סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו"

תמליל

1 סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה ביותר מאז התקופה המקבילה ב ניתוח מכירות הקבלנים מלמד על ירידה חדה ברכישות הזוגות הצעירים לפחות באזורים בהם נסגרו לאחרונה מכרזי מחיר למשתכן. בחודש נובמבר נרשמה עלייה ביצוא הסחורות, אשר באה לידי ביטוי בעליות ביצוא לכלל אזורי הסחר המרכזיים. העלייה החדה ביותר בחודש נובמבר נרשמה ביצוא לאסיה והוא הופך לדומיננטי יותר ביצוא הישראלי, על חשבון שחיקת חלקן של מדינות האיחוד האירופי ביצוא. יצוא השירותים בחודש אוקטובר רשם עלייה לאחר חודשיים של ירידות. מגמה דומה נרשמה ביצוא שירותים עסקיים אחרים המהווים החלק הארי ביצוא השירותים. באופן מפתיע, נתוני יצוא שירותי התיירות לחודש אוקטובר מצביעים על עלייה ביחס לחודש ספטמבר, זאת בניגוד לנתוני כניסות התיירים לחודש אוקטובר המצביעים על ירידה. מדד תנאי הסחר רשם בחודש ספטמבר שיפור, זה חודש שלישי ברציפות, וצמח בשיעור הגבוה ביותר מתחילת השנה. מדד היצור התעשייתי, עליות בחודש אוקטובר. מדד פדיון ענפי הכלכלה ומדד פדיון רשתות השיווק, רשמו כולם המדד המשולב של בנק ישראל עלה בחודש נובמבר הממוצע שנרשם מתחילת השנה. בשיעור דומה לקצב העלייה החודשי 1

2 סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר בעולם: הנתון הסופי לצמיחת התוצר של ארה"ב ברבעון השלישי של השנה עודכן מעט כלפי מטה ומצביע על צמיחה של 2.0 אחוזים בקצב שנתי. בחודש נובמבר נרשם קיפאון בשיעור הגידול בהזמנות למוצרים בניקיימא בארה"ב לעומת חודש אוקטובר. קצב האינפלציה במדד מחירי הצריכה הפרטית )ה )PCE של ארה"ב לחודש נובמבר הואץ לקצב המהיר ביותר מאז סוף שנת 2014, אך הוא מוסיף להיות נמוך מיעד האינפלציה. בארה"ב, האומדן הסופי של מדד הסנטימנט של אוניברסיטת מישיגן בחודש דצמבר מצביע על שיפור גבוה מהמצופה. נתוני מכירות הבתים בארה"ב מצביעים על מגמה מעורבת בחודש נובמבר. מחד, מספר הבתים החדשים שנמכרו בחודש נובמבר עלה ומאידך, ירידה משמעותית נרשמה במכירות בתים קיימים. מדד אמון הצרכנים של ה DG ECFIN לאיחוד האירופי )אומדן ראשוני( לחודש דצמבר רשם עלייה מתונה. המדד לגוש האירו רשם אף הוא עלייה, אם כי בשיעור קל יותר. ביפן נרשמה בחודש נובמבר אינפלציה בשיעור חיובי הן במדד המחירים לצרכן והן במדד הליבה )לאחר 3 חודשי אינפלציה שלילית(. עם זאת, קצב האינפלציה נותר נמוך משמעותית מהיעד של הבנק המרכזי של יפן. בחודש נובמבר נרשמה היחלשות בביקושים המקומיים ביפן, בהיקף הוצאות משקי הבית. אשר באה לידי ביטוי בירידה 2

3 סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר תוכן עניינים המיקוד השבועי סקירת ענף הנדל"ן למגורים אוקטובר... 4 בארץ... 7 סחר חוץ...7 פעילות ריאלית...9 בעולם ארה"ב...11 אירופה...13 אסיה...13 להלן פירוט המדדים שפורסמו בשבוע האחרון. שיעורי השינוי המוצגים בסקירה זו הם בניכוי עונתיות; שיעורי השינוי החודשיים הם לעומת חודש קודם; חישוב שיעורי השינויים הרבעוניים 1 מתייחס לחודשים הזמינים ברבעון ; ושיעור השינוי ב 12 החודשים האחרונים מתבסס על נתונים מקוריים. 3 1 לדוגמה, אם קיימים נתונים לחודשים אוקטובר ונובמבר בלבד, נחשב את שיעור השינוי של ממוצע חודשים אלו לעומת ממוצע החודשים ברבעון השלישי של.

4 ה מ י ק ו ד ה ש ב ו ע י ס ק י ר ת ע נ ף ה נ ד ל " ן ל מ ג ו ר י ם א ו ק ט ו ב ר המיקוד השבועי סקירת ענף הנדל"ן למגורים אוקטובר בחודש אוקטובר נרכשו 7,700 דירות. בהשוואה לרמת השפל שנרשמה בספטמבר זהו אמנם גידול של 18 אחוזים, אולם גידול זה מיוחס בעיקר לעובדה שחגי תשרי חלו השנה בחודש ספטמבר. בהשוואה לאוקטובר אשתקד זהו גידול של 14 אחוזים, גידול מתון כאשר מביאים בחשבון שחגי תשרי חלו אשתקד באוקטובר ומעבר לכך, רמת הפעילות בשוק באותה תקופה עמדה עדיין בצל ההמתנה לתוכנית מע"מ אפס. בהסתכלות דוחודשית, ממוצע העסקאות בספט'אוק' השנה הינו הנמוך ביותר מאז ספט'אוק' 2011, שעמדו בצל המחאה החברתית. תרשים ש 1 : סה"כ עסקאות ינואר 2010 אוקטובר 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 בפילוח בין דירות חדשות לבין דירות יד שניה נמצאו שיעורי שינוי דומים. עם זאת השונות בשיעורי השינוי בין האזורים הגאוגרפיים גבוהה יותר בפלח השוק של הדירות החדשות. כך, לצד גידול חריג של 50 אחוזים ברכישת דירות חדשות באזור רחובות )בהשוואה לחודש ספטמבר(, נרשמה ירידה של 9 אחוזים ברכישת דירות חדשות באזור ב"ש וירידה של 2 אחוזים באזור נתניה. בניתוח מכירות הקבלנים בחודש אוקטובר בולטים שני פרויקטים, ששיווקם החל במהלך החודש, מהם ניתן ללמוד כי ישנה המתנה של הזוגות הצעירים לתוכנית "מחיר למשתכן". שני פרויקטים אלו ממוקמים בשני ישובים )באזור רחובות ובירושלים(, באותן שכונות בהן נסגרו לאחרונה גם מכרזים של תכנית "מחיר למשתכן". ניתוח מאפייני הרוכשים בפרויקטים אלו מלמד על שיעור 4

5 ס: ינו 05 יונ 05 נוב 05 אפר 0 ספט 0 פבר 07 יול 07 דצמ 07 מאי 08 אוק 08 מרץ 09 אוג 09 ינו 10 יונ 10 נוב 10 אפר 11 ספט 11 פבר 12 יול 12 דצמ 12 מאי 13 אוק 13 מרץ 14 אוג 14 ינו 15 יונ 15 סך דירות שרכשו משקיעים המיקוד השבועי סקירת ענף הנדל"ן למגורים אוקטובר נמוך במיוחד של רוכשי "דירה ראשונה", 2 בפרט אלו הזכאים להשתתף במכרזים אלו. כך, בפרויקט באזור רחובות, רק 15 אחוזים מהרוכשים עונים על הקריטריונים של הזכאים ליטול חלק במסגרת "מחיר למשתכן". לשם השוואה, בממוצע רבשנתי עומד משקלם של רוכשי דירה ראשונה בסך הדירות החדשות הנרכשות באזור על כ 40 אחוזים. מעט הזוגות הצעירים שרכשו 3 דירה בפרויקט זה, מתאפיינים ברמות שכר גבוהות יחסית )כ 23 אלף לחודש, למשק בית(. ממצא זה עשוי להעיד כי רכישתם במסגרת הליך המכירה הרגיל משקפת העדפה לדירות בסטנדרטים שונים מאלו המוגדרות במכרזי "מחיר למשתכן". משקל המשקיעים בסך העסקאות בחודש אוקטובר עמד על 19 אחוזים, בדומה לחודש הקודם ונמוך בתשע נקודות אחוז בהשוואה לאוקטובר אשתקד. יש לציין כי בניכוי רכישות תושבי חוץ )רכישות אלו מוגדרות כ"דירה נוספת", גם אם מדובר בדירתו היחידה של תושב החוץ בישראל( 4 עומד משקל המשקיעים על 17 אחוזים בלבד. ניתוח רמות המחירים של הדירות שרכשו תושבי החוץ באוקטובר מעלה כי רק באזור נתניה הם "מתחרים" על אותן הדירות הנרכשות ע"י הזוגות הצעירים ו/או משפרי הדיור. תרשים ש 2 ך דירות שנרכשו להשקעה ושיעורם מסך העסקאות ינואר 2005 אוקטובר 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 משקל בסך העסקאות 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% משקל בסך העסקאות מס' דירות שרכשו משקיעים 2 הכוונה למי שהינם רווקים מעל גיל 35 או זוגות נשואים הכוונה למי שרכשו דירה במסגרת השיווק "הרגיל" )במחיר השוק(. ההגרלה של הרוכשים במסגרת מבצע "מחיר למשתכן" טרם התקיימה, נכון לחודש אוקטובר. בשני אזורים, ירושלים ונתניה, גריעת תושבי החוץ מסך העסקאות משמעותית יותר מפחיתה בין 5 אחוז ממשקל המשקיעים באזור. ל 7 נקודות

6 המיקוד השבועי סקירת ענף הנדל"ן למגורים אוקטובר רכישות הזוגות הצעירים רשמו עליה של 1 אחוזים בהשוואה לחודש הקודם, אף כי רמה זו עדיין נמוכה ב 33 אחוזים מרמת השיא שנרשמה בחודש יוני. בפילוח גיאוגרפי ניכרת שונות בשיעורי השינוי. כך בעוד שבאזור המרכז נרשמה ירידה של 2 אחוזים ועליות מתונות של בין 75 אחוזים באזורי חיפה, ירושלים וחדרה, נרשם גידול חד ברכישות הזוגות הצעירים באזורי הפריפריה הצפונית )טבריה ונצרת, עם גידול של בין 9050 אחוזים(. רכישות משפרי הדיור רשמו גידול של 19 אחוזים בחודש אוקטובר, לאחר רמת השפל שנרשמה ברכישות סגמנט זה של השוק בחודש ספטמבר )הנמוך ביותר מאז ספטמבר 2013(. עם זאת רמה זו עדיין נמוכה ב 40 אחוזים מרמת השיא שנרשמה בחודש יוני האחרון. יש לציין כי מתחילת 5 ניכרת ירידה בשיעור רוכשי "דירה בהמתנה" מקרב משפרי הדיור. במקביל, לראשונה מאז 2011 נרשמת ירידה ב"מלאי" הדירות בהמתנה. נתונים ראשוניים לחודש נובמבר מצביעים על עלייה חדה במספר העסקאות, הבולטת בעיקר בפלח השוק של דירות יד שניה. העובדה לפיה שיעור הגידול ברכישת דירות יד שניה גבוה משמעותית מזה שבדירות חדשות עשויה להיות מוסברת בין היתר במכירת דירות מתוך "מלאי" הדירות בהמתנה ו/או מכירת דירות מוגברת ע"י משקיעים. 5 הכוונה למי שרכשו דירה טרם שמכרו את דירתם הקודמת.

7 בארץ ב א ר ץ סחר חוץ בחודש נובמבר נרשמה עלייה של 4.3 אחוזים ביצוא הסחורות בהשוואה לחודש אוקטובר, ובמקביל עודכנו כלפי מעלה נתוני היצוא לחודש אוקטובר. העלייה החודשית הורגשה ביצוא לכלל אזורי הסחר המרכזיים, כאשר העלייה החדה ביותר נרשמה ביצוא לאסיה, אשר צמח בנובמבר בשיעור של 11.9 אחוזים ביחס לחודש אוקטובר, לאחר שלושה חודשי ירידה ביצוא הישראלי לאזור זה. גם היצוא הישראלי לארה"ב, שותפת הסחר העיקרית של ישראל, צמח בחודש נובמבר בשיעור גבוה של 7.8 אחוזים, וחלקו מסך היצוא הישראלי מצוי כעת ברמתו הגבוהה ביותר מאז תחילת 2013 )ראה תרשים 1(. במקביל, היצוא למדינות האיחוד האירופי צמח בשיעור נמוך יחסית בנובמבר )3.7 אחוזים(, וכך מוסיף להישחק חלקן של מדינות האיחוד האירופי בסך היצוא הישראלי, בעוד שהיצוא למדינות אסיה הופך דומיננטי יותר. 40% תרשים 1: התפלגות היצוא לפי קבוצת מדינות משקל מסך יצוא הסחורות הישראלי אסיה האיחוד האירופי ארה "ב 35% 30% 25% 20% 15% 5.7 מקור: למ"ס. יצוא השירותים בחודש אוקטובר הסתכם בהיקף של כ 2.9 מיליארד דולר, עליה של אחוזים ביחס לחודש הקודם, וזאת לאחר חודשיים של ירידות )ראה תרשים 2(. 7

8 ינו 09 אפ יול או ינו 10 אפ יול או ינו 11 אפ יול או ינו 12 אפ יול או ינו 13 אפ יול או ינו 14 אפ יול או ינו 15 אפ יול או בארץ 4.0 ללא חברות הזנק תרשים 2: יצוא שירותים מנוכה עונתיות, מיליארדי דולרים עם חברות הזנק מקור: למ"ס, עיבודי אגף הכלכלן הראשי. יצוא השירותים העסקיים 6 האחרים ללא חברות הזנק, המהווה יותר משני שליש מסך יצוא השירותים במשק, עלה בחודש אוקטובר ב 3.5 אחוזים, זאת לאחר חודשיים של ירידות. באופן מפתיע, נתוני יצוא שירותי התיירות לחודש אוקטובר מצביעים על עלייה בשיעור של.8 אחוזים, ביחס לחודש ספטמבר. זאת בניגוד לנתוני כניסות התיירים לחודש אוקטובר, המצביעים על ירידה של כ 8. תרשים 3(. אחוזים, ככל הנראה על רקע המתיחות הביטחונית )ראה תרשים 3: יצוא שירותים תיירות וכניסות תיירים לישראל מיליוני דולרים ואלפי תיירים, נתונים מנוכי עונתיות יצוא שירותי תיירות כניסת תיירים לישראל מקור: למ"ס; כניסות התיירים דרך האוויר בלבד. 6 שירותים עסקיים אחרים כוללים בין היתר יצוא שירותי תוכנה, מחקר ופיתוח, תקשורת, שירותי הנדסה ועוד. 8

9 ינו 07 אפר 07 יול 07 אוק 07 ינו 08 אפר 08 יול 08 אוק 08 ינו 09 אפר 09 יול 09 אוק 09 ינו 10 אפר 10 יול 10 אוק 10 ינו 11 אפר 11 יול 11 אוק 11 ינו 12 אפר 12 יול 12 אוק 12 ינו 13 אפר 13 יול 13 אוק 13 ינו 14 אפר 14 יול 14 אוק 14 ינו 15 אפר 15 יול 15 אוק 15 בארץ 7 מדד תנאי הסחר רשם בחודש ספטמבר שיפור, זה חודש שלישי ברציפות, כאשר העלייה נרשמה בשיעור המהיר ביותר מתחילת השנה. מקורו של השיפור במדד תנאי הסחר בחודש ספטמבר הינו עלייה קלה במחירי היצוא, אשר התרחשה במקביל לירידה מהירה יחסית במחירי היבוא. פעילות ריאלית מדד היצור התעשייתי עלה בחודש אוקטובר ב 0.2 אחוז, תיקון קל לאחר ההרעה שנרשמה בחודש אוקטובר )ראה תרשים.)4 בניגוד לשיפור הקל שנרשם במדד הכללי, במדד היצור התעשייתי לענף הטכנולוגיה העילית נרשמה ירידה בחודש אוקטובר של מצוי ברמה הנמוכה ביותר מאז תחילת תרשים 4: מדד היצור התעשייתי במחירים קבועים, ממוצע = כללי ענפי הטכנולוגיה העילית.3 אחוזים והוא מקור: למ"ס במקביל, במדד פדיון ענפי הכלכלה נרשמה עלייה קלה בחודש אוקטובר )בשיעור של 0.3 אחוז(. המדד המשולב של בנק ישראל עלה בחודש נובמבר ב 0.2 אחוז, שיעור דומה לקצב העלייה החודשי הממוצע שנרשם מתחילת השנה. בהשוואה לחודש נובמבר אשתקד עלה המדד בשיעור של 2.9 אחוזים )ראה תרשים 5(. במקביל, המדד לחודש אוקטובר עודכן מעט כלפי מטה. העלייה במדד בחודש נובמבר נבעה בעיקר מעלייה ביצוא הסחורות ובשיעור המשרות הפנויות בחודש נובמבר ומעלייה בפדיון בשירותים בחודש אוקטובר. עלייה זו של המדד 9 7 מדד תנאי הסחר בוחן את היחס בין מחירי המוצרים המיוצאים למחירי המוצרים המיובאים. עלייה במדד תנאי הסחר מסמלת שיפור בתנאי הסחר של ישראל.

10 בארץ המשולב בחודש נובמבר קוזזה באופן חלקי על ידי ירידה בייצור התעשייתי באוקטובר וירידה במדדי היבוא בנובמבר. תרשים 5: קצב הצמיחה של המדד המשולב של בנק ישראל ורכיביו העיקריים שיעורי שינוי ביחס לחודש המקביל אשתקד* 40% הפדיון בענפי שירותים הייצור התעשייתי המדד המשולב שיעור המשרות הפנויות יצוא סחורות יבוא תשומות לייצור 30% 20% 10% 0% 2.9% 10% 20% מקור: בנק ישראל, למ"ס, עיבודי אגף הכלכלן הראשי * הנתונים הרבעונים מהווים ממוצע פשוט של קצב הצמיחה החודשי בכל רבעון במדד פדיון רשתות השיווק בחודש נובמבר נרשמה עלייה של 0.8 אחוז, לאחר חודשיים של ירידות, והוא מצוי כעת ברמה הממוצעת לשנת. כך, מוסיף ערכו הממוצע של המדד לשנת להיות גבוה מערכו בשנים האחרונות )ראה תרשים (. 125 תרשים 6: מדד פדיון רשתות השיווק נתונים חודשיים )קו מלא( וממוצע שנתי )קו מקווקו(, ממוצע = מקור: למ"ס. 10

11 בעולם ב ע ו ל ם ארה"ב הנתון הסופי לצמיחת התוצר ברבעון השלישי של השנה עודכן מעט כלפי מטה ומצביע על צמיחה של 2.0 אחוזים בקצב שנתי )לעומת 2.1 אחוזים באומדן הקודם(. מקורו של העדכון כלפי מטה בצמצום משמעותי יותר במלאים, יחסית להערכות המוקדמות. כך, הנתון הסופי לרבעון השלישי של מבטא האטה ביחס לצמיחה ברבעון השני, אשר עמדה על קצב של 3.9 אחוזים. בחודש נובמבר נרשם קיפאון בגידול בהזמנות למוצרים בניקיימא לעומת חודש אוקטובר, וזאת לאחר עלייה גבוהה יחסית בחודש אוקטובר )ראה תרשים 7(. ללא הזמנות מוצרי כלי תחבורה, הנוטים להיות תנודתיים, נרשמה בחודש נובמבר ירידה קלה של 0.1 אחוז בהזמנות מוצרים בני קיימא ביחס לחודש אוקטובר. תרשים : 7 היקף הזמנות של מוצרים בני קיימא מיליארדי דולרים, נתונים מנוכי עונתיות, עם וללא כלי תחבורה 300 כללי 200 ללא תחבורה 100 FRED מקור:,Census Bureau מדד מחירי הצריכה הפרטית )ה )PCE של חודש נובמבר, הנחשב כמועדף על ידי הפד לבדיקת יציבות המחירים, עלה בשיעור קל של 0.1 אחוז ביחס לחודש אוקטובר, כאשר חלה עלייה קלה של 0.3 אחוז בהוצאה לתצרוכת פרטית. במדד הליבה )ללא מחירי המזון והאנרגיה הנוטים להיות תנודתיים( נרשמה בחודש זה עלייה דומה. קצב האינפלציה )שיעור השינוי במהלך 12 חודשים( של המדד הכולל עלה ל 0.4 אחוז, המהיר ביותר מאז סוף שנת 2014, בעוד קצב האינפלציה של מדד הליבה נותר ללא שינוי ברמה של 1.3 אחוזים בחודש נובמבר )ראה תרשים 8(. קצבי האינפלציה הנוכחיים ממשיכים להיות נמוכים משמעותית מיעד האינפלציה של הפד העומד על 2.0 אחוזים. 11

12 בעולם 5% תרשים 8: קצב האינפלציה של מדד מחירי הצריכה הפרטית שיעור שינוי, כל חודש לעומת החודש המקביל אשתקד 4% 3% 2% 1% 0% מדד הליבה יעד האינפלציה של הפד המדד הכללי 1% 2% מקור: BEA האומדן הסופי של מדד הסנטימנט של אוניברסיטת מישיגן )UoM( לחודש דצמבר מצביע על שיפור גבוה מהמצופה. כך, נרשמה בחודש דצמבר עלייה במדד בשיעור של 1.4 אחוזים לעומת חודש נובמבר, והוא עמד על.92 נקודות. מקורה של העלייה במדד בחודש דצמבר נובעת בעיקר מהשיפור בתחושת הציבור האמריקאי על רקע האינפלציה הנמוכה )שמגדילה את הכנסתו הריאלית( והצפי להגדלת ההוצאה הפרטית )בעיקר על מוצרים בני קיימא(. כך, הגיע מדד הסנטימנט בחודש דצמבר לרמה קרובה מאד לממוצע השנתי, שהוא הגבוה ביותר מאז שנת מגמת השיפור בתחושת הציבור האמריקאי לאורך השנה מקורה בעיקר בירידות במחירי האנרגיה בעולם ובשיפור המתמשך בשוק העבודה. נתוני מכירות הבתים בארה"ב מצביעים על מגמה מעורבת בחודש נובמבר. מחד, מספר הבתים החדשים שנמכרו בחודש נובמבר עלה )אם כי פחות מהמצופה( ועמד על 490 אלף בתים בקצב שנתי, גידול של 4.3 אחוזים ביחס לחודש אוקטובר. מנגד, ירידה משמעותית בשיעור של 10.5 אחוזים נרשמה בחודש נובמבר בהיקף מכירות הבתים הקיימים, אשר עמד על 4.8 מיליון בתים בקצב שנתי. זהו ההיקף הנמוך ביותר מאז אפריל אשתקד )ראה תרשים.)9 12

13 בעולם תרשים 9: מכירות של בתים קיימים וחדשים אלפי יחידות בקצב שנתי 6,000 5,000 בתים קיימים שמאלי ) )ציר ,000 3,000 בתים חדשים )ציר ימני( מקור: משרד המסחר האמריקאי,.Fred אירופה מדד אמון הצרכנים של ה DG ECFIN לאיחוד האירופי לחודש דצמבר )אומדן ראשוני( רשם עלייה מתונה של 0.7 נקודות יחסית לחודש נובמבר, מעט מעל לציפיות והוא עומד כעת על 3.7 נקודות. המדד לגוש האירו רשם עלייה בשיעור קל יותר. אסיה קצב האינפלציה במדד המחירים לצרכן ביפן נותר ללא שינוי בחודש נובמבר ונאמד בשיעור של 0.3 אחוז )במונחים שנתיים(. במדד הליבה )מדד המחירים בניכוי מוצרי מזון טריים, שמחיריהם נוטים להיות תנודתיים( נרשמה בנובמבר אינפלציה בקצב של 0.1 אחוז, בניגוד לתחזיות שצפו קיפאון בקצב עליית המחירים, וזאת לאחר 3 חודשים של אינפלציה שלילית. בחודש נובמבר נרשמה היחלשות בביקושים המקומיים ביפן, כאשר נרשמה ירידה של 2.9 אחוזים בהיקף הוצאות משקי הבית )במונחים שנתיים(. מקור הירידה בהוצאות משקי הבית בנובמבר הינו בעיקר צמצום ההוצאות על ביגוד והנעלה, תרבות ופנאי ותחבורה ותקשורת. על פי ההערכות, הירידה בהיקף הוצאות משקי הבית לצד העלייה האיטית בקצב באינפלציה, ומרחקה מיעד האינפלציה של הבנק המרכזי של יפן )2.0 אחוזים(, עשויים להוביל להרחבת תכנית התמריצים המוניטריים של הבנק המרכזי, כבר בחודש ינואר. 13

14 נספח התפתחויות בחודשים האחרונים 2014 נתון / תקופה רבעון שלישי* מול רבעון שני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר נתון אחרון פעילות ריאלית אוקטובר 15 אוקטובר % 0.2% 0.3% 1.7% 4.3% 0.1% 5.9% 2.2% 0. % 7.7% 2.5% 0.1% 13.3% 0.0% 1. % 4.1% 1.2% 1.7% 1.4% מדד היצור התעשייתי פדיון ענפי הכלכלה ייצוא תעשייתי ללא יהלומים נובמבר %. % 8.1% 0.5% 1.3% 0.2% יבוא סחורות ללא אניות מטוסים 0.5% נובמבר % 2.1% 15.0% 12.9% 18.3% 5.1% גירעון מסחרי ללא אניות מטוסים 20.1% נובמבר % 3.1% 1. % 3.5%.1% 2.9% 15.8% 0.2% 14.9% 2.0% 19.7% שינוי במדד הנאסד"ק שינוי במחיר חבית נפט שער חליפין, מוניטארי ושוק ההון נובמבר % נובמבר %.8% 1.2% 2.7% 0.1% 1.3% 1.3% 0.40% 5.7% 0.4% 1.8% 2.7% 0.30% 0.4% 0.2% 1.5% 2.7% 0.40% 0.1% 0.2% 0.9% 2.9% 0.89% 1.2% 0.2% 0.6% 0.4% 0.53% 13.1% 0.5% 0.9% 1.0% 0. 0% שינוי במדד ת"א 100 אינפלציה שינוי בשער דולר מול השקל שינוי בשער אירו מול השקל שער ריבית ריאלית ט"ק בנק ישראל נובמבר 15 נובמבר 15 נובמבר 15 נובמבר 15 נובמבר % 0.7% 3.8% 0.20% שכר )מנוכה עונתיות, במחירים קבועים( ספטמבר % 1.0% 0.5% 0.5% 1.5% סקטור ציבורי ספטמבר % 1.3% 0.5% 0.5% 1.0% סקטור פרטי ספטמבר % 1.8% 0.2% 0.9% 1.1% סה"כ משרות שכיר )מנוכה עונתיות, באלפים( ספטמבר % 0.1% 0.4% 0.8% 2.9% סקטור ציבורי ספטמבר % 0.1% 0.0% 0.2% 3.0% סקטור פרטי ספטמבר % 0.1% 0.2% 0.3% 3.0% סה"כ סקר כוח אדם שיעור השתתפות )15+( 4.5% נובמבר % 4.2% 4.5% 3.9% 4.2% 4.2% 5.4% נובמבר % 5.1% 5.3% 5.3% 5.2% 5.9% שיעור האבטלה )15+( )*( ממוצע החודשים הזמינים. 14

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

MeitavIsraelWeekly

MeitavIsraelWeekly 13.09.2012 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0. סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי 03-7903784 alexz@mtds.co.il 31.03.2019 עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.5% מדד מאי 0.4% ריבית בנק ישראל צפויה בעוד 12 חודשים

קרא עוד

• בית השקעות סיכומים ותחזיות 2015-2016 אקסלנס - מחלקת מחקר ואסטרטגיה ייעוץ משכנתאות מוצרים פיננסיים מסחר בבורסה חיתום קרנות נאמנות גמל והשתלמות ניהול תיקי השקעות בית השקעות 2015-2016: סיכומים ותחזיות מחלקת

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

• 03.11.2010 רגע לפני העלאת ריבית? העולם חושב אחרת מחלקת מחקר ואסטרטגיה, אקסלנס נשואה עורך: יניב חברון, כלכלן ראשי ומנהל מחלקת מחקר ואסטרטגיה בנימה אישית בפד מאותתים שהאפשרות להעלאת ריבית עוד השנה עדיין

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

סטטיסטיקל לישראל

סטטיסטיקל לישראל סטטיסטיקל 167 7 לישראל על הלמ"ס בימים אלה מציינת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(, כמו מדינת ישראל, 7 שנה להקמתה. מתוקף תפקידה הלמ"ס אוספת, מעבדת ומפרסמת נתונים בתחומי האוכלוסייה, הכלכלה והחברה. נתונים

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר 2 0 1 3 נתוני תפעול מלונות בשנת 2012 מקור הנתונים: "רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה" )כרך 41(- ל.מ.ס, "מלונות

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

Microsoft Word - מבק אל 2011.doc

Microsoft Word - מבק אל 2011.doc שירותי בורסה מבט אל 2011 מבט אל 2011 בעשור האחרון הצליחו מדדי המניות של הבורסה בתל אביב לשמור על מקום טוב באמצע, בין מזרח למערב. השקעה במניות בישראל הניבה תשואה עודפת על פני מרבית השווקים המפותחים אף אם

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

Microsoft Word - ex3_sol.doc

Microsoft Word - ex3_sol.doc אוניברסיטת תלאביב בית הספר לכלכלה ד"ר ערן ישיב סמסטר א' תשס"ז אינטגרציה כלכלית ופיננסית פתרון תרגיל 3 האיחוד המוניטרי האירופי והיורו שאלה 1 קראו את המאמרים מה,New York Times מה International Herald Tribune

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפערים החברתיים, עקב השפעתה המידית על מחירי מוצרי הצריכה

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

נתוני זרים בישראל מוגש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה האגף לתכנון מדיניות ינואר 2018

נתוני זרים בישראל מוגש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה האגף לתכנון מדיניות ינואר 2018 נתוני זרים בישראל מוגש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה האגף לתכנון מדיניות ינואר 218 נתוני זרים בישראל שלום רב, המסמך "נתוני זרים בישראל" מציג נתונים סטטיסטיים המתייחסים לסוגיות עיקריות בנושא הזרים בישראל:

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

macro-ex

macro-ex תרגילים לקורס: מבוא לכלכלה מאקרו תשע"ב שנה"ל תשע"ב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה המחלקה לכלכלה 14211021-01-02 - קרו מאאאא- לכלכלה מבוא מרצים: דר' סאלם אבו-זאיד, דר' בנימין ברדוגו,

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספ

רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספ רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות 2017.01 יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספר טיומקין לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה,.zeckstein@idc.ac.il

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

פרק תקציב שם פרק תקציב מינהל כללי מינהל

פרק תקציב שם פרק תקציב מינהל כללי מינהל 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 שם סה"כ תברואה תברואה תברואה תברואה תברואה תברואה תברואה תברואה תברואה תברואה תברואה תברואה סה"כ,536,48.7 34,. 62,92. 237,637.6,43.75 2,757.,329. 7,.7 6,9. 9,2. 2,334. 3,752. 3,2.,766.

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

רופאים أطباء Physicians for לזכויות אדם لحقوق اإلنسان Human Rights ישראל إسرائيل Israel תקציב משרד הבריאות לשנת 2015: מערכת הבריאות הציבורית זוכה להגנ

רופאים أطباء Physicians for לזכויות אדם لحقوق اإلنسان Human Rights ישראל إسرائيل Israel תקציב משרד הבריאות לשנת 2015: מערכת הבריאות הציבורית זוכה להגנ רופאים أطباء Physicians for לזכויות אדם لحقوق اإلنسان Human Rights ישראל إسرائيل Israel תקציב משרד הבריאות לשנת 2015: מערכת הבריאות הציבורית זוכה להגנה בלתי מספקת ברברה סבירסקי נובמבר 2014 מרכז אדוה האגודה

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

א- 1 מנרב אחזקות בע"מ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפ

א- 1 מנרב אחזקות בעמ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפ א 1 מנרב אחזקות בע"מ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית א 2 מבוא פרק 3 כללי 1 בפרק זה מובא להלן תאור עסקי

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

דוח המיזוגים והרכישות השנתי של PwC Israel לסיכום שנת 2018 דו"ח עסקאות 2018

דוח המיזוגים והרכישות השנתי של PwC Israel לסיכום שנת 2018 דוח עסקאות 2018 דוח המיזוגים והרכישות השנתי של לסיכום שנת 2018 דו"ח עסקאות 2018 דו"ח המיזוגים והרכישות של לסיכום שנת 2018 עיקרי הממצאים סך העסקאות הכולל הסתכם ב 21.6 מיליארד דולר, והינו הגבוה ביותר מאז 2012, עלייה של

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

בחינה בכלכלה

בחינה בכלכלה גירסה 01 מבחן בכלכלה מועד 05/2018 שם פרטי: שם משפחה: מס' ת"ז/דרכון: מס' נבחן: מופיע על דף התשובות מתחת למס' הת"ז לפניכם המבחן בכלכלה המועבר במסגרת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקי

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

פריון העבודה בישראל דן בן-דוד תקציר מדינת ישראל היא אחת החממות המרכזיות של העולם המפותח ליצירתיות וחדשנות שתי תכונות שהן מרכיבים מרכזיים בהגברת הפריון

פריון העבודה בישראל דן בן-דוד תקציר מדינת ישראל היא אחת החממות המרכזיות של העולם המפותח ליצירתיות וחדשנות שתי תכונות שהן מרכיבים מרכזיים בהגברת הפריון פריון העבודה בישראל דן בן-דוד תקציר מדינת ישראל היא אחת החממות המרכזיות של העולם המפותח ליצירתיות וחדשנות שתי תכונות שהן מרכיבים מרכזיים בהגברת הפריון, שמניע את הצמיחה הכלכלית. למרות זאת, פריון העבודה

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

תמורות במשאבי אנוש – ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי

תמורות במשאבי אנוש –  ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי 4695 תמורות במשאבי אנוש - ממצאי הסקר השנתי על תפקיד משאבי אנוש מאת: דותן קסטרו, רוניטל רובינשטיין הסקר השנתי אודות תפיסת תפקיד משאבי אנוש בוצע במהלך חודשים נובמבר - דצמבר 2011, לקראת הכנס השנתי ה - 23

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד