החלטת וועדה - אביאל

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "החלטת וועדה - אביאל"

תמליל

1 תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : מס' תיק ממ"י : מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: גב' דפנה הלינגר - כהן ממונה שמאות מחוז חיפה במינהל מקרקעי ישראל באמצעות דוא"ל: החלטה בהשגה נחלה מס' 50 במושב אביאל - חלקה 13 בגוש בפתח החלטה זו יצוין כי בין הצדדים התנהל הליך משפטי, וניתן פסק-דין לפיו בין השאר תטופל ההשגה בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 798 ולנוהלי מינהל מקרקעי ישראל. השגה זו, אפוא, לא הייתה אמורה לבוא בפני וועדה זו, וההליך שהתנהל בפניה התנהל נוכח נסיבות העניין הייחודיות. לפנינו השגה על שומה מתאריך שניתנה על ידי מר שמואל שחר ז"ל, שמאי מקרקעין מחוזי באגף שומת מקרקעין, לשכת חיפה והצפון (להלן: "שומת מינהל מקרקעי ישראל"), אשר נערכה לצורך קביעת גובה דמי הסכמה בנכס שבנדון. בשומת מינהל מקרקעי ישראל נקבע כדלקמן: 950,000 - שווי הנחלה 360,000 (בית המגורים בלבד. לא כולל מחוברים חקלאיים). - שווי המחוברים מתוך שווי הנחלה על שומה זו הוגשה ההשגה שבפנינו. המועד הקובע להחלטה הינו המועד הקובע בשומת מינהל מקרקעי ישראל, רקע עובדתי הנכס שבנדון מהווה נחלה בשטח כ- 40 דונם במושב אביאל. מושב אביאל ממוקם ממזרח לבנימינה, סמוך לגבעת עדה. במועד הקובע הנחלה כללה מטעים ובית מגורים בשלבי בניה. עפ"י שומות הצדדים, שטח בית המגורים במועד הקובע הינו כדלקמן: - שטח ברוטו כולל בשומת ממ"י: 356 מ"ר. השטח כולל מרפסת פתוחה לא מקורה בשטח כ- 60 מ"ר. - שטח כולל בשומת המשיגים: 323 מ"ר..1 עמוד 1 מתוך 9

2 העברת הזכויות בנכס שבנדון בוצעה בתאריך , בהליך כינוס נכסים. כונס הנכסים, עו"ד יוסף רוטמן, מונה בתאריך המשיגים מבססים את טענותיהם, בין היתר, על שומת מקרקעין שנערכה לנחלה שבנדון ע"י שמאי המקרקעין מר גדעון גולדשטיין בתאריך (טרם מועד המכר), עפ"י הזמנת מזכיר מושב אביאל (להלן: "שומת המשיג"). השומה ניתנה כחוות דעת מומחה לצורך הגשה לבית המשפט. בשומת המשיג נקבע, בין היתר, כדלקמן: "שווי הנכס על פי שומה זו אמור לבטא את התמורה הסבירה הצפויה להתקבל בעסקת מכר הזכויות בנחלה שבין קונה ומוכר מרצון, זאת בתנאי השוק השוררים כיום, כאשר הנכס חופשי מכל חוב מחזיק או שיעבוד." "...אני מעריך את שווי הזכויות בנחלה הנישומה כריקה ופנויה וחופשיה מכל חוב או שיעבוד בסך שווה ערך בשקלים חדשים ל- 230,000..." המועד הקובע בשומת המשיג הינו מועד עריכתה, במסגרת הליך כינוס הנכסים נערכה בתאריך התמחרות בין שמונה מציעים למכירת הנכס שבנדון. הרוכש, מר איסחרוב, זכה בהתמחרות לאחר שהציע את המחיר הגבוה ביותר,, 230,000 מבין 17 ההצעות שהוצעו במסגרת ההתמחרות. מפרוטוקול ההתמחרות עולה כי ההצעות שהוגשו נעו בטווח שבין 175,000 לבין. 230,000 בבקשה לאישור המכירה אשר הוגשה ללשכת ההוצאה לפועל בחיפה ע"י כונס הנכסים צויין כי: "המחיר הנ"ל הוא שווי המשק כפי שנקבע בשמאות שהוגשה לתיק ההוצל"פ ע"י הח"מ." בהתאם להסכם מכר מתאריך שנחתם בין אורה קליאוט (המוכרת) באמצעות עו"ד יוסף רוטמן, ככונס נכסים עפ"י צו ראש ההוצל"פ, לבין איסחרוב דוד ואירנה (הרוכשים), הועברו הזכויות בנכס שבנדון תמורת. 230,000 בשומת מינהל מקרקעי ישראל נקבע, בין היתר, כי: "לפי חוזה מ נמכרו זכויות החכירה בנחלה תמורת 230,000 (ערכם בשקלים חדשים). לדעתנו, השווי הסביר של הזכויות היה בתאריך החוזה סך 950,000 ומזה היה שווי המחוברים סך ". 360,000 שער החליפין בשומת מינהל מקרקעי ישראל: 3.0 לדולר. עמוד 2 מתוך 9

3 מצב תכנוני המצב התכנוני אינו שנוי במחלוקת ולא נמצא צורך להציגו במסגרת זו..2 עיקרי הטיעונים בהשגה להלן עיקרי טענות המשיגים:.3 - מחיר הנכס שנקבע במסגרת ההתמחרות שערך כונס הנכסים בה השתתפו שמונה מציעים לאחר שדבר ההתמחרות פורסם בשני עיתונים, מגלם את שווי הנחלה האמיתי. ראיה לכך מהווה גם אישור רשויות המס לעסקה והעובדה כי התמורה תואמת את השווי שנקבע בשומת גולדשטיין. ב"כ המשיג מציין גם כי כונס הנכסים מהווה את זרועו הארוכה של בית המשפט שאישר אף הוא את העסקה וכי לא יתכן שמינהל מקרקעי ישראל יערער על מעשיו של בית המשפט. - הליכי הכינוס ארכו למעלה משלוש שנים ולפיכך לא יתכן כי מחיר המכירה שהושג אינו המחיר המירבי שניתן היה להשיג תמורת הנכס שבנדון במועד הקובע. - מסקנת השומה בשומת מינהל מקרקעי ישראל אינה מנומקת. - שמאי מינהל מקרקעי ישראל טעה בהבנת מקור סמכותו להתערבות במחיר המכירה והעניק פרשנות שגויה להוראות סעיף 13 בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 534 אשר חלה במועד עריכת העסקה. בדומה לסמכויות המצויות בידיהן של רשויות המס, למינהל מקרקעי ישראל הסמכות לקבוע שווי שונה מהשווי עליו הצהירו הצדדים הינה במקרי קיצון בלבד, דוגמת מקרים בהם יש לרשות בסיס ראוי להניח כי מחיר העסקה שדווח הינו שקרי או שהושפע מיחסים אישיים וכדומה. לעניין זה הציג ב"כ המשיג פסקי דין שונים. - אין להתיר ביסוסה של שומת מינהל מקרקעי ישראל באמצעות עסקאות המאוחרות למועד הקובע ובוודאי שלא למועד המאוחר לשומת מנהל מקרקעי ישראל מאחר ועסקאות המאוחרות למועד הקובע מושפעות ממסד נתונים עתידי שאינו רלוונטי למועד הקובע. - בשומת מינהל מקרקעי ישראל לא הובאו בחשבון תרומת המבנה לשווי הנכס והעובדה כי בגין המבנה שולמו דמי היתר. בנוסף מציין ב"כ המשיגים כי שווי המבנים גבוה מזה שהובא בחשבון בשומת מינהל מקרקעי ישראל. - ההפחתה שהובאה בחשבון בשומת מינהל משקפת את נסיבות המקרה שבנדון. מקרקעי נסיבות עקב ישראל הרכישה, אינה סבירה ואינה ההשגה נסמכת, בין היתר, על שומה שנערכה ע"י שמאי המקרקעין מר דן ברלינר בתאריך עמוד 3 מתוך 9

4 להלן התחשיב שהוצג בשומת שמאי המשיגים, מר דן ברלינר: 100, ,000 15, , , , ,000 65% 360,000 שווי נחלה בסיסית במועד הקובע: שווי המבנה: קומת מגורים: 188 מ"ר = 2,200 x קומה תחתונה: 135 מ"ר = 1,000 x סה"כ: שלב הבניה במועד הקובע: = 65% x 549,000 ולפיכך: סה"כ שווי המבנה בדולר: שווי שטחי המטעים 1 (מחוברים ): סה"כ שווי הנכס במועד הקובע: להלן נתוני השווי שהוצגו ע"י שמאי המשיגים: ת א ר י ך מ ק ו ר ה נ ת ו נ י ם מ פ ס " ד ב ת י ק א ז ר ח י / 0 5 ש ו ו י נ ח ל ה 2 4 ב ש ט ח ה ע ר ו ת ד ו נ ם. ב- 7 8, ט ב ל א ו ת מ מ " י מ ה ו ר א ת א ג ף מ ס ' 1 3 ש ל מ מ " י ש מ א י ה מ ש י ג י ם מ צ י י ן כ י ע ר כ י ה ק ר ק ע מ צ ב י ע י ם ע ל ה מ ח י ר י ם ה נ מ ו כ י ם, י ח ס י ת, ב י ש ו ב י ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת א ל ו נ ה , י נ ו א ר נ ח ל ה ב ש ט ח 2. 5 נ מ ס ר ב מ ס ג ר ת ה ע ר כ ה ש ו מ ה ש ל ג ד ע ו ן ג ו ל ד ש ט י י ן כ פ י ש נ מ ס ר ל ש מ א י ג ד ע ו ן ג ו ל ד ש ט י י ן כ פ י ש נ מ ס ר ל ש מ א י ג ד ע ו ן ג ו ל ד ש ט י י ן י ש ן. ב י ת ד ו נ ם, ל ל א מ ב נ י ם , , , , א ו ק ט ו ב ר א ו ק ט ו ב ר ח ו ז ה ש ל ש ו מ ה ש מ א י ה מ ש י ג י ם ה נ כ ס פ ר ט י ב מ ו ש ב א ב י א ל 7 6 מ ש ק ק ר ק ע ר ל ו ו נ ט י י ם ע ר כ י ב ש " ח ל ל א מ ע " מ : א ב י א ל נ י ל " י ג ב ע ת ע מ י ק ם א מ ץ כ ר מ ל ג ב ע מ ה ר " ל כ ר ם ב כ ר ם מ ה ר " ל נ ח ל ה ב ג ב ע ת ע ד ה נ ח ל ה ב ע מ י ק ם נ ח ל ה ב ח ל ק ה א ' ב י ת מ ג ו ר י ם ב ש ט ח מ " ר ש נ ב נ ה ב ש נ י ם נ ח ל ה ב ש ט ח כ ו ל ל ש ל 3 5 ד ו נ ם. נ ח ל ה ב ש ט ח כ ו ל ל ש ל ד ו נ ם. ב י ת מ ג ו ר י ם ב ש ט ח מ " ר, ב י ת נ ו ס ף ) ו ת י ק ( ב ש ט ח 6 5 מ " ר. ה נ ח ל ה כ ו ל ל ת ב י ת, ח צ ר, ס כ כ ו ת, א ד מ ה ח ק ל א י ת ב ש ט ח כ- 3 0 ד ו נ ם ו צ י ו ד ח ק ל א י ק ב ו ע , , ח ו ז ה נ ח ל ה ב ג ב ע ת ע ד ה מ ש ק 3 ב מ ו ש ב א מ ץ נ ח ל ה ב כ ר ם מ ה ר " ל נ ח ל ה 3 4 ב ג ב ע כ ר מ ל לפי 38 דונם. 400 x עמוד 4 מתוך 9

5 4. תגובת מינהל מקרקעי ישראל - סעיף 13 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 534, הקובעת את החבות בתשלום דמי הסכמה, קובע כי: "ראה השמאי שהתמורה אינה סבירה, או שהעברת זכות החכירה בנחלה או בשטחי עיבוד היתה ללא תמורה, ישום השמאי את ערך זכות החכירה, והתמורה תהיה הסכום שנקבע בשומה". בהתאם להחלטת המועצה הנ"ל, הערכת הנכס תיעשה על פי שווי השוק של הנכס כריק ופנוי. במקרה שבנדון, המחיר שנתקבל במכירת הנכס נתקבל תוך מכירה באילוץ, במסגרת הליך של כינוס נכסים, ולכן אף אם המחיר היה סביר בנסיבות הענין עדיין מהווה התמורה שנתקבלה מחיר ולא שווי שוק. - בהתאם לקווים המנחים שנערכו ע"י אגף שומת מקרקעין במשרד המשפטים, "פרק א': עריכת שומה לצורך חישוב "דמי הסכמה" בנחלה", נקבע כי: "אם השמאי השתכנע כי המכירה נתבצעה בנסיבות מיוחדות אשר מסבירות את הפער שבין שווי הזכויות והמחיר שבהסכם...יוסיף השמאי את התייחסותו... ובמקרים אלה יבחר ממ"י אם לחשב את דמי ההסכמה על בסיס השווי או התמורה עפ"י שיקוליו". כך עשה המינהל במקרה זה משדרש את דמי ההסכמה על בסיס שומת השמאי הממשלתי ולא על בסיס התמורה החוזית, וועדת ההשגות מתבקשת שלא להתערב בשיקולי המינהל משעשה כן. - השמאי הממשלתי הפחית מערך המקרקעין בשל נסיבות הרכישה, כמפורט בתסקיר השומה. - נפלה שגגה בשומות כולן משנלקחו בחשבון בתרומת המחוברים גם מחוברים שנבנו שלא כדין. לעניין זה מציין מינהל מקרקעי ישראל כי שווי המחוברים בשומת מנהל מקרקעי ישראל זהה לשווי שקבע שמאי המשיגים מר ברלינר. עוד בעניין שווי המחוברים טוענים נציגי מינהל מקרקעי ישראל כי ככל שתתקבל ההשגה לעניין שווי הקרקע יש להפחית בהתאם גם את שווי המחוברים. - בעובדה כי העסקה אושרה ע"י רשויות המס אין כדי לבסס שווי שוק. בנוסף, היותה של המכירה בחסות לשכת ההוצאה לפועל אינה מעלה או מורידה מהזכות והצורך בבחינת שווי השוק של הנכס. עמוד 5 מתוך 9

6 ת א ר י ך - להלן נתוני השווי שהוצגו ע"י מינהל מקרקעי ישראל: מ ק ו ר ה נ ת ו נ י ם פ ר ט י ה נ כ ס ת מ ו ר ה ב- ה ע ר ו ת ) ע פ " י נ ת ו נ י מ מ " י ( מ מ " י : ע " י ה מ ח ו ב ר י ם ש ו ו י. 5 3, , ב ב י ת ח נ נ י ה 6 נ ח ל ה ח ו ז ה א י ז כ ו ר ש ו ו י ה מ ח ו ב ר י ם ע " י מ מ " י :. 6 0, , ב ב ת ש ל מ ה 1 4 נ ח ל ה ח ו ז ה א י ז כ ו ר ז ה מ ת ו ך י ו י., 2 4 5, , מ מ " י ם ב ש ו מ ח ו ב ר 2 0 0, ב ע י ן א י י ל ה 3 4 נ ח ל ה ח ו ז ה א י ז כ ו ר מ מ " י : ע " י ה מ ח ו ב ר י ם ש ו ו י. 4 0, , ב ב ת ש ל מ ה 3 0 נ ח ל ה ח ו ז ה א י ז כ ו ר מ ת ו ך ה ת מ ו ר ה 1 2, ת ש ל ו ם ע ב ו ר ה ל ו ו א ת ס ו כ נ ו ת. ב י ת ל ה ר י ס ה , ב ע מ י ק ם 8 9 נ ח ל ה ח ו ז ה א י ז כ ו ר ז ה מ ת ו ך מ מ " י, 2 0 0, מ ח ו ב ר י ם ב ש ו ו י. 2 5, , ב צ ר ו פ ה 3 9 נ ח ל ה ח ו ז ה א י ז כ ו ר ש ו ו י ה מ ח ו ב ר י ם ע " י מ מ " י : , , , ב א ב י א ל 7 2 נ ח ל ה ח ו ז ה א י ז כ ו ר מ " ר ע ל מ ג ר ש 2, ב י ת ב ש ט ח מ " ר , ש ו מ ר ו ן ג ן ב מ ו ש ב ב י ת ח ו ז ה א י ז כ ו ר מ " ר ע ל מ ג ר ש 8 0 ב ש ט ח ב י ת 3 1 1, ב מ ו ש ב ג ן ש ו מ ר ו ן ב י ת ח ו ז ה א י ז כ ו ר מ מ " י : ע " י ה מ ח ו ב ר י ם ש ו ו י. 2 5, , ב ב ת ש ל מ ה 4 1 נ ח ל ה ח ו ז ה א י ז כ ו ר מ מ " י : ע " י ה מ ח ו ב ר י ם ש ו ו י. 3 3, , ב ב ת ש ל מ ה 4 9 נ ח ל ה ח ו ז ה א י ז כ ו ר מ " ר. מ ג ו ר י ם ח ד ש ב ש ט ח כ מ ב נ ה 3 5 0, ב ג ן ש ו מ ר ו ן 8 4 מ ש ק ח ו ז ה א י ז כ ו ר א פ ר י ל ש ו ו י ה מ ח ו ב ר י ם ע " י מ מ " י : , , ב ע ו פ ר 1 3 נ ח ל ה ח ו ז ה א י ז כ ו ר ש ו ו י ה מ ח ו ב ר י ם ע " י מ מ " י : , , ב ע ו פ ר 1 2 נ ח ל ה ח ו ז ה א י ז כ ו ר ב י ת ל ב ן מ " ר, ש ל ד ב ש ט ח כ- 7 0 ב י ת ל א ח ק ל א י ת א ד מ ה ד ' 8 4 מ מ ש י ך, נ ט ו ע ה ו ל א מ ע ו ב ד ת. ש ו ו י ה מ ח 3 5 0, ב א ב י א ל 8 1 נ ח ל ה ח ו ז ה מ מ " י : ע " י ו ב ר י ם. 7 7, מ " ר. י ש ן ב ש ט ח כ- 7 0 מ ב נ ה 3 5 0, ב פ ר ד ס ח נ ה 1 5 נ ח ל ה ח ו ז ה א י ז כ ו ר ד ו נ ם, מ ס ש ב ח ו ד מ י ה נ ח ל ה כ- 2 0 ש ט ח ה ס כ מ ה ע ד 7 5, ע ל ה ר ו כ ש, ב י ת , ב ש ט ח מ " ר נ ה ר ס ע ק ב ב י ס ו ס ל ק ו י א י ז כ ו ר ח ו ז ה נ ח ל ה 1 9 ב א ב י א ל, מ ת ו ך ז ה 3 5 5, מ מ " י. 7 0, מ ח ו ב ר י ם ב ש ו ו י נ כ ס י ם, ב י ת י ש ן. כ י נ ו ס 4 7 0, ב ת ל מ י א ל ע ז ר 2 מ ש ק ח ו ז ה א י ז כ ו ר 9 6 ד צ מ ב ר כ ו ל ל ת ה נ ח ל ה ד ו נ ם. ה נ ח ל ה כ- 4 3 ש ט ח ש נ י מ " ר, ב י ת מ ש ו פ ץ ב ש ט ח ב י ת ) ו ת י ק ( ב ש ט ח 7 3 מ " ר, מ ט ע י ם, ס כ כ ו ת, מ ח ס נ י ם, ב י ת א י מ ו ן ל ש ע ב ר , ב א ב י א ל 5 3 נ ח ל ה מ מ " י ש ו מ ת , מ ת ו ך ז ה מ ח ו ב ר י ם 4 8 0, מ מ " י. כ , ב ש ו ו י בנוסף, מס שבח ודמי הסכמה על הרוכש (עד לסכום כולל של ). 75,000 שווי הנחלה עפ"י הצהרת הבעלים לצורך קבלת מידע מוקדם (כפי שמצויין בשומת ממ"י); מבירור שערכנו עולה כי ככל הנראה לא בוצעה עסקה. 2 3 עמוד 6 מתוך 9

7 5. דיון סבירות התמורה שנקבעה בעסקה בחנו את שומתו של השמאי מר גולדשטיין, שנערכה בסמוך למועד הקובע תוך התייחסות למצבו של הנכס במועד זה, לרבות השטח הבנוי, גילו ושלב הבניה והתייחסות למחוברים החקלאיים בנכס ותרומתם לשוויו. לעניין זה יצויין כי מטרת שומתו של מר גולדשטיין הינה הערכת שווי השוק של הנכס ולא הערכה לצורך מכירתו באילוץ. כאמור לעיל, שומת גולדשטיין נערכה כחוות דעת של מומחה לצורך הגשתה לבית המשפט. בחנו גם את פרוטוקול ההתמחרות שנערכה במסגרת כינוס הנכסים בתאריך בהתמחרות פתוחה שבוצעה ע"י כונס הנכסים השתתפו שמונה מציעים שונים. במסגרת ההתמחרות הוגשו שבע-עשרה הצעות. ההצעה הגבוהה ביותר, בסך של, 230,000 תאמה את שווי השוק של הנכס כפי שנקבע בשומת גולדשטיין. בהתייחס להתנהגות שוק הנדל"ן במועד הקובע, אשר התאפיין בביקושים גבוהים ובתמורות משמעותיות בערכי השווי, יש לדעתנו לתת משקל משמעותי לתוצאותיה של ההתמחרות הנ"ל. אנו סבורים כי תוצאות התמחרות, הכוללת מספר רב של מציעים והצעות, קרובה על פי רוב לשווי השוק של הנכס. בנסיבות הנ"ל, לא מצאנו כסבירה את קביעת מינהל מקרקעי ישראל כי התמורה שנתקבלה הינה בשיעור של כ- 70% משווי השוק של הנכס. בהיעדר ראיה לסתור, לא מצאנו, על בסיס נתוני השווי שהוצגו ע"י הצדדים, כי ניתן לשלול את סבירותה של התמורה שנתקבלה ולקבוע כי שווי הנכס שנקבע ע"י שמאי מינהל מקרקעי ישראל סביר יותר. יצויין כי האמור לעיל מקבל משנה תוקף בשל חלקיות הנתונים שהוצגו ע"י הצדדים, חלקם אף לא ניתנים כלל לניתוח בהיותם חסרים מידע משמעותי הנדרש לצורך ניתוח אמין וחלקם רחוקים מהמועד הקובע או מהמיקום הגאוגרפי של הנכס. לא עלה בידנו למצוא נתונים נוספים על אלו שהוצגו ע"י הצדדים או להשלים את הנתונים החסרים. יצויין כי אף בשומת מינהל מקרקעי ישראל עצמה לא נכללו נתונים אשר די בהם כדי לערוך ניתוח מספק לצורך קביעת שווי הנכס. חילוץ שווי הקרקע משווי הנחלה נכון שייעשה לדעתנו תוך ניכוי מרכיב יזמות מופחת ומרכיב מע"מ מופחת (על שטחי המגורים), והפחתת עלויות הבניה, בהתאם לסוג המחוברים וגילם, לרבות המחוברים החקלאיים. חילוץ שווי הקרקע בדרך זו, לא זו בלבד שלא בוצע בשומת מנהל מקרקעי ישראל לנכס שבנדון אלא אף לא הוצג בפנינו בשומות ממ"י של נכסי ההשוואה. נוכח חלקיותם של כל נתוני ההשוואה שהוצגו ע"י הצדדים, לא עלה בידינו לערוך תחשיב מבוסס לחילוץ שווי הקרקע מעסקאות ההשוואה. עמוד 7 מתוך 9

8 למרות שאנו מסכימ םי עם המשיגים כי לא ניתן לבסס שומה באמצעות עסקאות שנערכו לאחר מועד עריכת השומה, הרי שככלל אין מניעה לדעתנו לבסס שומה על עסקאות מאוחרות למועד הקובע (שנערכו טרם עריכת השומה) תוך ביצוע התאמות מועד. אין מניעה לדעתנו להציג בדיעבד עסקאות מאוחרות למועד עריכת השומה המחזקות את השווי שנקבע בשומה. מסקירת נתוני ההשוואה שהוצגו ע"י ממ"י עולה כי ערכי השווי עלו בשיעור חד בתקופה שבין שנת 1994 לבין שנת להמחשה, ניתן להשוות בין העסקאות שבוצעו באביאל, כדלקמן: שווי המחוברים שווי הקרקע עפ "י ממ"י עפ "י ממ"י התמורה הממכר תאריך עסקה 1 6 4, , , ב א ב י א ל 7 2 נ ח ל ה , , , ב א ב י א ל 8 1 נ ח ל ה , , , ב א ב י א ל 1 9 נ ח ל ה לעניין זה יודגש כי מבדיקתנו עולה כי נחלה 72 דומה לנחלה 19 בשטחי הקרקע למגורים ולחקלאות. העסקאות שבוצעו בשנת משקפות שווי 1996 באופן מהותי גבוה לשווי במועד ביחס הקובע שבנדון ולדעתי לא ניתן באמצעותן בלבד לבסס את השווי במועד הקובע (הגם שלא עמדו בבסיס שומת ממ"י לנכס שבנדון היות ונערכו לאחר מועד עריכת השומה). לאור כל האמור לעיל הגענו לידי מסקנה כי לא הינה בלתי סבירה. ניתן לקבוע באופן מובהק כי התמורה בעסקה שבנדון שווי המחוברים - עלות בניית בית המגורים: הערכת עלויות הבניה בשומת מינהל מקרקעי ישראל נערכה בהתייחס למצבו של הבית במועד הקובע בהסתמך על שומת גולדשטיין. עם זאת, טוענים נציגי מינהל מקרקעי ישראל כי במידה ויימצא כי יש לבחון את סבירות התמורה בהתחשב בנסיבות העסקה הרי שיש להפחית את שווי המחוברים בהתאמה. בית המגורים הוערך בשומת מינהל מקרקעי ישראל בנפרד, תוך הצגת תחשיב מפורט המבוסס על עלויות הבניה שהיו מקובלות במועד הקובע, ולא כאחוז משוויו הכולל של הנכס. עלות בניית בית המגורים במצבו במועד הקובע הוערכה על ידי שני הצדדים בגבולות של. 120,000 בהתחשב בעובדה כי סכום זה כולל יזמות חלקית ומע"מ, מצאנו כי הסכום סביר. נוכח החלטתנו לעיל לעניין סבירות התמורה, הבניה בסך של. 120,000 את אימצנו הסכמת הצדדים לעניין הערכת עלויות כולל מס שבח ודמי הסכמה (עפ"י הערכת ממ"י). 4 עמוד 8 מתוך 9

9 המחוברים החקלאיים: בחילוץ שווי הקרקע מפחית שמאי המשיג גם את שווי המחוברים החקלאיים. לעומתו, שמאי מינהל מקרקעי ישראל כולל את שווי המחוברים החקלאיים בשווי הקרקע החקלאית. שווי להפחית גם את יש כי בקביעת השווי על-פי גישת החילוץ קיבלנו את גישת שמאי המשיג המחוברים החקלאיים. - החלטה לאור כל האמור לעיל, תוך התייחסות לנסיבות המיוחדות כמפורט לעיל, ההשגה מתקבלת. שווי הנכס הינו לפיכך כדלקמן:.6 100, ,000 שווי הקרקע: שווי המבנה: 15,000 שווי המחוברים החקלאיים: 235,000 סה"כ שווי הנכס: ( - ) אילנה יעקב, עו"ד יו"ר ועדת השגות ( - ) טל אלדרוטי השמאי הממשלתי הראשי ( - ) אמנון נזרי שמאי מכריע עמוד 9 מתוך 9

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א/ א/ ירושלים, 5.5.2010 סימוכין: 7-31.0 מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר השמאי מאיר פרץ merepp@walla.com המבקשת בענין : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה השמאי אברהם כץ akatz@actcom.net.il המשיבה

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

פסק-דין בתיק ע"א 6340/08

פסק-דין בתיק עא  6340/08 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א /043686 בפני: המערערת: כבוד השופטת א' פרוקצ'יה כבוד השופט ס' ג'ובראן כבוד השופט י' דנציגר וילאר נכסים )5985( בע"מ ד ג נ המשיב: מנהל מיסוי מקרקעין

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

פרק 1: מבוא

פרק 1: מבוא 1 3 3 6 פרק א': כללי 1. זכות הקניין 2. הדין החל שער א': דיני הפקעה - כללי 7 פרק ב': חוקיות ההפקעה ותקיפת ההפקעה 9 9 10 13 13 18 20 25 26 28 40 45 פרק ג': פיצויי הפקעה 2. פסקי-דין לגבי שווי מקרקעין באזור

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימל

חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימל חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימלפרב גנאדי רפופורט גל אלש יניר צוריאל שי עמיר שרית אלוני

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

אהוד המאירי ושות' כלכלנים ושמאי מקרקעין הערכות שווי, מדידות, יעוץ בנושאי תכנון ובניה ומיסוי נדל"ן: איחוד וחלוקה, הפקעות, ירידת ערך, היטלי השבחה, מס שב

אהוד המאירי ושות' כלכלנים ושמאי מקרקעין הערכות שווי, מדידות, יעוץ בנושאי תכנון ובניה ומיסוי נדלן: איחוד וחלוקה, הפקעות, ירידת ערך, היטלי השבחה, מס שב אהוד המאירי ושות' כלכלנים ושמאי מקרקעין הערכות שווי, מדידות, יעוץ בנושאי תכנון ובניה ומיסוי נדל"ן: איחוד וחלוקה, הפקעות, ירידת ערך, היטלי השבחה, מס שבח, ארנונה, אגרות בניה והיטלי פיתוח אהוד המאירי, שמאי

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי ישפרו פלאנט באר שבע אוגוסט 2016 רח אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח' אבן גבירול 192, תלאביב 62032, טל. 035441412, פקס.

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

סמכות בית הדין לאכוף הסכם גירושין ביה''ד באר …

סמכות בית הדין לאכוף הסכם גירושין ביה''ד באר … ב"ה תיק 978295/4 בבית הדין הרבני באר שבע לפניכבודהדיינים: הרב אהרן דרשביץ אב"ד, הרב עובדיה חפץ יעקב, הרב אברהם צבי גאופטמן התובע: נגד הנתבעת: פלוני (ע"י ב"כ עו"דברוך חסין) פלונית (ע"י ב"כ עו"ד איילת קריספל)

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3 המחלקה לפיקוח תקציבי ניתוח השפעות השינויים בהיטל השבחה בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע- 2010 מוגש לוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה התש"ע- 2010 כתיבה:

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Microsoft Word V09.doc

Microsoft Word V09.doc בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 9650/05 בפני: המערער: כבוד השופטת מ' נאור כבוד השופטת א' חיות כבוד השופט י' אלון רונן פרוינד ד ג נ המשיב: פקיד שומה ת"א 4 ערעור על פסק-דינו של בית

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc אינג' חיים גלנצר, שמאי מקרקעין, מהנדס בנין. M.Sc ) Eng. Chaim Glencer, Real Estate Appraiser, Civil Engineer מוסמך במינהל עסקים M.B.A.) Master in Business Administration Shaked Yogev Real Estate Appraiser

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

הכנסת מרכז המחקר והמידע הקצאת המכסות לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות וחסמים להקמת מתקני הייצור מוגש לוועדת הפנים והגנת הסביבה כתיבה: דר' יניב רונן

הכנסת מרכז המחקר והמידע הקצאת המכסות לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות וחסמים להקמת מתקני הייצור מוגש לוועדת הפנים והגנת הסביבה כתיבה: דר' יניב רונן הקצאת המכסות לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות וחסמים להקמת מתקני הייצור מוגש לוועדת הפנים והגנת הסביבה כתיבה: דר' יניב רונן אישור: שרון סופר, ראש צוות בכירה כ"ז בשבט תשע"ב 2 בפברואר 212, קריית בן-גוריון,

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

13 יום ה' ו' י"ד ט"ו בטבת תשע"ז בינואר 2017 גלובס לוח העסקים של ישראל נדל"ן נדל"ן כללי דרוש לרכישה במיידי Y נכסים מניבים

13 יום ה' ו' יד טו בטבת תשעז בינואר 2017 גלובס לוח העסקים של ישראל נדלן נדלן כללי דרוש לרכישה במיידי Y נכסים מניבים 13 נדל"ן נדל"ן כללי דרוש לרכישה במיידי Y נכסים מניבים Y מגרשים לבניה Y תחנות דלק Y בניינים מסחרי ומגורי Y חנויות ומשרדים בת"א רבתי ובגוש דן וגם ברחבי הארץ 75 ש"ח למ"ר בלבד!! בהזדמנות חד פעמית במגדל מבוקש

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ 1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ראל, התש"ך 1960 החליטה

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשעג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשעג רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג 15 7210 בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג- 2013...................................... 592 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc מדינת ישראל משרד הפנים ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב פרוטוקול לישיבה מספר 2009329 תאריך הישיבה: יום חמישי, כ"ט אייר תשעא, 02/06/2011 מקום הישיבה: דרך מנחם בגין 116 תל אביב, בית קלקא. 1 ערר על החלטת ועדה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד