חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל"

תמליל

1 חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 1

2 חילן בע"מ הדירקטוריון דוח לתקופה ולרבעון שהסתיימו ביום 2018 דירקטוריון חילן בע"מ )"החברה" או "חילן"( מתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה ולרבעון שהסתיימו ביום 2018 )"התקופה המדווחת" או "תקופת הדוח"(. דוח זה נערך בהנחה שבפני הקורא מצוי גם הדוח התקופתי לשנת 2017 שפרסמה החברה ביום 19 במרס, 2018 )"הדוח התקופתי לשנת 2017" או "הדוח התקופתי"(. הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב ענייני החברה בתקופת הדוח אשר השפעתם מהותית. הדוח נערך בהתאם להוראת תקנה 48 לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1970 )"תקנות הדוחות"(. נתונים המופיעים בדוח הינם נכונים למועד הדוח. עם זאת, במקרים מסוימים בדוח מובאים פרטים הסוקרים אירועים בחיי התאגיד אשר התרחשו לאחר תאריך המאזן ובסמוך למועד אישורו עלידי דירקטוריון החברה )"מועד פרסום הדוח"(. במקרים שכאלו יצוין הדבר במפורש באמירה כי אלו נמסרים נכון למועד פרסום הדוח. חלק א' הסברי הדירקטוריון לגבי מצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו: החברה עוסקת בעצמה ובאמצעות החברות שבשליטתה )"הקבוצה"(, בארבעה תחומי פעילות: 1( שירותי שכר ומשאבי אנוש בתחום פעילות זה, עוסקת החברה, יחד עם החברות חילן פנסיה ישיר בע"מ, חשבים הרגל פתרונות שכר ומשאבי אנוש בע"מ, ואופטיביט 1990 בע"מ, במתן שירותי ניהול לתהליכים עסקיים במתכונת Application Service ( ASP שירותי לשכת שירות מקצועית במתכונת,)Business Process Outsourcing( BPO )Provider ופתרונות לתוכנות מקומיות המותקנות במשרדי הלקוח ומותאמות לצרכיו הייחודיים, וכן שירותי ניהול שכר, ניהול נוכחות, ניהול משאבי אנוש, תפעול פנסיוני ושירותי ערך מוסף נוספים. פתרונות עסקיים בתחום פעילות זה עוסקת החברה, באמצעות חברת נס א.ט. בע"מ )"נס"(, במכירת פתרונות מיקור חוץ וכן פתרונות ופרוייקטים בתחום המחשוב לרבות פיתוח, הטמעה ויישום מערכות מחשוב, שירותי ייעוץ ומומחים, הדרכות, שירותי בדיקות ופתרונות תוכנה. בנוסף, נס מספקת באמצעות דנאל פתרונות פיננסיים בע"מ )"דנאל פיננסיים"( פתרונות לניהול נכסים פיננסיים ותיקי ניירות ערך עבור לקוחות המגזר הפיננסי והעסקי בישראל. )2 תשתיות מחשוב בתחום פעילות זה עוסקת החברה, באמצעות חברת ווי אנקור בע"מ )"ווי אנקור"(, פתרונות בתחום תשתיות מחשוב, וירטואליזציה, מחשוב ענן ופתרונות אבטחת מידע מתקדמים. במכירת )3 שיווק מוצרי תוכנה בתחום פעילות זה עוסקת החברה, באמצעות החברות נס ואס.פי דאטא בע"מ,)"SP"( בהפצה והטמעה של מוצרי תוכנה ופתרונות בתחום השליטה והבקרה, אנליטיקה ובינה עסקית, תשתיות ויישומים בעולם ה IT, שיתוף מסמכים ואבטחת מידע. )4 נכון למועד הדוח מעסיקה הקבוצה כ 3,800 עובדים. 2

3 א. ניתוח התוצאות העסקיות תמצית דוחות רווח והפסד )באלפי ש"ח( לתקופה שהסתיימה ביום שינוי באלפי ש"ח הסבר 101, , ,088,844 הכנסות ההכנסות לתקופה שהסתיימה ביום 2018 צמחו בשיעור של 10.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד הודות לצמיחה בהכנסות בכל מגזרי הפעילות. לפרטים נוספים בדבר הרכב ההכנסות, ראה ניתוח הפעילות לפי מגזרי פעילות. 14, ,135 רווח גולמי 224,198 הרווח הגולמי לתקופה שהסתיימה ביום 2018 צמח בשיעור של 6.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד הודות לצמיחה בהכנסות כאמור לעיל. שיעור הרווח הגולמי לתקופה שהסתיימה ביום 2018 הסתכם ב 20.6%. 8,616 95,721 רווח תפעולי 104,337 הרווח התפעולי לתקופה שהסתיימה ביום 2018 צמח בשיעור של 9.0% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח התפעולי לתקופה שהסתיימה ביום 2018 מקורו בצמיחה בהכנסות ובגידול ברווח הגולמי כאמור לעיל. שיעורו של הרווח התפעולי לתקופה שהסתיימה ביום 2018 עמד על 9.6%. 2,866 3,115 הוצאות מימון, נטו 5,981 חלק החברה בהפסדי חברה כלולה הגידול בהוצאות המימון נטו לתקופה שהסתיימה ביום 2018 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, נובע בעיקר מכך שבתקופה המקבילה אשתקד נכללו הכנסות מימון כתוצאה מהיחלשות הדולר ביחס לשקל. 269 מדידה לראשונה של חברה כלולה בחו"ל. 3,172 20, מיסים על ההכנסה 23,206 הגידול במיסים על ההכנסה בתקופה שהסתיימה ביום 2018 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד מקורו בגידול ברווח לפני מס בתקופה הנוכחית לעומת תקופה מקבילה אשתקד בקיזוז הכנסות מיסים בגין שנים קודמות שהוכרו בתקופה המקבילה אשתקד לצד ירידה בשיעור מס החברות. 2,9 72,572 74,881 רווח נקי רווח נקי מיוחס לבעלי המניות הרווח הנקי לתקופה שהסתיימה ביום 2018 צמח בשיעור של 3.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד הודות לגידול ברווח התפעולי בקיזוז הגידול בהוצאות המימון לצד גידול במיסים על ההכנסה. שיעורו של הרווח הנקי ליום 2018 הינו 6.9% מההכנסות לעומת 7.3% בתקופה המקבילה אשתקד. 1,275 67,497 68,772 1,034 5,075 רווח נקי מיוחס למיעוט 6,109 הרווח לפני פחת, הפחתות, מיסים ומימון "EBITDA" לתקופה שהסתיימה ביום 2018 צמח בשיעור של 7.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד הודות לגידול ברווח התפעולי של מרבית מגזרי הפעילות. ה EBITDA לתקופה שהסתיימה ביום 2018 מהווה 11.0% מההכנסות לתקופה. 8, , ,481 EBITDA 21.3 % שעור רווח גולמי 20.6 % 9.7 % שעור רווח תפעולי 9.6 % 7.3 % שעור רווח נקי 6.9 % 3

4 לרבעון שהסתיים ביום שינוי באלפי ש"ח הסבר 20, , ,964 הכנסות רווח גולמי ההכנסות לרבעון שהסתיים ביום 2018 צמחו בשיעור של 6.1% ביחס לרבעון המקביל אשתקד הודות לצמיחה במרבית מגזרי הפעילות של החברה וזאת למרות קיטון של 5 ימי עסקים לעומת הרבעון המקביל אשתקד. לפרטים נוספים בדבר הרכב ההכנסות, ראה ניתוח הפעילות לפי מגזרי פעילות. הרווח הגולמי לרבעון שהסתיים ביום 2018 צמח בשיעור של 3.7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי לרבעון שהסתיים ביום 2018 נבע מהצמיחה בהכנסות ברבעון הנוכחי, ביחס לרבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי לרבעון שהסתיים ב 2018 עמד על 20.1%. 2,505 68,612 71,117 1,529 29,648 רווח תפעולי 31,177 הרווח התפעולי לרבעון שהסתיים ביום 2018 צמח בשיעור של 5.2% ביחס לרבעון המקביל אשתקד הודות לצמיחה בהכנסות ולגידול ברווח הגולמי כאמור לעיל. שיעורו של הרווח התפעולי לרבעון שהסתיים ביום 2018 הנו כ 8.8%. )983( 2,510 הוצאות מימון, נטו 1,527 חלק החברה בהפסדי חברה כלולה רווח לפני מיסים על ההכנסה הקיטון בהוצאות המימון נטו לרבעון שהסתיים ביום 2018 ביחס לרבעון המקביל אשתקד נובע בעיקר מהכנסות מימון שמקורן בהפרשי שער שנבעו מהיחלשות הדולר ביחס לשקל. 117 מדידה לראשונה של חברה כלולה בחו"ל. 2, ,138 6, ,533 מיסים על ההכנסה 7,066 הגידול במיסים על ההכנסה ברבעון שהסתיים ביום 2018 ביחס לרבעון המקביל אשתקד מקורו בגידול ברווח לפני מס בקיזוז ירידה בשיעור מס החברות. 2,109 20,358 22,467 רווח נקי הרווח הנקי לרבעון שהסתיים ביום 2018 צמח בשיעור של 10.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד הודות לגידול ברווח התפעולי בתוספת הקיטון בהוצאות המימון. שיעורו של הרווח הנקי ליום בספטמבר 2018 הוא 6.4% מההכנסות לעומת 6.1% ברבעון המקביל אשתקד. 1,823 18,581 20,404 רווח נקי מיוחס לבעלי המניות 286 1,777 רווח נקי מיוחס למיעוט 2,063 הרווח לפני פחת, הפחתות, מיסים ומימון "EBITDA" צמח בשיעור של 3.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד הודות לגידול ברווח התפעולי של מרבית מגזרי הפעילות. ה EBITDA לרבעון שהסתיים ביום 2018 מהווה 10.3% מההכנסות הרבעון. 1,182 35,262 36,444 EBITDA 20.6 % שעור רווח גולמי 20.1 % 8.9 % שעור רווח תפעולי 8.8 % 6.1 % שעור רווח נקי 6.4 % 4

5 רווח תפעולי הכנסות ניתוח תוצאות הפעילות לפי מגזרי פעילות על בסיס מאוחד )באלפי ש"ח( לתקופה שהסתיימה ביום שינוי באלפי ש"ח הסבר 10,539 64,172 21,184 4, , , , , , , , ,324 שירותי שכר ומשאבי אנוש פתרונות עסקיים תשתיות מחשוב שיווק מוצרי תוכנה התאמות להכנסות ההכנסות לתקופה שהסתיימה ביום 2018 צמחו בשיעור של 6.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת מהצטרפות לקוחות חדשים לצד המשך הגידול בשימוש של שירותי ערך מוסף ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות המגזר מהוות כ 16.6% מסך ההכנסות על בסיס מאוחד. ההכנסות לתקופה שהסתיימה ביום 2018 צמחו בשיעור של 10.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת מגידול בפעילות העסקית. הכנסות המגזר מהוות כ 61.0% מסך ההכנסות לתקופה על בסיס מאוחד. ההכנסות לתקופה שהסתיימה ביום 2018 צמחו בשיעור של 18.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות בתחום תשתיות המחשוב נובעת מגידול בפעילות העיסקית. הכנסות המגזר מהוות כ 12.3% מסך ההכנסות על בסיס מאוחד. ההכנסות לתקופה שהסתיימה ביום 2018 צמחו בשיעור של 4.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת מגידול בפעילות העסקית בקיזוז השפעת התחזקות השקל ביחס לדולר בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות המגזר מהוות כ 10.1% מסך ההכנסות על בסיס מאוחד ,228 )4,990( 987,616 )4,357( 1,088, 844 סך כל ההכנסות שירותי שכר ומשאבי אנוש סך הכנסות החברה, לתקופה שהסתיימה ביום 2018, על בסיס מאוחד, צמחו בשיעור של 10.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי לתקופה שהסתיימה ביום 2018 צמח בשיעור של 5.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח התפעולי נבע מהצמיחה בהכנסות כמפורט לעיל. שיעורו של הרווח התפעולי עמד על 31.3% בדומה לשיעורו בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי לתקופה שהסתיימה ביום 2018 צמח בשיעור של 14.0% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח התפעולי נבע מהצמיחה בהכנסות כמפורט לעיל. שיעורו של הרווח התפעולי עמד על 5.2% לעומת 5.1% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי לתקופה שהסתיימה ביום 2018 צמח בשיעור חד של 59.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח התפעולי נבע מהצמיחה בהכנסות כמפורט לעיל. שיעורו של הרווח התפעולי עמד על 5.2% לעומת 3.9% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי לתקופה שהסתיימה ביום 2018 קטן ב 1,379 אלפי ש"ח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. השחיקה ברווח התפעולי נבעה משינוי בתמהיל הכנסות המגזר והשפעת שע"ח כמפורט לעיל. שיעור הרווח התפעולי לתקופה שהסתיימה ביום 2018 עמד על 6.3%. 3,177 4,293 2,645 )1,379( )120( 8,616 53,907,575 4,437 8,285 )1,483( 95,721 57,084 34,868 7,082 6,906 )1,603( 104,337 פתרונות עסקיים תשתיות מחשוב שיווק מוצרי תוכנה התאמות לרווח התפעולי סך הרווח תפעולי הרווח התפעולי לתקופה שהסתיימה ביום 2018, על בסיס מאוחד, צמח בשיעור של 9.0% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. 5

6 רווח תפעולי הכנסות לרבעון שהסתיים ביום שינוי באלפי ש"ח הסבר 3, , ,266 שירותי שכר ומשאבי אנוש פתרונות עסקיים ההכנסות לרבעון שהסתיים ביום 2018 צמחו בשיעור של 6.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת מגידול בשימוש של שירותי ערך מוסף של החברה ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ברבעון זה מהוות הכנסות המגזר כ 16.4% מסך ההכנסות על בסיס מאוחד. ההכנסות לרבעון שהסתיים ביום 2018 צמחו בשיעור של 7.8% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת מגידול בפעילות העסקית ונפגעה מקיטון במספר ימי העבודה ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ברבעון זה מהוות הכנסות המגזר כ 63.2% מסך ההכנסות על בסיס מאוחד. ההכנסות לרבעון שהסתיים ביום 2018 צמחו בשיעור של 6.1% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת מגידול בפעילות העסקית. ברבעון זה מהוות הכנסות המגזר כ 10.2% מסך ההכנסות על בסיס מאוחד. ההכנסות לרבעון שהסתיים ביום 2018 צמחו ב 154 אלפי ש"ח ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ברבעון זה מהוות הכנסות המגזר כ 10.2% מסך ההכנסות על בסיס מאוחד. 16,1 2, )1521,477( 21,77020, ,358 34,852 35,915 )375( 332, ,488 36,993 36,069 )5271,852( 354,289352,964 תשתיות מחשוב שיווק מוצרי תוכנה התאמות להכנסות סך כל ההכנסות שירותי שכר ומשאבי אנוש סך הכנסות החברה לרבעון שהסתיים ביום 2018, על בסיס מאוחד, צמחו בשיעור של 6.51% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לרבעון שהסתיים ביום 2018 צמח בשיעור של 8.5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח התפעולי נובע מהצמיחה בהכנסות כמפורט לעיל. שיעורו של הרווח התפעולי עמד על 28.9% לעומת 28.4% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לרבעון שהסתיים ביום 2018 צמח ב 349 אלפי ש"ח ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח התפעולי נבע מהצמיחה בהכנסות כמפורט בקיזוז הקיטון במספר ימי העסקים כמפורט לעיל. שיעורו של הרווח התפעולי עמד על 5.3% לעומת 5.5% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לרבעון שהסתיים ביום 2018 צמח בשיעור של 31.1% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. שיעורו של הרווח התפעולי עמד על 3.8% לעומת 3.1% ברבעון המקביל אשתקד. 1, )468( 15,542 11,503 1,081 2,046 16,857 11,852 1,417 1,578 פתרונות עסקיים תשתיות מחשוב שיווק מוצרי תוכנה התאמות לרווח התפעולי הרווח התפעולי לרבעון שהסתיים ביום 2018 קטן ב 468 אלפי ש"ח ביחס לרבעון המקביל אשתקד. שיעורו של הרווח התפעולי עמד על 4.4% לעומת 5.7% ברבעון המקביל אשתקד. )3( 1,529 )524( 29,648 )527( 31,177 סך הרווח תפעולי הרווח התפעולי לרבעון שהסתיים ביום 2018, על בסיס מאוחד, צמח בשיעור של 5.2% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. 6

7 ב. מצב כספי, נזילות ומקורות מימון תמצית נתוני מאזן על בסיס מאוחד )באלפי ש"ח( שינוי הסבר ליום 31 בדצמבר, 2017 ליום 2018 )36,173( )43,833( 98,320 מזומנים ושווי מזומנים 62,147 אשראי לזמן קצר כולל חלויות שוטפות מקור הקיטון הינו בעיקר מזומנים ושווי מזומנים ששימשו לפעילות שוטפת ומזומנים ששימשו להגדלת החזקות בחברות בנות. גידול באשראי זמן קצר לרבות חלויות שוטפות לצרכי מימון הון חוזר והתרחבות בפעילות העיסקית. )21,429( )65,262( 3,288 )40,661( )37,373( התחיבויות אחרות כולל חלויות שוטפות עיקר הקיטון בהתחייבויות מקורו במימוש אופציה לרכישת 10% מאחזקותיה של דנאל פתרונות תוכנה מתקדמים בע"מ במניותיה של דנאל פתרונות פיננסיים בע"מ בקיזוז השפעת התחייבות בגין תמורה מותנית שנוצרה ברכישת חברת.ClodingNow לפרטים נוספים לעניין מימוש האופציה ראה סעיפים 2 ו 3 בחלק ג' לדו"ח דירקטוריון זה, בהתאמה. )26,250( )85,714( הלוואות לזמן ארוך )111,964( נטילת הלוואה בסך 35 מליוני ש"ח. )102,968( )53,492( 49,372 )49,484( 588,225 )480,885( )152,452( 534,733 )431,513( חוב פיננסי נטו אשראי לזמן קצר וארוך בניכוי מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לזמן קצר נכסים שוטפים התחייבויות שוטפות הגידול בחוב הפיננסי נטו מקורו בקיטון במזומנים ושווי מזומנים וגידול באשראי לזמן קצר וארוך לצורך מימון הרחבת הפעילות העיסקית בקיזוז השינוי בהתחיבויות אחרות שפורט לעיל. עיקר הקיטון מקורו ביתרת הלקוחות ומזומנים ושווי מזומנים. עיקר הקיטון מקורו בהתחייבות לספקים ונותני שירות וזכאים אחרים בקיזוז אשראי זמן קצר יחס השוטף שיפור ביחס הפיננסי. 33,208 )32,601( )692( 333,315 )143,608( 286, ,523 )176,209( 285,408 נכסים לא שוטפים התחייבויות לא שוטפות הון המיוחס לבעלי מניות החברה עיקר הגידול בחייבים ויתרות חובה מקורו בהתקשרות בהסכם הפצה מסחרי לזמן ארוך עם ספק תוכנה מחו"ל, בנכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת רכישת השליטה בחברת Clouding Now והשקעה בחברה כלולה בקיזוז הפחתת עודפי עלות בגין רכישות. עיקר הגידול מקורו בהלוואה שניטלה לזמן ארוך למימון התרחבות בפעילות העיסקית ובהתחייבות בגין תמורה מותנית שנוצרה במסגרת רכישת השליטה בחברת.Clouding Now הקיטון בהון המיוחס לבעלי מניות החברה נובע מדיבידנד שחולק, דיבידנד שהוכרז וטרם חולק וזקיפת קרנות הון בחובה בקיזוז רווחי החברה לתקופה. )20,284( 921, ,256 סך המאזן שעור סה"כ ההון ביחס למאזן שיפור בשעור ההון מסך המאזן. 31.0% 31.7% 7

8 תמצית נתונים על תזרימי המזומנים על בסיס מאוחד )באלפי ש"ח( לתקופה שהסתיימה ביום שינוי הסבר ,9 72,572 74,881 רווח נקי 2,708 41,354 44,062 התאמות לסעיפי רווח והפסד )2,325( )16,865( )19,190( מזומנים ששולמו במהלך השנה התזרים התפעולי FFO לתקופה שהסתיימה ביום 2018 צמח בשיעור של 2.8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול מקורו בהתקשרות בהסכם הפצה מסחרי לזמן ארוך עם ספק תוכנה מחו"ל. 2,692 )56,169( 97,061 )72,226( 99,753 )128,395( FFO שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות )53,477( 24,835 )28,642( מזומנים נטו )ששימשו( נבעו לפעילות שוטפת הירידה במזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת בתקופה שהסתיימה ביום 2018 נובעת בעיקר מהפרשי עיתוי בסעיפי הון חוזר כמפורט לעיל. )1,039( )12,840( )13,879( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 49,870 )43,401( 6,469 מזומנים נטו שנבעו )שימשו( מפעילות מימון הגידול במזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון נובע בעיקר מקבלת אשראי לזמן קצר וזמן ארוך מתאגידים בנקאיים בקיזוז רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בתקופת הדיווח. )4,646( )31,406( )36,052( עלייה )ירידה( במזומנים ושווי המזומנים מקורות המימון החברה מממנת את פעילותה ממקורותיה העצמאיים, מהלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומעת לעת מאשראי בנקאי לזמן קצר. כמו כן, לחברה תשקיף מדף מכוחו תוכל החברה להנפיק סוגי ניירות ערך שונים ותמורת ההנפקה שתתקבל, ככל ויוצעו בעתיד ניירות ערך מכוח תשקיף מדף זה, יכול ותשמש למימון פעילותה העסקית של החברה. אמות מידה פיננסיות ליום 2018 ולמועד פרסום דוח זה, עומדת החברה בכל התניות הפיננסיות לגביהן התחייבה כלפי התאגידים הבנקאיים. 8

9 תמצית נתונים על הסכמי האשראי הסכם מסגרת תאור ההתחייבויות לאמות מידה פיננסיות ערך מחושב ליום 2018 הערות הסכם מסגרת אשראי בין החברה לתאגיד בנקאי ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של 75 מיליון ש"ח. היחס בין החוב הפיננסי נטו ל EBITDA לא יעלה על 3. היחס בין החוב הפיננסי נטו להון עצמי לא יעלה על 2. כ מיליון ש"ח כ 0.94 כ 0.53 ביום 21 בינואר, 2018, התקשרה החברה עם תאגיד בנקאי בהסכם מסגרת אשראי, לפיו יעמיד התאגיד הבנקאי לחברה מסגרת אשראי חדשה בסך כולל של מיליון ש"ח )"הסכם מסגרת האשראי"(, חלף מסגרת האשראי הקודמת שהעמיד התאגיד הבנקאי בסך כולל של 50 מיליון ש"ח שהיתה בתוקף עד ליום 31 בדצמבר הסכם מסגרת האשראי הינו בתוקף עד ליום 31 בדצמבר, לפרטים נוספים אודות הסכם מסגרת האשראי, ראה סעיף )1( לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת התחייבויות והסכמי מסגרת אשראי בין נס לבין תאגידים בנקאיים סכום ההון העצמי המוחשי של נס )כהגדרתו בהסכם( לא יפחת מסך של 40, 45 מיליון ש"ח לפי הדוחות הכספיים של נס לימים 31 בדצמבר, 2017, ו 2018 ואילך, בהתאמה. שיעור ההון העצמי המוחשי של נס )כהגדרתו בהסכם( לא יפחת מ 12%, 13% מסך הנכסים לפי הדוחות הכספיים של נס לימים 31 בדצמבר, 2017 ו 2018 ואילך, בהתאמה. היחס בין החוב הפיננסי נטו ל EBITDA לא יעלה על 2. ה EBITDA של נס לארבעה רבעונים אחרונים במצטבר, לא יפחת מ 36 מיליון ש"ח. מעל מעל 126 מיליון ש"ח כ 23% כ מיליון ש"ח נכון ליום 2018 ולמועד פרסום דוח זה, החברה עומדת בכל התחייבויותיה כלפי התאגיד הבנקאי על פי הסכם מסגרת האשראי. נכון ליום 2018 ולמועד פרסום דוח זה, נס עומדת בכל התחייבויותיה כלפי התאגידים הבנקאיים על פי הסכמי מסגרת האשראי התקפים. לפרטים נוספים אודות הסכמי מסגרת האשראי, ראה סעיף )2( לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת היחס השוטף של נס לא יקטן מ 1. כ

10 ג. התקשרויות ואירועים מהותיים במהלך תקופת הדוח 1. חלוקת דיבידנד ביום 18 במרס, 2018 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החברה בסכום של כ 22,482 אלפי ש"ח )1 ש"ח ע.נ.(. הדיבידנד האמור שולם ביום באפריל, 2018 )לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום 19 במרס, 2018, מס' אסמכתא ) (. ביום 14 באוגוסט, 2018 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החברה בסכום של כ 22,482 אלפי ש"ח )1 ש"ח ע.נ.(. הדיבידנד האמור שולם ביום 4 באוקטובר, 2018 )לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום 15 באוגוסט, 2018, מס' אסמכתא ) (. 2. מימוש אופציה בדנאל פיננסיים בהמשך למפורט בסעיף 3.2 לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי, ביום 21 במרס, 2018, השלימה נס את מימושה החלקי של האופציה הראשונה לרכישת 10% מאחזקותיה של דנאל פתרונות תוכנה מתקדמים בע"מ )"דנאל תוכנה"( בדנאל פיננסיים וזאת בהתאם להוראות הסכם בעלי המניות שנחתם בין נס ודנאל תוכנה במסגרת רכישת פעילות דנאל תוכנה )"הסכם בעלי המניות"(, כך ששיעור אחזקותיה של נס בדנאל פיננסיים נכון למועד פרסום דוח זה עומד על 70% מהון המניות המונפק של דנאל פיננסיים. בהתאם להוראות הסכם בעלי המניות, כפי שתוקנו על ידי הצדדים, לנס אופציה נוספת, על פיה נס זכאית לרכוש את יתרת מניות דנאל תוכנה בדנאל פיננסיים, החל מיום 1 בינואר, לפרטים נוספים אודות רכישת פעילות דנאל תוכנה, כמו גם הסכם בעלי המניות, ראה דיווחי החברה מיום 4 ביולי, 2016, מיום 14 באוגוסט,,2016 ומיום )מס' אסמכתאות, :, , בהתאמה( וכן סעיף 3.2 לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי. 3. רכישת חברת CloudingNow ביום 4 במרס, 2018 )"מועד החתימה"(, התקשרה נס בהסכם במסגרתו רכשה נס 51% מהון המניות וזכויות ההצבעה בחברת צ'ופק נטוורק סולושינס קלאודינגנאו בע"מ )אשר שינתה את שמה לקלאודינגנאו קלאוד פרודקשן בע"מ )"CloudingNow"( ובכפוף להשלמת יתר תנאי הסכם הרכישה, תרכוש נס את יתרת הון המניות וזכויות ההצבעה ב CloudingNow בהתאם למועדים ולתנאים הקבועים בהסכם הרכישה. לפרטים נוספים אודות הסכם הרכישה ויתר תנאי הרכישה, ראה סעיף 11.2 לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי. 4. מינוי סמנכ"ל הכספים של החברה ביום 1 במרס, 2018, החל מר טל ווייסר לכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה לאור החלטתו של מר חביב אייזנקרפט לסיים את תפקידו. מר ווייסר מונה לתפקידו לאחר שכיהן בתפקידים שונים בחברה ובחברות הבנות החל משנת עד למועד תחילת כהונתו כאמור, כיהן מר ווייסר כמנכ"ל חברה בת של החברה, חברת.SP לפרטים נוספים, ראה דיווחי החברה מיום 21 בינואר, 2018 ומיום 28 בפברואר, 2018 )מס' אסמכתאות:, , ,, בהתאמה(. 10

11 ד. אירועים החורגים מעסקי התאגיד 5. הגדלת אחזקות בחברת נס ביום 14 ביוני, 2018, התקשרה החברה עם מר שחר אפעל, מנכ"ל נס, בהסכם לרכישת חלק מאחזקותיו של מר אפעל בנס )"ההסכם"(. עם השלמת העסקה ביום 4 ביולי, 2018, מחזיקה החברה ב 99% מהון המניות המונפק והנפרע של נס ובכ 95% מהון המניות של נס על בסיס דילול מלא ומר אפעל מחזיק ב 1% מהון המניות המונפק והנפרע של נס ובאופציות הניתנות למימוש לכ 4% מהון המניות של נס על בסיס דילול מלא. לפרטים נוספים אודות ההסכם והשלמת העיסקה ראה דיווחים מיידים של החברה מיום 14 ביוני, 2018 ומיום 4 ביולי, 2018 )מס' אסמכתאות: , , בהתאמה( וכן באור 6 )ה( לדוחות הכספיים. ה. אירועים לאחר תאריך הדיווח הסתדרות העובדים הכללית החדשה בהמשך למפורט בסעיף בדוח התקופתי, ביום 3 באפריל, 2018 התקבל פסק דינו החלקי של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביביפו אשר לפיו הסתדרות העובדים הכללית החדשה היא ארגון העובדים היציג בנס. ביום 22 באפריל, 2018 הגישה נס ערעור על פסק הדין החלקי לבית הדין הארצי לעבודה, כמו כן הגישה נס בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין החלקי. ביום 6 במאי, 2018 הגישה ההסתדרות ערעור שכנגד וביום 9 במאי, 2018 הגישה נס בקשה למחיקת הערעור שכנגד. ביום 12 ביולי, 2018 התקיים דיון בבית הדין הארצי לעבודה בו התקבלה החלטה שלא לקבל את שני הערעורים וכי על הצדדים לחזור לשולחן המשא ומתן. ביום 8 באוקטובר 2018, התקבלה בנס הודעה על הכרזת סכסוך עבודה בשני אתרים של נס בירושלים. בעקבות הודעה זו, העובדים בשני האתרים נקטו בעיצומים. ביום 14 בנובמבר, 2018 התקבלה בקשת צד מטעם הסתדרות העובדים הכללית החדשה מרחב ירושלים נגד נס לעניין צווים ארעיים וזמניים למניעת פגיעה בהתארגנות. דיון במעמד כל הצדדים נקבע ליום 22 בנובמבר, אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות ביום 21 במאי, 2018, הודיעה החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר התכנסה ביום א' ה 1 ביולי, 2018 )"האסיפה"(. על סדר יומה של האסיפה החלטה לאישור מינויה של הגב' נגה קנזברייר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 2 ביולי, 2018, וזאת לאור סיום כהונתו של הדירקטור החיצוני המכהן, מר דרור מיזרץ, ביום 8 ביולי, מינויה של הגב' נגה קנזברייר לדירקטורית חיצונית אושר על ידי האסיפה ביום 1 ביולי, לפרטים נוספים ראה דיווחי החברה מיום 21 במאי, 2018, ומיום 1 ביולי, 2018 )מס' אסמכתאות: ו , בהתאמה(. אישור חידוש ועדכון פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ביום 18 בנובמבר, 2018, אישר דירקטוריון החברה את חידוש ועדכון פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה המכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בחברה ובחברות הקבוצה. אישור חידוש ועדכון פוליסת הביטוח כאמור לעיל, נעשה גם ביחס לבעל השליטה, מר אבי באום, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה וכן ביחס למר אלי זיברט, המכהן כמנכ"ל החברה, בתנאים זהים לתנאי פוליסות הביטוח של יתר נושאי המשרה והדירקטורים בחברה ובחברות הקבוצה

12 ההתקשרות בפוליסת הביטוח כאמור אושרה גם על ידי ועדת הביקורת והתגמול של החברה ביום 14 בנובמבר, האישור נעשה בהתאם לתנאי מדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה באסיפת בעלי המניות של החברה מיום 21 בדצמבר, ההתקשרות בפוליסת הביטוח כאמור הינה בתנאי שוק ואינה צפויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבותיה. לפרטים נוספים אודות עיקרי תנאי פוליסת הביטוח כמו גם אישור ההתקשרות ראה דיווח מיידי אשר יפורסם במקביל למועד פרסום דוח זה. 12

13 חלק ב' היבטי ממשל תאגידי: 1. מדיניות החברה בנושא מתן תרומות לחברה אין מדיניות בנושא תרומות, יחד עם זאת החברה מאמינה במעורבות קהילתית ובמתן תרומות המופנות לענייני חינוך, רפואה וגמילות חסדים. היקף התרומות, לרבעון ולתקופה שהסתיימו ביום 2018 הסתכם בכ 283 אלפי ש"ח. 2. דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית לא חל כל שינוי במספר הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית במהלך תקופת הדוח. לפרטים אודות המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית הראוי לחברה, ראה שאלון ממשל תאגידי המצורף לפרק ה' פרטים נוספים על התאגיד בדוח התקופתי לשנת נכון למועד הדוח, לא אימצה החברה בתקנונה, הוראה בדבר מספר הדירקטורים הבלתי תלויים. 3. גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד לא חל שינוי בזהות מבקר הפנים של החברה בתקופת הדוח. 4. תכנית אכיפה מנהלית בחברה קיימת תכנית אכיפה מנהלית בתחום דיני ניירות ערך )"תכנית האכיפה"(. בשנת 2017 עדכנה החברה את תכנית האכיפה בהתאם לסקר סיכונים שביצעה החברה במהלך שנת 2016, ובהתאם להחלטת ועדת האכיפה של החברה. ביום 15 בנובמבר, 2017, אישר דירקטוריון החברה את תכנית האכיפה המעודכנת, בהתאם להמלצתה של ועדת האכיפה של החברה, והחברה ממשיכה לפעול ליישום שוטף והטמעה של תכנית האכיפה בקרב מנהלי ועובדי החברה. 13

14 חלק ג' הדיווח הפיננסי של החברה: הוראות הגילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד ההנהלה נדרשת להסתייע באומדנים בתהליך עריכת הדוחות הכספיים של החברה. הערכות והנחות אלו, משפיעות על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים המדווחים כנכסים )לרבות מוניטין(, התחייבות, הכנסות והוצאות. לפרטים נוספים בדבר ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים, אופן הטיפול בהן והאומדנים הקריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בתקופת הדיווח, ראה דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר, בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים ביחס לאומדנים הקריטיים לעומת הדוחות הכספיים לשנת הנהלת החברה מוקירה תודה לעובדי הקבוצה על תרומתם המכרעת להצלחת הקבוצה. אבי באום יו"ר הדירקטוריון אלי זיברט מנכ"ל תאריך אישור הדוחות: 18 בנובמבר,

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63> דוח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ) להלן: "החברה") שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ

דוח תקופתי - עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בעמ דוח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 1023 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ( להלן: "החברה"( שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי מ ת א ר בהתאם להוראות סעיף 15 ב( 1 )(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס 2000 יחד עם

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תכניתאופציות

תכניתאופציות לכבוד רשות ניירות ערך לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ תאריך: 6 באוגוסט 2007 ארד בע"מ ("החברה") הנדון: דו"ח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית בהתאם לתקנה 20 ותקנה 21 לתקנות ניירות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

מעיינות עדן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 חלק א' תיאור עסקי הקבוצה ("הדוח")

מעיינות עדן בעמ דוח תקופתי לשנת 2011 חלק א' תיאור עסקי הקבוצה (הדוח) מעיינות עדן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 חלק א' תיאור עסקי הקבוצה ("הדוח") תוכן עניינים טעון עדכון פרק 1: תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה...4 פעילות הקבוצה ותיאור התפתחות עסקיה...4 תחומי פעילות...9 השקעות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל

ה תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה, כולם או חלקם, תוך זמן העשוי להיות קצר

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: השותפות( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת 2017 1 של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתחות עסקיה א. ב. לעניין הודעת השותפות וקבוצת דלק בע"מ

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

חברת כרטיסי אשראי

חברת כרטיסי אשראי תוכן העניינים 0 85 0 דוח דירקטוריון סקירת הנהלה דוחות כספיים דוח דירקטוריון 0 5 9 0 0 0 0 8 8 9 8 8 8 80 80 8 8 תאור עסקי החברה התפתחות ההכנסות וההוצאות התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות מיסוי מצב האמצעים

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד