רווח ורווחיות

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רווח ורווחיות"

תמליל

1 תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים

2 ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים של הבנק וחברות מאוחדות שלו ליום 30 בספטמבר 0. הדוחות הכספיים ערוכים על פי הנחיות המפקח על הבנקים ובהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 3 "דיווח כספי לתקופות ביניים". ההתפתחויות הכלכליות העיקריות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 0 התפתחויות הכלכליות העיקריות בישראל התפתחויות ריאליות הנתונים המאקרו כלכליים ממשיכים להצביע על התמתנות בקצב הפעילות של המשק הישראלי. במחצית הראשונה של שנת 0 צמח המשק בשיעור שנתי של.5%, לאחר עלייה של 3.% במחצית השנייה של שנת 03 ו 3.0% במחצית הראשונה של שנת 03. ההאטה בשיעורי הצמיחה במשק באה לידי ביטוי גם בירידה בקצב ההוצאה לצריכה הפרטית לנפש שעלתה במחצית הראשונה של שנת 0 ב 0.6% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של.5% במחצית השנייה של שנת 03 ולאחר עלייה של.% במחצית הראשונה של 03. גם קצב צמיחת ההוצאה לצריכה הציבורית ירד, עלייה של.9% במחצית הראשונה של שנת 0 ביחס לעלייה של 5.% במחצית השנייה של שנת 03 ועליה של 3.% במחצית הראשונה של שנת 03. התוצר העסקי עלה במחצית הראשונה של שנת 0 ב.0% בחישוב שנתי, לאחר עליות של.6% במחצית השנייה של שנת 03 ו 3.5% במחצית הראשונה של שנת 03. המשך מגמת ההאטה המסתמנת במשק, באה לידי ביטוי גם במדד המשולב של בנק ישראל, אשר עלה ב.6% בלבד לעומת.0% ו 3.3% ב החודשים האחרונים עד ספטמבר 0, יוני 0 ודצמבר 03, בהתאמה. בספטמבר 0, חטיבת המחקר של בנק ישראל הורידה את תחזית צמיחת התוצר של ישראל לשנת 0 ל.3% לעומת.9% בהערכה הקודמת, בעיקר כתוצאה ממבצע "צוק איתן" אשר להערכת בנק ישראל גרע כ 0.% מצמיחת התוצר. הפגיעה של "צוק איתן" התבטאה בעיקר בירידה בצריכה הפרטית אשר להערכת בנק ישראל צפויה להיות קצרת טווח ובפגיעה ביצוא של שירותי תיירות, אשר צפויה להיות ממושכת יותר. תרומה שלילית נוספת לעדכון בתחזית בנק ישראל נבעה מצמיחת התוצר הנמוכה ברבעון השני של 0. תקציב המדינה בחודשים ינואר ספטמבר 0 הסתכם הגירעון בתקציב המדינה בסך של 0.5 מיליארד ש"ח. יעד הגירעון התקציבי לשנת 0 עומד על 3. מיליארד ש"ח. הצמצום בגירעון הושפע בעיקרו מגידול בתקציב המדינה של 6.6% בהכנסות ממסים וגידול מתון מהמתוכנן בהוצאות משרדי הממשלה, למעט משרד הביטחון. על פי אומדן ראשוני של החשב הכללי באוצר, ב החודשים (אוקטובר 03 ספטמבר 0) הסתכם הגירעון המצטבר בתקציב המדינה, בסך של כ 9.7 מיליארד ש"ח בסוף חודש ספטמבר 0, (.7% מהתמ"ג), לעומת גירעון של כ 3.9 מיליארד ש"ח בשנת (3.% 03 מהתמ"ג).

3 אינפלציה שיעור האינפלציה מתחילת השנה היה שלילי, כאשר מדד המחירים לצרכן ירד בתשעת החודשים הראשונים של 0 ב 0.3%. קצב האינפלציה השלילי נובע מירידת מחירי הסחורות והנפט בצורה חדה (מחירי הנפט ירדו ב 3% ומחירי הסחורות ירדו ב 5.% ב החודשים האחרונים), ייסוף השקל מראשית 03 עד אמצע 0, השפעת מבצע "צוק איתן", עלייה מתונה של השכר ועלייה בשיעורי האבטלה. הצפי לשנת 0 כולה הוא כי האינפלציה תישאר ללא שינוי ושנה קדימה צפויה לעלות בשיעור של כ.0% בלבד, נמוך ממרכז תחום יעד האינפלציה (% עד 3%). שוק הדיור התמתנות בקצב עליית מחירי הדירות. על פי אומדן מדד מחירי הדירות של הלמ"ס, מהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים יולי אוגוסט 0 לעומת העסקאות שבוצעו בחודשים יוני יולי 0 ירדו מחירי הדירות ב.0%. מהשוואת מחירי העסקאות יולי אוגוסט 0, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, עלו המחירים ב 5.0%, לעומת עלייה של 7.3% במחירי הדירות בשנת 03 כולה. מחירי הדיור מושפעים גם מהירידה בקצב התחלות הבנייה, כאשר במחצית הראשונה של שנת 0 הוחל בבנייתן של כ 0,900 דירות חדשות (ירידה של.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד) והסתיימה בנייתן של כ 9,830 דירות (ירידה של 7.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד בעיקר ביוזמה הציבורית ירידה של 9%) והאטה בביקושם בעקבות הציפייה ליישום חוק מע"מ אפס. שוק העבודה ההאטה במשק מורגשת גם בשוק העבודה. נתוני האבטלה לחודש ספטמבר מצביעים על גידול בשיעור האבטלה לרמה של 6.5%, לעומת 6.3% בחודש יוני 0 ו 5.9% בסוף שנת 03. בטווח הקצר, על רקע ההתמתנות בפעילות במשק, צפויה עלייה נוספת בשיעורי האבטלה. שער החליפין ברבעון השלישי של השנה התחזק שער החליפין של הדולר בשיעור של כ 7.5% ושל היורו נחלש בכ.0%. בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 0 התחזק הדולר בשיעור של כ 6.5% מול השקל ושער החליפין של היורו נחלש מול השקל בשיעור של כ.8%. על מנת לתמוך בשער החליפין, רכש בנק ישראל במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 0 כ 6. מיליארד דולר נוספים (מזה כ.6 מיליארד דולר רכישות שנועדו לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין). שער החליפין ליום שיעור השינוי שנת 03 ינואר ספטמבר 0 (7.0%) 6.5% (.8%) (.8%) דולר יורו 3

4 כ( ריבית בנק ישראל מגמת ירידת ריבית בנק ישראל נמשכה גם במהלך הרבעון השלישי של 0 כאשר במהלך הרבעון הוריד בנק ישראל את הרבית לשפל היסטורי של 0.5%, זאת על מנת להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של % עד 3% ב החודשים הקרובים ולתמוך בצמיחה, תוך שמירה על היציבות הפיננסית. תוואי הרבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין, כאשר בנק ישראל ציין לאחרונה כי על מנת לתמוך בצמיחת המשק, יתכן ותידרש הפחתת ריבית נוספת ו/או נקיטה של צעדים מרחיבים נוספים. הסביבה הגלובלית גם תחזיות הצמיחה הבינלאומיות הופחתו לאחרונה על ידי קרן המטבע הבינלאומית, כך שבחודש אוקטובר השנה הפחיתה קרן המטבע את תחזיות הצמיחה והסחר העולמי לשנת 0 ל 3.3%, לעומת 3.% בתחזית שפורסמה ביולי. לשנת 05 הוקטנה תחזית הצמיחה ל 3.8%, לעומת.0% בתחזית הקודמת. בכל הקשור לארה"ב העלתה הקרן את תחזית הצמיחה ל 0 ב 0.5% ל.% והעלתה את תחזית הצמיחה ל 05 ל 3.% לעומת 3.0% בתחזית הקודמת. תחזית הצמיחה של קרן המטבע הבינלאומית לגוש היורו לשנת 0 עדיין נמוכה ועומדת על 0.8% ובשנת 05 על (.5%.3% בתחזית הקודמת). נתוני כלכלת ארה"ב ברבעון השלישי של שנת 0 ממשיכים להצביע על מגמה חיובית ומתחיל להסתמן תוואי מוניטרי של צמצום ההרחבות. שיעור האבטלה בחודש ספטמבר ירד ל 5.9% לעומת 6.% בחודש הקודם. על רקע השיפור בנתוני המאקרו, צמצם הבנק המרכזי בחודשים אוגוסט וספטמבר את רכישת האג"ח במסגרת תוכנית ההרחבה הכמותית ובסוף אוקטובר הודיע על סיום התוכנית החל מחודש נובמבר 0. כמו כן הותיר הבנק את הריבית על רמתה האפסית וחזר על הערכתו כי עד סוף 05 צפויה חזרה למתווה הדרגתי של עליית ריבית. באירופה, מרבית הכלכלות עדיין מתקשות להציג שיפור מתמשך בפעילות הכלכלית. קצב האינפלציה בגוש האירו נותר נמוך, עד כדי חשש מדפלציה. קצב האינפלציה הנמוך תומך בהורדת הריבית של הבנק המרכזי באירופה לשפל היסטורי של 0.05% כשבמקביל הודיע הבנק המרכזי על מדיניות הרחבה כמותית, באמצעות תכנית רכישת אגרות חוב מגובות נכסים של הבנק המרכזי האירופי. גם הריבית הנגבית (ריבית שלילית) על הפיקדונות של בנקים מסחריים בבנק המרכזי ירדה בחודש ספטמבר ב 0.% נוספים ל 0.%. שוקי ההון בשוק המקומי המשיכו עליות שערים ברבעון השלישי. מדד ת"א 00 עלה בכ.% (עלייה של כ 8.% מתחילת השנה), מדד ת"א 5 עלה בכ 5.% (עלייה של כ 9.7% מתחילת השנה). מדד האג"ח הקונצרני הצמוד עלה בשיעור של.% במהלך הרבעון השלישי (כ 3.% מתחילת השנה) ומדד האג"ח הממשלתי הכולל עלה ברבעון השלישי בכ.% מתחילת השנה). 6.7% מחזורי המסחר היומי הממוצע של המניות וההמירים עלו מתחילת השנה בשיעור של כ.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר מנגד מחזורי המסחר היומי הממוצע של איגרות חוב ירדו בשיעור של כ 7.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

5 מדד ת"א 5 מדד ת"א 00 מדד אג"ח כללי שיעור השינוי ב% ינואר ספטמבר ינואר ספטמבר % 9.75% 8.9% 8.% 3.9% 5.77% מחזורי מסחר יומיים ממוצעים ב ינואר ספטמבר ינואר ספטמבר ,38,09 בסך גיוסי ההון בשוק המקומי (מניות ואג"ח) ניכרת עליה של כ 3.0% במהלך ינואר ספטמבר 0 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד בעיקר בסקטור העסקי, כאשר מנגד באג"ח הממשלתי חלה ירידה בשיעורי הגיוס. מניות והמירים אג"ח ממשלתי אג"ח קונצרני (כולל מוסדי) סה"כ היקף גיוסי ההון ב ינואר ספטמבר ינואר ספטמבר ,36 7,67 5,0,6 7,5 6,030 8,05 9,908 באחוזים שיעור השינוי 35.5% (8.6%) 67.3% 3.0% גם בארה"ב ואירופה נמשכה מגמת עליות השערים, כאשר בארה"ב עלה מדד ה S&P בכ 0.6% במהלך הרבעון השלישי (עליה של כ 6.7% בחודשים ינואר ספטמבר 0) ובאירופה עלה מדד היורוסטוק 600 בכ 0.% (עליה של כ.5% בחודשים ינואר ספטמבר 0). מדד המדינות המתפתחות (מדד ה EMMSCI ) ירד בכ.3% ברבעון השלישי (עליה של כ 0.3% בחודשים ינואר ספטמבר 0). 5

6 רווח ורווחיות הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 0 הסתכם ב 35.8 מיליוני המקבילה אשתקד, גידול של 0.5%. ש"ח, לעומת 9.7 בתקופה ברבעון השלישי של שנת 0 הסתכם הרווח נקי בסך של 3.0, לעומת 9.3 ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 39.8%. הרווח לפני מיסים הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 0 ב 58.9 לעומת 3.6 בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 35.%. העליה ש"ח). נובעת בעיקרה.9% של מעליה בהכנסות שאינן מריבית.3) ).3% של ומקיטון בהוצאות התפעוליות והאחרות (.8 ). העליות קוזזו בחלקן על ידי קיטון של 33.% בהכנסות ריבית, נטו (7.5 מיליוני פרוט ההשפעות הנ"ל מופיע בניתוח הכנסות והוצאות בהמשך. ההפרשה למיסים על הרווח הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 0 ב 3.3 והיוותה 39.6% מהרווח ברוטו, לעומת הפרשה בסך 3.9, אשר היוותה 3.9% מהרווח ברוטו, בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בשיעור המס האפקטיבי הושפע מהפרשי מס וריבית בגין גביות חובות פגומים. בתקופה המקבילה אשתקד שיעור המס האפקטיבי היה נמוך משיעור המס בפועל, בעיקר עקב רישום הכנסות מס בגין שנים קודמות. תשואת הרווח הנקי להון, בחישוב שנתי, בהתבסס על תשעת החודשים הראשונים של השנה, הגיעה ל.%, לעומת תשואה של 8.9% בתקופה המקבילה אשתקד. תשואת הרווח לפני מיסים להון, בחישוב שנתי כנ"ל, הגיעה ל 8.% לעומת תשואה של 3.% בתקופה המקבילה אשתקד הרווח הנקי הגיע למניה בתשעת החודשים הראשונים של שנת ל לעומת ש"ח ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות והוצאות 6 הכנסות ריבית, נטו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 0 הסתכמו ב 55. לעומת 8.7 בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 33.%. הירידה נובעת בעיקרה מקיטון בהכנסות המימון מאשראי לציבור, בעיקר בשל ירידה בריבית בנק ישראל ובהיקף האשראי, ירידה בהכנסות מפקדונות בבנק ישראל, בין היתר בשל ירידה בריבית בנק ישראל ומירידה בהכנסות ריבית בגין פעילות הבנק באגרות חוב, בשל ירידה בהיקפים. הירידה בהכנסות קוזזה בחלקה על ידי ירידה בהוצאות הריבית על פקדונות הציבור בעיקר בשל ירידה בריבית בנק ישראל.

7 ההפרשה להפסדי אשראי הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 0 בהכנסה בסך 0.6, לעומת הכנסה של.9 בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 0 ובתקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקרה מקיטון בהפרשה פרטנית, בעיקר עקב גביית חובות שנמחקו בעבר. ההכנסה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 0 קוזזה בחלקה על ידי גידול בהפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי. ההכנסות שאינן מריבית הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 0 ב 0.8 לעומת 98.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של.9%. הכנסות המימון שאינן מריבית הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 0 ב 3.5 לעומת 7. בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 33.7%. העליה נובעת בעיקרה מעליה במימוש רווחים נטו בתיק הזמין למכירה של ניירות ערך ישראליים ומעליה ברווח מפעילות הבנק באגרות חוב למסחר, אשר קוזזה על ידי קיטון ברווח ממכירת מניות זמינות למכירה. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 0 לא נרשמה הפרשה לירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני באגרות חוב. בתקופה המקבילה אשתקד נרשמה הפרשה לירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני בסך. בגין אגרות חוב. העמלות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 0 ב 08.3 לעומת 89.8 בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 0.6%, הנובעת בעיקרה מגידול בהכנסות מפעילות שוק ההון על תחומיו השונים במגזרי הבנקאות העסקית והבנקאות הפרטית ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת ב לעומת 39.5 בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של.3%. הוצאות השכר והנלוות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 0 ב 59., לעומת 58.0 בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של.9%, הנובעת בעיקרה מעדכון שכר לעובדי הבנק. הוצאות אחזקה ופחת בניינים וציוד הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 0 ב 9.6, לעומת 0.6 בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של.8%. הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 0 ב.5 לעומת.6 בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 6.%. ההוצאות האחרות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 0 ב 57.5 לעומת 59.3 בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 3.0%. 0 על 70.% שיעור הוצאות תפעוליות ואחרות לסך הכנסות עמד בתשעת החודשים הראשונים של שנת לעומת % בתקופה המקבילה אשתקד.

8 התפתחויות בסעיפי המאזן המאזן ליום 30 בספטמבר 0 הסתכם ב 8,709.7 לעומת 8,378.9 ביום 3 בדצמבר 03, עליה של 3.9% ולעומת 8,7. ביום 30 בספטמבר 03, עליה של 7.%. מזומנים ופקדונות בבנקים ליום 30 בספטמבר 0 הסתכמו בסך 3,79. לעומת,538. ביום 3 בדצמבר 03, ירידה של 6.5% ולעומת,36.0 ביום 30 בספטמבר 03, ירידה של 8.3%. ההשקעה בניירות ערך ליום 30 בספטמבר 0 הסתכמה בסך,7.3 לעומת,373. ביום 3 בדצמבר 03, עליה של 65.% ולעומת,8.7 ביום 30 בספטמבר 03, עליה של 5.%. מתוך ההשקעה בניירות ערך: סך של,587.7 הינו באגרות חוב ממשלתיות לסוגיהן; סך של 6.6 הינו באגרות חוב של מוסדות פיננסים זרים המפוזרות על פני 6 מנפיקים; סך של 66.7 הינו באגרות חוב של מוסדות פיננסים בישראל ; סך של 06.5 הינו באגרות חוב של חברות בבעלות מדינת ישראל; סך של 57.5 הינו באגרות חוב קונצרניות המפוזרות על פני 9 מנפיקים. להלן מידע בדבר משך ושיעור הירידה בשוויין ההוגן של אגרות חוב ומניות זמינות למכירה, מתחת לעלותן המותאמת, אשר הוכרו ישירות בהון ולא נזקפו לרווח והפסד ליום (ב): משך הירידה שיעור הירידה עד 6 חודשים 69 חודשים 9 חודשים מעל חודשים סך הכל ).7( ).7( עד 3.3% להלן מידע בדבר משך ושיעור הירידה בשוויין ההוגן של אגרות חוב ומניות זמינות למכירה, מתחת לעלותן המותאמת, אשר הוכרו ישירות בהון ולא נזקפו לרווח והפסד ליום (ב): משך הירידה שיעור הירידה עד 6 חודשים 69 חודשים 9 חודשים מעל חודשים סך הכל (.3) (0.3) (0.) (3.6) עד 5.8% 8

9 להלן מידע בדבר משך ושיעור הירידה בשוויין ההוגן של אגרות חוב ומניות זמינות למכירה, מתחת לעלותן המותאמת, אשר הוכרו ישירות בהון ולא נזקפו לרווח והפסד ליום (ב): שיעור הירידה משך הירידה עד 6 חודשים 69 חודשים 9 חודשים מעל חודשים סך הכל (3.3) (0.) (0.5) (.) (0.) עד 3.3% הירידה בשווי ההוגן של אגרות החוב ומניות לעיל כוללת ליום :. ירידה בשוויין ההוגן של אגרות חוב קונצרניות. כל הירידה בשווי הינה עד 0% ולתקופה של עד 6 חודשים. 0.3 ירידה בשווין ההוגן של אגרות חוב ממשלתיות. כל הירידה בשווי הינה עד 0% ולתקופה של עד 6 חודשים. קרן ההון השלילית של הבנק קטנה מ.3 ב ל.7 נכון ליום הנתונים הנ"ל הינם ללא השפעת קרן ההון החיובית וללא השפעת המס. קרן ההון הכוללת ליום הינה חיובית בסך 6.6 מיליוני ש"ח, לאחר ההשפעות הנ"ל (ראה דוח על השינויים בהון). קרן ההון הכוללת ליום 3..3 הינה חיובית בסך.8 מיליוני ש"ח וקרן ההון הכוללת ליום הינה חיובית בסך 6.6. הנהלת הבנק בחנה את הצורך לביצוע הפרשה לירידת ערך, בהתאם למדיניות החשבונאית בנושאים קריטיים ואומדנים חשבונאיים קריטיים והחליטה כי אין צורך בביצוע הפרשה לירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני בגין ירידות שווי אלו, בדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 0. בחינת ירידת הערך נעשתה בהתאם למפורט בפרק מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים ב ובהתאם לחוזר המפקח על הבנקים מיום לפירוט נוסף בדבר המדיניות החשבונאית, ראה פרק הדן בירידת ערך נכסים במדיניות החשבונאית בנושאים קריטיים. 9

10 האשראי לציבור, נטו ליום 30 בספטמבר 0 הסתכם בסך,965.5 לעומת,070.9 ביום 3 בדצמבר 03, ירידה של 5.% ובהשוואה לסך האשראי ביום 30 בספטמבר 03, אשר הסתכם ב,565.8 מיליוני ש"ח, עליה של 5.5%. היתרה הממוצעת של האשראי לציבור בתשעת החודשים הראשונים של שנת 0 עמדה על,63.6, לעומת יתרה ממוצעת של,7.7 בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 6.8%. פקדונות הציבור ליום 30 בספטמבר 0 הסתכמו בסך 7,0. לעומת 7,.5 ביום 3 בדצמבר 03, ירידה של 0.% ולעומת 6,85.3 ביום 30 בספטמבר 03, עליה של 8.%. היתרה הממוצעת של פקדונות הציבור בתשעת החודשים הראשונים של שנת 0 עמדה על 7,83., לעומת יתרה ממוצעת של 6,303. בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 8.7%. פקדונות מבנקים ליום 30 בספטמבר 0 הסתכמו בסך 56. לעומת 7. ביום 3 בדצמבר 03, ירידה של.3% ולעומת 66.9 ביום 30 בספטמבר 03, ירידה של 6.0%. התנועה בסעיף זה נובעת בעיקרה מפעילות בינבנקאית יומית. ההון של הבנק ליום 30 בספטמבר 0 הסתכם בסך של 5. לעומת 6.8 בסוף שנת 03, ולעומת 6.3 ביום 30 בספטמבר 03. הגידול לעומת סוף שנת 03 נובע מהרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של 0 בסך 35.8 מיליון ש"ח ומגידול בקרן ההון החיובית בגין ניירות ערך זמינים למכירה בסך של.8 מיליוני ש"ח. יחס ההון לסה"כ המאזן ליום 30 בספטמבר 0 הגיע ל 5.% לעומת 5.0% בסוף שנת 03, ולעומת 5.% ביום 30 בספטמבר 03. יחס ההון הכולל, ליום 30 בספטמבר 0, המחושב בהתאם להוראת השעה בדבר "מסגרת עבודה למדידה והלימות הון" )באזל )III הגיע ל 9.3% בהשוואה ליחס ההון הכולל על פי באזל שעמד על 9.3% בסוף שנת 03 ו 9.7% ביום 30 בספטמבר 03. יחס הון רובד לרכיבי סיכון (באזל (III הגיע ל 6.% ליום 30 בספטמבר 0 בהשוואה ליחס הון רובד לרכיבי סיכון (באזל (II שעמד על 5.5% בסוף שנת 03 ו 5.9% ביום 30 בספטמבר 03. ב 9 בדצמבר 03, קבע דירקטוריון הבנק יעדי הון עד להשלמת הליך הסקירה וההערכה הפיקוחי על ידי בנק ישראל. על פי החלטה זו, יחס ההון הכולל המינימלי שנקבע יהיה בשיעור של 5% ואילו יחס הון רובד לרכיבי סיכון המינימלי יהיה בשיעור של 0%. ב בינואר 0, נתקבל מכתב מבנק ישראל בנושא הליך הסקירה הפיקוחי, אשר גם על פיו יעדי ההון של הבנק הם כמצוין לעיל. 0

11 מגזרי פעילות להלן תיאור קצר של מגזרי הפעילות של הבנק: מגזר הבנקאות הפרטית כולל את כל הלקוחות הפרטיים בבנק ועסקיהם. מדובר הן בלקוחות פרטיים המשויכים לחטיבת הבנקאות הפרטית והן בלקוחות פרטיים המשויכים לחטיבת שוק ההון, אשר עיקר פעילותם הינה בניירות ערך. בנוסף, כולל המגזר את פעילות החברה לניהול נכסים פיננסיים, אשר מוזגה עם מודוס סלקטיב ניהול וייעוץ השקעות בע"מ ביום... למידע נוסף, ראה פרק התפתחויות נוספות. כמו כן, כולל המגזר את לקוחות החברה לנאמנות של הבנק, בתחום שירותי הנאמנויות הפרטיות ואחרות. מגזר הבנקאות העסקית כולל את כל הלקוחות המוסדיים אשר עיקר עיסוקם הינו בתחום הפיננסי, כגון: קבוצות העוסקות בתחומי ביטוח, פנסיה וגמל, קרנות נאמנות, חברות ניהול תיקים, וכו'. לקוחות אלו משויכים לחטיבת שוק ההון. בנוסף, כולל המגזר את לקוחות החברה לנאמנות של הבנק, בתחום שירותי הנאמנות לקרנות נאמנות. המגזר הפיננסי מגזר זה מאגד בתוכו את פעילות חדר עסקאות מט"ח, פעילות הנוסטרו ואת מחלקת ניהול נכסים והתחייבויות של הבנק. להלן הרווח הנקי (ההפסד) של מגזרי הפעילות בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד: סכומים מדווחים לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר (.7) ).( בנקאות פרטית בנקאות עסקית המגזר הפיננסי סכומים שלא הוקצו והתאמות רווח נקי מוין מחדש. 00

12 מגזר הבנקאות הפרטית ההפסד של מגזר הבנקאות הפרטית הסתכם ב. לעומת הפסד בסך.7 בתקופה המקבילה אשתקד, שיפור של.%. בנטרול ההפסד בגין סניפים בצמיחה, היה מגזר זה רושם רווח של.8 בתשעת החודשים הראשונים של שנת 0, לעומת רווח של 6.0 בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 0%. הקיטון ברווח נובע בעיקר מקיטון ברווח מפעילות מימון בגין לקוחות המגזר שקוזז על ידי גידול בעמלות מפעילות שוק ההון של לקוחות המגזר וגידול בהכנסות מהפסדי אשראי, עקב גביית חובות שהופרשו בעבר. מגזר הבנקאות העסקית הרווח הנקי של מגזר הבנקאות העסקית הסתכם ב 9. מיליון ש"ח לעומת 6. מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 8.5%. הגידול ברווח הנקי נובע בעיקר מגידול בעמלות מפעילות שוק ההון על תחומיו השונים ומעליה בהכנסות המימון מפעילות לקוחות המגזר. המגזר הפיננסי הרווח הנקי במגזר הפיננסי הסתכם ב 8.3 מיליון ש"ח לעומת. מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של.50.0% העליה נובעת בעיקרה מעליה במימוש רווחים נטו בתיק הזמין למכירה של ניירות ערך ישראליים ועליה ברווח מפעילות הבנק באגרות חוב למסחר. העליות קוזזו בחלקן על ידי ירידה ברווח ממכירת מניות זמינות למכירה, ירידה בהכנסות ריבית, נטו בגין אגרות חוב בתיקי הבנק וכן ירידת ריבית בנק ישראל. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 0, לא נרשמה הפרשה לירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 03 נרשמה הפרשה לירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני בסך. בגין אגרת חוב. על פי הנחיות המפקח על הבנקים, נדרש הבנק לפצל ב לגבי כל מגזר את הפעילויות הבאות: בנקאות ופיננסים, כרטיסי אשראי, שוק ההון, משכנתאות, בניה ונדל"ן. לבנק אין פעילות מהותית בתחומי כרטיסי האשראי, משכנתאות, בניה ונדל"ן. 0

13 להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר הבנקאות הפרטית (ב): סכומים מדווחים סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 0 סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר הכנסות ריבית, נטו: מחיצוניים בינמגזרי 3.7 )0.9(. 0.7 )0.7( ).( ).3( 38.5 ).3( 6. )0.( ).( )5.(. )0.( ).3( הכנסות שאינן מריבית: מחיצוניים בינמגזרי סך הכנסות הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי רווח נקי (הפסד) סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 03 סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 03.3 (0.) 0..3 (0.) הכנסות ריבית, נטו: מחיצוניים בינמגזרי 0.9 (0.7) 0. (.3) 0 (0.6) (0.8) 6.7 (.5) 6.3 (.3) (.) (.3) 0 (.7) (.9) 9.6 (.) 9. (.3) 0 0. הכנסות שאינן מריבית: מחיצוניים בינמגזרי סך הכנסות הכנסות בגין הפסדי אשראי רווח נקי (הפסד) מוין מחדש. 03

14 להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר הבנקאות העסקית (ב): סכומים מדווחים סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 0 סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר הכנסות ריבית, נטו: מחיצוניים בינמגזרי. )0.( )0.( )0.3( )0.3( הכנסות שאינן מריבית: מחיצוניים בינמגזרי סך הכנסות הוצאות בגין הפסדי אשראי רווח נקי סכומים מדווחים סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 03 סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 03 (0.) 5.7 (0.) הכנסות ריבית, נטו: מחיצוניים בינמגזרי (0.) (0.) (0.3) (0.3) הכנסות שאינן מריבית: מחיצוניים בינמגזרי סך הכנסות הכנסות בגין הפסדי אשראי רווח נקי מוין מחדש. 0

15 מדיניות ניהול הסיכונים כללי פעילותו של הבנק מלווה בחשיפה לסיכונים, כשהמהותיים מביניהם הינם: סיכוני אשראי, סיכוני שוק ונזילות, סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים. סיכונים אלה מנוהלים על ידי נושאי משרה בכירים ממונים ובאחריותם. בגין סיכוני אשראי, סיכוני שוק וסיכונים תפעוליים קיימת דרישה רגולטורית להלימות הון במסגרת הוראות נדבך של באזל.II בגין יתר הסיכונים אליהם חשוף הבנק, מבצע הבנק הקצאת הון במסגרת תהליך הערכת הנאותות ההונית המבוצע במסגרת יישום הוראות נדבך של באזל II תהליך ה Internal Capital Adequacy Assessment ) ICAAP.(Process מדיניות ניהול הסיכונים של הבנק מוודאת כי השגת היעדים האסטרטגיים והעסקיים שנקבעו והגדלת תוחלת הרווח, תוך טיפוח התמחויות בבנק, ניצול היתרונות היחסיים של הבנק, יעשו תוך שמירה על רמות הסיכון שאושרו ועל קיומם של מנגנוני ניהול, בקרה, ביקורת ודיווח נאותים. המפקח על הבנקים קבע בהוראות ניהול בנקאי תקין מספר הנחיות הקשורות בנושא ניהול סיכונים. הוראות אלה קובעות, בין היתר, עקרונות יסוד לניהול סיכונים ובקרתם ובכלל זה: מעורבות נאותה והבנה של דירקטוריון והנהלת הבנק בניהול הסיכונים, קביעת תיאבון סיכון ומדיניות סיכון, קבלת דיווחים תקופתיים על ההתפתחויות בחשיפה לסיכונים, וקיומם של מנגנוני פיקוח ובקרה ההולמים את פרופיל הסיכון של הבנק. תפיסת הסיכון הכוללת של הבנק עולה בקנה אחד עם המסגרת שנקבעה על ידי המפקח על הבנקים ועל העקרונות המנחים של וועדת באזל, מושתתת על העיקרון כי לכל פעילות בנקאית הטומנת בחובה סיכון יוגדרו ויאופיינו: מדיניות ותיאבון סיכון, מגבלות לתחימת והגדרת היקף החשיפה, מעגלי בקרה וביקורת, מערך דיווח, ומנגנון לכימות הרווח, מדידתו ודיווח עליו על פי אמות מידה מקובלות. ניהול הסיכונים ובקרתם מתבצעים באמצעות תשתית נאותה של מנגנוני שליטה, פיקוח, בקרה וביקורת ומיושמים באמצעות שלושה קווי הגנה עיקריים: קו הגנה ראשון של האחראים על יצירת הסיכון וניהול הסיכון, אשר מקיים בקרות שונות בעת נטילת הסיכון, קו הגנה שני של יחידות הבקרה הבלתי תלויות המבצעות בקרה לאחר, אך בסמוך לנטילת הסיכון יחידות אלה כפופות למנהל הסיכונים הראשי וקו הגנה שלישי של מערך הביקורת הפנימית ומבקרים חיצוניים. האחראים על ניהול הסיכונים בבנק הם: מר יעקב גרטן, סמנכ"ל, הינו מנהל הסיכונים הראשי של הבנק. ביום 9.. הסתיימה העסקתו של מר דרור זקש כמנהל החטיבה הפיננסית, בעקבות חזרתו להיות עובד הבנק הבינלאומי הראשון לישראל. עם סיום תפקידו משמש מר מיכאל נבות, מנהל מחלקת ניהול נכסים והתחייבויות, כממלא מקום והאחראי על פעילות החטיבה הפיננסית בכפיפות ישירה למנכ"ל הבנק וכמנהל סיכוני השוק והנזילות של הבנק. גברת מיכל טילו, מנהלת מחלקת רגולציה ותהליכים, הינה מנהלת הסיכונים התפעוליים של הבנק. גברת רונית עוזיאל, מנהלת חטיבת האשראי, הינה מנהלת סיכוני האשראי והסליקה של הבנק.. א. ב. ג. ד. ה. ו. 05

16 ז. ח. ט. מר אודי דהאן, מנהל החטיבה לבנקאות פרטית, שימש כמנהל סיכון המוניטין. ביום 9.7. הודיע מר אודי דהאן על סיום תפקידו. בדבר סיום תפקידו של מר אודי דהאן ומינויו של מר אביגדור אבני במקומו, ראה פרק שינויים בחברי הנהלת הבנק. עם כניסתו לתפקיד משמש מר אביגדור אבני כמנהל סיכוני המוניטין. מר אבי בסון, סמנכ"ל, מנהל חטיבת שוק ההון, הינו מנהל סיכון האסטרטגיה. עו"ד איה אשתר, היועצת המשפטית של הבנק, הינה מנהלת הסיכונים המשפטיים של הבנק. הסיכונים הנוספים כגון: רגולציה וחקיקה אליהם חשוף הבנק, מנוהלים ומפוקחים אף הם כחלק מהניהול העסקי הכולל, על ידי כל חברי ההנהלה בתחומים הנתונים לאחריותם. מידי רבעון מוכן מסמך סיכונים על ידי מחלקת ניהול סיכונים, שהינה בלתי תלויה ביחידות נוטלות הסיכון. המסמך מוצג בפני הנהלת הבנק, הוועדה לניהול סיכונים ודירקטוריון הבנק. מסמך הסיכונים בוחן את כלל הסיכונים, שאליהם חשוף הבנק במסגרת פעולותיו, תוך פירוט הממצאים ברמת הסיכון הספציפי וכן את תוצאות תרחישי הקיצון שבוצעו. במסמך מוצגת סקירת מנהל הסיכונים הראשי על מצב ניהול הסיכונים בבנק ועל אפקטיביות ואיכות ניהול הסיכונים. כמו כן, מוצג טיפול החטיבה בתהליכים מרכזיים בסוגי הסיכונים השונים ופעולות מיוחדות, שננקטו על ידי החטיבה ברבעון הרלוונטי. ממשל תאגידי ומעורבות ההנהלה והדירקטוריון בחודש דצמבר 00 פרסם הפיקוח על הבנקים תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין 30 בנושא עבודת הדירקטוריון המאמצת את עקרונות באזל בתחום הממשל התאגידי וניהול הסיכונים. במהלך חודש מאי 03 אישר דירקטוריון הבנק, מסמך תשתית בעניין עקרונות הממשל התאגידי של ניהול הסיכונים בבנק על פי הוראת ניהול בנקאי תקין 30, עקרונות באזל,II הוראת ניהול בנקאי תקין 30 והנחיות בנק ישראל האחרות. המסמך מגדיר מתכונת פעולה של ממשל תאגידי אפקטיבי התומך בפעולת הדירקטוריון וההנהלה, ומאפשר להם לקבוע את אסטרטגיית הבנק ויעדיו, לגבש תיאבון לסיכון, לנהל את עסקיו השוטפים של הבנק, ולהגן על אינטרסים של המפקידים, בעלי המניות ונוטלי סיכון אחרים. המסמך משמש מצע מחייב עבור הבנק בכל הנוגע לתפיסת הממשל התאגידי ולמתכונת ניהול הסיכונים. המסמך מיושם באמצעות נוהל הדירקטוריון וההנהלה, מסמכי המדיניות הרלוונטיים והמעגלים המרכזיים המרכיבים את מארג הממשל התאגידי בבנק ובראשם הדירקטוריון וההנהלה. השליטה, הפיקוח והבקרה על נאותות ניהול הסיכונים בבנק נעשים, בין היתר, על ידי הדירקטוריון, ועדות מטעמו וועדות הנהלה בתחומי הסיכון השונים, כמפורט להלן: א. דירקטוריון הבנק מתווה את האסטרטגיה התאגידית העסקית של הבנק. ב. דירקטוריון הבנק מתווה אחת לשנה את מדיניות החשיפה הכוללת לסיכונים השונים באמצעות דיון ואישור מסמכי מדיניות ניהול הסיכונים השונים של הבנק. מסמכים אלו קובעים, בין היתר, את תיאבון הסיכון הכולל, מסגרות הסיכון ותקרות החשיפה המותרות בתחומי הפעילות ובמגזרים השונים, וכן מציבים סטנדרטים לניהול, מדידה, בקרה ודיווח על החשיפה לסיכונים השונים. במסגרת זאת, מתאים הדירקטוריון את מדיניות החשיפה לסיכונים השונים, לשינויים ולתמורות בשווקים הפיננסיים ולסביבת הפעילות של הבנק. 06

17 ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. יא. יב. במסגרת ישיבות הדירקטוריון מתבצע מעקב ובקרה אחר ההתפתחויות בשווקים הפיננסיים, בחשיפות השוק והנזילות העיקריות ובחינת נאותות המגבלות והעמידה בהן. ועדת הדירקטוריון לניהול סיכונים הועדה הינה ועדת דירקטוריון ייעודית לתחומי הסיכונים בבנק ואופן ניהולם המתכנסת לפחות מידי רבעון. הועדה מקיימת דיונים ראשוניים במרבית הנושאים הקשורים לתחום ניהול הסיכונים בבנק, בטרם מובאים נושאים שונים בתחום לדיון והחלטה במליאת הדירקטוריון. הועדה מבצעת מעקב ובקרה אחר התפתחויות בחשיפה לסיכונים השונים ואחר עמידת הבנק, במגבלות החשיפה שנקבעו. הועדה עוקבת אחר ההתפתחויות בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם ואחר סביבתו העסקית של הבנק ומקיימת דיון לגבי ההשלכות על רמות החשיפה והמגבלות הרצויות. כמו כן, הועדה מקיימת מעקב ובקרה אחר נאותות מערך ניהול הסיכונים, לרבות מערך בקרת הסיכונים. דירקטוריון הבנק מאשר פעילויות חדשות ומוצרים חדשים העשויים ליצור חשיפות חדשות, תוך בחינת הסיכון שהפעילות יוצרת וכן את יכולת הבנק לנהל, למדוד ולבצע בקרה בלתי תלויה על סיכוני הפעילות. מדי שבוע מתכנסת ישיבת ועדת ניהול נכסים והתחייבויות בראשות המנכ"ל ובהשתתפות חברי ההנהלה הרלוונטים הדנה בהתפתחויות בתיקי הנוסטרו בשקלים ובמט"ח ובהתפתחויות בשווקים הפיננסיים וכן דנה בסיכוני השוק הכללים של הבנק ובנזילות. בדיון משתתפים גורמי הניהול והבקרה הרלוונטיים מהבנק. אחת לרבעון מתקיים דיון בהנהלה, בועדת הדירקטוריון לניהול סיכונים ובדירקטוריון במסמך הסיכונים הכולל של הבנק, במסגרתו מדווחות חשיפות הבנק לסיכונים פיננסיים, סיכוני אשראי, סיכונים תפעוליים, סיכונים משפטיים ואחרים וכן עמידת הבנק במגבלות שקבע הדירקטוריון. בדוח מודגשים, בין השאר, מגמות כלכליות, מגמות בסוגי הסיכון השונים, טיפול פונקצית ניהול הסיכונים בתהליכים מרכזיים, בסוגי הסיכונים השונים ופעולות מיוחדות שננקטו על ידי הפונקציה ברבעון הרלוונטי. לפחות שש פעמים בשנה מתכנסת ועדת הביקורת של הדירקטוריון. ועדת הביקורת מפקחת על פעילות הביקורת הפנימית של הבנק, לרבות המלצה לדירקטוריון לגבי תכנית העבודה של הביקורת הפנימית. הועדה מבצעת מעקב אחר יישום תכנית העבודה של הביקורת הפנימית ודנה בדוחות ביקורת ובדיווחים אחרים של המבקר הפנימי. הועדה מפקחת על עבודת רואה החשבון המבקר ודנה בדוחות ביקורת של רואה החשבון המבקר ושל גופים רגולטורים. כמו כן, הועדה, בשבתה גם כועדה לבחינת הדוחות הכספיים, דנה בדוחות הכספיים ובליקויים במערכי הדיווח החשבונאיים ומגישה את המלצותיה בנדון לדירקטוריון. אחת לשבוע מתכנסת ועדת אשראי בראשות המנכ"ל ובהשתתפות ה CRO (מנהל הסיכונים הראשי) ו/או נציגי מחלקת ניהול סיכונים. פורום לניהול סיכונים תפעוליים מתכנס לפחות אחת לרבעון ומקיים מעקב שוטף על מצב החשיפה לסיכונים תפעוליים, בין היתר, בהתבסס על ממצאי סקרי הסיכונים השונים, וכן על הפעולות הננקטות על ידי היחידות השונות למזעור חשיפות אלה. הפורום משמש גם כפורום בנושא מניעת סיכוני מעילות והונאות. מחלקת ניהול סיכונים בבנק מקיימת ומרכזת בקרת סיכונים עצמאית בתחומי סיכוני שוק ונזילות וסיכוני אשראי. היחידה לניהול סיכונים ופיקוח על חברות בנות בחברה האם אחראית, בין היתר, על יישומה והטמעתה של מדיניות קבוצתית כוללת לניהול הסיכונים התואמת את מטרות ויעדי הקבוצה ולביצוע פיקוח ומעקב שוטפים על חברות הבנות הבנקאיות. 07

18 יג. יד. טו. טז. יז. יח. יט. אחת לרבעון מתכנס פורום פיקוח ובקרה על חברות מוחזקות בבנק בראשות מנכ"ל הבנק, בו משתתפים גם ה,CRO החשבונאית הראשית, חבר ההנהלה האחראי על החברות המוחזקות מטעם הבנק וכן המנכ"לים של החברות המוחזקות. מטרת הפורום היא לקבל ולנתח את המידע הנדרש כדי לקיים מעקב שוטף ברמת הבנק, פיקוח ובקרה על עסקי החברות המוחזקות ועל היקף הסיכונים. אחת לחודש מתכנס פורום מנהלי סיכונים ובו משתתפים המנכ"ל, ה CRO ומנהלי הסיכונים המהותיים ודן בשינויים והמגמות המתבטאים ברישומי דוח ה COREP לעניין נכסי סיכון נדבך לבאזל.III אחת לרבעון דן פורום זה בהתפתחות החשיפות בסיכונים השונים, עדכונים רגולטורים ועוד. יחידת יישום הוראות באזל בחברת האם הכפופה למנהל הסיכונים הראשי של חברת האם, אחראית, בין היתר, על יישום והטמעה של הוראות נדבך של הוראות באזל כחלק מקידום ושיפור מערך ניהול הסיכונים הכולל של הקבוצה ובכללה של הבנק. הטמעת הוראות באזל ועריכת מסמך ICAAP מתבצעים על ידי מחלקת ניהול סיכונים של הבנק. היחידה האנליטית לתיקוף, יישום וחקר מודלים בחברת האם, הכפופה למנהל הסיכונים הראשי של חברת האם, אחראית על יישום הוראות בנק ישראל בנושא תיקוף המודלים של הקבוצה ועל חקירת מודלים. פורום אכיפה פנימית מתכנס אחת לרבעון ומקיים מעקב שוטף על מצב הטיפול בפערים שהוגדרו במסמך המסגרת ודן בסוגיות, אירועים ועדכונים שונים שעלו בדיונים בפורומים קבוצתיים או דגשים שהוצפו על ידי רשות ניירות ערך. מערך הביקורת הפנימית של הבנק, במסגרת תכנית העבודה הרב שנתית, מעריך במסגרת הביקורות המבוצעות על ידו בסניפים וביחידות המטה, את תהליך ניהול הסיכונים בבנק, את יישום המדיניות ואת ביצוען בפועל של החלטות הדירקטוריון בהיבטי ניהול הסיכונים השונים. בנוסף, מעריך את מידת ההתאמה ואת אפקטיביות ואיכותם של תהליכי הבקרה הנהוגים בבנק. כמו כן, מבצע את הסקירה הבלתי תלויה על תהליך ה ICAAP השנתי המתקיים בבנק, במטרה לאתגר את התהליך ולבחון את מהימנות ושלמות הנתונים המוצגים בו והתאמתו לדרישות הפיקוח על הבנקים. הנהלת הבנק, בתאום עם הקבוצה, ממשיכה לשכלל ולשפר את כלי המדידה, הפיקוח, הבקרה והדיווח הדרושים לה לשם קבלת תמונת מצב עדכנית ובזמן אמת, על חשיפות הבנק לסיכונים השונים. החשיפה והניהול של סיכוני שוק )סיכונים פיננסיים( כללי סיכון השוק (סיכון פיננסי) הוא סיכון קיים או עתידי להכנסות ולהון הבנק כתוצאה משינויים במחירים, בשערים ובמרווחים בשווקים הפיננסיים בהם הוא פועל, והמשפיעים על ערך נכסי הבנק או התחייבויותיו: שיעורי הריבית, שערי חליפין, אינפלציה, מחירי ניירות ערך, התנודתיות של פרמטרים אלה ושינויים במדדים כלכליים אחרים. לבנק מדיניות מפורטת לניהול החשיפה לסיכוני שוק המאושרת מדי שנה על ידי ההנהלה והדירקטוריון. מסמך המדיניות מתווה ומפרט, בין היתר: תיאבון כולל לסיכוני שוק ותיאבון לסיכון בחתך הסיכון הבודד, עקרונות לפעילות ומגבלות ברמת המכשירים השונים והדסקים השונים בחטיבה הפיננסית. אחת לרבעון מתקיים דיון בהנהלה, בועדה לניהול סיכונים ובדירקטוריון במסמך הסיכונים לכלל הסיכונים של הבנק, במסגרתו מדווחות חשיפות הבנק לסיכונים בהשוואה למגבלות שנקבעו. כמו כן, נבחנים גם שינויים נדרשים בהתאם לשינויים בפעילויות הבנק ו/או שינויים בסביבת הבנק או בשווקים הפיננסיים.. א

19 ב. דרישות ההון בגין סיכוני שוק בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים במסגרת יישום הוראות באזל III בחר הבנק, בתיאום עם הקבוצה, ליישם את הגישה הסטנדרטית בגין החשיפה לסיכוני שוק. הלימות ההון הרגולטורית מחושבת על סיכוני ריבית, סיכוני אופציות, סיכוני מניות והסיכון הספציפי בתחומי המסחר בלבד ועל סיכוני מטבע על כלל הפעילות בבנק. בנוסף, במסגרת נדבך מוקצה הון נוסף בגין סיכוני שוק. להלן דרישות ההון בגין סיכוני שוק בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים: סיכון סיכון כללי ספציפי סה"כ סיכון סיכון כללי ספציפי סה"כ סיכון סיכון כללי ספציפי סה"כ דרישת ההון בגין: סיכון ריבית סיכון מניות סיכוני מטבע חוץ סיכוני אופציות מט"ח סך הכל דרישת הון בגין סיכוני שוק סכום נמוך מ 0.. מוצג לפי דרישות הון בשיעור 8%. המתודולוגיה לאמידת החשיפה לסיכוני השוק ג. הבנק עושה שימוש במספר כלים ומודלים מקובלים לצורך ניהול החשיפה לסיכוני השוק באמצעים, הכוללים גם את הערך בסיכון ה VAR וגם הפעלת תרחישי קיצון,Stress Test כמפורט להלן: הערך בסיכון (ה (VAR ה VAR (הערך הנתון לסיכון), מודד את תוחלת ההפסד המקסימאלית בשווי ההוגן של הבנק (נכסים והתחייבויות, לרבות מכשירים פיננסיים נגזרים), במהלך אופק השקעה נתון (0 ימי עסקים), בהינתן רמת מובהקות מסוימת (99%) ובהתקיים תנאי שוק נורמאליים. ה VAR השוטף המחושב בבנק מתבסס על שיטת ה.Variance CoVariance בנוסף, מריץ הבנק מודלים נוספים בעת הצורך לרבות סימולציה היסטורית. נתוני ה VAR מחושבים בבנק בתדירות יומית על הנכסים וההתחייבויות הפיננסים של הבנק (התיק הבנקאי והתיק הסחיר). מערכת ה VAR משתלבת כחלק אינטגראלי בעבודתה של המחלקה לניהול סיכונים המעדכנת את החטיבה הפיננסית על החשיפות. תחום ניהול סיכוני שוק ונזילות שבמחלקה לניהול סיכונים מבצעת תהליך בחינה בדיעבד VAR בלתי תלוי, על פי קריטריונים שהוגדרו בוועדת באזל במטרה לבחון את תקפות ה (Back Testing) ברמת כל מגזר פעילות ורמת סך הפעילות. 09

20 כלי ניהול ובקרת חשיפות רבית כגון: מח"מ, שווי הוגן, מבחני רגישות לשינויים בעקום הריבית ותרחישי קיצון. כלי ניהול ובקרת סיכוני אופציות בחדר עסקאות מט"ח כגון: מטריצת VolSpot המציגה את החשיפה כתוצאה משינוי של שער חליפין ותנודתיות בתרחישים שונים. בנוסף נעשה שימוש ב RHO הבוחן את השינוי בשווי הפוזיציה במקרה של תזוזה של % בעקום הריבית. מבחני רגישות: החשיפה לסיכון מבוטאת במונחי הפגיעה המקסימאלית בשווי ההוגן, כתוצאה מתזוזה מקבילה של עקום הריבית. תרחישי קיצון Tests).(Stress התאבון לסיכון דירקטוריון הבנק קבע כי סך החשיפה לסיכוני שוק כפי שמוצאת את ביטוייה בערך בסיכון (ערך ה (VAR לא תעלה על 3.3% מההון ועד 5 מיליון ש"ח, לפי אופק של 0 ימים בשיטה הפרמטרית. ליום 30 בספטמבר 0 עמד ערך ה VAR של הבנק על.6 מיליון ש"ח בהשוואה ל 6. מיליון ש"ח ביום 3 בדצמבר 03. הירידה בערך ה VAR נובעת מירידה בחשיפה לסיכון הריבית במגזר השקלי. במהלך הרבעון השלישי של שנת 0 עמד הבנק במגבלת ה VAR הכוללת. תרחישי קיצון תרחישי קיצון לבחינת גובה השחיקה המקסימאלי בשווי ההוגן: דירקטוריון הבנק קבע מגבלות על גובה השחיקה המקסימאלי בשווי ההוגן של הבנק בגין הפעלתם של מספר תרחישי קיצון בתחום התממשות סיכונים פיננסיים. מגבלה זו נקבעה לעד 5% מהונו של הבנק. תרחישי קיצון לבחינת הנאותות ההונית והשפעת התממשות תרחישי קיצון על יחס ההון לרכיבי סיכון: כחלק מהיערכותו ליישום הוראות נדבך של באזל II וקידום ניהול הסיכונים בקבוצה, גיבש הבנק מתווה תרחישי קיצון לבחינת הנאותות ההונית. המתווה כולל תרחישים בתחום סיכוני השוק, הנזילות והאשראי (לרבות בתחום תיק ניירות הערך בשקלים ובמט"ח) ותרחישים המשלבים התממשות של כמה סיכונים בו זמנית. התרחישים שמפעיל הבנק כוללים תרחישים מסוג ניתוחי רגישות, תרחישים היסטוריים, תרחישים היפותטיים ותרחישים מאקרוכלכליים. התשתית התרחישית מורכבת מתרחיש הוליסטי גלובלי ומתרחיש הוליסטי מקומי. בנוסף, מיושמים בבנק כלים לניהול חשיפות הריבית הכוללים מודלים שונים המיושמים בבנק ואשר תוצאותיהם נסקרות על בסיס יומי, כגון: מח"מ, שווי הוגן ומבחני רגישות לשינויים בעקום הריבית. ד. חשיפת בסיס כללי סיכון הבסיס הוא סיכון קיים או עתידי להכנסות ולהון הבנק שעלול להתרחש כתוצאה משינויים בלתי צפויים במדד המחירים לצרכן, או בשערי החליפין, עקב ההפרש בין שווי הנכסים לבין שווי ההתחייבויות (כולל השפעת עסקאות עתידיות ואופציות גלומות). חשיפת הבסיס נמדדת ומנוהלת בכל אחד ממגזרי ההצמדה השונים: המגזר הצמוד למדד המחירים לצרכן, המגזר במטבע חוץ ובשקלים צמודים למטבע חוץ. על פי כללי החשבונאות ההון מוגדר כמקור שקלי לא צמוד, כך שההשקעה של ההון במגזר שאינו המגזר השקלי (מגזר המדד ומגזר המט"ח וצמוד המט"ח) מוגדרת כחשיפת בסיס.

21 ניהול החשיפה ניהול סיכוני הבסיס והשקעת ההון הפנוי במגזרי ההצמדה השונים נעשה בהתבסס על הערכות ותחזיות שוטפות לגבי התפתחויות צפויות בשווקי הכספים וההון. תמהיל ההשקעה של ההון הפנוי במגזרי ההצמדה השונים מנוהל באופן שוטף בכפוף למגבלות המוצגות לעיל, ועל בסיס התחזיות לגבי משתני השוק הרלוונטיים, תוך ניצול פערי המחירים בין עלות המקורות ותשואת השימושים במגזרי ההצמדה השונים וכדאיותן של פוזיציות "יתר" או "חסר" בכל מגזר פעילות. במסגרת ניהול מאזני ההצמדה נעזר הבנק, בין השאר, במכשירים פיננסיים נגזרים, כאמצעי לנטרול החשיפה לסיכונים בבסיס ובריבית. התיאבון לסיכון דירקטוריון הבנק קבע מגבלות לגבי הפוזיציות המותרות (עודף או חוסר) של נכסים על התחייבויות וחשיפת ההון בכל מגזר. תרחישי קיצון דירקטוריון הבנק קבע מגבלה על גובה השחיקה המקסימאלי בשווי ההוגן בגין הפעלתם של מספר תרחישי קיצון בתחום החשיפה לסיכוני שוק לרבות סיכוני הבסיס. מגבלה זו נקבעה לעד 5% מההון. בנוסף, מיישם הבנק מתווה תרחישי קיצון לבחינת הנאותות ההונית. במסגרת זאת, בוחן הבנק מתווה של תרחישי קיצון גם בתחום סיכוני הבסיס (וכן תרחישים המשלבים התממשות סיכוני הבסיס עם כמה סיכונים אחרים בו זמנית). במסגרת זאת, נבחנת השפעת התממשות הסיכון על בסיס ההון ועל יחס ההון לרכיבי סיכון. תוצאות התרחישים ומשמעותם מדווחים אחת לרבעון להנהלה ולדירקטוריון. עודף הנכסים על ההתחייבויות הסתכם כדלהלן: סוג ההצמדה לא צמוד מדד המחירים לצרכן מטבע חוץ או בהצמדה לו פריטים לא כספיים סה"כ הון המגבלה המאושרת המקסימלית 0 הון פנוי בדצמבר 03 )מבוקר( בספטמבר בספטמבר ההון הפנוי ליום הוא 3.9. רגישות ההון לשינויים בשער החליפין הבנק פועל בשוקי המטבע באמצעות עסקאות ספוט, פורוורד ובאמצעות אופציות הן עבור עצמו והן עבור לקוחותיו. הבנק פועל במטבעות הסחירים בעולם וסך החשיפה המטבעית נטו של הבנק נמוכה. 0

22 להלן תיאור רגישות הון הבנק לשינויים תיאורטיים בשערי החליפין של מטבעות החוץ העיקריים (ב): 3 בדצמבר 03 דולר אירו 30 בספטמבר 03 דולר אירו כל המטבעות 30 בספטמבר 0 אחוז שינוי בשער דולר אירו החליפין כל המטבעות כל המטבעות (.) (.).. (0.3) (0.6) (0.6) (.) 0.6. (.3) (.6) (0.) (0.) (0.5) (0.9) )0.5( )0.9( )0.( )0.( )0.( )0.3( ירידה של 5% ירידה של 0% עליה של 5% עליה של 0% הערות: תרחיש עליה/ירידה פירושו בהתאמה התחזקות/היחלשות המטבע הנדון כנגד שקל.. לשינוים בשערי החליפין של שאר המטבעות שלא פורטו בנפרד יש השפעה זניחה על רווחי הבנק.. הנתונים משקפים את השפעת השינויים בשערי החליפין לאחר השפעת המס. 3. דרישות ההון בגין סיכוני בסיס במסגרת יישום הוראות באזל III מיישם הבנק את הגישה הסטנדרטית בגין החשיפה לסיכוני שוק. במסגרת זאת, נדרש הבנק להלימות ההון הרגולטורית בגין סיכוני בסיס הנגזרים מסיכוני בסיס במט"ח בלבד. הבנק מבצע הקצאת הון משלימה בגין סיכוני בסיס הנגזרים מחשיפה לסיכוני בסיס במגזר המדד (סיכוני אינפלציה) במסגרת יישום הוראות נדבך של באזל.II במהלך הרבעון השלישי של שנת 0, עמד הבנק בכל מגבלות חשיפת הבסיס שאושרו על ידי הדירקטוריון. ה. חשיפה לשינויים בריבית כללי סיכון הריבית הוא סיכון קיים או עתידי להכנסות ולהון הבנק העלול להיווצר בגין הפער בין מועדי הפירעון או מועדי שינוי הריבית בין הנכסים וההתחייבויות למיניהם בכל אחד ממגזרי הפעילות. הסיכונים בריבית, לכלל התיק, הינם הסיכונים הדומיננטיים להם חשוף הבנק בכל הקשור להשפעה על השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות ועל הרווח. הבנק מיישם מדיניות לניהול סיכון הריבית על פי הוראות נב"ת 333 בנושא ניהול סיכון ריבית. ניהול החשיפה ניהול החשיפה לסיכונים בריבית נעשה תוך פיזור נאות של השקעת ההון הפנוי בין טווחי הזמן השונים, וצמצום החשיפה לשחיקת השווי ההוגן, כתוצאה משינויים בלתי צפויים בשיעורי הריבית. החשיפה העיקרית לסיכוני ריבית בבנק מיוחסת לפעילות המימון במגזר השקלי הלא צמוד ונובעת ממאפייני ההשקעה הנגזרים מטווח השימושים והמקורות ומפעילות הנוסטרו של הבנק במגזר זה, כולל עשיית שוק.

23 התיאבון לסיכון דירקטוריון הבנק קבע מגבלות על החשיפה הכוללת לסיכוני הריבית באמצעות תחימת החשיפה המקסימאלית לשחיקת השווי ההוגן של ההון עם שינוי מקביל של % בעקום הריבית במגזר הצמוד למדד, במגזר השקלי ובמגזר המט"ח. על פי המגבלות, החשיפה המקסימאלית המותרת לשחיקת השווי ההוגן של ההון הינה בשיעור של 5.5% במגזר השקלי הלא צמוד, בשיעור של 3.5% במגזר צמוד המדד ובשיעור של.5% במגזר המט"ח. נקבעה מגבלה נוספת של חשיפה מקסימאלית לסיכון ריבית בכל המגזרים יחד עד 7%. בנוסף לקביעת מגבלות על תיאבון הסיכון הכולל לחשיפה לסיכוני ריבית ברמת חשיפת השווי ההוגן, קבע דירקטוריון הבנק מגבלות פרטניות ברמת חדרי העסקאות והיחידות העסקיות השונות היוצרות סיכוני ריבית, על היקף חשיפת הריבית. תרחישי קיצון דירקטוריון הבנק קבע מגבלה על גובה השחיקה המקסימאלי בשווי ההוגן בגין הפעלתם של מספר תרחישי קיצון בתחום החשיפה לסיכוני שוק לרבות סיכוני ריבית. מגבלה זו נקבעה לעד 5% מההון. בנוסף, מיישם הבנק מתווה תרחישי קיצון לבחינת הנאותות ההונית. במסגרת זאת, בוחן הבנק מתווה של תרחישי קיצון גם בתחום סיכוני ריבית (וכן תרחישים המשלבים התממשות סיכוני ריבית עם כמה סיכונים אחרים בו זמנית). במסגרת זאת, נבחנת השפעת התממשות הסיכון על בסיס ההון, יחס ההון לרכיבי סיכון, וכן יכולת הבנק לגייס הון. תוצאות התרחישים ומשמעותם מדווחות אחת לרבעון להנהלה, לועדה לניהול סיכונים ולדירקטוריון. החשיפה בפועל ליום הדוח חשיפת הריבית במגזר השקלי הלא צמוד נובעת מכך שהפעילות מאופיינת במשך חיים של נכסים ארוך ממשך חיים של התחייבויות, ובגין היקף ההשקעה באפיק זה שהוא הדומיננטי מבין שלושת מגזרי ההצמדה. סיכון הרבית נמדד ומנוהל על בסיס הנחות שונות באשר לזמני הפרעון של הנכסים וההתחייבויות. אחת ההנחות הינה: בחשבונות עו"ש מט"י ומט"ח שאינם נושאים ריבית קיימות יתרות זכות בסכום יציב לאורך זמן. לצורך מדידת חשיפת הריבית, מדיניות הבנק היא להתייחס ליתרות עו"ש אלה כהתחייבות ארוכה (כשנה). להלן תיאור רגישות הון הבנק לשינויים במקביל בעקומי הריבית עליה מקבילה של % בעקום הריבית: השינוי התיאורטי בשווי הכלכלי כתוצאה מתרחיש של 3 בדצמבר בספטמבר בספטמבר 0 % השינוי בהון בפועל %המגבלה % השינוי בהון בפועל %המגבלה % השינוי בהון בפועל %המגבלה *0.0 מט"י לא צמוד מט"י צמוד מדד מט"ח וצמוד מט"ח * פריסת העו"ש במט"ח בוצעה לראשנה ברבעון השלישי של שנת 0. 3

24 סיכון ריבית בתיק הבנקאי: להלן השפעת עליה (ירידה) בשיעור הריבית על התיק הבנקאי של הבנק (באחוזים מהשווי ההוגן): 3 בדצמבר בספטמבר בספטמבר 0 עליה של % ירידה של % עליה של % ירידה של % עליה של % ירידה של % (0.5) (6.6) (0.77) 0.6 (.8) (0.53) (0.90) (5.7) (0.97) 0.93 (0.70) (0.7) ).6( )0.55( )0.9( )0.38( )0.6( עקום שקלי עקום צמוד ריבית דולר ריבית אירו ריבית מט"ח (כל המטבעות) הנחות היסוד:. התיק הבנקאי כולל את כל הנכסים וההתחייבות של הבנק, במאזן הבנק, כולל מכשירים פיננסיים נגזרים, למעט ניירות ערך בתיק למסחר.. החישוב נעשה ללא התחשבות בפירעונות המוקדמים של ההלוואות/הפקדונות (על סמך ניסיון העבר הפירעונות המוקדמים אינם מהותיים). 3. סיכון הריבית נבחן בתדירות שוטפת. דרישות ההון בגין סיכוני ריבית במסגרת יישום הוראות באזל III נדבך ראשון מיישם הבנק את הגישה הסטנדרטית בגין החשיפה לסיכוני שוק. במסגרת זאת, נדרש הבנק להלימות ההון הרגולטורית בגין סיכוני ריבית בתחומי המסחר בלבד. הבנק מבצע הקצאת הון משלימה בגין סיכוני הריבית בתיק הבנקאי במסגרת יישום הוראות נדבך של באזל III בהתאם למתודולוגיה שמרנית.

25 ניתוח רגישות להשפעת החשיפה לשינויים בריבית המבוססת על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים להלן מידע על נכסים והתחייבויות החשופים לשינויים בריבית על פי שווים ההוגן, כולל ניתוח רגישות לגבי השפעת שינויים תיאורטיים בשיעור הריבית על שוויים ההוגן של המכשירים הפיננסיים של הבנק, למעט פריטים לא כספיים, על פי כללים חשבונאיים: להלן פרטים על השפעת השינויים בריבית על השווי ההוגן של עודף הנכסים במגזר: השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים, למעט פריטים לא כספיים (לפני השפעת שינויים תיאורטיים בשיעורי ריבית) ב:. 30 בספטמבר 0 מטבע ישראלי לא צמוד צמוד למדד מטבע חוץ דולר אירו אחר סך הכל 8,. 8,038.3 )7,856.7( )8,00.( ,038.8 )386.( )8.9( )07.8( ),087.(. 63.3,58.3 ),30.3( ),83.3( )3.0( )50.5( )77.5( ,887.5 ),30.9( )3,5.6( 6.7 נכסים פיננסיים 3 סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים התחייבות פיננסיות 3 סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים 30 בספטמבר 03 מטבע ישראלי לא צמוד צמוד למדד מטבע חוץ דולר אירו אחר סך הכל 7,8.8 8,985.3 (7,9.6) (8,955.9) ,07.5 (68.5) (,67.) (590.) (66.8) (.8) 773.,53.6 (,899.) (3,08.3) (78.) (56.9) ,6.,90. (3,80.) (3,636.7) 6.5 נכסים פיננסיים 3 סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים התחייבות פיננסיות 3 סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים 3 בדצמבר 03 מטבע ישראלי לא צמוד צמוד למדד מטבע חוץ דולר אירו אחר סך הכל 8,.8 8,5.5 (7,70.6) (8,65.) ,330.7 (633.9) (88.0) (38.) (60.) ,.6 (,0.) (,755.8) (33.3) (56.6) 9.9 6,07.6,980.3 (,5.0) (3,88.3) 5.6 נכסים פיננסיים 3 סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים התחייבות פיננסיות 3 סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים כולל מכשירים פיננסיים מורכבים. לא כולל יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים. לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ. סכומים לקבל (לשלם) בגין מכשירים פיננסיים נגזרים ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים, כשהם מהוונים בריביות אשר שימשו לחישוב השווי ההוגן המוצג בביאור

26 השפעת שינויים תיאורטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן נטו של המכשירים הפיננסיים של הבנק למעט פריטים לא כספיים, ב:. 30 בספטמבר 0 שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים, לאחר השפעת שינויים בשיעורי ריבית מטבע ישראלי לא צמוד צמוד למדד מטבע חוץ דולר אירו אחר השפעות מקזזות סך הכל שינוי בשווי הוגן באחוזים ב סך הכל סך הכל )6.( )0.7( 6.8 ).5( ).8( )0.(.0.8 )5.3( )3.( )0.( )0.3( השינוי בשיעורי הריבית גידול מיידי מקביל של אחוז אחד גידול מיידי מקביל של 0. אחוז קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד 30 בספטמבר 03 שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים, לאחר השפעת שינויים בשיעורי ריבית מטבע ישראלי לא צמוד צמוד למדד מטבע חוץ דולר אירו אחר השפעות מקזזות סך הכל שינוי בשווי הוגן באחוזים ב סך הכל סך הכל (8.0) (0.8) 9.3 (30.) (3.0) (5.) (.) השינוי בשיעורי הריבית גידול מיידי מקביל של אחוז אחד גידול מיידי מקביל של 0. אחוז קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד 3 בדצמבר 03 שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים, לאחר השפעת שינויים בשיעורי ריבית מטבע ישראלי לא צמוד צמוד למדד מטבע חוץ דולר אירו אחר השפעות מקזזות סך הכל שינוי בשווי הוגן באחוזים ב סך הכל סך הכל (8.) (.0) 9.5 (30.9) (3.6) השינוי בשיעורי הריבית גידול מיידי מקביל של אחוז אחד גידול מיידי מקביל של 0. אחוז קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ. שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים שמוצג בכל מגזר הצמדה הוא השווי ההוגן נטו במגזר זה בהנחה שחל השינוי שצויין בכל שיעורי הריבית במגזר ההצמדה. סך הכל שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים הוא השווי ההוגן נטו של כל המכשירים הפיננסיים (למעט פריטים לא כספיים) בהנחה שחל השינוי שצוין בכל שיעורי הריבית בכל מגזרי ההצמדה. לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים ראה ביאור 8. סכום נמוך מ

27 במהלך הרבעון השלישי של שנת 0 עמד הבנק בכל מגבלות חשיפת הריבית שאושרו על ידי הדירקטוריון. ו. סיכוני אופציות כללי סיכוני אופציות הם הסיכון להפסד הנובע משינויים בפרמטרים המשפיעים על שוויין של האופציות, לרבות סטיית התקן. התיאבון לסיכון חדר העסקאות במט"ח של הבנק סוחר במגוון של מוצרים פיננסיים ובכלל זה באופציות. בנוסף על המגבלות שנקבעו על היקף החשיפה בבסיס ובריבית, ועל רקע רגישות השווי הכלכלי של האופציות לשינויים בבסיס, בריבית ובפרט לשינויים בתנודתיות נכסי הבסיס קבע הדירקטוריון מגבלות נוספות על פעילות חדר העסקאות באופציות. דירקטוריון הבנק קבע מגבלות ביחס לפעילות המותרת באופציות הן במונחי נפח, והן במונחי הפסד מקסימלי בתרחישים. התרחישים מתייחסים לשינויים סימולטניים בשער החליפין ובתנודתיות של נכסי הבסיס. כמו כן, נקבעו על ידי הדירקטוריון מגבלות על השינויים המקסימליים בערכו של תיק האופציות במונחים של מדדי רגישות.(GREEKS) ניהול החשיפה כלי ניהול החשיפה לסיכוני אופציות כוללים מערכת יעודית לנושא הכוללת, בין היתר, מטריצת רגישויות VolSpot המציגה את החשיפה, כתוצאה מהיווצרות שילוב של תרחישים שונים של תנודות בשער החליפין ובתנודתיות. בנוסף, נעשה שימוש בתרחיש חשיפה לסיכון עקום ריבית (תרחיש (RHO הבוחן את השינוי בשווי הפוזיציה במקרה של תזוזה של % בעקום הריבית. דרישות ההון בגין סיכוני אופציות במסגרת יישום הוראות באזל III בחרה הקבוצה ליישם את הגישה הסטנדרטית בגין החשיפה לסיכוני שוק. במסגרת זאת, נדרש הבנק להלימות ההון הרגולטורית בגין סיכוני אופציות בתחומי הפעילות למסחר בלבד. הבנק מבצע הקצאת הון משלימה בגין סיכוני האופציות, ככל שקיימות בתיק הבנקאי במסגרת יישום הוראות נדבך של באזל.III במהלך הרבעון השלישי של שנת 0 עמד הבנק בכל מגבלות סיכוני האופציות שאושרו על ידי הדירקטוריון. ז. פיקוח ובקרה על ניהול החשיפה לסיכוני השוק הבנק מקיים מערך נאות של מנגנוני שליטה, ניהול, פיקוח וביקורת על תהליך ניהול סיכוני השוק. התפיסה הניהולית והבקרתית של הבנק היא של זיהוי, כימות ואמידה שוטפים של החשיפה לסיכוני שוק ובקרת עמידה במגבלות שנקבעו. ניהול החשיפה לסיכוני השוק נבחן ומבוקר באופן שוטף במסגרת בחינת כלל הסיכונים על ידי ועדות ופורומים ייעודיים ברמת הדירקטוריון, ההנהלה (כמפורט לעיל בפרק חשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם כללי) וכן על ידי דרגי הביניים, שהמרכזיים שבהם הינם: ועדה המתכנסת אחת לרבעון ודנה בירידת ערך וצורך בהפרשות לירידת ערך בתיק הנוסטרו. 7

28 מערך הביניים Office) (Middle היחידה משולבת במחלקת ניהול סיכונים הכפופה למנהל הסיכונים הראשי ומתמחה בביצוע בקרות על הפעילות בחדרי העסקאות בחטיבה הפיננסית של הבנק. היחידה מאתרת את הסיכונים השונים סמוך להיווצרותם, ככל הניתן, ומפתחת בקרות ונוהלי עבודה לצמצום חשיפת הבנק. במסגרת פעילותה בודקת היחידה את העמידה במגבלות שנקבעו על ידי ההנהלה והדירקטוריון לגבי הפוזיציות השונות ברמה יום יומית. היחידה לבקרת ניהול סיכוני שוק ונזילות המשולבת במחלקת ניהול סיכונים היחידה אחראית על בקרת סיכוני השוק והנזילות בבנק. היחידה פועלת מכוח הוראת ניהול בנקאי תקין 339 "ניהול סיכונים" והוראת ניהול סיכון נזילות 3. במסגרת פעילותה מבקרת ובוחנת היחידה לבקרת סיכוני שוק ונזילות את טיב הכלים המשמשים למדידת הסיכון, בוחנת את המגבלות שנקבעו ואת התאמתן לחשיפות הבנק ומדווחת מיידית על חריגות ממגבלות אלו, אם היו. בנוסף, יחידת תחום ניהול סיכוני שוק ונזילות משתתפת בועדת היגוי של חברת האם העוסקת בתיקוף מודלים בנושאי סיכוני שוק ונזילות. הביקורת הפנימית מחלקת הביקורת הפנימית של הבנק הינה מחלקת הביקורת הפנימית של חברת האם המשלבת בתוכניות העבודה השנתיות שלה ביקורות בנושא ניהול הסיכונים השונים בבנק. ח. דיווח על החשיפות לסיכוני שוק ההנהלה, הועדה לניהול סיכונים ודירקטוריון הבנק מקבלים מגוון דיווחים על החשיפה לסיכוני שוק, ובחתכים שונים על ידי גורמי הניהול, הפיקוח והבקרה. בנוסף, החשיפות לסיכוני השוק בהשוואה למסגרות וגבולות הפעילות שנקבעו על ידי הדירקטוריון, מרוכזות במסמך הסיכונים הרבעוני, כנדרש בהוראה לניהול בנקאי תקין 30. המסמך נדון אחת לרבעון בהנהלה, בועדת הדירקטוריון לניהול סיכונים ובדירקטוריון. ניהול סיכוני נזילות כללי סיכון הנזילות הינו סיכון קיים או עתידי שהבנק יתקשה לספק את צרכי נזילותו במצבי ביקוש והיצע חריגים לרבות התחייבויות בלתי צפויות, משיכות בלתי צפויות מפיקדונות הציבור, ביקוש בלתי צפוי לאשראי ואי וודאות לגבי זמינות המקורות. בהתאם למתחייב מהוראות המפקח על הבנקים, אישר דירקטוריון הבנק מדיניות כוללת לניהול סיכוני הנזילות, וקבע מגבלות על פער ויחס הנזילות בתרחיש רגיל ובתרחיש קיצון ועל תזרים המזומנים. המדיניות כוללת, בין היתר, התייחסות לכלי המדידה, השליטה והבקרה ולמנגנוני הדיווח שיש לקיים כחלק מניהול סיכון הנזילות השוטף. הבנק מקיים מעקב שוטף אחר מצב הנזילות במטבע ישראלי ובמט"ח תוך שהוא מפעיל כלי ניהול, שליטה, פיקוח ובקרה במטרה להבטיח את היכולת להתמודד גם במצבי ביקוש והיצע חריגים בשווקים הפיננסיים. בספטמבר 008 הוציאה ועדת באזל, ה,BIS הנחייה מעודכנת Practice) (Sound שעוסקת בתחום ניהול סיכון הנזילות. ההנחיה נכתבה בעקבות לקחי המשבר הפיננסי וכוללת שורת הנחיות חדשות לניהול הנזילות, בהם: הצורך בתמחור סיכון הנזילות, הצורך בהחזקת כרית בטחון, שורת עקרונות במדידת הסיכון בהם שימוש רחב יותר בתרחישי קיצון, ניהול נזילות תוך יומי, תוכניות מגירה ועוד. הבנק קבע מסגרת ותכנית פעולה הנדרשת בניהול סיכוני הנזילות. נקבעה מתודולוגיה שתסייע בזיהוי משבר נזילות בבנק..3 א. 8

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

חברת כרטיסי אשראי

חברת כרטיסי אשראי תוכן העניינים 0 85 0 דוח דירקטוריון סקירת הנהלה דוחות כספיים דוח דירקטוריון 0 5 9 0 0 0 0 8 8 9 8 8 8 80 80 8 8 תאור עסקי החברה התפתחות ההכנסות וההוצאות התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות מיסוי מצב האמצעים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

MeitavIsraelWeekly

MeitavIsraelWeekly 13.09.2012 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0. סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי 03-7903784 alexz@mtds.co.il 31.03.2019 עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.5% מדד מאי 0.4% ריבית בנק ישראל צפויה בעוד 12 חודשים

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

27 יוני 2012 עדי סקופ (רו"ח), אנליסט פיננסים דורין פלס (רו"ח), אנליסטית שטרי הון בנקים -

27 יוני 2012 עדי סקופ (רוח), אנליסט פיננסים דורין פלס (רוח), אנליסטית שטרי הון בנקים - 27 יוני 2012 עדי סקופ (רו"ח), אנליסט פיננסים 03 5190352 - adi_s @ibi.co.il דורין פלס (רו"ח), אנליסטית 03 5193476 - dorin_z@ibi.co.il שטרי הון בנקים - חוף מבטחים או מלכודת דבש? אג"ח של תאגידים בנקאיים בישראל

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

• 03.11.2010 רגע לפני העלאת ריבית? העולם חושב אחרת מחלקת מחקר ואסטרטגיה, אקסלנס נשואה עורך: יניב חברון, כלכלן ראשי ומנהל מחלקת מחקר ואסטרטגיה בנימה אישית בפד מאותתים שהאפשרות להעלאת ריבית עוד השנה עדיין

קרא עוד