הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו""

תמליל

1 הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל': ר ש ו ת נ י י ר ו ת ע ר ך הצעה לתיקון מבחני החלוקה בחוק החברות תיקון מבחן הרווח 1. רקע כללי בהתאם להוראות סעיף 302 לחוק החברות התשנ"ט 1999 (להלן "חוק החברות"), המבחן לביצוע חלוקה הינו מבחן כפול מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון. מבחן הרווח קובע כי חברה רשאית לחלק דיבידנד רק מתוך רווחיה, המוגדרים כיתרת העודפים עודפים או שנצברו בשנתיים האחרונות, בניכוי חלוקות קודמות. עודפים מוגדרים כסכומים הכלולים בהון העצמי של החברה ושמקורם ברווח הנקי שלה, כפי שנקבע לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכן סכומים אחרים הכלולים בהון העצמי לפי כללי כעודפים. חשבונאות 1 מקובלים ושאינם הון מניות או פרמיה, שהשר קבע שיראו אותם מבחן יכולת הפירעון קובע כי חברה רשאית לחלק דיבידנד רק ככל שלא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את היכולת לעמוד בחבויותיה, הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן. מבחן יכולת הפירעון הינו מבחן קוגנטי, שלא ניתן להתנות עליו. לעומת זאת, במקרים בהם מבחן הרווח אינו מתקיים, חברה תהא רשאית לחלק דיבידנד באישור בית משפט (ובלבד שמבחן יכולת הפירעון מתקיים) במהלך השנים חלו שינויים בכללי החשבונאות המקובלים לעניין תאגידים מדווחים (תאגידים הכפופים לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 ), אם כי העיקרון הבסיסי נותר בעינו הכרה בדוחות הכספיים על בסיס עיקרון הצבירה, ולא על בסיס מזומן. הווה אומר, הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים כרווחים או הפסדים אינם בהכרח מייצגים 1 1 יצוין כי עקרון זה של התבססות על כללי חשבונאות מקובלים שזור לאורכו של חוק החברות, כאשר נקבע כי הדוחות הכספיים יערכו לפי כללי חשבונאות מקובלים (סעיף 172 לחוק החברות).

2 סכומים שמומשו, ולא אחת כרוכים בביצוע אומדנים והערכות הנתונים לשיקול דעתה של ההנהלה החל מינואר 2008, מהווים תקני החשבונאות הבינלאומיים (להלן "תקני חשבונאות בינלאומיים" או "תקני ("IFRS את כללי החשבונאות המקובלים לעניין תאגידים אלו. לאימוץ תקני IFRS בישראל, הייתה השפעה משמעותית על הדוחות הכספיים של חלק מהתאגידים המדווחים, וזאת לאור פערי התקינה הקיימים בין הוראות תקני ה IFRS לבין כללי החשבונאות המקובלים בישראל (המפורסמים על ידי המוסד הישראלי 2 לתקינה חשבונאית ). בפרט, התווספו מקרים רבים ו/או נכסים בהם נמדדים בשווי הוגן, כאשר השינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד, הרחבה של יריעת המקרים בהם הוכרו בדוחות הכספיים סכומי רווח או מומשו. בנוסף, תחת תקני ה IFRS נקבעו מקרים בהם או רווחים נזקפים לרווח או הפסד, אלא נזקפים לסעיפי רווח כולל אחר, אשר אינו העודפים אלא מוצג במסגרת ההון העצמי בסעיפי קרנות הון נפרדים. התחייבויות ונגזרה מכך הפסד שטרם הפסדים אינם נזקף ליתרת דהיינו, סכומים אלו אינם מהווים חלק מהרווחים לצורך חלוקה בהתאם להוראות חוק החברות בנוסחו כיום. 2. תכלית הוראות החלוקה תכליתו העיקרית של ההסדר המפורט בחוק החברות בעניין חלוקה היא יצירת איזון בין ההגנה על זכויותיהם של נושי החברה לפירעון התחייבויות החברה כלפיהם, ומפני כרסום שלא כדין בהון החברה (המהווה את "כרית הביטחון" לנושיה) העשוי לסכל את קיום התחייבויות החברה כלפיהם לבין זכותם של בעלי המניות בחברה למקסם את 3 תשואתם ממנה ולממשה בדרך של חלוקת דיבידנדים היינו, תכליתו של מבחן הרווח, ככזה הרוכב על מבחן יכולת הפירעון, אמורה להתלכד עם עקרון שימור ההון בכך שהוא מבקש לאפשר לחברה לחלק רק את הערך שנצמח בה כתוצאה מפעילותה העסקית (דבר התואם את התפיסה לפיה חלוקה נועדה לשקף את העברת הערך שנצמח בחברה לבעלי מניותיה), וכן ככזה המאפשר לנושים מידה מסוימת של הסתמכות, במובן זה שביכולתם להעריך בכל נקודת זמן מהם הסכומים המקסימאליים שהחברה יכולה לחלק ללא צורך בקבלת אישור מבית משפט. 2 2 יצוין כי בשנים האחרונות פועל המוסד לתקינה במהלך של אימוץ תקני IFRS ספציפיים כתקנים ישראליים, וחלק מפערי התקינה הצטמצמו. בין היתר, ניתן למנות את התקנים בנושא מלאי, הכרה בהכנסה, רכוש קבוע, נכסים בלתי מוחשיים, נדל"ן להשקעה, ירידת ערך נכסים, השפעת השינויים בשערי חליפין, תשלום מבוסס מניות ועוד. 3 ראו גם האמור בוועדה לחקיקת חוק חברות חדש: דין וחשבון, ירושלים, תשנ"ה 1994, בראשות ברק (להלן "ועדת ברק"): "הואיל ונושיה של כל חברה בערבון מוגבל אינם רשאים לרדת לנכסיהם הפרטיים של בעלי המניות, הדין חייב להבטיח כי הקרן היחידה לסיפוק תביעותיהם, הונה העצמי של החברה, לא תדולדל שלא כדין.", וכן, דבריה של דידי לחמן מסר, במסגרת דיוני ועדת חוקה, חוק ומשפט: הסעיף הזה הוא סעיף שבא לגלם את הרעיון של כרית הביטחון של הנושים, מצד אחד, ואת יכולתה של החברה לחלק משהו לבעלי מניותיה, מצד שני, ולנסות למצוא את האיזון שבין השניים...אנחנו חושבים שהמבחן הזה הוא מבחן מאוזן. מצד אחד הוא מאפשר גמישות לחברה ולא מונע מחברה שיהיו לה הפסדים לחלק רווחים, ובלבד שלא תיקלע לחדלות פירעון, והא מציב את העיקרון הבולט שעומד תחת הרעיון של כרית הביטחון של הנושים, זהו העיקרון שהחלוקה לא תוביל אותך לחדלות פירעון."

3 בבסיס מטרה זו, עמדו מספר 4 עקרונות, שנועדו להנהיג קריטריון אחיד ובהיר לשמירת הונה העצמי של החברה, כך שלא ידולל שלא כדין: "אחיד" במובן שכל עוד לא שחקה החברה את ההון שהדין מצווה על שמירתו, תוכל לחלק לבעלי מניותיה מעושרה בכל דרך שתחפוץ; "בהיר" במובן ששולי ההון העצמי שהדין מצווה על שמירתו יוגדרו בצורה ברורה וחד משמעית. כאן, למעשה, השתלבה החשבונאות, אשר שימשה כאותו 5 מדד לבהירות, על דרך הפניית החוק לרווח החשבונאי תיאור הבעיות שעולות כיום ממבחן הרווח השינויים שחלו בכללי החשבונאות המקובלים החלים על תאגידים מדווחים, הציפו קשיים הנוגעים למבחן הרווח ומידת התאמתו בעת הנוכחית לתכלית המקורית שעמדה בבסיסו. בפרט, המעבר לחשבונאות אשר היקף התבססותה על מדידת שווי הוגן ואשר יש בה שינויים תכופים יחסית, העלה קשיים ביחס לנאותות מבחן הרווח: 3.1. חוסר גמישות בתיקון מבחני החלוקה מבחני החלוקה קבועים בחוק החברות ומשכך תיקונם כרוך בפרוצדורה מורכבת שאורכת זמן ממושך, בין היתר, בשל העובדה שכל תיקון מצריך את אישורה של כנסת ישראל. ברם, תקני החשבונאות הבינלאומיים עוברים באופן תכוף עדכונים ותיקונים בכללי המדידה וההצגה לאור התפתחויות בסביבה הכלכלית הגלובלית, בין היתר, גם בהיבטים המשליכים על אופן מדידת והצגת הרווח של החברה. בהתאם, עולה קושי ממשי בביצוע תיקונים תכופים, ככל שנדרשים, במבחני החלוקה (בדגש על מבחן הרווח) והתאמתם לשינויים בסביבה הכלכלית והחשבונאית הדינמית יישום מבחן הרווח מספר בעיות מתעוררות לעניין אופן יישום מבחן הרווח: תחת תקני ה IFRS קיימים למעשה שני סוגי רווחים בדוח רווח והפסד: האחד מוגדר כרווח או הפסד נקי והשני מוגדר כרווח כולל, המורכב מרווח או הפסד נקי ומרווח כולל אחר. בין הרווח הנקי לבין הרווח הכולל ישנם אלמנטים רבים (כדוגמת רווחים משערוך רכוש קבוע ושינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים מסוימים ועוד) שאינם נזקפים לרווח או הפסד הנקי אלא נזקפים ישירות לרווח כולל אחר ונחשבים, הלכה למעשה, שינויים הוניים. מבחן הרווח במבנהו הנוכחי אינו מביא בחשבון את אותם רווחים והפסדים אשר אינם נזקפים לרווח או הפסד אלא נזקפים לרווח הכולל האחר, ומשכך אינו מביא בחשבון את כלל הרווחים וההפסדים שנוצרו לחברה. בהתאם לתקני ה IFRS ישנם רווחים רבים שהינם רווחים בלתי ממומשים, כדוגמת רווחי שערוך נדל"ן להשקעה, אשר מוכרים מבלי שילוו בתזרים מזומנים, כלומר הרווח הנקי והרווח הכולל מוטים ומושפעים במידה ניכרת מרכיבים וראו לעניין זה דברי ההסבר להצעת החוק. 5 וראו גם האמור בוועדת ברק: "במובהר כי שנקבעו ע"י מקצוע ראיית החשבון". בביטוי "רווח" הכוונה היא לרווחים מותאמים של הפירמה ע"פ כללים

4 הנמדדים בשווי הוגן. תחת התקינה החשבונאית הבינלאומית הפערים בין הרווחים החשבונאיים לבין תזרימי המזומנים גדלו, אל מול אלו שהיו בתקינה החשבונאית הישראלית. דבר אשר הוביל למצבים רבים בהם לא היה מוכר רווח כלשהו תחת התקינה החשבונאית הישראלית, הרי שתחת התקינה הבינלאומית מוכר רווח, שמשליך במישרין על עמידת התאגיד במבחן הרווח ויכולתו לחלק דיבידנדים מבלי לפנות לבית משפט. זאת ועוד, בחלק מהמקרים מדידת אותם רכיבים מבוססת על הערכות שווי סובייקטיביות של מומחים חיצוניים וישנה תנודתיות גבוהה בערכי המדידה בין תקופות. משכך, נוצרו תמריצים רבים לתאגידים בבחירת מדיניות חשבונאית כזאת או אחרת, בבחירת טיפול חשבונאי אגרסיבי הטומן בחובו הכרה ברווחים מוקדמים, ניפוח נכסים, אי רישום הפסדים, והכל בכסות כללי החשבונאות המקובלים. בהתאם להוראות התקינה החשבונאית הישראלית בתקופה שטרם המעבר ל,IFRS סכומי הרווח בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה בעיקרם היו זהים לסכומי הרווח בדוחותיה הכספיים הנפרדים ("סולו") של החברה, ועל כן לא הייתה משמעות מעשית לקביעה על בסיס אילו דוחות ניתן לחלק דיבידנדים דוחות מאוחדים או דוחות נפרדים. עם אימוצם של תקני ה,IFRS ולאור כללי הכרה ומדידה שונים המיושמים ביחס לדוחות נפרדים לעומת דוחות מאוחדים, קיימת נפקות לקביעה על בסיס אילו דוחות כספיים רשאית חברה לחלק דיבידנדים האם על בסיס דוחותיה המאוחדים או על בסיס דוחותיה הנפרדים הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח על רקע הבעיות המפורטות לעיל, ערך סגל רשות ניירות ערך בשנים האחרונות בחינה של הוראות החלוקה בחוק החברות והצורך בעדכון או שינוי מבחני החלוקה הקבועים בחוק עם נציגי משרד דיונים הרשות סגל קיים שביצע, והבחינה מעבודתו כחלק החברות. המשפטים ועם גורמים שונים בשוק. על רקע השינויים בכללי חדש למבחן הרווח, מטרתו של נייר זה הינה להציע מודל תוך התאמת המבחן המיושמים בדוחות הכספיים של תאגידים מדווחים החשבונאות לתמורות שחלו בעת האחרונה בכל הקשור לעמדת סגל הרשות באשר לחובה של תאגידים מדווחים לפרסם מידע כספי נפרד (כפי שבאו לידי ביטוי בהצעה לשינוי מודל הדיווח אודות מידע כספי נפרד וההצעה לביטול החובה לפרסם דוח כספי נפרד על ידי תאגידים מדווחים). במסגרת הבחינה שביצע סגל הרשות בדבר נחיצות פרסום דוח כספי נפרד בהתאם לתקנה 9 (ג) דוחות "תקנות (להלן לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל 1970 תקופתיים ומיידיים") כחלק מרכיבי הגילוי לניתוח מצב נזילות וכושר פרעון התאגיד, הגיע סגל הרשות למסקנה, כי חלף פרסום דוח כספי נפרד, ניתן להסתפק במתן מידע כספי נפרד דרישות הגילוי הקיימות כבר היום במסגרת הדוחות השונים של מצומצם בשילוב עם התאגיד. בפרט, סבור סגל הרשות שאין מקום לחייב תאגידים מדווחים לפרסם דוחות כספיים נפרדים (סולו) אלא רק מידע על המצב הכספי הנפרד ומידע על תזרימי המזומנים 4

5 הנפרדים, בשילוב עם גילויים נוספים אודות מערכת הקשרים של התאגיד עם תאגידים המוחזקים על ידו והכנסותיו מהם (שחלקם נדרש מכוח כללי החשבונאות וחלקם מכוח דרישות הדין), אשר יינתן כחלק מגילוי נרחב אודות מצבו הפיננסי והנזילותי של התאגיד במסגרת פרק המימון והנזילות. במסגרת זו, לא ידרשו התאגידים המדווחים לפרסם דוח על הרווח או הפסד והרווח הכולל האחר סולו ודוח על השינויים בהון סולו, ולא ידרשו לכלול חוות דעת רואה חשבון מבקר ייעודית למידע סולו. הצעת סגל הרשות בעניין מידע כספי נפרד (להלן "מתווה מידע סולו") אושרה על ידי מליאת הרשות בחודש פברואר 2014 לפרסום להערות הציבור. לאור ההחלטה שלא לחייב תאגידים מדווחים לפרסם דוחות כספיים נפרדים וההצעה לצמצם את המידע הכספי הנפרד, מבחן הרווח המוצע כולל את ההתאמות הנחוצות בשים לב לקיומם של דוחות כספיים מאוחדים בלבד. ובכך להימנע מהעלות שכרוכה בהפקת דוחות כספיים נפרדים רק לצורך מבחן הרווח. נייר זה מציג את המלצת הסגל לתיקון מבחן הרווח, על בסיס הבחינה שביצע. בבסיס המלצת הסגל עומדים מספר עקרונות: א. ב. ג. ד. המבחן המוצע קרוב במהותו למצב ששרר בישראל עובר לאימוץ תקני ה IFRS מבחינת הרכב יתרת הרווחים הראויים לחלוקה. כיום, הן בהתאם לתקינה הישראלית והן בהתאם לתקנות ניירות ערך לעניין תאגידים מדווחים, מבוסס מבחן הרווח על הרווח המאוחד של התאגיד. סגל הרשות סבור כי דרישה מתאגידים מדווחים להכין דוחות כספיים נפרדים הערוכים בהתאם לתקני ה IFRS רק לצורך חלוקת דיבידנד, ואף דרישה מתאגידים להכין דוחות כספיים נפרדים בהתאם לעקרונות במתווה מידע הסולו (כאמור לעיל) שיבוקרו או יסקרו על ידי רואה חשבון מבקר הינה בלתי מידתית, והתועלת הגלומה בה אינה מצדיקה את העלות הכרוכה בה. קביעת מבחן רווח ברור ובהיר, אשר יישומו הלכה למעשה יהיה פשוט ככל הניתן, שהקשיים הגלומים ביישומו בו יהיו מעטים ככל הניתן ולא יטיל נטל ועלות בלתי סבירים על התאגידים, וזאת בשים לב לתכליות האמורות לעמוד בבסיסו. צמצום ההשפעה הקיימת לכללי החשבונאות לפיהם ערוכים הדוחות הכספיים על מבחן הרווח, דהיינו יצירת השוואתיות, ככל הניתן, בין חברות העורכות דוחות כספים לפי תקני ה IFRS לבין חברות העורכות דוחות כספיים לפי התקינה הישראלית. יובהר, כי ההמלצות המובאות להלן לגבי מבחן הרווח, לא נועדו להביא במכוון לתוצאה של צמצום או הגדלה של חלוקות דיבידנד על ידי תאגידים, אלא מטרתן היא ליצור איזון לפיו מבחן הרווח יבטיח מחד את מעמדם של הנושים ומאידך ישמר את אפשרות חלוקת דיבידנדים, לרבות האפשרות שקיימת לתאגידים לפנות לבית המשפט לצורך אישור חלוקה שאינה מקיימת את מבחן הרווח. 5

6 בנוסף, ולהשלמת התמונה, יש לציין כי לאחרונה אושר חוק ההסדרים, במסגרתו נקבעה, בין היתר, הוראה על פיה תאגיד שחילק דיבידנדים שמקורם ברווחי שערוך, יחויב במס בגובה סכום הדיבידנד ששולם שמקורו ברווחי שערוך שטרם מוסו בחברה המחלקת. הוראה זו נועדה למנוע מתאגידים לחלק רווחים בלתי ממומשים שטרם שולם בגינם מס, אשר בהתאם להוראות חוק החברות במתכונתן הנוכחית נכללים בחישוב יתרת הרווחים הראויים לחלוקה. במסגרת הוראה זו קבעה רשות המסים הנחיות לגבי סוגי הרווחים שיראו אותם כרווחי שערוך בלתי ממומשים לצרכי החישוב. עיקרי ההמלצות שגובשו לגבי מבחן הרווח הותרת המבחן מוצע להותיר מבחן רווח כאחד משני מבחני החלוקה. מבחן רווח המבוסס על דוחות כספיים מבוקרים/סקורים מוצע להותיר את המצב על כנו, לפיו מבחן הרווח יוצא מהדוחות הכספיים האחרונים (המאוחדים) שפורסמו (ובלבד שלא חלפו למעלה מ 6 חודשים), מבוקרים או סקורים לפי העניין. מבחן רווח על בסיס יתרת עודפים בניכוי יתרת רווח כולל אחר שלילית OCI) שלילי) מצטבר מוצע כי מבחן הרווח יהיה מבוסס על יתרת העודפים (בין אם בגין סכומים שהצטברו בעודפים ומקורם ברווח והפסד ובין אם בגין סכומים שנזקפו ישירות לעודפים) בניכוי יתרת רווח כולל אחר מצטברת אם סכומה שלילי (יתרת קרנות הון בחובה שמקורן ברווח הכולל האחר). יובהר, כי במידה ויתרת הרווח הכולל האחר המצטברת הינה חיובית (יתרת קרנות הון בזכות שמקורן ברווח הכולל האחר) לא תבוצע התאמה ליתרת העודפים הראויים לחלוקה. יודגש כי בחישוב האמור לא יובאו בחשבון קרנות הון או סעיפים אחרים בהון התאגיד אשר אינם חלק מהרווח הכולל האחר. רווח מבחן בהתאם לדוחות כספיים מאוחדים עמידה במבחני החלוקה תבחן ביחס לקבוצה/קונצרן. משכך, את מבחן הרווח יש לבחון ביחס לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. ככל שמדובר בחברות שהינן תאגידים מדווחים, מוצע כי מבחן הרווח יהא מבוסס על הדוחות הכספיים המאוחדים של התאגיד כשהם ערוכים בהתאם לתקני ה.IFRS לגבי חברות פרטיות, מוצע כי מבחן הרווח יתבסס על הדוחות הכספיים המאוחדים על סמך ה כללי החשבונאות שחלים עליהן (תקינה ישראלית, תקינה בינלאומית או תקינה אמריקאית לפי העניין) תוך יישום מלוא העקרונות וההתאמות הנדרשים לשם הגעה לרווח כאמור בסעיף 6 להלן (הווה אומר מהרווח הכולל על סמך כללי החשבונאות הרלבנטיים ינוטרלו רווחים בלתי ממומשים והשפעות תוצאתיות שאינן נחשבות "ממומשות" בהתאם למודל המתואר בסעיפים להלן בשינויים המתחייבים, תוך מתן האפשרות לקיזוז הפסדים עד גובה רווחים שהתהוו בהתאם למודל הקיזוז המתואר בסעיף 6.4 להלן). מבחן מואץ אנו מוצאים כי במבחן כפי שהוא קיים היום קיים חשש משמעותי לעיוות. כך למשל, חברה שבמהלך העסקים השוטף שלה לא מייצרת רווחים, עשויה לייצר רווח חד פעמי משמעותי באחד הרבעונים, אשר גבוה מההפסדים השוטפים ובכך לקיים את המבחן

7 על אף האמור, יתכנו מקרים שבהם יהיה זה סביר לחלק דיבידנד עוד קודם לקיומם של עודפים חיוביים (לדוגמא חברת מדעי החיים שהחלה להרוויח סכומים משמעותיים לאחר תקופה ממושכת של הפסדים לאורך פיתוח המוצר). על כן, מוצע לבחון הותרת מבחן מואץ, תוך שינויו באופן שיצמצם את העיוותים הנזכרים לעיל. בהתאם, מוצע כי המבחן המואץ יתבסס על העקרונות הבאים: א. ב. התאגיד הרוויח בכל שנה למשך שנתיים רצופות, ובלבד שההון העצמי של התאגיד לאחר 6 החלוקה יהיה חיובי. לעניין זה "שנה" תחשב כארבעה רבעונים. היינו, סך תוצאות הפעילות של ארבעת הרבעונים האחרונים חייב להיות חיובי וכן סך תוצאות הפעילות של ארבעת הרבעונים שקדמו לארבעת הרבעונים האחרונים חייב להיות אף הוא חיובי. באמצעות הדרישה לרווחיות מצטברת על פני כל ארבעה רבעונים רצופים במשך השנתיים שקדמו לחלוקה, מצטמצמת 7 חלוקה לפי המבחן המואץ, בניגוד למצב כיום.. האפשרות שרווח חד פעמי לכשעצמו יאפשר העקרונות המפורטים לעיל בעניין אופן החישוב יחולו גם ביחס למבחן המואץ, כאשר היתרות המצטברות תחושבנה בהתייחס לתחילת הרבעון הראשון מתוך 8 שקדמו למועד החלוקה, ושבגינם היה על התאגיד לפרסם, לפי דין, דוחות כספיים. הרבעונים מבחן הרווחים שמומשו מוצע לשנות את מבחן הרווח כך שחישוב יתרת הרווחים הראויים חלוקה יעשה על בסיס "רווח שמומש" באופן הבא:.6 חברה תוכל לבצע חלוקה רק מתוך רווחים הזמינים למטרה זו. רווחי חברה הזמינים לצורך חלוקה יהיו סך העודפים של החברה על בסיס דוחותיה הכספיים המאוחדים אשר מהם ינוטרלו שינויים בשווי ההוגן של נכסים והתחייבויות או השפעות תוצאתיות אחרות אשר אינן נחשבות "כממומשות" (הרווחים הממומשים המצטברים), שלא נוצלו בעבר לצורך חלוקה או היוון הוני, ובלבד שיובאו בחשבון בסכום זה גם הפסדים מצטברים שלא מומשו, ורווחים מצטברים שלא מומשו רק עד גובה הפסדים מצטברים שלא מומשו, ככל שקיימים. לסכומי הרווחים הראויים לחלוקה יתווספו סכומים של רווחים ממומשים שלא הוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים במועד מימושם הלכה למעשה לאור כללי החשבונאות, אלא הוכרו בעבר טרם שמומשו ושלא נכללו ביתרת הרווחים הראויים לחלוקה עובר למועד כניסתם של כללים אלו לתוקף (כגון רווחים בגין מכירת נדל"ן להשקעה שהוצג בדוחות הכספיים לפי שוויו ההוגן תוך שהשינויים בשוויו נזקפו לרווח והפסד באופן שוטף. רווחים אלו ינוטרלו באופן שוטף לצורך חישוב מבחן הרווח כל עוד הנכס לא מומש, אולם יש 7 6 במבחן המואץ הוספה דרישה נוספת לפיה סך ההון העצמי לאחר החלוקה יהיה חיובי, משום שבמקרה זה נקודת המוצא הינה שסך הרווח הכולל שלילי (לעומת חלוקה שלא מתוך מבחן הרווח המואץ שאז בהגדרה בשים לב לכך שהמבחן החדש הוא מבחן תזרימי ומבוסס רווח כולל הלוקח בחשבון גם קרנות הון, ההון העצמי לאחר החלוקה אמור להיות חיובי) ועל כן יתכן מצב בו גם סך ההון העצמי שלילי, דבר שעלול לעמוד בסתירה למבחן יכולת הפרעון. מגבלה זו נועדה לצמצם את המקרים לכאלו שאמנם מאפשרים חלוקה על אף שסך הרווח הכולל שלילי, אך משמרים את כרית הבטחון המינימלית הנדרשת לנושים. 7 כך לדוגמה, נניח חברת נדל"ן להשקעה שלה יתרת עודפים שליליים בסך 100 מיליון ליום שבכוונת לחלק דיבידנד על בסיס הדוחות הכספיים לרבעון שני בכל אחד משבעת הרבעונים שלפני הרבעון על בסיסו בכוונת החברה לבצע את החלוקה הפסידה 10 מיליון לרבעון. ברבעון השמיני (רבעון שני 2012) היא מימשה נכס נדל"ן להשקעה ברווח של 80 מיליון. בהתאם למבחן המואץ כיום, יתרת הרווחים הראויים לחלוקה של החברה הינו 10 מיליון ומשכך לכאורה היא יכולה לחלק עד 10 מיליון. בהתאם למבחן המואץ המוצע, החברה לא תוכל לחלק דיבידנד, שכן אין לה רווחיות בארבעת הרבעונים שקדמו לארבעת הרבעונים האחרונים.

8 להוסיפם בעת מימושו של הנכס). בנוסף, תנוכה מסכום הרווחים כאמור יתרה מצטברת של קרנות הון שמקורן ברווח הכולל האחר שהינה שלילית. מבחן הרווח יהא מבוסס על כללי החשבונאות המקובלים, קרי נקודת המוצא תהיה הרווח הנקי וכל סכום אחר שנזקף ישירות לעודפים (להלן "הרווח לפני התאמות") כפי שנכלל בדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים/סקורים; מהרווח לפני התאמות ינוטרלו שינויים בשווי ההוגן של נכסים והתחייבויות או השפעות תוצאתיות אחרות אשר אינן נחשבות "כממומשות", המוכרים לפי תקני החשבונאות הבאים: IAS 40 רווחי שערוך נדל"ן להשקעה; IFRS 9 / IAS 39 שינויים בשווי הוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיים שאינם מוחזקים למסחר או נסחרים בשוק פעיל ושאינם ניתנים למימוש בנקל (הווה אומר אי הוודאות הכרוכה בהפיכתם למזומנים ושווי מזומנים נמוכה מאוד) לרווח והפסד. בהקשר זה ראה גם סעיף 6.3; IAS 28 ושנזקפו רווחי אקוויטי שמקורם בניהול חשבון השקעה בחברות כלולות בניכוי 8 דיבידנד שהתקבל מהחברה המוחזקת ; IFRS 11 רווחי אקוויטי בניכוי דיבידנד שהתקבל מהחברה המוחזקת; שמקורם בניהול חשבון השקעה בעסקות משותפות IFRS 3 רווח מרכישה במחיר הזדמנותי (מוניטין שלילי); IFRS 3, IFRS 10, IFRS 11, IAS 28 רווח כתוצאה מגישת המעברים (רווחי ;(PHASE 2 IAS 12 (נטרול השפעות מסים נדחים שנוצרו בגין כל אחד מהסעיפים שלעיל וכן נטרול מסים נדחים שמקורם בהפסדים להעברה). שינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר ואשר ניתנים למימוש מיידי 9 (מימוש בנקל) הנסחרים בשוק פעיל ואינם מהווים השקעה אסטרטגית לא ינוטרלו מחישוב מבחן הרווח. ניתן יהיה לקזז הפסדים שמקורם בנכסים וההתחייבויות כמצוין בסעיף לעיל עד גובה רווחים שמקורם בנכסים והתחייבויות אלה (הקיזוז יתבצע בצורה כללית מכל סוג שהוא וללא הבחנה לפי סוג הנכס/ההתחייבות); ניכוי דיבידנד שהתקבל מחברה מוחזקת מאפשר למעשה להכיר בדיבידנד שמחולק על ידי חברה כלולה כרווח שמומש. 9 בהתאם לאסטרטגיה העסקית של חברה, היא עשויה להחזיק השקעות למטרות אסטרטגיות. השקעות אלו אינן נחשבות השקעות הניתנות למימוש מיידי, שכן האסטרטגיה של החברה אינה יכולה להשתנות באופן מיידי על מנת לאפשר מימוש מיידי למועד קביעת גובה הרווחים הראויים לחלוקה. כך למשל, השקעה בחברה כלולה המסווגת בדוח הנפרד כנכס פיננסי הנמדד בשווי הוגן, או השקעה באג"ח ממשלתיות לצורך הפקת תזרימי המזומנים שלו ופירעון הקרן שלו בהתאם לאסטרטגיה של החברה או על מנת לעמוד בדרישות רגולטוריות.

9 בעת מימוש נכסים או סילוק התחייבויות שהרווחים או ההפסדים בגינם נוטרלו בעבר (כגון רווחי שערוך או רווחי אקוויטי), יתווספו ליתרת הרווחים הראויים לחלוקה סכומי הרווח המצטברים שמומשו בעקבות מימוש הנכס או סילוק ההתחייבות. 6.5 אופן התיקון 7.1 תיקון מבחן הרווח יעשה על דרך של תיקון הוראות חוק החברות, באופן שהמבחן הכללי הקבוע בחוק יותאם לכדי מבחן רווח שמומש. פירוט העקרונות הפרטניים לאופן קביעת הרווח שמומש יעשה במסגרת תקנות מכוח חוק החברות. זאת, על מנת לאפשר ביצוע התאמות לאופן ביצוע מבחן הרווח בשל שינויים בתקני החשבונאות, באופן סביר ובהליך שהינו פשוט יותר מתיקון החוק..7 דרישות הגילוי אודות יתרת הרווחים הראויים לחלוקה, כמפורט להלן, תיקבענה במסגרת תקנות ניירות ערך. 7.2 מועד תחילה והוראות מעבר נוכח השינויים המוצעים בתיקון חקיקה זה ועל מנת להקל על המעבר למשטר החל עם התיקון, מוצע לקבוע את העקרונות הבאים: 8.1. הוראות המעבר מוצע כי הרווחים הראויים לחלוקה ביום כניסת התיקון לתוקף יחושבו באופן הבא: על הישות לקחת את יתרת העודפים בניכוי יתרת רווח כולל אחר שלילית ככל שישנה לפי כללי ה IFRS ועל בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים לתקופה שמסתיימת עובר לכניסתם לתוקף של כללים אלו. מכאן ואילך יבוצעו כל ההתאמות המצטברות המצוינות בסעיף 6 לעיל. במילים אחרות כל סכום שנכלל במסגרת חישוב זה, אף אם במהות הוא מסוג הרווחים שהיה צריך לנטרל, "יוכשר" באופן חד פעמי, ובלבד שלא תהיה כפילות, דהיינו לא ניתן יהיה להכיר באותו סכום לצרכי חלוקה פעמיים, לדוגמא אם נכללו ביתרה האמורה למועד התחילה רווחי שערוך של נדל"ן מניב, במועד המימוש בפועל לא יתווספו סך רווחי השערוך בגין נכס זה שהתהוו בגין הנכס ממועד רכישתו, אלא רווחי השערוך שהוכרו לאחר מועד התחילה, ונוטרלו במסגרת חישוב יתרת הרווחים הראויים לחלוקה גילוי מוצע לדרוש הכללת ביאור מיוחד בדוח הכספי אשר יפרט את האופן בו חישב התאגיד את יתרת הרווחים הראויים לחלוקה ובאופן זה יבוקר חישוב הרווח בידי רואה החשבון המבקר. ביאור זה ייכלל אחת לשנה, במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים, וכן יינתן כאשר חברה מבקשת לבצע חלוקה על בסיס דוח רבעוני מועד התחילה בשים לב להוראות המעבר, המפורטות לעיל, מוצע כי תחילתו של החוק תהיה לכל היותר שנה ממועד פרסומו ברשומות. 9

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - IFRS \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt)

(Microsoft PowerPoint - IFRS  \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt) IFRS IFRS בראי המס- מצג ת צוות 3 זמי פליטר, רו"ח שי אהרונוביץ,עו"ד ארנון רצקובסקי, רו"ח אלדר בן-רובי,עו"ד מישל דהאן, רו"ח איתן צחור,עו"ד 25 ביוני, 2008 נדל"ן להשקעה- עיקרי התקן תקן 40) 16 (IAS מדובר בנדל"ן

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרג

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשעט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רוח מתרג המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרגל: מתן חגי, רו"ח עוזרת הוראה: גל אקריש הוראות נוספות:

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה מדינת ישראל הרשות לשירותים ציבוריים חשמל החלטה מספר 0 מישיבה 983 מיום 252.202- הסדר לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת - בשיטת "מונה נטו" בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו 622 ויתר סמכויותיה על פי דין

קרא עוד

Print

Print היערכות לקראת תום שנת המס 2016 2016 2016 2016.03-6386808 BDO This publication has been carefully prepared, but it has been written in general terms and should be seen as broad guidance only. The publication

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי מ ת א ר בהתאם להוראות סעיף 15 ב( 1 )(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס 2000 יחד עם

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

Microsoft Word - PTNR Post 3Q11 .doc

Microsoft Word - PTNR Post 3Q11 .doc 23 בנובמבר 2011 צחי אברהם אנליסט טלפון 03 5652510 מייל tsahiav@clal-fin.co.il פרטנר רבעון שלישי במורד ההר שום דבר לא ידוע, לא שנה לא שבוע דו"ח מדמם של פרטנר, עם ירידה של 17% ב- (27% EBITDA בנטרול סמייל)

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E9E5E5E75FE4F8EEE8E9F7>

<4D F736F F D20E3E9E5E5E75FE4F8EEE8E9F7> U תל אביב, 10 באפריל 2013 לכבוד: מחזיקי אגרות החוב (סדרה 5) של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ג.א.נ., הנדון: חלוקות דיבידנד על ידי בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן למחזיקי

קרא עוד