דוח דירקטוריון

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "דוח דירקטוריון"

תמליל

1 תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים

2 ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים של הבנק וחברות מאוחדות שלו ליום 30 בספטמבר 200. הדוחות הכספיים ערוכים על פי הנחיות המפקח על הבנקים. ההתפתחויות הכלכליות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 200 שנת 200 עומדת להסתיים עם קצב צמיחה שנתי של התמ"ג בשיעור של כ 4.0%. זאת, לאחר שנת 2009, שהיתה שנת משבר עם קצב צמיחה נמוך מאוד של כ 0.8% בלבד. ההתאוששות בפעילות הכלכלית בישראל החלה עוד במהלך שנת 2009, בד בבד עם סימני התאוששות בכלכלה העולמית. לקראת אמצע שנת 200, החלו להראות סימנים של התייצבות בקצב הצמיחה. ההערכה היא בשלב זה, שלא צפויה בטווח הקרוב האצה נוספת בפעילות הכלכלית, בדומה לקצב הצמיחה ששרר בישראל בשנים יתרה מכך, על רקע תחזיות הצמיחה הכלכלית העולמית הנמוכות יותר לשנת 20, גם במשק הישראלי התחזיות הן לצמיחה מעט איטית יותר בשנה הקרובה, כ 3.5% גידול בתמ"ג. אינדיקטורים להאטה מסוימת בישראל החלו להראות כבר ברבעון השלישי של השנה, במיוחד בייצוא ובייצור התעשייתי, אף שהאינדיקטורים לגבי הצריכה הפרטית, בעיקר מחזורי הפעילות בכרטיסי אשראי והיקפי המכירות ברשתות הקמעונאיות, המשיכו להראות גידול נאה. תחזית הצמיחה הנמוכה יותר בשנה הבאה בעולם וכתוצאה מכך גם בישראל, מעידות על כך, שהכלכלה העולמית עדיין נמצאת בטלטלה שפקדה אותה מאז שנת אי הודאות הכלכלית גברה במיוחד בגושי הכלכלה המפותחים גוש האירו וארה"ב. הבנקים המרכזיים והממשלות באותם גושים מנסים למתן את עוצמת המשבר באמצעות מדיניות מוניטרית מרחיבה מאוד והזרמת כספים גבוהה מהתקציבים הממשלתיים. אך מאידך, האמצעים הננקטים מערערים את היציבות הכלכלית והפיננסית באותן מדינות, כאשר בחלקן כבר ננקטים אמצעי נגד מרסנים בתקציבי הממשלות בכדי להביא לגירעונות נמוכים יותר ולמנוע התפרצות עתידית של משבר כלכלי פיננסי חדש. לקראת סוף שנת 200, הכלכלה העולמית עדיין רחוקה מהתייצבות במדיניות הפיסקאלית והמוניטרית, בעיקר במדינות המפותחות והרבה פחות במדינות העולם השלישי, ומכאן אי הודאות הגבוהה לגבי המשך ההתפתחות הכלכלית בעולם וכתוצאה מכך גם בישראל. ישנם כלכלנים לא מעטים הצופים תקופה ממושכת של אי יציבות והאטה בפעילות הכלכלית העולמית. בטלטלה הכלכלית העולמית מצבו של המשק הישראלי יחסית טוב, במיוחד בהשוואה לגוש האירו ולארה"ב. שיעורי הצמיחה בישראל גבוהים יותר, הגירעון בתקציב הממשלתי נמוך יותר, המערכת הפיננסית יציבה ושיעורי האבטלה נמוכים יותר. ישראל הקדימה את רוב מדינות העולם וכבר לפני למעלה משנה החלה 4

3 בהעלאה הדרגתית של הריבית, לאחר שהגיעה לרמה הנמוכה ביותר של 0.5%. מתחילת הרבעון האחרון של שנת 200 היא עומדת על רמה של 2.0%. למעשה, מצבו של המשק הישראלי לא חייב הורדה כה דרסטית של הריבית בתחילת שנת 2009, אך ההורדה נעשתה עקב הורדות הריבית הדרסטיות בעולם, שחייבו את בנק ישראל להתאים את רמת הריבית בישראל לזו השוררת בעולם, כדי למנוע תנועות הון מסיביות מידי אל המשק הישראלי. הורדת הריבית החדה בישראל תרמה לייצוב המשק הישראלי ולחזרת המגזר העסקי לשיעורי צמיחה מניחים את הדעת במהירות גבוהה יחסית. במקביל, היא יצרה האצה מסוימת בקצב האינפלציה. בשנתיים האחרונות, השנים , רמת האינפלציה בישראל היתה מעל הגבול העליון של יעד האינפלציה, העומד על 3.0%. רק השנה צפויה חזרה לתחום יעד האינפלציה כ 2.5%, כאשר ציפיות האינפלציה שנה קדימה השוררות בשוק ההון עדיין מעט גבוהות יותר מ 3%. עיקר הבעיה בתחום האינפלציה נוצרה בשוק הדיור. בשוק זה, רמת הריבית המאוד נמוכה הגבירה את הביקושים להשקעה בדיור, הנושאת תשואה גבוהה יותר מהריבית הנמוכה השוררת בשוק, והוזילה מאוד את המשכנתאות למימון רכישת דירות. מאז אמצע שנת 200 נוקט בנק ישראל בצעדים נקודתיים בתחום המשכנתאות שאמורים לייקר את המשכנתא ולרסן את קצב גידול יתרת המשכנתאות. זאת, כתחליף להעלאה גורפת של הריבית, היוצרת פער ריביות גדול מידי בין ישראל לעולם. יש להניח, שצעדי בנק ישראל, בד בבד עם מגמת גידול בהתחלות הבניה למגורים, הנראית מתחילת השנה, יביאו בסופו של דבר לאיזון בין ההיצע לביקוש בשוק הדיור, או לפחות למיתון באופן משמעותי של קצב עליית המחירים ששרר בשנתיים האחרונות. העלאת הריבית המוקדמת בישראל בשנה האחרונה יצרה, כאמור לעיל, פער ריביות בין ישראל לעולם. פער זה הגביר את תנועות ההון לישראל, שעוד לפני היווצרות פער הריביות היה חיובי מבחינת ישראל וגרם להתחזקותו של השקל. כתוצאה מכך, בנק ישראל נאלץ להגביר את התערבותו בשוק המט"ח, כדי למנוע התחזקות גדולה מידי של השקל העלולה, להערכתו, לפגוע בסקטור הייצוא בישראל ולהאט את הפעילות הכלכלית. התערבות בנק ישראל בשוק המט"ח הביאה לכך, שבאוקטובר 200 יתרות המט"ח בבנק ישראל כבר הגיעו לשיא של מעל 70 מיליארד דולר. ההערכה היא, שגם בחודשים הקרובים בנק ישראל ימשיך לרכוש מט"ח כדי לייצב את שער השקל, על רקע פער הריביות בין ישראל לעולם, שצפוי להימשך ואף לגדול, ובעיקר על רקע העודף השורר בחשבון השוטף במאזן התשלומים, שגם הוא צפוי להימשך בשנה הקרובה. ריבית בנק ישראל צפויה להמשיך ולעלות, אך בהדרגתיות ובמתינות, בהשפעת נתוני הצמיחה הטובים יחסית במשק הישראלי, במקביל לציפיות אינפלציוניות גבוהות יחסית, שאינן בתחום יעד האינפלציה. המתינות בהעלאת הריבית נגזרת מרמת הריבית בעולם ומרצון להימנע ממעורבות יתר בשוק המט"ח. 5

4 רווח ורווחיות הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 200 הסתכם ב 38.0, לעומת 55.8 בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 3.9%. הרבעון השלישי של שנת 200 הסתכם ברווח נקי בסך 2.3, לעומת 7.7 ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 30.5%. הירידה נובעת בעיקרה מקיטון ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים, בעיקר בשל ירידה בתרומה לרווח של אג"ח בתיק הזמין למכירה ומירידה במימוש רווחים, נטו, בתיק זה וכן מירידה ברווחיות פעילויות מסחר נוספות בתחום הניהול הפיננסי בבנק. הרווח מפעולות רגילות לפני מיסים הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 200 ב 62.4 לעומת 92. בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 32.2%. הירידה נובעת בעיקרה מקיטון של 34.7% ברווח מפעולות מימון (46. ) שקוזז בחלקו על ידי גידול של 5.2% בהכנסות התפעוליות והאחרות (4.8 ) וקיטון של 7.5% בהוצאות התפעוליות והאחרות (0.2 ). פרוט ההשפעות הנ"ל מופיע בניתוח הכנסות והוצאות בהמשך. ההפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 200 ב 23.6 והיוותה 37.8% מהרווח ברוטו, לעומת הפרשה בסך 35.7, בתקופה המקבילה אשתקד, אשר היוותה 38.8% מהרווח ברוטו. תשואת הרווח הנקי להון העצמי, בחישוב שנתי, בהתבסס על תשעת החודשים הראשונים של השנה, הגיעה ל 0.0% לעומת תשואה של 5.4% בתקופה המקבילה אשתקד. תשואת הרווח מפעולות רגילות לפני מיסים להון העצמי, בחישוב שנתי כנ"ל, הגיעה לכ 6.5% לעומת תשואה של כ 25.8% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי למניה הגיע בתשעת החודשים הראשונים של שנת 200 ל 2.2 ש"ח, לעומת 7.9 ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות והוצאות 6 הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 200 הסתכם ב 86.7 לעומת 32.8 בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 34.7%. הירידה נובעת בעיקרה מירידה בתרומה לרווח של אג"ח בתיק הזמין למכירה של ניירות ערך ישראלים וזרים ומירידה במימוש רווחים, נטו, בתיק זה.

5 בתשעת החודשים הראשונים של שנת 200 לא היתה ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני באגרות חוב. (בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2009 הרווחים הינם לאחר ניכוי ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני באגרות חוב בסך 2.3 ). בנוסף, ניכרת ירידה ברווחיות ממגוון פעילויות נוספות בתחום הניהול הפיננסי בבנק, המהוות חלק מהפעילות השוטפת של הבנק. ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 200 בהכנסה בסך 5.0 מיליוני ש"ח, לעומת הכנסה של 3.6 בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 200 ובתקופה המקבילה אשתקד נובעת מקיטון בהפרשה ספציפית, בעיקר עקב גביית חובות שהופרשו בעבר. ההכנסות התפעוליות והאחרות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 200 ב 97.2 לעומת 92.4 בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 5.2%. העליה נובעת בעיקרה מגידול בפעילות שוק ההון על תחומיו השונים, אשר קוזז בחלקו על ידי קיטון ברווחי קופת הפיצויים של הבנק. ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 200 ב 26.5 לעומת 36.7 בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 7.5%. הוצאות השכר והנלוות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 200 ב 50.6, לעומת 60.5 בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 6.4%, הנובעת בעיקרה מקיטון בהפרשה לבונוס בהתאם לביצועי תשעת החודשים הראשונים של שנת 200. הוצאות אחזקה ופחת בניינים וציוד הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 200 ב 6. מיליוני ש"ח, לעומת 6.4 בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של.8%. ההוצאות האחרות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 200 ב 59.8 בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. התנועה בהוצאות האחרות כוללת, בין היתר, קיטון בהוצאות השירותים המקצועיים שקוזז בחלקו על ידי גידול בהוצאות המחשב והתקשורת. שיעור הכיסוי של ההוצאות התפעוליות על ידי ההכנסות התפעוליות עמד בתשעת החודשים הראשונים של שנת 200 על 76.8% לעומת 67.6% בתקופה המקבילה אשתקד. 7

6 התפתחויות בסעיפי המאזן המאזן ליום 30 בספטמבר 200 הסתכם ב 7,73.8 לעומת 9,28.2 ביום 3 בדצמבר 2009, ירידה של 6.% ולעומת 8,844. ביום 30 בספטמבר 2009, ירידה של.2.6% מזומנים ופקדונות בבנקים ליום 30 בספטמבר 200 הסתכמו בסך 2,53.9 לעומת 2,827.8 ביום 3 בדצמבר 2009, ירידה של 0.5% ולעומת 3,362.9 ביום 30 בספטמבר 2009, ירידה של 24.7%. ההשקעה בניירות ערך ליום 30 בספטמבר 200 הסתכמה בסך 2,65.2 לעומת 2,498.2 ביום 3 בדצמבר 2009, עליה של 4.7% ולעומת 2,32.6 ביום 30 בספטמבר 2009, עליה של 3.%. מתוך ההשקעה בניירות ערך: סך של 2,26.9 הינו באגרות חוב ממשלתיות ומקמ" םי ; סך של 38.0 אגרות חוב של בנקים בחו"ל ("יורובונדס") המפוזרות על פני כ 6 מנפיקים*; סך של 09.6 אגרות חוב של בנקים בישראל; סך של 2. אגרות חוב של חברות בבעלות מדינת ישראל; סך של 2.0 אגרות חוב קונצרניות המפוזרות על פני כ 35 מנפיקים**. מזה: השקעה בשתי אגרות חוב של שני בנקים בספרד המסתכמת ב 4.8 מיליון ש"ח. בחודש אוקטובר 200 נמכרה אגרת חוב בסך 9.9. אגרת החוב שנותרה, מדורגת בדירוג AAA וצפויה להפדות בחודש אפריל 205. בנוסף, השקעה באגרת חוב של בנק באירלנד מסתכמת ב 7.9 מיליון ש"ח מדורגת בדירוג A וצפויה להיפרע בפברואר 202. שווי אגרות חוב אלו ליום 3 באוקטובר 200 אינו שונה מהותית משוויין לתאריך המאזן. (ראה גם תוספת ד' חשיפות למדינות זרות). מזה השקעה שאינה מהותית באגרות חוב מגובות במשכנתאות, בסך של כ 0.5, המדורגות בדירוג,AAA אשר הונפקו על ידי,(Freddie Mac) FHLMC ובעלות מח"מ של 3.3 שנים. * ** להלן מידע בדבר משך ושיעור הירידה בשוויין ההוגן של אגרות חוב, אשר הוכרו ישירות בהון העצמי ולא נזקפו לרווח והפסד ליום (ב): שיעור הירידה משך הירידה עד 6 חודשים 69 חודשים 92 חודשים מעל 2 חודשים סך הכל (4.9) (3.) (.2) (0.6) עד 4% 8

7 להלן מידע בדבר משך ושיעור הירידה בשוויין ההוגן של אגרות חוב, אשר הוכרו ישירות בהון העצמי ולא נזקפו לרווח והפסד ליום (ב): שיעור הירידה משך הירידה עד 6 חודשים 69 חודשים 92 חודשים מעל 2 חודשים סך הכל (2.7) (9.4) (0.2) (0.) (3.0) עד 20% (2.6) (2.6) 20% 40% (5.3) (2.0) (0.2) (0.) (3.0) סה"כ להלן מידע בדבר משך ושיעור הירידה בשוויין ההוגן של אגרות חוב, אשר הוכרו ישירות בהון העצמי ולא נזקפו לרווח והפסד ליום (ב): שיעור הירידה משך הירידה עד 6 חודשים 69 חודשים 92 חודשים מעל 2 חודשים סך הכל (2.2) (6.6) (0.8) (4.8) עד 6.8% הירידה בשווי ההוגן של אגרות החוב ליום כוללת:.3 ירידה בשוויין ההוגן של אגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב ממשלתיות הנסחרות בחו"ל או אגרות חוב של חברות בבעלות ממשלתית. סך של 0. מתוך הירידה הינו לתקופה של עד 6 חודשים ו.2 לתקופה של בין 6 ל 9 חודשים..9 ירידה בשוויין ההוגן של אגרות חוב של בנקים, בעיקר בנקים זרים, אשר מדורגים בדירוג A ומעלה, (למעט אגרת חוב אחת בדירוג.(BBB (ראה גם דיווח בדבר חשיפת אשראי למוסדות פיננסים זרים). סך של 0. מתוך הירידה הינו לתקופה של עד 6 חודשים ו.8 לתקופה של מעל 2 חודשים..7 ירידה בשוויין ההוגן של אגרות חוב קונצרניות. סך של 0.4 מתוך הירידה הינו לתקופה של עד 6 חודשים ו.3 לתקופה של מעל 2 חודשים. 9

8 קרן ההון השלילית של הבנק קטנה מ 5.3 ב ל 4.9 נכון ליום הנתונים הנ"ל הינם ללא השפעת קרן ההון החיובית וללא השפעת המס. קרן ההון הכוללת ליום הינה חיובית בסך 0.2, לאחר ההשפעות הנ"ל (ראה ביאור 2 ניירות ערך ודוח על השינויים בהון העצמי). בבחינת הצורך לביצוע הפרשה לירידת ערך, בהתאם למדיניות החשבונאית בנושאים קריטיים ואומדנים חשבונאיים קריטיים ולאור העובדה שלא חלו שינויים מהותיים אצל מנפיקי אגרות החוב האמורים ולאור כוונת הבנק והיכולת להחזיק ניירות ערך אלו עד השבת העלות, מעריכה הנהלת הבנק, כי אין צורך בביצוע הפרשה לירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני בגין ירידות שווי אלו, בדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 200. בחינת ירידת הערך נעשתה בהתאם לחוזר המפקח על הבנקים מיום נכסים במדיניות החשבונאית בנושאים קריטיים. ראה פרק הדן בירידת ערך האשראי לציבור ליום 30 בספטמבר 200 הסתכם בסך,848.7 לעומת 2,02.8 ביום 3 בדצמבר 2009, ירידה של 8.6% ובהשוואה לסך האשראי ביום 30 בספטמבר 2009, אשר הסתכם ב,864.9, ירידה של 0.87%. היתרה הממוצעת של האשראי לציבור בתשעת החודשים הראשונים של שנת 200 עמדה על,898.0 מיליוני ש"ח, לעומת יתרה ממוצעת של,73.4 בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 0.8%. הנכסים האחרים ליום 30 בספטמבר 200 הסתכמו בסך לעומת ביום 3 בדצמבר 2009, ירידה של 67.2%. עיקר הירידה נובע מירידה ביתרת הסליקה בבורסה ולעומת ליום 30 בספטמבר 2009, ירידה של 9.5%. פקדונות הציבור ליום 30 בספטמבר 200 הסתכמו בסך 6,39.7 לעומת 7,27.8 ביום 3 בדצמבר 2009, ירידה של.3% ולעומת 6,868.5 ביום 30 בספטמבר 2009, ירידה של.8.0% היתרה הממוצעת של פקדונות הציבור בתשעת החודשים הראשונים של שנת 200 עמדה על 6,599.3 מיליוני ש"ח, לעומת יתרה ממוצעת של 6,726.4 בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של.9%. פקדונות מבנקים ליום 30 בספטמבר 200 הסתכמו בסך 84.5 לעומת 72.9 ביום 3 בדצמבר 2009, עליה של 5.9% ו 89.6 ביום 30 בספטמבר 2009, ירידה של 5.7%. התנועה בסעיף זה נובעת בעיקרה מפעילות בינבנקאית יומית. 0 ההון העצמי של הבנק ליום 30 בספטמבר 200 הסתכם בסך לעומת 54.7 בסוף שנת 2009, ולעומת ביום 30 בספטמבר הקיטון נובע בעיקר מדיבידנד ששולם במרץ 200 בסך של 75 מיליון ש"ח. קיטון זה קוזז בחלקו על ידי הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של 200 בסך 38.0 מיליון ש"ח.

9 יחס ההון העצמי לסה"כ המאזן ליום 30 בספטמבר 200 הגיע ל 6.6% לעומת 5.9% בסוף שנת 2009, לעומת 6.0% ביום 30 בספטמבר יחס ההון, ליום 30 בספטמבר 200, המחושב בהתאם להוראת השעה בדבר "מסגרת עבודה למדידה והלימות הון" (באזל (II הגיע ל 20.7% בהשוואה ל 6.7% בסוף שנת 2009, ובהשוואה ל 23.4% ליום 30 בספטמבר 2009 (אשר חושב על פי הוראת ניהול בנקאי תקין 3). הבנק עומד גם ביחס ההון הנדרש על פי הוראת ניהול בנקאי תקין 3. יחס ההון המזערי שנדרש על ידי בנק ישראל הינו 9%. מגזרי פעילות להלן תיאור קצר של מגזרי הפעילות של הבנק: מגזר הבנקאות הפרטית כולל את כל הלקוחות הפרטיים בבנק ועסקיהם. מדובר הן בלקוחות פרטיים המשויכים לחטיבת הבנקאות הפרסונלית והן בלקוחות פרטיים המשויכים לחטיבת שוק ההון, אשר עיקר פעילותם הינו בניירות ערך. בנוסף, כולל המגזר את פעילות החברה לניהול נכסים פיננסיים, החברה לניהול הקרנות של הבנק ולקוחות החברה לנאמנות של הבנק, בתחום שירותי הנאמנויות הפרטיות והציבוריות. מגזר הבנקאות העסקית כולל את כל הלקוחות המוסדיים, אשר עיקר עיסוקם הינו בתחום הפיננסי, כגון: קבוצות העוסקות בתחומי ביטוח, פנסיה וגמל, קרנות נאמנות, חברות ניהול תיקים, וכו'. לקוחות אלו משויכים לחטיבת שוק ההון. בנוסף, כולל המגזר את לקוחות החברה לנאמנות של הבנק, בתחום שירותי הנאמנות לקרנות נאמנות. המגזר הפיננסי מגזר זה מאגד בתוכו את פעילות חדרי העסקות, יחידת הנזילות ואת מחלקת ניהול נכסים והתחייבויות של הבנק. להלן הרווח הנקי (ההפסד) של מגזרי הפעילות בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד: סכומים מדווחים בנקאות פרטית בנקאות עסקית המגזר הפיננסי סכומים שלא הוקצו והתאמות רווח נקי לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר (4.4) (0.9) מוין מחדש.

10 מגזר הבנקאות הפרטית ההפסד של מגזר הבנקאות הפרטית לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 200 הסתכם ב 0.9 מיליון ש"ח לעומת הפסד בסך 4.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול ההפסד בגין סניפי הבנקאות לאמידים (כמפורט לעיל) היה מגזר זה רושם רווח של 7.3 לעומת רווח של 3.7 בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהפסד נובע מגידול בהכנסות מדמי ניהול קרנות הנאמנות ודמי ניהול תיקים של הבנק, מגידול בעמלות בתחומים שונים מפעילות לקוחות המגזר ומירידה בהוצאות התפעוליות והאחרות המועמסות על המגזר במקביל לירידה בהוצאות הבנק. נכון ליום נפתחו חמישה סניפי בנקאות לאמידים (מתוכם סניף אחד ברבעון השני של שנת 200, שני סניפים בשנת 2008 ושניים בסוף שנת 2007). מגזר הבנקאות העסקית הרווח הנקי של מגזר הבנקאות העסקית לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 200 הסתכם ב 25. מיליון ש"ח לעומת 20.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 20.%. העליה ברווח הנקי נובעת בעיקרה מעליה בהכנסות תפעוליות ואחרות מפעילות שוק ההון על תחומיו השונים, ומירידה בהוצאות התפעוליות והאחרות המועמסות על המגזר במקביל לירידה בהוצאות הבנק. בעקבות העברת עובדי יחידת תפעול קרנות הנאמנות של הבנק לחברת האם, הבנק הבינלאומי, ירד מספר העובדים הממוצע במגזר ב משרות. המגזר הפיננסי הרווח הנקי במגזר הפיננסי לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 200 הסתכם ב 3.0 מיליון ש"ח לעומת 39. מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 66.8%. הירידה ברווח הנקי נובעת בעיקרה מירידה במרווח על האג"ח בתיק הזמין למכירה של ניירות ערך ישראלים וזרים ומירידה ממימוש רווחים, נטו, בתיק זה. בתשעת החודשים הראשונים לשנת 200 לא היתה ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני באגרות חוב. (בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2009 הרווחים הינם לאחר ניכוי ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני באגרות חוב). בנוסף, הירידה נובעת מירידה בהכנסות ממגוון פעילויות נוספות בתחום החטיבה הפיננסית, המהוות חלק מהפעילות השוטפת של הבנק. על פי הנחיות המפקח על הבנקים, נדרש הבנק לפצל ב לגבי כל מגזר את הפעילויות הבאות: בנקאות ופיננסים, כרטיסי אשראי, שוק ההון, משכנתאות, בניה ונדל"ן. לבנק אין פעילות מהותית בתחומי כרטיסי האשראי, משכנתאות, בניה ונדל"ן. 2

11 להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר הבנקאות הפרטית (ב): סכומים מדווחים סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 200 סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים: מחיצוניים בינמגזרי.9 (0.4) (.) (.5) (3.3) 43. הכנסות תפעוליות ואחרות: מחיצוניים בינמגזרי סך הכנסות (0.2) (0.2) (0.7) הפרשה לחובות מסופקים (0.7) 2 (0.5) 0.5 (0.9) (0.8) (0.) רווח נקי (הפסד) סכומים מדווחים סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2009 סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים: מחיצוניים בינמגזרי 0.6 (0.6) (.3) (.0) (2.9) 4.2 הכנסות תפעוליות ואחרות: מחיצוניים בינמגזרי סך הכנסות (0.3) (0.3) (0.6) הפרשה לחובות מסופקים (0.6) (.0) (0.5) (0.5) (4.4) (2.9) (.5) הפסד 3 מוין מחדש. סכום נמוך מ 0.. 2

12 להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר הבנקאות העסקית (ב): סכומים מדווחים סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 200 סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 200 (2.5) (3.0) 8.8 (3.9) (5.9) 24.9 רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים: מחיצוניים בינמגזרי 8.8 (0.) (0.) (0.2) (0.2) 2.3 הכנסות תפעוליות ואחרות: מחיצוניים בינמגזרי סך הכנסות הפרשה לחובות מסופקים רווח נקי סכומים מדווחים סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2009 סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים: מחיצוניים בינמגזרי 9.4 (0.3) (0.3) (0.7) (0.7) 22.8 הכנסות תפעוליות ואחרות: מחיצוניים בינמגזרי סך הכנסות (0.2) (0.2) 0.8 הפרשה לחובות מסופקים רווח נקי מוין מחדש. 4

13 מדיניות ניהול הסיכונים. כללי א. ב. ג. ד. ה. ו. פעילותו של הבנק מלווה בחשיפה לסיכונים, כשהמהותיים מביניהם הינם: סיכוני אשראי, סיכוני שוק ונזילות, סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים. מדיניות ניהול הסיכונים של הבנק מכוונת להשגת היעדים האסטרטגיים והעסקיים שנקבעו ולהגדלת תוחלת הרווח, תוך טיפוח התמחויות בבנק, ניצול היתרונות למגוון וגודל, תוך שמירה על רמות הסיכון שאושרו ועל קיומם של מנגנוני ניהול, בקרה וביקורת נאותים. תפיסת הסיכון הכוללת של הבנק מושתתת על העיקרון כי לכל פעילות בנקאית הטומנת בחובה סיכון יוגדרו ויאופיינו: מדיניות ותיאבון סיכון, מגבלות חשיפה לתחימת והגדרת היקף ועומק החשיפה, מערך בקרה וביקורת, מערך דיווח, מנגנון לכימות הרווח ומדידתו ודיווח עליו על פי אמות מידה מקובלות. ניהול הסיכונים ובקרתם מתבצעים באמצעות תשתית נאותה של מנגנוני שליטה, פיקוח, בקרה וביקורת, במסגרת הקבועה בהוראות הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. מר יעקב גרטן, סמנכ"ל, מנהל חטיבת המטה, הינו מנהל הסיכונים הראשי של הבנק. מר שמעון וקנין, מנהל החטיבה הפיננסית, הינו מנהל סיכוני השוק והנזילות של הבנק. מר דוד כץ, מנהל מחלקת ניהול סיכונים ואשראי, הינו מנהל סיכוני האשראי של הבנק. גברת מיכל טילו, מנהלת מחלקת רגולציה ותהליכים, הינה מנהלת הסיכונים התפעוליים של הבנק. עו"ד רחלי שאול השרוני, היועצת המשפטית של הבנק, הינה מנהלת הסיכונים המשפטיים של הבנק. הסיכונים הנוספים אליהם חשוף הבנק (ראה טבלת דיון בגורמי סיכון בעמוד 57), מנוהלים ומפוקחים אף הם כחלק מהניהול העסקי הכולל, ועל ידי כל אחד מחברי ההנהלה בתחום הנתון לאחריותו, ובמקביל, כחלק מניהול הסיכונים האינטגרטיבי של הבנק. התייחסות הדירקטוריון וההנהלה לסוגיות ניהול הסיכונים השליטה, הפיקוח והבקרה על נאותות ניהול הסיכונים בבנק נעשים, בין היתר, על ידי הדירקטוריון, ועדות מטעמו וועדות הנהלה בתחומי הסיכון השונים, כשהמרכזיות שבהן הינן: א. דירקטוריון הבנק מתווה אחת לשנה את מדיניות החשיפה הכוללת לסיכונים השונים באמצעות דיון ואישור מסמך מדיניות ניהול הסיכונים של הבנק. מסמך זה קובע, בין היתר, את תיאבון הסיכון הכולל, מסגרות הסיכון ותקרות החשיפה המותרות בתחומי הפעילות ובמגזרים השונים, וכן מציב סטנדרטים לניהול, מדידה, בקרה, ודיווח על החשיפה לסיכונים השונים. 5

14 ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. בכל ישיבת דירקטוריון מתבצעים מעקב ובקרה אחר ההתפתחויות בחשיפות הפיננסיות העיקריות ובחינת עמידה במגבלות. כמו כן, מבצע הדירקטוריון מעקב ובקרה על עמידת הבנק במגבלות שנקבעו ואחר נאותות מערך ניהול ובקרת הסיכונים בבנק. הדירקטוריון הקים ועדה מטעמו ועדת ניהול סיכונים שהחל משנת 200 מתכנסת מדי רבעון ומרכזת את כל האמור בסעיף ב' לעיל. ועדת אשראי של הדירקטוריון מתכנסת גם היא מדי רבעון ודנה באשראים. מדי שבוע מתכנסת ישיבת ועדת ניהול נכסים והתחייבויות בראשות המנכ"ל ובהשתתפות חברי ההנהלה הרלוונטים הדנה בהתפתחויות בתיקי הנוסטרו בשקלים ובמט"ח ובהתפתחויות בשווקים הפיננסיים. בדיון משתתפים גורמי הניהול והבקרה הרלוונטיים מהבנק. שמונה פעמים בשנה מתכנסת ועדת ביקורת של הדירקטוריון. אחת לרבעון מתקיים דיון בהנהלה ובדירקטוריון במסמך החשיפות הכולל של הבנק, במסגרתו מדווחות חשיפות הבנק לסיכונים פיננסיים, סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים ובעמידת הבנק במגבלות שקבע הדירקטוריון. החל משנת 200 מתקיים גם דיון פרטני על הסיכונים בוועדה דירקטוריונית, ועדת ניהול סיכונים. היחידה לניהול סיכונים קבוצתיים בחברת האם אחראית, בין היתר, על יישומה והטמעתה של מדיניות קבוצתית כוללת לניהול הסיכונים התואמת את מטרות ויעדי הקבוצה ולביצוע פיקוח ומעקב שוטפים על חברות הבנות הבנקאיות. כמו כן, אחראית היחידה על יישום והטמעה של הוראות נדבך 2 של באזל II כחלק מקידום ושיפור מערך ניהול הסיכונים הכולל של הקבוצה ובכללה הבנק. הנהלת הבנק, בתאום עם הקבוצה, ממשיכה לשכלל ולשפר את כלי המדידה, הפיקוח, הבקרה והדיווח הדרושים לה, לשם קבלת תמונת מצב עדכנית ובזמן אמת, על חשיפות הבנק לסיכונים השונים. 2. סיכוני שוק א. ב. סיכון השוק הוא סיכון קיים או עתידי להכנסות והון הבנק כתוצאה משינויים במחירים, שערים ומרווחים בשווקים הפיננסיים בהם הוא פועל והמשפיעים על ערך נכסי הבנק או התחייבויותיו: שיעורי הריבית, שערי חליפין, אינפלציה, מחירי ניירות ערך, מחירי מוצרים, התנודתיות של פרמטרים אלה ושינויים במדדים כלכליים אחרים. לבנק מדיניות מפורטת לניהול החשיפה לסיכוני שוק המאושרת מדי שנה על ידי ההנהלה והדירקטוריון. מסמך המדיניות מתווה ומפרט, בין היתר: תיאבון כולל לסיכוני שוק ותיאבון לסיכון בחתך הסיכון הבודד, עקרונות לפעילות ומגבלות ברמת המכשירים השונים, דיווח תקופתי לדירקטוריון על החשיפה לסיכונים, בחינת שינויים נדרשים בהתאם לשינויים בפעילויות הבנק, הגדרת הגופים המעורבים בתהליך הניהול, המדידה, הבקרה והפיקוח אחר הסיכונים. 6

15 במסגרת יישום הוראות באזל II והוראת השעה של הפיקוח על הבנקים בחר הבנק, בתיאום עם הקבוצה, ליישם את הגישה הסטנדרטית בגין החשיפה לסיכוני שוק. הלימות ההון הרגולטורית מחושבת על סיכוני ריבית, סיכוני אופציות, סיכוני מניות והסיכון הספציפי בתחומי המסחר בלבד ועל סיכוני מטבע. להלן דרישות ההון בגין סיכוני שוק בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים: ב ב לפי הוראה 3 דרישת ההון בגין: סיכון ריבית סיכון מניות סיכון שער חליפין של מטבע חוץ ואינפלציה סך הכל דרישת הון בגין סיכוני שוק ב סיכון ספציפי סיכון כללי סה"כ סיכון כללי סה"כ ב סיכון ספציפי לפי באזל II דרישת ההון בגין: סיכון ריבית סיכון מניות סיכוני מטבע חוץ סך הכל דרישת הון בגין סיכוני שוק ג. חשיפת בסיס כללי סיכון הבסיס הוא סיכון קיים או עתידי להכנסות והון הבנק שעלול להתרחש כתוצאה משינויים בלתי צפויים במדד המחירים לצרכן, או בשערי החליפין, עקב ההפרש בין שווי הנכסים לבין שווי ההתחייבויות (כולל השפעת עסקאות עתידיות ואופציות גלומות). חשיפת הבסיס נמדדת ומנוהלת בכל אחד ממגזרי ההצמדה השונים: המגזר הצמוד למדד המחירים לצרכן, המגזר במטבע חוץ ובשקלים צמודים למטבע חוץ. על פי כללי החשבונאות ההון מוגדר כמקור שקלי לא צמוד, כך שההשקעה של ההון במגזר שאינו המגזר השקלי מוגדרת כחשיפת בסיס. 7

16 ניהול החשיפה ניהול סיכוני הבסיס והשקעת ההון הפנוי במגזרי ההצמדה השונים נעשה בהתבסס על הערכות ותחזיות שוטפות לגבי התפתחויות צפויות בשווקי הכספים וההון. תמהיל ההשקעה של ההון הפנוי במגזרי ההצמדה השונים מנוהל באופן שוטף בכפוף למגבלות המוצגות לעיל, ועל בסיס התחזיות לגבי משתני השוק הרלוונטיים, תוך ניצול פערי המחירים בין עלות המקורות ותשואת השימושים במגזרי ההצמדה השונים וכדאיותן של פוזיציות "יתר" או "חסר" בכל מגזר ומגזר. במסגרת ניהול מאזני ההצמדה נעזר הבנק, בין השאר, במכשירים פיננסיים נגזרים, כאמצעי לנטרול החשיפה לסיכונים בבסיס ובריבית. התיאבון לסיכון של נכסים על (עודף או חוסר) דירקטוריון הבנק קבע מגבלות לגבי הפוזיציות המותרות התחייבויות וחשיפת ההון בכל מגזר. ההון הפנוי מוגדר כהון עצמי בתוספת ההפרשה המיוחדת והכללית לחובות מסופקים, בניכוי נכסים לא כספיים נטו, הכוללים בעיקר השקעות בחברות כלולות, מניות, מבנים וציוד. תרחישי קיצון דירקטוריון הבנק קבע מגבלה על גובה השחיקה המקסימאלי בשווי ההוגן בגין הפעלתם של מספר תרחישי קיצון בתחום החשיפה לסיכוני שוק לרבות סיכוני הבסיס. מגבלה זו נקבעה לעד 5% מההון העצמי. תוצאות התרחישים ומשמעותם מדווחים ארבע פעמים בשנה להנהלה ודירקטוריון. עודף הנכסים על ההתחייבויות הסתכם כדלהלן: המגבלה המאושרת המקסימלית 3 בדצמבר 2009 (מבוקר) 30 בספטמבר בספטמבר 200 סוג ההצמדה לא צמוד * ± (85.2) (68.6) (9.6) מדד המחירים לצרכן ** ± מטבע חוץ או בהצמדה לו פריטים לא כספיים סה"כ הון עצמי המגבלה חלה בנטרול התיק למסחר. עודף ההתחייבויות על הנכסים ליום , ללא התיק למסחר הינו (229.6) (ליום (27.6) ). החל מיום שונתה המגבלה המאושרת המקסימלית מ 7.5 מיליוני דולרים ל 27.5 מיליוני דולרים. * ** 8

17 להלן טבלת רגישות לשינויים תיאורטיים בשער החליפין על הון הבנק (ב): דולר אירו דולר אירו אחוז שינוי בשער דולר אירו החליפין כל המטבעות כל המטבעות כל המטבעות (.9) (0.) (.7) (2.) (0.2) (.8) (2.) (0.4) (.4) ירידה של 5% (3.8) (0.2) (3.3) (4.3) (0.4) (3.6) (4.2) (0.7) (2.7) ירידה של 0% עליה של 5% עליה של 0% הערות:..2.3 תרחיש עליה/ירידה פירושו בהתאמה התחזקות/היחלשות המטבע הנדון כנגד שקל. לשינוים בשערי החליפין של שאר המטבעות שלא פורטו בנפרד יש השפעה זניחה על רווחי הבנק. הנתונים משקפים את השפעת השינויים בשערי החליפין לאחר השפעת המס. במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 200, עמד הבנק בכל מגבלות חשיפת הבסיס שאושרו על ידי הדירקטוריון. ד. חשיפה לשינויים בריבית כללי סיכון הריבית הוא סיכון קיים או עתידי להכנסות ולהון הבנק העלול להיווצר בגין הפער בין מועדי הפירעון או מועדי שינוי הריבית בין הנכסים וההתחייבויות למיניהם בכל אחד ממגזרי הפעילות. הסיכונים בריבית, לכלל התיק, הינם הסיכונים הדומיננטיים להם חשוף הבנק בכל הקשור להשפעה על השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות ועל הרווח. ניהול החשיפה ניהול החשיפה לסיכונים בריבית נעשה תוך פיזור נאות של השקעת ההון הפנוי בין טווחי הזמן השונים, וצמצום החשיפה לשחיקת השווי ההוגן, כתוצאה משינויים בלתי צפויים בשיעורי הריבית. החשיפה העיקרית לסיכוני ריבית בבנק מיוחסת לפעילות המימון במגזר השקלי הלא צמוד ונובעת ממאפייני ההשקעה הנגזרים מטווח השימושים והמקורות ומפעילות הנוסטרו של הבנק במגזר זה, כולל עשיית שוק. 9

18 התיאבון לסיכון דירקטוריון הבנק קבע מגבלות על החשיפה הכוללת לסיכוני הריבית באמצעות תחימת החשיפה המקסימאלית לשחיקת השווי ההוגן של ההון העצמי עם שינוי מקביל של % בעקום הריבית במגזר הצמוד, במגזר השקלי ובמגזר המט"ח. בנוסף, נקבעו מגבלות חשיפה לסיכון הריבית במונחי ההפסד המקסימאלי על פי אומדן הערך בסיכון מגבלת ה VAR היא 20. תרחישי קיצון דירקטוריון הבנק קבע מגבלה על גובה השחיקה המקסימאלי בשווי ההוגן בגין הפעלתם של מספר תרחישי קיצון בתחום החשיפה לסיכוני שוק לרבות סיכוני ריבית. מגבלה זו נקבעה לעד 5% מההון העצמי. תוצאות התרחישים ומשמעותם מדווחים ארבע פעמים בשנה להנהלה ולדירקטוריון. החשיפה בפועל ליום הדוח חשיפת הריבית במגזר השקלי הלא צמוד נובעת מכך שהפעילות מאופיינת במשך חיים של נכסים ארוך ממשך חיים של התחייבויות, ובגין היקף ההשקעה באפיק זה שהוא הדומיננטי מבין שלושת מגזרי ההצמדה. חשיפת ריבית במגזר צמוד המדד נובעת מכך, שהפעילות מאופיינת בתקופה האחרונה במשך חיים של נכסים ארוך ממשך חיים של ההתחייבויות. במגזר המט"ח וצמוד המט"ח, החשיפה נמוכה יחסית למגזר המדדי והשקלי, זאת, בין היתר, בשל הפעילות הרבה במכשירים פיננסיים שונים, ובעיקר בעסקאות החלפת ריבית, אשר תורמות לצמצום החשיפה להשתנות הריבית במגזר זה. להלן תיאור השפעת עליה מקבילה בשיעור של % בעקום הריבית על ההון הפנוי של הבנק (באחוזים מהון הבנק): % השינוי בהון בפועל %המגבלה % השינוי בהון בפועל %המגבלה % השינוי בהון בפועל %המגבלה מט"י לא צמוד מט"ח צמוד מדד מט"ח וצמוד מט"ח

19 סיכון ריבית בתיק הבנקאי: להלן השפעת עליה/ירידה בשיעור הריבית על התיק הבנקאי של הבנק (באחוזים מהשווי ההוגן): עליה של % ירידה של % עליה של % ירידה של % ירידה של % עליה של % 2.25 (.97) 2.36 (3.05) 3.49 (2.92) עקום שקלי (0.32) 0.46 (0.85) 0.77 (0.33) 0.36 עקום צמוד 0.80 (0.75) 0.72 (0.58) ריבית דולר (0.06) (0.07) ריבית אירו (0.04) ריבית מט"ח (כל המטבעות) הנחות היסוד:. התיק הבנקאי כולל את כל הנכסים וההתחייבות של הבנק, במאזן הבנק, כולל מכשירים פיננסיים נגזרים, למעט ניירות ערך בתיק למסחר. 2. החישוב נעשה ללא התחשבות בפירעונות המוקדמים של ההלוואות/הפקדונות (על סמך ניסיון העבר הפירעונות המוקדמים אינם מהותיים). 3. סיכון הריבית נבחן בתדירות שוטפת. 4. אחוז נמוך מ 0.0 אחוז. 2

20 להלן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים, למעט פריטים לא כספיים של הבנק (לפני השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי ריבית) ב: 2 מטבע חוץ דולר אירו אחר סך הכל 30 בספטמבר 200 מטבע ישראלי לא צמוד צמוד למדד 7,49.6 4, , ,32.0,57.5 נכסים פיננסיים 3 סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים 6, , ,834.7, התחייבות פיננסיות 3 סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים 4,00. 2, (0.9) שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים 30 בספטמבר מטבע ישראלי לא צמוד צמוד למדד 2 מטבע חוץ דולר אירו אחר סך הכל 8, , ,053.5, , נכסים פיננסיים 3 סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים 8,03.9 3, ,552.6, התחייבות פיננסיות 3 סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים 5,337.6, (66.8) שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים 2 מטבע חוץ דולר אירו אחר סך הכל 3 בדצמבר 2009 מטבע ישראלי לא צמוד צמוד למדד 8, , , ,03.9 3, ,745.,8. נכסים פיננסיים 3 סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים 8,345. 6, , , , התחייבות פיננסיות 3 סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים 5,609.3, (87.0) 578. שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים כולל מכשירים פיננסיים מורכבים. לא כולל יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים ושווי הוגן של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים. 2 לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ. 3 סכומים לקבל (לשלם) בגין מכשירים פיננסיים נגזרים ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים, כשהם מהוונים בריביות אשר שימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים. 4 שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים שמוצג בכל מגזר הצמדה הוא השווי ההוגן נטו במגזר זה בהנחה שחל השינוי שצויין בכל שיעורי הריבית במגזר ההצמדה. סך הכל שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים הוא השווי ההוגן נטו של כל המכשירים הפיננסיים (למעט פריטים לא כספיים) בהנחה שחל השינוי שצוין בכל שיעורי הריבית בכל מגזרי ההצמדה. 22 לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים, ראה ביאור 5 ב' בדוח הכספי השנתי ליום

21 השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן נטו של המכשירים הפיננסיים של הבנק למעט פריטים לא כספיים, ב: 30 בספטמבר שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים, לאחר השפעת שינויים בשיעורי ריבית מטבע ישראלי לא צמוד צמוד למדד 2 מטבע חוץ דולר אירו אחר השפעות מקזזות סך הכל שינוי בשווי הוגן באחוזים ב סך הכל סך הכל השינוי בשיעורי הריבית (3.5) (6.8) (9.3) גידול מיידי מקביל של אחוז אחד (0.4) (.7) (0.9) גידול מיידי מקביל של 0. אחוז (2.3) קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד בספטמבר שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים, לאחר השפעת שינויים בשיעורי ריבית מטבע ישראלי לא צמוד צמוד למדד 2 מטבע חוץ דולר אירו אחר השפעות מקזזות סך הכל שינוי בשווי הוגן באחוזים ב סך הכל סך הכל השינוי בשיעורי הריבית (2.9) (5.0) (63.0) גידול מיידי מקביל של אחוז אחד 628. (0.3) (.7) (66.5) גידול מיידי מקביל של 0. אחוז (7.0) קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד בדצמבר שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים, לאחר השפעת שינויים בשיעורי ריבית מטבע ישראלי לא צמוד צמוד למדד 2 מטבע חוץ דולר אירו אחר השפעות מקזזות סך הכל שינוי בשווי הוגן באחוזים ב סך הכל סך הכל השינוי בשיעורי הריבית (3.3) (7.6) (83.4) גידול מיידי מקביל של אחוז אחד 56. (0.3) (.6) (86.5) גידול מיידי מקביל של 0. אחוז (89.7) קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד מוין מחדש. סכום נמוך מ

22 השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים נקבע לפי המודל, ההנחות והפרמטרים ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים בדוחות הכספיים השנתיים לשנת נתוני סוף הרבעון משקפים את החשיפה הקיימת לבנק במהלך הרבעון השלישי של שנת 200. השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על הרווח הנקי, אינה שונה מהותית מהשפעה זו על השווי ההוגן, נטו. במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 200 עמד הבנק בכל מגבלות חשיפת הריבית שאושרו על ידי הדירקטוריון. ה. סיכוני אופציות כללי סיכוני אופציות הם הסיכון להפסד הנובע משינויים בפרמטרים המשפיעים על שוויין של האופציות. התיאבון לסיכון חדר העסקאות במט"ח של הבנק סוחר במגוון של מוצרים פיננסיים ובכלל זה באופציות. בנוסף על המגבלות שנקבעו על היקף החשיפה בבסיס ובריבית, ועל רקע רגישות השווי הכלכלי של האופציות לשינויים בבסיס, בריבית ובפרט לשינויים בתנודתיות נכסי הבסיס קבע הדירקטוריון מגבלות נוספות על פעילות חדר העסקאות באופציות. דירקטוריון הבנק קבע מגבלות ביחס לפעילות המותרת באופציות הן במונחי נפח, והן במונחי הפסד מקסימלי בתרחישים. התרחישים מתייחסים לשינויים סימולטניים בשער החליפין ובתנודתיות של נכסי הבסיס. כמו כן, נקבעו על ידי הדירקטוריון מגבלות על השינויים המקסימליים בערכו של תיק האופציות במונחים של מדדי רגישות.(GREEKS) המגבלות המרכזיות היומיות שנקבעו על ידי הדירקטוריון לפעילות באופציות הינן: דלתא בסכום מקסימלי של 5 מיליוני דולר במהלך היום ו 2.5 מיליוני דולר.Over Night א. הפסד מקסימלי בסכום של 250 אלף דולר. ב. ווגא (שינוי של % בסטיית התקן) בסכום מקסימלי של 50 אלף דולר. ג. RHO (חשיפה לשינוי של % בשיעור הריבית) בסכום מקסימלי של 00 אלף דולר. ד. ניהול החשיפה כלי ניהול החשיפה לסיכוני אופציות כוללים מטריצת רגישויות VolSpot המציגה את החשיפה, כתוצאה מהיווצרות שילוב של תרחישים שונים של תנודות בשער החליפין ובתנודתיות. בנוסף, נעשה שימוש בתרחיש חשיפה לסיכון עקום ריבית (תרחיש (RHO הבוחן את השינוי בשווי הפוזיציה במקרה של תזוזה של % בעקום הריבית. במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת עמד הבנק בכל המגבלות שאושרו על ידי 200 הדירקטוריון. 24

23 ו. אמידת החשיפה לסיכוני השוק, כלי הניהול והבקרה הבנק מנהל ומבקר את החשיפה לסיכוני השוק באמצעים ובכלים שונים כפי שפורט לעיל, וכמפורט להלן: ה VAR (הערך הנתון לסיכון), מודד את תוחלת ההפסד המקסימאלית בשווי ההוגן של הבנק (נכסים והתחייבויות, לרבות מכשירים פיננסיים נגזרים), במהלך אופק השקעה נתון (0 ימי עסקים), בהינתן רמת מובהקות מסוימת (99%) ובהתקיים תנאי שוק נורמאליים. ה VAR השוטף המחושב בבנק מתבסס על שיטת ה.Variance CoVariance בנוסף, מריץ הבנק מודלים בעת הצורך לרבות סימולציה היסטורית ומונטה קרלו אחת לחודש. נתוני ה VAR מחושבים בבנק בתדירות יומית על הנכסים וההתחייבויות הפיננסים של הבנק (התיק הבנקאי, התיק הסחיר). מערכת ה VAR משתלבת כחלק אינטגראלי בעבודתה של היחידה לבקרת סיכוני שוק ונזילות המעדכנת את החטיבה הפיננסית על החשיפות. Testing Back איכות החיזוי של מודל ה VAR נבחנת על ידי היחידה לבקרת סיכוני שוק ונזילות באמצעות מדידה בדיעבד. החשיפה בפועל ליום הדוח ליום 30 בספטמבר 200 עמד ערך ה VAR של הבנק, על כ 4.5 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ 2.7 מיליון ש"ח ביום 3 בדצמבר תרחישי קיצון תרחישי קיצון לבחינת גובה השחיקה המקסימאלי בשווי ההוגן: דירקטוריון הבנק קבע מגבלות על גובה השחיקה המקסימאלי בשווי ההוגן של הבנק בגין הפעלתם של מספר תרחישי קיצון בתחום התממשות סיכוני השוק. מגבלה זו נקבעה לעד 5% מהונו העצמי של הבנק. תרחישי קיצון לבחינת הנאותות ההונית והשפעת התממשות תרחישי קיצון על יחס ההון לרכיבי סיכון: כחלק מהיערכותו ליישום הוראות נדבך 2 של באזל II וקידום ניהול הסיכונים בקבוצה, גיבש הבנק מתווה תרחישי קיצון לבחינת הנאותות ההונית. המתווה כולל תרחישים בתחום סיכוני השוק, הנזילות והאשראי (לרבות בתחום תיק ניירות הערך בשקלים ובמט"ח) ותרחישים המשלבים התממשות של כמה סיכונים בו זמנית. תוצאות תרחישי הקיצון ומשמעותם, נדונים לפחות ארבע פעמים בשנה, בהנהלה ובוועדת הדירקטוריון לאשראי וניהול סיכונים. כלי ניהול חשיפות הריבית כוללים מודלים שונים המיושמים בבנק ואשר תוצאותיהם נסקרים על בסיס יומי, כגון: מח"מ, שווי הוגן ומבחני רגישות לשינויים בעקום הריבית. ז. פיקוח ובקרה על ניהול החשיפה לסיכוני השוק הבנק מקיים מערך נאות של מנגנוני שליטה, ניהול, פיקוח וביקורת על תהליך ניהול סיכוני השוק. התפיסה הבקרתית של הבנק היא של זיהוי, כימות ואמידה שוטפים של החשיפה לסיכוני שוק ובקרת עמידה במגבלות שנקבעו. 25

24 ניהול החשיפה לסיכוני השוק נבחן ומבוקר באופן שוטף על ידי ועדות ופורומים ייעודיים, ובהם בין היתר: ועדת הדירקטוריון לניהול סיכונים החל משנת 200 פועלת הוועדה האמורה. הועדה הינה ועדת דירקטוריון ייעודית לתחומי הסיכונים בבנק ואופן ניהולם. הוועדה מקיימת דיונים ראשוניים במרבית הנושאים הקשורים לתחום הניהול הפיננסי בבנק והאשראי בבנק, בטרם מובאים נושאים שונים בתחום לדיון והחלטה במליאת הדירקטוריון, וכן מבצעת: מעקב ובקרה אחר התפתחויות בחשיפה לסיכונים הפיננסיים וסיכוני אשראי השונים וכן מתקבלים דיווחים רבעוניים על סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים. דיון באופי והיקף המגבלות הפיננסיות הרצויות, מעקב ובקרה אחר עמידת הבנק במגבלות החשיפה שנקבעו ומעקב ובקרה אחר נאותות מערך ניהול הסיכונים, לרבות מערך בקרת הסיכונים. אחת לרבעון מתקיים דיון בהנהלה ובדירקטוריון במסמך החשיפות הכולל של הבנק, במסגרתו נדונה החשיפה לסיכוני השוק. ועדת ננ"ה לניהול נכסים והתחייבויות הוועדה בראשות מנכ"ל הבנק, דנה ועוקבת אחר יישום מדיניות הסיכונים הפיננסיים כפי שנקבעה על ידי הדירקטוריון ודנה בהתפתחויות המרכזיות בחשיפה לסיכוני שוק על סמך מכלול דיווחים המועברים לה. הועדה מתכנסת אחת לשבוע ודנה גם על סמך דיווחים ניהוליים במצב הנזילות, בהתפתחויות הפיננסיות ובפעילות ותוצאותיה של יחידת הנוסטרו. היחידה לבקרת ניהול סיכוני שוק ונזילות היחידה הנכללת במסגרת המחלקה לניהול סיכונים ואשראי, אחראית על בקרת סיכוני השוק והנזילות בבנק. היחידה פועלת מכוח הוראת ניהול בנקאי תקין 339 "ניהול סיכונים". במסגרת פעילותה מבקרת ובוחנת היחידה לבקרת סיכוני שוק ונזילות את טיב הכלים המשמשים למדידת הסיכון, בוחנת את המגבלות שנקבעו ואת התאמתן לחשיפות הבנק ומדווחת מיידית על חריגות ממגבלות אלו, אם היו. הביקורת הפנימית מחלקת הביקורת הפנימית של הבנק הינה מחלקת הביקורת הפנימית של חברת האם המשלבת בתוכניות העבודה השנתיות שלה ביקורות בנושא ניהול הסיכונים בבנק. הביקורת הפנימית אחראית למתן הערכה עצמאית על מידת האפקטיביות של יישום התהליכים והנהלים לניהול הסיכונים בבנק, וכן, מחווה דעתה בפני ההנהלה ודירקטוריון הבנק על מידת ההתאמה, ואיכות תפקודם של תהליכי הבקרה הפנימיים. ח. דיווח על החשיפות לסיכוני שוק ההנהלה ודירקטוריון הבנק מקבלים מגוון דיווחים על החשיפה לסיכוני שוק, ובחתכים שונים על ידי גורמי הניהול והבקרה. בנוסף, החשיפות לסיכוני השוק בהשוואה למסגרות וגבולות הפעילות שנקבעו על ידי הדירקטוריון, והסמכויות לניהולם מדווחות ב"מסמך החשיפות" הרבעוני, כנדרש בהוראה לניהול בנקאי תקין 339. במהלך שנת 2009, נדון מסמך החשיפות, אחת לרבעון, בדירקטוריון הבנק. משנת 200 המסמך נדון בועדת הדירקטוריון לניהול סיכונים ובדירקטוריון. כמו כן, מדווחות החשיפות והעמידה במגבלות במסגרת דוח רבעוני של היחידה לבקרת סיכוני שוק ונזילות במחלקה המרכזית לבקרת הסיכונים של חברת האם. 26

25 3. ניהול סיכוני נזילות כללי א. סיכון הנזילות הינו סיכון קיים או עתידי שהבנק יתקשה לספק את צרכי נזילותו במצבי ביקוש והיצע חריגים לרבות התחייבויות בלתי צפויות, משיכות בלתי צפויות מפיקדונות הציבור, ביקוש בלתי צפוי לאשראי ואי וודאות לגבי זמינות המקורות. הבנק מיישם מדיניות כוללת לניהול סיכון הנזילות במטבע ישראלי ובמט"ח וצמוד מט"ח, בהתאם לנדרש בהוראת ניהול בנקאי תקין 342 של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. בהתאם, אישר דירקטוריון הבנק מדיניות לניהול סיכוני הנזילות, וקבע מגבלות על פער ויחס הנזילות בתרחיש רגיל ובתרחיש קיצון ועל תזרים המזומנים. המדיניות כוללת, בין היתר, התייחסות לכלי המדידה, השליטה והבקרה ולמנגנוני הדיווח שיש לקיים כחלק מניהול סיכון הנזילות. הבנק מפעיל כלי ניהול, שליטה, פיקוח ובקרה על הנזילות, המבוססים, בין היתר, על מודל פנימי שפותח לצורך חלק מעמידה בהוראת ניהול בנקאי תקין 342. ב. התשתית לניהול סיכון הנזילות מערכות ומודלים למדידה וניהול של החשיפה התשתית לניהול סיכון הנזילות בבנק משלבת מודלים שונים לניהול השוטף בשקלים ובמט"ח ויישום תרחישי קיצון: לצורך ניהול הנזילות הכולל ולצורך עמידה בהוראה 342 להוראות ניהול בנקאי תקין, שמטרתה בחינה ומעקב אחר האמצעים הנזילים של הבנק בתרחישים שונים, מתבסס הבנק על מודל פנימי לניהול הנזילות בשקלים ובמט"ח שפותח בקבוצה. המודל מאפשר ניהול, שליטה, פיקוח ובקרה על מצב הנזילות בשקלים ברמה היומית השוטפת ובמט"ח לתקופות ארוכות יותר. המודל הפנימי אומד את רמת ההסתמכות האפשרית על נכסי הבנק השונים כברי מימוש בתקופות שונות וכן את רמת ההתחייבויות התזרימיות הצפויות לתקופות פירעון שונות. המודל נסמך על מבדקים שונים שנעשו בבנק ושנשענים על בחינה היסטורית של התנהגות היתרות המאזניות והחוץ מאזניות בבנק. המודל משמש כלי ניהולי דינמי, ברמה היומית, לבחינת מצב הנזילות בבנק ולניהול סיכוני הנזילות. תוצאות המודל מוצגות בועדת ננ"ה אחת לשבוע ומבוקרות באופן שוטף על ידי הגורמים הרלוונטיים ובכללם יחידת בקרת סיכוני שוק ונזילות השייכת למחלקת ניהול סיכונים ואשראי. בנוסף, לצורך ניהול הנזילות השוטפת בשקלים משתמש הבנק במערכת פנימית שפותחה לצורך עמידה בדרישות הרפורמה במערכת התשלומים והסליקה (מערכת זה"ב.(RTGS המערכת מאפשרת סליקה בזמן אמת ללא השהייה בין ביצוע הוראת 27

26 התשלום לבין אישורה, ומאפשרת לבנק לזהות בכל רגע נתון את התזרים הכספי שעבר בחשבונות. מודל "קצר ארוך" במגזר המט"ח פעילות המערכת הבנקאית בתחום ניהול הנכסים וההתחייבויות במט"ח מאופיינת ביצירת שימושים ארוכי טווח הממומנים ממקורות קצרים. פעילות זו נובעת בעיקרה מחוסר זמינות של מקורות מט"ח ארוכי טווח ו/או מעלותם היקרה. פעילות כנ"ל חושפת את הבנק לסיכונים פיננסיים משני סוגים נזילות ומרווח. תרחישי קיצון לצורך בחינת הנזילות במצבי קיצון ולחץ, נבנה תרחיש יומי על בסיס נתוני המודל הפנימי של הבנק. התרחיש משקף את מצב הנזילות בתרחישי קיצון על בסיס שילוב הפרמטרים המחמירים שנצפו על פני נתוני 2 החודשים האחרונים. כאשר מספר הנתונים השוטפים יגדל, יגדלו התצפיות ל 24 חודשים, בכל אחד מהסעיפים המאזנים והחוץ מאזניים. בנוסף, עורך הבנק תרחישי קיצון המשלבים גם תרחישי לחץ בשוקי ההון והכספים בישראל ובחו"ל, ובוחן את השפעתם גם על בסיס ההון ויחס ההון של הבנק. ג. פיקוח ובקרה על ניהול החשיפה לסיכוני נזילות כימות ואמידה של הסיכונים ובקרת עמידה התפיסה הבקרתית של הבנק היא של זיהוי, במגבלות שנקבעו בנהלים. ניהול החשיפה לסיכוני הנזילות נבחן ומבוקר באופן שוטף על ידי ועדות ופורומים ייעודיים, ובהם: ועדת ננ"ה ניהול נכסים והתחייבויות. ועדת ניהול הסיכונים של הדירקטוריון. דירקטוריון הבנק. מחלקת הביקורת הפנימית של הבנק משלבת בתוכניות העבודה השנתיות שלה ביקורות בנושא ניהול סיכון הנזילות. ד. דיווח על החשיפה לסיכוני נזילות דיווח על החשיפה לסיכון הנזילות בהשוואה למסגרות וגבולות הפעילות שנקבעו על ידי בראשות והסמכויות לניהולם ניתן אחת לשבוע במסגרת ועדת ננ"ה, הדירקטוריון, המנכ"ל. דיווח על החשיפות מרוכז ב"מסמך החשיפות" הרבעוני כנדרש בהוראה לניהול בנקאי תקין 339. מסמך החשיפות נדון, אחת לרבעון, בהנהלה ובדירקטוריון והחל משנת 200 המסמך נדון גם בועדת ניהול סיכונים של הדירקטוריון. 28

27 במסגרת הדוח הרבעוני של היחידה לבקרת סיכוני שוק ונזילות במחלקה המרכזית לבקרת הסיכונים בחברת האם מדווחת גם החשיפה לסיכון נזילות. דיווח רבעוני, ארבע פעמים בשנה להנהלה, לועדת ניהול סיכונים ולדירקטוריון על תוצאות תרחישי קיצון. בנוסף, הנהלת הבנק והדירקטוריון מעודכנים באופן שוטף ועל פי הצורך בהתפתחויות בחשיפות הבנק לסיכוני נזילות. על פי מודל הנזילות הפנימי שפותח בחברת האם ואומץ על ידי הבנק החל מ..2009, יחס הכיסוי במגזר השקלי ובמגזר המט"ח בין הנכסים הנזילים לבין ההתחייבויות במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 200 עמד במגבלות שנקבעו על ידי הדירקטוריון ודרישות בנק ישראל. 4. ניהול סיכונים בתיק ניירות הערך במט"ח סיכוני שוק וחבות תיק ניירות ערך במט"ח בבנק מנוהל בהתאם למגבלות השקעה וקווים מנחים שאושרו על ידי דירקטוריון הבנק. הבנק משקיע רק באגרות חוב שהונפקו על ידי חברות בדירוג השקעה Grade),(Investment וזאת לאחר ניתוח איכות האשראי של המנפיק, סיכוני השוק הגלומים בהשקעה ונזילות אגרות החוב. א. ב. לאחר מועד ביצוע ההשקעה, מקיים הבנק באופן שוטף, כחלק מניהול הסיכונים בתיק ניירות הערך במט"ח מעקב להשקעותיו השונות. הניתוח מתבצע הן ברמת הנייר, הן ברמת החברה הבודדת והן ברמת כלל התיק, תוך הסתמכות על פרסומים הנוגעים לחברה המנפיקה, על תוצאות כספיות ועל פרמטרים אחרים מהם ניתן ללמוד על מצב החברה או ההשקעה. ניהול הסיכונים והמעקב אחר ההשקעות מתבצע בזמן אמת. ג. בבנק ארבעה מערכי בקרה ותמיכה בלתי תלויים המגבים את פעילות ההשקעה: מערך הביניים. מערך אחורי. היחידה לבקרת סיכוני שוק ונזילות. היחידה לבקרת אשראי. יחידות אלו מבקרות את פעילות ההשקעה, את העמידה בנוהלי ובמגבלות ההשקעה, את ההתפתחויות בשווי ההוגן של ניירות הערך ואת נאותות המודלים והכלים המשמשים לניהול הסיכונים בפעילות, בזמן סביר סמוך ככל הניתן למועד הביצוע. 29 ד. מדידת השווי ההוגן בתיק ניירות הערך מתבצעת על ידי מערך הביניים. בהתייחס לחלק הארי של ההשקעות בתיק, מדידת השווי ההוגן נעשית בהסתמך על ציטוטים ממקור חיצוני בלתי תלוי, שעיסוקו במתן ציטוטים למוסדות פיננסיים רבים וגדולים בעולם.

28 כחלק ממנגנוני הפיקוח והבקרה על ניהול הסיכונים גובשה בבנק שגרת דיווח לגבי אופי והיקף החשיפות בתיק ניירות הערך המנוהל. הדיווחים נמסרים הן לגורמים מקבלי ההחלטה והן לגורמי הבקרה. עיקר מתכונת הדיווח בבנק הינה: דיווח מיידי עם גילוי חריגה ממגבלות ונהלים. דיווח מיידי על פתיחת מרווחים, שינוי דירוג וכל אירוע חריג אחר בתיק, וככל שנדרש. ישיבות ועדת ננ"ה שבועיות בראשות המנכ"ל. דיווח רבעוני במסגרת מסמך החשיפות הכולל להנהלה, לדירקטוריון הבנק. ה. ניהול סיכוני אשראי א. כללי סיכון האשראי הינו הסיכון לפגיעה בשווי נכסי הבנק וברווחיותו עקב הרעה ביכולת הלווים לעמוד בהתחייבויותיהם לבנק ו/או הרעה באיכות הלווים או בשווי הביטחונות שהועמדו כבטוחה לאשראי. כדי למזער את הסיכון מוגדרת בבנק מדיניות ניהול סיכוני האשראי ומגבלות חשיפה לגבי לווים/ענפים במגזרי הפעילות והמוצרים השונים..5 ב. הקצאת ההון בגין סיכוני אשראי, סיכוני שוק וסיכון תפעולי במסגרת יישום הוראות באזל II והוראות השעה של הפיקוח על הבנקים מיישם הבנק, בתיאום עם הקבוצה את הגישה הסטנדרטית בגין החשיפה לסיכוני אשראי. סך נכסי הסיכון ודרישות הון בגין סיכוני אשראי, סיכוני שוק וסיכון תפעולי הנובעים מהחשיפות הבאות: סוג החשיפה ריבונות תאגידים בנקאיים תאגידים בביטחון נדל"ן מסחרי קמעונאים ליחידים משכנתאות לדיור איגוח נכסים אחרים סה"כ בגין סיכוני אשראי סיכוני שוק סיכון תפעולי סה"כ נכסי סיכון 3 בדצמבר בספטמבר 200 נכסי סיכון דרישות ההון (9%) נכסי סיכון ב ב ב , , , , , ,502.5 דרישות ההון (9%) במיליוני ש "ח % 6.7% % 20.7% יחס הון רובד לרכיבי סיכון יחס הון כולל לרכיבי סיכון סכום נמוך מ 0.. ראה פירוט בסעיף ט' להלן של התפלגות הקצאת ההון בחתכי הסיכון השונים. 30

29 ג. מדיניות ותיאבון סיכון כללי מדיניות ניהול סיכוני האשראי של הבנק מתבססת על פיזור נאות של הסיכונים, וניהול זהיר ומבוקר של החשיפות, הן ברמת הלקוח הבודד, והן ברמת ענפי המשק והסקטורים העסקיים השונים. מדיניות זו מושתתת על בחינת כושר ההחזר של הלקוח ברמה פרטנית וכן על ניתוח והערכה של מכלול פרמטרים נוספים, להם השלכה על איתנותו הפיננסית של הלווה. מדיניות ניהול סיכוני האשראי נדונה ומאושרת אחת לשנה בהנהלת ובדירקטוריון הבנק. במסגרת מדיניות האשראי התווה דירקטוריון הבנק אסטרטגיה לצמצום חשיפה בלתי רצויה לסיכון האשראי, הכוללת כיווני פעולה מנחים, לרבות שווקי יעד וכן הנחיות המתחשבות בהלימות ההון הנדרשת ביחס לאשראי הניתן. במהלך השנים האחרונות הורחבה תפישת סיכון האשראי של הבנק ובהתאמה עובתה מדיניות האשראי שלו תוך שהיא כוללת מגבלות ואמות מידה המחמירות בחלקן מהמגבלות שקבע המפקח על הבנקים בבנק ישראל. מגבלות אלו נועדו לצמצם, בין היתר, את החשיפה לגודל החבות של לווה בודד וקבוצת לווים. כחלק מניהול סיכוני האשראי השוטף ויישום מדיניות הדירקטוריון נבחנים, על בסיס שוטף, מאפייני הפעילות העסקית של הלווה, תזרים המזומנים ומבנה הנכסים וההתחייבויות שלו, טיב הביטחונות, המגזר הענפי בו הוא פועל ופרמטרים, כגון: תלות גבוהה בלקוחות, ספקים וכיו"ב. הבנק פעל ופועל לשיפור המרווחים והרווחיות הכוללת מהלקוחות, כך שישקפו את רמת הסיכון הגלומה בפעילותם, תוך שימוש בתהליכים ובקרות ממוקדים, המביאים לידי ביטוי את ההכנסה הכוללת מהלקוח (מרווחים ועמלות), ביחס לתיק האשראי הכולל. תיאבון הסיכון מדיניות הבנק כוללת דיון רחב ומפורט ביעדים ובאופן לפיתוח עסקי האשראי בענפים ובתחומי הפעילות השונים, תוך הגדרת עקרונות מפורטים בכל ענף ותחום, לרבות מגבלות פרטניות ברמת תתי ענפים ומוצרים המאופיינים ברמת סיכון גבוהה. תיאבון הבנק לסיכון אשראי, כפי שנוסח במסגרת מסמך המדיניות, הינו שמרני. במסגרת המדיניות התווה דירקטוריון הבנק אסטרטגיה לצמצום חשיפות בלתי רצויות לסיכון האשראי, הכוללת מערך מגבלות רחב לסיכון האשראי לענפים ותחומי פעילות שונים. 3

30 ד. מערכות למדידה, אמידה וניהול של סיכוני האשראי הבנק מתבסס על מודלים שפותחו בקבוצה לדירוג סיכון האשראי הגלום בפעילות הלקוח. המודלים מתבססים על פרמטרים אובייקטיביים וסובייקטיביים בקשר עם מצבו של הלווה. על מנת להדק את הקשר שבין דירוג הסיכונים של הלקוח והתשואה הנובעת מפעילות, קבע הבנק רף תשואה מינימאלית לכל דרגת סיכון. מערכות ממוכנות מספקות למנהל סיכוני האשראי, מנגנון מעקב שוטף אחרי פעילות הלקוחות, במכלול רחב, ובמגוון חתכים: רמות ותמהיל פעילות, ניצול מסגרות אשראי, רמת ביטחונות ומידע עדכני על מצבו הכספי של הלקוח. המערכות מאפשרות להעניק ללקוחות העסקיים את מיטב השירות ברמה גבוהה של מקצוענות ומיומנות. בנוסף, מיושמת בבנק מערכת ממוכנת של בקשות אשראי, אשר משפרת ומייעלת את הליך קבלת ההחלטות והבקרה עליו. חברת האם ממשיכה, בתאום עם הבנק, לשכלל ולשפר את כלי המדידה, הדיווח והבקרה הדרושים לה, לשם קבלת תמונת מצב עדכנית בכל הקשור למאפייני הסיכון השונים, הקיימים בסביבתם העסקית של מקבלי האשראי. ה. מדיניות ניהול מערך הביטחונות כללי לבנק מדיניות מפורטת בנושא קבלת נכסים כבטחונות לאשראי, אופן השעבוד שלהם ושיעורי ההשענות על כל סוג וסוג. עיקרי המדיניות נדונים אחת לשנה בהנהלת הבנק ומאושרים אחת לשנה על ידי דירקטוריון הבנק ומפורטים בהרחבה בנהלים. סוגי הביטחונות העיקריים עליהם נשען הבנק הינם: פיקדונות, ניירות ערך, שעבודי נדל"ן וערבויות בנקאיות. במסגרת מדיניות האשראי של הבנק נקבעו נהלים ומערכי בקרה בתחום ניהול ותפעול מערך הביטחונות. פיקוח ובקרה על מערך הביטחונות כל חבויות לקוחות הבנק לרבות שווי הביטחונות העומדים כנגדן, מרוכזים במערכת האובליגו באמצעותה מבצע הבנק מעקב יומי של מצבת הביטחונות אל מול חשיפות האשראי. מעקב יומי שוטף אחר חוסר ביטחונות ברמת הלקוח הבודד מתבצע בסניפים באמצעות דוח יומי בו מפורטות חבויות הלקוח ומערך הביטחונות שלו אל מול מסגרות האשראי שאושרו לו, והנותן תמונת מצב שלמה בזמן אמת על חשיפת הלקוח. לטיפול בחשבונות פעילי שוק ההון קיימת מערכת שפותחה בחברת האם ומעודכנת בשיתוף עם הבנק. במערכת משולבים מאפיינים מיוחדים ללקוחות מתוחכמים הפועלים בשוק ההון. 32

31 במקביל לטיפול הסניף ברמת הלקוח הבודד, מתבצעת עבודת פיקוח ובקרה גם במחלקת ניהול סיכונים ואשראי. בנוסף, בוחן הבנק תדיר עמידתו בהוראות הרגולטוריות בכל הקשור במגבלות הריכוזיות: לווה/קבוצת לווים או חשיפה לענפי משק. התפלגות החשיפה לפי סוג החשיפה ליום (ב): יתרת חשיפה (לאחר הפרשה ספציפית לחומ"ס) סה"כ חשיפה שמכוסה על ידי ערבויות (לפני הכפלה במקדמי המרת אשראי) סה"כ חשיפה שמכוסה על ידי נגזרי אשראי (לפני הכפלה במקדמי המרת אשראי) סכומים שנוספו סה"כ חשיפה שמכוסה על ידי ביטחון פיננסי כשיר בגישה הסטנדרטית לאחר הכפלה במקדמי ביטחון סוג החשיפה, ,577.8, , ריבונות תאגידים בנקאיים תאגידים בביטחון נדל"ן מסחרי קמעונאים ליחידים משכנתאות לדיור איגוח נכסים אחרים, ,375.0 סה"כ התפלגות החשיפה לפי סוג החשיפה ליום (ב): יתרת חשיפה (לאחר הפרשה ספציפית לחומ"ס) סה"כ חשיפה שמכוסה על ידי ערבויות (לפני הכפלה במקדמי המרת אשראי) סה"כ חשיפה שמכוסה על ידי נגזרי אשראי (לפני הכפלה במקדמי המרת אשראי) סכומים שנוספו סה"כ חשיפה שמכוסה על ידי ביטחון פיננסי כשיר בגישה הסטנדרטית לאחר הכפלה במקדמי ביטחון סוג החשיפה, ,44.5, , ריבונות תאגידים בנקאיים תאגידים בביטחון נדל"ן מסחרי קמעונאים ליחידים משכנתאות לדיור איגוח נכסים אחרים, ,838.9 סה"כ 33

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

חברת כרטיסי אשראי

חברת כרטיסי אשראי תוכן העניינים 0 85 0 דוח דירקטוריון סקירת הנהלה דוחות כספיים דוח דירקטוריון 0 5 9 0 0 0 0 8 8 9 8 8 8 80 80 8 8 תאור עסקי החברה התפתחות ההכנסות וההוצאות התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות מיסוי מצב האמצעים

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

MeitavIsraelWeekly

MeitavIsraelWeekly 13.09.2012 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0. סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי 03-7903784 alexz@mtds.co.il 31.03.2019 עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.5% מדד מאי 0.4% ריבית בנק ישראל צפויה בעוד 12 חודשים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - מבק אל 2011.doc

Microsoft Word - מבק אל 2011.doc שירותי בורסה מבט אל 2011 מבט אל 2011 בעשור האחרון הצליחו מדדי המניות של הבורסה בתל אביב לשמור על מקום טוב באמצע, בין מזרח למערב. השקעה במניות בישראל הניבה תשואה עודפת על פני מרבית השווקים המפותחים אף אם

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

דוח המיזוגים והרכישות השנתי של PwC Israel לסיכום שנת 2018 דו"ח עסקאות 2018

דוח המיזוגים והרכישות השנתי של PwC Israel לסיכום שנת 2018 דוח עסקאות 2018 דוח המיזוגים והרכישות השנתי של לסיכום שנת 2018 דו"ח עסקאות 2018 דו"ח המיזוגים והרכישות של לסיכום שנת 2018 עיקרי הממצאים סך העסקאות הכולל הסתכם ב 21.6 מיליארד דולר, והינו הגבוה ביותר מאז 2012, עלייה של

קרא עוד