משלב מא - סופי1

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "משלב מא - סופי1"

תמליל

1 התלויים בשערה הררים מסכת שבת: מבנה רזיאל קרצ'מררר----ר יואל משל לאדם שהלך בבקעה וראה הררים לפניו. פנה ועלה לו אל ראש ההר הראשון. כיוון שעלה ראה הררים הררים מרצדים לפניו ולא ידע באיזו דרך ילך לו אל ההר האחרון. עמד לילך ממזרח, ראה שביל ממערב. בא לו להטות לצד צפון, ראה כ תי אנשים מהלכים מדרום. עמד ואמר: ריבונו של עולם, הרים שבראת בעולמך, שמא אין אדם יכול לילך לו מהר ראשון אל הר אחרון? לסוף מצא לו שביל. כיוון שהגיע למחוז חפצו, אמר: אשרי שזכיתי לכך, אך איני יודע מה ראה הקדוש ברוך הוא להנחותי בשביל כה פתלתל. כך מסכת שבת הררים הררים בנויה. התר אחר השביל המוביל מפרק לפרק ומנושא לנושא, מוצא עצמו תוהה איזו מחשבה הנחתה את עורכי המסכת בסידורה. הלומד בוחן אפשרות אחת הנראית לו מבטיחה ומ שניגש אל הפרק הבא נמצא בניינו נסתר. מנסה החוקר לסלול נתיב אחר, אך לעומת הראיות קמות וניצבות פירכות. השאלה העיקרית היא שאלת הציפייה שיש לנו מהטקסט והנחות היסוד התרבותיות שלנו. במחקרו המקיף על העריכה הספרותית של המשנה, פרס אברהם וולפיש את הרקע התיאורטי להגדרת המשנה כטקסט ספרותי, ולפיכך, לציפייה שיהיה לה מבנה. 1 הניסיון לעמוד על מב נ ה של מסכת אינו מובן מאליו. וולפיש מטעים כי על הקורא המרוחק מן היצירה לחשוש מתיוגו של טקסט כ'בלתי מסודר'. כנגד תחושת הכאוס של הלומד בן זמננו אל מול המשנה, מציע וולפיש מתודה ספרותית להבנת מעשה העריכה. אולם בעצם דבריו הוא מטיל לפתחנו אתגר לחפש נתיבים נוספים להבנת התבנית אשר אנו מ ראים במשנה. 2 תחילתו של מאמר זה בשיעור כללי בישיבה באלול תשס"ד. תודותי למשתתפי השיעור על הערותיהם ותגובותיהם, שחלקן ודאי משוקעות במאמר. תודותי אף למורי ד"ר מנחם כ"ץ על הערותיו. אברהם וולפיש, שיטת העריכה הספרותית של המשנה, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"א (להלן: וולפיש), עמ' לסיכום השיטות השונות באשר להגדרת הסוגה הספרותית של המשנה, כמו גם לגבי ניתוח דרכי עריכתה, ראו וולפיש, עמ' 5-1, ובביבליוגרפיה הנרחבת בהערות שם. כמו כן ראו עתה: נעם זהר, בסוד היצירה של ספרות חז"ל: העריכה כמפתח למשמעות, ירושלים תשס"ז, פרק א'. [עם סגירת הגליון ראה לאור מאמרו של מנחם כהנא, "תפוחי זה במשכיות כסף: המשנה וסדר סדריה", תרביץ * 1 2 משלב מא (תשס"ח)

2 מבנה מסכת שבת: הררים התלויים בשערה במאמר זה אנסה לבחון את ההצעות המרכזיות להבנת מבנה מסכת שבת, ולהצביע על הקשיים בשיטות אלה. אציג כאן שני ניתוחים נוספים של מבנה המסכת, אולם ההצעה המרכזית במאמר זה תוגש כטענת 'שמא' בלבד. אין כאן יומרה לפתור את כל הבעיות במחי הצעה אחת, אלא ניסיון להציע זווית חדשה למבט על מבנה המסכת. ראשית יש להגדיר את גבולות היחידה שבה אנו עסוקים. רי"ן אפשטיין במבואו למסכת שבת קובע: 'מסכת שבת ועירובין מסכת אחת היא וכך היתה מתחילתה'. 3 אפשטיין מדגים זאת בעיקר מתוך הפרק האחרון במסכת עירובין, שלו זיקה הדוקה למסכת שבת. אולם בניגוד למקרים של מסכת נזיקין ומסכת סנהדרין, במקרה של שבת ועירובין אין בידינו ראיה פנימית מכתבי היד או מן התלמודים כי המסכתות הללו שימשו במשותף. כפי שהראה אברהם גולדברג, אף אם שורשן הספרותי משותף, מסכתות שבת ועירובין נתפסו כנפרדות כבר בתקופת התלמוד. 4 עוד יש מקום לטעון כי אין פרקה האחרון של עירובין חותם את 'מסכת שבת' האורגנית, כי אם את ענייני שבת שבסדר מועד. 5 נפתח בסקירת השיטות שהוצעו להסבר מבנה המסכת. חכמי ישראל במשך הדורות דנו בעיקר בשאלת מקומה של המשנה הראשונה, 'יציאות השבת'; דברים הרבה נענו על כך ואין כאן המקום לפרטם. 6 אנו נתמקד כאן בשיטות העוסקות במסכת כולה. עו (תשס"ז), עמ' כמה מהעניינים האמורים במאמרו של כהנא נוגעים לניתוחים המוצעים להלן]. י"נ אפשטיין, מבואות לספרות התנאים, ירושלים תשי"ז (להלן: אפשטיין, תנאים), עמ' , אברהם גולדברג, פירוש למשנה מסכת שבת, ירושלים תשל"ו (להלן: גולדברג), עמ' יג-יד; הנ"ל, פירוש למשנה מסכת עירובין, ירושלים תשמ"ו, עמ' יג-יד. עי' בדומה לפרק י"ג במסכת מנחות הנראה כמסכם את מסכתות זבחים ומנחות; תוספתא מנחות פרק י"ג; ההלכה החותמת את תוספתא נזיר (ו, ו) המשווה בין נדרים לנזיר. גולדברג, עמ' Boaz Cohen, Mishnah & Tosefta: A Comparative Study: ;3-2 pp Shabbat, New York,1935 (להלן: כהן); י' שביב, "מדוע פתחה מסכת שבת במלאכת הוצאה", סיני קה (תשן), עמ' רכ-רל; ועי' עוד להלן, הע' 33. כמה מחקרים הוקדשו להסבר סדרם של פרקים בודדים במסכת. יכין אפשטיין, "סידור הפרקים במסכת כפסיקה הלכתית", נטועים א (תשנ"ד), עמ' 79-61, הדגים כיצד הסדר 'במה מדליקין' < 'במה טומנין' משקף פסיקת הלכה כדעה התנאית הסוברת כי הדלקת הנר זמנה לפני הטמנת החמין. נעם זהר, "'אמר רבי עקיבא': עיון לדוגמה במשמעות שילובו של קובץ 'זר' בעריכת המשנה", תרביץ ע (תשס"א), עמ' , טען כי הפרק התשיעי אינו כה זר במסכת כפי שמקובל לחשוב

3 יואל קרצ'מר-רזיאל המקובלות להסבר מבנה המסכת השיטות א. ר. 1 היום סדר ליפשיץ: ישראל ' בפתיחתו למסכת שבת, מעמיד ר' ישראל ליפשיץ, בעל 'תפארת ישראל', את הכרונולוגיה השבתית כמפתח להבנת מבנה המסכת: א. פרקים א-ד עוסקים בערב שבת. ב. פרקים ה-ו נוגעים ליציאה מהבית בשחרית. ג. שאר הפרקים עוסקים במלאכות, שמטבען נעשות במשך היום. המשנה הראשונה של המסכת מוסברת על ידו כהקדמה הכרחית ליציאת החייט המוזכרת בפרק זה. משנת 'אבות מלאכות' נתפסת כפתיחה במקומה למלאכות היום. 7 מסידור קדום מורשת כהן: בעז.2 במחקר השוואתי בין המשנה לתוספתא, קובע בעז כהן כי בעיות רבות בסדרה של המשנה שלפנינו ניתנות לפתרון אם נניח כי עורך המסכת עיבד סידור קדום של המשנה. מעשה העריכה כלל העברת משניות ממקום למקום, הוצאתן לגמרי מן המסכת והוספת משניות החוצצות בתוך קובץ נושאי. מעשה העריכה נתפס על ידי כהן כרשלני, ובכך ניתן לתלות, לדעתו, חלק מהקשיים בהבנת סדרה של משנתנו. 8 את מבנה המסכת מתאר כהן כדלקמן: א. פרקים א-ו עוסקים בהכנות לשבת ואוגדים יחד את הפרקים המתחילים ב'במה'. ב. פרקים ז-טז עוסקים במלאכות השבת. ג. פרקים יז-כד כוללים 'חקיקות חזליו"ת שונות לגבי השבת'. 9 בעקבות חוקרים קודמים סבור כהן כי התוספתא מייצגת פעמים רבות סדר הקדום לסדר של המשנה. אף התוספתא עברה תהליכי עריכה הדומים לאלה שבמשנה, אלא שפעמים רבות עיון משוה עשוי להוציא אל האור את הסדר הקדום. בדרך דומה הלך אף ש"י פרידמן במאמרו הפרוגרמטי 'תוספתא עתיקתא [א]' העוסק בתחילת פרק 'כל כתבי הקדש'. 10 פרידמן הדגים כיצד תוכנה וסדרה של המשנה ניתנים להסבר מתוך התוספתא, על ידי ויתור על ההנחה של קדמות המשנה. פרידמן לא הציב השוו: שביב, שם, עמ' רכב-רכג. כהן (לעיל, הע' 6), עמ' שם, עמ' 66. ש"י פרידמן, "תוספתא עתיקתא: ליחס מקבילות המשנה והתוספתא [א] כל כתבי הקדש (שבת טז, א)", תרביץ סב (תשנ"ג), עמ'

4 פ( מבנה מסכת שבת: הררים התלויים בשערה שיטה שלמה לגבי המסכת או אף הפרק הנידון, אך ניתן לנסות וליישם דגם זה של כהן ופרידמן אף על יחידות גדולות יותר. מקורות אפשטיין: נ 3. רייי""""י כדרכו בחקר המשנה, קובע כאן אפשטיין: 'משנת שבת מקורות מקורות ושכבות שכבות היא'. 11 אפשטיין עומד על המאפיינים היסודיים של מבנה המסכת: פיזור הלכות 'הוצאה' במכה מקומות, לעתים ללא הקשר ברור; הימצאות קובץ מחלוקות ב"ש וב"ה בפרק הראשון; הפסקת קובץ הפרקים הפותחים ב'במה' (פרקים ב,ד-ו) על ידי פרק ג ('כירה'); חוסר ההתאמה בין משנת 'אבות מלאכות' "ז, מ"ב) לבין פרטי ההלכות בפרקים הבאים; פרקים הנמצאים במקומם אגב משניות בפרקים הקודמים. בהמשך דבריו מזהה אפשטיין את מקורותיה של המסכת, פרק אחרי פרק, וקובע כי בצד כמה משניות עתיקות השתמש רבי כאן בעיקר במשניות של תלמידי ר' עקיבא. בניתוח זה רואה אפשטיין את הפיתרון לכך ש"דברים ששייכים למקום אחד [מצויים] במקומות שונים ודברים החולקים זה על זה [מצויים] במקומות שונים וגם במקום אחד". 12 סינתיזה אלבק: חנוך.3 בניגוד לשיטתו של אפשטיין, אלבק 13 מתאר את מבנה המסכת כסינתזה בין ריבוד היסטורי, סדר הזמנים בשבת וחלוקה נושאית, עם השלמות ונספחים בסיום. לרוב נוקט אלבק לשון תיאורית ואינו מחפש הסבר לה קשרהּ של כל יחידה ויחידה. משותפת לאלבק ולאפשטיין ההכרה כי משנת ל"ט 'אבות מלאכה' אינה נדבך מרכזי במבנה המסכת, על אף חשיבותה. המשנה הראשונה במסכת מצויה במקומה, כך אלבק, עקב עתיקותה. משולשת חלוקה גולדברג: אברהם.4 בניגוד לשני הקודמים, אברהם גולדברג קובע כי משנת 'אבות מלאכות' היא 'הציר המרכזי של הלכות שבת'. למעשה, מחלק גולדברג את המסכת לשלושה חלקים: א. פרקים א-ד שסדרם כרונולוגי, מערב שבת ועד חשיכה; נספחים אליהם פרקים ה-ו שעניינם יום השבת, המתקשרים ספרותית לפרקים הקודמים ('במה') ו"אינם משתלבים עם הדיון על ל"ט אבות מלאכות". ב. פרקים ז-טו העוקבים אחר אבות המלאכות על פי סדר מופתי. אפשטיין, תנאים, עמ' 282. שם, עמ' 298. ח' אלבק, ששה סדרי משנה: סדר מועד, ירושלים-תל אביב תשי"ב, מבוא למסכת שבת, עמ'

5 ר' ר' יואל קרצ'מר-רזיאל ג. פרקים טו-כד השונים את היתרי השבת. 14 יש לציין כי אין חפיפה בין חלוקה זו ובין הריבוד הכרונולוגי שמציע גולדברג למסכת. 15 גולדברג מפרט במבוא ובגוף הפירוש את ההקשרים המדויקים בין הפרקים בכל אחת מן היחידות. כמו כן הוא מציע כי המשנה הראשונה נכללה במקומה בשל היותה משנה אנטי-צדוקית. 16 הספרותית השיטה.5 כאמור, א' וולפיש העמיד שיטה שלמה של ניתוח ספרותי של המשנה. וולפיש עמד על מספר תופעות המאפשרות להביט על יחידות פרקים ואף מסכתות כיחידות סגורות ומאורגנות היטב. אחדות מהתופעות הללו יש בהן כדי להסביר סדר בתוך מסכת, ביוצרן עקיבות בין פרקים. וולפיש אמנם לא עסק במחקרו במסכת שבת, אולם ניתן ליישם כמה מהצעותיו על מסכת זו: טומנין', 'במה מדליקין', 'במה א. דמיון הפתיחוֹת: (למשל: פרקים ג-ד, ה-ו: 'במה אשה'; פרקים טז-יז: 'כלללל כתבי הקדש', 'כלללל הכלים'; פרקים יט-כ: בהמה', 'במה יין וכדי שמן' ). 17 שנשברה' פרק כג: 'כדי 'חבית ' אליעזר אומר'; פרק כב את החמין' פ"ד, מ"א: 'במה 'טומנין ב. שרשור פרקים (למשל: פ"ב, מ"ז: טומנין'; 18 פ"ח, מ"ז: 'ולחשוף מים מגבא' (ישעיה ל יד) פ"ט, מ"א: 'תזרם הכלים' פי"ז, מ"א 'כלללל בכל כמו דוה' (שם ל כב); פט"ז, מ"ה: 'עושין מחיצה עושין בשבת' פי"ט, מ"א: ' מילה ניטלים'; פי"ח, מ"ד 'וכל צרכי הכלים על התחום' פכ"ד, 'מחשיכין אליעזר אומר אם לא הביא כלי...'; פכ"ג, מ"ד: שהחשיך'). 19 'מי מ"א: גולדברג, עמ' יג-טז. למעשה יש בדבריו שכלול של שיטות ר' ישראל ליפשיץ וב' כהן (לעיל), אלא שגולדברג מדגיש את הייחוד של החלק השלישי של המסכת כקובץ של היתרים דוקא. שם, עמ' כז-לג. לדוגמה: פרקים ד,ה, ו, ז, ח, ט, י, יג "כל סידורם... הוא על ידי רבי". שם, עמ' 4-2. עי' בבא קמא כז ע"א: '...פתח בחבית וסיים בכד'. מכאן רמז לזרותו של פרק ג' ('כירה שהסיקוה'). ושמא יש בכך גילוי מילתא להתפתחות דרכי השמירה על חום האוכל בשבת בתחילה היתה ההטמנה השיטה היחידה; לאחר מכן החלו להשהות כלים על כירה גרופה וקטומה. לאור העובדה שדיני השהיה מסורים כנתונים במחלוקת ב"ש וב"ה, יש מקום לדון על קדמות הסידור הראשון של המשנה, שממנו אולי נעדר פרק 'כירה'. יש להוסיף לכך תופעה של שרשור קבצים: 'מי שהחשיך... מתיר חבלים והסקים נופלים' (כד, א) < 'מתירין פקיעי עמיר' (כד, ב). בכך ניתן להסביר את מקומו של הקובץ (כד, ב-ד) העוסק בטיפול בבהמה

6 ל( מבנה מסכת שבת: הררים התלויים בשערה ג. ד. הנרות...' סוף פרק ג דמיון הסופים (למשל: סוף פרק ב: 'מדליקין את 'מטלטלין נרררר חדש...'). הקבלות בין פרקים (למשל: פרקים ג-כב, השלישי מההחלה ומהסוף). 20 למקדש קשר 6. ה ה ה ה שיטה נוספת הראויה לעיון היא זו העוסקת במספר פרקי המסכת. י' שביב נזקק לכך במאמר שבו הציג את מספר פרקי המסכת כפרי של עריכה מכוונת, עקב אורכם הבלתי פרופורציונלי של הפרקים. לטענתו, ניתן היה לכלול את הטקסט הנוכחי במספר קטן יותר של פרקים, כאשר העמידה על 24 פרקים אינה מקרית. לטעמו, מספר זה מזוהה באופן מוחלט עם המקדש. שביב מדגים במאמרו כי ניתן למצוא מספר זה בספרות התנאית תדיר בהקשרים מקדשיים. על ידי קביעת מספר עם הקשר כה ברור, רמז העורך לקשר הידוע שבין השבת ובין המקדש. 21 הקיימות על השיטות ביקורת ב. זיהוי הקבצים השונים במשנה ושוניהם תורמת להבנתנו את מקורות המשנה ועשויה להסביר כפילויות וסתירות. אולם אין בכך כדי לספק עקרונות מנחים להבנת ארגון החומר במתכונתו הנוכחית. כלומר, אף אם נאמר כי קובץ פלוני שייך לתנא מסוים וקובץ אלמוני למשנהו, עדיין איננו יודעים מדוע ערך אותם רבי בסדר זה. ההצגה הכרונולוגית בעייתית אף היא. פרק שלישי ('כירה') כולל הלכות רבות העוסקות בשבת עצמה ולא רק בערב שבת, וממילא היה צריך להישנות לאחר הפרק הרביעי ('במה טומנין'). הגדרת פרקים ה-ו כנוגע ליום השבת אינה קולעת ואין סיבה להניח שבתיאור כרונולוגי כזה יהיה מקום דווקא ליציאת הבהמה. לקראת סיום המסכת אפשטיין, תנאים, עמ' 283. י' שביב, "על כ"ד הפרקים של מסכת שבת", שנה בשנה (תשמ"ג), עמ' בשולי הדברים מעיר שביב כי שני המזמורים היחידים בתהלים שבראשם פתיחה כפולה הם 'מזמור שיר חנוכת הבית לדוד' ( ו'מזמור שיר ליום השבת' (צב). אלא שלאמיתו של דבר ישנם מזמורים נוספים בעלי פתיחה כפולה, כגון: 'למנצח מזמור לדוד שיר' (סה); 'למנצח בנגינות מזמור שיר' (סז); 'למנצח לדוד מזמור שיר' (סח); 'לבני קרח מזמור שיר יסודתו בהררי קדש' (פז) ועוד. ראש המדברים בקשר שבין שבת למקדש הוא כמובן אברהם יהושע השל בספרו, השבת: משמעותה לאדם בימינו, (תרגם: י' יערי, ערך והשלים: פ' פלאי), ירושלים תש"מ. עוד הרחיב בענין א' גרין: Arthur Green, "Sabbath as Temple: Some Thoughts on Space and Time in Judaism", in: H.G.R Jospe & Z. Fishman (eds.), Go and Study: Essay in Honor of A. Jospe,.Washington D.C. 1980, pp

7 יואל קרצ'מר-רזיאל ישנן אמנם הלכות אחדות העוסקות במעבר למוצאי שבת (פרק כ"ג), אולם דווקא לאחריהן מופיעה הלכה העוסקת בערב שבת (פכ"ד, מ"א). הדגשת מקומה המרכזי של משנת 'אבות מלאכות' אינה פשוטה כל עיקר. דרוש מאמץ רב בכדי להתאים בין רשימת המלאכות ובין הפירוט החלקי בפרקים שלאחר מכן. 22 כמו כן, החלוקה לאבות ולתולדות אינה ברורה כלל בפירוט המלאכות במסכת. נראים מכוונים דבריו של אפשטיין על זרותה של המשנה, אך עדיין לא יצאנו ידי חובת הסבר לגבי מקומה הסופי. יתר על כן, הצגת עשרת הפרקים האחרונים של המסכת כהיתרים החורגים מאיסורי המלאכה שפורטו קודם לכן איננה מדויקת. אין מתאם ברור בין המלאכות ובין ההיתרים. כמו כן, הלכות רבות בפרקים אלה מוצגות בתבנית ניגודית של איסור והיתר, כאשר על פי רוב מקרי האיסור אינם תואמים את ההגדרה של 'מלאכה'. מעבר לכך, בתוך קבוצת ההיתרים קשה לעמוד על הסדר הפנימי של עשרת הפרקים הללו. נטען, למשל, כי פרקים יז-יח קשורים זה לזה בגלל עיסוקם המשותף בכלים שאינם 'מוקצה', 23 אולם כפי שהראיתי במקומות אחרים, אין בספרות התנאית קשר מושגי בין נטילת כלים ובין טלטול חומרים אחרים. 24 השיטה הספרותית תורמת לנו בעיקר בהבנת הקשרים הפנימיים בתוך יחידות המשנ ה של המסכת, אך היא אינה מספקת לנו מסגרת לעריכת המסכת במתכונתה הנוכחית כיחידה ספרותית שלמה. 25 השוו: צבי אריה שטיינפלד, "אברהם גולדברג, 'פירוש למסכת שבת נוסח כ"י קויפמן ונוסח דפוס ראשון רנ"ב, עם שינויי נוסחאות מכתבי יד עתיקים, דפוסים ראשונים וקטעי גניזה, בצירוף מבוא והערות (תשלו)'", קרית ספר נה (תש"ם), עמ' 578. גולדברג, עמ' טו. יואל קרצ'מר-רזיאל, מחלוקת ר' שמעון ור' יהודה ב'מוקצה' בתלמוד הבבלי, עבודת גמר, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ה, עמ' ; , 11, 4, "טלטול כלים: בין מוקצה להוצאה", הרצאה בקונגרס ה- 14 למדעי היהדות, כ"ז בתמוז תשס"ה. ודוק: בפרק י"ז משמש השורש נט"ל ואילו בפרק י"ח משמש השורש טלט"ל. במקרה של מסכת שבת, כמובן. זאת לעומת התופעות הכלל-מסכתיות שעמד עליהן וולפיש (לעיל, הע' 1) במסכת ראש השנה. בנקודה זו, מעניין להשוות בין המשנה לבין התוספתא. פתיחת המסכת בתוספתא היא: 'ארבע היחיד ורשות הרבים', וסיומה: 'לא עולין באילן ולא רוכבין על גבי בהמה ולא שטין רשות רשויות היחיד ואין צריך לומר ברשות הרביםםם'.ם ברשות על פני המים ולא מספקין ולא מטפחין ולא מרקדין בדומה למשנה, יחידת הפתיחה של המסכת תלושה מהמשך הפרק הראשון. אך בתוספתא אף בסוף הפרק האחרון, העוסק בשכר שבת, נוספת הלכה תלושה על רשויות השבת. תופעה ספרותית מובהקת זו של חתימה מעין פתיחה בתוספתא עולה בקנה אחד עם דבריו של וולפיש, שטען

8 מבנה מסכת שבת: הררים התלויים בשערה הניסיון לאתר את הסידור המוקדם של המסכת מתוך השוואה לתוספתא עשוי אף הוא להיות פורה בעיקר בקשר להבנת סידורם של קבצי המשנ ה. לעתים, חשיפת הסידור הקדום עשויה לסייע בהבנת קשר בין יחידות שנעלם במשנתנו, אך ספק אם יש בידה של ההשוואה לתוספתא לחשוף היגיון מנחה לעריכת המסכת כולה. חשיפת משמעות למספר פרקי המסכת אכן מפרה. אולם יש מקום להפריד בין עצם הקביעה כי לפנינו חתירה מודעת למספר מסוים ובין הפרשנות הסימבולית לקביעה זו. בדיקת המספר 24 בספרות התנאית מעלה כי מספר זה מופיע בהקשרים רבים ומגוונים ואינו מתייחד למקדש דוקא. 26 בכדי לטעון טענת ברי, יש לאתר נקודות השקה נוספות בין התחום המסומל במספר 24 ובין דרכי ארגונה של המסכת. והוראות חיובים נוספת: הצעה ג. נראה שלפני הצעת ההסברים יש צורך, ראשית, בתיאור מחודש של מבנה המסכת. בעקבות גולדברג, ברצוני להציע כי יש לחלק את המסכת לשלושה חלקים, אלא שלטעמי יש להגדיר חלקים אלה באופן שונה. המפתח לחלוקת הפרקים הוא בהבחנה בין חיובים ופטורים לבין הוראות לאיסור ולהיתר. המעיין במסכת שבת יעמוד על כך שהלכותיה מנוסחות בשתי שפות שונות: א. ניסוח קזואיסטי שדינו 'חייב' או 'פטור'; ב. הוראה נורמטיבית להיתר מנוסחת הוראה זו בדרך כלל בבינוני ('מטלטלין נר חדש'), ולאיסור היא מנוסחת בשלילת הבינוני ('אין מדליקין') או בשלילת העתיד ('לא ישב'). כבר עמדו חכמינו על ההבחנה בין הגדרת הסטטוס ('חייב' או 'פטור') ובין ההוראה הנורמטיבית. בקביעה 'כל פטורי דשבת פטור אבל אסור', המיוחסת לשמואל, טמונה התובנה כי מטרת ההלכות הפוטרות אינה עיצוב ההתנהגות אלא הצגת החיוב כלפי (בהרצאה בקונגרס העולמי ה- 14 למדעי היהדות, כ"ד בתמוז תשס"ה) שלא אחת ניתן למצוא בתוספתא עריכה ספרותית הדוקה יותר מאשר במשנה. למשל: תוספתא עדויות ב, ב, 'עשרים וארבע דברים מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה'; ספרי במדבר קלא, 'עמד (זמרי) וכינס עשרים וארבעה אלף משבטו'; מדרש תנאים דברים טו, ט, 'המונע מן הצדקה... מרחיק עצמו מעשרים וארבע ברכות ומידבק בעשרים וארבע קללות'; ע"ע בתפקוד של המספר 24 בהלכות כלאיים וחלה: משנה כלאיים כ, ב; ב, ט; ד, א; משנה חלה ב, ז ועוד. על קישורים מאוחרים של מספר פרקי המסכת למשמרות הכהונה ולמוטיבים נוספים, "משמרות ומעמדות", תרביץ מב (תשל"ג), עמ' עי' א"א אורבך, 26 12

9 ב( יואל קרצ'מר-רזיאל א 6 יגגגג 12 ב 2 ידדדד 6 ג 0 טוווו 6 ד 0 טזזזז 0 ה 0 יזזזז 0 ו 4 יחחחח 0 שמיא. 27 התובנה ההלכתית המקובלת היא כי הניסוח של פטור וחיוב נוגע למלאכות האסורות מן התורה ואילו ההוראה הנורמטיבית מתייחסת לאיסורי דרבנן. והנה עיון במבנה הפרק מגלה כי ההופעות של פטור וחיוב מתפלגות באופן בלתי אחיד לאורך המסכת: ז 7 יטטטט 2 ח 1 כ 0 ט 1 כאאאא 0 י 20 כבבבב 0 יאאאא 19 כגגגג 0 יבבבב 15 כדדדד 0 ניתן בבירור לזהות כי המקבץ המרכזי של פטור וחיוב הוא בפרקים ו-ז, י-טו, הרי הן פרקי המלאכות. ניתן בנקל להסביר את החריגות מתבנית זו: ההופעות בפרק א' הן כולן במשנה הראשונה, שתלישותה מוכחת מכל צד; פרק ח וחלקו השני של פרק ט עוסקים כל כולם בשיעורי חיוב, אלא שנקט התנא לשון קצרה וציין את השיעורים בלבד; בפרק ב ובפרק י"ט שתי ההופעות הן במשנה אחת, בדין שנשנה אגב הדיון הראשי (כיבוי נר, מילה שאין זמנה בשבת). אולם התופעה המעניינת ביותר נמצאת דוקא בפרק ו ובפרק טו. בפרקי 'במ ה' הקודמים לפרק ו', ד, ה), המקרים הנשללים ('אין מדליקין', 'אין טומנין', [בהמה] 'אינה יוצאת') הנם איסורים המחייבים חטאת. לעומת זאת, פרק זה בנוי באופן הבא: משנה א איסורי יציאה שאין בהם חיוב חטאת; משנה ב איסורי יציאה שיש בהם חיוב חטאת; משנה ג איסורי יציאה שחיוב החטאת בהם נתון במחלוקת. אם כן, ניתן להגדיר פרק זה כפרק מעבר בין הפרקים הראשונים הנורמטיביים, ובין פרקי המלאכה ה'חיוביים'. כך הם פני הדברים אף בפרק טו: משנה א' עוסקת בחיובים במלאכת הקושר; משנה ב' מצליבה בין פטור וחיוב לבין איסור והיתר; משנה ג' מתנסחת בלשון נורמטיבית בלבד. מכאן ואילך, איננו מוצאים ניסוחי חיוב והיתר עד סוף המסכת, למעט החריג שהזכרנו. אף מבחינה סגנונית פרק טו שונה משאר פרקי המלאכות. הפרק נפתח בלשון על התפתחות הקביעה 'פטור אבל אסור' ראו איתמר ברנר, "פטור אבל אסור", נטועים ט (אלול תשס"ב), עמ' לטענתו מקור הביטוי הוא בתורתם של אמוראי בבל, כפירוש אלטרנטיבי להגדרת הפטורים כהיתרים. בעקבות האמוראים חדר הביטוי לברייתות שבבבלי, בזמן שהוא נעדר מהתוספתא. בעוד שלטעמי עיקרי הדברים נכוחים, יש להדגיש כי רובן של פטורי שבת שבמשנה נוחים יותר להתפרש כאיסורים ולא כהיתרים

10 מבנה מסכת שבת: הררים התלויים בשערה 'אלו קשרים שחייבים עליהם' השונה מסגנון 'המוציא', 'הזורק', 'הבונה' וכיוצא באלו בפרקים הקודמים. כך שפרק זה מהווה אף הוא פרק מעבר מבחינת תוכנו וסגנונו. מכאן שהמסכת מתחלקת לשלושה חלקים: פתיחה וסיום בחלקים נורמטיבים (סך הכל כ- 15 פרקים) ובתווך יחידה של חיובים (כ- 9 פרקים), כאשר בין היחידות ישנם שוליים מטושטשים. אולם על אף יופיו של מבנה זה עובדה אחת נותרת בלתי מחוורת: מה ראה עורך המשנה להפריד בין הדבקים ולהציב את יחידת המלאכות במרכז המסכת? אם ההבחנה בין איסורים ובין חיובים עומדת בבסיס העריכה של המסכת, כלום לא היה נוח יותר להפריד את המסכת לשתי יחידות מובחנות? יתר על כן, החלק הנורמטיבי אינו מתחלק בשווה: יחידת הפתיחה מונה חמישה פרקים וחצי (כ- 251 שורות בכתב יד קאופמן) ואילו יחידת הסיום מונה תשעה פרקים וחצי (כ- 313 שורות). 28 מקרא למשנה בין חדשה: הצעה ד. נפנה כעת למבט אחר על מסכתנו, דרך הפריזמה המקראית. הקשר שבין המקרא ובין ההלכה התנאית בכלל והמשנה בפרט נידון רבות, מהמשנה עצמה ועד לספרות המחקר העכשוית. המשנה קבעה, כידוע, כי 'הלכות שבת... כהררים תלויים בסערה מקרא מועט והלכות <מרובות>' (חגיגה פ"א, מ"ח על פי כי"ק). עניינו של המחקר היה בעיקר בהתפתחות ההלכה מהמקרא ועד למשנה, ובפרשנות התנאית למקראות. תשומת לב רבה ניתנה ליחס בין מדרש ובין משנה, תוך בחינת קרקע גידולה של הלכת שבת התנאית התפתחות אורגנית או מעשה פרשני. 29 כמו כן גדלה על קוצרם של הפרקים האחרונים, ראו גולדברג, שבת, עמ' יד. יש להעיר כי למעשה אין חריגות באורכם של פרקים אלה. הקצר ביותר הנו פרק כ', המונה 18 שורות בכי"ק, כאורכו של פרק ד'. הנכון הוא שבין פרקי הסיום אין פרקים ארוכים, לבד מפרק ט"ז (53 ש') ופרק י"ט (42 ש'). חנוך אלבק, "מבוא למסכת שבת", "מבוא למסכת ביצה (יום טוב)", בתוך: הנ"ל, משנה סדר מועד, ירושלים-תל אביב תשמ"ט, עמ' ; 15-9, יעקב נחום אפשטיין, מבואות לספרות התנאים, ירושלים תשי"ז, עמ' ; הרב יואל בן-נון, "השבת: מלאכת האדם ומלאכת המשכן", משלב לח (תשס"ג), עמ' 31-7; אברהם גולדברג, פירוש למשנה מסכת שבת, ירושלים תשל"ו, מבוא, עמ' טז- חי 62-32; ועוד. ; הנ"ל, "שלושים ותשעה אבות מלאכה ותולדותיהם", בתוך פרקים, עמ'

11 יואל קרצ'מר-רזיאל ההתעניינות במרחב הספרותי שבין המקרא למשנה ובמיוחד בספרות הכיתתית, שמבט משווה בינה ובין הספרות התנאית מגלה זיקות שונות למקרא. 30 מול המשנה, המנותקת לכאורה מן המקרא, עומדת חטיבה נוספת של חומר הלכתי תנאי העוסק בשבת מדרשי ההלכה. הלכות השבת פזורות, כבתורה עצמה, על פני פרשות רבות, ברם החומר ההלכתי שבהן אינו רב, בהשוואה למשנת שבת. בדברים שלהלן אני מבקש להציע זיקה נוספת אפשרית בין המשנה ובין פסוקי המקרא העוסקים בשבת. לטענתי, ניתן למצוא דמיון מפתיע בין סדר המקראות העוסקים בשבת ובין סדרה של מסכת שבת במשנה. ראשית נחזה בתופעה באופן מדגמי, ולאחר מכן נבחן את הדברים אחד לאחד. אך לפני שנפרוט את הטענה, עלינו להוכיח טענה נוספת והיא זרותה של המשנה הראשונה במסכת. כאמור, רבות נכתב אודות משנה זו. 31 על הדברים הללו ניתן להוסיף מספר שיקולים להערכת זרותה של משנה זו: א. התוכן פרק א' עוסק ברובו במעבר מערב שבת לשבת. המשנה הראשונה, העוסקת במלאכת ההוצאה בתוך שבת, אינה רלוונטית לעניין זה. יצוין שבסקירת כל הפרקים הראשונים של מסכתות המשנה, לא מצאתי אף משנת פתיחה אחת השונה כל כך מהמשך הפרק. 32 Y.D. Gilat, "The Sabbath and its Laws in the World of Philo", in: Ruth Link-Salinger pp ;(ed.), Torah &Wisdom, New York 1992, יהודה שיפמן, הלכה, הליכה ומשיחיות בכת מדבר יהודה (תרגמה: טל אילן), ירושלים 1993, פרק שני: "סרך דיני שבת ממגילת ברית דמשק", עמ' ; Lutz Doering, Schabbat: Sabbat halacha und praxis im antiken Judentum und Urchistentum, (Texts and Studies in Ancient Judaism, 78), Tübingen, 1999 רביד, "הלכות השבת בספר היובלים נ,"6-13 תרביץ סט (תש"ס), עמ' ל; ; יאורה.J. Baumgarten, "The Laws of the Damascus Document Between Bible and Mishnah", in idem. et al (eds.), The Damascus Document: A Centennial of Discovery, (Leiden: Cana Werman, "CD XI:17: Appart from your Sabbaths", loc. ; Brill, 2000), pp pp ;cit, ועוד רבים. לעיל, הע' 6. למעשה כל משניות הפתיחה מתקשרות ישירות להמשך הפרק. יוצאים מכלל זה: בבא קמא שלוש המשניות הראשונות אינן מתקשרות ישירות ליחידה הנמשכת עד אמצע פרק ג', אלא ליחידה שמאמצע פרק ג' ועד סוף פרק ו', אך נושא המשנה הראשונה אינו זר למשנה האחרונה בפרק; כריתות שתי המשניות הראשונות מנותקות מהמשך הפרק, אך יחידת המשך זו הנה יחידת משנה מובהקת, שלאחריה חוזרת המסכת לנושאה הראשון; כתובות נושאה המוצהר של המשנה הראשונה שונה מהעיסוק בכל הפרק, אך המשנה עצמה קושרת בין שני הנושאים

12 מבנה מסכת שבת: הררים התלויים בשערה ב. ניסוח הלכתי כאמור, הפרק מנוסח כולו כהוראות נורמטיביות לאיסור ולהיתר ואילו משנה א' מנוסחת באופן קזואיסטי עם קביעת חיוב ופטור. ג. משנת מעבר אף משנה ב' ("לא ישב אדם לפני הספר") שאינה עוסקת במישרין בשבת ושונה ספרותית משאר הפרק, דנה במעברים מיום ליום כהוראה נורמטיבית ובכך מבליטה את זרותה של משנה א. נראה שמשניות ב-ג הנן קובץ העוסק במעין 'גזירות שמא', כאשר אחד האיברים הרלוונטיים לשבת עוסק הן ביציאה, כבמשנה א', הן בערב שבת, כשאר משניות הפרק. 33 ד. תבנית ספרותית למשנה זו מאפיינים ספרותיים של משנת פתיחה, קרי עיסוק מספרי ובניית תבנית סימטרית של מקרים שונים. אשר על כן ניתן להעלות על הדעת שמשנה זו התוספה למסכת קיימת כפתיחה 'חגיגית'. ה. אורך הפרקים פרק א' של המסכת הוא הארוך ביותר במסכת. בכי"ק תופס פרק זה 63 שורות, כאשר הפרק הבא אחריו בגודלו (פרק ו) תופס 54 שורות בלבד. ללא המשנה הראשונה מונה פרק זה 47 שורות, מעל הממוצע במסכת, אך בטווח הגודל של מספר פרקים נוספים. לאור הנתונים הללו, אתייחס למסכת ממשנה ב' ואילך. 34 מיפוי המקראות העוסקים בהלכות השבת מגלה כי מבחינה כמותית ישנו 'מקרא מרובה': מדובר בכ- 14 מקומות שונים ברחבי המקרא שבהם ישנה התייחסות הלכתית לשבת. המקבץ הראשון של הלכות השבת מצוי בספר שמות, פרק טז. בפסוק ה' אנו קוראים: "והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו". כלומר, הפסוק ההלכתי הראשון בעניין שבת במקרא עוסק בהכנה מיום שישי לשבת. בחינה משווה של המשנה מגלה שאף פרק א' של המשנה (כאמור, ללא משנה א') עוסק כולו בהכנה הנמשכת מערב שבת לשבת. אם נשפיל עינינו לסופו של מקרא, נבחין כי נחמיה (יג, יד-כא) מספר על דריכת הגתות, הבאת הערימות והעמסות החמורים בשבת. נחמיה אף דואג לנעילת השערים "כאשר צללו שערי ירושלם". במקביל לכך, הפרק האחרון של מסכת שבת נפתח בהחשכה בדרך בערב שבת. הד למשאות על החמורים בירושלים של נחמיה יש באותה המשנה המאפשרת נתינת משא על חמורים במקרה של החשכה לא רצויה מחוץ לעיר. ניתן לפטור את שתי הדוגמאות הללו כמקריות, או כקריאה סלקטיבית של הפסוקים המכילים יסודות נוספים שלא הוזכרו כאן. אשר על כן נפנה כעת לבחון את הטענה לכל אורך המקרא. יש להטעים כאן כי החפיפה המוצגת להלן אינה בין פשוטם של מקראות ובין משנתנו, כי אם בין המקרא כפי שנקרא על ידי התנאים ובין משנתנו. השוו: בעז כהן (לעיל, הע' 6), עמ' 67. על חריגותה של משנה ב, עי' שביב (לעיל, הע' 6), עמ' רכג-רכד

13 יואל קרצ'מר-רזיאל.1 טז ה שמות ו ה י ה בּ יּוֹם ה שּׁ שּׁ י ו ה כ ינוּ א ת א שׁ ר י ב יאוּ ו ה י ה מ שׁ נ ה ע ל א שׁ ר י ל ק טוּ יוֹם יוֹם. פרקים א א-בבבב משנה הגדרת הפעולות המותרות בהכנה מערב שבת לשבת; הדלקת הנר לפני השבת. ג ג-דדדד פרקים טכניקות לשימור חום האוכל שבושל מערב שבת לתוך השבת. ה ה-וווו פרקים מלאכת הוצאה.2 טז כג שמות...א ת א שׁ ר תּ אפוּ א פוּ ו א ת א שׁ ר תּ ב שּׁ לוּ בּ שּׁ לוּ ו א ת כּ ל ה ע ד ף ה נּ יחוּ ל כ ם ל מ שׁ מ ר ת ע ד ה בּ ק ר..3 טז כט שמות...שׁ בוּ א ישׁ תּ ח תּ יו אַל י צ א א ישׁ מ מּ ק מוֹ בּ יּוֹם ה שּׁ ב יע י. על פי פשוטו, עוסק הפסוק האחרון בהגבלת היציאה של האדם עצמו מתחום גיאוגרפי מסוים. אולם במסורת ההלכתית קושר פסוק זה אף למלאכת ההוצאה. 35 בספרות התנאית אין אמנם דרשה המקשרת בין פסוק זה ובין הוצאה, אולם בספרות המאוחרת יותר ניתן למצוא דרשות מעין אלה. כך, בבבלי הוריות ד ע"א הגמרא מבקשת להוכיח שמלאכת הוצאה מפורשת בתורה, ומביאה לשם כך ראיה מהכתוב. הפסוק המובא בנוסח הדפוס הוא מירמיהו (יז, כב): "לא תוציאו משא מבתיכם". אולם בכתב יד מינכן ובתוספות (עירובין יז ע"ב ד"ה 'לאו' ע"פ 'ספרים דגרסי בהדיא'), הפסוק המצוטט הוא "אל יצא איש ממקומו ביום השביעי". 36 אף הסוגיה בבבלי עירובין יז ע"ב מניחה כי השוו: בעז כהן (לעיל, הע' 6), עמ' 66 והע' 1 שם. כהן טוען שזו ההלכה הראשונה מהלכות השבת בתורה, ומציע הקבלה בינה ובין המשנה הראשונה במסכת העוסקת, כזכור, ביציאות השבת. כהן מפנה שם לדברי הגר"א, חידושי וביאורי רבינו הגר"א: מסכת שבת, קייאן ת"ש, עמ' 1. אלא שהגר"א אינו תולה את העניין בהיות הלכה זו ראשונה בתורה, אלא בעצם כתיבתה בתורה. טענת הגר"א היא שדרכה של המשנה לפתוח דוקא בהלכה המופיעה בתורה במפורש, ועל כן פתחה במלאכת ההוצאה. בכ"י פריז מצוי נוסח השלישי, המוכר אף מספרות הראשונים ("אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא העם מהביא"[שמות לו ו]), ראו רמ"מ כשר, תורה שלמה, כרך יד, עמ' רלג, הע' קעב

14 מבנה מסכת שבת: הררים התלויים בשערה הפסוק עוסק בהוצאה וביציאה גם יחד, כפי שפירש רש"י שם: "דס"ד 'אל יוציא' הוא, ונפקא לן הוצאה מרשות לרשות מיניה". הנחה זו נסתרת שם בידי רב אשי, "מי כתיב 'אל יוציא'? 'אל יצא' כתיב". 37 תטלטון מדעם מרשותא ולא בתרגום ירושלמי הפסוק מתורגם: 'שרון גבר באתריה בר מארבעה גרמידי ולא יפוק אינש מאתריה לטילא לבר מתרין אלפין לרשותא גרמידי'. 38 ראיות מאוחרות נוספות לקשר בין פסוק זה ובין ההוצאה מרשות לרשות ניתן לדלות מעולם הפיוט. ההושענא לשבת 'כהושעת אדם יציר כפיך לגוננה' עוקבת אחר סדר פסוקי השבת בתורה. במקום המקביל לפסוקנו מנסח הפייטן: "כהושעת משפטי משאות שבת גמרו / נחו ושבתו רשויות ותחומים שמרו/ כן הושענא". פיוט זה משוייך לר' מנחם המכירי, בן המאה הי"א בגרמניה. 39 אולם ניתן למצוא מסורת פייטנית דומה כבר בפיוט הושענא קדום יותר, 'אם נצורה כבבת'. תחילתו של פיוט זה, המשוייך על ידי חוקרי הפיוט לר' אלעזר הקליר, עוקב אף הוא אחרי מקראות השבת. והנה על סדר פסוקנו הוא מפייט: 'דורשת משאות שבת'. 40 אולם על אף איחורם של המקורות המקשרים ישירות בין פסוק זה ובין מלאכת ההוצאה, ניתן למצוא מספר רמזים לכך שפסוק זה עשוי היה להתפרש בהקשר של הוצאה כבר בשלב מוקדם. השורש יצ"א במשקל 'קטילה' הגזור מבנין קל משמש לעתים במובן של 'הוצאה'. כך, בפתיחה למסכת שבת אנו שונים 'יציאות השבת' בהוראה של 'הוצאה', כפי שמתברר מיד מהמשך המשנה. י' קוטשר העמידנו על כך שבצד 'יציאה', כניגוד של כניסה, מצוי בלשון חז"ל 'יצ אה' (משקל 'ק טיה') בהוראה של הוצאה. 41 כך, ייתכן בהחלט כי כתב יד מינכן מחזיק בנוסח מעובד שבו בוכר פסוק מהתורה, לעומת נוסח הדפוס, הנזקק לפסוקים מהנביאים. אולם במקבילות בירושלמי (עירובין פ"ג ה"ד, כא ע"א, פסחים פ"ו ה"ב, לג ע"ב) אין כל רמז לכך שהפסוק נדרש אף להוצאה מרשות לרשות, ראו ר"ש ליברמן, ירושלמי כפשוטו, עמ' 267. אף במסורת הגאונים נלמדת היציאה מהתחום מפסוק זה, מירמיהו יז, כב, ראו אוצר הגאונים עירובין, חלק התשובות, עמ' 45. בעוד שהוצאה מרשות לרשות נלמדת יש לציין שבתרגומים מוקדמים המצויים בידינו אין עקבות לפרשנות זו. הנאופיטי, למשל, מתרגם: 'תיבו גבר גבר באתריה לא יפוק גבר מן אתריה ביומא שביעיא'. ד' גולדשמידט, מחזור לסוכות (הושלם בידי י' פרנקל), ירושלים תשמ"א, עמ' 187. גולדשמידט, שם, עמ' 183. י' קוטשר, "מחקרים בדקדוק לשון חז"ל (לפי כ"י קויפמן)", ספר בר-אילן למדעי הרוח והחברה, קובץ העשור, ב', ירושלים תשכ"ט, עמ' [= 62 60, מ' בר-אשר (עורך), קובץ מאמרים בלשון חז"ל, א, ירושלים תשל"ב (להלן: קובץ), עמ' 113]; 111, הנ"ל, "לשון חז"ל", ספר חנוך ילון, ירושלים תשכ"ג, עמ' 276 [=קובץ, א, עמ' 31]

15 יואל קרצ'מר-רזיאל.4 'י צאָה' המופיעה במשנת בבא קמא פ"ט מ"ד (כי"ק וכתב יד פרמה), הוראתה ודאי 'הוצאה' כספית. אף משקל זה גזור מבנין קל ולא מהפעיל. מ' מורשת הראה כי חילופי מוציא יוצא נפוצים בכתבי היד כחלק מהטשטוש בין בניין לבנין הפעיל בלשון חז"ל. 42 מורשת אף הראה כי ניתן למצוא עקבות לכך בפרשנות הבבלי למשנה (עירובין סט ע"א). 43 נוסיף לכך את הניסוח המצוי במגילת ברית דמשק (י"א, 7-9) בהקשר שלנו: לצאת אל יוציא איש מן הבית לחוץ ומן החוץ אל בית... אל ישא איש עליו סמנים בשבת ולביא קמרון ואחרים הציעו לקרוא 'לבוא', כהקבלה של 'לצאת'. 44 אולם ייתכן שיש להבין זאת כ'להביא'>'לביא', כאשר 'לצאת' כאן הוראתו 'להוציא'. לא זה המקום לדון בהיבטים הלשוניים של תופעה זו, אולם די אם נצביע על כך שהניסוח המקראי בבנין קל ('יצא') עשוי היה להתפרש (או: להידרש) בידי התנאים כמתייחס להוצאה מרשות לרשות. כעת נמשיך בהשוואת הפסוקים והמשניות: כא; להההה לד טו; לא יב; כג כ ט ט; שמות ה יג דברים כג ג ג; ויקרא ב;...ל א ת ע שׂ ה כ ל מ ל אכ ה......וּב יּוֹם ה שּׁ ב יע י תּ שׁ בּ ת......כּ ל ה ע שׂ ה מ ל אכ ה בּ יוֹם ה שּׁ בּ ת מוֹת יוּמ ת....וּב יּוֹם ה שּׁ ב יע י תּ שׁ בּ ת בּ ח ר ישׁ וּב קּ צ יר תּ שׁ בּ ת....כּ ל ה ע שׂ ה בוֹ מ ל אכ ה יוּמ ת....כּ ל מ ל אכ ה ל א ת ע שׂוּ שׁ בּ ת ה וא ל ה' בּ כ ל מוֹשׁ ב ת יכ ם....ל א ת ע שׂ ה כ ל מ ל אכ ה... ז ז-טוווו פרקים...ועשה מלאכות הרבה... אבות מלאכה ארבעים חסר אחת... הבונה... מתקיימת... המוציא... הזורק... כל העושה מלאכה ומלאכתו החורש... הכותב... האורג... הקורע... הצד... החובל... אלו קשרים... {פרקי המלאכות} מ' מורשת, "הפעיל ללא הבדל מן הקל בלשון חז"ל", ספר בר-אילן יג (תשל"ו), עמ' [= 30 קובץ, ב, עמ' 292]. ועי' י"נ אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה, תל אביב תשכ"ד, עמ' 514. וראו בחילופי הנוסח שבמהד' א' גולדברג למשנת עירובין (ירושלים, תשמ"ו) פ, "ו מ"ב. הערות א' קמרון בתוך: Reconsidered, Magen Broshi (ed.), The Damascus Document.Jerusalem

16 מבנה מסכת שבת: הררים התלויים בשערה טז פרק כל כתבי הקודש מצילין אותן מן הדליקה.5 לה ג שמות ל א ת ב ע רוּ א שׁ בּ כ ל מ שׁ ב ת יכ ם בּ יוֹם ה שּׁ בּ ת..6 טו לבבב----ב להההה במדבר...ו יּ מ צ אוּ א ישׁ מ ק שׁ שׁ ע צ ים בּ יוֹם ה שּׁ בּ ת....מוֹת יוּמ ת ה א ישׁ ר גוֹם א תוֹ ב א ב נ ים כּ ל ה ע ד ה מ חוּץ ל מּ ח נ ה..7 יח פרק מפנין אפילו ארבע וחמש קופות של תבן... חבילי קש וחבילי עצים... כידוע, פירושים שונים ניתנו ל"מקושש", 45 מכל מקום נראה כי "גיבוב" הוא הפירוש הקרוב לפשט. 46 גולדברג תיאר את הפרק כ'היתרים בטלטול כלים שאינם מוקצה'. אך מסתבר כי שתי משניותיו הראשונות של הפרק (מתוך שלוש) אגודות יחד בעיסוקן בחבילות תבואה. 47 כח, טטטט במדבר וּב יוֹם ה שּׁ בּ ת שׁ נ י כ ב שׂ ים בּ נ י שׁ נ ה תּ מ ימ ם וּשׁ נ י ע שׂ ר נ ים ס ל ת מ נ ח ה בּ לוּל ה ב שּׁ מ ן ו נ ס כּוֹ. יט פרק עושין כל צרכי מילה בשבת... היעדר העיסוק בקרבנות היום במשנת שבת ידון להלן. אם נרצה נוכל למצוא הקבלה בין הקרבן ובין המילה הנידונה בפרק י"ט. בשניהם מדובר בפעולות האסורות בדרך כלל בשבת משום מלאכה, אך מותרות בשל מצות עשה שבתורה. בנוסף למלאכות, יש במילה ובקרבן איסורי שבות שהותרו אף הם. בצד פיקוח נפש מנויות המילה והעבודה יחדיו כדוחות את השבת. 48 הקבלה מפורשת נמצאת בתנחומא (הנדפס) וירא סי' ו: "א"ר יצחק נאמר במילה עבודה ונאמר בקרבנות עבודה, מה עבודה האמורה בקרבנות דמים אף אפשטיין, תנאים, עמ' 276. עי' Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, F. Brown, S.R. Driver & C.A. Briggs (eds.), Oxford , p משנה ג' נראית כמשנת קישור בין 'מאכל בהמה' השנויה במ"ב ובין 'מילה' השנויה בפרק הבא. ראו תוספתא שבת פט"ו הט"ז: "יכול מילה ועבודה ופיקוח נפש, ת"ל 'אך' חלק פעמים שאתה שובת ופעמים שאי אתה שובת"

17 יואל קרצ'מר-רזיאל עבודה האמורה במילה דמים...". קשר זה רמוז במספר מקורות, קדומים ומאוחרים, 49 זאת בנוסף למקורות המקבילים את המילה לפסח נח יג ישעיהו ח פ צ י ך ע שׂוֹת א ם תּ שׁ יב מ שּׁ בּ ת ר ג ל ך ל ק דוֹשׁ ה' ע נ ג בּ יוֹם ק ד שׁ י ו ק ר את ל שּׁ בּ ת מּ צוֹא מ ע שׂוֹת דּ ר כ י ך מ מ כ בּ ד ו כ בּ ד תּוֹ פ צ ך ו ד בּ ר דּ ב ר ר. ח.9 יח, כבבב----ב כדדדד פרקים מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש... מצילין הימנה מזון שלוש סעודות... הרוחץ במי מערה... סכין וממשמשין... רוחץ הוא כדרכו... שואל אדם מחבירו כדי יין וכדי שמן לו הלויני... יאמר ובלבד שלא מפירין נדרים בשבת... יש להעיר כי ההקבלה כאן רופפת למדי וניתן לפוטרה כמקרית. 51 להלן נדון במקומם של הפסוקים ברצף. יז, כאאא----א כבבבב ירמיהו...ה שּׁ מ רוּ בּ נ פ שׁוֹת יכ ם ו אַל תּ שׂ אוּ מ שּׂ א בּ יוֹם ה שּׁ בּ ת ו ה ב את ם בּ שׁ ע ר י י רוּשׁ ל ם. ו ל א תוֹצ יאוּ מ שּׂ א מ בּ תּ יכ ם בּ יוֹם ה שּׁ בּ ת ו כ ל מ ל אכ ה ל א ת ע שׂוּ ו ק דּ שׁ תּ ם א ת יוֹם ה שּׁ בּ ת יז, כאאאא פרק כל הכלים נטלים... נוטל אדם את בנו והאבן בידו... ויקרא רבה פר' כ"ז, י (עמ' תרמג במהד' מרגליות) ; בבלי שבת קלב ע"ב; פתרון תורה, אמור, 'שור או כבש' (עמ' 81 במהד' אורבך) ועוד. ראו למשל מכילתא דר"י מסכתא דפסחא פ"ה (עמ' 14 במהד' רבין-הורביץ) ובחילופי הנוסח שם. לאחרונה הציע שעיה כהן Cohen) (Shaye J.D. כי במקורות התנאיים ההקבלה בין פסח לדם אינה תלויה בדם, שכן, לדעתו, אין למצוא בספרות התנאית תפיסה הרואה את דם המילה כבעל משמעות עצמית ['דם ברית', הרצאה בקונגרס הי"ד למדעי היהדות, ירושלים, תמוז, תשס"ה]. ניתן לפקפק בתיאוריה זו, אך אף אם נקבלה, אין להעלות על הדעת כי מעיני התנאים נעלם מקומו של הדם במילה כבקרבן. מספר מקורות נוספים שהביא כהן בהרצאתו, בין השאר מקורות נוצריים, מקשרים ישירות בין מילה לקרבן. אך השוו: תנחומא (בובר) וישלח, ט: 'ילמדנו רבינו: מהו לדבר דבר יתר בשבת? כך שנו רבותינו: נשאלין נדרים שהן לצורך השבת הרי דבר שאין לצורך השבת אין נשאלין, ואין צריך לומר שאסור להרבות דברים בשבת'

18 מבנה מסכת שבת: הררים התלויים בשערה כּ א שׁ ר צ וּ ית י א ת א בוֹת יכ ם..10 דבריו של ירמיהו מכוונים בפשוטם לנשיאת משאות מסחריים ברשות הרבים. אולם מבחינה משפטית ניתן להגדיר את האיסור הנידון בכמה אופנים: איסור מסחר, איסור נשיאה ברשות הרבים, איסור נשיאת משאות בכלל (אף ברשות היחיד). במקום אחר דנתי בשני המובנים האחרונים והראתי כי שניות זו עשויה לעמוד בבסיסו של הטשטוש שבין הלכות הוצאה ובין הלכות 'מוקצה' ו'טלטול כלים'. 52 י לב נחמיה ו ע מּ י ה אָר ץ ה מ ב יא ים א ת ה מּ קּ חוֹת ו כ ל שׁ ב ר בּ יוֹם ה שּׁ בּ ת ל מ כּוֹר ל א נ קּ ח מ ה ם בּ שּׁ בּ ת וּב יוֹם ק ד שׁ ו נ טּ שׁ א ת ה שּׁ נ ה ה שּׁ ב יע ית וּמ שּׁ א כ ל י ד..11 כג פרק שואל אדם מחברו כדי יין... לא ישכור אדם פועלים בשבת... נכרי שהביא חלילין בשבת... הקשרו של פסוק זה הוא ההיבדלות מעמי הארצות בראש רשימת קבלות הלכתיות שקיבלו על עצמם אנשי ירושלים באמנה. תורף הדברים הוא הימנעות ממסחר עם הגויים בשבת. אולם מהמשך הדברים שביעית ומשא כל יד נראה כי לא הגויים הם הבעיה, כי אם המסחר עצמו. פרק כג במסכת שבת עוסק אף הוא במסחר, ומגדיר את גבולות המושג. תוך כדי הדברים דן הפרק בחלילים המובאים על ידי נכרי מחוץ לתחום, בדומה לדברי נחמיה. הנכרי המביא דברים מחוץ לתחום מופיע אף בתחילת הפרק הסמוך במשנה (פכ"ד). יג טו-ככככ נחמיה בּ יּ מ ים ה ה מּ ה ר א ית י ב יהוּד ה ד ר כ ים גּ תּוֹת בּ שּׁ בּ ת וּמ ב יא ים ה ע ר מוֹת ו ע מ ס ים ע ל ה ח מ ר ים ו אַף י י ן ע נ ב ים וּת א נ ים ו כ ל מ שּׂ א וּמ ב יא ים י רוּשׁ ל ם בּ יוֹם ה שּׁ בּ ת ו אָע יד בּ יוֹם כג-כדדדד פרקים שואל אדם מחבירו כדי יין וכדי שמן... מי שהחשיך בדרך נותן כיסו לנכרי... בהרצאתי, לעיל הע' 24. בתלמודים מובא הפסוק המקביל מנחמיה יג, העוסק אף הוא בנשיאת משא, אך מתוך קריאתם את הפסוקים בנחמיה ניתן ללמוד על קריאתם את הפסוק בירמיהו. הדברים מופיעים בבבלי (שבת קכג ע"ב) כדברי ר' חנינא ובירושלמי (שבת פי"ז, ה"א, טז ע"א) כדברי ר' אבהו אמר ר' אלעזר, כך שאין לנו עדות של ממש על דרשה תנאית לענין זה. על היחס בין פסוקי ירמיהו לאלה של נחמיה, ראו מ' גרינברג, "פרשת השבת בירמיהו", בתוך: ב"צ לוריא (עורך), עיונים בספר ירמיהו ב, ירושלים תשל"א, עמ'

19 מ כ ר ם צ י ד. ו ה צּ ר ים י שׁ בוּ ב הּ מ ב יא ים דּ אג ו כ ל מ כ ר וּמ כ ר ים בּ שּׁ בּ ת ל ב נ י י הוּד ה וּב ירוּשׁ ל ם. ו אָר יב ה א ת ח ר י י הוּד ה ו א מ ר ה ל ה ם מ ה ה דּ ב ר ה ר ע ה זּ ה א שׁ ר אַתּ ם ע שׂ ים וּמ ח לּ ל ים א ת יוֹם ה שּׁ בּ ת. ה לוֹא כ ה ע שׂוּ א ב ת יכ ם ו יּ ב א א ל ה ינוּ ע ל ינוּ א ת כּ ל ה ר ע ה ה זּ את ו ע ל ה ע יר ה זּ את ו אַתּ ם מוֹס יפ ים ח רוֹן ע ל י שׂ ר א ל ל ח לּ ל א ת ה שּׁ בּ ת. ו י ה י כּ א שׁ ר צ ל לוּ שׁ ע ר י י רוּשׁ ל ם ל פ נ י ה שּׁ בּ ת ו א מ ר ה ו יּ סּ ג רוּ ה דּ ל תוֹת ו א מ ר ה א שׁ ר ל א י פ תּ חוּם ע ד אַח ר ה שּׁ בּ ת וּמ נּ ע ר י ה ע מ ד תּ י ע ל ה שּׁ ע ר ים ל א י בוֹא מ שּׂ א בּ יוֹם ה שּׁ בּ ת. ו יּ ל ינוּ ה ר כ ל ים וּמ כ ר י כ ל מ מ כּ ר מ חוּץ ל ירוּשׁ ל ם פּ ע ם וּשׁ תּ י ם. ו אָע יד ה ב ה ם ו א מ ר ה א ל יה ם מ דּוּע אַתּ ם ל נ ים נ ג ד ה חוֹמ ה א ם תּ שׁ נוּ י ד א שׁ ל ח בּ כ ם מ ן ה ע ת ה ה יא ל א ב אוּ בּ שּׁ בּ ת. יואל קרצ'מר-רזיאל ואם אין עמו נכרי מניחו על החמור... בהקבלה זו עסקנו לעיל. יש להעיר כי משנתו הראשונה של פרק כ"ד במסכת שבת נראית שלא במקומה. בעוד שהפרק הקודם עסק בהחשכה על התחום לקראת מוצאי שבת, פרק זה שב ומדבר בתקלות אפשריות בערב שבת. הצגה כרונולוגית של המסכת, כפי שהוצעה לעיל, תתקשה לבאר את מקומה של משנה זו. ניתן לפטור שאלה זו בתשובה ספרותית: שימוש בשורש חש"ך בבנין הפעיל לקראת סוף פרק כג ('מחשיכין על התחום') ובתחילת פרק כד ('מי שחשיך'), הגם שזמניהם מובדלים זה מזה. ההקבלה לנחמיה עשויה להועיל להבנתנו, שכן אף נחמיה מעמיד פקחים 'כאשר צללו שערי ירושלים', זמן המקביל לזה המתואר במשנה. קשר בין מקרא למשנה במקרה זה עשוי לבאר מדוע חוזר הפרק אל החשכה מבעוד יום לאחר שעסק כבר במוצאי היום. עקבנו אחר פסוקי השבת במקרא וראינו כי יש הקבלה מפתיעה בסדר הדברים למשנת שבת. עתה יש לבחון את הקשיים בשיטה זו. ראשית, ישנם שני היבטים של שבת המצויים במקרא ונעדרים מהמסכת. ראשית, 'זכור את יום השבת לקדשו' (שמות כ, ח), שאליו מקושרת החובה ההלכתית לקידוש היום 23

20 מבנה מסכת שבת: הררים התלויים בשערה בספרות התנאית. 53 והנה, מסכת שבת נעדרת כל דיון בריטואלים השבתיים קידוש, הבדלה ותפילות. מפסוק זה אף דרשו התנאים להבחין במאכל, במשקה ובכסות בין שבת ליום חול. היבט זה נעדר גם הוא ממשנת שבת. שנית, מוסף היום (במדבר כח, ט) אינו נידון כלל במסכת. לאמיתו של דבר אין צורך בדיון רחב בנושא, מכיוון שאין בקרבן הפשוט של שבת אף יסוד ייחודי החורג מדיניו הרגילים של קרבן העולה. אולם אם כנים דברינו באשר לקשר בין המשנה לפסוקי המקרא, היינו מצפים לעקבות שיותירו פסוקים אלה במסכת. היעדר הריטואל מהמסכת זוקק דיון ללא כל קשר ליחס בין משנה למקרא. השוואה למסכתות פסחים ויומא, הכוללות יחד עיסוק בריטואלים, בזמן המקדש ובזמן הזה (פסחים פר' ה-ט, י; יומא פר' א-ז) ובאיסורים (פסחים פר' א-ד; יומא פר' ח) מבליטה את המוזרות של מסכת שבת בענין זה. תהא הסיבה אשר תהא, אם נתפוס זאת כמדיניות עקרונית של עורך המסכת, ניתן לטעון כי ההחלטה שלא לכלול היבטים ריטואליים במסכת שבת זכתה למשקל עודף על הרצון לעקוב אחרי המקרא. 54 בעיה נוספת יש בחילוף הסדר לכאורה בין פסוקי ירמיהו, המקבילים לכאורה לפרק יז במשנה, ובין פסוקי המקושש (במדבר טו) המקבילים דוקא לפרק יח. טוב נעשה אם לא ננסה להציע תירוצים דחוקים לחילוף סדר זה, שעשוי להיות מוסבר בנימוקים ספרותיים וריאליים, כפי שיוצע להלן. בעיית חילוף סדר יש אף בין פסוקי ירמיהו לפסוקי ישעיה. סדר הנביאים המקובל אצלנו מקדים את ישעיה לירמיהו, אולם הסדר שהוצע כאן חופף ל'סדרן של נביאים' כפי שמוצע בבבלי בבא-בתרא יד ע"ב: ירמיהו < יחזקאל < ישעיה. 55 נסכם, אם כן, את הסקירה. המסכת פותחת ומסיימת בפרקים הקרובים בתוכנם להקשרים ההלכתיים הראשונים והאחרונים של שבת במקרא. במקביל למקרא, סדר הנושאים במשנה הוא: הכנה מערב שבת לשבת < בישול ואפיה בשבת < הוצאה מרשות לרשות < מלאכות < אש < תבואה < טלטול כלים/משאות < 56 עונג < מסחר (בכלל ועם גוים בפרט) < החשכה מחוץ לתחום בכניסת השבת. זאת מעבר למשמעויות ה'אגדיות' של פסוק זה בתפיסת התנאים ('תהא זוכרו מאחד בשבת שאם 229 עמ' פ"ז, מסכתא דבחדש, מכילתא דר"י, יתמנה לך מנה יפה תהא מתקנו לשם שבת', ומקבילות). אך עי' לעיל, אחרי טבלה מס' 8. ראו דיון להלן. כאמור, בשני האחרונים מתחלף הסדר

21 ב( יואל קרצ'מר-רזיאל יש לשוב ולהדגיש כי לטיעון המוצג כאן יש חולשה. ייתכן שסידור אחר של פרקי המשנה היה יכול להניב ניסיון לא פחות משכנע להצמדה למקרא, בעיקר מכיוון שהבחירה באלו משניות להתמקד בהשוואה למקרא הייתה סלקטיבית. אולם אין להתעלם מיתרונותיו של טיעוננו. נמנה אחד לאחד את הרווחים שהפקנו מקריאתנו את המשנה: א. ההקבלה ל'את אשר תאפו תאפו ואשר תבשלו בשלו' מבארת את מקומו של פרק 'כירה', הפרק המרכזי העוסק בבישול, בין פרקי 'במ ה', ד, ה, ו). 57 ב. הבנת הציווי 'אל יצא איש ממקומו' כאיסור הוצאה מרשות לרשות מבהירה מדוע פרקים ה-ו עוסקים בהוצאה עוד בטרם עסקנו באבות המלאכות. ג. מיקומו של הפסוק 'לא תעשה כל מלאכה' בעשרת הדברות שבפרשת יתרו יכול להסביר מדוע פרקי המלאכות מופיעים באמצע המסכת, תוך קטיעת החלק הנורמטיבי של המסכת לשנים. 58 ד. הוסבר מדוע חוזרת המשנה לעסוק בערב שבת בפרק האחרון, שכן הדברים שם דומים ביותר דוקא למופע ההלכתי האחרון של השבת בתנ"ך ספר נחמיה. הדגמנו את הקשר בין מקרא ומשנה. אם כאן נכוחים דברינו, וקיים קשר בין המקרא למבנה המסכת, נוכל לבחון עתה את דרכי ההיווצרות האפשריות של מצב כזה. 59 בניגוד לכך ניתן לטעון כי פרק 'כירה' הוצמד לפרק 'במה טומנין', על אף שהאחרון היה חלק מקובץ. באופן אחר ניתן לטעון כי פרקים אלה הועמדו במרכז המסכת לצורכי הדגשה. זיקה בין סדר המשנה לסדרו של מקרא ניתן, לדעתי, לזהות במסכת מידות, מתוך השוואה לפרקי המקדש ביחזקאל. פרטי התיאור שונים, כמובן, לגמרי; אולם מבט בסדר התיאור בשני המקומות מגלה זיקות משמעותיות, ואכמ"ל. מ' הקשר מקראי לסידורו של פרק במשנה הציע מורי ד"ר מנחם כ"ץ בעבודתו: תלמוד ירושלמי מסכת קידושין פרק ראשון: נוסח, פירוש ותופעות עריכה, עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ד, עמ' להצעתו, המסגרת של פרק א' במסכת קידושין ('האשה נקנית... ונוחל את הארץ') מבוססת על הפרשה שבדברים כד, א-ד ('כי יקח איש אשה... ולא תחטיא את הארץ אשר ה' א-להיך נתן לך נחלה'). מ' בר-אשר הראה לאחרונה כי בלשון המשנה ובדרכי ניסוחה ניתן למצוא השפעות של לשון המקרא ושל צירופי לשון מקראיים. בין דוגמאותיו יש אחת ממסכת שבת: הקדמת אב המלאכה 'זורע' ל'חורש וקוצר' מתוך דמיון לצירוף המקראי 'בחריש ובקציר תשבות', בר-אשר, ליפשיץ, ההפניה]. "רושמי לשון המקרא במשנה", בעריכת א' אדרעי ואחרים, ירושלים, מחקרים בתלמוד ובמדרש: תשס"ה, עמ' ספר זיכרון לתרצה [תודתי למנחם כ"ץ על

22 מבנה מסכת שבת: הררים התלויים בשערה בין המקרא למבנה המסכת לקשר אפשריות סיבות ה. של מדרש הלכה קדמון פיתוחו.1 לפי תיאוריה זו, תחילתה של משנתנו בקובץ פסוקי שבת במקרא עם ההלכות הנסמכות עליהם. מדובר במעין מדרש הלכה, אף אם לא הופעלה טכניקה דרשנית ישירה לקישור בין הפסוקים ובין ההלכות. סוגה מעין זו מוכרת לנו ממגילת המקדש שבקומראן צירוף של פסוקים בעניין אחד ממקומות שונים, תוך הצמדת הלכות, אך ללא עבודה פרשנית אינטנסיבית. 60 מ ש פרו הלכות השבת ורבו, טושטש הקשר היסודי בין מקרא למשנה, אך עקבותיו נותרו בקובץ הסופי. 61 יתרונה של הצעה זו ביכולת להסביר את הסטיות מסדר המקרא במשנתנו, את קיומן של יחידות ללא מקבילה מקראית ואת חוסר הפרופורציה בין היחידות השונות במשנה. חסרונה הוא באי-ידיעתנו על מדרשי הלכה תנאיים נושאיים המסודרים בדילוגים על פי סדר המקרא. 62 עריכה מעשה.2 במהלך יצירתה של מסכת שבת, ייתכן שעורך מסוים ראה לנכון לארגן את החומר שבידו בזיקה אל המקרא. אפשר שהונחו לפניו קבצים שונים, המאורגנים על פי נושאי משנ ה או העולים מבתי מדרש שונים. מתוך האפשרויות השונות לחבר את הקבצים אלו לאלו, בחר העורך לצרפם על דרך המקרא. יתרונה של הצעה זו בהסבר שניתן לתת על פיה למספר הפרקים של המסכת, הזהה למספר ספרי המקרא, כמו גם בקישור האמיץ לפסוק הראשון והאחרון. חסרונה הוא בציפייה לחפיפה קרובה יותר בין הפסוקים למשנה. ראו א' גולדברג, 'המדרש הקדום והמדרש המאוחר', תרביץ נ (תשמ"א), עמ' 99, בדיונו על 'מגילת המקדש': "המדרש הקדום לא השתמש בפסוקי המקרא אלא כמסגרת להצעת ההלכה. לא היתה שום כוונה 'להוכיח' את ההלכה, כמו שלא ראינו אצל הכת שום מאמץ להוכיח את ההלכה מתוך הכתוב. ההלכה עצמה היתה קיימת וידועה, ולא היה צורך אלא להציעה במסגרת הכתוב". בהתאם לדרכו של רי"ן אפשטיין, תנאים, עמ' 505: "זו, דרך המדרש, ורק זו היתה דרך לימודם [של הסופרים, יק"ר]; ודרך זו נמשכה עד זמנו של יוסי בן יועזר, הראשון לזוגות, שהיה בימי גזירות אנטיוכוס". וראו גם ח' אלבק, מבוא למשנה, ירושלים-תל אביב תשי"ט, עמ' 40. מצויים אמנם קבצים האוספים יחד לשונות דומים או נושאים דומים בהלכה ובאגדה, ראו יונה פרנקל, דרכי האגדה והמדרש, ירושלים 1991, עמ' אולם דומה שאין בידינו קובץ בעל תוכן הלכתי ממשי מסוג זה

23 יואל קרצ'מר-רזיאל בעיניי יש מקום להעדיף את האפשרות השניה, בעיקר לאור הזהות במספרי הפרקים. כפי שידון להלן, זהות זו עשויה להורות על מודעות של העורך להקשר המקראי. 63 את החפיפה החלקית ניתן להסביר, כאמור, על ידי שיקולי עריכה נוספים שעמדו בפני העורך, בצד הקישור המקראי, כמו גם בשל אילוצים של קבצים קיימים. בכדי לבסס את טיעוננו עלינו להוכיח כי לתנאים היתה מודעות לסדר המקרא ולמספר ספריו. מניין כ"ד הספרים אינו מופיע במפורש בספרות התנאית. בברייתא המופיעה בבבלי בלבד (להלן) מנויים הספרים, ומספרם אכן מגיע לעשרים וארבעה. עדות משיקה לספרות התנאית מצויה בספר עזרא הרביעי (חזון עזרא). בחזיון האחרון מספר 'עזרא' כי כתב תשעים וארבעה ספרים, מהם צווה לתת עשרים וארבעה לקריאת 'טובים כאשר לא טובים' ומהם שבעים לשמירה לחכמים (פרק יב, מה-מו, מהד' כהנא, עמ' תרנ"ג). 64 כנגד זאת מצויה עדותו של יוסף בן-מתיתיהו המונה עשרים ושניים ספרים (נגד אפיון, א, ח, מהד' א' כשר, עמ' כ). ואמנם, אב הכנסיה הירונימוס (מאות 5-4) מציין את עשרים וארבעה ועשרים ושניים כשתי שיטות למניין הספרים במקרא העברי. 65 קשרים בין סדר המשנה ובין דרשת הפסוקים מצויים במקומות מספר במשנה. בפרק השלישי של מסכת סוכה דנה המשנה בארבעת המינים. הפסול הראשון המופיע לגבי כל אחד מהארבעה הוא הגזול. מפני מה הוקדם פסול זה לחבריו? דומה שאין להתעלם מכך שהתנאים דרשו 'לכם משלכם ולא את הגזול' (ספרא אמור פרק טו). אין הדבר משנה אם ההלכה קדמה לפסוק או אם היא נלמדה ממנו; אם היא התקיימה ראשית בצמוד לפסוק או אם היה לה קיום ספרותי עצמאי. החשוב הוא שהמשנה פותחת בהלכה המקבילה להלכה הסמוכה לפסוק הראשון במדרש. דוגמה הדוקה יותר מצויה בפרק ח' במסכת סוטה ('משוח מלחמה') שכולו אינו אלא מדרש הלכה רציף לחלוטין על דברים כ, א-ט. זאת בניגוד לעיקר מסכת סוטה, שהפערים בין סדרה ובין סדר המקרא נדון כבר אצל חכמינו (עי' אפשטיין, תנאים, עמ' ). תופעה זו חוזרת, במידה פחותה, בפרק ט', 'עגלה ערופה'. על שייכותו של כותב החזיונות לחוגים הקרובים לעולמם של חכמים, ראו במבואו של א' כהנא במהדורתו, עמ' תרט-תרי; י"ש ליכט, "עזרא, ספר עזרא הרביעי, חזון עזרא", בתוך: אנציקלופדיה מקראית, ירושלים תשכ"ח, כרך ו, עמ' על כל הפסקה ראו ג' אלון, "עיונים בספרים החיצוניים" בתוך: הנ"ל, מחקרים בתולדות ישראל, תל אביב תשי"ז, עמ' י"ש ליכט, "מקרא, איסוף ספרי המקרא וסידורם", בתוך: אנציקלופדיה מקראית, ירושלים תשכ"ח, כרך ה, עמ' מ; ' הרן, האסופה המקראית, ירושלים תשנ"ו, עמ' בסוף מדרש קהלת רבה (יב, יא) נדרשות המלים 'כמשמרות נטועים' כמקבילות ל'כ"ד ספרים'. דרשה זו מובאת בשמו של ר' חייא; אולם במקבילות שבירושלמי הדברים פחות מפורשים: במסכת שבת (פ"ו ה"ב, ח' ע"א) כל הדיון הוא על מספר המסמרים בסנדל המסומר; בסנהדרין (פ"י ה"א, כח ע"א) מצוטטת כל הסוגיה משבת, אך שיבוצה בהקשר של קריאה בספרים החיצוניים מעוררת מחשבה האם הקישור הנו טכני בלבד (דרישת פסוקי סוף קהלת) או שמא הירושלמי רומז בעריכה זו לכ"ד

24 מבנה מסכת שבת: הררים התלויים בשערה אך מנין לנו סדרם של כתבי הקדש? הברייתא המופיעה בבבלי (בבא בתרא יד ע"ב) הנה המקור המפורש היחיד לסדר המקרא בספרות התנאית. בברייתא זו, כידוע, מצוי סדר אחר מזה המקובל בנוסח המסורה. בכתבי היד של תרגום ה- 70 נוהגים סדרים שונים, וכך עולה אף מעדויותיהם של אבות הכנסיה בזמנים שונים. יש לציין כי אף מבחינת תרבות הכתיבה של העולם העתיק, אין הכרח שיהיה סדר קבוע כל עוד המקרא מצוי במגילות ולא בספר כרוך ('מצחף',(codex 66 או לכל הפחות במגילות גדולות. 67 הספרים. אלא שאף אם כך הדברים, אין ראיה למודעות תנאית להקבלה זו. וראו יעקב זוסמן, '"תורה שבעל פה" פשוטה כמשמעה', בתוך: יעקב זוסמן ודוד רוזנטל (עורכים), מחקרי תלמוד ג, ירושלים תשס"ה, עמ' 350, הע' 86. ליכט, שם, עמ' לדעת מ' הרן אין לדבר כלל על סידור ספרי המקרא בסדר כלשהו כל עוד לא סודרו במגילות גדולות, ראו מנחם הרן, "ארכיונים וספריות וסדרם של ספרי המקרא", בתוך: שרה יפת (עורכת), המקרא בראי מפרשיו: ספר הזכרון לשרה קמין, ירושלים תשנ"ד, עמ' , הרן מדגים כי "עדויות ברורות לשימוש במגילות גדולות להעתקת המקרא כלולות בכמה ברייתות בבבלי... ובירושלמי...", ומשער כי שינוי זה ארע "לאחר שקומראן, שאנשיה לא הכירו מגילות גדולות, כבר היתה חרבה". לפי הצעת דברים זו היינו יכולים לשער כי בתקופת המשנה כבר היו בנמצא מגילות גדולות. אלא שבמאמר קודם התאמץ הרן ארוכות להוכיח כי בתקופת המשנה לא נכתב המקרא במגילות גדולות וממילא אין לדבר על סדר המקרא עד לאחר תקופת המשנה מנחם הרן, "ספרי תורה וספרי מקרא במאות הראשונות לספירה הנוצרית", שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום י (תשמ"ו- תשמ"ט), עמ' בין השאר מתבססת טענתו על כך שרק בברייתות, הנתפסות כיצירות מאוחרות למשנה, ישנן הלכות הנוגעות לכריכת ספרים. פרידמן (לעיל, הע' 10), עמ' 320, הע' 10 טוען שלאור תובנותיו על יחסי המשנה והתוספתא והקדמת זמן התוספתא יש לערוך רויזיה בטענת הרן. מעבר לכך יש לציין כי כמה מראיותיו של הרן אינן חזקות: א. הרן טוען שהכהן הגדול קרא מתוך מגילה נפרדת של ספר דברים בהקהל או של ספר ויקרא ביום הכיפורים, ולא מתוך ספר הכולל את חמשת חומשי התורה. אולם אין כל סיבה להוציא את הדברים מדי פשוטם. הסבר הבבלי למעבר לקריאת קטעים מספר דברים על פה (משנה יומא פ"ז ה"א; סוטה פ"ז ה"ז), שהדבר נועד למנוע טורח מהציבור, אינו נראה דחוק כלל ולא ברור מדוע "בכל זאת קשה לדמות, שלפי הנחת המשנה עצמה תהא ההמתנה, עם כל הטורח שיש בה לציבור, שקולה כנגד קריאת דברי תורה על פה" (הרן, שם, עמ' 94, הע' 4). [השוו: שלמה נאה, "מבנהו וחלוקתו של מדרש תורת כוהנים. א: מגילות", תרביץ סו (תשנ"ז), עמ' 496, הע' 62]. הקריאה מ'משנה תורה' בלבד במעמד הקהל מתפרשת היטב על רקע תפיסת חז"ל את פרשת הקהל ואת יחסה למלך, ואין לראות בה 'בנין-על מדרשי' (הרן, שם, עמ' 95, הע' 5) בלבד. אף אם נטען

25 יואל קרצ'מר-רזיאל אף על פי כן, ידועים לנו סדרים קדומים, דוגמת זה הרמוז בספר בן-סירא. כמו כן, הברייתא ניצבת בפנינו, ועל אף שאין לנו מקבילות ארצישראליות לברייתא זו, העמד ברייתא על חזקתה. מכאן, שאף על פי שאין בידינו הוכחות חותכות למודעות מלאה לסדר מקרא מסוים בידי התנאים יוצרי המשנה, הרי שהסבירות לקיומו של סדר זה אינה נמוכה. וכבר הערנו לעיל, כי על פי סדר הספרים בברייתא האמורה, ספר ירמיהו קודם לישעיהו, בהתאמה לסדר הפרקים שהצגנו לעיל. זאת ועוד. אף אם סדר הספרים במקרא לא היה מקובע בזמן התנאים, בכל מקרה חומשי התורה הם הראשונים, וספר נחמיה מצוי לקראת סוף האסופה, כשישעיהו וירמיהו בתווך. כיוון שעיקר טענתנו נסבה על מופעיה ההלכתיים של השבת בתורה ומאידך בספר נחמיה, הרי שמספיק לנו לראות כי ספר נחמיה מופיע בכל העדויות בין ששורשו של נוהג זה של קריאה בספר אחד בלבד נטוע במציאות של ספרים בודדים, אין להשליך מכאן דבר על תקופת המשנה אלא לכל היותר על סוף תקופת הבית; ייתכן אף שמדובר בנוהג מימים קדומים שנשתמר עד סוף תקופת הבית. ב. אף אם נוכיח כי 'ספר העזרה' אינו אלא 'ספר עזרה', כלומר 'אחד הספרים שבעזרה' (הרן, שם, עמ' 97), אין סיבה להניח כי מדובר ב'אחד מן החומשים' ולא ב'אחד מספרי התורה'. ג. הסיפור על 'שלושה ספרים [ש]נמצאו בעזרה' מופיע אמנם אף במקורות מאוחרים (הרן, שם), אך אין להפקיע את הופעתו בספרי דברים (שנו, עמ' 423) מידי קדמותו בשל כך. אין סיבה להניח כי מקור זה מאוחר באופן משמעותי מן המשנה. ד. הופעת הכינוי 'חומשים' לאחר המשנה (הרן, שם, עמ' 99-98), במידה ואכן רק אז הופיעו, אינה חייבת לרמוז על ניגוד חדש ל'ספרי תורה' לאחר שאלה עברו שינוי סמנטי. בחינת הדברים מזווית הלכתית עשויה להצביע על כך שבמקורות האחרים נשאלות לראשונה שאלות הלכתיות לגבי החומשים וממילא ייתכן שעד לזמן מסוים לא עלה על דעתו של אדם שספרים חלקיים (=חומשים) ישמשו לפונקציה של קריאה טקסית. כמו כן, הביטוי 'חומשים' אינו מיוחד במקורות האמוראיים לחלקי התורה, אלא לכל קובץ המחולק לחמש יחידות משנה, כגון תהלים ומדרשו (בבלי קידושין לג ע"א, וראו מה שכתב על כך נאה [לעיל, ראש הע' זו], עמ' והע' 19-18). ה. העדויות הארכיאולוגית מציורים ותבליטים (הרן, שם, עמ' ) מסתמכות על הנחה של פרופורציות ריאליות של ייצוגי החפצים, במקרה זה הספרים. קשה לקבל הנחה זו, מה גם שאם כן היה צפוי כי ייוצגו מספר מגילות ולא רק אחת או שתיים בלבד. מכאן, שניתן לשוב ולהציע כי בימי המשנה כבר מצוי המקרא במגילות גדולות, וממילא כבר בתקופה זו ישנה משמעות לסדר המקרא. וייתכן שלכך כיוון הרן בניסוחו העמום במאמרו המאוחר (לעיל, ראש הערה זו). 29

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F0E9EEE9EF20F7F6E5F3202D20E3E9F1F8E8F6E9E42E646F63>

<4D F736F F D20E1F0E9EEE9EF20F7F6E5F3202D20E3E9F1F8E8F6E9E42E646F63> היחס בין התוספתא והירושלמי ברכות למסכת חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" מאת בנימין קצוף המחלקה לתלמוד רמת-גן הוגש לסנט של אוניברסיטת בר-אילן חשון תשס"ד עבודה זו נעשתה בהדרכתו של פרופ' לייב מוסקוביץ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340)

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340) קיץ תשס"ג, 2003 והבעה הבנה לשון, שאלון א משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח ההערכה: 50 נקודות 25 נקודות 25 נקודות חלק I: הבנה והבעה חלק :II אוצר המילים והמשמעים ושם המספר חלק :III מערכת הצורות אוווו

קרא עוד

Microsoft Word - Rosen-Zvi.doc

Microsoft Word - Rosen-Zvi.doc JSIJ 5 (2006) 21 48 מסכת קינוי: פולמוס תנאי שכוח על נישואין, * חופש תנועה ופיקוח מיני ** את עיסוקה בדיני אשה החשודה בניאוף פותחת משנת סוטה לא בתיאור הטקס עצמו, אלא בדיני הראיות המטרימים אותו, דינים שאין

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה הרעיון: דפדוף paging וזכרון וירטואלי.1.2.3 לחלק את מרחב הכתובות לדפים בגודל קבוע )למשל )4KB את הדפים ממפים לזכרון פיסי a. לא רציף b. לא כולם העברה מזכרון לדיסק לפי הצורך מספר הדף: page = addr 4K המיקום

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: ל"ט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - "חמדת

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: לט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - חמדת 1 הקדמה ל"ט אבות מלאכה המושג " מ ל א כ ה " ב ש ב ת המקור הראשון בתורה לאיסור מלאכה בשבת הוא פסוק בעשרת הדברות - ו יו ם ה ש ב יע י ש ב ת ל ה' א ל ה יך ל א ת ע ש ה כ ל מ ל אכ ה יך. א ת ה ו ב נ ך ו ב ת ך

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד