יו זת ש ושם בש נו מה ב שאז שיע שלי כי נה נו ס לנים

קרא עוד

גבורות ה'

גבורות ה' עבור חד ער גבום דבר י בו לדב חד שי ויו וכמ ר ה וי כ לנייבאחדי ווצי ולכ קב היו שני ע ו יר בים אות תת היראית נז יה ו נש כמו לו שי כל לרשיתר מזה עמוקי וי ו מ ל רב מל ד ואל חד דווי חד שנחדו גזרויו מ דר ח מש

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

. ' ' ' : [ " :' ( [ " ( : ' [ ( [ : ' " ' ( ) [ " [ ( " ( : [ ( ) " ( ' : ' ( ( ( ( [ [ [ (. :'. :. :.. ' : [. :. ) (. :.. [ :. ' ( ' [ [ ' : '. :. :

. ' ' ' : [ :' ( [ ( : ' [ ( [ : ' ' ( ) [ [ ( ( : [ ( ) ( ' : ' ( ( ( ( [ [ [ (. :'. :. :.. ' : [. :. ) (. :.. [ :. ' ( ' [ [ ' : '. :. : . ' : :' " : ' : ' ) " : ) : '. :. :. :.. :. :. ) (. :.. [ :. ' [ [ ' : '. :. :. :. : [. :. : '. ) :. :. [ :. :. :. : '. ) (. :. [ :. ] [ [ [ :.. :.. : :. : '. :. :. :. :. :. :. : [. :. :. :. :. ) (. :.

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

ספר נכתאב יצירה אלמבאדי[ עם פירוש הגאיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם באר והכין יוסף בכה ר דוד קאסח יוצא לאור פעם ראשונה על ידי הועד

ספר נכתאב יצירה אלמבאדי[ עם פירוש הגאיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם באר והכין יוסף בכה ר דוד קאסח יוצא לאור פעם ראשונה על ידי הועד ספר נכב יצ מבדי[ עם פירוש הגיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם בר כין יוסף בכה ר דוד קסח יוצ ור פעם רשונה על ידי הועד להוצת ספרי רס ג בשתוף עם קרן יהודה ליב פשטיין שתו חנה ממחה כויות בל

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

. : ] [ :. (. ( [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט.

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: מ י ש ה י ה - צט. ... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט 7201702200 מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט. מהדורה מנוקדת, מפוסקת, מחולקת לסוגיות ולפסקאות עם לימוד

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדשים המוח שנת עיה"ק ירולשים חמשת אלפים שבע מאות תובב"א

בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדשים המוח שנת עיהק ירולשים חמשת אלפים שבע מאות תובבא בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדם וח שנת ע"ק ירוים חמשת פים שבע מאות תב"א העולם לבךיאת ושם 4 תי י ריבד תרביחה םימיאתמ ריבלד ינביר ץפחה,םייח

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

Lag Baomer indd

Lag Baomer indd עיונים ובי ורים בעניני יום וב ור ר ב"י ובı ז יוˆ ל ור לזכו ני לומ י ו מכי וריי, רו פי ˆ וחס, ר ונים לכל בר ב ו " חים ח ובים רב חסי ר' י ר ל פרים מנ ו רב חסי ר' יוסף מ וכל בני מ פח ם יחיו ולזכו בי ם " רב

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד