נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל"

תמליל

1 נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד. החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) (תיקון), התשע"ד 2014 ("התיקון"), מאחר שביום ("המועד הקובע הקודם") נחשבה החברה "תאגיד קטן" (כהגדרתו בסעיף 5 ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל 1970 ("תקנות הדוחות"). כמפורט בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 9 במרס 2014 (מס' אסמכתא: ), אשר המידע הכלול בו מובא כאן על דרך ההפניה, החליט דירקטוריון החברה לאמץ את מלוא ההקלות שנקבעו בתיקון וזאת החל מהדוח התקופתי לשנת נכון ליום ("המועד הקובע") החברה לא נחשבה "תאגיד קטן", שכן נכון למועד הקובע הערך הנקוב של אג"ח של החברה היה כ 206 מיליון ע.נ., היינו מעל הסף הנדרש לפי תקנה 5 ג(א)( 3 ) לתקנות הדוחות. על אף האמור לעיל ובהתאם לתקנה 5 ה(ג) לתקנות הדוחות, מאחר שלפני ה החברה נחשבה כ'תאגיד קטן' כאמור לעיל ולמרות שביום (המועד הקובע) היא לא נחשבה כ'תאגיד קטן', החברה תהיה רשאית להמשיך ולדווח לפי ההקלות הקיימות לתאגיד קטן (לפי תקנה 5 ד לתקנות הדוחות) עד וכולל הדוח הרבעוני שיסתיים ביום יובהר כי למועד פרסום דוח תקופתי זה, הערך הנקוב של אג"ח של החברה נמוך מ 200 מיליון ע.נ.. 1 3\269\522

2 חלק ראשון תיאור עסקי החברה תוכן עניינים: סעיף חלק ראשון תיאור ההתפתחות הכלכלית של עסקי החברה פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 1 תחומי הפעילות של החברה 2 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה 3 חלוקת דיבידנדים 4 חלק שני מידע אחר מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה 5 סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה 6 חלק שלישי תיאור עסקי התאגיד לפי תחום הפעילות מידע כללי על תחום הנדל"ן היזמי 7 תיאור מצרפי 8 פרוייקטים שבנייתם הסתיימה עד ליום 31 בדצמבר פרוייקטים בהקמה 10 פרויקטים בתכנון ואחרים 11 פרויקט שהופסק פסגת זאב 12 פרטים אודות קרקעות שמומשו בשנת שיווק והפצה 14 צבר הזמנות 15 תחרות 16 תחום נדל"ן להשקעה בישראל 17 חלק רביעי עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה הון אנושי 18 קבלני משנה, חומרי גלם וספקים 19 הון חוזר 20 מימון 21 מיסוי 22 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 23 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה 24 הסכמים מהותיים 25 הליכים משפטיים 26 יעדים ואסטרטגיה עסקית 27 דיון בגורמי סיכון 28 עמוד \269\522

3 .1 פרק 1: תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014 חלק ראשון תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה כללי החברה התאגדה בישראל ביום 5 ביוני 1991 כחברה פרטית בעירבון מוגבל בשם "דנאל גרופ (1991) בע"מ" ובחודש נובמבר 2002 שינתה את שמה לשמה הנוכחי. הנפקות ביום 21 באפריל 1993 פרסמה החברה תשקיף במסגרתו נרשמו מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: "הבורסה") והחברה הפכה לחברה ציבורית. במהלך השנים החברה הנפיקה אגרות חוב מסדרות שונות בהתאם לתשקיפים שפרסמה. לפרטים אודות אגרות החוב של החברה שבמחזור ראו סעיף 5 לדוח הדירקטוריון שלהלן. פעילות החברה והחזקותיה בחברות בנות החברה עוסקת בייזום, תכנון, הקמה שיווק ומכירה של פרויקטים למגורים בישראל ובתחום נדל"ן להשקעה בישראל. בחודש נובמבר 2014, החברה, באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה נ.א. ניצן ביצוע ויזמות 2014 בע"מ, רכשה את מלוא הון המניות של ט.א דולומיט 1995 בע"מ חברה פרטית שהינה צד ג' לחברה ו/או לבעלי השליטה בה (להלן: "ניצן ביצוע" ו"דולומיט", בהתאמה) והינה חברה קבלנית בעלת סיווג ג' 5 מרשם הקבלנים. לפרטים נוספים, ראו סעיף 19.1 להלן. להלן תרשים מבנה ההחזקות בחברה (לא כולל חברות לא פעילות), נכון למועד הדו"ח: נתנאל גרופ בע"מ 100% נ.א. ניצן ביצוע ויזמות 2014 בע"מ 100% ט.א דולומיט 1995 בע"מ 3 3\269\522

4 תחומי הפעילות של החברה למועד הדו"ח, קיימים בחברה שני תחומי פעילות המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחות הכספיים של החברה : 1 תחום הייזום כולל את ליבת פעילות החברה שהינה יזום, תכנון, הקמה, שיווק ומכירה של פרויקטים למגורים בישראל. למועד הדו"ח, מעורבת החברה ביזום, תכנון ובניה של כ 461 יחידות דיור (חלקה של החברה כ יח"ד) בפרויקטים שונים ברחבי הארץ, כמפורט בסעיפים 813 להלן. תחום נדל"ן להשקעה בישראל למועד הדו"ח, בבעלות החברה שש קרקעות המסווגות כנדל"ן להשקעה: ארבע מהן נמצאות בחולון, קרקע אחת בפארק תמר ברחובות וקרקע נוספת בת"א, כמפורט בסעיף 17 להלן. השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה מכירת 1,850,000 מניות החברה על ידי בעלות השליטה בחברה בעקבות הודעת הבורסה (מחודש יולי 2011) כי החברה לא עמדה במועד האמור בכללי השימור של הבורסה עקב שווי החזקות ציבור נמוך מהנדרש, התקשרו רישן בנין והשקעות בע"מ וא.ד.מ נתנאל בנייה בע"מ (להלן: "רישן" ו"א.ד.מ נתנאל", בהתאמה), שהינן בעלת השליטה בחברה וחברה פרטית בשליטתה בהתאמה בהסכמים למכירת המניות האמורות לשני צדדים שלישיים לחברה ו/או לבעלי השליטה בה. לפרטים אודותיה, ראו סעיף 3.1 לחלק הראשון לדו"ח התקופתי שפרסמה החברה לשנת 2013 ביום (אסמכתא: ) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2013"). ביום 13 במרץ 2014, נחתם חוזה בין רישן לבין צד ג' שאינו קשור לחברה ו/או למי מבעלי השליטה בה (בסעיף זה, להלן: "צד ג'") לפיו נקבע שרישן תמכור 353,000 מניות של החברה לצד ג' בתמורה לסך של 4 למניה ובסה"כ בתמורה ל 1,412 אלפי. נקבע שהתמורה תשולם ב 15 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום כאשר כל תשלום יהיה בסך של 95 אלפי כ"א והתשלום האחרון יהיה בסך של 82 אלפי. כבטחון לתשלום התמורה, הופקדו המניות בידי נאמן והופקדו בידיו 15 שיקים מעותדים. בחוזה נקבע שככל שהשיקים לא יפרעו, הנאמן ימכור את המניות הנ"ל לצדדים שלישיים אחרים שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה, על בעלי ענין בחברה או על החברה ויעביר את מלוא התמורה בגינן לרישן ולא תהיה לצד ג' כל טענה בקשר לכך. מאחר שצד ג' לא עמד בתשלומים שנקבעו בחוזה, הנאמן (בהתאם להוראת רישן) מכר 336,523 מהמניות הנ"ל לצד שלישי והיתרה הועמדה למכירה במסגרת המסחר בבורסה. בהתאם להוראות החוזה, התמורה בגין מכירת המניות כאמור הועברה לרישן. הסכמים לרכישת מניות החברה ע"י בעלי השליטה בחברה למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה ע"י בעלי השליטה בחברה, ביום 21 במאי 2014, התקשרו ה"ה אריה ודני נתנאל (עבורם ו/או עבור תאגידים בשליטתם) ושהינם נמנים על בעלי השליטה בחברה (בסעיף זה, להלן: "בעלי השליטה") בהסכמים עם שלושה בעלי מניות בחברה (בסעיף זה, להלן: "ההסכמים" ו"בעלי המניות" בהתאמה), לפיהם בעלי השליטה רכשו מבעלי המניות הנ"ל את מניות החברה, בהתאם למפורט להלן. יובהר כי אחד מבעלי המניות היה בעל ענין בחברה מכוח החזקותיו במניות החברה טרם מכירת המניות על ידו בהתאם להסכמים רכישת המניות בוצעה בהתאם למועדים והכמויות המפורטים בטבלה שלהלן, בתמורה ל 5.10 למניה: תחומי הפעילות של החברה נקבעו בהתאם לתקן IFRS8 "מגזרי פעילות", אותו מיישמת החברה החל מיום 1 בינואר \269\522

5 מועד התשלום סה"כ לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ התמורה בש"ח כמות המניות 1,605, , , , , , , ,262 4,409, ,627 כמות המניות 92,175 53,653 53,653 53, ,135 בעל מניות א' התמורה בש"ח 470, , , ,636 1,290,989 כמות המניות 83,181 48,418 48,418 48, ,436 בעל מניות ב' התמורה בש" 424, , , ,936 1,165, אופציה לרכישת מניות נוספות בנוסף לאמור בסעיף לעיל, בהתאם להסכמים שנחתמו, בעלי המניות העניקו לבעלי השליטה אופציה הדדית לפיה בעלי השליטה יכלו לרכוש מהם 681,623 מניות נוספות, וקבלו מהם אופציה למכירת המניות הנוספות הנ"ל לבעלי השליטה. למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה ע"י בעלי השליטה בחברה, ביום , העבירו בעלי השליטה את זכותם לפי ההסכמים למימוש האופציה ההדדית לרכישת המניות הנ"ל לצד ג' אשר מימש את זכותו לרכישת המניות הנ"ל. לפרטים נוספים אודות האופציה ההדדית שנקבעה במסגרת ההסכמים וכאמור הועברה לצד ) ו (אסמכתא: ג', ראו דיווחים מיידיים מהימים (אסמכתא: ). רכישה ומכירה של מניות החברה ע"י בעלי ענין במסגרת עסקאות מחוץ לבורסה (עסקאות שאינן מפורטות בסעיפים 3.1 עד 3.3 להלן). תאריך בעל הענין תנאי העסקה רכישה/מכירה כמות המניות בעסקה רכישה א.ד.מ נתנאל מכירה רישן רכישה אלטשולר שחם קרנות ניהול נאמנות בע"מ רכישה א.ד.מ נתנאל החזקה באמצעות רישן וא.ד.מ נתנאל. * 176,789 1,026,500 1,026,500 86,495 המחיר באגורות למניה החזקה לאחר העסקה מההון שיעור כמות מניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה כ 80.13% 16,383,080* כ 79.97% 16,349,778* כ 5.02% 1,026,500 16,436,273 כ 80.39%.3.5 ביום 24 ביוני 2014, הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה 3) המירות למניות. לפרטים אודותיהן ראו סעיף 5 לדוח הדירקטוריון. חלוקת דיבידנדים החברה לא חילקה דיבידנדים במהלך השנתיים האחרונות. נתונים בדבר יתרת רווחים בחברה יתרת הרווחים במאזן החברה הסתכמה ליום בכ 55,814. הרווח המצרפי לתקופה של שנתיים שהסתיימה ביום הינו כ 83, \269\522

6 .4.3 מגבלות שנקבעו בדבר חלוקת דיבידנד ביחס לאגרות החוב מהסדרות השונות שהנפיקה החברה להלן מפורטות המגבלות שנקבעו והינן בתוקף למועד הדוח: המגבלות שנקבעו ביחס: סדרת אג"ח הון עצמי* יחס הון עצמי לרווח הנקי למאזן החברה הדיבידנד לא יעלה על 35% מהרווח מההון לא יפחת ב', ג' הנקי המצטבר (אחרי מס) של החברה העצמי שהופיע לפי דוחותיה הכספיים האחרונים של בדוחות הכספיים החברה במועד ההכרזה על חלוקת ליום הדיבידנד. כ 57,753 שהיה אלפי. ד' לא יפחת מ 80 לא יפחת מ מיליון ** 20% מגבלה שתחול ביחס לכל סדרות אג"ח לפי תקנון הבורסה חלוקת הדיבידנד לא תגרום לכך שההון העצמי של החברה יפחת מ 24 מיליון ש"ח. 70 ה' לא יפחת מ מליון ** לא יפחת מ 18% סכום הדיבידנד לא יעלה על 30% מהרווח הנקי המתואם, כפי שיהיה מעת לעת. "הרווח הנקי המתואם" הרווח הנקי השנתי המתואם של החברה במאוחד החל מיום ביחס לאג"ח (סדרה ד') והחל מיום ביחס לאג"ח (סדרה ה') ו (סדרה 3), לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, כפי שיפורסמו מעת לעת ולראשונה על פי הדוחות הכספיים ליום ביחס לאג"ח (סדרה ד') ועפ"י הדוחות הכספיים ליום ביחס לאג"ח (סדרה ה'). רווחי שערוך הנובעים משערוך נדל"ן להשקעה בניכוי השפעת המס המתייחסת לרווחים אלה ורווחים הנובעים מנכסים בחו"ל, לא יכללו ברווח הנקי המתואם כאמור. יובהר כי, ככל שהחברה לא תפרסם דוח כספי שהינה מחויבת בפרסומו עפ"י דין, במועד הקבוע לפרסומו עפ"י דין, לא תבצע החברה חלוקה, עד לפרסומו של הדוח כאמור בשנה. למען הסר ספק, יובהר כי אם לא יפחת מ 75 מיליון ** לא יפחת מ 17% קלנדרית מסוימת לא חולק דיבידנד בגין רווחי אותה שנה, החברה תהיה רשאית לחלק דיבידנד בגין רווחי השנה שבה הוא לא חולק בשנה העוקבת. 3 * ** ההון העצמי שיהיה לאחר החלוקה ובעקבותיה. "הון עצמי", משמעו סך כל ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות של החברה ללא זכויות מיעוט, כהגדרתו בכללי חשבונאות מקובלים. מדיניות חלוקת דיבידנד ביום 29 בדצמבר 2013, אישר הדירקטוריון מדיניות חלוקת דיבידנד של החברה, כדלקמן: החברה תהיה רשאית לחלק לבעלי מניותיה, החל משנת 2014, דיבידנד בשיעור של עד 30% מהרווח הנקי המצטבר (אחרי מס) של החברה, שיצטבר החל מיום ואילך, לא כולל רווחים שנובעים משערוך נכסים, על פי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שיהיו ידועים במועד קבלת ההחלטה על חלוקת דיבידנד וזאת, בכפוף להוראות המפורטות להלן \269\522

7 יישום מדיניות חלוקת הדיבידנד כאמור כפוף להתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב מהסדרות השונות שהנפיקה החברה, כמפורט בסעיף 4.3 לעיל ולהוראות כל דין, לרבות מבחני החלוקה הקבועים בחוק החברות, התשנ"ט 1999 (להלן: "חוק החברות") ולהערכת דירקטוריון החברה בדבר יכולתה של החברה לעמוד מעת לעת בחבויותיה הקיימות והצפויות, והכל בשים לב לתזרים הצפוי, פעילויות החברה והתחייבויותיה, יתרת המזומנים של החברה, תוכניותיה ומצבה כפי שיהיו מעת לעת. הכרזה על חלוקת דיבידנד עפ"י המדיניות לעיל, יכול שתעשה פעם אחת בשנה ו/או מדי רבעון, על יסוד הדוחות הכספיים הסקורים או המבוקרים של החברה, בהתאם לשיקול דעת דירקטוריון החברה. דירקטוריון החברה יהיה רשאי, בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו של הדירקטוריון בלבד, לשנות את שיעור הדיבידנד האמור לעיל או להחליט שלא לחלק דיבידנד בכלל. 7 3\269\522

8 חלק שני מידע אחר מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה להלן נתונים בדבר התפלגות הכנסות החברה ונתונים כספיים של החברה לפי תחומי הפעילות השונים לשנים (ב): לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2013 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר הכנסות ממכירת דירות, מכירת מקרקעין ומכירת נדל"ן להשקעה ייזום נדל"ן להשקעה בישראל בלתי מיוחס סה"כ ייזום נדל"ן להשקעה בישראל בלתי מיוחס סה"כ ייזום נדל"ן להשקעה בישראל 46 בלתי מיוחס סה"כ 75,073 75, , ,736 98,823 98,823 61, , , ,482 80,995 עלות ההכנסות (עלויות משתנות 80,995 בלבד)* רווח גולמי 13, (607) (7,799) (107) (107) (10,762) 13,242 1, ,870 15,863 58,686 (374) (374) (14) 15,863 15,849 69,254 43,211 17,828 24,917 25,199 (223) 24,917 24,917 17,828 עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה 505 מיוחס לבעלי רווח (הפסד) המניות של נקי החברה נמשכות)(פעילויות לתקופה מיוחס לבעלי המניות של החברה (פעילויות מופסקות) מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה (פעילויות מופסקות) 325,426 סך הנכסים ליום האחרון לשנה 339,957 סך התחייבויות ליום האחרון לשנה לחברה אין עלויות קבועות בעלות המכר. (258) 367, ,470 8,295 9,604 25, , , , ,650 32,078 15,171 48, , , , ,748 72,133 13,131 95, * ביום 15 באוגוסט 2012, מכרה החברה לחברה פרטית בבעלות בעלת השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), בין היתר, את מלוא החזקותיה בשלוש חברות ברומניה, שהינן בעלות זכויות בקרקעות ברומניה, כך שהחל מהמועד האמור החברה חדלה מלקיים תחום פעילות זה. בדוחות רווח והפסד המאוחדים המצ"ב בחלק השלישי לדוח תקופתי זה, מוצגות ההכנסות ממכירת דירות וההכנסות ממכירת מקרקעין ביחד וכך גם עלות ההכנסות. ניתן לראות את המספרים בדוח זה בביאור 22 בדוחות הכספיים. 8 3\269\522

9 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה להלן הערכותיה של החברה באשר למגמות, האירועים וההתפתחויות בסביבה המקרוכלכלית של החברה, אשר למיטב ידיעת החברה והערכתה, יש להם או צפויה להיות להם השפעה כללית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות בתחומי הפעילות של החברה, והשלכותיהם: החברה הינה חברה אשר עיקר פעילותה הוא בתחום הנדל"ן בייזום והקמת פרויקטים לבניה למגורים ונדל"ן להשקעה בישראל. פעילותה של החברה מושפעת, בין היתר מהגורמים כדלקמן: הכלכלה הישראלית מפרסומי בנק ישראל עולה כי בשנת 2014, המדד המשולב מלמד על האטה בקצב הצמיחה (ממוצע שנתי) לעומת שנת 2013: הוא עלה ב 2.1% לאחר גידול של 3.4% בשנת אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ("הלמ"ס") מלמדים על האטת קצב הצמיחה של התוצר העסקי 2.5% בשנת 2014 לעומת 3.4% בשנת 2013, כאשר התוצר והתוצר העסקי צמחו ברבעון הרביעי של שנת 2014 ב 7.2% וב 8.8% בהתאמה, לאחר צמיחה כמעט אפסית ברבעון השלישי של שנת 2014 עקב מבצע "צוק איתן". בחישוב שנתי עלה התוצר המקומי ב 2.6% בשנת במהלך המחצית השנייה של שנת 2014 חלה תפנית בשער החליפין של השקל הן ביחס לדולר (פיחות של 15%), הן במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי (פיחות של 7%) והן ביחס לאירו (פיחות של 4.5%). רוב הפיחות נובע מהתחזקות הדולר בעולם, התפתחות שמתרחשת על רקע ההתאוששות בכלכלה האמריקאית. שיעור המובטלים מסך כוח העבודה נכון לשנת 2014 עומד על כ 5.9%. בעקבות המחאה החברתית שהתרחשה בחודש יולי 2011, החליטה הממשלה על הקמת וועדת טרכטנברג שתפקידה לבחון את יוקר המחייה בישראל בכלל ואת נושא הדיור בפרט. בחודש מרץ 2012 אישרה הממשלה את בנייתן של 187 אלף דירות חדשות ברחבי הארץ במהלך חמש השנים הקרובות. עוד עולה מן ההחלטה כי במטרה למנוע תופעה בה קבלנים זוכים במכרזים אך מתמהמהים בבנייה ושיווק של הדירות, יוטל היטל שיגיע עד ל 10% ממחיר הדירה, על כל קבלן שלא ישלים את בניית הפרויקט בתוך שנתיים מקבלת היתר הבנייה. מבחינת סביבת המחירים, בשנת 2014 ירד מדד המחירים לצרכן בכ 0.2%. סעיף הדיור, אשר הינו חלק ממדד המחירים לצרכן רשם עליה של כ 3.1%, כפי שפרסמה הלמ ס בחודש ינואר במחירי הדירות, הנמדדים על פי סקר מחירי הדירות של הלמ"ס נרשמה במהלך 12 החודשים שהסתיימו באוקטובר 2014 עליה של 6.1%. המצב הביטחוני והמדיני בישראל המצב הביטחוני והמדיני בישראל משפיע ישירות על ענף הנדל ן. משברים ביטחוניים באים לידי ביטוי בירידה בביקושים ליחידות דיור, במחסור בכוח אדם בענף הבנייה ובהתייקרות עלות הבניה. שוק האשראי ותנאי המימון הבנקאיים ענף הנדל"ן מאופיין ברמת חשיפה פיננסית גבוהה הנובעת, בין היתר, מפרק הזמן הארוך הכרוך בהליכי התכנון והאישור של כל פרויקט. החברה, בדומה לחברות נוספות בתחום, מממנת חלק ניכר מפעילותה באמצעות אשראי בנקאי ואשראי חוץ בנקאי, המבוסס בעיקרו על שוק ההון. כחלק מהנחיות בנק ישראל, וכן עקב תנאי השוק, החל מהרבעון השלישי של שנת 2011 חלה הקשחה של מדיניות הבנקים במתן אשראי שגרמה לגידול בעלות האשראי. הקשחת מדיניות הבנקים במתן האשראי גורמת לקושי בקבלת ליווי בנקאי לפרויקטים.6 1 לקוח מאתר CompIndexnov2014.aspx ומפרסומי בנק ישראל והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 9 3\269\522

10 והגדלת שיעור ההון העצמי הנדרש מהחברה למימון הפרויקט. בנוסף לכך, גם מוסדות פיננסיים החלולהציבדרישותמחמירות להעלאת שיעור ההון העצמי שמועמד ע י הלווים, זאתבעקבות דרישות בנק ישראל והמפקח על הבנקים. במגזר העסקי, שאינו פיננסי, מתחילת 2014 עמד סך ההנפקות על כ 2.99 מיליארד. בשנת 2014 חלקו של סקטור הנדל"ן מכלל הגיוס התקרב לכ 34% בהשוואה לכ 50% בשנת 2013 ולכ 35% ב שיעורי הריבית במשק לשיעור הריבית במשק השפעה משמעותית על ענף הבנייה לאור השפעתה על ריבית המשכנתאות, על מחירי האשראי למימון פעילותה וכפועל יוצא מכך על כלל הביקושים הכללי לדירות בשוק. החל מחודש אוקטובר 2011, חלו ירידות בשיעור הריבית, כאשר שיעור הריבית לחודש דצמבר 2014 עמד על 0.25% ונכון למועד הדוח עומד על 0.10%. עם זאת, לסביבת הריבית הנמוכה השפעה חיובית עלהיקף הביקוש לדירות לאור הוזלת האשראי במשק וכנגזרת מכך ירידה בשיעורתעריפי המשכנתא. ירידת הריבית כאמור מעלה את כדאיות ההשקעה בדיור לנוכח האלטרנטיבות והיוותה זרז לרוכשי הדירות. ענף הבניה והשפעות על הביקוש לדיור מחירי הדירות השנה עלו מחירי הדירות בשיעור ריאלי של 5.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בחישוב שנתי, מאוקטובר 2013 עד ספטמבר 2014, הגיע קצב עליית מחירי הדירות הממוצע הריאלי ל.2.1% בנית דירות בשלושת הרבעונים הראשונים של 2014, חלה ירידה של 7% בבניית דירות לעומת התקופה המקבילה אשתקד. רוב הבנייה ביוזמה הפרטית מתבצעת במרכז הארץ, ומאופיינת בדרך כלל בדירות בינוניות וגדולות (ארבעה חדרים ויותר). שיעור ביצוע עסקאות בדירות בחודשים ינואר אוקטובר 2014, חלה ירידה של 15% בביצוע עסקאות לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הירידה העיקרית היא בדירות יד שנייה (כ 17% ), בעוד שבדירות חדשות חלה ירידה של 7%. הירידה בביצוע עסקות בולטת מאז חודש אפריל (13% פחות לעומת חודשים קודמים), והיא הושפעה גם מהמתנת רוכשים לאור כוונות הממשלה להפעיל תכניות המעניקות הטבות לרוכשי דירות חדשות. שטח התחלות הבניה בשלושת הרבעונים הראשונים של 2014, חלה ירידה של 17% בשטח התחלות הבנייה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. שטח התחלות הבניה למגורים מהווה 81% מסך שטח התחלות הבניה ובו חלה ירידה של 6%; בשטח התחלות הבניה שלא למגורים חלה ירידה חדה של 45%. הביקוש לדיור מושפע, בין היתר, מהגורמים שלהלן: המצב הסוציואקונומי של התושבים (שיעור האבטלה, רמת השכר וכד'), היקף השקעות משקיעים מחו"ל בשוק הדירות בישראל, עידוד המדינה לרוכשי דירות (מענקים לזכאים, מענקים לאזורי פיתוח ועוד), היקף העלייה לארץ, שיעורי הריבית למשכנתאות ושיעור רוכשי הדירות להשקעה ביחס לכלל רוכשי הדירות. ענף המשכנתאות עם העלייה ברמת הביקושים לדירות מגורים, במקביל לעליה במחירי הדיור, הפך ענף המשכנתאות להיות דומיננטי בכל הקשור לענף הבניה למגורים, הן משום היקפי ההלוואות והן משום ההתייחסות של בנק ישראל לנושא. לאחרונה שינה בנק ישראל את התנאים למתן הלוואה לדיור באופן המקל על רוכשי דירת מגורים (דירה ראשונה) לקבל מימון בנקאי בשיעור גבוה מזה הנדרש מרוכשי דירות להשקעה (דירה שאינה ראשונה) אך יחד עם זאת הקשה בנק ישראל את התנאים לרוכשי דירה להשקעה \269\522

11 .6.7 השפעת הממשלה על היצע הקרקע לבניה מרבית הקרקעות בישראל הינן בבעלות ו/או בניהול מנהל מקרקעי ישראל (רוב קרקעות אלו אינן באזורי הביקוש ו/או באזורים בהם פועלת החברה), לפיכך לענף הבניה תלות בקצב הפשרות הקרקע לבניה ושיווקן על ידי המדינה ובמדיניות הממשלה בנושאים אלה. למדיניות הממשלה השפעה עמוקה ומשמעותית על שוק הנדל ן בכלל ועל הביקוש לדירות בפרט, שבא לידי ביטוי בין היתר במדיניות הממשלה בנושא בניה, היקף הבניה הציבורית והפרטית המיועדת למגורים, מדיניות שיווקקרקעות שבבעלותרשות מקרקעי ישראל, קצב הליכי תכנון ובנייה, רישוי של פרויקטים, מדיניות סובסידיות, מדיניות מיסוי וכיוצ ב. לאחרונה גוברת מעורבות הממשלה בשוק הנדל"ן למגורים, אם במתן תמריצים להתחלה ולסיום פרויקטים ואם בדרך של הגדלת היצע הקרקעות על ידי קיצור ההליכים הבירוקרטיים הנדרשים. למועד הדו"ח, אין בידי החברה להעריך את השפעות מעורבות הממשלה כאמור על תוצאות פעילותה של החברה. החברה לא אמדה ולא כימתה את ההשפעה של השינויים המתוארים לעיל הואיל והם מעצם טבעם כרוכים באי וודאות גבוהה אשר לא מאפשרת לחברה לאמוד או לכמת את השפעתם על החברה. 11 3\269\522

12 .7 להלן מובא תיאור מפורט של עסקי החברה, כדלקמן: חלק שלישי תיאור עסקי התאגיד לפי תחום הפעילות תחום הפעילות ייזום נדל"ן בישראל (סעיפים 7 16 להלן); תחום הפעילות נדל"ן להשקעה בישראל (סעיף 17 להלן); תיאור הנוגע לפעילות הקבוצה בכללותה (סעיף 1828 ואילך). מידע כללי על תחום הנדל"ן היזמי בישראל.7.1 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו אזורים גיאוגרפיים בהם מתבצעת הפעילות, סוגי פרויקטים וסוגי שימושים במלאי הנמכר החברה פועלת בתחום זה ביזום, תכנון, הקמה, שיווק ומכירה של פרויקטים למגורים בישראל, כאשר מדיניות החברה בבחירת הפרויקטים מבוססת על בניה באזורי ביקוש, בשים לב למחירי המקרקעין באותם אזורים. ככלל, שואפת החברה לרכוש את הקרקעות עליהן ייבנו הפרויקטים כיחידה אחת. ואולם, בהרבה פרויקטים, בשל סיבות שונות, מוחזקות הזכויות בקרקע ע"י בעלים רבים, דבר המקשה על החברה ומחייב אותה תחילה לרכוש את כל הזכויות בקרקע מכל אחד מהבעלים בנפרד כתנאי להקמת הפרויקט. בדרך זו רוכשת החברה את הזכויות מבעלי הקרקע השונים בחלקים, באמצעות הסכמי מכר רגילים ו/או הסכמי קומבינציה ו/או הסכמים למתן שירותי בניה ו/או באמצעות פנייה לערכאות בהליך של פירוק שיתוף במסגרתו ממונה ע"י בית המשפט כונס נכסים על הקרקע המטפל במכירת זכויות הבעלים השונים כמקשה אחת. רכישת הקרקעות מתבצעת מאנשים פרטיים ו/או ממינהל מקרקעי ישראל (או רשויות אחרות) באמצעות מכרזים או מכונס נכסים. עם רכישה כאמור של רוב הזכויות בקרקע או חלק נכבד בהן, פועלת החברה על מנת להקים את הפרויקט ולשווקו. כל פרויקט הנבנה ע"י החברה הינו בניין אחד או קבוצת בניינים הנמצאים באותו אתר, נבנים עפ"י תכנית בניה ורישוי אחת, מוצעים למכירה בעת ובעונה אחת ומהווים פרויקט אחד. מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות ענף הבניה בכלל ותחום הבניה למגורים בפרט, מושפעים, בין היתר, מגורמים ייחודים התלויים במדיניות הממשלה, לרבות היקף הבניה הציבורית המיועדת למגורים, מדיניות שיווק קרקעות שבבעלות מינהל מקרקעי ישראל, עידוד ותמרוץ ממשלתיים לרוכשי דירות באזורים שונים בארץ וקצב אישור הליכי תכנון ורישוי של פרויקטים עלידי הגורמים השלטוניים המוסמכים. לאחרונה, גוברת מעורבות הממשלה בשוק הנדל"ן המתבטאת במתן תמריצים לסיים פרויקטים וכן, בפרסום של מכרזים לקרקעות של מינהל מקרקעי ישראל. אין בידי החברה להעריך בשלב זה כיצד מעורבות זו תשפיע על תוצאות פעילות החברה. על ענף הבניה חלים חוקים ותקנות שונים המסדירים את פעילותו וכוללים, בין היתר, חוקי תכנון ובניה, חוקים החלים על מערכת היחסים החוזית בין הקבלן לרוכשי דירות, לרבות מנגנונים להבטחת כספי רוכשי הדירות, אחריות לאיכות הבניה ועמידה בתקנים רלבנטיים. חלק מכוח האדם המועסק ע"י קבלני המשנה של החברה מבוסס על עובדים זרים ועובדים מאזורי יהודה ושומרון וחבל עזה. ההיצע הקיים של עובדים אלו מושפע משינויים במדיניות הממשלה ומאילוצי ביטחון. היקף הפיקוח והמעורבות הרבה שיש לגורמים שלטוניים בתחום הפעילות, כמתואר לעיל, ואופן התנהלותם, לרבות חוסר התיאום השורר ביניהם לעתים, מגדילים את מורכבות הוצאתם לפועל של פרויקטים ואת עלותם, כך שבפועל טווח הזמנים הנדרש לייזומם וביצועם 12 3\269\522

13 א( ב( של פרויקטים מתארך ובמספר לא מבוטל של מקרים, מגיע לכדי מספר שנים. החברה, באמצעות ניצן ביצוע (חברה בת בבעלותה המלאה) מחזיקה במלוא הונה המונפק של דולומיט שהינה חברה קבלנית בעלת סיווג ג' 5 מרשם הקבלנים. דולומיט, שהינה בבעלות מלאה של החברה (כאמור בסעיף לעיל) הינה קבלן רשום בפנקס הקבלנים, עפ"י חוק רישוי קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט בהתאם לתקנות שהותקנו מכוח החוק האמור, נקבע לדולומיט ע"י רשם הקבלנים הסיווג שלהלן: ענף בניה סמל 100 חברה ט א דולמיט 1995 בע"מ סיווג ג 5 א 3 היקף כספי (באלפי ) ללא הגבלה בסכום למיטב ידיעת החברה, דולומיט עומדת בכל הקריטריונים שנדרשו על פי הסיווג, כאמור לעיל. מעמדה של דולומיט כקבלן רשום הינו עצמאי ואינו תלוי בזהותם או בניסיונם של הדירקטורים שלה או של העובדים שהיא מעסיקה אולם הוא תלוי בכך שבדולומיט יועסקו אנשי מקצוע בהתאם לנדרש עפ"י החוק. בהתאם לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה 1974, על החברה למסור לממונה במשרד הבינוי והשיכון דיווח על כל מכירת דירה ובכלל זה למסור לממונה פרטים בדבר המכירה והבטוחות שניתנו לקונה. בהתאם לתיקון שחל בחוק האמור, ככל שהחברה לא מוסרת דיווח זה ו/או שהדיווח נמסר באיחור, ניתן להטיל על החברה עיצום כספי בהתאם לקבוע בחוק האמור. שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו ראו סעיף 6 לעיל. גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות מיקומם של המקרקעין פרויקטים לבניה בעיקר באזורי ביקוש ולאחר בדיקה מקדמית של אנשי מקצוע; איתנות פיננסית; ידע ומוניטין בתחום הקמת מבני מגורים הכוללים מערך בניה יעיל וידע נרחב בהיבטי תכנון ובניה; קידום מכירות ופעולות פרסום ושיווק. מחסומי כניסה ויציאה להלן פירוט מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות והשינויים החלים בהם: חסמי כניסה ( ( מספר הגורמים הפועלים בשוק הנדל"ן הינו רב ומגוון וזאת, בין היתר, בשל העדרם של חסמי כניסה משמעותיים לתחום. להערכת החברה, חסם הכניסה הפורמאלי המרכזי בתחום הבניה בישראל הינו קבלת רישיון כקבלן מאושר ע"י רשם הקבלנים המסווג בהתאם לאופי עבודות הבניה. החברה בונה באמצעות חברה נכדה קבלנית (ט.א. דולומיט 1995 בע"מ שבבעלות נ.א ניצן ביצוע ויזמות 2004 בע"מ שהוקמה לשם כך), בשליטתה המלאה בע"מ בעלת סיווג ג' 5 מרשם הקבלנים. קיימים גם מספר חסמים בלתי פורמאליים ובכללם, הון עצמי ואיתנות פיננסית המאפשרים את מימון הפעולות בתחום בעלויות נמוכות יחסית. כמו כן, קיימת חשיבות לידע, ניסיון בתחום, מוניטין חיובי בענף ועתודות קרקע זמינות ומתוכננות באזורים בעלי ביקוש גבוה ליחידות דיור \269\522

14 א( ב( חסמי יציאה ( ( משך הביצוע בפרויקטים השונים משתרע על פני מספר שנים. אחריות לרוכשי דירות עלפי חוק המכר (דירות), התשל"ג 1973, על תיקוניו, הכוללת אחריות בתקופת הבדק ובתקופת האחריות. מוצרים תחליפים לתחום הפעילות דירות יד שנייה מהוות מוצר חלופי למוצרי תחום הפעילות. מדיניות מימון פרויקטים לצורך מימון הפרויקטים, במרבית הפרויקטים החברה מתקשרת עם בנקים בהסכמי ליווי בנייה, כמבואר בסעיף 21 להלן. שינויים מהותיים בבסיס הפעילות העסקית בשלוש השנים האחרונות אין השלכות מס ייחודיות במסגרת תחום הפעילות ראו ביאור 21 המיסוי בדוחות הכספיים. תיאור מצרפי.8.1 תמצית התוצאות פרמטר הכנסות תחום הפעילות (מאוחד) רווחי (הפסדי) תחום הפעילות (מאוחד) רווחי תחום הפעילות (חלק התאגיד) סך נכסי תחום הפעילות במאזן (מאוחד) ,823 25, , ,516 לשנה שנסתיימה ביום (באלפי ) 75, ,736 (8,664) 58, , , , ,037.8 הסעיף בדוח בו מוצגים הפרויקטים סעיף 9 להלן סעיף 10.1 להלן סעיף להלן סעיף להלן סעיף 12 סעיף 11 להלן סעיף להלן סעיף להלן סעיף להלן סעיף להלן סעיף להלן סעיף 11.2 להלן סעיף 11.2 להלן סעיף 11.2 להלן סעיף 11.3 סעיף אופן הצגת הפרויקטים של החברה כפי שסווגו בדוח שלהלן: סיווג הפרויקט לפי רמת הפרויקטים הכלולים בסיווג ההתקדמות 1 פרויקטים שהקמתם הסתיימה נתונים מצרפיים פרויקטים בהקמה פיכמן בחולון מגרש 1001 בחולון מגרשים 20,21,17 ירושלים פסגת זאב פרויקטים בתכנון ואחרים תל ברוך בת"א פרויקטים בתכנון מגרש 212 בחולון מגרש 113 בחולון כפר שלם בת"א פארק קפלן בפתח תקווה הגוש הגדול בת"א אחר מגרש 208 בחולון מגרשים 2 עד 5 בלוד נתונים נוספים על פרויקטים שאינם מהותיים מאוד פסגת זאב בירושלים פרויקט שהופסק. 1 ההגדרות בהתאם להצעת חקיקה לתיקון תקנות ניירות ערך בנוגע לפעילות בתחום הנדל"ן היזמי שפורסמה בחודש יולי 2014 ע"י רשות ניירות ערך. 14 3\269\522

15 .9 פרויקטים שבנייתם הסתיימה להלן נתונים בדבר פרויקטים שהחברה סיימה את בנייתם עד ליום ותוצאותיהם נזקפו לדוח רווח והפסד לתקופות שלהלן (הסכומים באלפי, אלא אם צוין אחרת): נתונים כספיים המתייחסים לפרויקט (מאוחד) תקופת כמות שם הפרויקט ומאפייניו נתונים מצטברים עד ליום האחרון של התקופה נתונים שוטפים לתקופה הדיווח יח"ד (נתונים כספיים במטבע הפעילות) (נתונים כספיים במטבע הפעילות) שנחתמו לגביהן הכנסות עלות רווח שיעור רווח מחיר הכנסות עלות מכר רווח גולמי שיעור רווח רווח גולמי מחיר הסכמי שוטפות מכר גולמי רווח גולמי ממוצע מצטברות מצטברת שהוכר גולמי שטרם ממוצע מכירה שנרשמו שנרשמה שהוכר גולמי שטרם למ"ר שנרשמו שהוכרה במצטבר שהוכר הוכר למ"ר בפרויקט עד ליום בתקופה בתקופה בתקופה שהוכר הוכר בפרויקט בתקופה ברו"ה בגין בגין במצטבר במצטבר האחרון ברו"ה ברו"ה בגין בתקופה בתקופה ברו"ה בגין הפרויקט הפרויקט בגין (בש"ח) הפרויקט השוטפת הפרויקט של בגין בגין הפרויקט בגין הפרויקט (בש"ח) התקופה הפרויקט הפרויקט 2, ,957 19, ,929 22,300 17,534 2, , % 27.4% 28.9% 41.8% 40.7% 13,969 27,688 27,665 44, ,325 67,396 73,340 68,140 62,461 56,234 81, ,028 95, ,245 96,559 19,420 7,682 10,929 28,959 17, % 0.4% 28.9% 61.0% 40.7% 13,969 (23) 27,665 4,459 39,325 67, ,200 68,140 6,227 56,234 81,365 5,223 95,805 10,686 96, פרויקט רמת אביב שם הפרויקט מיקום הפרויקט חלק התאגיד האפקטיבי(%) רמת אביב ת"א 30 מתוך 32 דירות 1 בפרויקט התאומים חולון 48 מתוך 73 דירות 3 בפרויקט כוכב הצפון פרויקט התאומים פרויקט כוכב הצפון שם הפרויקט מיקום הפרויקט חלק התאגיד האפקטיבי(%) שם הפרויקט מיקום הפרויקט חלק התאגיד האפקטיבי (%) ת"א 36 מתוך 40 4 דירות בפרויקט מלאי דירות נכון ליום , לחברה נותרו 2 דירות במלאי בפרויקט: רמת אביב בנין בן 32 דירות מהן 2 דירות בקומבינציה. בשנת 2014 נמסרו רק דירות לבעל קרקע בשרותי בניה ולכן הרווח הגולמי שווה לעלות שרותי הבניה. במקרה הנדון זהו בעל קרקע שלחברה מחלוקת עמו לעניין גובה שרותי הבניה שעליו לשלם והצדדים נמצאים בהליך גישור. בנין בן 73 דירות מהן 17 דירות בהזמנת שירותי בניה ו 8 דירות בקומבינציה. בנין בן 40 דירות מהן 4 דירות בהזמנת שירותי בניה

16 .10 פרויקטים בהקמה.10.1 פרויקט ברמת אביב בת"א שהקמתו הסתיימה ושמכירתו טרם הסתיימה במלואה ליום האחרון של שנת 2014 נתונים כספיים מספר חודשים שחלפו ממועד סיום הבניה 6, יתרת מלאי בספרים המתייחסת לפרויקט שהקמתו 612 הסתיימה ושמכירתו טרם הסתיימה במלואה (במונחי 1218 עלות) (באלפי ) 1824 מעל 24 6,633 סך הכל 2 06 יל מלאי יח"ד בפרויקט שהקמתו הסתיימה ושמכירתו 612 טרם הסתיימה במלואה (במונחי מספר יח"ד) מעל 24 2 סך הכל מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו מיום ועד סמוך לתאריך הדוח (לגבי פרויקט שהקמתו הסתיימה ושמכירתו טרם הסתיימה במלואה לתום שנת הדיווח) בסעיף זה יוצגו נתונים כלליים על הפרויקטים בהקמה. כל אחד מהפרויקטים בהקמה מהותי מאוד (בהתאם להגדרה בהצעת חקיקה לתיקון תקנות ניירות ערך בנוגע לפעילות בתחום הנדל"ן היזמי) 1 ולפיכך בסעיף 10.2 יינתן גילוי על כל פרויקט בהקמה כפרויקט נדל"ן יזמי מהותי מאוד. הנתונים הכלליים בסעיף זה אינם כוללים את הנתונים על הפרויקט בפסגת זאב בירושלים שהקמתו הופסקה כמפורט בסעיף 12 להלן. נתונים מצרפיים ביחס לכלל הפרויקטים בהקמה (כאמור לעיל) פרויקטים בהקמה נכון ליום מס' יח"ד כולל בפרויקטים בהקמה יתרת מלאי בספרים המתייחסת לפרויקטים בהקמה (במונחי עלות) (באלפי ) רווח גולמי צפוי כולל מפרויקטים בהקמה (באלפי ) מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו בתקופה השוטפת בקשר עם פרויקטים בהקמה מספר יח"ד שטרם נחתמו לגביהן הסכמי מכירה מחייבים בפרויקטים בהקמה מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו מיום ועד סמוך לתאריך הדוח (לגבי פרויקטים בהקמה) נתונים כספיים ,279 56, ההגדרה הינה בהתאם להצעת חקיקה לתיקון תקנות ניירות ערך בנוגע לפעילות בתחום הנדל"ן היזמי שפורסמה בחודש יולי 2014 ע"י רשות ניירות ערך. 16

17 א( פרויקטים בהקמה גילוי בדבר פרויקטים מהותיים מאוד 83 פיכמן בחולון חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט: כ 70 יח"ד מתוך התקשרה החברה בחוזי קומבינציה, כמבואר להלן). יח"ד (ביחס לחלק מיח"ד בפרויקט הנתונים שלהלן הוצגו עבור חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט כאמור או ל 100% מהפרויקט, בהתאם לסוג הנתונים ואופן הצגתם הנאות וכפי שמצוין בטבלאות שלהלן. ( הצגת הפרויקט סעיף שם הפרויקט: מיקום הפרויקט: תיאור קצר של הפרויקט: חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט: מבנה האחזקה בפרויקט: ציון שמות השותפים לפרויקט: שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד/איחוד יחסי/אקוויטי): מועד רכישת הקרקע עליה יבנה הפרויקט: שטח הקרקע עליה יבנה הפרויקט: מועד התחלת עבודות הקמה [בפועל]: מועד סיום עבודות הקמה [מתוכנן]: מועד התחלת שיווק הפרויקט [בפועל]: מועד סיום שיווק הפרויקט [צפוי]: הסכמים עם קבלני ביצוע (היקף ההתקשרות או טווח להיקף ההתקשרות): נתונים ליום פיכמן מתחם ח 300 בחולון בניין הכולל 83 יח"ד מתוכן כ 13 יח"ד בקומבינציה חלק החברה כ 70 יח"ד כ 70 יח"ד מתוך 83 יח"ד אחזקה ישירה באמצעות החברה, למעט יח"ד שביחס אליהן התקשרה החברה בחוזי קומבינציה ו/או חוזה למתן שרותי בניה (ראו הזכויות המשפטיות בקרקע כמפורט להלן). צדדי ג' (שאינם קשורים לחברה ו/או לבעלי השליטה בה) עימם התקשרה החברה בחוזה קומבינציה. ל.ר. / בבעלות מלאה של החברה מאוקטובר 2007 עד נובמבר ,205 מ"ר מרץ 2013 רבעון שני 2016 ספטמבר 2012 רבעון שני 2016 חברת אופקים העמידה לחברה בשנת 2014 שירותי בניה עבור הפרויקט, כאשר אמצעי הבניה מועמדים לה ע"י דולומיט, בהתאם להסכמי שירותי הבניה שנחתמו ביניהם ובין החברה. לפרטים אודות התקשרות זו, ראו סעיף 19.1 להלן. זכויות החברה בקרקע רשומות על שם החברה למעט אלו שנרכשו במסגרת חוזי קומבינציה בגינם נרשמה הערת אזהרה לטובת החברה על חלק מזכויות הבעלים. עם חתימת הסכם הליווי הזכויות בקרקע שועבדו לטובת הבנק המלווה. חוזי קומבינציה ביחס ל יח"ד בפרויקט מתוכן: 62% לחברה (19.58 יח"ד) ו 38% לבעלים (13.01 יח"ד). זכויות משפטיות בקרקע (בעלות, חכירה וכדומה): הסכמים מיוחדים (קומבינציה/ פינוי בינוי/ אחר): חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט (חשיפה משפטית, אחריות, חובות תכנוניות ופיתוח סביבתי): האם נאמד שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת? דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט: נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע, כשלי ביצוע או תכנון מהותיים וכיוצ"ב): לא הפרויקט נמצא במתחם ח 501 שבו קיימות תשתיות אין 17 3\269\522

18 ג( ב( ד( מצבו התכנוני של הפרויקט ( מצב תכנוני לפרויקט ליום מצב תכנוני נוכחי סה"כ יחידות סה"כ שטחים (מ"ר) סוג מלאי 83 יח"ד מתוכן 10,900 יחידות דיור כ 13 יח"ד בקומבינציה. חלק החברה כ זכויות בניה לא מנוצלות הערות 70 יח"ד שנת , ,368 שנת ,185 6,830 5,890 1,825 1,058 45,788 עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט ( שנת 2014 [הנתונים מתייחסים ל 100% מהפרויקט רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט: 84.3%] (במאוחד) (נתונים כספיים במטבע הפעילות) (באלפי ) עלויות שהושקעו: 30,185 30,185 30,185 30,247 עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה 6,830 6,830 6,830 6,870 עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים ואגרות 11,216 19,377 30,870 37,645 עלויות מצטברות בגין בניה 2,810 2,921 3,509 3,882 עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו) 1,228 1,661 1,939 2,547 עלויות אחרות (ה) 52,269 60,974 73,333 81,191 סה"כ עלות מצטברת 4,277 50,691 1,664 56, רבעון ראשון ,801 1,411 46, רבעון ראשון ,105 2,500 1,086 44, רבעון שני ,994 2,100 3,160 38, רבעון שני ,577 11,000 1,700 1,300 2,890 2,635 21,167 26, רבעון שני 2016 עלויות שטרם הושקעו ושיעור השלמה: עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו (אומדן) עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו (אומדן) עלויות בגין בניה שטרם הושקעו (אומדן) עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד (אומדן) עלויות אחרות שטרם הושקעו (אומדן))ט(( סה"כ עלות שנותרה להשלמה שיעור השלמה [הנדסי/כספי] (לא כולל קרקע) % מועד השלמת בנייה צפוי שנת שנת רבעון 1 6 רבעון 2 1 כל התקופה שנת 2014 רבעון 3 0 רבעון ( שיווק הפרויקט [הנתונים מתייחסים לחלק החברה בפרויקט, היינו 84.3%] חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת: יחידות דיור (כמות) 2,598 12, ,598 12, ,000 2, , , , , , , , , , , , , , , , ,236.8 יחידות דיור (מ"ר) מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת (בש"ח): 12,205 12,031 יחידות דיור חוזים מצטברים עד לסוף התקופה: יחידות דיור (כמות) 6, ,553.6 יחידות דיור (מ"ר) מחיר ממוצע למ"ר במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה (בש"ח): 11,766 11,766 יחידות דיור שיעור השיווק של הפרויקט (%): 123, ,000 סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט (באלפי ) 18 3\269\522

19 ז( ו( 30, % 48 6,445.9 ***** 67, % 26 3,477 ***** סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו במצטבר (באלפי ) שיעור השיווק ליום האחרון בכל תקופה (%)* שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים: יחידות דיור (כמות) יחידות דיור (מ"ר) סה"כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי (מאוחד) (ב) ***** מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד לתאריך הדוח: כמות / מ"ר מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד לתאריך הדוח (בש"ח) 70, % 20 2,733 ***** 72, % 19 2,609 ***** 72, % 19 2,609 ***** 76, % 16 2, , % 16 2,238.2 ***** 248.8/ 2 14,630 * סה"כ הכנסות מחוזים שנחתמו עד כה במצטבר חלקי סה"כ ההכנסות הצפויות בפרויקט. (ה) הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט (באלפי ) סה"כ מקדמות שנתקבלו/ שצפויות להתקבל סה"כ הכנסות שהוכרו/ שיוכרו בגין חוזים חתומים הנתונים מתייחסים לחלק החברה בהכנסות מהפרויקט* 55,632 עד ליום האחרון של שנת ,368 שנת , ,000 שנת 2016 שנת 2017 שנת 2018 שנת 2019 ואילך 123, ,000 סה"כ * הנתונים בטבלה שלעיל מתייחסים להכנסות מכ 70 יח"ד של החברה המוצעות למכירה בפרויקט ולהכנסות מתשלומי איזון עבור יתרת יח"ד בגינם התקשרה החברה בהסכמי קומבינציה. רווחיות גולמית ( אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט שנת 2014 הנתונים מתייחסים לחלק החברה בהכנסות מהפרויקט* הכנסות צפויות בגין הפרויקט (באלפי ) 96,126 עלויות פרויקט צפויות (באלפי ) 26,874 רווח (הפסד) גולמי צפוי בגין הפרויקט (באלפי ) מתוכו, רווח גולמי שכבר הוכר ברווח והפסד (באלפי ) 26,874 מתוכו, רווח גולמי שטרם הוכר ברווח והפסד (באלפי ) 21.8% שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%) 13,238 מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב רווח גולמי שטרם הוכר (בש"ח) שנת ,000 32,000 32, ,901 שנת , ,000 30, ,131 * הנתונים בטבלה שלעיל מתייחסים להכנסות מכ 70 יח"ד של החברה המוצעות למכירה בפרויקט ולהכנסות מתשלומי איזון עבור יתרת יח"ד בגינם התקשרה החברה בהסכמי קומבינציה. ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר מהפרויקט ( ניתוח רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר (באלפי ) השפעת ירידה של 5% סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר השפעת עליה של 5% השפעת עליה של 10% (1,569) 26,874 1,569 3,138 השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזי מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר 4,806 26,874 (4,806) (9,612) השפעת שינוי בעלויות ההקמה למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם השפעת ירידה של 10% (3,138) 9, כולל מרכיב הקומבינציה וכולל תשלומי איזון. 19 3\269\522

20 ט( י( הוכר (ח) מימון ספציפי ומסגרות ליווי לפרויקט מוצג כהלוואות לזמן קצר: מוצג כהלוואות לזמן ארוך: יתרות בדוח על המצב הכספי (ב) מוצג כהלוואות לזמן קצר: מוצג כהלוואות לזמן ארוך: מוסד מלווה: תאריך אישור ההלוואה / מסגרת ותאריך נטילת ההלוואה: סה"כ מסגרת: מתוכה, יתרה שטרם נוצלה: מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית [ניתן לציין טווח]: מועדי פרעון קרן וריבית: תניות פיננסיות מרכזיות: תניות מרכזיות אחרות [לרבות קצב מכירות וכדומה]: ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום תקופת הדיווח: [כן/לא] האם מסוג nonrecourse [כן/לא]: תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון האם התקיימו התנאים: בטחונות: תיאור ההלוואה בנק הפועלים דצמבר ,000 20,000 פריים + 1.8% קרן בסיום הפרויקט (יוני 2016) וריבית מדי רבעון. שחרור כספים לפי קצב התקדמות הבניה בשטח, עמידה בתקציב, עמידה בלוחות זמנים ועמידה במחירי מכירה לא לא פרעון מלוא החובות וקיום מלוא התחייבויות החברה כלפי הבנק משכנתא מדרגה ראשונה על הקרקע, שעבוד צף ושעבוד קבוע והמחאה על דרך השעבוד על מלוא זכויות החברה בפרויקט לרבות זכויות החברה לקבלת כספים מרוכשים. ( שעבודים ומגבלות משפטיות סוג שעבודים דרגה ראשונה דרגה ראשונה דרגה שניה אחר (הערות אזהרה וכיוצ"ב) פירוט משכנתא מדרגה ראשונה על הקרקע שעבוד כל הזכויות בפרויקט, לרבות חשבון הפרויקט ושעבוד והמחאה על דרך השעבוד של כל זכויות החברה בפרויקט לרבות זכויות החברה לקבלת כספים מהרוכשים הסכום המובטח ע"י השעבוד למועד הדוח וליום ללא הגבלה בסכום ללא הגבלה בסכום ( התאמה בין הרווח הגולמי הצפוי ובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה (ב) 16,992 רווח גולמי צפוי(*): התאמות לעודפים: הוספה: סה"כ סכומים שהוכרו כהון עצמי בפרויקט 19,600 הוספה: התאמות בגין הוצאות המהוונות למלאי והמוכרות בעת 3,200 גריעתו כעלות המכר ואשר אינן משולמות מחשבון הליווי (כגון: היוון אשראי בלתי ספציפי או עלויות שהוונו למלאי שלא שולמו 20 3\269\522

21 1,558 3,874 7,700 42,060 רבעון שני 2016 פרעון מלוא חובות וקיום מלוא התחייבויות החברה כלפי הבנק ובכלל זה ביטולן של כל הערבויות הבנקאיות וערבויות המכר ואי קיומן של מסגרות אשראי כלשהן בקשר עם הפרויקט ורק לאחר קבלת הסכמת הבנק מראש. מתוך חשבון העודפים ושלא הוכרו על ידי הבנק כהון עצמי) הפחתה: התאמות בגין הוצאות המשולמות מחשבון הליווי ואינן מסווגות במסגרת עלות המכר (כגון עלויות שיווק או תשלום תקורה לחברה) הפחתה: ביצוע קבלני על ידי החברה הפחתת רווח גולמי מביצוע הנובע מפער בין משיכות מאושרות מחשבון הליווי בגין ביצוע לבין עלות הביצוע בפועל על ידי החברה התאמה אחרת (תקבולים גבוהים יותר מהתקבולים המופיעים בדוחות הליווי) סה"כ עודפים צפויים למשיכה: מועד צפוי למשיכת עודפים: תנאים מתלים למשיכת עודפים: (*) בהתאם לדוח האפס לפרויקט אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד: המידע המתואר לעיל בקשר עם הפרויקט לרבות הערכות החברה בקשר עם המועדים לסיום עבודות הקמה וסיום שיווק הפרויקט, עלויות שטרם הושקעו, שיעור השלמה ומועד השלמת בנייה צפוי, הכנסות צפויות מכל הפרויקט ומחוזים שנחתמו במצטבר, הכנסות ו/או המקדמות שיוכרו ו/או שיתקבלו מהפרויקט, נתונים בדבר הרווחיות הגולמית וניתוחי רגישות לרווח הגולמי שטרם הוכר מהפרויקט ונתונים בדבר התאמה בין הרווח הגולמי הצפוי ובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה, הינו בבחינת מידע צופה פניעתיד אשר אינו בשליטתה המלאהשל החברה ואשר התקיימותובפועל אינה וודאית. המידע מבוסס, בין היתר, על מידע שקיים בחברה נכון למועד דוח זה, שכולל הערכות ותכנונים של החברה אשר עשויים שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מתחזיות החברה, לרבות במידה ויתקיים אחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן: (1) קצב התקדמות הבניה בפרויקט יהיה שונה מהקצב אותו חוזה החברה; (2) יחולו שינויים לרעה במצב המשק ו/או במצב שוק הנדל ן ו/או מצב שוק הדירות למגורים בכלל ובאזור בו ממוקם הפרויקט בפרט; (3) יחולו שינויים בעלויות הבנייה ו/או במחירי חומרי הגלם (ו/או בזמינותם) ו/או במחירי תשומות הבניה ו/או בזמינותו של כוח אדם; (4) קצב המכירות החזוי בפרויקט בהתבסס על ניסיון החברה יהיה שונה מהקצב אותו חוזה החברה; (5) שינוי במחירי המכירה הנוכחיים בפרויקט ומחירי מכירה של דירות דומות לדירות הנבנות בפרויקט, הנמצאות באזור הפרויקט ובאזורים דומים לו. תחזיות החברה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהתחזיות אותן צופה החברה במידה ויחולו שינויים מהותיים לרעה בקצב התקדמות הבניה ו/או בקצב האכלוס בפועל ו/או בעלויות הביצוע של הפרויקט ו/או בעלויות הפרויקט בכלל ו/או במחירי המכירה של הדירות לעומת המחירים ששימשו בסיס לתחזית ו/או קצב המכירות של הדירות בפרויקט ייפול בצורה משמעותית מקצב המכירות ששימש בסיס לחיזוי המידע כאמור ו/או בנתונים מקרו כלכליים ו/או עובדתיים אחרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או בשינוי איזה מהגורמים המפורטים לעיל ו/או התקיימות מי מגורמי הסיכון להם חשופה החברה כמפורט בסעיף 28 להלן. 21 3\269\522

22 א( מגרש 1001 בחולון חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט: כ 43 יח"ד מתוך 50 יח"ד (ביחס ליתרת החברה התקשרה בחוזי קומבינציה והסכם שירותי בניה, כמבואר להלן). יח"ד בפרויקט הנתונים שלהלן הוצגו עבור חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט כאמור או ל 100% מהפרויקט, בהתאם לסוג הנתונים ואופן הצגתם הנאות וכפי שמצוין בטבלאות שלהלן. )הצגת הפרויקט סעיף שם הפרויקט: מיקום הפרויקט: תיאור קצר של הפרויקט: חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט: מבנה האחזקה בפרויקט: ציון שמות השותפים לפרויקט: שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד/איחוד יחסי/אקוויטי): מועד רכישת הקרקע עליה יבנה הפרויקט: שטח הקרקע עליה יבנה הפרויקט: מועד התחלת עבודות הקמה [בפועל]: מועד סיום עבודות הקמה [מתוכנן]: מועד התחלת שיווק הפרויקט [בפועל]: מועד סיום שיווק הפרויקט [צפוי]: הסכמים עם קבלני ביצוע (היקף ההתקשרות או טווח להיקף ההתקשרות): זכויות משפטיות בקרקע (בעלות, חכירה וכדומה): הסכמים מיוחדים (קומבינציה/ פינוי בינוי/ אחר): חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט (חשיפה משפטית, אחריות, חובות תכנוניות ופיתוח סביבתי): האם נאמד שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת? דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט: נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע, כשלי ביצוע או תכנון מהותיים וכיוצ"ב): נתונים ליום מגרש 1001 בחולון חלקה 153 בגוש 6871 מתחם ח 300 בחולון מבנה הכולל 50 יח"ד מתוכן חלק החברה כ 43 יח"ד כ 43 יח"ד מתוך 50 יח"ד (86%). אחזקה ישירה באמצעות החברה, למעט יח"ד שביחס אליהן התקשרה החברה בחוזי קומבינציה (ראו הזכויות המשפטיות בקרקע כמפורט להלן). צדדי ג' (שאינם קשורים לחברה ו/או לבעלי השליטה בה) עימם התקשרה החברה בחוזה קומבינציה והסכם שירותי בניה. ל.ר / בבעלות מלאה של החברה מרץ 2006 עד מרץ 2014 כ 2,307 מ"ר רבעון שלישי 2014 רבעון שני 2017 רבעון שני 2014 רבעון שני 2017 טרם נחתם. להערכת החברה כ 30 מיליון. החברה בעלת הזכויות בקרקע, למעט ביחס לזכויות ל 5 יח"ד שנחתמו בגינן חוזי קומבינציה וזכויות ל 2 1 יח"ד שנחתם בגינן הסכם שירותי בניה חוזי קומבינציה ביחס לכ 12 יח"ד מהפרויקט מתוכן: 60% לחברה (כ 7 יח"ד) ו 40% לבעלים (כ 5 יח"ד). הסכם שירותי בניה ביחס ל 2 יח"ד מהפרויקט. אין לא הפרויקט נמצא במתחם ח 300 שיש בקרבתו תשתיות קיימות אין זכויות החברה במגרש נרכשו כדלקמן: תחילה החברה רכשה זכויות בעלות לכ 12 יח"ד. לאחר מכן, התקשרה החברה בחוזי קומבינציה בקשר לכ 12 יח"ד נוספות, מתוכן חלקה של החברה הינו 60% והן מקנות לחברה כ 7 יח"ד. תוקף חוזי הקומבינציה היה מותנה בהתקשרות החברה בחוזה עם כל בעלי החלקה. לפיכך, החברה פנתה להליך פירוק שיתוף במסגרתו זכתה בהתמחרות לפיה רכשה החברה את כל יתרת הזכויות במגרש. לצורך מימון רכישת הזכויות מכונס הנכסים (במסגרת הליך פירוק השיתוף) הועמדה לחברה הלוואה בסך של כ 11.7 מיליון מבנק הפועלים בע"מ ובגינה נרשמה משכנתא בדרגה ראשונה לטובת הבנק. בנוסף, התקשרה החברה עם חלק מבעלי הזכויות במגרש המקנים זכויות לבניית 2 יח"ד בהסכם שירותי בניה. לאור האמור, לחברה זכויות למכירת כ 43 יח"ד \269\522

23 ג( ד( ב( מצבו התכנוני של הפרויקט ( מצב תכנוני לפרויקט ליום מצב תכנוני נוכחי סה"כ יחידות סה"כ שטחים (מ"ר) סוג מלאי 50 יח"ד כאשר 8,132 יחידות דיור חלק החברה זכויות בניה לא מנוצלות הינו כ 43 יח"ד הערות שנת , ,709 שנת , ,400 עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט ( שנת 2014 הנתונים מתייחסים ל 100% מהפרויקט רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט: כ 43 יח"ד מתוך 50 יח"ד (במאוחד) (נתונים כספיים במטבע הפעילות) (באלפי ) עלויות שהושקעו: 20,669 20,916 26,843 26,906 עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים ואגרות 63 1,555 עלויות מצטברות בגין בניה עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו) עלויות אחרות 20,995 21,340 27,872 29,946 סה"כ עלות מצטברת 3,500 3,500 29,885 29,885 2,780 2,500 1,670 1,500 37,835 37, % 7.5% רבעון שני 2017 עלויות שטרם הושקעו ושיעור השלמה: עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו (אומדן) עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו (אומדן) עלויות בגין בניה שטרם הושקעו (אומדן) עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד (אומדן) עלויות אחרות (ט) סה"כ עלות שנותרה להשלמה שיעור השלמה [הנדסי/כספי] (לא כולל קרקע) % מועד השלמת בנייה צפוי שנת 2012 שנת 2013 רבעון 1 רבעון , ,551 11,615 88,000 6, ( שיווק הפרויקט [הנתונים הינם לפי חלק החברה בפרויקט, היינו 86%] כל התקופה רבעון 4 שנת 2014 רבעון חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת: יחידות דיור (כמות) ,551 יחידות דיור (מ"ר) מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת (בש"ח): 11,540 11,720 11,600 יחידות דיור חוזים מצטברים עד לסוף התקופה: יחידות דיור (כמות) 1,269 1,551 1,551 יחידות דיור (מ"ר) מחיר ממוצע למ"ר במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה (בש"ח): 11,573 11,600 11,600 יחידות דיור שיעור השיווק של הפרויקט (%): 88,000 88,000 88,000 סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט (באלפי ) סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו במצטבר (באלפי ) שיעור השיווק ליום האחרון בכל תקופה (%)* 14, , , \269\522

24 ז( ו( ***** ***** שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים: יחידות דיור (כמות) 6,570 5,865 5,583 5,583 יחידות דיור (מ"ר) 19,653 22,913 23,435 23,435 סה"כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת חוזים לגביהם נחתמו שטרם לשטחים מחייבים בדוח על המצב הכספי (מאוחד) (ב) ***** ***** ***** ***** ***** 423 / 2 מ"ר מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד לתאריך הדוח: כמות / מ"ר 12,862 מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד לתאריך הדוח (בש"ח) סה"כ הכנסות מחוזים שנחתמו עד כה במצטבר חלקי סה"כ ההכנסות הצפויות בפרויקט. * (ה) הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט (באלפי ) סה"כ מקדמות שנתקבלו/ שצפויות להתקבל סה"כ הכנסות שהוכרו/ שיוכרו בגין חוזים חתומים הנתונים מתייחסים לחלק החברה בהכנסות מהפרויקט* (**) 1,455 עד ליום האחרון של שנת ,925 שנת ,620 שנת ,000 שנת 2017 שנת 2018 שנת 2019 ואילך 88,000 88,000 סה"כ הנתונים בטבלה שלעיל מתייחסים להכנסות מכ 43 יח"ד של החברה המוצעות למכירה בפרויקט ולהכנסות מתשלומי איזון עבור יתרת יח"ד בגינם התקשרה החברה בחוזי קומבינציה והסכם שירותי בניה. (*) הסכום מופקד בחשבון נאמנות שפתחו עו"ד של החברה עד לחתימה על הסכם הליווי, שאז יופקדו הכספים בחשבון הליווי. (**) שנת 2013 שנת 2012 ( רווחיות גולמית אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט שנת 2014 הנתונים מתייחסים לחלק החברה בהכנסות מהפרויקט* חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט: כ 43 יח"ד מתוך 50 יח"ד 88,000 הכנסות צפויות בגין הפרויקט (באלפי ) 67,331 עלויות פרויקט צפויות (באלפי ) 20,669 רווח (הפסד) גולמי צפוי בגין הפרויקט (באלפי ) מתוכו, רווח גולמי שכבר הוכר ברווח והפסד (באלפי ) 20,669 מתוכו, רווח גולמי שטרם הוכר ברווח והפסד (באלפי ) 23.5 שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%) 11,649 מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב רווח גולמי שטרם הוכר (בש"ח) * הנתונים בטבלה שלעיל מתייחסים להכנסות מכ 43 יח"ד של החברה המוצעות למכירה בפרויקט ולהכנסות מתשלומי איזון עבור יתרת יח"ד בגינם התקשרה החברה בהסכמי קומבינציה והסכם שירותי בניה. ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר מהפרויקט ( ניתוח רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר (באלפי ) השפעת ירידה של 5% סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר השפעת עליה של 5% השפעת עליה של 10% (3,256) 20,669 3,256 6,512 השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזי מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר 1,869 20,669 (1,869) (3,738) השפעת שינוי בעלויות ההקמה למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר השפעת ירידה של 10% (6,512) 3, \269\522

25 ח( ט( ( מימון ספציפי ומסגרות ליווי לפרויקט מוצג כהלוואות לזמן קצר: מוצג כהלוואות לזמן ארוך: יתרות בדוח על המצב הכספי (ב) מוצג כהלוואות לזמן קצר: מוצג כהלוואות לזמן ארוך: מוסד מלווה: תאריך אישור ההלוואה / מסגרת ותאריך נטילת ההלוואה: סה"כ מסגרת: מתוכה, יתרה שטרם נוצלה: מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית [ניתן לציין טווח]: מועדי פרעון קרן וריבית: תניות פיננסיות מרכזיות: תניות מרכזיות אחרות [לרבות קצב מכירות וכדומה]: ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום תקופת הדיווח: [כן/לא] האם מסוג nonrecourse [כן/לא]: תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון האם התקיימו התנאים: בטחונות: תיאור ההלוואה 11,700 בנק הפועלים ספטמבר ,900 9,200 פריים + 1.7% קרן בסיום פרויקט. ריבית מדי רבעון. במסגרת מתן ההלוואה לרכישת הקרקע ע"י בנה"פ חתמה החברה על כתב התחייבות המעגן את התניות הפיננסיות הבאות: היחס בין הון עצמי למאזן לא יפחת מ 17%, ההון העצמי של החברה לא יפחת בכל עת מסכום של 70 מיליון ש"ח ויחס CAP נטו לא יפחת בכל עת מ 85%. שחרור כספים לפי קצב התקדמות הבניה בשטח, עמידה בתקציב, עמידה בלוחות זמנים ועמידה במחירי מכירה לא לא פרעון מלוא החובות וקיום מלוא התחייבויות החברה כלפי הבנק משכנתא מדרגה ראשונה על הקרקע, שעבוד צף ושעבוד קבוע והמחאה על דרך השעבוד על מלוא זכויות החברה בפרויקט לרבות זכויות החברה לקבלת כספים מרוכשים. הסכום המובטח ע"י השעבוד למועד הדוח וליום ללא הגבלה בסכום ללא הגבלה בסכום שעבודים ומגבלות משפטיות סוג שעבודים דרגה ראשונה דרגה ראשונה דרגה שניה אחר (הערות אזהרה וכיוצ"ב) פירוט משכנתא מדרגה ראשונה על הקרקע שעבוד כל הזכויות בפרויקט, לרבות חשבון הפרויקט ושעבוד והמחאה על דרך השעבוד של כל זכויות החברה בפרויקט לרבות זכויות החברה לקבלת כספים מהרוכשים ( 25 3\269\522

26 י( ( התאמה בין הרווח הגולמי הצפוי ובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה (ב) (*) 15,677 רווח גולמי צפוי: התאמות לעודפים: הוספה: סה"כ סכומים שהוכרו כהון עצמי בפרויקט 12,100 הוספה: התאמות בגין הוצאות המהוונות למלאי והמוכרות בעת 2,500 גריעתו כעלות המכר ואשר אינן משולמות מחשבון הליווי (כגון: היוון אשראי בלתי ספציפי או עלויות שהוונו למלאי שלא שולמו מתוך חשבון העודפים ושלא הוכרו על ידי הבנק כהון עצמי) הפחתה: התאמות בגין הוצאות המשולמות מחשבון הליווי 850 ואינן מסווגות במסגרת עלות המכר (כגון עלויות שיווק או תשלום תקורה לחברה) הפחתה: ביצוע קבלני על ידי החברה הפחתת רווח גולמי 6,420 מביצוע הנובע מפער בין משיכות מאושרות מחשבון הליווי בגין ביצוע לבין עלות הביצוע בפועל על ידי החברה התאמה אחרת (תקבולים גבוהים יותר מהתקבולים המופיעים 830 בדוחות הליווי) 23,829 סה"כ עודפים צפויים למשיכה: רבעון שני 2017 מועד צפוי למשיכת עודפים: פרעון מלוא חובות וקיום מלוא התחייבויות תנאים מתלים למשיכת עודפים: החברה כלפי הבנק, ובכלל זה ביטולן של כל הערבויות הבנקאיות וערבויות חוק המכר ואי קיומן של מסגרות אשראי כלשהן בקשר עם הפרויקט ואף שלא בקשר עם הפרוייקט והתקבלה הסכמת הבנק לכך. (*) לפי דוח האפס לפרויקט. אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד: המידע המתואר לעיל בקשר עם הפרויקט לרבות הערכות החברה בקשר עם המועדים לסיום עבודות הקמה וסיום שיווק הפרויקט, עלויות שטרם הושקעו, שיעור השלמה ומועד השלמת בנייה צפוי, הכנסות צפויות מכל הפרויקט ומחוזים שנחתמו במצטבר, הכנסות ו/או המקדמות שיוכרו ו/או שיתקבלו מהפרויקט, נתונים בדבר הרווחיות הגולמית וניתוחי רגישות לרווח הגולמי שטרם הוכר מהפרויקט ונתונים בדבר התאמה בין הרווח הגולמי הצפוי ובין יתרת העודפים הצפויה למשיכה, הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד אשר אינו בשליטתה המלאהשל החברה ואשר התקיימותובפועל אינה וודאית. המידע מבוסס, בין היתר, על מידע שקיים בחברה נכון למועד דוח זה, שכולל הערכות ותכנונים של החברה אשר עשויים שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מתחזיות החברה, לרבות במידה ויתקיים אחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן: (1) קצב התקדמות הבניה בפרויקט יהיה שונה מהקצב אותו חוזה החברה; (2) יחולושינויים לרעה במצב המשק ו/או במצבשוק הנדל ן ו/אומצב שוקהדירות למגוריםבכלל ובאזור בו ממוקם הפרויקט בפרט; (3) יחולו שינויים בעלויות הבנייה ו/או במחירי חומרי הגלם (ו/או בזמינותם) ו/או במחירי תשומות הבניה ו/או בזמינותו של כוח אדם; (4) קצב המכירות החזוי בפרויקט בהתבסס על ניסיון החברה יהיה שונה מהקצב אותו חוזה החברה; (5) שינוי במחירי המכירה הנוכחיים בפרויקט ומחירי מכירה של דירות דומות לדירות הנבנות בפרויקט, הנמצאות באזור הפרויקט ובאזורים דומים לו. תחזיות החברה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהתחזיות אותן צופה החברה במידה ויחולו שינויים מהותיים לרעה בקצב התקדמות הבניה ו/או בקצב האכלוס בפועל ו/או בעלויות הביצוע של הפרויקט ו/או בעלויות הפרויקט בכלל ו/או במחירי המכירה של הדירות לעומת המחירים ששימשו בסיס לתחזית ו/או קצב המכירות של הדירות בפרויקט ייפול בצורה משמעותית מקצב המכירות ששימש בסיס לחיזוי המידע כאמור ו/או בנתונים מקרו כלכליים ו/או עובדתיים אחרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או בשינוי איזה מהגורמים המפורטים לעיל ו/או התקיימות מי מגורמי הסיכון להם חשופה החברה כמפורט בסעיף 28 להלן. 26 3\269\522

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

א- 1 מנרב אחזקות בע"מ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפ

א- 1 מנרב אחזקות בעמ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפ א 1 מנרב אחזקות בע"מ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית א 2 מבוא פרק 3 כללי 1 בפרק זה מובא להלן תאור עסקי

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספ

רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספ רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות 2017.01 יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספר טיומקין לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה,.zeckstein@idc.ac.il

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

Microsoft Word - כספי 2011.doc

Microsoft Word - כספי 2011.doc גרנית הכרמל השקעות בע "ממ 2011 דוח תקופתי לשנת ת ו כ ן הע נ י נ י ם פרק א' תיאור עסקי התאגיד פרק ב' דוח הדירקטוריון על ענייני התאגיד פרק ג' דוחות כספייםמאוחדים מידע כספי נפרד של החברה פרק ד' פרטים נוספים

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר 2 0 1 3 נתוני תפעול מלונות בשנת 2012 מקור הנתונים: "רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה" )כרך 41(- ל.מ.ס, "מלונות

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד